ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо повернення державного контролю та виробництва державними пiдприємствами документiв та бланкiв, якi потребують використання спецiальних елементiв захисту

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. Частину восьму статтi 164 Господарського кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 18 - 22, ст. 144) пiсля слiв "на державних пiдприємствах" доповнити словами "що входять до сфери управлiння Нацiонального банку України".

     2. Частину другу статтi 71 Закону України "Про Нацiональний банк України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238; 2012 р., N 40, ст. 479) доповнити пунктом 5 такого змiсту:

     "5) виробничої дiяльностi державних пiдприємств, що входять до сфери управлiння Нацiонального банку України, щодо виготовлення бланкiв цiнних паперiв, бланкiв для оформлення результатiв надання адмiнiстративних послуг (крiм власних бланкiв органiв виконавчої влади, iнших державних органiв), бланкiв документiв, що посвiдчують особу та пiдтверджують громадянство України, бланкiв документiв, що посвiдчують особу та пiдтверджують її спецiальний статус, бланкiв iнших документiв, якi вiдповiдно до законодавства потребують використання спецiальних елементiв захисту, марок акцизного податку".

     3. Частину третю статтi 2 Закону України "Про здiйснення державних закупiвель" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 33, ст. 471 iз наступними змiнами) доповнити абзацом такого змiсту:

     "бланки цiнних паперiв, бланки для оформлення результатiв надання адмiнiстративних послуг, бланки документiв, що посвiдчують особу та пiдтверджують громадянство України, бланки документiв, що посвiдчують особу та пiдтверджують її спецiальний статус, бланки iнших документiв, якi вiдповiдно до законодавства потребують використання спецiальних елементiв захисту, марки акцизного податку".

     4. Частину другу статтi 18 Закону України "Про адмiнiстративнi послуги" доповнити новим першим реченням такого змiсту:

     "2. Органи виконавчої влади, iншi державнi органи здiйснюють закупiвлю бланкiв для оформлення результатiв надання адмiнiстративних послуг (крiм власних бланкiв цих органiв) у державних пiдприємств, що входять до сфери управлiння Нацiонального банку України".

     5. У Законi України "Про Єдиний державний демографiчний реєстр та документи, що пiдтверджують громадянство України, посвiдчують особу чи її спецiальний статус":

     у пунктi 8 частини четвертої статтi 6 слова "їх централiзовану персоналiзацiю" виключити;

     у третьому реченнi частини п'ятої статтi 14 слова "що функцiонує у складi розпорядника Реєстру" виключити;

     статтю 15 доповнити частиною восьмою такого змiсту:

     "8. Уповноваженi суб'єкти здiйснюють закупiвлю бланкiв документiв у державних пiдприємств, що входять до сфери управлiння Нацiонального банку України".

     II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi через 30 днiв з дня його опублiкування.

     2. Установити, що юридичнi особи, якi придбали бланки цiнних паперiв, бланки для оформлення результатiв надання адмiнiстративних послуг, бланки документiв, що посвiдчують особу та пiдтверджують громадянство України, бланки документiв, що посвiдчують особу та пiдтверджують її спецiальний статус, бланки iнших документiв, якi вiдповiдно до законодавства потребують використання спецiальних елементiв захисту, марки акцизного податку до набрання чинностi цим Законом, мають право використовувати їх без обмеження термiну.

     Придбання бланкiв цiнних паперiв, бланкiв для оформлення результатiв надання адмiнiстративних послуг, бланкiв документiв, що посвiдчують особу та пiдтверджують громадянство України, бланкiв документiв, що посвiдчують особу та пiдтверджують її спецiальний статус, бланкiв iнших документiв, якi вiдповiдно до законодавства потребують використання спецiальних елементiв захисту, марок акцизного податку пiсля набрання чинностi цим Законом здiйснюється вiдповiдно до цього Закону.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом тридцяти днiв пiсля опублiкування цього Закону:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення актiв мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     4. Нацiональному банку України протягом трьох мiсяцiв з дня опублiкування цього Закону привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
4 липня 2013 року
N 399-VII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.