ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо удосконалення функцiонування фiнансового сектору в Українi

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. Статтю 337 Господарського кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 18 - 22, ст. 144) виключити.

     2. У Законi України "Про Нацiональний банк України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238 iз наступними змiнами):

     1) у частинi першiй статтi 7:

     пункт 17 викласти в такiй редакцiї:

     "17) органiзовує та здiйснює iнкасацiю коштiв та перевезення валютних цiнностей, у визначеному Нацiональним банком порядку видає юридичним особам лiцензiї на надання банкам послуг з iнкасацiї, зупиняє, поновлює та вiдкликає їх";

     пункт 222 виключити;

     2) у статтi 33:

     у пунктi 1 слова "та зберiгання" виключити;

     доповнити пунктами 11 i 12 такого змiсту:

     "11) зберiгання банкнот i монет безпосередньо або у банках, уповноважених ним на зберiгання та для проведення операцiй iз ними;

     12) визначення вимог до банкiв, що можуть бути уповноваженi на зберiгання банкнот i монет та для проведення операцiй з ними, встановлення порядку зберiгання такими банками банкнот i монет та проведення операцiй iз ними";

     у пунктi 7 слова "банкiвських установ" замiнити словами "банкiв, їх вiдокремлених пiдроздiлiв, а також небанкiвських фiнансових установ та операторiв поштового зв'язку, якi отримали лiцензiю Нацiонального банку на здiйснення валютних операцiй та/або лiцензiю на переказ коштiв без вiдкриття рахункiв";

     доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Нацiональний банк у визначеному ним порядку має право проводити перевiрки та ревiзiї готiвки у банках, уповноважених Нацiональним банком на зберiгання банкнот i монет та для проведення операцiй iз ними";

     3) частину першу статтi 42 доповнити пунктом 21 такого змiсту:

     "21) передає банкам банкноти i монети на зберiгання та для проведення операцiй з ними у порядку, визначеному Нацiональним банком";

     4) частину третю статтi 55 доповнити словами та цифрами "крiм випадку, передбаченого статтею 33 цього Закону".

     3. У Законi України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 5 - 6, ст. 30 iз наступними змiнами):

     1) статтю 7 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 7. Державнi банки

     Державний банк - це банк, 100 вiдсоткiв статутного капiталу якого належить державi. Державний банк може iснувати лише у формi акцiонерного товариства.

     Положення цього Закону поширюються на державнi банки з урахуванням особливостей, встановлених цiєю статтею. Положення iнших законiв України застосовуються до державних банкiв в частинi, що не суперечить цiй статтi.

     Єдиним акцiонером державного банку є держава. Функцiї з управлiння корпоративними правами держави у державному банку здiйснює Кабiнет Мiнiстрiв України. Орган, що здiйснює управлiння корпоративними правами держави у державному банку, також виконує функцiї вищого органу управлiння державного банку (далi - вищий орган).

     Iншими органами управлiння державного банку є наглядова рада державного банку та правлiння державного банку.

     Рiшення вищого органу оформлюються актами Кабiнету Мiнiстрiв України, проекти яких готуються i вносяться на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики, i не пiдлягають погодженню з iншими заiнтересованими органами.

     Статут державного банку затверджується вищим органом та має вiдповiдати вимогам законiв України з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом, та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України.

     До виключної компетенцiї вищого органу належить прийняття рiшень щодо:

     1) визначення основних (стратегiчних) напрямiв дiяльностi державного банку та затвердження звiтiв про їх виконання;

     2) схвалення стратегiї розвитку державного банку, затвердженої наглядовою радою державного банку;

     3) внесення змiн до статуту державного банку;

     4) збiльшення або зменшення статутного капiталу державного банку;

     5) призначення та припинення повноважень членiв наглядової ради державного банку в порядку та з урахуванням особливостей, передбачених цiєю статтею;

     6) затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладаються з членами наглядової ради державного банку, обрання особи, уповноваженої на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради державного банку;

     7) встановлення розмiру винагороди членiв наглядової ради державного банку, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;

     8) затвердження положення про винагороду членiв наглядової ради державного банку, вимоги до якого встановлюються Нацiональним банком України;

     9) затвердження звiту про винагороду членiв наглядової ради державного банку, вимоги до якого встановлюються Нацiональним банком України;

     10) затвердження рiчного звiту державного банку;

     11) затвердження заходiв за результатами розгляду звiту наглядової ради державного банку, в тому числi про виконання стратегiї розвитку державного банку;

     12) покриття збиткiв та розподiлу прибутку;

     13) затвердження розмiру рiчних дивiдендiв;

     14) затвердження положення про наглядову раду державного банку;

     15) змiни типу акцiонерного товариства, у формi якого iснує державний банк;

     16) емiсiї акцiй, їх дроблення або консолiдацiї;

     17) викупу державним банком акцiй власної емiсiї;

     18) анулювання або продажу викуплених акцiй державного банку;

     19) реорганiзацiї державного банку, обрання комiсiї з реорганiзацiї державного банку;

     20) лiквiдацiї державного банку, обрання комiсiї з припинення (лiквiдацiйної комiсiї, лiквiдатора) державного банку, затвердження лiквiдацiйного балансу;

     21) встановлення критерiїв вiдбору зовнiшнього аудитора державного банку;

     22) надання згоди на вчинення значного правочину за поданням наглядової ради державного банку;

     23) надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, у випадках та порядку, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства", з урахуванням положень статтi 52 цього Закону.

     Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї вищого органу, не можуть бути переданi iншим органам управлiння державним банком. Вищий орган не має права приймати рiшення з питань дiяльностi державного банку, що не належать до його виключної компетенцiї. Вищий орган не бере участi в поточному управлiннi державним банком.

     Вищий орган має право отримувати будь-яку iнформацiю про фiнансово-господарську дiяльнiсть державного банку, необхiдну для здiйснення його повноважень, з урахуванням положень цього Закону щодо банкiвської таємницi.

     Наглядова рада є колегiальним органом управлiння державного банку, що в межах своєї компетенцiї здiйснює управлiння державним банком, а також контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу державного банку з метою виконання стратегiї розвитку державного банку. Наглядова рада державного банку, дiючи в iнтересах державного банку вiдповiдно до цього Закону, здiйснює захист прав вкладникiв, кредиторiв та держави як акцiонера.

     Наглядова рада державного банку складається з дев'яти членiв, з яких шiсть членiв є незалежними, а три члени є представниками держави.

     Члени наглядової ради державного банку повиннi вiдповiдати вимогам до керiвника банку, встановленим статтею 42 цього Закону. Не допускається призначення особи на посаду члена наглядової ради державного банку, якщо таке призначення може призвести до конфлiкту iнтересiв. Не може бути членом наглядової ради державного банку особа, яка має не погашену або не зняту в установленому законодавством порядку судимiсть та/або яка пiддавалася адмiнiстративному стягненню за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцiєю.

     Незалежним членом наглядової ради державного банку не може бути особа, яка:

     1) є або протягом останнiх п'яти рокiв була керiвником цього державного банку (крiм незалежного члена наглядової ради) та/або його фiлiї, представництва та/або iншого вiдокремленого пiдроздiлу чи юридичної особи, у якiй цей державний банк має iстотну участь;

     2) є або протягом останнiх трьох рокiв була працiвником цього державного банку та/або його фiлiї, представництва та/або iншого вiдокремленого пiдроздiлу чи юридичної особи, у якiй цей державний банк має iстотну участь;

     3) є пов'язаною особою цього державного банку;

     4) отримує або протягом останнiх трьох рокiв отримувала вiд цього державного банку або юридичних осiб, у яких цей державний банк має iстотну участь, iстотнi доходи, крiм доходiв у виглядi винагороди за виконання функцiй члена наглядової ради (при цьому iстотними є доходи, що перевищують 5 вiдсоткiв сукупного рiчного доходу такої особи за вiдповiдний рiк);

     5) є власником iстотної участi, керiвником, посадовою особою та/або членом ради чи iншого органу управлiння, працiвником iншого банку, зареєстрованого в Українi, або особою, яка має можливiсть впливати на прийняття рiшень iз основних напрямiв дiяльностi та/або здiйснює значний вплив на управлiння та дiяльнiсть iншого банку, зареєстрованого в Українi (крiм члена ради банку, в якому державi належить бiльше 50 вiдсоткiв статутного капiталу);

     6) є особою, уповноваженою на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування (згiдно з перелiком, зазначеним у пунктi 1 частини першої статтi 3 Закону України "Про запобiгання корупцiї");

     7) є або протягом останнiх двох рокiв була службовою особою, яка займає вiдповiдальне та особливо вiдповiдальне становище (пiд службовими особами, якi займають вiдповiдальне та особливо вiдповiдальне становище, розумiються особи, зазначенi у примiтцi до статтi 50 Закону України "Про запобiгання корупцiї");

     8) є зовнiшнiм аудитором цього державного банку та/або його фiлiї, представництва та/або iншого вiдокремленого пiдроздiлу чи юридичної особи, у якiй цей державний банк має iстотну участь, або була ним протягом будь-якого перiоду за останнiх три роки, що передували її призначенню до наглядової ради цього державного банку;

     9) бере участь у зовнiшньому аудитi цього державного банку та/або його фiлiї, представництва та/або iншого вiдокремленого пiдроздiлу чи юридичної особи, у якiй цей державний банк має iстотну участь, як аудитор, який працює у складi аудиторської органiзацiї, або брала участь у такому аудитi протягом будь-якого перiоду за останнiх три роки, що передували її призначенню до наглядової ради цього державного банку;

     10) має або мала протягом останнього року iстотнi господарськi та/або цивiльно-правовi вiдносини з цим державним банком або юридичною особою, у якiй цей державний банк має iстотну участь, або є кiнцевим (бенефiцiарним) власником чи посадовою особою юридичної особи, яка має або мала такi вiдносини (при цьому iстотними є господарськi та/або цивiльно-правовi вiдносини, в результатi яких особа отримала або має право отримати доходи, кредит або позику у сумi, що перевищує 5 вiдсоткiв доходiв такої особи за попереднiй звiтний рiк);

     11) є членом виконавчого органу юридичної особи, членом наглядової ради якої є будь-який керiвник цього державного банку;

     12) є близькою особою з особами, зазначеними у пунктах 1 - 11 цiєї частини, якщо призначення та перебування цiєї особи на посадi члена наглядової ради державного банку призведе до конфлiкту iнтересiв (термiн "близька особа" вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про запобiгання корупцiї").

     Представником держави у наглядовiй радi державного банку не може бути особа, яка:

     1) є або протягом останнiх п'яти рокiв була керiвником цього державного банку (крiм члена наглядової ради) або його дочiрнього пiдприємства, фiлiї, представництва та/або iншого вiдокремленого пiдроздiлу;

     2) зазначена у пунктах 2 - 6 i 8 - 11 частини тринадцятої цiєї статтi;

     3) є близькою особою з особами, зазначеними у пунктах 1 - 2 цiєї частини, якщо призначення та перебування цiєї особи на посадi члена наглядової ради державного банку призведе до конфлiкту iнтересiв (термiн "близька особа" вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про запобiгання корупцiї").

     Один представник держави у наглядовiй радi державного банку призначається вищим органом за поданням Президента України, один - за поданням Кабiнету Мiнiстрiв України та один - за поданням профiльного Комiтету Верховної Ради України, до предметiв вiдання якого належать питання банкiвської дiяльностi.

     Для визначення претендентiв на посади незалежних членiв наглядової ради державного банку Кабiнет Мiнiстрiв України утворює конкурсну комiсiю, до складу якої входять один представник вiд Президента України, три - вiд Кабiнету Мiнiстрiв України та один - вiд профiльного Комiтету Верховної Ради України, до предметiв вiдання якого належать питання банкiвської дiяльностi. Вимоги до членiв конкурсної комiсiї визначає Кабiнет Мiнiстрiв України.

     У роботi конкурсної комiсiї можуть брати участь з правом дорадчого голосу представники мiжнародних фiнансових органiзацiй.

     Конкурсна комiсiя перевiряє претендентiв на посади незалежних членiв наглядової ради державного банку на вiдповiднiсть вимогам, встановленим цим Законом.

     Претенденти на посади незалежних членiв наглядової ради державного банку визначаються шляхом конкурсного вiдбору в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     До конкурсного вiдбору допускаються виключно кандидати, вiдiбранi на умовах вiдкритого конкурсу компанiєю з добору персоналу, визначеною Кабiнетом Мiнiстрiв України у встановленому ним порядку з числа тих, що мають мiжнародний досвiд надання послуг з добору керiвного складу банкiв не менш як 10 рокiв. Компанiя з добору персоналу подає конкурснiй комiсiї список кандидатiв для проведення вiдбору та пiдготовки подання вищому органу. Залучення компанiї з добору персоналу здiйснюється на платнiй основi за рахунок коштiв державного банку та/або iнших джерел, не заборонених законодавством.

     Незалежнi члени наглядової ради державного банку призначаються вищим органом на пiдставi подання конкурсної комiсiї протягом п'яти робочих днiв з дня отримання вiдповiдного подання.

     До виключної компетенцiї наглядової ради державного банку належить прийняття рiшень з питань, визначених частиною шостою статтi 39 цього Закону, а також:

     1) надання згоди на вчинення значного правочину або винесення цього питання на розгляд вищого органу;

     2) надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, у випадках та порядку, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства", з урахуванням положень статтi 52 цього Закону;

     3) затвердження положення про правлiння державного банку;

     4) розгляд звiту правлiння державного банку та затвердження заходiв за результатами його розгляду;

     5) розгляд висновкiв зовнiшнього та внутрiшнього аудиту та затвердження заходiв за результатами їх розгляду;

     6) затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння державного банку;

     7) прийняття рiшень про утворення комiтетiв наглядової ради державного банку та затвердження положень про них;

     8) прийняття рiшень з iнших питань, вiднесених статутом державного банку до виключної компетенцiї наглядової ради державного банку.

     Питання, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради державного банку, не можуть вирiшуватися iншими органами управлiння державного банку, крiм винесення на розгляд вищого органу питання щодо надання згоди на вчинення значного правочину вiдповiдно до пункту 1 частини двадцять другої цiєї статтi.

     Пiсля визначення вищим органом основних (стратегiчних) напрямiв дiяльностi державного банку наглядова рада державного банку повинна забезпечити розроблення та затвердити стратегiю розвитку державного банку i передати її на схвалення вищому органу в порядку, встановленому статутом та положенням про наглядову раду державного банку. Стратегiя розвитку державного банку передбачає досягнення визначених вищим органом основних (стратегiчних) напрямiв дiяльностi державного банку та мiстить очiкуванi показники результатiв дiяльностi державного банку. Стратегiя розвитку державного банку має бути спрямована на збiльшення ринкової вартостi державного банку у довгостроковiй перспективi з урахуванням ринкових умов. Вищий орган вiдмовляє у схваленнi стратегiї розвитку державного банку у разi невiдповiдностi стратегiї визначеним вищим органом основним (стратегiчним) напрямам дiяльностi державного банку або наявностi суттєвих недолiкiв, що можуть перешкодити ефективному виконанню стратегiї. У разi несхвалення стратегiї розвитку державного банку вищий орган повертає її наглядовiй радi державного банку на доопрацювання iз зазначенням конкретних зауважень та заперечень. У разi повторного несхвалення стратегiї розвитку державного банку вищий орган має право припинити повноваження всього складу наглядової ради державного банку, при цьому пiдстави несхвалення стратегiї розвитку державного банку повиннi бути опублiкованi вищим органом.

     Строк повноважень наглядової ради державного банку становить три роки.

     Вищий орган зобов'язаний розпочати конкурсний вiдбiр претендентiв на посади незалежних членiв наглядової ради державного банку не пiзнiше нiж за чотири мiсяцi до закiнчення строку повноважень наглядової ради державного банку. У разi якщо пiсля закiнчення строку повноважень наглядової ради державного банку вищим органом не прийнято рiшення про призначення нового складу наглядової ради державного банку, наглядова рада державного банку продовжує виконувати свої повноваження до призначення її нового складу. Повторне призначення особи на посаду незалежного члена наглядової ради державного банку не вимагає проходження такою особою конкурсного вiдбору. Особа не може займати посаду члена наглядової ради державного банку бiльше нiж два строки поспiль.

     З членами наглядової ради державного банку укладаються цивiльно-правовi договори, якими передбачаються права, обов'язки та умови роботи членiв наглядової ради державного банку, у тому числi розмiр їх винагороди. Розмiр винагороди незалежних членiв наглядової ради державного банку, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат, встановлюється вищим органом з урахуванням пропозицiй конкурсної комiсiї, наданих пiд час конкурсного вiдбору претендентiв на посади незалежних членiв наглядової ради державного банку. Витрати на оплату роботи членiв наглядової ради державного банку несе державний банк.

     Наглядову раду державного банку очолює голова, який обирається наглядовою радою державного банку з числа її незалежних членiв.

     Засiдання наглядової ради державного банку є правомочним за присутностi не менше шести її членiв. Рiшення наглядової ради державного банку приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв, якi присутнi на засiданнi та мають право голосу, якщо для прийняття вiдповiдного рiшення статутом державного банку не встановлюється бiльша кiлькiсть голосiв. Порядок скликання i проведення засiдань, голосування, прийняття та оформлення рiшень наглядової ради державного банку визначається статутом державного банку i положенням про наглядову раду державного банку.

     Члени наглядової ради державного банку самостiйно i на власний розсуд приймають рiшення щодо голосування з усiх питань порядку денного засiдання наглядової ради державного банку. Члени наглядової ради державного банку повиннi сумлiнно виконувати покладенi на них обов'язки, дiяти в iнтересах державного банку та уникати конфлiкту iнтересiв.

     Незалежнi члени i представники держави у наглядовiй радi державного банку мають рiвнi права та обов'язки, крiм випадкiв, встановлених цiєю статтею. Члени наглядової ради державного банку мають право отримувати будь-яку iнформацiю (у тому числi iнформацiю, що становить банкiвську таємницю) про державний банк з урахуванням положень цього Закону щодо банкiвської таємницi.

     Наглядова рада державного банку в обов'язковому порядку утворює комiтет з питань аудиту, комiтет з питань ризикiв та комiтет з питань призначень та винагород посадовим особам. Комiтети наглядової ради державного банку з питань ризикiв та з питань призначень та винагород посадовим особам очолюють незалежнi члени наглядової ради державного банку. Бiльшiсть членiв зазначених комiтетiв мають становити незалежнi члени наглядової ради державного банку. Комiтет наглядової ради державного банку з питань аудиту складається виключно з незалежних членiв наглядової ради державного банку. Наглядова рада державного банку може утворювати також iншi комiтети. Порядок утворення i дiяльностi комiтетiв наглядової ради державного банку визначається статутом державного банку, положенням про наглядову раду державного банку та положеннями про її комiтети.

     Повноваження члена наглядової ради державного банку можуть бути припиненi достроково виключно з таких пiдстав:

     1) невиконання стратегiї та/або бiзнес-плану розвитку державного банку, що пiдтверджується результатами щорiчного оцiнювання, яке проводиться в порядку, визначеному вищим органом;

     2) повторне несхвалення вищим органом стратегiї розвитку державного банку, затвердженої наглядовою радою державного банку;

     3) встановлення факту невiдповiдностi члена наглядової ради державного банку вимогам, встановленим частиною тринадцятою або чотирнадцятою цiєї статтi;

     4) на вимогу не менше нiж п'яти членiв наглядової ради державного банку або Нацiонального банку України в разi, якщо член наглядової ради державного банку неналежним чином виконує свої посадовi обов'язки або не вiдповiдає вимогам щодо професiйної придатностi та дiлової репутацiї;

     5) подання членом наглядової ради державного банку особистої письмової заяви про припинення повноважень за власним бажанням, за умови, що така заява подається не пiзнiше нiж за два тижнi до припинення повноважень;

     6) подання членом наглядової ради державного банку особистої письмової заяви про припинення повноважень у зв'язку з неможливiстю виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

     7) набрання законної сили вироком або рiшенням суду, яким члена наглядової ради державного банку засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена наглядової ради;

     8) набрання щодо члена наглядової ради державного банку законної сили судовим рiшенням про притягнення до адмiнiстративної вiдповiдальностi за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцiєю;

     9) смерть члена наглядової ради державного банку, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм або оголошення померлим;

     10) запровадження Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб тимчасової адмiнiстрацiї в державному банку або початок процедури лiквiдацiї державного банку;

     11) вiдкликання Президентом України представника держави у наглядовiй радi державного банку, призначеного за поданням Президента України, вiдкликання Кабiнетом Мiнiстрiв України представника держави у наглядовiй радi державного банку, призначеного за поданням Кабiнету Мiнiстрiв України, та вiдкликання профiльним Комiтетом Верховної Ради України, до предметiв вiдання якого належать питання банкiвської дiяльностi, представника держави у наглядовiй радi державного банку, призначеного за поданням профiльного Комiтету Верховної Ради України, до предметiв вiдання якого належать питання банкiвської дiяльностi.

     Рiшення про дострокове припинення повноважень члена наглядової ради державного банку з пiдстав, передбачених пунктами 1 - 4 частини тридцять третьої цiєї статтi, приймається вищим органом, при цьому рiшення про дострокове припинення повноважень з пiдстав, передбачених пунктами 1 i 2 частини тридцять третьої цiєї статтi, приймається лише щодо всього складу наглядової ради державного банку. Повноваження члена наглядової ради державного банку достроково припиняються з пiдстав, передбачених пунктами 5 - 11 частини тридцять третьої цiєї статтi, з настанням вiдповiдних обставин, без рiшення вищого органу.

     У разi дострокового припинення повноважень незалежного члена або всього складу наглядової ради державного банку конкурсна комiсiя зобов'язана протягом одного мiсяця визначити претендентiв на замiщення вакантних посад незалежних членiв наглядової ради державного банку iз числа кандидатiв, вiдiбраних компанiєю з добору персоналу пiд час проведення попереднього конкурсу вiдповiдно до частин шiстнадцятої - двадцятої цiєї статтi. У разi неможливостi визначити претендентiв на замiщення вакантних посад незалежних членiв наглядової ради державного банку iз числа кандидатiв, попередньо вiдiбраних компанiєю з добору персоналу вiдповiдно до частини двадцятої цiєї статтi, вищий орган зобов'язаний розпочати новий конкурсний вiдбiр претендентiв на посади незалежних членiв наглядової ради державного банку вiдповiдно до частин шiстнадцятої - двадцятої цiєї статтi.

     У разi дострокового припинення повноважень представника держави у наглядовiй радi державного банку, призначеного за поданням Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України або профiльного Комiтету Верховної Ради України, до предметiв вiдання якого належать питання банкiвської дiяльностi, вiдповiдний суб'єкт подання протягом одного мiсяця вносить подання на нового представника держави у наглядовiй радi державного банку.

     Вищий орган має право у будь-який час тимчасово вiдсторонити на строк не бiльше шести мiсяцiв члена наглядової ради державного банку вiд виконання його повноважень виключно з таких пiдстав:

     1) на вимогу не менше нiж п'яти членiв наглядової ради державного банку в разi якщо член наглядової ради неналежним чином виконує свої посадовi обов'язки або в разi виникнення обґрунтованої пiдозри щодо невiдповiдностi вимогам, встановленим частиною тринадцятою або чотирнадцятою цiєї статтi;

     2) вручення члену наглядової ради державного банку повiдомлення про пiдозру у скоєннi злочину;

     3) на вимогу Президента України про вiдсторонення вiд виконання повноважень представника держави у наглядовiй радi державного банку, призначеного за поданням Президента України, на вимогу Кабiнету Мiнiстрiв України про вiдсторонення вiд виконання повноважень представника держави у наглядовiй радi державного банку, призначеного за поданням Кабiнету Мiнiстрiв України, або на вимогу профiльного Комiтету Верховної Ради України, до предметiв вiдання якого належать питання банкiвської дiяльностi, про вiдсторонення вiд виконання повноважень представника держави у наглядовiй радi державного банку, призначеного за поданням профiльного Комiтету Верховної Ради України, до предметiв вiдання якого належать питання банкiвської дiяльностi.

     Виконавчим органом державного банку, що здiйснює поточне управлiння дiяльнiстю державного банку, є правлiння державного банку. Голова та члени правлiння державного банку призначаються та звiльняються з посади наглядовою радою державного банку за пропозицiєю комiтету наглядової ради державного банку з питань призначень та винагород посадовим особам. Кандидати на посади голови та членiв правлiння державного банку визначаються на умовах конкурсного вiдбору у порядку, встановленому наглядовою радою державного банку. Повноваження правлiння державного банку визначаються статутом державного банку. Порядок скликання i проведення засiдань, голосування, прийняття i оформлення рiшень правлiння державного банку визначається статутом державного банку та положенням про правлiння державного банку. Голова та члени правлiння державного банку повиннi сумлiнно виконувати покладенi на них обов'язки, дiяти в iнтересах державного банку та уникати конфлiкту iнтересiв. Голова та члени правлiння державного банку повиннi вiдповiдати вимогам цього Закону та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України щодо професiйної придатностi та дiлової репутацiї.

     Фiнансова звiтнiсть державного банку пiдлягає обов'язковiй перевiрцi аудиторською фiрмою вiдповiдно до положень статтi 70 цього Закону.

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики, має право отримувати будь-яку iнформацiю про фiнансово-господарську дiяльнiсть державного банку, у тому числi iнформацiю, що становить банкiвську таємницю, необхiдну для здiйснення монiторингу дiяльностi державного банку та стану виконання стратегiї розвитку державного банку.

     Мiж державним банком та Кабiнетом Мiнiстрiв України може укладатися рамкова угода про взаємодiю, якою врегульовуються питання взаємодiї мiж державним банком, Кабiнетом Мiнiстрiв України та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики. Вiд iменi державного банку рамкову угоду про взаємодiю пiдписують голова наглядової ради державного банку та голова правлiння державного банку. Рамкова угода про взаємодiю пiдлягає опублiкуванню на офiцiйних веб-сайтах державного банку та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики.

     Державний банк не повинен надавати необґрунтованi переваги окремим клiєнтам або вчиняти правочини з клiєнтами на умовах, що не є поточними ринковими умовами.

     На державний банк не поширюється обов'язок складати i виконувати рiчний фiнансовий план вiдповiдно до Господарського кодексу України.

     У разi набуття державою права власностi на 100 вiдсоткiв акцiй банку положення цiєї статтi починають застосовуватися до такого банку через один рiк пiсля набуття державою права власностi на 100 вiдсоткiв акцiй банку. Члени наглядової ради такого банку, обранi до початку застосування до нього положень цiєї статтi, здiйснюють свої повноваження протягом строку, на який вони були обранi, якщо їх повноваження не були припиненi вiдповiдно до закону, але не бiльше трьох рокiв з моменту призначення.

     У разi часткового або повного вiдчуження державою належних їй акцiй державного банку такий банк втрачає статус державного на наступний день пiсля такого вiдчуження. З дня втрати банком статусу державного положення цiєї статтi не застосовуються до такого банку, при цьому статут та внутрiшнi положення такого банку застосовуються в частинi, що не суперечить цьому Закону, iншим законам України та нормативно-правовим актам Нацiонального банку України. Акцiонери зобов'язанi привести статут та дiяльнiсть банку, що втратив статус державного, у вiдповiднiсть з вимогами цього Закону, iнших законiв України та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України. Наглядова рада банку, що втратив статус державного, зобов'язана протягом одного мiсяця з дня втрати банком статусу державного скликати загальнi збори акцiонерiв з метою приведення статуту та дiяльностi банку у вiдповiднiсть з вимогами цього Закону, iнших законiв України та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України. Наглядова рада та правлiння банку, що втратив статус державного, продовжують здiйснювати свої повноваження до припинення їх повноважень у встановленому законом порядку";

     2) у частинi четвертiй статтi 15:

     слово "державний" виключити;

     доповнити реченням такого змiсту: "Додавати до свого найменування слово "державний", використовувати зображення Державного Герба України, Державного Прапора України має право лише державний банк";

     3) частину третю статтi 38 доповнити словами "а також винесення питання на розгляд вищого органу державного банку";

     4) пункт 4 частини восьмої статтi 47 пiсля слiв "зберiгання цiнностей" доповнити словами "(у тому числi щодо облiку i зберiгання цiнних паперiв та iнших коштовностей, конфiскованих (заарештованих) на користь держави та/або визнаних безхазяйними)";

     5) статтю 62 пiсля частини п'ятнадцятої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Державний банк надає iнформацiю, що мiстить банкiвську таємницю, членам наглядової ради державного банку, а також центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики, в обсязi, необхiдному для здiйснення монiторингу дiяльностi державного банку та стану виконання стратегiї розвитку державного банку".

     У зв'язку з цим частину шiстнадцяту вважати частиною сiмнадцятою.

     4. Абзац сьомий пункту 11 частини першої статтi 28 Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 2, ст. 17, N 47, ст. 800) викласти в такiй редакцiї:

     "щодо юридичної особи, що лiквiдується, стосовно якої надiйшли вiдомостi про наявнiсть заборгованостi iз сплати податкiв i зборiв та/або наявнiсть заборгованостi iз сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, крiм банкiв, стосовно яких процедура лiквiдацiї здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб".

     5. Частину другу статтi 3 Закону України "Про управлiння об'єктами державної власностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 46, ст. 456 iз наступними змiнами) доповнити абзацом п'ятим такого змiсту:

     "Дiя цього Закону не поширюється на управлiння державними банками, що здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть".

     6. У Законi України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 50, ст. 564; 2014 р., N 33, ст. 1162; 2015 р., N 43, ст. 386):

     1) частину дев'яту статтi 3 доповнити реченням такого змiсту: "У разi реорганiзацiї або лiквiдацiї Фонду активи Фонду передаються однiй або кiльком неприбутковим органiзацiям, до повноважень яких належить гарантування вкладiв фiзичних осiб, або зараховуються до доходу державного бюджету у разi припинення Фонду як юридичної особи";

     2) третє речення абзацу другого частини першої статтi 411 викласти в такiй редакцiї: "Положення статтi 7 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" поширюються на банк, придбаний державою вiдповiдно до цiєї статтi, якщо держава набула право власностi на 100 вiдсоткiв акцiй такого банку, i починають застосовуватися через один рiк пiсля набуття державою права власностi на 100 вiдсоткiв акцiй такого банку";

     3) друге речення абзацу першого частини другої статтi 50 пiсля слiв "а також" доповнити словами "банкноти i монети, переданi Нацiональним банком України на зберiгання та для проведення операцiй з ними";

     4) пункт 5 частини першої статтi 52 доповнити словами "а також для забезпечення повернення банкнот i монет, переданих Нацiональним банком України на зберiгання та для проведення операцiй з ними".

     7. У Законi України "Про виконавче провадження" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 30, ст. 542):

     1) у першому реченнi частини восьмої статтi 56 слова "установам Нацiонального банку України, якi зобов'язанi прийняти їх на безоплатнiй основi" замiнити словами "банкам України вiдповiдно до умов договорiв, укладених з органами державної виконавчої служби або приватними виконавцями";

     2) частину п'яту статтi 58 пiсля слова "встановлюються" доповнити словами "вiдповiдно до умов договорiв, укладених з банками України, з урахуванням вимог до таких договорiв, встановлених".

     II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, крiм пункту 3 та пiдпункту 2 пункту 6 роздiлу I та пункту 7 роздiлу II цього Закону, якi набирають чинностi через три мiсяцi з дня його опублiкування.

     2. Законодавчi та iншi нормативно-правовi акти, прийнятi до набрання чинностi цим Законом, застосовуються в частинi, що не суперечить цьому Закону.

     3. Пiдпункт 1 пункту 3 роздiлу I цього Закону в частинi, що стосується банкiв, 100 вiдсоткiв акцiй яких придбанi державою вiдповiдно до статтi 411 Закону України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб" до набрання чинностi цим Законом, набирає чинностi з 30 квiтня 2019 року.

     4. Державнi банки (крiм банкiв, 100 вiдсоткiв акцiй яких були придбанi державою вiдповiдно до статтi 411 Закону України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб" до набрання чинностi цим Законом) зобов'язанi протягом шести мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом привести свою дiяльнiсть у вiдповiднiсть з вимогами цього Закону.

     Банки, 100 вiдсоткiв акцiй яких придбанi державою вiдповiдно до статтi 411 Закону України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб" до набрання чинностi цим Законом, зобов'язанi до 30 квiтня 2019 року привести свою дiяльнiсть у вiдповiднiсть з вимогами цього Закону.

     5. Члени наглядової ради державних банкiв (крiм банкiв, 100 вiдсоткiв акцiй яких були придбанi державою вiдповiдно до статтi 411 Закону України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб" до набрання чинностi цим Законом), призначенi (обранi) до набрання чинностi цим Законом, здiйснюють свої повноваження, передбаченi на день їх обрання (призначення), до дня призначення складу наглядової ради державного банку вiдповiдно до пiдпункту 1 пункту 3 роздiлу I цього Закону, але не бiльше шести мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом.

     6. Члени наглядової ради банкiв, 100 вiдсоткiв акцiй яких придбанi державою вiдповiдно до статтi 411 Закону України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб" до набрання чинностi цим Законом, призначенi (обранi) до набрання чинностi цим Законом, здiйснюють свої повноваження протягом строку, на який вони призначенi (обранi), якщо їх повноваження не будуть припиненi вiдповiдно до закону.

     7. На членiв наглядової ради банкiв, 100 вiдсоткiв акцiй яких придбанi державою вiдповiдно до статтi 411 Закону України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб" до набрання чинностi цим Законом, якi займають посаду на день набрання чинностi цим Законом, положення четвертого речення частини двадцять шостої статтi 7 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" поширюються без урахування кiлькостi строкiв перебування на посадi членiв наглядової ради такого державного банку на день набрання чинностi цим Законом.

     8. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     вжити заходiв щодо утворення конкурсної комiсiї з визначення претендентiв на посади незалежних членiв наглядової ради державного банку, у тому числi визначити представникiв Кабiнету Мiнiстрiв України до складу цiєї конкурсної комiсiї;

     визначити компанiю з добору персоналу вiдповiдно до норм пiдпункту 1 пункту 3 цього Закону.

     9. Профiльний Комiтет Верховної Ради України, до предметiв вiдання якого належать питання банкiвської дiяльностi, та Президент України у двомiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом подають Кабiнету Мiнiстрiв України кандидатури представникiв для включення до складу конкурсної комiсiї з визначення претендентiв на посади незалежних членiв наглядової ради державного банку.

     10. Кабiнет Мiнiстрiв України, профiльний Комiтет Верховної Ради України, до предметiв вiдання якого належать питання банкiвської дiяльностi, та Президент України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом подають вищому органу управлiння державного банку по однiй кандидатурi на посади представникiв держави у наглядовiй радi кожного державного банку.

     11. Кабiнету Мiнiстрiв України забезпечити формування наглядових рад державних банкiв:

     у шестимiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом - для державних банкiв (крiм банкiв, 100 вiдсоткiв акцiй яких придбанi державою вiдповiдно до статтi 411 Закону України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб" до набрання чинностi цим Законом);

     до 30 квiтня 2019 року - для банкiв, 100 вiдсоткiв акцiй яких придбанi державою вiдповiдно до статтi 411 Закону України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб" до набрання чинностi цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
5 липня 2018 року
N 2491-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.