ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України щодо необхiдностi обов'язкового надання витягiв та виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. У частинi четвертiй статтi 44 Закону України "Про нотарiат" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 383; 2009 р., N 13, ст. 161; 2011 р., N 41, ст. 413) слова "витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" замiнити словами "iнформацiєю про неї, що мiститься в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв".

     2. Перше речення частини другої статтi 13 Закону України "Про iнформацiйнi агентства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 13, ст. 83; 2011 р., N 6, ст. 41) виключити.

     3. У Законi України "Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 46, ст. 345; 1997 р., N 45, ст. 286; 2002 р., N 26, ст. 175; 2007 р., N 4, ст. 32; 2009 р., N 18, ст. 246; 2011 р., N 41, ст. 413):

     1) в абзацi другому частини четвертої статтi 3 слова "та документiв, що пiдтверджують державну реєстрацiю суб'єкта господарювання" виключити;

     2) у частинi дев'ятнадцятiй статтi 15 слова "до якої додається виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" виключити.

     4. В абзацi сьомому частини четвертої статтi 4 Закону України "Про передачу об'єктiв права державної та комунальної власностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 34, ст. 228; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 17 травня 2012 року N 4712-VI) слова "i виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" виключити.

     5. Пункт 1 частини другої статтi 19 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 5 - 6, ст. 30; 2011 р., N 36, ст. 362) виключити.

     6. У частинi другiй статтi 19 Закону України "Про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 47, ст. 251; 2011 р., N 41, ст. 413; 2012 р., N 25, ст. 261) слова "виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" виключити.

     7. У частинi другiй статтi 35 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 1, ст. 1; 2006 р., N 13, ст. 110; 2011 р., N 41, ст. 413) слова "додається виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" замiнити словом "додаються".

     8. У Законi України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 31 - 32, ст. 263 iз наступними змiнами):

     1) абзац тринадцятий частини другої статтi 7 пiсля слiв "та лiцензiй" доповнити словами "для укладення цивiльно-правових договорiв", а пiсля слiв "у станi припинення" доповнити словами "про види дiяльностi";

     2) абзац третiй частини четвертої статтi 17 та абзац третiй частини четвертої статтi 21 доповнити словами "про право здiйснювати платежi за серiєю та номером паспорта";

     3) у текстi Закону слова "через свої релiгiйнi переконання вiдмовляється вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомила про це вiдповiдний орган державної податкової служби" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "через свої релiгiйнi переконання вiдмовилася вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв, повiдомила про це вiдповiдний орган державної податкової служби i має вiдмiтку в паспортi про право здiйснювати платежi за серiєю та номером паспорта" у вiдповiдному вiдмiнку i числi.

     9. В абзацi другому частини четвертої статтi 38 Закону України "Про страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50; 2011 р., N 41, ст. 413) слова "та виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" виключити.

     10. У другому реченнi частини четвертої статтi 7 Закону України "Про кооперацiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 5, ст. 35; 2011 р., N 41, ст. 413) слова "данi про державну реєстрацiю, що пiдтверджуються випискою або витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" виключити.

     11. Пункт "в" частини першої статтi 5 Закону України "Про розповсюдження примiрникiв аудiовiзуальних творiв, фонограм, вiдеограм, комп'ютерних програм, баз даних" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 7, ст. 46; 2011 р., N 41, ст. 413) виключити.

     12. У Законi України "Про телекомунiкацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155; 2011 р., N 41, ст. 413; 2012 р., N 5, ст. 35):

     1) друге речення абзацу першого частини другої та абзац четвертий частини четвертої статтi 42 виключити;

     2) пункт 1 частини другої статтi 45 виключити.

     13. У другому реченнi частини другої статтi 9 Закону України "Про третейськi суди" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 35, ст. 412; 2011 р., N 41, ст. 413) слова "та виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" виключити.

     14. У Законi України "Про радiочастотний ресурс України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 48, ст. 526; 2011 р., N 41, ст. 413):

     1) пункт 1 частини четвертої статтi 32 виключити;

     2) у пунктi 1 частини п'ятої статтi 41 слова "виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, а" виключити;

     3) пункт 1 частини сьомої статтi 42 викласти в такiй редакцiї:

     "1) для радiоаматорiв - копiю документа, що посвiдчує особу".

     15. Частину восьму статтi 38 Закону України "Про телебачення i радiомовлення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 18, ст. 155; 2011 р., N 41, ст. 413) виключити.

     16. Абзац третiй пiдпункту 3.2.1 пункту 3.2 статтi 3 Закону України "Про заходи, спрямованi на забезпечення сталого функцiонування пiдприємств паливно-енергетичного комплексу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 33, ст. 430; 2011 р., N 41, ст. 413) виключити.

     17. У частинi восьмiй статтi 41 Закону України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 48, ст. 483; 2010 р., N 13, ст. 128; 2011 р., N 42, ст. 426; 2012 р., N 29, ст. 332):

     в абзацi п'ятому слова "i вiдповiдний документ, що пiдтверджує зазначенi змiни (виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв)" виключити;

     в абзацi шостому слова "документiв, що додаються" замiнити словами "документа, що додається".

     18. У статтi 4 Закону України "Про оптовi ринки сiльськогосподарської продукцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2009 р., N 51, ст. 755; 2011 р., N 41, ст. 413):

     абзац шостий частини другої виключити;

     частину третю доповнити реченнями другим - четвертим такого змiсту: "При розглядi центральним органом виконавчої влади з питань аграрної полiтики поданих юридичною особою документiв для набуття статусу оптового ринку сiльськогосподарської продукцiї перевiряється iнформацiя про цю особу, що мiститься в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв. Вiдсутнiсть такої iнформацiї або її невiдповiднiсть поданим документам є пiдставою для вiдмови у наданнi цього статусу. Вiдомостi про це залишаються в матерiалах щодо видачi наказу про надання юридичнiй особi статусу оптового ринку сiльськогосподарської продукцiї".

     19. В абзацах другому та третьому пункту 1 та пунктi 3 частини першої статтi 4 Закону України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 2 - 3, ст. 11, N 41, ст. 413) слова "зазначеним у витягу" замiнити словами "вiдповiдно до вiдомостей".

     20. Абзац другий частини другої статтi 11 та абзац другий частини третьої статтi 60 Закону України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 32 - 33, ст. 413) виключити.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2013 року, крiм:

     пункту 8 роздiлу I цього Закону, який набирає чинностi одночасно з набранням чинностi Законом України "Про внесення змiн до деяких законiв України щодо взяття на облiк юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" вiд 24 травня 2012 року N 4839-VI;

     пункту 20 роздiлу I цього Закону, який набирає чинностi з 18 сiчня 2013 року.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
2 жовтня 2012 року
N 5410-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.