ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про кооперацiю

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 4 червня 2009 року N 1448-VI,
вiд 14 сiчня 2011 року N 2949-VI,
вiд 7 квiтня 2011 року N 3205-VI,
вiд 2 жовтня 2012 року N 5410-VI,
вiд 20 листопада 2012 року N 5492-VI,
вiд 20 листопада 2012 року N 5495-VI,
вiд 4 липня 2013 року N 402-VII,
вiд 15 квiтня 2014 року N 1206-VII

     Цей Закон визначає правовi, органiзацiйнi, економiчнi та соцiальнi основи функцiонування кооперацiї в Українi.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Кооперацiя

     Кооперацiя - система кооперативних органiзацiй, створених з метою задоволення економiчних, соцiальних та iнших потреб своїх членiв.

     Стаття 2. Визначення термiнiв

     У цьому Законi термiни вживаються в такому значеннi:

     кооперативна органiзацiя - кооператив або кооперативне об'єднання;

     кооператив - юридична особа, утворена фiзичними та/або юридичними особами, якi добровiльно об'єдналися на основi членства для ведення спiльної господарської та iншої дiяльностi з метою задоволення своїх економiчних, соцiальних та iнших потреб на засадах самоврядування;

     виробничий кооператив - кооператив, який утворюється шляхом об'єднання фiзичних осiб для спiльної виробничої або iншої господарської дiяльностi на засадах їх обов'язкової трудової участi з метою одержання прибутку;

     обслуговуючий кооператив - кооператив, який утворюється шляхом об'єднання фiзичних та/або юридичних осiб для надання послуг переважно членам кооперативу, а також iншим особам з метою провадження їх господарської дiяльностi. Обслуговуючi кооперативи надають послуги iншим особам в обсягах, що не перевищують 20 вiдсоткiв загального обороту кооперативу;

     споживчий кооператив (споживче товариство) - кооператив, який утворюється шляхом об'єднання фiзичних та/або юридичних осiб для органiзацiї торговельного обслуговування, заготiвель сiльськогосподарської продукцiї, сировини, виробництва продукцiї та надання iнших послуг з метою задоволення споживчих потреб його членiв;

     пай - майновий поворотний внесок члена (асоцiйованого члена) кооперативу у створення та розвиток кооперативу, який здiйснюється шляхом передачi кооперативу майна, в тому числi грошей, майнових прав, а також земельної дiлянки;

     додатковий пай - добровiльний грошовий чи iнший майновий поворотний внесок члена (асоцiйованого члена) кооперативу понад пай у пайовому фондi кооперативу;

     вступний внесок - грошовий чи iнший майновий неповоротний внесок, який зобов'язана сплатити особа у разi вступу до кооперативної органiзацiї;

     членський внесок - грошовий неповоротний внесок, який перiодично сплачується членом кооперативного об'єднання для забезпечення поточної дiяльностi кооперативного об'єднання;

     цiльовий внесок - грошовий чи iнший майновий внесок члена кооперативу, що вноситься понад пай до спецiального фонду кооперативу для забезпечення виконання конкретних завдань кооперативу;

(абзац одинадцятий статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 20.11.2012р. N 5495-VI)

     пайовий фонд - фонд, що формується з пайових внескiв членiв кооперативу i є одним iз джерел формування майна кооперативу, розмiр якого може змiнюватися;

(абзац дванадцятий статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 20.11.2012р. N 5495-VI)

     резервний фонд - фонд, що формується за рахунок вiдрахувань вiд доходу кооперативу та iнших не заборонених законодавством надходжень, використовується для покриття шкоди вiд надзвичайних ситуацiй;

     неподiльний фонд - обов'язковий фонд, що формується за рахунок вступних внескiв та вiдрахувань вiд доходу кооперативу i не пiдлягає розподiлу мiж пайовиками.

     Стаття 3. Мета та основнi завдання кооперацiї

     Метою кооперацiї є задоволення економiчних, соцiальних та iнших потреб членiв кооперативних органiзацiй на основi поєднання їх особистих та колективних iнтересiв, подiлу мiж ними ризикiв, витрат i доходiв, розвитку їх самоорганiзацiї, самоуправлiння та самоконтролю.

     Основними завданнями кооперацiї є:

     пiдвищення життєвого рiвня членiв кооперативiв, захист їх майнових iнтересiв i соцiальних прав;

     створення системи економiчної i соцiальної самодопомоги населення та суб'єктiв господарювання;

     залучення у виробництво товарiв, робiт, послуг, додаткових трудових ресурсiв, пiдвищення трудової i соцiальної активностi населення;

     створення i розвиток iнфраструктури, необхiдної для провадження господарської та iншої дiяльностi кооперативiв з метою зростання матерiального добробуту їх членiв та задоволення потреб у товарах i послугах;

     сприяння сталому розвитку та становленню засад демократичного розвитку суспiльства.

     Стаття 4. Основнi принципи кооперацiї

     Кооперацiя базується на таких основних принципах:

     добровiльностi вступу та безперешкодного виходу з кооперативної органiзацiї;

     соцiальної справедливостi, взаємодопомоги та спiвробiтництва;

     рiвного права голосу пiд час прийняття рiшень (один член кооперативу - один голос);

     вiльного вибору напрямiв i видiв дiяльностi;

     демократичного контролю за дiяльнiстю кооперативних органiзацiй та їх посадових осiб з боку членiв кооперативних органiзацiй;

     безпосередньої участi членiв кооперативної органiзацiї у її дiяльностi.

     Стаття 5. Законодавство про кооперацiю

     Законодавство про кооперацiю базується на нормах Конституцiї України i Цивiльного кодексу України, цього Закону, iнших нормативно-правових актiв з питань кооперацiї.

     Особливостi функцiонування сiльськогосподарської кооперацiї визначаються Законом України "Про сiльськогосподарську кооперацiю".

(абзац дванадцятий статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 20.11.2012р. N 5495-VI)

Роздiл II
КООПЕРАТИВ

     Стаття 6. Кооператив

     Кооператив є первинною ланкою системи кооперацiї i створюється внаслiдок об'єднання фiзичних та/або юридичних осiб на основi членства для спiльної господарської та iншої дiяльностi з метою полiпшення свого економiчного стану.

     Вiдповiдно до завдань та характеру дiяльностi кооперативи подiляються на такi типи: виробничi, обслуговуючi та споживчi. За напрямами дiяльностi кооперативи можуть бути сiльськогосподарськими, житлово-будiвельними, садово-городнiми, гаражними, торговельно-закупiвельними, транспортними, освiтнiми, туристичними, медичними тощо.

(частина друга статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.11.2012р. N 5495-VI)

     Кооператив є юридичною особою, має самостiйний баланс, розрахунковий та iншi рахунки в установах банкiв та може мати печатки.

(частина третя статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.04.2014р. N 1206-VII)

     Стаття 7. Порядок створення кооперативу

     Кооператив створюється його засновниками на добровiльних засадах.

     Засновниками кооперативу можуть бути громадяни України, iноземцi та особи без громадянства, а також юридичнi особи України та iноземних держав, якi беруть участь у дiяльностi кооперативiв через своїх представникiв.

     Рiшення про створення кооперативу приймається його установчими зборами.

     Рiшення установчих зборiв оформляється протоколом, який пiдписують головуючий та секретар зборiв. У протоколi зазначаються особи, якi брали участь в установчих зборах: для фiзичної особи - прiзвище, iм'я та по батьковi, данi паспорта громадянина України або паспортних документiв iноземця (для осiб без громадянства, якi постiйно проживають в Українi, - данi документа, який його замiнює); для юридичної особи - прiзвище, iм'я та по батьковi уповноваженого представника юридичної особи, документ, що пiдтверджує його повноваження. Данi про фiзичну особу засвiдчуються її особистим пiдписом, а про юридичну особу - пiдписом її уповноваженого представника.

(частина четверта статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 07.04.2011р. N 3205-VI, вiд 02.10.2012р. N 5410-VI, вiд 20.11.2012р. N 5492-VI)

     Чисельнiсть членiв кооперативу не може бути меншою нiж три особи.

     При створеннi кооперативу складається список членiв та асоцiйованих членiв кооперативу, який затверджується загальними зборами.

     Стаття 8. Статут кооперативу

     Статут кооперативу є правовим документом, що регулює його дiяльнiсть.

     Статут кооперативу повинен мiстити такi вiдомостi:

     найменування кооперативу, його тип та мiсцезнаходження;

     мета створення кооперативу i вичерпний перелiк видiв його дiяльностi;

     склад його засновникiв;

     умови i порядок вступу до кооперативу та виходу чи виключення з нього;

     права i обов'язки членiв та асоцiйованих членiв кооперативу;

     порядок внесення змiн до статуту кооперативу;

     порядок встановлення розмiрiв i сплати внескiв та паїв членами кооперативу та вiдповiдальнiсть за порушення зобов'язань щодо їх сплати;

     форми участi членiв кооперативу в його дiяльностi;

     порядок формування, склад i компетенцiя органiв управлiння та органiв контролю кооперативу, а також порядок прийняття ними рiшень, у тому числi з питань, рiшення з яких приймається одноголосно чи квалiфiкованою бiльшiстю голосiв членiв кооперативу, якi беруть участь у загальних зборах;

     порядок формування, використання та розпорядження майном кооперативу;

     порядок розподiлу його доходу та покриття збиткiв;

     порядок облiку i звiтностi у кооперативi;

     порядок реорганiзацiї i лiквiдацiї кооперативу та вирiшення пов'язаних з цим майнових питань;

     порядок скликання загальних зборiв;

     умови i порядок повернення паю.

     Статут може мiстити iншi пов'язанi з особливостями дiяльностi кооперативу положення, що не суперечать законодавству.

     Стаття 9. Державна реєстрацiя кооперативу

     Державна реєстрацiя кооперативу проводиться в порядку, передбаченому законом.

     Стаття 10. Член кооперативу

     Членами кооперативу можуть бути громадяни України, iноземцi та особи без громадянства, юридичнi особи України та iноземних держав, що дiють через своїх представникiв, якi внесли вступний внесок та пай

     у розмiрах, визначених статутом кооперативу, додержуються вимог статуту i користуються правом ухвального голосу.

     Членом кооперативу може бути фiзична особа, яка досягла 16-рiчного вiку i виявила бажання брати участь у його дiяльностi.

     Кооператив зобов'язаний вести облiк своїх членiв та видати кожному з них посвiдчення про членство.

     Стаття 11. Вступ до кооперативу

     Вступ до кооперативу здiйснюється на пiдставi письмової заяви. Особа, яка подала заяву про вступ до кооперативу, вносить вступний внесок i пай у порядку та розмiрах, визначених його статутом.

     Рiшення правлiння чи голови кооперативу про прийняття до кооперативу пiдлягає затвердженню загальними зборами його членiв. Порядок прийняття такого рiшення та його затвердження визначається статутом кооперативу.

     Стаття 12. Основнi права та обов'язки члена кооперативу

     Основними правами члена кооперативу є:

     участь в господарськiй дiяльностi кооперативу, а також в управлiннi кооперативом, право голосу на його загальних зборах, право обирати i бути обраним в органи управлiння;

     користування послугами кооперативу;

     одержання кооперативних виплат та виплат на паї;

     одержання паю у разi виходу з кооперативу в порядку i в строки, визначенi його статутом;

     право вносити пропозицiї щодо полiпшення роботи кооперативу, усунення недолiкiв у роботi його органiв управлiння та посадових осiб;

     право звертатися до органiв управлiння та органiв контролю за дiяльнiстю кооперативу, посадових осiб кооперативу iз запитами, пов'язаними з членством у кооперативi, дiяльнiстю кооперативу та його посадових осiб, одержувати письмовi вiдповiдi на свої запити.

     Основними обов'язками члена кооперативу є:

     додержання статуту кооперативу;

     виконання рiшень органiв управлiння кооперативу та органiв контролю за дiяльнiстю кооперативу;

     виконання своїх зобов'язань перед кооперативом;

     сплата визначених статутом кооперативу внескiв.

     Законами, що регулюють дiяльнiсть окремих типiв кооперативiв або кооперативiв за напрямами їх дiяльностi, та статутом кооперативу можуть бути передбаченi додатковi права та обов'язки його членiв.

     Стаття 13. Припинення членства в кооперативi

     Членство в кооперативi припиняється у разi:

     добровiльного виходу з нього;

     припинення трудової участi в дiяльностi виробничого кооперативу;

     несплати внескiв у порядку, визначеному статутом кооперативу;

     смертi члена кооперативу - фiзичної особи;

     лiквiдацiї члена кооперативу - юридичної особи;

     припинення дiяльностi кооперативу.

     Виключення з членiв кооперативу може бути оскаржене до суду.

     Стаття 14. Асоцiйоване членство в кооперативi

     У кооперативi допускається асоцiйоване членство для осiб, якi визнають його статут та внесли пай.

     Асоцiйований член кооперативу - фiзична чи юридична особа, яка внесла пайовий внесок i користується правом дорадчого голосу в кооперативi. При лiквiдацiї кооперативу асоцiйований член кооперативу має переважне порiвняно з членами кооперативу право на одержання паю.

     Порядок вступу до кооперативу та участь асоцiйованого члена в його господарськiй та iншiй дiяльностi, права та обов'язки такого члена, розмiри паїв та виплат на паї визначаються статутом кооперативу.

     Стаття 15. Вищий орган управлiння кооперативу

     Вищим органом управлiння кооперативу є загальнi збори членiв кооперативу.

     До компетенцiї загальних зборiв членiв кооперативу належить:

     затвердження статуту кооперативу та внесення до нього змiн, прийняття iнших рiшень, що стосуються дiяльностi кооперативу;

     утворення органiв управлiння та органiв контролю за дiяльнiстю кооперативу, iнших органiв кооперативу;

     заслуховування звiтiв його органiв управлiння i органiв контролю;

     затвердження порядку розподiлу доходу кооперативу;

     визначення розмiрiв вступного i членського внескiв та паїв;

     визначення розмiрiв, порядку формування та використання фондiв кооперативу;

     визначення розмiрiв оплати працi голови правлiння, голови ревiзiйної комiсiї (ревiзора), а також кошторису на утримання апарату органiв управлiння та органiв контролю за дiяльнiстю кооперативу;

     затвердження рiчного звiту i балансу кооперативу;

     затвердження рiшення правлiння або голови про прийняття нових членiв та припинення членства;

     прийняття рiшень щодо володiння, користування та розпорядження майном;

     утворення спецiальних комiсiй iз залученням як консультантiв найманих працiвникiв;

     прийняття рiшень про вступ кооперативу до кооперативних об'єднань;

     прийняття рiшень про реорганiзацiю або лiквiдацiю кооперативу.

     Рiшенням загальних зборiв членiв кооперативу до компетенцiї загальних зборiв можуть бути вiднесенi iншi питання дiяльностi кооперативу.

     Черговi загальнi збори членiв кооперативу скликаються правлiнням або головою кооперативу у разi потреби, але не рiдше одного разу на рiк.

     Про дату, мiсце, час проведення та порядок денний загальних зборiв члени кооперативу повиннi бути повiдомленi не пiзнiше нiж за 10 днiв до визначеного строку їх проведення.

     Позачерговi загальнi збори членiв кооперативу скликаються на вимогу:

     не менше третини його членiв;

     спостережної ради;

     ревiзiйної комiсiї (ревiзора);

     органу управлiння кооперативного об'єднання, членом якого вiн є.

     Позачерговi загальнi збори членiв кооперативу повиннi бути скликанi протягом 20 днiв з дня надходження такої вимоги. У разi незабезпечення правлiнням (головою) кооперативу скликання позачергових загальних зборiв вони можуть бути скликанi особами, якi вимагали їх скликання, протягом наступних 20 днiв.

     У разi коли з органiзацiйних причин (через територiальне розмiщення чи значну чисельнiсть членiв кооперативу) проведення загальних зборiв членiв кооперативу неможливе, статутом кооперативу може бути передбачено скликання зборiв уповноважених кооперативу. Кiлькiсть членiв кооперативу, якi мають право делегувати уповноважених, та порядок делегування уповноважених для участi у зборах уповноважених визначаються статутом кооперативу.

     Загальнi збори членiв кооперативу правомочнi вирiшувати питання, якщо на них присутнi бiльше половини його членiв, а збори уповноважених - за наявностi не менше двох третин уповноважених.

     Кожний член кооперативу чи уповноважений кооперативу має один голос, i це право не може бути передано iншiй особi.

     Рiшення загальних зборiв членiв (зборiв уповноважених) кооперативу про прийняття, внесення змiн до статуту, вступ до кооперативного об'єднання або вихiд з нього та про реорганiзацiю або лiквiдацiю кооперативу вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як 75 вiдсоткiв членiв кооперативу, присутнiх на загальних зборах кооперативу. З iнших питань рiшення приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв (уповноважених) кооперативу, присутнiх на його загальних зборах.

     Рiшення загальних зборiв членiв (зборiв уповноважених) кооперативу приймаються вiдповiдно до його статуту вiдкритим або таємним голосуванням.

     Стаття 16. Виконавчий орган кооперативу

     Виконавчим органом кооперативу є правлiння, яке очолює голова, повноваження якого визначаються статутом кооперативу. Виконавчий орган пiдзвiтний вищому органу управлiння кооперативу i несе перед ним вiдповiдальнiсть за ефективнiсть роботи кооперативу.

     У кооперативi, до складу якого входить менше нiж 10 членiв, обирається лише голова кооперативу.

     Виконавчий орган кооперативу:

     здiйснює управлiння кооперативом у перiод мiж загальними зборами членiв кооперативу, забезпечує виконання їх рiшень;

     представляє кооператив у вiдносинах з органами державної влади та органами мiсцевого самоврядування, мiжнародними органiзацiями, юридичними та фiзичними особами;

     укладає угоди мiж кооперативом та iншими особами;

     дiє вiд iменi кооперативу в межах, передбачених статутом кооперативу.

     Виконавчий орган може бути надiлений iншими повноваженнями, визначеними вищим органом управлiння кооперативу або статутом кооперативу.

     Члени правлiння та голова кооперативу обираються загальними зборами членiв кооперативу на строк, визначений статутом, але не бiльше нiж на п'ять рокiв.

     Порядок обрання або вiдкликання членiв правлiння та голови кооперативу, а також порядок проведення засiдань правлiння кооперативу та прийняття ним рiшень визначаються статутом кооперативу.

     Правлiння кооперативу може наймати виконавчого директора для оперативного управлiння дiяльнiстю кооперативу. Виконавчий директор не може бути членом кооперативу.

     Виконавчий директор виконує свої функцiї на умовах контракту, який укладає з ним правлiння кооперативу, формує виконавчу дирекцiю та виконує функцiї, делегованi йому правлiнням кооперативу.

     Виконавчий директор несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання покладених на нього обов'язкiв, визначених контрактом та статутом кооперативу.

     Стаття 17. Спостережна рада кооперативу

     Спостережна рада кооперативу здiйснює контроль за додержанням статуту кооперативу та за дiяльнiстю виконавчого органу управлiння кооперативу.

     У кооперативi, в якому кiлькiсть членiв перевищує 50 осiб, може утворюватися спостережна рада кооперативу.

     Спостережна рада кооперативу обирається iз числа членiв кооперативу на загальних зборах кооперативу у кiлькостi 3 - 5 чоловiк, якi працюють у радi на громадських засадах.

     Спостережна рада кооперативу пiдзвiтна загальним зборам членiв кооперативу.

     До складу спостережної ради кооперативу не можуть входити члени правлiння чи члени ревiзiйної комiсiї (ревiзор) кооперативу.

     Повноваження членiв спостережної ради кооперативу можуть бути достроково припиненi за рiшенням загальних зборiв членiв кооперативу.

     Стаття 18. Ревiзiйна комiсiя (ревiзор) кооперативу

     Для контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю кооперативу обирається ревiзiйна комiсiя. У кооперативi, до складу якого входить менше нiж 10 членiв, функцiї ревiзiйної комiсiї виконує ревiзор.

     Ревiзiйна комiсiя (ревiзор) пiдзвiтна загальним зборам членiв кооперативу i обирається загальними зборами з числа членiв кооперативу у порядку, встановленому його статутом. Членами ревiзiйної комiсiї (ревiзором) не можуть бути члени правлiння кооперативу чи його спостережної ради.

     Перевiрки результатiв фiнансово-господарської дiяльностi кооперативу проводяться ревiзiйною комiсiєю за власною iнiцiативою, а також за рiшенням загальних зборiв чи на вимогу не менш як 10 вiдсоткiв членiв кооперативу.

     На вимогу ревiзiйної комiсiї (ревiзора) надаються будь-якi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи, а також пояснення посадових осiб кооперативу.

     Ревiзiйна комiсiя (ревiзор) складає висновок за рiчними звiтами про результати дiяльностi кооперативу.

     Стаття 19. Майно кооперативу та джерела його формування

     Для досягнення мети своєї дiяльностi кооператив набуває та використовує майно, фiнансовi та iншi ресурси.

     Джерелами формування майна кооперативу є:

     вступнi, членськi та цiльовi внески його членiв, паї та додатковi паї;

     майно, добровiльно передане кооперативу його членами;

     кошти, що надходять вiд провадження господарської дiяльностi;

     кошти, що надходять вiд створених кооперативом пiдприємств, установ, органiзацiй;

     грошовi та майновi пожертвування, благодiйнi внески, гранти, безоплатна технiчна допомога юридичних i фiзичних осiб, у тому числi iноземних;

     iншi надходження, не забороненi законодавством.

     Кооператив є власником будiвель, споруд, грошових та майнових внескiв його членiв, виготовленої продукцiї, доходiв, одержаних вiд її реалiзацiї та провадження iншої передбаченої статутом дiяльностi,

     а також iншого майна, придбаного на пiдставах, не заборонених законом.

     Володiння, користування та розпорядження майном кооперативу здiйснюють органи управлiння кооперативу вiдповiдно до їх компетенцiї, визначеної статутом кооперативу.

     Стаття 191. Права членiв кооперативу на його майно

     Член житлово-будiвельного, дачно-будiвельного, гаражно-будiвельного, житлового, дачного, гаражного чи iншого вiдповiдного кооперативу має право володiння, користування, а за згодою кооперативу - i розпоряджання квартирою, дачею, гаражем, iншою будiвлею, спорудою або примiщенням кооперативу, якщо вiн не викупив це майно.

     У разi викупу квартири, дачi, гаража, iншої будiвлi, споруди або примiщення член житлово-будiвельного, дачно-будiвельного, гаражно-будiвельного, житлового, дачного, гаражного кооперативу чи iншого вiдповiдного кооперативу стає власником цього майна. Право власностi на таке майно у члена кооперативу виникає з моменту державної реєстрацiї цього права вiдповiдно до закону.

(частина друга статтi 191 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2013р. N 402-VII)

     Положення цiєї статтi не застосовуються до об'єктiв права власностi кооперативiв, дiяльнiсть яких регулюється спецiальними законами.

(Закон доповнено статтею 191 згiдно iз Законом України вiд 04.06.2009р. N 1448-VI)

     Стаття 20. Фонди кооперативу

     Для забезпечення статутної дiяльностi кооператив у порядку, передбаченому його статутом, формує пайовий, резервний, неподiльний та спецiальний фонди.

     Пайовий фонд - майно кооперативу, що формується за рахунок паїв (у тому числi додаткових) членiв та асоцiйованих членiв кооперативу.

     Неподiльний фонд створюється в обов'язковому порядку i формується за рахунок вступних внескiв та вiдрахувань вiд доходу кооперативу. Цей фонд не може бути розподiлений мiж членами кооперативу, крiм випадкiв, передбачених законом. Порядок вiдрахувань до неподiльного фонду частини доходу визначається статутом кооперативу.

     Резервний фонд створюється за рахунок вiдрахувань вiд доходу кооперативу, перерозподiлу неподiльного фонду, пожертвувань, безповоротної фiнансової допомоги та за рахунок iнших не заборонених законом надходжень для покриття можливих втрат (збиткiв).

     Спецiальний фонд створюється за рахунок цiльових внескiв членiв кооперативу та iнших передбачених законом надходжень для забезпечення його статутної дiяльностi i використовується за рiшенням органiв управлiння кооперативу.

     Стаття 21. Паї членiв кооперативу

     Пай кожного члена кооперативу формується за рахунок разового внеску або часток протягом певного перiоду. Майновi внески оцiнюються у грошовiй формi.

     Розмiр паю члена кооперативу залежить вiд фактичного його внеску до пайового фонду. Паї, в тому числi резервного i спецiального фондiв, є персонiфiкованими i у сумi визначають загальну частку кожного члена кооперативу у майнi кооперативу.

     У разi виходу або виключення з кооперативу фiзична чи юридична особа має право на одержання своєї загальної частки натурою, грiшми або (за бажанням) цiнними паперами вiдповiдно до їх вартостi на момент виходу, а земельної дiлянки - у натурi. Строк та iншi умови одержання членом кооперативу своєї загальної частки встановлюються статутом кооперативу, при цьому строк одержання зазначеної частки не може перевищувати двох рокiв, а вiдлiк його розпочинається з 1 сiчня року, що настає з моменту виходу або виключення з кооперативу.

     Право власностi членiв кооперативу - фiзичних осiб на свою загальну частку успадковується.

     Стаття 22. Земля кооперативу

     Земля кооперативу складається iз земельних дiлянок, наданих йому в оренду або придбаних ним у власнiсть. Землi загального користування дачного кооперативу безоплатно передаються йому у власнiсть iз земель державної або комунальної власностi вiдповiдно до закону.

(частина перша статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2011р. N 2949-VI)

     Кооперативи придбавають земельнi дiлянки вiдповiдно до Земельного кодексу України.

     Стаття 23. Економiчнi засади дiяльностi кооперативiв

     Кооператив вiдповiдно до свого статуту самостiйно визначає основнi напрями дiяльностi, здiйснює її планування.

     Кооперативи самостiйно розробляють програми i плани економiчного та соцiального розвитку, розглядають i затверджують їх на загальних зборах членiв кооперативу.

     Кооперативи мають право провадити будь-яку господарську дiяльнiсть, передбачену статутом i не заборонену законом.

     Кооператив має право вiдкривати свої фiлiї, вiддiлення, представництва без створення юридичної особи.

     Виробничi кооперативи провадять господарську дiяльнiсть з метою одержання прибутку. Iншi кооперативи надають послуги своїм членам, не маючи на метi одержання прибутку.

     Оподаткування, облiк i звiтнiсть у кооперативi здiйснюються у порядку, передбаченому законодавством.

     Стаття 24. Цiни i тарифи на продукцiю та послуги кооперативiв

     Кооперативи реалiзують товари та надають послуги за цiнами i тарифами, встановленими самостiйно, а у випадках, передбачених законом, - за державними цiнами i тарифами.

     Кооперативи мають право реалiзувати товари та надавати послуги за цiнами i тарифами, що встановлюються на договiрних засадах, окремо для членiв кооперативу та iнших осiб.

     Стаття 25. Дохiд кооперативу та його розподiл

     Дохiд кооперативу формується з надходжень вiд господарської дiяльностi пiсля покриття матерiальних i прирiвняних до них витрат та витрат на оплату працi найманих працiвникiв.

     Дохiд розподiляється на:

     сплату податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) до вiдповiдних бюджетiв;

     погашення кредитiв;

     покриття збиткiв;

     проведення вiдрахувань до фондiв кооперативу;

     кооперативнi виплати;

     виплати на паї.

     Стаття 26. Кооперативнi виплати та виплати на паї

     Кооперативнi виплати - частина доходу, що розподiляється за результатами фiнансового року мiж членами кооперативу пропорцiйно їх участi в господарськiй дiяльностi кооперативу у порядку, визначеному рiшенням вищого органу управлiння кооперативу. Ця норма не поширюється на сiльськогосподарськi обслуговуючi кооперативи.

(частина перша статтi 26 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.11.2012р. N 5495-VI)

     Виплати на паї - виплати частини доходу кооперативу на паї члена та асоцiйованого члена кооперативу.

     Розмiр виплат на паї встановлюється рiшенням загальних зборiв членiв кооперативу пiсля вiдрахувань обов'язкових коштiв на формування i поповнення його фондiв. Виплати можуть здiйснюватися у грошовiй формi, товарами, цiнними паперами, а також у формi збiльшення паю та в iнших формах, передбачених статутом кооперативу. Загальна сума виплат на паї не може перевищувати 20 вiдсоткiв доходу, визначеного до розподiлу.

     Кооперативнi виплати та виплати на паї до оплати працi не належать.

     Стаття 27. Майнова вiдповiдальнiсть кооперативу та його членiв

     Кооператив вiдповiдає за своїми зобов'язаннями всiм належним йому майном. Порядок покриття завданих кооперативом збиткiв визначається його статутом.

     Члени кооперативу вiдповiдають за зобов'язаннями кооперативу в межах внесеного ними паю, якщо iнше не передбачено статутом кооперативу або законом.

     Кооператив не несе вiдповiдальностi за зобов'язаннями своїх членiв.

     Стаття 28. Реорганiзацiя кооперативу

     Реорганiзацiя (злиття, приєднання, подiл, видiлення, перетворення) кооперативу вiдбувається за рiшенням загальних зборiв членiв кооперативу у порядку, визначеному законодавством та статутом кооперативу.

     У разi реорганiзацiї права та обов'язки кооперативу переходять до його правонаступникiв.

     Стаття 29. Лiквiдацiя кооперативу

     Кооператив лiквiдується:

     за рiшенням загальних зборiв членiв кооперативу або зборiв уповноважених;

     за рiшенням суду.

     Лiквiдацiя кооперативу здiйснюється комiсiєю, призначеною органом, який прийняв рiшення про його лiквiдацiю. Цим же органом визначається порядок дiяльностi лiквiдацiйної комiсiї.

     З дня призначення лiквiдацiйної комiсiї до неї переходять повноваження з управлiння кооперативом.

     Лiквiдацiйна комiсiя зобов'язана провести роботу, пов'язану iз стягненням дебiторської заборгованостi кооперативу i виявленням претензiй кредиторiв (з повiдомленням останнiх про лiквiдацiю кооперативу), встановити порядок i строки проведення лiквiдацiї, а також строк для заявлення претензiй кредиторами, який не може бути меншим нiж два мiсяцi з дня публiкацiї iнформацiї про лiквiдацiю кооперативу.

     Лiквiдацiйна комiсiя проводить лiквiдацiю кооперативу у порядку, встановленому законом.

     Майно кооперативу, що залишилося пiсля задоволення вимог кредиторiв кооперативу, здiйснення виплат членам кооперативу паїв та виплат на паї, кооперативних виплат, оплати працi, розрахункiв з кооперативним об'єднанням, членом якого вiн є, розподiляється мiж членами кооперативу у порядку, визначеному статутом.

     Майно неподiльного фонду не пiдлягає подiлу мiж його членами i передається за рiшенням лiквiдацiйної комiсiї iншiй (iншим) кооперативнiй органiзацiї (кооперативним органiзацiям) або зараховується до доходу бюджету. При цьому у рiшеннi повиннi бути визначенi напрями використання зазначеного майна.

(частина сьома статтi 29 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.11.2012р. N 5495-VI)

Роздiл III
КООПЕРАТИВНЕ ОБ'ЄДНАННЯ

     Стаття 30. Кооперативне об'єднання

     Кооперативне об'єднання - спiлка, лiга, асоцiацiя, альянс та iншi форми добровiльного об'єднання кооперативiв за видами дiяльностi чи територiальною ознакою з метою створення сприятливих умов для дiяльностi кооперативiв, що входять до його складу, та їх членiв.

     Членом кооперативного об'єднання також може бути iнше кооперативне об'єднання.

     Кооперативнi об'єднання створюються та дiють з мiсцевим (сiльським, селищним, мiським, районним, обласним, республiканським в Автономнiй Республiцi Крим) або загальнодержавним статусом i є некомерцiйними органiзацiями.

     Члени кооперативного об'єднання будь-якого рiвня - кооперативи, кооперативнi об'єднання - зберiгають статус юридичної особи.

     Стаття 31. Порядок створення кооперативного об'єднання

     Кооперативне об'єднання створюється за рiшенням установчих зборiв, конференцiї, з'їзду уповноважених представникiв кооперативiв, кооперативних об'єднань.

     Установчi збори, конференцiя, з'їзд ухвалюють установчий договiр, затверджують статут та обирають органи управлiння кооперативного об'єднання.

     Кооперативне об'єднання набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрацiї, яка здiйснюється в порядку, передбаченому законом.

     Стаття 32. Установчий договiр кооперативного об'єднання

     Установчий договiр кооперативного об'єднання повинен мiстити:

     склад засновникiв кооперативного об'єднання, їх найменування, данi про державну реєстрацiю;

     порядок створення кооперативного об'єднання;

     вiдомостi про розмiри та порядок сплати вступних, членських та iнших внескiв;

     рiшення про обрання та повноваження посадових осiб, вiдповiдальних за створення, реєстрацiю та органiзацiю роботи кооперативного об'єднання;

     рiшення про затвердження статуту кооперативного об'єднання;

     порядок формування i використання доходiв кооперативного об'єднання;

     порядок виходу з кооперативного об'єднання.

     Установчий договiр може мiстити iншi положення з питань дiяльностi кооперативного об'єднання.

     Стаття 33. Статут кооперативного об'єднання

     Кооперативне об'єднання дiє на пiдставi статуту, який затверджується установчими зборами (конференцiєю, з'їздом) уповноважених представникiв кооперативiв, кооперативних об'єднань.

     Статут кооперативного об'єднання повинен мiстити:

     найменування, статус та мiсцезнаходження кооперативного об'єднання;

     перелiк його членiв;

     порядок прийняття, внесення змiн до статуту;

     мету створення i завдання, а також вичерпний перелiк видiв дiяльностi кооперативного об'єднання;

     порядок створення та повноваження органiв управлiння та ревiзiйно-контрольних органiв кооперативного об'єднання;

     умови i порядок вступу та виходу з кооперативного об'єднання;

     права та обов'язки членiв кооперативного об'єднання;

     порядок встановлення розмiру та сплати вступного, членського та iнших внескiв;

     порядок прийняття рiшень органами управлiння кооперативного об'єднання;

     джерела формування, порядок розпорядження та використання майна кооперативного об'єднання;

     порядок утворення та використання фондiв;

     порядок розподiлу доходiв та погашення збиткiв кооперативного об'єднання;

     майнову вiдповiдальнiсть кооперативного об'єднання та його членiв;

     порядок облiку i звiтностi в кооперативному об'єднаннi;

     порядок лiквiдацiї та реорганiзацiї кооперативного об'єднання та вирiшення пов'язаних з цим майнових питань.

     Статут кооперативного об'єднання може мiстити iншi положення з питань його дiяльностi.

Роздiл IV
ТРУДОВI ВIДНОСИНИ В КООПЕРАТИВНИХ ОРГАНIЗАЦIЯХ

     Стаття 34. Правове регулювання трудових вiдносин

     Трудовi вiдносини в кооперативних органiзацiях регулюються цим Законом, законодавством про працю, статутами кооперативних органiзацiй та правилами їх внутрiшнього розпорядку.

     Для здiйснення мети i статутних завдань кооперативна органiзацiя може залучати до роботи за трудовим договором осiб, якi не є її членами. У разi залучення осiб на визначений строк чи на час виконання певної роботи за згодою сторiн мiж кооперативною органiзацiєю та найманим працiвником може укладатися договiр у формi контракту.

     Кооперативна органiзацiя самостiйно визначає форми i систему оплати працi своїх членiв i найманих працiвникiв з урахуванням вимог, встановлених законодавством.

     Стаття 35. Соцiальна пiдтримка членiв кооперативних органiзацiй та найманих працiвникiв

     Кооперативнi органiзацiї гарантують своїм членам та найманим працiвникам оплату працi вiдповiдно до фаху, квалiфiкацiї та особистого, трудового внеску, належнi умови працi, а також забезпечують соцiально-економiчнi гарантiї, передбаченi законодавством.

     За рiшенням загальних зборiв членiв кооперативу працiвникам кооперативу можуть надаватися додатковi пiльги соцiального захисту за рахунок доходу кооперативу.

     Стаття 36. Охорона працi

     Кооперативна органiзацiя забезпечує додержання встановлених вiдповiдно до законодавства вимог з охорони працi, технiки безпеки, санiтарних вимог на виробництвi.

     Кооперативна органiзацiя несе вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну здоров'ю членiв кооперативу - фiзичних осiб, найманих працiвникiв внаслiдок виконання ними своїх службових обов'язкiв, вiдповiдно до закону.

Роздiл V
ДЕРЖАВА I КООПЕРАЦIЯ

     Стаття 37. Взаємовiдносини мiж державою i кооперативними органiзацiями

     Держава гарантує додержання прав i законних iнтересiв кооперативних органiзацiй та їх членiв, максимально сприяє розвитку i змiцненню їх господарської самостiйностi.

     Держава сприяє пiдготовцi висококвалiфiкованих кадрiв для системи кооперацiї, розвитку мережi кооперативної освiти, проведенню наукових дослiджень з питань кооперацiї.

     Кооперативнi органiзацiї взаємодiють з органами виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування в питаннях виробництва продукцiї та надання послуг з метою зниження рiвня безробiття, розв'язання iнших економiчних i соцiальних проблем.

     Власнiсть кооперативних органiзацiй є недоторканною, перебуває пiд захистом держави i охороняється законом. Забороняється використання майна кооперативних органiзацiй на цiлi, не пов'язанi з їх статутною дiяльнiстю.

     Держава не вiдповiдає за зобов'язаннями кооперативних органiзацiй, а кооперативнi органiзацiї не вiдповiдають за зобов'язаннями держави.

     Забороняється втручання органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування у фiнансово-господарську та iншу дiяльнiсть кооперативних органiзацiй, крiм випадкiв, прямо передбачених законом.

     Збитки, завданi кооперативнiй органiзацiї внаслiдок виконання рiшень органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування або їх посадових осiб, а також внаслiдок невиконання чи неналежного виконання органами виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування передбачених законодавством обов'язкiв щодо цiєї органiзацiї, пiдлягають вiдшкодуванню у встановленому порядку. Спори з питань вiдшкодування збиткiв вирiшуються у судовому порядку.

     Стаття 38. Контроль за дiяльнiстю кооперативних органiзацiй

     Контроль за дiяльнiстю кооперативних органiзацiй здiйснюють вiдповiднi органи державної влади в межах своєї компетенцiї, встановленої законом.

Роздiл VI
МIЖНАРОДНI ЗВ'ЯЗКИ I ЗОВНIШНЬОЕКОНОМIЧНА ДIЯЛЬНIСТЬ КООПЕРАТИВНИХ ОРГАНIЗАЦIЙ

     Стаття 39. Мiжнароднi зв'язки кооперативних органiзацiй

     Кооперативнi органiзацiї України мають право вступати до мiжнародних кооперативних органiзацiй з метою розвитку спiвробiтництва з кооперативами рiзних країн.

     Кооперативи та кооперативнi об'єднання самостiйно встановлюють мiжнароднi зв'язки з органiзацiями зарубiжних країн, беруть участь у Мiжнародному кооперативному альянсi та здiйснюють iншi зв'язки з мiжнародними органiзацiями, сприяють розвитку спiвробiтництва та солiдарностi учасникiв кооперативного руху рiзних країн, пропагандi своїх принципiв i цiнностей.

     Стаття 40. Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть кооперативних органiзацiй

     Кооперативнi органiзацiї самостiйно провадять зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства України.

     Порядок використання доходу кооперативної органiзацiї в iноземнiй валютi встановлюється валютним законодавством України.

Роздiл VII
ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 41. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Кооперативи та кооперативнi об'єднання, якi створено до набрання чинностi цим Законом, зобов'язанi протягом року з дня набрання чинностi цим Законом привести свої статути у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     3. До приведення статутiв у вiдповiднiсть iз цим Законом кооперативи та кооперативнi об'єднання керуються положеннями дiючих статутiв у частинi, що не суперечить цьому Закону.

     4. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом року з дня набрання чинностi цим Законом:

     пiдготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законодавчих актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ
10 липня 2003 року
N 1087-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.