ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про виконавче провадження

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 3 листопада 2016 року N 1730-VIII,
вiд 20 грудня 2016 року N 1787-VIII,
вiд 21 грудня 2016 року N 1798-VIII,
вiд 3 жовтня 2017 року N 2147-VIII,
вiд 7 грудня 2017 року N 2234-VIII,
вiд 18 сiчня 2018 року N 2269-VIII,
вiд 6 лютого 2018 року N 2275-VIII,
вiд 15 травня 2018 року N 2417-VIII,
вiд 19 червня 2018 року N 2462-VIII,
вiд 3 липня 2018 року N 2475-VIII,
вiд 5 липня 2018 року N 2491-VIII,
вiд 12 липня 2018 року N 2508-VIII,
Кодексом України з процедур банкрутства
вiд 18 жовтня 2018 року N 2597-VIII
(який вводиться в дiю з 21 жовтня 2019 року),
Законами України
вiд 18 жовтня 2018 року N 2604-VIII,
вiд 22 листопада 2018 року N 2618-VIII,
вiд 18 грудня 2018 року N 2658-VIII,
вiд 20 вересня 2019 року N 132-IX,
вiд 6 грудня 2019 року N 361-IX,
вiд 19 грудня 2019 року N 399-IX,
вiд 14 сiчня 2020 року N 440-IX,
вiд 13 квiтня 2020 року N 559-IX,
вiд 13 травня 2020 року N 590-IX,
вiд 17 червня 2020 року N 719-IX,
вiд 19 червня 2020 року N 738-IX,
вiд 15 липня 2020 року N 797-IX,
вiд 1 вересня 2020 року N 831-IX,
вiд 4 грудня 2020 року N 1072-IX,
вiд 5 лютого 2021 року N 1217-IX,
вiд 30 березня 2021 року N 1357-IX,
вiд 30 червня 2021 року N 1587-IX,
вiд 30 червня 2021 року N 1588-IX,
вiд 14 липня 2021 року N 1639-IX,
вiд 15 липня 2021 року N 1662-IX,
вiд 16 липня 2021 року N 1701-IX

(Через 30 днiв iз дня опублiкування Державною судовою адмiнiстрацiєю України повiдомлення про початок функцiонування Єдиного державного реєстру виконавчих документiв у газетi "Голос України" до цього Закону будуть внесенi змiни, передбаченi абзацами четвертим i п'ятим пiдпункту 1, пiдпунктами 2 - 6, пiдпунктом "б" пiдпункту 7, пiдпунктами 8, 10, пiдпунктами "а" - "г" пiдпункту 11, пiдпунктом 12, пiдпунктом "а" пiдпункту 13, пiдпунктами 15 - 16, абзацами п'ятим - десятим пiдпункту 18, пiдпунктами 19 - 21 пункту 24 § 1 роздiлу 4 Закону України вiд 3 жовтня 2017 року N 2147-VIII)

(Через 30 днiв iз дня опублiкування у газетi "Голос України" повiдомлення Державної судової адмiнiстрацiї України про початок функцiонування Єдиного державного реєстру виконавчих документiв до цього Закону будуть внесенi змiни, передбаченi абзацами четвертим- сьомим пiдпункту 12 пункту 27 Закону України вiд 3 липня 2018 року N 2475-VIII)

(У текстi Закону слова "iнвалiд", "дiти-iнвалiди", "iнвалiди з дитинства", "iнвалiди вiйни" в усiх вiдмiнках i числах замiнено вiдповiдно словами "особа з iнвалiднiстю", "дiти з iнвалiднiстю", "особа з iнвалiднiстю з дитинства", "особа з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни" у вiдповiдному вiдмiнку i числi згiдно iз Законом України вiд 19 червня 2018 року N 2462-VIII)

(У текстi Закону слова "порушення господарським судом провадження у справi про банкрутство" та "порушення провадження у справi про банкрутство" замiнено вiдповiдно словами "вiдкриття господарським судом провадження у справi про банкрутство (неплатоспроможнiсть)" та "вiдкриття провадження у справi про банкрутство (неплатоспроможнiсть)" згiдно з Кодексом України з процедур банкрутства вiд 18 жовтня 2018 року N 2597-VIII, який вводиться в дiю з 21 жовтня 2019 року)

(З 6 грудня 2021 року частину другу статтi 61 буде викладено у новiй редакцiї, передбаченiй абзацом п'ятим пiдпункту 2 пункту 2 роздiлу I Закону України вiд 16 липня 2021 року N 1701-IX)

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Виконавче провадження

     1. Виконавче провадження як завершальна стадiя судового провадження i примусове виконання судових рiшень та рiшень iнших органiв (посадових осiб) (далi - рiшення) - сукупнiсть дiй визначених у цьому Законi органiв i осiб, що спрямованi на примусове виконання рiшень i проводяться на пiдставах, у межах повноважень та у спосiб, що визначенi Конституцiєю України, цим Законом, iншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими вiдповiдно до цього Закону, а також рiшеннями, якi вiдповiдно до цього Закону пiдлягають примусовому виконанню.

     Стаття 2. Засади виконавчого провадження

     1. Виконавче провадження здiйснюється з дотриманням таких засад:

     1) верховенства права;

     2) обов'язковостi виконання рiшень;

     3) законностi;

     4) диспозитивностi;

     5) справедливостi, неупередженостi та об'єктивностi;

     6) гласностi та вiдкритостi виконавчого провадження;

     7) розумностi строкiв виконавчого провадження;

     8) спiвмiрностi заходiв примусового виконання рiшень та обсягу вимог за рiшеннями;

     9) забезпечення права на оскарження рiшень, дiй чи бездiяльностi державних виконавцiв, приватних виконавцiв.

     Стаття 3. Рiшення, що пiдлягають примусовому виконанню. Виконавчi документи

     1. Вiдповiдно до цього Закону пiдлягають примусовому виконанню рiшення на пiдставi таких виконавчих документiв:

     1) виконавчих листiв та наказiв, що видаються судами у передбачених законом випадках на пiдставi судових рiшень, рiшень третейського суду, рiшень мiжнародного комерцiйного арбiтражу, рiшень iноземних судiв та на iнших пiдставах, визначених законом або мiжнародним договором України;

     11) судовi накази;

(частину першу статтi 3 доповнено пунктом 11 згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     2) ухвал, постанов судiв у цивiльних, господарських, адмiнiстративних справах, справах про адмiнiстративнi правопорушення, кримiнальних провадженнях у випадках, передбачених законом;

     3) виконавчих написiв нотарiусiв;

     4) посвiдчень комiсiй по трудових спорах, що видаються на пiдставi вiдповiдних рiшень таких комiсiй;

     5) постанов державних виконавцiв про стягнення виконавчого збору, постанов державних виконавцiв чи приватних виконавцiв про стягнення витрат виконавчого провадження, про накладення штрафу, постанов приватних виконавцiв про стягнення основної винагороди;

     6) постанов органiв (посадових осiб), уповноважених розглядати справи про адмiнiстративнi правопорушення у випадках, передбачених законом;

     7) рiшень iнших державних органiв та рiшень Нацiонального банку України, якi законом визнанi виконавчими документами;

     8) рiшень Європейського суду з прав людини з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про виконання рiшень та застосування практики Європейського суду з прав людини", а також рiшень iнших мiжнародних юрисдикцiйних органiв у випадках, передбачених мiжнародним договором України;

     9) рiшень (постанов) суб'єктiв державного фiнансового монiторингу (їх уповноважених посадових осiб), якщо їх виконання за законом покладено на органи та осiб, якi здiйснюють примусове виконання рiшень.

(через 30 днiв iз дня опублiкування Державною судовою адмiнiстрацiєю України повiдомлення про початок функцiонування Єдиного державного реєстру виконавчих документiв у газетi "Голос України" статтю 3 буде доповнено частиною другою згiдно з абзацами четвертим i п'ятим пiдпункту 1 пункту 24 § 1 роздiлу 4 Закону України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)
(через 30 днiв iз дня опублiкування Державною судовою адмiнiстрацiєю України повiдомлення про початок функцiонування Єдиного державного реєстру виконавчих документiв у газетi "Голос України" цей Закон буде доповнено статтею 31 згiдно з пiдпунктом 2 пункту 24 § 1 роздiлу 4 Закону України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     Стаття 4. Вимоги до виконавчого документа

     1. У виконавчому документi зазначаються:

     1) назва i дата видачi документа, найменування органу, прiзвище, iм'я, по батьковi та посада посадової особи, яка його видала;

     2) дата прийняття i номер рiшення, згiдно з яким видано документ;

     3) повне найменування (для юридичних осiб) або прiзвище, iм'я та, за наявностi, по батьковi (для фiзичних осiб) стягувача та боржника, їх мiсцезнаходження (для юридичних осiб) або адреса мiсця проживання чи перебування (для фiзичних осiб), дата народження боржника - фiзичної особи;

     4) iдентифiкацiйний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань стягувача та боржника (для юридичних осiб - за наявностi);

     реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання в установленому порядку вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку в паспортi) боржника (для фiзичних осiб - платникiв податкiв);

(пункт 4 частини першої статтi 4 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     5) резолютивна частина рiшення, що передбачає заходи примусового виконання рiшень;

     6) дата набрання рiшенням законної сили (крiм рiшень, що пiдлягають негайному виконанню);

     7) строк пред'явлення рiшення до виконання.

     У виконавчому документi можуть зазначатися iншi данi (якщо вони вiдомi суду чи iншому органу (посадовiй особi), що видав виконавчий документ), якi iдентифiкують стягувача та боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню рiшення, зокрема мiсце роботи боржника - фiзичної особи, мiсцезнаходження майна боржника, реквiзити рахункiв стягувача i боржника, номери їх засобiв зв'язку та адреси електронної пошти.

(абзац частини першої статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     У разi пред'явлення до примусового виконання рiшення мiжнародного юрисдикцiйного органу у випадках, передбачених мiжнародним договором України, такий виконавчий документ повинен вiдповiдати вимогам, встановленим мiжнародним договором України.

     2. У разi якщо рiшення ухвалено на користь кiлькох позивачiв або проти кiлькох вiдповiдачiв, а також якщо належить передати майно, що перебуває в кiлькох мiсцях, чи резолютивною частиною рiшення передбачено вчинення кiлькох дiй, у виконавчому документi зазначаються один боржник та один стягувач, а також визначається, в якiй частинi необхiдно виконати таке рiшення, або зазначається, що обов'язок чи право стягнення є солiдарним.

     3. Виконавчий документ пiдписується уповноваженою посадовою особою iз зазначенням її прiзвища та iнiцiалiв i скрiплюється печаткою. Скрiплення виконавчого документа печаткою iз зображенням Державного Герба України є обов'язковим, якщо орган (посадова особа), який видав виконавчий документ, згiдно iз законом зобов'язаний мати таку печатку.

(через 30 днiв iз дня опублiкування Державною судовою адмiнiстрацiєю України повiдомлення про початок функцiонування Єдиного державного реєстру виконавчих документiв у газетi "Голос України" частину третю статтi 4 буде викладено у новiй редакцiї, передбаченiй пiдпунктом 3 пункту 24 § 1 роздiлу 4 Закону України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     Виконавчий документ може бути видано у формi електронного документа вiдповiдно до законiв України "Про електроннi документи та електронний документообiг" та "Про електроннi довiрчi послуги". Порядок пред'явлення до виконання виконавчих документiв, виданих у формi електронного документа, визначається Мiнiстерством юстицiї України.

(частину третю статтi 4 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 15.07.2020р. N 797-IX)

     4. Виконавчий документ повертається стягувачу органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем без прийняття до виконання протягом трьох робочих днiв з дня його пред'явлення, якщо:

     1) рiшення, на пiдставi якого видано виконавчий документ, не набрало законної сили (крiм випадкiв, коли рiшення у встановленому законом порядку допущено до негайного виконання);

     2) пропущено встановлений законом строк пред'явлення виконавчого документа до виконання;

     3) боржника визнано банкрутом;

     4) Нацiональним банком України прийнято рiшення про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю банку-боржника;

     5) юридичну особу - боржника припинено;

     6) виконавчий документ не вiдповiдає вимогам, передбаченим цiєю статтею, або якщо стягувач не подав заяву про примусове виконання рiшення вiдповiдно до статтi 26 цього Закону;

     7) виконання рiшення не передбачає застосування заходiв примусового виконання рiшень;

     8) стягувач не надав пiдтвердження сплати авансового внеску, якщо авансування є обов'язковим;

     9) виконавчий документ не пiдлягає виконанню органами державної виконавчої служби, приватним виконавцем;

     10) виконавчий документ пред'явлено не за мiсцем виконання або не за пiдвiдомчiстю;

     11) Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб прийнято рiшення про початок процедури тимчасової адмiнiстрацiї або лiквiдацiї банку;

(частину четверту статтi 4 доповнено новим абзацом дванадцятим згiдно iз Законом України вiд 13.05.2020р. N 590-IX, у зв'язку з цим абзаци дванадцятий та тринадцятий вважати вiдповiдно абзацами тринадцятим та чотирнадцятим)

     12) вiдповiдно до умов угоди про врегулювання спору (мирової угоди), укладеної мiж iноземним суб'єктом та державою Україна на будь-якiй стадiї урегулювання спору або розгляду справи, включаючи стадiю визнання та виконання рiшення, виконавчий документ не пiдлягає виконанню або покладенi виконавчим документом на боржника зобов'язання пiдлягають припиненню, незалежно вiд дати укладення такої угоди.

(частину четверту статтi 4 доповнено новим абзацом тринадцятим згiдно iз Законом України вiд 15.07.2021р. N 1662-IX, у зв'язку з цим абзаци тринадцятий та чотирнадцятий вважати вiдповiдно абзацами чотирнадцятим та п'ятнадцятим)

     У разi невiдповiдностi виконавчого документа вимогам, передбаченим цiєю статтею, стягувач має право звернутися до суду чи iншого органу (посадової особи), що видав виконавчий документ, щодо приведення його у вiдповiднiсть iз зазначеними вимогами.

     При поверненнi стягувачу виконавчого документа без прийняття до виконання стягувачу повертається сплачений ним авансовий внесок.

(частину четверту статтi 4 доповнено абзацом п'ятнадцятим згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)
(через 30 днiв iз дня опублiкування Державною судовою адмiнiстрацiєю України повiдомлення про початок функцiонування Єдиного державного реєстру виконавчих документiв у газетi "Голос України" частину четверту статтi 4 буде викладено у новiй редакцiї, передбаченiй пiдпунктом 3 пункту 24 § 1 роздiлу 4 Закону України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     Стаття 5. Органи та особи, якi здiйснюють примусове виконання рiшень

     1. Примусове виконання рiшень покладається на органи державної виконавчої служби (державних виконавцiв) та у передбачених цим Законом випадках на приватних виконавцiв, правовий статус та органiзацiя дiяльностi яких встановлюються Законом України "Про органи та осiб, якi здiйснюють примусове виконання судових рiшень i рiшень iнших органiв".

     2. Приватний виконавець здiйснює примусове виконання рiшень, передбачених статтею 3 цього Закону, крiм:

     1) рiшень про вiдiбрання i передання дитини, встановлення побачення з нею або усунення перешкод у побаченнi з дитиною;

     2) рiшень, за якими боржником є держава, державнi органи, Нацiональний банк України, органи мiсцевого самоврядування, їх посадовi особи, державнi та комунальнi пiдприємства, установи, органiзацiї, юридичнi особи, частка держави у статутному капiталi яких перевищує 25 вiдсоткiв, та/або якi фiнансуються виключно за кошти державного або мiсцевого бюджету;

     3) рiшень, за якими боржником є юридична особа, примусова реалiзацiя майна якої заборонена вiдповiдно до закону;

     4) рiшень, за якими стягувачами є держава, державнi органи (крiм рiшень Нацiонального банку України);

(пункт 4 частини другої статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     5) рiшень адмiнiстративних судiв та рiшень Європейського суду з прав людини;

     6) рiшень, якi передбачають вчинення дiй щодо майна державної чи комунальної власностi;

     7) рiшень про виселення та вселення фiзичних осiб;

     8) рiшень, за якими боржниками є дiти або фiзичнi особи, якi визнанi недiєздатними чи цивiльна дiєздатнiсть яких обмежена;

     9) рiшень про конфiскацiю майна;

     10) рiшень, виконання яких вiднесено цим Законом безпосередньо до повноважень iнших органiв, якi не є органами примусового виконання;

     11) iнших випадкiв, передбачених цим Законом та Законом України "Про органи та осiб, якi здiйснюють примусове виконання судових рiшень i рiшень iнших органiв".

     Протягом першого року зайняття дiяльнiстю приватного виконавця, приватний виконавець не може здiйснювати примусове виконання рiшень за якими сума стягнення становить двадцять та бiльше мiльйонiв гривень або еквiвалентну суму в iноземнiй валютi.

(частину другу статтi 5 доповнено абзацом тринадцятим згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     Строк зайняття дiяльнiстю приватного виконавця обчислюється з дня внесення iнформацiї про приватного виконавця до Єдиного реєстру приватних виконавцiв України.

(частину другу статтi 5 доповнено абзацом чотирнадцятим згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     До строку зайняття дiяльнiстю приватного виконавця не зараховується строк зупинення дiяльностi приватного виконавця.

(частину другу статтi 5 доповнено абзацом п'ятнадцятим згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     3. Приватний виконавець має право повернути виконавчий документ стягувачу без прийняття до виконання:

(через 30 днiв iз дня опублiкування Державною судовою адмiнiстрацiєю України повiдомлення про початок функцiонування Єдиного державного реєстру виконавчих документiв у газетi "Голос України" абзац перший частини третьої статтi 5 буде викладено у новiй редакцiї, передбаченiй пiдпунктом 4 пункту 24 § 1 роздiлу 4 Закону України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     1) якщо на момент подачi стягувачем заяви про примусове виконання рiшення кiлькiсть виконавчих документiв за рiшеннями про стягнення перiодичних платежiв, заробiтної плати, заборгованостi фiзичних осiб з оплати житлово-комунальних послуг, поновлення на роботi перевищує 20 вiдсоткiв загальної кiлькостi виконавчих документiв, що перебувають на виконаннi у приватного виконавця;

     2) в iнших випадках, передбачених законом.

     При поверненнi виконавчого документа стягувачу з пiдстав, передбачених цiєю частиною, приватний виконавець зобов'язаний письмово зазначити пiдстави повернення, право стягувача оскаржити рiшення про повернення виконавчого документа без прийняття до виконання, а також право стягувача подати виконавчий документ на виконання iншого приватного виконавця або до органу державної виконавчої служби.

(через 30 днiв iз дня опублiкування Державною судовою адмiнiстрацiєю України повiдомлення про початок функцiонування Єдиного державного реєстру виконавчих документiв у газетi "Голос України" абзац четвертий частини третьої статтi 5 буде викладено у новiй редакцiї, передбаченiй пiдпунктом 4 пункту 24 § 1 роздiлу 4 Закону України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     4. Державний виконавець, приватний виконавець (далi - виконавець) не може виконувати рiшення, якщо:

     1) боржником або стягувачем є сам виконавець, близькi йому особи (особи, якi разом проживають, пов'язанi спiльним побутом i мають взаємнi права та обов'язки з виконавцем (у тому числi особи, якi разом проживають, але не перебувають у шлюбi), а також незалежно вiд зазначених умов чоловiк, дружина, батько, мати, вiтчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рiдний брат, рiдна сестра, дiд, баба, прадiд, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невiстка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опiкун чи пiклувальник, особа, яка перебуває пiд опiкою або пiклуванням виконавця), пов'язанi з ним особи.

     Пов'язаними особами у розумiннi цього Закону є юридичнi та/або фiзичнi особи, вiдносини мiж якими можуть впливати на умови або результати їхньої дiяльностi чи дiяльностi осiб, яких вони представляють, з урахуванням таких критерiїв:

     виконавець безпосередньо та/або опосередковано (через пов'язаних осiб) володiє корпоративними правами юридичної особи, яка є стороною виконавчого провадження, чи спiльно з юридичною та/або фiзичною особою, яка є стороною виконавчого провадження, володiє корпоративними правами будь-якої юридичної особи;

     виконавець має право та/або повноваження призначати (обирати) одноособовий виконавчий орган або колегiальний склад виконавчого органу/склад наглядової ради зазначених юридичних осiб.

     Пряма або опосередкована участь держави в юридичних особах не є пiдставою для визнання таких юридичних осiб пов'язаними;

     2) боржником або стягувачем є особа, яка перебуває у трудових вiдносинах з таким виконавцем;

     3) виконавець, близька йому особа або особа, яка перебуває з виконавцем у трудових вiдносинах, має реальний або потенцiйний конфлiкт iнтересiв;

     4) сума стягнення за виконавчим документом з урахуванням сум за виконавчими документами, що вже перебувають на виконаннi у приватного виконавця, перевищує мiнiмальний розмiр страхової суми за договором страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi такого приватного виконавця.

     5. За заявою стягувача виконавчий документ може бути передано вiд одного приватного виконавця iншому або вiдповiдному органу державної виконавчої служби, або вiд органу державної виконавчої служби - приватному виконавцю. Про передачу (прийняття до виконання) виконавчого документа виконавець виносить постанову.

(через 30 днiв iз дня опублiкування Державною судовою адмiнiстрацiєю України повiдомлення про початок функцiонування Єдиного державного реєстру виконавчих документiв у газетi "Голос України" до абзацу першого частини п'ятої статтi 5 будуть внесенi змiни, передбаченi пiдпунктом 4 пункту 24 § 1 роздiлу 4 Закону України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     Передача виконавчих документiв здiйснюється в порядку, визначеному Мiнiстерством юстицiї України.

     Стаття 6. Виконання рiшень iншими органами та установами

     1. У випадках, передбачених законом, рiшення щодо стягнення майна та коштiв виконуються податковими органами, а рiшення щодо стягнення коштiв - банками та iншими фiнансовими установами.

(частина перша статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     2. Рiшення про стягнення коштiв з державних органiв, державного та мiсцевих бюджетiв або бюджетних установ виконуються органами, що здiйснюють казначейське обслуговування бюджетних коштiв.

     3. У випадках, передбачених законом, рiшення можуть виконуватися iншими органами.

     4. Органи та установи, зазначенi в частинах першiй - третiй цiєї статтi, не є органами примусового виконання.

     Стаття 7. Добровiльне виконання рiшень про стягнення перiодичних платежiв

     1. Виконавчий документ про стягнення перiодичних платежiв може бути самостiйно надiсланий стягувачем безпосередньо пiдприємству, установi, органiзацiї, фiзичнiй особi - пiдприємцю, фiзичнiй особi, якi виплачують боржнику вiдповiдно заробiтну плату, пенсiю, стипендiю та iншi доходи.

(через 30 днiв iз дня опублiкування Державною судовою адмiнiстрацiєю України повiдомлення про початок функцiонування Єдиного державного реєстру виконавчих документiв у газетi "Голос України" до частини першої статтi 7 будуть внесенi змiни, передбаченi пiдпунктом 5 пункту 24 § 1 роздiлу 4 Закону України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     2. Одночасно з виконавчим документом стягувач подає заяву, в якiй зазначаються:

     1) реквiзити банкiвського рахунка, на який слiд перераховувати кошти;

     2) прiзвище, iм'я, по батьковi стягувача, реквiзити документа, що посвiдчує його особу.

(через 30 днiв iз дня опублiкування Державною судовою адмiнiстрацiєю України повiдомлення про початок функцiонування Єдиного державного реєстру виконавчих документiв у газетi "Голос України" до абзацу першого частини другої статтi 7 будуть внесенi змiни, передбаченi пiдпунктом 5 пункту 24 § 1 роздiлу 4 Закону України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     3. У разi наявностi заборгованостi за виконавчими документами про стягнення перiодичних платежiв або заперечення її розмiру боржником стягувач має право пред'явити виконавчий документ для примусового виконання.

     4. Пiдприємства, установи, органiзацiї, фiзичнi особи - пiдприємцi та фiзичнi особи, зазначенi у частинi першiй цiєї статтi, за заявою стягувача зобов'язанi здiйснювати вiдрахування iз заробiтної плати, пенсiї, стипендiї та iнших доходiв боржника у розмiрi, визначеному виконавчим документом, з урахуванням положень статтi 70 цього Закону.

     Стаття 8. Автоматизована система виконавчого провадження

     1. Реєстрацiя виконавчих документiв, документiв виконавчого провадження, фiксування виконавчих дiй здiйснюється в автоматизованiй системi виконавчого провадження, порядок функцiонування якої визначається Мiнiстерством юстицiї України.

     Вiльний та безоплатний доступ до iнформацiї автоматизованої системи виконавчого провадження забезпечує Мiнiстерство юстицiї України у мережi Iнтернет на своєму офiцiйному веб-сайтi з можливiстю перегляду, пошуку, копiювання та роздрукування iнформацiї, на основi поширених веб-оглядачiв та редакторiв, без необхiдностi застосування спецiально створених для цього технологiчних та програмних засобiв, без обмежень та цiлодобово.

     Iнформацiя повинна мiстити вiдомостi про час її розмiщення.

     2. Автоматизованою системою виконавчого провадження забезпечується:

     1) об'єктивний та неупереджений розподiл виконавчих документiв мiж державними виконавцями;

     2) надання сторонам виконавчого провадження iнформацiї про виконавче провадження;

     3) виготовлення документiв виконавчого провадження;

     4) централiзоване зберiгання документiв виконавчого провадження;

     5) централiзоване зберiгання iнформацiї про рахунки органiв державної виконавчої служби та приватних виконавцiв, вiдкритi для цiлей виконавчого провадження;

     6) пiдготовка статистичних даних;

     7) реєстрацiя вхiдної i вихiдної кореспонденцiї та етапiв її проходження;

     8) передача документiв виконавчого провадження до електронного архiву;

     9) формування Єдиного реєстру боржникiв.

     3. Несанкцiоноване втручання у роботу автоматизованої системи виконавчого провадження тягне за собою вiдповiдальнiсть, установлену законом.

     4. Рiшення виконавцiв та посадових осiб органiв державної виконавчої служби виготовляються за допомогою автоматизованої системи виконавчого провадження. У разi тимчасової вiдсутностi доступу до автоматизованої системи допускається виготовлення документiв на паперових носiях з подальшим обов'язковим внесенням їх до автоматизованої системи не пiзнiше наступного робочого дня пiсля вiдновлення її роботи.

     5. Автоматизована система виконавчого провадження забезпечує автоматизований арешт коштiв боржника за виконавчими провадженнями про стягнення алiментiв у порядку, визначеному Мiнiстерством юстицiї України за погодженням з Нацiональним банком України.

(статтю 8 доповнено частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 03.07.2018р. N 2475-VIII)

     Стаття 9. Єдиний реєстр боржникiв

     1. Єдиний реєстр боржникiв - це систематизована база даних про боржникiв, що є складовою автоматизованої системи виконавчого провадження та ведеться з метою оприлюднення в режимi реального часу iнформацiї про невиконанi майновi зобов'язання боржникiв та запобiгання вiдчуженню боржниками майна.

     Вiдомостi про боржникiв, включенi до Єдиного реєстру боржникiв, є вiдкритими та розмiщуються на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства юстицiї України.

     2. Реєстрацiя боржника в Єдиному реєстрi боржникiв не звiльняє його вiд виконання рiшення.

     3. Державнi органи, органи мiсцевого самоврядування, нотарiуси, iншi суб'єкти при здiйсненнi ними владних управлiнських функцiй вiдповiдно до законодавства, у тому числi на виконання делегованих повноважень, у разi звернення особи за вчиненням певної дiї щодо майна, що належить боржнику, який внесений до Єдиного реєстру боржникiв, зобов'язанi не пiзнiше наступного робочого дня повiдомити про це зазначений у Єдиному реєстрi боржникiв орган державної виконавчої служби або приватного виконавця iз зазначенням вiдомостей про майно, щодо якого звернулася така особа.

     Банки у разi вiдкриття рахунку на iм'я фiзичної особи, внесеної до Єдиного реєстру боржникiв, у тому числi через вiдокремленi пiдроздiли банку, або закриття рахунку такою особою зобов'язанi у день вiдкриття або закриття рахунку повiдомити про це зазначений у Єдиному реєстрi боржникiв орган державної виконавчої служби або приватного виконавця. Порядок надання такої iнформацiї та форма повiдомлення встановлюються Нацiональним банком України за погодженням iз Мiнiстерством юстицiї України.

(абзац другий частини третьої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Виконавець не пiзнiше наступного робочого дня з дня отримання повiдомлення зобов'язаний прийняти рiшення про накладення арешту на майно та (або) на кошти на рахунках боржника в банках у порядку, визначеному статтею 56 цього Закону, крiм випадку, коли на таке майно арешт уже накладено з тих самих пiдстав.

(частина третя статтi 9 у редакцiї Закону України вiд 03.07.2018р. N 2475-VIII)

     4. Укладення протягом строку, зазначеного в частинi третiй цiєї статтi, правочину щодо майна боржника, який призвiв до неможливостi задовольнити вимоги стягувача за рахунок такого майна, є пiдставою для визнання такого правочину недiйсним.

     5. Вiдомостi про боржника вносяться до Єдиного реєстру боржникiв (крiм вiдомостей щодо боржникiв, якими є державнi органи, органи мiсцевого самоврядування, а також боржникiв, якi не мають заборгованостi за виконавчим документом про стягнення перiодичних платежiв бiльше трьох мiсяцiв, та боржникiв за рiшенням немайнового характеру) одночасно з винесенням постанови про вiдкриття виконавчого провадження.

     Вiдомостi про боржника за рiшенням про встановлення побачення з дитиною та про усунення перешкод у побаченнi з дитиною вносяться до Єдиного реєстру боржникiв одночасно з винесенням постанови про накладення штрафу на боржника.

(частину п'яту статтi 9 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 03.07.2018р. N 2475-VIII)

     6. Єдиний реєстр боржникiв мiстить такi вiдомостi:

     1) прiзвище, iм'я, по батьковi (за наявностi), дата народження боржника - фiзичної особи або найменування, iдентифiкацiйний код юридичної особи у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань боржника - юридичної особи;

     2) найменування органу або прiзвище, iм'я, по батьковi та посада посадової особи, яка видала виконавчий документ;

     3) найменування органу державної виконавчої служби або прiзвище, iм'я, по батьковi приватного виконавця, номер засобу зв'язку та адреса електронної пошти виконавця;

     4) номер виконавчого провадження;

     5) категорiя стягнення (алiменти, штраф тощо).

     7. Вiдомостi про боржника виключаються з Єдиного реєстру боржникiв одночасно з винесенням постанови про закiнчення виконавчого провадження, повернення виконавчого документа стягувачу на пiдставi пунктiв 1, 3, 11 частини першої статтi 37 цього Закону або постанови, передбаченої частиною четвертою статтi 40 цього Закону, чи в день встановлення виконавцем факту вiдсутностi заборгованостi за виконавчими документами про стягнення перiодичних платежiв.

(частина сьома статтi 9 у редакцiї Закону України вiд 15.07.2021р. N 1662-IX)
(через 30 днiв iз дня опублiкування Державною судовою адмiнiстрацiєю України повiдомлення про початок функцiонування Єдиного державного реєстру виконавчих документiв у газетi "Голос України" до частини сьомої статтi 9 будуть внесенi змiни, передбаченi пiдпунктом 6 пункту 24 § 1 роздiлу 4 Закону України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     Стаття 10. Заходи примусового виконання рiшень

     1. Заходами примусового виконання рiшень є:

     1) звернення стягнення на кошти, цiннi папери, iнше майно (майновi права), корпоративнi права, майновi права iнтелектуальної власностi, об'єкти iнтелектуальної, творчої дiяльностi, iнше майно (майновi права) боржника, у тому числi якщо вони перебувають в iнших осiб або належать боржниковi вiд iнших осiб, або боржник володiє ними спiльно з iншими особами;

     2) звернення стягнення на заробiтну плату, пенсiю, стипендiю та iнший дохiд боржника;

     3) вилучення в боржника i передача стягувачу предметiв, зазначених у рiшеннi;

     4) заборона боржнику розпоряджатися та/або користуватися майном, яке належить йому на правi власностi, у тому числi коштами, або встановлення боржнику обов'язку користуватися таким майном на умовах, визначених виконавцем;

     5) iншi заходи примусового характеру, передбаченi цим Законом.

Роздiл II
СТРОКИ У ВИКОНАВЧОМУ ПРОВАДЖЕННI

     Стаття 11. Загальнi строки у виконавчому провадженнi

     1. Строки у виконавчому провадженнi - це перiоди часу, в межах яких учасники виконавчого провадження зобов'язанi або мають право прийняти рiшення або вчинити дiю.

     Строки у виконавчому провадженнi встановлюються законом, а якщо вони не визначенi законом - встановлюються виконавцем.

     2. Будь-яка дiя або сукупнiсть дiй пiд час виконавчого провадження повинна бути виконана не пiзнiше граничного строку, визначеного цим Законом.

     4. Строк обчислення заборгованостi зi сплати алiментiв для застосування заходiв, передбачених пунктами 1 - 4 частини дев'ятої, частиною чотирнадцятою статтi 71 цього Закону, обчислюється з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання.

(статтю 11 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 07.12.2017р. N 2234-VIII, частина четверта статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 03.07.2018р. N 2475-VIII)

     Стаття 12. Строки пред'явлення виконавчих документiв до виконання. Переривання строку давностi пред'явлення виконавчого документа до виконання, поновлення пропущеного строку

     1. Виконавчi документи можуть бути пред'явленi до примусового виконання протягом трьох рокiв, крiм посвiдчень комiсiй по трудових спорах та виконавчих документiв, за якими стягувачем є держава або державний орган, якi можуть бути пред'явленi до примусового виконання протягом трьох мiсяцiв.

     2. Строки, зазначенi в частинi першiй цiєї статтi, встановлюються для виконання рiшення з наступного дня пiсля набрання ним законної сили чи закiнчення строку, встановленого в разi вiдстрочки чи розстрочки виконання рiшення, а якщо рiшення пiдлягає негайному виконанню - з наступного дня пiсля його прийняття.

     3. Виконавчий документ про стягнення перiодичних платежiв у справах про стягнення алiментiв, вiдшкодування шкоди, заподiяної внаслiдок калiцтва чи iншого ушкодження здоров'я, втрати годувальника тощо може бути пред'явлено до виконання протягом усього перiоду, на який присудженi платежi.

     4. Строки пред'явлення виконавчого документа до виконання перериваються у разi:

     1) пред'явлення виконавчого документа до виконання;

     2) надання судом, який розглядав справу як суд першої iнстанцiї, вiдстрочки або розстрочки виконання рiшення.

(пункт 2 частини четвертої статтi 12 у редакцiї Закону України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     5. У разi повернення виконавчого документа стягувачу у зв'язку з неможливiстю в повному обсязi або частково виконати рiшення строк пред'явлення такого документа до виконання пiсля переривання встановлюється з дня його повернення, а в разi повернення виконавчого документа у зв'язку iз встановленою законом забороною щодо звернення стягнення на майно чи кошти боржника, а також проведення iнших виконавчих дiй стосовно боржника - з дня закiнчення строку дiї вiдповiдної заборони.

(через 30 днiв iз дня опублiкування Державною судовою адмiнiстрацiєю України повiдомлення про початок функцiонування Єдиного державного реєстру виконавчих документiв у газетi "Голос України" частину п'яту статтi 12 буде викладено у новiй редакцiї, передбаченiй пiдпунктом "б" пiдпункту 7 пункту 24 § 1 роздiлу 4 Закону України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     6. Стягувач, який пропустив строк пред'явлення виконавчого документа до виконання, має право звернутися iз заявою про поновлення такого строку до суду, який розглядав справу як суд першої iнстанцiї.

(частина шоста статтi 12 у редакцiї Закону України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     Стаття 13. Строки прийняття рiшень виконавцями та вчинення виконавчих дiй

     1. Пiд час здiйснення виконавчого провадження виконавець вчиняє виконавчi дiї та приймає рiшення шляхом винесення постанов, попереджень, внесення подань, складення актiв та протоколiв, надання доручень, розпоряджень, вимог, подання запитiв, заяв, повiдомлень або iнших процесуальних документiв у випадках, передбачених цим Законом та iншими нормативно-правовими актами.

     2. Арешт на майно (кошти) накладається не пiзнiше наступного робочого дня пiсля його виявлення, крiм випадку, передбаченого частиною сьомою статтi 26 цього Закону.

     3. Платiжнi вимоги на примусове списання коштiв надсилаються не пiзнiше наступного робочого дня пiсля накладення арешту та в подальшому не пiзнiше наступного робочого дня з дня отримання iнформацiї про наявнiсть коштiв на рахунках.

     4. Опис та арешт майна здiйснюються не пiзнiш як на п'ятий робочий день з дня отримання iнформацiї про його мiсцезнаходження. У разi виявлення майна виконавцем пiд час проведення перевiрки майнового стану боржника за мiсцем проживання (перебування) фiзичної особи та мiсцезнаходженням юридичної особи здiйснюються опис та арешт цього майна.

     5. Постанова про зняття арешту виноситься виконавцем не пiзнiше наступного робочого дня пiсля надходження до нього документiв, що пiдтверджують наявнiсть пiдстав, передбачених частиною четвертою статтi 59 цього Закону, та надсилається в той самий день органу (установi), якому була надiслана для виконання постанова про накладення арешту на майно боржника.

     За порушення строкiв прийняття рiшень та вчинення виконавчих дiй виконавцi несуть вiдповiдальнiсть в порядку, встановленому законом.

     Порушення строкiв прийняття рiшень та вчинення виконавчих дiй виконавцями не є пiдставою для скасування такого рiшення чи виконавчої дiї, крiм випадкiв, коли вони були прийнятi або вчиненi з порушенням процедури, передбаченої цим Законом.

Роздiл III
УЧАСНИКИ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ

     Стаття 14. Учасники виконавчого провадження та особи, якi залучаються до проведення виконавчих дiй

     1. Учасниками виконавчого провадження є виконавець, сторони, представники сторiн, прокурор, експерт, спецiалiст, перекладач, суб'єкт оцiночної дiяльностi - суб'єкт господарювання, особи, права iнтелектуальної власностi яких порушенi, - за виконавчими документами про конфiскацiю та знищення майна на пiдставi статей 176, 177 i 229 Кримiнального кодексу України, статтi 512 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення.

     2. Для проведення виконавчих дiй виконавець за потреби залучає понятих, працiвникiв полiцiї, представникiв органiв опiки i пiклування, iнших органiв та установ у порядку, встановленому цим Законом.

     Стаття 15. Сторони виконавчого провадження

     1. Сторонами виконавчого провадження є стягувач i боржник.

     2. Стягувачем є фiзична або юридична особа чи держава, на користь чи в iнтересах яких видано виконавчий документ.

     Боржником є визначена виконавчим документом фiзична або юридична особа, держава, на яких покладається обов'язок щодо виконання рiшення.

     3. За рiшеннями про стягнення в дохiд держави коштiв або вчинення iнших дiй на користь чи в iнтересах держави, що приймаються судами у справах, якi розглядаються в порядку цивiльного, адмiнiстративного та господарського судочинства, стягувачем виступає державний орган, за позовом якого судом прийнято вiдповiдне рiшення.

     4. За рiшеннями про стягнення в дохiд держави коштiв або вчинення iнших дiй на користь чи в iнтересах держави, прийнятими у справах про адмiнiстративнi правопорушення, та за рiшеннями, прийнятими у кримiнальних провадженнях, стягувачем виступає державний орган, який прийняв вiдповiдне рiшення або за матерiалами якого судом прийнято вiдповiдне рiшення.

     За рiшеннями про стягнення судового збору, про накладення штрафу (як засобу процесуального примусу) стягувачем є Державна судова адмiнiстрацiя України.

(частину четверту статтi 15 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     5. У разi вибуття однiєї iз сторiн виконавець за заявою сторони, а також заiнтересована особа мають право звернутися до суду iз заявою про замiну сторони її правонаступником. Для правонаступника усi дiї, вчиненi до його вступу у виконавче провадження, є обов'язковими тiєю мiрою, якою вони були б обов'язковими для сторони, яку правонаступник замiнив.

     У разi якщо сторона виконавчого провадження змiнила найменування (для юридичної особи) або прiзвище, iм'я чи по батьковi (для фiзичної особи), виконавець, за наявностi пiдтверджуючих документiв, змiнює своєю постановою назву сторони виконавчого провадження.

     Стаття 16. Представництво сторiн у виконавчому провадженнi

     1. Сторони можуть реалiзувати свої права i обов'язки у виконавчому провадженнi самостiйно або через представникiв. Особиста участь фiзичної особи у виконавчому провадженнi не позбавляє її права мати представника, крiм випадку, коли боржник згiдно з рiшенням зобов'язаний вчинити певнi дiї особисто.

     2. Дiти та особи, визнанi судом недiєздатними, реалiзують свої права та виконують обов'язки, пов'язанi з виконавчим провадженням, вiдповiдно до вимог закону через своїх законних представникiв.

     3. Представництво юридичних осiб у виконавчому провадженнi здiйснюється їх керiвниками чи органами, посадовими особами, якi дiють у межах повноважень, наданих їм законом чи установчими документами юридичної особи, або через представникiв юридичної особи.

     4. Представником юридичної особи у виконавчому провадженнi може бути особа, яка вiдповiдно до вiдомостей Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань має право вчиняти дiї вiд iменi такої юридичної особи без довiреностi. Повноваження представника юридичної особи у виконавчому провадженнi можуть бути пiдтвердженi довiренiстю, виданою i оформленою вiдповiдно до закону. Представник може вчиняти вiд iменi особи, яку вiн представляє, усi процесуальнi дiї, що їх має право вчиняти така особа. Данi про наявнiсть обмежень щодо представництва юридичної особи у виконавчому провадженнi можуть мiститися в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань або у виданiй довiреностi.

     Повноваження адвоката як представника посвiдчуються ордером, дорученням органу чи установи, що уповноваженi законом на надання безоплатної правової допомоги, або договором про надання правової допомоги. До ордера обов'язково додається витяг з договору, в якому зазначаються повноваження адвоката як представника або обмеження його прав на вчинення окремих дiй як представника сторони виконавчого провадження. Витяг засвiдчується пiдписами сторiн договору.

     Стаття 17. Особи, якi не можуть бути представниками у виконавчому провадженнi

     1. Представниками у виконавчому провадженнi не можуть бути:

     1) особи, якi не мають повної цивiльної дiєздатностi;

     2) суддi, слiдчi, прокурори, працiвники пiдроздiлiв, якi провадять оперативно-розшукову дiяльнiсть, експерти, спецiалiсти, перекладачi, суб'єкти оцiночної дiяльностi - суб'єкти господарювання, якi дiють як учасники цього виконавчого провадження, виконавцi та помiчники приватних виконавцiв, крiм випадкiв, коли вони дiють як законнi представники або уповноваженi особи вiдповiдного органу, що є стороною виконавчого провадження;

     3) iншi особи, якi вiдповiдно до закону не можуть здiйснювати представництво.

     Стаття 18. Обов'язки i права виконавцiв, обов'язковiсть вимог виконавцiв

     1. Виконавець зобов'язаний вживати передбачених цим Законом заходiв щодо примусового виконання рiшень, неупереджено, ефективно, своєчасно i в повному обсязi вчиняти виконавчi дiї.

     2. Виконавець зобов'язаний:

     1) здiйснювати заходи примусового виконання рiшень у спосiб та в порядку, якi встановленi виконавчим документом i цим Законом;

     2) надавати сторонам виконавчого провадження, їхнiм представникам та прокурору як учаснику виконавчого провадження можливiсть ознайомитися з матерiалами виконавчого провадження;

     3) розглядати в установленi законом строки заяви сторiн, iнших учасникiв виконавчого провадження та їхнi клопотання;

     4) заявляти в установленому порядку про самовiдвiд за наявностi обставин, передбачених цим Законом;

     5) роз'яснювати сторонам та iншим учасникам виконавчого провадження їхнi права та обов'язки.

     3. Виконавець пiд час здiйснення виконавчого провадження має право:

     1) проводити перевiрку виконання боржниками рiшень, що пiдлягають виконанню вiдповiдно до цього Закону;

     2) проводити перевiрку виконання юридичними особами незалежно вiд форми власностi, фiзичними особами, фiзичними особами - пiдприємцями рiшень стосовно працюючих у них боржникiв;

     3) з метою захисту iнтересiв стягувача одержувати безоплатно вiд державних органiв, пiдприємств, установ, органiзацiй незалежно вiд форми власностi, посадових осiб, сторiн та iнших учасникiв виконавчого провадження необхiднi для проведення виконавчих дiй пояснення, довiдки та iншу iнформацiю, в тому числi конфiденцiйну;

     4) за наявностi вмотивованого рiшення суду про примусове проникнення до житла чи iншого володiння фiзичної особи безперешкодно входити на земельнi дiлянки, до житлових та iнших примiщень боржника - фiзичної особи, особи, в якої перебуває майно боржника чи майно та кошти, належнi боржниковi вiд iнших осiб, проводити в них огляд, у разi потреби примусово вiдкривати їх в установленому порядку iз залученням працiвникiв полiцiї, опечатувати такi примiщення, арештовувати, опечатувати та вилучати належне боржниковi майно, яке там перебуває та на яке згiдно iз законом можливо звернути стягнення. Примусове проникнення на земельнi дiлянки, до житлових та iнших примiщень у зв'язку з примусовим виконанням рiшення суду про виселення боржника та вселення стягувача i рiшення про усунення перешкод у користуваннi примiщенням (житлом) здiйснюється виключно на пiдставi такого рiшення суду;

     5) безперешкодно входити на земельнi дiлянки, до примiщень, сховищ, iншого володiння боржника - юридичної особи, проводити їх огляд, примусово вiдкривати та опечатувати їх;

     6) накладати арешт на майно боржника, опечатувати, вилучати, передавати таке майно на зберiгання та реалiзовувати його в установленому законодавством порядку;

     7) накладати арешт на кошти та iншi цiнностi боржника, зокрема на кошти, якi перебувають у касах, на рахунках у банках, iнших фiнансових установах та органах, що здiйснюють казначейське обслуговування бюджетних коштiв (крiм коштiв на єдиному рахунку, вiдкритому у порядку, визначеному статтею 351 Податкового кодексу України, коштiв на рахунках платникiв податкiв у системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть, коштiв на електронних рахунках платникiв акцизного податку, коштiв на рахунках iз спецiальним режимом використання, спецiальних та iнших рахунках, звернення стягнення на якi заборонено законом), на рахунки в цiнних паперах, а також опечатувати каси, примiщення i мiсця зберiгання грошей;

(пункт 7 частини третьої статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.04.2020р. N 559-IX, змiни, внесенi абзацом другим пункту 3 роздiлу I Закону України вiд 13.04.2020р. N 559-IX, в частинi коштiв на єдиному рахунку, вiдкритому у порядку, визначеному статтею 351 Податкового кодексу України, набирають чинностi з 01.01.2021р.)

     8) здiйснювати реєстрацiю обтяжень майна в процесi та у зв'язку з виконавчим провадженням;

     9) використовувати за згодою власника примiщення для тимчасового зберiгання вилученого майна, а також транспортнi засоби стягувача або боржника за їхньою згодою для перевезення майна;

     10) звертатися до суду або органу, який видав виконавчий документ, iз заявою (поданням) про роз'яснення рiшення, про видачу дублiката виконавчого документа у випадках, передбачених цим Законом, до суду, який видав виконавчий документ, - iз заявою (поданням) про встановлення чи змiну порядку i способу виконання рiшення, про вiдстрочку чи розстрочку виконання рiшення;

(через 30 днiв iз дня опублiкування Державною судовою адмiнiстрацiєю України повiдомлення про початок функцiонування Єдиного державного реєстру виконавчих документiв у газетi "Голос України" до пункту 10 частини третьої статтi 18 будуть внесенi змiни, передбаченi пiдпунктом 8 пункту 24 § 1 роздiлу 4 Закону України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     11) приймати рiшення про вiдстрочку та розстрочку виконання рiшення (крiм судових рiшень), за наявностi письмової заяви стягувача;

     12) звертатися до суду з поданням про розшук дитини, про постановлення вмотивованого рiшення про примусове проникнення до житла чи iншого володiння боржника - фiзичної або iншої особи, в якої перебуває дитина, стосовно якої складено виконавчий документ про її вiдiбрання;

     13) звертатися до суду з поданням про примусове проникнення до житла чи iншого володiння боржника - фiзичної або iншої особи, в якої перебуває майно боржника чи майно та кошти, що належать боржниковi вiд iнших осiб;

     14) викликати фiзичних осiб, посадових осiб з приводу виконавчих документiв, що перебувають у виконавчому провадженнi.

     У разi якщо боржник без поважних причин не з'явився за викликом виконавця, виконавець має право звернутися до суду щодо застосування до нього приводу;

     15) залучати в установленому порядку понятих, працiвникiв полiцiї, iнших осiб, а також експертiв, спецiалiстiв, а для проведення оцiнки майна - суб'єктiв оцiночної дiяльностi - суб'єктiв господарювання;

     16) накладати стягнення у виглядi штрафу на фiзичних, юридичних та посадових осiб у випадках, передбачених законом;

     17) застосовувати пiд час примусового виконання рiшень фото- i кiнозйомку, вiдеозапис;

     18) вимагати вiд матерiально вiдповiдальних i посадових осiб боржникiв - юридичних осiб або боржникiв - фiзичних осiб надання пояснень за фактами невиконання рiшень або законних вимог виконавця чи iншого порушення вимог законодавства про виконавче провадження;

     19) у разi ухилення боржника вiд виконання зобов'язань, покладених на нього рiшенням, звертатися до суду, за встановленням тимчасового обмеження у правi виїзду боржника - фiзичної особи чи керiвника боржника - юридичної особи за межi України до виконання зобов'язань за рiшенням або погашення заборгованостi за рiшеннями про стягнення перiодичних платежiв;

(пункт 19 частини третьої статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)
(через 30 днiв iз дня опублiкування Державною судовою адмiнiстрацiєю України повiдомлення про початок функцiонування Єдиного державного реєстру виконавчих документiв у газетi "Голос України" до пункту 19 частини третьої статтi 18 будуть внесенi змiни, передбаченi пiдпунктом 8 пункту 24 § 1 роздiлу 4 Закону України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     20) залучати в разi потреби до проведення чи органiзацiї виконавчих дiй суб'єктiв господарювання, у тому числi на платнiй основi, за рахунок авансового внеску стягувача;

     21) отримувати вiд банкiвських та iнших фiнансових установ iнформацiю про наявнiсть рахункiв та/або стан рахункiв боржника, рух коштiв та операцiї за рахунками боржника, а також iнформацiю про договори боржника про зберiгання цiнностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) iндивiдуального банкiвського сейфа, що охороняється банком;

     22) здiйснювати iншi повноваження, передбаченi цим Законом.

     4. Вимоги виконавця щодо виконання рiшень є обов'язковими на всiй територiї України. Невиконання законних вимог виконавця тягне за собою вiдповiдальнiсть, передбачену законом.

     Залучення для проведення виконавчих дiй працiвникiв полiцiї здiйснюється за вмотивованою постановою виконавця, яка надсилається керiвнику територiального органу полiцiї за мiсцем проведення вiдповiдної виконавчої дiї. У залученнi полiцiї для проведення виконавчих дiй може бути вiдмовлено лише з пiдстав залучення особового складу даного територiального органу полiцiї до припинення групового порушення громадської безпеки i порядку чи масових заворушень, а також для подолання наслiдкiв масштабних аварiй чи iнших масштабних надзвичайних ситуацiй.

     5. Пiд час виконання рiшень виконавець має право на безпосереднiй доступ до iнформацiї про боржникiв, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числi конфiденцiйної, яка мiститься в державних базах даних i реєстрах, у тому числi електронних. Порядок доступу до такої iнформацiї з баз даних та реєстрiв встановлюється Мiнiстерством юстицiї України разом iз державними органами, якi забезпечують їх ведення.

     Стаття 19. Права i обов'язки сторiн та iнших учасникiв виконавчого провадження

     1. Сторони виконавчого провадження та прокурор як учасник виконавчого провадження мають право ознайомлюватися з матерiалами виконавчого провадження, робити з них виписки, знiмати копiї, заявляти вiдводи у випадках, передбачених цим Законом, мають право доступу до автоматизованої системи виконавчого провадження, право оскаржувати рiшення, дiї або бездiяльнiсть виконавця у порядку, встановленому цим Законом, надавати додатковi матерiали, заявляти клопотання, брати участь у вчиненнi виконавчих дiй, надавати уснi та письмовi пояснення, заперечувати проти клопотань iнших учасникiв виконавчого провадження та користуватися iншими правами, наданими законом.

     Право вибору пред'явлення виконавчого документа для примусового виконання до органу державної виконавчої служби або до приватного виконавця, якщо виконання рiшення вiдповiдно до статтi 5 цього Закону вiднесено до компетенцiї i органiв державної виконавчої служби, i приватних виконавцiв, належить стягувачу.

     2. Сторони у процесi виконання рiшення вiдповiдно до процесуального законодавства мають право укласти мирову угоду, що затверджується (визнається) судом, який видав виконавчий документ.

     3. Iншi учасники виконавчого провадження мають право надавати додатковi матерiали, заявляти клопотання, брати участь у вчиненнi виконавчих дiй, надавати уснi та письмовi пояснення, заперечувати проти клопотань iнших учасникiв виконавчого провадження та користуватися iншими правами, наданими законом.

     4. Сторони зобов'язанi невiдкладно, не пiзнiше наступного робочого дня пiсля настання вiдповiдних обставин, письмово повiдомити виконавцю про повне чи часткове самостiйне виконання рiшення боржником, а також про виникнення обставин, що обумовлюють обов'язкове зупинення вчинення виконавчих дiй, про встановлення вiдстрочки або розстрочки виконання, змiну способу i порядку виконання рiшення, змiну мiсця проживання чи перебування (у тому числi змiну їх реєстрацiї) або мiсцезнаходження, а боржник - фiзична особа - також про змiну мiсця роботи.

     5. Боржник зобов'язаний:

     1) утримуватися вiд вчинення дiй, що унеможливлюють чи ускладнюють виконання рiшення;

     2) допускати в установленому законом порядку виконавця до житла та iншого володiння, примiщень i сховищ, що належать йому або якими вiн користується, для проведення виконавчих дiй;

     3) за рiшеннями майнового характеру подати виконавцю протягом п'яти робочих днiв з дня вiдкриття виконавчого провадження декларацiю про доходи та майно боржника, зокрема про майно, яким вiн володiє спiльно з iншими особами, про рахунки у банках чи iнших фiнансових установах, про майно, що перебуває в заставi (iпотецi) або в iнших осiб, чи про кошти та майно, належнi йому вiд iнших осiб, за формою, встановленою Мiнiстерством юстицiї України;

     4) повiдомити виконавцю про змiну вiдомостей, зазначених у декларацiї про доходи та майно боржника, не пiзнiше наступного робочого дня з дня виникнення вiдповiдної обставини;

     5) своєчасно з'являтися на вимогу виконавця;

     6) надавати пояснення за фактами невиконання рiшень або законних вимог виконавця чи iншого порушення вимог законодавства про виконавче провадження.

     6. Особи, якi на пiдставi закону звернулися з позовом в iнтересах iнших осiб (крiм прокурора), беруть участь у виконавчому провадженнi i користуються правами сторони виконавчого провадження, вiдкритого за їхньою заявою або за заявою iншої сторони в справi.

(статтю 19 доповнено новою частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     7. У виконавчому провадженнi за виконавчим документом на пiдставi судового рiшення у справi за позовом, поданим учасником господарського товариства в iнтересах останнього, укладення мирової угоди, вiдмова вiд стягнення i повернення виконавчого документа можливi лише за письмовою згодою всiх осiб, якi у вiдповiднiй справi дiяли в iнтересах господарського товариства.

(статтю 19 доповнено новою частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII, у зв'язку з цим частину шосту вважати частиною восьмою)

     8. Особи, якi беруть участь у виконавчому провадженнi, зобов'язанi сумлiнно користуватися усiма наданими їм правами з метою забезпечення своєчасного та в повному обсязi вчинення виконавчих дiй.

     Стаття 20. Участь експерта, спецiалiста та суб'єкта оцiночної дiяльностi - суб'єкта господарювання у виконавчому провадженнi

     1. Для з'ясування та роз'яснення питань, що виникають пiд час здiйснення виконавчого провадження i потребують спецiальних знань, виконавець виносить постанову про залучення експерта або спецiалiста (кiлькох експертiв або спецiалiстiв), а для проведення оцiнки майна - суб'єктiв оцiночної дiяльностi - суб'єктiв господарювання.

     2. Експертом або спецiалiстом може бути будь-яка дiєздатна особа, яка має необхiднi знання, квалiфiкацiю та досвiд роботи у вiдповiднiй галузi.

     3. Експерт або спецiалiст зобов'язаний надати письмовий висновок, а суб'єкт оцiночної дiяльностi - суб'єкт господарювання - письмовий звiт з питань, що мiстяться в постановi, протягом 15 робочих днiв з дня ознайомлення з постановою виконавця. Цей строк може бути продовжений до 30 робочих днiв за погодженням з виконавцем.

     Експерт або спецiалiст зобов'язаний надавати уснi рекомендацiї щодо дiй, якi виконуються в його присутностi.

     4. Експерт, спецiалiст i суб'єкт оцiночної дiяльностi - суб'єкт господарювання мають право на винагороду за наданi ними послуги.

     Винагорода та iншi витрати, пов'язанi з проведенням експертизи, наданням висновку спецiалiста або звiту суб'єкта оцiночної дiяльностi - суб'єкта господарювання, належать до витрат виконавчого провадження.

     5. Експерт несе кримiнальну вiдповiдальнiсть за вiдмову без поважних причин вiд виконання покладених на нього обов'язкiв пiд час здiйснення виконавчого провадження, надання завiдомо неправдивого висновку пiд час здiйснення виконавчого провадження, про що вiн має бути попереджений виконавцем. Збитки, завданi сторонам внаслiдок видачi завiдомо неправдивого висновку, пiдлягають вiдшкодуванню в порядку, встановленому законом. За недостовiрну чи необ'єктивну оцiнку майна суб'єкт оцiночної дiяльностi - суб'єкт господарювання несе вiдповiдальнiсть у порядку, встановленому законом, а оцiнювач - кримiнальну вiдповiдальнiсть, про що вiн має бути попереджений виконавцем.

     Стаття 21. Участь перекладача у виконавчому провадженнi

     1. Пiд час виконавчого провадження виконавець або сторони у разi потреби можуть запросити перекладача. Перекладачем може бути будь-яка дiєздатна особа, яка володiє мовами, знання яких є необхiдним для перекладу. Особi, яка потребує послуг перекладача, виконавець надає строк для його запрошення, але не бiльш як 10 робочих днiв. У разi якщо зазначена особа не забезпечить участi перекладача у визначений строк, його може призначити постановою виконавець.

     2. Перекладач має право на винагороду за виконану роботу, що належить до витрат виконавчого провадження.

     3. Перекладач несе кримiнальну вiдповiдальнiсть за здiйснення завiдомо неправильного перекладу пiд час виконавчого провадження, а також за вiдмову без поважних причин вiд виконання покладених на нього обов'язкiв пiд час виконавчого провадження, про що вiн має бути попереджений виконавцем.

     Стаття 22. Залучення понятих у виконавчому провадженнi

     1. Виконавчi дiї можуть проводитися у присутностi понятих.

     2. Присутнiсть понятих є обов'язковою у випадку, передбаченому частиною третьою статтi 53 цього Закону, а також у разi вiдсутностi боржника або його представника пiд час вчинення виконавчих дiй, пов'язаних з примусовим входженням на земельнi дiлянки, до нежитлових примiщень i сховищ, де зберiгається майно боржника, на яке звернено стягнення, або майно стягувача, яке має бути повернуто йому в натурi, до житла, iншого володiння особи для забезпечення примусового виселення з нього та вселення в нього, пiд час проведення опису, арешту, вилучення i передачi майна.

     3. Понятими можуть бути будь-якi дiєздатнi особи, якi не мають особистої заiнтересованостi у вчиненнi виконавчих дiй i не пов'язанi мiж собою або з учасниками виконавчого провадження родинними зв'язками, а також пiдлеглi учасникiв виконавчого провадження. Кiлькiсть понятих пiд час вчинення виконавчих дiй не може бути меншою нiж двi особи.

     Понятий має право знати, для участi у провадженнi яких виконавчих дiй його запрошено, на пiдставi якого виконавчого документа вони провадяться, а також робити зауваження з приводу провадження виконавчих дiй. Зауваження понятого пiдлягають занесенню до акта вiдповiдної виконавчої дiї.

     Понятий зобов'язаний засвiдчити факт, змiст i результати виконавчих дiй, пiд час провадження яких вiн був присутнiй. Перед початком виконавчих дiй виконавець роз'яснює понятим їхнi права i обов'язки, про що зазначається в актi.

     Стаття 23. Вiдводи у виконавчому провадженнi

     1. У разi виявлення обставин, передбачених частиною четвертою статтi 5 цього Закону, виконавець зобов'язаний заявити самовiдвiд та повiдомити про це стягувача.

     З тих самих пiдстав вiдвiд виконавцю може бути заявлений стягувачем, боржником або їхнiми представниками. Вiдвiд має бути вмотивованим, викладеним у письмовiй формi i може бути заявлений у будь-який час до закiнчення виконавчого провадження.

     2. Питання про вiдвiд державного виконавця, який не заявив самовiдвiд, вирiшується начальником вiддiлу, якому пiдпорядкований державний виконавець, про що виноситься постанова.

     Питання про вiдвiд, самовiдвiд начальника вiддiлу або всiх державних виконавцiв зазначеного вiддiлу вирiшується керiвником органу державної виконавчої служби вищого рiвня. Постанова про задоволення чи вiдмову в задоволеннi вiдводу, самовiдводу начальника вiддiлу або всiх державних виконавцiв зазначеного вiддiлу може бути оскаржена в 10-денний строк у порядку, встановленому цим Законом.

     У разi вiдводу державного виконавця виконавчий документ передається у встановленому порядку iншому державному виконавцевi або iншому органу державної виконавчої служби.

(через 30 днiв iз дня опублiкування Державною судовою адмiнiстрацiєю України повiдомлення про початок функцiонування Єдиного державного реєстру виконавчих документiв у газетi "Голос України" до абзацу третього частини другої статтi 23 будуть внесенi змiни, передбаченi пiдпунктом 10 пункту 24 § 1 роздiлу 4 Закону України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     Вiдмова у задоволеннi вiдводу державного виконавця може бути оскаржена в 10-денний строк у порядку, встановленому цим Законом.

     Посадовi особи, якi мають право на розгляд питання про вiдвiд державного виконавця, зобов'язанi розглянути заяву про вiдвiд або самовiдвiд у строк до п'яти робочих днiв пiсля її надходження.

     3. Питання про вiдвiд приватному виконавцю, який не заявив самовiдвiд, вирiшується самим приватним виконавцем у строк до п'яти робочих днiв пiсля надходження заяви про вiдвiд.

     У випадку самовiдводу приватного виконавця вiн зобов'язаний повернути виконавчий документ стягувачу або передати його за згодою стягувача iншому приватному виконавцю чи вiдповiдному органу державної виконавчої служби.

(через 30 днiв iз дня опублiкування Державною судовою адмiнiстрацiєю України повiдомлення про початок функцiонування Єдиного державного реєстру виконавчих документiв у газетi "Голос України" до абзацу другого частини третьої статтi 23 будуть внесенi змiни, передбаченi пiдпунктом 10 пункту 24 § 1 роздiлу 4 Закону України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     Постанова приватного виконавця про самовiдвiд або про вiдмову у вiдводi може бути оскаржена стягувачем, боржником або їхнiми представниками до суду.

     4. Експерт, спецiалiст, суб'єкт оцiночної дiяльностi - суб'єкт господарювання, перекладач не можуть брати участi у виконавчому провадженнi i пiдлягають вiдводу, якщо вони є близькими родичами сторiн, їхнiми представниками або iншими особами, якi беруть участь у виконавчому провадженнi, або заiнтересованi в результатi виконання рiшення, або якщо є iншi обставини, що викликають сумнiв у їх неупередженостi.

     За наявностi пiдстав для вiдводу експерт, спецiалiст, суб'єкт оцiночної дiяльностi - суб'єкт господарювання, перекладач зобов'язанi заявити самовiдвiд. З тих самих пiдстав вiдвiд таким особам може бути заявлений стягувачем, боржником або їхнiми представниками. Вiдвiд повинен бути вмотивованим, викладеним у письмовiй формi i може бути заявлений у будь-який час до закiнчення виконавчого провадження.

     Питання про вiдвiд експерта, спецiалiста, суб'єкта оцiночної дiяльностi - суб'єкта господарювання чи перекладача вирiшується у строк до п'яти робочих днiв пiсля надходження заяви про вiдвiд шляхом винесення вмотивованої постанови виконавця.

Роздiл IV
ЗАГАЛЬНI УМОВИ ТА ПОРЯДОК ЗДIЙСНЕННЯ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ

     Стаття 24. Мiсце виконання рiшення

     1. Виконавчi дiї провадяться державним виконавцем за мiсцем проживання, перебування, роботи боржника або за мiсцезнаходженням його майна. Право вибору мiсця вiдкриття виконавчого провадження мiж кiлькома органами державної виконавчої служби, що можуть вчиняти виконавчi дiї щодо виконання рiшення на територiї, на яку поширюються їхнi функцiї, належить стягувачу.

     2. Приватний виконавець приймає до виконання виконавчi документи за мiсцем проживання, перебування боржника - фiзичної особи, за мiсцезнаходженням боржника - юридичної особи або за мiсцезнаходженням майна боржника.

     Виконавчi дiї у виконавчих провадженнях, вiдкритих приватним виконавцем у виконавчому окрузi, можуть вчинятися ним на всiй територiї України.

     3. Виконання рiшення, яке зобов'язує боржника вчинити певнi дiї, здiйснюється виконавцем за мiсцем вчинення таких дiй.

     4. Виконавець має право вчиняти виконавчi дiї щодо звернення стягнення на доходи боржника, виявлення та звернення стягнення на кошти, що перебувають на рахунках боржника у банках чи iнших фiнансових установах, на рахунки в цiнних паперах у депозитарних установах на територiї, на яку поширюється юрисдикцiя України.

     5. У разi необхiдностi проведення перевiрки iнформацiї про наявнiсть боржника чи його майна або про мiсце роботи на територiї, на яку не поширюється компетенцiя державного виконавця, державний виконавець доручає проведення перевiрки або здiйснення опису та арешту майна вiдповiдному органу державної виконавчої служби.

     Порядок надання доручень, пiдстави та порядок вчинення виконавчих дiй на територiї, на яку поширюється компетенцiя iншого органу державної виконавчої служби, передачi виконавчих проваджень вiд одного органу державної виконавчої служби до iншого, вiд одного державного виконавця до iншого визначаються Мiнiстерством юстицiї України.

     Для проведення перевiрки iнформацiї про наявнiсть боржника чи його майна або про мiсце роботи в iншому виконавчому окрузi приватний виконавець має право вчиняти такi дiї самостiйно або залучати iншого приватного виконавця на пiдставi договору про уповноваження на вчинення окремих виконавчих дiй, типова форма якого затверджується Мiнiстерством юстицiї України.

     Стаття 25. Особливостi пiдвiдомчостi виконавчих проваджень органам державної виконавчої служби та утворення виконавчих груп

     1. За наявностi обставин, що ускладнюють виконання рiшення (у разi якщо виконавчi провадження про стягнення коштiв з одного боржника вiдкрито у кiлькох органах державної виконавчої служби, якщо боржник та його майно перебувають на територiї адмiнiстративно-територiальних одиниць, вiднесених до пiдвiдомчостi рiзних органiв державної виконавчої служби, тощо), або у разi виконання зведеного виконавчого провадження в органах державної виконавчої служби можуть утворюватися виконавчi групи в порядку, визначеному Мiнiстерством юстицiї України.

     2. У разi хвороби державного виконавця, його перебування у вiдрядженнi чи вiдпустцi, звiльнення чи вiдсторонення вiд посади державного виконавця, включення державного виконавця до складу виконавчої групи при iншому органi державної виконавчої служби, вiдводу (самовiдводу) державного виконавця, наявностi iнших обставин, що ускладнюють виконання рiшення, виконавче провадження може бути передане вiд одного державного виконавця до iншого.

     3. У разi вiдводу (самовiдводу) всiх державних виконавцiв органу державної виконавчої служби, утворення виконавчої групи, якщо виконавчi провадження щодо одного й того самого боржника вiдкритi в рiзних органах державної виконавчої служби, наявностi iнших обставин, що ускладнюють виконання рiшення, виконавче провадження може бути передане вiд одного органу державної виконавчої служби до iншого.

     4. Передача виконавчих проваджень вiд одного державного виконавця до iншого, вiд одного органу державної виконавчої служби до iншого або до виконавчої групи здiйснюється в порядку, визначеному Мiнiстерством юстицiї України.

     Стаття 26. Початок примусового виконання рiшення

(через 30 днiв iз дня опублiкування Державною судовою адмiнiстрацiєю України повiдомлення про початок функцiонування Єдиного державного реєстру виконавчих документiв у газетi "Голос України" назву статтi 26 буде викладено у новiй редакцiї, передбаченiй пiдпунктом "а" пiдпункту 11 пункту 24 § 1 роздiлу 4 Закону України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     1. Виконавець розпочинає примусове виконання рiшення на пiдставi виконавчого документа, зазначеного у статтi 3 цього Закону:

     1) за заявою стягувача про примусове виконання рiшення;

     2) за заявою прокурора у разi представництва iнтересiв громадянина або держави в судi;

     3) якщо виконавчий документ надiйшов вiд суду у випадках, передбачених законом;

(через 30 днiв iз дня опублiкування Державною судовою адмiнiстрацiєю України повiдомлення про початок функцiонування Єдиного державного реєстру виконавчих документiв у газетi "Голос України" пункт 3 частини першої статтi 26 буде викладено у новiй редакцiї, передбаченiй пiдпунктом "б" пiдпункту 11 пункту 24 § 1 роздiлу 4 Закону України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     4) якщо виконавчий документ надiйшов вiд суду на пiдставi ухвали про надання дозволу на примусове виконання рiшення iноземного суду (суду iноземної держави, iнших компетентних органiв iноземної держави, до повноважень яких належить розгляд цивiльних чи господарських справ, iноземних чи мiжнародних арбiтражiв) у порядку, встановленому законом;

(через 30 днiв iз дня опублiкування Державною судовою адмiнiстрацiєю України повiдомлення про початок функцiонування Єдиного державного реєстру виконавчих документiв у газетi "Голос України" пункт 4 частини першої статтi 26 буде викладено у новiй редакцiї, передбаченiй пiдпунктом "б" пiдпункту 11 пункту 24 § 1 роздiлу 4 Закону України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     5) у разi якщо виконавчий документ надiйшов вiд Нацiонального агентства України з питань виявлення, розшуку та управлiння активами, одержаними вiд корупцiйних та iнших злочинiв.

(через 30 днiв iз дня опублiкування Державною судовою адмiнiстрацiєю України повiдомлення про початок функцiонування Єдиного державного реєстру виконавчих документiв у газетi "Голос України" до пункту 5 частини першої статтi 26 будуть внесенi змiни, передбаченi пiдпунктом "б" пiдпункту 11 пункту 24 § 1 роздiлу 4 Закону України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)
(через 30 днiв iз дня опублiкування Державною судовою адмiнiстрацiєю України повiдомлення про початок функцiонування Єдиного державного реєстру виконавчих документiв у газетi "Голос України" частину першу статтi 26 буде доповнено абзацом сьомим згiдно з пiдпунктом "б" пiдпункту 11 пункту 24 § 1 роздiлу 4 Закону України вi 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     2. До заяви про примусове виконання рiшення стягувач додає квитанцiю про сплату авансового внеску в розмiрi 2 вiдсоткiв суми, що пiдлягає стягненню, але не бiльше 10 мiнiмальних розмiрiв заробiтної плати, а за рiшенням немайнового характеру та рiшень про забезпечення позову - у розмiрi одного мiнiмального розмiру заробiтної плати з боржника - фiзичної особи та в розмiрi двох мiнiмальних розмiрiв заробiтної плати з боржника - юридичної особи.

(абзац перший частини другої статтi 26 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     Вiд сплати авансового внеску звiльняються стягувачi за рiшеннями про:

     стягнення заробiтної плати, поновлення на роботi та за iншими вимогами, що випливають iз трудових правовiдносин;

     обчислення, призначення, перерахунок, здiйснення, надання, одержання пенсiйних виплат, соцiальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов'язковим державним соцiальним страхуванням, виплат та пiльг дiтям вiйни, iнших соцiальних виплат, доплат, соцiальних послуг, допомоги, захисту, пiльг;

     вiдшкодування шкоди, заподiяної калiцтвом або iншим ушкодженням здоров'я, а також смертю фiзичної особи;

     стягнення алiментiв, заборгованостi зi сплати алiментiв, додаткових витрат на дитину, неустойки (пенi) за прострочення сплати алiментiв, суми iндексацiї алiментiв, встановлення побачення з дитиною або усунення перешкод у побаченнi з дитиною;

(абзац шостий частини другої статтi 26 у редакцiї Закону України вiд 03.07.2018р. N 2475-VIII)

     вiдшкодування майнової та/або моральної шкоди, завданої внаслiдок вчинення кримiнального правопорушення.

     Вiд сплати авансового внеску також звiльняються державнi органи, iнвалiди вiйни, iнвалiди I та II груп, законнi представники дiтей-iнвалiдiв i недiєздатних iнвалiдiв I та II груп, громадяни, вiднесенi до категорiй 1 та 2 осiб, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, у разi їх звернення до органiв державної виконавчої служби.

     У разi виконання рiшення Європейського суду з прав людини авансовий внесок не сплачується.

(частину другу статтi 26 доповнено абзацом дев'ятим згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     3. У заявi про примусове виконання рiшення стягувач має право зазначити вiдомостi, що iдентифiкують боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню рiшення (рахунок боржника, мiсце роботи чи отримання ним iнших доходiв, конкретне майно боржника та його мiсцезнаходження тощо), рахунки в банкiвських установах для отримання ним коштiв, стягнутих з боржника, а також зазначає суму, яка частково сплачена боржником за виконавчим документом, за наявностi часткової сплати.

     4. Пiд час пред'явлення виконавчого документа до виконання подаються:

     1) у разi виконання рiшення про конфiскацiю майна у кримiнальному провадженнi - копiї опису майна i вiдповiдного судового рiшення. У разi вiдсутностi у справi опису майна засудженого надсилається довiдка про те, що опис майна не проводився;

     2) у разi виконання рiшення про конфiскацiю майна згiдно з постановою суду - копiя протоколу вилучення майна, що пiдлягає конфiскацiї, або довiдка про вiдсутнiсть такого майна.

     5. Виконавець не пiзнiше наступного робочого дня з дня надходження до нього виконавчого документа виносить постанову про вiдкриття виконавчого провадження, в якiй зазначає про обов'язок боржника подати декларацiю про доходи та майно боржника, попереджає боржника про вiдповiдальнiсть за неподання такої декларацiї або внесення до неї завiдомо неправдивих вiдомостей.

(через 30 днiв iз дня опублiкування Державною судовою адмiнiстрацiєю України повiдомлення про початок функцiонування Єдиного державного реєстру виконавчих документiв у газетi "Голос України" до абзацу першого частини п'ятої статтi 26 будуть внесенi змiни, передбаченi пiдпунктом "в" пiдпункту 11 пункту 24 § 1 роздiлу 4 Закону України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     У постановi про вiдкриття виконавчого провадження за рiшенням, примусове виконання якого передбачає справляння виконавчого збору, державний виконавець зазначає про стягнення з боржника виконавчого збору в розмiрi, встановленому статтею 27 цього Закону.

(через 30 днiв iз дня опублiкування Державною судовою адмiнiстрацiєю України повiдомлення про початок функцiонування Єдиного державного реєстру виконавчих документiв у газетi "Голос України" статтю 26 буде доповнено новими частинами шостою та сьомою згiдно з пiдпунктом "г" пiдпункту 11 пункту 24 § 1 роздiлу 4 Закону України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     6. За рiшенням немайнового характеру виконавець у постановi про вiдкриття виконавчого провадження зазначає про необхiднiсть виконання боржником рiшення протягом 10 робочих днiв (крiм рiшень, що пiдлягають негайному виконанню, рiшень про встановлення побачення з дитиною).

     За рiшенням про встановлення побачення з дитиною державний виконавець у постановi про вiдкриття виконавчого провадження зазначає про необхiднiсть виконання боржником рiшення шляхом забезпечення побачень стягувача з дитиною в порядку, визначеному рiшенням.

(частина шоста статтi 26 у редакцiї Закону України вiд 03.07.2018р. N 2475-VIII)

     7. У разi якщо в заявi стягувача зазначено рахунки боржника у банках, iнших фiнансових установах, виконавець негайно пiсля вiдкриття виконавчого провадження накладає арешт на кошти боржника.

     У разi якщо в заявi стягувача зазначено конкретне майно боржника, виконавець негайно пiсля вiдкриття виконавчого провадження перевiряє в електронних державних базах даних та реєстрах наявнiсть права власностi або iншого майнового права боржника на таке майно та накладає на нього арешт. На iнше майно боржника виконавець накладає арешт в порядку, визначеному статтею 56 цього Закону.

     8. У разi якщо при вiдкриттi виконавчого провадження виконавцем накладено арешт на майно боржника, боржник за погодженням iз стягувачем має право передати йому таке майно або реалiзувати його та передати кошти вiд його реалiзацiї стягувачу в рахунок повного або часткового погашення боргу за виконавчим документом. У разi продажу майна боржника покупець повинен внести кошти за придбане майно на рахунок органу державної виконавчої служби або приватного виконавця. Пiсля передачi майна стягувачу або внесення покупцем коштiв на рахунок органу державної виконавчої служби або приватного виконавця арешт з проданого майна боржника знiмається за постановою виконавця.

     11. Якщо у виконавчому документi про стягнення боргу зазначено про нарахування вiдсоткiв або пенi до моменту виконання рiшення, виконавець у постановi про вiдкриття виконавчого провадження розраховує остаточну суму вiдсоткiв (пенi) за правилами, визначеними у виконавчому документi.

(статтю 26 доповнено частиною одинадцятою згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII, змiни, внесенi пiдпунктом "ґ" пiдпункту 11 пункту 24 § 1 роздiлу 4 Закону України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII, вводяться в дiю з 01.01.2019р.)

     12. До закiнчення виконавчого провадження виконавець за заявою стягувача перераховує розмiр остаточної суми вiдсоткiв (пенi), якi пiдлягають стягненню з боржника, не пiзнiше наступного дня з дня надходження заяви стягувача про такий перерахунок, про що повiдомляє боржника не пiзнiше наступного дня пiсля здiйснення перерахунку.

(статтю 26 доповнено частиною дванадцятою згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII, змiни, внесенi пiдпунктом "ґ" пiдпункту 11 пункту 24 § 1 роздiлу 4 Закону України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII, вводяться в дiю з 01.01.2019р.)

     Стаття 27. Виконавчий збiр

     1. Виконавчий збiр - це збiр, що справляється на всiй територiї України за примусове виконання рiшення органами державної виконавчої служби. Виконавчий збiр стягується з боржника до Державного бюджету України.

     2. Виконавчий збiр стягується державним виконавцем у розмiрi 10 вiдсоткiв суми, що пiдлягає примусовому стягненню, поверненню, або вартостi майна боржника, що пiдлягає передачi стягувачу за виконавчим документом, заборгованостi iз сплати алiментiв.

(частина друга статтi 27 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.07.2018р. N 2475-VIII)

     3. За примусове виконання рiшення немайнового характеру виконавчий збiр стягується в розмiрi двох мiнiмальних розмiрiв заробiтної плати з боржника - фiзичної особи i в розмiрi чотирьох мiнiмальних розмiрiв заробiтної плати з боржника - юридичної особи.

     4. Державний виконавець виносить одночасно з постановою про вiдкриття виконавчого провадження постанову про стягнення виконавчого збору (крiм виконавчих документiв про стягнення алiментiв).

     За виконавчими документами про стягнення алiментiв за наявностi заборгованостi зi сплати алiментiв, сукупний розмiр якої перевищує суму вiдповiдних платежiв за дванадцять мiсяцiв, державний виконавець нараховує виконавчий збiр iз заборгованостi зi сплати алiментiв. У подальшому державний виконавець зобов'язаний нараховувати виконавчий збiр щомiсяця у розмiрi, визначеному частиною другою цiєї статтi, залежно вiд розмiру простроченого щомiсячного алiментного платежу. Постанова про стягнення виконавчого збору за виконавчими документами про стягнення алiментiв виноситься державним виконавцем пiсля погашення заборгованостi зi сплати алiментiв у повному обсязi або у разi повернення виконавчого документа стягувачу чи закiнчення виконавчого провадження на пiдставi розрахунку про його нарахування.

     Стягнутий виконавчий збiр перераховується до Державного бюджету України протягом трьох робочих днiв з дня надходження на вiдповiдний рахунок органу державної виконавчої служби.

(частина четверта статтi 27 у редакцiї Закону України вiд 03.07.2018р. N 2475-VIII)

     5. Виконавчий збiр не стягується:

     1) за виконавчими документами про конфiскацiю майна, стягнення перiодичних платежiв (крiм виконавчих документiв про стягнення алiментiв, за наявностi заборгованостi зi сплати алiментiв, сукупний розмiр якої перевищує суму вiдповiдних платежiв за дванадцять мiсяцiв), накладення арешту на майно для забезпечення позовних вимог, за виконавчими документами, що пiдлягають негайному виконанню;

(пункт 1 частини п'ятої статтi 27 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.07.2018р. N 2475-VIII)

     2) у разi виконання рiшень Європейського суду з прав людини;

     3) якщо виконання рiшення здiйснюється за рахунок коштiв, передбачених бюджетною програмою для забезпечення виконання рiшень суду в порядку, встановленому Законом України "Про гарантiї держави щодо виконання судових рiшень";

     4) за виконавчими документами про стягнення виконавчого збору, стягнення витрат виконавчого провадження, штрафiв, накладених виконавцем вiдповiдно до вимог цього Закону;

     5) у разi виконання рiшення приватним виконавцем;

     6) за виконавчими документами про стягнення заборгованостi, яка пiдлягає врегулюванню вiдповiдно до Закону України "Про заходи, спрямованi на врегулювання заборгованостi теплопостачальних та теплогенеруючих органiзацiй та пiдприємств централiзованого водопостачання i водовiдведення" та Закону України "Про заходи, спрямованi на подолання кризових явищ та забезпечення фiнансової стабiльностi на ринку природного газу", а також згiдно з постановами державних виконавцiв, винесеними до набрання чинностi зазначеними законами;

(частину п'яту статтi 27 доповнено пунктом 6 згiдно iз Законом України вiд 03.11.2016р. N 1730-VIII, пункт 6 частини п'ятої статтi 27 у редакцiї Закону України вiд 14.07.2021р. N 1639-IX)

     6. У разi наступних пред'явлень державному виконавцю до виконання виконавчого документа виконавчий збiр стягується в частинi, що не була стягнута пiд час попереднього виконання.

     7. У разi закiнчення виконавчого провадження у зв'язку iз скасуванням рiшення, що пiдлягало виконанню, або визнання судом виконавчого документа таким, що не пiдлягає виконанню, виконавчий збiр не стягується, а стягнутий виконавчий збiр пiдлягає поверненню.

(частина сьома статтi 27 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.07.2018р. N 2475-VIII)

     8. Пiд час передачi виконавчого документа вiд органу державної виконавчої служби приватному виконавцю виконавчий збiр не стягується, якщо вiн не був стягнутий на момент передачi.

(через 30 днiв iз дня опублiкування Державною судовою адмiнiстрацiєю України повiдомлення про початок функцiонування Єдиного державного реєстру виконавчих документiв у газетi "Голос України" до абзацу першого частини восьмої статтi 27 будуть внесенi змiни, передбаченi пiдпунктом 12 пункту 24 § 1 роздiлу 4 Закону України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     У разi стягнення частини виконавчого збору на момент передачi виконавчого документа приватному виконавцю стягнута частина виконавчого збору поверненню не пiдлягає.

(через 30 днiв iз дня опублiкування Державною судовою адмiнiстрацiєю України повiдомлення про початок функцiонування Єдиного державного реєстру виконавчих документiв у газетi "Голос України" до абзацу другого частини восьмої статтi 27 будуть внесенi змiни, передбаченi пiдпунктом 12 пункту 24 § 1 роздiлу 4 Закону України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     9. Виконавчий збiр не стягується у разi закiнчення виконавчого провадження на пiдставi пункту 9 частини першої статтi 39 цього Закону, якщо рiшення було виконано до винесення постанови про вiдкриття виконавчого провадження, та у разi закiнчення виконавчого провадження на пiдставi пункту 17 частини першої статтi 39 цього Закону. Виконавчий збiр не стягується iз сум податкового боргу (у тому числi штрафних санкцiй та пенi) та недоїмки зi сплати єдиного соцiального внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування у разi їх списання згiдно з пунктами 23, 24 пiдроздiлу 10 роздiлу XX Податкового кодексу України та пунктом 915 роздiлу VIII Закону України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування".

(частина дев'ята статтi 27 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.12.2020р. N 1072-IX)

     10. Виконавчий збiр не стягується, якщо iнше не передбачено угодою про врегулювання спору (мировою угодою), укладеною мiж iноземним суб'єктом та державою Україна на будь-якiй стадiї урегулювання спору або розгляду справи, включаючи стадiю визнання та виконання рiшення, вiдповiдно до якої виконавчий документ не пiдлягає виконанню або покладенi виконавчим документом на боржника зобов'язання пiдлягають припиненню.

     За наявностi обставин, визначених абзацом першим цiєї частини, виконавче провадження, вiдкрите на пiдставi постанови про стягнення виконавчого збору, у тому числi до дати укладення такої угоди, пiдлягає закiнченню вiдповiдно до пункту 19 частини першої статтi 39 цього Закону.

(статтю 27 доповнено частиною десятою згiдно iз Законом України вiд 15.07.2021р. N 1662-IX)

     Стаття 28. Надсилання документiв виконавчого провадження

     1. Копiї постанов виконавця та iншi документи виконавчого провадження (далi - документи виконавчого провадження) доводяться виконавцем до вiдома сторiн та iнших учасникiв виконавчого провадження, надсилаються адресатам простим поштовим вiдправленням або доставляються кур'єром, крiм постанов про вiдкриття виконавчого провадження, про повернення виконавчого документа стягувачу, повiдомлення стягувачу про повернення виконавчого документа без прийняття до виконання, постанов, передбачених пунктами 1 - 4 частини дев'ятої статтi 71 цього Закону, якi надсилаються рекомендованим поштовим вiдправленням. Боржник вважається повiдомленим про початок примусового виконання рiшень, якщо йому надiслано постанову про вiдкриття виконавчого провадження за адресою, зазначеною у виконавчому документi.

(абзац перший частини першої статтi 28 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.07.2018р. N 2475-VIII)
(через 30 днiв iз дня опублiкування Державною судовою адмiнiстрацiєю України повiдомлення про початок функцiонування Єдиного державного реєстру виконавчих документiв у газетi "Голос України" до абзацу першого частини першої статтi 28 будуть внесенi змiни, передбаченi пiдпунктом "а" пiдпункту 13 пункту 24 § 1 роздiлу 4 Закону України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     Документи виконавчого провадження надсилаються стягувачу та боржнику за їхнiми адресами, зазначеними у виконавчому документi. У разi змiни стороною мiсця проживання чи перебування або мiсцезнаходження документи виконавчого провадження надсилаються за адресою, зазначеною у вiдповiднiй заявi сторони виконавчого провадження.

     Документи виконавчого провадження доводяться до вiдома або надсилаються адресатам не пiзнiше наступного робочого дня з дня їх винесення.

     2. Документи виконавчого провадження органам та особам, якi мають офiцiйнi електроннi адреси в Єдинiй судовiй iнформацiйно-телекомунiкацiйнiй системi, надсилаються виключно в електроннiй формi на такi електроннi адреси.

     За письмовим зверненням таких осiб документи виконавчого провадження їм додатково надсилаються за їхнiми адресами, зазначеними у виконавчому документi.

(частина друга статтi 28 у редакцiї Закону України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     3. За умови авансування стягувачем у порядку, передбаченому цим Законом, витрат виконавчого провадження документи виконавчого провадження можуть надсилатися його учасникам рекомендованими листами.

     4. У разi якщо у виконавчому документi зазначено адреси електронної пошти стягувача та/або боржника, документи виконавчого провадження надсилаються стягувачу та/або боржнику також електронною поштою.

     На пiдставi письмової заяви учасника виконавчого провадження документи виконавчого провадження можуть надсилатися адресатам каналами факсимiльного зв'язку, електронною поштою або з використанням iнших засобiв зв'язку.

     Документи виконавчого провадження, надiсланi каналами факсимiльного зв'язку, електронною поштою або з використанням iнших засобiв зв'язку, вважаються врученими, за наявностi належного пiдтвердження їх одержання адресатами.

     5. Виконавець або уповноважена ним особа може особисто вручити документи виконавчого провадження сторонам, iншим учасникам виконавчого провадження, також адмiнiстрацiї пiдприємства, установи, органiзацiї, фiзичнiй особi - пiдприємцю пiд розписку.

     Стаття 29. Час проведення виконавчих дiй

     1. Виконавчi дiї проводяться виконавцем у робочi днi, не ранiше шостої i не пiзнiше двадцять другої години, якщо iнше не передбачено цiєю статтею. Конкретний час проведення виконавчих дiй визначається виконавцем.

     2. Виконавчi дiї в неробочi та святковi днi, встановленi законом, проводяться у час, передбачений частиною першою цiєї статтi, у разi якщо зволiкання неможливе або якщо такi дiї не можуть бути проведенi в iншi днi з вини боржника.

     3. Проведення виконавчих дiй в iнший час, нiж передбачено частиною першою цiєї статтi, допускається, якщо невиконання рiшення створює загрозу життю чи здоров'ю громадян або якщо виконавчi дiї, розпочатi до двадцять другої години, необхiдно продовжити.

     Стаття 30. Особливостi виконання кiлькох рiшень у разi надходження на виконання кiлькох виконавчих документiв щодо одного боржника

     1. Виконання кiлькох рiшень про стягнення коштiв з одного боржника здiйснюється державним виконавцем, який вiдкрив перше виконавче провадження щодо такого боржника, у рамках зведеного виконавчого провадження.

     Виконання кiлькох рiшень про стягнення коштiв з одного боржника здiйснюється приватним виконавцем у рамках зведеного виконавчого провадження.

     Стаття 31. Роз'яснення рiшень, виконавчих документiв, що пiдлягають примусовому виконанню

     1. У разi якщо викладена у виконавчому документi резолютивна частина рiшення є незрозумiлою, виконавець або сторони виконавчого провадження мають право звернутися до суду, який видав виконавчий документ, iз заявою про роз'яснення вiдповiдного рiшення.

     2. У разi якщо змiст виконавчого документа незрозумiлий, виконавець або сторони виконавчого провадження мають право звернутися до органу (посадової особи), який видав виконавчий документ, iз заявою про роз'яснення його змiсту.

     Стаття 32. Вiдкладення проведення виконавчих дiй

     1. За наявностi обставин, що перешкоджають проведенню виконавчих дiй (хвороба сторони виконавчого провадження, вiдрядження сторони виконавчого провадження, стихiйне лихо тощо), або з iнших пiдстав, внаслiдок виникнення яких сторони були позбавленi можливостi скористатися правами, наданими їм цим Законом, виконавець може вiдкласти проведення виконавчих дiй з власної iнiцiативи або за заявою стягувача чи боржника на строк до 10 робочих днiв.

     Про вiдкладення проведення виконавчих дiй виконавець виносить вiдповiдну постанову.

     Стаття 33. Вiдстрочка або розстрочка виконання, встановлення чи змiна способу i порядку виконання рiшення

     1. За наявностi обставин, що ускладнюють виконання рiшення або роблять його неможливим (хвороба сторони виконавчого провадження, вiдрядження сторони виконавчого провадження, стихiйне лихо тощо), сторони мають право звернутися до суду, який розглядав справу як суд першої iнстанцiї, iз заявою про вiдстрочку або розстрочку виконання рiшення. Рiшення про розстрочку виконується в частинi та у строки, встановленi цим рiшенням.

(частина перша статтi 33 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     2. За заявою стягувача виконавець може вiдстрочити або розстрочити виконання рiшення (крiм судового рiшення), за наявностi обставин, передбачених частиною першою цiєї статтi, про що виносить вiдповiдну постанову.

     3. За наявностi обставин, що ускладнюють виконання судового рiшення або роблять його неможливим, сторони, а також виконавець за заявою сторiн або державний виконавець з власної iнiцiативи у випадку, передбаченому Законом України "Про гарантiї держави щодо виконання судових рiшень", мають право звернутися до суду, який розглядав справу як суд першої iнстанцiї, iз заявою про встановлення або змiну способу i порядку виконання рiшення.

(частина третя статтi 33 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     4. Законом можуть встановлюватися особливостi щодо надання вiдстрочки або розстрочки виконання рiшення.

     Стаття 34. Зупинення вчинення виконавчих дiй

     1. Виконавець зупиняє вчинення виконавчих дiй у разi:

     1) проходження боржником строкової вiйськової служби, вiйськової служби за призовом осiб офiцерського складу, вiйськової служби за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод, вiйськової служби за призовом осiб iз числа резервiстiв в особливий перiод, або якщо боржник проходить вiйськову службу та виконує бойовi завдання вiйськової служби у бойовiй обстановцi чи в районi проведення антитерористичної операцiї, здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях, якщо згiдно з умовами служби проведення виконавчих дiй неможливе чи на прохання стягувача, який проходить таку вiйськову службу;

(пункт 1 частини першої статтi 34 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 19.06.2018р. N 2462-VIII, вiд 30.03.2021р. N 1357-IX)

     2) зупинення судом стягнення на пiдставi виконавчого документа;

(через 30 днiв iз дня опублiкування Державною судовою адмiнiстрацiєю України повiдомлення про початок функцiонування Єдиного державного реєстру виконавчих документiв у газетi "Голос України" пункт 2 частини першої статтi 34 буде викладено у новiй редакцiї, передбаченiй пiдпунктом 15 пункту 24 § 1 роздiлу 4 Закону України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     3) зупинення судом реалiзацiї арештованого майна у разi вiдсутностi iншого майна боржника, на яке може бути звернено стягнення;

     4) вiдкриття господарським судом провадження у справi про банкрутство (неплатоспроможнiсть) боржника, якщо вiдповiдно до закону на вимогу стягувача поширюється дiя мораторiю, запровадженого господарським судом. Виконавець не зупиняє вчинення виконавчих дiй у разi перебування виконавчого провадження на стадiї розподiлу стягнутих з боржника грошових сум (у тому числi одержаних вiд реалiзацiї майна боржника);

(пункт 4 частини першої статтi 34 iз змiнами, внесеними згiдно з Кодексом України з процедур банкрутства вiд 18.10.2018р. N 2597-VIII)

     5) звернення виконавця та/або заiнтересованої особи до суду iз заявою про замiну вибулої сторони правонаступником у порядку, встановленому частиною п'ятою статтi 15 цього Закону;

     6) надання судом, який видав виконавчий документ, вiдстрочки виконання рiшення;

     7) якщо вони вчиняються до оптового постачальника електричної енергiї вiдповiдно до Закону України "Про заходи, спрямованi на погашення заборгованостi, що утворилася на оптовому ринку електричної енергiї";

(пункт 7 частини першої статтi 34 у редакцiї Закону України вiд 17.06.2020р. N 719-IX)

     8) затвердження плану санацiї боржника до вiдкриття провадження у справi про банкрутство (неплатоспроможнiсть), якщо стягувач включений до плану санацiї;

(пункт 8 частини першої статтi 34 iз змiнами, внесеними згiдно з Кодексом України з процедур банкрутства вiд 18.10.2018р. N 2597-VIII)

     9) надiслання виконавчого документа до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, у випадку, передбаченому частиною третьою статтi 4 Закону України "Про гарантiї держави щодо виконання судових рiшень";

(через 30 днiв iз дня опублiкування Державною судовою адмiнiстрацiєю України повiдомлення про початок функцiонування Єдиного державного реєстру виконавчих документiв у газетi "Голос України" до пункту 9 частини першої статтi 34 будуть внесенi змiни, передбаченi пiдпунктом 15 пункту 24 § 1 роздiлу 4 Закону України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     10) включення (за кожним кредитором, який є стягувачем у вiдповiдному виконавчому провадженнi) пiдприємств, що виробляють, транспортують та постачають теплову енергiю, надають послуги з централiзованого опалення та постачання гарячої води, пiдприємств централiзованого водопостачання та водовiдведення, що надають послуги з централiзованого водопостачання та водовiдведення, послуги з постачання холодної води та послуги з водовiдведення (з використанням внутрiшньобудинкових систем), до реєстру пiдприємств, що беруть участь у процедурi врегулювання заборгованостi вiдповiдно до Закону України "Про заходи, спрямованi на врегулювання заборгованостi теплопостачальних та теплогенеруючих органiзацiй та пiдприємств централiзованого водопостачання i водовiдведення", з виконавчих проваджень, стягувачами за якими є Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України", її дочiрня компанiя "Газ України", публiчне акцiонерне товариство "Укртрансгаз", оператор газотранспортної системи, оператори газорозподiльних систем, електропостачальники, оператори системи розподiлу (як правонаступники в частинi прав та обов'язкiв за договорами на постачання електричної енергiї та про користування електричною енергiєю), у тому числi їхнi правонаступники у разi замiни стягувача у виконавчому провадженнi, а також теплогенеруючi органiзацiї, а боржниками - пiдприємства, що виробляють теплову енергiю, транспортують та постачають теплову енергiю, надають послуги з централiзованого опалення та централiзованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергiї та постачання гарячої води, та пiдприємства централiзованого водопостачання та водовiдведення, що надають послуги з централiзованого постачання холодної води та водовiдведення (з використанням внутрiшньобудинкових систем), послуги з централiзованого водопостачання та централiзованого водовiдведення;

(частину першу статтi 34 доповнено пунктом 10 згiдно iз Законом України вiд 03.11.2016р. N 1730-VIII, пункт 10 частини першої статтi 34 у редакцiї Закону України вiд 14.07.2021р. N 1639-IX)

     11) встановлення мораторiю на звернення стягнення на активи боржника за зобов'язаннями пiдприємств залiзничного транспорту, майно яких розмiщене на територiї проведення антитерористичної операцiї, здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях, на якiй органи державної влади тимчасово не здiйснюють свої повноваження;

(частину першу статтi 34 доповнено пунктом 11 згiдно iз Законом України вiд 20.12.2016р. N 1787-VIII, пункт 11 частини першої статтi 34 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.06.2018р. N 2462-VIII)

     12) включення державних пiдприємств або пакетiв акцiй (часток) господарських товариств до перелiку об'єктiв малої або великої приватизацiї, що пiдлягають приватизацiї;

(частину першу статтi 34 доповнено пунктом 12 згiдно iз Законом України вiд 18.01.2018р. N 2269-VIII)

     13) наявностi пiдстав, передбачених статтею 21 Закону України "Про деякi питання заборгованостi пiдприємств оборонно-промислового комплексу - учасникiв Державного концерну "Укроборонпром" та забезпечення їх стабiльного розвитку";

(частину першу статтi 34 доповнено пунктом 13 згiдно iз Законом України вiд 12.07.2018р. N 2508-VIII)

     14) наявностi пiдстав, передбачених статтею 1 Закону України "Про вiдновлення платоспроможностi державних вугледобувних пiдприємств";

(частину першу статтi 34 доповнено пунктом 14 згiдно iз Законом України вiд 18.12.2018р. N 2658-VIII)

     15) якщо сума, що стягується, пiдлягає врегулюванню вiдповiдно до процедур, передбачених Законом України "Про заходи, спрямованi на подолання кризових явищ та забезпечення фiнансової стабiльностi на ринку природного газу", за умови перебування боржника в реєстрi пiдприємств, якi беруть участь у процедурi врегулювання заборгованостi суб'єктiв ринку природного газу;

(частину першу статтi 34 доповнено пунктом 15 згiдно iз Законом України вiд 14.07.2021р. N 1639-IX)

     16) якщо рiшенням, на пiдставi якого видано виконавчий документ, зобов'язано Нацiональну комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановити оператору газорозподiльних систем економiчно обґрунтований тариф на послуги з розподiлу природного газу з включенням компенсацiй за перiод з 1 сiчня 2015 року по 31 грудня 2020 року включно.

(частину першу статтi 34 доповнено пунктом 16 згiдно iз Законом України вiд 14.07.2021р. N 1639-IX)

     2. Виконавець не пiзнiше наступного робочого дня, коли йому стало вiдомо про обставини, зазначенi в частинi першiй цiєї статтi, а з пiдстави, передбаченої пунктом 9 частини першої цiєї статтi, - у день надiслання виконавчого документа до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, зупиняє вчинення виконавчих дiй, про що виносить вiдповiдну постанову.

(через 30 днiв iз дня опублiкування Державною судовою адмiнiстрацiєю України повiдомлення про початок функцiонування Єдиного державного реєстру виконавчих документiв у газетi "Голос України" до частини другої статтi 34 будуть внесенi змiни, передбаченi пiдпунктом 15 пункту 24 § 1 роздiлу 4 Закону України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     3. Виконавче провадження з пiдстави, передбаченої пунктом 7 частини першої цiєї статтi, не зупиняється в разi стягнення заборгованостi перед Нацiональною акцiонерною компанiєю "Нафтогаз України" та/або її дочiрнiм пiдприємством, що здiйснювало постачання природного газу на пiдставi лiцензiї.

     4. Виконавче провадження з пiдстави, передбаченої пунктом 10 частини першої цiєї статтi, зупиняється у частинi стягнення з теплопостачальних та теплогенеруючих органiзацiй заборгованостi за спожитий природний газ, використаний станом на 1 червня 2021 року для виробництва теплової енергiї, послуг з централiзованого опалення та централiзованого постачання гарячої води, послуг з постачання теплової енергiї та постачання гарячої води (з урахуванням суми неустойки (штрафу, пенi), iнфляцiйних нарахувань, процентiв рiчних, нарахованих на заборгованiсть за спожитий природний газ), а також за послуги з транспортування i розподiлу природного газу, теплову енергiю, отриману для її подальшого постачання споживачам та/або надання вiдповiдних комунальних послуг, та пiдприємств централiзованого водопостачання та водовiдведення за електричну енергiю, спожиту для виробництва та надання послуг з централiзованого постачання холодної води та водовiдведення (з використанням внутрiшньобудинкових систем), послуг з централiзованого водопостачання та централiзованого водовiдведення.

(статтю 34 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 03.11.2016р. N 1730-VIII, частина четверта статтi 34 у редакцiї Закону України вiд 14.07.2021р. N 1639-IX)

     Стаття 35. Строки зупинення вчинення виконавчих дiй

     1. Виконавець зупиняє вчинення виконавчих дiй у випадках, передбачених пунктами 1, 4, 6, 8, 11 частини першої статтi 34 цього Закону, до закiнчення строку дiї зазначених обставин, а у випадках, передбачених пунктами 2, 3 i 5 частини першої статтi 34 цього Закону, - до розгляду питання по сутi.

(частина перша статтi 35 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.12.2016р. N 1787-VIII)

     2. У випадку, передбаченому пунктом 7 частини першої статтi 34 цього Закону, виконавець зупиняє вчинення виконавчих дiй до закiнчення строку дiї процедури погашення заборгованостi пiдприємствами паливно-енергетичного комплексу, визначеного Законом України "Про заходи, спрямованi на забезпечення сталого функцiонування пiдприємств паливно-енергетичного комплексу".

(пункт 7 частини першої статтi 34 у редакцiї Закону України вiд 17.06.2020р. N 719-IX)

     3. У випадку, передбаченому пунктом 9 частини першої статтi 34 цього Закону, виконавець зупиняє вчинення виконавчих дiй до надходження вiд центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, повiдомлення про перерахування коштiв на вiдповiдний рахунок органу державної виконавчої служби або стягувачу.

     4. Арешт, накладений виконавцем на майно боржника, у тому числi на кошти на рахунках боржника у банках та iнших фiнансових установах, протягом строку, на який виконавець зупиняє вчинення виконавчих дiй, не знiмається, крiм випадкiв, передбачених пунктами 10, 15 частини першої статтi 34 цього Закону. У перiод зупинення вчинення виконавчих дiй виконавець має право звертатися до суду в порядку, встановленому цим Законом, а також вживати заходiв до розшуку боржника (його майна) або проведення перевiрки його майнового стану.

(частина четверта статтi 35 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 03.11.2016р. N 1730-VIII, вiд 14.07.2021р. N 1639-IX)

     5. Пiсля усунення обставин, що стали пiдставою для зупинення вчинення виконавчих дiй, виконавець не пiзнiше наступного робочого дня з моменту, коли йому стало про це вiдомо, зобов'язаний продовжити примусове виконання рiшення у порядку, встановленому цим Законом, про що виносить вiдповiдну постанову.

     6. У випадку, передбаченому пунктом 10 частини першої статтi 34 цього Закону, виконавець зупиняє вчинення виконавчих дiй до виключення боржника з реєстру пiдприємств, що беруть участь у процедурi врегулювання заборгованостi вiдповiдно до Закону України "Про заходи, спрямованi на врегулювання заборгованостi теплопостачальних та теплогенеруючих органiзацiй та пiдприємств централiзованого водопостачання i водовiдведення" (за кожним кредитором, який є стягувачем у вiдповiдному виконавчому провадженнi). У разi поновлення виконавчого провадження, зупиненого на пiдставi пункту 10 частини першої статтi 34 цього Закону, виконавче провадження повторному зупиненню з цих пiдстав не пiдлягає.

(статтю 35 доповнено частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 03.11.2016р. N 1730-VIII, частина шоста статтi 35 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.07.2021р. N 1639-IX)

     7. У випадку, передбаченому пунктом 13 частини першої статтi 34 цього Закону, виконавець зупиняє вчинення виконавчих дiй на перiод дiї обставин, визначених статтею 21 Закону України "Про деякi питання заборгованостi пiдприємств оборонно-промислового комплексу - учасникiв Державного концерну "Укроборонпром" та забезпечення їх стабiльного розвитку";

(статтю 35 доповнено частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 12.07.2018р. N 2508-VIII)

     8. У випадку, передбаченому пунктом 14 частини першої статтi 34 цього Закону, виконавець зупиняє вчинення виконавчих дiй на перiод дiї обставин, визначених статтею 1 Закону України "Про вiдновлення платоспроможностi державних вугледобувних пiдприємств".

(статтю 35 доповнено частиною восьмою згiдно iз Законом України вiд 18.12.2018р. N 2658-VIII)

     9. У випадку, передбаченому пунктом 15 частини першої статтi 34 цього Закону, виконавець зупиняє вчинення виконавчих дiй до виключення боржника з реєстру пiдприємств, якi беруть участь у процедурi врегулювання заборгованостi суб'єктiв ринку природного газу вiдповiдно до Закону України "Про заходи, спрямованi на подолання кризових явищ та забезпечення фiнансової стабiльностi на ринку природного газу". У разi поновлення виконавчого провадження, зупиненого на пiдставi пункту 15 частини першої статтi 34 цього Закону, виконавче провадження повторному зупиненню з таких пiдстав не пiдлягає.

(статтю 35 доповнено частиною дев'ятою згiдно iз Законом України вiд 14.07.2021р. N 1639-IX)

     Стаття 36. Розшук боржника, його майна, розшук дитини за виконавчим документом про вiдiбрання дитини

     1. У разi вiдсутностi вiдомостей про мiсце проживання, перебування боржника - фiзичної особи, а також дитини за виконавчими документами про вiдiбрання дитини виконавець звертається до суду з поданням про винесення ухвали про розшук боржника або дитини.

     2. Розшук боржника - юридичної особи, майна боржника органiзовує виконавець шляхом подання запитiв до вiдповiдних органiв, установ або проведення перевiрки iнформацiї про майно чи доходи боржника, що мiститься в базах даних i реєстрах, та перевiрки майнового стану боржника за мiсцем проживання (перебування) або його мiсцезнаходженням.

     3. У разi необхiдностi розшуку транспортного засобу боржника виконавець виносить постанову про такий розшук, яка є обов'язковою для виконання полiцiєю.

(абзац перший частини третьої статтi 36 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     Тимчасове затримання та зберiгання полiцiєю на спецiальних майданчиках чи стоянцi виявленого за результатами розшуку транспортного засобу боржника здiйснюються в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Розшук транспортного засобу боржника припиняється в разi його виявлення, про що виконавцем не пiзнiше наступного робочого дня виноситься постанова про зняття майна з розшуку.

     4. Витрати, пов'язанi з розшуком боржника, майна боржника та його зберiганням, дитини за виконавчими документами про вiдiбрання дитини, стягуються з боржника у порядку, встановленому цим Законом.

     Стаття 37. Повернення виконавчого документа стягувачу

(через 30 днiв iз дня опублiкування Державною судовою адмiнiстрацiєю України повiдомлення про початок функцiонування Єдиного державного реєстру виконавчих документiв у газетi "Голос України" назву статтi 37 буде викладено у новiй редакцiї, передбаченiй пiдпунктом 16 пункту 24 § 1 роздiлу 4 Закону України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     1. Виконавчий документ повертається стягувачу, якщо:

(через 30 днiв iз дня опублiкування Державною судовою адмiнiстрацiєю України повiдомлення про початок функцiонування Єдиного державного реєстру виконавчих документiв у газетi "Голос України" абзац перший частини першої статтi 37 буде викладено у новiй редакцiї, передбаченiй пiдпунктом 16 пункту 24 § 1 роздiлу 4 Закону України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     1) стягувач подав письмову заяву про повернення виконавчого документа;

(через 30 днiв iз дня опублiкування Державною судовою адмiнiстрацiєю України повiдомлення про початок функцiонування Єдиного державного реєстру виконавчих документiв у газетi "Голос України" пункт 1 частини першої статтi 37 буде викладено у новiй редакцiї, передбаченiй пiдпунктом 16 пункту 24 § 1 роздiлу 4 Закону України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     2) у боржника вiдсутнє майно, на яке може бути звернено стягнення, а здiйсненi виконавцем вiдповiдно до цього Закону заходи щодо розшуку такого майна виявилися безрезультатними;

(пункт 2 частини першої статтi 37 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     3) стягувач вiдмовився залишити за собою майно боржника, нереалiзоване пiд час виконання рiшення, за вiдсутностi iншого майна, на яке можливо звернути стягнення;

     4) стягувач перешкоджає проведенню виконавчих дiй або не здiйснив авансування витрат виконавчого провадження, передбачене статтею 43 цього Закону, незважаючи на попередження виконавця про повернення йому виконавчого документа;

(через 30 днiв iз дня опублiкування Державною судовою адмiнiстрацiєю України повiдомлення про початок функцiонування Єдиного державного реєстру виконавчих документiв у газетi "Голос України" до пункту 4 частини першої статтi 37 будуть внесенi змiни, передбаченi пiдпунктом 16 пункту 24 § 1 роздiлу 4 Закону України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     5) у результатi вжитих виконавцем заходiв неможливо встановити особу боржника, з'ясувати мiсцезнаходження боржника - юридичної особи, мiсце проживання, перебування боржника - фiзичної особи (крiм випадкiв, коли виконанню пiдлягають виконавчi документи про стягнення алiментiв, вiдшкодування шкоди, завданої калiцтвом чи iншим ушкодженням здоров'я, у зв'язку з втратою годувальника, про вiдiбрання дитини, а також виконавчi документи, за якими мають бути стягнутi кошти чи iнше майно, та iншi виконавчi документи, що можуть бути виконанi без участi боржника);

     6) у боржника вiдсутнє визначене виконавчим документом майно, яке вiн за виконавчим документом повинен передати стягувачу в натурi;

     7) боржник - фiзична особа (крiм випадкiв, коли виконанню пiдлягають виконавчi документи про стягнення алiментiв, вiдшкодування шкоди, завданої калiцтвом чи iншим ушкодженням здоров'я, у зв'язку iз втратою годувальника, а також виконавчi документи про вiдiбрання дитини) чи транспортнi засоби боржника, розшук яких здiйснювався полiцiєю, не виявленi протягом року з дня оголошення розшуку;

     8) вiдстрочка виконання рiшення, надана судом, яким постановлено рiшення, не закiнчилася;

     9) законом встановлено заборону щодо звернення стягнення на майно чи кошти боржника, якщо в нього вiдсутнє iнше майно чи кошти, на якi можливо звернути стягнення, а також щодо проведення iнших виконавчих дiй стосовно боржника, що виключає можливiсть виконання вiдповiдного рiшення;

     10) вiдсутня його згода на замiщення приватного виконавця у випадках, передбачених Законом України "Про органи та осiб, якi здiйснюють примусове виконання судових рiшень i рiшень iнших органiв";

     11) запроваджено тимчасову адмiнiстрацiю банку-боржника, крiм рiшень немайнового характеру.

     2. Про наявнiсть обставин, зазначених у пунктах 2 - 6 частини першої цiєї статтi, виконавець складає акт.

     3. У разi повернення виконавчого документа з пiдстав, передбачених частиною першою цiєї статтi, стягувачу повертаються невикористанi суми внесеного ним авансового внеску. На письмову вимогу стягувача виконавцем надається звiт про використання авансового внеску. У разi повернення виконавчого документа стягувачу на пiдставi пунктiв 1, 3, 11 частини першої цiєї статтi арешт з майна знiмається.

(через 30 днiв iз дня опублiкування Державною судовою адмiнiстрацiєю України повiдомлення про початок функцiонування Єдиного державного реєстру виконавчих документiв у газетi "Голос України" до частини третьої статтi 37 будуть внесенi змiни, передбаченi пiдпунктом 16 пункту 24 § 1 роздiлу 4 Закону України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     4. Про повернення стягувачу виконавчого документа та авансового внеску виконавець виносить постанову.

(через 30 днiв iз дня опублiкування Державною судовою адмiнiстрацiєю України повiдомлення про початок функцiонування Єдиного державного реєстру виконавчих документiв у газетi "Голос України" частину четверту статтi 37 буде викладено у новiй редакцiї, передбаченiй пiдпунктом 16 пункту 24 § 1 роздiлу 4 Закону України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     5. Повернення виконавчого документа стягувачу з пiдстав, передбачених цiєю статтею, не позбавляє його права повторно пред'явити виконавчий документ до виконання протягом строкiв, встановлених статтею 12 цього Закону, крiм випадкiв, коли виконавчий документ не пiдлягає виконанню або покладенi виконавчим документом на боржника зобов'язання пiдлягають припиненню вiдповiдно до умов угоди про врегулювання спору (мирової угоди), укладеної мiж iноземним суб'єктом та державою Україна на будь-якiй стадiї урегулювання спору або розгляду справи, включаючи стадiю визнання та виконання рiшення, незалежно вiд дати укладення такої угоди.

(частина п'ята статтi 37 у редакцiї Закону України вiд 15.07.2021р. N 1662-IX)
(через 30 днiв iз дня опублiкування Державною судовою адмiнiстрацiєю України повiдомлення про початок функцiонування Єдиного державного реєстру виконавчих документiв у газетi "Голос України" до частина п'ятої статтi 37 будуть внесенi змiни, передбаченi пiдпунктом 16 пункту 24 § 1 роздiлу 4 Закону України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     Стаття 38. Зупинення виконавчого провадження у разi поновлення судом строку подання апеляцiйної скарги або прийняття такої апеляцiйної скарги до розгляду

(назва статтi 38 у редакцiї Закону України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     1. Виконавче провадження зупиняється виконавцем у разi поновлення судом строку подання апеляцiйної скарги на рiшення, за яким видано виконавчий документ, або прийняття такої апеляцiйної скарги до розгляду (крiм виконавчих документiв, що пiдлягають негайному виконанню).

(частина перша статтi 38 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     2. Про зупинення виконавчого провадження виконавець виносить постанову не пiзнiше наступного робочого дня з дня отримання судового рiшення.

(частина друга статтi 38 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     Стаття 39. Закiнчення виконавчого провадження

     1. Виконавче провадження пiдлягає закiнченню у разi:

     1) визнання судом вiдмови стягувача вiд примусового виконання судового рiшення;

     2) затвердження судом мирової угоди, укладеної сторонами у процесi виконання рiшення;

(пункт 2 частини першої статтi 39 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     3) припинення юридичної особи - сторони виконавчого провадження, якщо виконання її обов'язкiв чи вимог у виконавчому провадженнi не допускає правонаступництва, смертi, оголошення померлим або визнання безвiсно вiдсутнiм стягувача чи боржника;

     4) прийняття Нацiональним банком України рiшення про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю банку-боржника;

     5) скасування або визнання нечинним рiшення, на пiдставi якого виданий виконавчий документ, або визнання судом виконавчого документа таким, що не пiдлягає виконанню;

(пункт 5 частини першої статтi 39 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     6) письмової вiдмови стягувача вiд одержання предметiв, вилучених у боржника пiд час виконання рiшення про передачу їх стягувачу, або знищення речi, що має бути передана стягувачу в натурi або оплатно вилучена;

     7) закiнчення строку, передбаченого законом для вiдповiдного виду стягнення, крiм випадку, якщо iснує заборгованiсть iз стягнення вiдповiдних платежiв;

     8) пункт 8 частини першої статтi 39 виключено

(згiдно з Кодексом України з процедур банкрутства вiд 18.10.2018р. N 2597-VIII)

     9) фактичного виконання в повному обсязi рiшення згiдно з виконавчим документом;

     10) повернення виконавчого документа без виконання на вимогу суду або iншого органу (посадової особи), який видав виконавчий документ;

(через 30 днiв iз дня опублiкування Державною судовою адмiнiстрацiєю України повiдомлення про початок функцiонування Єдиного державного реєстру виконавчих документiв у газетi "Голос України" до пункту 10 частини першої статтi 39 будуть внесенi змiни, передбаченi абзацом п'ятим пiдпункту 18 пункту 24 § 1 роздiлу 4 Закону України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     11) надiслання виконавчого документа до суду, який його видав, у випадку, передбаченому частиною третьою статтi 63 цього Закону;

(через 30 днiв iз дня опублiкування Державною судовою адмiнiстрацiєю України повiдомлення про початок функцiонування Єдиного державного реєстру виконавчих документiв у газетi "Голос України" пункт 11 частини першої статтi 39 буде викладено у новiй редакцiї, передбаченiй абзацами шостим та сьомим пiдпункту 18 пункту 24 § 1 роздiлу 4 Закону України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     12) якщо рiшення фактично виконано пiд час виконання рiшення Європейського суду з прав людини;

     13) непред'явлення виконавчого документа за вiдновленим виконавчим провадженням у строки, визначенi статтею 41 цього Закону;

     14) якщо стягненi з боржника в повному обсязi кошти не витребуванi стягувачем протягом року та у зв'язку з цим перерахованi до Державного бюджету України;

     15) якщо коштiв, що надiйшли вiд реалiзацiї заставленого майна (за виконавчим документом про звернення стягнення на заставлене майно), недостатньо для задоволення вимог стягувача - заставодержателя, а також якщо майно, яке є предметом iпотеки, передано iпотекодержателю або придбано ним вiдповiдно до вимог Закону України "Про iпотеку" за виконавчим документом про звернення стягнення на майно, яке є предметом iпотеки;

     16) врегулювання (погашення, списання) вiдповiдно до Закону України "Про заходи, спрямованi на врегулювання заборгованостi теплопостачальних та теплогенеруючих органiзацiй та пiдприємств централiзованого водопостачання i водовiдведення" неустойки (штрафiв, пенi), iнших штрафних, фiнансових санкцiй, а також iнфляцiйних нарахувань i процентiв рiчних, нарахованих на заборгованiсть теплопостачальних та теплогенеруючих органiзацiй перед Нацiональною акцiонерною компанiєю "Нафтогаз України", її дочiрньою компанiєю "Газ України", публiчним акцiонерним товариством "Укртрансгаз", оператором газотранспортної системи та операторами газорозподiльних систем, за спожитий природний газ, а також послуги з його транспортування та розподiлу вiдповiдно, перед теплогенеруючими органiзацiями за теплову енергiю, отриману для її подальшого постачання споживачам та/або надання вiдповiдних комунальних послуг, пiдприємств централiзованого водопостачання та водовiдведення, що надають послуги з централiзованого постачання холодної води та водовiдведення (з використанням внутрiшньобудинкових систем), послуги з централiзованого водопостачання та централiзованого водовiдведення, перед електропостачальниками або операторами системи розподiлу (як правонаступниками в частинi прав та обов'язкiв за договорами на постачання електричної енергiї та про користування електричною енергiєю) за спожиту електричну енергiю, що пiдлягали виконанню на пiдставi виконавчого документа за судовим рiшенням, яке набрало законної сили;

(частину першу статтi 39 доповнено пунктом 16 згiдно iз Законом України вiд 03.11.2016р. N 1730-VIII, пункт 16 частини першої статтi 39 у редакцiї Закону України вiд 14.07.2021р. N 1639-IX)

     17) списання згiдно з пунктами 23, 24 пiдроздiлу 10 роздiлу XX Податкового кодексу України в повному обсязi сум податкового боргу (у тому числi штрафних санкцiй та пенi), що пiдлягали виконанню на пiдставi виконавчого документа;

(частину першу статтi 39 доповнено пунктом 17 згiдно iз Законом України вiд 04.12.2020р. N 1072-IX)

     18) списання згiдно з пунктом 915 роздiлу VIII Закону України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" сум недоїмки зi сплати єдиного соцiального внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування (у тому числi штрафних санкцiй та пенi), що пiдлягали виконанню на пiдставi виконавчого документа;

(частину першу статтi 39 доповнено пунктом 18 згiдно iз Законом України вiд 04.12.2020р. N 1072-IX)

     19) прийняття Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб рiшення про початок процедури лiквiдацiї банку-боржника;

(частину першу статтi 39 доповнено пунктом 19 згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1588-IX)

     19) якщо вiдповiдно до умов угоди про врегулювання спору (мирової угоди), укладеної мiж iноземним суб'єктом та державою Україна на будь-якiй стадiї урегулювання спору або розгляду справи, включаючи стадiю визнання та виконання рiшення, виконавчий документ не пiдлягає виконанню або покладенi виконавчим документом на боржника зобов'язання пiдлягають припиненню незалежно вiд дати укладення такої угоди;

(частину першу статтi 39 доповнено пунктом 19 згiдно iз Законом України вiд 15.07.2021р. N 1662-IX)

     19) врегулювання (погашення, списання) вiдповiдно до Закону України "Про заходи, спрямованi на подолання кризових явищ та забезпечення фiнансової стабiльностi на ринку природного газу" неустойки (штрафiв, пенi), iнших штрафних, фiнансових санкцiй, а також iнфляцiйних нарахувань i процентiв рiчних, нарахованих на заборгованiсть учасникiв процедури врегулювання заборгованостi, що пiдлягали виконанню на пiдставi виконавчого документа за судовим рiшенням, яке набрало законної сили;

(частину першу статтi 39 доповнено пунктом 19 згiдно iз Законом України вiд 14.07.2021р. N 1639-IX)

     20) врегулювання (погашення, списання) оператором газорозподiльної системи заборгованостi вiдповiдно до Закону України "Про заходи, спрямованi на подолання кризових явищ та забезпечення фiнансової стабiльностi на ринку природного газу", якщо таке виконавче провадження розпочато за рiшенням про зобов'язання Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановити оператору газорозподiльної системи економiчно обґрунтований тариф на послуги з розподiлу природного газу з включенням компенсацiй за перiод з 1 сiчня 2015 року по 31 грудня 2020 року включно.

(частину першу статтi 39 доповнено пунктом 20 згiдно iз Законом України вiд 14.07.2021р. N 1639-IX)

     2. Постанова про закiнчення виконавчого провадження з пiдстав, передбачених частиною першою цiєї статтi, виноситься в день настання вiдповiдних обставин або в день, коли виконавцю стало вiдомо про такi обставини.

     3. У випадках, передбачених пунктами 1 - 3, 5 - 7, 9 - 12, 14 - 19 частини першої цiєї статтi, виконавчий документ надсилається разом iз постановою про закiнчення виконавчого провадження до суду або iншого органу (посадовiй особi), який його видав.

(частина третя статтi 39 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.07.2021р. N 1662-IX)
(через 30 днiв iз дня опублiкування Державною судовою адмiнiстрацiєю України повiдомлення про початок функцiонування Єдиного державного реєстру виконавчих документiв у газетi "Голос України" частину третю статтi 39 буде викладено у новiй редакцiї, передбаченiй абзацами восьмим та дев'ятим пiдпункту 18 пункту 24 § 1 роздiлу 4 Закону України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     4. Постанова про закiнчення виконавчого провадження з пiдстав, передбачених пунктами 4 i 19 частини першої цiєї статтi, разом з виконавчим документом надсилається до уповноваженої особи Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб та Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб.

(частина четверта статтi 39 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1588-IX)

     5. Частину п'яту статтi 39 виключено

(згiдно з Кодексом України з процедур банкрутства вiд 18.10.2018р. N 2597-VIII)

     Стаття 40. Наслiдки закiнчення виконавчого провадження, повернення виконавчого документа

(через 30 днiв iз дня опублiкування Державною судовою адмiнiстрацiєю України повiдомлення про початок функцiонування Єдиного державного реєстру виконавчих документiв у газетi "Голос України" назву статтi 40 буде викладено у новiй редакцiї, передбаченiй пiдпунктом 19 пункту 24 § 1 роздiлу 4 Закону України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     1. У разi закiнчення виконавчого провадження (крiм закiнчення виконавчого провадження за судовим рiшенням, винесеним у порядку забезпечення позову чи вжиття запобiжних заходiв, а також, крiм випадкiв нестягнення виконавчого збору або витрат виконавчого провадження, нестягнення основної винагороди приватним виконавцем), повернення виконавчого документа до суду, який його видав, арешт, накладений на майно (кошти) боржника, знiмається, вiдомостi про боржника виключаються з Єдиного реєстру боржникiв, скасовуються iншi вжитi виконавцем заходи щодо виконання рiшення, а також проводяться iншi необхiднi дiї у зв'язку iз закiнченням виконавчого провадження.

(абзац перший частини першої статтi 40 iз змiнами, внесеними згiдно з Кодексом України з процедур банкрутства вiд 18.10.2018р. N 2597-VIII)
(через 30 днiв iз дня опублiкування Державною судовою адмiнiстрацiєю України повiдомлення про початок функцiонування Єдиного державного реєстру виконавчих документiв у газетi "Голос України" до абзацу першого частини першої статтi 40 будуть внесенi змiни, передбаченi пiдпунктом 19 пункту 24 § 1 роздiлу 4 Закону України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     Виконавче провадження, щодо якого винесено постанову про його закiнчення, не може бути розпочате знову, крiм випадкiв, передбачених цим Законом.

     2. Про зняття арешту з майна (коштiв) виконавець зазначає у постановi про закiнчення виконавчого провадження або повернення виконавчого документа, яка в день її винесення надсилається органу, установi, посадовiй особi, яким була надiслана для виконання постанова про накладення арешту на майно (кошти) боржника, а у випадках, передбачених законом, вчиняє дiї щодо реєстрацiї припинення обтяження такого майна.

(через 30 днiв iз дня опублiкування Державною судовою адмiнiстрацiєю України повiдомлення про початок функцiонування Єдиного державного реєстру виконавчих документiв у газетi "Голос України" до частини другої статтi 40 будуть внесенi змiни, передбаченi пiдпунктом 19 пункту 24 § 1 роздiлу 4 Закону України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     3. У разi повернення виконавчого документа стягувачу з пiдстав, передбачених пунктами 1, 3, 4, 6 частини першої статтi 37 цього Закону, закiнчення виконавчого провадження з пiдстав, передбачених пунктами 1, 2, 4, 6, 9 (крiм випадку, передбаченого частиною дев'ятою статтi 27 цього Закону), 11, 14 i 15 частини першої статтi 39 цього Закону, якщо виконавчий збiр не стягнуто, державний виконавець не пiзнiше наступного робочого дня з дня повернення виконавчого документа (закiнчення виконавчого провадження) виносить постанову про стягнення виконавчого збору, яку виконує в порядку, встановленому цим Законом.

(частина третя статтi 40 у редакцiї Закону України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)
(через 30 днiв iз дня опублiкування Державною судовою адмiнiстрацiєю України повiдомлення про початок функцiонування Єдиного державного реєстру виконавчих документiв у газетi "Голос України" до частини третьої статтi 40 будуть внесенi змiни, передбаченi пiдпунктом 19 пункту 24 § 1 роздiлу 4 Закону України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     4. У разi якщо пiсля повернення виконавчого документа стягувачу з пiдстав, передбачених частиною першою статтi 37 цього Закону, встановлено, що виконавчий документ не пiдлягає виконанню або покладенi виконавчим документом на боржника зобов'язання пiдлягають припиненню вiдповiдно до умов угоди про врегулювання спору (мирової угоди), укладеної мiж iноземним суб'єктом та державою Україна на будь-якiй стадiї урегулювання спору або розгляду справи, включаючи стадiю визнання та виконання рiшення, незалежно вiд дати укладення такої угоди, арешти з майна боржника знiмаються, вiдомостi про боржника виключаються з Єдиного реєстру боржникiв, скасовуються iншi вжитi пiд час примусового виконання рiшення заходи, про що виконавець виносить постанову, яка в день її винесення надсилається органу, установi, посадовiй особi, яким була надiслана для виконання постанова про накладення арешту на майно (кошти) боржника, а у випадках, передбачених законом, виконавець вчиняє дiї щодо реєстрацiї припинення обтяження такого майна.

(статтю 40 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 15.07.2021р. N 1662-IX)

     Стаття 41. Вiдновлення виконавчого провадження

     1. У разi якщо постанова виконавця про закiнчення виконавчого провадження або повернення виконавчого документа стягувачу визнана судом незаконною чи скасована в установленому законом порядку, виконавче провадження пiдлягає вiдновленню за постановою виконавця не пiзнiше наступного робочого дня з дня одержання виконавцем вiдповiдного рiшення.

(через 30 днiв iз дня опублiкування Державною судовою адмiнiстрацiєю України повiдомлення про початок функцiонування Єдиного державного реєстру виконавчих документiв у газетi "Голос України" до частини першої статтi 41 будуть внесенi змiни, передбаченi пiдпунктом 20 пункту 24 § 1 роздiлу 4 Закону України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     2. У разi вiдновлення виконавчого провадження стягувач, суд або орган (посадова особа), яким повернуто виконавчий документ, зобов'язанi у мiсячний строк з дня надходження постанови про вiдновлення виконавчого провадження пред'явити його до виконання.

(через 30 днiв iз дня опублiкування Державною судовою адмiнiстрацiєю України повiдомлення про початок функцiонування Єдиного державного реєстру виконавчих документiв у газетi "Голос України" частину другу статтi 41 буде виключено згiдно з пiдпунктом 20 пункту 24 § 1 роздiлу 4 Закону України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

Роздiл V
ФIНАНСУВАННЯ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ

     Стаття 42. Кошти виконавчого провадження

     1. Кошти виконавчого провадження складаються з:

     1) виконавчого збору, стягнутого з боржника в порядку, встановленому статтею 27 цього Закону, або основної винагороди приватного виконавця;

     2) авансового внеску стягувача;

     3) стягнутих з боржника коштiв на витрати виконавчого провадження.

     2. Витрати органiв державної виконавчої служби та приватного виконавця, пов'язанi з органiзацiєю та проведенням виконавчих дiй щодо забезпечення примусового виконання рiшень, є витратами виконавчого провадження.

     3. Витрати виконавчого провадження органiв державної виконавчої служби здiйснюються за рахунок коштiв Державного бюджету України та коштiв виконавчого провадження, зазначених у пунктах 2 i 3 частини першої цiєї статтi.

     Витрати виконавчого провадження приватних виконавцiв здiйснюються за рахунок авансового внеску стягувача, стягнутих з боржника коштiв на витрати виконавчого провадження. Витрати виконавчого провадження можуть здiйснюватися приватним виконавцем за рахунок власних коштiв.

     Розмiр та види витрат виконавчого провадження встановлюються Мiнiстерством юстицiї України.

     4. На стадiї розподiлу стягнутих з боржника грошових сум згiдно з вимогами цього Закону або у випадку повернення виконавчого документа стягувачу чи закiнчення виконавчого провадження у разi необхiдностi примусового стягнення з боржника витрат виконавчого провадження виконавцем виноситься постанова про їх стягнення.

(через 30 днiв iз дня опублiкування Державною судовою адмiнiстрацiєю України повiдомлення про початок функцiонування Єдиного державного реєстру виконавчих документiв у газетi "Голос України" до частини четвертої статтi 42 будуть внесенi змiни, передбаченi пiдпунктом 21 пункту 24 § 1 роздiлу 4 Закону України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     Стаття 43. Додаткове авансування витрат виконавчого провадження

     1. У разi якщо витрати на залучення до проведення виконавчих дiй суб'єктiв господарювання на платнiй основi, виготовлення технiчної документацiї на майно, здiйснення витрат на валютообмiннi фiнансовi операцiї та iнших витрат, пов'язаних iз перерахуванням коштiв, перевищують суму сплаченого авансового внеску, стягувач зобов'язаний додатково здiйснити авансування таких витрат.

     У разi перебування виконавчого провадження на виконаннi у приватного виконавця авансування стягувачем зазначених витрат виконавчого провадження є обов'язковим лише на вимогу приватного виконавця.

     2. З метою забезпечення провадження виконавчих дiй виконавець може здiйснювати iншi витрати виконавчого провадження, крiм встановлених Мiнiстерством юстицiї України, за умови їх обов'язкового авансування стягувачем.

     3. Пiсля закiнчення виконавчого провадження або повернення виконавчого документа стягувачу авансовий внесок повертається стягувачу, якщо iнше не передбачено цим Законом.

(через 30 днiв iз дня опублiкування Державною судовою адмiнiстрацiєю України повiдомлення про початок функцiонування Єдиного державного реєстру виконавчих документiв у газетi "Голос України" до частини третьої статтi 43 будуть внесенi змiни, передбаченi пiдпунктом 21 пункту 24 § 1 роздiлу 4 Закону України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     Стаття 44. Облiк сум на рахунках органiв державної виконавчої служби та приватних виконавцiв

     1. Органи державної виконавчої служби мають рахунки в органах, що здiйснюють казначейське обслуговування бюджетних коштiв, а також рахунки, у тому числi в iноземнiй валютi, в державних банках для зарахування коштiв виконавчого провадження, облiку депозитних сум i зарахування стягнутих з боржникiв коштiв та їх виплати стягувачам.

     2. Приватний виконавець для здiйснення примусового виконання рiшень вiдкриває в банках рахунки, у тому числi за потреби в iноземнiй валютi, для:

     1) облiку депозитних сум i зарахування стягнутих з боржникiв коштiв у нацiональнiй та iноземнiй валютах та їх виплати стягувачам;

     2) зарахування коштiв виконавчого провадження;

     3) зарахування винагороди.

     3. Кошти, зазначенi у пунктах 1 i 2 частини другої цiєї статтi, не є доходом приватного виконавця.

     4. Орган державної виконавчої служби та приватний виконавець щодо кожного рахунка ведуть електронний облiк i звiтнiсть за сумами на рахунках у порядку, визначеному Мiнiстерством юстицiї України.

Роздiл VI
РОЗПОДIЛ СТЯГНУТИХ З БОРЖНИКА ГРОШОВИХ СУМ

     Стаття 45. Розподiл стягнутих з боржника грошових сум

     1. Розподiл стягнутих виконавцем з боржника за виконавчим провадженням грошових сум (у тому числi одержаних вiд реалiзацiї майна боржника) здiйснюється у такiй черговостi:

     1) у першу чергу повертається авансовий внесок стягувача на органiзацiю та проведення виконавчих дiй;

     2) у другу чергу компенсуються витрати виконавчого провадження, не покритi авансовим внеском стягувача;

     3) у третю чергу задовольняються вимоги стягувача та стягується виконавчий збiр у розмiрi 10 вiдсоткiв фактично стягнутої суми або основна винагорода приватного виконавця пропорцiйно до фактично стягнутої з боржника суми (крiм виконавчих документiв про стягнення алiментiв);

(пункт 3 частини першої статтi 45 у редакцiї Закону України вiд 03.07.2018р. N 2475-VIII)

     4) у четверту чергу стягуються штрафи, накладенi виконавцем вiдповiдно до вимог цього Закону, та виконавчий збiр або основна винагорода за виконавчими документами про стягнення алiментiв.

(пункт 4 частини першої статтi 45 у редакцiї Закону України вiд 03.07.2018р. N 2475-VIII)

     2. Розподiл грошових сум у черговостi, зазначенiй у частинi першiй цiєї статтi, здiйснюється в мiру їх стягнення.

     3. Основна винагорода приватного виконавця стягується в порядку, передбаченому для стягнення виконавчого збору.

     Стаття 46. Черговiсть задоволення вимог стягувачiв у разi недостатностi стягнутої суми для задоволення вимог стягувачiв

     1. У разi якщо пiд час розподiлу грошових сум у випадку, передбаченому пунктом 3 частини першої статтi 45 цього Закону, стягнутої суми недостатньо для задоволення вимог стягувачiв за виконавчими документами, кошти розподiляються виконавцем мiж стягувачами в такiй черговостi:

     1) у першу чергу задовольняються забезпеченi заставою вимоги щодо стягнення з вартостi заставленого майна;

     2) у другу чергу задовольняються вимоги щодо стягнення алiментiв, вiдшкодування збиткiв та шкоди, завданих внаслiдок кримiнального або адмiнiстративного правопорушення, калiцтва або iншого ушкодження здоров'я, а також у зв'язку iз втратою годувальника;

     3) у третю чергу задовольняються вимоги працiвникiв, пов'язанi з трудовими правовiдносинами;

     4) у четверту чергу задовольняються вимоги стягувачiв за загальнообов'язковим державним соцiальним страхуванням, вимоги щодо збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування, страхових внескiв на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування та вимоги щодо податкiв та iнших платежiв до бюджету;

     5) у п'яту чергу задовольняються всi iншi вимоги.

     2. Вимоги стягувачiв кожної наступної черги задовольняються пiсля задоволення в повному обсязi вимог стягувачiв попередньої черги. У разi якщо стягнутої суми недостатньо для задоволення в повному обсязi всiх вимог однiєї черги, вимоги задовольняються пропорцiйно до належної кожному стягувачу суми. Вимоги стягувачiв щодо виплати заборгованостi iз заробiтної плати та iншi вимоги, пов'язанi з трудовими правовiдносинами, задовольняються в порядку надходження виконавчих документiв.

     У разi якщо виконавчi документи щодо виплати заборгованостi iз заробiтної плати та iнших вимог, пов'язаних iз трудовими правовiдносинами, надiйшли протягом одного дня i стягнутої суми недостатньо для задоволення в повному обсязi всiх вимог за такими виконавчими документами, вiдповiднi вимоги задовольняються пропорцiйно до належної кожному стягувачу суми.

     Стаття 47. Порядок виплати стягнутих грошових сум

     1. Грошовi суми, стягнутi з боржника (у тому числi одержанi вiд реалiзацiї майна боржника), зараховуються на вiдповiдний рахунок органу державної виконавчої служби, рахунок приватного виконавця.

     2. Стягувачу - фiзичнiй особi стягнутi з боржника кошти перераховуються виконавцем на зазначений у заявi про примусове виконання рiшення рахунок у банку або iншiй фiнансовiй установi (заявi про змiну реквiзитiв рахунку у банку або iншiй фiнансовiй установi) чи надсилаються на адресу стягувача поштовим переказом не пiзнiше наступного робочого дня з дня надходження таких коштiв на депозитний рахунок органу державної виконавчої служби, рахунок приватного виконавця.

(частина друга статтi 47 у редакцiї Закону України вiд 03.07.2018р. N 2475-VIII)

     3. Стягувачу - юридичнiй особi стягнутi грошовi суми перераховуються виконавцем у встановленому порядку на визначенi стягувачем рахунки.

     4. Грошовi суми, стягнутi до Державного бюджету України або мiсцевих бюджетiв, перераховуються в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики.

     5. Не допускається виплата стягувачу стягнутих сум готiвкою або виплата стягнутих сум iншим особам, якi не є стягувачами (крiм виплати грошових сум заставодержателю, який не є стягувачем, згiдно iз статтею 51 цього Закону).

     Забороняється використовувати стягнутi з боржникiв грошовi суми, що пiдлягають виплатi стягувачам, на цiлi, не передбаченi цiєю статтею, а також звертати на них стягнення для виплати iншим особам, якi не є стягувачами за виконавчими документами, пiд час примусового виконання яких такi суми стягнуто (крiм випадкiв, коли стягувач є одночасно боржником в iншому виконавчому провадженнi).

     6. Стягнутi з боржника кошти, що залишилися пiсля задоволення всiх вимог за виконавчими документами, перераховуються боржнику (крiм випадкiв повернення коштiв iншим особам).

     7. У разi якщо стягнутi з боржника грошовi суми не витребуванi стягувачем протягом одного року з дня їх зарахування на вiдповiдний рахунок органу державної виконавчої служби, рахунок приватного виконавця, такi суми зараховуються до Державного бюджету України в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики, за умови повiдомлення виконавцем стягувача про наявнiсть стягнутих на його користь грошових сум.

Роздiл VII
ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА МАЙНО БОРЖНИКА

     Стаття 48. Порядок звернення стягнення на кошти та iнше майно боржника

     1. Звернення стягнення на майно боржника полягає в його арештi, вилученнi (списаннi коштiв з рахункiв) та примусовiй реалiзацiї.

     Про звернення стягнення на майно боржника виконавець виносить постанову.

     2. Стягнення за виконавчими документами звертається в першу чергу на кошти боржника у нацiональнiй та iноземнiй валютах, iншi цiнностi, у тому числi на кошти на рахунках боржника у банках та iнших фiнансових установах.

     Забороняється звернення стягнення та накладення арешту на кошти на єдиному рахунку, вiдкритому у порядку, визначеному статтею 351 Податкового кодексу України, кошти на рахунках платникiв податкiв у системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть, кошти на електронних рахунках платникiв акцизного податку, на кошти, що перебувають на поточних рахунках iз спецiальним режимом використання, вiдкритих вiдповiдно до статтi 151 Закону України "Про електроенергетику", на поточних рахунках iз спецiальним режимом використання, вiдкритих вiдповiдно до статтi 191 Закону України "Про теплопостачання", на поточних рахунках iз спецiальним режимом використання для проведення розрахункiв за iнвестицiйними програмами, на поточних рахунках iз спецiальним режимом використання для кредитних коштiв, вiдкритих вiдповiдно до статтi 261 Закону України "Про теплопостачання", статтi 181 Закону України "Про питну воду, питне водопостачання та водовiдведення", на спецiальному рахунку експлуатуючої органiзацiї (оператора) вiдповiдно до Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних iз забезпеченням ядерної безпеки", на кошти на iнших рахунках боржника, накладення арешту та/або звернення стягнення на якi заборонено законом.

(абзац другий частини другої статтi 48 у редакцiї Закону України вiд 15.05.2018р. N 2417-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.04.2020р. N 559-IX, змiни, внесенi абзацом третiм пункту 3 роздiлу I Закону України вiд 13.04.2020р. N 559-IX, в частинi коштiв на єдиному рахунку, вiдкритому у порядку, визначеному статтею 351 Податкового кодексу України, набирають чинностi з 01.01.2021р.)

     Арешт на майновi права у виглядi майнових прав у внутрiшнiй системi облiку особи, яка провадить клiрингову дiяльнiсть, накладається в порядку, встановленому статтею 64 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки".

(частину другу статтi 48 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     Не допускається накладення арешту на кошти, що знаходяться в Нацiональному банку України або iноземних банках на рахунках, вiдкритих Центральному депозитарiю цiнних паперiв та/або клiринговим установам для забезпечення здiйснення грошових розрахункiв.

(частину другу статтi 48 доповнено абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 19.06.2020р. N 738-IX, абзац четвертий частини другої статтi 48 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Не допускається накладення арешту, звернення стягнення за власними зобов'язаннями Центрального депозитарiю цiнних паперiв як суб'єкта господарювання на кошти, що знаходяться в Нацiональному банку України або iноземних банках на рахунках, вiдкритих Центральному депозитарiю цiнних паперiв для забезпечення виплати доходiв за цiнними паперами, при погашеннi боргових цiнних паперiв чи при здiйсненнi емiтентом iнших корпоративних операцiй, що передбачають виплату коштiв.

(частину другу статтi 48 доповнено абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     3. Готiвковi кошти, виявленi у боржника, вилучаються та зараховуються на вiдповiднi рахунки органiв державної виконавчої служби, приватного виконавця не пiзнiше наступного робочого дня пiсля вилучення, про що складається акт.

     4. На кошти та iншi цiнностi боржника, що перебувають на рахунках та на зберiганнi у банках чи iнших фiнансових установах, на рахунках у цiнних паперах у депозитарних установах, накладається арешт не пiзнiше наступного робочого дня пiсля їх виявлення. Арешт поширюється також на кошти на рахунках, вiдкритих пiсля винесення постанови про накладення арешту.

     5. У разi вiдсутностi у боржника коштiв та iнших цiнностей, достатнiх для задоволення вимог стягувача, стягнення невiдкладно звертається також на належне боржнику iнше майно, крiм майна, на яке згiдно iз законом не може бути накладено стягнення. Звернення стягнення на майно боржника не зупиняє звернення стягнення на кошти боржника. Боржник має право запропонувати види майна чи предмети, якi необхiдно реалiзувати в першу чергу. Черговiсть стягнення на кошти та iнше майно боржника остаточно визначається виконавцем.

     6. Стягнення на майно боржника звертається в розмiрi та обсязi, необхiдних для виконання за виконавчим документом, з урахуванням стягнення виконавчого збору, витрат виконавчого провадження, штрафiв, накладених на боржника пiд час виконавчого провадження, основної винагороди приватного виконавця. У разi якщо боржник володiє майном разом з iншими особами, стягнення звертається на його частку, що визначається судом за поданням виконавця.

     7. У разi якщо сума, що пiдлягає стягненню за виконавчим провадженням, не перевищує 20 розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати, звернення стягнення на єдине житло боржника та земельну дiлянку, на якiй розташоване таке житло, не здiйснюється. У такому разi виконавець зобов'язаний вжити заходiв для виконання рiшення за рахунок iншого майна боржника.

     8. Виконавець проводить перевiрку майнового стану боржника у 10-денний строк з дня вiдкриття виконавчого провадження. У подальшому така перевiрка проводиться виконавцем не рiдше нiж один раз на два тижнi - щодо виявлення рахункiв боржника, не рiдше нiж один раз на три мiсяцi - щодо виявлення нерухомого та рухомого майна боржника та його майнових прав, отримання iнформацiї про доходи боржника.

     Стаття 49. Особливостi звернення стягнення на кошти боржника в iноземнiй валютi та виконання рiшень пiд час обчислення боргу в iноземнiй валютi

     1. У разi якщо кошти боржника в iноземнiй валютi розмiщенi на рахунках, внесках або на зберiганнi у банку чи iншiй фiнансовiй установi, якi мають право на продаж iноземної валюти на внутрiшньому валютному ринку, виконавець зобов'язує їх продати протягом семи робочих днiв iноземну валюту в сумi, необхiднiй для погашення боргу.

     2. У разi якщо такi кошти розмiщенi в банку або iншiй фiнансовiй установi, якi не мають права на продаж iноземної валюти на внутрiшньому валютному ринку, виконавець зобов'язує їх перерахувати протягом семи робочих днiв такi кошти до банку або iншої фiнансової установи за вибором виконавця, що має таке право, для їх реалiзацiї вiдповiдно до частини першої цiєї статтi.

     3. У разi обчислення суми боргу в iноземнiй валютi виконавець у результатi виявлення у боржника коштiв у вiдповiднiй валютi стягує такi кошти на валютний рахунок органу державної виконавчої служби, а приватний виконавець - на вiдповiдний рахунок приватного виконавця для їх подальшого перерахування стягувачу. У разi виявлення коштiв у гривнях чи iншiй валютi виконавець за правилами, встановленими частинами першою i другою цiєї статтi, дає доручення про купiвлю вiдповiдної валюти та перерахування її на валютний рахунок органу державної виконавчої служби, а приватний виконавець на вiдповiдний рахунок приватного виконавця.

     4. Кошти виконавчого збору, стягнутi пiд час виконання рiшення про стягнення коштiв в iноземнiй валютi, вiдповiдно до цiєї статтi пiдлягають валютообмiннiй фiнансовiй операцiї, а одержанi пiсля цього кошти у гривнях зараховуються до Державного бюджету України.

     5. Витрати у зв'язку з валютообмiнними фiнансовими операцiями та iншi витрати, пов'язанi з перерахуванням коштiв, покладаються на боржника.

     Стаття 50. Звернення стягнення на об'єкти нерухомого майна фiзичної особи

     1. Звернення стягнення на об'єкти нерухомого майна здiйснюється у разi вiдсутностi в боржника достатнiх коштiв чи рухомого майна. При цьому в першу чергу звертається стягнення на окрему вiд будинку земельну дiлянку, iнше примiщення, що належать боржнику. В останню чергу звертається стягнення на житловий будинок чи квартиру, в якому фактично проживає боржник.

     2. Разом iз житловим будинком стягнення звертається також на прилеглу земельну дiлянку, що належить боржнику.

     3. У разi звернення стягнення на об'єкт нерухомого майна виконавець здiйснює в установленому законом порядку заходи щодо з'ясування належностi майна боржнику на правi власностi, а також перевiрки, чи перебуває це майно пiд арештом.

     4. Пiсля документального пiдтвердження належностi боржнику на правi власностi об'єкта нерухомого майна виконавець накладає на нього арешт та вносить вiдомостi про такий арешт до вiдповiдного реєстру у встановленому законодавством порядку. Про накладення арешту на об'єкт нерухомого майна, заставлене третiм особам, виконавець невiдкладно повiдомляє таким особам.

     У разi якщо право власностi на нерухоме майно боржника не зареєстровано в установленому законом порядку, виконавець звертається до суду iз заявою про вирiшення питання про звернення стягнення на таке майно.

     5. У разi вiдсутностi технiчної документацiї на майно, у зв'язку з чим його неможливо пiдготувати до реалiзацiї, виготовлення такої документацiї здiйснюється за зверненням виконавця в установленому законодавством порядку за рахунок додаткового авансування стягувача. У разi якщо стягувач протягом 10 робочих днiв з дня одержання вiдповiдного повiдомлення виконавця не авансує витрати, пов'язанi з пiдготовкою технiчної документацiї на майно, виконавчий документ повертається стягувачу, за умови що вiдсутнє iнше майно у боржника, на яке можливо звернути стягнення.

     Стаття 51. Звернення стягнення на заставлене майно

     1. Для задоволення вимог стягувачiв, якi не є заставодержателями, стягнення на заставлене майно боржника може бути звернено у разi, якщо:

     1) право застави виникло пiсля ухвалення судом рiшення про стягнення з боржника коштiв;

     2) вартiсть предмета застави перевищує розмiр заборгованостi боржника заставодержателю;

     3) наявна письмова згода заставодержателя.

     2. У разi якщо коштiв, що надiйшли вiд реалiзацiї заставленого майна, недостатньо для задоволення вимог стягувача - заставодержателя за виконавчим документом, на пiдставi якого звернено стягнення на заставлене майно, виконавче провадження пiдлягає закiнченню на пiдставi пункту 15 частини першої статтi 39 цього Закону.

     3. Про звернення стягнення на заставлене майно для задоволення вимог стягувачiв, якi не є заставодержателями, виконавець повiдомляє заставодержателю не пiзнiше наступного дня пiсля накладення арешту на майно або коли йому стало вiдомо, що арештоване майно боржника перебуває в заставi.

     4. Реалiзацiя заставленого майна здiйснюється в порядку, встановленому цим Законом.

     5. За рахунок коштiв, що надiйшли вiд реалiзацiї заставленого майна, здiйснюються вiдрахування, передбаченi пунктами 1 i 2 частини першої статтi 45 цього Закону, пiсля чого кошти перераховуються заставодержателю та стягується виконавчий збiр. Якщо заставодержатель не є стягувачем у виконавчому провадженнi, йому виплачуються кошти пiсля належного пiдтвердження права на заставлене майно. У разi задоволення в повному обсязi вимог заставодержателя залишок коштiв використовується для задоволення вимог iнших стягувачiв у порядку, встановленому цим Законом.

     6. Спори, що виникають пiд час виконавчого провадження щодо звернення стягнення на заставлене майно, вирiшуються судом.

     7. Примусове звернення стягнення на предмет iпотеки здiйснюється виконавцем з урахуванням положень Закону України "Про iпотеку".

     Стаття 52. Особливостi звернення стягнення на кошти та майно боржника - юридичної особи, фiзичної особи - пiдприємця

     1. Виконавець звертає стягнення на кошти боржника - юридичної особи, що перебувають у касах або iнших сховищах боржника - юридичної особи, у банках або iнших фiнансових установах, у порядку, встановленому цим Законом. Iнформацiю про наявнi у боржника рахунки виконавець отримує в податкових органах, iнших державних органах, на пiдприємствах, в установах та органiзацiях, якi зобов'язанi надати йому iнформацiю невiдкладно, але не пiзнiше нiж у триденний строк, а також за повiдомленнями стягувача.

(частина перша статтi 52 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     2. Виконавець може звернути стягнення на кошти боржника - юридичної особи, розмiщенi на його рахунках i на рахунках, вiдкритих боржником - юридичною особою через свої фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi пiдроздiли.

     3. Не пiдлягають арешту в порядку, встановленому цим Законом, кошти, що перебувають на рахунках iз спецiальним режимом використання, спецiальних та iнших рахунках, звернення стягнення на якi заборонено законом. Банк, iнша фiнансова установа, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, у разi надходження постанови виконавця про арешт коштiв, що знаходяться на таких рахунках, зобов'язанi повiдомити виконавця про цiльове призначення рахунку та повернути постанову виконавця без виконання в частинi арешту коштiв, що знаходяться на таких рахунках.

(частина третя статтi 52 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     Не пiдлягають арешту кошти, що знаходяться на кореспондентських рахунках банку.

(частину третю статтi 52 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     4. У разi якщо пiсля накладення виконавцем арешту на кошти боржника - юридичної особи у банках чи iнших фiнансових установах боржник умисно не виконує судового рiшення i вiдкриває новi рахунки в банках чи iнших фiнансових установах, виконавець надсилає вiдповiдним правоохоронним органам матерiали для притягнення винних осiб до кримiнальної вiдповiдальностi.

     5. У разi вiдсутностi у боржника - юридичної особи коштiв в обсязi, необхiдному для покриття заборгованостi, стягнення звертається на iнше майно, належне такому боржниковi або закрiплене за ним, у тому числi на майно, що облiковується на окремому балансi фiлiї, представництва та iншого вiдокремленого пiдроздiлу боржника - юридичної особи (крiм майна, вилученого з цивiльного обороту, або обмежено оборотоздатного майна, майна, на яке не може бути звернено стягнення), незалежно вiд того, хто фактично використовує таке майно.

     6. У разi якщо на зазначене у частинi п'ятiй цiєї статтi майно накладається арешт, воно реалiзується в такiй черговостi:

     1) майно, що безпосередньо не використовується у виробництвi (предмети iнтер'єру офiсiв, готова продукцiя та товари тощо);

     2) об'єкти нерухомого майна, верстати, обладнання, iншi основнi засоби, а також сировина i матерiали, призначенi для використання у виробництвi.

     7. Звернення стягнення на кошти та iнше майно фiзичних осiб - пiдприємцiв здiйснюється за правилами, визначеними цiєю статтею.

     8. Стягнення коштiв з кореспондентських рахункiв банку здiйснюється у порядку, встановленому Нацiональним банком України.

(статтю 52 доповнено частиною восьмою згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Стаття 53. Звернення стягнення на майно боржника, що перебуває в iнших осiб

     1. Виконавець має право звернути стягнення на майно боржника, що перебуває в iнших осiб, а також на майно та кошти, що належать боржнику вiд iнших осiб.

     Зазначенi особи зобов'язанi подати на запит виконавця у визначений ним строк вiдомостi про належне боржнику майно, що перебуває у них, та майно чи кошти, якi вони повиннi передати боржнику.

     2. Пiсля надходження вiдомостей про наявнiсть майна боржника виконавець проводить опис такого майна, накладає на нього арешт, вилучає його i реалiзує в установленому цим Законом порядку. Якщо особа, в якої перебуває майно боржника, перешкоджає виконавцю у вилученнi такого майна, воно вилучається виконавцем у примусовому порядку.

     3. Готiвка та майно, що належать боржнику вiд iнших осiб, вилучаються виконавцем у таких осiб у присутностi понятих.

     4. На належнi боржниковi у разi передачi вiд iнших осiб кошти, що перебувають на рахунках у банках та iнших фiнансових установах, стягнення звертається виконавцем на пiдставi ухвали суду в порядку, встановленому цим Законом.

     5. За ухилення вiд виконання розпоряджень виконавця особа, в якої перебуває майно боржника, несе вiдповiдальнiсть вiдповiдно до закону.

     Стаття 531. Особливостi звернення стягнення на частку учасника товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, учасника товариства з додатковою вiдповiдальнiстю

     1. Особливостi звернення стягнення на частку (частину частки) учасника товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю та учасника товариства з додатковою вiдповiдальнiстю визначаються Законом України "Про товариства з обмеженою та додатковою вiдповiдальнiстю".

(Закон доповнено статтею 531 згiдно iз Законом України вiд 06.02.2018р. N 2275-VIII)

     Стаття 54. Порядок виявлення дебiторської заборгованостi боржника - юридичної особи, фiзичної особи - пiдприємця

     1. Виконавець має право звернутися за iнформацiєю про дебiторську заборгованiсть боржника до податкових органiв.

(частина перша статтi 54 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     2. Податковi органи зобов'язанi протягом трьох робочих днiв з дня одержання вiдповiдної вимоги виконавця надати виконавцю необхiднi документи та iнформацiю.

(частина друга статтi 54 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Стаття 55. Майно, на яке не може бути звернено стягнення

     1. Не допускається звернення стягнення на об'єкт довiрчої власностi за зобов'язаннями довiрчого власника, а також на майно, зазначене в Додатку до цього Закону.

(стаття 55 у редакцiї Закону України вiд 20.09.2019р. N 132-IX)

     Стаття 56. Арешт i вилучення майна (коштiв) боржника

     1. Арешт майна (коштiв) боржника застосовується для забезпечення реального виконання рiшення.

     2. Арешт на майно (кошти) боржника накладається виконавцем шляхом винесення постанови про арешт майна (коштiв) боржника або про опис та арешт майна (коштiв) боржника.

     Арешт на рухоме майно, що не пiдлягає державнiй реєстрацiї, накладається виконавцем лише пiсля проведення його опису.

     Постанова про арешт майна (коштiв) боржника виноситься виконавцем пiд час вiдкриття виконавчого провадження та не пiзнiше наступного робочого дня пiсля виявлення майна.

     Виконавець за потреби може обмежити право користування майном, здiйснити опечатування або вилучення його у боржника та передати на зберiгання iншим особам, про що вiн виносить постанову або зазначає обмеження в постановi про арешт. Вид, обсяг i строк обмеження встановлюються виконавцем у кожному конкретному випадку з урахуванням властивостей майна, його значення для власника чи володiльця, необхiдностi використання та iнших обставин.

     3. Арешт накладається у розмiрi суми стягнення з урахуванням виконавчого збору, витрат виконавчого провадження, штрафiв та основної винагороди приватного виконавця на все майно боржника або на окремi речi.

     4. Копiї постанов, якими накладено арешт на майно (кошти) боржника, виконавець надсилає банкам чи iншим фiнансовим установам, органам, що здiйснюють реєстрацiю майна, реєстрацiю обтяжень рухомого майна, в день їх винесення.

     5. Про проведення опису майна (коштiв) боржника виконавець виносить постанову про опис та арешт майна (коштiв) боржника.

     У разi прийняття виконавцем рiшення про обмеження права користування майном, здiйснення опечатування або вилучення його у боржника та передачi на зберiгання iншим особам проведення опису є обов'язковим.

     У постановi про опис та арешт майна (коштiв) боржника обов'язково зазначаються:

     1) якщо опису пiдлягає земельна дiлянка - її розмiр, цiльове призначення, наявнiсть комунiкацiй тощо;

     2) якщо опису пiдлягає будiвля, споруда, примiщення, квартира - загальна площа, кiлькiсть кiмнат (примiщень), їх площа та призначення, матерiали стiн, кiлькiсть поверхiв, поверх або поверхи, на яких розташоване примiщення (квартира), iнформацiя про пiдсобнi примiщення та споруди;

     3) якщо опису пiдлягає транспортний засiб - марка, модель, рiк випуску, об'єм двигуна, вид пального, пробiг, комплектацiя, потреба у ремонтi, колiр тощо.

     Копiя постанови про опис та арешт майна (коштiв) надається сторонам виконавчого провадження.

     6. Перешкоджання вчиненню виконавцем дiй, пов'язаних iз зверненням стягнення на майно (кошти) боржника, порушення заборони виконавця розпоряджатися або користуватися майном (коштами), на яке накладено арешт, а також iншi незаконнi дiї щодо арештованого майна (коштiв) тягнуть вiдповiдальнiсть, установлену законом.

     7. Вилучення арештованого майна з передачею його для реалiзацiї здiйснюється у строк, встановлений виконавцем, але не ранiше нiж через п'ять робочих днiв пiсля накладення арешту. Продукти та iншi речi, що швидко псуються, вилучаються i передаються для продажу негайно пiсля накладення арешту.

     8. Виявленi пiд час опису цiннi папери, а також ювелiрнi та iншi побутовi вироби iз золота, срiбла, платини i металiв платинової групи, дорогоцiнного камiння i перлiв, лом i окремi частини таких виробiв, на якi накладено арешт та/або якi пiдлягають конфiскацiї в дохiд держави, пiдлягають обов'язковому вилученню i не пiзнiше наступного робочого дня передаються на зберiгання банкам України вiдповiдно до умов договорiв, укладених з органами державної виконавчої служби або приватними виконавцями. Арешт на цiннi папери накладається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

(частина восьма статтi 56 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.07.2018р. N 2491-VIII, у редакцiї Закону України вiд 16.07.2021р. N 1701-IX)

     9. Пiд час проведення опису майна боржника - юридичної особи та накладення арешту на нього виконавець також використовує вiдомостi щодо належного боржнику майна за даними бухгалтерського облiку.

     10. У порядку, встановленому цiєю статтею, виконавець, в провадженнi якого знаходиться виконавче провадження, за заявою стягувача чи з власної iнiцiативи може накласти арешт на грошовi кошти, якi перебувають на рахунках (вкладах) чи на зберiганнi у банках, iнших фiнансових установах i належать особi, яка має заборгованiсть перед боржником, яка пiдтверджена судовим рiшенням, яке набрало законної сили.

     Такий арешт знiмається, якщо протягом п'яти днiв з дня його накладення стягувач не звернеться до суду про звернення стягнення на грошовi кошти такої особи в порядку, встановленому процесуальним законом.

(статтю 56 доповнено частиною десятою згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     Стаття 57. Визначення вартостi майна боржника. Оцiнка майна боржника

     1. Визначення вартостi майна боржника здiйснюється за взаємною згодою сторонами виконавчого провадження.

     2. У разi якщо сторони виконавчого провадження, а також заставодержатель у 10-денний строк з дня винесення виконавцем постанови про арешт майна боржника не досягли згоди щодо вартостi майна та письмово не повiдомили виконавця про визначену ними вартiсть майна, виконавець самостiйно визначає вартiсть майна боржника.

     Звiт про оцiнку майна має бути складений не ранiше дати винесення постанови про арешт такого майна.

     3. У разi якщо сторони виконавчого провадження не дiйшли згоди щодо визначення вартостi майна, визначення вартостi майна боржника здiйснюється виконавцем за ринковими цiнами, що дiють на день визначення вартостi майна.

     Для проведення оцiнки за регульованими цiнами, оцiнки нерухомого майна, транспортних засобiв, повiтряних, морських та рiчкових суден виконавець залучає суб'єкта оцiночної дiяльностi - суб'єкта господарювання.

     4. У разi якщо визначити вартiсть майна (окремих предметiв) складно, виконавець має право залучити суб'єкта оцiночної дiяльностi - суб'єкта господарювання для проведення оцiнки майна.

     Пiд час здiйснення виконавчого провадження, за яким стягувачем виступає банк, тимчасова адмiнiстрацiя або лiквiдацiя якого здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб", для проведення оцiнки майна (активiв) виконавець зобов'язаний залучити суб'єкта оцiночної дiяльностi з перелiку, який визначений Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб у порядку, передбаченому нормативно-правовими актами Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб.

(частину четверту статтi 57 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1588-IX)

     У разi заперечення однiєю iз сторiн проти результатiв оцiнки майна, проведеної суб'єктом оцiночної дiяльностi, який визначений Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб, пiд час здiйснення виконавчого провадження, за яким стягувачем виступає банк, тимчасова адмiнiстрацiя або лiквiдацiя якого здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб", виконавець призначає рецензування звiту про оцiнку майна iншому суб'єкту оцiночної дiяльностi з перелiку, який визначений Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб у порядку, передбаченому нормативно-правовими актами Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб.

(частину четверту статтi 57 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1588-IX)

     5. Виконавець повiдомляє про результати визначення вартостi чи оцiнки майна сторонам не пiзнiше наступного робочого дня пiсля дня визначення вартостi чи отримання звiту про оцiнку. У разi якщо сторони не згоднi з результатами визначення вартостi чи оцiнки майна, вони мають право оскаржити їх у судовому порядку в 10-денний строк з дня отримання вiдповiдного повiдомлення. Сторона вважається ознайомленою з результатами визначення вартостi чи оцiнки арештованого майна, якщо їй надiслано повiдомлення про результати визначення вартостi чи оцiнки майна за адресою, зазначеною у виконавчому документi, або за мiсцем фактичного проживання чи перебування такої сторони, достовiрно встановленим виконавцем.

     Оскарження в судовому порядку результатiв визначення вартостi чи оцiнки майна не зупиняє передачi майна на реалiзацiю, крiм випадкiв зупинення передачi майна на реалiзацiю судом.

     6. Звiт про оцiнку майна у виконавчому провадженнi є дiйсним протягом шести мiсяцiв з дня його пiдписання суб'єктом оцiночної дiяльностi суб'єктом господарювання. Пiсля закiнчення цього строку оцiнка майна проводиться повторно.

     Якщо строк дiйсностi звiту про оцiнку майна закiнчився пiсля передачi майна на реалiзацiю, повторна оцiнка такого майна не проводиться.

     Стаття 58. Зберiгання майна, на яке накладено арешт

     1. Майно, на яке накладено арешт, крiм майна, зазначеного у частинi восьмiй статтi 56 цього Закону, передається на зберiгання боржниковi або iншим особам (далi - зберiгач), що призначенi виконавцем у постановi про опис та арешт майна (коштiв) боржника, пiд розписку. Копiя постанови видається боржнику, стягувачу, а якщо обов'язок щодо зберiгання майна покладено на iншу особу - також зберiгачу. Якщо опис i арешт майна здiйснювалися на виконання рiшення про забезпечення позову, виконавець передає арештоване майно на зберiгання боржнику або його представнику (якщо iнше не зазначено в судовому рiшеннi або якщо боржник вiдмовився приймати майно на зберiгання).

     2. Зберiгач може користуватися майном, переданим йому на зберiгання, якщо проти цього не заперечує стягувач (щодо рухомого майна) або якщо особливостi такого майна не призведуть до його знищення чи зменшення цiнностi внаслiдок користування.

     3. У разi якщо зберiгачем призначено iншу особу, крiм боржника або члена його сiм'ї, вона може одержувати за зберiгання майна винагороду, розмiр та порядок виплати якої визначаються договором мiж зберiгачем та виконавцем.

     4. Виконавець своєю постановою може передати майно на зберiгання iншому зберiгачу. Копiя постанови вручається новому зберiгачу, до якої додається копiя постанови про опис та арешт майна (коштiв) боржника.

(частина четверта статтi 58 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     5. Порядок i умови зберiгання зазначеного у частинi восьмiй статтi 56 цього Закону майна, на яке накладено арешт, встановлюються вiдповiдно до умов договорiв, укладених з банками України, з урахуванням вимог до таких договорiв, встановлених Нацiональним банком України за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України, iншого майна - Мiнiстерством юстицiї України.

(частина п'ята статтi 58 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.07.2018р. N 2491-VIII)

     6. Порушення заборони виконавця розпоряджатися або користуватися майном, на яке накладено арешт, тягне за собою передбачену законом вiдповiдальнiсть зберiгача майна.

     Стаття 59. Зняття арешту з майна

     1. Особа, яка вважає, що майно, на яке накладено арешт, належить їй, а не боржниковi, може звернутися до суду з позовом про визнання права власностi на це майно i про зняття з нього арешту.

     2. У разi набрання законної сили судовим рiшенням про зняття арешту з майна боржника арешт з такого майна знiмається згiдно з постановою виконавця не пiзнiше наступного дня, коли йому стало вiдомо про такi обставини.

     Виконавець зобов'язаний зняти арешт з коштiв на рахунку боржника не пiзнiше наступного робочого дня з дня надходження вiд банку документiв, якi пiдтверджують, що на кошти, якi знаходяться на рахунку, заборонено звертати стягнення згiдно iз цим Законом, а також у випадку, передбаченому пунктами 10, 15 частини першої статтi 34 цього Закону.

(абзац другий частини другої статтi 59 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 03.11.2016р. N 1730-VIII, вiд 14.07.2021р. N 1639-IX)

     3. У разi виявлення порушення порядку накладення арешту, встановленого цим Законом, арешт з майна боржника знiмається згiдно з постановою начальника вiдповiдного вiддiлу державної виконавчої служби, якому безпосередньо пiдпорядкований державний виконавець.

     4. Пiдставами для зняття виконавцем арешту з усього майна (коштiв) боржника або його частини є:

     1) отримання виконавцем документального пiдтвердження, що рахунок боржника має спецiальний режим використання та/або звернення стягнення на такi кошти заборонено законом;

     2) надходження на рахунок органу державної виконавчої служби, рахунок приватного виконавця суми коштiв, стягнених з боржника (у тому числi вiд реалiзацiї майна боржника), необхiдної для задоволення вимог усiх стягувачiв, стягнення виконавчого збору, витрат виконавчого провадження та штрафiв, накладених на боржника;

     3) отримання виконавцем документiв, що пiдтверджують про повний розрахунок за придбане майно на електронних торгах;

     4) наявнiсть письмового висновку експерта, суб'єкта оцiночної дiяльностi - суб'єкта господарювання щодо неможливостi чи недоцiльностi реалiзацiї арештованого майна боржника у зв'язку iз значним ступенем його зношення, пошкодженням;

     5) вiдсутнiсть у строк до 10 робочих днiв з дня отримання повiдомлення виконавця, зазначеного у частинi шостiй статтi 61 цього Закону, письмової заяви стягувача про його бажання залишити за собою нереалiзоване майно;

     6) отримання виконавцем судового рiшення про скасування заходiв забезпечення позову;

     7) погашення заборгованостi iз сплати перiодичних платежiв, якщо виконання рiшення може бути забезпечено в iнший спосiб, нiж звернення стягнення на майно боржника;

     8) отримання виконавцем документального пiдтвердження наявностi на одному чи кiлькох рахунках боржника коштiв, достатнiх для виконання рiшення про забезпечення позову;

     9) пiдстави, передбаченi пунктом 12 роздiлу XIII "Прикiнцевi та перехiднi положення" цього Закону.

(частину четверту статтi 59 доповнено пунктом 9 згiдно iз Законом України вiд 22.11.2018р. N 2618-VIII)

     5. У всiх iнших випадках арешт може бути знятий за рiшенням суду.

     Стаття 60. Передача стягувачу предметiв, зазначених у виконавчому документi

     1. Пiд час виконання рiшень про передачу стягувачу предметiв, зазначених у виконавчому документi, виконавець вилучає такi предмети у боржника i передає їх стягувачу, про що складає акт передачi. У разi знищення предмета, що мав бути переданий стягувачу в натурi, виконавець складає акт про неможливiсть виконання рiшення, що є пiдставою для закiнчення виконавчого провадження, а в разi встановлення факту вiдсутностi предмета, що мав бути переданий стягувачу, повертає виконавчий документ стягувачу.

     2. У разi письмової вiдмови стягувача вiд одержання предметiв, вилучених у боржника пiд час виконання рiшення про їх передачу стягувачу, виконавець повертає зазначенi предмети боржниковi, про що складає акт, i виносить постанову про закiнчення виконавчого провадження. При цьому внесений стягувачем авансовий внесок поверненню не пiдлягає.

     Стаття 61. Реалiзацiя майна, на яке звернено стягнення

     1. Реалiзацiя арештованого майна (крiм майна, вилученого з цивiльного обороту, обмежено оборотоздатного майна та майна, зазначеного у частинi восьмiй статтi 56 цього Закону) здiйснюється шляхом електронних торгiв або за фiксованою цiною.

     Реалiзацiя за фiксованою цiною застосовується щодо майна, оцiночна вартiсть якого не перевищує 30 мiнiмальних розмiрiв заробiтної плати. Реалiзацiя за фiксованою цiною не застосовується до нерухомого майна, транспортних засобiв, повiтряних, морських та рiчкових суден незалежно вiд вартостi такого майна.

(частина перша статтi 61 у редакцiї Закону України вiд 16.07.2021р. N 1701-IX)

     2. Порядок проведення електронних торгiв визначається Мiнiстерством юстицiї України.

(з 06.12.2021р. частину другу статтi 61 буде викладено у новiй редакцiї, передбаченiй абзацом п'ятим пiдпункту 2 пункту 2 роздiлу I Закону України вiд 16.07.2021р. N 1701-IX)

     3. Початкова цiна продажу нерухомого майна визначається в порядку, встановленому статтею 57 цього Закону.

     4. Порядок реалiзацiї майна, зазначеного у частинi восьмiй статтi 56 цього Закону, крiм цiнних паперiв, визначається Мiнiстерством юстицiї України за погодженням iз Мiнiстерством фiнансiв України та Нацiональним банком України. Порядок реалiзацiї цiнних паперiв визначається Нацiональною комiсiєю iз цiнних паперiв та фондового ринку за погодженням з Мiнiстерством юстицiї України, а iншого майна - Мiнiстерством юстицiї України.

(абзац перший частини четвертої статтi 61 у редакцiї Закону України вiд 16.07.2021р. N 1701-IX)

     Порядок реалiзацiї майна боржника пiд час здiйснення виконавчого провадження, стягувачем у якому виступає банк, тимчасова адмiнiстрацiя або лiквiдацiя якого здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб", визначається Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб, а iншого майна - Мiнiстерством юстицiї України.

(частину четверту статтi 61 доповнено новим абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1588-IX, у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третiм)

     Порядок реалiзацiї обмежено оборотоздатного майна визначається законодавством.

     5. Не реалiзоване на електронному аукцiонi нерухоме майно виставляється на повторний електронний аукцiон за цiною, що становить 85 вiдсоткiв, а рухоме майно - 75 вiдсоткiв його вартостi, визначеної в порядку, встановленому статтею 57 цього Закону.

     У разi повторної нереалiзацiї майна нерухоме майно виставляється на третiй електронний аукцiон за цiною, що становить 70 вiдсоткiв, а рухоме майно - 50 вiдсоткiв його вартостi, визначеної в порядку, встановленому статтею 57 цього Закону.

     Нереалiзоване майно, конфiсковане за рiшенням суду, виставляється на повторний електронний аукцiон за цiною не меншою, нiж сума загальнодержавних податкiв i зборiв, що вiдповiдно до Податкового кодексу України пiдлягають сплатi при операцiях з реалiзацiї такого майна.

     У разi надання стягувачем згоди (у разi реалiзацiї заставленого майна/предмета iпотеки надання стягувачем та заставодержателем/iпотекодержателем згоди) третiй електронний аукцiон (крiм електронного аукцiону з продажу конфiскованого за рiшенням суду майна) здiйснюється у спосiб продажу майна з можливiстю зниження початкової цiни, але не нижче 60 вiдсоткiв його вартостi, визначеної в порядку, встановленому статтею 57 цього Закону, для нерухомого майна та 30 вiдсоткiв - для рухомого майна та з подальшою можливiстю додаткового подання цiнових пропозицiй.

(частина п'ята статтi 61 у редакцiї Закону України вiд 16.07.2021р. N 1701-IX)

     6. У разi нереалiзацiї майна на третьому електронному аукцiонi виконавець повiдомляє про це стягувачу i пропонує йому вирiшити питання про залишення за собою нереалiзованого майна, крiм майна, конфiскованого за рiшенням суду.

(частина шоста статтi 61 у редакцiї Закону України вiд 16.07.2021р. N 1701-IX)

     7. У разi якщо стягувач протягом 10 робочих днiв з дня отримання повiдомлення виконавця письмово не заявив про своє бажання залишити за собою нереалiзоване майно, арешт з майна знiмається i воно повертається боржниковi. За вiдсутностi у боржника iншого майна, на яке може бути звернено стягнення, виконавчий документ повертається стягувачу без виконання.

     8. У разi якщо стягувач виявив бажання залишити за собою нереалiзоване майно, вiн зобов'язаний протягом 10 робочих днiв з дня надходження вiд виконавця вiдповiдного повiдомлення внести на вiдповiдний рахунок органу державної виконавчої служби або рахунок приватного виконавця рiзницю мiж вартiстю нереалiзованого майна та сумою коштiв, що пiдлягають стягненню на його користь, якщо вартiсть нереалiзованого майна перевищує суму боргу, яка пiдлягає стягненню за виконавчим документом. За рахунок перерахованих стягувачем коштiв оплачуються витрати виконавчого провадження, задовольняються вимоги iнших стягувачiв та стягуються виконавчий збiр i штрафи, а залишок коштiв повертається боржниковi.

(частина восьма статтi 61 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     9. Майно передається стягувачу за цiною третього електронного аукцiону або за фiксованою цiною. Про передачу майна стягувачу в рахунок погашення боргу виконавець виносить постанову. За фактом такої передачi виконавець складає акт. Постанова та акт є пiдставами для подальшого оформлення стягувачем права власностi на таке майно.

(частина дев'ята статтi 61 у редакцiї Закону України вiд 16.07.2021р. N 1701-IX)

     10. У разi наявностi кiлькох стягувачiв, якi виявили бажання залишити за собою нереалiзоване майно, воно передається в порядку черговостi, визначеної статтею 46 цього Закону (у разi наявностi застави та/або iпотеки декiлькох стягувачiв щодо такого майна - також з урахуванням вiдповiдних норм Закону України "Про заставу" та/або Закону України "Про iпотеку"), а в межах однiєї черги, визначеної статтею 46 цього Закону, - у порядку надходження виконавчих документiв на виконання.

     11. У разi якщо вiд продажу частини майна виручено суму, необхiдну для задоволення вимог стягувача, сплати виконавчого збору, вiдшкодування витрат виконавчого провадження, а також сплати штрафу, продаж арештованого майна припиняється.

     Стаття 62. Виконання рiшення про конфiскацiю майна

     1. Виконання рiшень про конфiскацiю майна здiйснюється органами державної виконавчої служби в порядку, встановленому цим Законом.

     2. Реалiзацiя конфiскованого майна здiйснюється в порядку, встановленому цим Законом.

     3. Розпорядження конфiскованим майном та майном, яке не пiдлягає реалiзацiї, здiйснюється в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Роздiл VIII
ВИКОНАННЯ РIШЕНЬ НЕМАЙНОВОГО ХАРАКТЕРУ

     Стаття 63. Порядок виконання рiшень, за якими боржник зобов'язаний вчинити певнi дiї або утриматися вiд їх вчинення

     1. За рiшеннями, за якими боржник зобов'язаний особисто вчинити певнi дiї або утриматися вiд їх вчинення, виконавець наступного робочого дня пiсля закiнчення строку, визначеного частиною шостою статтi 26 цього Закону, перевiряє виконання рiшення боржником. Якщо рiшення пiдлягає негайному виконанню, виконавець перевiряє виконання рiшення не пiзнiш як на третiй робочий день пiсля вiдкриття виконавчого провадження.

     2. У разi невиконання без поважних причин боржником рiшення виконавець виносить постанову про накладення на боржника штрафу, в якiй також зазначаються вимога виконати рiшення протягом 10 робочих днiв (за рiшенням, що пiдлягає негайному виконанню, - протягом трьох робочих днiв) та попередження про кримiнальну вiдповiдальнiсть.

     3. Виконавець наступного робочого дня пiсля закiнчення строку, передбаченого частиною другою цiєї статтi, повторно перевiряє виконання рiшення боржником.

     У разi повторного невиконання без поважних причин боржником рiшення, якщо таке рiшення може бути виконано без участi боржника, виконавець надсилає органу досудового розслiдування повiдомлення про вчинення боржником кримiнального правопорушення та вживає заходiв примусового виконання рiшення, передбачених цим Законом.

     У разi невиконання боржником рiшення, яке не може бути виконано без участi боржника, виконавець надсилає до органу досудового розслiдування повiдомлення про вчинення боржником кримiнального правопорушення та виносить постанову про закiнчення виконавчого провадження.

     4. Виконавець пiд час виконання рiшення про заборону вчиняти певнi дiї або про утримання вiд вчинення певних дiй доводить до вiдома боржника резолютивну частину такого рiшення, про що складає вiдповiдний акт. Пiсля складення акта виконавець виносить постанову про закiнчення виконавчого провадження.

     Стаття 64. Виконання рiшення про вiдiбрання дитини

     1. Пiд час виконання рiшення про вiдiбрання дитини державний виконавець проводить виконавчi дiї за обов'язковою участю особи, якiй дитина передається на виховання, iз залученням представникiв органiв опiки i пiклування.

     2. За необхiдностi державний виконавець може звернутися до суду з поданням щодо вирiшення питання про тимчасове влаштування дитини до дитячого або лiкувального закладу.

     3. У разi якщо боржник перешкоджає виконанню рiшення про вiдiбрання дитини, до нього застосовуються заходи, передбаченi цим Законом.

     Стаття 641. Виконання рiшення про встановлення побачення з дитиною, рiшення про усунення перешкод у побаченнi з дитиною

     1. Виконання рiшення про встановлення побачення з дитиною полягає у забезпеченнi боржником побачень стягувача з дитиною в порядку, визначеному рiшенням.

     2. Державний виконавець здiйснює перевiрку виконання боржником цього рiшення у час та мiсцi побачення, визначених рiшенням, а у разi якщо вони рiшенням не визначенi, то перевiрка здiйснюється у час та мiсцi побачення, визначених державним виконавцем.

     3. У разi невиконання без поважних причин боржником рiшення державний виконавець складає акт та виносить постанову про накладення на боржника штрафу у розмiрi, визначеному частиною першою статтi 75 цього Закону. У постановi зазначаються вимога виконувати рiшення та попередження про кримiнальну вiдповiдальнiсть.

     4. У разi повторного невиконання без поважних причин боржником рiшення державний виконавець складає акт, виносить постанову про накладення на боржника штрафу в подвiйному розмiрi, надсилає до органу досудового розслiдування повiдомлення про вчинення боржником кримiнального правопорушення, звертається з поданням про тимчасове обмеження боржника у правi виїзду за межi України до суду за мiсцезнаходженням органу державної виконавчої служби, виносить вмотивовану постанову про встановлення тимчасового обмеження боржника у правi керування транспортними засобами (iз врахуванням обмежень, передбачених частиною десятою статтi 71 цього Закону) та вживає iншi заходи примусового виконання рiшення, передбаченi цим Законом.

     5. У разi виконання рiшення боржником виконавець складає акт та виносить постанову про закiнчення виконавчого провадження.

     6. Якщо боржник у подальшому перешкоджає побаченням стягувача з дитиною, стягувач має право звернутися до державного виконавця iз заявою про вiдновлення виконавчого провадження. Пiсля вiдновлення виконавчого провадження державний виконавець повторно здiйснює заходи, передбаченi цiєю статтею.

     7. Рiшення про усунення перешкод у побаченнi з дитиною виконується у порядку, встановленому статтею 63 цього Закону.

(Закон доповнено статтею 641 згiдно iз Законом України вiд 03.07.2018р. N 2475-VIII)

     Стаття 65. Виконання рiшення про поновлення на роботi

     1. Рiшення про поновлення на роботi незаконно звiльненого або переведеного працiвника виконується невiдкладно в порядку, визначеному статтею 63 цього Закону.

     2. Рiшення вважається виконаним боржником з дня видання вiдповiдно до законодавства про працю наказу або розпорядження про поновлення стягувача на роботi, пiсля чого виконавець виносить постанову про закiнчення виконавчого провадження.

(частина друга статтi 65 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.02.2021р. N 1217-IX)

     Стаття 66. Виконання рiшення про виселення боржника

     1. Державний виконавець наступного робочого дня пiсля закiнчення строку, визначеного частиною шостою статтi 26 цього Закону, перевiряє виконання боржником рiшення про його виселення.

     У разi невиконання боржником рiшення про його виселення самостiйно державний виконавець виконує його примусово.

     2. Державний виконавець призначає день i час примусового виселення, про що письмово iнформує боржника. Боржник вважається повiдомленим про його примусове виселення, якщо повiдомлення надiслано йому за адресою, за якою має здiйснюватися виселення, чи iншою адресою, достовiрно встановленою державним виконавцем.

     Вiдсутнiсть боржника, належним чином повiдомленого про день i час примусового виселення, пiд час виконання рiшення про виселення боржника не є перешкодою для його виселення.

     3. Примусове виселення полягає у звiльненнi примiщення, зазначеного у виконавчому документi, вiд боржника, його майна, домашнiх тварин та у заборонi боржнику користуватися цим примiщенням. Примусовому виселенню пiдлягають виключно особи, зазначенi у виконавчому документi.

     4. Примусове виселення здiйснюється у присутностi понятих за участю працiвникiв полiцiї.

     5. Якщо виконання рiшення здiйснюється за вiдсутностi боржника, державний виконавець зобов'язаний провести опис майна. Описане майно передається для вiдповiдального зберiгання стягувачу або iншiй особi, визначенiй державним виконавцем.

     6. Якщо боржник перешкоджає виконанню рiшення про його виселення, державний виконавець накладає на нього штраф у порядку, визначеному цим Законом.

     7. Передане для зберiгання майно боржника повертається йому державним виконавцем на пiдставi акта пiсля вiдшкодування боржником витрат, пов'язаних iз зберiганням такого майна. У разi якщо боржник вiдмовляється вiдшкодувати витрати, пов'язанi iз зберiганням майна, вони компенсуються за рахунок реалiзацiї майна боржника або його частини.

     Зберiгання майна здiйснюється протягом не бiльше двох мiсяцiв з дня передачi на зберiгання. Пiсля закiнчення двомiсячного строку невитребуване майно реалiзується в порядку, визначеному цим Законом. Отриманi вiд реалiзацiї такого майна кошти, за вирахуванням понесених витрат, перераховуються боржнику.

     У разi якщо майно не було реалiзовано, розпорядження ним здiйснюється в порядку, встановленому для розпорядження безхазяйним майном.

     8. Про виконання рiшення про виселення боржника державний виконавець складає акт, що пiдписується особами, якi брали участь у виконаннi рiшення про примусове виселення.

     9. У разi якщо особi, яка пiдлягає виселенню, має бути надано iнше житлове примiщення, державний виконавець надсилає органу, який вiдповiдно до судового рiшення зобов'язаний надати боржнику iнше житлове примiщення, повiдомлення про строк виконання рiшення про надання такого примiщення. У разi ненадання у визначений строк iншого житлового примiщення державний виконавець складає вiдповiдний акт i звертається до суду з поданням про встановлення порядку подальшого виконання рiшення. До вирiшення судом зазначеного питання виконавчi дiї не проводяться.

     10. У разi якщо особа самостiйно вселилася у примiщення, з якого вона була примусово виселена, повторне її виселення може бути здiйснено державним виконавцем на пiдставi ухвали суду, який прийняв рiшення про виселення. Виконавче провадження у такому разi пiдлягає вiдновленню за постановою державного виконавця.

(частина десята статтi 66 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.07.2018р. N 2475-VIII)

     Стаття 67. Виконання рiшення про вселення стягувача

     1. Державний виконавець наступного робочого дня пiсля закiнчення строку, визначеного частиною шостою статтi 26 цього Закону, перевiряє виконання боржником рiшення про вселення стягувача.

     У разi невиконання боржником рiшення про вселення стягувача самостiйно державний виконавець виконує його примусово.

     2. Примусове вселення полягає у забезпеченнi державним виконавцем безперешкодного входження стягувача у примiщення, зазначене у виконавчому документi, та його проживання (перебування) в ньому.

     3. Державний виконавець зобов'язаний письмово повiдомити боржника i стягувача про день i час примусового вселення. Боржник вважається повiдомленим про примусове вселення стягувача, якщо повiдомлення надiслано йому за адресою, за якою має здiйснюватися вселення, чи iншою адресою, достовiрно встановленою державним виконавцем.

     Вiдсутнiсть боржника, належним чином повiдомленого про день i час примусового вселення, пiд час виконання рiшення про вселення не є перешкодою для вселення стягувача.

     4. У разi якщо боржник перешкоджає виконанню рiшення про вселення стягувача, державний виконавець накладає на нього штраф та вживає заходiв примусового виконання рiшення, передбачених цим Законом.

     Примусове вселення стягувача здiйснюється у присутностi понятих за участю працiвникiв полiцiї.

     5. Про примусове вселення стягувача державний виконавець складає акт, що пiдписується особами, якi брали участь у виконаннi рiшення про примусове вселення.

     6. У разi подальшого перешкоджання боржником проживанню (перебуванню) стягувача у примiщеннi, в яке його вселено, стягувач має право звернутися до державного виконавця iз заявою про вiдновлення виконавчого провадження. У такому разi державний виконавець має право повторно здiйснити примусове вселення стягувача та накласти на боржника штраф у подвiйному розмiрi вiдповiдно до статтi 75 цього Закону. Виконавче провадження не вiдновлюється i повторне примусове вселення стягувача не здiйснюється, якщо особа, яка перешкоджає його проживанню (перебуванню), не є боржником. Питання про вселення стягувача в такому разi вирiшується в судовому порядку.

Роздiл IX
ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ЗАРОБIТНУ ПЛАТУ, ПЕНСIЮ, СТИПЕНДIЮ ТА IНШI ДОХОДИ БОРЖНИКА

     Стаття 68. Умови звернення стягнення на заробiтну плату, пенсiю, стипендiю та iншi доходи боржника

     1. Стягнення на заробiтну плату, пенсiю, стипендiю та iншi доходи боржника звертається у разi вiдсутностi в боржника коштiв на рахунках у банках чи iнших фiнансових установах, вiдсутностi чи недостатностi майна боржника для покриття в повному обсязi належних до стягнення сум, а також у разi виконання рiшень про стягнення перiодичних платежiв.

     2. За iншими виконавчими документами виконавець має право звернути стягнення на заробiтну плату, пенсiю, стипендiю та iншi доходи боржника без застосування заходiв примусового звернення стягнення на майно боржника - за письмовою заявою стягувача або за виконавчими документами, сума стягнення за якими не перевищує п'яти мiнiмальних розмiрiв заробiтної плати.

     3. Про звернення стягнення на заробiтну плату, пенсiю, стипендiю та iншi доходи боржника виконавець виносить постанову, яка надсилається для виконання пiдприємству, установi, органiзацiї, фiзичнiй особi, фiзичнiй особi - пiдприємцю, якi виплачують боржнику вiдповiдно заробiтну плату, пенсiю, стипендiю та iншi доходи.

     Стаття 69. Вiдрахування iз заробiтної плати, пенсiї, стипендiї та iнших доходiв боржника

     1. Пiдприємства, установи, органiзацiї, фiзичнi особи, фiзичнi особи - пiдприємцi здiйснюють вiдрахування iз заробiтної плати, пенсiї, стипендiї та iнших доходiв боржника i перераховують кошти на вiдповiдний рахунок органу державної виконавчої служби, рахунок приватного виконавця у строк, встановлений для здiйснення зазначених виплат боржнику, а в разi якщо такий строк не встановлено, - до десятого числа мiсяця, наступного за мiсяцем, за який здiйснюється стягнення. Такi пiдприємства, установи, органiзацiї, фiзичнi особи, фiзичнi особи - пiдприємцi щомiсяця надсилають виконавцю звiт про здiйсненi вiдрахування та виплати за формою, встановленою Мiнiстерством юстицiї України.

(частина перша статтi 69 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.07.2018р. N 2475-VIII)

     2. У разi припинення перерахування коштiв стягувачу пiдприємства, установи, органiзацiї, фiзичнi особи, фiзичнi особи - пiдприємцi не пiзнiш як у триденний строк повiдомляють виконавцю про причину припинення виплат та зазначають нове мiсце роботи, проживання чи навчання боржника, якщо воно вiдоме.

     Стаття 70. Розмiр вiдрахувань iз заробiтної плати, пенсiї, стипендiї та iнших доходiв боржника

     1. Розмiр вiдрахувань iз заробiтної плати, пенсiї, стипендiї та iнших доходiв боржника вираховується iз суми, що залишається пiсля утримання податкiв, зборiв та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування.

     2. Iз заробiтної плати боржника може бути утримано за виконавчими документами до погашення у повному обсязi заборгованостi:

     у разi стягнення алiментiв, вiдшкодування шкоди, заподiяної калiцтвом, iншим ушкодженням здоров'я або смертю особи, у зв'язку iз втратою годувальника, майнової та/або моральної шкоди, завданої кримiнальним правопорушенням або iншим суспiльно небезпечним дiянням, - 50 вiдсоткiв;

(абзац другий частини другої статтi 70 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.12.2017р. N 2234-VIII)

     за iншими видами стягнень, якщо iнше не передбачено законом, - 20 вiдсоткiв.

     З пенсiї може бути вiдраховано не бiльш як 50 вiдсоткiв її розмiру на утримання членiв сiм'ї (алiменти), на вiдшкодування збиткiв вiд розкрадання майна пiдприємств, установ i органiзацiй, на вiдшкодування пенсiонером шкоди, заподiяної калiцтвом або iншим ушкодженням здоров'я, а також у зв'язку iз смертю потерпiлого, на повернення переплачених сум заробiтної плати в передбачених законом випадках.

     За iншими видами стягнень може бути вiдраховано не бiльш як 20 вiдсоткiв пенсiї.

     3. Загальний розмiр усiх вiдрахувань пiд час кожної виплати заробiтної плати та iнших доходiв боржника не може перевищувати 50 вiдсоткiв заробiтної плати, що має бути виплачена працiвнику, у тому числi у разi вiдрахування за кiлькома виконавчими документами. Це обмеження не поширюється на вiдрахування iз заробiтної плати у разi вiдбування боржником покарання у видi виправних робiт i стягнення алiментiв на неповнолiтнiх дiтей. У таких випадках розмiр вiдрахувань iз заробiтної плати не може перевищувати 70 вiдсоткiв.

     Стаття 71. Порядок стягнення алiментiв

     1. Порядок стягнення алiментiв визначається законом.

     Виконавець стягує з боржника алiменти у розмiрi, визначеному виконавчим документом, але не менше мiнiмального гарантованого розмiру, передбаченого Сiмейним кодексом України.

(частину першу статтi 71 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 03.07.2018р. N 2475-VIII)

     Iндексацiя розмiру алiментiв, визначеного у твердiй грошовiй сумi, проводиться, якщо iнше не передбачено у виконавчому документi чи у договорi мiж батьками про сплату алiментiв на дитину, виконавцем у встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України порядку. Iндексацiя розмiру алiментiв проводиться щороку, починаючи з другого року пiсля визначення розмiру алiментiв.

(частину першу статтi 71 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 01.09.2020р. N 831-IX)

     У разi самостiйного надiслання стягувачем виконавчого документа безпосередньо пiдприємству, установi, органiзацiї, фiзичнiй особi - пiдприємцю чи фiзичнiй особi, зазначеним у частинi першiй статтi 7 цього Закону, iндексацiя розмiру алiментiв, визначеного у твердiй грошовiй сумi, проводиться, якщо iнше не передбачено у виконавчому документi чи у договорi мiж батьками про сплату алiментiв на дитину, вiдповiдно до Закону України "Про iндексацiю грошових доходiв населення".

(частину першу статтi 71 доповнено абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 01.09.2020р. N 831-IX)

     2. За наявностi заборгованостi iз сплати алiментiв понад три мiсяцi стягнення може бути звернено на майно боржника. Звернення стягнення на заробiтну плату не перешкоджає зверненню стягнення на майно боржника, якщо iснує непогашена заборгованiсть, сукупний розмiр якої перевищує суму платежiв за три мiсяцi.

(частина друга статтi 71 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.12.2017р. N 2234-VIII)

     3. Визначення суми заборгованостi iз сплати алiментiв, присуджених як частка вiд заробiтку (доходу), визначається виконавцем у порядку, встановленому Сiмейним кодексом України.

     4. Виконавець зобов'язаний обчислювати розмiр заборгованостi iз сплати алiментiв щомiсяця, а також проводити iндексацiю розмiру алiментiв вiдповiдно до частини першої цiєї статтi. Виконавець зобов'язаний повiдомити про розрахунок заборгованостi стягувачу i боржнику у разi:

(абзац перший частини четвертої статтi 71 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiдд 01.09.2020р. N 831-IX)

     1) надходження виконавчого документа на виконання вiд стягувача;

     2) подання заяви стягувачем або боржником;

     3) надiслання постанови на пiдприємство, в установу, органiзацiю, до фiзичної особи - пiдприємця, фiзичної особи, якi виплачують боржнику вiдповiдно заробiтну плату, пенсiю, стипендiю чи iншi доходи;

     4) надiслання виконавчого документа за належнiстю до iншого органу державної виконавчої служби;

     5) закiнчення виконавчого провадження.

(через 30 днiв iз дня опублiкування у газетi "Голос України" повiдомлення Державної судової адмiнiстрацiї України про початок функцiонування Єдиного державного реєстру виконавчих документiв до пункту 5 частини четвертої статтi 71 будуть внесенi змiни, передбаченi абзацами четвертим та п'ятим пiдпункту 12 пункту 27 Закону України вiд 03.07.2018р. N 2475-VIII)
(через 30 днiв iз дня опублiкування у газетi "Голос України" повiдомлення Державної судової адмiнiстрацiї України про початок функцiонування Єдиного державного реєстру виконавчих документiв частину четверту статтi 71 буде доповнено пунктом 6 вiдповiдно до абзацiв шостого та сьомого пiдпункту 12 пункту 27 Закону України вiд 03.07.2018р. N 2475-VIII)

     5. У разi виїзду боржника на постiйне проживання до держави, з якою Україна не уклала договорiв про надання правової допомоги, за рiшенням суду до виїзду боржника за кордон стягнення алiментiв здiйснюється за весь перiод до досягнення дитиною повнолiття.

     6. У разi стягнення алiментiв як частки заробiтку (доходу) боржника на пiдприємствi, в установi, органiзацiї, фiзичної особи, фiзичної особи - пiдприємця вiдрахування здiйснюються з фактичного заробiтку (доходу) на пiдставi постанови виконавця.

     Якщо стягнути алiменти в зазначеному розмiрi неможливо, пiдприємство, установа, органiзацiя, фiзична особа - пiдприємець, фiзична особа, якi проводили вiдрахування, нараховують боржнику заборгованiсть iз сплати алiментiв.

     7. Пiсля закiнчення строку, передбаченого законом для стягнення алiментiв, за вiдсутностi заборгованостi iз сплати алiментiв пiдприємство, установа, органiзацiя, фiзична особа - пiдприємець, фiзична особа, якi проводили вiдрахування, повертають виконавцю постанову про стягнення алiментiв з вiдмiткою про перерахування в повному обсязi стягувачу присуджених йому сум алiментiв. Якщо вiдрахованi з боржника суми алiментiв не були перерахованi стягувачу, виконавець письмово повiдомляє стягувачу про розмiр заборгованостi, що утворилася, та роз'яснює йому права на звернення з позовом до пiдприємства, установи, органiзацiї, фiзичної особи - пiдприємця, фiзичної особи, якi виплачують боржнику вiдповiдно заробiтну плату, пенсiю, стипендiю чи iншi доходи, якщо така заборгованiсть утворилася з їхньої вини.

     8. Спори щодо розмiру заборгованостi iз сплати алiментiв вирiшуються судом за заявою заiнтересованої особи у порядку, встановленому законом.

     9. За наявностi заборгованостi зi сплати алiментiв, сукупний розмiр якої перевищує суму вiдповiдних платежiв за чотири мiсяцi, державний виконавець виносить вмотивованi постанови:

(абзац перший частини дев'ятої статтi 71 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.07.2018р. N 2475-VIII)

     1) про встановлення тимчасового обмеження боржника у правi виїзду за межi України - до погашення заборгованостi зi сплати алiментiв у повному обсязi;

     2) про встановлення тимчасового обмеження боржника у правi керування транспортними засобами - до погашення заборгованостi зi сплати алiментiв у повному обсязi;

     3) про встановлення тимчасового обмеження боржника у правi користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вiтчизняного виробництва для вiдстрiлу патронiв, споряджених гумовими чи аналогiчними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дiї, - до погашення заборгованостi зi сплати алiментiв у повному обсязi;

     4) про встановлення тимчасового обмеження боржника у правi полювання - до погашення заборгованостi зi сплати алiментiв у повному обсязi.

     Якщо алiменти сплачуються на утримання дитини з iнвалiднiстю, дитини, яка хворiє на тяжкi перинатальнi ураження нервової системи, тяжкi вродженi вади розвитку, рiдкiсне орфанне захворювання, онкологiчнi, онкогематологiчнi захворювання, дитячий церебральний паралiч, тяжкi психiчнi розлади, цукровий дiабет I типу (iнсулiнозалежний), гострi або хронiчнi захворювання нирок IV ступеня, або на утримання дитини, яка отримала тяжкi травми, потребує трансплантацiї органа, потребує палiативної допомоги, постанови, зазначенi у пунктах 1 - 4 цiєї частини, виносяться державним виконавцем за наявностi заборгованостi зi сплати алiментiв, сукупний розмiр якої перевищує суму вiдповiдних платежiв за три мiсяцi.

(частину дев'яту статтi 71 доповнено новим абзацом шостим згiдно iз Законом України вiд 03.07.2018р. N 2475-VIII, у зв'язку з цим абзаци шостий - восьмий вважати вiдповiдно абзацами сьомим - дев'ятим)

     Постанови, зазначенi у пунктах 1 - 4 цiєї частини, надсилаються сторонам для вiдома не пiзнiше наступного робочого дня з дня їх винесення.

     Постанови, зазначенi у пунктах 1 - 4 цiєї частини, направляються до виконання вiдповiдними органами пiсля закiнчення строку, визначеного частиною п'ятою статтi 74 цього Закону, для оскарження рiшення, дiї виконавця, якщо рiшення, дiї виконавця не були оскарженi.

     У разi оскарження рiшення, дiї виконавця, постанови, зазначенi у пунктах 1 - 4 цiєї частини, якщо їх не скасовано, пiдлягають виконанню вiдповiдними органами пiсля розгляду справи вiдповiдним судом.

(частина дев'ята статтi 71 у редакцiї Закону України вiд 07.12.2017р. N 2234-VIII)

     10. Тимчасове обмеження боржника у правi керувати транспортними засобами не може бути застосовано в разi:

     1) якщо встановлення такого обмеження позбавляє боржника основного законного джерела засобiв для iснування;

     2) використання боржником транспортного засобу у зв'язку з iнвалiднiстю чи перебуванням на утриманнi боржника особи з iнвалiднiстю I, II групи, визнаної в установленому порядку, або дитини з iнвалiднiстю;

     3) проходження боржником строкової вiйськової служби, вiйськової служби за призовом осiб офiцерського складу, вiйськової служби за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод, вiйськової служби за призовом осiб iз числа резервiстiв в особливий перiод або якщо боржник проходить вiйськову службу та виконує бойовi завдання вiйськової служби у бойовiй обстановцi чи в районi проведення антитерористичної операцiї, здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях;

(пункт 3 частини десятої статтi 71 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 19.06.2018р. N 2462-VIII, вiд 30.03.2021р. N 1357-IX)

     4) розстрочення або вiдстрочення сплати заборгованостi за алiментами у порядку, встановленому законом.

(статтю 71 доповнено частиною десятою згiдно iз Законом України вiд 07.12.2017р. N 2234-VIII)

     11. За наявностi заборгованостi зi сплати алiментiв, сукупний розмiр якої перевищує суму вiдповiдних платежiв за три мiсяцi, виконавець роз'яснює стягувачу право на звернення до органiв досудового розслiдування iз заявою (повiдомленням) про вчинене кримiнальне правопорушення боржником, що полягає в ухиленнi вiд сплати алiментiв.

(статтю 71 доповнено частиною одинадцятою згiдно iз Законом України вiд 07.12.2017р. N 2234-VIII)

     12. У разi наявностi в дiях боржника ознак адмiнiстративного правопорушення, передбаченого статтею 1831 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення, державний виконавець складає протокол про адмiнiстративне правопорушення та надсилає його для розгляду до суду за мiсцезнаходженням органу державної виконавчої служби.

(статтю 71 доповнено частиною дванадцятою згiдно iз Законом України вiд 07.12.2017р. N 2234-VIII, частина дванадцята статтi 71 у редакцiї Закону України вiд 03.07.2018р. N 2475-VIII)

     13. Довiдка про наявнiсть заборгованостi зi сплати алiментiв видається органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем на вимогу стягувача протягом трьох робочих днiв у випадках, встановлених законом.

     Довiдка про наявнiсть заборгованостi зi сплати алiментiв дiйсна протягом одного мiсяця з дня її видачi.

     Форма довiдки встановлюється Мiнiстерством юстицiї України.

(статтю 71 доповнено частиною тринадцятою згiдно iз Законом України вiд 07.12.2017р. N 2234-VIII, частина тринадцята статтi 71 у редакцiї Закону України вiд 03.07.2018р. N 2475-VIII)

     14. За наявностi заборгованостi зi сплати алiментiв, сукупний розмiр якої перевищує суму вiдповiдних платежiв за один рiк, виконавець виносить постанову про накладення на боржника штрафу у розмiрi 20 вiдсоткiв суми заборгованостi зi сплати алiментiв.

     За наявностi заборгованостi зi сплати алiментiв, сукупний розмiр якої перевищує суму вiдповiдних платежiв за два роки, виконавець виносить постанову про накладення на боржника штрафу у розмiрi 30 вiдсоткiв суми заборгованостi зi сплати алiментiв.

     За наявностi заборгованостi зi сплати алiментiв, сукупний розмiр якої перевищує суму вiдповiдних платежiв за три роки, виконавець виносить постанову про накладення на боржника штрафу у розмiрi 50 вiдсоткiв суми заборгованостi зi сплати алiментiв.

     У подальшому постанова про накладення штрафу у розмiрi, визначеному абзацом першим цiєї частини, виноситься виконавцем у разi збiльшення розмiру заборгованостi боржника на суму, сукупний розмiр якої перевищує суму вiдповiдних платежiв за один рiк.

     Суми штрафiв, передбачених цiєю частиною, стягуються з боржника у порядку, передбаченому цим Законом, i перераховуються стягувачу.

(статтю 71 доповнено частиною тринадцятою згiдно iз Законом України вiд 07.12.2017р. N 2234-VIII, частина тринадцята статтi 71 у редакцiї Закону України вiд 03.07.2018р. N 2475-VIII)

     Стаття 72. Звернення стягнення на допомогу з державного соцiального страхування та соцiальну допомогу iнвалiдам з дитинства

     1. На допомогу з державного соцiального страхування, що виплачується в разi тимчасової непрацездатностi та в iнших випадках, допомогу по безробiттю та соцiальну допомогу особам з iнвалiднiстю з дитинства, призначену вiдповiдно до Закону України "Про державну соцiальну допомогу особам з iнвалiднiстю з дитинства та дiтям з iнвалiднiстю", стягнення може бути звернено виключно за рiшеннями про стягнення алiментiв, вiдшкодування шкоди, заподiяної калiцтвом або iншим ушкодженням здоров'я, а також втратою годувальника.

(частина перша статтi 72 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.06.2018р. N 2462-VIII)

     Стаття 73. Кошти, на якi не може бути звернено стягнення

     1. Стягнення не може бути звернено на такi виплати:

     1) вихiдну допомогу, що виплачується в разi звiльнення працiвника;

     2) компенсацiю працiвнику витрат у зв'язку з переведенням, направленням на роботу до iншої мiсцевостi чи службовим вiдрядженням;

     3) польове забезпечення, надбавки до заробiтної плати, iншi кошти, що виплачуються замiсть добових i квартирних;

     4) матерiальну допомогу особам, якi втратили право на допомогу по безробiттю;

     5) допомогу у зв'язку з вагiтнiстю та пологами;

     6) одноразову допомогу у зв'язку з народженням дитини;

     7) допомогу при усиновленнi дитини;

     8) допомогу на дiтей, над якими встановлено опiку чи пiклування;

     9) допомогу на дiтей одиноким матерям;

     10) допомогу особам, зайнятим доглядом трьох i бiльше дiтей вiком до 16 рокiв, по догляду за дитиною-iнвалiдом, по тимчасовiй непрацездатностi у зв'язку з доглядом за хворою дитиною, а також на iншу допомогу на дiтей, передбачену законом;

     11) допомогу на лiкування;

     12) допомогу на поховання;

     13) щомiсячну грошову допомогу у зв'язку з обмеженням споживання продуктiв харчування мiсцевого виробництва та особистого пiдсобного господарства громадян, якi проживають на територiї, що зазнала радiоактивного забруднення;

     14) дотацiї на обiди, придбання путiвок до санаторiїв i будинкiв вiдпочинку за рахунок фонду споживання.

     2. Стягнення не здiйснюється також iз сум:

     1) неоподатковуваного розмiру матерiальної допомоги;

     2) грошової компенсацiї за видане обмундирування i натуральне постачання;

     3) вихiдної допомоги в разi звiльнення (виходу у вiдставку) з вiйськової служби, служби в полiцiї та Державної кримiнально-виконавчої служби України, а також грошового забезпечення, що не має постiйного характеру, та в iнших випадках, передбачених законом;

     4) одноразової грошової допомоги у разi загибелi (смертi), iнвалiдностi або часткової втрати працездатностi без встановлення iнвалiдностi вiйськовослужбовцiв, вiйськовозобов'язаних та резервiстiв, якi призванi на навчальнi (або перевiрочнi) та спецiальнi збори чи для проходження служби у вiйськовому резервi;

     5) грошової допомоги, пов'язаної з безоплатним забезпеченням протезування (ортезування) учасника антитерористичної операцiї, учасника здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях, якi втратили функцiональнi можливостi кiнцiвок, благодiйної допомоги, отриманої зазначеними особами, незалежно вiд її розмiру та джерела походження.

(пункт 5 частини другої статтi 73 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.06.2018р. N 2462-VIII)

Роздiл X
ОСКАРЖЕННЯ РIШЕНЬ, ДIЙ АБО БЕЗДIЯЛЬНОСТI ВИКОНАВЦIВ ТА ПОСАДОВИХ ОСIБ ОРГАНIВ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ

     Стаття 74. Оскарження рiшень, дiй або бездiяльностi виконавцiв та посадових осiб органiв державної виконавчої служби

     1. Рiшення, дiї чи бездiяльнiсть виконавця та посадових осiб органiв державної виконавчої служби щодо виконання судового рiшення можуть бути оскарженi сторонами, iншими учасниками та особами до суду, який видав виконавчий документ, у порядку, передбаченому законом.

     2. Рiшення, дiї чи бездiяльнiсть виконавця та посадових осiб органiв державної виконавчої служби щодо виконання рiшень iнших органiв (посадових осiб), у тому числi постанов державного виконавця про стягнення виконавчого збору, постанов приватного виконавця про стягнення основної винагороди, витрат виконавчого провадження та штрафiв, можуть бути оскарженi сторонами, iншими учасниками та особами до вiдповiдного адмiнiстративного суду в порядку, передбаченому законом.

     3. Рiшення, дiї або бездiяльнiсть державного виконавця також можуть бути оскарженi стягувачем та iншими учасниками виконавчого провадження (крiм боржника) до начальника вiддiлу, якому безпосередньо пiдпорядкований державний виконавець. Рiшення, дiї та бездiяльнiсть начальника вiддiлу, якому безпосередньо пiдпорядкований державний виконавець, можуть бути оскарженi до керiвника органу державної виконавчої служби вищого рiвня.

     Начальник вiддiлу, якому безпосередньо пiдпорядкований державний виконавець, при здiйсненнi контролю за рiшеннями, дiями державного виконавця пiд час виконання рiшень має право у разi, якщо вони суперечать вимогам закону, своєю постановою скасувати постанову або iнший процесуальний документ (або їх частину), винесенi у виконавчому провадженнi державним виконавцем, зобов'язати державного виконавця провести виконавчi дiї в порядку, встановленому цим Законом.

     Начальник вiддiлу, якому безпосередньо пiдпорядкований державний виконавець, або виконавець з власної iнiцiативи чи за заявою сторони виконавчого провадження може виправити допущенi у процесуальних документах, винесених у виконавчому провадженнi, граматичнi чи арифметичнi помилки, про що виноситься вiдповiдна постанова.

(абзац третiй частини третьої статтi 74 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     Керiвник вищого органу державної виконавчої служби у разi виявлення порушень вимог закону визначає їх своєю постановою та надає доручення начальнику вiддiлу, якому безпосередньо пiдпорядкований державний виконавець, щодо проведення дiй, передбачених абзацами другим i третiм цiєї частини.

     4. Скарга у виконавчому провадженнi подається виключно у письмовiй формi та має мiстити:

     1) найменування органу державної виконавчої служби, до якого вона подається;

     2) повне найменування (прiзвище, iм'я та по батьковi) стягувача та боржника, їхнi мiсця проживання чи перебування (для фiзичних осiб) або мiсцезнаходження (для юридичних осiб), а також найменування (прiзвище, iм'я та по батьковi) представника сторони виконавчого провадження, якщо скарга подається представником;

     3) реквiзити виконавчого документа (вид документа, найменування органу, що його видав, день видачi та номер документа, його резолютивна частина);

     4) змiст оскаржуваних рiшень, дiй чи бездiяльностi та посилання на порушену норму закону;

     5) викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;

     6) пiдпис скаржника або його представника iз зазначенням дня подання скарги.

     5. Рiшення та дiї виконавця, посадових осiб органiв державної виконавчої служби щодо виконання судового рiшення можуть бути оскарженi протягом 10 робочих днiв з дня, коли особа дiзналася або повинна була дiзнатися про порушення її прав, свобод чи законних iнтересiв. Рiшення виконавця про вiдкладення проведення виконавчих дiй може бути оскаржене протягом трьох робочих днiв з дня, коли особа дiзналася або повинна була дiзнатися про порушення її прав, свобод чи законних iнтересiв.

Роздiл XI
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ У ВИКОНАВЧОМУ ПРОВАДЖЕННI

     Стаття 75. Вiдповiдальнiсть за невиконання рiшення, що зобов'язує боржника вчинити певнi дiї, та рiшення про поновлення на роботi

     1. У разi невиконання без поважних причин у встановлений виконавцем строк рiшення, що зобов'язує боржника виконати певнi дiї, та рiшення про поновлення на роботi виконавець виносить постанову про накладення штрафу на боржника - фiзичну особу у розмiрi 100 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, на посадових осiб - 200 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, на боржника - юридичну особу - 300 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян та встановлює новий строк виконання.

     2. У разi повторного невиконання рiшення боржником без поважних причин виконавець у тому самому порядку накладає на нього штраф у подвiйному розмiрi та звертається до органiв досудового розслiдування з повiдомленням про вчинення кримiнального правопорушення.

     Стаття 76. Вiдповiдальнiсть за невиконання законних вимог виконавця та порушення вимог цього Закону

     1. За невиконання законних вимог виконавця, порушення вимог цього Закону, у тому числi за несвоєчасне подання або неподання звiтiв про вiдрахування iз заробiтної плати та iнших доходiв боржника, неподання або подання неправдивих вiдомостей про доходи i майновий стан боржника, ненадання боржником на вимогу виконавця декларацiї чи зазначення у декларацiї неправдивих вiдомостей або неповiдомлення про змiну таких вiдомостей, неповiдомлення боржником про змiну мiсця проживання (перебування) чи мiсцезнаходження або мiсця роботи (отримання доходiв), а також за неявку без поважних причин за викликом виконавця, виннi особи несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до закону.

     2. За наявностi ознак кримiнального правопорушення в дiях особи, яка умисно перешкоджає виконанню рiшення чи в iнший спосiб порушує вимоги закону про виконавче провадження, виконавець складає акт про порушення i звертається до органiв досудового розслiдування з повiдомленням про вчинення кримiнального правопорушення.

Роздiл XII
ВИКОНАННЯ РIШЕНЬ СТОСОВНО IНОЗЕМЦIВ, ОСIБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА ТА IНОЗЕМНИХ ЮРИДИЧНИХ ОСIБ. ВИКОНАННЯ РIШЕНЬ IНОЗЕМНИХ СУДIВ

     Стаття 77. Виконання рiшень стосовно iноземцiв, осiб без громадянства та iноземних юридичних осiб

     1. Пiд час виконання рiшень стосовно iноземцiв, осiб без громадянства та iноземних юридичних осiб, якi вiдповiдно проживають (перебувають) чи зареєстрованi на територiї України або мають на територiї України власне майно, яким володiють самостiйно або разом з iншими особами, застосовуються положення цього Закону.

     2. У разi невиконання зазначеними в частинi першiй цiєї статтi особами рiшень виконавець звертається до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi мiграцiї, органiв охорони державного кордону з поданням про заборону в'їзду в Україну чи видворення за межi України таких осiб вiдповiдно до Закону України "Про правовий статус iноземцiв та осiб без громадянства".

     Стаття 78. Виконання рiшень iноземних судiв

     1. Рiшення iноземних судiв (судiв iноземної держави, iнших компетентних органiв iноземних держав, до компетенцiї яких належить розгляд цивiльних чи господарських справ, iноземних чи мiжнародних арбiтражiв) визнаються та виконуються в Українi вiдповiдно до мiжнародних договорiв України, цього та iнших законiв України, якщо визнання та виконання таких рiшень передбачено мiжнародними договорами України або за принципом взаємностi.

     2. В Українi не можуть бути визнанi та виконанi рiшення iноземних судiв у справах щодо стягнення заборгованостi з пiдприємства оборонно-промислового комплексу, внесеного до перелiку об'єктiв державної власностi, що мають стратегiчне значення для економiки i безпеки держави, на користь юридичної особи держави-агресора та/або держави-окупанта або юридичної особи з iноземними iнвестицiями чи iноземного пiдприємства держави-агресора та/або держави-окупанта.

(статтю 78 доповнено частиною другою згiдно iз Законом України вiд 12.07.2018р. N 2508-VIII)

Роздiл XIII
ПРИКIНЦЕВI ТА ПЕРЕХIДНI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi одночасно з набранням чинностi Законом України "Про органи та осiб, якi здiйснюють примусове виконання судових рiшень i рiшень iнших органiв", крiм статей 8, 9 та положень, що стосуються дiяльностi приватних виконавцiв, якi вводяться в дiю через три мiсяцi з дня набрання чинностi цим Законом.

     11. До 1 сiчня 2018 року приватний виконавець не може здiйснювати примусове виконання рiшень за якими сума стягнення становить шiсть та бiльше мiльйонiв гривень або еквiвалентну суму в iноземнiй валютi.

(роздiл XIII доповнено пунктом 11 згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     12. Тимчасово, до 31 грудня 2022 року, пiдлягають зняттю арешти та заборони вiдчуження майна Державного акцiонерного товариства "Чорноморнафтогаз" у виконавчих провадженнях (крiм рiшень про виплату заробiтної плати, вихiдної допомоги, iнших виплат (компенсацiй), що належать працiвнику у зв'язку з трудовими вiдносинами, про вiдшкодування матерiальної (майнової) шкоди, завданої калiцтвом, iншим ушкодженням здоров'я або смертю, про стягнення алiментiв, про стягнення заборгованостi iз сплати внескiв до фондiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування i заборгованостi iз сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування).

(роздiл XIII доповнено пунктом 12 згiдно iз Законом України вiд 22.11.2018р. N 2618-VIII, пункт 12 роздiл XIII iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.12.2019р. N 399-IX)

     2. Визнати такими, що втратили чиннiсть з дня набрання чинностi цим Законом:

     Закон України "Про виконавче провадження" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 24, ст. 207 iз наступними змiнами), крiм статтi 4, яка втрачає чиннiсть через три мiсяцi з дня набрання чинностi цим Законом;

     Перелiк майна, що не пiдлягає конфiскацiї за судовим вироком (додаток до Кримiнального кодексу України) (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1961 р., N 2, ст. 14; 1983 р., N 4, ст. 50; 1984 р., N 27, ст. 512).

     3. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) у Кодексi законiв про працю України (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375):

     а) частину четверту статтi 230 викласти в такiй редакцiї:

     "На пiдставi посвiдчення, пред'явленого не пiзнiше тримiсячного строку до органу державної виконавчої служби або приватному виконавцю, державний виконавець чи приватний виконавець виконує рiшення комiсiї по трудових спорах у примусовому порядку";

     б) у частинi шостiй статтi 265 слова "на Державну виконавчу службу" замiнити словами "на органи державної виконавчої служби";

     2) у Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     а) статтю 18813 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 18813. Невиконання законних вимог державного виконавця, приватного виконавця

     Невиконання законних вимог державного виконавця, приватного виконавця щодо усунення порушень законодавства про виконавче провадження, несвоєчасне подання або неподання звiтiв про вiдрахування iз заробiтної плати та iнших доходiв боржника, неподання або подання недостовiрних вiдомостей про доходи i майновий стан боржника, ненадання на вимогу державного виконавця, приватного виконавця декларацiї про доходи та майно, що подається вiдповiдно до Закону України "Про виконавче провадження", чи зазначення у такiй декларацiї неправдивих вiдомостей або неповiдомлення про змiну вiдомостей, якi зазначаються у декларацiї, неповiдомлення боржником про змiну мiсця проживання чи мiсцезнаходження або мiсця роботи (отримання доходiв), а також неявка без поважних причин за викликом державного виконавця, приватного виконавця -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     б) статтю 221 пiсля цифр "18813" доповнити словами "(крiм справ про адмiнiстративнi правопорушення, пов'язанi з невиконанням законних вимог державного виконавця)";

     в) роздiл III доповнити статтею 24421 такого змiсту:

     "Стаття 24421. Органи державної виконавчої служби

     Органи державної виконавчої служби розглядають справи про адмiнiстративнi правопорушення, пов'язанi з невиконанням законних вимог державного виконавця (стаття 18813).

     Вiд iменi органiв державної виконавчої служби розглядати справи про адмiнiстративнi правопорушення i накладати адмiнiстративнi стягнення мають право начальники органiв державної виконавчої служби, яким безпосередньо пiдпорядкованi державнi виконавцi";

     г) у статтi 255:

     пункт 6 частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "6) приватнi виконавцi (стаття 18813 - у частинi, що стосується невиконання законних вимог приватного виконавця)";

     у частинi другiй:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "У справах про адмiнiстративнi правопорушення, розгляд яких вiднесено до вiдання органiв, зазначених у статтях 222 - 24421 цього Кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати уповноваженi на те посадовi особи цих органiв. Крiм того, протоколи про адмiнiстративнi правопорушення мають право складати";

     доповнити пунктом 21 такого змiсту:

     "21) державнi виконавцi (стаття 18813 - у частинi, що стосується невиконання законних вимог державного виконавця)";

     ґ) частину другу статтi 283 викласти в такiй редакцiї:

     "Постанова повинна мiстити:

     найменування органу (прiзвище, iм'я та по батьковi, посада посадової особи), який винiс постанову;

     дату розгляду справи;

     вiдомостi про особу, стосовно якої розглядається справа (прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi), дата народження, мiсце проживання чи перебування;

     опис обставин, установлених пiд час розгляду справи;

     зазначення нормативного акта, що передбачає вiдповiдальнiсть за таке адмiнiстративне правопорушення;

     прийняте у справi рiшення";

     д) у частинi першiй статтi 308 слова "вiддiлу державної виконавчої служби" замiнити словами "органу державної виконавчої служби";

     3) у Господарському процесуальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56):

     а) частину першу статтi 7 викласти в такiй редакцiї:

     "Претензiя розглядається в десятиденний строк з дня її одержання";

     б) у статтi 89:

     частину першу пiсля слiв "чи державного виконавця" доповнити словами "приватного виконавця";

     частину четверту пiсля слiв "i (або) державного виконавця" доповнити словами "приватного виконавця";

     частину п'яту пiсля слiв "а також державному виконавцю" доповнити словами "приватному виконавцю";

     в) пункт 21 частини першої статтi 106 викласти в такiй редакцiї:

     "21) про розгляд скарг на дiї (бездiяльнiсть) органiв державної виконавчої служби, приватного виконавця";

     г) у статтi 116:

     у третьому реченнi частини першої слова "державних податкових iнспекцiй" замiнити словами "органiв державної виконавчої служби";

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "Якщо судове рiшення прийнято на користь декiлькох позивачiв або проти декiлькох вiдповiдачiв, або якщо виконання має бути проведено в рiзних мiсцях чи резолютивною частиною рiшення передбачено вчинення кiлькох дiй, видаються декiлька наказiв, у яких зазначаються один вiдповiдач та один позивач, а також визначається, в якiй частинi необхiдно виконати судове рiшення, або зазначається, що обов'язок чи право стягнення є солiдарним";

     ґ) у статтi 120:

     частину першу пiсля слiв "державний виконавець" доповнити словами "приватний виконавець";

     абзац другий частини третьої пiсля слiв "державного виконавця" доповнити словами "приватного виконавця";

     д) у статтi 121:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "За наявностi обставин, що ускладнюють виконання рiшення або роблять його неможливим, за заявою сторони виконавчого провадження або за власною iнiцiативою господарський суд, який видав виконавчий документ, у десятиденний строк розглядає це питання у судовому засiданнi з викликом сторiн, прокурора i у виняткових випадках, залежно вiд обставин справи, може вiдстрочити або розстрочити виконання рiшення, ухвали, постанови";

     пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "За наявностi обставин, що ускладнюють виконання рiшення або роблять його неможливим, господарський суд за власною iнiцiативою, за заявою сторони виконавчого провадження, за заявою виконавця, поданою на пiдставi заяви сторони виконавчого провадження, або за заявою державного виконавця, поданою з власної iнiцiативи, у випадку, передбаченому Законом України "Про гарантiї держави щодо виконання судових рiшень", суд, який видав виконавчий документ, може змiнити спосiб та порядок виконання рiшення, ухвали, постанови у порядку, передбаченому частиною першою цiєї статтi".

     У зв'язку з цим частини другу - четверту вважати вiдповiдно частинами третьою - п'ятою;

     частину четверту доповнити словами "чи приватному виконавцю";

     перше речення частини п'ятої доповнити словами "незалежно вiд наявностi виконавчого провадження";

     е) статтю 1212 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 1212. Оскарження рiшень, дiй чи бездiяльностi органiв державної виконавчої служби, приватних виконавцiв

     Скарга на рiшення, дiї чи бездiяльнiсть органiв державної виконавчої служби, приватних виконавцiв щодо виконання судових рiшень господарських судiв може бути подана стягувачем, боржником або прокурором протягом десяти робочих днiв з дня, коли особа дiзналася або повинна була дiзнатися про порушення її прав, свобод i законних iнтересiв, крiм рiшень виконавця про вiдкладення проведення виконавчих дiй, якi можуть бути оскарженi протягом трьох робочих днiв з дня, коли особа дiзналася або повинна була дiзнатися про порушення її прав, свобод i законних iнтересiв.

     Скарги на рiшення, дiї та бездiяльнiсть органiв державної виконавчої служби, приватних виконавцiв розглядаються господарським судом, про час i мiсце якого повiдомляються ухвалою стягувач, боржник, прокурор та орган державної виконавчої служби, приватний виконавець. Неявка боржника, стягувача, прокурора чи представника органу державної виконавчої служби, приватного виконавця в судове засiдання не є перешкодою для розгляду скарги.

     За результатами розгляду скарги виноситься ухвала, яка надсилається стягувачу, боржнику, прокурору та органу державної виконавчої служби, приватному виконавцю. Ухвала може бути оскаржена у встановленому цим Кодексом порядку";

     є) доповнити статтями 1213 i 1214 такого змiсту:

     "Стаття 1213. Вирiшення питання про звернення стягнення на грошовi кошти, розмiщенi на рахунках

     Питання про звернення стягнення на належнi боржнику вiд iнших осiб грошовi кошти, що розмiщенi на рахунках таких осiб в установах банкiв та iнших фiнансових установах, пiд час виконання судових рiшень вирiшуються господарським судом за заявою державного виконавця, приватного виконавця.

     Господарський суд невiдкладно розглядає заяву державного виконавця, приватного виконавця без виклику чи повiдомлення сторiн, iнших заiнтересованих осiб за участю державного виконавця, приватного виконавця.

     За результатами розгляду заяви виноситься ухвала, яка не пiзнiше наступного робочого дня надсилається органу державної виконавчої служби, приватному виконавцю.

     Стаття 1214. Замiна сторони виконавчого провадження

     У разi вибуття однiєї iз сторiн виконавчого провадження за заявою державного виконавця, приватного виконавця або за заявою сторони господарський суд замiнює сторону виконавчого провадження її правонаступником.

     Господарський суд у десятиденний строк розглядає це питання у судовому засiданнi з повiдомленням сторiн та заiнтересованих осiб. Неявка сторiн та iнших осiб не є перешкодою для вирiшення питання про замiну сторони виконавчого провадження.

     Ухвала про замiну сторони виконавчого провадження надсилається не пiзнiше наступного робочого дня особам, якi брали участь у справi, а також державному виконавцю, приватному виконавцю";

     ж) частину другу статтi 122 доповнити словами "приватним виконавцем";

     4) у Кримiнальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131):

     а) у статтi 164:

     абзац другий частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "карається громадськими роботами на строк вiд вiсiмдесяти до ста двадцяти годин або арештом на строк до трьох мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до двох рокiв";

     в абзацi другому частини другої слова "або виправними роботами на строк до двох рокiв" замiнити словами "або арештом на строк вiд трьох до шести мiсяцiв";

     у примiтцi слова "без повiдомлення державного виконавця" замiнити словами "без повiдомлення державного виконавця, приватного виконавця", а слова "шiсть мiсяцiв" - словами "три мiсяцi";

     б) абзац перший частини першої статтi 389 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Ухилення вiд позбавлення права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю особою, засудженою до такого виду покарання";

     5) у Земельному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 3 - 4, ст. 27):

     а) у статтi 135:

     абзац п'ятий частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "Звернення стягнення на земельнi дiлянки або прав на них (оренди, суперфiцiю, емфiтевзису) здiйснюється державним виконавцем, приватним виконавцем пiд час виконання рiшень, що пiдлягають примусовому виконанню в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження";

     в абзацi першому частини третьої слова "або державний виконавець у разi виконання рiшень, що пiдлягають примусовому виконанню в порядку, передбаченому Законом України "Про виконавче провадження" виключити;

     б) абзац дванадцятий частини четвертої статтi 136 виключити;

     6) у Сiмейному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 21 - 22, ст. 135):

     а) у статтi 187:

     назву доповнити словами "або одержувача алiментiв";

     доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. Особа, на користь якої присуджено алiменти на дитину, може самостiйно подати заяву з виконавчим листом про вiдрахування алiментiв iз заробiтної плати, пенсiї, стипендiї або iншого доходу платника алiментiв безпосередньо за мiсцем виплати платниковi алiментiв заробiтної плати, пенсiї, стипендiї або iншого доходу.

     На пiдставi заяви такої особи алiменти вiдраховуються iз заробiтної плати, пенсiї, стипендiї або iншого доходу платника алiментiв у розмiрi, зазначеному у виконавчому листi, та в строки, визначенi частиною другою цiєї статтi, i перераховуються особi, на користь якої присудженi алiменти, за її адресою або на рахунок, зазначений у заявi";

     б) частину четверту статтi 195 пiсля слiв "державним виконавцем" доповнити словами "приватним виконавцем";

     в) частину третю статтi 197 виключити;

     7) частину третю статтi 1075 Цивiльного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 40 - 44, ст. 356) пiсля слiв "за його вказiвкою" доповнити словами "чи в порядку, встановленому законом";

     8) у Кримiнально-виконавчому кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 3 - 4, ст. 21):

     а) у частинi сьомiй статтi 11 слова "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi органiзацiї примусового виконання рiшень судiв та iнших органiв (посадових осiб)" замiнити словами "органи державної виконавчої служби";

     б) статтю 12 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 12. Органи державної виконавчої служби

     Органи державної виконавчої служби виконують покарання у видi конфiскацiї майна у випадках та в порядку, передбачених цим Кодексом та законами України";

     в) частину першу статтi 13 пiсля слiв "покарання у видi" доповнити словом "штрафу";

     г) текст статтi 26 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Засуджений зобов'язаний сплатити штраф у мiсячний строк пiсля набрання вироком суду законної сили i повiдомити про це кримiнально-виконавчiй iнспекцiї за мiсцем проживання шляхом пред'явлення документа про сплату штрафу.

     2. У разi призначення штрафу з розстрочкою виплати певними частинами засуджений зобов'язаний сплачувати штраф у розмiрi та строки, встановленi вироком суду. Про сплату вiдповiдної частини штрафу засуджений повiдомляє кримiнально-виконавчiй iнспекцiї за мiсцем проживання шляхом пред'явлення документа про сплату вiдповiдної частини штрафу.

     3. У разi несплати засудженим штрафу у строк, передбачений частиною першою цiєї статтi, суд за поданням кримiнально-виконавчої iнспекцiї розглядає питання про розстрочку виплати несплаченої суми штрафу або замiну несплаченої суми штрафу покаранням у видi громадських, виправних робiт або позбавлення волi вiдповiдно до закону.

     4. У разi несплати засудженим чергового платежу пiд час призначення штрафу з розстрочкою виплати суд через мiсяць пiсля закiнчення строку виплати чергового платежу за поданням кримiнально-виконавчої iнспекцiї замiнює несплачену суму штрафу покаранням у видi громадських, виправних робiт або позбавлення волi вiдповiдно до закону";

     ґ) статтю 27 виключити;

     д) у статтi 48:

     у частинi першiй слова "центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi органiзацiї примусового виконання рiшень судiв та iнших органiв (посадових осiб)" замiнити словами "органу державної виконавчої служби";

     у частинi другiй слова "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi органiзацiї примусового виконання рiшень судiв та iнших органiв (посадових осiб)" замiнити словами "органом державної виконавчої служби";

     9) у Цивiльному процесуальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., NN 40 - 42, ст. 492):

     а) у статтi 221:

     частину першу пiсля слiв "для державного виконавця" доповнити словами "приватного виконавця";

     частину третю пiсля слiв "i (або) державного виконавця" доповнити словами "приватного виконавця";

     частину четверту пiсля слiв "а також державному виконавцю" доповнити словами "приватному виконавцю";

     б) у пунктi 27 частини першої статтi 293 слова "посадової особи державної виконавчої служби" замiнити словами "посадової особи органу державної виконавчої служби, приватного виконавця";

     в) у статтi 368:

     друге речення частини другої викласти в такiй редакцiї: "Якщо на пiдставi ухваленого рiшення належить передати майно, що перебуває в кiлькох мiсцях, або якщо рiшення ухвалено на користь кiлькох позивачiв чи проти кiлькох вiдповiдачiв, чи резолютивною частиною рiшення передбачено вчинення кiлькох дiй, суд має право за заявою стягувачiв видати кiлька виконавчих листiв, точно зазначивши, яку частину рiшення треба виконати за кожним виконавчим листом, або зазначити, що обов'язок чи право стягнення є солiдарним";

     у частинi третiй слова "до державних податкових iнспекцiй" замiнити словами "до органiв державної виконавчої служби";

     г) у частинi першiй статтi 370 слова "за поданням державного виконавця" замiнити словами "за поданням державного виконавця, приватного виконавця";

     ґ) частину першу статтi 372 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Мирова угода, укладена мiж сторонами, або вiдмова стягувача вiд примусового виконання в процесi виконання рiшення подається в письмовiй формi державному виконавцевi, приватному виконавцевi, який не пiзнiше триденного строку передає її до суду за мiсцем виконання рiшення для визнання. До вiдкриття виконавчого провадження мирова угода подається сторонами до суду, який ухвалив рiшення, для визнання";

     д) текст статтi 373 викласти в такiй редакцiї:

     "1. За наявностi обставин, що ускладнюють виконання рiшення (хвороба боржника або членiв його сiм'ї, вiдсутнiсть присудженого майна в натурi, стихiйне лихо тощо), за заявою сторони виконавчого провадження суд, який видав виконавчий документ, у десятиденний строк розглядає питання про вiдстрочку або розстрочку виконання рiшення в судовому засiданнi з викликом сторiн i у виняткових випадках може вiдстрочити або розстрочити виконання.

     2. За наявностi обставин, що ускладнюють виконання судового рiшення або роблять його неможливим, за заявою сторони виконавчого провадження, за заявою виконавця, поданою на пiдставi заяви сторони виконавчого провадження, або за заявою державного виконавця, поданою з власної iнiцiативи у випадку, передбаченому Законом України "Про гарантiї держави щодо виконання судових рiшень", суд, який видав виконавчий документ, розглядає питання про встановлення або змiну способу i порядку виконання рiшення у порядку, передбаченому частиною першою цiєї статтi.

     3. Питання про вiдстрочення або розстрочення виконання, змiну чи встановлення способу i порядку виконання судового рiшення може бути розглянуто також за iнiцiативою суду";

     е) у статтi 375:

     назву та частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 375. Вирiшення питання про оголошення розшуку боржника або дитини, привiд боржника

     1. Розшук боржника або дитини, привiд боржника оголошуються за мiсцем виконання рiшення або за останнiм вiдомим мiсцем проживання (перебування) боржника або дитини чи мiсцезнаходженням їхнього майна, або за мiсцем проживання (перебування) стягувача";

     у частинах другiй i третiй слово "державного" виключити;

     є) у статтi 376:

     частину першу пiсля слiв "володiння особи" доповнити словами "або судом, який ухвалив рiшення", а пiсля слiв "державного виконавця" словами "приватного виконавця";

     частину другу доповнити словами "приватного виконавця";

     ж) у статтi 377:

     назву доповнити словами "та нерухоме майно, право власностi на яке не зареєстровано в установленому законом порядку";

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Питання про звернення стягнення на належнi боржнику вiд iнших осiб грошовi кошти, що знаходяться на рахунках цих осiб в установах банкiв та iнших фiнансових установах, а також про звернення стягнення на нерухоме майно боржника, право власностi на яке не зареєстровано в установленому законом порядку, пiд час виконання судових рiшень та рiшень iнших органiв (посадових осiб) вирiшуються судом за поданням державного виконавця, приватного виконавця";

     у частинi другiй слова "державного виконавця" замiнити словами "державного виконавця, приватного виконавця";

     з) у статтi 3771:

     у частинi першiй слова "погодженим з начальником вiддiлу державної виконавчої служби" замiнити словами "або за мiсцезнаходженням виконавчого округу за поданням приватного виконавця";

     частину другу доповнити словами "приватного виконавця";

     и) частину першу статей 378 та 379 пiсля слiв "за поданням державного виконавця" доповнити словами "приватного виконавця";

     i) у частинi першiй статтi 383 слова "посадової особи державної виконавчої служби" замiнити словами "посадової особи органу державної виконавчої служби або приватного виконавця";

     ї) у статтi 384:

     частину першу виключити;

     у частинi третiй слова "вiдповiдний вiддiл державної виконавчої служби" замiнити словами "вiдповiдний орган державної виконавчої служби, приватного виконавця";

     й) у статтi 386:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Скарга розглядається у десятиденний строк у судовому засiданнi за участю заявника i державного виконавця або iншої посадової особи органу державної виконавчої служби чи приватного виконавця, рiшення, дiя чи бездiяльнiсть яких оскаржуються";

     у частинi другiй слова "посадова особа державної виконавчої служби" замiнити словами "посадова особа органу державної виконавчої служби, приватний виконавець";частину третю пiсля слiв "на попереднiй посадi" доповнити словами "(не здiйснює вiдповiдну дiяльнiсть)";

     к) у статтi 387:

     у частинi другiй слова "посадову особу державної виконавчої служби" замiнити словами "посадову особу органу державної виконавчої служби, приватного виконавця";

     у частинi третiй слова "посадової особи державної виконавчої служби" замiнити словами "посадової особи органу державної виконавчої служби, приватного виконавця";

     л) у частинi першiй статтi 388 слова "на вiддiл державної виконавчої служби" замiнити словами "на орган державної виконавчої служби чи приватного виконавця";

     м) у частинi першiй статтi 389 слова "орган державної виконавчої служби повiдомляє" замiнити словами "орган державної виконавчої служби, приватний виконавець повiдомляють";

     10) у Кодексi адмiнiстративного судочинства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., NN 35 - 37, ст. 446):

     а) частину першу статтi 18 доповнити пунктом 7 такого змiсту:

     "7) адмiнiстративнi справи з приводу рiшень, дiй або бездiяльностi приватного виконавця щодо виконання рiшень органiв (посадових осiб), крiм судових рiшень";

     б) у статтi 181:

     у назвi слова "державної виконавчої служби" замiнити словами "органу державної виконавчої служби, приватного виконавця";

     у частинi першiй слова "(крiм державного виконавця)" замiнити словами "(крiм державного виконавця, приватного виконавця)", а слова "посадової особи державної виконавчої служби" - словами "посадової особи органу державної виконавчої служби або приватного виконавця";

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. Вiдповiдачем у справах з приводу рiшень, дiй або бездiяльностi державного виконавця чи iншої посадової особи органу державної виконавчої служби є вiдповiдний орган державної виконавчої служби, а у справах з приводу рiшень, дiй або бездiяльностi приватного виконавця - приватний виконавець";

     у частинi п'ятiй слова "посадової особи державної виконавчої служби" замiнити словами "посадової особи органу державної виконавчої служби, приватного виконавця";

     доповнити частиною сьомою такого змiсту:

     "7. Адмiнiстративнi справи з приводу рiшень, дiй або бездiяльностi приватного виконавця щодо виконання рiшень органiв (посадових осiб) розглядаються мiсцевим загальним судом як адмiнiстративним судом за мiсцезнаходженням виконавчого округу приватного виконавця";

     в) перше та друге речення частини першої статтi 258 викласти у такiй редакцiї:

     "1. За судовим рiшенням, яке набрало законної сили або яке належить виконати негайно та яке пiдлягає примусовому виконанню в порядку, передбаченому Законом України "Про виконавче провадження", за заявою осiб, на користь яких воно ухвалено, чи прокурора, який здiйснював у цiй справi представництво iнтересiв громадянина або держави в судi, видається один виконавчий лист. Якщо на пiдставi ухваленого рiшення належить передати майно, що перебуває в кiлькох мiсцях, або якщо рiшення ухвалено на користь кiлькох позивачiв чи проти кiлькох вiдповiдачiв, чи резолютивною частиною рiшення передбачено вчинення кiлькох дiй, суд має право за заявою стягувачiв видати кiлька виконавчих листiв, точно зазначивши, яку частину рiшення треба виконати за кожним виконавчим листом, або зазначити, що обов'язок чи право стягнення є солiдарним";

     у частинi третiй слова "державних податкових iнспекцiй" замiнити словами "органу державної виконавчої служби";

     г) у статтi 263:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. За наявностi обставин, що ускладнюють виконання судового рiшення (вiдсутнiсть коштiв на рахунку, вiдсутнiсть присудженого майна в натурi, стихiйне лихо тощо), особа, яка бере участь у справi, та сторона виконавчого провадження можуть звернутися до адмiнiстративного суду першої iнстанцiї (незалежно вiд того, суд якої iнстанцiї видав виконавчий лист) iз заявою про вiдстрочення або розстрочення виконання судового рiшення.

     За наявностi обставин та в порядку, передбачених абзацом першим цiєї частини, сторона виконавчого провадження, а також державний виконавець за заявою сторони виконавчого провадження або з власної iнiцiативи у випадку, передбаченому Законом України "Про гарантiї держави щодо виконання судових рiшень", мають право звернутися до суду iз заявою про змiну чи встановлення способу i порядку виконання судового рiшення.

     Питання про вiдстрочення або розстрочення виконання, змiну чи встановлення способу i порядку виконання судового рiшення може бути розглянуто також за iнiцiативою суду";

     перше речення частини другої пiсля слiв "державного виконавця" доповнити словами "приватного виконавця";

     11) у Кримiнальному процесуальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., NN 9 - 13, ст. 88):

     а) частину першу статтi 380 пiсля слiв "органу виконання судового рiшення" доповнити словами "приватного виконавця";

     б) у статтi 535:

     частину третю пiсля слiв "державної виконавчої служби" доповнити словами "приватним виконавцем";

     у частинi четвертiй слова "Органи, що виконують" замiнити словами "Органи, особи, якi виконують";

     12) у частинi сьомiй статтi 61 Кодексу цивiльного захисту України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 34 - 35, ст. 458) слова "центрального органу виконавчої влади, який забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi органiзацiї примусового виконання рiшень судiв та iнших органiв" виключити;

     13) у Законi України "Про заставу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 47, ст. 642; 1994 р., N 27, ст. 223; 1995 р., N 1, ст. 3; 1996 р., N 2, ст. 3; 2000 р., N 50, ст. 436; 2003 р., N 30, ст. 247):

     а) частину сьому статтi 20 пiсля слiв "державним виконавцем" доповнити словами "приватним виконавцем";

     б) у частинi першiй статтi 21 слова "провадиться спецiалiзованими органiзацiями з аукцiонiв (публiчних торгiв)" замiнити словами "здiйснюється шляхом його продажу на аукцiонах (публiчних торгах), у тому числi у формi електронних торгiв";

     14) у статтi 8 Закону України "Про нотарiат" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 383; 2009 р., N 13, ст. 161; 2013 р., N 21, ст. 208; 2014 р., N 20 - 21, ст. 712):

     частину восьму доповнити словами "а також на обґрунтовану письмову вимогу державного виконавця, приватного виконавця за виконавчим провадженням з обов'язковим зазначенням номера виконавчого провадження та реквiзитiв виконавчого документа, на пiдставi якого здiйснюється виконавче провадження";

     частину тринадцяту пiсля слiв "запит органiв доходiв i зборiв" доповнити словами "державного виконавця, приватного виконавця";

     15) у статтi 12 Закону України "Про звернення громадян" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 47, ст. 256 iз наступними змiнами) слова "Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" замiнити словами "законами України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї", "Про виконавче провадження";

     16) у Законi України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 5 - 6, ст. 30 iз наступними змiнами):

     а) у частинi першiй статтi 59 слова "державного виконавця" замiнити словами "державного виконавця, приватного виконавця";

     б) пункт 6 частини першої статтi 62 викласти в такiй редакцiї:

     "6) органам державної виконавчої служби, приватним виконавцям на їхню письмову вимогу з питань виконання рiшень судiв та рiшень, що пiдлягають примусовому виконанню вiдповiдно до Закону України "Про виконавче провадження", стосовно наявностi та/або стану рахункiв боржника, руху коштiв та операцiй на рахунках боржника за конкретний промiжок часу, а також про iнформацiю щодо договорiв боржника про зберiгання цiнностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) iндивiдуального банкiвського сейфа, що охороняється банком";

     17) у статтi 6 Закону України "Про платiжнi системи та переказ коштiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 29, ст. 137; 2007 р., N 33, ст. 440; 2011 р., N 9, ст. 57, N 19 - 20, ст. 142):

     пункт 6.5 пiсля слiв "Державний виконавець" доповнити словами "приватний виконавець";

     у текстi статтi слова "державний виконавець" у всiх вiдмiнках замiнити словами "державний виконавець, приватний виконавець" у вiдповiдному вiдмiнку;

     18) у Законi України "Про iпотеку" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 38, ст. 313 iз наступними змiнами):

     а) у статтi 41:

     частину першу пiсля слiв "на прилюдних торгах" доповнити словами "у тому числi у формi електронних торгiв";

     частину третю виключити;

     б) у статтi 43:

     перше речення частини третьої викласти в такiй редакцiї:

     "Органiзатор прилюдних торгiв не пiзнiше нiж за 15 робочих днiв до дня початку прилюдних торгiв публiкує в мiсцевих друкованих засобах масової iнформацiї за мiсцезнаходженням предмета iпотеки, а у разi проведення електронних торгiв - також на веб-сайтi проведення електронних торгiв, повiдомлення про проведення таких торгiв";

     частину п'яту пiсля слiв "сповiщає державного виконавця" доповнити словами "приватного виконавця";

     в) у статтi 45:

     абзац сьомий частини п'ятої пiсля слiв "органу державної виконавчої служби" доповнити словами "приватного виконавця";

     частину сьому пiсля слiв "державному виконавцю" доповнити словами "приватному виконавцю";

     г) частину першу статтi 46 доповнити словами "приватного виконавця";

     ґ) у статтi 47:

     у частинах першiй, другiй, першому, другому i четвертому реченнях частини четвертої та у частинi шостiй слова "державний виконавець" у всiх вiдмiнках замiнити словами "державний виконавець, приватний виконавець" у вiдповiдному вiдмiнку;

     частину третю пiсля слiв "скрiплюється печаткою цього органу" доповнити словами "або пiдписується приватним виконавцем, скрiплюється його печаткою";

     третє речення частини четвертої доповнити словами "або пiдписується приватним виконавцем та скрiплюється його печаткою";

     д) у частинi другiй статтi 49:

     у другому реченнi слова "може бути зменшеною не бiльше нiж на 25 вiдсоткiв" замiнити словами "становить 80 вiдсоткiв";

     у четвертому реченнi слова "може бути зменшена не бiльш як на 50 вiдсоткiв" замiнити словами "становить 70 вiдсоткiв";

     19) у Законi України "Про забезпечення вимог кредиторiв та реєстрацiю обтяжень" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 11, ст. 140 iз наступними змiнами):

     а) у статтi 2:

     абзац третiй викласти в такiй редакцiї:

     "уповноважений орган (особа) - орган державної влади або його посадова особа, iншi особи, якi вiдповiдно до закону надiленi повноваженнями обтяжувати рухоме майно, що належить юридичнiй чи фiзичнiй особi";

     в абзацi четвертому слова "уповноважений орган при публiчному обтяженнi" замiнити словами "уповноважений орган (особа) при публiчному обтяженнi";

     б) у пунктi 5 частини першої статтi 37 слова "рiшень уповноважених органiв" замiнити словами "рiшень уповноважених органiв (осiб)";

     в) у частинi першiй статтi 38 слова "уповноважений орган" замiнити словами "уповноважений орган (особа)";

     г) у частинi першiй статтi 39 слова "на уповноважений орган" замiнити словами "на уповноважений орган (особу)";

     ґ) у частинi першiй статтi 41 слова "рiшення уповноваженого органу" замiнити словами "рiшення уповноваженого органу (особи)";

     д) у частинi першiй статтi 46 слова "за заявою уповноваженого органу" замiнити словами "за заявою уповноваженого органу (особи)";

     20) пiдпункт 20 пункту 3 роздiлу XIII втратив чиннiсть з 21.10.2019р.

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 14.05.92р. N 2343-XII згiдно з Кодексом України з процедур банкрутства вiд 18.10.2018р. N 2597-VIII)

     21) у частинi третiй статтi 4 Закону України "Про гарантiї держави щодо виконання судових рiшень" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 17, ст. 158; 2014 р., N 20 - 21, ст. 739) цифри "47" замiнити цифрами "37";

     22) у пунктi 6 частини першої статтi 25 Закону України "Про депозитарну систему України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 39, ст. 517) слова "органiв Державної виконавчої служби" замiнити словами "органiв та осiб, якi здiйснюють примусове виконання судових рiшень, рiшень iнших органiв";

     23) у частинi другiй статтi 13 Закону України "Про аграрнi розписки" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 50, ст. 695) слова "державний виконавець" замiнити словами "орган або особа, що здiйснює примусове виконання судових рiшень, рiшень iнших органiв";

     24) пiдпункт 24 пункту 3 роздiлу XIII втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 14.10.2014р. N 1702-VII згiдно iз Законом України вiд 06.12.2019р. N 361-IX)

     25) частину першу статтi 23 Закону України "Про Нацiональну полiцiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 40 - 41, ст. 379) доповнити пунктом 26 такого змiсту:

     "26) вживає заходiв для забезпечення публiчної безпеки i порядку пiд час примусового виконання судових рiшень i рiшень iнших органiв (посадових осiб), а також вживає заходiв, спрямованих на усунення загроз життю та здоров'ю державних виконавцiв, приватних виконавцiв та iнших осiб, якi беруть участь у вчиненнi виконавчих дiй, здiйснює привiд у виконавчому провадженнi.

     Залучення для проведення виконавчих дiй працiвникiв полiцiї здiйснюється за вмотивованою постановою виконавця, яка надсилається керiвнику територiального органу полiцiї за мiсцем проведення вiдповiдної виконавчої дiї. Вiдмова у залученнi полiцiї для проведення виконавчих дiй допускається лише з пiдстав залучення особового складу даного територiального органу полiцiї до припинення групового порушення громадської безпеки i порядку чи масових заворушень, а також для подолання наслiдкiв масштабних аварiй чи iнших масштабних надзвичайних ситуацiй";

     26) в абзацi першому частини третьої статтi 23 Закону України "Про Нацiональне агентство України з питань виявлення, розшуку та управлiння активами, одержаними вiд корупцiйних та iнших злочинiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 1, ст. 2) слова "передає їх Мiнiстерству юстицiї України для подальшого виконання вiдповiдних судових рiшень" замiнити словами "направляє їх для примусового виконання до органiв державної виконавчої служби";

     27) у Законi України "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 1, ст. 9):

     а) пункт 3 частини першої статтi 10 викласти в такiй редакцiї:

     "3) державний виконавець, приватний виконавець - у разi державної реєстрацiї обтяжень, накладених пiд час примусового виконання рiшень вiдповiдно до закону, а також у разi державної реєстрацiї припинення iпотеки у зв'язку з придбанням (передачею) за результатом прилюдних торгiв (аукцiонiв) нерухомого майна, що є предметом iпотеки";

     б) частину другу статтi 20 виключити;

     в) у статтi 24:

     частину першу доповнити пунктом 12 такого змiсту:

     "12) заявника, який звернувся iз заявою про державну реєстрацiю прав, що матиме наслiдком вiдчуження майна, внесено до Єдиного реєстру боржникiв";

     частину другу доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "Державний реєстратор, до якого з метою вчинення правочину щодо вiдчуження у будь-який спосiб майна звернувся заявник, внесений на день звернення до Єдиного реєстру боржникiв, зобов'язаний в день звернення заявника повiдомити зазначений в Єдиному реєстрi боржникiв орган державної виконавчої служби або приватного виконавця про звернення заявника iз зазначенням майна щодо вiдчуження якого звернувся заявник";

     г) пункт 2 частини другої статтi 27 пiсля слова "виконавця" доповнити словами "приватного виконавця";

     ґ) частину третю статтi 32 пiсля слiв "з питань запобiгання корупцiї" доповнити словами "приватних виконавцiв".

     4. До створення умов для безпосереднього доступу державних виконавцiв, приватних виконавцiв до державних баз даних i реєстрiв, у тому числi електронних, що мiстять iнформацiю про боржникiв, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числi конфiденцiйну iнформацiю, органи виконавчої влади, що забезпечують ведення таких баз даних та реєстрiв, подають вiдповiдну iнформацiю на письмовi запити державних виконавцiв, приватних виконавцiв, що надходять у зв'язку з виконавчим провадженням, у триденний строк з дня надходження запиту.

     5. Виконавчi документи, виданi до набрання чинностi цим Законом, пред'являються до виконання у строки, встановленi цим Законом.

     6. Рiшення, якi виконувалися органами державної виконавчої служби до набрання чинностi цим Законом, продовжують виконуватися цими органами до настання пiдстав для завершення виконавчого провадження.

     7. Виконавчi дiї, здiйснення яких розпочато до набрання чинностi цим Законом, завершуються у порядку, що дiяв до набрання чинностi цим Законом. Пiсля набрання чинностi цим Законом виконавчi дiї здiйснюються вiдповiдно до цього Закону.

     8. Майно, передане на реалiзацiю до набрання чинностi цим Законом, продовжує реалiзовуватися у порядку (у тому числi за вартiстю), що дiяв до набрання чинностi цим Законом. Якщо оцiнка (уцiнка) арештованого майна не проведена до набрання чинностi цим Законом, вона проводиться в порядку, визначеному цим Законом.

     9. Подання державних виконавцiв про розшук боржника - фiзичної особи, а також дитини за виконавчими провадженнями про вiдiбрання дитини, заяви державних виконавцiв про вiдстрочку та розстрочку виконання рiшення, якi були в установленому порядку поданi до набрання чинностi цим Законом, продовжують розглядатися судами у строки та порядку, що дiяли до набрання чинностi цим Законом.

     10. Скарги на рiшення, дiї або бездiяльнiсть органiв державної виконавчої служби, поданi в установленому законом порядку до набрання чинностi цим Законом, розглядаються у строки та порядку, що дiяли до набрання чинностi цим Законом.

     101. На перiод дiї мораторiю, встановленого згiдно з пунктом 51 роздiлу III "Перехiднi та прикiнцевi положення" Закону України "Про особливостi утворення акцiонерного товариства залiзничного транспорту загального користування", пiдлягають зупиненню виконавчi провадження та заходи примусового виконання рiшень щодо звернення стягнення на активи публiчного акцiонерного товариства залiзничного транспорту загального користування, 100 вiдсоткiв акцiй якого належать державi, за зобов'язаннями пiдприємств залiзничного транспорту, майно яких розмiщене на територiї проведення антитерористичної операцiї, здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях, на якiй органи державної влади тимчасово не здiйснюють свої повноваження.

(роздiл XIII доповнено пунктом 101 згiдно iз Законом України вiд 20.12.2016р. N 1787-VIII, пункт 101 у редакцiї Закону України вiд 18.10.2018р. N 2604-VIII)

     11. Кабiнету Мiнiстрiв України з дня набрання чинностi цим Законом:

     прийняти нормативно-правовi акти, що випливають iз цього Закону;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити прийняття центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
2 червня 2016 року
N 1404-VIII

 

Додаток
до Закону України "Про виконавче провадження"
вiд 2 червня 2016 року N 1404-VIII

ПЕРЕЛIК
майна, на яке не може бути звернено стягнення за виконавчими документами

     Стягнення за виконавчими документами не може бути звернено на таке майно, що належить боржниковi - фiзичнiй особi на правi власностi або є його часткою у спiльнiй власностi, необхiдне для боржника, членiв його сiм'ї та осiб, якi перебувають на його утриманнi (крiм майна та речей, що належать до предметiв мистецтва, колекцiонування та антикварiату, дорогоцiнних металiв та дорогоцiнного, напiвдорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення в сировинi, необробленому та обробленому виглядi (виробах):

     1. Предмети щоденного побутового особистого вжитку для задоволення щоденних фiзiологiчних та гiгiєнiчних потреб (посуд, постiльна бiлизна, засоби гiгiєни), речi iндивiдуального користування (одяг, взуття, всi дитячi речi).

     2. Лiкарськi засоби, окуляри та iншi вироби медичного призначення, необхiднi боржниковi, членам його сiм'ї та особам, якi перебувають на його утриманнi, за медичними показаннями.

     3. Меблi - по одному лiжку та стiльцю на кожну особу, один стiл, одна шафа на сiм'ю.

     4. Один холодильник на сiм'ю.

     5. Один телевiзор, персональний комп'ютер на сiм'ю, один мобiльний телефон - на кожну особу.

     6. Запас питної води, продукти харчування, необхiднi для особистого споживання боржниковi, членам його сiм'ї та особам, якi перебувають на його утриманнi, - з розрахунку на три мiсяцi або грошi, необхiднi для придбання запасiв питної води та продуктiв харчування для боржника, членiв його сiм'ї та осiб, якi перебувають на його утриманнi, - з розрахунку трикратного розмiру мiнiмальної заробiтної плати, що дiє на день звернення стягнення, на кожну особу.

     7. Майно, необхiдне для вiдправлення релiгiйних культiв та ритуальних обрядiв боржником, членами його сiм'ї та особами, якi перебувають на його утриманнi, професiйних занять боржника, членiв його сiм'ї та осiб, якi перебувають на його утриманнi, якщо воно є єдиним джерелом доходу таких осiб, знаряддя особистої кустарної i ремiсничої працi, книги.

     8. Паливо, необхiдне боржниковi, членам його сiм'ї та особам, якi перебувають на його утриманнi, для приготування щоденної їжi та опалення (протягом опалювального сезону) житлового примiщення.

     9. Використовуванi для цiлей, не пов'язаних iз провадженням пiдприємницької дiяльностi, племiнна, молочна i робоча худоба (по однiй одиницi), кролики (двi пари), птиця (п'ять штук), корми, необхiднi для їхнього утримання до вигону на пасовища.

     10. Насiння, необхiдне для чергового посiву, та незiбраний урожай - в осiб, якi займаються iндивiдуальним сiльським господарством (крiм земельних дiлянок, на якi накладено стягнення).

     11. Сiльськогосподарський iнвентар - в осiб, якi займаються iндивiдуальним сiльським господарством.

     12. Технiчнi та iншi засоби реабiлiтацiї, що забезпечують компенсацiю або усунення стiйких обмежень життєдiяльностi людей з iнвалiднiстю та iнших категорiй осiб, автомобiль, яким вiдповiдно до закону за медичними показаннями забезпечена людина з iнвалiднiстю безоплатно або на пiльгових умовах.

     13. Призи, державнi нагороди, почеснi та пам'ятнi знаки, якими нагороджений боржник.

     Не може бути звернено стягнення за виконавчими документами на природний газ оператора газосховищ, що використовується для забезпечення власної господарської дiяльностi (у тому числi для власних виробничо-технiчних потреб, покриття витрат та виробничо-технологiчних витрат), та на природний газ оператора газотранспортної системи, що використовується для наповнення та забезпечення належного функцiонування газотранспортної системи (у тому числi для власних потреб, виробничо-технологiчних витрат, балансування газотранспортної системи).

(додаток доповнено абзацом п'ятнадцятим згiдно iз Законом України вiд 14.07.2021р. N 1639-IX)
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.