ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо спрощення порядку вiдкриття бiзнесу

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. Друге речення частини третьої статтi 28 Господарського процесуального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56) доповнити словами "(за наявностi)".

     2. У Господарському кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 18 - 22, ст. 144):

     1) доповнити статтею 581 такого змiсту:

     "Стаття 581. Печатки суб'єкта господарювання

     1. Суб'єкт господарювання може мати печатки.

     2. Для виготовлення печаток одержання будь-яких документiв дозвiльного характеру не передбачається";

     2) у частинi четвертiй статтi 62 слова "печатку iз своїм найменуванням та iдентифiкацiйним кодом" замiнити словами "та може мати печатки";

     3) у першому реченнi частини першої статтi 181 слова "та скрiпленого печатками" виключити;

     4) у частинi другiй статтi 279 слова "печатку зi своїм найменуванням" замiнити словами "та може мати печатки".

     3. У Цивiльному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 40 - 44, ст. 356):

     1) у частинi другiй статтi 207:

     в абзацi другому слова "та скрiплюється печаткою" виключити;

     доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "Обов'язковiсть скрiплення правочину печаткою може бути визначена за письмовою домовленiстю сторiн";

     2) у статтi 246 слова "та скрiплюється печаткою цiєї юридичної особи" виключити;

     3) в останньому абзацi частини другої статтi 962 слова "та печатки" виключити.

     4. Частину третю статтi 42 Цивiльного процесуального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., NN 40 - 42, ст. 492) доповнити словами "(за наявностi)".

     5. Частину третю статтi 58 Кодексу адмiнiстративного судочинства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., NN 35 - 37, ст. 446) доповнити словами "(за наявностi)".

     6. У пунктi 2 частини другої статтi 122 Закону України "Про iнвестицiйну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 47, ст. 646; 2012 р., N 36, ст. 416) слова "а також печаткою (для юридичної особи)" виключити.

     7. У частинi другiй статтi 1 Закону України "Про товарну бiржу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 10, ст. 139; 2002 р., N 16, ст. 114) слова "печатку iз своїм найменуванням" замiнити словами "та може мати печатки".

     8. У частинi другiй статтi 1 Закону України "Про колективне сiльськогосподарське пiдприємство" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 20, ст. 272; 2002 р., N 16, ст. 114) слова "i печатку iз своїм найменуванням" замiнити словами "та може мати печатки".

     9. У першому реченнi частини другої статтi 44 Закону України "Про заставу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 47, ст. 642) слова "та печаткою" виключити.

     10. У Законi України "Про нотарiат" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 383; 2009 р., N 13, ст. 161):

     1) у частинi першiй статтi 47 слова "i скрiпленi печаткою юридичної особи, яка видала документ" виключити;

     2) у другому реченнi статтi 76 слова "з прикладенням печатки i" виключити.

     11. Частину восьму статтi 1 Закону України "Про торгово-промисловi палати в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 13, ст. 52; 2002 р., N 16, ст. 114) викласти в такiй редакцiї:

     "8. Торгово-промислова палата має поточнi та вкладнi (депозитнi) рахунки в банкiвських установах i може мати печатки".

     12. Пункт 1 статтi 9 i пункт 7 статтi 17 Закону України "Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 38, ст. 315; 2001 р., N 7, ст. 34; 2002 р., N 5, ст. 32) пiсля слiв "пiдписаних i завiрених печаткою" доповнити словами "(за наявностi)".

     13. Третє речення абзацу другого частини п'ятої статтi 5 Закону України "Про обiг векселiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 24, ст. 128 iз наступними змiнами) виключити.

     14. У другому реченнi частини першої статтi 12 Закону України "Про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 47, ст. 251) слова "печаткою та" виключити.

     15. У частинi першiй статтi 3 i абзацi першому частини другої статтi 24 Закону України "Про кредитнi спiлки" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 15, ст. 101) слова "печатку, штамп та бланки iз своїм найменуванням" замiнити словами "може мати печатки та бланки".

     16. У частинi другiй статтi 10 Закону України "Про Товариство Червоного Хреста України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 5, ст. 47) слова "печатки iз своїм найменуванням" замiнити словами "може мати печатки".

     17. У Законi України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 31 - 32, ст. 263 iз наступними змiнами):

     1) статтю 7 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "2. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, забезпечує на своєму офiцiйному сайтi безоплатний доступ до вiдомостей з Єдиного державного реєстру, затверджує перелiк таких вiдомостей, що необхiднi для видачi документiв дозвiльного характеру та лiцензiй, для укладення цивiльно-правових договорiв, у тому числi щодо наявностi запису про державну реєстрацiю припинення або перебування юридичної особи у станi припинення, державну реєстрацiю припинення чи перебування у процесi припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця, про мiсцезнаходження або мiсце проживання, види дiяльностi, центральний чи мiсцевий орган виконавчої влади, до сфери управлiння якого належить державне пiдприємство або частка держави у статутному капiталi юридичної особи, якщо така частка становить не менше 25 вiдсоткiв, про юридичних осiб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа, про юридичних осiб - правонаступникiв, про вiдокремленi пiдроздiли юридичної особи, про осiб, якi можуть вчиняти дiї вiд iменi особи, у тому числi вiдомостi про розпорядника майна, санатора, голову комiсiї з припинення, лiквiдатора, управителя майна, наявнiсть обмежень щодо представництва, про вiдкриття виконавчого провадження, та забезпечує можливiсть пошуку вiдомостей щодо всiх зареєстрованих осiб, зокрема, за повним чи скороченим найменуванням, iменем, iдентифiкацiйним кодом, реєстрацiйним номером облiкової картки платника податкiв, серiєю та номером паспорта (для осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв у передбаченому законодавством порядку), копiювання та роздрукування таких вiдомостей";

     2) у статтi 8:

     у частинi восьмiй слова "а також електронного цифрового пiдпису" виключити;

     частину десяту виключити;

     3) у статтi 10:

     частини першу i другу викласти в такiй редакцiї:

     "1. За проведення державної реєстрацiї змiн:

     що вносяться до установчих документiв юридичної особи, справляється реєстрацiйний збiр у розмiрi трьох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     iменi або мiсця проживання фiзичної особи - пiдприємця справляється реєстрацiйний збiр у розмiрi одного неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян.

     2. Реєстрацiйний збiр за проведення державної реєстрацiї змiн, що вносяться до установчих документiв благодiйних органiзацiй, не справляється";

     у частинi п'ятiй:

     абзац перший доповнити словами "або копiя квитанцiї з платiжного термiналу";

     абзац другий викласти у такiй редакцiї:

     "У разi подання електронних документiв пiдтвердженням внесення реєстрацiйного збору є копiя, виготовлена шляхом сканування одного з документiв, визначених в абзацi першому цiєї частини";

     4) в абзацi другому частини шостої статтi 22 слова "засвiдченого електронним цифровим пiдписом" виключити;

     5) в абзацi п'ятому частини першої статтi 24 слова "засвiдченого електронним цифровим пiдписом" виключити;

     6) абзац перший частини першої та частину другу статтi 26 пiсля слiв "Пенсiйного фонду України" доповнити словами "фондiв соцiального страхування";

     7) абзац другий частини другої статтi 27 виключити;

     8) абзац другий частини третьої статтi 44 виключити.

     18. У Законi України "Про електроннi документи та електронний документообiг" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 36, ст. 275):

     1) частину першу статтi 6 викласти в такiй редакцiї:

     "Для iдентифiкацiї автора електронного документа може використовуватися електронний пiдпис";

     2) у частинi першiй статтi 7 слова "у тому числi з електронним цифровим пiдписом автора" виключити;

     3) у статтi 12 слово "проводиться" замiнити словами "може проводитися".

     19. Друге речення частини четвертої статтi 21 i третє речення частини другої статтi 25 Закону України "Про iпотеку" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 38, ст. 313) виключити.

     20. Частину третю статтi 1 Закону України "Про фермерське господарство" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 45, ст. 363) викласти в такiй редакцiї:

     "3. Фермерське господарство має найменування та може мати печатки".

     21. У частинi третiй статтi 6 Закону України "Про кооперацiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 5, ст. 35) слова "печатку iз своїм найменуванням" замiнити словами "та може мати печатки".

     22. Частину другу статтi 5 Закону України "Про розповсюдження примiрникiв аудiовiзуальних творiв, фонограм, вiдеограм, комп'ютерних програм, баз даних" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 7, ст. 46) викласти в такiй редакцiї:

     "2. Вiрнiсть копiй документiв, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, засвiдчується заявником".

     23. Друге речення частини шостої статтi 43 Закону України "Про забезпечення вимог кредиторiв та реєстрацiю обтяжень" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 11, ст. 140) виключити.

     24. В абзацах четвертому i п'ятому частини сьомої статтi 25 Закону України "Про сертифiкованi товарнi склади та простi i подвiйнi складськi свiдоцтва" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 6, ст. 136; 2013 р., N 51, ст. 716) слова "фiзичної особи та печатку юридичної" виключити.

     25. У першому реченнi абзацу дев'ятого пiдпункту 3.2.1 пункту 3.2 статтi 3 Закону України "Про заходи, спрямованi на забезпечення сталого функцiонування пiдприємств паливно-енергетичного комплексу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 33, ст. 430; 2011 р., N 41, ст. 413; 2013 р., N 42, ст. 586) слова "та скрiплюються печаткою" виключити.

     26. У Законi України "Про цiннi папери та фондовий ринок" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 31, ст. 268; 2008 р., NN 50 - 51, ст. 384; 2009 р., N 49, ст. 733; 2011 р., N 43, ст. 447; 2013 р., N 23, ст. 222):

     1) в абзацi другому частини п'ятої статтi 6 слова "засвiдчений печаткою емiтента (уповноваженої особи)" виключити;

     2) у першому реченнi абзацу четвертого частини четвертої статтi 11 слова "засвiдчений печаткою емiтента" виключити;

     3) у першому реченнi абзацу першого частини п'ятої статтi 30 слова "аудитором та засвiдчується печаткою емiтента" замiнити словами "та аудитором".

     27. В абзацах другому i третьому частини десятої статтi 39 Закону України "Про автомобiльний транспорт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 32, ст. 273; 2009 р., N 10 - 11, ст. 137) слова "та печаткою" виключити.

     28. У Законi України "Про акцiонернi товариства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2008 р., N 50 - 51, ст. 384; 2011 р., N 35, ст. 344):

     1) в абзацi тринадцятому частини другої статтi 46 слова "печаткою товариства та" виключити;

     2) у першому реченнi абзацу другого частини другої статтi 49 слова "та засвiдчується печаткою товариства або нотарiально" виключити;

     3) в абзацi третьому частини шостої статтi 75 i першому реченнi абзацу першого частини другої статтi 78 слова "та печаткою товариства" виключити.

     29. У першому реченнi частини першої статтi 25 i частинi третiй статтi 36 Закону України "Про здiйснення державних закупiвель" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 33, ст. 471; 2013 р., N 18, ст. 168) слова "скрiплена печаткою" виключити.

     30. У частинi четвертiй статтi 11 Закону України "Про охоронну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 2, ст. 8) слова "скрiпленим печаткою" виключити.

     31. Абзац п'ятий частини другої статтi 9 Закону України "Про особливостi приватизацiї вугледобувних пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 8, ст. 66; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 4 липня 2013 року N 406-VII) викласти в такiй редакцiї:

     "заяву на участь у конкурсi у довiльнiй формi (справжнiсть пiдпису на заявi пiдлягає нотарiальному засвiдченню)".

     II. Цей Закон набирає чинностi через шiсть мiсяцiв з дня його опублiкування.

Виконуючий обов'язки Президента України, Голова Верховної Ради України О. ТУРЧИНОВ

м. Київ
15 квiтня 2014 року
N 1206-VII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.