ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо вдосконалення державної реєстрацiї прав на нерухоме майно та захисту прав власностi

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) у статтi 16611:

     у назвi слова "та фiзичних осiб - пiдприємцiв" замiнити словами "фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань";

     у частинi першiй:

     в абзацi першому слова "або фiзичної особи - пiдприємця" замiнити словами "фiзичної особи - пiдприємця або громадського формування";

     в абзацi другому слова "вiд двадцяти до сорока" замiнити словами "вiд двохсот до чотирьохсот";

     пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за такi самi порушення, -

     тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян".

     У зв'язку з цим частини другу - п'яту вважати вiдповiдно частинами третьою - шостою;

     у частинi п'ятiй слова "першою, другою або третьою" замiнити словами "третьою або четвертою";

     у частинi шостiй та примiтцi слова "та фiзичних осiб - пiдприємцiв" замiнити словами "фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань";

     2) у статтi 16623:

     в абзацi другому частини першої слова "вiд двадцяти до сорока" замiнити словами "вiд двохсот до чотирьохсот";

     в абзацi другому частини другої слова "вiд ста п'ятдесяти до двохсот" замiнити словами "вiд чотирьохсот до п'ятисот";

     3) у пунктi 1 частини першої статтi 255:

     абзац "суб'єктiв державного фiнансового монiторингу (стаття 1669, частина п'ята статтi 16611, стаття 18834)" викласти в такiй редакцiї:

     "суб'єктiв державного фiнансового монiторингу (стаття 1669, частина шоста статтi 16611, стаття 18834)";

     абзац "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв (частини перша, друга, дев'ята та десята статтi 1666, частини перша - четверта статтi 16611)" викласти в такiй редакцiї:

     "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань (частини перша, друга, дев'ята та десята статтi 1666, частини перша - п'ята статтi 16611)".

     2. У Кримiнальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131):

     1) в абзацi першому частини першої статтi 206 слова "знищення їхнього майна" замiнити словами "знищення їхнього майна або захоплення цiлiсного майнового комплексу, його частини, будiвель, споруд, земельної дiлянки, об'єктiв будiвництва, iнших об'єктiв та незаконне припинення або обмеження дiяльностi на цих об'єктах та обмеження доступу до них";

     2) у статтi 358:

     у частинi першiй:

     в абзацi першому слова "приватним нотарiусом, аудитором" замiнити словами "нотарiусом, державним реєстратором, суб'єктом державної реєстрацiї прав, особою, яка уповноважена на виконання функцiй держави щодо реєстрацiї юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, державним виконавцем, приватним виконавцем, аудитором";

     в абзацi другому слова "до ста" замiнити словами "до однiєї тисячi";

     в абзацi першому частини другої слова "Складання чи видача працiвником юридичної особи будь-якої форми власностi, який не є службовою особою, приватним пiдприємцем, аудитором, експертом, оцiнювачем, адвокатом або iншою особою, яка здiйснює професiйну дiяльнiсть, пов'язану з наданням публiчних послуг" замiнити словами "Складання чи видача працiвником юридичної особи незалежно вiд форми власностi, який не є службовою особою, складання чи видача приватним пiдприємцем, аудитором, експертом, оцiнювачем, адвокатом, нотарiусом, державним реєстратором, суб'єктом державної реєстрацiї прав, особою, яка уповноважена на виконання функцiй держави щодо реєстрацiї юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, державним виконавцем, приватним виконавцем або iншою особою, яка здiйснює професiйну дiяльнiсть, пов'язану з наданням публiчних чи адмiнiстративних послуг";

     3) в абзацi першому частини першої статтi 3652 слова "третейського суддi (пiд час виконання цих функцiй), з метою отримання неправомiрної вигоди для себе чи iнших осiб" замiнити словами "третейського суддi (пiд час виконання цих функцiй), або державним реєстратором, суб'єктом державної реєстрацiї прав, державним виконавцем, приватним виконавцем з метою отримання неправомiрної вигоди".

     3. У Цивiльному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 40 - 44, ст. 356):

     1) абзац перший частини першої статтi 126 доповнити реченням такого змiсту: "Справжнiсть пiдпису на заявi про вихiд iз товариства пiдлягає нотарiальному засвiдченню";

     2) частину першу статтi 148 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Учасник товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю має право вийти з товариства, заявивши про це не пiзнiше нiж за три мiсяцi до виходу, якщо iнший строк не встановлений статутом. Справжнiсть пiдпису на заявi про вихiд з товариства пiдлягає нотарiальному засвiдченню".

     4. У Законi України "Про господарськi товариства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682 iз наступними змiнами):

     1) частину другу статтi 4 пiсля слiв "бiльшiсть голосiв" доповнити словами "порядок пiдписання установчих документiв";

     2) у частинi першiй статтi 71:

     у першому реченнi слово "попередивши" замiнити словом "заявивши";

     доповнити реченням такого змiсту: "Справжнiсть пiдпису на заявi про вихiд iз товариства пiдлягає нотарiальному засвiдченню".

     5. У Законi України "Про нотарiат" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 383 iз наступними змiнами):

     1) у частинi першiй статтi 3 слова "а також здiйснює функцiї державного реєстратора прав на нерухоме майно у порядку та випадках, встановлених Законом України "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" виключити;

     2) у статтi 10:

     частину дев'яту пiсля слiв "за поданням вiдповiдно" доповнити словами "Мiнiстерства юстицiї України";

     частину десяту пiсля слiв "Порядок внесення вiдповiдно" доповнити словами "Мiнiстерством юстицiї України";

     3) у пунктi 2 частини першої статтi 12:

     абзац перший пiсля слiв "прийнятим на пiдставi подання" доповнити словами "Мiнiстерства юстицiї України";

     пiдпункт "е" викласти в такiй редакцiї:

     "е) неодноразового порушення нотарiусом чинного законодавства або грубого порушення закону, яке завдало шкоди iнтересам держави, пiдприємств, установ, органiзацiй, громадян при вчиненнi нотарiальних дiй та/або iнших дiй, покладених на нотарiуса вiдповiдно до закону";

     4) у частинi першiй статтi 13 слова "повну вищу юридичну освiту" замiнити словами "вищу юридичну освiту, але не нижче першого рiвня (бакалавр)";

     5) у частинi восьмiй статтi 16 слова "та фiзичних осiб - пiдприємцiв" замiнити словами "фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань";

     6) у частинi четвертiй статтi 44 слова "установчими документами, iнформацiєю про неї, що мiститься в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв цiєї юридичної особи" замiнити словами "її установчими документами, iнформацiєю про таку особу, що мiститься в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань";

     7) статтю 461 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 461. Використання вiдомостей єдиних та державних реєстрiв

     Нотарiус пiд час вчинення нотарiальних дiй обов'язково використовує вiдомостi єдиних та державних реєстрiв шляхом безпосереднього доступу до них.

     Нотарiус пiд час вчинення нотарiальних дiй обов'язково використовує вiдомостi Єдиного державного демографiчного реєстру, а також Державного реєстру актiв цивiльного стану громадян, Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, iнших єдиних та державних реєстрiв, що функцiонують у системi Мiнiстерства юстицiї України.

     Нотарiус пiд час вчинення нотарiальних дiй з нерухомим майном, об'єктом незавершеного будiвництва обов'язково використовує також вiдомостi Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Державного земельного кадастру.

     Iнформацiя з єдиних та державних реєстрiв, отримана нотарiусом пiд час вчинення нотарiальних дiй, залишається у вiдповiднiй справi державної нотарiальної контори чи приватного нотарiуса.

     Користування єдиними та державними реєстрами здiйснюється безпосередньо нотарiусом, який вчиняє вiдповiдну нотарiальну дiю";

     8) у статтi 47:

     частину першу доповнити словами "(крiм випадкiв, коли такi документи виданi (отриманi) за допомогою єдиних та державних реєстрiв, вiдомостi яких обов'язково використовуються нотарiусом пiд час вчинення нотарiальної дiї)";

     у частинi другiй слова "та фiзичних осiб - пiдприємцiв" замiнити словами "фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань".

     6. Статтю 3 Закону України "Про професiйних творчих працiвникiв та творчi спiлки" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 52, ст. 312; 2014 р., N 5, ст. 62; 2016 р., N 2, ст. 17) пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Дiя частини другої цiєї статтi не поширюється на членiв творчої спiлки, обраних на посади керiвника та заступника керiвника творчої спiлки. Членство в творчiй спiлцi зазначених керiвникiв припиняється з дня, наступного за днем обрання нового керiвника чи його заступника".

     У зв'язку з цим частини третю - п'яту вважати вiдповiдно частинами четвертою - шостою.

     7. Статтю 6 Закону України "Про полiтичнi партiї в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 23, ст. 118 iз наступними змiнами) пiсля частини шостої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Дiя частини шостої цiєї статтi не поширюється на членiв полiтичних партiй, обраних на посади керiвника та заступника керiвника полiтичної партiї. Членство в полiтичнiй партiї зазначених керiвникiв припиняється з дня, наступного за днем обрання нового керiвника чи його заступника".

     У зв'язку з цим частини сьому - дев'яту вважати вiдповiдно частинами восьмою - десятою.

     8. У Законi України "Про електронний цифровий пiдпис" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 36, ст. 276; 2013 р., N 37, ст. 488):

     1) частину першу статтi 1 доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "захищений носiй особистих ключiв - надiйний засiб електронного цифрового пiдпису, що призначений для зберiгання особистого ключа та має вбудованi апаратно-програмнi засоби, що забезпечують захист записаних на нього даних вiд несанкцiонованого доступу, вiд безпосереднього ознайомлення iз значенням параметрiв особистих ключiв та їх копiювання";

     2) у статтi 5:

     частину першу пiсля слiв "форми власностi" доповнити словами "державнi реєстратори прав на нерухоме майно, державнi реєстратори юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, нотарiуси";

     пiсля частини першої доповнити двома новими частинами такого змiсту:

     "Державнi реєстратори прав на нерухоме майно, державнi реєстратори юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, нотарiуси також використовують лише захищенi носiї особистих ключiв.

     Перевiрка iнформацiї, необхiдної для реєстрацiї i формування посиленого сертифiката ключа пiдписувачiв здiйснюється виключно за їх особистої присутностi, якщо iнше не встановлено цим Законом".

     У зв'язку з цим частини другу - сьому вважати вiдповiдно частинами четвертою - дев'ятою;

     частину сьому пiсля слiв "вiдповiдностi копiй документiв оригiналам печаткою" доповнити словами "а також для забезпечення цiлiсностi електронних даних та iдентифiкацiї юридичної особи як пiдписувача пiд час надання адмiнiстративних та iнших послуг в електроннiй формi, здiйснення iнформацiйного обмiну з iншими юридичними особами".

     9. Частину другу статтi 5 Закону України "Про громадськi об'єднання" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 1, ст. 1; 2016 р., N 2, ст. 17) доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Дiя абзацу першого цiєї частини не поширюється на членiв громадського об'єднання, обраних на посади керiвника громадського об'єднання чи заступника такого керiвника. Членство в громадському об'єднаннi зазначених керiвникiв припиняється з дня, наступного за днем обрання нового керiвника чи його заступника".

     10. Частину третю статтi 2 Закону України "Про органiзацiї роботодавцiв, їх об'єднання, права i гарантiї їх дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 22, ст. 216; 2016 р., N 2, ст. 17) доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Дiя абзацу першого цiєї частини не поширюється на членiв органiзацiї роботодавцiв чи об'єднання органiзацiй роботодавцiв, обраних на посади керiвника та заступника керiвника органiзацiї роботодавцiв чи об'єднання органiзацiй роботодавцiв. Членство в органiзацiї роботодавцiв чи об'єднаннi органiзацiй роботодавцiв зазначених керiвникiв припиняється з дня, наступного за днем обрання нового керiвника чи його заступника".

     11. У Законi України "Про адмiнiстративнi послуги" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 32, ст. 409; 2016 р., N 3, ст. 30):

     пункт 3 статтi 1 викласти в такiй редакцiї:

     "3) суб'єкт надання адмiнiстративної послуги - орган виконавчої влади, iнший державний орган, орган влади Автономної Республiки Крим, орган мiсцевого самоврядування, їх посадовi особи, державний реєстратор, суб'єкт державної реєстрацiї, уповноваженi вiдповiдно до закону надавати адмiнiстративнi послуги";

     частину третю статтi 3 викласти в такiй редакцiї:

     "3. До адмiнiстративних послуг також прирiвнюється надання органом виконавчої влади, iншим державним органом, органом влади Автономної Республiки Крим, органом мiсцевого самоврядування, їх посадовими особами, державним реєстратором, суб'єктом державної реєстрацiї витягiв та виписок iз реєстрiв, довiдок, копiй, дублiкатiв документiв та iншi передбаченi законом дiї, у результатi яких суб'єкту звернення, а також об'єкту, що перебуває в його власностi, володiннi чи користуваннi, надається або пiдтверджується певний юридичний статус та/або факт".

     12. У Законi України "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 1, ст. 9, N 30, ст. 542):

     1) в абзацi першому частини першої статтi 1 слова "на державну реєстрацiю" замiнити словами "на вiдносини, що виникають у сферi державної реєстрацiї";

     2) у частинi першiй статтi 2:

     у пунктi 1 слово "записiв" замiнити словом "вiдомостей";

     в абзацi шостому пункту 3 слова i цифри "прибудови до них, що розташованi на територiях сiльських, селищних, мiських рад та якi закiнченi будiвництвом до 5 серпня 1992 року" замiнити словами i цифрами "прибудови до них, що були закiнченi будiвництвом до 5 серпня 1992 року та розташованi на територiях сiльських, селищних, мiських рад, якими вiдповiдно до законодавства здiйснювалося ведення погосподарського облiку";

     пункт 8 викласти в такiй редакцiї:

     "8) реєстрацiйна справа - сукупнiсть документiв, на пiдставi яких проведено реєстрацiйнi дiї, а також документiв, сформованих у процесi проведення таких реєстрацiйних дiй, що зберiгаються у паперовiй та електроннiй формi";

     доповнити пунктами 9 i 10 такого змiсту:

     "9) реєстрацiйна дiя - державна реєстрацiя прав, внесення змiн до записiв Державного реєстру прав, скасування державної реєстрацiї прав, а також iншi дiї, що здiйснюються в Державному реєстрi прав, крiм надання iнформацiї з Державного реєстру прав;

     10) камеральна перевiрка - перевiрка, що проводиться у примiщеннi Мiнiстерства юстицiї України виключно на пiдставi даних Державного реєстру прав";

     3) в абзацi першому частини п'ятої статтi 3 слова "крiм державної реєстрацiї права власностi та iнших речових прав, що проводиться нотарiусами незалежно вiд мiсцезнаходження нерухомого майна" виключити;

     4) у частинi першiй статтi 7:

     пункти 5 i 6 викласти в такiй редакцiї:

     "5) здiйснює контроль за дiяльнiстю у сферi державної реєстрацiї прав, у тому числi шляхом проведення монiторингу реєстрацiйних дiй вiдповiдно до цього Закону та приймає обов'язковi до виконання рiшення, передбаченi цим Законом;

     6) забезпечує доступ до Державного реєстру прав державних реєстраторiв, суб'єктiв державної реєстрацiї прав, визначених цим Законом, iнших суб'єктiв, право доступу яких визначено цим Законом, та приймає рiшення про тимчасове блокування або анулювання такого доступу у випадках, передбачених цим Законом";

     доповнити пунктом 91 такого змiсту:

     "91) надає узагальненi роз'яснення щодо застосування законодавства з питань державної реєстрацiї прав";

     5) у частинi першiй статтi 8:

     пункт 1 виключити;

     пункт 4 доповнити словами "уповноважених осiб суб'єктiв державної реєстрацiї прав";

     пункт 5 викласти в такiй редакцiї:

     "5) приймають рiшення про тимчасове блокування доступу державних реєстраторiв, уповноважених осiб суб'єктiв державної реєстрацiї прав до Державного реєстру прав у випадках, передбачених цим Законом";

     6) у пунктi 1 частини першої статтi 9:

     в абзацi п'ятому слово "ведення" замiнити словом "зберiгання";

     доповнити абзацом шостим такого змiсту:

     "Зберiгання реєстрацiйних справ у паперовiй формi здiйснюється виключно виконавчими органами мiських рад мiст обласного та/або республiканського Автономної Республiки Крим значення, Київською, Севастопольською мiськими, районними, районними у мiстах Києвi та Севастополi державними адмiнiстрацiями за мiсцезнаходженням вiдповiдного майна";

     7) у статтi 10:

     частину другу пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Дiя абзацу першого цiєї частини щодо перебування у трудових вiдносинах не поширюється на державних реєстраторiв, якi перебувають у трудових вiдносинах з виконавчими органами сiльських, селищних та мiських рад, Київською, Севастопольською мiськими, районними, районними у мiстах Києвi та Севастополi державними адмiнiстрацiями щодо державної реєстрацiї прав на державне та/або комунальне майно, їх обтяжень".

     У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третiм;

     у частинi третiй:

     в абзацах першому та четвертому пункту 1 слово "поданих" замiнити словами "поданих/отриманих";

     у пунктi 2 слова "перевiряє документи на наявнiсть пiдстав для зупинення" замiнити словами "перевiряє документи на наявнiсть пiдстав для проведення реєстрацiйних дiй, зупинення";

     абзац перший пункту 3 викласти в такiй редакцiї:

     "3) пiд час проведення державної реєстрацiї прав, що виникли в установленому законодавством порядку до 1 сiчня 2013 року, обов'язково запитує вiд органiв влади, пiдприємств, установ та органiзацiй, якi вiдповiдно до законодавства проводили оформлення та/або реєстрацiю прав, iнформацiю (довiдки, засвiдченi в установленому законодавством порядку копiї документiв тощо), необхiдну для такої реєстрацiї, у разi вiдсутностi доступу до вiдповiдних носiїв iнформацiї, що мiстять вiдомостi, необхiднi для проведення державної реєстрацiї прав, чи у разi вiдсутностi необхiдних вiдомостей в єдиних та державних реєстрах, доступ до яких визначено цим Законом, та/або у разi, якщо вiдповiднi документи не були поданi заявником";

     пункт 4 викласти в такiй редакцiї:

     "4) пiд час проведення реєстрацiйних дiй обов'язково використовує вiдомостi Державного земельного кадастру та Єдиного реєстру дозвiльних документiв, що дають право на виконання пiдготовчих та будiвельних робiт i засвiдчують прийняття в експлуатацiю закiнчених будiвництвом об'єктiв, вiдомостей про повернення на доопрацювання, вiдмову у видачi, скасування та анулювання зазначених документiв, а також використовує вiдомостi, отриманi у порядку iнформацiйної взаємодiї Державного реєстру прав з Єдиним державним реєстром судових рiшень";

     у пунктi 5 слова "вносить до нього записи" замiнити словами "вносить до вiдкритого роздiлу або спецiального роздiлу Державного реєстру прав вiдповiднi вiдомостi";

     у пунктi 6 слова "пiд час проведення державної реєстрацiї прав" замiнити словами "у випадках, передбачених цим Законом";

     у пунктi 7 слова "виготовляє електроннi копiї документiв та" замiнити словами "виготовляє електроннi копiї документiв, поданих у паперовiй формi, та";

     пункт 8 пiсля слова "формує" доповнити словами "за допомогою Державного реєстру прав";

     у пунктi 9:

     в абзацi першому слова "та веде" виключити;

     абзац другий виключити;

     8) у статтi 11:

     у частинi першiй слова "про державну реєстрацiю прав та їх обтяжень" замiнити словами "у сферi державної реєстрацiї прав";

     у частинi другiй слова "проведення державної реєстрацiї прав" замiнити словами "проведення реєстрацiйних дiй";

     9) у статтi 12:

     частини першу i другу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Державний реєстр прав мiстить записи про зареєстрованi речовi права на нерухоме майно, об'єкти незавершеного будiвництва, їх обтяження, про об'єкти та суб'єктiв цих прав, вiдомостi та електроннi копiї документiв, поданих у паперовiй формi, або документи в електроннiй формi, на пiдставi яких проведено реєстрацiйнi дiї, а також документи, сформованi за допомогою програмних засобiв ведення Державного реєстру прав у процесi проведення таких реєстрацiйних дiй.

     2. Записи, що мiстяться у Державному реєстрi прав, повиннi вiдповiдати вiдомостям, що мiстяться в документах, на пiдставi яких проведенi реєстрацiйнi дiї. У разi їх невiдповiдностi прiоритет мають вiдомостi, що мiстяться в документах, на пiдставi яких проведенi реєстрацiйнi дiї";

     доповнити частиною сьомою такого змiсту:

     "7. Заходи iз створення, впровадження та супроводження програмного забезпечення Державного реєстру прав, технiчного i технологiчного забезпечення, збереження та захисту даних Державного реєстру прав, технiчних та технологiчних заходiв з надання, блокування та анулювання доступу до Державного реєстру прав здiйснюються технiчним адмiнiстратором вiдповiдно до цього Закону, законiв України "Про захист iнформацiї в iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах", "Про захист персональних даних";

     10) у статтi 13:

     доповнити новою частиною першою такого змiсту:

     "1. Державний реєстр прав складається з роздiлiв, спецiального роздiлу, бази даних заяв та реєстрацiйних справ в електроннiй формi. Невiд'ємною архiвною складовою частиною Державного реєстру прав є Реєстр прав власностi на нерухоме майно, Єдиний реєстр заборон вiдчуження об'єктiв нерухомого майна та Державний реєстр iпотек".

     У зв'язку з цим частини першу - четверту вважати вiдповiдно частинами другою - п'ятою;

     частину четверту виключити;

     11) у статтi 14:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 14. Вiдкриття та закриття роздiлiв Державного реєстру прав";

     частину першу доповнити пунктом 3 такого змiсту:

     "3) державної реєстрацiї права власностi на новостворений об'єкт нерухомого майна, щодо якого в Державному реєстрi прав вiдкрито роздiл як на об'єкт незавершеного будiвництва";

     частину третю доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Записи про речовi права та їх обтяження щодо об'єктiв, що об'єднуються, переносяться до роздiлу Державного реєстру прав, вiдкритого для новоствореного об'єкта, iз зазначенням тiєї частини такого новоствореного об'єкта, щодо якої записи про речовi права та їх обтяження були зареєстрованi";

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "4. У разi проведення державної реєстрацiї права власностi на новостворений об'єкт нерухомого майна, щодо якого в Державному реєстрi прав вiдкрито роздiл як на об'єкт незавершеного будiвництва, вiдповiдний роздiл та реєстрацiйна справа щодо об'єкта незавершеного будiвництва закриваються, реєстрацiйний номер такого об'єкта скасовується. Для новоствореного об'єкта нерухомого майна вiдкривається новий роздiл у Державному реєстрi прав та формується нова реєстрацiйна справа, присвоюється новий реєстрацiйний номер такому об'єкту.

     Записи про речовi права та їх обтяження щодо об'єкта незавершеного будiвництва переносяться до роздiлу Державного реєстру прав, вiдкритого для новоствореного об'єкта";

     12) абзаци другий i третiй частини першої статтi 16 викласти в такiй редакцiї:

     "При прийняттi заяв у паперовiй формi обов'язково виготовляються електроннi копiї документiв, поданих заявником для проведення реєстрацiйних дiй. Електроннi копiї документiв виготовляються шляхом сканування з подальшим їх розмiщенням у Державному реєстрi прав.

     У базi даних заяв також реєструються рiшення судiв, заяви власникiв об'єктiв нерухомого майна про заборону вчинення реєстрацiйних дiй, рiшення судiв про скасування вiдповiдних рiшень судiв, заяви власникiв об'єктiв нерухомого майна про вiдкликання власних заяв про заборону вчинення реєстрацiйних дiй";

     13) у статтi 17:

     у частинi першiй:

     абзац перший пiсля слiв "у паперовiй" доповнити словами "та електроннiй";

     доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Реєстрацiйнiй справi присвоюється реєстрацiйний номер об'єкта нерухомого майна";

     частини другу - четверту викласти в такiй редакцiї:

     "2. Реєстрацiйна справа включає документи у паперовiй та електроннiй формi, на пiдставi яких проведено реєстрацiйнi дiї, а також документи, сформованi за допомогою програмних засобiв ведення Державного реєстру прав у процесi проведення таких реєстрацiйних дiй.

     Документи, на пiдставi яких проведено реєстрацiйнi дiї та якi пiдлягають поверненню заявнику, зберiгаються у реєстрацiйнiй справi у формi електронних копiй документiв, виготовлених шляхом сканування пiд час проведення реєстрацiйних дiй.

     3. Реєстрацiйна справа в паперовiй формi зберiгається протягом десяти рокiв з дати її закриття. Пiсля закiнчення цього строку реєстрацiйнi справи в паперовiй формi, не внесенi за результатами експертизи їх цiнностi до Нацiонального архiвного фонду, знищуються в установленому законодавством порядку.

     Реєстрацiйна справа в електроннiй формi зберiгається в Державному реєстрi речових прав постiйно.

     4. Державний реєстратор, який не перебуває у трудових вiдносинах з суб'єктом державної реєстрацiї прав, що забезпечує зберiгання реєстрацiйних справ у паперовiй формi, та провiв державну реєстрацiю прав, забезпечує передачу реєстрацiйної справи у паперовiй формi або документiв, що були виданi, оформленi або отриманi ним пiд час проведення такої реєстрацiї, до вiдповiдного суб'єкта державної реєстрацiї прав, який забезпечує зберiгання реєстрацiйних справ у паперовiй формi вiдповiдно до цiєї статтi";

     у частинi шостiй:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "6. Витребування (вилучення) реєстрацiйних справ або документiв iз них здiйснюється виключно за рiшенням суду";

     в абзацi другому слова "Виконавчий орган мiської ради мiста обласного та/або республiканського Автономної Республiки Крим значення, Київська, Севастопольська мiська, районна, районна у мiстах Києвi та Севастополi державна адмiнiстрацiя, якi забезпечують ведення реєстрацiйної справи, зобов'язанi" замiнити словами "Суб'єкт державної реєстрацiї прав, що забезпечує зберiгання реєстрацiйних справ у паперовiй формi, зобов'язаний";

     в абзацi п'ятому слово "ведення" замiнити словом "зберiгання";

     14) у статтi 18:

     у частинi першiй:

     пункти 1 - 4 викласти в такiй редакцiї:

     "1) прийняття/отримання документiв для державної реєстрацiї прав, формування та реєстрацiя заяви в базi даних заяв;

     2) виготовлення електронних копiй документiв, поданих для державної реєстрацiї прав, шляхом сканування (у разi подання документiв у паперовiй формi) та їх розмiщення у Державному реєстрi прав;

     3) встановлення черговостi розгляду заяв, зареєстрованих у базi даних заяв;

     4) перевiрка документiв на наявнiсть пiдстав для зупинення розгляду заяви, зупинення державної реєстрацiї прав, вiдмови у проведеннi державної реєстрацiї прав та прийняття вiдповiдних рiшень";

     у пунктi 5 слова "або про вiдмову в такiй реєстрацiї" замiнити словами "(у разi вiдсутностi пiдстав для зупинення розгляду заяви, зупинення державної реєстрацiї прав, вiдмови у проведеннi державної реєстрацiї прав)";

     пункти 6 - 8 викласти в такiй редакцiї:

     "6) вiдкриття роздiлу в Державному реєстрi прав та/або внесення до вiдкритого роздiлу або спецiального роздiлу Державного реєстру прав вiдповiдних вiдомостей про речовi права на нерухоме майно та їх обтяження, про об'єкти та суб'єктiв цих прав;

     7) формування витягу з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацiю прав для подальшого використання заявником;

     8) видача/отримання документiв за результатом розгляду заяви";

     у частинi четвертiй слово "поданим" замiнити словами "поданим/отриманим";

     частину одинадцяту викласти в такiй редакцiї:

     "11. Вимоги до оформлення заяв, а також вимоги до оформлення рiшень державних реєстраторiв, що приймаються за результатом їх розгляду, їх форми затверджуються Мiнiстерством юстицiї України";

     15) у статтi 19:

     назву, частини першу - третю викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 19. Строки проведення реєстрацiйних дiй та надання iнформацiї з Державного реєстру прав

     1. Державна реєстрацiя права власностi та iнших речових прав (крiм iпотеки) проводиться у строк, що не перевищує п'яти робочих днiв з дня реєстрацiї вiдповiдної заяви в Державному реєстрi прав.

     Державна реєстрацiя обтяжень, iпотек речових прав проводиться у строк, що не перевищує двох робочих днiв з дня реєстрацiї вiдповiдної заяви в Державному реєстрi прав.

     Державна реєстрацiя прав у результатi вчинення нотарiальної дiї нотарiусом проводиться невiдкладно пiсля завершення нотарiальної дiї, але не пiзнiше строкiв, встановлених абзацами першим i другим цiєї частини.

     2. Внесення змiн до записiв Державного реєстру прав, надання iнформацiї з Державного реєстру прав у паперовiй формi здiйснюються у строк, що не перевищує одного робочого дня з дня реєстрацiї вiдповiдної заяви в Державному реєстрi прав.

     3. Зупинення реєстрацiйних дiй, внесення запису про скасування державної реєстрацiї прав, внесення запису про скасування рiшення державного реєстратора здiйснюються у строк, що не перевищує 2 години з часу реєстрацiї вiдповiдної заяви/рiшення суду в Державному реєстрi прав";

     абзаци перший i другий частини четвертої викласти в такiй редакцiї:

     "4. Строк, визначений у днях, обраховується з дня реєстрацiї вiдповiдної заяви в Державному реєстрi прав.

     Строк, визначений у годинах, обраховується з часу реєстрацiї вiдповiдної заяви в Державному реєстрi прав";

     частину п'яту виключити;

     16) у статтi 20:

     частини першу i третю викласти в такiй редакцiї:

     "1. Заява на проведення реєстрацiйних дiй та оригiнали документiв, необхiдних для проведення таких дiй, подаються заявником у паперовiй або електроннiй формi у випадках, передбачених законодавством.

     У разi якщо оригiнали документiв, необхiдних для проведення реєстрацiйних дiй, вiдповiдно до законодавства залишаються у справах державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, що їх видають, заявник подає копiї документiв, оформленi такими органами вiдповiдно до законодавства.

     Заява на проведення реєстрацiйних дiй в електроннiй формi подається за умови iдентифiкацiї заявника (фiзичної або юридичної особи) з використанням електронного цифрового пiдпису чи iншого альтернативного засобу iдентифiкацiї особи.

     Про подання/отримання заяви на проведення реєстрацiйних дiй державний реєстратор невiдкладно повiдомляє власника об'єкта нерухомого майна, щодо якого подано заяву.

     Порядок подання заяв у сферi державної реєстрацiї прав та повiдомлення власника об'єкта нерухомого майна про поданi заяви визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України у Порядку державної реєстрацiї прав на нерухоме майно та їх обтяжень";

     "3. Заява про державну реєстрацiю прав у результатi вчинення нотарiальної дiї з нерухомим майном, об'єктом незавершеного будiвництва одночасно з завершенням такої дiї обов'язково формується та реєструється нотарiусом, яким вчинено таку дiю";

     у частинi четвертiй слова "про державну реєстрацiю прав та їх обтяжень" замiнити словами "про проведення реєстрацiйних дiй";

     у частинi п'ятiй:

     в абзацi першому слова "про державну реєстрацiю прав" замiнити словами "про проведення реєстрацiйних дiй";

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "З оригiналiв документiв чи вiдповiдно оформлених копiй документiв у випадку, передбаченому абзацом другим частини першої цiєї статтi, поданих для проведення реєстрацiйних дiй, виготовляються електроннi копiї шляхом сканування, що долучаються до заяви, зареєстрованої у Державному реєстрi прав";

     у частинi шостiй слова "про державну реєстрацiю прав" замiнити словами "про проведення реєстрацiйних дiй";

     17) у статтi 21:

     у частинi першiй:

     слова "iнформацiя з Державного реєстру прав" замiнити словами "витяг з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацiю прав";

     доповнити абзацами другим - четвертим такого змiсту:

     "Витяг з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацiю прав за бажанням заявника надається у паперовiй формi. Такий витяг у паперовiй формi надається з проставленням пiдпису та печатки державного реєстратора.

     Форма та змiст витягу з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацiю прав визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України в Порядку ведення Державного реєстру прав.

     Забороняється видавати заявнику документи за результатом розгляду заяв у сферi державної реєстрацiї прав у строки, меншi, нiж тi, з урахуванням яких ним сплачено адмiнiстративний збiр за державну реєстрацiю прав вiдповiдно до частин першої та другої статтi 34 цього Закону";

     у частинi другiй слова "iнформацiя з Державного реєстру прав" замiнити словами "витяг з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацiю прав";

     18) у частинi четвертiй статтi 24:

     пункт 2 доповнити словами "чи в Єдиному реєстрi заборон вiдчуження об'єктiв нерухомого майна, що є невiд'ємною архiвною складовою частиною Державного реєстру прав";

     доповнити пунктами 4 - 6 такого змiсту:

     "4) державної реєстрацiї iнших обтяжень речових прав на нерухоме майно;

     5) державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно за наявностi згоди iпотекодержателя або контролюючого органу на вiдчуження або передачу на iншому речовому правi такого майна - у разi якщо обтяженням є заборона вiдчуження нерухомого майна, що виникла на пiдставi договору, або податкова застава;

     6) державної реєстрацiї права власностi на нерухоме майно на пiдставi свiдоцтва про право на спадщину";

     19) текст статтi 25 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Проведення реєстрацiйних дiй зупиняється на пiдставi рiшення суду про заборону вчинення реєстрацiйних дiй, що набрало законної сили, або на пiдставi заяви власника об'єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстрацiйних дiй щодо власного об'єкта нерухомого майна.

     Про зупинення реєстрацiйних дiй на пiдставi рiшення суду про заборону вчинення реєстрацiйних дiй державний реєстратор невiдкладно повiдомляє власника об'єкта нерухомого майна.

     У разi наявностi зареєстрованих заяв на проведення реєстрацiйних дiй державний реєстратор, який здiйснює розгляд таких заяв, невiдкладно повiдомляє про зупинення реєстрацiйних дiй вiдповiдних заявникiв.

     2. Рiшення суду або заява власника об'єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстрацiйних дiй реєструється у Державному реєстрi прав.

     3. Державний реєстратор приймає рiшення про вiдновлення реєстрацiйних дiй на пiдставi рiшення суду про скасування рiшення суду, що було пiдставою для прийняття рiшення про зупинення проведення реєстрацiйних дiй, або на пiдставi заяви власника об'єкта нерухомого майна про вiдкликання власної заяви про заборону вчинення реєстрацiйних дiй, зареєстрованих у Державному реєстрi прав.

     Державний реєстратор також приймає рiшення про вiдновлення реєстрацiйних дiй, якщо власником об'єкта нерухомого майна, яким подано заяву про заборону вчинення реєстрацiйних дiй, у строк, що не перевищує десяти робочих днiв, не подано рiшення суду про заборону вчинення реєстрацiйних дiй, що набрало законної сили.

     4. Про вiдновлення реєстрацiйних дiй (крiм вiдновлення реєстрацiйних дiй на пiдставi заяви власника об'єкта нерухомого майна про вiдкликання власної заяви про заборону вчинення реєстрацiйних дiй) державний реєстратор невiдкладно повiдомляє власника об'єкта нерухомого майна.

     У разi наявностi зареєстрованих заяв на проведення реєстрацiйних дiй пiсля прийняття рiшення про вiдновлення реєстрацiйних дiй загальний строк розгляду вiдповiдних заяв продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення";

     20) у статтi 26:

     у частинi першiй:

     в абзацi другому слова "iдентифiкацiйних даних суб'єкта права, вiдомостей про об'єкт нерухомого майна" замiнити словами "iдентифiкацiйних даних суб'єкта права, визначення часток у правi спiльної власностi чи їх змiни, змiни суб'єкта управлiння об'єктами державної власностi, вiдомостей про об'єкт нерухомого майна", а слова "iншого правонабувача, а також у випадку" - словами "iншого правонабувача, обтяжувача, а також у випадку";

     абзац четвертий виключити;

     у частинi четвертiй слова "рiшення про вiдмову в державнiй реєстрацiї прав" замiнити словами "рiшення державного реєстратора про вiдмову в державнiй реєстрацiї прав, про зупинення розгляду заяви";

     доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "5. Внесення змiн до записiв Державного реєстру прав, зупинення реєстрацiйних дiй, внесення запису про скасування державної реєстрацiї прав або скасування рiшення державного реєстратора здiйснюються у порядку, передбаченому для державної реєстрацiї прав (крiм випадкiв, коли такi дiї здiйснюються у порядку, передбаченому статтею 37 цього Закону)";

     21) пункт 6 частини першої статтi 27 викласти в такiй редакцiї:

     "6) свiдоцтва про право власностi на нерухоме майно, виданого до 1 сiчня 2013 року органом мiсцевого самоврядування або мiсцевою державною адмiнiстрацiєю, чи його дублiката";

     22) частину другу статтi 28 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Пiд час проведення державної реєстрацiї права користування (постiйне користування, оренда, користування земельною дiлянкою для сiльськогосподарських потреб (емфiтевзис), користування чужою земельною дiлянкою для забудови (суперфiцiй), сервiтут) земельними дiлянками державної чи комунальної власностi, право власностi на якi не зареєстровано в Державному реєстрi прав, державний реєстратор одночасно з проведенням такої реєстрацiї проводить також державну реєстрацiю права власностi на такi земельнi дiлянки без подання вiдповiдної заяви органами, якi згiдно iз статтею 122 Земельного кодексу України передають земельнi дiлянки у власнiсть або у користування.

     Державна реєстрацiя права власностi на земельнi дiлянки державної чи комунальної власностi проводиться з обов'язковим урахуванням пунктiв 3 та 4 роздiлу II "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо розмежування земель державної та комунальної власностi";

     23) у статтi 31:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 31. Особливостi державної реєстрацiї прав на об'єкти нерухомого майна, що були закiнченi будiвництвом до 5 серпня 1992 року та розташованi на територiях сiльських, селищних, мiських рад, якими вiдповiдно до законодавства здiйснювалося ведення погосподарського облiку";

     в абзацi першому частини першої слова i цифри "прибудови до них, розташованi на територiях сiльських, селищних, мiських рад та закiнченi будiвництвом до 5 серпня 1992 року, щодо яких ранiше не проводилася державна реєстрацiя прав власностi, подаються" замiнити словами i цифрами "прибудови до них, що були закiнченi будiвництвом до 5 серпня 1992 року та розташованi на територiях сiльських, селищних, мiських рад, якими вiдповiдно до законодавства здiйснювалося ведення погосподарського облiку, i щодо зазначених об'єктiв нерухомостi ранiше не проводилася державна реєстрацiя прав власностi, подаються";

     у частинi другiй слова i цифри "прибудови до них, розташованi на територiях сiльських, селищних, мiських рад та закiнченi будiвництвом до 5 серпня 1992 року, проведення технiчної iнвентаризацiї є необов'язковим" замiнити словами i цифрами "прибудови до них, що були закiнченi будiвництвом до 5 серпня 1992 року та розташованi на територiях сiльських, селищних, мiських рад, якими вiдповiдно до законодавства здiйснювалося ведення погосподарського облiку, проведення технiчної iнвентаризацiї щодо зазначених об'єктiв нерухомостi є необов'язковим";

     24) роздiл V доповнити статтею 311 такого змiсту:

     "Стаття 311. Особливостi проведення реєстрацiйних дiй на пiдставi рiшень судiв

     1. Реєстрацiйнi дiї на пiдставi рiшень судiв проводяться виключно на пiдставi рiшень, отриманих у результатi iнформацiйної взаємодiї Державного реєстру прав та Єдиного державного реєстру судових рiшень, без подання вiдповiдної заяви заявником.

     2. Державна судова адмiнiстрацiя України у день набрання законної сили рiшенням суду, яке передбачає набуття, змiну або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав, внесення змiн до записiв Державного реєстру прав, зупинення реєстрацiйних дiй, внесення запису про скасування державної реєстрацiї прав або скасування рiшення державного реєстратора, забезпечує передачу до Державного реєстру прав примiрника такого судового рiшення.

     3. Державний реєстратор, що перебуває у трудових вiдносинах з суб'єктом державної реєстрацiї прав, що забезпечує зберiгання реєстрацiйних справ у паперовiй формi, за мiсцезнаходженням вiдповiдного майна у день надходження вiдповiдного рiшення суду формує та реєструє необхiдну заяву або реєструє рiшення суду про заборону вчинення дiй, пов'язаних з державною реєстрацiєю прав, чи рiшення суду про скасування вiдповiдного рiшення суду.

     Проведення реєстрацiйних дiй на пiдставi рiшень судiв здiйснюється у порядку та строки, передбаченi цим Законом, без справляння адмiнiстративного збору.

     4. Iнформацiйна взаємодiя мiж Державним реєстром прав та Єдиним державним реєстром судових рiшень здiйснюється iнформацiйно-телекомунiкацiйними засобами в електроннiй формi у порядку, визначеному Мiнiстерством юстицiї України спiльно з Державною судовою адмiнiстрацiєю України";

     25) в абзацi першому частини другої статтi 32 слова "державним реєстратором" виключити;

     26) у статтi 34:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 34. Плата (адмiнiстративний збiр) за проведення реєстрацiйних дiй та за надання iнформацiї з Державного реєстру прав";

     частини першу - третю замiнити сiмома новими частинами такого змiсту:

     "1. За державну реєстрацiю права власностi справляється адмiнiстративний збiр у розмiрi 0,1 мiнiмальної заробiтної плати.

     За державну реєстрацiю права власностi, проведену у строки меншi, нiж передбаченi статтею 19 цього Закону, справляється адмiнiстративний збiр у такому розмiрi:

     1 мiнiмальна заробiтна плата - у строк два робочi днi;

     2 мiнiмальнi заробiтнi плати - у строк один робочий день;

     5 мiнiмальних заробiтних плат - у строк 2 години.

     2. За державну реєстрацiю iнших речових прав, вiдмiнних вiд права власностi (крiм iпотеки), справляється адмiнiстративний збiр у розмiрi 0,05 мiнiмальної заробiтної плати.

     За державну реєстрацiю iнших речових прав, вiдмiнних вiд права власностi (крiм iпотеки), проведену у строки меншi, нiж передбаченi статтею 19 цього Закону, справляється адмiнiстративний збiр у такому розмiрi:

     0,5 мiнiмальної заробiтної плати - у строк два робочi днi;

     1 мiнiмальна заробiтна плата - у строк один робочий день;

     2,5 мiнiмальної заробiтної плати - у строк 2 години.

     3. За державну реєстрацiю обтяжень речових прав, iпотеки справляється адмiнiстративний збiр у розмiрi 0,05 мiнiмальної заробiтної плати.

     4. За державну реєстрацiю прав у результатi вчинення нотарiальних дiй справляється адмiнiстративний збiр у розмiрi 0,1 мiнiмальної заробiтної плати.

     5. За внесення змiн до записiв Державного реєстру прав, у тому числi виправлення технiчної помилки, допущеної з вини заявника, справляється адмiнiстративний збiр у розмiрi 0,04 мiнiмальної заробiтної плати.

     6. За отримання iнформацiї з Державного реєстру прав у порядку, передбаченому статтею 32 цього Закону, справляється адмiнiстративний збiр у такому розмiрi:

     0,025 мiнiмальної заробiтної плати - отримання iнформацiї, витягу в паперовiй формi;

     0,0125 мiнiмальної заробiтної плати - отримання iнформацiї, витягу в електроннiй формi;

     0,04 мiнiмальної заробiтної плати - отримання iнформацiї адвокатами, нотарiусами (пiд час вчинення нотарiальних дiй з нерухомим майном, об'єктом незавершеного будiвництва) шляхом безпосереднього доступу до Державного реєстру прав.

     7. Адмiнiстративний збiр справляється у вiдповiдному розрахунку вiд мiнiмальної заробiтної плати у мiсячному розмiрi, встановленому законом на 1 сiчня календарного року, в якому проводяться реєстрацiйнi дiї чи надається iнформацiя, та округлюється до найближчих десяти гривень при проведеннi реєстрацiйних дiй та до найближчої гривнi при отриманнi iнформацiї з Державного реєстру прав.

     Адмiнiстративний збiр справляється за одну надану послугу у сферi державної реєстрацiї прав.

     У разi надання однiєї послуги у сферi державної реєстрацiї прав одночасно усiм спiввласникам нерухомого майна адмiнiстративний збiр справляється один раз у повному обсязi.

     У разi надання однiєї послуги у сферi державної реєстрацiї прав спiввласникам нерухомого майна окремо один вiд одного адмiнiстративний збiр справляється у повному обсязi з кожного iз спiввласникiв.

     У разi вiдмови у проведеннi реєстрацiйних дiй адмiнiстративний збiр не повертається.

     У разi вiдкликання заяви про державну реєстрацiю прав та їх обтяжень адмiнiстративний збiр пiдлягає поверненню".

     У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною восьмою;

     частину восьму доповнити абзацами одинадцятим та дванадцятим такого змiсту:

     "У разi якщо державна реєстрацiя права власностi або iнших речових прав, вiдмiнних вiд права власностi, проводиться у строки меншi, нiж передбаченi статтею 19 цього Закону, особи, визначенi пунктами 1 - 9 цiєї частини, не звiльняються вiд сплати адмiнiстративного збору.

     Адмiнiстративний збiр не справляється за внесення до записiв Державного реєстру прав змiн, пов'язаних iз приведенням у вiдповiднiсть iз законами України у строк, визначений цими законами";

     27) абзац другий частини третьої статтi 35 пiсля слова "Перерахування" доповнити цифрами та словом "40 вiдсоткiв";

     28) у статтi 37:

     в абзацi першому частини третьої цифри "30" замiнити цифрами "60";

     у частинi п'ятiй:

     пункт 5 викласти в такiй редакцiї:

     "5) вiдомостi про наявнiсть чи вiдсутнiсть судового спору з порушеного у скарзi питання, що може мати наслiдком скасування оскаржуваного рiшення державного реєстратора та/або внесення вiдомостей до Державного реєстру прав";

     пiсля абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "До скарги додаються засвiдченi в установленому порядку копiї документiв, що пiдтверджують факт порушення прав скаржника у результатi прийняття рiшення державним реєстратором (за наявностi), а також якщо скарга подається представником скаржника - довiренiсть чи iнший документ, що пiдтверджує повноваження такого представника, або копiя такого документа, засвiдчена в установленому порядку".

     У зв'язку з цим абзаци восьмий i дев'ятий вважати вiдповiдно абзацами дев'ятим i десятим;

     у частинi шостiй:

     у пунктi 2:

     пiдпункт "а" доповнити словами "скасування рiшення територiального органу Мiнiстерства юстицiї України, прийнятого за результатами розгляду скарги";

     доповнити пiдпунктом "є" такого змiсту:

     "є) направлення до Вищої квалiфiкацiйної комiсiї нотарiату при Мiнiстерствi юстицiї України подання щодо анулювання свiдоцтва про право на зайняття нотарiальною дiяльнiстю";

     в абзацi одинадцятому слова "передбаченi пiдпунктами "а", "ґ" та "д" замiнити словами "передбаченi пiдпунктами "а", "ґ", "д" i "е";

     частину сьому доповнити абзацами четвертим i п'ятим такого змiсту:

     "Рiшення, передбаченi пiдпунктами "е" та "є" пункту 2 частини шостої цiєї статтi, виконуються Мiнiстерством юстицiї України, його територiальними органами невiдкладно, але не пiзнiше п'яти робочих днiв з дня їх прийняття.

     У разi прийняття рiшення про тимчасове блокування або анулювання доступу нотарiуса до Державного реєстру прав, скасування акредитацiї суб'єкта державної реєстрацiї прав Мiнiстерство юстицiї України вирiшує питання про передачу на розгляд суб'єкту державної реєстрацiї прав, що забезпечує зберiгання реєстрацiйних справ у паперовiй формi, документiв, що поданi для проведення реєстрацiйних дiй та перебувають на розглядi у вiдповiдного нотарiуса, акредитованого суб'єкта державної реєстрацiї прав";

     частину восьму доповнити пунктом 10 такого змiсту:

     "10) державним реєстратором, територiальним органом Мiнiстерства юстицiї України прийнято таке рiшення вiдповiдно до законодавства";

     29) доповнити статтею 371 такого змiсту:

     "Стаття 371. Здiйснення контролю у сферi державної реєстрацiї прав

     1. Контроль у сферi державної реєстрацiї прав здiйснюється Мiнiстерством юстицiї України, у тому числi шляхом монiторингу реєстрацiйних дiй у Державному реєстрi прав з метою виявлення порушень порядку державної реєстрацiї прав державними реєстраторами, уповноваженими особами суб'єктiв державної реєстрацiї прав.

     За результатами монiторингу реєстрацiйних дiй у Державному реєстрi прав у разi виявлення порушень порядку державної реєстрацiї прав державними реєстраторами, уповноваженими особами суб'єктiв державної реєстрацiї прав Мiнiстерство юстицiї України проводить перевiрки державних реєстраторiв чи суб'єктiв державної реєстрацiї прав.

     У разi якщо в результатi проведеної перевiрки державних реєстраторiв чи суб'єктiв державної реєстрацiї прав виявлено прийняття такими державними реєстраторами чи суб'єктами державної реєстрацiї прав рiшень з порушенням законодавства, що має наслiдком порушення прав та законних iнтересiв фiзичних та/або юридичних осiб, Мiнiстерство юстицiї України вживає заходiв до негайного повiдомлення про це вiдповiдних правоохоронних органiв для вжиття необхiдних заходiв, а також заiнтересованих осiб.

     2. За результатами проведення перевiрок державних реєстраторiв чи суб'єктiв державної реєстрацiї прав Мiнiстерство юстицiї України у разi виявлення порушень порядку державної реєстрацiї прав державними реєстраторами, уповноваженими особами суб'єктiв державної реєстрацiї прав приймає вмотивоване рiшення про:

     1) тимчасове блокування доступу державного реєстратора, уповноваженої особи суб'єкта державної реєстрацiї прав до Державного реєстру прав;

     2) анулювання доступу державного реєстратора, уповноваженої особи суб'єкта державної реєстрацiї прав до Державного реєстру прав;

     3) притягнення до адмiнiстративної вiдповiдальностi державного реєстратора, уповноваженої особи суб'єкта державної реєстрацiї прав;

     4) направлення до Вищої квалiфiкацiйної комiсiї нотарiату при Мiнiстерствi юстицiї України подання щодо анулювання свiдоцтва про право на зайняття нотарiальною дiяльнiстю;

     5) скасування акредитацiї суб'єкта державної реєстрацiї прав.

     3. Технiчний адмiнiстратор Державного реєстру прав у день надходження рiшень, передбачених пунктами 1 i 2 частини другої цiєї статтi, забезпечує їх негайне виконання.

     Рiшення, передбаченi пунктами 3 - 5 частини другої цiєї статтi, виконуються Мiнiстерством юстицiї України протягом п'яти робочих днiв з дня їх прийняття.

     У разi прийняття рiшення про тимчасове блокування або анулювання доступу державного реєстратора до Державного реєстру прав, скасування акредитацiї суб'єкта державної реєстрацiї прав Мiнiстерство юстицiї України вирiшує питання про передачу на розгляд суб'єкту державної реєстрацiї прав, що забезпечує зберiгання реєстрацiйних справ у паперовiй формi, документiв, що поданi для проведення реєстрацiйних дiй та перебувають на розглядi у вiдповiдного державного реєстратора, акредитованого суб'єкта державної реєстрацiї прав.

     4. Порядок здiйснення контролю, проведення камеральних перевiрок та критерiї, за якими здiйснюється монiторинг, визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     13. У Законi України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 2, ст. 17, N 29, ст. 535):

     1) у частинi першiй статтi 1:

     пункт 1 пiсля слова "електроннiй" доповнити словами "або у випадку, передбаченому цим Законом, у паперовiй";

     в абзацi другому пункту 14 слова "та їхньої символiки" замiнити словами "символiки громадських формувань";

     доповнити пунктом 18 такого змiсту:

     "18) камеральна перевiрка - перевiрка, що проводиться у примiщеннi Мiнiстерства юстицiї України виключно на пiдставi даних Єдиного державного реєстру";

     2) у частинi першiй статтi 3 слова "на державну реєстрацiю всiх" замiнити словами "на вiдносини, що виникають у сферi державної реєстрацiї";

     3) у статтi 4:

     пункт 5 частини першої виключити;

     пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "2. Державна реєстрацiя проводиться незалежно вiд мiсця знаходження юридичної чи фiзичної особи в межах Автономної Республiки Крим, областi, мiст Києва та Севастополя, крiм державної реєстрацiї на пiдставi документiв, поданих в електроннiй формi, що проводиться незалежно вiд мiсця знаходження юридичної чи фiзичної особи в межах України.

     За рiшенням Мiнiстерства юстицiї України державна реєстрацiя на пiдставi документiв, поданих у паперовiй формi, може проводитися в межах декiлькох адмiнiстративно-територiальних одиниць, визначених в абзацi першому цiєї частини".

     У зв'язку з цим частини другу - восьму вважати вiдповiдно частинами третьою - дев'ятою;

     у другому реченнi частини четвертої слово "Припинення" замiнити словом "Злиття";

     4) у статтi 5:

     у частинi другiй:

     пункти 4 i 7 викласти в такiй редакцiї:

     "4) контроль за дiяльнiстю у сферi державної реєстрацiї, у тому числi шляхом постiйного монiторингу реєстрацiйних дiй в Єдиному державному реєстрi вiдповiдно до цього Закону та прийняття обов'язкових до виконання рiшень, передбачених цим Законом";

     "7) забезпечення надання доступу до Єдиного державного реєстру державним реєстраторам, уповноваженим особам суб'єктiв державної реєстрацiї прав, iншим суб'єктам вiдповiдно до цього Закону та прийняття рiшень про тимчасове блокування або анулювання такого доступу у випадках, передбачених цим Законом";

     у пунктi 8 слова "суб'єктами державної реєстрацiї" виключити;

     у пунктi 11 слова "та їхньої символiки" замiнити словами "символiки громадських формувань";

     у пунктi 12 слова "та iнформацiйних довiдок" виключити;

     в абзацi п'ятому пункту 1 частини третьої слово "ведення" замiнити словами "формування та зберiгання";

     5) частину четверту статтi 6 пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Дiя абзацу першого цiєї частини щодо перебування у трудових вiдносинах не поширюється на державних реєстраторiв, якi перебувають у трудових вiдносинах з виконавчими органами сiльських, селищних, мiських рад, Київською, Севастопольською мiськими, районними, районними у мiстах Києвi та Севастополi державними адмiнiстрацiями".

     У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третiм;

     6) частину першу статтi 7 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Невiд'ємною архiвною складовою частиною Єдиного державного реєстру є Єдиний лiцензiйний реєстр, Реєстр документiв дозвiльного характеру, Єдиний реєстр громадських формувань, Реєстр громадських об'єднань та Єдиний реєстр пiдприємств, щодо яких порушено провадження у справi про банкрутство";

     7) у статтi 9:

     у пунктi 31 частини другої слова "судового рiшення про арешт корпоративних прав, судового рiшення про заборону (скасування заборони) вчинення реєстрацiйних дiй" виключити;

     у пунктi 16 частини третьої, пунктi 12 частини четвертої слова "та/або судового рiшення про арешт корпоративних прав, судового рiшення про заборону (скасування заборони) вчинення реєстрацiйних дiй" виключити;

     пункти 1, 2 i 3 частини п'ятої доповнити абзацом такого змiсту:

     "дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового рiшення, на пiдставi якого проведено реєстрацiйну дiю";

     8) у статтi 11:

     в абзацi четвертому пункту 1 частини другої слова "юридичної особи" виключити;

     в абзацi першому частини шостої слова "змiст виписки та витягу визначаються" замiнити словами "форма та змiст виписки, витягу визначаються";

     9) у частинi першiй статтi 15:

     пункт 6 доповнити абзацами другим - четвертим такого змiсту:

     "Рiшення уповноваженого органу управлiння юридичної особи, що подається для державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, викладається у письмовiй формi, прошивається, пронумеровується та пiдписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборiв (у разi прийняття такого рiшення загальними зборами). Справжнiсть пiдписiв на такому рiшеннi нотарiально засвiдчується, крiм випадкiв, передбачених законом.

     Дiя абзацу другого цього пункту в частинi нотарiального засвiдчення справжностi пiдпису не поширюється на державну реєстрацiю змiн до вiдомостей про державний орган, орган мiсцевого самоврядування, громадське об'єднання чи благодiйну органiзацiю, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, а також на державну реєстрацiю змiн до вiдомостей про юридичну особу, що вносяться на пiдставi розпорядчого акта державного органу, органу мiсцевого самоврядування.

     Справжнiсть пiдписiв на рiшеннi, що подається для державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про громадське об'єднання чи благодiйну органiзацiю, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, нотарiально засвiдчується лише у разi наявностi такої вимоги в установчих документах вiдповiдного громадського об'єднання чи благодiйної органiзацiї";

     пункти 9 i 12 викласти в такiй редакцiї:

     "9) установчий документ викладається у письмовiй формi, прошивається, пронумеровується та пiдписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборiв (у разi прийняття такого рiшення загальними зборами, крiм випадкiв заснування юридичної особи). Справжнiсть пiдписiв на установчому документi нотарiально засвiдчується, крiм випадкiв, передбачених законом.

     Дiя абзацу першого цього пункту в частинi нотарiального засвiдчення справжностi пiдпису не поширюється на державну реєстрацiю створення юридичної особи (крiм створення в результатi видiлу, злиття, перетворення, подiлу), а також на державну реєстрацiю створення державного органу, органу мiсцевого самоврядування або на державну реєстрацiю змiн до вiдомостей про державний орган, орган мiсцевого самоврядування, громадське об'єднання чи благодiйну органiзацiю, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi.

     Справжнiсть пiдписiв на установчому документi громадського об'єднання чи благодiйної органiзацiї нотарiально засвiдчується лише у разi наявностi такої вимоги в установчих документах вiдповiдного громадського об'єднання чи благодiйної органiзацiї";

     "12) передавальний акт (у разi злиття, приєднання, перетворення) та розподiльчий баланс (у разi подiлу або видiлу) юридичної особи повиннi вiдповiдати вимогам, встановленим законом. Справжнiсть пiдписiв на передавальному актi та розподiльчому балансi юридичної особи нотарiально засвiдчується, крiм випадкiв, передбачених законом.

     Дiя абзацу першого цього пункту в частинi нотарiального засвiдчення справжностi пiдпису не поширюється на державну реєстрацiю створення державного органу, органу мiсцевого самоврядування або на державну реєстрацiю змiн до вiдомостей про державний орган, орган мiсцевого самоврядування, громадське об'єднання чи благодiйну органiзацiю, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi.

     Справжнiсть пiдписiв на передавальному актi та розподiльчому балансi громадського об'єднання чи благодiйної органiзацiї нотарiально засвiдчується лише у разi наявностi такої вимоги в установчих документах вiдповiдного громадського об'єднання чи благодiйної органiзацiї";

     доповнити пунктом 16 такого змiсту:

     "16) у разi якщо оригiнали документiв, необхiдних для державної реєстрацiї, вiдповiдно до законодавства залишаються у справах державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, що їх видають, заявник подає копiї документiв, оформленi такими органами вiдповiдно до законодавства";

     10) у статтi 17:

     у частинi першiй:

     в абзацi першому слова "центрального органу виконавчої влади" замiнити словами "державного органу";

     доповнити пунктом 21 такого змiсту:

     "21) примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчену копiю) рiшення засновникiв, а у випадках, передбачених законом, - рiшення вiдповiдного державного органу, про створення юридичної особи";

     у пунктi 6 слово "громадян" замiнити словами "осiб (громадян)";

     у пунктi 11 слова "перетворення, злиття або видiлу" замiнити словами "перетворення або злиття";

     пункт 12 доповнити словами "або видiлу";

     у частинi четвертiй:

     пункт 3 викласти в такiй редакцiї:

     "3) реєстр осiб (громадян), якi брали участь в засiданнi уповноваженого органу управлiння юридичної особи, - у разi внесення змiн до вiдомостей про громадськi об'єднання, полiтичнi партiї";

     пункт 9 пiсля слiв "передавального акта" доповнити словами "або розподiльчого балансу";

     у пунктi 10 слова "iз складу засновникiв (учасникiв), та/або договору" замiнити словами "iз складу засновникiв (учасникiв), справжнiсть пiдпису на якiй нотарiально засвiдчена, та/або договору";

     доповнити пунктом 11 такого змiсту:

     "11) заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстрацiйна заява про добровiльну реєстрацiю як платника податку на додану вартiсть, та/або заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй за формами, затвердженими вiдповiдно до законодавства, - за бажанням заявника у разi внесення до установчих документiв змiн, якi впливають на систему його оподаткування";

     у частинi п'ятiй слова "керiвника (члена керiвного органу)" замiнити словами "члена керiвного органу (крiм керiвника)";

     11) у частинi четвертiй статтi 19 слова "керiвник (член керiвного органу)" замiнити словами "член керiвного органу (крiм керiвника)";

     12) у пунктi 5 частин першої та другої статтi 20 слова "нотарiально засвiдчена" виключити;

     13) у статтi 21:

     пункт 3 частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "3) примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчена копiя) протоколу установчих зборiв (конференцiї) про утворення структурного утворення полiтичної партiї, невiд'ємною частиною якого є реєстр осiб, якi брали участь в установчих зборах (конференцiї)";

     у частинi п'ятiй слова "керiвник (член керiвного органу)" замiнити словами "член керiвного органу (крiм керiвника)";

     14) у статтi 22:

     пункт 5 частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "5) установчий документ (статут, положення) вiдокремленого пiдроздiлу, представництва, фiлiї (якщо наявнiсть установчого документа (статуту, положення) передбачена рiшенням про утворення вiдокремленого пiдроздiлу, представництва, фiлiї)";

     у частинi третiй:

     в абзацi першому слова i цифри "в Єдиному державному реєстрi, протягом 20 днiв" замiнити словами i цифрами "в Єдиному державному реєстрi, у тому числi змiн до установчих документiв, протягом 20 днiв";

     доповнити пунктом 4 такого змiсту:

     "4) установчий документ (статут, положення) у новiй редакцiї - у разi внесення змiн до установчого документа";

     15) у частинi першiй статтi 23:

     у пунктi 2 слова "нотарiально засвiдчена" виключити;

     пункт 6 виключити;

     16) у статтi 25:

     пункт 2 частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "2) судових рiшень, що набрали законної сили та тягнуть за собою змiну вiдомостей в Єдиному державному реєстрi, а також що надiйшли в електроннiй формi вiд суду або державної виконавчої служби вiдповiдно до Закону України "Про виконавче провадження" щодо:

     визнання повнiстю або частково недiйсними рiшень засновникiв (учасникiв) юридичної особи або уповноваженого ними органу;

     визнання повнiстю або частково недiйсними змiн до установчих документiв юридичної особи;

     заборони (скасування заборони) вчинення реєстрацiйних дiй;

     накладення/зняття арешту корпоративних прав;

     зобов'язання вчинення реєстрацiйних дiй;

     скасування реєстрацiйної дiї/запису в Єдиному державному реєстрi;

     видiлу юридичної особи;

     провадження у справах про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом, прийнятих вiдповiдно до Закону України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом";

     припинення юридичної особи, що не пов'язано з банкрутством юридичної особи;

     вiдмiни державної реєстрацiї припинення юридичної особи;

     припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця, що не пов'язано з банкрутством юридичної особи;

     вiдмiни державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця;

     вiдмiни в порядку апеляцiйного/касацiйного оскарження рiшення суду, на пiдставi якого вчинено реєстрацiйну дiю";

     у частинi другiй:

     у пунктi 9 слова "юридичної особи" виключити;

     доповнити пунктом 10 такого змiсту:

     "10) видача за бажанням заявника виписки з Єдиного державного реєстру у паперовiй формi за результатами проведеної реєстрацiйної дiї (у разi подання заяви про державну реєстрацiю у паперовiй формi).

     Виписка з Єдиного державного реєстру у паперовiй формi надається з проставленням пiдпису та печатки державного реєстратора";

     17) у пунктi 9 частини першої статтi 26 слова "представництва iноземної благодiйної органiзацiї" замiнити словами "представництва iноземної благодiйної органiзацiї, символiки громадських формувань у випадках, передбачених законом";

     18) у частинi третiй статтi 27 слово "подання" замiнити словом "зупинення";

     19) у пунктi 11 частини першої статтi 28:

     абзац третiй доповнити словами "та/або є засновником третейського суду";

     в абзацi четвертому слова "приєднання, подiлу або перетворення" замiнити словами "приєднання або подiлу";

     в абзацi десятому слова "щодо юридичної особи, стосовно" замiнити словами "щодо юридичної особи, що припиняється в результатi лiквiдацiї, стосовно";

     20) в абзацi третьому частини третьої статтi 29 слова "районних, районних у мiстах, мiських (мiст обласного значення), мiськрайонних, мiжрайонних управлiннях юстицiї" виключити;

     21) у статтi 34:

     в абзацi першому частини третьої цифри "30" замiнити

     цифрами "60";

     у частинi п'ятiй:

     доповнити пунктом 31 такого змiсту:

     "31) вiдомостi про наявнiсть чи вiдсутнiсть судового спору з порушеного у скарзi питання, що може мати наслiдком скасування оскаржуваного рiшення, повiдомлення або реєстрацiйної дiї державного реєстратора та/або внесення вiдомостей до Єдиного державного реєстру";

     пiсля абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "До скарги додаються засвiдченi в установленому порядку копiї документiв, що пiдтверджують факт порушення прав скаржника (за наявностi), а також якщо скарга подається представником скаржника - довiренiсть чи iнший документ, що пiдтверджує повноваження такого представника, або копiя такого документа, засвiдчена в установленому порядку".

     У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;

     у частинi шостiй:

     у пунктi 2:

     пiдпункти "а" i "є" викласти в такiй редакцiї:

     "а) скасування реєстрацiйної дiї, скасування рiшення територiального органу Мiнiстерства юстицiї України, прийнятого за результатом розгляду скарги, - у разi оскарження реєстрацiйної дiї, рiшення територiального органу Мiнiстерства юстицiї";

     "є) направлення до Вищої квалiфiкацiйної комiсiї нотарiату при Мiнiстерствi юстицiї України подання щодо анулювання свiдоцтва про право на зайняття нотарiальною дiяльнiстю";

     абзац дванадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "Рiшення, передбаченi пiдпунктами "а", "ґ", "д" i "е" пункту 2 цiєї частини, приймаються виключно Мiнiстерством юстицiї України";

     у частинi сьомiй:

     в абзацi третьому слова "передбачене пiдпунктом "е" замiнити словами "передбачене пiдпунктом "д";

     доповнити абзацами четвертим i п'ятим такого змiсту:

     "Рiшення, передбаченi пiдпунктами "е" та "є" пункту 2 частини шостої цiєї статтi, виконуються Мiнiстерством юстицiї України, його територiальними органами невiдкладно, але не пiзнiше п'яти робочих днiв з дня їх прийняття.

     У разi прийняття рiшення про тимчасове блокування або анулювання доступу нотарiуса до Єдиного державного реєстру, скасування акредитацiї суб'єкта державної реєстрацiї Мiнiстерство юстицiї України вирiшує питання про передачу на розгляд суб'єкту державної реєстрацiї, у якого зберiгається реєстрацiйна справа, документiв, що поданi для проведення реєстрацiйних дiй та перебувають на розглядi у вiдповiдного нотарiуса, акредитованого суб'єкта державної реєстрацiї";

     частину восьму доповнити пунктом 10 такого змiсту:

     "10) державним реєстратором, територiальним органом Мiнiстерства юстицiї України прийнято таке рiшення вiдповiдно до законодавства";

     22) доповнити статтею 341 такого змiсту:

     "Стаття 341. Здiйснення контролю у сферi державної реєстрацiї

     1. Контроль у сферi державної реєстрацiї здiйснюється Мiнiстерством юстицiї України, у тому числi шляхом монiторингу реєстрацiйних дiй в Єдиному державному реєстрi з метою виявлення порушень порядку державної реєстрацiї державними реєстраторами, уповноваженими особами суб'єктiв державної реєстрацiї.

     За результатами монiторингу реєстрацiйних дiй в Єдиному державному реєстрi у разi виявлення порушень порядку державної реєстрацiї державними реєстраторами, уповноваженими особами суб'єктiв державної реєстрацiї Мiнiстерство юстицiї України проводить камеральнi перевiрки суб'єктiв державної реєстрацiї.

     У разi якщо в результатi проведеної камеральної перевiрки суб'єктiв державної реєстрацiї виявлено прийняття рiшень державним реєстратором з порушенням законодавства, що має наслiдком порушення прав та законних iнтересiв фiзичних та/або юридичних осiб, Мiнiстерство юстицiї України вживає заходiв щодо негайного повiдомлення про це вiдповiдних правоохоронних органiв для вжиття необхiдних заходiв, а також заiнтересованих осiб.

     2. За результатами проведення перевiрок суб'єктiв державної реєстрацiї Мiнiстерство юстицiї України у разi виявлення порушень порядку державної реєстрацiї державними реєстраторами, уповноваженими особами суб'єктiв державної реєстрацiї приймає вмотивоване рiшення про:

     1) тимчасове блокування доступу державного реєстратора, уповноваженої особи суб'єкта державної реєстрацiї до Єдиного державного реєстру;

     2) анулювання доступу державного реєстратора, уповноваженої особи суб'єкта державної реєстрацiї до Єдиного державного реєстру;

     3) притягнення до адмiнiстративної вiдповiдальностi державного реєстратора, уповноваженої особи суб'єкта державної реєстрацiї;

     4) направлення до Вищої квалiфiкацiйної комiсiї нотарiату при Мiнiстерствi юстицiї України подання щодо анулювання свiдоцтва про право на зайняття нотарiальною дiяльнiстю;

     5) скасування акредитацiї суб'єкта державної реєстрацiї.

     3. Технiчний адмiнiстратор Єдиного державного реєстру у день надходження рiшень, передбачених пунктами 1 i 2 частини другої цiєї статтi, забезпечує їх негайне виконання.

     Рiшення, передбаченi пунктами 3 - 5 частини другої цiєї статтi, виконуються Мiнiстерством юстицiї України протягом п'яти робочих днiв з дня їх прийняття.

     У разi прийняття рiшення про тимчасове блокування або анулювання доступу державного реєстратора до Єдиного державного реєстру, скасування акредитацiї суб'єкта державної реєстрацiї Мiнiстерство юстицiї України вирiшує питання про передачу на розгляд суб'єкту державної реєстрацiї, в якого зберiгається реєстрацiйна справа, документiв, що поданi для проведення реєстрацiйних дiй та перебувають на розглядi у вiдповiдного нотарiуса, акредитованого суб'єкта державної реєстрацiї.

     4. Порядок здiйснення контролю, проведення камеральних перевiрок та критерiї, за якими здiйснюється монiторинг, визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     23) у частинi першiй статтi 36:

     абзац сьомий виключити;

     абзац восьмий викласти в такiй редакцiї:

     "0,3 мiнiмальної заробiтної плати - за державну реєстрацiю змiн до вiдомостей про юридичну особу (крiм громадських об'єднань та благодiйних органiзацiй), що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, крiм внесення змiн до iнформацiї про здiйснення зв'язку з юридичною особою";

     пiсля абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "0,1 мiнiмальної заробiтної плати - за державну реєстрацiю змiн до вiдомостей про громадське об'єднання чи благодiйну органiзацiю".

     У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - одинадцятий вважати вiдповiдно абзацами десятим - дванадцятим;

     абзац дванадцятий замiнити двома абзацами такого змiсту:

     "Адмiнiстративний збiр не справляється за державну реєстрацiю змiн до вiдомостей про професiйнi спiлки, їх органiзацiї або об'єднання.

     Адмiнiстративний збiр не справляється за державну реєстрацiю змiн до вiдомостей про юридичну особу, фiзичну особу - пiдприємця та громадське формування, що не має статусу юридичної особи, у тому числi змiн до установчих документiв, пов'язаних з приведенням їх у вiдповiднiсть iз законами України у строк, визначений цими законами".

     14. У роздiлi II "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про внесення змiн до Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" та деяких iнших законодавчих актiв України щодо децентралiзацiї повноважень з державної реєстрацiї юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 2, ст. 17):

     1) у пiдпунктi 5 пункту 2:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "5) до 1 сiчня 2019 року";

     абзац четвертий пiсля слiв "вiдомостi про видачу" доповнити словом "лiцензiй", а пiсля слiв "вiдповiдно до" - словами "Єдиного лiцензiйного реєстру";

     доповнити абзацом п'ятим такого змiсту:

     "набуття здобувачем лiцензiї права на провадження виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню, вiдбувається з дня оприлюднення прийнятого органом лiцензування рiшення про видачу лiцензiї на його офiцiйному веб-сайтi";

     2) у пiдпунктi 3 пункту 4 слова i цифри "до 1 сiчня 2017 року" виключити.

     II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, крiм пiдпункту 6 пункту 13 (щодо змiн до частини першої статтi 7 Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань") роздiлу I цього Закону, який набирає чинностi з 1 сiчня 2019 року.

     2. Встановити, що:

     1) до запровадження iнформацiйної взаємодiї мiж Державним реєстром речових прав на нерухоме майно та Єдиним державним реєстром судових рiшень, передбаченої Законом України "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", а також у разi проведення реєстрацiйних дiй на пiдставi рiшень судiв, що набрали законної сили, до запровадження вiдповiдної iнформацiйної взаємодiї реєстрацiйнi дiї на пiдставi рiшень судiв проводяться за зверненням заявника.

     Державний реєстратор прав на нерухоме майно з метою встановлення набуття, змiни або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень на пiдставi поданого рiшення суду обов'язково використовує вiдомостi Єдиного державного реєстру судових рiшень за допомогою офiцiйного веб-порталу судової влади України щодо наявностi такого рiшення у вiдповiдному реєстрi в електроннiй формi, вiдповiдностi його за документарною iнформацiєю та реквiзитами.

     У разi вiдсутностi рiшення суду в Єдиному державному реєстрi судових рiшень державний реєстратор прав на нерухоме майно запитує копiю такого рiшення суду, засвiдчену в установленому порядку, вiд вiдповiдного суду. Направлення запиту до суду про отримання копiї рiшення суду є пiдставою для зупинення розгляду заяви про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

     2) до запровадження iнформацiйної взаємодiї мiж Державним реєстром речових прав на нерухоме майно та Єдиним реєстром документiв, що дають право на виконання пiдготовчих та будiвельних робiт i засвiдчують прийняття в експлуатацiю закiнчених будiвництвом об'єктiв, вiдомостей про повернення на доопрацювання, вiдмову у видачi, скасування та анулювання зазначених документiв, передбаченої Законом України "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", а також у разi проведення реєстрацiйних дiй на пiдставi документiв, що засвiдчують прийняття в експлуатацiю закiнчених будiвництвом об'єктiв, виданих (оформлених) до запровадження функцiонування такого Єдиного реєстру, для проведення реєстрацiйних дiй у випадках, передбачених законодавством, заявником обов'язково подається документ, що засвiдчує прийняття в експлуатацiю закiнченого будiвництвом об'єкта, у паперовiй формi.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
6 жовтня 2016 року
N 1666-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.