ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про управлiння об'єктами державної власностi

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 17 вересня 2008 року N 514-VI,
вiд 8 липня 2010 року N 2457-VI,
вiд 21 жовтня 2010 року N 2626-VI,
вiд 22 грудня 2010 року N 2850-VI,
вiд 23 грудня 2010 року N 2856-VI,
вiд 12 травня 2011 року N 3322-VI,
вiд 16 червня 2011 року N 3531-VI,
вiд 7 липня 2011 року N 3610-VI,
вiд 8 липня 2011 року N 3686-VI,
вiд 8 вересня 2011 року N 3713-VI,
вiд 13 березня 2012 року N 4498-VI,
вiд 5 липня 2012 року N 5063-VI,
вiд 6 вересня 2012 року N 5213-VI,
вiд 16 жовтня 2012 року N 5463-VI,
вiд 4 липня 2013 року N 406-VII,
вiд 27 березня 2014 року N 1170-VII,
вiд 5 червня 2014 року N 1323-VII,
вiд 9 квiтня 2015 року N 319-VIII,
вiд 10 листопада 2015 року N 766-VIII,
вiд 24 листопада 2015 року N 817-VIII,
вiд 26 листопада 2015 року N 848-VIII,
вiд 24 грудня 2015 року N 910-VIII,
вiд 2 червня 2016 року N 1405-VIII,
вiд 22 вересня 2016 року N 1540-VIII,
вiд 20 грудня 2016 року N 1792-VIII,
вiд 8 червня 2017 року N 2095-VIII,
вiд 21 грудня 2017 року N 2258-VIII,
вiд 18 сiчня 2018 року N 2269-VIII,
вiд 5 липня 2018 року N 2491-VIII,
вiд 4 вересня 2018 року N 2516-VIII,
вiд 3 жовтня 2019 року N 155-IX,
вiд 3 жовтня 2019 року N 157-IX,
вiд 31 жовтня 2019 року N 264-IX,
вiд 14 сiчня 2020 року N 440-IX,
вiд 16 сiчня 2020 року N 465-IX,
вiд 17 червня 2020 року N 719-IX,
вiд 15 квiтня 2021 року N 1396-IX,
вiд 13 липня 2021 року N 1630-IX

(У текстi Закону слова "статутний фонд" в усiх вiдмiнках i числах замiнено словами "статутний капiтал" у вiдповiдному вiдмiнку i числi згiдно iз Законом України вiд 22 грудня 2010 року N 2850-VI)

(У текстi Закону слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi економiчного розвитку" в усiх вiдмiнках замiнено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi управлiння об'єктами державної власностi" у вiдповiдному вiдмiнку; слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi управлiння об'єктами державної власностi" у всiх вiдмiнках та "паїв" виключено згiдно iз Законом України вiд 2 червня 2016 року N 1405-VIII)

     Цей Закон вiдповiдно до Конституцiї України визначає правовi основи управлiння об'єктами державної власностi.

     Стаття 1. Поняття управлiння об'єктами державної власностi

     1. Управлiння об'єктами державної власностi - здiйснення Кабiнетом Мiнiстрiв України та уповноваженими ним органами, iншими суб'єктами, визначеними цим Законом, повноважень щодо реалiзацiї прав держави як власника таких об'єктiв, пов'язаних з володiнням, користуванням i розпоряджанням ними, у межах, визначених законодавством України, з метою задоволення державних та суспiльних потреб.

     Стаття 2. Законодавство про управлiння об'єктами державної власностi

     1. Законодавство про управлiння об'єктами державної власностi складається з цього Закону, Господарського кодексу України, Закону України "Про захист економiчної конкуренцiї", iнших законiв України, якими можуть бути встановленi особливостi управлiння окремими об'єктами державної власностi або їх видами, та iнших нормативно-правових актiв з питань управлiння об'єктами державної власностi.

(частина перша статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.01.2020р. N 465-IX)

     Стаття 3. Об'єкти управлiння державної власностi

     1. Об'єктами управлiння державної власностi є:

     майно, яке передане казенним пiдприємствам в оперативне управлiння;

     майно, яке передане державним комерцiйним пiдприємствам (далi - державнi пiдприємства), установам та органiзацiям;

     майно, яке передане державним господарським об'єднанням;

     корпоративнi права, що належать державi у статутних капiталах господарських органiзацiй (далi - корпоративнi права держави);

     державне майно, що забезпечує дiяльнiсть Президента України, Верховної Ради України та Кабiнету Мiнiстрiв України;

(абзац шостий частини першої статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     державне майно, передане в оренду, лiзинг;

(абзац сьомий частини першої статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 155-IX)

     державне майно, передане та/або створене (збудоване) на пiдставi договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства (у тому числi концесiйного договору);

(частину першу статтi 3 доповнено новим абзацом восьмим згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 155-IX, у зв'язку з цим абзаци восьмий - десятий вважати вiдповiдно абзацами дев'ятим - одинадцятим)

     державне майно, що перебуває на балансi господарських органiзацiй i не увiйшло до їх статутних капiталiв або залишилося пiсля лiквiдацiї пiдприємств та органiзацiй;

     державне майно, передане в безстрокове безоплатне користування Нацiональнiй академiї наук України, галузевим академiям наук;

     безхазяйне та конфiсковане майно, що переходить у державну власнiсть за рiшенням суду;

     державне майно, надане суб'єкту господарювання на правi господарського вiдання вiдповiдно до законодавства.

(частину першу статтi 3 доповнено абзацом дванадцятим згiдно iз Законом України вiд 31.10.2019р. N 264-IX)

     2. Дiя цього Закону не поширюється на управлiння об'єктами власностi Українського народу, визначеними частиною першою статтi 13 Конституцiї України, а також на здiйснення прав iнтелектуальної власностi та корпоративнi права, що виникли внаслiдок участi державних наукових (науково-дослiдних, науково-технологiчних, науково-технiчних, науково-практичних) установ та державних унiверситетiв, академiй, iнститутiв у створеннi господарських товариств шляхом внесення до статутного капiталу такого товариства майнових прав iнтелектуальної власностi, що належать цим установам та навчальним закладам.

(абзац перший частини другої статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 26.11.2015р. N 848-VIII)

     Особливостi управлiння об'єктами державної власностi в оборонно-промисловому комплексi визначаються Законом України "Про особливостi управлiння об'єктами державної власностi в оборонно-промисловому комплексi", та Законом України "Про особливостi реформування пiдприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власностi".

(частину другу статтi 3 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 16.06.2011р. N 3531-VI, абзац другий частини другої статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.07.2021р. N 1630-IX)

     Особливостi управлiння Експортно-кредитним агентством визначаються Законом України "Про забезпечення масштабної експансiї експорту товарiв (робiт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту".

(частину другу статтi 3 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 20.12.2016р. N 1792-VIII)

     Особливостi управлiння Фондом енергоефективностi визначаються Законом України "Про Фонд енергоефективностi".

(частину другу статтi 3 доповнено абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 08.06.2017р. N 2095-VIII)

     Дiя цього Закону не поширюється на управлiння державними банками, що здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть".

(частину другу статтi 3 доповнено абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 05.07.2018р. N 2491-VIII)

     Стаття 4. Суб'єкти управлiння об'єктами державної власностi

     1. Суб'єктами управлiння об'єктами державної власностi є:

     Кабiнет Мiнiстрiв України;

     абзац третiй частини першої статтi 4 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 02.06.2016р. N 1405-VIII)

     центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi економiчного розвитку;

     мiнiстерства, iншi органи виконавчої влади та державнi колегiальнi органи (далi - уповноваженi органи управлiння);

(абзац п'ятий частини першої статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 05.06.2014р. N 1323-VII)

     Фонд державного майна України;

     органи, що забезпечують дiяльнiсть Президента України, Верховної Ради України та Кабiнету Мiнiстрiв України;

     органи, якi здiйснюють управлiння державним майном вiдповiдно до повноважень, визначених окремими законами;

     державнi господарськi об'єднання, державнi холдинговi компанiї, iншi державнi господарськi органiзацiї (далi - господарськi структури), державне пiдприємство, установа, органiзацiя або господарське товариство, 100 вiдсоткiв акцiй (часток) якого належить державi або iншому господарському товариству, 100 вiдсоткiв акцiй (часток) якого належать державi;

(абзац дев'ятий частини першої статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 155-IX)

     Нацiональна академiя наук України, галузевi академiї наук.

(частина перша статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     За рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України або центрального органу виконавчої влади, що здiйснює функцiї з управлiння вiдповiдними об'єктами державної власностi/корпоративними правами, державне пiдприємство, установа, органiзацiя або господарське товариство, 100 вiдсоткiв акцiй (часток) якого належить державi або iншому господарському товариству, 100 вiдсоткiв акцiй (часток) якого належать державi, здiйснюють управлiння об'єктами державної власностi в частинi виконання повноважень концесiєдавця.

(частину першу статтi 4 доповнено абзацом одинадцятим згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 155-IX)

     Суб'єктом управлiння об'єктами державної власностi, що використовуються у процесi провадження дiяльностi з транспортування та/або зберiгання природного газу, передачi електричної енергiї може бути лише уповноважене Кабiнетом Мiнiстрiв України мiнiстерство. Умови управлiння об'єктами державної власностi визначаються у вiдповiдному договорi згiдно iз законом. Iншi суб'єкти управлiння об'єктами державної власностi не можуть мати повноважень щодо об'єктiв державної власностi, переданих на таких умовах, якщо такi повноваження суперечать встановленим законом вимогам про вiдокремлення та незалежнiсть.

(частину першу статтi 4 доповнено абзацом дванадцятим згiдно iз Законом України вiд 31.10.2019р. N 264-IX, абзац дванадцятий частини першої статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 15.04.2021р. N 1396-IX)

     2. Державна керуюча холдингова компанiя має статус уповноваженого органу управлiння щодо об'єктiв управлiння державної власностi, що переданi до її статутного капiталу та статутного капiталу її корпоративних пiдприємств.

(статтю 4 доповнено частиною другою згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     Стаття 5. Повноваження Кабiнету Мiнiстрiв України у сферi управлiння об'єктами державної власностi

     1. Кабiнет Мiнiстрiв України є суб'єктом управлiння, що визначає об'єкти управлiння державної власностi, стосовно яких виконує функцiї з управлiння, а також об'єкти управлiння державної власностi, повноваження з управлiння якими передаються iншим суб'єктам управлiння, визначеним цим Законом.

     2. Здiйснюючи управлiння об'єктами державної власностi, Кабiнет Мiнiстрiв України:

     1) визначає органи виконавчої влади та державнi колегiальнi органи, якi здiйснюють функцiї з управлiння об'єктами державної власностi;

(пункт 1 частини другої статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.06.2014р. N 1323-VII)

     2) встановлює порядок передачi об'єктiв державної власностi суб'єктам управлiння, визначеним цим Законом;

     3) пункт 3 частини другої статтi 5 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     4) визначає умови створення та дiяльностi господарських структур;

     5) приймає рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю господарських структур i визначає уповноваженi органи управлiння, якi здiйснюють контроль за їх дiяльнiстю;

(пункт 5 частини другої статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     6) призначає на посади та звiльняє з посад керiвникiв господарських структур, стосовно яких функцiї з управлiння виконує Кабiнет Мiнiстрiв України;

     7) приймає рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю казенних пiдприємств i визначає центральнi органи виконавчої влади, до сфери управлiння яких вони належать;

     8) приймає рiшення про передачу вiдповiдно до закону об'єктiв державної власностi в комунальну власнiсть, дає згоду на передачу об'єктiв з комунальної в державну власнiсть;

     9) пункт 9 частини другої статтi 5 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 18.01.2018р. N 2269-VIII)

     10) пункт 10 частини другої статтi 5 виключено

(пункт 10 частини другої статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 18.01.2018р. N 2269-VIII)

     11) пункт 11 частини другої статтi 5 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     12) пункт 12 частини другої статтi 5 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     13) пункт 13 частини другої статтi 5 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     14) приймає за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi економiчного розвитку, рiшення про передачу повноважень з управлiння корпоративними правами держави уповноваженим органам управлiння та господарським структурам;

(пункт 14 частини другої статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     15) розробляє та укладає мiжнароднi договори України щодо об'єктiв державної власностi України згiдно iз законодавством;

     16) призначає позаплановi ревiзiї та перевiрки використання об'єктiв управлiння державної власностi та встановлює порядок їх проведення;

(пункт 16 частини другої статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     161) визначає критерiї, вiдповiдно до яких утворення наглядової ради є обов'язковим на державних унiтарних пiдприємствах (крiм пiдприємств оборонно-промислового комплексу) та, з урахуванням законiв України, в господарських товариствах, у статутному капiталi яких бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток) належать державi;

(частину другу статтi 5 доповнено пунктом 161 згiдно iз Законом України вiд 02.06.2016р. N 1405-VIII)

     17) встановлює критерiї ефективностi управлiння об'єктами державної власностi та порядок їх застосування;

     171) пункт 171 частини другої статтi 5 виключено

(частину другу статтi 5 доповнено пунктом 171 згiдно iз Законом України вiд 12.05.2011р. N 3322-VI, пункт 171 частини другої статтi 5 виключено згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3686-VI)

     171) визначає критерiї вiднесення державних унiтарних пiдприємств та господарських товариств, у статутному капiталi яких бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток) належать державi, до таких, фiнансова звiтнiсть (у тому числi консолiдована) яких пiдлягає обов'язковiй перевiрцi незалежним аудитором, залежно вiд балансової вартостi активiв таких державних унiтарних пiдприємств чи господарських товариств;

(частину другу статтi 5 доповнено пунктом 171 згiдно iз Законом України вiд 02.06.2016р. N 1405-VIII, пункт 171 частини другої статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2017р. N 2258-VIII)

     172) затверджує вимоги до незалежних членiв наглядових рад державних унiтарних пiдприємств та господарських товариств, у статутному капiталi яких бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток) належать державi;

(частину другу статтi 5 доповнено пунктом 172 згiдно iз Законом України вiд 02.06.2016р. N 1405-VIII)

     173) визначає iстотнi умови договору, який укладається з Адмiнiстратором електронної торгової системи та оператором електронного майданчика - юридичною особою, що має право використовувати електронний майданчик;

(частину другу статтi 5 доповнено пунктом 173 згiдно iз Законом України вiд 18.01.2018р. N 2269-VIII)

     18) визначає порядок:

     а) здiйснення контролю за виконанням функцiй з управлiння об'єктами державної власностi;

     б) спрямування коштiв, визначених Державним бюджетом України, на фiнансування витрат, пов'язаних з викупом часток (акцiй, паїв) вторинної емiсiї господарських органiзацiй з корпоративними правами держави, та заходи щодо реструктуризацiї, досудової санацiї та iншi заходи, якi стосуються функцiонування об'єктiв державного сектору економiки;

     в) вiдрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унiтарними пiдприємствами та їх об'єднаннями, господарськими товариствами, у статутному капiталi яких є корпоративнi права держави, та господарськими товариствами, 50 i бiльше вiдсоткiв акцiй (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капiталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100 вiдсоткiв, якi не прийняли рiшення про нарахування дивiдендiв до 1 травня року, що настає за звiтним;

(пiдпункт "в" пункту 18 частини другої статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2010р. N 2457-VI, у редакцiї Закону України вiд 16.01.2020р. N 465-IX)

     г) конкурсного вiдбору керiвникiв суб'єктiв господарювання державного сектору економiки;

(пiдпункт "г" пункту 18 частини другої статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     ґ) оплати працi i винагороди керiвникам державних пiдприємств;

     д) пiдпункт "д" пункту 18 частини другої статтi 5 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     е) пiдпункт "е" пункту 18 частини другої статтi 5 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     є) створення та ведення Єдиного реєстру об'єктiв державної власностi;

     ж) пiдпункт "ж" пункту 18 частини другої статтi 5 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     з) проведення iнвентаризацiї об'єктiв державної власностi;

     и) вiдчуження та списання об'єктiв державної власностi;

     i) розпорядження активами державних господарських органiзацiй;

     ї) пiдпункт "ї" пункту 18 частини другої статтi 5 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     й) пiдпункт "й" пункту 18 частини другої статтi 5 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     к) проведення щорiчного державного фiнансового аудиту дiяльностi суб'єктiв господарювання державного сектору економiки;

(пiдпункт "к" пункту 18 частини другої статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     л) укладення державними пiдприємствами, установами, органiзацiями, а також: господарськими товариствами, у статутному капiталi яких частка держави перевищує 50 вiдсоткiв, договорiв про спiльну дiяльнiсть, договорiв комiсiї, доручення та управлiння майном;

(пункт 18 частини другої статтi 5 доповнено пiдпунктом "л" згiдно iз Законом України вiд 12.05.2011р. N 3322-VI)

     м) проведення конкурсiв iз залучення приватних iнвесторiв для здiйснення державно-приватного партнерства;

(пункт 18 частини другої статтi 5 доповнено пiдпунктом "м" згiдно iз Законом України вiд 12.05.2011р. N 3322-VI, пiдпункт "м" пункту 18 частини другої статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3686-VI)

     н) передачi повноважень з управлiння корпоративними правами держави вiдповiдним суб'єктам управлiння;

(пункт 18 частини другої статтi 5 доповнено пiдпунктом "н" згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     о) перетворення державних пiдприємств у державнi акцiонернi товариства, 100 вiдсоткiв акцiй яких належать державi;

(пункт 18 частини другої статтi 5 доповнено пiдпунктом "о" згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     п) передачi майна в оренду;

(пункт 18 частини другої статтi 5 доповнено пiдпунктом "п" згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI, пiдпункт "п" пункту 18 частини другої статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 03.10.2019р. N 157-IX)

     р) здiйснення витрат суб'єктами господарювання державного сектору економiки у разi незатвердження (непогодження) рiчних фiнансових планiв у встановленому порядку;

(пункт 18 частини другої статтi 5 доповнено пiдпунктом "р" згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     с) утворення, органiзацiї дiяльностi та лiквiдацiї наглядової ради державного унiтарного пiдприємства та її комiтетiв;

(пункт 18 частини другої статтi 5 доповнено пiдпунктом "с" згiдно iз Законом України вiд 02.06.2016р. N 1405-VIII)

     т) проведення конкурсного вiдбору кандидатiв на посаду незалежного члена наглядової ради державного унiтарного пiдприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного вiдбору кандидатiв на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капiталi якого бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток) належать державi, що пропонуються суб'єктом управлiння об'єктами державної власностi до обрання на посаду незалежних членiв наглядової ради;

(пункт 18 частини другої статтi 5 доповнено пiдпунктом "т" згiдно iз Законом України вiд 02.06.2016р. N 1405-VIII)

     ф) визначення та затвердження кандидатур представникiв держави, якi призначаються до наглядових рад державних унiтарних пiдприємств, i тих, якi беруть участь у загальних зборах та обираються до наглядових рад господарських товариств, у статутному капiталi яких бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток) належать державi;

(пункт 18 частини другої статтi 5 доповнено пiдпунктом "ф" згiдно iз Законом України вiд 02.06.2016р. N 1405-VIII)

     х) визначення порядку та правил страхування вiдповiдальностi, оплати послуг та компенсацiї витрат членiв наглядових рад державних унiтарних пiдприємств та господарських товариств, у статутному капiталi яких бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток) належать державi;

(пункт 18 частини другої статтi 5 доповнено пiдпунктом "х" згiдно iз Законом України вiд 02.06.2016р. N 1405-VIII)

     ц) встановлення чiтких цiлей дiяльностi для державних унiтарних пiдприємств та господарських товариств, у статутному капiталi яких бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток) належать державi;

(пункт 18 частини другої статтi 5 доповнено пiдпунктом "ц" згiдно iз Законом України вiд 02.06.2016р. N 1405-VIII)

     ч) формування та ведення реєстру укладених контрактiв з керiвниками суб'єктiв господарської дiяльностi державного сектору економiки;

(пункт 18 частини другої статтi 5 доповнено пiдпунктом "ч" згiдно iз Законом України вiд 02.06.2016р. N 1405-VIII)

     ш) продажу об'єктiв великої приватизацiї державної власностi;

(пункт 18 частини другої статтi 5 доповнено пiдпунктом "ш" згiдно iз Законом України вiд 18.01.2018р. N 2269-VIII)

     щ) проведення електронних аукцiонiв для продажу об'єктiв малої приватизацiї;

(пункт 18 частини другої статтi 5 доповнено пiдпунктом "щ" згiдно iз Законом України вiд 18.01.2018р. N 2269-VIII)

     ю) вiдбору операторiв електронних майданчикiв для органiзацiї проведення електронних аукцiонiв з продажу об'єктiв малої приватизацiї, авторизацiї електронних майданчикiв, розмiр та порядок плати за участь у електронному аукцiонi, визначення переможця за результатами електронного аукцiону;

(пункт 18 частини другої статтi 5 доповнено пiдпунктом "ю" згiдно iз Законом України вiд 18.01.2018р. N 2269-VIII)

     я) визначення додаткових умов продажу об'єктiв малої приватизацiї;

(пункт 18 частини другої статтi 5 доповнено пiдпунктом "я" згiдно iз Законом України вiд 18.01.2018р. N 2269-VIII)

     я1) залучення радникiв для пiдготовки проектiв на умовах державно-приватного партнерства, у тому числi концесiї, та визначення розмiру їх винагороди;

(пункт 18 частини другої статтi 5 доповнено пiдпунктом "я1" згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 155-IX)

     181) затверджує методики:

     оцiнки об'єктiв оренди, розрахунку, розподiлу i використання плати за оренду (суборенду) державного майна;

     оцiнки майна;

     розрахунку концесiйних платежiв;

(частину другу статтi 5 доповнено пунктом 181 згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     19) забезпечує контроль за ефективнiстю управлiння об'єктами державної власностi;

     20) затверджує рiчнi фiнансовi плани державних пiдприємств, що є суб'єктами природних монополiй, та державних пiдприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мiльйонiв гривень;

     21) пункт 21 частини другої статтi 5 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     22) погоджує рiшення уповноважених органiв управлiння щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дiяльностi пiдприємств державного сектору економiки, що мають стратегiчне значення для економiки i безпеки держави;

     23) за поданням Фонду державного майна України:

     а) затверджує перелiк об'єктiв великої приватизацiї, що пiдлягають приватизацiї;

     б) затверджує умови продажу об'єктiв великої приватизацiї державної власностi;

(пункт 23 частини другої статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 18.01.2018р. N 2269-VIII)

     24) затверджує перелiк об'єктiв державної власностi, що мають стратегiчне значення для економiки i безпеки держави;

     25) забезпечує контроль за використанням орендованих цiлiсних майнових комплексiв державних пiдприємств, їх структурних пiдроздiлiв та нерухомого майна;

     26) виконує вiдповiдно до законiв iншi функцiї з управлiння об'єктами державної власностi;

     27) за зверненням державного партнера (концесiєдавця) затверджує плани заходiв з пiдготовки та реалiзацiї проектiв на умовах державно-приватного партнерства, у тому числi концесiї.

(частину другу статтi 5 доповнено пунктом 27 згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 155-IX)

     Стаття 51. Виключено

(Закон доповнено статтею 51 згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI, статтю 51 виключено згiдно iз Законом України вiд 02.06.2016р. N 1405-VIII)

     Стаття 52. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi економiчного розвитку

     1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi економiчного розвитку, вiдповiдно до покладених на нього завдань у сферi управлiння об'єктами державної власностi:

     1) забезпечує формування державної полiтики, визначення загальних принципiв та прiоритетних напрямiв розвитку у сферi управлiння об'єктами державної власностi, у тому числi корпоративними правами держави;

     2) визначає критерiї ефективностi управлiння корпоративними правами держави;

     3) разом з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, забезпечує формування та реалiзацiю державної дивiдендної полiтики в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     4) здiйснює методологiчне та, у межах власних повноважень, нормативно-правове забезпечення питань управлiння об'єктами державної власностi, зокрема щодо:

     iнвентаризацiї та облiку об'єктiв державної власностi;

     оцiнки ефективностi управлiння об'єктами державної власностi;

     оцiнки рiвня квалiфiкацiї керiвникiв пiдприємств державного сектору економiки;

     спiльної дiяльностi, де однiєю iз сторiн є пiдприємства державного сектору економiки;

     управлiння корпоративними правами держави, зокрема забезпечення її представництва в органах управлiння господарських товариств, у статутних капiталах яких є державнi корпоративнi права;

     єдиного монiторингу ефективностi управлiння об'єктами державної власностi, в тому числi корпоративними правами держави;

     захисту майнових прав держави;

     5) отримує за затвердженою ним формою вiд органiв управлiння iнформацiю про:

     фiнансово-господарську дiяльнiсть кожного окремого суб'єкта господарювання державного сектору економiки, що перебуває у сферi їх управлiння;

     стан об'єктiв державної власностi, у тому числi корпоративних прав держави, що перебувають у їх управлiннi;

     укладенi контракти з керiвниками суб'єктiв господарювання державного сектору економiки;

(пункт 5 частини першої статтi 52 доповнено абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 02.06.2016р. N 1405-VIII)

     6) забезпечує координацiю дiяльностi щодо пiдвищення професiйного рiвня посадових осiб уповноважених органiв управлiння, якi виконують функцiї з управлiння корпоративними правами держави;

     7) здiйснює контроль за виконанням суб'єктами управлiння функцiй з управлiння об'єктами державної власностi шляхом проведення єдиного монiторингу ефективностi управлiння об'єктами державної власностi;

     71) формує та веде реєстр укладених контрактiв з керiвниками суб'єктiв господарювання державного сектору економiки в порядку, що встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України;

(частину першу статтi 52 доповнено пунктом 71 згiдно iз Законом України вiд 02.06.2016р. N 1405-VIII)

     8) узагальнює практику застосування законодавства з питань управлiння об'єктами державної власностi, у тому числi корпоративними правами держави, подає вiдповiднi висновки i пропозицiї на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України;

     9) розробляє та вносить в установленому порядку на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України проекти законiв України та актiв Кабiнету Мiнiстрiв України з питань управлiння об'єктами державної власностi;

     10) формує за пропозицiєю суб'єктiв управлiння перелiк об'єктiв права державної власностi, що не пiдлягають приватизацiї;

     11) формує за пропозицiєю уповноважених органiв управлiння перелiки державних пiдприємств, що пiдлягають корпоратизацiї, та затверджує графiки її проведення;

     12) формує за пропозицiєю уповноважених органiв управлiння пропозицiї щодо критерiїв вiднесення пiдприємств до тих, що мають стратегiчне значення для економiки i безпеки держави, та пропозицiї щодо перелiку таких пiдприємств;

     13) подає Кабiнету Мiнiстрiв України пропозицiї щодо доцiльностi придбання державою пакетiв акцiй (часток) господарських товариств, утворених у процесi приватизацiї (корпоратизацiї), в iнших власникiв та акцiй додаткової емiсiї у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(пункт 13 частини першої статтi 52 у редакцiї Закону України вiд 18.01.2018р. N 2269-VIII)

     2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi економiчного розвитку, виконує функцiї органу управлiння стосовно об'єктiв державної власностi, що належать до сфери його управлiння.

(Закон доповнено статтею 52 згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     Стаття 6. Повноваження уповноважених органiв управлiння

     1. Уповноваженi органи управлiння вiдповiдно до покладених на них завдань:

     1) приймають рiшення про створення, реорганiзацiю i лiквiдацiю пiдприємств, установ та органiзацiй, заснованих на державнiй власностi;

     2) iнiцiюють створення господарських структур, розробляють проекти їх установчих документiв;

     3) затверджують статути (положення) пiдприємств, установ та органiзацiй, що належать до сфери їх управлiння, i господарських структур та здiйснюють контроль за їх дотриманням;

     4) призначають на посаду та звiльняють з посади керiвникiв державних унiтарних пiдприємств, у яких не утворено наглядову раду, установ, органiзацiй та господарських структур, у статутному капiталi яких бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток) належать державi, та в яких не утворено наглядову раду, укладають i розривають з ними контракти, здiйснюють контроль за дотриманням їх вимог;

(пункт 4 частини першої статтi 6 у редакцiї Законiв України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI, вiд 02.06.2016р. N 1405-VIII)

     41) забезпечують призначення (обрання) незалежних членiв наглядових рад державних унiтарних пiдприємств та господарських товариств, у статутному капiталi яких бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток) належать державi;

(частину першу статтi 6 доповнено пунктом 41 згiдно iз Законом України вiд 02.06.2016р. N 1405-VIII)

     42) приймають рiшення у випадках, визначених законами України, про надання згоди на вчинення державним унiтарним пiдприємством господарського зобов'язання, щодо якого є заiнтересованiсть, та значного господарського зобов'язання або про вiдмову в наданнi такої згоди та несуть встановлену законами України вiдповiдальнiсть за прийняття таких рiшень;

(частину першу статтi 6 доповнено пунктом 42 згiдно iз Законом України вiд 02.06.2016р. N 1405-VIII)

     5) затверджують стратегiчнi плани розвитку державних унiтарних пiдприємств та господарських товариств, у статутному капiталi яких бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток) належать державi, управлiння корпоративними правами або контроль за дiяльнiстю яких вони здiйснюють, та здiйснюють контроль за їх виконанням;

(пункт 5 частини першої статтi 6 у редакцiї Законiв України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI, вiд 02.06.2016р. N 1405-VIII)

     6) затверджують рiчнi фiнансовi та iнвестицiйнi плани, а також iнвестицiйнi плани на середньострокову перспективу (3-5 рокiв) державних пiдприємств i господарських структур, що належать до сфери їх управлiння, та здiйснюють контроль за їх виконанням у встановленому порядку;

     7) проводять монiторинг фiнансової дiяльностi, зокрема виконання показникiв фiнансових планiв пiдприємств, що належать до сфери їх управлiння та вживають заходiв до полiпшення їх роботи;

(пункт 7 частини першої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     8) забезпечують проведення щорiчних незалежних аудиторських перевiрок фiнансової звiтностi державних унiтарних пiдприємств та господарських товариств, у статутному капiталi яких бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток) належать державi. У разi змiни керiвника суб'єкта господарювання забезпечують проведення позапланової перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi такого суб'єкта у порядку, передбаченому законом;

(пункт 8 частини першої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI, у редакцiї Закону України вiд 02.06.2016р. N 1405-VIII)

     81) погоджують державним унiтарним пiдприємствам, що належать до сфери їх управлiння та у яких не утворено наглядову раду, укладення договорiв щодо проведення незалежних аудиторських перевiрок рiчної фiнансової звiтностi;

(частину першу статтi 6 доповнено пунктом 81 згiдно iз Законом України вiд 02.06.2016р. N 1405-VIII)

     9) пункт 9 частини першої статтi 6 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     10) передають функцiї з управлiння об'єктами державної власностi господарським структурам та здiйснюють контроль за дiяльнiстю господарських структур;

(пункт 10 частини першої статтi 6 у редакцiї Закону України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     11) ведуть облiк об'єктiв державної власностi, що перебувають в їх управлiннi, здiйснюють контроль за ефективним використанням та збереженням таких об'єктiв;

     12) здiйснюють управлiння казенними пiдприємствами вiдповiдно до законодавства;

     13) здiйснюють управлiння корпоративними правами держави в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     14) пункт 14 частини першої статтi 6 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     141) визначають кандидатури осiб, якi представляють iнтереси держави на загальних зборах та в наглядових радах господарських товариств, функцiї з управлiння корпоративними правами держави в яких вони здiйснюють, та в наглядових радах державних унiтарних пiдприємств (далi - представники держави), забезпечують їх обрання (призначення), видають представникам держави довiреностi на представництво iнтересiв держави у загальних зборах таких господарських товариств, а за необхiдностi також укладають з ними договори доручення;

(частину першу статтi 6 доповнено пунктом 141 згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI, пункт 141 частини першої статтi 6 у редакцiї Закону України вiд 02.06.2016р. N 1405-VIII)

     142) визначають кандидатури незалежних членiв наглядових рад у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України, що пропонуються до призначення (обрання) до складу наглядових рад державних унiтарних пiдприємств та господарських товариств, у статутному капiталi яких бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток) належать державi, функцiї з управлiння корпоративними правами держави в яких вони здiйснюють;

(частину першу статтi 6 доповнено пунктом 142 згiдно iз Законом України вiд 02.06.2016р. N 1405-VIII)

     15) виявляють державне майно, яке тимчасово не використовується, та вносять пропозицiї щодо умов його подальшого використання;

     16) здiйснюють управлiння державним майном, що не увiйшло до статутних капiталiв господарських товариств у процесi корпоратизацiї або перетворення державних пiдприємств у державнi акцiонернi товариства, 100 вiдсоткiв акцiй яких належать державi, приймають рiшення про подальше використання цього майна (крiм матерiальних носiїв секретної iнформацiї), у тому числi об'єктiв, що не пiдлягають приватизацiї;

(пункт 16 частини першої статтi 6 у редакцiї Закону України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     161) передають на договiрних засадах (у тому числi на умовах договору безоплатного зберiгання) державне майно, яке у процесi корпоратизацiї або перетворення державних пiдприємств у державнi акцiонернi товариства, 100 вiдсоткiв акцiй яких належать державi, не увiйшло до статутних капiталiв господарських товариств та яке не пiдлягає приватизацiї, iншим суб'єктам господарювання у разi лiквiдацiї балансоутримувача цього майна або його вiдсутностi;

(частину першу статтi 6 доповнено пунктом 161 згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     162) приймають рiшення про утворення суб'єктiв господарювання державної форми власностi, на баланс яких передається державне майно, що не увiйшло до статутних капiталiв господарських товариств, що лiквiдованi, i яке залишилося без балансоутримувача;

(частину першу статтi 6 доповнено пунктом 162 згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     17) дають згоду Фонду державного майна України, центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi управлiння об'єктами державної власностi, на передачу об'єктiв державної власностi до статутних капiталiв господарських товариств, у тому числi пiдприємств з iноземними iнвестицiями, що створюються за участю держави;

(пункт 17 частини першої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     18) погоджують передачу об'єктiв державної власностi в комунальну власнiсть, до сфери управлiння iнших органiв, уповноважених управляти об'єктами державної власностi, господарських структур або в користування Нацiональнiй академiї наук України, галузевим академiям наук, а також передачу об'єктiв комунальної власностi в державну власнiсть; у випадках, передбачених законодавством, приймають рiшення про передачу об'єктiв державної власностi в комунальну власнiсть, до сфери управлiння iнших органiв, уповноважених управляти об'єктами державної власностi, господарських структур або в користування Нацiональнiй академiї наук України, галузевим академiям наук;

     19) беруть участь у пiдготовцi та укладаннi мiжнародних договорiв України щодо об'єктiв державної власностi України згiдно iз законодавством;

     20) погоджують пiдприємствам, установам, органiзацiям, що належать до сфери їх управлiння, а також господарським товариствам, у статутному капiталi яких частка держави перевищує 50 вiдсоткiв, повноваження з управлiння корпоративними правами держави яких вiн здiйснює, договори про спiльну дiяльнiсть, договори комiсiї, доручення та управлiння майном, змiни до них та контролюють виконання умов цих договорiв;

(пункт 20 частини першої статтi 6 у редакцiї Законiв України вiд 12.05.2011р. N 3322-VI, вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     201) вiдповiдно до закону укладають договори про спiльну дiяльнiсть, управлiння майном та договори, укладенi в рамках державно-приватного партнерства, у тому числi концесiйнi договори, та iншi договори в рамках здiйснення державно-приватного партнерства щодо майна пiдприємств, установ, органiзацiй, що належать до сфери їх управлiння, а також майна господарських товариств, у статутному капiталi яких частка держави становить 100 вiдсоткiв, повноваження з управлiння корпоративними правами держави яких вони здiйснюють;

(частину першу статтi 6 доповнено пунктом 201 згiдно iз Законом України вiд 24.11.2015р. N 817-VIII, пункт 201 частини першої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 155-IX)

     202) вiдповiдно до закону укладають договори щодо спiльної участi на сторонi державного партнера (концесiєдавця) iз уповноваженими органами державної влади та/або органами мiсцевого самоврядування, державними пiдприємствами, установами, органiзацiями або господарськими товариствами, 100 вiдсоткiв акцiй (часток) яких належить державi або iншому господарському товариству, 100 вiдсоткiв акцiй (часток) якого належать державi, визначаючи зустрiчнi права та зобов'язання щодо здiйснення проекту на умовах державно-приватного партнерства, у тому числi концесiї;

(частину першу статтi 6 доповнено пунктом 202 згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 155-IX)

     203) вiдповiдно до закону укладають цивiльно-правовi договори з мiжнародними фiнансовими органiзацiями щодо пiдготовки проектiв на умовах державно-приватного партнерства, у тому числi концесiї;

(частину першу статтi 6 доповнено пунктом 203 згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 155-IX)

     204) вiдповiдно до закону приймають рiшення про заборону здiйснення певних дiй, внаслiдок яких може вiдбутися вiдчуження майна чи зменшення його вартостi, що планується до передачi в рамках проекту на умовах державно-приватного партнерства, у тому числi концесiї;

(частину першу статтi 6 доповнено пунктом 204 згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 155-IX)

     205) приймають рiшення щодо фiнансування за рахунок пiдприємств, установ, органiзацiй, що належать до сфери їх управлiння, а також господарських товариств, 100 вiдсоткiв акцiй (часток) якого належить державi або iншому господарському товариству, 100 вiдсоткiв акцiй (часток) якого належать державi, повноваження з управлiння корпоративними правами держави яких вони здiйснюють, витрат, пов'язаних з пiдготовкою до реалiзацiї та реалiзацiєю проектiв на умовах державно-приватного партнерства, у тому числi концесiї;

(частину першу статтi 6 доповнено пунктом 205 згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 155-IX)

     21) органiзовують i проводять конкурси з визначення керiвникiв суб'єктiв господарювання державного сектору економiки;

(пункт 21 частини першої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     22) забезпечують вiдповiдно до встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України порядку вiдрахування до Державного бюджету України частини прибутку (доходу) державними пiдприємствами, господарськими структурами;

     23) забезпечують надання розпоряднику Єдиного реєстру об'єктiв державної власностi вiдомостей про об'єкти державної власностi для формування i ведення зазначеного реєстру;

(пункт 23 частини першої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     231) надають центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi економiчного розвитку, за затвердженою ним формою iнформацiю про:

     фiнансово-господарську дiяльнiсть кожного окремого суб'єкта господарювання державного сектору економiки, який перебуває у сферi його управлiння;

     стан об'єктiв державної власностi, зокрема корпоративних прав держави, що перебувають в його управлiннi;

(частину першу статтi 6 доповнено пунктом 231 згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     укладенi контракти з керiвниками суб'єктiв господарювання державного сектору економiки;

(пункт 231 частини першої статтi 6 доповнено абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 02.06.2016р. N 1405-VIII)

     24) забезпечують приведення у вiдповiднiсть iз законодавством установчих документiв та внутрiшнiх положень державних пiдприємств, господарських структур;

     25) забезпечують проведення iнвентаризацiї майна державних пiдприємств, установ, органiзацiй, господарських структур вiдповiдно до визначеного Кабiнетом Мiнiстрiв України порядку;

(пункт 25 частини першої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     26) забезпечують проведення екологiчного аудиту державних пiдприємств, господарських структур, у тому числi тих, що передаються в оренду;

     27) забезпечують збереження установчих документiв, наказiв та протоколiв засiдань вiдповiдних виконавчих органiв, органiв управлiння державних пiдприємств, господарських структур;

(пункт 27 частини першої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     28) забезпечують оформлення прав на земельнi дiлянки (у разi вiдсутностi необхiдних документiв) та уточнення меж земельних дiлянок державних i казенних пiдприємств, державних установ, органiзацiй та об'єктiв нерухомостi (будiвлi, споруди), що не увiйшли до статутних капiталiв господарських товариств, утворених у процесi корпоратизацiї державних пiдприємств;

(пункт 28 частини першої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     29) здiйснюють уточнення складу виробничих потужностей мобiлiзацiйного призначення та обсягiв запасiв мобiлiзацiйного резерву з урахуванням доцiльностi їх подальшого збереження;

     30) надають орендодавцям об'єктiв державної власностi згоду на оренду державного майна i пропозицiї щодо умов договору оренди, якi мають забезпечувати ефективне використання орендованого майна та здiйснення на орендованих пiдприємствах технiчної полiтики в контекстi завдань галузi;

     31) контролюють виконання орендарями iнвестицiйних i технiчних програм розвитку орендованих об'єктiв державної власностi, якщо такi передбаченi договором оренди;

     32) органiзовують контроль за використанням орендованого державного майна;

     33) погоджують з Фондом державного майна України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi управлiння об'єктами державної власностi, плани реструктуризацiї та санацiї об'єктiв державної власностi в разi створення за їх участю нових суб'єктiв господарювання;

(пункт 33 частини першої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     34) здiйснює визначенi законодавством повноваження пiд час провадження справ про банкрутство державних пiдприємств та господарських органiзацiй з корпоративними правами держави, що перебувають у їх управлiннi;

(пункт 34 частини першої статтi 6 у редакцiї Закону України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     35) забезпечують управлiння i збереження матерiальних носiїв секретної iнформацiї та здiйснення заходiв щодо охорони державної таємницi;

     36) пункт 36 частини першої статтi 6 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     37) пункт 37 частини першої статтi 6 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     38) виконують iншi передбаченi законодавством функцiї з управлiння об'єктами державної власностi.

     2. Органи, що забезпечують дiяльнiсть Президента України, Верховної Ради України та Кабiнету Мiнiстрiв України, вiдповiдно до покладених на них завдань виконують функцiї з управлiння державним майном, передбаченi частиною першою цiєї статтi, за винятком повноважень щодо господарських структур.

(статтю 6 доповнено частиною другою згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     3. Державна керуюча холдингова компанiя надiлена всiма правами уповноваженого органу управлiння, визначеними цим та iншими законами, за винятком повноважень, передбачених пунктами 12, 14 - 20, 22, 33 - 34 частини першої цiєї статтi.

(статтю 6 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     Стаття 7. Повноваження Фонду державного майна України

     1. Фонд державного майна України вiдповiдно до законодавства:

     1) щодо державних пiдприємств, установ i органiзацiй:

     а) виступає орендодавцем цiлiсних майнових комплексiв державних пiдприємств, органiзацiй, їх структурних пiдроздiлiв;

     б) здiйснює контроль за використанням орендованих цiлiсних майнових комплексiв державних пiдприємств, органiзацiй, їх структурних пiдроздiлiв, виконанням умов договорiв оренди цiлiсних майнових комплексiв державних пiдприємств, поверненням цiлiсних майнових комплексiв державних пiдприємств до сфери управлiння уповноважених органiв управлiння пiсля закiнчення строку дiї договорiв оренди;

     в) виступає вiд iменi держави засновником господарських органiзацiй, до статутних капiталiв яких передається державне майно, у тому числi холдингових компанiй та пiдприємств, якi пiдлягають корпоратизацiї вiдповiдно до законодавства;

     г) виступає в установленому порядку правонаступником державних пiдприємств стосовно суб'єктiв господарювання, ранiше створених за їх участю, а також державних внескiв до статутного капiталу недержавних суб'єктiв господарювання;

     ґ) приймає рiшення про створення, реорганiзацiю (реструктуризацiю) та лiквiдацiю пiдприємств i органiзацiй, заснованих на державнiй власностi, що перебувають у його управлiннi;

     д) здiйснює визначенi законодавством повноваження пiд час провадження справ про банкрутство державних пiдприємств, що перебувають у його управлiннi, та господарських органiзацiй з корпоративними правами держави, у тому числi веде їх реєстри;

     е) забезпечує розроблення умов реструктуризацiї та санацiї пiдприємств, що перебувають у його управлiннi, та їх погодження щодо господарських органiзацiй, у статутних капiталах яких корпоративнi права держави перевищують 50 вiдсоткiв, що мають стратегiчне значення для економiки i безпеки держави;

     є) забезпечує проведення аудиту, екологiчного аудиту пiдпорядкованих йому пiдприємств;

(пiдпункт "є" пункту 1 частини першої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.01.2018р. N 2269-VIII)

     ж) пiдпункт "ж" пункту 1 частини першої статтi 7 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     з) погоджує розмiр плати за оренду (суборенду) державного майна (крiм окремого iндивiдуально визначеного) за договорами оренди, укладеними пiдприємствами, вiйськовими частинами Збройних Сил України та iншими вiйськовими формуваннями;

     и) бере участь у пiдготовцi та укладаннi мiжнародних договорiв щодо об'єктiв державної власностi України, оформлює вiдповiдно до мiжнародних договорiв право державної власностi на майно та приймає рiшення щодо його подальшого ефективного використання;

     i) пiдпункт "i" пункту 1 частини першої статтi 7 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 18.01.2018р. N 2269-VIII)

     ї) погоджує державним пiдприємствам, установам, органiзацiям, а також господарським товариствам, у статутному капiталi яких частка держави перевищує 50 вiдсоткiв, повноваження з управлiння корпоративними правами держави яких вiн здiйснює, договори про спiльну дiяльнiсть, договори комiсiї, доручення та управлiння майном, змiни до них;

(пункт 1 частини першої статтi 7 доповнено пiдпунктом "ї" згiдно iз Законом України вiд 12.05.2011р. N 3322-VI, пiдпункт "ї" пункту 1 частини першої статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     й) подає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi управлiння об'єктами державної власностi, за затвердженою ним формою iнформацiю про:

     фiнансово-господарську дiяльнiсть кожного державного пiдприємства, установи, органiзацiї, що належать до сфери його управлiння, а також господарського товариства, щодо якого вiн виконує функцiї з управлiння корпоративними правами;

     укладенi контракти з керiвниками суб'єктiв господарювання державного сектору економiки;

(пункт 1 частини першої статтi 7 доповнено пiдпунктом "й" згiдно iз Законом України вiд 02.06.2016р. N 1405-VIII)

     2) щодо нерухомого та iншого окремого iндивiдуально визначеного державного майна:

     а) виступає вiдповiдно до законодавства орендодавцем державного майна;

     б) розробляє методичнi засади визначення орендної плати вiдповiдно до ринкової вартостi майна;

     в) здiйснює контроль за використанням майна, переданого в оренду, виконанням договорiв оренди державного майна;

     г) приймає рiшення про передачу до статутного капiталу господарських органiзацiй об'єктiв державної власностi;

     ґ) забезпечує в межах повноважень функцiонування єдиної державної iнформацiйної системи облiку, зберiгання та оцiнки майна, що реалiзується за рiшенням органiв виконавчої влади;

     д) здiйснює в межах, визначених законодавством, формування i ведення Єдиного реєстру об'єктiв державної власностi;

     е) виступає розпорядником Єдиного реєстру об'єктiв державної власностi;

     є) забезпечує передачу нерухомого майна творчим спiлкам та релiгiйним конфесiям у порядку, встановленому законодавством;

     ж) пiдпункт "ж" пункту 2 частини першої статтi 7 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 155-IX)

     з) за пропозицiєю уповноважених органiв управлiння приймає рiшення про подальше використання державного майна, яке не увiйшло до статутних капiталiв господарських органiзацiй, але перебуває на їх балансi;

     и) дає дозвiл (погодження) на вiдчуження державного майна у випадках, встановлених законодавством;

     i) дає дозвiл на здiйснення застави майна державних пiдприємств, що перебувають у його управлiннi;

     ї) здiйснює вiдповiдно до законодавства право розпорядження майном, що перебуває на балансi громадських органiзацiй колишнього СРСР, яке має статус державного;

     й) погоджує (приймає) рiшення про передачу об'єктiв державної власностi в комунальну власнiсть, до сфери управлiння iнших уповноважених органiв управлiння або Нацiональнiй академiї наук України, галузевим академiям наук, крiм випадкiв, передбачених законом;

(пiдпункт "й" пункту 2 частини першої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.07.2021р. N 1630-IX)

     к) виступає у встановлених законодавством випадках органiзатором продажу нерухомого майна державних унiтарних пiдприємств;

(пункт 2 частини першої статтi 7 доповнено пiдпунктом "к" згiдно iз Законом України вiд 08.09.2011р. N 3713-VI)

     3) щодо корпоративних прав держави:

     а) здiйснює управлiння корпоративними правами держави в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     б) створює i веде реєстр корпоративних прав держави, який є складовою Єдиного реєстру об'єктiв державної власностi, вiдповiдно до законодавства;

     в) пiдпункт "в" пункту 3 частини першої статтi 7 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     г) встановлює наявнiсть та визначає розмiр корпоративних прав держави в майнi господарських органiзацiй, а також у майнi громадських органiзацiй колишнього СРСР, розташованих на територiї України;

     ґ) пiдпункт "ґ" пункту 3 частини першої статтi 7 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     д) пiдпункт "д" пункту 3 частини першої статтi 7 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     е) пiдпункт "е" пункту 3 частини першої статтi 7 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     є) пiдпункт "є" пункту 3 частини першої статтi 7 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     ж) пiдпункт "ж" пункту 3 частини першої статтi 7 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     з) пiдпункт "з" пункту 3 частини першої статтi 7 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     и) призначає вiдповiдно до законодавства представникiв держави в органи управлiння господарських органiзацiй, корпоративнi права держави яких перебувають у його управлiннi, визначає кандидатури незалежних членiв наглядової ради, що пропонуються до обрання до складу наглядових рад господарських товариств, корпоративнi права держави яких перебувають у його управлiннi;

(пiдпункт "и" пункту 3 частини першої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.06.2016р. N 1405-VIII)

     i) пiдпункт "i" пункту 3 частини першої статтi 7 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     ї) здiйснює контроль за виконанням умов контрактiв керiвниками виконавчих органiв господарських органiзацiй, якi перебувають у його управлiннi;

(пiдпункт "ї" пункту 3 частини першої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     й) пiдпункт "й" пункту 3 частини першої статтi 7 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     к) пiдпункт "к" пункту 3 частини першої статтi 7 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     л) виконує iншi передбаченi законодавством функцiї з управлiння корпоративними правами держави.

     Стаття 8. Повноваження Нацiональної академiї наук України, галузевих академiй наук

     1. Об'єкти державної власностi за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України передаються Нацiональнiй академiї наук України, галузевим академiям наук у безстрокове безоплатне користування.

     2. Нацiональна академiя наук України, галузевi академiї наук, яким державне майно передано в безстрокове безоплатне користування, виконують щодо цього майна функцiї, передбаченi пунктами 1, 3 - 11, 14, 15, 18 - 38 статтi 6 цього Закону, за винятком повноважень, що стосуються утворення господарських структур.

(частина друга статтi 8 у редакцiї Закону України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     Стаття 9. Повноваження господарських структур

     1. Господарськi структури:

     1) укладають контракти з керiвниками державних пiдприємств та господарських товариств, у статутному капiталi яких частка держави перевищує 50 вiдсоткiв;

(пункт 1 частини першої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     11) подають центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi управлiння об'єктами державної власностi, iнформацiю про укладенi контракти з керiвниками суб'єктiв господарювання державного сектору економiки;

(частину першу статтi 9 доповнено пунктом 11 згiдно iз Законом України вiд 02.06.2016р. N 1405-VIII)

     2) розробляють рiчнi фiнансовi та iнвестицiйнi плани, а також iнвестицiйнi плани на середньострокову перспективу (3-5 рокiв) i подають на затвердження уповноваженому органу управлiння, який здiйснює контроль за їх дiяльнiстю;

     3) забезпечують розроблення i затверджують рiчнi фiнансовi та iнвестицiйнi плани, а також iнвестицiйнi плани на середньострокову перспективу (3 - 5 рокiв) державних пiдприємств i господарських товариств, у статутному капiталi яких частка держави перевищує 50 вiдсоткiв;

(пункт 3 частини першої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     4) проводять аналiз i обов'язковi щорiчнi аудиторськi перевiрки своєї фiнансово-господарської дiяльностi та подають отриманi результати органу виконавчої влади, який здiйснює контроль за їх дiяльнiстю;

     5) здiйснюють щодо державного майна, переданого їм в управлiння, повноваження, зазначенi в пунктах 11 i 25 частини першої статтi 6 цього Закону.

(частину першу статтi 9 доповнено пунктом 5 згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     2. Корпоративнi права держави, наданi господарським структурам в управлiння, не можуть бути вiдчуженi з державної власностi без дозволу Кабiнету Мiнiстрiв України. Стосовно них не можуть вчинятися дiї, наслiдком яких може бути вiдчуження цих корпоративних прав з державної власностi. Вiдчуження корпоративних прав держави здiйснюється вiдповiдно до законодавства з питань приватизацiї.

     Стаття 10. Виключено

(згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     Стаття 11. Особливостi управлiння та обмеження щодо розпорядження об'єктами державної власностi

(назва статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     1. Корпоративнi права держави не можуть передаватися господарським товариствам для формування їх статутних капiталiв, крiм передачi до статутних капiталiв державних акцiонерних товариств та державних холдингових компанiй.

(частина перша статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     Державне акцiонерне товариство, утворене у процесi перетворення державного пiдприємства, 100 вiдсоткiв акцiй якого належать державi, не має права безоплатно передавати закрiплене за ним майно iншим юридичним особам чи громадянам, крiм випадкiв, передбачених законом. Вiдчужувати майно, що належить до основних фондiв, державне акцiонерне товариство має право лише за попередньою згодою органу, який здiйснює управлiння корпоративними правами держави, i лише на конкурентних засадах, якщо iнше не встановлено законом. Розпоряджатися в iнший спосiб майном, що належить до основних фондiв, державне акцiонерне товариство має право лише у межах повноважень та у спосiб, що передбаченi законом.

(частину першу статтi 11 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     2. Частину другу статтi 11 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     3. Суб'єкти управлiння об'єктами державної власностi здiйснюють управлiння корпоративними правами держави в господарських товариствах, функцiї з управлiння якими вони здiйснюють, та державними унiтарними пiдприємствами шляхом призначення представникiв держави для участi у загальних зборах господарських товариств та шляхом призначення (обрання) представникiв держави i незалежних членiв наглядових рад державних унiтарних пiдприємств та господарських товариств, єдиним акцiонером (учасником) яких є держава. У разi якщо держава не є єдиним акцiонером (учасником) господарського товариства, вiдповiдний суб'єкт управлiння об'єктами державної власностi забезпечує надання кандидатур членiв наглядової ради загальним зборам акцiонерiв (учасникiв).

     Представник держави на загальних зборах та засiданнях наглядових рад (член наглядової ради) самостiйно приймає рiшення з питань порядку денного, за винятком випадкiв, передбачених цим законом.

     Голосування на загальних зборах з питань про вчинення значних господарських зобов'язань, предметом яких є майно, роботи або послуги, ринкова вартiсть яких становить 25 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв господарського товариства, акцiонером (учасником) якого є держава, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi цього господарського товариства, здiйснюється представником держави на загальних зборах виключно на пiдставi довiреностi iз завданням на голосування з цього питання, виданої суб'єктом управлiння об'єктами державної власностi.

(частина третя статтi 11 у редакцiї Законiв України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI, вiд 02.06.2016р. N 1405-VIII)

     Управлiння корпоративними правами держави, а також створення органiв управлiння в господарських товариствах, що здiйснюють дiяльнiсть з передачi електричної енергiї та транспортування природного газу, або в господарських товариствах, що володiють корпоративними правами у таких господарських товариствах, здiйснюються вiдповiдно до встановлених законом вимог щодо вiдокремлення та незалежностi таких господарських товариств.

(частину третю статтi 11 доповнено абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 31.10.2019р. N 264-IX)

     4. У разi якщо держава є єдиним акцiонером (учасником) господарської органiзацiї, функцiї з управлiння корпоративними правами держави виконуються вiдповiдно до цього Закону безпосередньо, без скликання загальних зборiв акцiонерiв (учасникiв) господарського товариства.

(частина четверта статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI, у редакцiї Закону України вiд 02.06.2016р. N 1405-VIII)

     5. Господарська органiзацiя, у статутному капiталi якої є корпоративнi права держави, за пiдсумками календарного року зобов'язана спрямувати частину чистого прибутку на виплату дивiдендiв згiдно з порядком, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(абзац перший частини п'ятої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     Частина чистого прибутку Державної керуючої холдингової компанiї, яка за пiдсумками календарного року має бути спрямована на виплату дивiдендiв, визначається її наглядовою радою.

(частину п'яту статтi 11 доповнено новим абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI, у зв'язку з цим абзаци другий - сьомий вважати вiдповiдно абзацами третiм - восьми)

     Господарськими товариствами енергетичної галузi, 100 вiдсоткiв акцiй (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капiталах господарських товариств, акцiонером яких є держава i володiє в них контрольним пакетом акцiй, чистий прибуток, з якого розраховуються та сплачуються дивiденди, зменшується на суму цiльових коштiв (обсяг iнвестицiйної складової), що надiйшли у складi тарифу i спрямовуються на виконання iнвестицiйних проектiв, рiшення щодо яких приймаються Кабiнетом Мiнiстрiв України, та на обсяг повернення кредитних коштiв (у складi тарифу), що були запозиченi для фiнансування капiтальних вкладень на будiвництво (реконструкцiю, модернiзацiю) об'єктiв згiдно з вiдповiдними рiшеннями Кабiнету Мiнiстрiв України.

(частину п'яту статтi 11 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 23.12.2010р. N 2856-VI)

     Господарськi товариства, у статутному капiталi яких є корпоративнi права держави, до 1 травня року, що настає за звiтним, приймають рiшення про вiдрахування не менше 30 вiдсоткiв чистого прибутку на виплату дивiдендiв, якщо iнше не встановлено законом.

(частину п'яту статтi 11 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 23.12.2010р. N 2856-VI, абзац четвертий частини п'ятої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.07.2021р. N 1630-IX)

     Господарськi товариства, у статутному капiталi яких є корпоративнi права держави, сплачують до Державного бюджету України дивiденди у строк не пiзнiше 1 липня року, що настає за звiтним, нарахованi пропорцiйно розмiру державної частки (акцiй, паїв) у їх статутних капiталах.

(частину п'яту статтi 11 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 23.12.2010р. N 2856-VI)

     Господарськi товариства, 50 i бiльше вiдсоткiв акцiй (часток) яких знаходяться у статутних капiталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100 вiдсоткiв, сплачують дивiденди безпосередньо до Державного бюджету України у строк не пiзнiше 1 липня року, що настає за звiтним, у розмiрi базових нормативiв вiдрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивiдендiв, але не менше 30 вiдсоткiв, пропорцiйно розмiру державної частки (акцiй) у статутних капiталах господарських товариств, акцiонером яких є держава i володiє в них контрольним пакетом акцiй, якщо iнше не встановлено законом.

(частину п'яту статтi 11 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 23.12.2010р. N 2856-VI, абзац шостий частини п'ятої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.07.2021р. N 1630-IX)

     На суму дивiдендiв на державну частку, несвоєчасно сплачених господарським товариством, у статутному капiталi якого є корпоративнi права держави, та господарським товариством, 50 i бiльше вiдсоткiв акцiй (часток, паїв) яких знаходяться у статутному капiталi господарського товариства, частка держави якого становить 100 вiдсоткiв, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi економiчного розвитку, нараховується пеня, яка сплачується до загального фонду Державного бюджету України з розрахунку подвiйної облiкової ставки Нацiонального банку України вiд суми недоплати, розрахованої за кожний день прострочення платежу, починаючи з наступного дня пiсля настання строку платежу i по день сплати включно.

(частину п'яту статтi 11 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 23.12.2010р. N 2856-VI, абзац сьомий частини п'ятої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     Господарськi товариства, у статутному капiталi яких є корпоративнi права держави, та господарськi товариства, 50 i бiльше вiдсоткiв акцiй (часток) яких знаходяться у статутних капiталах господарських товариств, частка держави яких становить 100 вiдсоткiв, якi не прийняли рiшення про нарахування дивiдендiв до 1 травня року, що настає за звiтним, сплачують до державного бюджету частину чистого прибутку у розмiрi, визначеному за базовими нормативами вiдрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивiдендiв, встановлених на вiдповiдний рiк, але не менше 30 вiдсоткiв, до 1 липня року, що настає за звiтним. На суму таких коштiв податковими органами нараховується пеня у порядку, визначеному абзацом шостим цiєї частини, яка сплачується до загального фонду Державного бюджету України.

(частину п'яту статтi 11 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 23.12.2010р. N 2856-VI, абзац восьмий частини п'ятої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Господарськi товариства один раз на рiк подають до податкового органу розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивiдендiв на державну частку в порядку та строки, встановленi Податковим кодексом України.

(частину п'яту статтi 11 доповнено новим абзацом дев'ятим згiдно iз Законом України вiд 16.01.2020р. N 465-IX)

     Платники частини чистого прибутку (доходу), дивiдендiв на державну частку несуть вiдповiдальнiсть за неподання або несвоєчасне подання до податкових органiв розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивiдендiв на державну частку або за порушення правил нарахування та сплати (перерахування) таких платежiв у порядку, передбаченому Податковим кодексом України.

(частину п'яту статтi 11 доповнено новим абзацом десятим згiдно iз Законом України вiд 16.01.2020р. N 465-IX, у зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати абзацом одинадцятим)

     Чистий прибуток господарських товариств, у статутному капiталi яких є корпоративнi права держави, та господарських товариств, 50 i бiльше вiдсоткiв акцiй (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капiталах господарських товариств, частка держави яких становить 100 вiдсоткiв, з якого розраховуються та сплачуються дивiденди вiдповiдно до абзацiв третього та п'ятого цiєї статтi, зменшується на суму прибутку, яка виникла в результатi виконання законiв України "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо питань оподаткування природного газу та електричної енергiї", "Про деякi питання заборгованостi пiдприємств оборонно-промислового комплексу - учасникiв Державного концерну "Укроборонпром" та забезпечення їх стабiльного розвитку" та "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо оподаткування пiдприємств - учасникiв Державного концерну "Укроборонпром".

(частину п'яту статтi 11 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 06.09.2012р. N 5213-VI)

     Особливостi вiдрахування акцiонерним товариством, утвореним шляхом перетворення Державного концерну "Укроборонпром", а також господарськими товариствами в оборонно-промисловому комплексi (у значеннi, наведеному в Законi України "Про особливостi реформування пiдприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власностi") частини чистого прибутку на виплату дивiдендiв, розмiр дивiдендiв та порядок їх сплати визначаються Законом України "Про особливостi реформування пiдприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власностi".

(частину п'яту статтi 11 доповнено абзацом дванадцятим згiдно iз Законом України вiд 13.07.2021р. N 1630-IX)

     Установити, що протягом трьох рокiв з дня набрання чинностi Законом України "Про особливостi реформування пiдприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власностi" чистий прибуток акцiонерного товариства, утвореного шляхом перетворення Державного концерну "Укроборонпром", з якого розраховуються та сплачуються дивiденди, зменшується на суму прибутку (доходу), що виникла в результатi сплати йому внескiв та дивiдендiв, за умови використання зазначених коштiв для поповнення статутних капiталiв державних пiдприємств, у тому числi казенних пiдприємств, господарських товариств в оборонно-промисловому комплексi, визначених частиною першою статтi 1 Закону України "Про особливостi реформування пiдприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власностi", з метою забезпечення їх фiнансового оздоровлення, погашення заборгованостi, розвитку та модернiзацiї виробництва, фiнансування науково-технiчних розробок, забезпечення здiйснення iнновацiйної дiяльностi або створення умов для проведення заходiв з їх перетворення в господарськi товариства, або спрямування зазначених коштiв до фондiв iнвестицiйного, iнновацiйного розвитку.

(частину п'яту статтi 11 доповнено абзацом тринадцятим згiдно iз Законом України вiд 13.07.2021р. N 1630-IX)

     6. Викуп акцiй (часток) додаткової емiсiї здiйснюється за рахунок коштiв, передбачених державним бюджетом на такi цiлi, коштiв суб'єкта управлiння, уповноваженого суб'єкта управлiння, або в обмiн на державне майно, на корпоративнi права держави у статутних капiталах господарських органiзацiй в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина шоста статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI, у редакцiї Закону України вiд 13.07.2021р. N 1630-IX)

     7. Створення господарських органiзацiй на базi об'єктiв державної власностi здiйснюється за умови, що розмiр корпоративних прав держави перевищуватиме 50 вiдсоткiв їх статутного капiталу.

     Зазначенi обмеження, встановленi абзацом першим частини сьомої цiєї статтi, не поширюються на випадки перетворення орендних пiдприємств у господарськi товариства вiдповiдно до вимог Закону України "Про приватизацiю державного майна" та iнших нормативно-правових актiв з питань приватизацiї, а також на випадки створення господарських органiзацiй за участю державних пiдприємств оборонно-промислового комплексу, якi входять до складу Державного концерну "Укроборонпром", та господарського товариства в оборонно-промисловому комплексi, визначеного частиною першою статтi 1 Закону України "Про особливостi реформування пiдприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власностi".

(частину сьому статтi 11 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI, абзац другий частини сьомої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.07.2021р. N 1630-IX)

     8. Створення господарських органiзацiй на базi об'єктiв державної власностi, що мають стратегiчне значення для економiки i безпеки держави, здiйснюється за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     9. Нерухоме майно об'єктiв державної власностi, що не пiдлягають приватизацiї, не може бути вiдчужене, вилучене, передане до статутного капiталу господарських органiзацiй i щодо такого майна не можуть вчинятися дiї, наслiдком яких може бути їх вiдчуження.

     Зазначенi обмеження не поширюються на рiшення органiв управлiння господарських товариств, Фонду державного майна України або уповноважених органiв управлiння про передачу об'єктiв соцiальної сфери, гуртожиткiв та об'єктiв незавершеного капiтального будiвництва у комунальну власнiсть (крiм об'єктiв соцiальної сфери, гуртожиткiв та об'єктiв незавершеного будiвництва, що перебувають у господарському вiданнi чи в оперативному управлiннi вiйськових частин, закладiв, установ та органiзацiй Збройних Сил України) та на вiдчуження шляхом приватизацiї, а також на рiшення державних пiдприємств, установ i органiзацiй, господарських товариств, у статутному капiталi яких 100 вiдсоткiв акцiй (часток) належать державi, про вiдчуження житла працiвникам таких пiдприємств, установ, органiзацiй та господарських товариств шляхом продажу, що здiйснюється на виконання умов укладених колективних договорiв без застосування конкурентних засад.

(абзац другий частини дев'ятої статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 18.01.2018р. N 2269-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.09.2018р. N 2516-VIII)
(частина дев'ята статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     Нерухоме майно об'єктiв державної власностi, включених до Перелiку державних пiдприємств, що не пiдлягають приватизацiї, але можуть бути перетворенi в господарськi товариства, може бути передане до статутного капiталу господарських товариств, створених на базi таких пiдприємств.

(частину дев'яту статтi 11 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 13.07.2021р. N 1630-IX)

     За погодженням з уповноваженим суб'єктом управлiння, визначеним Законом України "Про особливостi реформування пiдприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власностi", нерухоме майно об'єктiв державної власностi, що не пiдлягають приватизацiї, може бути вiдчужено вiдповiдним пiдприємством або господарським товариством в оборонно-промисловому комплексi у встановленому порядку, якщо таке майно не входить до складу єдиного майнового комплексу, що забезпечує основнi види дiяльностi такого суб'єкта господарювання, або бiльше трьох рокiв не використовується у виробничiй дiяльностi i подальше його використання не планується.

(частину дев'яту статтi 11 доповнено абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 13.07.2021р. N 1630-IX)

     10. Частину десяту статтi 11 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 17.09.2008р. N 514-VI)

     11. У разi якщо корпоративнi права держави перевищують 50 вiдсоткiв статутного капiталу господарської органiзацiї, до складу ревiзiйної комiсiї, крiм представникiв Фонду державного майна України або уповноваженого органу управлiння, включається представник центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного фiнансового контролю, або центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику.

(частина одинадцята статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI, вiд 16.10.2012р. N 5463-VI, вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     12. У разi якщо корпоративнi права держави перевищують 25 вiдсоткiв статутного капiталу господарської органiзацiї, до складу наглядової ради та ревiзiйної комiсiї обов'язково включається представник Фонду державного майна України або уповноваженого органу управлiння.

(частина дванадцята статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     13. Головою наглядової ради господарської органiзацiї, у статутному капiталi якої корпоративнi права держави перевищують 50 вiдсоткiв, обирається будь-який член наглядової ради.

(частина тринадцята статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI, у редакцiї Закону України вiд 02.06.2016р. N 1405-VIII)

     14. Частину чотирнадцяту статтi 11 виключено

(частина чотирнадцята статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 02.06.2016р. N 1405-VIII)

     15. У засiданнi наглядової ради господарської органiзацiї, у статутному капiталi якої є корпоративнi права держави, мають право брати участь з правом дорадчого голосу представники мiсцевого органу самоврядування та профспiлок або iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу.

     16. Голосування про додаткову емiсiю акцiй представником держави на загальних зборах господарських органiзацiй, що мають стратегiчне значення для економiки i безпеки держави, у статутному капiталi яких корпоративнi права держави перевищують 10 вiдсоткiв, здiйснюється на пiдставi рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України.

(абзац перший частини шiстнадцятої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI, вiд 02.06.2016р. N 1405-VIII)

     Абзац другий частини шiстнадцятої статтi 11 виключено

(частину шiстнадцяту статтi 11 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 21.10.2010р. N 2626-VI, абзац другий частини шiстнадцятої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 02.06.2016р. N 1405-VIII)

     Про проведення загальних зборiв учасникiв господарського товариства виконавчий орган такого товариства зобов'язаний письмово повiдомити Фонд державного майна України або уповноважений орган управлiння вiдповiдно до закону.

(частину шiстнадцяту статтi 11 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     17. Частину сiмнадцяту статтi 11 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     18. Мировi угоди, плани санацiї та перелiки лiквiдацiйних мас та змiни i доповнення до них у справах про банкрутство господарських органiзацiй з корпоративними правами держави понад 50 вiдсоткiв їх статутного капiталу погоджуються з суб'єктом управлiння об'єктами державної власностi, Фондом державного майна України (стосовно господарської органiзацiї, яка перебуває у процесi приватизацiї).

(частина вiсiмнадцята статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.06.2016р. N 1405-VIII)

     19. Вiдчуження майна державних пiдприємств та господарських товариств з корпоративними правами держави понад 25 вiдсоткiв їх статутного капiталу в процедурi банкрутства здiйснюється вiдповiдно до законодавства з питань приватизацiї.

(частина дев'ятнадцята статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     20. Частину двадцяту статтi 11 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     Стаття 111. Особливостi вiдрахування державними пiдприємствами частини прибутку (доходу)

     1. Державнi унiтарнi пiдприємства (крiм державного пiдприємства обслуговування повiтряного руху України "Украерорух" вiдповiдно до Закону України "Про приєднання України до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборiв", державного пiдприємства iз забезпечення функцiонування дипломатичних представництв та консульських установ iноземних держав, представництв мiжнародних мiжурядових органiзацiй в Українi Державного управлiння справами, державних комерцiйних пiдприємств та казенних пiдприємств, якi вiдповiдно до статтi 1 Закону України "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть" належать до наукових установ, а також науково-технологiчних комплексiв, заснованих на державнiй власностi, а також державних пiдприємств "Мiжнародний дитячий центр "Артек" i "Український дитячий центр "Молода гвардiя") та їх об'єднання зобов'язанi спрямувати частину чистого прибутку (доходу) до Державного бюджету України у розмiрi не менше 30 вiдсоткiв у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(абзац перший частини першої статтi 111 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.07.2012р. N 5063-VI, у редакцiї Закону України вiд 24.12.2015р. N 910-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 26.11.2015р. N 848-VIII)

     2. Чистий прибуток державних пiдприємств енергетичної галузi, з якого розраховується та сплачується частина чистого прибутку (доходу), зменшується на суму цiльових коштiв (обсяг iнвестицiйної складової), що надiйшли у складi тарифу i спрямовуються на виконання iнвестицiйних проектiв, рiшення щодо яких приймаються Кабiнетом Мiнiстрiв України, та на обсяг повернення кредитних коштiв (у складi тарифу), запозичених для фiнансування капiтальних вкладень на будiвництво (реконструкцiю, модернiзацiю) об'єктiв згiдно з вiдповiдними рiшеннями Кабiнету Мiнiстрiв України.

     Державними пiдприємствами електроенергетичної галузi, фiнансування яких здiйснюється в межах кошторису, затвердженого нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, вiдрахування частини чистого прибутку (доходу) провадяться iз суми перевищення фактично отриманих кошторисних доходiв над фактично здiйсненими кошторисними видатками у звiтному перiодi.

(абзац другий частини другої статтi 111 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 07.07.2011р. N 3610-VI, вiд 22.09.2016р. N 1540-VIII)

     Чистий прибуток державних пiдприємств енергетичної галузi, з якого розраховується та сплачується частина чистого прибутку (доходу), зменшується на суму прибутку, яка виникла в результатi виконання законiв України "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо питань оподаткування природного газу та електричної енергiї", "Про деякi питання заборгованостi пiдприємств оборонно-промислового комплексу - учасникiв Державного концерну "Укроборонпром" та забезпечення їх стабiльного розвитку", "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо оподаткування пiдприємств - учасникiв Державного концерну "Укроборонпром" та "Про заходи, спрямованi на погашення заборгованостi, що утворилася на оптовому ринку електричної енергiї".

(частину другу статтi 111 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 06.09.2012р. N 5213-VI, абзац третiй частини другої статтi 111 у редакцiї Закону України вiд 17.06.2020р. N 719-IX)

     Установити, що протягом трьох рокiв з дня набрання чинностi Законом України "Про особливостi реформування пiдприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власностi" чистий прибуток Державного концерну "Укроборонпром", з якого розраховується та сплачується частина чистого прибутку (доходу), зменшується на суму прибутку (доходу), що виникла в результатi сплати йому внескiв та дивiдендiв, за умови використання Державним концерном "Укроборонпром" зазначених коштiв для поповнення статутних капiталiв його учасникiв та господарських товариств з метою забезпечення їх фiнансового оздоровлення, погашення заборгованостi, розвитку та модернiзацiї виробництва, фiнансування науково-технiчних розробок, здiйснення iнновацiйної дiяльностi або створення умов для проведення заходiв з їх перетворення в господарськi товариства, або спрямування зазначених коштiв до фондiв iнвестицiйного, iнновацiйного розвитку.

(частину другу статтi 111 доповнено новим абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 13.07.2021р. N 1630-IX, у зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим)

     Державнi комерцiйнi пiдприємства та казеннi пiдприємства, якi вiдповiдно до статтi 1 Закону України "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть" належать до наукових установ, а також науково-технологiчнi комплекси, заснованi на державнiй власностi, зобов'язанi не менш як 50 вiдсоткiв чистого прибутку вiд своєї дiяльностi спрямовувати на провадження iнiцiативної наукової та науково-технiчної дiяльностi, фiнансування iнновацiй та розширення власної матерiально-технiчної бази.

(частину другу статтi 111 доповнено абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 26.11.2015р. N 848-VIII)
(Закон доповнено статтею 111 згiдно iз Законом України вiд 23.12.2010р. N 2856-VI)

     3. Державнi унiтарнi пiдприємства та їх об'єднання, визначенi цим Законом, подають до податкового органу розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивiдендiв на державну частку в порядку та строки, встановленi Податковим кодексом України.

(статтю 111 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 16.01.2020р. N 465-IX)

     Стаття 112. Особливостi управлiння державними унiтарними пiдприємствами та господарськими товариствами, у статутному капiталi яких бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток) належать державi

     1. У державних унiтарних пiдприємствах та господарських товариствах, у статутному капiталi яких бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток) належать державi, наглядова рада утворюється, лiквiдується та її дiяльнiсть органiзовується у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України, що переглядається не рiдше одного разу на п'ять рокiв, з урахуванням положень законiв України.

     2. До складу наглядових рад державних унiтарних пiдприємств, господарських товариств, у статутному капiталi яких бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток) належать державi, включаються незалежнi члени наглядової ради, кiлькiсть яких повинна становити бiльшiсть членiв наглядової ради.

     Кандидати на посаду члена наглядової ради державного унiтарного пiдприємства вiдбираються та призначаються в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Кандидатури осiб, якi пропонуються суб'єктом управлiння об'єктами державної власностi, що здiйснює управлiння корпоративними правами держави в господарському товариствi, у статутному капiталi яких бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток) належать державi, до обрання членами наглядової ради господарського товариства, вiдбираються в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України, а самi члени наглядової ради обираються згiдно iз Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими законами, що регулюють дiяльнiсть таких господарських товариств.

     3. Керiвником або членом наглядової ради державного унiтарного пiдприємства, господарського товариства, у статутному капiталi якого бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток) належать державi, не може бути особа, яка є засновником, акцiонером (учасником), керiвником та/або членом наглядової ради пiдприємства, iншої господарської органiзацiї, якi здiйснюють дiяльнiсть на тому самому або сумiжних ринках з такими державними унiтарними пiдприємствами та/або господарськими товариствами.

     4. Керiвникам державних унiтарних пiдприємств та членам колегiального виконавчого органу (особi, яка здiйснює повноваження одноосiбного виконавчого органу) господарських товариств, у статутному капiталi яких бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток) належать державi, заборонено поєднувати виконання посадових обов'язкiв керiвника або члена колегiального виконавчого органу (особи, яка здiйснює повноваження одноосiбного виконавчого органу) державного пiдприємства або такого господарського товариства з будь-якою пiдприємницькою чи iншою оплачуваною дiяльнiстю, крiм отримання авторської винагороди, наукової та викладацької дiяльностi та/або випадкiв схвалення такої дiяльностi наглядовою радою, а в разi вiдсутностi наглядової ради - вiдповiдним суб'єктом управлiння об'єктами державної власностi (для державного унiтарного пiдприємства) чи загальними зборами товариства (для господарського товариства).

     5. Керiвники та члени органiв управлiння державних унiтарних пiдприємств та господарських товариств, у статутному капiталi яких бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток) належать державi, несуть вiдповiдальнiсть за свої рiшення щодо таких суб'єктiв господарювання згiдно iз законом та умовами укладених з ними контрактiв.

     6. Особливостi утворення, органiзацiї дiяльностi та лiквiдацiї наглядових рад державних унiтарних пiдприємств оборонно-промислового комплексу та господарських товариств в оборонно-промисловому комплексi, у статутному капiталi яких бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток) належать державi, визначаються Законом України "Про особливостi управлiння об'єктами державної власностi в оборонно-промисловому комплексi" та Законом України "Про особливостi реформування пiдприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власностi".

(частина шоста статтi 112 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.07.2021р. N 1630-IX)
(Закон доповнено статтею 112 згiдно iз Законом України вiд 02.06.2016р. N 1405-VIII)

     Стаття 113. Незалежнi члени наглядових рад державних унiтарних пiдприємств та господарських товариств, у статутному капiталi яких бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток) належать державi

     1. Незалежним членом наглядової ради державного унiтарного пiдприємства або, з урахуванням положень законiв України, господарського товариства, у статутному капiталi якого бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток) належать державi, не може бути особа, яка:

     1) є або протягом останнiх п'яти рокiв була посадовою особою такого державного унiтарного пiдприємства або господарського товариства, або його дочiрнього пiдприємства, фiлiї, представництва та/або iншого вiдокремленого пiдроздiлу;

     2) є або протягом останнiх трьох рокiв була працiвником такого державного унiтарного пiдприємства або господарського товариства, або його дочiрнього пiдприємства, фiлiї, представництв та/або iншого вiдокремленого пiдроздiлу;

     3) є афiлiйованою особою (в значеннi, наданому цьому термiну в Законi України "Про акцiонернi товариства") такого державного унiтарного пiдприємства або господарського товариства та/або його акцiонерiв (учасникiв), або його дочiрнього пiдприємства, фiлiї, представництва та/або iнших вiдокремлених пiдроздiлiв та/або їх посадових осiб;

     4) отримує або отримувала вiд такого державного унiтарного пiдприємства або господарського товариства, або його дочiрнього пiдприємства, фiлiї, представництва та/або iншого вiдокремленого пiдроздiлу будь-якi доходи, крiм доходiв у виглядi винагороди за виконання функцiй члена наглядової ради;

     5) є власником корпоративних прав такого господарського товариства (самостiйно або разом з афiлiйованими особами) або представляє iнтереси такого власника;

     6) є державним службовцем чи представником держави;

     7) є аудитором такого державного унiтарного пiдприємства або господарського товариства, або була ним протягом певного перiоду за останнi три роки, що передували її призначенню (обранню) до наглядової ради;

     8) бере участь в аудитi такого державного унiтарного пiдприємства або господарського товариства, або його дочiрнього пiдприємства, фiлiї, представництва та/або iншого вiдокремленого пiдроздiлу як аудитор, який працює у складi аудиторської органiзацiї, або брала участь у такому аудитi протягом певного перiоду за останнi три роки, що передували її призначенню (обранню) до наглядової ради;

     9) має або мала протягом останнього року господарськi або цивiльно-правовi вiдносини з таким державним унiтарним пiдприємством або господарським товариством, або його дочiрнiм пiдприємством, фiлiєю, представництвом та/або iншим вiдокремленим пiдроздiлом безпосередньо чи як акцiонер (учасник), керiвник або член виконавчого органу суб'єкта господарювання, яке має або мало такi зв'язки;

     10) працювала на посадi незалежного члена у складi наглядової ради такого державного унiтарного пiдприємства або господарського товариства протягом трьох строкiв;

     11) є близькою особою з особами, зазначеними у пунктах 1 - 10 частини першої цiєї статтi (термiн "близька особа" вживається у значеннi, визначеному в Законi України "Про запобiгання корупцiї").

     2. Вимоги до незалежного члена наглядової ради державного унiтарного пiдприємства та господарського товариства, у статутному капiталi якого бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток) належать державi, затверджує Кабiнет Мiнiстрiв України.

     Кандидати на посаду незалежних членiв наглядової ради державного унiтарного пiдприємства та господарського товариства, у статутному капiталi якого бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток) належить державi, що пропонуються суб'єктом управлiння об'єктами державної власностi до обрання на посаду незалежних членiв наглядової ради, визначаються за результатами конкурсного вiдбору в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     3. З незалежним членом наглядової ради укладається цивiльно-правовий договiр. Незалежний член наглядової ради виконує свої повноваження з дотриманням умов укладеного з ним договору та статуту державного унiтарного пiдприємства або господарського товариства, у статутному капiталi якого бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток) належать державi.

     4. Незалежний член наглядової ради має рiвнi права i обов'язки з iншими її членами.

     Пiд час здiйснення повноважень члена наглядової ради, у тому числi пiд час голосування на її засiданнях, незалежний член наглядової ради керується законами України та професiйним досвiдом щодо доцiльностi прийняття вiдповiдних рiшень.

     У своїй дiяльностi незалежний член наглядової ради керується iнтересами вiдповiдного державного унiтарного пiдприємства або господарського товариства, у статутному капiталi якого бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток) належать державi, i забезпечує реалiзацiю своїх повноважень у спосiб, визначений законом та статутом державного унiтарного пiдприємства або такого господарського товариства.

     Незалежнi члени наглядових рад самостiйно визначаються щодо голосування з усiх питань порядку денного засiдання наглядової ради.

(Закон доповнено статтею 113 згiдно iз Законом України вiд 02.06.2016р. N 1405-VIII)

     Стаття 114. Компетенцiя наглядової ради державного унiтарного пiдприємства

     1. До виключної компетенцiї наглядової ради державного унiтарного пiдприємства (у разi її утворення) належить:

     1) погодження проекту стратегiї, рiчного фiнансового плану державного унiтарного пiдприємства та звiту про його виконання, а також проектiв iнших рiшень, пов'язаних з господарською дiяльнiстю пiдприємства;

     2) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю державного унiтарного пiдприємства;

     3) прийняття рiшення про розмiщення державним унiтарним пiдприємством цiнних паперiв, крiм акцiй;

     4) прийняття рiшення про викуп розмiщених державним унiтарним пiдприємством цiнних паперiв, крiм акцiй;

     5) затвердження ринкової вартостi майна у разi прийняття рiшення про вчинення значного господарського зобов'язання в межах своїх повноважень та у разi, якщо майно вноситься як плата за цiннi папери, випущенi пiдприємством;

     6) прийняття рiшення про тимчасове вiдсторонення керiвника вiд здiйснення повноважень та призначення особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження керiвника;

     7) призначення на посаду та припинення повноважень керiвника, затвердження умов контракту з ним, встановлення розмiру винагороди керiвника, укладення i розiрвання з ним контракту, здiйснення контролю за дотриманням умов контракту;

     8) обрання незалежного аудитора державного унiтарного пiдприємства та визначення умов договору, що укладається з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

     9) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення господарського зобов'язання, щодо якого є заiнтересованiсть, i значного господарського зобов'язання, предметом якого є майно, роботи або послуги, ринкова вартiсть яких становить бiльше 10 вiдсоткiв вартостi активiв державного унiтарного пiдприємства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, крiм господарських зобов'язань, рiшення про вчинення яких приймається вiдповiдним суб'єктом управлiння об'єктами державної власностi. Статутом державного унiтарного пiдприємства може бути встановлено нижче граничне значення вартостi майна, робiт або послуг чи суми коштiв, що є предметом господарського зобов'язання щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, та додатковi критерiї для вiднесення господарського зобов'язання до такого, щодо якого є заiнтересованiсть, чи до значного господарського зобов'язання;

     10) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна державного унiтарного пiдприємства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

     11) визначення форм контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю державного унiтарного пiдприємства;

     12) забезпечення запобiгання, виявлення та врегулювання конфлiктiв iнтересiв керiвника та членiв наглядової ради, у тому числi за використанням майна державного унiтарного пiдприємства в особистих iнтересах та укладенням угод з пов'язаними особами, а також iнформування суб'єкта управлiння державного унiтарного пiдприємства про виявленi порушення;

     13) визначення форм контролю за ефективнiстю управлiння державним унiтарним пiдприємством та ефективнiстю управлiння ризиками дiяльностi пiдприємства;

     14) здiйснення контролю за ефективнiстю управлiння державним унiтарним пiдприємством та iнiцiювання за потреби перед суб'єктом управлiння об'єктами державної власностi вжиття вiдповiдних заходiв;

     15) створення пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, затвердження порядку проведення внутрiшнього аудиту та надання звiтiв за його результатами;

     16) призначення та припинення повноважень керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту державного унiтарного пiдприємства;

     17) складення щорiчного звiту наглядової ради за результатами її дiяльностi, оцiнка роботи членiв наглядової ради та якостi корпоративного управлiння;

     18) формування антикорупцiйної полiтики пiдприємства та затвердження правил дiлової етики;

     19) формування полiтики корпоративної соцiальної вiдповiдальностi та сталого розвитку;

     20) обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря, повноваження якого визначаються положенням про наглядову раду державного унiтарного пiдприємства;

     21) вирiшення iнших питань, що згiдно iз законом i статутом пiдприємства належать до виключної компетенцiї наглядової ради.

     2. Керiвник державного унiтарного пiдприємства забезпечує членам наглядової ради доступ до iнформацiї в межах, передбачених законом та статутом державного пiдприємства.

     3. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати свої повноваження iншим особам.

     4. Положення частини першої цiєї статтi не застосовуються до пiдприємств оборонно-промислового комплексу, виключна компетенцiя наглядової ради яких визначається Законом України "Про особливостi управлiння об'єктами державної власностi в оборонно-промисловому комплексi".

(Закон доповнено статтею 114 згiдно iз Законом України вiд 02.06.2016р. N 1405-VIII)

     Стаття 12. Єдиний реєстр об'єктiв державної власностi

     1. Єдиний реєстр об'єктiв державної власностi (далi - Реєстр) є автоматизованою системою збирання, облiку, накопичення, оброблення, захисту та надання iнформацiї про нерухоме майно, у тому числi передане в оренду (лiзинг), концесiю або заставу, державних пiдприємств, установ та органiзацiй, а також про корпоративнi права держави та державне майно, що не увiйшло до статутного капiталу господарських структур.

     2. Реєстр формується Фондом державного майна України за участю центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi земельних вiдносин, центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi статистики, центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, Антимонопольного комiтету України, iнших уповноважених органiв управлiння, а також Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, на єдиних методологiчних засадах, у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(абзац перший частини другої статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI, вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Формування Реєстру в частинi нерухомого майна здiйснюється на пiдставi вiдомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отриманих зазначеними в абзацi першому цiєї частини органами вiдповiдно до законодавства.

(частина друга статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.07.2011р. N 3610-VI, у редакцiї Закону України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     3. При змiнi керiвника об'єкта державної власностi передача майна вiд одного керiвника до iншого здiйснюється на пiдставi акта приймання-передачi.

     4. Частину четверту статтi 12 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 27.03.2014р. N 1170-VII)

     5. Користувачами Реєстру є органи державної влади, органи мiсцевого самоврядування, пiдприємства, установи, органiзацiї та громадяни. Доступ до даних Реєстру здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї", у тому числi шляхом оприлюднення у формi вiдкритих даних на офiцiйному веб-сайтi Фонду державного майна України.

(частина п'ята статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 27.03.2014р. N 1170-VII, вiд 09.04.2015р. N 319-VIII)

     6. Фiнансування витрат на формування та ведення Реєстру здiйснюється за рахунок коштiв державного бюджету.

(частина шоста статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     Стаття 13. Визначення вартостi об'єктiв державної власностi та порядку їх охорони

     1. Вартiсть об'єктiв державної власностi визначається Фондом державного майна України вiдповiдно до законодавства.

     2. Вартiсть майна, що вноситься у спiльну дiяльнiсть, учасником якої є державне пiдприємство, установа або органiзацiя, визначається на пiдставi незалежної оцiнки iз застосуванням бази оцiнки, що вiдповiдає ринковiй вартостi, згiдно з вимогами законодавства про оцiнку майна.

     Пiд час укладення договорiв про спiльну дiяльнiсть розмiр частки державних пiдприємств, установ i органiзацiй, а також господарських товариств, у статутному капiталi яких частка держави перевищує 50 вiдсоткiв, має становити не менш як 50 вiдсоткiв спiльного майна учасникiв спiльної дiяльностi, крiм випадкiв укладення договору про спiльну дiяльнiсть в рамках державно-приватного партнерства.

(абзац другий частини другої статтi 13 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3686-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 155-IX)
(статтю 13 доповнено новою частиною другою згiдно iз Законом України вiд 12.05.2011р. N 3322-VI, у зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою)

     3. Вимоги щодо органiзацiї та здiйснення заходiв охорони об'єктiв державної власностi визначають спiльно вiдповiднi суб'єкти управлiння та Нацiональна полiцiя.

(частина третя статтi 13 у редакцiї Закону України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 10.11.2015р. N 766-VIII)

     4. У разi якщо концесiйний платiж розраховується як частка (у вiдсотках) вартостi наданого в концесiю об'єкта, вартiсть майна об'єкта концесiї визначається концесiєдавцем за результатами його оцiнки, проведеної в порядку, визначеному законодавством про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть. Така оцiнка здiйснюється за кошти балансоутримувача майна, що є об'єктом концесiї, або за кошти концесiєдавця.

(статтю 13 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 155-IX)

     Стаття 14. Винагорода та страхування вiдповiдальностi керiвникiв i членiв наглядових рад державних унiтарних пiдприємств та господарських товариств, у статутному капiталi яких бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток) належать державi

     1. За рiшенням наглядової ради (у разi її утворення) або органу, уповноваженого управляти об'єктами державної власностi, керiвникам державних унiтарних пiдприємств та господарських товариств, у статутному капiталi яких бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток) належать державi, може виплачуватися винагорода за результатами фiнансово-господарської дiяльностi цих державних унiтарних пiдприємств або господарських товариств. Порядок визначення розмiру та умови виплати винагороди визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     2. Члени наглядових рад державних унiтарних пiдприємств та господарських товариств, у статутному капiталi яких бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток) належать державi, мають право на оплату своєї дiяльностi та компенсацiю витрат, пов'язаних з виконанням своїх функцiй, за рахунок такого державного унiтарного пiдприємства або господарського товариства. Порядок визначення умов оплати послуг членiв наглядових рад встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     3. Вiдповiдальнiсть керiвникiв та членiв наглядових рад державних унiтарних пiдприємств та господарських товариств, у статутному капiталi яких бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток) належать державi, за збитки, завданi товариству їхнiми дiями (бездiяльнiстю) пiд час виконання своїх повноважень, може бути застрахована у порядку та випадках, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(стаття 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI, у редакцiї Закону України вiд 02.06.2016р. N 1405-VIII)

     Стаття 15. Винагорода за виконання функцiй з управлiння об'єктами державної власностi

     1. Частину першу статтi 15 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     2. Вiдповiдальним представникам уповноважених органiв управлiння, якi виконують функцiї з управлiння об'єктами державної власностi, можуть встановлюватися збiльшенi до 50 вiдсоткiв посадовi оклади, збiльшенi до 100 вiдсоткiв щоквартальнi надбавки до посадових окладiв з урахуванням надбавки за ранг.

     3. Збiльшенi посадовi оклади та надбавки до посадового окладу вiдповiдальним представникам уповноважених органiв управлiння, якi виконують функцiї з управлiння об'єктами державної власностi, встановлюються на час виконання ними таких функцiй.

     Стаття 16. Контроль за виконанням функцiй з управлiння об'єктами державної власностi, використанням державного майна

     1. Контроль за виконанням функцiй з управлiння об'єктами державної власностi здiйснюють Кабiнет Мiнiстрiв України, Фонд державного майна України центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi економiчного розвитку, уповноваженi органи управлiння, органи державної контрольно-ревiзiйної служби, iншi контролюючi органи шляхом проведення аналiзу законностi та оцiнки ефективностi виконання суб'єктами управлiння визначених обов'язкiв вiдповiдно до законодавства України.

(частина перша статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     2. Вiдповiдальний представник уповноваженого органу управлiння:

     здiйснює контроль за складанням державними пiдприємствами фiнансових планiв та затвердженням їх у встановленому порядку;

     повiдомляє керiвника вiдповiдного уповноваженого органу управлiння про результати виконання керiвниками державних пiдприємств умов контрактiв та подає пропозицiї щодо їх розiрвання в разi невиконання цих умов.

     3. Уповноваженi органи управлiння, господарськi структури, якi виконують функцiї з управлiння корпоративними правами держави, подають центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi економiчного розвитку, в порядку та у визначенi ним строки звiти про виконання ними функцiй з управлiння корпоративними правами держави.

(частина третя статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     4. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi економiчного розвитку, проводить аналiз ефективностi виконання функцiй з управлiння корпоративними правами держави, перевiряє виконання умов договорiв доручення на управлiння та готує пропозицiї щодо вдосконалення управлiння.

(частина четверта статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     5. Частину п'яту статтi 16 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     6. Суб'єкти управлiння, визначенi цим Законом, подають центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi економiчного розвитку, за затвердженою ним формою:

(абзац перший частини шостої статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     зведену iнформацiю щодо показникiв фiнансового плану пiдприємств, що перебувають у сферi їх управлiння до 1 вересня року, що передує плановому, а щодо їх виконання - до 1 квiтня року, що настає за звiтним;

     iнформацiю про:

     фiнансово-господарську дiяльнiсть кожного окремого суб'єкта господарювання державного сектору економiки, що перебуває у сферi їх управлiння;

     стан об'єктiв державної власностi, в тому числi корпоративних прав держави, що перебувають в їх управлiннi;

     виконання стратегiчних планiв розвитку державних пiдприємств, державних акцiонерних товариств i господарських структур, управлiння корпоративними правами або контроль за дiяльнiстю яких вони здiйснюють.

(частина шоста статтi 16 у редакцiї Закону України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     7. Органи державної контрольно-ревiзiйної служби в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, проводять державний фiнансовий аудит дiяльностi суб'єктiв господарювання державного сектору економiки, спрямований на запобiгання фiнансовим порушенням, забезпечення ефективного використання бюджетних коштiв, державного майна.

(частина сьома статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     8. Частину восьму статтi 16 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4498-VI)

     8. Контроль за своєчаснiстю, достовiрнiстю, повнотою нарахування та сплати до бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унiтарними пiдприємствами та їх об'єднаннями та дивiдендiв на державну частку господарськими товариствами, у статутному капiталi яких є корпоративнi права держави, а також стягнення зазначених платежiв до бюджету у разi їх несплати здiйснюються податковими органами у порядку, встановленому Податковим кодексом України.

(у статтю 16 включено частину восьму згiдно iз Законом України вiд 16.01.2020р. N 465-IX)

     Стаття 17. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства з питань управлiння об'єктами державної власностi

     1. За невиконання вимог законiв України та iнших нормативно-правових актiв з питань управлiння об'єктами державної власностi та податкового законодавства до винних осiб застосовуються заходи фiнансової, адмiнiстративної, дисциплiнарної, цивiльно-правової та кримiнальної вiдповiдальностi згiдно iз законом.

(частина перша статтi 17 у редакцiї Закону України вiд 16.01.2020р. N 465-IX)

     2. Вiдповiдальнiсть за своєчаснiсть подання центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi управлiння об'єктами державної власностi, iнформацiї, зазначеної в частинi шостiй статтi 16 цього Закону, та її повноту несуть керiвники суб'єктiв управлiння об'єктами державної власностi.

(статтю 17 доповнено частиною другою згiдно iз Законом України вiд 02.06.2016р. N 1405-VIII)

     Стаття 18. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Визнати таким, що втратив чиннiсть, Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 грудня 1992 року N 8-92 "Про управлiння майном, що є у загальнодержавнiй власностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 7, ст. 52; 2003 р., NN 18-22, ст. 144).

     3. Статтю 326 Цивiльного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356) доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. Управлiння майном, що є у державнiй власностi, здiйснюється державними органами, а у випадках, передбачених законом, може здiйснюватися iншими суб'єктами".

     4. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний термiн з дня набрання чинностi цим Законом:

     подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законодавчих актiв України у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд i скасування органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актiв, що не вiдповiдають цьому Закону.

     5. Законодавчi та iншi нормативно-правовi акти, прийнятi до набрання чинностi цим Законом, застосовуються в частинi, що не суперечить цьому Закону.

     6. Рекомендувати Президенту України привести укази Президента України у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     7. Договори доручення на управлiння корпоративними правами держави, укладенi до набрання чинностi цим Законом, є чинними до моменту закiнчення строку їх дiї вiдповiдно до умов зазначених договорiв.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
21 вересня 2006 року
N 185-V

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.