ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про Єдиний державний демографiчний реєстр та документи, що пiдтверджують громадянство України, посвiдчують особу чи її спецiальний статус

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 5 липня 2012 року N 5067-VI,
вiд 4 липня 2013 року N 399-VII,
вiд 17 вересня 2013 року N 568-VII,
вiд 13 травня 2014 року N 1262-VII,
вiд 22 липня 2014 року N 1601-VII,
вiд 14 жовтня 2014 року N 1702-VII,
вiд 2 березня 2015 року N 222-VIII,
вiд 10 листопада 2015 року N 766-VIII,
вiд 10 грудня 2015 року N 888-VIII,
вiд 14 липня 2016 року N 1474-VIII,
вiд 6 жовтня 2016 року N 1670-VIII,
вiд 6 грудня 2016 року N 1774-VIII,
вiд 23 травня 2017 року N 2058-VIII,
вiд 3 жовтня 2017 року N 2147-VIII,
вiд 12 вересня 2019 року N 79-IX,
вiд 20 вересня 2019 року N 124-IX,
вiд 3 грудня 2019 року N 324-IX,
вiд 16 червня 2020 року N 693-IX,
вiд 17 червня 2020 року N 720-IX,
вiд 19 червня 2020 року N 738-IX,
вiд 30 вересня 2020 року N 931-IX,
вiд 28 сiчня 2021 року N 1150-IX,
вiд 30 березня 2021 року N 1357-IX,
вiд 30 березня 2021 року N 1368-IX

(У текстi Закону слова "електронний цифровий пiдпис" у всiх вiдмiнках замiнено словами "квалiфiкований електронний пiдпис" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 30 березня 2021 року N 1368-IX)

     Цей Закон визначає правовi та органiзацiйнi засади створення та функцiонування Єдиного державного демографiчного реєстру та видачi документiв, що посвiдчують особу, пiдтверджують громадянство України чи спецiальний статус особи, а також права та обов'язки осiб, на iм'я яких виданi такi документи.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Законодавство про Єдиний державний демографiчний реєстр та про документи, що посвiдчують особу, пiдтверджують громадянство України чи спецiальний статус особи

     1. Суспiльнi вiдносини, пов'язанi iз збиранням, накопиченням, захистом, зберiганням, облiком, використанням i поширенням iнформацiї Єдиного державного демографiчного реєстру (далi - Реєстр), оформленням, видачею, обмiном, пересиланням, вилученням, поверненням державi, визнанням недiйсними та знищенням передбачених цим Законом документiв, регулюються Конституцiєю України, мiжнародними договорами України, цим та iншими законами України, а також прийнятими на їх виконання нормативно-правовими актами у сферах, де використовуються вiдповiднi документи, що посвiдчують особу, пiдтверджують громадянство України чи спецiальний статус особи.

(частина перша статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     2. Якщо мiжнародним договором України встановлено iншi правила, нiж тi, що мiстяться у цьому Законi, застосовуються правила мiжнародного договору.

     Стаття 2. Уповноваженi суб'єкти

     1. Уповноваженими суб'єктами згiдно з цим Законом є:

     1) розпорядник Реєстру - центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферах мiграцiї (iммiграцiї та емiграцiї), у тому числi протидiї нелегальнiй (незаконнiй) мiграцiї, громадянства, реєстрацiї фiзичних осiб, бiженцiв та iнших визначених законодавством категорiй мiгрантiв;

     2) Мiнiстерство закордонних справ України, закордоннi дипломатичнi установи України (далi - ЗДУ);

     3) органи виконавчої влади, iншi державнi органи, органи мiсцевого самоврядування, органи влади Автономної Республiки Крим;

     4) центри надання адмiнiстративних послуг, державне пiдприємство, що належить до сфери управлiння розпорядника Реєстру;

     5) державне пiдприємство, що належить до сфери управлiння центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферах морського i рiчкового транспорту, до складу якого входить капiтан морського порту, або центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi безпеки на морському i рiчковому транспортi, до складу якого входить капiтан морського порту;

     6) уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї;

     7) установи, що належать до сфери управлiння розпорядника Реєстру;

     8) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах мiграцiї (iммiграцiї та емiграцiї), у тому числi протидiї нелегальнiй (незаконнiй) мiграцiї, громадянства, реєстрацiї фiзичних осiб, бiженцiв та iнших визначених законодавством категорiй мiгрантiв.

(частина перша статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     2. Функцiї та повноваження уповноважених суб'єктiв визначаються цим Законом та iншими законодавчими актами України.

     3. Уповноваженi суб'єкти, передбаченi частиною першою цiєї статтi, є розпорядниками вiдомчих iнформацiйних систем у межах, визначених цим Законом.

     Стаття 3. Визначення термiнiв

     1. Для цiлей цього Закону нижченаведенi термiни вживаються в такому значеннi:

     1) безконтактний електронний носiй - iмплантована у бланк документа безконтактна iнтегральна схема для внесення персональних даних, параметрiв, у тому числi бiометричних, що дає змогу здiйснювати комплекс заходiв, пов'язаних з верифiкацiєю особи, та може використовуватися як засiб квалiфiкованого електронного пiдпису у випадках, передбачених законом;

(пункт 1 частини першої статтi 3 у редакцiї Закону України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     2) бiометричнi данi - сукупнiсть даних про особу, зiбраних на основi фiксацiї її характеристик, що мають достатню стабiльнiсть та iстотно вiдрiзняються вiд аналогiчних параметрiв iнших осiб (бiометричнi данi, параметри - вiдцифрований пiдпис особи, вiдцифрований образ обличчя особи, вiдцифрованi вiдбитки пальцiв рук);

(пункт 2 частини першої статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.07.2014р. N 1601-VII)

     3) бiометричнi параметри - вимiрювальнi фiзичнi характеристики або особистiснi поведiнковi риси, що використовуються для iдентифiкацiї (впiзнання) особи або верифiкацiї наданої iдентифiкацiйної iнформацiї про особу;

     4) заявники - громадяни України, iноземцi, особи без громадянства, якi мають право на постiйне або тимчасове проживання в Українi, iноземцi та особи без громадянства, яких визнано бiженцями або особами, якi потребують додаткового захисту, батьки (усиновлювачi), опiкуни, пiклувальники, представники;

(пункт 4 частини першої статтi 3 у редакцiї Закону України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     5) iдентифiкувати - здiйснювати комплекс заходiв, що дає змогу виконувати пошук за принципом "один до багатьох", зiставляючи данi (параметри) особи, у тому числi бiометричнi, з iнформацiєю Реєстру;

(пункт 5 частини першої статтi 3 у редакцiї Закону України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     6) iдентифiкацiя особи - встановлення особи шляхом порiвняння наданих даних (параметрiв), у тому числi бiометричних, з наявною iнформацiєю про особу в реєстрах, картотеках, базах даних тощо;

(пункт 6 частини першої статтi 3 у редакцiї Законiв України вiд 22.07.2014р. N 1601-VII, вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     7) iм'я особи - прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичної особи;

     8) машинозчитувальна зона - мiсце в документi, призначене для внесення та зчитування iнформацiї, визначеної цим Законом, за допомогою технiчних засобiв;

     9) сторiнка даних - призначений для внесення iнформацiї про особу аркуш iз спецiального матерiалу, що забезпечує персоналiзацiю за допомогою технологiй лазерного гравiювання та лазерної перфорацiї для документiв, виготовлених у формi книжечки, або лицьовий чи зворотний бiк документа, виготовленого у формi картки;

     10) верифiкацiя - порiвняння даних (параметрiв), у тому числi бiометричних, для встановлення тотожностi особи документам або iнформацiї з Реєстру для пiдтвердження їх iдентичностi;

(частину першу статтi 3 доповнено пунктом 10 згiдно iз Законом України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     11) шаблон - математична модель зображення вiдцифрованих вiдбиткiв пальцiв рук особи, яка унеможливлює зворотне вiдтворення отриманих вiдцифрованих вiдбиткiв пальцiв рук особи, що зберiгається в Реєстрi з метою використання у нацiональнiй системi бiометричної верифiкацiї та iдентифiкацiї;

(частину першу статтi 3 доповнено пунктом 11 згiдно iз Законом України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     12) е-паспорт - паспорт громадянина України у формi електронного вiдображення iнформацiї, що мiститься у паспортi громадянина України у формi картки, оформленому засобами Реєстру, разом з унiкальним електронним iдентифiкатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровим кодом), а також iнформацiї про мiсце проживання (за наявностi);

(частину першу статтi 3 доповнено пунктом 12 згiдно iз Законом України вiд 30.03.2021р. N 1368-IX)

     13) е-паспорт для виїзду за кордон - паспорт громадянина України для виїзду за кордон у формi електронного вiдображення iнформацiї, що мiститься у паспортi громадянина України для виїзду за кордон, оформленому засобами Реєстру, разом з унiкальним електронним iдентифiкатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровим кодом), а також iнформацiї про мiсце проживання та податковий номер (реєстрацiйний номер облiкової картки платникiв податкiв з Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв) (за наявностi).

(частину першу статтi 3 доповнено пунктом 13 згiдно iз Законом України вiд 30.03.2021р. N 1368-IX)

     2. Термiни "батьки", "усиновлювачi", "опiкуни", "пiклувальники", "iншi представники" у цьому Законi вживаються у значеннi, наведеному в Сiмейному та Цивiльному кодексах України, термiни "третя особа", "обробка персональних даних", "знеособлення персональних даних", "персональнi данi", "iнформацiя", "безпека iнформацiї", "iнформацiя з обмеженим доступом", "квалiфiкований електронний пiдпис", "засiб квалiфiкованого електронного пiдпису", "квалiфiкованi електроннi довiрчi послуги" - у значеннi, наведеному в законах України "Про захист персональних даних", "Про iнформацiю", "Про захист iнформацiї в iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах", "Про електроннi довiрчi послуги", термiни "суб'єкт авiацiйної дiяльностi", "експлуатант", "екiпаж повiтряного судна", "командир повiтряного судна" - у значеннi, наведеному в Повiтряному кодексi України.

(частина друга статтi 3 у редакцiї Закону України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 30.03.2021р. N 1368-IX)

Роздiл II
ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ДЕМОГРАФIЧНИЙ РЕЄСТР

     Стаття 4. Єдиний державний демографiчний реєстр

     1. Єдиний державний демографiчний реєстр - це електронна iнформацiйно-телекомунiкацiйна система, призначена для зберiгання, захисту, обробки, використання i поширення визначеної цим Законом iнформацiї про особу та про документи, що оформлюються iз застосуванням засобiв Реєстру, iз забезпеченням дотримання гарантованих Конституцiєю України свободи пересування i вiльного вибору мiсця проживання, заборони втручання в особисте та сiмейне життя, iнших прав i свобод людини та громадянина.

     Реєстр та майновi права iнтелектуальної власностi на створенi на замовлення уповноважених суб'єктiв для функцiонування Реєстру об'єкти iнтелектуальної власностi належать державi. Вiдчуження, передача чи iнше використання, нiж визначено цим Законом, Реєстру, його структурних складових та майнових прав iнтелектуальної власностi забороняються.

(частину першу статтi 4 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     Єдиний державний демографiчний реєстр ведеться з метою iдентифiкацiї особи для оформлення, видачi, обмiну, пересилання, вилучення, повернення державi, визнання недiйсними та знищення передбачених цим Законом документiв. Єдиний державний демографiчний реєстр у межах, визначених законодавством про свободу пересування та вiльний вибiр мiсця проживання, використовується також для облiку iнформацiї про реєстрацiю мiсця проживання чи мiсця перебування.

(частину першу статтi 4 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     2. Визначенi цим Законом уповноваженi суб'єкти для облiку даних ведуть вiдомчi iнформацiйнi системи (далi - ВIС).

     3. Порядок ведення Реєстру та взаємодiї мiж уповноваженими суб'єктами встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина третя статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     4. Порядок здiйснення iдентифiкацiї та верифiкацiї встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(статтю 4 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     Стаття 5. Структура Єдиного державного демографiчного реєстру

     1. Реєстр є функцiонально єдиною системою, що складається з головного та резервного обчислювальних центрiв i вузлiв уповноважених суб'єктiв.

     Стаття 6. Основнi принципи функцiонування Єдиного державного демографiчного реєстру

     1. Функцiонування Реєстру забезпечується розпорядником Реєстру.

     2. Розпорядник Реєстру:

     1) органiзовує i контролює надання доступу до iнформацiї Реєстру;

     2) контролює роботу iз збереження та захисту iнформацiї Реєстру вiд випадкової втрати або знищення, незаконної обробки, зокрема незаконного знищення чи несанкцiонованого доступу, у тому числi третiх осiб;

     3) координує роботу iз внесення до Реєстру iнформацiї;

     4) здiйснює накопичення, актуалiзацiю, перевiрку iнформацiї;

     5) надає iнформацiю про функцiонування Реєстру;

     6) надає вiдповiдi на запити уповноважених суб'єктiв з дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних;

     7) веде облiк уповноважених суб'єктiв;

     8) виконує iнформацiйну взаємодiю з ВIС уповноважених суб'єктiв;

     9) здiйснює органiзацiю розроблення, оформлення та подання на затвердження технiчного опису i зразкiв документiв, що посвiдчують особу, пiдтверджують громадянство України або спецiальний статус особи;

     10) здiйснює органiзацiю виготовлення, облiку документiв та обiгу бланкiв документiв, що посвiдчують особу, пiдтверджують громадянство України чи спецiальний статус особи;

     11) надає квалiфiкованi електроннi довiрчi послуги в установленому законодавством порядку;

(пункт 11 частини другої статтi 6 у редакцiї Закону України вiд 30.03.2021р. N 1368-IX)

     12) виконує iншi функцiї, необхiднi для цiлей, визначених цим Законом.

     3. Кабiнет Мiнiстрiв України визначає державне пiдприємство, що належить до сфери управлiння розпорядника Реєстру, адмiнiстратором Реєстру.

     4. Адмiнiстратор Реєстру:

     1) здiйснює заходи з iнформацiйного, технiчного i програмно-технологiчного забезпечення функцiонування Реєстру;

     2) забезпечує збереження i захист iнформацiї Реєстру вiд випадкової втрати або знищення, незаконної обробки, у тому числi незаконного знищення чи несанкцiонованого доступу, у тому числi третiх осiб;

     3) за погодженням з розпорядником Реєстру здiйснює iнформацiйне забезпечення ВIС уповноважених суб'єктiв та заявникiв (їхнiх представникiв);

     4) виконує iншi завдання, покладенi на нього розпорядником Реєстру, необхiднi для цiлей, визначених цим Законом.

     5. Головний обчислювальний центр Реєстру, що дiє у складi розпорядника Реєстру, забезпечує накопичення змiн iнформацiї та проводить автоматизовану перевiрку даних, отриманих iз бази даних Реєстру, формує набори даних для виготовлення документiв. Резервний обчислювальний центр Реєстру забезпечує надiйнiсть збереження iнформацiї центральної бази даних Реєстру шляхом дублювання iнформацiї.

     6. Замовником товарiв, робiт i послуг для забезпечення створення та функцiонування Реєстру є розпорядник Реєстру або адмiнiстратор Реєстру.

(стаття 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2013р. N 399-VII, у редакцiї Закону України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     Стаття 7. Iнформацiя Єдиного державного демографiчного реєстру

     1. До Реєстру вноситься така iнформацiя про особу:

     1) iм'я особи;

     2) дата народження/смертi;

     3) мiсце народження;

     4) стать;

     5) дата внесення iнформацiї про особу до Реєстру;

     6) вiдомостi про батькiв (усиновлювачiв), опiкунiв, пiклувальникiв та iнших представникiв;

     7) вiдомостi про громадянство або його вiдсутнiсть та пiдстави набуття громадянства України;

     8) реквiзити документiв, виданих особi засобами Реєстру, а також документiв, на пiдставi яких виданi такi документи (тип, назва документа, серiя, номер, дата видачi та уповноважений суб'єкт, що видав документ, строк дiї документа);

(пункт 8 частини першої статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     9) реквiзити документiв, що пiдтверджують смерть особи або визнання особи померлою чи безвiсно вiдсутньою;

(пункт 9 частини першої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     10) вiдцифрований зразок пiдпису особи;

     11) вiдцифрований образ обличчя особи;

     111) пункт 111 частини першої статтi 7 виключено

(частину першу статтi 7 доповнено пунктом 111 згiдно iз Законом України вiд 22.07.2014р. N 1601-VII, пункт 111 частини першої статтi 7 виключено згiдно iз Законом України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     12) вiдцифрованi вiдбитки пальцiв рук особи (у разi оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичного паспорта України, службового паспорта України, посвiдчення особи моряка, посвiдчення члена екiпажу, посвiдчення особи без громадянства для виїзду за кордон, посвiдки на постiйне проживання, посвiдки на тимчасове проживання, посвiдчення бiженця, проїзного документа бiженця, посвiдчення особи, яка потребує додаткового захисту, проїзного документа особи, якiй надано додатковий захист, картки мiгранта);

(пункт 12 частини першої статтi 7 у редакцiї Законiв України вiд 22.07.2014р. N 1601-VII, вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     13) за згодою особи - вiдцифрованi вiдбитки пальцiв рук особи (у разi оформлення паспорта громадянина України);

(пункт 13 частини першої статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     14) додаткова змiнна iнформацiя про мiсце проживання, про народження дiтей, про шлюб i розiрвання шлюбу, про змiну iменi, у разi наявностi - iнформацiя про податковий номер (реєстрацiйний номер облiкової картки платникiв податкiв з Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв) або повiдомлення про вiдмову вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та офiцiйно повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган), а також про мiсце роботи та посаду (у разi оформлення посвiдчення члена екiпажу).

(частину першу статтi 7 доповнено пунктом 14 згiдно iз Законом України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     2. У разi вiдсутностi iнформацiї, передбаченої пунктами 3, 6, 9 - 14 частини першої цiєї статтi, вноситься вiдповiдна вiдмiтка.

(частина друга статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     3. Iнформацiя в Реєстрi зберiгається для визначених цим Законом цiлей.

(частина третя статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     4. Iнформацiя, що зазнавала змiн, зберiгається з вiдповiдною примiткою.

     5. Реєстр також мiстить iнформацiю з ВIС уповноважених суб'єктiв, зокрема про час та дату внесення вiдповiдної iнформацiї.

(статтю 7 доповнено новою частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII, у зв'язку з цим частини п'яту i шосту вважати вiдповiдно частинами шостою i сьомою)

     6. Забороняється вимагати вiд осiб та вносити до Реєстру iнформацiю, не передбачену цим Законом.

     Забороняється вимагати вiд осiб персональнi данi, що свiдчать про етнiчне походження, расу, полiтичнi, релiгiйнi чи iншi переконання, звинувачення у вчиненнi кримiнального правопорушення або засудження до кримiнального покарання, а також данi щодо здоров'я або статевого життя. Окремi види даних про стан здоров'я та про засудження до кримiнального покарання можуть вимагатися лише у разi, якщо вони є пiдставою для видачi документа, що посвiдчує особу.

(частину шосту статтi 7 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII, абзац другий частини шостої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     7. Порядок отримання, вилучення з Реєстру та знищення вiдцифрованих вiдбиткiв пальцiв рук встановлює Кабiнет Мiнiстрiв України.

     Вiдцифрованi вiдбитки пальцiв рук особи пiсля внесення до безконтактного електронного носiя та видачi документа особi вилучаються з Реєстру та знищуються. Шаблони вiдцифрованих вiдбиткiв пальцiв рук особи використовуються лише для цiлей iдентифiкацiї особи для оформлення, видачi, обмiну передбачених цим Законом документiв. Передача шаблонiв вiдцифрованих вiдбиткiв пальцiв рук особи забороняється.

(абзац другий частини сьомої статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     Повноваження щодо отримання вiдцифрованих вiдбиткiв пальцiв рук та забезпечення їх захисту вiдповiдно до законодавства покладається на уповноважених суб'єктiв, передбачених пунктами 1, 2, 4 - 7 частини першої статтi 2 цього Закону.

(абзац третiй частини сьомої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 10.12.2015р. N 888-VIII, у редакцiї Закону України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     Абзац четвертий частини сьомої статтi 7 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     Вiдцифрованi вiдбитки пальцiв рук особи отримуються пiсля досягнення нею дванадцятирiчного вiку.

(статтю 7 доповнено частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 22.07.2014р. N 1601-VII)

     Стаття 8. Гарантiї захисту i безпеки iнформацiї Єдиного державного демографiчного реєстру

     1. Взаємодiя мiж уповноваженими суб'єктами щодо захисту iнформацiї, яка вноситься та зберiгається в Реєстрi та ВIС, забезпечується вiдповiдно до законодавства.

(частина перша статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.05.2014р. N 1262-VII)

     2. Розпорядник Реєстру вiдповiдно до закону здiйснює заходи щодо захисту цiлiсностi баз даних Реєстру, їх технологiчного i програмного забезпечення, захисту iнформацiї Реєстру вiд випадкового чи незаконного знищення, спотворення, втрати, несанкцiонованого надання чи доступу.

(частина друга статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.05.2014р. N 1262-VII)

     3. Внесена до Реєстру iнформацiя є конфiденцiйною. Нерозголошення конфiденцiйної iнформацiї гарантується державою. Збирання, зберiгання, використання та захист iнформацiї, що мiститься у Реєстрi, здiйснюються вiдповiдно до закону.

     4. Вiдносини, пов'язанi з правовим режимом конфiденцiйної iнформацiї, регулюються законом.

     5. Особам, якi працюють з базами даних Реєстру, заборонено вимагати, обробляти та використовувати будь-яку iнформацiю, не передбачену цим Законом.

     Стаття 9. Права осiб, персональнi данi (iнформацiя про особу) яких внесенi до Єдиного державного демографiчного реєстру

     1. Кожна особа, персональнi данi (iнформацiя про особу) якої внесенi до Реєстру, має право на:

     1) отримання iнформацiї про наявнiсть запису в Реєстрi стосовно неї;

     2) вимогу щодо поновлення i виправлення iнформацiї про неї;

     3) забезпечення захисту своїх прав, якщо її запит або вимогу про виправлення своїх персональних даних не задоволено;

     4) безоплатне отримання довiдки про внесення iнформацiї до Реєстру або витягу з Реєстру;

     5) отримання вiд уповноважених суб'єктiв на безоплатнiй основi повiдомлення про кожен випадок звернення щодо передачi iнформацiї про неї з Реєстру.

     2. Перелiк прав, передбачений частиною першою цiєї статтi, не є вичерпним, законами України можуть бути передбаченi iншi права осiб, персональнi данi (iнформацiя про особу) яких внесенi до Реєстру.

     Стаття 10. Порядок ведення Єдиного державного демографiчного реєстру

     1. Внесення iнформацiї до Реєстру здiйснюється уповноваженими суб'єктами за зверненням заявника, на пiдставi iнформацiї державних органiв реєстрацiї актiв цивiльного стану, органiв реєстрацiї фiзичних осiб, а також iнформацiї органiв виконавчої влади, iнших державних органiв, органiв влади Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування з дотриманням вимог Закону України "Про захист персональних даних".

(абзац перший частини першої статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     У разi якщо iнформацiя про особу вноситься до Реєстру вперше, проводиться iдентифiкацiя особи, пiсля завершення якої автоматично формується унiкальний номер запису в Реєстрi та фiксуються час, дата та вiдомостi про особу, яка оформила заяву-анкету (в електроннiй формi). Унiкальний номер запису в Реєстрi є незмiнним. Якщо особу не буде iдентифiковано, проводиться процедура встановлення особи, строк якої не перевищує двох мiсяцiв. У разi неможливостi встановити особу протягом зазначеного строку особа встановлюється за рiшенням суду про встановлення факту, що має юридичне значення, для видачi документiв, що посвiдчують особу та пiдтверджують громадянство України. До завершення процедури встановлення особи, прийняття вiдповiдного рiшення суду документи, що посвiдчують особу та пiдтверджують громадянство України, не видаються.

(абзац другий частини першої статтi 10 у редакцiї Закону України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     Розпорядник Реєстру в межах повноважень, визначених цим Законом, та виключно для цiлей iдентифiкацiї особи для оформлення, видачi, обмiну, визнання недiйсними та знищення передбачених цим Законом документiв має право отримувати iнформацiю з наявних державних та єдиних реєстрiв, iнших iнформацiйних баз, що перебувають у власностi держави або пiдприємств, установ та органiзацiй, в обсязi iнформацiї про особу, встановленому частиною першою статтi 7 цього Закону. Розпорядник Реєстру в межах повноважень, визначених цим Законом та Законом України "Про свободу пересування та вiльний вибiр мiсця проживання в Українi", має право отримувати iнформацiю з реєстрiв територiальних громад. Доступ до iнформацiї здiйснюється з дотриманням вимог Закону України "Про захист iнформацiї в iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах".

(частину першу статтi 10 доповнено новим абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII, у зв'язку з цим абзаци третiй - шостий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - сьомим)

     Мовою ведення Реєстру є українська мова.

     Абзац п'ятий частини першої статтi 10 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     Внесення до Реєстру та до документiв iменi особи, мiсця народження, проживання чи мiсця перебування особи здiйснюється безоплатно українською мовою та латинськими лiтерами вiдповiдно до правил транслiтерацiї. На письмове прохання особи внесення iменi латинськими лiтерами може бути виконано вiдповiдно до його написання у ранiше виданих документах, що посвiдчують особу та пiдтверджують громадянство України, виданих компетентними органами України, або в документах, що пiдтверджують факт народження, змiну iменi (у тому числi у разi укладання або розiрвання шлюбу), виданих компетентними органами iноземної держави та легалiзованих в установленому порядку. Вiдображення iменi iноземцiв та осiб без громадянства українською мовою здiйснюється у зворотному порядку.

(абзац шостий частини першої статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     Найменування полiв для внесення iнформацiї про особу та реквiзитiв у зонi вiзуальної перевiрки документiв заповнюються українською та англiйською мовами, крiм випадкiв, встановлених цим Законом.

     2. Внесення до Реєстру передбаченої цим Законом iнформацiї здiйснюється безоплатно у разi:

(абзац перший частини другої статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     1) оформлення документiв, якщо на цей час iнформацiя не була внесена до Реєстру або якщо зазначена iнформацiя змiнилася;

     2) реєстрацiї мiсця проживання чи мiсця перебування;

     3) реєстрацiї актiв цивiльного стану;

(частину другу статтi 10 доповнено пунктом 3 згiдно iз Законом України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     4) за бажанням особи, якщо iнформацiя про неї не внесена до Реєстру;

(частину другу статтi 10 доповнено пунктом 4 згiдно iз Законом України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     5) у випадках, передбачених Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частину другу статтi 10 доповнено пунктом 5 згiдно iз Законом України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     3. Для внесення iнформацiї до Реєстру та для оформлення (у тому числi замiсть втрачених або викрадених), обмiну документiв за зверненням заявника формується заява-анкета, зразок якої затверджується центральним органом виконавчої влади, що здiйснює формування державної полiтики у сферах мiграцiї (iммiграцiї та емiграцiї), у тому числi протидiї нелегальнiй (незаконнiй) мiграцiї, громадянства, реєстрацiї фiзичних осiб, бiженцiв та iнших визначених законодавством категорiй мiгрантiв, в установленому порядку.

(частина третя статтi 10 у редакцiї Закону України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     4. За внесення iнформацiї до Реєстру плата не стягується.

     5. У внесеннi iнформацiї до Реєстру може бути вiдмовлено, якщо:

     1) внесення iнформацiї не передбачено цим Законом;

     2) у заявника вiдсутнi необхiднi документи, що пiдтверджують iнформацiю, яка вноситься до Реєстру;

     3) пiд час перевiрки iнформацiї виявлено її недостовiрнiсть;

     4) заявник згiдно iз законом не має права вимагати внесення вiдповiдної iнформацiї.

     6. Вiдмова заявнику у внесеннi iнформацiї до Реєстру, у тому числi у виправленнi, поновленнi та анулюваннi внесеної iнформацiї, може бути оскаржена в порядку, встановленому законом.

     Стаття 11. Отримання iнформацiї з Єдиного державного демографiчного реєстру

     1. Право на отримання iнформацiї з Реєстру реалiзується у порядку, встановленому законом.

     2. Надання iнформацiї, вiдомостей або iнших персональних даних про особу, що мiстяться у Реєстрi, здiйснюється виключно у випадках, передбачених законами України, i лише в iнтересах нацiональної безпеки, економiчного добробуту та захисту прав людини або за згодою самої особи.

     3. Iнформацiя, вiдомостi або iншi персональнi данi про особу, що мiстяться в Реєстрi, використовуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову та бюджетну полiтику, в обсязi, визначеному Законом України "Про верифiкацiю та монiторинг державних виплат", для верифiкацiї та монiторингу державних виплат та Бюро економiчної безпеки України пiд час здiйснення своїх повноважень.

(статтю 11 доповнено новою частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII, у зв'язку з цим частини третю i четверту вважати вiдповiдно частинами четвертою i п'ятою, частина третя статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 03.12.2019р. N 324-IX, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 28.01.2021р. N 1150-IX)

     Суддя при здiйсненнi судочинства має доступ до iнформацiї Реєстру в обсязi, необхiдному для iдентифiкацiї учасникiв судового процесу.

(частину третю статтi 11 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     Адмiнiстратор Єдиної судової iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи має доступ до iнформацiї Реєстру в обсязi, необхiдному для iдентифiкацiї осiб, якi звернулися для здiйснення реєстрацiї офiцiйних електронних адрес учасникiв судового процесу в Єдинiй судовiй iнформацiйно-телекомунiкацiйнiй системi.

(частину третю статтi 11 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     4. Вiдомостi або iншi персональнi данi про особу (призовника, вiйськовозобов'язаного, резервiста), що мiстяться в Реєстрi, передаються до Єдиного державного реєстру призовникiв, вiйськовозобов'язаних та резервiстiв в електроннiй формi в обсягах даних, зазначених у статтях 7, 14 Закону України "Про Єдиний державний реєстр призовникiв, вiйськовозобов'язаних та резервiстiв".

(статтю 11 доповнено новою частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 30.03.2021р. N 1357-IX, у зв'язку з цим частини четверту та п'яту вважати вiдповiдно частинами п'ятою та шостою)

     5. Порядок надання iнформацiї з Реєстру визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(статтю 11 доповнено частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     6. Доступ до iнформацiї Реєстру в установленому порядку здiйснюється уповноваженими суб'єктами пiсля вiдповiдної авторизацiї iз збереженням iнформацiї про особу, яка здiйснила такий доступ, введенi запити, витяги, час, дату, пiдстави змiни, перегляду, передачi та видалення або знищення персональних даних та iншої технологiчної iнформацiї.

(статтю 11 доповнено частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     Стаття 12. Довiдка про внесення iнформацiї до Єдиного державного демографiчного реєстру та виданi документи

     1. Довiдка про внесення iнформацiї до Реєстру та виданi документи складається у формi витягу з Реєстру. Порядок видачi довiдки та її форма встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(стаття 12 у редакцiї Закону України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

Роздiл III
ДОКУМЕНТИ, ЩО ОФОРМЛЯЮТЬСЯ IЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЗАСОБIВ ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО ДЕМОГРАФIЧНОГО РЕЄСТРУ

     Стаття 13. Назва та види документiв, що оформляються iз застосуванням засобiв Єдиного державного демографiчного реєстру

     1. Документи, оформлення яких передбачається цим Законом iз застосуванням засобiв Реєстру (далi - документи Реєстру), вiдповiдно до їх функцiонального призначення подiляються на:

     1) документи, що посвiдчують особу та пiдтверджують громадянство України:

     а) паспорт громадянина України;

     б) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

     в) дипломатичний паспорт України;

     г) службовий паспорт України;

     ґ) посвiдчення особи моряка;

     д) посвiдчення члена екiпажу;

     е) посвiдчення особи на повернення в Україну;

     є) тимчасове посвiдчення громадянина України;

     2) документи, що посвiдчують особу та пiдтверджують її спецiальний статус:

     а) посвiдчення водiя;

     б) посвiдчення особи без громадянства для виїзду за кордон;

     в) посвiдка на постiйне проживання;

     г) посвiдка на тимчасове проживання;

     ґ) картка мiгранта;

     д) посвiдчення бiженця;

     е) проїзний документ бiженця;

     є) посвiдчення особи, яка потребує додаткового захисту;

(пункт 2 частини першої статтi 13 доповнено пiдпунктом "є" згiдно iз Законом України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     ж) проїзний документ особи, якiй надано додатковий захист.

(пункт 2 частини першої статтi 13 доповнено пiдпунктом "ж" згiдно iз Законом України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     2. Документи, передбаченi цiєю статтею, є власнiстю України.

     3. Паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт України, службовий паспорт України, посвiдчення особи моряка, посвiдчення члена екiпажу, посвiдчення особи без громадянства для виїзду за кордон, посвiдка на постiйне проживання, посвiдка на тимчасове проживання, посвiдчення бiженця, проїзний документ бiженця, посвiдчення особи, яка потребує додаткового захисту, проїзний документ особи, якiй надано додатковий захист, картка мiгранта мiстять безконтактний електронний носiй.

     Посвiдчення особи на повернення в Україну, тимчасове посвiдчення громадянина України, посвiдчення водiя не мiстять безконтактного електронного носiя.

(статтю 13 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     4. Особам гарантується право на вiдмову вiд внесення вiдцифрованих вiдбиткiв пальцiв рук до безконтактного електронного носiя, що мiститься у паспортi громадянина України. Таке право реалiзується шляхом подання заяви вiдповiдному уповноваженому суб'єкту про внесення або вiдмову вiд внесення вiдцифрованих вiдбиткiв пальцiв рук особи до безконтактного електронного носiя.

(статтю 13 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     Стаття 14. Форма та опис документiв

     1. Форма кожного документа встановлюється цим Законом.

     2. Документи залежно вiд змiсту та обсягу iнформацiї, яка вноситься до них, виготовляються у формi книжечки або картки, крiм посвiдчення на повернення в Україну, що виготовляється у формi буклета.

     3. Частину третю статтi 14 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     4. Документи у формi книжечки на всiх паперових сторiнках та на верхнiй частинi обкладинки повиннi мати серiю та номер документа, виконанi за технологiєю лазерної перфорацiї.

     5. Персоналiзацiя документiв у формi книжечки здiйснюється за технологiєю лазерного гравiювання та лазерної перфорацiї. Персоналiзацiя документiв у формi картки виконується за технологiєю термодруку або лазерного гравiювання. Персоналiзацiя документiв здiйснюється централiзовано у Державному центрi персоналiзацiї документiв.

(частина п'ята статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2013р. N 399-VII)

     6. Вiдцифрований образ обличчя особи в документах у формi книжечки розмiщується на сторiнцi даних i виконується за технологiєю лазерного гравiювання та дублюється в центрi сторiнки даних за технологiєю лазерної перфорацiї.

(частина шоста статтi 14 у редакцiї Закону України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     7. До документiв осiб, якi в установленому законом порядку визнанi недiєздатними, та осiб, якi не досягли чотирнадцятирiчного вiку, вiдцифрований пiдпис не вноситься, а осiб з фiзичними вадами - вноситься за їхнiм бажанням.

     8. Документи, визначенi пiдпунктами "а" i "б" пункту 1 частини першої статтi 13 цього Закону, можуть вiдображатися у формi е-паспорта, е-паспорта для виїзду за кордон.

(статтю 14 доповнено частиною восьмою згiдно iз Законом України вiд 30.03.2021р. N 1368-IX)

     Стаття 141. Е-паспорт i е-паспорт для виїзду за кордон

     1. Е-паспорт i е-паспорт для виїзду за кордон формуються за бажанням особи, на iм'я якої оформлено паспорт громадянина України у формi картки або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, оформленi iз застосуванням засобiв Реєстру, та використовуються на територiї України для посвiдчення особи та пiдтвердження громадянства, надання адмiнiстративних та iнших послуг, крiм випадкiв, передбачених частиною третьою цiєї статтi.

     Е-паспорт i е-паспорт для виїзду за кордон пред'являються особою замiсть та без додаткового пред'явлення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, документiв (вiдомостей, даних) про реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв, про мiсце проживання.

     Е-паспорт i е-паспорт для виїзду за кордон формуються безоплатно.

     Електроннi копiї е-паспорта i е-паспорта для виїзду за кордон можуть подаватися та застосовуватися у таких самих випадках, коли законодавством передбачено подання та застосування копiй паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

     Особа може також окремо подавати iнформацiю (вiдомостi, данi), що мiститься в е-паспортi, е-паспортi для виїзду за кордон, у порядку та спосiб, передбаченi для подання електронних копiй е-паспорта i е-паспорта для виїзду за кордон.

     2. Е-паспорт i е-паспорт для виїзду за кордон формуються засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг.

     Для формування е-паспорта i е-паспорта для виїзду за кордон використовуються вiдомостi, переданi до Єдиного державного веб-порталу електронних послуг вiдповiдно до вимог законодавства України (крiм вiдцифрованих вiдбиткiв пальцiв рук особи) з Реєстру та автоматизованих iнформацiйних i довiдкових систем, реєстрiв та банкiв даних, держателями (адмiнiстраторами) яких є державнi органи, органи мiсцевого самоврядування.

     Порядок формування е-паспорта i е-паспорта для виїзду за кордон, їх електронних копiй та їх перевiрки органами державної влади, органами мiсцевого самоврядування, юридичними та фiзичними особами визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України. Органи державної влади та органи мiсцевого самоврядування, юридичнi та фiзичнi особи зобов'язанi забезпечити перевiрку е-паспорта i е-паспорта для виїзду за кордон, що пред'являються громадянами України.

     Обробка персональних даних, у тому числi передача iнформацiї про особу з Реєстру, здiйснюється засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг.

     3. Е-паспорт i е-паспорт для виїзду за кордон не використовується у разi:

     1) перетинання державного кордону України, крiм випадкiв необхiдностi пiдтвердження особи громадянина України при в'їздi в Україну;

     2) в'їзду на тимчасово окуповану територiю України та виїзду з неї;

     3) в'їзду, перебування, проживання або пересування у межах прикордонної смуги, виходу у територiальне море та внутрiшнi води України.

(Закон доповнено статтею 141 згiдно iз Законом України вiд 30.03.2021р. N 1368-IX)

     Стаття 15. Вимоги до бланкiв документiв та їх форми

     1. Бланки документiв, якi мiстять безконтактний електронний носiй, виготовляються вiдповiдно до вимог та з урахуванням рекомендацiй Мiжнародної органiзацiї цивiльної авiацiї (ICAO) i повиннi мати ступiнь захисту, що унеможливлює їх пiдроблення.

(абзац перший частини першої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     Бланки документiв, якi не мiстять безконтактного електронного носiя, виготовляються вiдповiдно до вимог чинного законодавства i повиннi мати ступiнь захисту, що унеможливлює їх пiдроблення.

(абзац другий частини першої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)
(частина перша статтi 15 у редакцiї Закону України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     2. Бланки документiв, якщо iнше не визначено цим Законом, виготовляються за єдиними зразками та технiчними описами, що затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина друга статтi 15 у редакцiї Закону України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     3. Бланки документiв у формi книжечки за конструкцiєю є зшитою обрiзною книжечкою обсягом вiд 8 до 64 сторiнок iз вшитою сторiнкою даних мiж лiвим форзацом та першим паперовим аркушем.

     4. Паперовi аркушi бланка документа у формi книжечки, починаючи з другої сторiнки, повиннi мати нумерацiю сторiнок, а перша сторiнка повинна мiстити порядковий номер бланка, якi виконуються друкарським способом.

     5. Бланки документiв, в якi iмплантовано безконтактний електронний носiй для внесення персональних даних, бiометричних даних, параметрiв та iншої iнформацiї про особу, повиннi бути виконанi багатокомпонентним захисним друком, мiстити символ електронного документа, iнформацiю про пiдприємство, на якому виготовлено бланк документа, зображення малого Державного Герба України.

(частина п'ята статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     6. Бланки документiв у формi картки виготовляються з полiмерних матерiалiв, якi за фiзичними характеристиками пiдлягають лазернiй персоналiзацiї i гравiюванню вiдповiдно до чинного законодавства, i мiстять безконтактний електронний носiй (у випадках, передбачених цим Законом) та номер бланка.

(частина шоста статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII, вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     7. Закупiвля бланкiв документiв здiйснюється уповноваженими суб'єктами виключно у порядку, передбаченому законами України.

     8. Уповноваженi суб'єкти, передбаченi пунктами 1, 2, 5, 6 i 8 частини першої статтi 2 цього Закону, здiйснюють закупiвлю бланкiв вiдповiдних документiв у державних пiдприємств, що належать до сфери управлiння центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi органiзацiї та контролю за виготовленням бланкiв цiнних паперiв, документiв суворої звiтностi.

(статтю 15 доповнено частиною восьмою згiдно iз Законом України вiд 04.07.2013р. N 399-VII, частина восьма статтi 15 у редакцiї Закону України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1670-VIII)

     Стаття 16. Оформлення, видача, обмiн, пересилання, вилучення, повернення державi, знищення документiв

     1. Оформлення, видача, обмiн документiв, їх пересилання, вилучення, повернення державi та знищення вiдбуваються в порядку, встановленому законодавством, якщо iнше не передбачено цим Законом.

     2. Про втрату або викрадення документа на територiї України заявник (батьки особи, яка не досягла шiстнадцятирiчного вiку, або iншi її законнi представники, представники закладiв, якi виконують функцiї опiкунiв чи пiклувальникiв над особою) зобов'язаний у порядку i строки, визначенi законодавством, повiдомити уповноваженому суб'єкту, який здiйснив видачу документа, та органам Нацiональної полiцiї, якщо iнше не передбачено цим Законом. Про втрату або викрадення документа, що дає право особi на виїзд з України та в'їзд в Україну, за кордоном заявник зобов'язаний повiдомити компетентним органам iноземної держави та ЗДУ за мiсцем перебування, яка протягом доби iнформує уповноваженого суб'єкта, який видав документ, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi захисту державного кордону України, Нацiональне центральне бюро Iнтерполу в Українi iз зазначенням внесеної до документа iнформацiї.

     3. У разi використання особою документiв з метою вчинення кримiнального правопорушення на територiї України чи за кордоном, пiдроблення або в iнших випадках, передбачених законом, уповноважений суб'єкт має право вилучити (у тому числi тимчасово) такi документи.

(частина третя статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     4. Головний обчислювальний центр здiйснює автоматизовану перевiрку даних, отриманих з бази даних розпорядника Реєстру, формує набори даних та забезпечує виготовлення документiв.

     5. За фактом виготовлення документа вiдомостi про серiю та номер документа, дату персоналiзацiї, номер використаного бланка в електроннiй формi передаються ВIС вiдповiдним уповноваженим суб'єктом.

     6. Рiшення про оформлення документа, у тому числi замiсть втраченого або викраденого, який було оформлено iз застосуванням засобiв Реєстру, приймається розпорядником Реєстру, Мiнiстерством закордонних справ, ЗДУ, уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї, капiтаном морського порту за результатами iдентифiкацiї заявника.

     Для прийняття рiшення про оформлення документа замiсть втраченого або викраденого за кордоном заявник додатково подає довiдку компетентного органу держави, в якiй втрачено або викрадено документ.

     7. Уповноважений суб'єкт, якщо iнше не передбачено цим Законом, має право вiдмовити заявниковi у видачi документа виключно у разi, якщо:

     1) за видачею документа звернувся заявник, який не досяг шiстнадцятирiчного вiку, або представник особи, який не має документально пiдтверджених повноважень на отримання документа;

     2) заявник вже отримав документ такого типу, який є дiйсним на день звернення (крiм випадкiв, зазначених у частинi сьомiй цiєї статтi);

     3) заявник не подав усiх визначених законодавством документiв, необхiдних для оформлення i видачi документа;

     4) данi, отриманi з бази даних розпорядника Реєстру, не пiдтверджують iнформацiю, надану заявником.

     У рiшеннi про вiдмову у видачi документа, яке доводиться до вiдома заявника у порядку i строки, встановленi законодавством, мають зазначатися пiдстави для вiдмови. Особа має право звернутися до уповноваженого суб'єкта з повторною заявою у разi змiни або усунення обставин, через якi їй було вiдмовлено у видачi документа.

     Рiшення про вiдмову у видачi документа може бути оскаржено особою в адмiнiстративному порядку або до суду.

     8. У разi закiнчення строку дiї документа або смертi особи її документи в порядку i строки, визначенi законодавством, здаються уповноваженому суб'єкту, який видав такий документ, якщо iнше не передбачено цим Законом, а якщо така особа проживає (проживала) за кордоном - ЗДУ.

     9. Замiсть втраченого або викраденого документа уповноважений суб'єкт, якщо iнше не передбачено цим Законом, пiсля встановлення факту видачi ранiше такого документа особi, яка заявила про його втрату або викрадення, оформляє та видає новий документ.

     Особа, стосовно якої громадянство України припинено вiдповiдно до Закону України "Про громадянство України", зобов'язана у порядку та строки, встановленi законодавством про громадянство, повернути документи, що посвiдчують особу та пiдтверджують громадянство України, крiм посвiдчення особи моряка, виданого iноземцю або особi без громадянства, яка має право на постiйне або тимчасове проживання в Українi, уповноваженому суб'єкту, який здiйснив оформлення та видачу такого документа, а якщо така особа проживає за кордоном - ЗДУ.

     Якщо особа, яка заявила про втрату або викрадення документа, знайде цей документ, вона зобов'язана протягом доби здати знайдений документ для знищення уповноваженому суб'єкту, який видав цей документ, якщо iнше не передбачено цим Законом, а в разi втрати або викрадення за кордоном - найближчiй ЗДУ.

     10. Знищення вилучених документiв здiйснюється у встановленому законодавством порядку.

(стаття 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 10.11.2015р. N 766-VIII, у редакцiї Закону України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     Стаття 17. Мова, якою оформляються документи

     1. Документи оформляються українською мовою.

     2. У визначених цим Законом випадках друкована iнформацiя в документах наводиться також iноземними мовами.

     3. У визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України випадках друкована iнформацiя про особу у документах може наводитися через скiсну риску латинськими лiтерами.

     Стаття 18. Строк дiї документiв

     1. Строк дiї документiв Реєстру визначається виключно цим Законом.

     Стаття 19. Iнформацiя, що мiститься у документах

     1. Перелiк iнформацiї, що наводиться у документах Реєстру, визначається цим Законом. Вносити до документiв не передбачену цим Законом iнформацiю забороняється.

     2. До безконтактного електронного носiя вноситься iнформацiя, що знаходиться на сторiнцi даних документа, бiометричнi данi, параметри особи, а також данi щодо забезпечення захисту iнформацiї, що знаходиться на безконтактному електронному носiї, з урахуванням рекомендацiй Мiжнародної органiзацiї цивiльної авiацiї (ICAO), якщо iнше не передбачено цим Законом.

(абзац перший частини другої статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 22.07.2014р. N 1601-VII, вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     За згодою особи вiдцифрованi вiдбитки пальцiв рук вносяться до безконтактного електронного носiя у разi оформлення паспорта громадянина України.

(частину другу статтi 19 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 22.07.2014р. N 1601-VII, абзац другий частини другої статтi 19 у редакцiї Закону України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     3. Режим доступу до iнформацiї, що мiститься у документах, визначається законодавством. Безконтактний електронний носiй повинен вiдповiдати вимогам нормативно-правових актiв системи технiчного захисту iнформацiї в Українi та у разi використання його як засiб квалiфiкованого електронного пiдпису - вимогам законодавства у сферi електронних довiрчих послуг.

(частина третя статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII, вiд 20.09.2019р. N 124-IX, вiд 30.03.2021р. N 1368-IX)

     4. Якщо за звичаями нацiональної меншини, до якої належить особа, прiзвище або по батьковi не є складовими iменi, то у документах на пiдставi письмової заяви особи зазначаються лише складовi iменi. У разi допущення помилки в iнформацiї, внесенiй до документа, така iнформацiя пiдлягає виправленню, а документ - обмiну. У такому разi державне мито (консульський збiр) за обмiн документа не справляється.

     5. Iнформацiя, яка зазначається у документах i пiдлягає автоматизованiй обробцi, зберiгається у форматi, що дає змогу iдентифiкувати особу, якiй виданi цi документи в порядку, встановленому законодавством, не довше, нiж це необхiдно для цiлi, з якою такi данi зберiгаються.

     Стаття 20. Адмiнiстративний збiр. Консульський збiр

     1. За оформлення (у тому числi замiсть втрачених або викрадених), обмiн документiв справляється адмiнiстративний збiр, а за проведення таких дiй за кордоном - консульський збiр.

     Адмiнiстративний збiр справляється у порядку, визначеному цим Законом.

     Вартiсть адмiнiстративної послуги, а також подвiйний розмiр її збiльшення встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України в межах граничної вартостi адмiнiстративної послуги, встановленої цим Законом.

     Консульський збiр справляється у порядку та розмiрах, визначених законодавством.

     2. Розмiр адмiнiстративного збору за оформлення (у тому числi замiсть втрачених або викрадених), обмiн документiв включає вартiсть адмiнiстративної послуги, вартiсть бланка документа та його персоналiзацiї.

     Гранична вартiсть адмiнiстративної послуги:

     1) за оформлення (у тому числi замiсть втраченого або викраденого) та обмiн паспорта громадянина України у строк:

     не пiзнiше нiж через 20 робочих днiв з дня оформлення заяви-анкети - 0,1 розмiру прожиткового мiнiмуму, встановленого для працездатних осiб на 1 сiчня календарного року;

(абзац четвертий частини другої статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII)

     не пiзнiше нiж через 10 робочих днiв з дня оформлення заяви-анкети - 0,2 розмiру прожиткового мiнiмуму, встановленого для працездатних осiб на 1 сiчня календарного року;

(абзац п'ятий частини другої статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII)

     2) за оформлення (у тому числi замiсть втраченого або викраденого) та обмiн паспорта громадянина України для виїзду за кордон у строк:

     не пiзнiше нiж через 20 робочих днiв з дня оформлення заяви-анкети - 0,2 розмiру прожиткового мiнiмуму, встановленого для працездатних осiб на 1 сiчня календарного року;

(абзац сьомий частини другої статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII)

     не пiзнiше нiж через сiм робочих днiв з дня оформлення заяви-анкети - 0,4 розмiру прожиткового мiнiмуму, встановленого для працездатних осiб на 1 сiчня календарного року;

(абзац восьмий частини другої статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII)

     не пiзнiше нiж через три робочi днi з дня оформлення заяви-анкети за наявностi обставин, передбачених частиною чотирнадцятою статтi 22 цього Закону, - 0,4 розмiру прожиткового мiнiмуму, встановленого для працездатних осiб на 1 сiчня календарного року;

(абзац дев'ятий частини другої статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII)

     3) за оформлення (у тому числi замiсть втраченого або викраденого) та обмiн проїзного документа бiженця у строк протягом 15 робочих днiв з дня звернення заявника за отриманням документа - 0,2 розмiру прожиткового мiнiмуму, встановленого для працездатних осiб на 1 сiчня календарного року;

(абзац десятий частини другої статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII)

     4) за оформлення (у тому числi замiсть втраченого або викраденого) та обмiн посвiдчення особи без громадянства для виїзду за кордон у строк протягом 15 робочих днiв з дня прийняття необхiдних документiв, передбачених законодавством, - 0,2 розмiру прожиткового мiнiмуму, встановленого для працездатних осiб на 1 сiчня календарного року;

(абзац одинадцятий частини другої статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII)

     5) за оформлення (у тому числi замiсть втраченого або викраденого) та обмiн посвiдчення бiженця у строк протягом 15 робочих днiв з дня прийняття необхiдних документiв, передбачених законодавством, - 0,2 розмiру прожиткового мiнiмуму, встановленого для працездатних осiб на 1 сiчня календарного року;

(абзац дванадцятий частини другої статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII)

     6) за оформлення (у тому числi замiсть втраченої або викраденої) та обмiн посвiдки на постiйне проживання у строк протягом 15 робочих днiв з дня прийняття документiв, передбачених законодавством, - 0,2 розмiру прожиткового мiнiмуму, встановленого для працездатних осiб на 1 сiчня календарного року;

(абзац тринадцятий частини другої статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII)

     7) за оформлення (у тому числi замiсть втраченої або викраденої) та обмiн посвiдки на тимчасове проживання у строк протягом 15 робочих днiв з дня прийняття документiв, передбачених законодавством, - 0,2 розмiру прожиткового мiнiмуму, встановленого для працездатних осiб на 1 сiчня календарного року;

(абзац чотирнадцятий частини другої статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII)

     8) за оформлення (у тому числi замiсть втраченої або викраденої) та обмiн картки мiгранта у строк протягом 10 робочих днiв з дня прийняття документiв, передбачених законодавством, - 0,2 розмiру прожиткового мiнiмуму, встановленого для працездатних осiб на 1 сiчня календарного року;

(абзац п'ятнадцятий частини другої статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII)

     9) за оформлення (у тому числi замiсть втраченого або викраденого) та обмiн посвiдчення особи, яка потребує додаткового захисту, у строк протягом 15 робочих днiв з дня звернення заявника за отриманням документа - 0,2 розмiру прожиткового мiнiмуму, встановленого для працездатних осiб на 1 сiчня календарного року;

(абзац шiстнадцятий частини другої статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII)

     10) за оформлення (у тому числi замiсть втраченого або викраденого) та обмiн проїзного документа особи, якiй надано додатковий захист, у строк протягом 15 робочих днiв з дня звернення заявника за отриманням документа - 0,2 розмiру прожиткового мiнiмуму, встановленого для працездатних осiб на 1 сiчня календарного року;

(абзац сiмнадцятий частини другої статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII)

     11) за оформлення (у тому числi замiсть втраченого або викраденого) та обмiн посвiдчення особи моряка у строк:

     не пiзнiше нiж через 20 робочих днiв з дня оформлення заяви-анкети - 0,2 розмiру прожиткового мiнiмуму, встановленого для працездатних осiб на 1 сiчня календарного року;

(абзац дев'ятнадцятий частини другої статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII)

     не пiзнiше нiж через сiм робочих днiв з дня оформлення заяви-анкети - 0,4 розмiру прожиткового мiнiмуму, встановленого для працездатних осiб на 1 сiчня календарного року;

(абзац двадцятий частини другої статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII)

     12) за оформлення (у тому числi замiсть втраченого або викраденого) та обмiн посвiдчення члена екiпажу у строк:

     не пiзнiше нiж через 20 робочих днiв з дня оформлення заяви-анкети - 0,1 розмiру прожиткового мiнiмуму, встановленого для працездатних осiб на 1 сiчня календарного року;

(абзац двадцять другий частини другої статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII)

     не пiзнiше нiж через сiм робочих днiв з дня оформлення заяви-анкети - 0,2 розмiру прожиткового мiнiмуму, встановленого для працездатних осiб на 1 сiчня календарного року.

(абзац двадцять третiй частини другої статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII)

     Вартiсть бланкiв документiв та їх персоналiзацiї визначається вiдповiдно до укладених iз дотриманням вимог законодавства договорiв з державним пiдприємством, що здiйснює виготовлення бланкiв та їх персоналiзацiю.

     3. Гранична вартiсть адмiнiстративної послуги визначається у вiдповiдному розрахунку вiд прожиткового мiнiмуму, встановленого для працездатних осiб на 1 сiчня календарного року, в якому подаються вiдповiднi документи для оформлення (у тому числi замiсть втрачених або викрадених), обмiну.

(абзац перший частини третьої статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII)

     Вартiсть адмiнiстративної послуги є однаковою в усiх уповноважених суб'єктiв. Стягнення додаткових платежiв за адмiнiстративну послугу забороняється.

     4. За оформлення, обмiн дипломатичного паспорта України, службового паспорта України, тимчасового посвiдчення громадянина України адмiнiстративний збiр (консульський збiр) не справляється.

     За оформлення посвiдчення бiженця та посвiдчення особи, яка потребує додаткового захисту, адмiнiстративний збiр не справляється.

     За оформлення посвiдки на тимчасове проживання та посвiдки на постiйне проживання для особи, визнаної центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi мiграцiї (iммiграцiї та емiграцiї), у тому числi протидiї нелегальнiй (незаконнiй) мiграцiї, громадянства, реєстрацiї фiзичних осiб, бiженцiв та iнших визначених законодавством категорiй мiгрантiв, особою без громадянства вiдповiдно до статтi 61 Закону України "Про правовий статус iноземцiв та осiб без громадянства" адмiнiстративний збiр не справляється.

(частину четверту статтi 20 доповнено новим абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 16.06.2020р. N 693-IX, у зв'язку з цим абзаци третiй i четвертий вважати вiдповiдно абзацами четвертим i п'ятим)

     За оформлення паспорта громадянина України вперше адмiнiстративний збiр не справляється.

     У випадках, передбачених частиною сьомою статтi 27 цього Закону, а також за рiшенням керiвника ЗДУ у разi наявностi обставин, що доводять неспроможнiсть громадянина його сплатити, консульський збiр за оформлення посвiдчення особи на повернення в Україну не справляється.

     5. Кошти, отриманi як частина адмiнiстративного збору за оформлення (у тому числi замiсть втрачених або викрадених), обмiн документiв, що пiдтверджують громадянство України, посвiдчують особу чи її спецiальний статус, у розмiрi вартостi бланка документа та його персоналiзацiї, а також 30 вiдсоткiв вартостi адмiнiстративної послуги перераховуються до спецiального фонду Державного бюджету України.

     6. Сплата адмiнiстративного збору (консульського збору) пiдтверджується вiдповiдними документами, що додаються до заяви про оформлення i видачу документiв, передбачених цим Законом.

(стаття 20 у редакцiї Закону України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     Стаття 21. Паспорт громадянина України

     1. Паспорт громадянина України є документом, що посвiдчує особу та пiдтверджує громадянство України.

(частина перша статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     2. Кожен громадянин України, який досяг чотирнадцятирiчного вiку, зобов'язаний отримати паспорт громадянина України.

     Оформлення, видача, обмiн паспорта громадянина України, його пересилання, вилучення, повернення державi та знищення здiйснюються в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина друга статтi 21 у редакцiї Закону України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     3. Паспорт громадянина України оформляється особам, якi не досягли вiсiмнадцятирiчного вiку, на чотири роки, а особам, якi досягли вiсiмнадцятирiчного вiку, - на кожнi 10 рокiв.

(частина третя статтi 21 у редакцiї Закону України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     4. Паспорт громадянина України виготовляється у формi картки, що мiстить безконтактний електронний носiй.

     5. Оформлення паспорта громадянина України здiйснюється розпорядником Реєстру. Прийняття заяв-анкет для внесення iнформацiї до Реєстру, видача паспорта громадянина України здiйснюються розпорядником Реєстру або уповноваженими суб'єктами, передбаченими пунктом 4 частини першої статтi 2 цього Закону.

(частина п'ята статтi 21 у редакцiї Закону України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     6. Паспорт громадянина України видається не пiзнiше нiж через 20 робочих днiв з дня оформлення заяви-анкети на його отримання або не пiзнiше нiж через 10 робочих днiв з дня оформлення заяви-анкети на його термiнове отримання. Паспорт громадянина України вперше видається не пiзнiше нiж через 20 робочих днiв з дня оформлення заяви-анкети на його отримання.

(частина шоста статтi 21 у редакцiї Закону України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     7. До паспорта громадянина України вноситься така iнформацiя:

     1) назва держави;

     2) назва документа;

     3) iм'я особи;

     4) стать;

     5) громадянство;

     6) дата народження;

     7) унiкальний номер запису в Реєстрi;

     8) номер документа;

     9) дата закiнчення строку дiї документа;

     10) дата видачi документа;

     11) уповноважений суб'єкт, що видав документ (код);

     12) мiсце народження;

     13) вiдцифрований образ обличчя особи;

     14) вiдцифрований пiдпис особи;

     15) податковий номер (реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв з Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв) або повiдомлення про вiдмову вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та офiцiйно повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган). У разi наявностi повiдомлення про вiдмову вiд реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв проставляється слово "вiдмова".

(частина сьома статтi 21 у редакцiї Закону України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     8. Паспорт громадянина України мiстить написи українською та англiйською мовами, а також напис українською мовою: "Паспорт громадянина України є власнiстю України".

(частина восьма статтi 21 у редакцiї Закону України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     9. До безконтактного електронного носiя, що мiститься у паспортi громадянина України, який досяг вiсiмнадцятирiчного вiку, вносяться засоби квалiфiкованого електронного пiдпису в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     До безконтактного електронного носiя, що мiститься у паспортi громадянина України, вноситься додаткова (змiнна) iнформацiя.

(частина дев'ята статтi 21 у редакцiї Закону України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     Стаття 22. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон

     1. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон є документом, що посвiдчує особу, пiдтверджує громадянство України особи, на яку вiн оформлений, i дає право цiй особi на виїзд з України i в'їзд в Україну.

(абзац перший частини першої статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     Кожен громадянин України не може мати бiльше двох паспортiв громадянина України для виїзду за кордон.

(частину першу статтi 22 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     2. Кожен громадянин України має право на отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     3. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон оформляється особам, якi не досягли шiстнадцятирiчного вiку, на чотири роки, а особам, якi досягли шiстнадцятирiчного вiку, - на 10 рокiв.

     4. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон виготовляється у формi книжечки, правий форзац якої мiстить безконтактний електронний носiй, та складається з м'якої обкладинки, 32 сторiнок та сторiнки даних.

     5. Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон здiйснюється в Українi розпорядником Реєстру, а за кордоном - ЗДУ. Прийняття заяв-анкет для внесення iнформацiї до Реєстру, видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон здiйснюються розпорядником Реєстру та ЗДУ, а також уповноваженими суб'єктами, передбаченими пунктом 4 частини першої статтi 2 цього Закону.

(частина п'ята статтi 22 у редакцiї Закону України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     6. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон мiстить напис українською та англiйською мовами: "Паспорт громадянина України для виїзду за кордон є власнiстю України" i текст українською та англiйською мовами: "Iменем України Мiнiстр закордонних справ України просить усiх, кого це може стосуватися, усiма можливими засобами полегшити поїздку пред'явника паспорта, надавати йому необхiдну допомогу та захист".

     7. До паспорта громадянина України для виїзду за кордон вноситься така iнформацiя:

     1) назва держави;

     2) назва документа;

     3) тип документа;

     4) код держави;

     5) номер документа;

     6) iм'я особи;

     7) громадянство;

     8) дата народження;

     9) унiкальний номер запису в Реєстрi;

     10) стать;

     11) мiсце народження;

     12) дата видачi документа;

     13) уповноважений суб'єкт, що видав документ (код);

     14) дата закiнчення строку дiї документа;

     15) вiдцифрований образ обличчя особи;

     16) вiдцифрований пiдпис особи;

     17) данi про перебування на консульському облiку (за бажанням особи або її представника, представника закладу, який виконує функцiї опiкуна чи пiклувальника над особою).

     8. У паспортi громадянина України для виїзду за кордон за письмовим клопотанням заявника, а стосовно осiб, якi не досягли шiстнадцятирiчного вiку, - їхнiх батькiв (усиновлювачiв), опiкунiв, пiклувальникiв або iнших представникiв може бути зазначена також додаткова змiнна iнформацiя, передбачена цим Законом.

     9. Внесення вiдомостей до паспорта громадянина України для виїзду за кордон в частинi, що стосується оформлення виїзду на постiйне проживання за кордон, здiйснюється у встановленому законодавством порядку.

     10. У разi втрати паспорта громадянина України для виїзду за кордон або закiнчення строку його дiї пiд час перебування в Українi громадянина, який постiйно проживає за кордоном, оформлення та видача йому паспорта для виїзду за кордон здiйснюються розпорядником Реєстру.

     11. Для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон особою, яка проживає за кордоном, крiм документiв, визначених законодавством, подаються:

     1) документ, що пiдтверджує постiйне проживання або тимчасове перебування громадянина України за кордоном (якщо заявник звертається iз заявою про оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон до ЗДУ);

     2) заява батькiв, а якщо батьки не перебувають у шлюбi - того з них, з яким проживає громадянин України, який не досяг шiстнадцятирiчного вiку, або iнших представникiв чи представникiв закладiв, якi виконують функцiї опiкунiв чи пiклувальникiв над цим громадянином.

     12. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон видається заявниковi не пiзнiше нiж через 20 робочих днiв з дня оформлення заяви-анкети на його отримання або не пiзнiше нiж через сiм робочих днiв з дня оформлення заяви-анкети на його термiнове отримання.

(частина дванадцята статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     13. У разi оформлення заяви-анкети в ЗДУ або одночасного з поданням заяви оформлення особою виїзду на постiйне проживання за кордон паспорт громадянина України для виїзду за кордон видається заявниковi у строк до трьох мiсяцiв.

     14. Оформлення i видача особi паспорта громадянина України для виїзду за кордон у зв'язку з необхiднiстю термiнового виїзду за кордон, пов'язаною з нагальною потребою в лiкуваннi вiд'їжджаючого, вiд'їздом особи, яка супроводжує тяжкохворого, чи смертю родича, який проживав за кордоном, здiйснюються у строк до трьох робочих днiв на пiдставi документiв, що пiдтверджують необхiднiсть термiнового виїзду за кордон.

     15. У разi виїзду на постiйне проживання за кордон усиновленої iноземцями дитини - громадянина України паспорт громадянина України для виїзду за кордон оформляється i видається головним розпорядником Реєстру у строк до 10 робочих днiв.

     16. Оформлення i видача замiсть втраченого або викраденого та обмiн паспорта громадянина України для виїзду за кордон здiйснюються розпорядником Реєстру (у разi проживання заявника в Українi) чи ЗДУ (у разi постiйного проживання або тимчасового перебування заявника за кордоном).

     Стаття 23. Дипломатичний паспорт України

     1. Дипломатичний паспорт України є документом, що посвiдчує особу, пiдтверджує громадянство України та надає право такiй особi на виїзд з України i в'їзд в Україну.

(частина перша статтi 23 у редакцiї Закону України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     2. Дипломатичний паспорт України є дiйсним для виїзду з України в усi держави свiту та повернення в Україну з усiх держав свiту.

     3. Дипломатичний паспорт України оформляється i видається у порядку, встановленому Президентом України.

     4. Дипломатичний паспорт виготовляється у формi книжечки, правий форзац якої мiстить безконтактний електронний носiй, та складається з м'якої обкладинки, 32 сторiнок та сторiнки даних.

     5. До дипломатичного паспорта України вноситься така iнформацiя:

     1) назва держави;

     2) назва документа;

     3) тип документа;

     4) код держави;

     5) номер документа;

     6) iм'я особи;

     7) громадянство;

     8) дата народження;

     9) унiкальний номер запису в Реєстрi;

     10) стать;

     11) мiсце народження;

     12) дата видачi документа;

     13) уповноважений суб'єкт, що видав документ (код);

     14) дата закiнчення строку дiї документа;

     15) вiдцифрований образ обличчя особи;

     16) вiдцифрований пiдпис особи.

     6. Усi друкованi написи у дипломатичному паспортi України, у тому числi вiдомостi про особу, зазначаються українською та англiйською мовами.

(статтю 23 доповнено новою частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII, у зв'язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою)

     7. Дипломатичний паспорт України мiстить напис українською та англiйською мовами: "Паспорт є власнiстю України" i текст українською та англiйською мовами: "Iменем України Мiнiстр закордонних справ України просить усi компетентнi органи влади безперешкодно пропускати пред'явника цього паспорта, надавати йому необхiдну допомогу та захист".

     Стаття 24. Службовий паспорт України

(назва статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     1. Службовий паспорт України є документом, що посвiдчує особу, пiдтверджує громадянство України та надає право такiй особi на виїзд з України i в'їзд в Україну.

(частина перша статтi 24 у редакцiї Закону України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     2. Службовий паспорт України є дiйсним для виїзду з України в усi держави свiту та повернення в Україну з усiх держав свiту.

     3. Службовий паспорт України оформляється i видається у порядку, встановленому Президентом України.

     4. Службовий паспорт України виготовляється у формi книжечки, правий форзац якої мiстить безконтактний електронний носiй, та складається з м'якої обкладинки, 32 або 64 сторiнок i сторiнки даних.

     5. До службового паспорта України вноситься така iнформацiя:

     1) назва держави;

     2) назва документа;

     3) тип документа;

     4) код держави;

     5) номер документа;

     6) iм'я особи;

     7) громадянство;

     71) дата народження;

(частину п'яту статтi 24 доповнено пунктом 71 згiдно iз Законом України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     8) унiкальний номер запису в Реєстрi;

     9) стать;

     10) мiсце народження;

     11) дата видачi документа;

     12) уповноважений суб'єкт, що видав документ (код);

     13) дата закiнчення строку дiї документа;

     14) вiдцифрований образ обличчя особи;

     15) вiдцифрований пiдпис особи.

     6. Усi друкованi написи у службовому паспортi України, а також вiдомостi про особу зазначаються українською та англiйською мовами.

     7. Службовий паспорт України мiстить напис українською та англiйською мовами: "Паспорт є власнiстю України" i текст українською та англiйською мовами: "Iменем України Мiнiстр закордонних справ України просить усi компетентнi органи влади безперешкодно пропускати пред'явника цього паспорта, надавати йому необхiдну допомогу та захист".

     Стаття 25. Посвiдчення особи моряка

     1. Посвiдчення особи моряка є документом, що посвiдчує особу, оформляється i видається громадянину України, який може обiймати будь-яку посаду на борту судна (крiм вiйськового судна) або працевлаштований на будь-яку посаду на борту судна (крiм вiйськового судна), зареєстрованого в Українi чи в iнших державах.

     Посвiдчення особи моряка може бути видано будь-якiй особi, яка звернулася за посвiдченням особи моряка та працює на борту судна, зареєстрованого в Українi, або яка перебуває на облiку осiб, якi шукають роботу, в центрi зайнятостi та може обiймати будь-яку посаду на борту судна (крiм вiйськового судна).

     Посвiдчення особи моряка дає право його власнику на виїзд з України i в'їзд в Україну на суднi, членом екiпажу якого вiн є, а також на виїзд з України i в'їзд в Україну в iндивiдуальному порядку пiд час прямування чи переходу на iнше судно, списання з судна.

     2. Посвiдчення особи моряка не може бути використано на територiї України чи iнших держав для укладення правочинiв та здiйснення приватних поїздок за кордон, не пов'язаних з виконанням трудових обов'язкiв.

     3. Протягом перебування особи на суднi або в рейсi посвiдчення особи моряка зберiгається в особи, якiй оформлено цей документ. У виняткових випадках за письмової згоди особи, якiй оформлено цей документ, з метою надiйного збереження посвiдчення особи моряка може зберiгатися у капiтана вiдповiдного судна.

     4. Посвiдчення особи моряка виготовляється у формi книжечки, правий форзац якої мiстить безконтактний електронний носiй, та складається з м'якої обкладинки, 32 сторiнок i сторiнки даних.

     5. Оформлення, видача, обмiн посвiдчення особи моряка здiйснюються капiтаном морського порту.

     6. Оформлення, видача, обмiн, вилучення, повернення державi та знищення посвiдчення особи моряка здiйснюються в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     7. Посвiдчення особи моряка видається заявниковi не пiзнiше нiж через 20 календарних днiв з дня оформлення заяви-анкети на його отримання або не пiзнiше нiж через сiм робочих днiв з дня оформлення заяви-анкети на його термiнове отримання.

     8. Капiтан морського порту має право вiдмовити заявниковi у видачi посвiдчення особи моряка у разi, якщо:

     1) за видачею документа звернувся заявник, який не досяг шiстнадцятирiчного вiку;

     2) заявник вже отримав документ такого типу, який є дiйсним на день звернення (крiм випадкiв, зазначених у частинi сьомiй цiєї статтi);

     3) заявник не подав усiх документiв та iнформацiї, необхiдних для оформлення i видачi документа;

     4) данi, отриманi з бази даних розпорядника Реєстру, не пiдтверджують iнформацiю, надану заявником.

     У рiшеннi про вiдмову у видачi документа, яке доводиться до вiдома заявника у порядку i строки, встановленi законодавством, мають зазначатися пiдстави вiдмови. Особа має право звернутися до капiтана морського порту з повторною заявою у разi змiни або усунення обставин, через якi їй було вiдмовлено у видачi документа.

     9. Посвiдчення особи моряка видається на 10 рокiв.

     10. Про втрату або викрадення посвiдчення особи моряка на територiї України особа зобов'язана негайно повiдомити капiтана судна, на якому вона працює, та/або керiвника пiдприємства, установи, органiзацiї, що уклала з нею трудовий договiр, а також капiтана морського порту, який видав посвiдчення, а у разi викрадення - також орган внутрiшнiх справ. Про втрату або викрадення посвiдчення особи моряка за кордоном особа зобов'язана повiдомити компетентнi органи iноземної держави та найближчу ЗДУ за мiсцем перебування, яка протягом доби iнформує капiтана морського порту, який видав документ, та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi захисту державного кордону України, iз зазначенням внесеної до документа iнформацiї.

     Рiшення про оформлення посвiдчення особи моряка замiсть втраченого або викраденого, яке було оформлено iз застосуванням засобiв Реєстру, приймається капiтаном морського порту.

     Замiсть втраченого або викраденого посвiдчення особи моряка капiтан морського порту пiсля встановлення факту видачi ранiше такого документа особi, яка заявила про його втрату або викрадення, оформлює та видає новий документ.

     Якщо особа, яка заявила про втрату або викрадення посвiдчення особи моряка, знайде цей документ, вона зобов'язана здати знайдений документ для знищення капiтану морського порту, а в разi втрати або викрадення за кордоном - найближчiй ЗДУ.

     11. У разi закiнчення строку дiї посвiдчення особи моряка або смертi особи її документ у порядку i строки, визначенi законодавством, здається капiтану морського порту, а якщо така особа проживає (проживала) за кордоном - ЗДУ.

     12. До посвiдчення особи моряка вноситься така iнформацiя:

     1) назва держави;

     2) назва документа;

     3) тип документа;

     4) код держави;

     5) номер документа;

     6) iм'я особи;

     7) громадянство;

     8) дата народження;

     9) унiкальний номер запису в Реєстрi;

     10) стать;

     11) мiсце народження;

     12) дата видачi документа;

     13) капiтан морського порту, який видав документ (код);

     14) дата закiнчення строку дiї документа;

     15) вiдцифрований образ обличчя особи;

     16) вiдцифрований пiдпис особи.

     13. Посвiдчення особи моряка мiстить напис українською та англiйською мовами: "Посвiдчення особи моряка є власнiстю України. Цей документ є посвiдченням особи моряка вiдповiдно до Конвенцiї 1958 року N 108 Мiжнародної органiзацiї працi про нацiональнi посвiдчення особи морякiв".

(стаття 25 у редакцiї Закону України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     Стаття 26. Посвiдчення члена екiпажу

     1. Посвiдчення члена екiпажу є документом, що посвiдчує особу, пiдтверджує громадянство України i видається громадянину України, який належить до складу екiпажу повiтряного судна, вiдноситься до осiб льотного екiпажу та екiпажу пасажирського i вантажного салона, осiб авiацiйного персоналу, якi не належать до складу екiпажу, але забезпечують виконання технологiчних процесiв перевезення та виконання видiв польотiв або авiацiйних робiт чи технiчне обслуговування повiтряних суден у позабазових аеропортах.

(частина перша статтi 26 у редакцiї Закону України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     2. Посвiдчення члена екiпажу дає право особi, якiй його оформлено, на виїзд з України i в'їзд в Україну з метою виконання службових обов'язкiв.

     3. Посвiдчення члена екiпажу не може бути використано на територiї України громадянином України, якому його оформлено, для вчинення правочинiв та здiйснення приватних поїздок за кордон, не пов'язаних з виконанням службових обов'язкiв.

     4. Посвiдчення члена екiпажу виготовляється у формi картки, що мiстить безконтактний електронний носiй.

     5. Посвiдчення члена екiпажу оформляється i видається уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина п'ята статтi 26 у редакцiї Закону України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     6. Посвiдчення члена екiпажу видається не пiзнiше нiж через 20 робочих днiв з дня оформлення заяви-анкети на його отримання або не пiзнiше нiж через сiм робочих днiв з дня оформлення заяви-анкети на його термiнове отримання.

(частина шоста статтi 26 у редакцiї Закону України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     7. Посвiдчення члена екiпажу видається на п'ять рокiв.

     8. У разi змiни мiсця роботи або службових обов'язкiв чи припинення членом екiпажу льотної роботи його посвiдчення члена екiпажу повертається до уповноваженому органу з питань цивiльної авiацiї, який його видав.

(частина восьма статтi 26 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     9. Про втрату або викрадення посвiдчення члена екiпажу на територiї України особа зобов'язана негайно повiдомити командира повiтряного судна, членом екiпажу якого вона є, керiвника суб'єкта авiацiйної дiяльностi (експлуатанта), а в разi викрадення - також орган Нацiональної полiцiї.

     Про факт втрати або викрадення посвiдчення члена екiпажу керiвник суб'єкта авiацiйної дiяльностi (експлуатанта) негайно повiдомляє уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї.

     Про втрату або викрадення посвiдчення члена екiпажу за кордоном особа зобов'язана повiдомити компетентнi органи iноземної держави та найближчу ЗДУ.

(частина дев'ята статтi 26 у редакцiї Закону України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     10. До посвiдчення члена екiпажу вноситься така iнформацiя:

     1) назва держави;

     2) назва документа;

     3) iм'я особи;

     4) стать;

     5) громадянство;

     6) дата народження;

     7) мiсце роботи (код);

     8) посада;

     9) унiкальний номер запису в Реєстрi;

     10) номер документа;

     11) дата закiнчення строку дiї документа;

     12) вiдцифрований образ обличчя особи;

     13) вiдцифрований пiдпис особи;

     14) уповноважений орган, що видав документ, та вiдцифрований пiдпис посадової особи;

     15) мiсце видачi.

(статтю 26 доповнено частиною десятою згiдно iз Законом України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     11. Посвiдчення члена екiпажу мiстить напис українською та англiйською мовами: "Посвiдчення члена екiпажу є власнiстю України. Власник має право в будь-який час повернутися в Україну за пред'явленням цього посвiдчення".

(статтю 26 доповнено частиною одинадцятою згiдно iз Законом України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     Стаття 27. Посвiдчення особи на повернення в Україну

     1. Посвiдчення особи на повернення в Україну є документом, що посвiдчує особу, пiдтверджує громадянство України (крiм випадкiв, передбачених частиною другою цiєї статтi), дає право на в'їзд в Україну, оформляється i видається ЗДУ громадянам України у разi:

     1) втрати пiд час перебування за межами України документiв, що посвiдчують особу, пiдтверджують громадянство України та надають право такiй особi на виїзд з України i в'їзд в Україну;

     2) якщо строк дiї таких документiв закiнчився;

     3) якщо встановлено, що такий документ є недiйсним з iнших причин;

     4) якщо громадянин України не оформлював документiв, що посвiдчують особу, пiдтверджують громадянство України та/або надають право такiй особi на виїзд з України i в'їзд в Україну.

(частина перша статтi 27 у редакцiї Закону України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     2. Посвiдчення особи на повернення в Україну може бути також видано особам без громадянства, якi мають право на постiйне проживання в Українi, iноземцям та особам без громадянства, яких визнано бiженцями або особами, якi потребують додаткового захисту, у разi втрати ними пiд час перебування за кордоном виданих в Українi документiв, що посвiдчують особу та дають право на виїзд з України i в'їзд в Україну.

     3. Бланк посвiдчення особи на повернення в Україну виготовляється у формi буклета розмiром 352,0 х 125,0 мiлiметра з трьома згинами, обсягом у 8 сторiнок та окремою самоклейною сторiнкою даних розмiром 125,0 х 88,0 мiлiметра.

     4. Посвiдчення особи на повернення в Україну оформляється i видається ЗДУ на пiдставi заяв осiб, визначених цим Законом.

     5. Для оформлення посвiдчення особи на повернення в Україну особою подаються:

     1) заява затвердженого уповноваженим суб'єктом зразка;

     2) документ (протокол, довiдка тощо), виданий компетентними органами держави перебування, що пiдтверджує факт звернення особи з приводу втрати документа, що посвiдчує особу, пiдтверджує громадянство та надає право такiй особi на виїзд з України i в'їзд в Україну, або документ, що посвiдчує особу, пiдтверджує громадянство та надає право такiй особi на виїзд з України i в'їзд в Україну, якщо строк дiї такого документа закiнчився або встановлено, що вiн є недiйсним з iнших причин (крiм випадкiв, якщо громадянин України не оформлював документiв, що посвiдчують особу, пiдтверджують громадянство України та/або надають право такiй особi на виїзд з України i в'їзд в Україну);

(пункт 2 частини п'ятої статтi 27 у редакцiї Закону України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     3) данi, що дають змогу у встановленому цим Законом порядку iдентифiкувати особу заявника, встановити його мiсце проживання в Українi та пiдтвердити належнiсть до громадянства України;

     4) у разi внесення до посвiдчення даних про дитину - свiдоцтво про народження дитини та двi її фотокартки розмiром 3,5 х 4,5 сантиметра (для дiтей вiком вiд п'яти до шiстнадцяти рокiв).

     6. Посвiдчення особи на повернення в Україну видається протягом одного робочого дня з дня одержання ЗДУ пiдтверджуючої iнформацiї з бази даних розпорядника Реєстру на запит ЗДУ даних про особу та її громадянство за мiсцем проживання в Українi.

     7. На пiдставi звернення компетентного органу iноземної держави посвiдчення особи на повернення в Україну може бути оформлене i видане на iм'я громадянина України, щодо якого прийнято рiшення про реадмiсiю, якщо це передбачено мiжнародним договором України, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, або щодо якого прийнято рiшення про його примусову депортацiю з вiдповiдної держави.

(частина сьома статтi 27 у редакцiї Закону України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     8. Строк дiї посвiдчення особи на повернення в Україну визначається посадовою особою ЗДУ, вiдповiдальною за його видачу, виходячи з реальної можливостi повернення особи в Україну, але не може перевищувати 30 днiв.

     9. У разi хвороби, нещасного випадку та з iнших причин, передбачених законодавством України, строк дiї посвiдчення особи на повернення в Україну може бути продовжено посадовою особою ЗДУ на шляху прямування особи до України на строк, необхiдний для повернення особи на територiю України, але не бiльше нiж на 30 днiв.

     Про цей факт у мiсцi, вiдведеному для особливих вiдмiток у посвiдченнi особи на повернення в Україну, робиться вiдповiдний запис, що засвiдчується пiдписом посадової особи ЗДУ, який скрiплюється гербовою печаткою. Посадова особа ЗДУ, яка продовжила строк дiї посвiдчення особи на повернення в Україну, повинна письмово поiнформувати про це ЗДУ, яка видала посвiдчення особи на повернення в Україну.

     10. До посвiдчення особи на повернення в Україну вноситься така iнформацiя:

     1) назва держави;

     2) назва документа;

     3) тип документа;

     4) код держави;

     5) номер документа;

     6) iм'я особи;

     7) громадянство;

     8) дата народження;

     9) унiкальний номер запису в Реєстрi;

     10) стать;

     11) мiсце народження;

     12) дата видачi документа;

     13) уповноважений суб'єкт, що видав документ (код);

     14) дата закiнчення строку дiї документа;

     15) фотокартка особи;

     16) пiдпис особи.

     11. Посвiдчення особи на повернення в Україну мiстить текст українською, англiйською, французькою, росiйською та iспанською мовами: "Мiнiстр закордонних справ України просить органи влади iноземних держав сприяти поверненню в Україну особи, зазначеної в цьому посвiдченнi".

     Стаття 28. Тимчасове посвiдчення громадянина України

     1. Тимчасове посвiдчення громадянина України є документом, що посвiдчує особу та пiдтверджує громадянство України i видається особi, яка досягла чотирнадцятирiчного вiку, набула громадянства України та взяла зобов'язання припинити iноземне громадянство протягом двох рокiв з дня набуття громадянства України.

(частина перша статтi 28 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     2. Тимчасове посвiдчення громадянина України оформляється i видається особi, яка проживає в Українi, розпорядником Реєстру за мiсцем проживання заявника, а в разi постiйного проживання особи за кордоном - ЗДУ, не пiзнiше 10 робочих днiв з дати подання заявником документiв, визначених у цiй статтi.

     Тимчасове посвiдчення громадянина України оформляється i видається особi на строк до двох рокiв.

     У разi закiнчення строку дiї тимчасового посвiдчення громадянина України особi, якiй його було оформлено, видається нове тимчасове посвiдчення громадянина України у порядку, встановленому цим Законом.

     3. На вимогу уповноваженого суб'єкта заявник зобов'язаний подати засвiдчений у встановленому законодавством порядку переклад тексту паспортного документа або документа, що його замiнює та посвiдчує особу заявника, українською мовою.

     4. Тимчасове посвiдчення громадянина України виготовляється у формi книжечки, правий форзац якої мiстить безконтактний електронний носiй, та складається з м'якої обкладинки, 8 сторiнок та сторiнки даних.

     5. У разi видачi тимчасового посвiдчення громадянина України заявнику повертається паспортний документ або документ, що його замiнює та посвiдчує особу заявника.

     6. До тимчасового посвiдчення громадянина України вноситься така iнформацiя:

     1) назва держави;

     2) назва документа;

     3) тип документа;

     4) код держави;

     5) номер документа;

     6) iм'я особи;

     7) громадянство;

     8) дата народження;

     9) унiкальний номер запису в Реєстрi;

     10) стать;

     11) мiсце народження;

     12) дата видачi;

     13) дата закiнчення строку дiї документа;

     14) уповноважений суб'єкт, що видав документ (код);

     15) мiсце проживання;

     16) вiдцифрований образ обличчя особи;

     17) вiдцифрований пiдпис особи.

     7. До тимчасового посвiдчення громадянина України за письмовим клопотанням заявника може бути внесена додаткова змiнна iнформацiя, передбачена цим Законом.

     8. Тимчасове посвiдчення громадянина України мiстить напис українською та англiйською мовами: "Тимчасове посвiдчення громадянина України є власнiстю України".

     9. Оформлення, видача замiсть втраченого або викраденого та обмiн тимчасового посвiдчення громадянина України здiйснюються розпорядником Реєстру за мiсцем проживання заявника в Українi, а в разi постiйного проживання заявника за кордоном - ЗДУ, з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

     10. Тимчасове посвiдчення громадянина України здається розпоряднику Реєстру за мiсцем проживання заявника в Українi, а в разi постiйного проживання заявника за кордоном - ЗДУ одночасно з документом, що пiдтверджує припинення особою iноземного громадянства, або з декларацiєю про вiдмову вiд iноземного громадянства, а заявнику видається довiдка про реєстрацiю особи громадянином України для подальшого оформлення паспорта громадянина України.

     Стаття 29. Посвiдчення водiя

     1. Посвiдчення водiя є документом, що посвiдчує особу та її спецiальний статус у частинi пiдтвердження права його власника на керування транспортними засобами.

     2. Посвiдчення водiя виготовляється у формi картки.

(частина друга статтi 29 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     3. На лицьовому боцi посвiдчення водiя iнформацiя розмiщується в такiй послiдовностi:

     1) назва держави;

     2) назва документа;

     3) iм'я особи;

     4) дата i мiсце народження;

     5) дата видачi;

     6) дата закiнчення строку дiї;

     7) уповноважений суб'єкт, що видав документ (код);

     8) серiя i номер документа;

     9) вiдцифрований пiдпис особи;

     10) категорiя;

     11) особливi вiдмiтки.

     У лiвiй частинi лицьового боку посвiдчення водiя розмiщується вiдцифрований образ обличчя особи.

     4. На зворотному боцi посвiдчення водiя лiворуч друкуються номери та назви полiв вiдповiдно до iнформацiї, що вноситься з лицьового боку посвiдчення водiя, та зазначається така iнформацiя:

     1) iм'я особи;

     2) дата i мiсце народження;

     3) дата видачi документа;

     4) дата закiнчення строку дiї документа;

     5) уповноважений суб'єкт, що видав документ (код);

     6) серiя i номер документа;

     7) вiдцифрований пiдпис особи;

     8) категорiя;

     9) "Категорiя дiє з";

     10) "Категорiя дiє до";

     11) обмеження.

     У верхнiй лiвiй частинi зворотного боку посвiдчення водiя наноситься одномiрний штрих-код.

     У нижнiй частинi зворотного боку посвiдчення водiя зазначається унiкальний номер запису в Реєстрi.

     Праворуч друкується таблиця, в якiй зазначаються категорiї транспортних засобiв з пiктограмами, та iнформацiя про категорiї транспортних засобiв, право на керування якими пiдтверджує посвiдчення водiя, строки дiї категорiї та обмеження.

     5. Назва держави i назва документа зазначаються українською, росiйською, англiйською та французькою мовами. Iнформацiя про прiзвище та iм'я особи зазначається українською мовою i латинськими лiтерами. Всi iншi написи у посвiдченнi водiя зазначаються українською та англiйською мовами.

     6. Оформлення та видача посвiдчення водiя здiйснюються уповноваженим органом у строк до п'яти робочих днiв з дня подання необхiдних документiв.

     7. Пiсля закiнчення строку дiї посвiдчення водiя проводиться його замiна (у разi пред'явлення старого посвiдчення) з урахуванням особливостей, передбачених законодавством про дорожнiй рух.

     8. Посвiдчення водiя видається на строк, встановлений вiдповiдно до вимог мiжнародних договорiв України.

     Стаття 30. Посвiдчення особи без громадянства для виїзду за кордон

     1. Посвiдчення особи без громадянства для виїзду за кордон є документом, що посвiдчує особу без громадянства пiд час перетинання нею державного кордону України i перебування за кордоном.

     2. Посвiдчення особи без громадянства для виїзду за кордон є власнiстю України.

     3. Посвiдчення особи без громадянства для виїзду за кордон виготовляється у формi книжечки, правий форзац якої мiстить безконтактний електронний носiй, та яка складається з м'якої обкладинки, 16 сторiнок i сторiнки даних.

     На обкладинцi посвiдчення особи без громадянства для виїзду за кордон мiстяться зображення малого Державного Герба України, назва держави українською мовою та назва документа українською i англiйською мовами.

     На сторiнцi даних iнформацiя розмiщується в такiй послiдовностi:

     1) назва держави;

     2) назва документа;

     3) тип документа;

     4) код держави;

     5) номер документа;

     6) iм'я особи;

     7) дата народження;

     8) унiкальний номер запису в Реєстрi;

     9) стать;

     10) мiсце народження;

     11) дата видачi документа;

     12) уповноважений суб'єкт, що видав документ (код);

     13) дата закiнчення строку дiї документа;

     14) вiдцифрований пiдпис особи.

     У лiвiй частинi сторiнки даних розмiщується вiдцифрований образ обличчя особи.

     На першiй сторiнцi посерединi впоперек угорi надруковано напис українською i англiйською мовами: "Цей документ є власнiстю України i не посвiдчує громадянства пред'явника".

     Друга i третя сторiнки посвiдчення особи без громадянства для виїзду за кордон призначенi для iнформацiї про дiтей, якi є особами без громадянства i разом з особою виїжджають за кордон без документiв для виїзду за кордон, що вноситься на пiдставi пiдтверджуючих документiв, поданих особою. Четверта сторiнка призначена для особливих вiдмiток. Сторiнки з п'ятої до шiстнадцятої призначенi для проставлення вiз i вiдмiток про перетинання особою державного кордону України.

     На четверту сторiнку посвiдчення особи без громадянства для виїзду за кордон вноситься додаткова iнформацiя про особу на пiдставi її особистої заяви та вiдповiдних пiдтверджуючих документiв.

     4. Оформлення та видача посвiдчення особи без громадянства для виїзду за кордон здiйснюються розпорядником Реєстру протягом 15 робочих днiв з дня прийняття необхiдних документiв, передбачених законодавством.

     5. Посвiдчення особи без громадянства для виїзду за кордон видається на строк дiї посвiдки на постiйне або тимчасове проживання, виданої особi без громадянства.

(частина п'ята статтi 30 у редакцiї Закону України вiд 16.06.2020р. N 693-IX)

     Стаття 31. Посвiдка на постiйне проживання

     1. Посвiдка на постiйне проживання є документом, що посвiдчує особу iноземця або особу без громадянства та пiдтверджує право на постiйне проживання в Українi.

     2. Посвiдка на постiйне проживання оформляється iноземцям та особам без громадянства (незалежно вiд вiку), якi мають дозвiл на iммiграцiю в Україну.

     3. Посвiдка на постiйне проживання є власнiстю України.

     4. До посвiдки на постiйне проживання вноситься така iнформацiя:

     1) iм'я особи;

     2) стать;

     3) громадянство;

     4) дата народження;

     5) унiкальний номер запису в Реєстрi;

     6) номер документа;

     7) дата видачi документа;

     8) дата закiнчення строку дiї документа;

     9) уповноважений суб'єкт, що видав документ (код);

     10) вiдцифрований пiдпис особи;

     11) пiдстава для отримання дозволу на iммiграцiю (код);

     12) мiсце народження;

     13) вiдцифрований образ обличчя особи.

     5. Посвiдка на постiйне проживання видається строком на 10 рокiв.

(стаття 31 у редакцiї Закону України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     Стаття 32. Посвiдка на тимчасове проживання

     1. Посвiдка на тимчасове проживання є документом, що посвiдчує особу iноземця або особу без громадянства та пiдтверджує законнi пiдстави для тимчасового проживання в Українi.

     2. Посвiдка на тимчасове проживання оформляється iноземцям та особам без громадянства (незалежно вiд вiку), визначеним статтею 4 Закону України "Про правовий статус iноземцiв та осiб без громадянства".

     3. Посвiдка на тимчасове проживання є власнiстю України.

     4. До посвiдки на тимчасове проживання вноситься така iнформацiя:

     1) iм'я особи;

     2) стать;

     3) громадянство;

     4) дата народження;

     5) унiкальний номер запису в Реєстрi;

     6) номер документа;

     7) дата видачi документа;

     8) дата закiнчення строку дiї документа;

     9) уповноважений суб'єкт, що видав документ (код);

     10) вiдцифрований пiдпис особи;

     11) пiдстава для отримання посвiдки на тимчасове проживання (код);

     12) мiсце народження;

     13) вiдцифрований образ обличчя особи.

     5. Посвiдка на тимчасове проживання видається строком на один рiк, якщо iнше не передбачено Законом України "Про правовий статус iноземцiв та осiб без громадянства".

(стаття 32 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.05.2017р. N 2058-VIII, у редакцiї Закону України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     Стаття 33. Посвiдчення бiженця

     1. Посвiдчення бiженця є паспортним документом, що посвiдчує особу його власника та пiдтверджує факт визнання його бiженцем в Українi i є дiйсним для реалiзацiї прав та виконання обов'язкiв, передбачених цим Законом та iншими законами України.

     2. Посвiдчення бiженця є власнiстю України.

     3. Посвiдчення бiженця виготовляється у формi книжечки, правий форзац якої мiстить безконтактний електронний носiй, та яка складається з м'якої обкладинки, 16 сторiнок та сторiнки даних.

     На лицьовому боцi обкладинки розмiщуються зображення малого Державного Герба України, назва держави та назва документа.

     На лiвому форзацi надруковано текст: "Цей документ посвiдчує особу та пiдтверджує факт надання їй в Українi статусу бiженця".

     На сторiнцi даних iнформацiя розмiщується в такiй послiдовностi:

     1) вiдцифрований образ обличчя особи;

     2) iм'я особи;

     3) дата народження;

     4) громадянство;

     5) вiдцифрований пiдпис особи;

     6) держава постiйного проживання особи;

     7) стать;

     8) сiмейний стан;

     9) рiшення уповноваженого суб'єкта про визнання особи бiженцем;

     10) номер документа;

     11) дата видачi документа;

     12) дата закiнчення строку дiї документа;

     13) уповноважений суб'єкт, що видав документ (код);

     14) унiкальний номер запису в Реєстрi;

     15) мiсце проживання.

     Сторiнки з третьої до п'ятої призначенi для особливих вiдмiток.

(абзац двадцятий частини третьої статтi 33 у редакцiї Закону України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     Абзац двадцять перший частини третьої статтi 33 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     Абзац двадцять другий частини третьої статтi 33 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     4. Оформлення та видача посвiдчення бiженця здiйснюються розпорядником Реєстру протягом 15 робочих днiв з дати прийняття ним рiшення про визнання iноземця або особи без громадянства бiженцем в Українi.

     5. Посвiдчення бiженця видається строком на п'ять рокiв.

     Стаття 34. Проїзний документ бiженця

     1. Проїзний документ бiженця є документом, що посвiдчує особу та надає право особi, якiй вiн оформлений, на виїзд з України i в'їзд в Україну.

     2. Проїзний документ бiженця є власнiстю України.

     3. Документ виготовляється у формi книжечки, правий форзац якої мiстить безконтактний електронний носiй, та яка складається з м'якої обкладинки, 32 сторiнок та сторiнки даних.

(абзац перший частини третьої статтi 34 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     На лицьовому боцi обкладинки розмiщуються зображення малого Державного Герба України, назва держави та назва документа.

     На сторiнку даних iнформацiя вноситься у такiй послiдовностi:

     1) назва держави;

     2) назва документа;

     3) тип документа;

     4) код держави;

     5) номер документа;

     6) iм'я особи;

     7) пiдпункт 7 частини третьої статтi 34 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     8) дата народження;

     9) унiкальний номер запису в Реєстрi;

     10) стать;

     11) мiсце народження;

     12) дата видачi документа;

     13) уповноважений суб'єкт, що видав документ (код);

     14) дата закiнчення строку дiї документа;

     15) вiдцифрований пiдпис особи;

     16) вiдцифрований образ обличчя особи.

(частину третю статтi 34 доповнено новим абзацом дев'ятнадцятим згiдно iз Законом України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII, у зв'язку з цим абзаци дев'ятнадцятий - двадцять п'ятий вважати вiдповiдно абзацами двадцятим - двадцять шостим)

     Абзац двадцятий частини третьої статтi 34 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     На першiй сторiнцi впоперек друкується текст вiдповiдно до єдиного зразка, що затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України згiдно з цим Законом, а також зазначається, що документ є власнiстю України.

     Сторiнки з другої до четвертої призначенi для особливих вiдмiток.

(абзац двадцять другий частини третьої статтi 34 у редакцiї Закону України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     Абзац двадцять третiй частини третьої статтi 34 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     Абзац двадцять четвертий частини третьої статтi 34 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     Четверта сторiнка призначена для особливих вiдмiток.

     Сторiнки з п'ятої до шiстнадцятої призначенi для вiз i вiдмiток про перетинання особою державного кордону.

     4. Оформлення та видача документа здiйснюються розпорядником Реєстру протягом 15 робочих днiв з дати звернення заявника за отриманням такого документа.

     5. Проїзний документ бiженця видається на строк дiї посвiдчення бiженця за умови, що посвiдчення видано на п'ять рокiв.

     Стаття 35. Картка мiгранта

     1. Картка мiгранта є документом, що оформляється iноземцю або особi без громадянства з метою створення та управлiння нацiональною системою iдентифiкацiї мiгрантiв.

     2. Картка мiгранта має загальний стандарт i формат для мiжнародного документа посвiдчення особи мiгранта, за допомогою якого здiйснюються контроль за перемiщенням мiгрантiв через кордон, верифiкацiя iнформацiї про мiгрантiв через нацiональну i мiжнароднi бази даних правоохоронних органiв, отримання статистичних даних з метою вирiшення питань соцiального забезпечення та оподаткування доходiв мiгрантiв.

     3. Картка мiгранта виготовляється у формi картки, що мiстить безконтактний електронний носiй.

     На лицьовому боцi картки угорi розмiщуються назва держави, назва документа та зображення малого Державного Герба України.

     Нижче розмiщується така iнформацiя:

     1) iм'я особи;

     2) стать;

     3) громадянство;

     4) дата народження;

     5) унiкальний номер запису в Реєстрi;

     6) номер документа;

     7) уповноважений суб'єкт, що видав документ (код);

     8) дата видачi документа;

     9) строк дiї документа;

     10) вiдцифрований пiдпис особи.

     У лiвiй частинi лицьового боку картки мiгранта розмiщується вiдцифрований образ обличчя особи.

     На зворотному боцi картки мiгранта угорi розмiщується напис: "Картка мiгранта є власнiстю України". Нижче розмiщується така додаткова iнформацiя про особу:

     1) назва та номер документа, що посвiдчує особу;

     2) держава, в якiй видано паспортний документ;

     3) мiсце народження;

     4) мiсце реєстрацiї в Українi;

     5) особливi вiдмiтки.

     Усi написи на лицьовому та зворотному боцi картки мiгранта виконуються українською та англiйською мовами, а iм'я особи - вiдповiдно до вимог цього Закону.

     4. Оформлення та видача картки мiгранта здiйснюються розпорядником Реєстру протягом 10 робочих днiв з дня прийняття ним документiв, передбачених законодавством України.

     5. Строк дiї картки мiгранта становить один рiк.

     Стаття 36. Посвiдчення особи, яка потребує додаткового захисту

     1. Посвiдчення особи, яка потребує додаткового захисту, є паспортним документом, що посвiдчує особу його власника та пiдтверджує факт визнання її особою, яка потребує додаткового захисту в Українi, i є дiйсним для реалiзацiї прав та виконання обов'язкiв, передбачених цим Законом та iншими законами України.

     2. Посвiдчення особи, яка потребує додаткового захисту, є власнiстю України.

     3. Посвiдчення особи, яка потребує додаткового захисту, виготовляється у формi книжечки, що складається з м'якої обкладинки, правий форзац якої мiстить безконтактний електронний носiй, 16 сторiнок та сторiнки даних.

     На лицьовому боцi обкладинки розмiщуються зображення малого Державного Герба України, назва держави та назва документа.

     На лiвому форзацi надруковано текст: "Цей документ посвiдчує особу та пiдтверджує факт надання їй в Українi статусу особи, яка потребує додаткового захисту".

     На сторiнцi даних iнформацiя розмiщується в такiй послiдовностi:

     1) вiдцифрований образ обличчя особи;

     2) iм'я особи;

     3) дата народження;

     4) громадянство;

     5) вiдцифрований пiдпис особи;

     6) держава постiйного проживання особи;

     7) стать;

     8) реквiзити рiшення уповноваженого суб'єкта про визнання особою, яка потребує додаткового захисту;

     9) номер документа;

     10) дата видачi документа;

     11) дата закiнчення строку дiї документа;

     12) уповноважений суб'єкт, що видав документ (код);

     13) унiкальний номер запису в Реєстрi.

     4. Оформлення та видача посвiдчення особи, яка потребує додаткового захисту, здiйснюються розпорядником Реєстру протягом 15 робочих днiв з дня прийняття ним рiшення про визнання iноземця або особи без громадянства особою, яка потребує додаткового захисту в Українi.

     5. Посвiдчення особи, яка потребує додаткового захисту, видається строком на п'ять рокiв.

(Закон доповнено статтею 36 згiдно iз Законом України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     Стаття 37. Проїзний документ особи, якiй надано додатковий захист

     1. Проїзний документ особи, якiй надано додатковий захист, є документом, що посвiдчує особу та надає право особi, якiй вiн оформлений, на виїзд з України i в'їзд в Україну.

     2. Проїзний документ особи, якiй надано додатковий захист, є власнiстю України.

     3. Документ виготовляється у формi книжечки, що складається з м'якої обкладинки, правий форзац якої мiстить безконтактний електронний носiй, 32 сторiнок та сторiнки даних.

     На лицьовому боцi обкладинки розмiщуються зображення малого Державного Герба України, назва держави та назва документа.

     На сторiнку даних iнформацiя вноситься в такiй послiдовностi:

     1) назва держави;

     2) назва документа;

     3) тип документа;

     4) код держави;

     5) номер документа;

     6) iм'я особи;

     7) дата народження;

     8) унiкальний номер запису в Реєстрi;

     9) стать;

     10) мiсце народження;

     11) дата видачi документа;

     12) уповноважений суб'єкт, що видав документ (код);

     13) дата закiнчення строку дiї документа;

     14) вiдцифрований пiдпис особи;

     15) вiдцифрований образ обличчя особи.

     На першiй сторiнцi впоперек друкується текст вiдповiдно до єдиного зразка, затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України, а також зазначається, що документ є власнiстю України.

     Сторiнки з другої до четвертої призначенi для особливих вiдмiток.

     Сторiнки з п'ятої до шiстнадцятої призначенi для вiз i вiдмiток про перетинання особою, якiй надано додатковий захист, державного кордону.

     4. Оформлення та видача документа здiйснюються розпорядником Реєстру протягом 15 робочих днiв з дня звернення заявника за отриманням такого документа.

     5. Проїзний документ особи, якiй надано додатковий захист, видається на строк дiї посвiдчення особи, яка потребує додаткового захисту, за умови що посвiдчення видано на п'ять рокiв.

(Закон доповнено статтею 37 згiдно iз Законом України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

Роздiл IV
ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) у Бюджетному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 50 - 51, ст. 572):

     а) у частинi першiй статтi 2:

     пункт 15 пiсля слiв "як плата за надання послуг" доповнити словами "(включаючи плату за надання адмiнiстративних послуг)";

     у пунктi 23 слова "плату за надання адмiнiстративних послуг" виключити;

     б) абзац третiй частини четвертої статтi 13 пiсля слiв "надходження вiд плати за послуги" доповнити словами "(включаючи плату за надання адмiнiстративних послуг)";

     в) пункт 45 частини другої статтi 29 виключити;

     2) пiдпункт 2 пункту 2 роздiлу IV втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 01.03.91р. N 803-XII згiдно iз Законом України вiд 05.07.2012р. N 5067-VI)

     3) у статтi 35 та частинi четвертiй статтi 38 Закону України "Про всеукраїнський та мiсцевi референдуми" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 33, ст. 443) слово "паспорта" замiнити словами "паспорта громадянина України";

     4) у частинi другiй статтi 12 Закону України "Про друкованi засоби масової iнформацiї (пресу) в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 1, ст. 1) слово "паспорт" замiнити словами "паспорт громадянина України";

     5) у частинi десятiй статтi 35 Закону України "Про статус народного депутата України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 42, ст. 212) слово "паспортiв" замiнити словами "паспортiв громадянина України";

     6) у пунктi 16 частини першої статтi 1 Закону України "Про правовий статус iноземцiв та осiб без громадянства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 19 - 20, ст. 179) слова "паспортний документ" замiнити словами "паспортний документ iноземця";

     7) у пунктi 1 частини першої статтi 13 Закону України "Про iнформацiйнi агентства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 13, ст. 83; 2004 р., N 15, ст. 230) слова "паспортнi данi" замiнити словами "данi паспорта громадянина України";

     8) пiдпункт 8 пункту 2 роздiлу IV втратив чиннiсть з 01.07.2021р.

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 06.03.92р. N 2173-XII згiдно iз Законом України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     9) пiдпункт 9 пункту 2 роздiлу IV втратив чиннiсть з 25.01.2021р.

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 23.06.95р. N 239/95-ВР згiдно iз Законом України вiд 30.09.2020р. N 931-IX)

     10) у пiдпунктi 5 пункту "б" частини першої статтi 38 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170; 2000 р., N 9, ст. 67) слова "громадянського стану" замiнити словами "цивiльного стану";

     11) в абзацi другому частини першої статтi 13 Закону України "Про видавничу справу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 32, ст. 206) слова "паспортнi данi" замiнити словами "данi паспорта громадянина України";

     12) пiдпункт 12 пункту 2 роздiлу IV втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 01.06.2000р. N 1775-III згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 222-VIII)

     13) у Законi України "Про нотарiат" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 383; 2009 р., N 13, ст. 161):

     а) у частинi третiй статтi 43 слово "паспортом" замiнити словами "паспортом громадянина України", а пiсля слiв "посвiдчення особи моряка" доповнити словами "посвiдчення члена екiпажу";

     б) у частинi другiй статтi 44 слово "паспортом" замiнити словами "паспортом громадянина України";

     14) в абзацах третьому та четвертому частини третьої статтi 5 Закону України "Про обiг векселiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 24, ст. 128; 2003 р., N 7, ст. 63; 2011 р., N 4, ст. 21) слова "паспортних даних" замiнити словами "даних паспорта громадянина України або паспортних документiв iноземця", слово "паспорта" замiнити словами "паспорта громадянина України або паспортних документiв iноземця", а слово "паспорт" - словами "паспорт громадянина України або паспортний документ iноземця";

     15) у частинi третiй статтi 8 Закону України "Про органи самоорганiзацiї населення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 48, ст. 254) слово "паспорта" замiнити словами "паспорта громадянина України або паспортних документiв iноземця";

     16) у частинi п'ятiй статтi 15 Закону України "Про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 47, ст. 251) слово "паспорту" замiнити словами "паспорта громадянина України або паспортних документiв iноземця";

     17) у Законi України "Про громадянство України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 13, ст. 65; 2005 р., N 30, ст. 408):

     а) абзац дев'ятнадцятий статтi 1 виключити;

     б) пункти 2 та 5 статтi 5 виключити;

     в) у частинi першiй статтi 24:

     у пунктi 7 слова та цифри "паспорти громадянина України, свiдоцтва про належнiсть до громадянства України (для осiб вiком до 16 рокiв)" замiнити словами "паспорти громадянина України", а слова "проїзнi документи дитини" виключити;

     у пунктi 8 слова "паспорти громадянина України, свiдоцтва про належнiсть до громадянства України" замiнити словами "паспорти громадянина України", а слова "проїзнi документи дитини" виключити;

     г) у пунктах 8 та 9 частини першої статтi 25 слова "проїзнi документи дитини" виключити;

     18) у частинi третiй статтi 6 Закону України "Про кредитнi спiлки" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 15, ст. 101) слова "паспорта або документа, який його замiнює (а для iноземцiв та осiб без громадянства, якi постiйно проживають в Українi, - данi нацiонального паспорта або документа, який його замiнює)" замiнити словами "паспорта громадянина України або паспортних документiв iноземця";

     19. Пункт 19 роздiлу I втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 28.11.2002р. N 249-IV згiдно iз Законом України вiд 14.10.2014р. N 1702-VII)

     20) у Законi України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 31 - 32, ст. 263; 2006 р., N 37, ст. 310; 2011 р., N 10, ст. 67):

     а) у частинi четвертiй статтi 42:

     в абзацi першому слово "паспорт" замiнити словами "паспорт громадянина України або паспортний документ iноземця", а слова "iз вiдповiдною вiдмiткою" замiнити словами "з вiдповiдним записом в електронному безконтактному носiї";

     в абзацi другому слова "сторiнки паспорта з вiдповiдною вiдмiткою" замiнити словами "з вiдповiдним записом в електронному безконтактному носiї паспорта громадянина України";

     б) в абзацi другому частини четвертої статтi 45 слова "паспорт iз вiдповiдною вiдмiткою" замiнити словами "паспорт громадянина України з вiдповiдним записом в електронному безконтактному носiї";

     в) у текстi Закону слова "вiдмiтку у паспортi" та "вiдмiтку в паспортi" замiнити словами "запис в електронному безконтактному носiї паспорта громадянина України", а слово "паспорт" в усiх вiдмiнках замiнити словами "паспорт громадянина України або паспортний документ iноземця" у вiдповiдному вiдмiнку;

     21) у пунктi 3 частини другої статтi 54, в абзацах другому i третьому частини першої статтi 56 та абзацi третьому частини першої статтi 64 Закону України "Про недержавне пенсiйне забезпечення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 47 - 48, ст. 372; 2012 р., N 37, ст. 443) слова "паспортнi данi" замiнити словами "данi паспорта громадянина України або паспортних документiв iноземця";

     22) пiдпункт 22 пункту 2 роздiлу IV втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 19.06.2003р. N 979-IV згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     23) у Законi України "Про свободу пересування та вiльний вибiр мiсця проживання в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 15, ст. 232; 2011 р., N 23, ст. 160):

     а) у статтi 3:

     в абзацi третьому слова "на територiї якої" замiнити словом "де";

     абзац сьомий викласти в такiй редакцiї:

     "реєстрацiя - внесення iнформацiї до Єдиного державного демографiчного реєстру про мiсце проживання або мiсце перебування особи iз зазначенням адреси, за якою з особою може вестися офiцiйне листування або вручення офiцiйної кореспонденцiї";

     б) статтi 8 та 9 виключити;

     24) у частинi четвертiй статтi 7 Закону України "Про кооперацiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 5, ст. 35; 2011 р., N 41, ст. 413) слова "паспортнi данi" замiнити словами "данi паспорта громадянина України або паспортних документiв iноземця";

     25) в абзацах другому та третьому частини сьомої статтi 25 Закону України "Про сертифiкованi товарнi склади та простi i подвiйнi складськi свiдоцтва" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 6, ст. 136) слово "паспорт" замiнити словами "паспорт громадянина України або паспортний документ iноземця";

     26) у Декретi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 сiчня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113 iз наступними змiнами):

     а) у пунктi 6 статтi 3:

     пiдпункт "а" викласти в такiй редакцiї:

     "а) за видачу паспорта громадянина України у разi обмiну замiсть втраченого чи пошкодженого 2 неоподатковуваних мiнiмуми доходiв громадян";

     в абзацi першому пiдпункту "б" слова "продовження строку дiї" замiнити словом "обмiну";

     пiдпункт "в" виключити;

     у пiдпунктi "г" слова "продовження строку дiї" замiнити словом "обмiн";

     пiдпункт "е" виключити;

     в абзацi першому пiдпункту "ж" слова "продовження строку дiї" замiнити словом "обмiн";

     у пiдпунктi "м" слова "прописку громадян або" виключити;

     у пiдпунктi "н" слова "продовження строку дiї" замiнити словами "або обмiн";

     б) у частинi першiй статтi 4:

     пункт 17 доповнити словами "батьки новонароджених дiтей - при отриманнi на дитину паспорта громадянина України";

     доповнити пунктом 52 такого змiсту:

     "52) громадяни - за отримання паспорта громадянина України вперше";

     27) у Законi України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 2 - 3, ст. 11):

     а) у пунктi 1 частини другої статтi 19 слова "у паспортi вiдмiтку" доповнити словами "або вiдповiдний запис у безконтактному електронному носiї паспорта громадянина України";

     б) абзац шостий пункту 1 частини третьої статтi 20 викласти в такiй редакцiї:

     "унiкальний номер запису в Єдиному державному демографiчному реєстрi та серiя, номер i назва документа, з якого взятi вiдомостi до персональної облiкової картки";

     28) у пунктi 5 частини другої статтi 122 Закону України "Про iнвестицiйну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 47, ст. 646; 2012 р., N 36, ст. 416) слова "i мають вiдмiтку у паспортi" замiнити словами "i мають вiдповiдний запис у безконтактному електронному носiї паспорта громадянина України";

     29) у Законi України "Про державну реєстрацiю актiв цивiльного стану" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 38, ст. 509):

     а) абзац другий частини першої статтi 3 доповнити словами "та Єдиного державного демографiчного реєстру в обсязi, визначеному Законом України "Про Єдиний державний демографiчний реєстр та документи, що пiдтверджують громадянство України, посвiдчують особу чи її спецiальний статус";

     б) в абзацi другому частини восьмої статтi 13 слово "паспорта" замiнити словами "паспорта громадянина України";

     в) у частинi десятiй статтi 14 та частинi восьмiй статтi 15 слова "паспортах або паспортних документах" замiнити словами "паспортах громадянина України";

     г) у текстi Закону слова "паспорт або паспортний документ" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "паспорт громадянина України або паспортний документ iноземця" у вiдповiдному вiдмiнку i числi;

     30) абзац дев'ятий пункту 1 частини третьої статтi 21 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 49 - 51, ст. 376; 2009 р., N 38, ст. 535) викласти у такiй редакцiї:

     "унiкальний номер запису в Єдиному державному демографiчному реєстрi та серiя, номер i назва документа, з якого взятi вiдомостi до персональної облiкової картки".

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     протягом мiсяця з дня набрання чинностi цим Законом:

     прийняти нормативно-правовi акти, необхiднi для реалiзацiї цього Закону;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд та приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     Розпочати з 1 сiчня 2013 року роботи iз запровадження оформлення i видачi паспорта громадянина України в регiонах та iнфраструктури його функцiонування.

Роздiл V
ПЕРЕХIДНI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Документи, що посвiдчують особу, пiдтверджують громадянство України чи спецiальний статус особи, виданi до дня набрання чинностi цим Законом, є чинними до закiнчення строку їх дiї та не пiдлягають обов'язковiй замiнi.

     Посвiдчення водiя, що були виданi з використанням зразка бланка, затвердженого органом виконавчої влади Союзу Радянських Соцiалiстичних Республiк, можуть бути замiненi на посвiдчення нового зразка за бажанням їх власника та у випадках, передбачених чинним законодавством.

(абзац другий пункту 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.09.2013р. N 568-VII)

     2. Пункт 2 роздiлу V виключено

(згiдно iз Законом України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     3. Встановити, що за оформлення, видачу, обмiн (замiсть втрачених чи викрадених) документiв, передбачених цим Законом у формi книжечки, державне мито не стягується.

     За видачу паспорта громадянина України у формi книжечки вперше державне мито не стягується.

(пункт 3 роздiлу V у редакцiї Закону України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     4. Кабiнет Мiнiстрiв України визначає у проектi закону про Державний бюджет України обсяги фiнансування заходiв, що здiйснюються на виконання цього Закону.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
20 листопада 2012 року
N 5492-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.