ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про оптовi ринки сiльськогосподарської продукцiї

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 7 квiтня 2011 року N 3205-VI,
вiд 2 жовтня 2012 року N 5410-VI,
вiд 16 жовтня 2012 року N 5462-VI,
вiд 4 липня 2013 року N 406-VII,
вiд 13 травня 2014 року N 1253-VII,
вiд 14 сiчня 2020 року N 440-IX

(У текстi Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної полiтики" в усiх вiдмiнках замiнено словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику, полiтику у сферi сiльського господарства" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 16 жовтня 2012 року N 5462-VI)

     Цей Закон визначає правовi засади органiзацiї дiяльностi оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї в Українi, регулює вiдносини в цiй сферi та спрямований на захист прав i законних iнтересiв сiльськогосподарських товаровиробникiв, якi здiйснюють оптовий продаж сiльськогосподарської продукцiї власного виробництва.

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     У цьому Законi нижченаведенi термiни вживаються в такому значеннi:

     асоцiацiя оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї - договiрне об'єднання, створене оптовими ринками сiльськогосподарської продукцiї з метою постiйної координацiї їхньої господарської дiяльностi, надання взаємодопомоги та задоволення переважно господарських потреб учасникiв асоцiацiї;

     iнфраструктура оптового ринку сiльськогосподарської продукцiї - система обслуговуючих структур, споруд, будiвель, систем, мереж, лiнiй, служб, складських примiщень, сховищ, залiв, площадок, павiльйонiв, обладнання, транспорту, пiд'їзних та внутрiшнiх шляхiв, засобiв зв'язку, що включенi до проекту (бiзнес-плану) органiзацiї дiяльностi юридичної особи у статусi оптового ринку сiльськогосподарської продукцiї;

     оптова торгiвля сiльськогосподарською продукцiєю - дiяльнiсть з купiвлi-продажу сiльськогосподарської продукцiї партiями для наступного її продажу кiнцевому споживачу через роздрiбну торгiвлю або для виробничого чи iншого використання, а також допомiжна дiяльнiсть, що забезпечує таку купiвлю-продаж шляхом надання пов'язаних з цим послуг;

     оптовий ринок сiльськогосподарської продукцiї - юридична особа, предметом дiяльностi якої є надання послуг, що забезпечують здiйснення оптової торгiвлi сiльськогосподарською продукцiєю, i якiй в установленому цим Законом порядку надано статус оптового ринку сiльськогосподарської продукцiї;

     партiя сiльськогосподарської продукцiї - визначена кiлькiсть сiльськогосподарської продукцiї одного або кiлькох найменувань, що закуплена, вiдвантажена або отримана за одним товаросупровiдним документом. Визначення окремих партiй сiльськогосподарської продукцiї встановлюється Правилами роботи оптового ринку сiльськогосподарської продукцiї;

     покупцi - юридичнi та фiзичнi особи, якi купують партiю (партiї) сiльськогосподарської продукцiї для наступного її продажу кiнцевому споживачу через роздрiбну торгiвлю або для виробничого чи iншого використання, та уповноваженi ними особи;

     продавцi - юридичнi та фiзичнi особи, якi є власниками сiльськогосподарської продукцiї i продають покупцям партiю (партiї) сiльськогосподарської продукцiї, та уповноваженi ними особи;

     ринок сiльськогосподарської продукцiї - частина аграрного ринку, де здiйснюється оптова торгiвля сiльськогосподарською продукцiєю;

     роздрiбна торгiвля сiльськогосподарською продукцiєю - дiяльнiсть з купiвлi-продажу сiльськогосподарської продукцiї кiнцевим споживачам для їх власного використання;

     саморегулiвна органiзацiя оптового ринку сiльськогосподарської продукцiї - асоцiацiя оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї, що набула статусу саморегулiвної органiзацiї в порядку, визначеному цим Законом;

     сiльськогосподарська продукцiя - продукцiя, що пiдпадає пiд визначення груп 1 - 24 Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТЗЕД) згiдно iз Законом України "Про Митний тариф України", за винятком пiдакцизних товарiв, крiм товарiв первинного виноробства - виноматерiалiв (коди УКТЗЕД 2204 29 - 2204 30);

     територiя оптового ринку сiльськогосподарської продукцiї - спецiально вiдведене та облаштоване мiсце для надання послуг оптовим ринком сiльськогосподарської продукцiї;

     товаросупровiдний документ - документ, що мiстить данi про партiю сiльськогосподарської продукцiї.

     Стаття 2. Правовi засади дiяльностi оптового ринку сiльськогосподарської продукцiї

     Дiяльнiсть оптового ринку сiльськогосподарської продукцiї регулюється вiдповiдними положеннями Господарського кодексу України, Цивiльного кодексу України, цим Законом та iншими нормативно-правовими актами України.

     Стаття 3. Сфера дiї цього Закону

     Положення цього Закону поширюються на правовiдносини, пов'язанi з органiзацiєю дiяльностi оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї в Українi.

     Стаття 4. Порядок набуття юридичною особою статусу оптового ринку сiльськогосподарської продукцiї та позбавлення її такого статусу

     Статус оптового ринку сiльськогосподарської продукцiї надається центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику, полiтику у сферi сiльського господарства, на конкурснiй основi в установленому Кабiнетом Мiнiстрiв України порядку.

     Юридична особа, яка має намiр набути статусу оптового ринку сiльськогосподарської продукцiї, подає до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику, полiтику у сферi сiльського господарства, такi документи:

     заяву про набуття статусу оптового ринку сiльськогосподарської продукцiї;

     проект (бiзнес-план) органiзацiї дiяльностi юридичної особи у статусi оптового ринку сiльськогосподарської продукцiї;

     копiї установчих документiв, засвiдченi посадовою особою центрального органу виконавчої влади з питань аграрної полiтики або нотарiально;

(абзац четвертий частини другої статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 13.05.2014р. N 1253-VII)

     проект Правил роботи оптового ринку сiльськогосподарської продукцiї;

     абзац шостий частини другої статтi 4 виключено

(абзац шостий частини другої статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 07.04.2011р. N 3205-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5410-VI)

     абзац сьомий частини другої статтi 4 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 07.04.2011р. N 3205-VI)

     документально пiдтвердженi вiдомостi про засновникiв (учасникiв) юридичної особи.

     Наданi юридичною особою для набуття статусу оптового ринку сiльськогосподарської продукцiї документи розглядаються центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику, полiтику у сферi сiльського господарства, протягом тридцяти календарних днiв з дня їх отримання. При розглядi центральним органом виконавчої влади з питань аграрної полiтики поданих юридичною особою документiв для набуття статусу оптового ринку сiльськогосподарської продукцiї перевiряється iнформацiя про цю особу, що мiститься в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв. Вiдсутнiсть такої iнформацiї або її невiдповiднiсть поданим документам є пiдставою для вiдмови у наданнi цього статусу. Вiдомостi про це залишаються в матерiалах щодо видачi наказу про надання юридичнiй особi статусу оптового ринку сiльськогосподарської продукцiї.

(частина третя статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5410-VI)

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику, полiтику у сферi сiльського господарства, видає наказ про надання або вмотивовану вiдмову у наданнi юридичнiй особi статусу оптового ринку сiльськогосподарської продукцiї. Вiдмова у наданнi юридичнiй особi статусу оптового ринку сiльськогосподарської продукцiї може бути оскаржена нею до суду.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику, полiтику у сферi сiльського господарства, може позбавити юридичну особу статусу оптового ринку сiльськогосподарської продукцiї.

     Пiдставами для позбавлення юридичної особи статусу оптового ринку сiльськогосподарської продукцiї є:

     заява юридичної особи про позбавлення її статусу оптового ринку сiльськогосподарської продукцiї;

     припинення юридичної особи;

     виявлення недостовiрних вiдомостей, зокрема, розбiжностей мiж вiдомостями, викладеними в поданих юридичною особою для набуття статусу оптового ринку сiльськогосподарської продукцiї документах, та фактичними даними;

     порушення оптовим ринком сiльськогосподарської продукцiї вимог цього Закону та iнших нормативно-правових актiв.

     Юридична особа, яка не набула статусу оптового ринку сiльськогосподарської продукцiї, не має права використовувати у своєму найменуваннi термiн "оптовий ринок сiльськогосподарської продукцiї" та iншi похiднi термiни.

     Стаття 5. Оператори оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї

     Операторами оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї є:

     покупцi;

     продавцi;

     об'єднання продавцiв та/або покупцiв;

     iншi юридичнi та фiзичнi особи, якi виконують роботи та/або надають послуги (банкiвськi, фiнансовi, юридичнi, консультацiйнi, страховi, дорадчi, рекламнi тощо), необхiднi для функцiонування оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї.

     Вiдносини мiж операторами оптових ринкiв

     сiльськогосподарської продукцiї ґрунтуються на договiрних засадах, якщо iнше не встановлено законодавством.

     Стаття 6. Основнi напрями дiяльностi оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї

     Основними напрямами дiяльностi оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї є:

     створення операторам оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї належних умов для купiвлi-продажу сiльськогосподарської продукцiї;

     сприяння прискореному просуванню сiльськогосподарської продукцiї вiд виробника до кiнцевого споживача у торговельному ланцюгу;

     надання можливостi для виходу на ринок сiльськогосподарської продукцiї всiм постачальникам i споживачам такої продукцiї;

     визначення необхiдного перелiку сiльськогосподарської продукцiї, що має включати переважну бiльшiсть загальної номенклатури виробленої продукцiї, скорочення втрат сiльськогосподарської продукцiї;

     забезпечення постачання населенню якiсної сiльськогосподарської продукцiї;

     облаштування єдиного мiсця купiвлi-продажу сiльськогосподарської продукцiї;

     забезпечення концентрацiї сiльськогосподарської продукцiї у визначеному мiсцi;

     сприяння вiтчизняним виробникам сiльськогосподарської продукцiї в одержаннi прибутку вiд реалiзацiї сiльськогосподарської продукцiї;

     забезпечення достовiрною iнформацiєю операторiв оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї про кон'юнктуру ринку сiльськогосподарської продукцiї та споживчу якiсть такої продукцiї;

     сприяння операторам оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї у пiдготовцi сiльськогосподарської продукцiї до купiвлi та продажу;

     забезпечення здiйснення ветеринарно-санiтарного контролю та нагляду вiдповiдно до Правил здiйснення ветеринарно-санiтарного контролю та нагляду для оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї, що затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 7. Послуги оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї

     Оптовий ринок сiльськогосподарської продукцiї створює належнi умови для забезпечення здiйснення оптової торгiвлi сiльськогосподарською продукцiєю шляхом надання таких послуг:

     забезпечення операторiв оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї спецiально облаштованими робочими мiсцями;

     пiдготовка партiй сiльськогосподарської продукцiї до продажу;

     документальне оформлення (у разi необхiдностi) купiвлi-продажу сiльськогосподарської продукцiї;

     формування партiй стандартизованої сiльськогосподарської продукцiї;

     органiзацiя торгiв, аукцiонiв;

     складування, зберiгання, вiдвантаження та доставка партiй сiльськогосподарської продукцiї;

     контроль якостi сiльськогосподарської продукцiї;

     забезпечення операторiв оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї достовiрною iнформацiєю про кон'юнктуру ринку сiльськогосподарської продукцiї та споживчу якiсть такої продукцiї;

     рекламнi послуги;

     узагальнення i поширення достовiрної iнформацiї щодо попиту i пропозицiї сiльськогосподарської продукцiї, рiвня цiн;

     органiзацiя виставок, тренiнгiв, семiнарiв, конференцiй, навчальних курсiв, конкурсiв;

     транспортування партiй сiльськогосподарської продукцiї;

     забезпечення продавцiв та покупцiв необхiдною вантажно-розвантажувальною технiкою, ваговимiрювальним обладнанням тощо;

     охорона майна операторiв оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї;

     iншi послуги, необхiднi для здiйснення дiяльностi оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї.

     Оптовий ринок сiльськогосподарської продукцiї повинен забезпечувати надання послуг, необхiдних для здiйснення оптової торгiвлi сiльськогосподарською продукцiєю, на постiйнiй i регулярнiй основi.

     Послуги оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї надаються на договiрнiй основi, якщо iнше не встановлено законодавством.

     Стаття 8. Проект (бiзнес-план) органiзацiї дiяльностi юридичної особи у статусi оптового ринку сiльськогосподарської продукцiї

     Проект (бiзнес-план) органiзацiї дiяльностi юридичної особи у статусi оптового ринку сiльськогосподарської продукцiї розробляється юридичною особою, яка має намiр набути статусу оптового ринку сiльськогосподарської продукцiї, або за її дорученням вiдповiдною спецiалiзованою органiзацiєю.

     Наявнiсть проекту (бiзнес-плану) органiзацiї дiяльностi юридичної особи у статусi оптового ринку сiльськогосподарської продукцiї є обов'язковою для набуття юридичною особою статусу оптового ринку сiльськогосподарської продукцiї.

     Стаття 9. Розмiщення iнфраструктури оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї

     Мiсця розмiщення iнфраструктури оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї визначаються центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику, полiтику у сферi сiльського господарства, на пiдставi поданих юридичними особами, якi мають намiр набути статусу оптового ринку сiльськогосподарської продукцiї, документiв виходячи з економiчної доцiльностi створення оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї на вiдповiднiй територiї.

     Стаття 10. Державна полiтика пiдтримки оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї

     Державна полiтика пiдтримки оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї здiйснюється шляхом:

     сприяння створенню, органiзацiї дiяльностi та ефективному функцiонуванню оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї;

     законодавчого забезпечення дiяльностi оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї, в тому числi як пiдприємств агропромислового комплексу, що продовжують процес виробництва сiльськогосподарської продукцiї, обслуговують iнших виробникiв сiльськогосподарської продукцiї шляхом забезпечення обiгу такої продукцiї;

     надання державної фiнансової пiдтримки оптовим ринкам сiльськогосподарської продукцiї у перiод їх становлення;

     фiнансової участi держави у створеннi оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї та iнфраструктури оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї, необхiдної для його функцiонування;

     створення та пiдтримки функцiонування системи iнформацiйного забезпечення оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї;

     повного або часткового вiдшкодування вiтчизняним товаровиробникам витрат на зберiгання та складування сiльськогосподарської продукцiї в межах iнфраструктури оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї впродовж перiоду становлення оптового ринку сiльськогосподарської продукцiї за рахунок коштiв державного бюджету;

     застосування до оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї механiзмiв фiнансової допомоги та пiдтримки пiдприємств агропромислового комплексу, у тому числi кредитної пiдтримки;

     надання оптовим ринкам сiльськогосподарської продукцiї земельних дiлянок iз земель державної та/або комунальної власностi для розмiщення ринку сiльськогосподарської продукцiї;

     викупу (вилучення) земельних дiлянок для суспiльних потреб з метою забезпечення дiяльностi оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї;

     створення на територiях оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї iз значним обсягом зовнiшньоекономiчних операцiй митних постiв на правах структурного пiдроздiлу митницi;

(абзац одинадцятий статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     участi держави в будiвництвi пiд'їзних шляхiв до територiї оптового ринку сiльськогосподарської продукцiї, мереж водо- i електропостачання, iнших комунiкацiй загального призначення;

     включення до мiсцевих програм соцiально-економiчного розвитку заходiв iз створення та забезпечення дiяльностi оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї;

     пiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв, необхiдних для забезпечення дiяльностi оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї;

     популяризацiї переваг продажу сiльськогосподарської продукцiї партiями;

     сприяння кооперацiї виробникiв сiльськогосподарської продукцiї для продажу такої продукцiї на ринку та створенню кооперативних оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї.

     Стаття 11. Правила роботи оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї

     Правила роботи оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї розробляються кожним окремим оптовим ринком сiльськогосподарської продукцiї на пiдставi Типових правил роботи оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики, полiтики у сферi сiльського господарства.

(частина перша статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     У Правилах роботи оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї визначаються:

     режим роботи оптового ринку сiльськогосподарської продукцiї; порядок проведення торгiв, аукцiонiв, конкурсiв;

     порядок регулювання вiдносин мiж операторами оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї;

     порядок органiзацiйного, матерiального i технiчного забезпечення дiяльностi оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї;

     порядок реєстрацiї та облiку обсягу продажу сiльськогосподарської продукцiї;

     порядок iнформування операторiв оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї про стан попиту i пропозицiї, про цiни i кон'юнктуру ринку сiльськогосподарської продукцiї;

     вимоги до якостi сiльськогосподарської продукцiї;

     порядок визначення окремих партiй сiльськогосподарської продукцiї;

     гарантiї оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї щодо дотримання санiтарно-гiгiєнiчних норм;

     правила користування мiрами i вимiрювальними приладами;

     вимоги щодо дотримання Правил роботи оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї;

     вiдповiдальнiсть за порушення Правил роботи оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї.

     Правила роботи оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї можуть мiстити iншi положення, що вiдображають особливостi їх дiяльностi.

     Правила роботи оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики, полiтики у сферi сiльського господарства.

(частина четверта статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     Стаття 12. Земельнi дiлянки оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї

     Надання земельних дiлянок для розмiщення iнфраструктури оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї здiйснюється в порядку, визначеному законом.

     Стаття 13. Надання державної фiнансової допомоги оптовим ринкам сiльськогосподарської продукцiї у перiод їх становлення

     Оптовим ринкам сiльськогосподарської продукцiї незалежно вiд форми власностi та органiзацiйно-правової форми у перiод їх становлення надається фiнансова допомога за рахунок коштiв Державного бюджету України на безповоротнiй та/або поворотнiй основi.

     Державна фiнансова допомога для оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї може також здiйснюватися шляхом надання позик, кредитiв та будь-яким iншим шляхом.

     Перiод становлення оптового ринку сiльськогосподарської продукцiї дорiвнює термiну виконання проекту (бiзнес-плану) створення та органiзацiї дiяльностi юридичної особи у статусi оптового ринку сiльськогосподарської продукцiї, але не може перевищувати семи рокiв з дня набуття оптовим ринком сiльськогосподарської продукцiї такого статусу.

     Кабiнет Мiнiстрiв України у проектi Закону України про Державний бюджет України на наступний рiк може передбачати видатки на створення та забезпечення дiяльностi оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї.

     Головним розпорядником бюджетних коштiв, що передбачаються у проектi Закону України про Державний бюджет України на наступний рiк на створення та забезпечення дiяльностi оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї, є центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику, полiтику у сферi сiльського господарства.

     Кабiнет Мiнiстрiв України може передбачати у проектi Закону України про Державний бюджет України субвенцiї з Державного бюджету України бюджету Автономної Республiки Крим, обласним бюджетам з їх подальшим перерозподiлом для бюджетiв мiсцевого самоврядування на виконання iнвестицiйних проектiв i створення оптового ринку сiльськогосподарської продукцiї та забезпечення його дiяльностi.

     Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевi державнi адмiнiстрацiї та виконавчi органи вiдповiдних рад у проектах рiшень про вiдповiднi мiсцевi бюджети можуть передбачати видатки на створення та забезпечення дiяльностi оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї.

     Стаття 14. Оподаткування оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї

     Законами про оподаткування можуть передбачатися пiльги або спецiальний режим оподаткування дiяльностi оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї.

     Органи мiсцевого самоврядування у межах своїх повноважень можуть надавати оптовим ринкам сiльськогосподарської продукцiї пiльги iз сплати мiсцевих податкiв i зборiв.

     Стаття 15. Система iнформацiйного забезпечення дiяльностi оптових ринкiв сiльськогосподарської дiяльностi

     У структурi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику, полiтику у сферi сiльського господарства, з метою постiйного i повного забезпечення оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї та операторiв оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї iнформацiєю про кон'юнктуру ринку сiльськогосподарської продукцiї створюється система iнформацiйного забезпечення дiяльностi оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї.

     Положення про систему iнформацiйного забезпечення дiяльностi оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики, полiтики у сферi сiльського господарства.

(частина друга статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     Оптовi ринки сiльськогосподарської продукцiї зобов'язанi надавати центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику, полiтику у сферi сiльського господарства, iнформацiю про кон'юнктуру вiдповiдного ринку сiльськогосподарської продукцiї у порядку та в обсягах, що визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики, полiтики у сферi сiльського господарства, вiдповiдно до закону.

(частина третя статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     Iнформацiя системи iнформацiйного забезпечення дiяльностi оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї є вiдкритою, що забезпечується її систематичною публiкацiєю в офiцiйних друкованих та електронних виданнях (бюлетенях, збiрниках), поширенням засобами масової iнформацiї, в тому числi в мережi Iнтернет на веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику, полiтику у сферi сiльського господарства, безпосереднiм її наданням заiнтересованим органам та особам.

     Функцiонування системи iнформацiйного забезпечення дiяльностi оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї забезпечує центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику, полiтику у сферi сiльського господарства.

     Створення i функцiонування системи iнформацiйного забезпечення дiяльностi оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї здiйснюється за рахунок коштiв Державного бюджету України.

     Стаття 16. Контроль за дiяльнiстю оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї

     Контроль за дiяльнiстю оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї здiйснюють центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику, полiтику у сферi сiльського господарства, iншi органи державної влади та органи мiсцевого самоврядування у межах повноважень, визначених законом.

     Стаття 17. Саморегулiвна органiзацiя оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї

     Оптовi ринки сiльськогосподарської продукцiї з метою постiйної координацiї своєї дiяльностi, надання взаємодопомоги та задоволення переважно власних господарських потреб мають право на добровiльних засадах створювати асоцiацiї оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї.

     Асоцiацiї оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї створюються та дiють як неприбутковi органiзацiї (непiдприємницькi товариства) вiдповiдно до законодавства.

     Центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику, полiтику у сферi сiльського господарства, асоцiацiї оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї може бути надано статус саморегулiвної органiзацiї оптового ринку сiльськогосподарської продукцiї.

     Асоцiацiя оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї може набути статусу саморегулiвної органiзацiї оптового ринку сiльськогосподарської продукцiї за умови, якщо її членами є не менше 50 вiдсоткiв оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї, якi набули такого статусу вiдповiдно до цього Закону.

     Порядок надання та позбавлення асоцiацiї оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї статусу саморегулiвної органiзацiї оптового ринку сiльськогосподарської продукцiї встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики, полiтики у сферi сiльського господарства.

(частина п'ята статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     Саморегулiвна органiзацiя оптового ринку сiльськогосподарської продукцiї бере участь у:

     розробленнi проектiв нормативно-правових актiв, що стосуються дiяльностi оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї;

     розробленнi державних цiльових та iнших програм пiдтримки та розвитку оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї;

     створеннi та забезпеченнi функцiонування системи iнформацiйного забезпечення дiяльностi оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї;

     органiзацiйному та методичному забезпеченнi пiдготовки, перепiдготовки i пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї у навчальних закладах, установах i органiзацiях, на пiдприємствах, що належать до сфери управлiння центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику, полiтику у сферi сiльського господарства.

     Установчi документи саморегулiвної органiзацiї оптового ринку сiльськогосподарської продукцiї пiдлягають погодженню центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику, полiтику у сферi сiльського господарства.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику, полiтику у сферi сiльського господарства, у разi виявлення порушень законодавства має право припинити їх та/або позбавити асоцiацiю оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї статусу саморегулiвної органiзацiї оптового ринку сiльськогосподарської продукцiї.

     Стаття 18. Вiдповiдальнiсть за порушення вимог цього Закону

     Особи, виннi в порушеннi вимог цього Закону, несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

     Стаття 19. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування та вводиться в дiю з 1 сiчня 2010 року.

     2. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) у Земельному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 3 - 4, ст. 27):

     у статтi 22:

     частину першу пiсля слiв "виробничої iнфраструктури" доповнити словами "у тому числi iнфраструктури оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї";

     пункт "б" частини другої пiсля слiв "господарськими будiвлями i дворами" доповнити словами "землi пiд iнфраструктурою оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї";

     частину третю доповнити пунктом "ґ" такого змiсту:

     "ґ) оптовим ринкам сiльськогосподарської продукцiї - для розмiщення власної iнфраструктури";

     частину другу статтi 134 доповнити абзацом такого змiсту:

     "розмiщення iнфраструктури оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї";

     частину першу статтi 146 доповнити пунктом "є" такого змiсту:

     "є) пiд розмiщення iнфраструктури оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї";

     пункт "в" частини п'ятої статтi 149 пiсля слiв "пiдприємств торгiвлi" доповнити словами "iнфраструктури оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї";

     частину першу статтi 208 пiсля слiв "пiдприємств, органiзацiй та установ" доповнити словами "для розмiщення iнфраструктури оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї";

     2) частину першу статтi 27 Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 31 - 32, ст. 263; 2006 р., N 27, ст. 234) пiсля абзацу дев'ятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "встановлена iншими законами заборона використання у найменуваннi юридичної особи певних термiнiв, абревiатур, похiдних термiнiв".

     У зв'язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим;

     3) абзац перший пункту 13 "Перехiднi положення" роздiлу 2 Закону України "Про внесення змiн до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рiк" та деяких iнших законодавчих актiв України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., NN 17 - 19, ст. 267, N 27, ст. 363; 2007 р., N 23, ст. 301; 2009 р., N 19, ст. 257) пiсля слова "енергозбереження" доповнити словами "створення та забезпечення дiяльностi оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї".

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законодавчих актiв України у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом;

     подати на розгляд Верховної Ради України законопроект про надання оптовим ринкам сiльськогосподарської продукцiї податкових пiльг.

     4. Юридичнi особи, якi не набули статусу оптового ринку сiльськогосподарської продукцiї вiдповiдно до цього Закону, але використовують термiн "оптовий ринок сiльськогосподарської продукцiї" та iншi похiднi термiни у своєму найменуваннi, у шестимiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом зобов'язанi змiнити своє найменування.

Президент України В. ЮЩЕНКО

м. Київ
25 червня 2009 року
N 1561-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.