ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про адмiнiстративнi послуги

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 4 липня 2013 року N 399-VII,
вiд 10 квiтня 2014 року N 1197-VII,
вiд 12 лютого 2015 року N 191-VIII,
вiд 2 березня 2015 року N 222-VIII,
вiд 26 листопада 2015 року N 834-VIII,
вiд 10 грудня 2015 року N 888-VIII,
вiд 22 вересня 2016 року N 1540-VIII,
вiд 6 жовтня 2016 року N 1666-VIII,
вiд 6 жовтня 2016 року N 1670-VIII,
вiд 21 грудня 2016 року N 1798-VIII,
вiд 13 квiтня 2017 року N 2019-VIII,
вiд 18 травня 2017 року N 2042-VIII,
вiд 12 вересня 2019 року N 79-IX,
вiд 19 вересня 2019 року N 114-IX,
вiд 16 червня 2020 року N 703-IX,
вiд 3 листопада 2020 року N 943-IX,
вiд 17 червня 2021 року N 1556-IX,
вiд 14 липня 2021 року N 1638-IX,
вiд 15 липня 2021 року N 1667-IX,
вiд 15 липня 2021 року N 1689-IX,
вiд 22 вересня 2021 року N 1767-IX

     Цей Закон визначає правовi засади реалiзацiї прав, свобод i законних iнтересiв фiзичних та юридичних осiб у сферi надання адмiнiстративних послуг.

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     У цьому Законi наведенi нижче термiни вживаються в такому значеннi:

     1) адмiнiстративна послуга - результат здiйснення владних повноважень суб'єктом надання адмiнiстративних послуг за заявою фiзичної або юридичної особи, спрямований на набуття, змiну чи припинення прав та/або здiйснення обов'язкiв такої особи вiдповiдно до закону;

(пункт 1 статтi 1 у редакцiї Законiв України вiд 15.07.2021р. N 1689-IX, вiд 22.09.2021р. N 1767-IX)

     2) суб'єкт звернення - фiзична особа, юридична особа, яка звертається за отриманням адмiнiстративних послуг;

     3) суб'єкт надання адмiнiстративної послуги - орган виконавчої влади, iнший державний орган, орган влади Автономної Республiки Крим, орган мiсцевого самоврядування, їх посадовi особи, державний реєстратор, суб'єкт державної реєстрацiї, уповноваженi вiдповiдно до закону надавати адмiнiстративнi послуги.

(пункт 3 статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     Стаття 2. Сфера дiї Закону

     1. Дiя цього Закону поширюється на суспiльнi вiдносини, пов'язанi з наданням адмiнiстративних послуг.

     2. Дiя цього Закону не поширюється на вiдносини щодо:

     1) здiйснення державного нагляду (контролю), у тому числi державного контролю за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин;

(пункт 1 частини другої статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 18.05.2017р. N 2042-VIII)

     2) метрологiчного контролю i нагляду;

     3) акредитацiї органiв з оцiнки вiдповiдностi;

     4) дiзнання, досудового слiдства;

     5) оперативно-розшукової дiяльностi;

     6) судочинства, виконавчого провадження;

     7) нотарiальних дiй;

     8) виконання покарань;

     9) доступу до публiчної iнформацiї;

     10) застосування законодавства про захист економiчної конкуренцiї;

     101) здiйснення державного регулювання ринкiв фiнансових послуг;

(частину другу статтi 2 доповнено пунктом 101 згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     11) провадження дiяльностi, пов'язаної з державною таємницею;

     12) набуття прав на конкурсних засадах;

     13) набуття прав стосовно об'єктiв, обмежених у цивiльному обiгу;

     14) здiйснення державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;

(частину другу статтi 2 доповнено пунктом 14 згiдно iз Законом України вiд 22.09.2016р. N 1540-VIII)

     15) сертифiкацiї оператора системи передачi вiдповiдно до Закону України "Про ринок електричної енергiї";

(частину другу статтi 2 доповнено пунктом 15 згiдно iз Законом України вiд 13.04.2017р. N 2019-VIII)

     16) авторизацiї електронних майданчикiв та прийняття рiшення про вiдключення авторизованих електронних майданчикiв вiд електронної системи закупiвель, передбачених Законом України "Про публiчнi закупiвлi";

(частину другу статтi 2 доповнено пунктом 16 згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 114-IX)

     17) здiйснення дiй, пов'язаних з охороною прав на об'єкти iнтелектуальної власностi (винаходи, кориснi моделi, промисловi зразки, компонування напiвпровiдникових виробiв, торговельнi марки (знаки для товарiв i послуг), географiчнi зазначення, об'єкти авторського права i сумiжних прав, реєстрацiя та акредитацiя органiзацiй колективного управлiння);

(частину другу статтi 2 доповнено пунктом 17 згiдно iз Законом України вiд 16.06.2020р. N 703-IX)

     18) здiйснення державного регулювання у сферi телебачення i радiомовлення;

(частину другу статтi 2 доповнено пунктом 18 згiдно iз Законом України вiд 17.06.2021р. N 1556-IX)

     18) набуття статусу резидента Дiя Сiтi та внесення вiдомостей до реєстру Дiя Сiтi вiдповiдно до Закону України "Про стимулювання розвитку цифрової економiки в Українi".

(частину другу статтi 2 доповнено пунктом 18 згiдно iз Законом України вiд 15.07.2021р. N 1667-IX)

     Стаття 3. Законодавство у сферi надання адмiнiстративних послуг

     1. Законодавство у сферi надання адмiнiстративних послуг складається з Конституцiї України, цього та iнших законiв, прийнятих вiдповiдно до них нормативно-правових актiв, що регулюють вiдносини у сферi надання адмiнiстративних послуг.

     2. Надання адмiнiстративних послуг здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про особливостi надання публiчних (електронних публiчних) послуг" та цього Закону з урахуванням особливостей, визначених законами, якi регулюють суспiльнi вiдносини у вiдповiдних сферах, зокрема Законом України "Про лiцензування видiв господарської дiяльностi".

(частина друга статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 02.03.2015р. N 222-VIII, вiд 15.07.2021р. N 1689-IX)

     3. До адмiнiстративних послуг також прирiвнюється надання органом виконавчої влади, iншим державним органом, органом влади Автономної Республiки Крим, органом мiсцевого самоврядування, їх посадовими особами, державним реєстратором, суб'єктом державної реєстрацiї витягiв та виписок iз реєстрiв, довiдок, копiй, дублiкатiв документiв та iншi передбаченi законом дiї, у результатi яких суб'єкту звернення, а також об'єкту, що перебуває в його власностi, володiннi чи користуваннi, надається або пiдтверджується певний юридичний статус та/або факт.

(частина третя статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 10.12.2015р. N 888-VIII, у редакцiї Закону України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     4. Якщо мiжнародним договором України, який набрав чинностi в установленому порядку, встановленi iншi правила, нiж передбаченi законодавством України у сферi надання адмiнiстративних послуг, застосовуються правила мiжнародного договору.

(частина четверта статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 10.12.2015р. N 888-VIII)

     Стаття 4. Державна полiтика у сферi надання адмiнiстративних послуг

     1. Державна полiтика у сферi надання адмiнiстративних послуг базується на принципах:

     1) верховенства права, у тому числi законностi та юридичної визначеностi;

     2) стабiльностi;

     3) рiвностi перед законом;

     4) вiдкритостi та прозоростi;

     5) оперативностi та своєчасностi;

     6) доступностi iнформацiї про надання адмiнiстративних послуг;

     7) захищеностi персональних даних;

     8) рацiональної мiнiмiзацiї кiлькостi документiв та процедурних дiй, що вимагаються для отримання адмiнiстративних послуг;

     9) неупередженостi та справедливостi;

     10) доступностi та зручностi для суб'єктiв звернень.

     Стаття 5. Основнi вимоги до регулювання надання адмiнiстративних послуг

     1. Виключно законами, якi регулюють суспiльнi вiдносини щодо надання адмiнiстративних послуг, встановлюються:

     1) найменування адмiнiстративної послуги та пiдстави для її одержання;

(пункт 1 частини першої статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 10.12.2015р. N 888-VIII)

     2) суб'єкт надання адмiнiстративної послуги та його повноваження щодо надання адмiнiстративної послуги;

     3) перелiк та вимоги до документiв, необхiдних для отримання адмiнiстративної послуги;

     4) платнiсть або безоплатнiсть надання адмiнiстративної послуги;

     5) граничний строк надання адмiнiстративної послуги;

     6) перелiк пiдстав для вiдмови у наданнi адмiнiстративної послуги.

     2. Адмiнiстративнi послуги визначаються виключно законом.

(частина друга статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 10.12.2015р. N 888-VIII)

     Стаття 6. Iнформацiя про адмiнiстративнi послуги

     1. Суб'єкти звернення мають право на безоплатне отримання iнформацiї про адмiнiстративнi послуги та порядок їх надання, що забезпечується шляхом надання їм безоплатного доступу до Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, функцiонування телефонної довiдки та iнформування таких суб'єктiв через засоби масової iнформацiї.

(частина перша статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 10.12.2015р. N 888-VIII, вiд 03.11.2020р. N 943-IX)

     2. Суб'єкти надання адмiнiстративних послуг зобов'язанi забезпечити:

     1) облаштування у мiсцях прийому суб'єктiв звернень iнформацiйних стендiв iз зразками вiдповiдних документiв та iнформацiї в обсязi, достатньому для отримання адмiнiстративної послуги без сторонньої допомоги;

     2) створення та функцiонування веб-сайтiв, на яких розмiщується iнформацiя про порядок надання вiдповiдних адмiнiстративних послуг, режим доступу до примiщення, в якому здiйснюється прийом суб'єктiв звернень, наявнiсть сполучення громадського транспорту, пiд'їзних шляхiв та мiсць паркування;

     3) здiйснення посадовими особами прийому суб'єктiв звернень згiдно з графiком, затвердженим керiвником вiдповiдного суб'єкта надання адмiнiстративних послуг. Кiлькiсть годин прийому суб'єктiв звернень має становити не менше 40 годин на тиждень;

(пункт 3 частини другої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 10.12.2015р. N 888-VIII)

     4) надання суб'єкту звернення, який звернувся за допомогою засобiв телекомунiкацiї (телефону, електронної пошти, iнших засобiв зв'язку), iнформацiї про порядок надання адмiнiстративних послуг;

     5) видання довiдково-iнформацiйних матерiалiв про адмiнiстративнi послуги та безоплатне поширення таких матерiалiв у примiщеннях, в яких здiйснюється прийом суб'єктiв звернень;

     6) облаштування скриньки встановлення зворотного зв'язку в електроннiй формi з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг для висловлення суб'єктами звернень зауважень i пропозицiй щодо якостi надання адмiнiстративних послуг, проведення щорiчного аналiзу таких зауважень i пропозицiй, вжиття вiдповiдних заходiв;

(пункт 6 частини другої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.11.2020р. N 943-IX)

     7) безоплатне надання консультацiй суб'єктам звернень з питань отримання адмiнiстративних послуг у мiсцях, де здiйснюється прийом суб'єктiв звернень.

(частину другу статтi 6 доповнено абзацом восьмим згiдно iз Законом України вiд 03.11.2020р. N 943-IX)

     У разi надання адмiнiстративних послуг через центр надання адмiнiстративних послуг суб'єктам надання адмiнiстративних послуг забороняється проводити консультацiї з питань надання таких послуг поза межами центру надання адмiнiстративних послуг.

(частину другу статтi 6 доповнено абзацом дев'ятим згiдно iз Законом України вiд 03.11.2020р. N 943-IX)

     Стаття 7. Вимоги щодо якостi надання адмiнiстративних послуг

     1. Суб'єкт надання адмiнiстративних послуг може видавати органiзацiйно-розпорядчi акти про встановлення власних вимог щодо якостi надання адмiнiстративних послуг (визначення кiлькостi годин прийому, максимального часу очiкування у черзi та iнших параметрiв оцiнювання якостi надання адмiнiстративних послуг).

     2. У разi якщо суб'єктом надання адмiнiстративної послуги є посадова особа, вимоги щодо якостi надання адмiнiстративних послуг визначаються органом, якому вона пiдпорядковується.

     3. Вимоги, передбаченi частинами першою та другою цiєї статтi, не можуть погiршувати умови надання адмiнiстративних послуг, визначенi законом.

     4. Монiторинг якостi надання адмiнiстративних послуг здiйснюється за показниками та у порядку, що встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Монiторинг здiйснюється з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних.

     Суб'єктами монiторингу якостi надання адмiнiстративних послуг є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi надання адмiнiстративних послуг, Київська та Севастопольська мiськi, районнi у мiстах Києвi та Севастополi державнi адмiнiстрацiї, суб'єкти надання адмiнiстративних послуг, органи мiсцевого самоврядування, центри надання адмiнiстративних послуг.

     Монiторинг включає збирання, обробку та аналiз даних з метою визначення та вжиття заходiв щодо пiдвищення рiвня якостi надання адмiнiстративних послуг.

     Результати монiторингу, а також заходи щодо пiдвищення рiвня якостi надання адмiнiстративних послуг є вiдкритими та пiдлягають оприлюдненню не рiдше одного разу на рiк у порядку та за формою, що встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(статтю 7 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 03.11.2020р. N 943-IX)

     Стаття 8. Iнформацiйна i технологiчна картки адмiнiстративної послуги

     1. Суб'єктом надання адмiнiстративних послуг на кожну адмiнiстративну послугу, яку вiн надає вiдповiдно до закону, затверджуються iнформацiйна i технологiчна картки, а у разi якщо суб'єктом надання є посадова особа, - органом, якому вона пiдпорядковується.

     2. Iнформацiйна картка адмiнiстративної послуги, що надається територiальним органом центрального органу виконавчої влади, iншого державного органу, їх посадовими особами, якi уповноваженi вiдповiдно до закону надавати адмiнiстративну послугу, затверджується на пiдставi типової iнформацiйної картки, затвердженої вiдповiдним центральним органом виконавчої влади, iншим державним органом.

(статтю 8 доповнено новою частиною другою згiдно iз Законом України вiд 10.12.2015р. N 888-VIII)

     3. У разi делегування центральним органом виконавчої влади, iншим державним органом вiдповiдно до закону повноважень з надання адмiнiстративних послуг органам мiсцевого самоврядування iнформацiйна картка адмiнiстративної послуги, що надається органом, якому делегованi такi повноваження, затверджується на пiдставi типової iнформацiйної картки, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики щодо делегованого повноваження.

(статтю 8 доповнено новою частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 10.12.2015р. N 888-VIII, у зв'язку з цим частини другу - четверту вважати вiдповiдно частинами четвертою - шостою)

     4. Iнформацiйна картка адмiнiстративної послуги мiстить iнформацiю про:

     1) суб'єкта надання адмiнiстративної послуги та/або центр надання адмiнiстративних послуг (найменування, мiсцезнаходження, режим роботи, телефон, адресу електронної пошти та веб-сайту);

     2) перелiк документiв, необхiдних для отримання адмiнiстративної послуги, порядок та спосiб їх подання, а у разi потреби - iнформацiю про умови чи пiдстави отримання адмiнiстративної послуги;

     3) платнiсть або безоплатнiсть адмiнiстративної послуги, розмiр та порядок внесення плати (адмiнiстративного збору) за платну адмiнiстративну послугу;

     4) строк надання адмiнiстративної послуги;

     5) результат надання адмiнiстративної послуги;

     6) можливi способи отримання вiдповiдi (результату);

     7) акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адмiнiстративної послуги.

     Iнформацiйна картка адмiнiстративної послуги розмiщується суб'єктом надання адмiнiстративних послуг на його офiцiйному веб-сайтi та у мiсцi здiйснення прийому суб'єктiв звернень.

     5. Технологiчна картка адмiнiстративної послуги мiстить iнформацiю про порядок надання адмiнiстративної послуги.

     У технологiчнiй картцi адмiнiстративної послуги зазначаються:

     1) етапи опрацювання звернення про надання адмiнiстративної послуги;

     2) вiдповiдальна посадова особа;

     3) структурнi пiдроздiли, вiдповiдальнi за етапи (дiю, рiшення);

     4) строки виконання етапiв (дiї, рiшення).

     6. Вимоги до пiдготовки технологiчної картки адмiнiстративної послуги визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 9. Порядок надання адмiнiстративних послуг

     1. Адмiнiстративнi послуги надаються суб'єктами надання адмiнiстративних послуг безпосередньо, через центри надання адмiнiстративних послуг та/або через Єдиний державний портал адмiнiстративних послуг.

     Адмiнiстративнi послуги в електроннiй формi надаються з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, у тому числi через iнтегрованi з ним iнформацiйнi системи державних органiв та органiв мiсцевого самоврядування. Порядок та вимоги iнтеграцiї iнформацiйних систем державних органiв та органiв мiсцевого самоврядування з Єдиним державним вебпорталом електронних послуг затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi надання адмiнiстративних послуг.

(абзац другий частини першої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.11.2020р. N 943-IX)
(частина перша статтi 9 у редакцiї Закону України вiд 10.12.2015р. N 888-VIII)

     2. Фiзична особа, у тому числi фiзична особа - пiдприємець, має право на отримання адмiнiстративної послуги незалежно вiд реєстрацiї її мiсця проживання, крiм випадкiв, установлених законом.

(частина друга статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 10.12.2015р. N 888-VIII)

     3. Юридична особа має право на отримання адмiнiстративної послуги за мiсцезнаходженням такої особи або у випадках, передбачених законом, - за мiсцем провадження дiяльностi або мiсцезнаходженням вiдповiдного об'єкта.

     4. Заява на отримання адмiнiстративної послуги (далi - заява) подається в письмовiй уснiй чи електроннiй формi.

(абзац перший частини четвертої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 10.12.2015р. N 888-VIII)

     Письмова заява може бути подана суб'єкту надання адмiнiстративної послуги особисто суб'єктом звернення або його представником (законним представником), надiслана поштою, а в разi надання адмiнiстративних послуг в електроннiй формi - з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, у тому числi через iнтегрованi з ним iнформацiйнi системи державних органiв та органiв мiсцевого самоврядування.

(абзац другий частини четвертої статтi 9 у редакцiї Закону України вiд 10.12.2015р. N 888-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.11.2020р. N 943-IX)

     Центри надання адмiнiстративних послуг та суб'єкти надання адмiнiстративних послуг у випадках, передбачених законодавством, а також на вимогу суб'єкта звернення забезпечують складання заяви в електроннiй формi, її друк та надання суб'єкту звернення для перевiрки та пiдписання.

(частину четверту статтi 9 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 03.11.2020р. N 943-IX)

     5. Перелiк та вимоги до документiв, необхiдних для отримання адмiнiстративної послуги, визначаються законом.

     6. Забороняється вимагати вiд суб'єкта звернення документи або iнформацiю для надання адмiнiстративної послуги, не передбаченi законом.

     7. Суб'єкт надання адмiнiстративної послуги не може вимагати вiд суб'єкта звернення документи або iнформацiю, що перебувають у володiннi суб'єкта надання адмiнiстративних послуг або у володiннi державних органiв, органiв влади Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ або органiзацiй, що належать до сфери їх управлiння. Для отримання адмiнiстративної послуги суб'єкт звернення у випадках, передбачених законом, подає документи (якщо вiдомостi, що мiстяться в них, не внесенi до вiдповiдних iнформацiйних баз в обсязi, достатньому для надання адмiнiстративної послуги), зокрема:

     1) документи, що посвiдчують особу та пiдтверджують громадянство України, у тому числi вiйськовослужбовцiв;

     2) документи, що посвiдчують:

     особу iноземця;

     особу без громадянства;

     отримання статусу бiженця чи притулку в Українi (зокрема, посвiдчення бiженця, посвiдчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвiдчення особи, якiй надано тимчасовий захист);

     3) документи вiйськового облiку;

     4) свiдоцтва про державну реєстрацiю актiв цивiльного стану;

     5) документи, що пiдтверджують надання особi спецiального права на керування транспортним засобом вiдповiдної категорiї;

     6) документи, що посвiдчують проходження обов'язкового технiчного контролю транспортних засобiв вiдповiдної категорiї;

     7) документи на транспортний засiб та його складовi частини, у тому числi реєстрацiйнi документи;

     8) документи про трудову дiяльнiсть, трудовий стаж i заробiтну плату громадянина;

     9) документи про освiту та/або професiйну квалiфiкацiю, науковий ступiнь та вчене звання i документи, пов'язанi з проходженням навчання, що надаються закладами освiти;

     10) довiдки, висновки та iншi документи, що надаються закладами охорони здоров'я;

     11) документи Нацiонального архiвного фонду та iншi архiвнi документи вiдповiдно до законодавства про Нацiональний архiвний фонд та архiвнi установи;

     12) рiшення, вироки, ухвали i постанови судiв;

     13) установчi документи юридичної особи;

     14) рiшення, висновки i дозволи, що приймаються (надаються) органами опiки та пiклування вiдповiдно до законодавства;

     15) документи медико-соцiальної експертизи;

     16) посвiдчення та документи, що пiдтверджують право громадянина на отримання соцiальної допомоги;

     17) документи про державнi i вiдомчi нагороди, державнi премiї та знаки розрiзнення.

     8. Частину восьму статтi 9 виключено

(частина восьма статтi 9 у редакцiї Закону України вiд 10.12.2015р. N 888-VIII, виключена згiдно iз Законом України вiд 15.07.2021р. N 1689-IX)

     9. Суб'єкт надання адмiнiстративної послуги, пiдприємства, установи або органiзацiї, що належать до сфери його управлiння, якi володiють документами або iнформацiєю, необхiдними для надання адмiнiстративної послуги, зобов'язанi:

     1) пункт 1 частини дев'ятої статтi 9 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 15.07.2021р. N 1689-IX)

     2) вживати заходiв щодо розбудови системи мiжвiдомчої електронної взаємодiї, забезпечення безоплатного та вiдкритого доступу до своїх iнформацiйних систем та баз даних, якщо iнше не передбачено законом;

     3) вiдповiдно до закону забезпечити зберiгання та захист iнформацiї, отриманої в результатi надання адмiнiстративної послуги;

     4) забезпечити безоплатний вiддалений доступ до власних iнформацiйних систем та електронних баз даних (реєстрiв), що мiстять iнформацiю, необхiдну для надання адмiнiстративних послуг, адмiнiстраторам центрiв надання адмiнiстративних послуг та суб'єктам надання таких адмiнiстративних послуг, у тому числi через систему електронної взаємодiї державних електронних iнформацiйних ресурсiв;

(частину дев'яту статтi 9 доповнено пунктом 4 згiдно iз Законом України вiд 10.12.2015р. N 888-VIII)

     5) вживати заходiв щодо запровадження надання адмiнiстративних послуг в електроннiй формi.

(частину дев'яту статтi 9 доповнено пунктом 5 згiдно iз Законом України вiд 10.12.2015р. N 888-VIII)

     10. Суб'єкт надання адмiнiстративних послуг забезпечує можливiсть безоплатного одержання суб'єктами звернення у достатнiй кiлькостi бланкiв заяв та iнших документiв, необхiдних для звернення щодо надання адмiнiстративної послуги, в тому числi одержання бланкiв з веб-сайтiв суб'єктiв надання адмiнiстративних послуг, у центрах надання адмiнiстративних послуг.

     11. Суб'єкт надання адмiнiстративних послуг забезпечує вiльний доступ до своїх примiщень, в яких здiйснюється прийом суб'єктiв звернень, у тому числi належнi умови для доступу осiб з обмеженими фiзичними можливостями.

     Стаття 10. Строки надання адмiнiстративних послуг

     1. Граничний строк надання адмiнiстративної послуги визначається законом.

     2. У разi якщо законом не визначено граничний строк надання адмiнiстративної послуги, цей строк не може перевищувати 30 календарних днiв з дня подання суб'єктом звернення заяви та документiв, необхiдних для отримання послуги.

     3. Суб'єкт надання адмiнiстративних послуг надає адмiнiстративну послугу, а центр надання адмiнiстративних послуг забезпечує органiзацiю надання такої послуги у найкоротший строк та за мiнiмальної кiлькостi вiдвiдувань суб'єктом звернення.

     4. У разi надання адмiнiстративної послуги суб'єктом надання адмiнiстративних послуг, який дiє на засадах колегiальностi, рiшення про надання адмiнiстративної послуги або про вiдмову в її наданнi приймається у строк, визначений частиною першою або другою цiєї статтi, а в разi неможливостi прийняття зазначеного рiшення у такий строк - на першому засiданнi (слуханнi) пiсля закiнчення цього строку.

     5. Адмiнiстративна послуга вважається наданою з моменту отримання її суб'єктом звернення особисто або направлення поштою (рекомендованим листом з повiдомленням про вручення) листа з повiдомленням про можливiсть отримання такої послуги на адресу суб'єкта звернення. У випадках, передбачених законодавством, вiдповiдний документ може бути надiсланий поштою (рекомендованим листом з повiдомленням про вручення), у тому числi, за бажанням суб'єкта звернення, кур'єром за додаткову плату або за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку. При цьому строк доставки поштової кореспонденцiї не зараховується до строку надання адмiнiстративної послуги.

(частина п'ята статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.11.2020р. N 943-IX)

     Стаття 11. Плата за надання адмiнiстративних послуг (адмiнiстративний збiр)

     1. При наданнi адмiнiстративних послуг у випадках, передбачених законом, справляється плата (адмiнiстративний збiр).

     2. Надання адмiнiстративних послуг у сферi соцiального забезпечення громадян здiйснюється на безоплатнiй основi.

     3. Розмiр плати за надання адмiнiстративної послуги (адмiнiстративного збору) i порядок її справляння визначаються законом з урахуванням її соцiального та економiчного значення.

     4. Плата за надання адмiнiстративної послуги (адмiнiстративний збiр) зараховується до державного або вiдповiдного мiсцевого бюджету, крiм випадкiв, встановлених законом.

(частина четверта статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 26.11.2015р. N 834-VIII)

     5. Плата за надання адмiнiстративної послуги (адмiнiстративний збiр) вноситься суб'єктом звернення одноразово за весь комплекс дiй та рiшень суб'єкта надання адмiнiстративних послуг, необхiдних для отримання адмiнiстративної послуги (включаючи вартiсть бланкiв, експертиз, здiйснюваних суб'єктом надання адмiнiстративної послуги, отримання витягiв з реєстрiв тощо).

     6. Стягнення за надання адмiнiстративних послуг будь-яких додаткових не передбачених законом платежiв або вимагання сплати будь-яких додаткових коштiв забороняється.

     7. Орган виконавчої влади, iнший державний орган, орган влади Автономної Республiки Крим, орган мiсцевого самоврядування, їх посадовi особи не можуть надавати iншi платнi послуги.

(частина сьома статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 10.12.2015р. N 888-VIII, вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     8. Внесення вiдомостей до реєстрiв, iнших iнформацiйних баз, що використовуються для надання адмiнiстративних послуг i є їх складовою, здiйснюється безкоштовно.

(частина восьма статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 10.12.2015р. N 888-VIII)

     Стаття 12. Центр надання адмiнiстративних послуг

     1. Центр надання адмiнiстративних послуг - це постiйно дiючий робочий орган або виконавчий орган (структурний пiдроздiл) органу мiсцевого самоврядування або мiсцевої державної адмiнiстрацiї, що зазначенi у частинi другiй цiєї статтi, в якому надаються адмiнiстративнi послуги згiдно з перелiком, визначеним вiдповiдно до цього Закону.

     У центрах надання адмiнiстративних послуг послуги надаються адмiнiстратором центру, у тому числi шляхом його взаємодiї з суб'єктами надання адмiнiстративних послуг. У виняткових випадках (якщо послуги у центрах надання адмiнiстративних послуг не можуть бути наданi адмiнiстратором або таке їх надання є значно гiршим для iнтересiв суб'єктiв звернення та/або публiчних iнтересiв) окремi адмiнiстративнi послуги можуть надаватися через центр надання адмiнiстративних послуг посадовими особами суб'єктiв надання адмiнiстративних послуг на пiдставi узгоджених рiшень з органом, який прийняв рiшення про утворення центру надання адмiнiстративних послуг.

     Центр надання адмiнiстративних послуг, утворений як постiйно дiючий робочий орган, забезпечує надання адмiнiстративних послуг суб'єктам звернення iз залученням до його роботи посадових осiб окремих виконавчих органiв (структурних пiдроздiлiв) органу, який прийняв рiшення про утворення центру надання адмiнiстративних послуг.

     Центри надання адмiнiстративних послуг мають власнi найменування та можуть мати символiку. Окремо вiд найменування та символiки центри мають право використовувати позначення "Центр Дiї".

(частина перша статтi 12 у редакцiї Законiв України вiд 10.12.2015р. N 888-VIII, вiд 03.11.2020р. N 943-IX)

     2. Центри надання адмiнiстративних послуг утворюються:

     1) Київською, Севастопольською мiською, районною у мiстi Києвi, Севастополi державною адмiнiстрацiєю;

     2) мiською, селищною, сiльською радою.

(частина друга статтi 12 у редакцiї Законiв України вiд 10.12.2015р. N 888-VIII, вiд 03.11.2020р. N 943-IX)

     3. Територiальнi громади, з урахуванням Закону України "Про спiвробiтництво територiальних громад", можуть укладати мiж собою договори про спiвробiтництво територiальних громад з метою пiдвищення якостi надання послуг населенню на основi спiльних iнтересiв та цiлей.

(частина третя статтi 12 у редакцiї Законiв України вiд 10.12.2015р. N 888-VIII, вiд 03.11.2020р. N 943-IX)

     4. З метою забезпечення належної доступностi адмiнiстративних послуг можуть утворюватися територiальнi пiдроздiли та вiддаленi (у тому числi пересувнi) робочi мiсця адмiнiстраторiв центрiв надання адмiнiстративних послуг.

     Органiзацiйне забезпечення дiяльностi територiальних пiдроздiлiв та вiддалених (у тому числi пересувних) робочих мiсць адмiнiстраторiв центрiв надання адмiнiстративних послуг покладається на виконавчий орган (структурний пiдроздiл) органу мiсцевого самоврядування або мiсцевої державної адмiнiстрацiї, що зазначенi у частинi другiй цiєї статтi.

     Кабiнет Мiнiстрiв України розробляє методичнi рекомендацiї щодо критерiїв територiальної доступностi центру надання адмiнiстративних послуг, включаючи його територiальнi пiдроздiли та вiддаленi (у тому числi пересувнi) робочi мiсця адмiнiстраторiв.

(частина четверта статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 10.12.2015р. N 888-VIII, редакцiї Закону України вiд 03.11.2020р. N 943-IX)

     5. У разi утворення центру надання адмiнiстративних послуг як постiйно дiючого робочого органу для здiйснення матерiально-технiчного та органiзацiйного забезпечення дiяльностi центру надання адмiнiстративних послуг у структурi вiдповiдної ради районної державної адмiнiстрацiї утворюється (визначається) виконавчий орган (структурний пiдроздiл), на який покладаються керiвництво та вiдповiдальнiсть за органiзацiю дiяльностi такого центру.

(абзац перший частини п'ятої статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.11.2020р. N 943-IX)

     Посадовi особи суб'єктiв надання адмiнiстративних послуг зобов'язанi дотримуватися вимог щодо часу прийому та iнших вимог до органiзацiї роботи у центрах надання адмiнiстративних послуг, встановлених органом, який прийняв рiшення про утворення центру надання адмiнiстративних послуг.

(частину п'яту статтi 12 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 03.11.2020р. N 943-IX)

     6. Перелiк адмiнiстративних послуг, якi надаються через центр надання адмiнiстративних послуг, визначається органом, який прийняв рiшення про утворення центру надання адмiнiстративних послуг.

     Надання адмiнiстративних послуг, суб'єктом надання яких є вiдповiдна рада (її виконавчi органи або посадовi особи), здiйснюється виключно через центр надання адмiнiстративних послуг.

(частина шоста статтi 12 у редакцiї Закону України вiд 03.11.2020р. N 943-IX)

     7. Кабiнет Мiнiстрiв України затверджує перелiк адмiнiстративних послуг органiв виконавчої влади та адмiнiстративних послуг, що надаються органами мiсцевого самоврядування у порядку виконання делегованих повноважень, якi є обов'язковими для надання через центри надання адмiнiстративних послуг.

(частина сьома статтi 12 у редакцiї Закону України вiд 03.11.2020р. N 943-IX)

     8. Якщо адмiнiстративнi послуги надаються у центрах надання адмiнiстративних послуг, суб'єктам надання адмiнiстративних послуг забороняється приймати заяви, видавати суб'єктам звернення оформленi результати надання адмiнiстративних послуг (у тому числi рiшень про вiдмову в наданнi адмiнiстративних послуг) поза зазначеними центрами, їх територiальними пiдроздiлами та вiддаленими (у тому числi пересувними) робочими мiсцями адмiнiстраторiв, крiм випадкiв подання заяв з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

(частина восьма статтi 12 у редакцiї Законiв України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII, вiд 03.11.2020р. N 943-IX)

     9. За рiшенням органу, що утворив центр надання адмiнiстративних послуг, у такому центрi також може здiйснюватися:

     1) прийняття звiтiв, декларацiй, скарг;

     2) надання консультацiй;

     3) прийняття та видача документiв, не пов'язаних з наданням адмiнiстративних послуг;

     4) укладення договорiв i угод представниками суб'єктiв господарювання, якi займають монопольне становище на вiдповiдному ринку послуг, якi мають соцiальне значення для населення (водо-, тепло-, газо-, електропостачання тощо);

(частина дев'ята статтi 12 у редакцiї Закону України вiд 10.12.2015р. N 888-VIII)

     5) надання суб'єктам звернення можливостi самостiйно звернутися за отриманням адмiнiстративних послуг, якi надаються в електроннiй формi, за допомогою безоплатного використання ними мiсць для самообслуговування.

(частину дев'яту статтi 12 доповнено пунктом 5 згiдно iз Законом України вiд 03.11.2020р. N 943-IX)

     10. Положення про центр надання адмiнiстративних послуг та його регламент затверджуються органом, який прийняв рiшення про утворення центру. Кабiнет Мiнiстрiв України затверджує примiрне положення про центр надання адмiнiстративних послуг та його регламент.

     Рiшення про утворення центру, про затвердження положення про центр надання адмiнiстративних послуг, про затвердження регламенту центру надання адмiнiстративних послуг, а також перелiку адмiнiстративних послуг, що надаються через центр надання адмiнiстративних послуг, якi прийнятi на пiдставi примiрного положення про центр надання адмiнiстративних послуг, примiрного регламенту центру надання адмiнiстративних послуг та з урахуванням положень частини сьомої цiєї статтi, не є регуляторними актами у сферi господарської дiяльностi та не пiдлягають державнiй реєстрацiї

(частину десяту статтi 12 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 10.12.2015р. N 888-VIII, абзац другий частини десятої статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.11.2020р. N 943-IX)

     11. Час прийому суб'єктiв звернень є загальним (єдиним) для всiх адмiнiстративних послуг, що надаються через центр надання адмiнiстративних послуг, i становить:

     1) у центрах надання адмiнiстративних послуг, утворених Київською, Севастопольською мiською, районною у мiстi Києвi, Севастополi державною адмiнiстрацiєю (у тому числi їх територiальних пiдроздiлах), мiськими радами, - не менше шести днiв на тиждень та семи годин на день;

(пункт 1 частини одинадцятої статтi 12 у редакцiї Закону України вiд 03.11.2020р. N 943-IX)

     2) в iнших центрах надання адмiнiстративних послуг - не менше п'яти днiв на тиждень та семи годин на день;

     3) у територiальних пiдроздiлах центру надання адмiнiстративних послуг та у вiддалених (у тому числi пересувних) робочих мiсцях адмiнiстраторiв центру час прийому суб'єктiв звернень визначається органом, що утворив центр надання адмiнiстративних послуг.

(пункт 3 частини одинадцятої статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.11.2020р. N 943-IX)

     При цьому прийом суб'єктiв звернення в усiх центрах надання адмiнiстративних послуг здiйснюється без перерви на обiд, а в центрах надання адмiнiстративних послуг, утворених Київською, Севастопольською мiською, районною у мiстi Києвi, Севастополi державною адмiнiстрацiєю, мiськими, селищними радами, - не менше одного дня на тиждень до двадцятої години.

(абзац п'ятий частини одинадцятої статтi 12 у редакцiї Закону України вiд 03.11.2020р. N 943-IX)

     За рiшенням органу, що прийняв рiшення про утворення центру надання адмiнiстративних послуг, час прийому суб'єктiв звернень може бути збiльшено.

(частина одинадцята статтi 12 у редакцiї Закону України вiд 10.12.2015р. N 888-VIII)

     Стаття 13. Адмiнiстратор

     1. Адмiнiстратор - це посадова особа органу, який прийняв рiшення про утворення центру надання адмiнiстративних послуг, яка надає адмiнiстративнi послуги або органiзовує їх надання шляхом взаємодiї з суб'єктами надання адмiнiстративних послуг.

     У разi утворення центру надання адмiнiстративних послуг як постiйно дiючого робочого органу до його складу включаються окремi посадовi особи виконавчих органiв (структурних пiдроздiлiв) органу, який прийняв рiшення про утворення центру надання адмiнiстративних послуг, на яких можуть покладатися всi або окремi завдання адмiнiстратора.

(частина перша статтi 13 у редакцiї Закону України вiд 03.11.2020р. N 943-IX)

     2. Адмiнiстратор призначається на посаду та звiльняється з посади вiдповiдно до законодавства.

(частина друга статтi 13 у редакцiї Закону України вiд 03.11.2020р. N 943-IX)

     3. Адмiнiстратор має особисту печатку (штамп) iз зазначенням його прiзвища, власного iменi, по батьковi або порядкового номера печатки (штампа) та найменування центру надання адмiнiстративних послуг.

(частина третя статтi 13 у редакцiї Закону України вiд 03.11.2020р. N 943-IX)

     4. Основними завданнями адмiнiстратора є:

     1) надання суб'єктам звернень вичерпної iнформацiї та консультацiй щодо вимог та порядку надання адмiнiстративних послуг;

     2) прийняття вiд суб'єктiв звернень документiв, необхiдних для надання адмiнiстративних послуг, їх реєстрацiя та подання документiв (їх копiй) вiдповiдним суб'єктам надання адмiнiстративних послуг не пiзнiше наступного робочого дня пiсля їх отримання;

     3) видача або забезпечення направлення через засоби поштового зв'язку суб'єктам звернень результатiв надання адмiнiстративних послуг (у тому числi рiшення про вiдмову в задоволеннi заяви суб'єкта звернення), повiдомлення щодо можливостi отримання адмiнiстративних послуг, оформлених суб'єктами надання адмiнiстративних послуг;

     4) органiзацiйне забезпечення надання адмiнiстративних послуг суб'єктами надання адмiнiстративних послуг;

     5) здiйснення контролю за додержанням суб'єктами надання адмiнiстративних послуг термiнiв розгляду справ та прийняття рiшень;

     6) надання адмiнiстративних послуг за рiшенням органу, який прийняв рiшення про утворення центру надання адмiнiстративних послуг;

(пункт 6 частини четвертої статтi 13 у редакцiї Закону України вiд 03.11.2020р. N 943-IX)

     7) складення протоколiв про адмiнiстративнi правопорушення у випадках, передбачених законом;

(частину четверту статтi 13 доповнено пунктом 7 згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     8) розгляд справ про адмiнiстративнi правопорушення та накладення стягнень.

(частину четверту статтi 13 доповнено пунктом 8 згiдно iз Законом України вiд 10.12.2015р. N 888-VIII)

     5. Адмiнiстратор має право:

     1) безоплатно одержувати вiд суб'єктiв надання адмiнiстративних послуг, пiдприємств, установ, органiзацiй, якi належать до сфери їх управлiння, документи та iнформацiю, пов'язанi з наданням адмiнiстративних послуг, у порядку, визначеному статтею 9 цього Закону;

     2) погоджувати документи (рiшення) в iнших органах державної влади та органах мiсцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адмiнiстративної послуги без залучення суб'єкта звернення;

     3) iнформувати керiвника центру надання адмiнiстративних послуг та керiвникiв суб'єктiв надання адмiнiстративних послуг про порушення термiнiв розгляду заяв щодо надання адмiнiстративної послуги, вимагати вжиття заходiв щодо усунення виявлених порушень;

     4) посвiдчувати власним пiдписом та печаткою (штампом) копiї (фотокопiї) документiв i виписок з них, витягiв з реєстрiв та баз даних, якi необхiднi для надання адмiнiстративної послуги.

     6. За рiшенням органу, який прийняв рiшення про утворення центру надання адмiнiстративних послуг, надання адмiнiстративних послуг та/або виконання окремих завдань адмiнiстратора, пов'язаних з наданням адмiнiстративних послуг, отриманням заяв та документiв, видачею результатiв надання адмiнiстративних послуг, може здiйснюватися старостою.

(статтю 13 доповнено частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 03.11.2020р. N 943-IX, частина шоста статтi 13 у редакцiї Закону України вiд 14.07.2021р. N 1638-IX)

     Стаття 14. Органiзацiйне забезпечення надання адмiнiстративних послуг

     1. Органiзацiя забезпечення надання адмiнiстративних послуг здiйснюється шляхом:

     1) забезпечення безоплатного автоматизованого вiддаленого доступу адмiнiстраторiв у режимi реального часу до iнформацiї в iнформацiйних системах суб'єктiв надання адмiнiстративних послуг, пiдприємств, установ, органiзацiй, якi належать до сфери їх управлiння, в яких мiститься iнформацiя, необхiдна для надання адмiнiстративних послуг, якщо iнше не передбачено законом;

     2) надання на пiдставi запитiв адмiнiстраторiв iнформацiї, необхiдної для виконання покладених на них завдань;

     3) забезпечення надання адмiнiстративних послуг суб'єктам звернень у строки, встановленi законом, на пiдставi вiдповiдних документiв, одержаних вiд адмiнiстраторiв.

     Стаття 15. Надання супутнiх послуг

     1. У примiщеннях, де розмiщуються центри надання адмiнiстративних послуг, iнших примiщеннях, де надаються адмiнiстративнi послуги, можуть надаватися супутнi послуги (виготовлення копiй документiв, ламiнування, фотографування, продаж канцелярських товарiв, надання банкiвських послуг тощо).

     Забороняється вiдносити до супутнiх послуг надання консультацiй та iнформацiї, пов'язаних з наданням адмiнiстративних послуг, продаж бланкiв заяв та iнших документiв, необхiдних для звернення щодо надання адмiнiстративних послуг, а також надання допомоги в їх заповненнi, формуваннi пакета документiв.

(частину першу статтi 15 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 10.12.2015р. N 888-VIII)

     2. Частина другу статтi 15 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 10.12.2015р. N 888-VIII)

     3. Частина третю статтi 15 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 10.12.2015р. N 888-VIII)

     4. Надання платних супутнiх послуг суб'єктом надання адмiнiстративних послуг, центром надання адмiнiстративних послуг забороняється.

     Стаття 16. Реєстр адмiнiстративних послуг

     1. Реєстр адмiнiстративних послуг (далi - Реєстр) формується i ведеться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi надання адмiнiстративних послуг, з метою:

(абзац перший частини першої статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     1) ведення облiку адмiнiстративних послуг;

     2) забезпечення вiдкритого i безоплатного доступу до iнформацiї про адмiнiстративнi послуги.

     2. Реєстр мiстить iнформацiю про:

     1) перелiк адмiнiстративних послуг;

     2) правовi пiдстави надання адмiнiстративних послуг;

     3) суб'єкта надання адмiнiстративних послуг;

     4) розмiр плати (адмiнiстративний збiр) за адмiнiстративну послугу (у разi надання послуги на платнiй основi);

     5) iншi вiдомостi, визначенi Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     3. Порядок ведення Реєстру, зокрема строки та порядок подання до Реєстру iнформацiї, передбаченої частиною другою цiєї статтi, органами виконавчої влади, iншими державними органами, органами влади Автономної Республiки Крим, органами мiсцевого самоврядування, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина третя статтi 16 у редакцiї Закону України вiд 03.11.2020р. N 943-IX)

     Стаття 17. Єдиний державний портал адмiнiстративних послуг

     1. Надання адмiнiстративних послуг в електроннiй формi та доступ суб'єктiв звернення до iнформацiї про адмiнiстративнi послуги з використанням мережi Iнтернет забезпечуються засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, який є офiцiйним джерелом iнформацiї про надання адмiнiстративних послуг в Українi.

(частина перша статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.11.2020р. N 943-IX)

     2. Держателем Єдиного державного вебпорталу електронних послуг є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi надання адмiнiстративних послуг.

(частина друга статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.11.2020р. N 943-IX)

     Вiдповiдальний за адмiнiстрування Єдиного державного порталу адмiнiстративних послуг визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина друга статтi 17 у редакцiї Закону України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     3. Частину третю статтi 17 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 03.11.2020р. N 943-IX)

     4. Кабiнет Мiнiстрiв України затверджує Положення про Єдиний державний вебпортал електронних послуг.

     У Положеннi про Єдиний державний вебпортал електронних послуг визначаються основнi завдання, функцiональнi можливостi, суб'єкти ведення та iнформацiя вебпорталу, строки та порядок подання iнформацiї для розмiщення на ньому, а також iншi питання функцiонування вебпорталу.

     Захист iнформацiї, що мiститься в Єдиному державному вебпорталi електронних послуг, вiдповiдно до вимог законодавства про захист iнформацiї в iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах та про захист персональних даних здiйснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi надання адмiнiстративних послуг.

(частина четверта статтi 17 у редакцiї Законiв України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII, вiд 03.11.2020р. N 943-IX)

     Стаття 18. Фiнансове та iнше забезпечення надання адмiнiстративних послуг

     1. Фiнансове та iнше забезпечення дiяльностi системи державних органiв, органiв влади Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування з надання адмiнiстративних послуг здiйснюється виключно за рахунок Державного бюджету України, вiдповiдних мiсцевих бюджетiв.

     2. Органи виконавчої влади, iншi державнi органи здiйснюють закупiвлю бланкiв для оформлення результатiв надання адмiнiстративних послуг (крiм власних бланкiв цих органiв) у державних пiдприємств, що входять до сфери управлiння центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi органiзацiї та контролю за виготовленням бланкiв цiнних паперiв, документiв суворої звiтностi. Закупiвля товарiв, робiт i послуг для надання адмiнiстративних послуг здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про публiчнi закупiвлi".

(частина друга статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2013р. N 399-VII, вiд 06.10.2016р. N 1670-VIII, вiд 03.11.2020р. N 943-IX)

     3. Орган виконавчої влади, iнший державний орган, орган влади Автономної Республiки Крим, орган мiсцевого самоврядування, їх посадовi особи та центри надання адмiнiстративних послуг звiльняються вiд плати за пiдключення (у тому числi обслуговування та використання) до реєстрiв, iнших iнформацiйних баз, що використовуються для надання адмiнiстративних послуг.

(статтю 18 доповнено новою частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 10.12.2015р. N 888-VIII, у зв'язку з цим частини третю - сьому вважати вiдповiдно частинами четвертою - восьмою, частина третя статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     4. Обов'язковою умовою договору про створення об'єкта права iнтелектуальної власностi на замовлення суб'єкта надання адмiнiстративної послуги є повне набуття цим суб'єктом майнових прав iнтелектуальної власностi на створений на його замовлення об'єкт.

     5. Суб'єкт надання адмiнiстративної послуги не може укладати договори про створення об'єкта права iнтелектуальної власностi на замовлення, якщо умовами такого договору не передбачається повне передання майнових прав iнтелектуальної власностi на такий об'єкт суб'єкту надання адмiнiстративної послуги.

     6. Технiчне обслуговування чи будь-яка iнша пiдтримка на платнiй основi об'єкта права iнтелектуальної власностi, що використовується для надання адмiнiстративних послуг, здiйснюється за цiнами, встановленими вiдповiдно до статтi 191 Господарського кодексу України.

     7. Право власностi на реєстри, iншi iнформацiйнi бази, що використовуються для надання адмiнiстративних послуг, належить державi або органам мiсцевого самоврядування.

     8. Держателем реєстрiв, iнших iнформацiйних баз, що використовуються для надання адмiнiстративних послуг, можуть бути виключно органи державної влади та органи мiсцевого самоврядування.

     Стаття 19. Вiдповiдальнiсть за порушення вимог законодавства у сферi надання адмiнiстративних послуг

     1. Посадовi особи, уповноваженi вiдповiдно до закону надавати адмiнiстративнi послуги, адмiнiстратори несуть дисциплiнарну, цивiльну, адмiнiстративну або кримiнальну вiдповiдальнiсть, передбачену законом, за порушення вимог законодавства у сферi надання адмiнiстративних послуг.

     2. Дiї або бездiяльнiсть посадових осiб, уповноважених вiдповiдно до закону надавати адмiнiстративнi послуги, адмiнiстраторiв можуть бути оскарженi до суду в порядку, встановленому законом.

     3. Шкода, заподiяна фiзичним або юридичним особам посадовими особами, уповноваженими вiдповiдно до закону надавати адмiнiстративнi послуги, адмiнiстраторами внаслiдок їх неправомiрних дiянь, вiдшкодовується у встановленому законом порядку.

     4. Держава, Автономна Республiка Крим, територiальнi громади, вiдшкодувавши шкоду, заподiяну посадовою особою, уповноваженою вiдповiдно до закону надавати адмiнiстративнi послуги, чи адмiнiстратором внаслiдок незаконно прийнятих ними рiшень, дiй чи бездiяльностi, мають право зворотної вимоги до винної особи згiдно iз законом.

     Стаття 20. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, крiм:

     частини восьмої статтi 11 та пункту 1 частини першої статтi 14 цього Закону, якi набирають чинностi з 1 сiчня 2013 року;

     пунктiв 4 - 6 частини третьої статтi 17 цього Закону, якi набирають чинностi з 1 сiчня 2014 року.

     2. Пункт 2 статтi 20 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 10.12.2015р. N 888-VIII)

     3. Установити, що:

     1) центри надання адмiнiстративних послуг утворюються мiськими радами мiст обласного та/або республiканського Автономної Республiки Крим значення, Київською, Севастопольською мiськими, районними, районними у мiстах Києвi та Севастополi державними адмiнiстрацiями до 1 сiчня 2014 року;

     2) дiяльнiсть центрiв надання адмiнiстративних послуг, утворених до набрання чинностi цим Законом, а також утворених у перiод до ухвалення нормативно-правових актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, необхiдних для органiзацiї дiяльностi центрiв надання адмiнiстративних послуг вiдповiдно до цього Закону, повинна бути приведена органами, якi їх утворили, у вiдповiднiсть iз вимогами, передбаченими цим Законом, до 1 сiчня 2014 року;

     3) витяги та виписки з реєстрiв, свiдоцтва, довiдки, копiї та дублiкати документiв, iншi передбаченi законом дiї, у результатi яких суб'єкту звернення, а також об'єкту, що перебуває в його власностi, володiннi чи користуваннi, надається або пiдтверджується певний юридичний статус та/або факт, надаються за цiнами, встановленими вiдповiдно до вимог Закону України "Про цiни i цiноутворення";

     4) цiни на бланки документiв, у тому числi суворого облiку, якi використовуються органами виконавчої влади, iншими державними органами для оформлення результатiв надання адмiнiстративних послуг (крiм власних бланкiв цих органiв), установлюються вiдповiдно до вимог Закону України "Про цiни i цiноутворення".

     4. Внести змiни до таких законiв України:

     1) статтю 191 Господарського кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 18 - 22, ст. 144) доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. Державнi регульованi цiни встановлюються на бланки документiв, у тому числi суворого облiку, якi використовуються органами виконавчої влади, iншими державними органами для оформлення результатiв надання адмiнiстративних послуг (крiм власних бланкiв цих органiв), вiдповiдно до закону";

     2) пункт "б" статтi 27 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170; 2010 р., N 37, ст. 496) доповнити пiдпунктом 4 такого змiсту:

     "4) органiзацiйне забезпечення надання адмiнiстративних послуг органiв виконавчої влади через центри надання адмiнiстративних послуг";

     3) статтю 11 "Прикiнцевi положення" Закону України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 48, ст. 483; 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) доповнити пунктом 21 такого змiсту:

     "21. Дозвiльнi центри, утворенi вiдповiдно до цього Закону, є складовою частиною центрiв надання адмiнiстративних послуг, що створюються вiдповiдно до Закону України "Про адмiнiстративнi послуги";

     4) пiдпункт 4 пункту 4 статтi 20 втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 01.06.2010р. N 2289-VI згiдно iз Законом України вiд 10.04.2014р. N 1197-VII)

     5. Визнати таким, що втрачає чиннiсть з 1 сiчня 2014 року, пункт 2 пiдроздiлу 10 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112).

     6. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     1) у двомiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом забезпечити в установленому порядку включення до Реєстру адмiнiстративних послуг послуг, передбачених пiдпунктом 3 пункту 3 та пунктом 6 цiєї статтi;

     2) у шестимiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     а) за участю органiв мiсцевого самоврядування здiйснити необхiднi заходи з органiзацiї пiдготовки адмiнiстраторiв для забезпечення ефективної роботи центрiв надання адмiнiстративних послуг;

     б) забезпечити прийняття органами виконавчої влади нормативно-правових актiв, що випливають iз цього Закону;

     в) привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     г) забезпечити приведення нормативно-правових актiв органiв виконавчої влади у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     ґ) вирiшити в установленому порядку питання про вiднесення посади адмiнiстратора, що запроваджується згiдно з цим Законом, та посади державного адмiнiстратора, запровадженої згiдно iз Законом України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi", за умовами оплати працi, матерiально-побутового забезпечення вiдповiдно до посад, якi належать вiдповiдно до III групи посад державної служби згiдно iз Законом України "Про державну службу" вiд 17 листопада 2011 року та до V категорiї посад в органах мiсцевого самоврядування вiдповiдно до Закону України "Про службу в органах мiсцевого самоврядування";

     д) пiдготувати та подати до Верховної Ради України проекти законiв про:

     абзац другий пiдпункту "д" пiдпункту 2 пункту 6 статтi 20 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 10.12.2015р. N 888-VIII)

     абзац третiй пiдпункту "д" пiдпункту 2 пункту 6 статтi 20 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 10.12.2015р. N 888-VIII)

     абзац четвертий пiдпункту "д" пiдпункту 2 пункту 6 статтi 20 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 10.12.2015р. N 888-VIII)

     внесення змiн до законодавчих актiв України, у тому числi до Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення, у зв'язку з прийняттям цього Закону.

     7. Кабiнету Мiнiстрiв України, органам мiсцевого самоврядування в установленому порядку забезпечити не пiзнiше нiж з 1 сiчня 2013 року, припинення надання пiдприємствами, установами, органiзацiями адмiнiстративних послуг.

(пункт 7 статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 10.12.2015р. N 888-VIII)
 
Президент України
В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
6 вересня 2012 року
N 5203-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.