ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про iнвестицiйну дiяльнiсть

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 10 грудня 1991 року N 1955-XII,
вiд 5 березня 1998 року N 185/98-ВР,
вiд 21 травня 1999 року N 697-XIV,
вiд 20 грудня 2001 року N 2899-III
вiд 4 липня 2002 року N 40-IV
змiни, передбаченi Законом України вiд 4 липня 2002 року N 40-IV,
набрали чинностi з 1 сiчня 2003 року
змiни до цього Закону, передбаченi Законом України
вiд 4 липня 2002 року N 40-IV,
зупинено на 2003 рiк у зв'язку iз зупиненням дiї
пункту 3 роздiлу VII Закону України
вiд 4 липня 2002 року N 40-IV згiдно iз Законом України
вiд 26 грудня 2002 року N 380-IV,
на 2004 рiк - згiдно iз Законом України
вiд 27 листопада 2003 року N 1344-IV,
вiд 15 травня 2003 року N 762-IV,
вiд 20 листопада 2003 року N 1294-IV,
вiд 3 лютого 2004 року N 1407-IV,
вiд 25 березня 2005 року N 2505-IV,
вiд 15 грудня 2005 року N 3201-IV,
вiд 19 сiчня 2006 року N 3370-IV,
вiд 16 травня 2007 року N 1026-V,
вiд 25 грудня 2008 року N 800-VI,
вiд 29 червня 2010 року N 2367-VI,
вiд 9 вересня 2010 року N 2518-VI,
вiд 17 лютого 2011 року N 3038-VI
(змiни, передбаченi абзацами п'ятим - одинадцятим пiдпункту 3 пункту 11
Закону України вiд 17 лютого 2011 року N 3038-VI,
набрали чинностi з 13 червня 2011 року),
вiд 2 червня 2011 року N 3461-VI,
вiд 22 грудня 2011 року N 4218-VI,
вiд 22 грудня 2011 року N 4220-VI,
вiд 5 липня 2012 року N 5080-VI,
вiд 16 жовтня 2012 року N 5463-VI,
вiд 20 листопада 2012 року N 5492-VI,
вiд 4 липня 2013 року N 406-VII,
вiд 10 жовтня 2013 року N 639-VII,
вiд 15 квiтня 2014 року N 1206-VII,
вiд 23 березня 2017 року N 1981-VIII,
вiд 23 травня 2017 року N 2059-VIII,
вiд 8 червня 2017 року N 2095-VIII,
вiд 20 вересня 2019 року N 124-IX,
вiд 3 жовтня 2019 року N 155-IX,
вiд 19 червня 2020 року N 738-IX,
вiд 17 грудня 2020 року N 1116-IX

Положенням частини першої статтi 19 цього
Закону дано офiцiйне тлумачення
згiдно з Рiшенням Конституцiйного Суду України
вiд 29 сiчня 2002 року N 1-рп/2002

(У текстi Закону слова "iнвестицiйна програма" та "iнвестицiйна програма (проект)" в усiх вiдмiнках i числах замiнено словами "iнвестицiйний проект" у вiдповiдному вiдмiнку i числi згiдно iз Законом України вiд 22 грудня 2011 року N 4218-VI)

(У текстi Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань економiчної полiтики" в усiх вiдмiнках замiнено словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi економiчного розвитку" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 16 жовтня 2012 року N 5463-VI)

     Цей Закон визначає загальнi правовi, економiчнi та соцiальнi умови iнвестицiйної дiяльностi на територiї України.

     Вiн спрямований на забезпечення рiвного захисту прав, iнтересiв i майна суб'єктiв iнвестицiйної дiяльностi незалежно вiд форм власностi, а також на ефективне iнвестування економiки України, розвитку мiжнародного економiчного спiвробiтництва та iнтеграцiї.

(абзац другий преамбули iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4218-VI)

I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Iнвестицiї

     Iнвестицiями є всi види майнових та iнтелектуальних цiнностей, що вкладаються в об'єкти пiдприємницької та iнших видiв дiяльностi, в результатi якої створюється прибуток (доход) та/або досягається соцiальний та екологiчний ефект.

(частина перша статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.03.2017р. N 1981-VIII)

     Такими цiнностями можуть бути:

     кошти, цiльовi банкiвськi вклади, паї, акцiї та iншi цiннi папери (крiм векселiв);

(абзац другий частини другої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4218-VI)

     рухоме та нерухоме майно (будинки, споруди, устаткування та iншi матерiальнi цiнностi);

     майновi права iнтелектуальної власностi;

(абзац четвертий частини другої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 03.02.2004р. N 1407-IV)

     сукупнiсть технiчних, технологiчних, комерцiйних та iнших знань, оформлених у виглядi технiчної документацiї, навикiв та виробничого досвiду, необхiдних для органiзацiї того чи iншого виду виробництва, але не запатентованих ("ноу-хау");

     права користування землею, водою, ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також iншi майновi права;

     iншi цiнностi.

     Iнвестицiї, що спрямовуються на створення (придбання), реконструкцiю, технiчне переоснащення основних засобiв, очiкуваний строк корисної експлуатацiї яких перевищує один рiк, здiйснюються у формi капiтальних вкладень.

(частина третя статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 23.03.2017р. N 1981-VIII)

     Стаття 2. Iнвестицiйна дiяльнiсть

     1. Iнвестицiйною дiяльнiстю є сукупнiсть практичних дiй громадян, юридичних осiб i держави щодо реалiзацiї iнвестицiй.

     2. Iнвестицiйна дiяльнiсть провадиться на основi:

     iнвестування, що здiйснюється громадянами, недержавними пiдприємствами, господарськими асоцiацiями, спiлками i товариствами, а також громадськими i релiгiйними органiзацiями, iншими юридичними особами, заснованими на колективнiй власностi;

     державного iнвестування, що здiйснюється органами державної влади за рахунок коштiв державного бюджету, позичкових коштiв, а також державними пiдприємствами та установами за рахунок власних i позичкових коштiв;

     мiсцевого iнвестування, що здiйснюється органами мiсцевого самоврядування за рахунок коштiв мiсцевих бюджетiв, позичкових коштiв, а також комунальними пiдприємствами та установами за рахунок власних i позичкових коштiв;

     державної пiдтримки для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв;

     iноземного iнвестування, що здiйснюється iноземними державами, юридичними особами та громадянами iноземних держав;

     спiльного iнвестування, що здiйснюється юридичними особами та громадянами України, юридичними особами та громадянами iноземних держав.

(частина друга статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз
Законами України вiд 10.12.91р. N 1955-XII, вiд 22.12.2011р. N 4218-VI, у редакцiї Закону України вiд 23.03.2017р. N 1981-VIII)

     3. Iнвестицiйна дiяльнiсть забезпечується шляхом реалiзацiї iнвестицiйних проектiв i проведення операцiй з корпоративними правами та iншими видами майнових та iнтелектуальних цiнностей.

     Iнвестицiйний проект - це комплекс заходiв (органiзацiйно-правових, управлiнських, аналiтичних, фiнансових та iнженерно-технiчних), визначених на основi нацiональної системи цiнностей i завдань iнновацiйного розвитку нацiональної економiки та спрямованих на розвиток окремих галузей, секторiв економiки, виробництв, регiонiв, виконання яких здiйснюється суб'єктами iнвестицiйної дiяльностi з використанням цiнностей вiдповiдно до положень цього Закону.

(абзац другий частини третьої статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 23.03.2017р. N 1981-VIII)

     Iнвестицiйний проект оформлюється у виглядi планово-розрахункових документiв, необхiдних та достатнiх для обґрунтування iнвестування, органiзацiї та управлiння роботами з реалiзацiї проекту в межах визначених вартостi та термiну його реалiзацiї.

(абзац третiй частини третьої статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 23.03.2017р. N 1981-VIII)

     Абзац четвертий частини третьої статтi 2 виключено

(абзац четвертий частини третьої статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 23.03.2017р. N 1981-VIII)

     Iнвестицiйний проект, для реалiзацiї якого може надаватися державна пiдтримка, розробляється в порядку та за формою, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного розвитку.

(абзац п'ятий частини третьої статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     Iнвестицiйний проект, для реалiзацiї якого може надаватися державна пiдтримка, повинен мiстити:

     резюме (мета проекту, напрями використання iнвестицiй, вiдповiднiсть проекту стратегiчним програмним документам держави, прогнознi обсяги виробництва продукцiї (товарiв, послуг), потреба в iнвестицiях, необхiднiсть забезпечення земельною дiлянкою або правами на неї (оренда, суперфiцiй, емфiтевзис) для реалiзацiї проекту, основнi показники ефективностi проекту, у тому числi енергоефективностi, висновки експертизи вiдповiдно до законодавства);

     загальну характеристику стану та проблем, пов'язаних з розвитком об'єктiв та суб'єктiв iнвестицiйної дiяльностi (характеристика об'єктiв та суб'єктiв, продукцiї (товарiв, послуг), результати аналiзу ринкiв збуту продукцiї (товарiв, послуг), аналiзу конкурентного потенцiалу суб'єкта, зокрема виявлення можливостей розвитку, загроз та проблем у дiяльностi);

     органiзацiйний план, плани маркетингової та виробничої дiяльностi;

     план реалiзацiї проекту (строк введення в дiю основних фондiв, кадрове забезпечення, органiзацiйна структура та управлiння проектом, розвиток iнфраструктури, заходи з охорони навколишнього природного середовища, джерела фiнансування проекту i виплат за зобов'язаннями суб'єкта iнвестицiйної дiяльностi, гарантiї та схема повернення iнвестицiй, якщо таке повернення передбачено проектом);

     фiнансовий план (оцiнка фiнансової та економiчної спроможностi проекту);

     iнформацiю про ризики проекту, запобiжнi заходи i страхування ризикiв у випадках, передбачених законом;

     прогноз економiчного та соцiального ефекту вiд реалiзацiї проекту;

     прогноз надходжень до бюджетiв та державних цiльових фондiв;

     пакет документiв з обґрунтуванням оцiнки впливу на навколишнє природне середовище.

     Iнвестицiйний проект може мiстити додатковi вiдомостi залежно вiд сфери дiяльностi, в якiй передбачається реалiзацiя проекту.

     До iнвестицiйного проекту може включатися проект будiвництва, розроблений вiдповiдно до законодавства.

(статтю 2 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4218-VI)

     У цьому Законi термiн "державний iнвестицiйний проект" вживається у значеннi, наведеному в Бюджетному кодексi України.

(частину третю статтi 2 доповнено абзацом вiсiмнадцятим згiдно iз Законом України вiд 23.03.2017р. N 1981-VIII)

     4. Iнвестицiйна дiяльнiсть з цiнними паперами провадиться у порядку, встановленому законодавством про ринки капiталу.

(статтю 2 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4218-VI, частина четверта статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     5. Державна пiдтримка для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв здiйснюється в порядку, встановленому цим Законом, з дотриманням вимог Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" пiсля набрання ним чинностi, крiм державної пiдтримки iнвестицiйних проектiв, що здiйснюються на умовах державно-приватного партнерства, у тому числi у формi концесiї, яка надається у порядку, встановленому законами України "Про державно-приватне партнерство" та "Про концесiю", та крiм державної пiдтримки iнвестицiйних проектiв, що здiйснюються для реалiзацiї iнвестицiйного проекту iз значними iнвестицiями на умовах та вiдповiдно до вимог, встановлених Законом України "Про державну пiдтримку iнвестицiйних проектiв iз значними iнвестицiями".

(статтю 2 доповнено частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4218-VI, частина п'ята статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 23.03.2017р. N 1981-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 03.10.2019р. N 155-IX, вiд 17.12.2020р. N 1116-IX)

     6. Державне iнвестування державних iнвестицiйних проектiв з використанням державних капiтальних вкладень та/або кредитiв (позик), залучених державою або пiд державнi гарантiї, здiйснюється вiдповiдно до вимог бюджетного законодавства.

(статтю 2 доповнено частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 23.03.2017р. N 1981-VIII)

     7. Мiсцеве iнвестування та пiдтримка реалiзацiї iнвестицiйних проектiв за рахунок коштiв мiсцевого бюджету та/або кредитiв (позик), залучених пiд мiсцевi гарантiї, здiйснюються в порядку, встановленому органами влади Автономної Республiки Крим, органами мiсцевого самоврядування, вiдповiдно до вимог бюджетного законодавства.

(статтю 2 доповнено частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 23.03.2017р. N 1981-VIII)

     8. Державне або мiсцеве iнвестування в об'єкти приватної власностi здiйснюється за умови закрiплення в державнiй або комунальнiй власностi частки у статутному капiталi юридичної особи, яка отримує таке iнвестування за рахунок бюджетних коштiв, залежно вiд обсягу вкладених iнвестицiй.

(статтю 2 доповнено частиною восьмою згiдно iз Законом України вiд 23.03.2017р. N 1981-VIII)

     Стаття 3. Iнновацiйна дiяльнiсть

     1. Iнновацiйною дiяльнiстю є сукупнiсть заходiв, спрямованих на створення, впровадження, поширення та реалiзацiю iнновацiй вiдповiдно до Закону України "Про iнновацiйну дiяльнiсть" з метою отримання комерцiйного та/або соцiального ефекту, якi здiйснюються шляхом реалiзацiї iнвестицiй, вкладених в об'єкти iнновацiйної дiяльностi.

(частина перша статтi 3 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4218-VI)

     Стаття 4. Об'єкти iнвестицiйної дiяльностi

     Об'єктами iнвестицiйної дiяльностi можуть бути будь-яке майно, в тому числi основнi фонди i оборотнi кошти в усiх галузях економiки, цiннi папери (крiм векселiв), цiльовi грошовi вклади, науково-технiчна продукцiя, iнтелектуальнi цiнностi, iншi об'єкти власностi, а також майновi права.

(частина перша статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4218-VI)

     Забороняється iнвестування в об'єкти, створення i використання яких не вiдповiдає вимогам санiтарно-гiгiєнiчних, радiацiйних, екологiчних, архiтектурних та iнших норм, встановлених законодавством України, а також порушує права та iнтереси громадян, юридичних осiб i держави, що охороняються законом.

     Iнвестування та фiнансування будiвництва об'єктiв житлового будiвництва з використанням недержавних коштiв, залучених вiд фiзичних та юридичних осiб, у тому числi в управлiння, може здiйснюватися виключно через фонди фiнансування будiвництва, фонди операцiй з нерухомiстю, iнститути спiльного iнвестування, а також шляхом емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва. Iншi способи фiнансування будiвництва таких об'єктiв визначаються виключно законами.

(статтю 4 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005р. N 3201-IV, частина третя статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 29.06.2010р. N 2367-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 02.06.2011р. N 3461-VI, вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     Стаття 5. Суб'єкти iнвестицiйної дiяльностi

     1. Суб'єктами (iнвесторами i учасниками) iнвестицiйної дiяльностi можуть бути громадяни i юридичнi особи України та iноземних держав, а також держави.

(частина перша статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 10.12.91р. N 1955-XII)

     Недержавнi пенсiйнi фонди, iнститути спiльного iнвестування, страховики та фiнансовi установи - юридичнi особи публiчного права здiйснюють iнвестицiйну дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, що визначає особливостi їх дiяльностi.

(частину першу статтi 5 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 29.06.2010р. N 2367-VI, абзац другий частини першої статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.07.2012р. N 5080-VI)

     2. Iнвестори - суб'єкти iнвестицiйної дiяльностi, якi приймають рiшення про вкладення власних, позичкових i залучених майнових та iнтелектуальних цiнностей в об'єкти iнвестування.

     Iнвестори можуть виступати в ролi вкладникiв, кредиторiв, покупцiв, а також виконувати функцiї будь-якого учасника iнвестицiйної дiяльностi.

     3. Учасниками iнвестицiйної дiяльностi можуть бути громадяни та юридичнi особи України, iнших держав, якi забезпечують реалiзацiю iнвестицiй як виконавцi замовлень або на пiдставi доручення iнвестора.

     Стаття 6. Законодавство про iнвестицiйну дiяльнiсть

     Вiдносини, що виникають при здiйсненнi iнвестицiйної дiяльностi на Українi, регулюються цим Законом, iншими законодавчими актами України.

     Iнвестицiйна дiяльнiсть суб'єктiв України за її межами регулюється законодавством iноземної держави, на територiї якої ця дiяльнiсть здiйснюється, вiдповiдними договорами України, а також спецiальним законодавством України.

     Особливостi здiйснення iнвестицiйної дiяльностi на територiї України суб'єктами iнвестицiйної дiяльностi, розташованими за межами України, а також цих суб'єктiв i суб'єктiв України в зонах вiльного пiдприємництва на Українi визначаються спецiальним законодавством України.

(стаття 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 10.12.91р. N 1955-XII)

     Особливостi здiйснення iнвестицiйної дiяльностi на територiї Автономної Республiки Крим визначаються Законом України "Про особливостi провадження iнвестицiйної дiяльностi на територiї Автономної Республiки Крим".

(статтю 6 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 10.10.2013р. N 639-VII)

II. ЗДIЙСНЕННЯ IНВЕСТИЦIЙНОЇ ДIЯЛЬНОСТI

     Стаття 7. Права суб'єктiв iнвестицiйної дiяльностi

     1. Всi суб'єкти iнвестицiйної дiяльностi незалежно вiд форм власностi та господарювання мають рiвнi права щодо здiйснення iнвестицiйної дiяльностi, якщо iнше не передбачено законодавчими актами України.

     Розмiщення iнвестицiй у будь-яких об'єктах, крiм тих, iнвестування в якi заборонено або обмежено цим Законом, iншими актами законодавства України, визнається невiд'ємним правом iнвестора i охороняється законом.

     2. Iнвестор самостiйно визначає цiлi, напрями, види й обсяги iнвестицiй, залучає для їх реалiзацiї на договiрнiй основi будь-яких учасникiв iнвестицiйної дiяльностi, у тому числi шляхом органiзацiї конкурсiв i торгiв.

     3. За рiшенням iнвестора права володiння, користування i розпорядження iнвестицiями, а також результатами їх здiйснення можуть бути переданi iншим громадянам та юридичним особам у порядку, встановленому законом. Взаємовiдносини при такiй передачi прав регулюються ними самостiйно на основi договорiв.

     4. Для iнвестування можуть бути залученi фiнансовi кошти у виглядi кредитiв, емiсiї (видачi) в установленому законодавством порядку цiнних паперiв i позик.

(абзац перший частини четвертої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     Майно iнвестора може бути використано ним для забезпечення його зобов'язань. У заставу приймається тiльки таке майно, яке перебуває у власностi позичальника або належить йому на правi повного господарського вiдання, якщо iнше не передбачено законодавчими актами України. Заставлене майно при порушеннi заставних зобов'язань може бути реалiзовано вiдповiдно до чинного законодавства.

     5. Iнвестор має право володiти, користуватися i розпоряджатися об'єктами та результатами iнвестицiй, включаючи реiнвестицiї та торговельнi операцiї на територiї України, вiдповiдно до законодавчих актiв України.

     Для державних пiдприємств, що виступають iнвесторами за межами України та яким вiдкрито iпотечний кредит, встановлюється гарантiя по цих iнвестицiях з боку держави.

(частина п'ята статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 10.12.91р. N 1955-XII)

     6. Iнвестор має право на придбання необхiдного йому майна у громадян i юридичних осiб безпосередньо або через посередникiв за цiнами i на умовах, що визначаються за домовленiстю сторiн, якщо це не суперечить законодавству України, без обмеження за обсягом i номенклатурою.

     Стаття 8. Обов'язки суб'єктiв iнвестицiйної дiяльностi

     1. Iнвестор у випадках i порядку, встановлених законодавством України, зобов'язаний:

     подати фiнансовим органам декларацiю про обсяги i джерела здiйснюваних ним iнвестицiй;

     одержати висновок з оцiнки впливу на довкiлля у випадках та порядку, встановлених Законом України "Про оцiнку впливу на довкiлля";

(частину першу статтi 8 доповнено новим абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 23.05.2017р. N 2059-VIII, у зв'язку з цим абзаци третiй - п'ятий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - шостим)

     одержати дозвiл на виконання будiвельних робiт у випадках та порядку, встановлених Законом України "Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi";

(абзац четвертий частини першої статтi 8 у редакцiї Закону України вiд 17.02.2011р. N 3038-VI)

     одержати письмовий звiт експертизи проекту будiвництва у випадках та порядку, встановлених статтею 31 Закону України "Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi";

(абзац п'ятий частини першої статтi 8 в редакцiї Закону України вiд 05.03.98р. N 185/98-ВР, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.05.2007р. N 1026-V, вiд 25.12.2008р. N 800-VI, у редакцiї Закону України вiд 17.02.2011р. N 3038-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 22.12.2011р. N 4218-VI, вiд 22.12.2011р. N 4220-VI)

     одержати позитивний висновок державної експертизи iнвестицiйного проекту у випадках та порядку, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частину першу статтi 8 доповнено абзацом шостим згiдно iз Законом України вiд 17.02.2011р. N 3038-VI)

     2. Суб'єкти iнвестицiйної дiяльностi зобов'язанi:

     абзац другий частини другої статтi 8 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     виконувати вимоги державних органiв i посадових осiб, що пред'являються в межах їх компетенцiї;

     подавати в установленому порядку бухгалтерську i статистичну звiтнiсть;

     не допускати недобросовiсної конкуренцiї i виконувати вимоги законодавства про захист економiчної конкуренцiї;

(абзац п'ятий частини другої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.11.2003р. N 1294-IV)
(частина друга статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 10.12.91р. N 1955-XII)

     сплачувати податки, збори (обов'язковi платежi) в розмiрах та у порядку, визначених законами України.

(частину другу статтi 8 доповнено абзацом шостим згiдно iз Законом України вiд 20.12.2001р. N 2899-III)

     3. Для проведення господарської дiяльностi, яка пiдлягає лiцензуванню, учасники iнвестицiйної дiяльностi повиннi одержати вiдповiдну лiцензiю, що видається в порядку, встановленому законодавством.

(частина третя статтi 8 у редакцiї Закону України вiд 19.01.2006р. N 3370-IV)

     Стаття 9. Вiдносини мiж суб'єктами iнвестицiйної дiяльностi

     Основним правовим документом, який регулює взаємовiдносини мiж суб'єктами iнвестицiйної дiяльностi, є договiр (угода) або проспект цiнних паперiв (рiшення про емiсiю цiнних паперiв).

(частина перша статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     Укладання договорiв, вибiр партнерiв, визначення зобов'язань, будь-яких iнших умов господарських взаємовiдносин, що не суперечать законодавству України, є виключною компетенцiєю суб'єктiв iнвестицiйної дiяльностi.

     Iнвестування та фiнансування однiєї квартири в об'єктi будiвництва кiлькома iнвесторами можливе виключно за умови укладення мiж ними договору в письмовiй формi, в якому визначаються частка кожного iнвестора та порядок внесення ним вiдповiдної iнвестицiї.

(статтю 9 доповнено новою частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 29.06.2010р. N 2367-VI, у зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою)

     Втручання державних органiв та посадових осiб у реалiзацiю договiрних вiдносин мiж суб'єктами iнвестицiйної дiяльностi зверх своєї компетенцiї не допускається.

     Стаття 10. Джерела фiнансування iнвестицiйної дiяльностi

     1. Iнвестицiйна дiяльнiсть може здiйснюватись за рахунок:

     власних фiнансових ресурсiв iнвестора (прибуток, амортизацiйнi вiдрахування, вiдшкодування збиткiв вiд аварiй, стихiйного лиха, грошовi нагромадження i заощадження громадян, юридичних осiб тощо);

     позичкових фiнансових коштiв iнвестора (облiгацiї, банкiвськi та бюджетнi кредити);

(абзац третiй частини першої статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     залучених фiнансових коштiв iнвестора (кошти, одержанi вiд продажу акцiй, пайовi та iншi внески громадян i юридичних осiб);

     бюджетних iнвестицiйних асигнувань;

     безоплатних та благодiйних внескiв, пожертвувань органiзацiй, пiдприємств i громадян.

III. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ IНВЕСТИЦIЙНОЇ ДIЯЛЬНОСТI

     Стаття 11. Цiлi державного регулювання iнвестицiйної дiяльностi

     Державне регулювання iнвестицiйної дiяльностi здiйснюється з метою реалiзацiї економiчної, науково-технiчної i соцiальної полiтики виходячи з цiлей та показникiв економiчного i соцiального розвитку України, державних та регiональних програм розвитку економiки, державного i мiсцевих бюджетiв, зокрема передбачених у них обсягiв фiнансування iнвестицiйної дiяльностi.

(частина перша статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4218-VI)

     При цьому створюються пiльговi умови iнвесторам, що здiйснюють iнвестицiйну дiяльнiсть у найбiльш важливих для задоволення суспiльних потреб напрямах, насамперед соцiальнiй сферi, технiчному i технологiчному вдосконаленнi виробництва, створеннi нових робочих мiсць для громадян, якi потребують соцiального захисту, впровадженнi вiдкриттiв i винаходiв, в агропромисловому комплексi, в реалiзацiї програм лiквiдацiї наслiдкiв Чорнобильської аварiї, у виробництвi будiвельних матерiалiв, в галузi освiти, культури, охорони культурної спадщини, охорони навколишнього середовища i здоров'я.

(частина друга статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2002р. N 40-IV)
(змiни до частини другої статтi 11, передбаченi Законом України вiд 4 липня 2002 року N 40-IV, зупинено на 2003 рiк у зв'язку iз зупиненням дiї пункту 3 роздiлу VII Закону України вiд 4 липня 2002 року N 40-IV згiдно iз Законом України вiд 26.12.2002р. N 380-IV, на 2004 рiк - згiдно iз Законом України вiд 27.11.2003р. N 1344-IV)
(частина друга статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.09.2010р. N 2518-VI)

     Стаття 12. Форми державного регулювання iнвестицiйної дiяльностi

     1. Державне регулювання iнвестицiйної дiяльностi включає управлiння державними iнвестицiями, а також регулювання умов iнвестицiйної дiяльностi i контроль за її здiйсненням усiма iнвесторами та учасниками iнвестицiйної дiяльностi.

     2. Управлiння державними iнвестицiями здiйснюється органами державної влади та органами влади Автономної Республiки Крим та включає планування, визначення умов i виконання конкретних дiй по iнвестуванню бюджетних i позабюджетних коштiв.

(частина друга статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4218-VI)

     3. Регулювання умов iнвестицiйної дiяльностi здiйснюється шляхом:

     абзац другий частини третьої статтi 12 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 20.12.2001р. N 2899-III)

     абзац третiй частини третьої статтi 12 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 20.12.2001р. N 2899-III)

     подання фiнансової допомоги у виглядi дотацiй, субсидiй, субвенцiй, бюджетних позик на розвиток окремих регiонiв, галузей, виробництв;

     абзац п'ятий частини третьої статтi 12 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)
(змiни, передбаченi з 01.07.2021р. пiдпунктом 6 пункту 11 роздiлу III Закону України вiд 19.06.2020р. N 738-IX, до абзацу п'ятого частини третьої статтi 12 внесенi не будуть у зв'язку з виключенням абзацу п'ятого згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     заходiв щодо розвитку та захисту економiчної конкуренцiї;

(абзац шостий частини третьої статтi 12 у редакцiї Закону України вiд 20.11.2003р. N 1294-IV)

     роздержавлення i приватизацiї власностi;

     визначення умов користування землею, водою та iншими природними ресурсами;

     полiтики цiноутворення;

     проведення державної експертизи iнвестицiйних проектiв;

(абзац десятий частини третьої статтi 12 в редакцiї Закону України вiд 05.03.98р. N 185/98-ВР, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 22.12.2011р. N 4218-VI, вiд 22.12.2011р. N 4220-VI)

     iнших заходiв.

     Стаття 121. Державна пiдтримка для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв

(назва статтi 121 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.03.2017р. N 1981-VIII)

     1. Напрями iнвестицiйної дiяльностi, за якими надається державна пiдтримка для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв, визначаються стратегiчними або програмними документами, затвердженими в установленому законодавством порядку.

     Державна пiдтримка для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв надається шляхом:

     спiвфiнансування реалiзацiї iнвестицiйних проектiв за рахунок коштiв державного бюджету;

     надання вiдповiдно до законодавства для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв державних гарантiй з метою забезпечення виконання боргових зобов'язань за запозиченнями суб'єкта господарювання;

     кредитування за рахунок коштiв державного бюджету суб'єктiв господарювання для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв;

     повної або часткової компенсацiї за рахунок коштiв державного бюджету вiдсоткiв за кредитами суб'єктiв господарювання для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв;

     застосування iнших форм, передбачених цим Законом.

(частина перша статтi 121 у редакцiї Закону України вiд 23.03.2017р. N 1981-VIII)

     2. Частину другу статтi 121 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 23.03.2017р. N 1981-VIII)

     3. Вiдбiр iнвестицiйних проектiв, для реалiзацiї яких надається державна пiдтримка, здiйснюється на конкурснiй основi з урахуванням результатiв державної експертизи, проведеної вiдповiдно до статтi 15 цього Закону.

     Перелiк документiв, що подаються для такого вiдбору, а також порядок та критерiї вiдбору встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України для кожного напряму, за яким надається державна пiдтримка для реалiзацiї вiдповiдних iнвестицiйних проектiв.

(частина третя статтi 121 у редакцiї Закону України вiд 23.03.2017р. N 1981-VIII)

     4. Основнi принципи надання державної пiдтримки для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв визначаються законом.

(абзац перший частини четвертої статтi 121 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.03.2017р. N 1981-VIII)

     Надання такої державної пiдтримки здiйснюється в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     5. Органи, якi проводять конкурсний вiдбiр iнвестицiйних проектiв (крiм iнвестицiйних проектiв, що реалiзуються за рахунок коштiв державного фонду регiонального розвитку), подають центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного розвитку, iнформацiю про вiдiбранi iнвестицiйнi проекти за затвердженою ним формою.

     Iнформацiя про вiдiбранi державнi iнвестицiйнi проекти та iнвестицiйнi проекти, для реалiзацiї яких надається державна пiдтримка, вноситься до Державного реєстру iнвестицiйних проектiв, ведення якого здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного розвитку, у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина п'ята статтi 121 у редакцiї Закону України вiд 23.03.2017р. N 1981-VIII)

     6. Iнформацiя щодо iнвестицiйних проектiв оприлюднюється шляхом розмiщення витягу з Державного реєстру iнвестицiйних проектiв на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi економiчного розвитку.

(абзац перший частини шостої статтi 121 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI, у редакцiї Закону України вiд 23.03.2017р. N 1981-VIII)
(Закон доповнено статтею 121 згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4218-VI)

     7. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi економiчного розвитку, на пiдставi поданих суб'єктами iнвестицiйної дiяльностi звiтiв про стан (результати) реалiзацiї iнвестицiйного проекту, для реалiзацiї якого надано державну пiдтримку, i даних Державного реєстру iнвестицiйних проектiв забезпечує здiйснення монiторингу та проведення аналiзу ефективностi державної пiдтримки для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв та використання державних капiтальних вкладень у встановленому ним порядку.

     Результати такого монiторингу та аналiзу використовуються органами виконавчої влади пiд час складання проекту Державного бюджету України на наступний рiк, а також для формування пропозицiй до Державного бюджету України на наступнi бюджетнi перiоди щодо видаткiв, спрямованих на державну пiдтримку для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв.

(статтю 121 доповнено частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 23.03.2017р. N 1981-VIII)

     8. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi економiчного розвитку, забезпечує збереження ним конфiденцiйної iнформацiї, пов'язаної з iнвестицiйними проектами.

(статтю 121 доповнено частиною восьмою згiдно iз Законом України вiд 23.03.2017р. N 1981-VIII)

     Стаття 122. Виключена

(Закон доповнено статтею 122 згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4218-VI, стаття 122 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI, вiд 20.11.2012р. N 5492-VI, вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 15.04.2014р. N 1206-VII, виключено згiдно iз Законом України вiд 23.03.2017р. N 1981-VIII)

     Стаття 13. Порядок прийняття рiшень щодо державних iнвестицiй

(назва статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4218-VI)

     1. Рiшення щодо державних iнвестицiйних проектiв приймаються вiдповiдно до бюджетного законодавства та цього Закону.

(частина перша статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4218-VI, у редакцiї Закону України вiд 23.03.2017р. N 1981-VIII)

     2. Частину другу статтi 13 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4218-VI)

     3. Верховна Рада України затверджує у складi Основних напрямiв економiчного i соцiального розвитку держави обсяги державних iнвестицiй, здiйснюваних за рахунок коштiв державного бюджету.

(частина третя статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4218-VI)

     Стаття 14. Порядок розмiщення державного замовлення на виконання робiт у капiтальному будiвництвi

     1. Однiєю iз форм реалiзацiї державних iнвестицiй є державне замовлення на виконання робiт у капiтальному будiвництвi.

(частина перша статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4218-VI)

     2. Державне замовлення розмiщується, як правило, на конкурснiй основi з урахуванням економiчної вигiдностi цих замовлень для пiдприємств та органiзацiй.

     3. Прийняття в експлуатацiю об'єктiв державного замовлення провадиться в порядку, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина третя статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4218-VI)

     Стаття 15. Державна експертиза iнвестицiйних проектiв

     1. Обов'язковiй державнiй експертизi пiдлягають iнвестицiйнi проекти, що реалiзуються iз залученням бюджетних коштiв, коштiв державних пiдприємств, установ та органiзацiй, а також за рахунок кредитiв, наданих пiд державнi гарантiї, iнших форм державної пiдтримки для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв, передбачених цим Законом, крiм iнвестицiйних проектiв, що здiйснюються на умовах державно-приватного партнерства, у тому числi у формi концесiї, та об'єктiв будiвництва, що споруджуються (реконструюються) iз залученням коштiв Фонду енергоефективностi, та крiм iнвестицiйних проектiв iз значними iнвестицiями, що реалiзуються вiдповiдно до Закону України "Про державну пiдтримку iнвестицiйних проектiв iз значними iнвестицiями".

(частина перша статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.03.2017р. N 1981-VIII, вiд 08.06.2017р. N 2095-VIII, вiд 03.10.2019р. N 155-IX, вiд 17.12.2020р. N 1116-IX)

     2. Державна експертиза iнвестицiйних проектiв проводиться в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, крiм iнвестицiйних проектiв, що реалiзуються за рахунок коштiв державного фонду регiонального розвитку.

(абзац перший частини другої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.03.2017р. N 1981-VIII)

     Iнвестицiйнi проекти, що реалiзуються за рахунок коштiв державного фонду регiонального розвитку, пiдлягають розгляду вiдповiдно до бюджетного законодавства.

(частину другу статтi 15 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 23.03.2017р. N 1981-VIII)
(стаття 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 10.12.91р. N 1955-XII, вiд 05.03.98р. N 185/98-ВР, вiд 16.05.2007р. N 1026-V, вiд 25.12.2008р. N 800-VI, вiд 29.06.2010р. N 2367-VI, у редакцiї Закону України вiд 17.02.2011р. N 3038-VI)

     3. Державна експертиза iнвестицiйних проектiв повинна враховувати оцiнку економiчної ефективностi.

(статтю 15 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4218-VI, частина третя статтi 15 у редакцiї Закону України вiд 23.03.2017р. N 1981-VIII)

     Стаття 16. Регулювання iнвестицiйної дiяльностi Верховною Радою Автономної Республiки Крим та органами мiсцевого самоврядування

(назва статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4218-VI)

     Верховна Рада Автономної Республiки Крим та органи мiсцевого самоврядування у межах своїх повноважень здiйснюють регулювання iнвестицiйної дiяльностi на своїй територiї, в тому числi шляхом погодження питань про створення виробничих i соцiальних об'єктiв, використання природних ресурсiв суб'єктами iнвестицiйної дiяльностi.

(стаття 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 10.12.91р. N 1955-XII, вiд 22.12.2011р. N 4218-VI)

     Стаття 17. Цiноутворення в iнвестицiйнiй дiяльностi

     Вартiсть продукцiї, робiт i послуг у процесi iнвестицiйної дiяльностi визначається за вiльними цiнами i тарифами, в тому числi за пiдсумками конкурсiв (торгiв), а у випадках, передбачених законодавчими актами, за державними фiксованими та регульованими цiнами i тарифами.

     Вартiсть будiвництва визначається на пiдставi затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi будiвництва, мiстобудування та архiтектури, кошторисних норм i нормативiв з цiноутворення у будiвництвi, якi є обов'язковими пiд час здiйснення будiвництва об'єктiв iз залученням бюджетних коштiв, коштiв державних i комунальних пiдприємств, установ та органiзацiй, кредитiв, наданих пiд державнi гарантiї.

(частина друга статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 05.03.98р. N 185/98-ВР, вiд 22.12.2011р. N 4218-VI, у редакцiї Закону України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

IV. ГАРАНТIЇ ПРАВ СУБ'ЄКТIВ IНВЕСТИЦIЙНОЇ ДIЯЛЬНОСТI I ЗАХИСТ IНВЕСТИЦIЙ

     Стаття 18. Гарантiї прав суб'єктiв iнвестицiйної дiяльностi

     1. Держава гарантує стабiльнiсть умов здiйснення iнвестицiйної дiяльностi, додержання прав i законних iнтересiв її суб'єктiв.

     Умови договорiв, укладених мiж суб'єктами iнвестицiйної дiяльностi, зберiгають свою чиннiсть на весь строк дiї цих договорiв i у випадках, коли пiсля їх укладення законодавством (крiм податкового, митного та валютного законодавства, а також законодавства з питань лiцензування певних видiв господарської дiяльностi) встановлено умови, що погiршують становище суб'єктiв або обмежують їх права, якщо вони не дiйшли згоди про змiну умов договору.

(абзац другий частини першої статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.12.2001р. N 2899-III)

     2. Державнi органи та їх посадовi особи не мають права втручатися в дiяльнiсть суб'єктiв iнвестицiйної дiяльностi, крiм випадкiв, коли таке втручання допускається чинним законодавством i здiйснюється в межах компетенцiї цих органiв та посадових осiб.

     Нiхто не має права обмежувати права iнвесторiв у виборi об'єктiв iнвестування, за винятком випадкiв, передбачених цим Законом.

     У разi прийняття державними або iншими органами актiв, що порушують права iнвесторiв i учасникiв iнвестицiйної дiяльностi, збитки, завданi суб'єктами iнвестицiйної дiяльностi, пiдлягають вiдшкодуванню у повному обсязi цими органами. Спори про вiдшкодування збиткiв розв'язуються судом або арбiтражним судом вiдповiдно до їх компетенцiї.

(абзац третiй частини другої статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.05.2003р. N 762-IV)

     Стаття 19. Захист iнвестицiй

     1. Захист iнвестицiй - це комплекс органiзацiйних, технiчних та правових заходiв, спрямованих на створення умов, якi сприяють збереженню iнвестицiй, досягненню цiлi внесення iнвестицiй, ефективнiй дiяльностi об'єктiв iнвестування та реiнвестування, захисту законних прав та iнтересiв iнвесторiв, у тому числi права на отримання прибутку (доходу) вiд iнвестицiй.

     Держава гарантує захист iнвестицiй незалежно вiд форм власностi, а також iноземних iнвестицiй. Захист iнвестицiй забезпечується законодавством України, а також мiжнародними договорами України. Iнвесторам, у тому числi iноземним, забезпечується рiвноправний режим, що виключає застосування заходiв дискримiнацiйного характеру, якi могли б перешкодити управлiнню iнвестицiями, їх використанню та лiквiдацiї, а також передбачаються умови i порядок вивозу вкладених цiнностей i результатiв iнвестицiй.

     З метою забезпечення сприятливого та стабiльного iнвестицiйного режиму держава встановлює державнi гарантiї захисту iнвестицiй.

     Державнi гарантiї захисту iнвестицiй - це система правових норм, якi спрямованi на захист iнвестицiй та не стосуються питань фiнансово-господарської дiяльностi учасникiв iнвестицiйної дiяльностi та сплати ними податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв). Державнi гарантiї захисту iнвестицiй не можуть бути скасованi або звуженi стосовно iнвестицiй, здiйснених у перiод дiї цих гарантiй.

(абзац четвертий частини першої статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.12.2001р. N 2899-III)
(частина перша статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 10.12.91 р. N 1955-XII, частина перша статтi 19 у редакцiї Закону України вiд 21.05.99р. N 697-XIV)
(положенням частини першої статтi 19 дано офiцiйне тлумачення згiдно з Рiшенням Конституцiйного Суду України вiд 29.01.2002р. N 1-рп/2002)

     2. Iнвестицiї не можуть бути безоплатно нацiоналiзованi, реквiзованi або до них не можуть бути застосованi заходи, тотожнi за наслiдками. Такi заходи можуть застосовуватися лише на основi законодавчих актiв України з вiдшкодуванням iнвестору в повному обсязi збиткiв, заподiяних у зв'язку з припиненням iнвестицiйної дiяльностi. Порядок вiдшкодування збиткiв iнвестору визначається в зазначених актах.

     Внесенi або придбанi iнвесторами цiльовi банкiвськi вклади, акцiї та iншi цiннi папери, платежi за набуте майно або за оренднi права у разi вилучення вiдповiдно до законодавчих актiв України вiдшкодовуються iнвесторам, за винятком сум, що виявилися використаними або втраченими в результатi дiй самих iнвесторiв або вчинених за їх участю.

     3. Спори, що виникають в результатi здiйснення iнвестицiйної дiяльностi, розглядаються вiдповiдно судом або третейським судом.

(частина третя статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.05.2003р. N 762-IV)

     4. Iнвестицiї можуть, а у випадках, передбачених законодавством, мають бути застрахованi.

     Стаття 20. Вiдповiдальнiсть суб'єктiв iнвестицiйної дiяльностi

     При недодержаннi договiрних зобов'язань суб'єкти iнвестицiйної дiяльностi несуть майнову та iншу вiдповiдальнiсть, передбачену законодавством України i укладеними договорами.

     Сплата штрафiв i неустойок за порушення умов договорiв, а також вiдшкодування завданих збиткiв не звiльняють винну сторону вiд виконання зобов'язань, якщо iнше не передбачено законом або договором.

     Стаття 21. Умови припинення iнвестицiйної дiяльностi

     Зупинення або припинення iнвестицiйної дiяльностi провадиться за рiшенням:

     iнвесторiв, при цьому iнвестори вiдшкодовують збитки учасникам iнвестицiйної дiяльностi;

     правомочного державного органу.

     Рiшення державного органу про зупинення або припинення iнвестицiйної дiяльностi може бути прийнято з таких причин:

     якщо її продовження може призвести до порушення встановлених законодавством санiтарно-гiгiєнiчних, архiтектурних, екологiчних та iнших норм, прав та iнтересiв громадян, юридичних осiб i держави, що охороняються законом;

     оголошення в установленому законом порядку iнвестора банкрутом внаслiдок неплатоспроможностi;

     стихiйного лиха;

     запровадження надзвичайного стану.

     Стаття 22. Мiжнароднi договори

     Якщо мiжнародним договором України встановлено iншi правила, нiж тi, що мiстяться в законодавствi про iнвестицiйну дiяльнiсть України, то застосовуються правила мiжнародного договору.

Голова Верховної Ради України Л. КРАВЧУК

м. Київ
18 вересня 1991 року
N 1560-XII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.