ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про запобiгання корупцiї

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 28 грудня 2014 року N 77-VIII,
вiд 12 лютого 2015 року N 198-VIII,
вiд 2 липня 2015 року N 576-VIII,
вiд 14 липня 2015 року N 595-VIII,
вiд 14 липня 2015 року N 597-VIII,
вiд 16 липня 2015 року N 631-VIII,
вiд 15 вересня 2015 року N 679-VIII,
вiд 8 жовтня 2015 року N 731-VIII,
вiд 10 листопада 2015 року N 766-VIII,
вiд 12 листопада 2015 року N 794-VIII,
вiд 10 грудня 2015 року N 889-VIII,
вiд 25 грудня 2015 року N 928-VIII,
вiд 15 березня 2016 року N 1022-VIII,
вiд 2 червня 2016 року N 1403-VIII,
вiд 22 вересня 2016 року N 1540-VIII,
вiд 6 грудня 2016 року N 1774-VIII,
вiд 21 грудня 2016 року N 1798-VIII,
вiд 9 лютого 2017 року N 1848-VIII,
вiд 23 березня 2017 року N 1975-VIII,
вiд 13 липня 2017 року N 2136-VIII,
вiд 19 червня 2018 року N 2462-VIII,
вiд 3 липня 2018 року N 2475-VIII,
вiд 25 квiтня 2019 року N 2704-VIII,
вiд 19 вересня 2019 року N 113-IX,
вiд 19 вересня 2019 року N 114-IX,
вiд 2 жовтня 2019 року N 140-IX,
вiд 17 жовтня 2019 року N 198-IX,
вiд 31 жовтня 2019 року N 263-IX,
вiд 3 грудня 2019 року N 319-IX,
Виборчим кодексом України
вiд 19 грудня 2019 року N 396-IX,
Законами України
вiд 14 сiчня 2020 року N 440-IX,
вiд 4 березня 2020 року N 524-IX,
вiд 17 березня 2020 року N 530-IX,
вiд 30 березня 2020 року N 540-IX,
вiд 17 червня 2020 року N 720-IX,
вiд 19 червня 2020 року N 738-IX,
вiд 16 липня 2020 року N 805-IX,
вiд 2 вересня 2020 року N 852-IX,
вiд 17 вересня 2020 року N 912-IX,
вiд 4 грудня 2020 року N 1074-IX,
вiд 15 грудня 2020 року N 1079-IX,
вiд 26 сiчня 2021 року N 1135-IX,
вiд 28 сiчня 2021 року N 1150-IX
(враховуючи змiни, внесенi Законом
України вiд 22 вересня 2021 року N 1774-IX),
вiд 5 лютого 2021 року N 1219-IX,
вiд 30 березня 2021 року N 1357-IX,
вiд 29 квiтня 2021 року N 1443-IX,
вiд 1 червня 2021 року N 1502-IX,
вiд 3 червня 2021 року N 1530-IX,
вiд 15 червня 2021 року N 1539-IX,
вiд 14 липня 2021 року N 1638-IX,
вiд 15 липня 2021 року N 1690-IX,
вiд 19 жовтня 2021 року N 1811-IX,
вiд 17 листопада 2021 року N 1893-IX

(Установлено, що вiдповiдальнiсть за адмiнiстративнi правопорушення, пов'язанi з корупцiєю, вчиненi особами, якi включенi згiдно iз Законом України вiд 2 жовтня 2019 року N 140-IX до перелiку суб'єктiв, на яких поширюється дiя цього Закону, не застосовується у перiод з 18 жовтня 2019 року до 25 грудня 2019 року згiдно iз Законом України вiд 3 грудня 2019 року N 319-IX)

(У текстi Закону слова "Нацiональне агентство з цiнних паперiв та фондового ринку" в усiх вiдмiнках замiнено словами "Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 12 лютого 2015 року N 198-VIII)

     Цей Закон визначає правовi та органiзацiйнi засади функцiонування системи запобiгання корупцiї в Українi, змiст та порядок застосування превентивних антикорупцiйних механiзмiв, правила щодо усунення наслiдкiв корупцiйних правопорушень.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     1. У цьому Законi наведенi нижче термiни вживаються в такому значеннi:

     антикорупцiйна експертиза - дiяльнiсть iз виявлення в нормативно-правових актах, проектах нормативно-правових актiв положень, якi самостiйно чи у поєднаннi з iншими нормами можуть сприяти вчиненню корупцiйних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцiєю;

     пряме пiдпорядкування - вiдносини прямої органiзацiйної або правової залежностi пiдлеглої особи вiд її керiвника, в тому числi через вирiшення (участь у вирiшеннi) питань прийняття на роботу, звiльнення з роботи, застосування заохочень, дисциплiнарних стягнень, надання вказiвок, доручень тощо, контролю за їх виконанням;

     близькi особи - члени сiм'ї суб'єкта, зазначеного у частинi першiй статтi 3 цього Закону, а також чоловiк, дружина, батько, мати, вiтчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рiдний та двоюрiдний брати, рiдна та двоюрiдна сестри, рiдний брат та сестра дружини (чоловiка), племiнник, племiнниця, рiдний дядько, рiдна тiтка, дiд, баба, прадiд, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невiстка, тесть, теща, свекор, свекруха, батько та мати дружини (чоловiка) сина (дочки), усиновлювач чи усиновлений, опiкун чи пiклувальник, особа, яка перебуває пiд опiкою або пiклуванням зазначеного суб'єкта;

(абзац четвертий частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 140-IX)

     державний орган - орган державної влади, в тому числi колегiальний державний орган, iнший суб'єкт публiчного права, незалежно вiд наявностi статусу юридичної особи, якому згiдно iз законодавством наданi повноваження здiйснювати вiд iменi держави владнi управлiнськi функцiї, юрисдикцiя якого поширюється на всю територiю України або на окрему адмiнiстративно-територiальну одиницю;

(частину першу статтi 1 доповнено новим абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 23.03.2017р. N 1975-VIII, у зв'язку з цим абзаци п'ятий - шiстнадцятий вважати вiдповiдно абзацами шостим - сiмнадцятим)

     корупцiйне правопорушення - дiяння, що мiстить ознаки корупцiї, вчинене особою, зазначеною у частинi першiй статтi 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримiнальну, дисциплiнарну та/або цивiльно-правову вiдповiдальнiсть;

     корупцiя - використання особою, зазначеною у частинi першiй статтi 3 цього Закону, наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей з метою одержання неправомiрної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обiцянки/пропозицiї такої вигоди для себе чи iнших осiб або вiдповiдно обiцянка/пропозицiя чи надання неправомiрної вигоди особi, зазначенiй у частинi першiй статтi 3 цього Закону, або на її вимогу iншим фiзичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей;

     неправомiрна вигода - грошовi кошти або iнше майно, переваги, пiльги, послуги, нематерiальнi активи, будь-якi iншi вигоди нематерiального чи негрошового характеру, якi обiцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те пiдстав;

     потенцiйний конфлiкт iнтересiв - наявнiсть у особи приватного iнтересу у сферi, в якiй вона виконує свої службовi чи представницькi повноваження, що може вплинути на об'єктивнiсть чи неупередженiсть прийняття нею рiшень, або на вчинення чи невчинення дiй пiд час виконання зазначених повноважень;

     подарунок - грошовi кошти або iнше майно, переваги, пiльги, послуги, нематерiальнi активи, якi надають/одержують безоплатно або за цiною, нижчою мiнiмальної ринкової;

     правопорушення, пов'язане з корупцiєю - дiяння, що не мiстить ознак корупцiї, але порушує встановленi цим Законом вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у частинi першiй статтi 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримiнальну, адмiнiстративну, дисциплiнарну та/або цивiльно-правову вiдповiдальнiсть;

     приватний iнтерес - будь-який майновий чи немайновий iнтерес особи, у тому числi зумовлений особистими, сiмейними, дружнiми чи iншими позаслужбовими стосунками з фiзичними чи юридичними особами, у тому числi тi, що виникають у зв'язку з членством або дiяльнiстю в громадських, полiтичних, релiгiйних чи iнших органiзацiях;

     реальний конфлiкт iнтересiв - суперечнiсть мiж приватним iнтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об'єктивнiсть або неупередженiсть прийняття рiшень, або на вчинення чи невчинення дiй пiд час виконання зазначених повноважень;

     спецiально уповноваженi суб'єкти у сферi протидiї корупцiї - органи прокуратури, Нацiональної полiцiї, Нацiональне антикорупцiйне бюро України, Нацiональне агентство з питань запобiгання корупцiї;

(частину першу статтi 1 доповнено новим абзацом чотирнадцятим згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII, у зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - шiстнадцятий вважати вiдповiдно абзацами п'ятнадцятим - сiмнадцятим, абзац чотирнадцятий частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 10.11.2015р. N 766-VIII)

     суб'єкти декларування - особи, зазначенi у пунктi 1, пiдпунктах "а" i "в" пункту 2, пунктi 4 частини першої статтi 3 цього Закону, iншi особи, якi зобов'язанi подавати декларацiю вiдповiдно до цього Закону;

(абзац п'ятнадцятий частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.03.2017р. N 1975-VIII, вiд 02.10.2019р. N 140-IX)

     члени сiм'ї:

     а) особа, яка перебуває у шлюбi iз суб'єктом, зазначеним у частинi першiй статтi 3 цього Закону, та дiти зазначеного суб'єкта до досягнення ними повнолiття - незалежно вiд спiльного проживання iз суб'єктом;

     б) будь-якi особи, якi спiльно проживають, пов'язанi спiльним побутом, мають взаємнi права та обов'язки iз суб'єктом, зазначеним у частинi першiй статтi 3 цього Закону (крiм осiб, взаємнi права та обов'язки яких не мають характеру сiмейних), у тому числi особи, якi спiльно проживають, але не перебувають у шлюбi;

(абзац шiстнадцятий частини першої статтi 1 замiнено трьома новими абзацами згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 140-IX, у зв'язку з цим абзац сiмнадцятий вважати абзацом дев'ятнадцятим)

     виборнi особи - Президент України, народнi депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республiки Крим, депутати мiсцевих рад, сiльськi, селищнi, мiськi голови;

     викривач - фiзична особа, яка за наявностi переконання, що iнформацiя є достовiрною, повiдомила про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону, вчинених iншою особою, якщо така iнформацiя стала їй вiдома у зв'язку з її трудовою, професiйною, господарською, громадською, науковою дiяльнiстю, проходженням нею служби чи навчання або її участю у передбачених законодавством процедурах, якi є обов'язковими для початку такої дiяльностi, проходження служби чи навчання;

(частину першу статтi 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 17.10.2019р. N 198-IX)

     внутрiшнi канали повiдомлення про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону - способи захищеного (у тому числi анонiмного) повiдомлення iнформацiї викривачем керiвнику або уповноваженому пiдроздiлу (особi) органу, юридичної особи, у яких викривач працює, проходить службу чи навчання або на замовлення яких виконує роботу, а так само до органу вищого рiвня, уповноважена особа якого здiйснює контроль за дотриманням антикорупцiйного законодавства на пiдвiдомчих пiдприємствах, в установах та органiзацiях;

(частину першу статтi 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 17.10.2019р. N 198-IX, абзац двадцять перший частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 01.06.2021р. N 1502-IX)

     зовнiшнi канали повiдомлення про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону - шляхи повiдомлення iнформацiї викривачем через фiзичних чи юридичних осiб, у тому числi через засоби масової iнформацiї, журналiстiв, громадськi об'єднання, професiйнi спiлки тощо;

(частину першу статтi 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 17.10.2019р. N 198-IX)

     регулярнi канали повiдомлення про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень - способи захищеного (у тому числi анонiмного) повiдомлення iнформацiї викривачем органам прокуратури, Нацiональнiй полiцiї, Нацiональному антикорупцiйному бюро України, Державному бюро розслiдувань, Нацiональному агентству з питань запобiгання корупцiї.

(частину першу статтi 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 17.10.2019р. N 198-IX, абзац двадцять третiй частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 01.06.2021р. N 1502-IX)

     Стаття 2. Законодавство у сферi запобiгання корупцiї

     1. Вiдносини, що виникають у сферi запобiгання корупцiї, регулюються Конституцiєю України, мiжнародними договорами, згоду на обов'язковiсть яких надано Верховною Радою України, цим та iншими законами, а також прийнятими на їх виконання iншими нормативно-правовими актами.

     Стаття 3. Суб'єкти, на яких поширюється дiя цього Закону

     1. Суб'єктами, на яких поширюються дiя цього Закону, є:

     1) особи, уповноваженi на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування:

     а) Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник та заступник, Прем'єр-мiнiстр України, Перший вiце-прем'єр-мiнiстр України, вiце-прем'єр-мiнiстри України, мiнiстри, iншi керiвники центральних органiв виконавчої влади, якi не входять до складу Кабiнету Мiнiстрiв України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор, Голова Нацiонального банку України, його перший заступник та заступник, Голова та iншi члени Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Уповноважений iз захисту державної мови, Голова Верховної Ради Автономної Республiки Крим, Голова Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим;

(пiдпункт "а" пункту 1 частини першої статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 02.07.2015р. N 576-VIII, вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII, вiд 25.04.2019р. N 2704-VIII, вiд 02.10.2019р. N 140-IX, вiд 04.03.2020р. N 524-IX)

     б) народнi депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республiки Крим, депутати мiсцевих рад, сiльськi, селищнi, мiськi голови;

     в) державнi службовцi, посадовi особи мiсцевого самоврядування;

     г) вiйськовi посадовi особи Збройних Сил України, Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України та iнших утворених вiдповiдно до законiв вiйськових формувань, крiм вiйськовослужбовцiв строкової вiйськової служби, курсантiв вищих вiйськових навчальних закладiв, курсантiв вищих навчальних закладiв, якi мають у своєму складi вiйськовi iнститути, курсантiв факультетiв, кафедр та вiддiлень вiйськової пiдготовки;

(пiдпункт "г" пункту 1 частини першої статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII, вiд 23.03.2017р. N 1975-VIII)

     ґ) суддi, суддi Конституцiйного Суду України, Голова, заступник Голови, члени, iнспектори Вищої ради правосуддя, посадовi особи секретарiату Вищої ради правосуддя, Голова, заступник Голови, члени, iнспектори Вищої квалiфiкацiйної комiсiї суддiв України, посадовi особи секретарiату цiєї Комiсiї, посадовi особи Державної судової адмiнiстрацiї України, присяжнi (пiд час виконання ними обов'язкiв у судi);

(пiдпункт "ґ" пункту 1 частини першої статтi 3 у редакцiї Закону України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     д) особи рядового i начальницького складу державної кримiнально-виконавчої служби, особи начальницького складу органiв та пiдроздiлiв цивiльного захисту, Державного бюро розслiдувань, Нацiонального антикорупцiйного бюро України, особи, якi мають спецiальнi звання Бюро економiчної безпеки України;

(пiдпункт "д" пункту 1 частини першої статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII, вiд 14.07.2015р. N 597-VIII, вiд 10.11.2015р. N 766-VIII, вiд 12.11.2015р. N 794-VIII, у редакцiї Закону України вiд 28.01.2021р. N 1150-IX)

     е) посадовi та службовi особи органiв прокуратури, Служби безпеки України, Державного бюро розслiдувань, Нацiонального антикорупцiйного бюро України, Бюро економiчної безпеки України, дипломатичної служби, державної лiсової охорони, державної охорони природно-заповiдного фонду, центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, i центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику;

(пiдпункт "е" пункту 1 частини першої статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 12.11.2015р. N 794-VIII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX, вiд 28.01.2021р. N 1150-IX)

     є) Голова, заступник Голови Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї;

(пiдпункт "є" пункту 1 частини першої статтi 3 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 140-IX)

     ж) члени Центральної виборчої комiсiї;

     з) полiцейськi;

(пункт 1 частини першої статтi 3 доповнено новим пiдпунктом "з" згiдно iз Законом України вiд 10.11.2015р. N 766-VIII, у зв'язку з цим пiдпункт "з" вважати пiдпунктом "и")

     и) посадовi та службовi особи iнших державних органiв, у тому числi Фонду соцiального страхування України та Пенсiйного фонду, органiв влади Автономної Республiки Крим;

(пiдпункт "и" пункту 1 частини першої статтi 3 у редакцiї Закону України вiд 17.11.2021р. N 1893-IX)

     i) члени державних колегiальних органiв, у тому числi уповноваженi з розгляду скарг про порушення законодавства у сферi публiчних закупiвель;

(пункт 1 частини першої статтi 3 доповнено пiдпунктом "i" згiдно iз Законом України вiд 22.09.2016р. N 1540-VIII, пiдпункт "i" пункту 1 частини першої статтi 3 у редакцiї Закону України вiд 05.02.2021р. N 1219-IX)

     ї) Керiвник Офiсу Президента України, його Перший заступник та заступники, уповноваженi, прес-секретар Президента України;

(пункт 1 частини першої статтi 3 доповнено пiдпунктом "ї" згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 140-IX, пiдпункт "ї" пiдпункту 1 частини першої статтi 3 у редакцiї Законiв України вiд 04.03.2020р. N 524-IX, вiд 17.09.2020р. N 912-IX)

     й) Секретар Ради нацiональної безпеки i оборони України, його помiчники, радники, помiчники, радники Президента України (крiм осiб, посади яких належать до патронатної служби та якi обiймають їх на громадських засадах);

(пункт 1 частини першої статтi 3 доповнено пiдпунктом "й" згiдно iз Законом України вiд 17.09.2020р. N 912-IX)

     к) члени правлiння Фонду соцiального страхування України, Фонду загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття, Пенсiйного фонду, Наглядової ради Пенсiйного фонду;

(пункт 1 частини першої статтi 3 доповнено пiдпунктом "к" згiдно iз Законом України вiд 17.11.2021р. N 1893-IX)

     2) особи, якi для цiлей цього Закону прирiвнюються до осiб, уповноважених на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування:

     а) посадовi особи юридичних осiб публiчного права, якi не зазначенi у пунктi 1 частини першої цiєї статтi, члени Ради Нацiонального банку України (крiм Голови Нацiонального банку України), особи, якi входять до складу наглядової ради державного банку, державного пiдприємства або державної органiзацiї, що має на метi одержання прибутку, господарського товариства, у статутному капiталi якого бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток) належать державi;

(пiдпункт "а" пункту 2 частини першої статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.03.2017р. N 1975-VIII, вiд 02.10.2019р. N 140-IX, вiд 04.03.2020р. N 524-IX)

     б) особи, якi не є державними службовцями, посадовими особами мiсцевого самоврядування, але надають публiчнi послуги (аудитори, нотарiуси, приватнi виконавцi, оцiнювачi, а також експерти, арбiтражнi керуючi, незалежнi посередники, члени трудового арбiтражу, третейськi суддi пiд час виконання ними цих функцiй, iншi особи, визначенi законом);

(пiдпункт "б" пункту 2 частини першої статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.06.2016р. N 1403-VIII)

     в) представники громадських об'єднань, наукових установ, навчальних закладiв, експертiв вiдповiдної квалiфiкацiї, iншi особи, якi входять до складу конкурсних та дисциплiнарних комiсiй, утворених вiдповiдно до Закону України "Про державну службу", Закону України "Про службу в органах мiсцевого самоврядування", iнших законiв (крiм iноземцiв-нерезидентiв, якi входять до складу таких комiсiй), Громадської ради доброчесностi, утвореної вiдповiдно до Закону України "Про судоустрiй i статус суддiв", i при цьому не є особами, зазначеними у пунктi 1, пiдпунктi "а" пункту 2 частини першої цiєї статтi;

(пункт 2 частини першої статтi 3 доповнено пiдпунктом "в" згiдно iз Законом України вiд 10.12.2015р. N 889-VIII, пiдпункт "в" пункту 2 частини першої статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.03.2017р. N 1975-VIII, у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 140-IX)

     3) особи, якi постiйно або тимчасово обiймають посади, пов'язанi з виконанням органiзацiйно-розпорядчих чи адмiнiстративно-господарських обов'язкiв, або спецiально уповноваженi на виконання таких обов'язкiв у юридичних особах приватного права незалежно вiд органiзацiйно-правової форми, а також iншi особи, якi не є службовими особами та якi виконують роботу або надають послуги вiдповiдно до договору з пiдприємством, установою, органiзацiєю, - у випадках, передбачених цим Законом.

(пункт 3 частини першої статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII)

     4) кандидати на пост Президента України та кандидати у народнi депутати України, зареєстрованi в порядку, встановленому законом.

(частину першу статтi 3 доповнено пунктом 4 згiдно iз Законом України вiд 23.03.2017р. N 1975-VIII, пункт 4 частини першої статтi 3 у редакцiї Закону України вiд 16.07.2020р. N 805-IX)

     5) пункт 5 частини першої статтi 3 виключено

(частину першу статтi 3 доповнено пунктом 5 згiдно iз Законом України вiд 23.03.2017р. N 1975-VIII, виключено згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 140-IX)

     Примiтка. Примiтку статтi 3 виключено

(статтю 3 доповнено примiткою згiдно iз Законом України вiд 23.03.2017р. N 1975-VIII, виключено згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 140-IX)

Роздiл II
НАЦIОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБIГАННЯ КОРУПЦIЇ

     Стаття 4. Статус Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї

     1. Нацiональне агентство з питань запобiгання корупцiї (далi - Нацiональне агентство) є центральним органом виконавчої влади зi спецiальним статусом, який забезпечує формування та реалiзує державну антикорупцiйну полiтику.

     2. Нацiональне агентство, у межах, визначених цим та iншими законами, є вiдповiдальним перед Верховною Радою України i пiдконтрольним їй та пiдзвiтний Кабiнету Мiнiстрiв України.

     3. Нацiональне агентство утворюється Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до Конституцiї України, цього та iнших законiв України.

     Питання дiяльностi Нацiонального агентства у Кабiнетi Мiнiстрiв України представляє Голова Нацiонального агентства.

     4. Правову основу дiяльностi Нацiонального агентства становлять Конституцiя України, мiжнароднi договори, згоду на обов'язковiсть яких надано Верховною Радою України, цей та iншi закони України, а також прийнятi вiдповiдно до них iншi нормативно-правовi акти.

     Закон України "Про центральнi органи виконавчої влади" та iншi нормативно-правовi акти, що регулюють дiяльнiсть органiв виконавчої влади, а також Закон України "Про державну службу" застосовуються до Нацiонального агентства, службовцiв та працiвникiв його апарату, а також до його повноважень стосовно уповноважених пiдроздiлiв (уповноважених осiб) з питань запобiгання та виявлення корупцiї в частинi, що не суперечить цьому Закону.

(абзац другий частини четвертої статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 140-IX)

     5. Частину п'яту статтi 4 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 140-IX)

     Стаття 5. Керiвництво Нацiонального агентства

     1. Керiвництво дiяльнiстю Нацiонального агентства здiйснює його Голова, який призначається на посаду та звiльняється з посади Кабiнетом Мiнiстрiв України в порядку, визначеному цим Законом.

     2. Головою Нацiонального агентства може бути громадянин України, не молодший тридцяти п'яти рокiв, який має вищу освiту, володiє державною мовою, є доброчесним i компетентним, здатний за своїми дiловими та моральними якостями, освiтнiм i професiйним рiвнем, станом здоров'я виконувати вiдповiднi службовi обов'язки.

     Для цiлей цього Закону вищою освiтою вважається освiта, здобута в Українi (або на територiї колишнього СРСР до 1 грудня 1991 року) за освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем спецiалiста або магiстра, а також вища освiта за вiдповiдним освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем, здобута в iноземних державах.

     3. На посаду Голови Нацiонального агентства, його заступника не може бути призначена особа, яка:

     1) за рiшенням суду визнана недiєздатною або дiєздатнiсть якої обмежена;

     2) має судимiсть за вчинення кримiнального правопорушення, якщо така судимiсть не погашена або не знята в установленому законом порядку (крiм реабiлiтованої особи);

(пункт 2 частини третьої статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     3) притягалася на пiдставi обвинувального вироку, який набрав законної сили, до кримiнальної вiдповiдальностi за вчинення корупцiйного кримiнального правопорушення або на яку протягом останнього року накладалося адмiнiстративне стягнення за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцiєю;

(пункт 3 частини третьої статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     4) позбавлена права вiдповiдно до вироку суду, що набрав законної сили, займатися дiяльнiстю, пов'язаною з виконанням функцiй держави, або обiймати певнi посади;

     5) протягом двох рокiв до подання заяви на участь у конкурсi на зайняття цiєї посади входила до складу керiвних органiв полiтичної партiї або перебувала у трудових чи iнших договiрних вiдносинах з полiтичною партiєю;

     6) не подала вiдповiдно до цього Закону декларацiю особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, за минулий рiк;

     7) не пройшла спецiальну перевiрку або не надала згоди на її проведення.

     4. Голова Нацiонального агентства призначається строком на чотири роки. Одна i та сама особа не може обiймати посаду Голови Нацiонального агентства два строки пiдряд.

     5. Повноваження Голови Нацiонального агентства припиняються Кабiнетом Мiнiстрiв України достроково у разi:

     1) призначення чи обрання на iншу посаду за його згодою;

     2) досягнення шiстдесяти п'яти рокiв;

     3) неможливостi виконувати свої повноваження за станом здоров'я вiдповiдно до висновку медичної комiсiї, що утворюється спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я;

     4) набрання законної сили рiшенням суду про визнання його недiєздатним або обмеження його цивiльної дiєздатностi, визнання безвiсно вiдсутнiм чи оголошення померлим;

     5) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

     6) припинення ним громадянства України або виїзду на постiйне проживання за межi України;

     7) подання заяви про звiльнення з посади за власним бажанням, вiдставки;

     8) його смертi;

     9) наявностi висновку комiсiї з проведення незалежної оцiнки ефективностi дiяльностi Нацiонального агентства про неефективнiсть такої дiяльностi;

     10) набрання законної сили рiшенням суду про визнання його активiв або активiв, набутих за його дорученням iншими особами або в iнших передбачених статтею 290 Цивiльного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохiд держави.

(частину п'яту статтi 5 доповнено новим абзацом одинадцятим згiдно iз Законом України вiд 31.10.2019р. N 263-IX, у зв'язку з цим абзаци одинадцятий i дванадцятий вважати вiдповiдно абзацами дванадцятим i тринадцятим)

     Повноваження Голови Нацiонального агентства припиняються у зв'язку iз закiнченням строку його повноважень.

     Припинення повноважень Голови Нацiонального агентства з будь-яких iнших пiдстав забороняється.

     6. Голова Нацiонального агентства може мати трьох заступникiв, яких вiн призначає на посаду та звiльняє з посади.

(стаття 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.07.2018р. N 2475-VIII, у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 140-IX)

     Стаття 6. Порядок проведення конкурсного вiдбору та призначення Голови Нацiонального агентства

     1. Голова Нацiонального агентства призначається вiдповiдно до результатiв вiдкритого конкурсного вiдбору.

     Органiзацiю та проведення конкурсного вiдбору здiйснює Конкурсна комiсiя з вiдбору на посаду Голови Нацiонального агентства (далi - Конкурсна комiсiя).

     2. До складу Конкурсної комiсiї входять:

     1) три особи, визначенi Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     2) три особи, визначенi Кабiнетом Мiнiстрiв України на пiдставi пропозицiй донорiв, якi протягом останнiх двох рокiв до дня завершення строку повноважень Голови Нацiонального агентства або до дня дострокового припинення його повноважень надавали Українi мiжнародну технiчну допомогу у сферi запобiгання i протидiї корупцiї.

     Орган, що забезпечує координацiю залучення, використання та монiторинг мiжнародної технiчної допомоги, що надається Українi на пiдставi мiжнародних договорiв, визначає перелiк таких донорiв не пiзнiше нiж за три мiсяцi до завершення строку повноважень Голови Нацiонального агентства або протягом трьох робочих днiв з дня дострокового припинення його повноважень (звiльнення) у порядку, встановленому цим Законом.

(абзац четвертий частини другої статтi 6 у редакцiї Закону України вiд 15.07.2021р. N 1690-IX)

     Кожен такий донор може запропонувати Кабiнету Мiнiстрiв України будь-яку кiлькiсть кандидатiв до складу Конкурсної комiсiї або погодити пропозицiю спiльного списку кандидатiв до складу Конкурсної комiсiї.

     Рiшення про визначення членiв Конкурсної комiсiї приймається на вiдкритому засiданнi Кабiнету Мiнiстрiв України. Таке рiшення повинно мiстити перелiк визначених членiв Конкурсної комiсiї, а також перелiк кандидатiв на замiну членiв Конкурсної комiсiї у разi дострокового припинення їх повноважень (у кiлькостi не менше двох кандидатiв, у тому числi не менше одного кандидата, запропонованого донорами, якi протягом останнiх двох рокiв до дня завершення строку повноважень Голови Нацiонального агентства або до дня дострокового припинення його повноважень надавали Українi мiжнародну технiчну допомогу у сферi запобiгання i протидiї корупцiї).

     3. Членами Конкурсної комiсiї можуть бути особи, якi мають бездоганну дiлову репутацiю, високi професiйнi та моральнi якостi, суспiльний авторитет, а також досвiд дiяльностi у сферi запобiгання та/або протидiї корупцiї. Не можуть бути членами Комiсiї особи, зазначенi у пунктах 1 - 4 частини третьої статтi 5 цього Закону, та особи, уповноваженi на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, вiдповiдно до частини першої статтi 3 цього Закону.

     4. Конкурсна комiсiя формується не пiзнiше нiж за два мiсяцi до завершення строку повноважень Голови Нацiонального агентства або протягом 14 днiв з дня дострокового припинення його повноважень (звiльнення) у порядку, встановленому цим Законом.

     Конкурсна комiсiя вважається повноважною в разi затвердження в її складi чотирьох осiб, три з яких визначенi Кабiнетом Мiнiстрiв України на пiдставi пропозицiй донорiв, якi протягом останнiх двох рокiв до дня завершення строку повноважень Голови Нацiонального агентства або до дня дострокового припинення його повноважень надавали Українi мiжнародну технiчну допомогу у сферi запобiгання i протидiї корупцiї.

     Строк повноважень члена Конкурсної комiсiї становить два роки з дня призначення.

     Повноваження члена Конкурсної комiсiї припиняються достроково у разi:

     1) подання особистої заяви про припинення повноважень члена Конкурсної комiсiї;

     2) внесення Конкурсною комiсiєю пропозицiї про дострокове припинення повноважень її члена;

     3) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

     4) визнання його недiєздатним або безвiсно вiдсутнiм;

     5) виявлення невiдповiдностi члена Конкурсної комiсiї вимогам, визначеним цiєю статтею;

     6) його смертi.

     Рiшення про дострокове припинення повноважень члена Конкурсної комiсiї приймає Кабiнет Мiнiстрiв України, який при цьому визначає члена Конкурсної комiсiї на замiну.

     5. Рiшення Конкурсної комiсiї вважається прийнятим, якщо за нього на засiданнi проголосували чотири члени Конкурсної комiсiї, серед яких три члени з числа осiб, визначених на пiдставi пропозицiй донорiв, якi протягом останнiх двох рокiв до дня завершення строку повноважень Голови Нацiонального агентства або до дня дострокового припинення його повноважень надавали Українi мiжнародну технiчну допомогу у сферi запобiгання i протидiї корупцiї.

     Член Конкурсної комiсiї може брати участь у її засiданнi дистанцiйно за допомогою засобiв електронного зв'язку.

     Засiдання Конкурсної комiсiї вiдкритi для представникiв засобiв масової iнформацiї та журналiстiв. Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв України забезпечує вiдео- та аудiофiксацiю i трансляцiю у режимi реального часу вiдповiдних вiдео- та аудiоiнформацiї iз засiдань Конкурсної комiсiї на офiцiйному веб-сайтi Кабiнету Мiнiстрiв України.

     Iнформацiя про час та мiсце проведення засiдання Конкурсної комiсiї оприлюднюється на офiцiйному веб-сайтi Кабiнету Мiнiстрiв України не пiзнiше нiж за 48 годин до його початку.

     Органiзацiйно-технiчне забезпечення дiяльностi Конкурсної комiсiї здiйснює Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв України.

     Фiнансування дiяльностi Конкурсної комiсiї та її членiв, у тому числi секретарiату, що утворюється для допомоги в їх дiяльностi, може здiйснюватися за рахунок залучення мiжнародної технiчної допомоги.

     6. Конкурсна комiсiя:

     1) визначає та оприлюднює регламент своєї роботи;

     2) визначає та оприлюднює критерiї та методику оцiнки кандидатiв на посаду Голови Нацiонального агентства;

     3) визначає умови та строки проведення конкурсу, розмiщує вiдповiдне оголошення в загальнодержавних друкованих засобах масової iнформацiї та на офiцiйному веб-сайтi Кабiнету Мiнiстрiв України;

     4) розглядає документи, поданi особами для участi в конкурсi;

     5) проводить оцiнювання професiйних знань та якостей кандидата, дослiдження матерiалiв про кандидата;

     6) проводить на своєму засiданнi спiвбесiду з вiдiбраними кандидатами;

     7) визначає шляхом вiдкритого голосування з числа кандидатiв, якi пройшли спiвбесiду, кандидата, який згiдно з обґрунтованим рiшенням Конкурсної комiсiї має найкращi професiйний досвiд, знання i якостi для виконання службових обов'язкiв Голови Нацiонального агентства, а також вiдповiдає критерiям компетентностi та доброчесностi; вносить подання Кабiнету Мiнiстрiв України про призначення кандидата на посаду Голови Нацiонального агентства;

     8) оприлюднює на офiцiйному веб-сайтi Кабiнету Мiнiстрiв України iнформацiю про осiб, якi подали заяви на участь у конкурсi, а також iнформацiю про кандидатiв, вiдiбраних для проходження спiвбесiди, та про кандидата, вiдiбраного Конкурсною комiсiєю для призначення на посаду Голови Нацiонального агентства;

     9) проводить повторний конкурс у разi вiдхилення всiх кандидатiв у зв'язку з їх невiдповiднiстю вимогам, встановленим щодо посади Голови Нацiонального агентства.

     7. Члени Конкурсної комiсiї мають право:

     1) збирати, перевiряти та аналiзувати iнформацiю, у тому числi з обмеженим доступом, про кандидатiв на посаду Голови Нацiонального агентства;

     2) мати безкоштовний доступ до реєстрiв, баз даних, держателем (адмiнiстратором) яких є державнi органи;

     3) брати участь у засiданнях та iнших заходах, що проводяться Конкурсною комiсiєю;

     4) звертатися до кандидатiв на посаду Голови Нацiонального агентства, а також будь-яких iнших фiзичних чи юридичних осiб iз запитом про надання пояснень, документiв чи iнформацiї, необхiдних для розгляду кандидатiв на посаду Голови Нацiонального агентства;

     5) з метою збору, перевiрки та аналiзу iнформацiї, у тому числi з обмеженим доступом, користуватися допомогою помiчникiв.

     Помiчники зобов'язанi забезпечувати захист i нерозголошення персональних даних, iнформацiї з обмеженим доступом, що стала вiдома їм у зв'язку з виконанням вiдповiдних обов'язкiв.

     8. Члени Конкурсної комiсiї зобов'язанi:

     1) забезпечувати захист i нерозголошення персональних даних, iнформацiї з обмеженим доступом, що стала вiдома Конкурснiй комiсiї, її члену у зв'язку iз здiйсненням повноважень;

     2) брати участь у роботi Конкурсної комiсiї особисто без делегування своїх повноважень iншим особам, у тому числi iншим членам Конкурсної комiсiї;

     3) не використовувати в цiлях iнших, нiж для виконання своїх обов'язкiв як членiв Конкурсної комiсiї, персональнi данi та iншу iнформацiю, що стала їм вiдома у зв'язку з участю в роботi Конкурсної комiсiї;

     4) вiдмовитися вiд участi у зборi iнформацiї про кандидата на посаду Голови Нацiонального агентства, розглядi питання про такого кандидата, якщо член Конкурсної комiсiї перебуває чи перебував в особистих чи дiлових стосунках iз таким кандидатом та/або в разi наявностi iншого конфлiкту iнтересiв або обставин, що можуть вплинути на об'єктивнiсть та безстороннiсть пiд час прийняття членом Конкурсної комiсiї рiшення щодо кандидата на посаду Голови Нацiонального агентства.

     9. Особа, яка претендує на участь у конкурсi, подає у визначений в оголошеннi строк такi документи:

     1) заяву про участь у конкурсi з наданням згоди на проведення спецiальної перевiрки вiдповiдно до цього Закону та на обробку персональних даних вiдповiдно до Закону України "Про захист персональних даних";

     2) автобiографiю, що мiстить: прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi), число, мiсяць, рiк i мiсце народження, громадянство, вiдомостi про освiту, трудову дiяльнiсть, посаду (заняття), мiсце роботи, громадську роботу (у тому числi на виборних посадах), членство у полiтичних партiях, у тому числi в минулому, наявнiсть трудових або будь-яких iнших договiрних вiдносин з полiтичною партiєю протягом двох рокiв, що передують дню подання заяви (незалежно вiд тривалостi таких вiдносин), контактний номер телефону та адресу електронної пошти, вiдомостi про наявнiсть чи вiдсутнiсть судимостi, накладення на особу адмiнiстративного стягнення за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцiєю;

     3) мотивацiйний лист, у якому особа викладає свої мотиви обрання на посаду Голови Нацiонального агентства та своє бачення можливої майбутньої дiяльностi на цiй посадi;

     4) копiю декларацiї особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, за рiк, що передує року, в якому було оприлюднено оголошення про конкурс, та посилання на вiдповiдну сторiнку Єдиного державного реєстру декларацiй осiб, уповноважених на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування;

     5) iншi документи, подання яких передбачене цим Законом для проведення спецiальної перевiрки.

     Вiдомостi з поданих вiдповiдно до цiєї статтi документiв мають бути оприлюдненi протягом трьох робочих днiв пiсля закiнчення строку подання заяв на конкурс на офiцiйному веб-сайтi Кабiнету Мiнiстрiв України, крiм вiдомостей, якi вiдповiдно до цього Закону вiднесенi до iнформацiї з обмеженим доступом, та вiдомостей про контактний номер телефону, адресу електронної пошти кандидата.

(стаття 6 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 140-IX)

     Стаття 7. Повноваження Голови Нацiонального агентства, його заступникiв

     1. Голова Нацiонального агентства:

     1) органiзовує та контролює роботу Нацiонального агентства, несе персональну вiдповiдальнiсть за законнiсть, прозорiсть та ефективнiсть дiяльностi Нацiонального агентства, звiтує про роботу Нацiонального агентства;

     2) призначає на посади та звiльняє з посад працiвникiв Нацiонального агентства;

     3) присвоює службовцям Нацiонального агентства ранги державних службовцiв, вживає заходiв заохочення, а також притягає службовцiв Нацiонального агентства до дисциплiнарної вiдповiдальностi згiдно з рiшенням дисциплiнарної комiсiї Нацiонального агентства;

     4) розподiляє обов'язки мiж заступниками Голови Нацiонального агентства;

     5) приймає в установленому порядку рiшення про розподiл бюджетних коштiв, розпорядником яких є Нацiональне агентство;

     6) затверджує штатний розпис та кошторис Нацiонального агентства, положення про територiальнi органи Нацiонального агентства;

     7) затверджує перспективнi, поточнi та оперативнi плани роботи Нацiонального агентства, визначає показники ефективностi дiяльностi Нацiонального агентства;

     8) представляє Нацiональне агентство у вiдносинах iз судами, iншими державними органами, органами мiсцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, пiдприємствами, установами i органiзацiями, а також органами iноземних держав, мiжнародними та iноземними органiзацiями тощо;

     9) вживає заходiв iз запобiгання несанкцiонованому доступу до iнформацiї з обмеженим доступом, забезпечує додержання законодавства про доступ до публiчної iнформацiї, розпорядником якої є Нацiональне агентство, та захист персональних даних, володiльцем яких є Нацiональне агентство;

     10) видає у межах повноважень накази та доручення;

     11) має право бути присутнiм на засiданнях Верховної Ради України, її комiтетiв, постiйних, тимчасових спецiальних та тимчасових слiдчих комiсiй, а також брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Кабiнету Мiнiстрiв України, iнших державних органiв та органiв мiсцевого самоврядування у разi розгляду питань, пов'язаних з формуванням та реалiзацiєю антикорупцiйної полiтики;

     12) здiйснює iншi повноваження вiдповiдно до цього та iнших законiв.

     2. Заступники Голови Нацiонального агентства здiйснюють свої повноваження вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв, затвердженого Головою Нацiонального агентства, та у разi вiдсутностi Голови виконують його обов'язки вiдповiдно до наказу Голови Нацiонального агентства.

(стаття 7 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 140-IX)

     Стаття 8. Органiзацiя дiяльностi Нацiонального агентства

     1. Частину першу статтi 8 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 140-IX)

     2. Органiзацiйне, iнформацiйно-довiдкове та iнше забезпечення дiяльностi Нацiонального агентства здiйснює його апарат.

     Положення про апарат Нацiонального агентства i його структура, а також положення про самостiйнi структурнi пiдроздiли апарату затверджуються Головою Нацiонального агентства. Гранична чисельнiсть працiвникiв апарату Нацiонального агентства затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Голови Нацiонального агентства.

(абзац другий частини другої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 140-IX)

     Керiвник апарату та його заступники призначаються та звiльняються Головою Нацiонального агентства, iншi працiвники апарату (крiм працiвникiв, якi виконують функцiї з обслуговування або займають посади патронатної служби) призначаються за результатами вiдкритого конкурсу, крiм випадку переведення в порядку, визначеному Законом України "Про державну службу". Положення про вiдкритий конкурс у Нацiональному агентствi затверджується Головою Нацiонального агентства.

(бзац третiй частини другої статтi 8 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 140-IX)

     3. Рiшенням Голови Нацiонального агентства можуть створюватися не бiльше шести територiальних органiв Нацiонального агентства, територiя дiяльностi яких може не збiгатися з адмiнiстративно-територiальним подiлом.

(абзац перший частини третьої статтi 8 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 140-IX)

     Керiвники територiальних органiв Нацiонального агентства (у разi їх створення) призначаються та звiльняються Головою Нацiонального агентства.

(абзац другий частини третьої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 140-IX)

     4. Працiвники апарату Нацiонального агентства та його територiальних органiв (у разi їх створення) регулярно, але не рiдше одного разу на два роки, проходять обов'язкове пiдвищення квалiфiкацiї.

     Стаття 9. Гарантiї незалежностi Нацiонального агентства

     1. Незалежнiсть Нацiонального агентства вiд впливу чи втручання у його дiяльнiсть гарантується:

     1) спецiальним статусом Нацiонального агентства;

     2) особливим порядком вiдбору, призначення та припинення повноважень Голови Нацiонального агентства;

(пункт 2 частини першої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 140-IX)

     3) особливим, встановленим законом порядком фiнансування та матерiально-технiчного забезпечення Нацiонального агентства;

     4) належними умовами оплати працi Голови, заступникiв Голови Нацiонального агентства та службовцiв апарату Нацiонального агентства, визначеними цим та iншими законами;

(пункт 4 частини першої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 140-IX)

     5) прозорiстю його дiяльностi;

     6) в iнший спосiб, визначений цим Законом.

     2. Голова, заступник Голови Нацiонального агентства та службовцi апарату Нацiонального агентства пiд час виконання покладених на них обов'язкiв є представниками влади, дiють вiд iменi держави i перебувають пiд її захистом.

(частина друга статтi 9 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 140-IX)

     3. Використання Нацiонального агентства в партiйних, групових чи приватних iнтересах не допускається. Дiяльнiсть полiтичних партiй в Нацiональному агентствi забороняється.

     4. Забороняється втручання державних органiв, органiв влади Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування, їхнiх посадових i службових осiб, полiтичних партiй, громадських об'єднань, iнших осiб в дiяльнiсть Нацiонального агентства з виконання покладених на нього обов'язкiв.

     Будь-якi письмовi чи уснi вказiвки, вимоги, доручення тощо, спрямованi до Нацiонального агентства чи його працiвникiв, що стосуються повноважень Нацiонального агентства, але не передбаченi законодавством України, є неправомiрними та не повиннi виконуватися. У разi отримання такої вказiвки, вимоги, доручення тощо працiвник Нацiонального агентства невiдкладно iнформує про це в письмовiй формi Голову Нацiонального агентства.

(частину четверту статтi 9 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 140-IX)

     5. Повiдомлення про пiдозру у вчиненнi кримiнального правопорушення Головi, заступнику Голови Нацiонального агентства може бути здiйснено лише Генеральним прокурором (виконувачем обов'язкiв Генерального прокурора) або заступником Генерального прокурора - керiвником Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури.

     З клопотанням про вiдсторонення вiд посади Голови або заступника Голови Нацiонального агентства, який пiдозрюється чи обвинувачується у вчиненнi кримiнального правопорушення, має право звернутися у встановленому законом порядку Генеральний прокурор, його заступник або керiвник Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури.

(абзац другий частини п'ятої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)
(частина п'ята статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII, у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 140-IX)

     6. Голова, заступник Голови Нацiонального агентства, службовцi апарату Нацiонального агентства, їх близькi особи та їхнє майно перебувають пiд захистом держави. У разi надходження вiдповiдної заяви вiд Голови, заступника Голови Нацiонального агентства органи Нацiональної полiцiї вживають необхiдних заходiв для забезпечення безпеки Голови, заступника Голови Нацiонального агентства та їх близьких осiб, збереження їхнього майна.

(частина шоста статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 10.11.2015р. N 766-VIII, у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 140-IX)

     7. Посягання на життя i здоров'я Голови, заступника Голови Нацiонального агентства, службовця апарату Нацiонального агентства, їх близьких осiб, знищення чи пошкодження їхнього майна, погроза їм убивством, насильством чи пошкодженням майна тягнуть за собою вiдповiдальнiсть, встановлену законом.

(частина сьома статтi 9 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 140-IX)

     8. Голова, заступник Голови Нацiонального агентства мають право на забезпечення засобами захисту, якi надаються їм органами Нацiональної полiцiї.

(частина восьма статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 10.11.2015р. N 766-VIII, у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 140-IX)

     Стаття 10. Правовий статус працiвникiв апарату та територiальних органiв Нацiонального агентства

(назва статтi 10 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 140-IX)

     1. Частину першу статтi 10 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 140-IX)

     2. Працiвниками апарату Нацiонального агентства та його територiальних органiв є державнi службовцi, а також iншi працiвники, якi виконують функцiї з обслуговування.

(частина друга статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 140-IX)

     Стаття 11. Повноваження Нацiонального агентства

     1. До повноважень Нацiонального агентства належать:

     1) проведення аналiзу:

     стану запобiгання та протидiї корупцiї в Українi, дiяльностi державних органiв, органiв влади Автономної Республiки Крим та органiв мiсцевого самоврядування у сферi запобiгання та протидiї корупцiї;

     статистичних даних, результатiв дослiджень та iншої iнформацiї стосовно ситуацiї щодо корупцiї;

     2) розроблення проектiв Антикорупцiйної стратегiї та державної програми з її виконання, здiйснення монiторингу, координацiї та оцiнки ефективностi виконання Антикорупцiйної стратегiї;

     3) пiдготовка та подання в установленому законом порядку до Кабiнету Мiнiстрiв України проекту нацiональної доповiдi щодо реалiзацiї засад антикорупцiйної полiтики;

     4) формування та реалiзацiя антикорупцiйної полiтики, розроблення проектiв нормативно-правових актiв з цих питань;

     5) органiзацiя проведення дослiджень з питань вивчення ситуацiї щодо корупцiї;

     6) пункт 6 частини першої статтi 11 виключено

(виключена згiдно iз Законом України вiд 15.12.2020р. N 1079-IX)

     61) здiйснення монiторингу та контролю за виконанням актiв законодавства з питань етичної поведiнки, запобiгання та врегулювання конфлiкту iнтересiв у дiяльностi осiб, уповноважених на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, та прирiвняних до них осiб;

(частину першу статтi 11 доповнено пунктом 61 згiдно iз Законом України вiд 15.12.2020р. N 1079-IX)

     7) координацiя та надання методичної допомоги щодо виявлення державними органами, органами влади Автономної Республiки Крим, органами мiсцевого самоврядування корупцiйних ризикiв у своїй дiяльностi та реалiзацiї ними заходiв щодо їх усунення, у тому числi пiдготовки та виконання антикорупцiйних програм;

(пункт 7 частини першої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.03.2020р. N 524-IX)

     71) здiйснення в порядку, визначеному цим Законом, контролю та перевiрки декларацiй суб'єктiв декларування, зберiгання та оприлюднення таких декларацiй, проведення монiторингу способу життя суб'єктiв декларування;

(частину першу статтi 11 доповнено пунктом 71 згiдно iз Законом України вiд 15.12.2020р. N 1079-IX)

     8) пункт 8 частини першої статтi 11 виключено

(пункт 8 частини першої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 140-IX, виключено згiдно iз Законом України вiд 15.12.2020р. N 1079-IX)

     81) здiйснення у порядку та в межах, визначених законом, державного контролю за дотриманням встановлених законом обмежень щодо фiнансування полiтичних партiй, законним та цiльовим використанням полiтичними партiями коштiв, видiлених з державного бюджету на фiнансування їхньої статутної дiяльностi, своєчаснiстю подання звiтiв партiй про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру, звiтiв про надходження i використання коштiв виборчих фондiв на загальнодержавних та мiсцевих виборах, звiтiв про надходження та використання коштiв фонду агiтацiї щодо iнiцiативи проведення всеукраїнського референдуму, звiтiв про надходження та використання коштiв фонду всеукраїнського референдуму, звiтiв про надходження та використання коштiв фонду iнiцiативної групи, повнотою таких звiтiв, звiту зовнiшнього незалежного фiнансового аудиту дiяльностi партiй, вiдповiднiстю їх оформлення встановленим вимогам, достовiрнiстю включених до них вiдомостей;

(частину першу статтi 11 доповнено пунктом 81 згiдно iз Законом України вiд 08.10.2015р. N 731-VIII, пункт 81 частини першої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 26.01.2021р. N 1135-IX)

     82) затвердження розподiлу коштiв, видiлених з державного бюджету на фiнансування статутної дiяльностi полiтичних партiй, вiдповiдно до закону;

(частину першу статтi 11 доповнено пунктом 82 згiдно iз Законом України вiд 08.10.2015р. N 731-VIII)

     9) забезпечення ведення Єдиного порталу повiдомлень викривачiв, Єдиного державного реєстру декларацiй осiб, уповноважених на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, та Єдиного державного реєстру осiб, якi вчинили корупцiйнi або пов'язанi з корупцiєю правопорушення;

(чпункт 9 частини першої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.06.2021р. N 1502-IX)

     10) пункт 10 частини першої статтi 11 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 10.12.2015р. N 889-VIII)

     11) координацiя в межах компетенцiї, методичне забезпечення та здiйснення аналiзу ефективностi дiяльностi уповноважених пiдроздiлiв (уповноважених осiб) з питань запобiгання та виявлення корупцiї;

     12) погодження антикорупцiйних програм державних органiв, органiв влади Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування, розробка типової антикорупцiйної програми юридичної особи;

     13) отримання та розгляд повiдомлень, здiйснення спiвпрацi з викривачами, участь у забезпеченнi їх правового та iншого захисту, перевiрка дотримання законодавства з питань захисту викривачiв, внесення приписiв з вимогою про усунення порушень трудових (звiльнення, переведення, атестацiя, змiна умов працi, вiдмова у призначеннi на вищу посаду, зменшення заробiтної плати тощо) та iнших прав викривачiв i притягнення до вiдповiдальностi осiб, винних у порушеннi їхнiх прав, у зв'язку з такими повiдомленнями;

(пункт 13 частини першої статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 17.10.2019р. N 198-IX, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.06.2021р. N 1502-IX)

     14) органiзацiя пiдготовки, перепiдготовки i пiдвищення квалiфiкацiї з питань, пов'язаних iз запобiганням корупцiї, працiвникiв державних органiв, органiв влади Автономної Республiки Крим, посадових осiб мiсцевого самоврядування (крiм пiдвищення квалiфiкацiї державних службовцiв i посадових осiб мiсцевого самоврядування);

(пункт 14 частини першої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 10.12.2015р. N 889-VIII)

     15) надання роз'яснень, методичної та консультацiйної допомоги з питань застосування актiв законодавства з питань етичної поведiнки, запобiгання та врегулювання конфлiкту iнтересiв у дiяльностi осiб, уповноважених на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, та прирiвняних до них осiб, застосування iнших положень цього Закону та прийнятих на його виконання нормативно-правових актiв, захисту викривачiв;

(пункт 15 частини першої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 02.10.2019р. N 140-IX, вiд 17.10.2019р. N 198-IX)

     16) iнформування громадськостi про здiйснюванi Нацiональним агентством заходи щодо запобiгання корупцiї, реалiзацiя заходiв, спрямованих на формування у свiдомостi громадян негативного ставлення до корупцiї;

     17) залучення громадськостi до формування, реалiзацiї та монiторингу антикорупцiйної полiтики;

     18) координацiя виконання мiжнародних зобов'язань у сферi формування та реалiзацiї антикорупцiйної полiтики, спiвпраця з державними органами, неурядовими органiзацiями iноземних держав та мiжнародними органiзацiями в межах своєї компетенцiї;

     19) обмiн iнформацiєю з компетентними органами iноземних держав та мiжнародними органiзацiями;

     20) iншi повноваження, визначенi законом.

     Стаття 12. Права Нацiонального агентства

     1. Нацiональне агентство з метою виконання покладених на нього повноважень має такi права:

     1) пункт 1 частини першої статтi 12 виключено

(пункт 1 частини першої статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 140-IX, виключено згiдно iз Законом України вiд 15.12.2020р. N 1079-IX)

     11) одержувати в установленому законом порядку за письмовими запитами вiд державних органiв, органiв влади Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування, суб'єктiв господарювання незалежно вiд форми власностi та їх посадових осiб, громадян та їх об'єднань iнформацiю, у тому числi з обмеженим доступом, необхiдну для виконання покладених на нього завдань;

(частину першу статтi 12 доповнено пунктом 11 згiдно iз Законом України вiд 15.12.2020р. N 1079-IX)

     12) мати безпосереднiй автоматизований доступ до iнформацiйно-телекомунiкацiйних i довiдкових систем, реєстрiв, банкiв даних, у тому числi тих, що мiстять iнформацiю з обмеженим доступом, держателем (адмiнiстратором) яких є державнi органи або органи мiсцевого самоврядування, користуватися державними, у тому числi урядовими, засобами зв'язку i комунiкацiй, мережами спецiального зв'язку та iншими технiчними засобами. Отримання iнформацiї з Єдиного реєстру досудових розслiдувань здiйснюється у порядку та обсязi, визначених спiльним наказом Нацiонального агентства та Генерального прокурора.

     Обробку такої iнформацiї Нацiональне агентство здiйснює з дотриманням законодавства про захист персональних даних та забезпечення таємницi, що охороняється законом;

(частину першу статтi 12 доповнено пунктом 12 згiдно iз Законом України вiд 15.12.2020р. N 1079-IX)

     2) пункт 2 частини першої статтi 12 виключено

(пункт 2 частини першої статтi 12 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 140-IXвиключено згiдно iз Законом України вiд 15.12.2020р. N 1079-IX)

     21) отримувати iнформацiю з вiдкритих баз даних, реєстрiв iноземних держав, у тому числi пiсля внесення плати за отримання вiдповiдної iнформацiї, якщо така плата вимагається для доступу до iнформацiї;

(частину першу статтi 12 доповнено пунктом 21 згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 140-IX)

     3) залучати у встановленому порядку до виконання окремих робiт, участi у вивченнi окремих питань науковцiв, у тому числi на договiрнiй основi, працiвникiв державних органiв, органiв влади Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування;

     4) створювати комiсiї та робочi групи, органiзовувати конференцiї, семiнари i наради з питань запобiгання i протидiї корупцiї;

     51) отримувати заяви фiзичних та юридичних осiб про порушення вимог цього Закону, проводити за власною iнiцiативою перевiрку можливих фактiв порушення вимог цього Закону;

(частину першу статтi 12 доповнено пунктом 51 згiдно iз Законом України вiд 15.12.2020р. N 1079-IX)

     52) проводити перевiрки органiзацiї роботи iз запобiгання i виявлення корупцiї в державних органах, органах влади Автономної Республiки Крим, органах мiсцевого самоврядування, юридичних особах публiчного права та юридичних особах, зазначених у частинi другiй статтi 62 цього Закону, зокрема щодо пiдготовки та виконання антикорупцiйних програм, функцiонування внутрiшнiх i регулярних каналiв повiдомлення про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону, захисту викривачiв;

(частину першу статтi 12 доповнено пунктом 52 згiдно iз Законом України вiд 15.12.2020р. N 1079-IX, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.06.2021р. N 1502-IX)

     53) вносити приписи про порушення вимог законодавства щодо етичної поведiнки, запобiгання та врегулювання конфлiкту iнтересiв, iнших вимог та обмежень, передбачених цим Законом, захисту викривачiв;

(частину першу статтi 12 доповнено пунктом 53 згiдно iз Законом України вiд 15.12.2020р. N 1079-IX)

     54) отримувати вiд осiб, уповноважених на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, суб'єктiв господарювання незалежно вiд форми власностi, їх посадових осiб, громадян та їх об'єднань письмовi пояснення з приводу обставин, що можуть свiдчити про порушення правил етичної поведiнки, запобiгання та врегулювання конфлiкту iнтересiв, iнших вимог та обмежень, передбачених цим Законом, щодо достовiрностi вiдомостей, зазначених у декларацiях осiб, уповноважених на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування;

(частину першу статтi 12 доповнено пунктом 54 згiдно iз Законом України вiд 15.12.2020р. N 1079-IX)

     55) отримувати вiд осiб, уповноважених на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, прирiвняних до них осiб, працiвникiв юридичних осiб публiчного права та юридичних осiб, зазначених у частинi другiй статтi 62 цього Закону, письмовi пояснення з приводу обставин, що можуть свiдчити про порушення вимог цього Закону щодо захисту викривачiв;

(частину першу статтi 12 доповнено пунктом 55 згiдно iз Законом України вiд 15.12.2020р. N 1079-IX)

     56) звертатися до суду iз позовами (заявами) щодо визнання незаконними нормативно-правових актiв, iндивiдуальних рiшень, виданих (прийнятих) з порушенням встановлених цим Законом вимог та обмежень, визнання недiйсними правочинiв, укладених внаслiдок вчинення корупцiйного або пов'язаного з корупцiєю правопорушення;

(частину першу статтi 12 доповнено пунктом 56 згiдно iз Законом України вiд 15.12.2020р. N 1079-IX)

     57) у разi встановлення ним доказiв того, що особа, уповноважена на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, набула необґрунтованi активи або що такi активи набула iнша особа за її дорученням чи в iнших передбачених статтею 290 Цивiльного процесуального кодексу України випадках, - порушувати перед Спецiалiзованою антикорупцiйною прокуратурою або у визначених законом випадках - перед Офiсом Генерального прокурора питання щодо звернення до суду з позовом про визнання необґрунтованими активiв та їх стягнення в дохiд держави;

(частину першу статтi 12 доповнено пунктом 57 згiдно iз Законом України вiд 15.12.2020р. N 1079-IX)

     6) пункт 6 частини першої статтi 12 виключено

(виключено згiдно iз Законом України вiд 15.12.2020р. N 1079-IX)

     7) пункт 7 частини першої статтi 12 виключено

(пункт 7 частини першої статтi 12 у редакцiї Закону України вiд 17.10.2019р. N 198-IX, виключено згiдно iз Законом України вiд 15.12.2020р. N 1079-IX)

     8) пункт 8 частини першої статтi 12 виключено

(пункт 8 частини першої статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.10.2019р. N 198-IX, виключено згiдно iз Законом України вiд 15.12.2020р. N 1079-IX)

     9) пункт 9 частини першої статтi 12 виключено

(пункт 9 частини першої статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 140-IX, виключено згiдно iз Законом України вiд 15.12.2020р. N 1079-IX)

     91) пункт 91 частини першої статтi 12 виключено

(частину першу статтi 12 доповнено пунктом 91 згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 140-IX, виключено згiдно iз Законом України вiд 15.12.2020р. N 1079-IX)

     10) пункт 10 частини першої статтi 12 виключено

(виключено згiдно iз Законом України вiд 15.12.2020р. N 1079-IX)

     101) пункт 101 частини першої статтi 12 виключено

(частину першу статтi 12 доповнено пунктом 101 згiдно iз Законом України вiд 31.10.2019р. N 263-IX, виключено згiдно iз Законом України вiд 15.12.2020р. N 1079-IX)

     11) затверджувати методологiю оцiнювання корупцiйних ризикiв у дiяльностi органiв влади, проводити аналiз антикорупцiйних програм органiв влади та надавати обов'язковi для розгляду пропозицiї до таких програм;

     111) iнiцiювати проведення службового розслiдування, вжиття заходiв щодо притягнення до вiдповiдальностi осiб, винних у вчиненнi корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, надсилати до iнших спецiально уповноважених суб'єктiв у сферi протидiї корупцiї матерiали, що свiдчать про факти таких правопорушень;

(частину першу статтi 12 доповнено пунктом 111 згiдно iз Законом України вiд 15.12.2020р. N 1079-IX)

     112) складати протоколи про адмiнiстративнi правопорушення, вiднесенi законом до компетенцiї Нацiонального агентства, застосовувати передбаченi законом заходи забезпечення провадження у справах про адмiнiстративнi правопорушення;

(частину першу статтi 12 доповнено пунктом 112 згiдно iз Законом України вiд 15.12.2020р. N 1079-IX)

     12) пункт 12 частини першої статтi 12 виключено

(пункт 12 частини першої статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII, виключено згiдно iз Законом України вiд 15.12.2020р. N 1079-IX)

     121) пункт 121 частини першої статтi 12 виключено

(частину першу статтi 12 доповнено пунктом 121 згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII, виключено згiдно iз Законом України вiд 15.12.2020р. N 1079-IX)

     13) iншi права, передбаченi законом.

     2. Частину другу статтi 12 виключено

(частина друга статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 140-IX, виключена згiдно iз Законом України вiд 15.12.2020р. N 1079-IX)

     3. Частину третю статтi 12 виключено

(частина третя статтi 12 у редакцiї Закону України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 140-IX, виключена згiдно iз Законом України вiд 15.12.2020р. N 1079-IX)

     4. Частину четверту статтi 12 виключено

(частина четверта статтi 12 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 140-IX, виключена згiдно iз Законом України вiд 15.12.2020р. N 1079-IX)

     5. Частину п'яту статтi 12 виключено

(частина п'ята статтi 12 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 140-IX, виключена згiдно iз Законом України вiд 15.12.2020р. N 1079-IX)

     6. У випадках виявлення порушення вимог цього Закону щодо етичної поведiнки, запобiгання та врегулювання конфлiкту iнтересiв у дiяльностi осiб, уповноважених на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, та прирiвняних до них осiб, захисту викривачiв або iншого порушення цього Закону Нацiональне агентство вносить керiвнику вiдповiдного органу, пiдприємства, установи, органiзацiї припис щодо усунення порушень законодавства, проведення службового розслiдування, притягнення винної особи до встановленої законом вiдповiдальностi.

     Припис Нацiонального агентства є обов'язковим для виконання. Про результати виконання припису Нацiонального агентства посадова особа, якiй його адресовано, iнформує Нацiональне агентство упродовж десяти робочих днiв з дня одержання припису.

     Припис не вноситься у разi виявлення порушення вимог цього Закону щодо етичної поведiнки, запобiгання та врегулювання конфлiкту iнтересiв у дiяльностi суддi, суддi Конституцiйного Суду України. Про виявлення таких порушень Нацiональне агентство iнформує вiдповiдно Вищу раду правосуддя або Конституцiйний Суд України. Вища рада правосуддя, Конституцiйний Суд України вiдповiдно до наданих законом повноважень вирiшують питання про притягнення суддi, суддi Конституцiйного Суду України до дисциплiнарної вiдповiдальностi у встановленому законом порядку.

     Припис Нацiонального агентства не вноситься з питань, якi безпосередньо стосуються здiйснення суддею правосуддя, а також здiйснення суддею Конституцiйного Суду України конституцiйного провадження.

(статтю 12 доповнено частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 15.12.2020р. N 1079-IX)

     7. У разi виявлення ознак адмiнiстративного правопорушення, пов'язаного з корупцiєю, уповноваженi особи Нацiонального агентства складають протокол про таке правопорушення, який направляється до суду в порядку, визначеному Нацiональним агентством.

     У разi виявлення ознак адмiнiстративного правопорушення, пов'язаного з корупцiєю, вчиненого суддею, суддею Конституцiйного Суду України, протокол про таке правопорушення складає Голова Нацiонального агентства або його заступник та направляє його до суду у визначеному законом порядку, а також iнформує про це вiдповiдно Вищу раду правосуддя або Голову Конституцiйного Суду України.

     У разi виявлення ознак iншого корупцiйного або пов'язаного з корупцiєю правопорушення Нацiональне агентство затверджує обґрунтований висновок та надсилає його iншим спецiально уповноваженим суб'єктам у сферi протидiї корупцiї.

     У разi виявлення ознак iншого корупцiйного або пов'язаного з корупцiєю правопорушення, вчиненого суддею, суддею Конституцiйного Суду України, обґрунтований висновок затверджує Голова Нацiонального агентства або його заступник та надсилає його iншим спецiально уповноваженим суб'єктам у сферi протидiї корупцiї, а також iнформує про факт затвердження такого висновку вiдповiдно Вищу раду правосуддя або Голову Конституцiйного Суду України.

     Висновок Нацiонального агентства є обов'язковим для розгляду, про результати якого воно повiдомляється не пiзнiше п'яти днiв пiсля отримання повiдомлення про вчинене правопорушення.

(статтю 12 доповнено частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 15.12.2020р. N 1079-IX)

     8. Державнi органи, органи влади Автономної Республiки Крим, органи мiсцевого самоврядування, фiзичнi та юридичнi особи зобов'язанi надавати запитуванi Нацiональним агентством документи чи iнформацiю, у тому числi з обмеженим доступом, протягом десяти робочих днiв з дня одержання запиту, а в разi направлення запиту для забезпечення проведення спецiальної перевiрки - протягом трьох днiв.

(статтю 12 доповнено частиною восьмою згiдно iз Законом України вiд 15.12.2020р. N 1079-IX)

     9. Нормативно-правовi акти Нацiонального агентства пiдлягають державнiй реєстрацiї Мiнiстерством юстицiї України та включаються до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актiв.

     Нормативно-правовi акти Нацiонального агентства, що пройшли державну реєстрацiю, набирають чинностi з дня їх офiцiйного опублiкування, якщо iнше не передбачено самим актом, але не ранiше дня офiцiйного опублiкування.

     Нормативно-правовi акти Нацiонального агентства пiсля включення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актiв опублiковуються державною мовою в офiцiйних друкованих виданнях.

     Iншi акти Нацiонального агентства набирають чинностi з дня їх прийняття, якщо самим актом не встановлено iнший строк набрання ним чинностi, але не ранiше дня прийняття, та доводяться до вiдома осiб, на яких поширюється дiя таких актiв, у встановленому Нацiональним агентством порядку.

     Акти Нацiонального агентства оприлюднюються шляхом їх розмiщення на офiцiйному веб-сайтi Нацiонального агентства.

(статтю 12 доповнено частиною дев'ятою згiдно iз Законом України вiд 15.12.2020р. N 1079-IX)

     Стаття 13. Уповноваженi особи Нацiонального агентства

     1. Уповноваженими особами Нацiонального агентства є Голова, заступник Голови Нацiонального агентства, а також iншi посадовi особи, уповноваженi Головою Нацiонального агентства.

(частина перша статтi 13 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 140-IX)

     Уповноваженi особи Нацiонального агентства мають право:

(частину першу статтi 13 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 15.12.2020р. N 1079-IX)

     безперешкодно входити до примiщень державних органiв, органiв влади Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування, юридичних осiб публiчного права та юридичних осiб, зазначених у частинi другiй статтi 62 цього Закону, за службовим посвiдченням та мати доступ до документiв та iнших матерiалiв, необхiдних для проведення перевiрки;

(частину першу статтi 13 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 15.12.2020р. N 1079-IX)

     вимагати необхiднi документи та iншу iнформацiю, у тому числi з обмеженим доступом, у зв'язку з реалiзацiєю своїх повноважень;

(частину першу статтi 13 доповнено абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 15.12.2020р. N 1079-IX)

     отримувати в межах своєї компетенцiї письмовi пояснення вiд посадових осiб та службових осiб державних органiв, органiв Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування, суб'єктiв господарювання незалежно вiд форми власностi та їх посадових осiб, громадян та їх об'єднань;

(частину першу статтi 13 доповнено абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 15.12.2020р. N 1079-IX)

     вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв складати протоколи про адмiнiстративнi правопорушення у справах, що належать до компетенцiї Нацiонального агентства;

(частину першу статтi 13 доповнено абзацом шостим згiдно iз Законом України вiд 15.12.2020р. N 1079-IX)

     представляти Нацiональне агентство в судах у порядку, встановленому законом;

(частину першу статтi 13 доповнено абзацом сьомим згiдно iз Законом України вiд 15.12.2020р. N 1079-IX)

     проводити перевiрки з питань, якi цим Законом вiднесено до повноважень Нацiонального агентства. Розподiл обов'язкiв з проведення перевiрок мiж уповноваженими особами Нацiонального агентства здiйснюється автоматизовано вiдповiдно до порядку, визначеного Головою Нацiонального агентства.

(частину першу статтi 13 доповнено абзацом восьмим згiдно iз Законом України вiд 15.12.2020р. N 1079-IX)

     2. Частину другу статтi 13 виключено

(частина друга статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 02.10.2019р. N 140-IX, вiд 17.10.2019р. N 198-IX, виключена згiдно iз Законом України вiд 15.12.2020р. N 1079-IX)

     3. Без згоди Нацiонального агентства його уповноваженi особи не можуть входити до складу комiсiй, комiтетiв та iнших органiв, що формуються органами державної влади, органами мiсцевого самоврядування.

     4. Головi, заступнику Голови Нацiонального агентства, посадовим i службовим особам його апарату забороняється розголошувати iнформацiю з обмеженим доступом, отриману у зв'язку iз виконанням ними службових обов'язкiв, крiм випадкiв, встановлених законом.

(частина четверта статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 140-IX)

     Стаття 131. Уповноваженi пiдроздiли (уповноваженi особи) з питань запобiгання та виявлення корупцiї

     1. З метою органiзацiї та здiйснення заходiв iз запобiгання та виявлення корупцiї, передбачених цим Законом, утворюються (визначаються) уповноваженi пiдроздiли (уповноваженi особи) з питань запобiгання та виявлення корупцiї.

     Уповноваженi пiдроздiли (уповноваженi особи) з питань запобiгання та виявлення корупцiї утворюються (визначаються) в:

     Офiсi Президента України, Апаратi Верховної Ради України, Секретарiатi Кабiнету Мiнiстрiв України, Секретарiатi Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

     апаратах Ради нацiональної безпеки i оборони України, Рахункової палати, Верховного Суду, Вищого антикорупцiйного суду, Конституцiйного Суду України, Нацiонального банку України, Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб; секретарiатах Вищої ради правосуддя, Вищої квалiфiкацiйної комiсiї суддiв України;

     апаратах та територiальних органах мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади, iнших державних органiв, юрисдикцiя яких поширюється на всю територiю України (крiм Нацiонального антикорупцiйного бюро України, Нацiонального агентства);

     апаратi Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, апаратах органiв виконавчої влади Автономної Республiки Крим;

     обласних, Київськiй та Севастопольськiй мiських, районних, районних у мiстi Києвi державних адмiнiстрацiях;

     апаратах Верховної Ради Автономної Республiки Крим, обласних, районних, мiських рад, Севастопольської мiської ради, секретарiатi Київської мiської ради;

     на пiдприємствах, в установах та органiзацiях, що належать до сфери управлiння державного органу (крiм юридичних осiб, у яких вiдповiдно до цього Закону затверджуються антикорупцiйнi програми);

     у державних цiльових фондах.

     2. Частину другу статтi 131 виключено

(виключена згiдно iз Законом України вiд 15.12.2020р. N 1079-IX)

     3. Керiвник уповноваженого пiдроздiлу (уповноважена особа) пiдзвiтний i пiдконтрольний керiвнику вiдповiдного державного органу або органу мiсцевого самоврядування.

     Керiвник вiдповiдного державного органу або органу мiсцевого самоврядування забезпечує гарантiї незалежностi уповноваженого пiдроздiлу (уповноваженої особи) вiд впливу чи втручання у його роботу.

     4. Керiвник уповноваженого пiдроздiлу (уповноважена особа) державного органу, юрисдикцiя якого поширюється на всю територiю України, може бути звiльнений за iнiцiативою керiвника, за умови надання згоди Нацiональним агентством.

     Згода Нацiонального агентства надається з метою з'ясування обставин, передбачених частинами першою i третьою статтi 534 цього Закону.

(абзац другий частини четвертої статтi 131 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.03.2020р. N 524-IX)

     5. Нацiональне агентство затверджує Типове положення про уповноважений пiдроздiл (уповноважену особу) та порядок надання згоди на звiльнення керiвника уповноваженого пiдроздiлу (уповноваженої особи).

     Нацiональне агентство встановлює обов'язковi вимоги до мiнiмальної штатної чисельностi уповноваженого пiдроздiлу в державних органах.

(Закон доповнено статтею 131 згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 140-IX)

     6. Основними завданнями уповноважених пiдроздiлiв (уповноваженої особи) є:

     1) розроблення, органiзацiя та контроль за проведенням заходiв щодо запобiгання корупцiйним правопорушенням та правопорушенням, пов'язаним з корупцiєю;

     2) органiзацiя роботи з оцiнки корупцiйних ризикiв у дiяльностi вiдповiдного органу, пiдготовки заходiв щодо їх усунення, внесення керiвнику такого органу вiдповiдних пропозицiй;

     3) надання методичної та консультацiйної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобiгання корупцiї;

     4) здiйснення заходiв з виявлення конфлiкту iнтересiв, сприяння його врегулюванню, iнформування керiвника вiдповiдного органу та Нацiонального агентства про виявлення конфлiкту iнтересiв та заходи, вжитi для його врегулювання;

     5) перевiрка факту подання суб'єктами декларування декларацiй та повiдомлення Нацiонального агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацiй у визначеному вiдповiдно до цього Закону порядку;

     6) здiйснення контролю за дотриманням антикорупцiйного законодавства, у тому числi розгляд повiдомлень про порушення вимог цього Закону, у тому числi на пiдвiдомчих пiдприємствах, в установах та органiзацiях;

     7) забезпечення захисту працiвникiв, якi повiдомили про порушення вимог цього Закону, вiд застосування негативних заходiв впливу з боку керiвника або роботодавця вiдповiдно до законодавства щодо захисту викривачiв;

     8) iнформування керiвника вiдповiдного органу, Нацiонального агентства або iнших спецiально уповноважених суб'єктiв у сферi протидiї корупцiї про факти порушення законодавства у сферi запобiгання i протидiї корупцiї.

(статтю 131 доповнено частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 15.12.2020р. N 1079-IX)

     Стаття 14. Контроль за дiяльнiстю Нацiонального агентства

     1. Контроль за витрачанням Нацiональним агентством коштiв здiйснюється Рахунковою палатою шляхом проведення аудиту один раз на два роки.

     2. Громадський контроль за дiяльнiстю Нацiонального агентства забезпечується через Громадську раду при Нацiональному агентствi, яка складається з 15 осiб та формується вiдповiдно до результатiв вiдкритого та прозорого конкурсу.

     Конкурс з формування складу Громадської ради при Нацiональному агентствi проводиться шляхом вiдкритого рейтингового iнтернет-голосування громадян, якi проживають на територiї України, у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Кандидатури для участi в конкурсi з формування складу Громадської ради при Нацiональному агентствi подаються громадськими об'єднаннями, якi здiйснюють дiяльнiсть у сферi запобiгання та/або протидiї корупцiї не менше двох рокiв та мають пiдтвердження реалiзованих ними проектiв (далi - громадськi об'єднання).

     Громадське об'єднання може подати для участi в конкурсi не бiльше трьох кандидатур, враховуючи всi кандидатури, поданi афiлiйованими громадськими об'єднаннями. Афiлiйованими є громадськi об'єднання, що мають спiльних засновникiв або серед засновникiв яких є близькi особи.

     До складу Громадської ради при Нацiональному агентствi не можуть входити особи:

     1) зазначенi у пунктi 1, пiдпунктi "а" пункту 2 частини першої статтi 3 цього Закону;

     2) якi, незалежно вiд тривалостi, були працiвниками Нацiонального агентства протягом останнiх трьох рокiв;

     3) близькi особи яких є або, незалежно вiд тривалостi, були працiвниками Нацiонального агентства протягом останнiх трьох рокiв.

     Громадська рада при Нацiональному агентствi є повноважною, якщо до її складу входять не менше дев'яти осiб. Строк повноважень Громадської ради становить два роки. Положення про Громадську раду при Нацiональному агентствi затверджує Кабiнет Мiнiстрiв України.

     3. Громадська рада при Нацiональному агентствi:

     1) обирає зi своїх членiв до трьох представникiв, якi входять до складу кожної з:

     комiсiй, якi проводять конкурс на зайняття вакантних посад у Нацiональному агентствi;

     дисциплiнарних комiсiй, якi здiйснюють дисциплiнарнi провадження щодо державних службовцiв Нацiонального агентства;

     2) заслуховує iнформацiю про дiяльнiсть, виконання планiв i завдань Нацiонального агентства, здiйснює монiторинг ефективностi реалiзацiї Нацiональним агентством його повноважень;

     3) аналiзує ситуацiю iз забезпеченням незалежностi Нацiонального агентства;

     4) розглядає щорiчний звiт Нацiонального агентства та затверджує висновок щодо нього;

     5) розглядає проект нацiональної доповiдi щодо реалiзацiї засад антикорупцiйної полiтики та затверджує висновок щодо нього;

     6) бере участь у розробленнi антикорупцiйної стратегiї та державної програми з її виконання;

     7) бере участь у розробленнi проектiв нормативно-правових актiв Нацiонального агентства та готує висновки щодо них;

     8) здiйснює iншi повноваження, передбаченi Положенням про Громадську раду при Нацiональному агентствi.

     4. Кожнi два роки проводиться зовнiшня незалежна оцiнка ефективностi дiяльностi Нацiонального агентства.

     Оцiнку проводить Комiсiя з проведення незалежної оцiнки ефективностi дiяльностi Нацiонального агентства (далi - Комiсiя) у складi трьох осiб, якi призначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України на пiдставi пропозицiй донорiв, якi протягом останнiх двох рокiв до проведення оцiнки надавали Українi мiжнародну технiчну допомогу у сферi запобiгання i протидiї корупцiї.

     Визначення донорiв та подання ними пропозицiй щодо кандидатiв до складу Комiсiї здiйснюються вiдповiдно до статтi 6 цього Закону.

     До початку формування Комiсiї Кабiнет Мiнiстрiв України затверджує та оприлюднює критерiї та методику проведення оцiнювання ефективностi дiяльностi Нацiонального агентства.

     Пiд час проведення оцiнки ефективностi дiяльностi Нацiонального агентства Комiсiя також враховує iнформацiю Вищої ради правосуддя, Конституцiйного Суду України щодо дотримання Нацiональним агентством при здiйсненнi його повноважень гарантiй незалежностi суддiв, суддiв Конституцiйного Суду України.

(частину четверту статтi 14 доповнено новим абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 15.12.2020р. N 1079-IX, у зв'язку з цим абзаци п'ятий - чотирнадцятий вважати вiдповiдно абзацами шостим - п'ятнадцятим)

     Члени Комiсiї дiють незалежно та не повиннi виконувати будь-яких доручень i вказiвок.

     Рiшення Комiсiї про затвердження звiту оцiнки ефективностi дiяльностi Нацiонального агентства вважається ухваленим, якщо за нього проголосували всi члени Комiсiї.

     Звiт оцiнки ефективностi дiяльностi Нацiонального агентства оприлюднюється на офiцiйному веб-сайтi Кабiнету Мiнiстрiв України протягом п'яти днiв з дня його затвердження.

     Для проведення оцiнки члени Комiсiї мають право:

     1) доступу до iнформацiї та документiв, що є у володiннi Нацiонального агентства (у тому числi до iнформацiї з обмеженим доступом);

     2) проводити конфiденцiйнi iнтерв'ю з працiвниками Нацiонального агентства, працiвниками iнших державних органiв, а також iншими особами, якi володiють iнформацiєю (документами), необхiдною (необхiдними) для проведення оцiнки;

     3) звертатися до державних органiв, будь-яких фiзичних чи юридичних осiб iз запитом про надання пояснень, документiв чи iнформацiї, необхiдних для проведення оцiнки;

     4) користуватися допомогою помiчникiв. Помiчники зобов'язанi забезпечувати захист i нерозголошення персональних даних, iнформацiї з обмеженим доступом, що стали їм вiдомi у зв'язку з виконанням вiдповiдних обов'язкiв.

     Члени Комiсiї забезпечують захист та нерозголошення персональних даних, iнформацiї з обмеженим доступом, що стали їм вiдомi у зв'язку iз здiйсненням своїх повноважень.

     Органiзацiйно-технiчне забезпечення дiяльностi Комiсiї здiйснює Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв України. Фiнансування дiяльностi Комiсiї та її членiв, у тому числi секретарiату, що утворюється для допомоги в їхнiй дiяльностi, може здiйснюватися за рахунок залучення мiжнародної технiчної допомоги.

     5. Нацiональне агентство готує щорiчнi звiти про свою дiяльнiсть. Звiт Нацiонального агентства надається для висновку Громадськiй радi при Нацiональному агентствi, яка розглядає звiт протягом двох тижнiв з дня надання.

     Нацiональне агентство оприлюднює щорiчний звiт не пiзнiше 15 квiтня на своєму офiцiйному веб-сайтi разом iз висновком Громадської ради (у разi затвердження висновку у встановлений строк).

     Щорiчний звiт Нацiонального агентства повинен мiстити, зокрема, такi вiдомостi:

     1) визначенi Нацiональним агентством показники ефективностi його дiяльностi та результати їх досягнення;

     2) статистичнi данi про результати дiяльностi Нацiонального агентства, у тому числi данi про:

     кiлькiсть виявлених порушень цього Закону, Закону України "Про полiтичнi партiї в Українi";

     кiлькiсть складених уповноваженими особами Нацiонального агентства протоколiв про адмiнiстративнi правопорушення та результати їх розгляду;

     кiлькiсть винесених приписiв Нацiонального агентства, надiсланих матерiалiв про порушення законодавства до правоохоронних та iнших органiв, результати їх розгляду;

     результати звернень Нацiонального агентства до суду з позовами (заявами) вiдповiдно до закону;

     дисциплiнарнi стягнення, застосованi до працiвникiв Нацiонального агентства;

     3) результати дiяльностi пiдроздiлу внутрiшнього контролю та пiдроздiлу з питань запобiгання корупцiї Нацiонального агентства;

     4) вiдомостi про взаємодiю з iншими державними органами, органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами та органiзацiями;

     5) вiдомостi про спiвпрацю з компетентними органами iноземних держав, мiжнародними та iноземними органiзацiями;

     6) чисельнiсть працiвникiв Нацiонального агентства, їхню квалiфiкацiю та досвiд, пiдвищення їхньої квалiфiкацiї;

     7) штатний розпис та кошторис Нацiонального агентства, його виконання;

     8) iншi вiдомостi, що стосуються результатiв дiяльностi Нацiонального агентства.

(стаття 14 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 140-IX)

     Стаття 15. Соцiальний захист Голови, заступника Голови Нацiонального агентства та працiвникiв апарату Нацiонального агентства

(назва статтi 15 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 140-IX)

     1. Голова, заступник Голови Нацiонального агентства та працiвники апарату Нацiонального агентства пiдлягають загальнообов'язковому державному соцiальному страхуванню вiдповiдно до законодавства про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування.

(частина перша статтi 15 у редакцiї Закону України вiд 28.12.2014р. N 77-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 140-IX)

     2. У разi загибелi (смертi) Голови, заступника Голови Нацiонального агентства пiд час виконання службових обов'язкiв сiм'ї загиблого (померлого), а у разi її вiдсутностi його батькам та утриманцям виплачується одноразова грошова допомога в розмiрi десятирiчного розмiру оплати працi загиблого (померлого) за останньою посадою, яку вiн займав, в порядку та на умовах, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України. За сiм'єю загиблого (померлого) зберiгається право на забезпечення житлом.

(частина друга статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 140-IX)

     3. Частину третю статтi 15 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 28.12.2014р. N 77-VIII)

     4. Шкода, завдана майну Голови, заступника Голови Нацiонального агентства або працiвника апарату Нацiонального агентства чи майну його близьких родичiв у зв'язку з виконанням службових обов'язкiв, вiдшкодовується в повному обсязi за рахунок коштiв Державного бюджету України з наступним стягненням цiєї суми з винуватих осiб у порядку, встановленому законом.

(частина четверта статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 140-IX)

     Стаття 16. Оплата працi Голови, заступника Голови Нацiонального агентства та працiвникiв апарату Нацiонального агентства

(назва статтi 16 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 140-IX)

     1. Заробiтна плата Голови, заступника Голови Нацiонального агентства та працiвникiв апарату Нацiонального агентства повинна забезпечувати достатнi матерiальнi умови для належного виконання ними службових обов'язкiв з урахуванням характеру, iнтенсивностi та небезпечностi роботи, забезпечувати набiр i закрiплення в штатi апарату Нацiонального агентства квалiфiкованих кадрiв, стимулювати досягнення високих результатiв у службовiй дiяльностi, компенсувати iнтелектуальнi затрати працiвникiв.

(частина перша статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 140-IX)

     2. Заробiтна плата Голови, заступника Голови Нацiонального агентства та працiвникiв апарату Нацiонального агентства складається з посадового окладу, надбавки за вислугу рокiв, доплати за ранг, премiї та iнших надбавок, встановлених законодавством про державну службу.

     Установлюються такi посадовi оклади працiвникiв Нацiонального агентства вiдповiдно до розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб, встановленого на 1 сiчня календарного року:

     Голова Нацiонального агентства - 40;

     заступник Голови Нацiонального агентства, керiвник апарату Нацiонального агентства - 30;

     керiвник територiального органу Нацiонального агентства, заступник керiвника апарату Нацiонального агентства, керiвник пiдроздiлу внутрiшнього контролю - 25;

     заступник керiвника територiального органу Нацiонального агентства, керiвник самостiйного структурного пiдроздiлу апарату Нацiонального агентства, заступник керiвника пiдроздiлу внутрiшнього контролю - 20.

     Посадовий оклад iнших працiвникiв Нацiонального агентства дорiвнює двом розмiрам посадового окладу, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України для працiвникiв, якi займають вiдповiднi посади в центральних органах виконавчої влади.

     Посадовий оклад уповноважених осiб Нацiонального агентства встановлюється з коефiцiєнтом 1,5 (крiм Голови, заступника Голови Нацiонального агентства).

(частина друга статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII, у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 140-IX)

     3. Надбавки за вислугу рокiв, доплати за ранг, премiї та iншi надбавки виплачуються Головi, заступнику Голови Нацiонального агентства та державним службовцям Нацiонального агентства вiдповiдно до Закону України "Про державну службу" з урахуванням положень цього Закону.

     Розмiр мiсячної премiї Голови, заступника Голови Нацiонального агентства не може перевищувати 50 вiдсоткiв його посадового окладу.

(частина третя статтi 16 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 140-IX)

     Стаття 17. Фiнансове та матерiально-технiчне забезпечення Нацiонального агентства

     1. Фiнансове забезпечення Нацiонального агентства здiйснюється за рахунок коштiв Державного бюджету України. Фiнансування Нацiонального агентства за рахунок будь-яких iнших джерел забороняється, крiм випадкiв, передбачених мiжнародними договорами, згоду на обов'язковiсть яких надано Верховною Радою України, або проектами мiжнародної технiчної допомоги.

     2. У Державному бюджетi України видатки на фiнансування Нацiонального агентства визначаються окремим рядком на рiвнi, що забезпечує належне виконання повноважень Нацiонального агентства.

     Голова Нацiонального агентства представляє позицiю Нацiонального агентства з питань його фiнансування на засiданнях Кабiнету Мiнiстрiв України, комiтетiв або на пленарних засiданнях Верховної Ради України.

     3. Нацiональне агентство є головним розпорядником коштiв Державного бюджету України, що видiляються на його фiнансування.

     Видатки на дiяльнiсть Нацiонального агентства передбачають кошти на проведення дослiджень з питань вивчення ситуацiї щодо корупцiї, iнформацiйних кампанiй та навчання з питань запобiгання i протидiї корупцiї.

     4. Нацiональне агентство забезпечується необхiдними матерiальними засобами, технiкою, обладнанням, iншим майном для здiйснення службової дiяльностi.

     Стаття 171. Пiдроздiл внутрiшнього контролю, пiдроздiл з питань запобiгання корупцiї Нацiонального агентства

     1. З метою забезпечення доброчесностi працiвникiв Нацiонального агентства, забезпечення дотримання цього Закону в апаратi Нацiонального агентства дiє пiдроздiл внутрiшнього контролю. Рiшенням Голови Нацiонального агентства пiдроздiли внутрiшнього контролю можуть створюватися в територiальних органах Нацiонального агентства.

     2. Порядок дiяльностi та повноваження пiдроздiлiв внутрiшнього контролю визначаються положенням, яке затверджує Голова Нацiонального агентства. Голова Нацiонального агентства призначає на посади та звiльняє з посад керiвника та працiвникiв пiдроздiлу внутрiшнього контролю. Пiдроздiли внутрiшнього контролю пiдпорядковуються безпосередньо Головi Нацiонального агентства.

     3. Пiдроздiл внутрiшнього контролю Нацiонального агентства:

     1) здiйснює монiторинг та контроль за виконанням працiвниками Нацiонального агентства актiв законодавства з питань етичної поведiнки, запобiгання та врегулювання конфлiкту iнтересiв, iнших вимог, обмежень та заборон, передбачених цим Законом;

     2) проводить контроль своєчасностi подання та повну перевiрку декларацiй осiб, уповноважених на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, що подаються працiвниками Нацiонального агентства, в порядку, визначеному Головою Нацiонального агентства;

     3) проводить перевiрки працiвникiв Нацiонального агентства на доброчеснiсть та монiторинг їхнього способу життя в порядку, визначеному Головою Нацiонального агентства;

     4) перевiряє iнформацiю, що мiститься у зверненнях фiзичних або юридичних осiб, засобах масової iнформацiї, iнших джерелах, у тому числi отриману через спецiальну телефонну лiнiю, сторiнку в мережi Iнтернет, засоби електронного зв'язку Нацiонального агентства, щодо причетностi працiвникiв Нацiонального агентства до вчинення правопорушень;

     5) проводить службове розслiдування стосовно працiвникiв Нацiонального агентства;

     6) проводить спецiальну перевiрку стосовно осiб, якi претендують на призначення на посади в Нацiональному агентствi;

     7) вживає заходiв щодо захисту працiвникiв Нацiонального агентства, якi повiдомляють про вчинення протиправних дiй чи бездiяльнiсть iнших працiвникiв Нацiонального агентства;

     8) виконує iншi повноваження, визначенi Положенням про пiдроздiл внутрiшнього контролю Нацiонального агентства.

     4. Працiвник Нацiонального агентства, якому стала вiдома iнформацiя про протиправнi дiї чи бездiяльнiсть iншого працiвника Нацiонального агентства, зобов'язаний негайно повiдомити про це Голову Нацiонального агентства та пiдроздiл внутрiшнього контролю Нацiонального агентства.

     5. В апаратi Нацiонального агентства дiє пiдроздiл з питань запобiгання корупцiї, положення про який затверджує Голова Нацiонального агентства.

     Пiдроздiл з питань запобiгання корупцiї Нацiонального агентства:

     1) консультує працiвникiв Нацiонального агентства з питань дотримання вимог актiв законодавства з питань етичної поведiнки, запобiгання та врегулювання конфлiкту iнтересiв, iнших вимог, обмежень та заборон, передбачених цим Законом;

     2) органiзовує роботу з оцiнки корупцiйних ризикiв у дiяльностi Нацiонального агентства, пiдготовки заходiв щодо їх усунення та вживає iнших заходiв, спрямованих на запобiгання вчиненню працiвниками Нацiонального агентства корупцiйних та пов'язаних з корупцiєю правопорушень;

     3) розробляє та забезпечує реалiзацiю антикорупцiйної програми Нацiонального агентства;

     4) виконує iншi повноваження, визначенi Положенням про пiдроздiл з питань запобiгання корупцiї Нацiонального агентства.

(роздiл II доповнено статтею 171 згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 140-IX)

Роздiл III
ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛIЗАЦIЯ АНТИКОРУПЦIЙНОЇ ПОЛIТИКИ

     Стаття 18. Антикорупцiйна полiтика

     1. Засади антикорупцiйної полiтики (Антикорупцiйна стратегiя) визначаються Верховною Радою України.

     2. Верховна Рада України щороку не пiзнiше 1 червня проводить парламентськi слухання з питань ситуацiї щодо корупцiї, затверджує та оприлюднює щорiчну нацiональну доповiдь щодо реалiзацiї засад антикорупцiйної полiтики.

     3. Антикорупцiйна стратегiя розробляється Нацiональним агентством на основi аналiзу ситуацiї щодо корупцiї, а також результатiв виконання попередньої антикорупцiйної стратегiї.

     4. Антикорупцiйна стратегiя реалiзується шляхом виконання державної програми, яка розробляється Нацiональним агентством та затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Керiвники державних органiв несуть персональну вiдповiдальнiсть за забезпечення реалiзацiї державної програми з виконання Антикорупцiйної стратегiї.

     5. Державна програма з виконання Антикорупцiйної стратегiї пiдлягає щорiчному перегляду з урахуванням результатiв реалiзацiї визначених заходiв, висновкiв та рекомендацiй парламентських слухань з питань ситуацiї щодо корупцiї.

     Стаття 19. Антикорупцiйнi програми

     1. Антикорупцiйнi програми приймаються в:

     Адмiнiстрацiї Президента України, Апаратi Верховної Ради України, Секретарiатi Кабiнету Мiнiстрiв України, Секретарiатi Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Офiсi Генерального прокурора, Службi безпеки України, мiнiстерствах, iнших центральних органах виконавчої влади, iнших державних органах, юрисдикцiя яких поширюється на всю територiю України, обласних, Київськiй та Севастопольськiй мiських державних адмiнiстрацiях, державних цiльових фондах - шляхом затвердження їх керiвниками;

(абзац другий частини першої статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     Апаратi Ради нацiональної безпеки i оборони України - шляхом затвердження Секретарем Ради нацiональної безпеки i оборони України;

     Нацiональному банку України - шляхом затвердження Правлiнням банку;

(абзац четвертий частини першої статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.07.2015р. N 576-VIII)

     Рахунковiй палатi, Центральнiй виборчiй комiсiї, Вищiй радi правосуддя, Верховнiй Радi Автономної Республiки Крим, обласних радах, Київськiй та Севастопольськiй мiських радах, Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим - шляхом затвердження їх рiшеннями.

(абзац п'ятий частини першої статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 02.07.2015р. N 576-VIII, вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     Антикорупцiйнi програми та змiни до них пiдлягають погодженню Нацiональним агентством у визначеному ним порядку.

(абзац шостий частини першої статтi 19 у редакцiї Закону України вiд 04.03.2020р. N 524-IX)

     2. Антикорупцiйнi програми повиннi передбачати:

     визначення засад загальної вiдомчої полiтики щодо запобiгання та протидiї корупцiї у вiдповiднiй сферi, заходи з їх реалiзацiї, а також з виконання антикорупцiйної стратегiї та державної антикорупцiйної програми;

     оцiнку корупцiйних ризикiв у дiяльностi органу, установи, органiзацiї, причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють;

     заходи щодо усунення виявлених корупцiйних ризикiв, осiб, вiдповiдальних за їх виконання, строки та необхiднi ресурси;

     навчання та заходи з поширення iнформацiї щодо програм антикорупцiйного спрямування;

     процедури щодо монiторингу, оцiнки виконання та перiодичного перегляду програм;

     iншi спрямованi на запобiгання корупцiйним та пов'язаним з корупцiєю правопорушенням заходи.

     Стаття 20. Нацiональна доповiдь щодо реалiзацiї засад антикорупцiйної полiтики

     1. Нацiональне агентство готує проект щорiчної нацiональної доповiдi щодо реалiзацiї засад антикорупцiйної полiтики, який не пiзнiше 1 квiтня подається до Кабiнету Мiнiстрiв України.

     2. У нацiональнiй доповiдi щодо реалiзацiї засад антикорупцiйної полiтики мають вiдображатися такi вiдомостi:

     1) статистичнi данi про результати дiяльностi спецiально уповноважених суб'єктiв у сферi протидiї корупцiї з обов'язковим зазначенням таких даних:

     а) кiлькiсть зареєстрованих кожним зi спецiально уповноважених суб'єктiв у сферi протидiї корупцiї повiдомлень про кримiнальнi корупцiйнi правопорушення та правопорушення, пов'язанi з корупцiєю;

     б) кiлькiсть оперативно-розшукових справ, заведених спецiально уповноваженими суб'єктами у сферi протидiї корупцiї, та їх результативнiсть;

     в) кiлькiсть осiб, щодо яких складено обвинувальнi акти щодо вчинення ними кримiнальних корупцiйних правопорушень i правопорушень, пов'язаних з корупцiєю, а також протоколи про вчинення адмiнiстративних правопорушень, пов'язаних з корупцiєю;

     г) кiлькiсть осiб, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду щодо вчинення ними кримiнальних корупцiйних правопорушень, а також на яких накладено адмiнiстративне стягнення за правопорушення, пов'язане з корупцiєю;

     ґ) кiлькiсть осiб, щодо яких набрав законної сили виправдувальний вирок суду щодо вчинення ними вiдповiдних правопорушень, а також щодо яких закрито вiдповiдне адмiнiстративне провадження без накладення стягнення;

     д) вiдомостi окремо за категорiями осiб, зазначених у частинi першiй статтi 3 цього Закону, i за видами вiдповiдальностi за корупцiйнi правопорушення та правопорушення, пов'язанi з корупцiєю;

     е) кiлькiсть осiб, звiльнених з посади (роботи, служби) у зв'язку з притягненням до вiдповiдальностi за корупцiйнi правопорушення або правопорушення, пов'язанi з корупцiєю, а також осiб, стосовно яких застосоване як основне/додаткове покарання у видi позбавлення права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю;

     є) вiдомостi про розмiр збиткiв i шкоди, завданих корупцiйними правопорушеннями та правопорушеннями, пов'язаними з корупцiєю, стан та обсяги їх вiдшкодування;

     ж) вiдомостi про кошти та iнше майно, одержанi внаслiдок вчинення корупцiйних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцiєю, конфiскованi за рiшенням суду, а також кошти у розмiрi вартостi незаконно одержаних послуг чи пiльг, стягненi на користь держави;

     з) вiдомостi про кошти та iнше майно, одержанi внаслiдок корупцiйних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцiєю, повернутi в Україну iз-за кордону, та розпорядження ними;

     и) вiдомостi про конфiскацiю предметiв та доходiв вiд кримiнальних корупцiйних правопорушень;

     i) кiлькiсть пропозицiй щодо скасування вiдповiдними органами або посадовими особами нормативно-правових актiв, рiшень, виданих (прийнятих) внаслiдок вчинення корупцiйного правопорушення, та результати їх розгляду;

     ї) вiдомостi про визнанi незаконними в судовому порядку за заявою заiнтересованих фiзичної особи, об'єднання громадян, юридичної особи, державного органу, органу мiсцевого самоврядування нормативно-правових актiв, рiшень, виданих (прийнятих) внаслiдок вчинення корупцiйного правопорушення;

     й) кiлькiсть направлених подань про усунення причин i умов, що сприяли вчиненню корупцiйного правопорушення та правопорушення, пов'язаного з корупцiєю, або невиконанню вимог антикорупцiйного законодавства;

     к) спiвпрацю з вiдповiдними органами iнших держав, мiжнародними органiзацiями i зарубiжними недержавними органiзацiями та укладенi з ними угоди про спiвробiтництво;

     л) спiвпрацю з недержавними органiзацiями i засобами масової iнформацiї;

     м) штат спецiально уповноважених суб'єктiв у сферi протидiї корупцiї, квалiфiкацiю та досвiд їх працiвникiв, пiдвищення їх квалiфiкацiї;

     н) дiяльнiсть пiдроздiлiв внутрiшньої безпеки спецiально уповноважених суб'єктiв у сферi протидiї корупцiї; кiлькiсть повiдомлень про вчинення правопорушень їх працiвниками, результати розгляду таких повiдомлень, притягнення працiвникiв пiдроздiлiв внутрiшньої безпеки до вiдповiдальностi;

     о) обсяги фiнансування спецiально уповноважених суб'єктiв у сферi протидiї корупцiї;

     п) iншi вiдомостi, що стосуються результатiв дiяльностi спецiально уповноважених суб'єктiв у сферi протидiї корупцiї та виконання їх повноважень;

     р) кiлькiсть повiдомлень викривачiв, кiлькiсть осiб викривачiв;

(пункт 1 частини другої статтi 20 доповнено пiдпунктом "р" згiдно iз Законом України вiд 17.10.2019р. N 198-IX)

     с) кiлькiсть осiб, стосовно яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду щодо вчинення ними кримiнальних корупцiйних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцiєю, а також на яких накладено адмiнiстративне стягнення за вчинення адмiнiстративного правопорушення, пов'язаного з корупцiєю, провадження щодо яких здiйснювалося у зв'язку з повiдомленнями викривачiв;

(пункт 1 частини другої статтi 20 доповнено пiдпунктом "с" згiдно iз Законом України вiд 17.10.2019р. N 198-IX)

     т) вiдомостi про розмiр збиткiв i шкоди, завданих корупцiйними правопорушеннями та правопорушеннями, пов'язаними з корупцiєю, провадження щодо яких здiйснювалося у зв'язку з повiдомленнями викривачiв, стан та обсяги їх вiдшкодування;

(пункт 1 частини другої статтi 20 доповнено пiдпунктом "т" згiдно iз Законом України вiд 17.10.2019р. N 198-IX)

     у) вiдомостi про кiлькiсть осiб, стосовно яких застосовано заходи для захисту їхнiх прав та iнтересiв як викривачiв;

(пункт 1 частини другої статтi 20 доповнено пiдпунктом "у" згiдно iз Законом України вiд 17.10.2019р. N 198-IX)

     2) узагальненi результати антикорупцiйної експертизи нормативно-правових актiв та проектiв нормативно-правових актiв;

     3) iнформацiя про результати виконання органами державної влади заходiв щодо запобiгання та протидiї корупцiї, у тому числi в рамках мiжнародного спiвробiтництва;

     4) узагальнений аналiз ситуацiї щодо корупцiї iз зазначенням:

     а) виявлених державними органами, органами влади Автономної Республiки Крим, органами мiсцевого самоврядування корупцiйних ризикiв у їх дiяльностi та реалiзацiї ними заходiв щодо усунення зазначених ризикiв;

(пiдпункт "а" пункту 4 частини другої статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.03.2020р. N 524-IX)

     б) результатiв соцiологiчних i аналiтичних дослiджень з вивчення ситуацiї щодо корупцiї, проведених державними органами, органами влади Автономної Республiки Крим, органами мiсцевого самоврядування, мiжнародними органiзацiями, громадськими об'єднаннями;

     в) стану виконання мiжнародно-правових зобов'язань у сферi запобiгання i протидiї корупцiї;

     г) впливу здiйснюваних заходiв на рiвень корупцiї на основi статистичних даних та результатiв соцiологiчних дослiджень;

     5) звiт про стан виконання Антикорупцiйної стратегiї;

     6) висновки та рекомендацiї.

     3. Спецiально уповноваженi суб'єкти у сферi протидiї корупцiї, iншi державнi органи, органи влади Автономної Республiки Крим, органи мiсцевого самоврядування до 15 лютого подають до Нацiонального агентства iнформацiю, необхiдну для пiдготовки нацiональної доповiдi щодо реалiзацiї засад антикорупцiйної полiтики.

     4. Кабiнет Мiнiстрiв України щороку не пiзнiше 15 квiтня розглядає та схвалює проект нацiональної доповiдi щодо реалiзацiї засад антикорупцiйної полiтики, який протягом десяти робочих днiв з дня схвалення направляється до Верховної Ради України.

     5. Нацiональна доповiдь щодо реалiзацiї засад антикорупцiйної полiтики пiдлягає оприлюдненню на офiцiйному веб-сайтi Верховної Ради України.

     Стаття 21. Участь громадськостi в заходах щодо запобiгання корупцiї

     1. Громадськi об'єднання, їх члени або уповноваженi представники, а також окремi громадяни в дiяльностi щодо запобiгання корупцiї мають право:

     1) повiдомляти про виявленi факти вчинення корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, реальний, потенцiйний конфлiкт iнтересiв спецiально уповноваженим суб'єктам у сферi протидiї корупцiї, Нацiональному агентству, керiвництву чи iншим представникам органу, пiдприємства, установи чи органiзацiї, в яких були вчиненi цi правопорушення або у працiвникiв яких наявний конфлiкт iнтересiв, а також громадськостi;

     2) запитувати та одержувати вiд державних органiв, органiв влади Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публiчної iнформацiї", iнформацiю про дiяльнiсть щодо запобiгання корупцiї;

     3) проводити, замовляти проведення громадської антикорупцiйної експертизи нормативно-правових актiв та проектiв нормативно-правових актiв, подавати за результатами експертизи пропозицiї до вiдповiдних органiв, отримувати вiд вiдповiдних органiв iнформацiю про врахування поданих пропозицiй;

     4) брати участь у парламентських слуханнях та iнших заходах з питань запобiгання корупцiї;

     5) вносити пропозицiї суб'єктам права законодавчої iнiцiативи щодо вдосконалення законодавчого регулювання вiдносин, що виникають у сферi запобiгання корупцiї;

     6) проводити, замовляти проведення дослiджень, у тому числi наукових, соцiологiчних тощо, з питань запобiгання корупцiї;

     7) проводити заходи щодо iнформування населення з питань запобiгання корупцiї;

     8) здiйснювати громадський контроль за виконанням законiв у сферi запобiгання корупцiї з використанням при цьому таких форм контролю, якi не суперечать законодавству;

     9) здiйснювати iншi не забороненi законом заходи щодо запобiгання корупцiї.

     2. Громадському об'єднанню, фiзичнiй, юридичнiй особi не може бути вiдмовлено в наданнi доступу до iнформацiї стосовно компетенцiї суб'єктiв, якi здiйснюють заходи щодо запобiгання корупцiї, а також стосовно основних напрямiв їх дiяльностi. Така iнформацiя надається в порядку, встановленому законом.

     3. Законопроекти та проекти iнших нормативно-правових актiв, що передбачають надання пiльг, переваг окремим суб'єктам господарювання, а також делегування повноважень державних органiв, органiв влади Автономної Республiки Крим або органiв мiсцевого самоврядування, з метою їх громадського обговорення розмiщуються на офiцiйних веб-сайтах вiдповiдних органiв невiдкладно, але не пiзнiше нiж за 20 робочих днiв до дня їх розгляду з метою прийняття.

     4. Державнi органи, органи влади Автономної Республiки Крим, органи мiсцевого самоврядування узагальнюють результати громадського обговорення законопроектiв та проектiв iнших нормативно-правових актiв, передбачених частиною третьою цiєї статтi, та оприлюднюють їх на своїх офiцiйних веб-сайтах.

Роздiл IV
ЗАПОБIГАННЯ КОРУПЦIЙНИМ ТА ПОВ'ЯЗАНИМ З КОРУПЦIЄЮ ПРАВОПОРУШЕННЯМ

     Стаття 22. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища

     1. Особам, зазначеним у частинi першiй статтi 3 цього Закону, забороняється використовувати свої службовi повноваження або своє становище та пов'язанi з цим можливостi з метою одержання неправомiрної вигоди для себе чи iнших осiб, у тому числi використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних iнтересах.

     Стаття 23. Обмеження щодо одержання подарункiв

     1. Особам, зазначеним у пунктах 1, 2 частини першої статтi 3 цього Закону, забороняється безпосередньо або через iнших осiб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осiб вiд юридичних або фiзичних осiб:

     1) у зв'язку iз здiйсненням такими особами дiяльностi, пов'язаної iз виконанням функцiй держави або мiсцевого самоврядування;

     2) якщо особа, яка дарує, перебуває в пiдпорядкуваннi такої особи.

     Особам, якi за будь-який рiк, починаючи з 2010 року, належали або належать до осiб, передбачених абзацом третiм пункту 3 пiдроздiлу 94 "Особливостi застосування одноразового (спецiального) добровiльного декларування активiв фiзичних осiб" роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України, забороняється безпосередньо або через iнших осiб одержувати вiд членiв сiм'ї такої фiзичної особи першого та другого ступенiв спорiднення, визначених пiдпунктом 14.1.263 пункту 14.1 статтi 14 Податкового кодексу України, подарунки, якi є активами, включеними до одноразової (спецiальної) добровiльної декларацiї вiдповiдно до пiдроздiлу 94 "Особливостi застосування одноразового (спецiального) добровiльного декларування активiв фiзичних осiб" роздiлу XX "Прикiнцевi положення" Податкового кодексу України, протягом п'яти рокiв з дати закiнчення строку подання декларацiй з одноразового (спецiального) добровiльного декларування вiдповiдно до Податкового кодексу України.

(частину першу статтi 23 доповнено абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 15.06.2021р. N 1539-IX)

     2. Особи, зазначенi у пунктах 1, 2 частини першої статтi 3 цього Закону, можуть приймати подарунки, якi вiдповiдають загальновизнаним уявленням про гостиннiсть, крiм випадкiв, передбачених частиною першою цiєї статтi, якщо вартiсть таких подарункiв не перевищує один прожитковий мiнiмум для працездатних осiб, встановлений на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна вартiсть таких подарункiв, отриманих вiд однiєї особи (групи осiб) протягом року, не перевищує двох прожиткових мiнiмумiв, встановлених для працездатної особи на 1 сiчня того року, в якому прийнято подарунки.

(абзац перший частини другої статтi 23 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII, вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII)

     Передбачене цiєю частиною обмеження щодо вартостi подарункiв не поширюється на подарунки, якi:

     1) даруються близькими особами;

     2) одержуються як загальнодоступнi знижки на товари, послуги, загальнодоступнi виграшi, призи, премiї, бонуси.

     3. Подарунки, одержанi особами, зазначеними у пунктах 1, 2 частини першої статтi 3 цього Закону, як подарунки державi, Автономнiй Республiцi Крим, територiальнiй громадi, державним або комунальним пiдприємствам, установам чи органiзацiям, є вiдповiдно державною або комунальною власнiстю i передаються органу, пiдприємству, установi чи органiзацiї у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     4. Рiшення, прийняте особою, зазначеною у пунктах 1, 2 частини першої статтi 3 цього Закону, на користь особи, вiд якої вона чи її близькi особи отримали подарунок, вважаються такими, що прийнятi в умовах конфлiкту iнтересiв, i на цi рiшення розповсюджуються положення статтi 67 цього Закону.

     Стаття 24. Запобiгання одержанню неправомiрної вигоди або подарунка та поводження з ними

     1. Особи, уповноваженi на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, прирiвнянi до них особи у разi надходження пропозицiї щодо неправомiрної вигоди або подарунка, незважаючи на приватнi iнтереси, зобов'язанi невiдкладно вжити таких заходiв:

     1) вiдмовитися вiд пропозицiї;

     2) за можливостi iдентифiкувати особу, яка зробила пропозицiю;

     3) залучити свiдкiв, якщо це можливо, у тому числi з числа спiвробiтникiв;

     4) письмово повiдомити про пропозицiю безпосереднього керiвника (за наявностi) або керiвника вiдповiдного органу, пiдприємства, установи, органiзацiї, спецiально уповноважених суб'єктiв у сферi протидiї корупцiї.

     2. Якщо особа, на яку поширюються обмеження щодо використання службового становища та щодо одержання подарункiв, виявила у своєму службовому примiщеннi чи отримала майно, що може бути неправомiрною вигодою, або подарунок, вона зобов'язана невiдкладно, але не пiзнiше одного робочого дня, письмово повiдомити про цей факт свого безпосереднього керiвника або керiвника вiдповiдного органу, пiдприємства, установи, органiзацiї.

     Про виявлення майна, що може бути неправомiрною вигодою, або подарунка складається акт, який пiдписується особою, яка виявила неправомiрну вигоду або подарунок, та її безпосереднiм керiвником або керiвником вiдповiдного органу, пiдприємства, установи, органiзацiї.

     У разi якщо майно, що може бути неправомiрною вигодою, або подарунок виявляє особа, яка є керiвником органу, пiдприємства, установи, органiзацiї, акт про виявлення майна, що може бути неправомiрною вигодою, або подарунка пiдписує ця особа та особа, уповноважена на виконання обов'язкiв керiвника вiдповiдного органу, пiдприємства, установи, органiзацiї у разi його вiдсутностi.

     3. Предмети неправомiрної вигоди, а також одержанi чи виявленi подарунки зберiгаються в органi до їх передачi спецiально уповноваженим суб'єктам у сферi протидiї корупцiї.

     4. Положення цiєї статтi не поширюються на випадки одержання подарунка за наявностi обставин, передбачених частиною другою статтi 23 цього Закону.

     5. У випадку наявностi в особи, зазначеної у пунктах 1, 2 частини першої статтi 3 цього Закону, сумнiвiв щодо можливостi одержання нею подарунка, вона має право письмово звернутися для одержання консультацiї з цього питання до Нацiонального агентства, яке надає вiдповiдне роз'яснення.

(частина п'ята статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 140-IX)

     Стаття 25. Обмеження щодо сумiсництва та сумiщення з iншими видами дiяльностi

     1. Особам, зазначеним у пунктi 1 частини першої статтi 3 цього Закону, забороняється:

     2) входити до складу правлiння, iнших виконавчих чи контрольних органiв, наглядової ради пiдприємства або органiзацiї, що має на метi одержання прибутку (крiм випадкiв, коли особи здiйснюють функцiї з управлiння акцiями (частками, паями), що належать державi чи територiальнiй громадi, та представляють iнтереси держави чи територiальної громади в радi (спостережнiй радi), ревiзiйнiй комiсiї господарської органiзацiї), якщо iнше не передбачено Конституцiєю або законами України, крiм випадку, передбаченого абзацом першим частини другої цiєї статтi.

(пункт 2 частини першої статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 29.04.2021р. N 1443-IX)

     2) входити до складу правлiння, iнших виконавчих чи контрольних органiв, наглядової ради пiдприємства або органiзацiї, що має на метi одержання прибутку (крiм випадкiв, коли особи здiйснюють функцiї з управлiння акцiями (частками, паями), що належать державi чи територiальнiй громадi, та представляють iнтереси держави чи територiальної громади в радi (спостережнiй радi), ревiзiйнiй комiсiї господарської органiзацiї), якщо iнше не передбачено Конституцiєю або законами України.

     2. Особа, призначена (обрана) на посаду, зазначену в пунктi 1 частини першої статтi 3 цього Закону, зобов'язана не пiзнiше 15 робочих днiв з дня призначення (обрання) на посаду здiйснити дiї, спрямованi на припинення пiдприємницької дiяльностi та припинення її повноважень у складi правлiння, iнших виконавчих чи контрольних органiв, наглядової ради пiдприємства або органiзацiї, що має на метi одержання прибутку (крiм випадкiв, якщо особа здiйснює функцiї з управлiння акцiями (частками, паями), що належать державi чи територiальнiй громадi, та представляє iнтереси держави чи територiальної громади в радi (спостережнiй радi), ревiзiйнiй комiсiї господарської органiзацiї), якщо iнше не передбачено Конституцiєю або законами України.

     У строк, визначений абзацом першим цiєї частини, особi, призначенiй (обранiй) на посаду, зазначену в пунктi 1 частини першої статтi 3 цього Закону, забороняється здiйснювати пiдприємницьку дiяльнiсть, брати участь у дiяльностi та прийняттi рiшень вiдповiдними органами з дня призначення (обрання) на посаду та отримувати будь-якi доходи (винагороду тощо) у зв'язку iз здiйсненням пiдприємницької дiяльностi або перебуванням у таких органах.

(статтю 25 доповнено новою частиною другою згiдно iз Законом України вiд 29.04.2021р. N 1443-IX, у зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою)

     3. Обмеження, передбаченi частиною першою цiєї статтi, не поширюються на депутатiв Верховної Ради Автономної Республiки Крим, депутатiв мiсцевих рад (крiм тих, якi здiйснюють свої повноваження у вiдповiднiй радi на постiйнiй основi), присяжних, помiчникiв-консультантiв народних депутатiв України, працiвникiв секретарiатiв Голови Верховної Ради України, Першого заступника Голови Верховної Ради України та заступника Голови Верховної Ради України, працiвникiв секретарiатiв депутатських фракцiй (депутатських груп) у Верховнiй Радi України, працiвникiв патронатних служб у державних органах, осiб, зазначених у пiдпунктi "к" пункту 1 частини першої статтi 3 цього Закону (крiм осiб, зазначених в iнших пiдпунктах пункту 1 частини першої статтi 3 цього Закону).

(частина третя статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII, вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII, вiд 03.12.2019р. N 319-IX, вiд 16.07.2020р. N 805-IX, вiд 17.11.2021р. N 1893-IX)

     Стаття 26. Обмеження пiсля припинення дiяльностi, пов'язаної з виконанням функцiй держави, мiсцевого самоврядування

     1. Особам, уповноваженим на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, зазначеним у пунктi 1 частини першої статтi 3 цього Закону, якi звiльнилися або iншим чином припинили дiяльнiсть, пов'язану з виконанням функцiй держави або мiсцевого самоврядування, забороняється:

     1) протягом року з дня припинення вiдповiдної дiяльностi укладати трудовi договори (контракти) або вчиняти правочини у сферi пiдприємницької дiяльностi з юридичними особами приватного права або фiзичними особами - пiдприємцями, якщо особи, зазначенi в абзацi першому цiєї частини, протягом року до дня припинення виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування здiйснювали повноваження з контролю, нагляду або пiдготовки чи прийняття вiдповiдних рiшень щодо дiяльностi цих юридичних осiб або фiзичних осiб - пiдприємцiв;

     2) розголошувати або використовувати в iнший спосiб у своїх iнтересах iнформацiю, яка стала їм вiдома у зв'язку з виконанням службових повноважень, крiм випадкiв, встановлених законом;

     3) протягом року з дня припинення вiдповiдної дiяльностi представляти iнтереси будь-якої особи у справах (у тому числi в тих, що розглядаються в судах), в яких iншою стороною є орган, пiдприємство, установа, органiзацiя, в якому (яких) вони працювали на момент припинення зазначеної дiяльностi.

     2. Порушення встановленого пунктом 1 частини першої цiєї статтi обмеження щодо укладення трудового договору (контракту) є пiдставою для припинення вiдповiдного договору.

     Правочини у сферi пiдприємницької дiяльностi, вчиненi з порушенням вимог пункту 1 частини першої цiєї статтi, можуть бути визнанi недiйсними.

     У разi виявлення порушень, передбачених частиною першою цiєї статтi, Нацiональне агентство звертається до суду для припинення трудового договору (контракту), визнання правочину недiйсним.

     3. Обмеження, встановленi цiєю статтею, поширюються на членiв Ради Нацiонального банку України.

(статтю 26 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 19.10.2021р. N 1811-IX)

     Стаття 27. Обмеження спiльної роботи близьких осiб

     1. Особи, зазначенi у пунктi 1 частини першої статтi 3 цього Закону, не можуть мати у прямому пiдпорядкуваннi близьких їм осiб або бути прямо пiдпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близьким їм особам.

(абзац перший частини першої статтi 27 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.03.2020р. N 524-IX)

     Особи, якi претендують на зайняття посад, зазначених у пунктi 1 частини першої статтi 3 цього Закону, зобов'язанi повiдомити керiвництво органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органi близьких їм осiб.

(абзац другий частини першої статтi 27 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.03.2020р. N 524-IX)

     Положення абзацiв першого та другого цiєї частини не поширюються на:

     1) народних засiдателiв i присяжних;

     2) близьких осiб, якi прямо пiдпорядкованi один одному у зв'язку з набуттям одним з них статусу виборної особи;

     3) осiб, якi працюють у сiльських населених пунктах (крiм тих, що є районними центрами), а також гiрських населених пунктах.

     2. У разi виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої цiєї статтi, вiдповiднi особи, близькi їм особи вживають заходiв щодо усунення таких обставин у п'ятнадцятиденний строк.

     Якщо в зазначений строк цi обставини добровiльно не усунуто, вiдповiднi особи або близькi їм особи в мiсячний строк з моменту виникнення обставин пiдлягають переведенню в установленому порядку на iншу посаду, що виключає пряме пiдпорядкування.

     У разi неможливостi такого переведення особа, яка перебуває у пiдпорядкуваннi, пiдлягає звiльненню iз займаної посади.

Роздiл V
ЗАПОБIГАННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛIКТУ IНТЕРЕСIВ

     Стаття 28. Запобiгання та врегулювання конфлiкту iнтересiв

     1. Особи, зазначенi у пунктах 1, 2 частини першої статтi 3 цього Закону, зобов'язанi:

     1) вживати заходiв щодо недопущення виникнення реального, потенцiйного конфлiкту iнтересiв;

     2) повiдомляти не пiзнiше наступного робочого дня з моменту, коли особа дiзналася чи повинна була дiзнатися про наявнiсть у неї реального чи потенцiйного конфлiкту iнтересiв безпосереднього керiвника, а у випадку перебування особи на посадi, яка не передбачає наявностi у неї безпосереднього керiвника, або в колегiальному органi - Нацiональне агентство чи iнший визначений законом орган або колегiальний орган, пiд час виконання повноважень у якому виник конфлiкт iнтересiв, вiдповiдно;

     3) не вчиняти дiй та не приймати рiшень в умовах реального конфлiкту iнтересiв;

     4) вжити заходiв щодо врегулювання реального чи потенцiйного конфлiкту iнтересiв.

     2. Особи, уповноваженi на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, не можуть прямо чи опосередковано спонукати у будь-який спосiб пiдлеглих до прийняття рiшень, вчинення дiй або бездiяльностi всупереч закону на користь своїх приватних iнтересiв або приватних iнтересiв третiх осiб.

     3. Безпосереднiй керiвник особи або керiвник органу, до повноважень якого належить звiльнення/iнiцiювання звiльнення з посади протягом двох робочих днiв пiсля отримання повiдомлення про наявнiсть у пiдлеглої йому особи реального чи потенцiйного конфлiкту iнтересiв приймає рiшення щодо врегулювання конфлiкту iнтересiв, про що повiдомляє вiдповiдну особу.

     Нацiональне агентство у випадку одержання вiд особи повiдомлення про наявнiсть у неї реального, потенцiйного конфлiкту iнтересiв упродовж семи робочих днiв роз'яснює такiй особi порядок її дiй щодо врегулювання конфлiкту iнтересiв.

     4. Безпосереднiй керiвник або керiвник органу, до повноважень якого належить звiльнення/iнiцiювання звiльнення з посади, якому стало вiдомо про конфлiкт iнтересiв пiдлеглої йому особи, зобов'язаний вжити передбаченi цим Законом заходи для запобiгання та врегулювання конфлiкту iнтересiв такої особи.

     5. У разi iснування в особи сумнiвiв щодо наявностi в неї конфлiкту iнтересiв вона має право звернутися за роз'ясненням до Нацiонального агентства. У разi якщо особа не отримала пiдтвердження про вiдсутнiсть конфлiкту iнтересiв, вона дiє вiдповiдно до вимог, передбачених у цьому роздiлi Закону.

(частина п'ята статтi 28 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 140-IX)

     6. Якщо особа отримала пiдтвердження про вiдсутнiсть конфлiкту iнтересiв, вона звiльняється вiд вiдповiдальностi, якщо у дiях, щодо яких вона зверталася за роз'ясненням пiзнiше було виявлено конфлiкт iнтересiв.

     7. Закони та iншi нормативно-правовi акти, що визначають повноваження державних органiв, органiв влади Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування, порядок надання окремих видiв державних послуг та провадження iнших видiв дiяльностi, пов'язаних iз виконанням функцiй держави, мiсцевого самоврядування, мають передбачати порядок та шляхи врегулювання конфлiкту iнтересiв службових осiб, дiяльнiсть яких вони регулюють.

     Стаття 29. Заходи зовнiшнього та самостiйного врегулювання конфлiкту iнтересiв

     1. Зовнiшнє врегулювання конфлiкту iнтересiв здiйснюється шляхом:

     1) усунення особи вiд виконання завдання, вчинення дiй, прийняття рiшення чи участi в його прийняттi в умовах реального чи потенцiйного конфлiкту iнтересiв;

     2) застосування зовнiшнього контролю за виконанням особою вiдповiдного завдання, вчиненням нею певних дiй чи прийняття рiшень;

     3) обмеження доступу особи до певної iнформацiї;

     4) перегляду обсягу службових повноважень особи;

     5) переведення особи на iншу посаду;

     6) звiльнення особи.

     2. Особи, зазначенi у пунктах 1, 2 частини першої статтi 3 цього Закону, у яких наявний реальний чи потенцiйний конфлiкт iнтересiв, можуть самостiйно вжити заходiв щодо його врегулювання шляхом позбавлення вiдповiдного приватного iнтересу з наданням пiдтверджуючих це документiв безпосередньому керiвнику або керiвнику органу, до повноважень якого належить звiльнення/iнiцiювання звiльнення з посади.

     Позбавлення приватного iнтересу має виключати будь-яку можливiсть його приховування.

     Стаття 30. Усунення вiд виконання завдання, вчинення дiй, прийняття рiшення чи участi в його прийняттi

     1. Усунення особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, прирiвняної до неї особи вiд виконання завдання, вчинення дiй, прийняття рiшення чи участi в його прийняттi в умовах реального чи потенцiйного конфлiкту iнтересiв здiйснюється за рiшенням керiвника вiдповiдного органу, пiдприємства, установи, органiзацiї, у випадках, якщо конфлiкт iнтересiв не має постiйного характеру та за умови можливостi залучення до прийняття такого рiшення або вчинення вiдповiдних дiй iнших працiвникiв вiдповiдного органу, пiдприємства, установи, органiзацiї.

     2. Усунення особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, прирiвняної до неї особи вiд виконання завдання, вчинення дiй, прийняття рiшення чи участi в його прийняттi в умовах реального чи потенцiйного конфлiкту iнтересiв, а також залучення до прийняття такого рiшення або вчинення вiдповiдних дiй iнших працiвникiв вiдповiдного органу, пiдприємства, установи, органiзацiї здiйснюється за рiшенням керiвника органу або вiдповiдного структурного пiдроздiлу, в якому працює особа.

     Стаття 31. Обмеження доступу до iнформацiї

     1. Обмеження доступу особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, прирiвняної до неї особи до певної iнформацiї здiйснюється за рiшенням керiвника органу або вiдповiдного структурного пiдроздiлу, в якому працює особа, у випадку, якщо конфлiкт iнтересiв пов'язаний з таким доступом та має постiйний характер, а також за можливостi продовження належного виконання особою повноважень на посадi за умови такого обмеження i можливостi доручення роботи з вiдповiдною iнформацiєю iншому працiвнику органу, пiдприємства, установи, органiзацiї.

     Стаття 32. Перегляд обсягу службових повноважень

     1. Перегляд обсягу службових повноважень особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, прирiвняної до неї особи здiйснюється за рiшенням керiвника органу, пiдприємства, установи, органiзацiї або вiдповiдного структурного пiдроздiлу, в якому працює особа, у разi, якщо конфлiкт iнтересiв у її дiяльностi має постiйний характер, пов'язаний з конкретним повноваженням особи, а також за можливостi продовження належного виконання нею службових завдань у разi такого перегляду i можливостi надiлення вiдповiдними повноваженнями iншого працiвника.

     Стаття 33. Здiйснення повноважень пiд зовнiшнiм контролем

     1. Службовi повноваження здiйснюються особою, уповноваженою на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, прирiвняною до неї особи пiд зовнiшнiм контролем у разi, якщо усунення особи вiд виконання завдання, вчинення дiй, прийняття рiшення чи участi в його прийняттi в умовах реального чи потенцiйного конфлiкту iнтересiв, обмеження її доступу до iнформацiї чи перегляд її повноважень є неможливим та вiдсутнi пiдстави для її переведення на iншу посаду або звiльнення.

     2. Зовнiшнiй контроль здiйснюється в таких формах:

     1) перевiрка працiвником, визначеним керiвником органу, пiдприємства, установи, органiзацiї, стану та результатiв виконання особою завдання, вчинення нею дiй, змiсту рiшень чи проектiв рiшень, що приймаються або розробляються особою або вiдповiдним колегiальним органом з питань, пов'язаних iз предметом конфлiкту iнтересiв;

     2) виконання особою завдання, вчинення нею дiй, розгляд справ, пiдготовка та прийняття нею рiшень у присутностi визначеного керiвником органу працiвника;

     3) участь уповноваженої особи Нацiонального агентства в роботi колегiального органу в статусi спостерiгача без права голосу.

     3. У рiшеннi про здiйснення зовнiшнього контролю визначаються форма контролю, уповноважений на проведення контролю працiвник, а також обов'язки особи у зв'язку iз застосуванням зовнiшнього контролю за виконанням нею вiдповiдного завдання, вчиненням нею дiй чи прийняття рiшень.

     Стаття 34. Переведення, звiльнення особи у зв'язку з наявнiстю конфлiкту iнтересiв

     1. Переведення особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, прирiвняної до неї особи на iншу посаду у зв'язку з наявнiстю реального чи потенцiйного конфлiкту iнтересiв здiйснюється за рiшенням керiвника органу, пiдприємства, установи, органiзацiї у разi, якщо конфлiкт iнтересiв у її дiяльностi має постiйний характер i не може бути врегульований шляхом усунення такої особи вiд виконання завдання, вчинення дiй, прийняття рiшення чи участi в його прийняттi, обмеження її доступу до iнформацiї, перегляду її повноважень та функцiй, позбавлення приватного iнтересу та за наявностi вакантної посади, яка за своїми характеристиками вiдповiдає особистим та професiйним якостям особи.

     Переведення на iншу посаду може здiйснюватися лише за згодою особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, прирiвняної до неї особи.

     2. Звiльнення особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, прирiвняної до неї особи з займаної посади у зв'язку з наявнiстю конфлiкту iнтересiв здiйснюється у разi, якщо реальний чи потенцiйний конфлiкт iнтересiв у її дiяльностi має постiйний характер i не може бути врегульований в iнший спосiб, в тому числi через вiдсутнiсть її згоди на переведення або на позбавлення приватного iнтересу.

     Стаття 35. Виключена

(стаття 35 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII, виключена згiдно iз Законом України вiд 15.12.2020р. N 1079-IX)

     Стаття 351. Особливостi врегулювання конфлiкту iнтересiв, що виник у дiяльностi окремих категорiй осiб, уповноважених на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування

     1. Правила врегулювання конфлiкту iнтересiв у дiяльностi Президента України, народних депутатiв України, членiв Кабiнету Мiнiстрiв України, керiвникiв центральних органiв виконавчої влади, якi не входять до складу Кабiнету Мiнiстрiв України, суддiв, суддiв Конституцiйного Суду України, голiв, заступникiв голiв обласних та районних рад, мiських, сiльських, селищних голiв, секретарiв мiських, сiльських, селищних рад, депутатiв мiсцевих рад визначаються законами, якi регулюють статус вiдповiдних осiб та засади органiзацiї вiдповiдних органiв.

     2. У разi виникнення реального чи потенцiйного конфлiкту iнтересiв у особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, прирiвняної до неї особи, яка входить до складу колегiального органу (комiтету, комiсiї, колегiї тощо), вона не має права брати участь у прийняттi рiшення цим органом.

     Про конфлiкт iнтересiв такої особи може заявити будь-який iнший член вiдповiдного колегiального органу або учасник засiдання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Заява про конфлiкт iнтересiв члена колегiального органу заноситься в протокол засiдання колегiального органу.

     У разi якщо неучасть особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, прирiвняної до неї особи, яка входить до складу колегiального органу, у прийняттi рiшень цим органом призведе до втрати правомочностi цього органу, участь такої особи у прийняттi рiшень має здiйснюватися пiд зовнiшнiм контролем. Рiшення про здiйснення зовнiшнього контролю приймається вiдповiдним колегiальним органом.

(Закон доповнено статтею 351 згiдно iз Законом України вiд 15.12.2020р. N 1079-IX)

     Стаття 36. Запобiгання конфлiкту iнтересiв у зв'язку з наявнiстю в особи пiдприємств чи корпоративних прав

     1. Особи, зазначенi в пунктi 1, пiдпунктi "а" пункту 2 частини першої статтi 3 цього Закону, зобов'язанi протягом 60 днiв пiсля призначення (обрання) на посаду передати в управлiння iншiй особi належнi їм пiдприємства та корпоративнi права в порядку, встановленому законом.

     Якщо на момент закiнчення зазначеного шестидесятиденного строку в системi депозитарного облiку встановлено обмеження на здiйснення операцiй з акцiями на пiдставi вiдповiдного рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про зупинення внесення змiн до системи депозитарного облiку, особи, зазначенi в пунктi 1, пiдпунктi "а" пункту 2 частини першої статтi 3 цього Закону, зобов'язанi передати такi належнi їм акцiї в управлiння iншiй особi протягом 60 днiв з дня вiдновлення внесення змiн до системи депозитарного облiку щодо вiдповiдних акцiй.

     У вказаних вище випадках особам, зазначеним у пунктi 1, пiдпунктi "а" пункту 2 частини першої статтi 3 цього Закону, забороняється передавати в управлiння належнi їм пiдприємства та корпоративнi права на користь членiв своєї сiм'ї.

(частина перша статтi 36 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.09.2020р. N 852-IX, у редакцiї Закону України вiд 29.04.2021р. N 1443-IX)

     2. Передача особами, зазначеними у пунктi 1, пiдпунктi "а" пункту 2 частини першої статтi 3 цього Закону, належних їм пiдприємств, якi за способом утворення (заснування) та формування статутного капiталу є унiтарним, здiйснюється шляхом укладення договору управлiння майном iз суб'єктом пiдприємницької дiяльностi.

     3. Передача особами, зазначеними у пунктi 1, пiдпунктi "а" пункту 2 частини першої статтi 3 цього Закону, належних їм корпоративних прав здiйснюється в один iз таких способiв:

     1) укладення договору управлiння майном iз суб'єктом пiдприємницької дiяльностi (крiм договору управлiння цiнними паперами та iншими фiнансовими iнструментами);

     2) укладення договору про управлiння портфелем фiнансових iнструментiв та/або грошовими коштами, призначеними для iнвестування у фiнансовi iнструменти, з iнвестицiйною фiрмою, яка має видану Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку лiцензiю на провадження дiяльностi з управлiння портфелем фiнансових iнструментiв;

(пункт 2 частини третьої статтi 36 у редакцiї Закону України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     3) укладення договору про створення венчурного пайового iнвестицiйного фонду для управлiння переданими корпоративними правами з компанiєю з управлiння активами, яка має лiцензiю Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку на провадження дiяльностi з управлiння активами.

     Передача корпоративних прав як оплата вартостi цiнних паперiв венчурного пайового iнвестицiйного фонду здiйснюється пiсля реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку випуску цiнних паперiв такого iнституту спiльного iнвестування.

     4. Особи, зазначенi у пунктi 1, пiдпунктi "а" пункту 2 частини першої статтi 3 цього Закону, не можуть укладати договори, зазначенi у частинах другiй та третiй цiєї статтi, iз суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, iнвестицiйними фiрмами та компанiями з управлiння активами, в яких працюють члени сiм'ї таких осiб.

(частина четверта статтi 36 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     5. Особи, зазначенi у пунктi 1, пiдпунктi "а" пункту 2 частини першої статтi 3 цього Закону, призначенi (обранi) на посаду, в одноденний термiн пiсля передачi в управлiння належних їм пiдприємств та корпоративних прав зобов'язанi письмово повiдомити про це Нацiональне агентство iз наданням нотарiально засвiдченої копiї укладеного договору.

     6. Вимоги цiєї статтi не поширюються на:

     1) осiб, якi входять як незалежнi члени до складу наглядової ради державного банку, державного пiдприємства, державної органiзацiї, що має на метi одержання прибутку, господарського товариства, у статутному капiталi якого бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток) належать державi;

     11) осiб, у власностi яких перебувають акцiї акцiонерного товариства - резидента України, сукупна номiнальна вартiсть яких не перевищує 0,25 прожиткового мiнiмуму, встановленого для працездатних осiб на 1 сiчня року, в якому особа призначена (обрана) на посаду, та сукупно не перевищують 5 вiдсоткiв голосуючих акцiй товариства;

(частину шосту статтi 36 доповнено пунктом 11 згiдно iз Законом України вiд 29.04.2021р. N 1443-IX)

     2) депутатiв мiсцевих рад (крiм тих, якi здiйснюють свої повноваження у вiдповiднiй радi на постiйнiй основi);

     3) помiчникiв-консультантiв народних депутатiв України, працiвникiв секретарiатiв Голови Верховної Ради України, Першого заступника Голови Верховної Ради України та заступника Голови Верховної Ради України, працiвникiв секретарiатiв депутатських фракцiй (депутатських груп) у Верховнiй Радi України, осiб, зазначених у пiдпунктi "к" пункту 1 частини першої статтi 3 цього Закону (крiм осiб, зазначених в iнших пiдпунктах пункту 1 або пiдпункту "а" пункту 2 частини першої статтi 3 цього Закону).

(частину шосту статтi 36 доповнено пунктом 3 згiдно iз Законом України вiд 03.12.2019р. N 319-IX, пункт 3 частини шостої статтi 36 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.11.2021р. N 1893-IX)
(статтю 36 доповнено частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 140-IX)

Роздiл VI
ПРАВИЛА ЕТИЧНОЇ ПОВЕДIНКИ

     Стаття 37. Вимоги до поведiнки осiб

     1. Загальнi вимоги до поведiнки осiб, зазначених у пунктi 1, пiдпунктi "а" пункту 2 частини першої статтi 3 цього Закону, якими вони зобов'язанi керуватися пiд час виконання своїх службових чи представницьких повноважень, пiдстави та порядок притягнення до вiдповiдальностi за порушення цих вимог встановлюються цим Законом, який є правовою основою для кодексiв чи стандартiв професiйної етики.

     2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi державної служби, затверджує загальнi правила етичної поведiнки державних службовцiв та посадових осiб мiсцевого самоврядування.

(абзац перший частини другої статтi 37 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 10.12.2015р. N 889-VIII)

     Державнi органи, органи влади Автономної Республiки Крим, органи мiсцевого самоврядування у випадку необхiдностi розробляють та забезпечують виконання галузевих кодексiв чи стандартiв етичної поведiнки їх працiвникiв, а також iнших осiб, уповноважених на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, прирiвняних до них осiб, якi здiйснюють дiяльнiсть у сферi їх управлiння.

     Стаття 38. Додержання вимог закону та етичних норм поведiнки

     1. Особи, зазначенi у пунктi 1, пiдпунктi "а" пункту 2 частини першої статтi 3 цього Закону, пiд час виконання своїх службових повноважень зобов'язанi неухильно додержуватися вимог закону та загальновизнаних етичних норм поведiнки, бути ввiчливими у стосунках з громадянами, керiвниками, колегами i пiдлеглими.

     Стаття 39. Прiоритет iнтересiв

     1. Особи, зазначенi у пунктi 1 частини першої статтi 3 цього Закону, представляючи державу чи територiальну громаду, дiють виключно в їх iнтересах.

     Стаття 40. Полiтична нейтральнiсть

     1. Особи, зазначенi у пунктi 1, пiдпунктi "а" пункту 2 частини першої статтi 3 цього Закону, зобов'язанi при виконаннi своїх службових повноважень дотримуватися полiтичної нейтральностi, уникати демонстрацiї у будь-якому виглядi власних полiтичних переконань або поглядiв, не використовувати службовi повноваження в iнтересах полiтичних партiй чи їх осередкiв або окремих полiтикiв.

     2. Положення частини першої цiєї статтi не поширюється на виборних осiб, помiчникiв-консультантiв народних депутатiв України, працiвникiв секретарiатiв Голови Верховної Ради України, Першого заступника Голови Верховної Ради України та заступника Голови Верховної Ради України, працiвникiв секретарiатiв депутатських фракцiй (депутатських груп) у Верховнiй Радi України та осiб, якi обiймають полiтичнi посади.

(частина друга статтi 40 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.12.2019р. N 319-IX)

     Стаття 41. Неупередженiсть

     1. Особи, зазначенi у пунктi 1, пiдпунктi "а" пункту 2 частини першої статтi 3 цього Закону, дiють неупереджено, незважаючи на приватнi iнтереси, особисте ставлення до будь-яких осiб, на свої полiтичнi погляди, iдеологiчнi, релiгiйнi або iншi особистi погляди чи переконання.

     Стаття 42. Компетентнiсть i ефективнiсть

     1. Особи, зазначенi у пунктi 1, пiдпунктi "а" пункту 2 частини першої статтi 3 цього Закону, сумлiнно, компетентно, вчасно, результативно i вiдповiдально виконують службовi повноваження та професiйнi обов'язки, рiшення та доручення органiв i осiб, яким вони пiдпорядкованi, пiдзвiтнi або пiдконтрольнi, не допускають зловживань та неефективного використання державної i комунальної власностi.

     Стаття 43. Нерозголошення iнформацiї

     1. Особи, зазначенi у пунктi 1, пiдпунктi "а" пункту 2 частини першої статтi 3 цього Закону, не розголошують i не використовують в iнший спосiб конфiденцiйну та iншу iнформацiю з обмеженим доступом, що стала їм вiдома у зв'язку з виконанням своїх службових повноважень та професiйних обов'язкiв, крiм випадкiв, встановлених законом.

     Стаття 44. Утримання вiд виконання незаконних рiшень чи доручень

     1. Особи, зазначенi у пунктi 1, пiдпунктi "а" пункту 2 частини першої статтi 3 цього Закону, незважаючи на приватнi iнтереси, утримуються вiд виконання рiшень чи доручень керiвництва, якщо вони суперечать закону.

     2. Особи, зазначенi у пунктi 1, пiдпунктi "а" пункту 2 частини першої статтi 3 цього Закону, самостiйно оцiнюють правомiрнiсть наданих керiвництвом рiшень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разi виконання таких рiшень чи доручень.

     3. У разi отримання для виконання рiшень чи доручень, якi особа, зазначена у пунктi 1, пiдпунктi "а" пункту 2 частини першої статтi 3 цього Закону, вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи iнтересам окремих громадян, юридичних осiб, державним або суспiльним iнтересам, вона повинна негайно в письмовiй формi повiдомити про це керiвника органу, пiдприємства, установи, органiзацiї, в якому вона працює, а виборнi особи - Нацiональне агентство.

Роздiл VII
ФIНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ

     Стаття 45. Подання декларацiй осiб, уповноважених на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування

     1. Особи, зазначенi у пунктi 1, пiдпунктах "а" i "в" пункту 2 частини першої статтi 3 цього Закону, зобов'язанi щорiчно до 1 квiтня подавати шляхом заповнення на офiцiйному веб-сайтi Нацiонального агентства декларацiю особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування (далi - декларацiя), за минулий рiк за формою, що визначається Нацiональним агентством.

(частина перша статтi 45 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.03.2017р. N 1975-VIII, вiд 02.10.2019р. N 140-IX)

     2. Особи, зазначенi у пунктi 1, пiдпунктах "а" i "в" пункту 2 частини першої статтi 3 цього Закону, якi припиняють дiяльнiсть, пов'язану з виконанням функцiй держави або мiсцевого самоврядування, подають декларацiю особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, за перiод, не охоплений ранiше поданими декларацiями.

(абзац перший частини другої статтi 45 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.03.2017р. N 1975-VIII, вiд 02.10.2019р. N 140-IX)

     Особи, якi припинили дiяльнiсть, пов'язану з виконанням функцiй держави або мiсцевого самоврядування, або iншу дiяльнiсть, зазначену у пiдпунктах "а" i "в" пункту 2 частини першої статтi 3, зобов'язанi наступного року пiсля припинення дiяльностi подавати в установленому частиною першою цiєї статтi порядку декларацiю особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, або iншу дiяльнiсть, зазначену у пiдпунктах "а" i "в" пункту 2 частини першої статтi 3, за минулий рiк.

(абзац другий частини другої статтi 45 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.03.2017р. N 1975-VIII, вiд 02.10.2019р. N 140-IX)

     3. Особа, яка претендує на зайняття посади, зазначеної у пунктi 1, пiдпунктi "а" пункту 2 частини першої статтi 3 цього Закону, та особа, зазначена у пунктi 4 (крiм осiб, якi балотуються кандидатами у депутати Верховної Ради Автономної Республiки Крим, мiсцевих рад, на посади сiльських, селищних, мiських голiв) частини першої статтi 3 цього Закону, до призначення або обрання на вiдповiдну посаду подає в установленому цим Законом порядку декларацiю особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, за минулий рiк. Особа, обрана депутатом Верховної Ради Автономної Республiки Крим, депутатом мiсцевої ради, сiльським, селищним, мiським головою, подає таку декларацiю впродовж п'ятнадцяти календарних днiв з дня набуття повноважень вiдповiдно депутата, сiльського, селищного, мiського голови.

(абзац перший частини третьої статтi 45 у редакцiї Закону України вiд 16.07.2020р. N 805-IX)

     Особи, зазначенi у пiдпунктi "в" пункту 2 частини першої статтi 3 цього Закону, подають в установленому цим Законом порядку декларацiю особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, за минулий рiк у разi входження до складу конкурсної або дисциплiнарної комiсiї, утвореної вiдповiдно до законiв України "Про державну службу", "Про службу в органах мiсцевого самоврядування", цього та iнших законiв України, Громадської ради доброчесностi, утвореної вiдповiдно до Закону України "Про судоустрiй i статус суддiв", - протягом десяти календарних днiв пiсля входження (включення, залучення, обрання, призначення) до складу вiдповiдної комiсiї, Громадської ради доброчесностi.

(абзац другий частини третьої статтi 45 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 140-IX)

     Абзац третiй частини третьої статтi 45 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 140-IX)
(частина третя статтi 45 у редакцiї Закону України вiд 23.03.2017р. N 1975-VIII)

     4. Упродовж семи днiв пiсля подання декларацiї суб'єкт декларування має право подати виправлену декларацiю, але не бiльше трьох разiв.

(абзац перший частини четвертої статтi 45 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 140-IX)

     У разi притягнення суб'єкта декларування до вiдповiдальностi за неподання, несвоєчасне подання декларацiї або в разi виявлення у нiй недостовiрних вiдомостей суб'єкт декларування зобов'язаний подати вiдповiдну декларацiю з достовiрними вiдомостями.

(частина четверта статтi 45 у редакцiї Закону України вiд 15.03.2016р. N 1022-VIII)

     5. Дiя роздiлу VII цього Закону не поширюється на посадових осiб закладiв, установ та органiзацiй, якi здiйснюють основну дiяльнiсть у сферi соцiального обслуговування населення, соцiальної та професiйної реабiлiтацiї осiб з iнвалiднiстю i дiтей з iнвалiднiстю, соцiального захисту ветеранiв вiйни та учасникiв антитерористичної операцiї, здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях, охорони здоров'я (крiм керiвникiв закладiв охорони здоров'я центрального, обласного, районного, мiського (мiст обласного значення, мiст Києва та Севастополя) рiвня), освiти (крiм керiвникiв вищих навчальних закладiв та їх заступникiв), науки (крiм президентiв Нацiональної академiї наук України та нацiональних галузевих академiй наук, перших вiце-президентiв, вiце-президентiв та головних учених секретарiв Нацiональної академiї наук України та нацiональних галузевих академiй наук, iнших членiв Президiї Нацiональної академiї наук України та президiй нацiональних галузевих академiй наук, обраних загальними зборами Нацiональної академiї наук України та нацiональних галузевих академiй наук вiдповiдно, керiвникiв науково-дослiдних iнститутiв та iнших наукових установ), культури, мистецтв, вiдновлення та збереження нацiональної пам'ятi, фiзичної культури, спорту, нацiонально-патрiотичного виховання, вiйськовослужбовцiв вiйськової служби за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод, вiйськової служби за призовом осiб iз числа резервiстiв в особливий перiод, вiйськової служби за призовом осiб офiцерського складу, а також вiйськових посадових осiб з числа вiйськовослужбовцiв вiйськової служби за контрактом осiб рядового складу, вiйськової служби за контрактом осiб сержантського i старшинського складу, вiйськовослужбовцiв молодшого офiцерського складу вiйськової служби за контрактом осiб офiцерського складу, крiм вiйськовослужбовцiв, якi проходять вiйськову службу у територiальних центрах комплектування та соцiальної пiдтримки.

(абзац перший частини п'ятої статтi 45 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.03.2017р. N 1975-VIII, вiд 19.06.2018р. N 2462-VIII, абзац перший частини п'ятої статтi 45 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 30.03.2021р. N 1357-IX)
(статтю 45 доповнено частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     Суб'єкти декларування, якi не мали можливостi до 1 квiтня за мiсцем вiйськової служби, роботи подати декларацiю осiб, уповноважених на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, за минулий рiк у зв'язку з виконанням завдань в iнтересах оборони України пiд час дiї особливого перiоду, безпосередньою участю у веденнi воєнних (бойових) дiй, у тому числi на територiї проведення антитерористичної операцiї, та здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях, направленням до iнших держав для участi в мiжнародних операцiях з пiдтримання миру i безпеки у складi нацiональних контингентiв або нацiонального персоналу, виконанням iнших завдань в iнтересах нацiональної безпеки i оборони, подають таку декларацiю за звiтний рiк протягом 90 календарних днiв iз дня прибуття до мiсця проходження вiйськової служби, роботи чи дня закiнчення проходження вiйськової служби, визначеного частиною другою статтi 24 Закону України "Про вiйськовий обов'язок i вiйськову службу".

(частину п'яту статтi 45 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 23.03.2017р. N 1975-VIII, абзац другий частини п'ятої статтi 45 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 19.06.2018р. N 2462-VIII, вiд 17.09.2020р. N 912-IX)

     Особи, визначенi абзацом другим частини п'ятої цiєї статтi, звiльняються вiд обов'язку подання декларацiї, за умови неперебування на iнших посадах, визначених у пунктi 1, пiдпунктi "а" пункту 2 частини першої статтi 3 цього Закону.

(частину п'яту статтi 45 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 23.03.2017р. N 1975-VIII)

     6. Дiя роздiлу VII цього Закону не поширюється на iноземцiв-нерезидентiв, якi входять як незалежнi члени до складу наглядової ради державного банку, державного пiдприємства, державної органiзацiї, що має на метi одержання прибутку, господарського товариства, у статутному капiталi якого бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток) належать державi.

(статтю 45 доповнено частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 140-IX)

     Стаття 46. Iнформацiя, що зазначається в декларацiї

     1. У декларацiї зазначаються вiдомостi про:

     1) прiзвище, iм'я, по батьковi, число, мiсяць i рiк народження, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв, серiю та номер паспорта громадянина України суб'єкта декларування та членiв його сiм'ї, унiкальний номер запису в Єдиному державному демографiчному реєстрi суб'єкта декларування та членiв його сiм'ї (у разi формування такого унiкального номера), зареєстроване мiсце їх проживання, а також мiсце фактичного проживання або поштову адресу, на яку суб'єкту декларування Нацiональним агентством може бути надiслано кореспонденцiю, мiсце роботи (проходження служби) або мiсце майбутньої роботи (проходження служби), займану посаду або посаду, на яку претендує, та категорiю посади (якщо така є) суб'єкта декларування, у тому числi належнiсть до службових осiб, якi займають вiдповiдальне та особливо вiдповiдальне становище, суб'єктiв декларування, якi займають посади, пов'язанi з високим рiвнем корупцiйних ризикiв, а також належнiсть до нацiональних публiчних дiячiв вiдповiдно до Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

(пункт 1 частини першої статтi 46 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.03.2016р. N 1022-VIII, у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 140-IX, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 29.04.2021р. N 1443-IX)

     Вiйськовослужбовцi рядового, сержантського i старшинського складу, молодшого та старшого офiцерського складу не зазначають вiдомостi про мiсце роботи (проходження служби) або мiсце майбутньої роботи (проходження служби), займану посаду;

(пункт 1 частини першої статтi 46 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 23.03.2017р. N 1975-VIII)

     особи, зазначенi у пiдпунктi "в" пункту 2 частини першої статтi 3 цього Закону, - також вiдомостi про назву конкурсної чи дисциплiнарної комiсiї, до складу якої вони входять (входили);

(пункт 1 частини першої статтi 46 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 23.03.2017р. N 1975-VIII, абзац третiй пункту 1 частини першої статтi 46 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 140-IX, абзац третiй пункту 1 частини першої статтi 46 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.03.2020р. N 524-IX)

     2) об'єкти нерухомостi, що належать суб'єкту декларування та членам його сiм'ї на правi приватної власностi, включаючи спiльну власнiсть, або знаходяться у них в орендi чи на iншому правi користування, незалежно вiд форми укладення правочину, внаслiдок якого набуте таке право. Такi вiдомостi включають:

     а) данi щодо виду, характеристики майна, мiсцезнаходження, дату набуття майна у власнiсть, оренду або iнше право користування, вартiсть майна на дату набуття його у власнiсть, володiння або користування;

     б) у разi якщо нерухоме майно перебуває у спiльнiй власностi, про усiх спiввласникiв такого майна вказуються вiдомостi, зазначенi у пунктi 1 частини першої цiєї статтi, або найменування вiдповiдної юридичної особи iз зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв. У разi якщо нерухоме майно перебуває в орендi або на iншому правi користування, про власника такого майна також вказуються вiдомостi, зазначенi у пунктi 1 частини першої цiєї статтi, або найменування вiдповiдної юридичної особи iз зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв;

(пiдпункт "б" пункту 2 частини першої статтi 46 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII)

     Не пiдлягає декларуванню окреме технiчно обладнане службове примiщення з розташуванням у ньому постiйного робочого мiсця помiчника-консультанта народного депутата (громадська приймальня), що є державною власнiстю чи комунальною власнiстю територiальної громади, знаходиться в управлiннi мiсцевих органiв виконавчої влади чи органiв мiсцевого самоврядування i перебуває в орендi чи на iншому правi користування в суб'єкта декларування;

(пункт 2 частини першої статтi 46 доповнено абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 29.04.2021р. N 1443-IX)

     21) об'єкти незавершеного будiвництва, об'єкти, не прийнятi в експлуатацiю або право власностi на якi не зареєстроване в установленому законом порядку, якi:

     а) належать суб'єкту декларування або членам його сiм'ї на правi власностi вiдповiдно до Цивiльного кодексу України;

     б) розташованi на земельних дiлянках, що належать суб'єкту декларування або членам його сiм'ї на правi приватної власностi, включаючи спiльну власнiсть, або переданi їм в оренду чи на iншому правi користування, незалежно вiд правових пiдстав набуття такого права;

     в) повнiстю або частково побудованi з матерiалiв чи за кошти суб'єкта декларування або членiв його сiм'ї.

     Такi вiдомостi включають:

     а) iнформацiю про мiсцезнаходження об'єкта;

     б) iнформацiю про власника або користувача земельної дiлянки, на якiй здiйснюється будiвництво об'єкта;

     в) якщо об'єкт перебуває у спiльнiй власностi - про всiх його спiввласникiв зазначаються вiдомостi, передбаченi пунктом 1 частини першої цiєї статтi, або найменування вiдповiдної юридичної особи iз зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв;

(частину першу статтi 46 доповнено пунктом 21 згiдно iз Законом України вiд 16.07.2015р. N 631-VIII)

     3) цiнне рухоме майно, вартiсть якого перевищує 100 прожиткових мiнiмумiв, встановлених для працездатних осiб на 1 сiчня звiтного року, що належить суб'єкту декларування або членам його сiм'ї на правi приватної власностi, у тому числi спiльної власностi, або перебуває в її володiннi або користуваннi незалежно вiд форми правочину, внаслiдок якого набуте таке право. Такi вiдомостi включають:

(абзац перший пункту 3 частини першої статтi 46 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 15.03.2016р. N 1022-VIII, вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII)

     а) данi щодо виду майна, характеристики майна, дату набуття його у власнiсть, володiння або користування, вартiсть майна на дату його набуття у власнiсть, володiння або користування;

     б) данi щодо транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв, а також щодо їх марки та моделi, року випуску, iдентифiкацiйного номера (за наявностi). Вiдомостi про транспортнi засоби та iншi самохiднi машини i механiзми зазначаються незалежно вiд їх вартостi;

     в) у разi якщо рухоме майно перебуває у спiльнiй власностi, про усiх спiввласникiв такого майна також вказуються вiдомостi, зазначенi у пунктi 1 частини першої цiєї статтi, або найменування вiдповiдної юридичної особи iз зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв. У разi якщо рухоме майно перебуває у володiннi або користуваннi, про власникiв такого майна також вказуються вiдомостi, зазначенi у пунктi 1 частини першої цiєї статтi, або найменування вiдповiдної юридичної особи iз зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв;

(пiдпункт "в" пункту 3 частини першої статтi 46 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII)

     Примiтка. Декларування цiнного рухомого майна, зазначеного у цьому пунктi (крiм транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв), права на яке набутi до подання суб'єктом декларування першої декларацiї вiдповiдно до вимог цього Закону, здiйснюється з обов'язковим зазначенням iнформацiї про набуття такого майна до початку перiоду здiйснення дiяльностi iз виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування або у такий перiод. При цьому зазначення даних щодо його вартостi та дати набуття у власнiсть, володiння або користування не є обов'язковим;

(пункт 3 частини першої статтi 46 доповнено абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 15.03.2016р. N 1022-VIII)

     4) цiннi папери, у тому числi акцiї, облiгацiї, чеки, сертифiкати, векселi, що належать суб'єкту декларування або членам його сiм'ї, iз вiдображенням вiдомостей стосовно виду цiнного папера, його емiтента, дати набуття цiнних паперiв у власнiсть, кiлькостi та номiнальної вартостi цiнних паперiв. У разi якщо цiннi папери переданi в управлiння iншiй особi, щодо цiєї особи також вказуються вiдомостi, зазначенi у пунктi 1 частини першої цiєї статтi, або найменування вiдповiдної юридичної особи iз зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв;

(пункт 4 частини першої статтi 46 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII)

     5) iншi корпоративнi права, що належать суб'єкту декларування або членам його сiм'ї, iз зазначенням найменування кожного суб'єкта господарювання, його органiзацiйно-правової форми, коду Єдиного державного реєстру пiдприємств i органiзацiй України, частки у статутному (складеному) капiталi товариства, пiдприємства, органiзацiї у грошовому та вiдсотковому вираженнi;

     51) юридичнi особи, кiнцевим бенефiцiарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сiм'ї.

     Термiни "кiнцевий бенефiцiарний власник (контролер)", "траст" вживаються у значеннях, наведених у Законi України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

(частину першу статтi 46 доповнено пунктом 51 згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII, пункт 51 частини першої статтi 46 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 140-IX)

     6) нематерiальнi активи, що належать суб'єкту декларування або членам його сiм'ї, у тому числi об'єкти iнтелектуальної власностi, що можуть бути оцiненi в грошовому еквiвалентi, криптовалюти. До вiдомостей щодо нематерiальних активiв включаються данi про вид та характеристики таких активiв, вартiсть активiв на момент виникнення права власностi, а також про дату виникнення права на них;

(пункт 6 частини першої статтi 46 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 140-IX)

     7) отриманi доходи суб'єкта декларування або членiв його сiм'ї, у тому числi доходи у виглядi заробiтної плати (грошового забезпечення), отриманi як за основним мiсцем роботи, так i за сумiсництвом, гонорари, дивiденди, проценти, роялтi, страховi виплати, благодiйна допомога, пенсiя, доходи вiд вiдчуження цiнних паперiв та корпоративних прав, подарунки та iншi доходи.

(абзац перший пункту 7 частини першої статтi 46 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 140-IX)

     Такi вiдомостi включають данi про вид доходу, джерело доходу та його розмiр. Вiдомостi щодо подарунка зазначаються лише у разi, якщо його вартiсть перевищує п'ять прожиткових мiнiмумiв, встановлених для працездатних осiб на 1 сiчня звiтного року, а для подарункiв у виглядi грошових коштiв - якщо розмiр таких подарункiв, отриманих вiд однiєї особи (групи осiб) протягом року, перевищує п'ять прожиткових мiнiмумiв, встановлених для працездатних осiб на 1 сiчня звiтного року;

(абзац перший пункту 7 частини першої статтi 46 у редакцiї Закону України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII)

     8) наявнi у суб'єкта декларування або членiв його сiм'ї грошовi активи, у тому числi готiвковi кошти, кошти, розмiщенi на банкiвських рахунках або якi зберiгаються у банку, внески до кредитних спiлок та iнших небанкiвських фiнансових установ, кошти, позиченi третiм особам, а також активи у дорогоцiнних (банкiвських) металах. Вiдомостi щодо грошових активiв включають данi про вид, розмiр та валюту активу, а також найменування та код Єдиного державного реєстру пiдприємств i органiзацiй України установи, в якiй вiдкритi вiдповiднi рахунки або до якої зробленi вiдповiднi внески. Не пiдлягають декларуванню наявнi грошовi активи (у тому числi готiвковi кошти, кошти, розмiщенi на банкiвських рахунках, внески до кредитних спiлок та iнших небанкiвських фiнансових установ, кошти, позиченi третiм особам) та активи у дорогоцiнних (банкiвських) металах, сукупна вартiсть яких не перевищує 50 прожиткових мiнiмумiв, встановлених для працездатних осiб на 1 сiчня звiтного року;

(пункт 8 частини першої статтi 46 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII, вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII, вiд 02.10.2019р. N 140-IX)

     81) банкiвськi та iншi фiнансовi установи, у тому числi за кордоном, у яких у суб'єкта декларування або членiв його сiм'ї вiдкритi рахунки (незалежно вiд типу рахунку, а також рахунки, вiдкритi третiми особами на iм'я суб'єкта декларування або членiв його сiм'ї) або зберiгаються кошти, iнше майно. Такi вiдомостi включають данi про тип та номер рахунку (крiм номерiв рахункiв, на яких облiковуються некомпенсованi грошовi заощадження громадян України в установах акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України", помiщенi в перiод до 2 сiчня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР, що дiяли на територiї України), данi про банкiвську або iншу фiнансову установу, осiб, якi мають право розпоряджатися таким рахунком або мають доступ до iндивiдуального банкiвського сейфа, осiб, якi вiдкрили рахунок на iм'я суб'єкта декларування або членiв його сiм'ї;

(частину першу статтi 46 доповнено пунктом 81 згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 140-IX, пункт 81 частини першої статтi 46 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 29.04.2021р. N 1443-IX)

     9) фiнансовi зобов'язання суб'єкта декларування або членiв його сiм'ї, у тому числi отриманi кредити, позики, зобов'язання за договорами лiзингу, розмiр сплачених коштiв у рахунок основної суми позики (кредиту) та процентiв за позикою (кредитом), залишок позики (кредиту) станом на кiнець звiтного перiоду, зобов'язання за договорами страхування та недержавного пенсiйного забезпечення. Вiдомостi щодо фiнансових зобов'язань включають данi про вид зобов'язання, його розмiр, валюту зобов'язання, iнформацiю про особу, стосовно якої виникли такi зобов'язання, вiдповiдно до пункту 1 частини першої цiєї статтi, або найменування вiдповiдної юридичної особи iз зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, та дату виникнення зобов'язання. Такi вiдомостi зазначаються лише у разi, якщо розмiр зобов'язання перевищує 50 прожиткових мiнiмумiв, встановлених для працездатних осiб на 1 сiчня звiтного року.

(абзац перший пункту 9 частини першої статтi 46 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII, вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII, вiд 02.10.2019р. N 140-IX)

     У разi якщо предметом правочину щодо забезпечення виконання зобов'язання є нерухоме або рухоме майно, в декларацiї зазначаються вид майна, його мiсцезнаходження, вартiсть та iнформацiя про власника майна вiдповiдно до пункту 1 частини першої цiєї статтi або найменування вiдповiдної юридичної особи iз зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв. У разi якщо засобом забезпечення отриманого зобов'язання є порука, в декларацiї має бути вказано iнформацiю про поручителя, зазначену у пунктi 1 частини першої цiєї статтi, або найменування вiдповiдної юридичної особи iз зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв;

(абзац другий пункту 9 частини першої статтi 46 у редакцiї Закону України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII)

     10) видатки, а також будь-якi iншi правочини, вчиненi у звiтному перiодi, на пiдставi яких у суб'єкта декларування виникає або припиняється право власностi, володiння чи користування, у тому числi спiльної власностi, на нерухоме або рухоме майно, нематерiальнi та iншi активи, а також виникають фiнансовi зобов'язання, якi зазначенi у пунктах 2 - 9 частини першої цiєї статтi.

(абзац перший пункту 10 частини першої статтi 46 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 140-IX)

     Такi вiдомостi зазначаються у разi, якщо розмiр вiдповiдного видатку перевищує 50 прожиткових мiнiмумiв, встановлених для працездатних осiб на 1 сiчня звiтного року; до таких вiдомостей включаються данi про вид правочину, його предмет. На письмовий запит Нацiонального агентства суб'єкт декларування надає iнформацiю щодо найменування контрагента.

(абзац другий пункту 10 частини першої статтi 46 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII, у редакцiї Закону України вiд 15.03.2016р. N 1022-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII)

     11) посаду чи роботу, що виконується або виконувалася за сумiсництвом: данi про займану посаду чи роботу (оплачувану чи нi), що виконується за договором (контрактом), найменування юридичної чи фiзичної особи, в якiй (яких) особа працює або працювала за сумiсництвом, iз зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, або прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи iз зазначенням її реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв;

     12) входження суб'єкта декларування до керiвних, ревiзiйних чи наглядових органiв громадських об'єднань, благодiйних органiзацiй, саморегулiвних чи самоврядних професiйних об'єднань, членство в таких об'єднаннях (органiзацiях) iз зазначенням назви вiдповiдних об'єднань (органiзацiй) та їх коду Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв.

     2. Вiдомостi, зазначенi у частинi першiй цiєї статтi, подаються незалежно вiд того, знаходиться об'єкт декларування на територiї України чи за її межами.

     Нацiональне агентство визначає у формi декларацiї данi, що повиннi зазначатися з метою iдентифiкацiї фiзичних або юридичних осiб, у тому числi iноземцiв, осiб без громадянства, iноземних юридичних осiб, а також об'єктiв декларування, iнформацiя щодо яких подається у декларацiї.

(частину другу статтi 46 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 140-IX)

     Данi про об'єкт декларування, що перебував у володiннi або користуваннi суб'єкта декларування або членiв його сiм'ї, зазначаються в декларацiї, якщо такий об'єкт перебував у володiннi або користуваннi станом на останнiй день звiтного перiоду або протягом не менше половини днiв протягом звiтного перiоду.

(частину другу статтi 46 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 140-IX)

     3. У декларацiї зазначаються також вiдомостi про об'єкти декларування, передбаченi пунктами 2 - 8 частини першої цiєї статтi, що є об'єктами права власностi третьої особи, якщо суб'єкт декларування або член його сiм'ї отримує чи має право на отримання доходу вiд такого об'єкта або може прямо чи опосередковано (через iнших фiзичних або юридичних осiб) вчиняти щодо такого об'єкта дiї, тотожнi за змiстом здiйсненню права розпорядження ним.

     Вiдомостi, передбаченi цiєю частиною, не зазначаються в декларацiї, якщо вiдповiднi об'єкти належать на правi власностi юридичнiй особi, зазначенiй у пунктi 51 частини першої цiєї статтi, та їх головним призначенням є використання у господарськiй дiяльностi такої юридичної особи (промислове обладнання, спецiальна технiка тощо).

     Положення цiєї частини застосовуються пiд час подання декларацiї службовими особами, якi займають вiдповiдальне та особливо вiдповiдальне становище, а також суб'єктами декларування, якi займають посади, пов'язанi з високим рiвнем корупцiйних ризикiв, вiдповiдно до статтi 513 цього Закону.

(абзац третiй частини третьої статтi 46 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.12.2020р. N 1079-IX)
(статтю 46 доповнено новою частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 16.07.2015р. N 631-VIII, у зв'язку з цим частини третю - шосту вважати вiдповiдно частинами четвертою - сьомою)

     4. Вiдомостi, передбаченi пунктом 10 частини першої цiєї статтi, не зазначаються у декларацiях осiб, якi претендують на зайняття посади, зазначеної у пунктi 1, пiдпунктi "а" пункту 2 частини першої статтi 3 цього Закону, а також у декларацiях, що подаються вiдповiдно до абзацiв другого i третього частини третьої статтi 45 цього Закону.

(частина четверта статтi 46 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.03.2017р. N 1975-VIII, вiд 02.10.2019р. N 140-IX)

     5. Вiдображення доходiв i видаткiв суб'єктiв декларування здiйснюється у грошовiй одиницi України.

     Вартiсть майна, майнових прав, активiв, iнших об'єктiв декларування, передбачених частиною першою цiєї статтi, зазначається у грошовiй одиницi України на момент їх набуття у власнiсть або останньої грошової оцiнки.

     Вартiсть майна, майнових прав, активiв, iнших об'єктiв декларування, що перебувають у володiннi чи користуваннi суб'єкта декларування, зазначається у випадку, якщо вона вiдома суб'єкту декларування або повинна була стати вiдомою внаслiдок вчинення вiдповiдного правочину.

     6. Доходи/видатки, одержанi/здiйсненi в iноземнiй валютi, з метою вiдображення у декларацiї перераховуються в грошовiй одиницi України за валютним (обмiнним) курсом Нацiонального банку України, що дiяв на дату одержання доходiв/здiйснення видаткiв. Щодо доходiв/видаткiв, одержаних/здiйснених за кордоном, зазначається держава, в якiй їх було одержано/здiйснено.

     7. У разi вiдмови члена сiм'ї суб'єкта декларування надати будь-якi вiдомостi чи їх частину для заповнення декларацiї суб'єкт декларування зобов'язаний зазначити про це в декларацiї, вiдобразивши всю вiдому йому iнформацiю про такого члена сiм'ї, визначену пунктами 1 - 12 частини першої цiєї статтi.

     Примiтка. У цiлях роздiлу VII з урахуванням положень статтi 1 цього Закону членами сiм'ї суб'єкта декларування, якi не є його подружжям або неповнолiтнiми дiтьми станом на останнiй день звiтного перiоду, вважаються особи, що спiльно проживали iз суб'єктом декларування станом на останнiй день звiтного перiоду або сукупно протягом не менше 183 днiв протягом року, що передує року подання декларацiї.

(статтю 46 доповнено примiткою згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 140-IX, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.03.2020р. N 524-IX)

     Здiйснення операцiй iз купiвлi, продажу або обмiну iноземної валюти за рахунок власних грошових активiв суб'єкта декларування або членiв його сiм'ї не потребує вiдображення в декларацiї вiдомостей, передбачених пунктом 10 частини першої цiєї статтi, а також не потребує повiдомлення про суттєвi змiни в майновому станi суб'єкта декларування.

(примiтку до статтi 46 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 29.04.2021р. N 1443-IX)

     Стаття 47. Облiк та оприлюднення декларацiй

     1. Поданi декларацiї включаються до Єдиного державного реєстру декларацiй осiб, уповноважених на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, що формується та ведеться Нацiональним агентством у визначеному ним порядку. На офiцiйному веб-сайтi Нацiонального агентства забезпечується вiдкритий цiлодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацiй осiб, уповноважених на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, шляхом можливостi перегляду, копiювання та роздруковування iнформацiї, а також у виглядi набору даних (електронного документа), органiзованого у форматi, що дозволяє його автоматизоване оброблення електронними засобами (машинозчитування) з метою повторного використання.

(абзац перший частини першої статтi 47 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 02.10.2019р. N 140-IX, вiд 15.12.2020р. N 1079-IX)

     Абзац другий частини першої статтi 47 виключено

(виключено згiдно iз Законом України вiд 15.12.2020р. N 1079-IX)

     Абзац третiй частини першої статтi 47 виключено

(виключено згiдно iз Законом України вiд 15.12.2020р. N 1079-IX)

     Зазначенi у декларацiї вiдомостi щодо реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв або серiї та номера паспорта громадянина України, унiкального номера запису в Єдиному державному демографiчному реєстрi, мiсця проживання, дати народження фiзичних осiб, щодо яких зазначається iнформацiя в декларацiї, мiсцезнаходження об'єктiв, якi наводяться в декларацiї (крiм областi, району, населеного пункту, де знаходиться об'єкт), номера рахунку в банкiвськiй чи iншiй фiнансовiй установi, є iнформацiєю з обмеженим доступом та не пiдлягають вiдображенню у вiдкритому доступi.

(абзац четвертий частини першої статтi 47 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 14.07.2015р. N 597-VIII, вiд 04.03.2020р. N 524-IX)

     2. Iнформацiя про особу в Єдиному державному реєстрi декларацiй осiб, уповноважених на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, зберiгається упродовж всього часу виконання цiєю особою функцiй держави або мiсцевого самоврядування, а також упродовж п'яти рокiв пiсля припинення виконання нею зазначених функцiй, крiм останньої декларацiї, поданої особою, яка зберiгається безстроково.

     Стаття 48. Виключена

(статтю 48 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 31.10.2019р. N 263-IX, вiд 17.09.2020р. N 912-IX, виключена згiдно iз Законом України вiд 15.12.2020р. N 1079-IX)

     Стаття 49. Виключена

(стаття 48 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 15.03.2016р. N 1022-VIII, вiд 23.03.2017р. N 1975-VIII, вiд 02.10.2019р. N 140-IX, виключена згiдно iз Законом України вiд 15.12.2020р. N 1079-IX)

     Стаття 50. Виключена

(стаття 50 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 10.12.2015р. N 889-VIII, вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII, вiд 25.04.2019р. N 2704-VIII, вiд 02.10.2019р. N 140-IX, вiд 17.06.2020р. N 720-IX, виключена згiдно iз Законом України вiд 15.12.2020р. N 1079-IX)
(змiни до статтi 50, передбаченi абзацом шостим пiдпункту 35 пункту 5 роздiлу VI Закону України вiд 28.01.2021р. N 1150-IX, внесенi не будуть у зв'язку з виключенням Законом України вiд 15.12.2020р. N 1079-IX цiєї статтi 30.12.2020р.)

     Стаття 51. Виключена

(виключена згiдно iз Законом України вiд 15.12.2020р. N 1079-IX)

     Стаття 511. Контроль та перевiрка декларацiй

     1. Нацiональне агентство проводить щодо декларацiй, поданих суб'єктами декларування, такi види контролю:

     1) щодо своєчасностi подання;

     2) щодо правильностi та повноти заповнення;

     3) логiчний та арифметичний контроль.

     2. Нацiональне агентство проводить повну перевiрку декларацiй вiдповiдно до цього Закону.

     3. Порядок проведення передбачених цiєї статтею видiв контролю, а також повної перевiрки декларацiї визначається Нацiональним агентством.

     4. Проведення контролю та перевiрки декларацiй, а також рiшення, прийнятi за їхнiми результатами, не перешкоджають проведенню досудового розслiдування та судового провадження у порядку, передбаченому Кримiнальним процесуальним кодексом України.

     5. Зазначенi в частинi першiй цiєї статтi види контролю щодо декларацiй, поданих особами, якi за посадами, що вони займають, належать до кадрового складу розвiдувальних органiв України та/або займають посади, перебування на яких пов'язане з державною таємницею у зв'язку з безпосереднiм здiйсненням такими особами оперативно-розшукової, контррозвiдувальної, розвiдувальної дiяльностi, а також особами, якi претендують на зайняття таких посад, та особами, якi припинили дiяльнiсть, проводять уповноваженi пiдроздiли (уповноваженi особи) вiдповiдних державних органiв чи вiйськових формувань у порядку, що визначається Нацiональним агентством.

     6. Особливостi проведення повної перевiрки декларацiй, поданих суддями, суддями Конституцiйного Суду України, встановлюються статтею 522 цього Закону.

(Закон доповнено статтею 511 згiдно iз Законом України вiд 15.12.2020р. N 1079-IX)

     Стаття 512. Встановлення своєчасностi подання декларацiй

     1. Державнi органи, органи влади Автономної Республiки Крим, органи мiсцевого самоврядування, а також юридичнi особи публiчного права зобов'язанi перевiряти факт подання суб'єктами декларування, якi в них працюють (працювали або входять чи входили до складу утвореної в органi конкурсної комiсiї, до складу Громадської ради доброчесностi), вiдповiдно до цього Закону декларацiй та повiдомляти Нацiональне агентство про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацiй у визначеному ним порядку.

     2. Якщо за результатами контролю встановлено, що суб'єкт декларування не подав декларацiю, Нацiональне агентство письмово повiдомляє такого суб'єкта про факт неподання декларацiї, i суб'єкт декларування повинен протягом десяти днiв з дня отримання такого повiдомлення подати декларацiю в порядку, визначеному частиною першою статтi 45 цього Закону.

     Одночасно Нацiональне агентство письмово повiдомляє про факт неподання декларацiї спецiально уповноваженим суб'єктам у сферi протидiї корупцiї, а також керiвнику державного органу, органу влади Автономної Республiки Крим, органу мiсцевого самоврядування, їх апарату, юридичної особи публiчного права про факт неподання декларацiї вiдповiдним суб'єктом декларування.

     3. У разi встановлення Нацiональним агентством факту неподання декларацiї суддею, суддею Конституцiйного Суду України Нацiональне агентство письмово повiдомляє про такi обставини вiдповiдно Вищiй радi правосуддя або Головi Конституцiйного Суду України.

(Закон доповнено статтею 512 згiдно iз Законом України вiд 15.12.2020р. N 1079-IX)

     Стаття 513. Повна перевiрка декларацiй

     1. Повна перевiрка декларацiї полягає у з'ясуваннi достовiрностi задекларованих вiдомостей, точностi оцiнки задекларованих активiв, перевiрцi на наявнiсть конфлiкту iнтересiв та ознак незаконного збагачення чи необґрунтованостi активiв i може здiйснюватися у перiод здiйснення суб'єктом декларування дiяльностi, пов'язаної з виконанням функцiй держави або мiсцевого самоврядування, а також протягом трьох рокiв пiсля припинення такої дiяльностi.

     Обов'язковiй повнiй перевiрцi пiдлягають декларацiї службових осiб, якi займають вiдповiдальне та особливо вiдповiдальне становище, суб'єктiв декларування, якi займають посади, пов'язанi з високим рiвнем корупцiйних ризикiв, перелiк яких затверджується Нацiональним агентством.

     Обов'язковiй повнiй перевiрцi також пiдлягають декларацiї, поданi iншими суб'єктами декларування, у разi виявлення у них невiдповiдностей за результатами логiчного та арифметичного контролю.

     Нацiональне агентство проводить повну перевiрку декларацiї, а також самостiйно проводить повну перевiрку iнформацiї, яка пiдлягає вiдображенню в декларацiї, щодо членiв сiм'ї суб'єкта декларування у випадках, передбачених частиною сьомою статтi 46 цього Закону.

     Нацiональне агентство проводить перевiрку декларацiї на пiдставi iнформацiї, отриманої вiд фiзичних та юридичних осiб, iз засобiв масової iнформацiї та iнших джерел, про можливе вiдображення у декларацiї недостовiрних вiдомостей.

     Нацiональне агентство визначає порядок вiдбору декларацiй для проведення обов'язкової повної перевiрки та черговiсть такої перевiрки на пiдставi оцiнки ризикiв, а також порядок автоматизованого розподiлу обов'язкiв з проведення повної перевiрки мiж уповноваженими особами Нацiонального агентства.

     Нацiональне агентство за допомогою програмних засобiв Єдиного державного реєстру декларацiй осiб, уповноважених на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, забезпечує ведення черги декларацiй, вiдiбраних для проведення їх повної перевiрки, та iнформує суб'єкта декларування про включення поданої ним декларацiї до зазначеної черги декларацiй.

     2. У разi встановлення за результатами повної перевiрки декларацiї вiдображення у декларацiї недостовiрних вiдомостей Нацiональне агентство письмово повiдомляє про це керiвника вiдповiдного державного органу, органу влади Автономної Республiки Крим, органу мiсцевого самоврядування, їх апарату, юридичної особи публiчного права, в якому працює вiдповiдний суб'єкт декларування, та спецiально уповноваженi суб'єкти у сферi протидiї корупцiї.

     3. У разi виявлення за результатами повної перевiрки декларацiї ознак необґрунтованостi активiв Нацiональним агентством надається можливiсть суб'єкту декларування протягом десяти робочих днiв надати письмове пояснення за таким фактом iз вiдповiдними доказами. У разi ненадання суб'єктом декларування у зазначенi строки письмових пояснень i доказiв чи надання не в повному обсязi Нацiональне агентство iнформує про це Нацiональне антикорупцiйне бюро України та Спецiалiзовану антикорупцiйну прокуратуру.

     Примiтка. Пiд службовими особами, якi займають вiдповiдальне та особливо вiдповiдальне становище, в цiй статтi розумiються Президент України, Прем'єр-мiнiстр України, член Кабiнету Мiнiстрiв України, перший заступник або заступник мiнiстра, член Нацiональної ради України з питань телебачення i радiомовлення, Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, Антимонопольного комiтету України, уповноважений з розгляду скарг про порушення законодавства у сферi публiчних закупiвель, Голова Державного комiтету телебачення i радiомовлення України, Голова Фонду державного майна України, його перший заступник або заступник, член Центральної виборчої комiсiї, член, iнспектор Вищої ради правосуддя, член, iнспектор Вищої квалiфiкацiйної комiсiї суддiв України, народний депутат України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Уповноважений iз захисту державної мови, члени Нацiональної комiсiї зi стандартiв державної мови, Директор Нацiонального антикорупцiйного бюро України, його перший заступник та заступник, Голова Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї та його заступники, Генеральний прокурор, його перший заступник та заступник, Голова Нацiонального банку України, його перший заступник та заступник, член Ради Нацiонального банку України, Секретар Ради нацiональної безпеки i оборони України, його перший заступник та заступник, Керiвник Офiсу Президента України, його перший заступник та заступник, Постiйний Представник Президента України в Автономнiй Республiцi Крим, його перший заступник та заступник, радник або помiчник Президента України, Прем'єр-мiнiстра України, особи, посади яких належать до посад державної служби категорiї "А" або "Б", та особи, посади яких частиною першою статтi 14 Закону України "Про службу в органах мiсцевого самоврядування" вiднесенi до першої - третьої категорiй, а також суддi, суддi Конституцiйного Суду України, прокурори, слiдчi i дiзнавачi, керiвники, заступники керiвникiв державних органiв, юрисдикцiя яких поширюється на всю територiю України, їх апаратiв та самостiйних структурних пiдроздiлiв, керiвники, заступники керiвникiв державних органiв, органiв влади Автономної Республiки Крим, юрисдикцiя яких поширюється на територiю однiєї або кiлькох областей, Автономної Республiки Крим, мiст Києва або Севастополя, керiвникiв державних органiв, органiв влади Автономної Республiки Крим, юрисдикцiя яких поширюється на територiю одного або кiлькох районiв, мiста республiканського в Автономнiй Республiцi Крим або обласного значення, району в мiстi, мiста районного значення, вiйськовi посадовi особи вищого офiцерського складу.

(примiтка до статтi 513 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 29.04.2021р. N 1443-IX, вiд 03.06.2021р. N 1530-IX)
(Закон доповнено статтею 513 згiдно iз Законом України вiд 15.12.2020р. N 1079-IX)

     Стаття 514. Монiторинг способу життя суб'єктiв декларування

     1. Нацiональне агентство здiйснює вибiрковий монiторинг способу життя суб'єктiв декларування з метою встановлення вiдповiдностi їх рiвня життя наявним у них та членiв їх сiм'ї майну i одержаним ними доходам згiдно з декларацiєю особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, що подається вiдповiдно до цього Закону.

     2. Монiторинг способу життя суб'єктiв декларування здiйснюється Нацiональним агентством на пiдставi iнформацiї, отриманої вiд фiзичних та юридичних осiб, а також iз засобiв масової iнформацiї та iнших вiдкритих джерел iнформацiї, яка мiстить вiдомостi про невiдповiднiсть рiвня життя суб'єктiв декларування задекларованим ними майну i доходам.

     3. Порядок здiйснення монiторингу способу життя суб'єктiв декларування визначається Нацiональним агентством.

     Монiторинг способу життя здiйснюється iз додержанням законодавства про захист персональних даних та не повинен передбачати надмiрного втручання у право на недоторканнiсть особистого i сiмейного життя особи.

     4. Встановлення невiдповiдностi рiвня життя суб'єкта декларування задекларованим ним майну i доходам є пiдставою для здiйснення повної перевiрки його декларацiї. У разi встановлення невiдповiдностi рiвня життя Нацiональним агентством надається можливiсть суб'єкту декларування протягом десяти робочих днiв надати письмове пояснення за таким фактом.

     У разi виявлення за результатами монiторингу способу життя ознак корупцiйного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцiєю, Нацiональне агентство iнформує про них спецiально уповноваженi суб'єкти у сферi протидiї корупцiї.

     5. Особливостi монiторингу способу життя суддiв, суддiв Конституцiйного Суду України встановлюються статтею 522 цього Закону.

(Закон доповнено статтею 514 згiдно iз Законом України вiд 15.12.2020р. N 1079-IX)

     Стаття 52. Додатковi заходи здiйснення фiнансового контролю

     1. У разi вiдкриття суб'єктом декларування або членом його сiм'ї валютного рахунка в установi банку-нерезидента вiдповiдний суб'єкт декларування зобов'язаний у десятиденний строк письмово повiдомити про це Нацiональне агентство у встановленому ним порядку, iз зазначенням номера рахунка i мiсцезнаходження банку-нерезидента.

     2. Частину другу статтi 52 виключено

(частина друга статтi 52 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII, вiд 02.10.2019р. N 140-IX, виключена згiдно iз Законом України вiд 15.12.2020р. N 1079-IX)

     3. Частину третю статтi 52 виключено

(виключена згiдно iз Законом України вiд 15.12.2020р. N 1079-IX)

     4. У разi суттєвої змiни у майновому станi суб'єкта декларування, а саме отримання доходу, придбання майна або здiйснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мiнiмумiв, встановлених для працездатних осiб на 1 сiчня вiдповiдного року, зазначений суб'єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу, придбання майна або здiйснення видатку зобов'язаний повiдомити про це Нацiональне агентство. Зазначена iнформацiя вноситься до Єдиного державного реєстру декларацiй осiб, уповноважених на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, та оприлюднюється на офiцiйному веб-сайтi Нацiонального агентства.

     Положення частини четвертої цiєї статтi застосовуються до суб'єктiв декларування, якi є службовими особами, якi займають вiдповiдальне та особливо вiдповiдальне становище, а також суб'єктiв декларування, якi займають посади, пов'язанi з високим рiвнем корупцiйних ризикiв, вiдповiдно до статтi 513 цього Закону.

(статтю 52 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 15.12.2020р. N 1079-IX)

     5. Порядок iнформування Нацiонального агентства про вiдкриття валютного рахунка в установi банку-нерезидента, а також про суттєвi змiни у майновому станi визначаються Нацiональним агентством.

(статтю 52 доповнено частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 15.12.2020р. N 1079-IX)

     Стаття 521. Особливостi здiйснення заходiв фiнансового контролю стосовно окремих категорiй осiб

     1. Стосовно осiб, зазначених у пiдпунктах "в", "г", "д", "е", "з", "и" пункту 1 частини першої статтi 3 цього Закону, якi за посадами, що вони займають, належать до кадрового складу розвiдувальних органiв України та/або займають посади, перебування на яких пов'язане з державною таємницею у зв'язку з безпосереднiм здiйсненням такими особами оперативно-розшукової, контррозвiдувальної, розвiдувальної дiяльностi, а також осiб, якi претендують на зайняття таких посад, та осiб, якi припинили дiяльнiсть, заходи, передбаченi роздiлом VII цього Закону, органiзовуються i здiйснюються у спосiб, що унеможливлює розкриття належностi таких осiб до вiдповiдних державних органiв чи вiйськових формувань, у порядку, що визначається Нацiональним агентством.

     Члени сiм'ї осiб, зазначених в абзацi першому частини першої цiєї статтi, якi є суб'єктами декларування вiдповiдно до цього Закону, з метою збереження державної таємницi зазначають данi про таких осiб в обсягах, формi та за змiстом, що унеможливлюють розкриття їх належностi до зазначених органiв.

     Ця стаття не поширюється на посадових осiб, якi призначаються та звiльняються з посад актами Президента України та Верховної Ради України, що не становлять державної таємницi. Такi особи подають декларацiї осiб, уповноважених на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, в загальному порядку вiдповiдно до роздiлу VII цього Закону.

(Закон доповнено статтею 521 згiдно iз Законом України вiд 14.07.2015р. N 597-VIII, стаття 521 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 140-IX)

     Стаття 522. Особливостi здiйснення повної перевiрки декларацiй, монiторингу способу життя суддiв, суддiв Конституцiйного Суду України

     1. Порядок здiйснення повної перевiрки декларацiї, поданої суддею, суддею Конституцiйного Суду України, монiторингу способу життя суддi, суддi Конституцiйного Суду України визначається Нацiональним агентством за погодженням вiдповiдно Вищої ради правосуддя або зборiв суддiв Конституцiйного Суду України. Такий порядок не може встановлювати особливостi здiйснення повної перевiрки декларацiї, поданої суддею, суддею Конституцiйного Суду України, монiторингу способу життя суддi, суддi Конституцiйного Суду України, не передбаченi цим Законом.

     2. Пiд час повної перевiрки декларацiї, поданої суддею, суддею Конституцiйного Суду України, монiторингу способу життя суддi, суддi Конституцiйного Суду України Нацiональне агентство невiдкладно, але не пiзнiше наступного робочого дня з дня початку такої перевiрки або монiторингу способу життя iнформує про це вiдповiдно Вищу раду правосуддя або Голову Конституцiйного Суду України.

     3. Довiдку за результатами повної перевiрки декларацiї, поданої суддею, суддею Конституцiйного Суду України, монiторингу способу життя суддi, суддi Конституцiйного Суду України погоджує Голова Нацiонального агентства або його заступник.

     4. Будь-який незаконний вплив, тиск або втручання у дiяльнiсть суддi, суддi Конституцiйного Суду України пiд час повної перевiрки декларацiй, монiторингу способу життя забороняється.

     5. У разi наявностi ознак незаконного впливу, тиску або втручання у дiяльнiсть суддi, суддi Конституцiйного Суду України пiд час повної перевiрки декларацiї, монiторингу способу життя суддя, суддя Конституцiйного Суду України невiдкладно, але не пiзнiше наступного робочого дня з дня, коли суддi стало вiдомо про наявнiсть таких ознак, повiдомляє про це вiдповiдно Вищiй радi правосуддя або зборам суддiв Конституцiйного Суду України.

     6. Вища рада правосуддя, збори суддiв Конституцiйного Суду України розглядають таке повiдомлення та можуть протягом десяти робочих днiв з дня його отримання внести Головi Нацiонального агентства обов'язкове для розгляду подання про усунення порушень, виявлення та притягнення до встановленої законом вiдповiдальностi осiб, якими вчинено дiї або допущено бездiяльнiсть, що порушує гарантiї незалежностi суддiв, суддiв Конституцiйного Суду України пiд час здiйснення повноважень Нацiонального агентства.

     Голова Нацiонального агентства забезпечує розгляд такого подання, усунення порушень та протягом десяти робочих днiв з дня отримання подання iнформує Вищу раду правосуддя, збори суддiв Конституцiйного Суду України про рiшення, прийнятi за результатами його розгляду.

     7. Уповноважена особа Нацiонального агентства, яка вчинила дiї або допустила бездiяльнiсть, що порушує гарантiї незалежностi суддiв, суддiв Конституцiйного Суду України, пiдлягає притягненню до дисциплiнарної вiдповiдальностi у встановленому законом порядку.

(роздiл VII доповнено статтею 522 згiдно iз Законом України вiд 15.12.2020р. N 1079-IX)

Роздiл VIII
ЗАХИСТ ВИКРИВАЧIВ

     Стаття 53. Державний захист викривачiв

     1. Викривачi, їх близькi особи перебувають пiд захистом держави.

     2. За наявностi загрози життю, житлу, здоров'ю та майну викривачiв, їх близьких осiб у зв'язку iз здiйсненим повiдомленням про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону правоохоронними органами до них можуть бути застосованi правовi, органiзацiйно-технiчнi та iншi спрямованi на захист вiд протиправних посягань заходи, передбаченi Законом України "Про забезпечення безпеки осiб, якi беруть участь у кримiнальному судочинствi".

     3. Для захисту прав та представництва своїх iнтересiв викривач може користуватися всiма видами правової допомоги, передбаченої Законом України "Про безоплатну правову допомогу", або залучити адвоката самостiйно.

     Нацiональне агентство в разi звернення викривача:

     1) здiйснює представництво в судi iнтересiв викривача у випадках, якщо викривач неспроможний самостiйно захистити свої порушенi чи оспорюванi права або реалiзувати процесуальнi повноваження, а представники або органи, яким законом надано право захищати права, свободи та iнтереси викривача, не здiйснюють або неналежним чином здiйснюють його захист;

     2) має право бути присутнiм на засiданнях судiв усiх iнстанцiй, у тому числi на закритих судових засiданнях, за умови згоди викривача, в iнтересах якого судовий розгляд оголошено закритим;

     3) має право звертатися до суду з позовом (заявою) про захист прав i свобод викривачiв, брати участь у судовому розглядi справ, провадження в яких вiдкрито за його позовами (заявами, клопотаннями (поданнями);

     4) має право вступати у справи, провадження в яких вiдкрито за позовами (заявами, клопотаннями (поданнями) викривачiв, на будь-якiй стадiї їх судового розгляду;

     5) має право iнiцiювати незалежно вiд участi Нацiонального агентства у судовому провадженнi перегляд судових рiшень у порядку, встановленому законом.

     4. Частину четверту статтi 53 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 01.06.2021р. N 1502-IX)

     5. Частину п'яту статтi 53 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 01.06.2021р. N 1502-IX)

     6. Посадовi i службовi особи державних органiв, органiв влади Автономної Республiки Крим, посадовi особи органiв мiсцевого самоврядування, юридичних осiб публiчного права, їх структурних пiдроздiлiв у разi виявлення корупцiйного або пов'язаного з корупцiєю правопорушення чи одержання повiдомлення про вчинення такого правопорушення працiвниками вiдповiдних державних органiв, органiв влади Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування, юридичних осiб публiчного права, їх структурних пiдроздiлiв, юридичних осiб, зазначених у частинi другiй статтi 62 цього Закону, зобов'язанi у межах своїх повноважень ужити заходiв щодо припинення такого правопорушення та негайно, протягом 24 годин, письмово повiдомити про його вчинення спецiально уповноважений суб'єкт у сферi протидiї корупцiї.

     7. Нацiональне агентство здiйснює постiйний монiторинг виконання закону у сферi захисту викривачiв, проводить щорiчний аналiз та перегляд державної полiтики у цiй сферi.

     Примiтка. Близькими особами викривача є особи, зазначенi в абзацi четвертому частини першої статтi 1 цього Закону.

(пункт 1 частини другої статтi 20 доповнено пiдпунктом "у" згiдно iз Законом України вiд 17.10.2019р. N 198-IX)

     Стаття 531. Забезпечення умов для повiдомлення iнформацiї про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону

     1. Державнi органи, органи влади Автономної Республiки Крим, органи мiсцевого самоврядування, юридичнi особи публiчного права та юридичнi особи, зазначенi в частинi другiй статтi 62 цього Закону, зобов'язанi забезпечити функцiонування внутрiшнiх каналiв повiдомлення про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону.

     Органи прокуратури, Нацiональна полiцiя, Нацiональне антикорупцiйне бюро України, Державне бюро розслiдувань та Нацiональне агентство зобов'язанi забезпечити функцiонування внутрiшнiх i регулярних каналiв повiдомлення про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону.

     2. Подання повiдомлень (у тому числi анонiмних) через внутрiшнi канали повiдомлення про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону здiйснюється через вiдкритий для цiлодобового доступу Єдиний портал повiдомлень викривачiв та спецiальнi телефоннi лiнiї.

     Iнформацiя про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, отримана через регулярнi канали повiдомлення такої iнформацiї, вноситься до Єдиного порталу повiдомлень викривачiв уповноваженими на це особами вiдповiдних суб'єктiв.

     При використаннi особами будь-яких iнших способiв здiйснення повiдомлення про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону (направлення повiдомлення, у тому числi анонiмного, у паперовiй або електроннiй формi чи здiйснення повiдомлення на особистому прийомi, через спецiальну телефонну лiнiю тощо) їм гарантуються дотримання умов конфiденцiйностi та анонiмностi, а також внесення цiєї iнформацiї до Єдиного порталу повiдомлень викривачiв уповноваженими на це особами вiдповiдних суб'єктiв не пiзнiше наступного робочого дня з моменту її отримання.

     При використаннi особою зовнiшнiх каналiв здiйснення повiдомлення про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону внесення iнформацiї до Єдиного порталу повiдомлень викривачiв здiйснюється не пiзнiше наступного робочого дня з моменту її виявлення уповноваженою особою суб'єкта, до повноважень якого належить здiйснення розгляду чи розслiдування фактiв, викладених у повiдомленнi.

     3. Єдиний портал повiдомлень викривачiв - це iнформацiйно-телекомунiкацiйна система, яка має комплексну систему захисту iнформацiї з пiдтвердженою вiдповiднiстю згiдно iз Законом України "Про захист iнформацiї в iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах", що забезпечує обмiн даними з викривачем за допомогою мережi Iнтернет, збирання, зберiгання, використання, захист, облiк, пошук, узагальнення повiдомлень викривачiв, а також iншої iнформацiї, в тому числi про статус викривачiв, стан та результати розгляду повiдомлень викривачiв.

     Функцiонування Єдиного порталу повiдомлень викривачiв передбачає обробку персональних даних, якщо вони повiдомленi викривачем, а також персональних даних осiб, якi мають доступ до Єдиного порталу повiдомлень викривачiв, у цiлях забезпечення захисту викривачiв, проведення належної перевiрки за повiдомленнями викривачiв та виконання функцiї адмiнiстратора. Обробка зазначених даних здiйснюється на пiдставi цього Закону та не потребує згоди суб'єктiв персональних даних.

     Єдиний портал повiдомлень викривачiв гарантує викривачам дотримання умов конфiденцiйностi та анонiмностi, а також забезпечує доступ викривачiв до iнформацiї про стан та результати розгляду їх повiдомлень i є офiцiйним внутрiшнiм джерелом iнформацiї про осiб, якi мають статус викривачiв.

     Доступ до Єдиного порталу повiдомлень викривачiв мають викривачi в частинi здiйснення ними повiдомлень та отримання iнформацiї про стан i результати їх розгляду, Голова та службовцi Нацiонального агентства вiдповiдно до їх повноважень, визначених цим Законом, керiвники та уповноваженi особи вiдповiдних суб'єктiв у частинi повiдомлень викривачiв, розгляд яких вiднесено до їх повноважень вiдповiдно до цього Закону, iншi уповноваженi особи в частинi iнформацiї про статус викривачiв, у разi звернення викривача для отримання безоплатної правової чи психологiчної допомоги, визначеної цим Законом.

     Держателем та вiдповiдальним за адмiнiстрування Єдиного порталу повiдомлень викривачiв є Нацiональне агентство, яке встановлює порядок його ведення.

     У порядку ведення Єдиного порталу повiдомлень викривачiв визначаються його складовi та функцiональнi можливостi, права та обов'язки осiб, якi мають доступ до Єдиного порталу повiдомлень викривачiв, а також iншi питання його функцiонування.

     Захист iнформацiї, що мiститься в Єдиному порталi повiдомлень викривачiв, вiдповiдно до вимог законодавства про захист iнформацiї в iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах та про захист персональних даних i доступ до iнформацiї з обмеженим доступом здiйснює Нацiональне агентство.

     За порушення захисту, несанкцiонований доступ або зловживання доступом чи порушення цiлiсностi Єдиного порталу повiдомлень викривачiв, а також за спотворення, незаконне знищення, копiювання, використання, поширення iнформацiї Єдиного порталу повiдомлень викривачiв настає юридична вiдповiдальнiсть в установленому законом порядку.

     4. Органи, зазначенi у частинi першiй цiєї статтi, та юридичнi особи, зазначенi у частинi другiй статтi 62 цього Закону, забезпечують викривачам умови для здiйснення повiдомлення про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону шляхом:

     1) впровадження механiзмiв заохочення та формування культури повiдомлення про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону;

     2) надання працiвникам та особам, якi проходять у них службу або навчання чи виконують певну роботу, методичної допомоги та консультацiй щодо здiйснення повiдомлення про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону;

     3) органiзацiї та забезпечення розгляду повiдомлень про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону;

     4) обов'язкового забезпечення функцiонування у випадках, передбачених цим Законом, внутрiшнiх та регулярних каналiв для повiдомлення про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону.

(роздiл VIII доповнено статтею 531 згiдно iз Законом України вiд 17.10.2019р. N 198-IX, стаття 531 у редакцiї Закону України вiд 01.06.2021р. N 1502-IX)

     Стаття 532. Порядок здiйснення перевiрки за повiдомленням викривача

     1. Викривач самостiйно визначає, якi канали використовувати для повiдомлення про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону, а саме: внутрiшнi, регулярнi або зовнiшнi канали.

     2. Вимоги до повiдомлень (у тому числi анонiмних) про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону та порядок їх розгляду визначаються цим Законом.

     Повiдомлення пiдлягає розгляду, якщо наведена у ньому iнформацiя мiстить фактичнi данi, що вказують на можливе вчинення корупцiйного або пов'язаного з корупцiєю правопорушення, iнших порушень цього Закону, якi можуть бути перевiренi.

(частина друга статтi 532 у редакцiї Закону України вiд 01.06.2021р. N 1502-IX)

     3. Повiдомлення про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону, здiйснене через зовнiшнi або внутрiшнi канали повiдомлення такої iнформацiї, пiдлягає попередньому розгляду уповноваженою особою у строк не бiльше десяти робочих днiв з дня внесення цiєї iнформацiї до Єдиного порталу повiдомлень викривачiв.

     У разi якщо пiд час попереднього розгляду повiдомлення встановлено, що воно не вiдповiдає вимогам цього Закону, його подальший розгляд здiйснюється у порядку, визначеному для розгляду звернень громадян, про що iнформується особа, яка здiйснила повiдомлення.

     У разi якщо пiд час попереднього розгляду повiдомлення встановлено, що воно не належить до компетенцiї органу або юридичної особи, до якого (якої) воно надiйшло, подальший розгляд такого повiдомлення припиняється, про що iнформується особа, яка здiйснила повiдомлення, з одночасним роз'ясненням щодо компетенцiї органу або юридичної особи, уповноважених на здiйснення розгляду чи розслiдування фактiв, викладених у повiдомленнi.

     У разi якщо наведена у повiдомленнi iнформацiя стосується уповноваженої особи органу або юридичної особи, до якого (якої) надiйшло таке повiдомлення, порядок розгляду такого повiдомлення визначається керiвником вiдповiдного органу або юридичної особи.

     У разi якщо наведена у повiдомленнi iнформацiя стосується керiвника органу або юридичної особи, до якого (якої) воно надiйшло, таке повiдомлення у триденний строк надсилається суб'єкту, уповноваженому здiйснювати розгляд чи розслiдування фактiв, викладених у повiдомленнi, про що iнформується особа, яка здiйснила повiдомлення.

     У разi якщо за результатами попереднього розгляду повiдомлення викладена у ньому iнформацiя пiдтверджується, виннi особи притягаються до дисциплiнарної вiдповiдальностi уповноваженим на це суб'єктом вiдповiдного органу або юридичної особи.

     У разi якщо в ходi проведення попереднього розгляду виявляються ознаки корупцiйного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцiєю, матерiали передаються вiдповiдному спецiально уповноваженому суб'єкту у сферi протидiї корупцiї або Державному бюро розслiдувань.

     Дисциплiнарне провадження за повiдомленням проводиться у строк не бiльше 30 днiв з дня завершення попереднього розгляду. Якщо в зазначений строк перевiрити повiдомлену iнформацiю неможливо, строк дисциплiнарного провадження може бути продовжено до 45 днiв. Повторне продовження строку внутрiшньої перевiрки не допускається.

     Особi, яка здiйснила повiдомлення, надається детальна iнформацiя про результати попереднього розгляду, а також дисциплiнарного провадження (якщо воно проводилося) у триденний строк з дня завершення вiдповiдного розгляду чи провадження.

     Iнформацiя про можливi факти кримiнальних правопорушень, одержана органами досудового розслiдування, розглядається в порядку, визначеному Кримiнальним процесуальним кодексом України.

     Iнформацiя про можливi факти адмiнiстративних правопорушень, пов'язаних з корупцiєю, одержана органами, уповноваженi особи яких мають право складати протоколи про вiдповiднi адмiнiстративнi правопорушення, розглядається в порядку, визначеному законом.

(частина третя статтi 532 у редакцiї Закону України вiд 01.06.2021р. N 1502-IX)

     4. Для повiдомлення iнформацiї з обмеженим доступом (крiм iнформацiї, яка мiстить державну таємницю, порядок повiдомлення якої визначений законом) викривач може використовувати зовнiшнi канали повiдомлення iнформацiї у разi якщо:

     1) повiдомлення iнформацiї через внутрiшнi та регулярнi канали не дало ефективних результатiв у встановлений для її перевiрки або розслiдування строк (вiдмовлено у проведеннi перевiрки або розслiдування повiдомленої iнформацiї; виявленi порушення не привели до притягнення чи початку процедури притягнення винних осiб до вiдповiдальностi, вiдновлення порушених прав i свобод осiб, вiдшкодування завданої шкоди; не вжито заходiв щодо припинення дiянь або бездiяльностi, iнформацiю про якi повiдомлено; не вжито заходiв щодо запобiгання шкодi чи загрозам, iнформацiю про якi повiдомлено тощо);

     2) внутрiшнi канали не будуть ефективними, оскiльки iнформацiя про шкоду або загрозу суспiльним iнтересам, що розкривається, належить до iнформацiї, яка згiдно iз Законом України "Про iнформацiю" вважається предметом суспiльного iнтересу, i право громадськостi знати таку iнформацiю переважає над потенцiйною шкодою вiд її поширення;

     3) викривача, його близьких осiб звiльнено з роботи (посади), пiддано дисциплiнарному стягненню, вчинено щодо них iншi негативнi заходи впливу чи заходи дискримiнацiї у зв'язку з повiдомленням про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону;

     4) вiдсутнi внутрiшнi або регулярнi канали повiдомлення про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону, через якi може бути повiдомлена вiдповiдна iнформацiя;

     5) є реальна загроза знищення документiв або доказiв, що стосуються поширюваної iнформацiї.

(роздiл VIII доповнено статтею 532 згiдно iз Законом України вiд 17.10.2019р. N 198-IX)

     Стаття 533. Права та гарантiї захисту викривача

     1. Права викривача виникають з моменту повiдомлення iнформацiї про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону.

     2. Викривач має право:

     1) бути повiдомленим про свої права та обов'язки, передбаченi цим Законом;

     2) подавати докази на пiдтвердження своєї заяви;

     3) отримувати вiд уповноваженого органу, до якого вiн подав повiдомлення, пiдтвердження його прийняття i реєстрацiї;

     4) давати пояснення, свiдчення або вiдмовитися їх давати;

     5) на безоплатну правову допомогу у зв'язку iз захистом прав викривача;

     6) на конфiденцiйнiсть;

     7) повiдомляти про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону без зазначення вiдомостей про себе (анонiмно);

     8) у разi загрози життю i здоров'ю на забезпечення безпеки щодо себе та близьких осiб, майна та житла або на вiдмову вiд таких заходiв;

     9) на вiдшкодування витрат у зв'язку iз захистом прав викривачiв, витрат на адвоката у зв'язку iз захистом прав особи як викривача, витрат на судовий збiр;

     10) на винагороду у визначених законом випадках;

     11) на отримання психологiчної допомоги;

     12) на звiльнення вiд юридичної вiдповiдальностi у визначених законом випадках;

     13) отримувати iнформацiю про стан та результати розгляду, перевiрки та/або розслiдування за фактом повiдомлення ним iнформацiї.

     3. Права та гарантiї захисту викривачiв поширюються на близьких осiб викривача.

(роздiл VIII доповнено статтею 533 згiдно iз Законом України вiд 17.10.2019р. N 198-IX)

     Стаття 534. Захист трудових прав викривача

     1. Викривачу, його близьким особам не може бути вiдмовлено у прийняттi на роботу, їх не може бути звiльнено чи примушено до звiльнення, притягнуто до дисциплiнарної вiдповiдальностi чи пiддано з боку керiвника або роботодавця iншим негативним заходам впливу (переведення, атестацiя, змiна умов працi, вiдмова у призначеннi на вищу посаду, зменшення заробiтної плати тощо) або загрозi таких заходiв впливу у зв'язку з повiдомленням про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону.

     До негативних заходiв також належать формально правомiрнi рiшення i дiї керiвника або роботодавця, якi носять вибiрковий характер, зокрема, не застосовуються до iнших працiвникiв у подiбних ситуацiях та/або не застосовувалися до працiвника у подiбних ситуацiях ранiше.

     2. У разi вiдсторонення працiвника, який є викривачем, вiд виконання трудових обов'язкiв не з його вини оплата працi на перiод вiдсторонення здiйснюється в розмiрi середньої заробiтної плати працiвника за останнiй рiк.

     3. Викривачу, його близьким особам не може бути вiдмовлено в укладеннi чи продовженнi договору, трудового договору (контракту), наданнi адмiнiстративних та iнших послуг у зв'язку з повiдомленням про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону. Забороняється створювати перешкоди викривачу, його близьким особам у подальшому здiйсненнi ними їх трудової, професiйної, господарської, громадської, наукової або iншої дiяльностi, проходженнi ними служби чи навчання, а також вживати будь-яких дискримiнацiйних заходiв у зв'язку з повiдомленням про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону.

     4. Викривачу, його близьким особам, права яких порушенi всупереч положенням частин першої - третьої цiєї статтi, гарантується поновлення їх порушених прав.

     5. Викривач, його близькi особи, звiльненi з роботи у зв'язку з повiдомленням про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону, пiдлягають негайному поновленню на попереднiй роботi (посадi), а також їм виплачується середнiй заробiток за час вимушеного прогулу, але не бiльш як за один рiк. Якщо заява про поновлення викривача, його близької особи на роботi (посадi) розглядається бiльше одного року не з їхньої вини, їм виплачується середнiй заробiток за весь час вимушеного прогулу.

     6. Викривач, його близькi особи, переведенi на iншу постiйну нижчеоплачувану роботу (посаду) у зв'язку з повiдомленням про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону, пiдлягають негайному поновленню на попереднiй роботi (посадi), а також їм виплачується рiзниця в заробiтку за час виконання нижчеоплачуваної роботи, але не бiльш як за один рiк. Якщо заява про поновлення викривача, його близької особи на роботi розглядається бiльше одного року не з їхньої вини, їм виплачується середнiй заробiток за весь час вимушеного прогулу.

     7. У разi наявностi пiдстав для поновлення на роботi працiвника, звiльненого у зв'язку iз здiйсненим ним, його близькою особою повiдомленням про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону, та за його вiдмови вiд такого поновлення йому виплачується грошова компенсацiя у розмiрi шестимiсячного середнього заробiтку, а в разi неможливостi поновлення - у розмiрi дворiчного середнього заробiтку.

(роздiл VIII доповнено статтею 534 згiдно iз Законом України вiд 17.10.2019р. N 198-IX)

     Стаття 535. Право викривача на конфiденцiйнiсть та анонiмнiсть

     1. Заборонено розкривати iнформацiю про особу викривача, його близьких осiб або iншi данi, якi можуть iдентифiкувати особу викривача, його близьких осiб, третiм особам, якi не залучаються до розгляду, перевiрки та/або розслiдування повiдомлених ним фактiв, а також особам, дiй або бездiяльностi яких стосуються повiдомленi ним факти, крiм випадкiв, установлених законом.

     2. У разi якщо законом дозволяється без згоди викривача ухвалення обґрунтованого рiшення про розголошення iнформацiї про викривача або iнформацiї, яка може iдентифiкувати особу викривача, викривач повинен бути повiдомлений про це не пiзнiше нiж за 18 робочих днiв до дня розкриття вiдповiдної iнформацiї шляхом вручення йому повiдомлення про ухвалення вiдповiдного рiшення пiд розписку. У повiдомленнi про розкриття iнформацiї про особу викривача має бути вказано коло осiб, яким буде розголошена iнформацiя, а також пiдстави такого розголошення.

     3. За незаконне розкриття вiдомостей про викривача настає вiдповiдальнiсть, передбачена законом.

(роздiл VIII доповнено статтею 535 згiдно iз Законом України вiд 17.10.2019р. N 198-IX)

     Стаття 536. Право викривача на отримання iнформацiї

     1. Викривач має право отримувати iнформацiю про стан та результати розгляду, перевiрки та/або розслiдування у зв'язку iз здiйсненим ним повiдомленням про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону.

     2. Iнформацiя, передбачена частиною першою цiєї статтi, надається викривачу за його заявою органом, юридичною особою, посадовою або службовою особою, вiдповiдальною за розгляд, проведення перевiрки та/або розслiдування у зв'язку iз здiйсненим викривачем повiдомленням про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону, не пiзнiше п'яти днiв пiсля отримання заяви, а також за кiнцевими результатами розгляду, перевiрки та/або розслiдування.

(роздiл VIII доповнено статтею 536 згiдно iз Законом України вiд 17.10.2019р. N 198-IX)

     Стаття 537. Винагорода викривачу

     1. Право на винагороду має викривач, який повiдомив про корупцiйний злочин, грошовий розмiр предмета якого або завданi державi збитки вiд якого у п'ять тисяч i бiльше разiв перевищують розмiр прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб, установленого законом на час вчинення злочину.

     2. Розмiр винагороди становить 10 вiдсоткiв вiд грошового розмiру предмета корупцiйного злочину або розмiру завданих державi збиткiв вiд злочину пiсля ухвалення обвинувального вироку суду. Розмiр винагороди не може перевищувати трьох тисяч мiнiмальних заробiтних плат, установлених на час вчинення злочину.

     3. У випадках повiдомлення декiлькома викривачами рiзної iнформацiї про один i той самий корупцiйний злочин, у тому числi iнформацiї, що доповнює вiдповiднi факти, розмiр винагороди розподiляється у рiвних частинах мiж такими викривачами.

(роздiл VIII доповнено статтею 537 згiдно iз Законом України вiд 17.10.2019р. N 198-IX)

     Стаття 538. Юридична вiдповiдальнiсть викривача

     1. Викривач не несе юридичної вiдповiдальностi за повiдомлення про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону, поширення зазначеної у повiдомленнi iнформацiї, незважаючи на можливе порушення таким повiдомленням своїх службових, цивiльних, трудових чи iнших обов'язкiв або зобов'язань.

     2. Повiдомлення про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону не може розглядатися як порушення умов конфiденцiйностi, передбачених цивiльним, трудовим або iншим договором (контрактом).

     3. Викривач звiльняється вiд цивiльно-правової вiдповiдальностi за майнову та/або моральну шкоду, завдану внаслiдок здiйснення повiдомлення про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону, крiм випадку здiйснення завiдомо неправдивого повiдомлення. У разi неумисного повiдомлення викривачем недостовiрної iнформацiї вона пiдлягає спростуванню у порядку, визначеному Цивiльним кодексом України.

(роздiл VIII доповнено статтею 538 згiдно iз Законом України вiд 17.10.2019р. N 198-IX)

     Стаття 539. Повноваження уповноважених пiдроздiлiв (уповноважених осiб) з питань запобiгання та виявлення корупцiї у сферi захисту викривачiв

     1. До повноважень уповноважених пiдроздiлiв (уповноважених осiб) з питань запобiгання та виявлення корупцiї у сферi захисту викривачiв належать:

     1) органiзацiя роботи внутрiшнiх каналiв повiдомлення про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону, отримання та органiзацiя розгляду повiдомленої через такi канали iнформацiї;

     2) спiвпраця з викривачами, забезпечення дотримання їхнiх прав та гарантiй захисту, передбачених законом;

     3) надання працiвникам вiдповiдного органу чи юридичної особи або особам, якi проходять у них службу чи навчання, чи виконують певну роботу, методичної допомоги та консультацiй щодо повiдомлення про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону та захисту викривачiв, проведення внутрiшнiх навчань з цих питань.

     2. На виконання повноважень у сферi захисту викривачiв уповноваженi пiдроздiли (уповноваженi особи) з питань запобiгання та виявлення корупцiї мають право:

     1) витребувати вiд iнших структурних пiдроздiлiв вiдповiдного органу чи юридичної особи документи, у тому числi тi, що мiстять iнформацiю з обмеженим доступом (крiм державної таємницi), та робити їх копiї;

(пункт 1 частини другої статтi 539 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.06.2021р. N 1502-IX)

     2) викликати та опитувати осiб, дiй або бездiяльностi яких стосуються повiдомленi викривачем факти, у тому числi керiвника, заступникiв керiвника органу, установи, органiзацiї;

     3) звертатися до Нацiонального агентства щодо порушених прав викривача, його близьких осiб;

     4) вносити подання керiвнику вiдповiдного органу чи юридичної особи про притягнення винних осiб до дисциплiнарної вiдповiдальностi за порушення цього Закону;

     5) виконувати iншi визначенi законом повноваження, спрямованi на всебiчний розгляд повiдомлень викривачiв та захист їхнiх прав та свобод.

     Керiвники та заступники керiвникiв вiдповiдних пiдроздiлiв чи вiдповiдальнi посадовi особи, до повноважень яких належить органiзацiя роботи внутрiшнiх каналiв повiдомлення про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону, отримання та органiзацiя розгляду повiдомленої через них iнформацiї, спiвпраця з викривачами, пiдзвiтнi i вiдповiдальнi у своїй дiяльностi лише перед керiвником вiдповiдного органу чи юридичної особи.

     Керiвник уповноваженого пiдроздiлу з питань запобiгання та виявлення корупцiї має визначити окрему особу, вiдповiдальну за реалiзацiю повноважень iз захисту викривачiв.

(роздiл VIII доповнено статтею 539 згiдно iз Законом України вiд 17.10.2019р. N 198-IX)

Роздiл IX
IНШI МЕХАНIЗМИ ЗАПОБIГАННЯ I ПРОТИДIЇ КОРУПЦIЇ

     Стаття 54. Заборона на одержання пiльг, послуг i майна органами державної влади та органами мiсцевого самоврядування

     1. Державним органам, органам влади Автономної Республiки Крим, органам мiсцевого самоврядування забороняється одержувати вiд фiзичних, юридичних осiб безоплатно грошовi кошти або iнше майно, нематерiальнi активи, майновi переваги, пiльги чи послуги, крiм випадкiв, передбачених законами або чинними мiжнародними договорами, згоду на обов'язковiсть яких надано Верховною Радою України.

     2. Незаконне одержання вiд фiзичних, юридичних осiб безоплатно грошових коштiв або iншого майна, нематерiальних активiв, майнових переваг, пiльг чи послуг за наявностi пiдстав тягне за собою вiдповiдальнiсть вiдповiдних посадових осiб державних органiв, органiв влади Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування.

     Стаття 55. Антикорупцiйна експертиза

     1. З метою виявлення в чинних нормативно-правових актах та проектах нормативно-правових актiв факторiв, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупцiйних правопорушень, розроблення рекомендацiй стосовно їх усунення проводиться антикорупцiйна експертиза.

     2. Обов'язкова антикорупцiйна експертиза здiйснюється Мiнiстерством юстицiї України, крiм антикорупцiйної експертизи проектiв нормативно-правових актiв, внесених на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України, яка здiйснюється комiтетом Верховної Ради України, до предмета вiдання якого належить питання боротьби з корупцiєю.

     Мiнiстерство юстицiї України визначає порядок i методологiю проведення ним антикорупцiйної експертизи, а також порядок оприлюднення її результатiв.

     3. Обов'язковiй антикорупцiйнiй експертизi, яка проводиться Мiнiстерством юстицiї України, пiдлягають усi проекти нормативно-правових актiв, що вносяться на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України.

     4. Антикорупцiйна експертиза нормативно-правових актiв здiйснюється Мiнiстерством юстицiї України згiдно iз затвердженим ним щорiчним планом. Вказана експертиза здiйснюється щодо законiв України, актiв Президента України та Кабiнету Мiнiстрiв України у таких сферах:

     1) прав та свобод людини i громадянина;

     2) повноважень органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування, осiб, уповноважених на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування;

     3) надання адмiнiстративних послуг;

     4) розподiлу та витрачання коштiв державного бюджету та мiсцевих бюджетiв;

     5) конкурсних (тендерних) процедур.

     Антикорупцiйна експертиза нормативно-правових актiв державних органiв, нормативно-правовi акти яких пiдлягають державнiй реєстрацiї, здiйснюється пiд час такої реєстрацiї.

     5. Нацiональне агентство може проводити за власною iнiцiативою у встановленому ним порядку антикорупцiйну експертизу проектiв нормативно-правових актiв, що вносяться на розгляд Верховної Ради України або Кабiнету Мiнiстрiв України.

     Для проведення Нацiональним агентством антикорупцiйної експертизи Кабiнет Мiнiстрiв України надсилає йому проекти усiх вiдповiдних нормативно-правових актiв.

     Нацiональне агентство iнформує вiдповiдний комiтет Верховної Ради України або Кабiнет Мiнiстрiв України про проведення антикорупцiйної експертизи вiдповiдного проекту нормативно-правового акта, що є пiдставою для зупинення процедури його розгляду або прийняття, але на строк не бiльше десяти днiв.

     Громадська рада при Нацiональному агентствi залучається до проведення ним антикорупцiйної експертизи.

     6. Результати антикорупцiйної експертизи чинних нормативно-правових актiв у разi виявлення факторiв, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупцiйних правопорушень, пiдлягають обов'язковому оприлюдненню на офiцiйному веб-сайтi органу, який проводив вiдповiдну експертизу.

     7. За iнiцiативою фiзичних осiб, громадських об'єднань, юридичних осiб може проводитися громадська антикорупцiйна експертиза чинних нормативно-правових актiв та проектiв нормативно-правових актiв.

     Проведення громадської антикорупцiйної експертизи чинних нормативно-правових актiв, проектiв нормативно-правових актiв, а також оприлюднення її результатiв здiйснюються за рахунок вiдповiдних фiзичних осiб, громадських об'єднань, юридичних осiб або iнших джерел, не заборонених законодавством.

     8. Результати антикорупцiйної експертизи, в тому числi громадської, пiдлягають обов'язковому розгляду суб'єктом видання (прийняття) вiдповiдного акта, його правонаступником або суб'єктом, до якого перейшли вiдповiднi нормотворчi повноваження у данiй сферi.

     9. Нацiональне агентство здiйснює перiодичний перегляд законодавства на наявнiсть у ньому корупцiогенних норм та надає Мiнiстерству юстицiї України пропозицiї щодо включення їх до плану проведення антикорупцiйної експертизи, передбаченого частиною четвертою цiєї статтi. До проведення зазначеного монiторингу Нацiональне агентство може залучати громадськi об'єднання, науковi установи, в тому числi на умовах державного замовлення на пiдставi вiдкритого конкурсу.

     Стаття 56. Спецiальна перевiрка

     1. Стосовно осiб, якi претендують на зайняття посад, якi передбачають зайняття вiдповiдального або особливо вiдповiдального становища, а також посад з пiдвищеним корупцiйним ризиком, перелiк яких затверджується Нацiональним агентством, проводиться спецiальна перевiрка, у тому числi щодо вiдомостей, поданих особисто.

     Спецiальна перевiрка не проводиться щодо:

     1) кандидатiв на пост Президента України, кандидатiв у народнi депутати України, кандидатiв у депутати Верховної Ради Автономної Республiки Крим, мiсцевих рад та на посади сiльських, селищних, мiських голiв;

(абзац третiй частини першої статтi 56 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.02.2017р. N 1848-VIII, у редакцiї Закону України вiд 14.07.2021р. N 1638-IX)

     2) громадян, якi призиваються на вiйськову службу за призовом осiб офiцерського складу, вiйськову службу за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод, вiйськову службу за призовом осiб iз числа резервiстiв в особливий перiод або залучаються до виконання обов'язкiв за посадами, передбаченими штатами воєнного часу;

(абзац четвертий частини першої статтi 56 у редакцiї Закону України вiд 30.03.2021р. N 1357-IX)

     3) претендентiв, якi перебувають на посадах в державних органах, органах влади Автономної Республiки Крим, органах мiсцевого самоврядування та призначаються в порядку переведення чи просування по службi на посади в межах того ж органу або призначаються в порядку переведення на посади в iнших державних органах, органах влади Автономної Республiки Крим, органах мiсцевого самоврядування;

     4) претендентiв, якi перебувають на посадах в державних органах, органах влади Автономної Республiки Крим, органах мiсцевого самоврядування, що припиняються, та призначаються в порядку переведення на роботу до iнших органiв, до яких переходять повноваження та функцiї органiв, що припиняються;

     5) осiб при розглядi питання про включення їх до списку народних засiдателiв або присяжних.

     У разi якщо призначення, обрання чи затвердження на посади здiйснюється мiсцевою радою, спецiальна перевiрка проводиться у встановленому цим Законом порядку стосовно призначених, обраних чи затверджених на вiдповiднi посади осiб.

     У разi якщо призначення особи на посаду прокурора вiдбувається вiдповiдно до роздiлу II "Прикiнцевi i перехiднi положення" Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо першочергових заходiв iз реформи органiв прокуратури", спецiальна перевiрка проводиться у встановленому цим Законом порядку стосовно призначеної особи на посаду прокурора. У разi якщо така особа не пройде спецiальної перевiрки або не надасть згоди на проведення спецiальної перевiрки, вона пiдлягає негайному звiльненню з посади особою, уповноваженою законом приймати рiшення про звiльнення прокурора.

(частину першу статтi 56 доповнено абзацом дев'ятим згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     2. Органiзацiя проведення спецiальної перевiрки покладається на керiвника (заступника керiвника) державного органу, органу влади Автономної Республiки Крим, органу мiсцевого самоврядування або їх апарату, на зайняття посади в якому претендує особа, крiм випадкiв, установлених законом. Для забезпечення органiзацiї проведення спецiальної перевiрки керiвник вiдповiдного державного органу, органу влади Автономної Республiки Крим, органу мiсцевого самоврядування або їх апарату може визначити вiдповiдальний структурний пiдроздiл.

     Особливостi органiзацiї проведення спецiальної перевiрки щодо кандидатiв на посаду суддi визначаються Законом України "Про судоустрiй i статус суддiв".

     Щодо кандидатiв на посади члена Вищої ради правосуддя, члена Вищої квалiфiкацiйної комiсiї суддiв України, обрання яких здiйснюється з'їздом суддiв України, з'їздом адвокатiв України, всеукраїнською конференцiєю прокурорiв, з'їздом представникiв юридичних вищих навчальних закладiв та наукових установ, органiзацiя проведення спецiальної перевiрки покладається на секретарiат Вищої ради правосуддя, секретарiат Вищої квалiфiкацiйної комiсiї суддiв України вiдповiдно.

(частину другу статтi 56 доповнено новим абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII, у зв'язку з цим абзаци третiй та четвертий вважати вiдповiдно абзацами четвертим та п'ятим)

     Щодо кандидатiв на зайняття iнших посад, призначення (обрання) на якi здiйснюється Президентом України, Верховною Радою України або Кабiнетом Мiнiстрiв України, органiзацiя проведення спецiальної перевiрки покладається вiдповiдно на Главу Адмiнiстрацiї Президента України, Керiвника Апарату Верховної Ради України, Мiнiстра Кабiнету Мiнiстрiв України або їх заступникiв.

     Органiзацiя проведення спецiальної перевiрки у новостворених державних органах покладається на центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної служби, до моменту утворення у такому новоствореному органi вiдповiдального за це структурного пiдроздiлу.

     3. Спецiальнiй перевiрцi пiдлягають вiдомостi про особу, яка претендує на зайняття посади, зазначеної в частинi першiй цiєї статтi, зокрема щодо:

     1) наявностi судового рiшення, що набрало законної сили, згiдно з яким особу притягнуто до кримiнальної вiдповiдальностi, в тому числi за корупцiйнi правопорушення, а також наявностi судимостi, її зняття, погашення;

     2) факту, що особа пiддана, пiддавалася ранiше адмiнiстративним стягненням за пов'язанi з корупцiєю правопорушення;

     3) достовiрностi вiдомостей, зазначених у декларацiї особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування;

     4) наявностi в особи корпоративних прав;

     5) стану здоров'я (в частинi перебування особи на облiку в психоневрологiчних або наркологiчних закладах охорони здоров'я), освiти, наявностi наукового ступеня, вченого звання;

     6) вiдношення особи до виконання вiйськового обов'язку;

(абзац сьомий частини третьої статтi 56 у редакцiї Закону України вiд 30.03.2021р. N 1357-IX)

     7) наявностi в особи допуску до державної таємницi, якщо такий допуск необхiдний згiдно з квалiфiкацiйними вимогами до певної посади;

     8) поширення на особу заборони займати вiдповiдну посаду, передбаченої положеннями Закону України "Про очищення влади".

     Кандидат на посаду, стосовно якого спецiальна перевiрка вже проводилася, при призначеннi в порядку переведення на посаду до iншого державного органу, органу влади Автономної Республiки Крим, органу мiсцевого самоврядування повiдомляє про це вiдповiдний орган, який в установленому порядку запитує iнформацiю щодо її результатiв.

     Примiтка. Посадами, якi передбачають зайняття вiдповiдального або особливо вiдповiдального становища, є посади Президента України, Прем'єр-мiнiстра України, члена Кабiнету Мiнiстрiв України, першого заступника або заступника мiнiстра, члена Нацiональної ради України з питань телебачення i радiомовлення, Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Голови, державного уповноваженого Антимонопольного комiтету України та уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сферi публiчних закупiвель, Голови Державного комiтету телебачення i радiомовлення України, Голови Фонду державного майна України, його першого заступника або заступника, члена Центральної виборчої комiсiї, члена, iнспектора Вищої ради правосуддя, члена, iнспектора Вищої квалiфiкацiйної комiсiї суддiв України, народного депутата України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Уповноваженого iз захисту державної мови, члена Нацiональної комiсiї зi стандартiв державної мови, Директора Нацiонального антикорупцiйного бюро України, Директора Бюро економiчної безпеки України, його першого заступника та заступника, його першого заступника та заступника, Голови Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї та його заступникiв, Генерального прокурора, його першого заступника та заступника, Голови Нацiонального банку України, його першого заступника та заступника, члена Ради Нацiонального банку України, Секретаря Ради нацiональної безпеки i оборони України, його першого заступника та заступника, Керiвника Офiсу Президента України, його першого заступника та заступника, Постiйного Представника Президента України в Автономнiй Республiцi Крим, його першого заступника та заступника, радника або помiчника Президента України, Прем'єр-мiнiстра України, посади, якi належать до посад державної служби категорiї "А" або "Б", та посади, якi частиною першою статтi 14 Закону України "Про службу в органах мiсцевого самоврядування" вiднесенi до першої - третьої категорiй, а також посади суддiв, прокурорiв, слiдчих i дiзнавачiв, керiвникiв, заступникiв керiвникiв державних органiв, юрисдикцiя яких поширюється на всю територiю України, їх апаратiв та самостiйних структурних пiдроздiлiв, керiвникiв, заступникiв керiвникiв державних органiв, органiв влади Автономної Республiки Крим, юрисдикцiя яких поширюється на територiю однiєї або кiлькох областей, Автономної Республiки Крим, мiст Києва або Севастополя, керiвникiв державних органiв, органiв влади Автономної Республiки Крим, юрисдикцiя яких поширюється на територiю одного або кiлькох районiв, мiста республiканського в Автономнiй Республiцi Крим або обласного значення, району в мiстi, мiста районного значення, а також посади, що пiдлягають замiщенню вищим офiцерським складом вiйськовослужбовцiв.

(примiтка статтi 56 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 10.12.2015р. N 889-VIII, вiд 22.09.2016р. N 1540-VIII, вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII, вiд 25.04.2019р. N 2704-VIII, вiд 17.06.2020р. N 720-IX, вiд 04.12.2020р. N 1074-IX, вiд 28.01.2021р. N 1150-IX, вiд 29.04.2021р. N 1443-IX, вiд 03.06.2021р. N 1530-IX)

     Стаття 57. Порядок проведення спецiальної перевiрки

     1. Спецiальна перевiрка проводиться за письмовою згодою особи, яка претендує на зайняття посади, у строк, що не перевищує двадцяти п'яти календарних днiв з дня надання згоди на проведення спецiальної перевiрки.

     У разi ненадання особою такої згоди питання щодо призначення її на посаду не розглядається.

     Порядок проведення спецiальної перевiрки та форма згоди на проведення спецiальної перевiрки затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     2. Для проведення спецiальної перевiрки особа, яка претендує на зайняття посади, подає до вiдповiдного органу:

     1) письмову згоду на проведення спецiальної перевiрки;

     2) автобiографiю;

     3) копiю паспорта громадянина України;

     4) копiї документiв про освiту, вченi звання та науковi ступенi;

     5) медичну довiдку про стан здоров'я за формою, затвердженою Мiнiстерством охорони здоров'я України щодо перебування особи на облiку в психоневрологiчних або наркологiчних закладах охорони здоров'я;

     6) копiю вiйськово-облiкового документа: для призовника - посвiдчення про приписку до призовної дiльницi, для вiйськовозобов'язаного, резервiста - вiйськового квитка або тимчасового посвiдчення вiйськовозобов'язаного, для вiйськовослужбовця - вiйськового квитка, посвiдчення особи вiйськовослужбовця;

(абзац сьомий частини другої статтi 57 у редакцiї Закону України вiд 30.03.2021р. N 1357-IX)

     7) довiдку про допуск до державної таємницi (у разi його наявностi).

     Особа, яка претендує на зайняття посади, також подає до Нацiонального агентства в порядку, визначеному частиною першою статтi 45 цього Закону, декларацiю особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування.

     Особи, зазначенi в абзацi сьомому частини першої статтi 56 цього Закону, подають передбаченi цiєю частиною статтi документи для проведення спецiальної перевiрки протягом трьох робочих днiв з дня вiдповiдного обрання або затвердження.

     3. Пiсля одержання письмової згоди особи, яка претендує на зайняття посади, на проведення спецiальної перевiрки орган, на посаду в якому претендує особа, не пiзнiше наступного дня надсилає до вiдповiдних державних органiв, до компетенцiї яких належить проведення спецiальної перевiрки вiдомостей, передбачених у частинi третiй статтi 56, або до їх територiальних органiв (за наявностi) запит про перевiрку вiдомостей щодо особи, яка претендує на зайняття вiдповiдної посади, за формою, яку затверджує Кабiнет Мiнiстрiв України.

     Запит пiдписує керiвник органу, на посаду в якому претендує особа, а в разi його вiдсутностi - особа, яка виконує обов'язки керiвника, або один з його заступникiв вiдповiдно до розподiлу функцiональних обов'язкiв.

     До запиту додаються копiї документiв, зазначених у частинi другiй цiєї статтi.

     Щодо кандидатiв на зайняття посад (крiм посади суддi), призначення (обрання) на якi здiйснюється Президентом України, Верховною Радою України або Кабiнетом Мiнiстрiв України, такий запит надсилається до вiдповiдних державних органiв (їх територiальних органiв) вiдповiдно Главою Адмiнiстрацiї Президента України, Керiвником Апарату Верховної Ради України, Мiнiстром Кабiнету Мiнiстрiв України (їх заступниками або iншою визначеною ними посадовою особою) через центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної служби.

     4. Спецiальна перевiрка проводиться:

     1) Нацiональною полiцiєю i Державною судовою адмiнiстрацiєю України - щодо вiдомостей про притягнення особи до кримiнальної вiдповiдальностi, наявнiсть судимостi, її зняття, погашення;

(пункт 1 частини четвертої статтi 57 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 10.11.2015р. N 766-VIII)

     2) Мiнiстерством юстицiї України та Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку - щодо наявностi в особи корпоративних прав;

     3) Нацiональним агентством - щодо наявностi у Єдиному державному реєстрi осiб, якi вчинили корупцiйнi або пов'язанi з корупцiєю правопорушення, вiдомостей про кандидата, а також щодо достовiрностi вiдомостей, зазначених особою у декларацiї особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, за минулий рiк;

     4) центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я, вiдповiдним органом виконавчої влади Автономної Республiки Крим, структурним пiдроздiлом обласної, Київської, Севастопольської мiської державної адмiнiстрацiї - щодо вiдомостей про стан здоров'я кандидата (в частинi перебування особи на облiку в психоневрологiчних або наркологiчних закладах охорони здоров'я);

     5) центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi освiти, вiдповiдним органом виконавчої влади Автономної Республiки Крим, структурним пiдроздiлом обласної, Київської, Севастопольської мiської державної адмiнiстрацiї, центральним органом виконавчої влади, якому пiдпорядкований навчальний заклад, керiвником навчального закладу - щодо освiти, наявностi у кандидата наукового ступеня, вченого звання;

     6) Службою безпеки України - щодо наявностi в особи допуску до державної таємницi, а також щодо вiдношення особи до виконання вiйськового обов'язку (в частинi персонально-якiсного облiку вiйськовозобов'язаних, резервiстiв Служби безпеки України);

(абзац сьомий частини четвертої статтi 57 у редакцiї Закону України вiд 30.03.2021р. N 1357-IX)

     7) Мiнiстерством оборони України, територiальними центрами комплектування та соцiальної пiдтримки Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва та Севастополя - щодо вiдношення особи до виконання вiйськового обов'язку (крiм випадкiв персонально-якiсного облiку вiйськовозобов'язаних, резервiстiв Служби безпеки України та Служби зовнiшньої розвiдки України);

(абзац восьмий частини четвертої статтi 57 у редакцiї Закону України вiд 30.03.2021р. N 1357-IX)

     8) Службою зовнiшньої розвiдки України - щодо вiдношення особи до виконання вiйськового обов'язку (в частинi персонально-якiсного облiку вiйськовозобов'язаних, резервiстiв Служби зовнiшньої розвiдки України).

(частину четверту статтi 57 доповнено новим абзацом дев'ятим згiдно iз Законом України вiд 30.03.2021р. N 1357-IX, у зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати абзацом десятим)

     До проведення спецiальної перевiрки можуть бути залученi iншi центральнi органи виконавчої влади або спецiально уповноваженi суб'єкти у сферi протидiї корупцiї з метою перевiрки вiдомостей про особу, зазначених у цiй статтi, або достовiрностi документiв, передбачених цiєю статтею.

     Стаття 58. Результати проведення спецiальної перевiрки

     1. Iнформацiя про результати спецiальної перевiрки, пiдписана керiвником органу, що проводив перевiрку, а в разi його вiдсутностi - особою, яка виконує його обов'язки, або заступником керiвника органу вiдповiдно до розподiлу функцiональних обов'язкiв, подається до органу, який надiслав вiдповiдний запит, у семиденний строк з дати надходження запиту.

     Пiд час проведення спецiальної перевiрки мiж органами (пiдроздiлами), якi її проводять, можуть здiйснюватися взаємодiя та обмiн вiдомостями щодо особи, зокрема щодо осiб, якi претендують на зайняття посад, перебування на яких становить державну таємницю. Такi взаємодiя й обмiн здiйснюються у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     2. Рiшення про призначення (обрання) або про вiдмову у призначеннi (обраннi) на посаду, пов'язану iз виконанням функцiй держави або мiсцевого самоврядування, приймається пiсля проведення спецiальної перевiрки.

     У разi встановлення за результатами спецiальної перевiрки факту розбiжностей у поданих претендентом на посаду автобiографiї та/або декларацiї особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, за минулий рiк посадовою особою (органом), яка (який) органiзовує проведення спецiальної перевiрки, надається можливiсть претенденту на посаду протягом п'яти робочих днiв надати письмове пояснення за таким фактом та/або виправити таку розбiжнiсть.

     У разi встановлення за результатами спецiальної перевiрки вiдомостей про претендента на посаду, якi не вiдповiдають встановленим законодавством вимогам для зайняття посади, посадова особа (орган), яка (який) здiйснює призначення (обрання) на цю посаду, вiдмовляє претенденту у призначеннi (обраннi) на посаду.

     У разi встановлення за результатами спецiальної перевiрки та розгляду вищезазначених пояснень претендента на посаду факту подання ним пiдроблених документiв або неправдивих вiдомостей посадова особа (орган), яка (який) здiйснює призначення (обрання) на цю посаду, повiдомляє протягом трьох робочих днiв про виявлений факт правоохороннi органи та вiдмовляє претенденту у призначеннi (обраннi) на посаду.

     Особа, щодо якої за результатами спецiальної перевiрки встановлено обставини, якi є пiдставою для вiдмови у призначеннi (обраннi) на посаду, вважається такою, що не пройшла спецiальну перевiрку.

     Повноваження особи, зазначеної в абзацi восьмому частини першої статтi 56 цього Закону, достроково припиняються без припинення повноважень депутата ради, а вiдповiдна особа звiльняється з вiдповiдної посади без прийняття рiшення вiдповiдної ради у випадку, якщо вона не пройшла спецiальну перевiрку або не надала у встановлений цим Законом строк згоди на проведення спецiальної перевiрки.

     Рiшення про вiдмову у призначеннi (обраннi) на посаду за результатами спецiальної перевiрки може бути оскаржено до суду.

     3. Орган, на посаду в якому претендує особа, на пiдставi одержаної iнформацiї готує довiдку про результати спецiальної перевiрки за формою, затвердженою Кабiнетом Мiнiстрiв України. Щодо кандидатiв на зайняття посад (крiм посади суддi), призначення (обрання) на якi здiйснюється Президентом України, Верховною Радою України або Кабiнетом Мiнiстрiв України, таку довiдку готує вiдповiдний структурний пiдроздiл Адмiнiстрацiї Президента України, Апарату Верховної Ради України або Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв України.

     Особи, щодо яких проведена спецiальна перевiрка, мають право на ознайомлення з довiдкою про результати спецiальної перевiрки та в разi незгоди з результатами перевiрки можуть подати вiдповiдному органу державної влади, органу мiсцевого самоврядування свої зауваження у письмовiй формi. Цi зауваження пiдлягають розгляду у семиденний строк з дня їх надходження.

     Iнформацiя про результати спецiальної перевiрки та документи щодо її проведення є конфiденцiйними, якщо вони не мiстять вiдомостей, що становлять державну таємницю.

     Документи, що були поданi особою, яка претендувала на зайняття посади, для проведення спецiальної перевiрки, у разi призначення (обрання) її на посаду передаються для зберiгання в особовiй справi, а в разi вiдмови у призначеннi (обраннi) на посаду повертаються цiй особi пiд розписку, крiм випадкiв, коли встановлено неправдивiсть цих документiв, та iнших випадкiв, передбачених законом.

     Довiдка про результати спецiальної перевiрки додається до документiв, поданих особою, або до особової справи, якщо прийнято рiшення про її призначення (обрання) на посаду.

     Стаття 59. Єдиний державний реєстр осiб, якi вчинили корупцiйнi або пов'язанi з корупцiєю правопорушення

     1. Вiдомостi про осiб, яких притягнуто до кримiнальної, адмiнiстративної, дисциплiнарної або цивiльно-правової вiдповiдальностi за вчинення корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, а також про юридичних осiб, до яких застосовано заходи кримiнально-правового характеру у зв'язку з вчиненням корупцiйного правопорушення, вносяться до Єдиного державного реєстру осiб, якi вчинили корупцiйнi або пов'язанi з корупцiєю правопорушення, що формується та ведеться Нацiональним агентством. Вiдомостi про осiб, якi входять до особового складу органiв, що провадять оперативно-розшукову або розвiдувальну чи контррозвiдувальну дiяльнiсть, належнiсть яких до вказаних органiв становить державну таємницю, та яких притягнуто до вiдповiдальностi за вчинення корупцiйних правопорушень, вносяться до роздiлу з обмеженим доступом Єдиного державного реєстру осiб, якi вчинили корупцiйнi або пов'язанi з корупцiєю правопорушення.

     Положення про Єдиний державний реєстр осiб, якi вчинили корупцiйнi або пов'язанi з корупцiєю правопорушення, порядок його формування та ведення затверджуються Нацiональним агентством.

     Вiдомостi про фiзичних осiб, яких притягнуто до вiдповiдальностi за вчинення корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, а також про юридичних осiб, до яких застосовано заходи кримiнально-правового характеру у зв'язку з вчиненням корупцiйного правопорушення, вносяться до Єдиного державного реєстру осiб, якi вчинили корупцiйнi або пов'язанi з корупцiєю правопорушення, протягом трьох робочих днiв з дня надходження з Державної судової адмiнiстрацiї України до Нацiонального агентства електронної копiї рiшення суду, яке набрало законної сили, з Єдиного державного реєстру судових рiшень.

     Вiдомостi про накладення дисциплiнарного стягнення за вчинення корупцiйного або пов'язаного з корупцiєю правопорушення вносяться до Єдиного державного реєстру осiб, якi вчинили корупцiйнi або пов'язанi з корупцiєю правопорушення, протягом трьох робочих днiв з дня надходження до Нацiонального агентства вiд кадрової служби державного органу, органу влади Автономної Республiки Крим, органу мiсцевого самоврядування, а також пiдприємства, установи та органiзацiї завiреної в установленому порядку паперової копiї наказу про накладення дисциплiнарного стягнення.

     2. Iнформацiя з Єдиного державного реєстру осiб, якi вчинили корупцiйнi або пов'язанi з корупцiєю правопорушення, про внесення вiдомостей про особу до зазначеного реєстру або про вiдсутнiсть вiдомостей про таку особу подається:

     на запит державних органiв, органiв влади Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування з метою проведення спецiальної перевiрки вiдомостей про осiб, якi претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцiй держави або мiсцевого самоврядування;

     на запит правоохоронних органiв у разi необхiдностi отримання такої iнформацiї в рамках кримiнального або адмiнiстративного провадження або на запит прокурора в рамках здiйснення нагляду за додержанням вимог i застосуванням законiв;

     у разi звернення фiзичної особи (уповноваженої нею особи) або уповноваженого представника юридичної особи щодо отримання вiдомостей про себе або юридичну особу, яку вiн представляє.

     3. Нацiональне агентство забезпечує оприлюднення на своєму офiцiйному веб-сайтi вiдомостей з Єдиного державного реєстру осiб, якi вчинили корупцiйнi або пов'язанi з корупцiєю правопорушення, протягом трьох робочих днiв пiсля їх внесення до реєстру.

     Вiдкритими для безоплатного цiлодобового доступу є такi вiдомостi про фiзичну особу, яку притягнуто до вiдповiдальностi за вчинення корупцiйного або пов'язаного з корупцiєю правопорушення:

     1) прiзвище, iм'я, по батьковi;

     2) мiсце роботи, посада на час вчинення корупцiйного або пов'язаного з корупцiєю правопорушення;

     3) склад корупцiйного або пов'язаного з корупцiєю правопорушення;

     4) вид покарання (стягнення);

     5) спосiб вчинення дисциплiнарного корупцiйного проступку;

     6) вид дисциплiнарного стягнення.

     Вiдкритими для безоплатного цiлодобового доступу є такi вiдомостi про юридичну особу, до якої застосовано заходи кримiнально-правового характеру:

     1) назва;

     2) юридична адреса, код в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв;

     3) склад корупцiйного правопорушення, у зв'язку з вчиненням якого застосовано заходи кримiнально-правового характеру;

     4) вид застосованих заходiв кримiнально-правового характеру.

     Зазначенi вiдомостi не належать до конфiденцiйної iнформацiї про особу та не можуть бути обмеженi в доступi.

     Стаття 60. Вимоги щодо прозоростi та доступу до iнформацiї

     1. Особам, зазначеним у пунктах 1, 2 частини першої статтi 3 цього Закону, а також особам, якi постiйно або тимчасово обiймають посади, пов'язанi з виконанням органiзацiйно-розпорядчих чи адмiнiстративно-господарських обов'язкiв, або спецiально уповноваженi на виконання таких обов'язкiв у юридичних особах приватного права незалежно вiд органiзацiйно-правової форми, забороняється:

(абзац перший частини першої статтi 60 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.03.2017р. N 1975-VIII, вiд 02.10.2019р. N 140-IX)

     1) вiдмовляти фiзичним або юридичним особам в iнформацiї, надання якої цим фiзичним або юридичним особам передбачено законом;

     2) надавати несвоєчасно, недостовiрну чи не в повному обсязi iнформацiю, яка пiдлягає наданню вiдповiдно до закону.

     2. Не може бути вiднесена до iнформацiї з обмеженим доступом iнформацiя про:

     1) розмiри, види благодiйної та iншої допомоги, що надається фiзичним та юридичним особам чи одержується вiд них особами, зазначеними в пунктi 1, пiдпунктах "а" i "в" пункту 2 частини першої статтi 3 цього Закону, або державними органами, органами мiсцевого самоврядування;

(пункт 1 частини другої статтi 60 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.03.2017р. N 1975-VIII, вiд 02.10.2019р. N 140-IX)

     2) розмiри, види оплати працi, матерiальної допомоги та будь-яких iнших виплат з бюджету або за рахунок технiчної або iншої допомоги в рамках реалiзацiї в Українi програм (проектiв) у сферi запобiгання, протидiї корупцiї особам, зазначеним у пунктi 1, пунктах "а" i "в" пункту 2 частини першої статтi 3 цього Закону, а також одержанi цими особами за правочинами, якi пiдлягають обов'язковiй державнiй реєстрацiї, а також подарунки, якi регулюються цим Законом;

(пункт 2 частини другої статтi 60 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.03.2017р. N 1975-VIII, вiд 02.10.2019р. N 140-IX)

     3) передачу в управлiння належних особам пiдприємств та корпоративних прав, що здiйснюється в порядку, передбаченому цим Законом;

     4) конфлiкт iнтересiв осiб, зазначених у пунктах 1, 2 частини першої статтi 3 цього Закону, та заходи з його врегулювання.

Роздiл X
ЗАПОБIГАННЯ КОРУПЦIЇ У ДIЯЛЬНОСТI ЮРИДИЧНИХ ОСIБ

     Стаття 61. Загальнi засади запобiгання корупцiї у дiяльностi юридичної особи

     1. Юридичнi особи забезпечують розробку та вжиття заходiв, якi є необхiдними та обґрунтованими для запобiгання i протидiї корупцiї у дiяльностi юридичної особи.

     2. Керiвник, засновники (учасники) юридичної особи забезпечують регулярну оцiнку корупцiйних ризикiв у її дiяльностi i здiйснюють вiдповiднi антикорупцiйнi заходи. Для виявлення та усунення корупцiйних ризикiв у дiяльностi юридичної особи можуть залучатися незалежнi експерти, зокрема для проведення аудиту.

     3. Посадовi та службовi особи юридичних осiб, iншi особи, якi виконують роботу та перебувають з юридичними особами у трудових вiдносинах, зобов'язанi:

     1) не вчиняти та не брати участi у вчиненнi корупцiйних правопорушень, пов'язаних з дiяльнiстю юридичної особи;

     2) утримуватися вiд поведiнки, яка може бути розцiненою як готовнiсть вчинити корупцiйне правопорушення, пов'язане з дiяльнiстю юридичної особи;

     3) невiдкладно iнформувати посадову особу, вiдповiдальну за запобiгання корупцiї у дiяльностi юридичної особи, керiвника юридичної особи або засновникiв (учасникiв) юридичної особи про випадки пiдбурення до вчинення корупцiйного правопорушення, пов'язаного з дiяльнiстю юридичної особи;

     4) невiдкладно iнформувати посадову особу, вiдповiдальну за запобiгання корупцiї у дiяльностi юридичної особи, керiвника юридичної особи або засновникiв (учасникiв) юридичної особи про випадки вчинення корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень iншими працiвниками юридичної особи або iншими особами;

     5) невiдкладно iнформувати посадову особу, вiдповiдальну за запобiгання корупцiї у дiяльностi юридичної особи, керiвника юридичної особи або засновникiв (учасникiв) юридичної особи про виникнення реального, потенцiйного конфлiкту iнтересiв.

     Стаття 62. Антикорупцiйна програма юридичної особи

     1. Антикорупцiйною програмою юридичної особи є комплекс правил, стандартiв i процедур щодо виявлення, протидiї та запобiгання корупцiї у дiяльностi юридичної особи.

     2. В обов'язковому порядку антикорупцiйна програма затверджується керiвниками:

     1) державних, комунальних пiдприємств, господарських товариств (у яких державна або комунальна частка перевищує 50 вiдсоткiв), де середньооблiкова чисельнiсть працюючих за звiтний (фiнансовий) рiк перевищує п'ятдесят осiб, а обсяг валового доходу вiд реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг) за цей перiод перевищує сiмдесят мiльйонiв гривень;

     2) юридичних осiб, якi є учасниками процедури закупiвлi вiдповiдно до Закону України "Про публiчнi закупiвлi", якщо вартiсть закупiвлi товару (товарiв), послуги (послуг), робiт дорiвнює або перевищує 20 мiльйонiв гривень.

(пункт 2 частини другої статтi 62 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII, вiд 15.09.2015р. N 679-VIII, вiд 02.10.2019р. N 140-IX, у редакцiї Закону України вiд 19.09.2019р. N 114-IX)

     3. Антикорупцiйна програма затверджується пiсля її обговорення з працiвниками юридичної особи. Текст антикорупцiйної програми повинен перебувати у постiйному вiдкритому доступi для працiвникiв юридичної особи.

     4. Положення щодо обов'язковостi дотримання антикорупцiйної програми включаються до трудових договорiв, правил внутрiшнього розпорядку юридичної особи, а також можуть включатися до договорiв, якi укладаються юридичною особою.

(частина четверта статтi 62 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII)

     5. В юридичних особах, зазначених у частинi другiй цiєї статтi, для реалiзацiї антикорупцiйної програми призначається особа, вiдповiдальна за реалiзацiю антикорупцiйної програми (далi - Уповноважений), правовий статус якої визначається цим Законом.

(частина п'ята статтi 62 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII)

     Стаття 63. Вимоги до антикорупцiйної програми юридичної особи

     1. Антикорупцiйна програма юридичних осiб, зазначених у частинi другiй статтi 62 цього Закону, може мiстити, зокрема, такi положення:

(абзац перший частини першої статтi 63 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII)

     1) сферу застосування та коло осiб, на якi поширюються її положення;

     2) вичерпний перелiк та опис антикорупцiйних заходiв, стандартiв, процедур та порядок їх виконання (застосування), зокрема порядок проведення перiодичної оцiнки корупцiйних ризикiв у дiяльностi юридичної особи;

     3) норми професiйної етики працiвникiв юридичної особи;

     4) права i обов'язки працiвникiв та засновникiв (учасникiв) юридичної особи у зв'язку iз запобiганням i протидiєю корупцiї у дiяльностi юридичної особи;

     5) права i обов'язки Уповноваженого як посадової особи, вiдповiдальної за запобiгання корупцiї, та пiдпорядкованих йому працiвникiв (у разi їх наявностi);

     6) порядок регулярного звiтування Уповноваженого перед засновниками (учасниками) юридичної особи;

     7) порядок здiйснення належного нагляду, контролю та монiторингу за дотриманням антикорупцiйної програми у дiяльностi юридичної особи, а також оцiнки результатiв здiйснення передбачених нею заходiв;

     8) умови конфiденцiйностi iнформування Уповноваженого працiвниками про факти пiдбурення їх до вчинення корупцiйного правопорушення або про вчиненi iншими працiвниками чи особами корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень;

     9) процедури захисту працiвникiв, якi повiдомили iнформацiю про корупцiйне або пов'язане з корупцiєю правопорушення;

     10) процедуру iнформування Уповноваженого працiвниками про виникнення реального, потенцiйного конфлiкту iнтересiв, а також порядок врегулювання виявленого конфлiкту iнтересiв;

     11) порядок проведення iндивiдуального консультування Уповноваженим працiвникiв юридичної особи з питань застосування антикорупцiйних стандартiв та процедур;

     12) порядок проведення перiодичного пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв у сферi запобiгання i протидiї корупцiї;

     13) застосування заходiв дисциплiнарної вiдповiдальностi до працiвникiв, якi порушують положення антикорупцiйної програми;

     14) порядок вжиття заходiв реагування щодо виявлених фактiв корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, зокрема, iнформування уповноважених державних органiв, проведення внутрiшнiх розслiдувань;

     15) порядок внесення змiн до антикорупцiйної програми.

     Стаття 64. Правовий статус Уповноваженого

     1. Уповноважений є посадовою особою юридичної особи, що призначається вiдповiдно до законодавства про працю керiвником юридичної особи або її учасниками (засновниками) у порядку, передбаченому ухваленою антикорупцiйною програмою.

     2. Уповноваженим може бути фiзична особа, яка здатна за своїми дiловими та моральними якостями, професiйним рiвнем, станом здоров'я виконувати вiдповiднi обов'язки.

(частина друга статтi 64 у редакцiї Закону України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII)

     3. Не може бути призначена на посаду Уповноваженого особа, яка:

     1) має непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимiсть;

     2) за рiшенням суду визнана недiєздатною чи дiєздатнiсть якої обмежена;

     3) звiльнена з посад у державних органах, органах влади Автономної Республiки Крим, органах мiсцевого самоврядування за порушення присяги або у зв'язку з вчиненням корупцiйного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцiєю, - протягом трьох рокiв з дня такого звiльнення.

     4. Несумiсною з дiяльнiстю Уповноваженого є робота на посадах, зазначених у пунктi 1, частини першої статтi 3 цього Закону, а також будь-яка iнша дiяльнiсть, яка створює реальний чи потенцiйний конфлiкт iнтересiв з дiяльнiстю юридичної особи.

(абзац перший частини четвертої статтi 62 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII)

     У разi виникнення обставин несумiсностi Уповноважений у дводенний строк з дня виникнення таких обставин зобов'язаний повiдомити про це керiвника юридичної особи з одночасним поданням заяви про розiрвання трудового договору за власною iнiцiативою.

     5. Уповноважений може бути звiльнений з посади достроково в разi:

     1) розiрвання трудового договору за iнiцiативи Уповноваженого;

     2) розiрвання трудового договору з iнiцiативи керiвника юридичної особи або її засновникiв (учасникiв). Особа, яка працює на посадi Уповноваженого в юридичнiй особi, зазначенiй у частинi другiй статтi 62 цього Закону, може бути звiльнена за умови надання згоди Нацiональним агентством;

     3) неможливостi виконувати свої повноваження за станом здоров'я вiдповiдно до висновку медичної комiсiї, що створюється за рiшенням спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я;

     4) набрання законної сили рiшенням суду про визнання його недiєздатним або обмеження його цивiльної дiєздатностi, визнання його безвiсно вiдсутнiм чи оголошення його померлим;

     5) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

     6) смертi.

     6. Про звiльнення особи з посади Уповноваженого керiвник юридичної особи письмово повiдомляє Нацiональне агентство протягом двох робочих днiв та забезпечує невiдкладне подання нової кандидатури на вказану посаду.

Роздiл XI
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА КОРУПЦIЙНI АБО ПОВ'ЯЗАНI З КОРУПЦIЄЮ ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА УСУНЕННЯ ЇХ НАСЛIДКIВ

     Стаття 65. Виключена

(стаття 65 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 31.10.2019р. N 263-IX, вiд 17.06.2020р. N 720-IX, виключена згiдно iз Законом України вiд 15.12.2020р. N 1079-IX)

     Стаття 651. Вiдповiдальнiсть за корупцiйнi або пов'язанi з корупцiєю правопорушення

     1. За вчинення корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень особи, зазначенi в частинi першiй статтi 3 цього Закону, притягаються до кримiнальної, адмiнiстративної, цивiльно-правової та дисциплiнарної вiдповiдальностi у встановленому законом порядку.

     У разi вчинення вiд iменi та в iнтересах юридичної особи її уповноваженою особою кримiнального правопорушення самостiйно або у спiвучастi до юридичної особи у випадках, визначених Кримiнальним кодексом України, застосовуються заходи кримiнально-правового характеру.

     2. Особа, яка вчинила корупцiйне правопорушення або правопорушення, пов'язане з корупцiєю, однак судом не застосовано до неї покарання або не накладено на неї стягнення у видi позбавлення права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю, пов'язаними з виконанням функцiй держави або мiсцевого самоврядування, або такою, що прирiвнюється до цiєї дiяльностi, пiдлягає притягненню до дисциплiнарної вiдповiдальностi у встановленому законом порядку.

     Питання про притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi суддi, суддi Конституцiйного Суду України, який вчинив корупцiйне або пов'язане з корупцiєю правопорушення, однак судом не застосовано до нього покарання або не накладено на нього стягнення у видi позбавлення права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю, пов'язаними з виконанням функцiй держави або мiсцевого самоврядування, або такою, що прирiвнюється до цiєї дiяльностi, вирiшується у встановленому законом порядку.

     Особа, уповноважена на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, стосовно якої набрало законної сили рiшення суду про визнання необґрунтованими активiв та їх стягнення в дохiд держави, пiдлягає звiльненню з посади в установленому законом порядку.

     3. З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупцiйного або пов'язаного з корупцiєю правопорушення або невиконанню вимог цього Закону в iнший спосiб, за поданням спецiально уповноваженого суб'єкта у сферi протидiї корупцiї або приписом Нацiонального агентства рiшенням керiвника органу, пiдприємства, установи, органiзацiї, де працює особа, яка вчинила таке правопорушення, проводиться службове розслiдування в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     4. Обмеження щодо заборони особi, звiльненiй з посади у зв'язку з притягненням до вiдповiдальностi за корупцiйне правопорушення, займатися дiяльнiстю, пов'язаною з виконанням функцiй держави, мiсцевого самоврядування, або такою, що прирiвнюється до цiєї дiяльностi, встановлюється виключно за вмотивованим рiшенням суду, якщо iнше не передбачено законом.

     5. Особа, якiй повiдомлено про пiдозру у вчиненнi нею кримiнального правопорушення у сферi службової дiяльностi, пiдлягає вiдстороненню вiд виконання повноважень на посадi в порядку, визначеному законом.

     Питання про вiдсторонення вiд здiйснення правосуддя, вiдсторонення вiд посади суддi, суддi Конституцiйного Суду України, якому повiдомлено про пiдозру у вчиненнi ним кримiнального правопорушення у сферi службової дiяльностi, вирiшується у встановленому законом порядку.

     Особа, стосовно якої складено протокол про адмiнiстративне правопорушення, пов'язане з корупцiєю, якщо iнше не передбачено Конституцiєю i законами України, може бути вiдсторонена вiд виконання службових повноважень за рiшенням керiвника органу, установи, пiдприємства, органiзацiї, де вона працює, до закiнчення розгляду справи судом.

     У разi закриття провадження у справi про адмiнiстративне правопорушення, пов'язане з корупцiєю, у зв'язку з вiдсутнiстю подiї або складу адмiнiстративного правопорушення вiдстороненiй вiд виконання службових повноважень особi вiдшкодовується середнiй заробiток за час вимушеного прогулу, пов'язаного з таким вiдстороненням.

(Закон доповнено статтею 651 згiдно iз Законом України вiд 15.12.2020р. N 1079-IX)

     Стаття 66. Вiдшкодування збиткiв, шкоди, завданих державi внаслiдок вчинення корупцiйного правопорушення

     1. Збитки, шкода, завданi державi внаслiдок вчинення корупцiйного або пов'язаного з корупцiєю правопорушення, пiдлягають вiдшкодуванню особою, яка вчинила вiдповiдне правопорушення, в установленому законом порядку.

     Стаття 67. Незаконнi акти та правочини

     1. Нормативно-правовi акти, рiшення, виданi (прийнятi) з порушенням вимог цього Закону, пiдлягають скасуванню органом або посадовою особою, уповноваженою на прийняття чи скасування вiдповiдних актiв, рiшень, або можуть бути визнанi незаконними в судовому порядку за заявою заiнтересованої фiзичної особи, об'єднання громадян, юридичної особи, прокурора, органу державної влади, зокрема Нацiонального агентства, органу мiсцевого самоврядування.

     Орган або посадова особа надсилає до Нацiонального агентства протягом трьох робочих днiв копiю прийнятого рiшення про скасування або одержаного для виконання рiшення суду про визнання незаконними вiдповiдних актiв або рiшень.

     2. Правочин, укладений внаслiдок порушення вимог цього Закону, може бути визнаним недiйсним.

     Стаття 68. Вiдновлення прав i законних iнтересiв та вiдшкодування збиткiв, шкоди, завданих фiзичним та юридичним особам внаслiдок вчинення корупцiйного правопорушення

     1. Фiзичнi та юридичнi особи, права яких порушено внаслiдок вчинення корупцiйного або пов'язаного з корупцiєю правопорушення i яким завдано моральної або майнової шкоди, збиткiв, мають право на вiдновлення прав, вiдшкодування збиткiв, шкоди в установленому законом порядку.

     2. Збитки, шкода, завданi фiзичнiй або юридичнiй особi внаслiдок незаконних рiшень, дiй або бездiяльностi суб'єкта, який здiйснює заходи щодо запобiгання i протидiї корупцiї, вiдшкодовуються з Державного бюджету України в установленому законом порядку. Держава, Автономна Республiка Крим, орган мiсцевого самоврядування, якi вiдшкодували збитки, шкоду, завдану незаконним рiшенням, дiями або бездiяльнiстю суб'єкта, що здiйснює заходи щодо запобiгання та протидiї корупцiї, мають право зворотної вимоги (регресу) до особи, яка завдала збиткiв, шкоди, у розмiрi виплаченого вiдшкодування (крiм вiдшкодування виплат, пов'язаних iз трудовими вiдносинами, вiдшкодуванням моральної шкоди).

     Стаття 69. Вилучення незаконно набутих та необґрунтованих активiв

     1. Активи, набутi внаслiдок вчинення корупцiйного правопорушення, пiдлягають конфiскацiї або спецiальнiй конфiскацiї за рiшенням суду в установленому законом порядку.

     2. Активи, щодо яких судом на пiдставi поданих доказiв не встановлено, що вони або грошовi кошти, необхiднi для їх придбання, були набутi за рахунок законних доходiв, є необґрунтованими i пiдлягають стягненню в дохiд держави за рiшенням суду в установленому законом порядку.

(стаття 69 у редакцiї Закону України вiд 31.10.2019р. N 263-IX)

Роздiл XII
МIЖНАРОДНЕ СПIВРОБIТНИЦТВО

     Стаття 70. Мiжнародне спiвробiтництво у сферi запобiгання i протидiї корупцiї

     1. Україна вiдповiдно до укладених нею мiжнародних договорiв здiйснює спiвробiтництво у сферi запобiгання i протидiї корупцiї з iноземними державами, мiжнародними органiзацiями, якi здiйснюють заходи щодо запобiгання i протидiї корупцiї.

     2. Мiжнародна правова допомога та iншi види мiжнародного спiвробiтництва у справах про корупцiйнi правопорушення здiйснюються компетентними органами вiдповiдно до законодавства та мiжнародних договорiв, згоду на обов'язковiсть яких надано Верховною Радою України.

     Стаття 71. Мiжнароднi договори України у сферi запобiгання i протидiї корупцiї

     1. У разi якщо мiжнародними договорами, згоду на обов'язковiсть яких надано Верховною Радою України, встановлено iншi правила, нiж тi, що передбаченi законодавством про запобiгання i протидiю корупцiї, застосовуються правила мiжнародних договорiв.

     Стаття 72. Мiжнародний обмiн iнформацiєю у сферi запобiгання i протидiї корупцiї

     1. Компетентнi органи України можуть надавати вiдповiдним органам iноземних держав та одержувати вiд них iнформацiю, у тому числi з обмеженим доступом, з питань запобiгання i протидiї корупцiї з додержанням вимог законодавства та мiжнародних договорiв, згоду на обов'язковiсть яких надано Верховною Радою України.

     2. Надання органам iноземних держав iнформацiї з питань, пов'язаних iз запобiганням i протидiєю корупцiї, можливе лише в разi, якщо цi органи та вiдповiдний компетентний орган України можуть установити такий режим доступу до iнформацiї, який унеможливлює розкриття iнформацiї для iнших цiлей чи її розголошення у будь-який спосiб, у тому числi шляхом несанкцiонованого доступу.

     Стаття 73. Заходи щодо повернення в Україну коштiв та iншого майна, одержаних внаслiдок корупцiйних правопорушень, i розпоряджання вилученими коштами та iншим майном, одержаними внаслiдок корупцiйних правопорушень

     1. Україна здiйснює заходи щодо повернення в Україну коштiв та iншого майна, одержаних внаслiдок корупцiйних правопорушень, i розпоряджається цими коштами та iншим майном вiдповiдно до законодавства та мiжнародних договорiв, згоду на обов'язковiсть яких надано Верховною Радою України.

Роздiл XIII
ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, та вводиться в дiю через шiсть мiсяцiв з дня набрання ним чинностi.

     2. До початку роботи системи подання та оприлюднення вiдповiдно до цього Закону декларацiй осiб, уповноважених на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, суб'єкти декларування подають декларацiї про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру в порядку, встановленому Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї". Зазначенi декларацiї пiдлягають оприлюдненню в порядку, встановленому Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     Про початок роботи системи подання та оприлюднення вiдповiдно до цього Закону декларацiй осiб, уповноважених на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, приймається рiшення Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї.

(абзац другий пункту 2 роздiлу XIII iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 25.12.2015р. N 928-VIII, вiд 15.03.2016р. N 1022-VIII)
(пункт 2 роздiлу XIII у редакцiї Закону України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII)

     У 2016 роцi службовi особи, якi на день початку роботи зазначеної системи займають згiдно зi статтею 50 цього Закону вiдповiдальне та особливо вiдповiдальне становище, зобов'язанi подати щорiчнi декларацiї за минулий рiк у порядку, встановленому цим Законом, протягом 60 календарних днiв пiсля початку роботи системи.

(пункт 2 роздiлу XIII доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 15.03.2016р. N 1022-VIII)

     21. Встановити, що декларацiї особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, якi вiдповiдно до статтi 45 цього Закону подаються за минулий рiк до 1 квiтня, у 2020 роцi суб'єкти декларування подають до 1 червня.

     Суб'єкти декларування, якi у перiод до 1 червня 2020 року не мали можливостi подати декларацiю особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, передбачену абзацом першим частини другої статтi 45 цього Закону, або повiдомлення про суттєвi змiни у майновому станi вiдповiдно до статтi 52 цього Закону у зв'язку iз встановленням на територiї їх проживання карантинно-обмежувальних заходiв, звiльняються вiд вiдповiдальностi за несвоєчасне подання такої декларацiї чи повiдомлення у зазначений перiод.

(роздiл XIII доповнено пунктом 21 згiдно iз Законом України вiд 17.03.2020р. N 530-IX)

     22. Встановити, що заборона, передбачена статтею 54 цього Закону, не поширюється на кошти та/або товари, за перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України, якi добровiльно перерахованi (переданi) центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я, та/або iншим центральним органам виконавчої влади, якi реалiзують державну полiтику у сферах санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення, контролю якостi та безпеки лiкарських засобiв, протидiї ВIЛ-iнфекцiї/СНIДу та iншим соцiально небезпечним захворюванням, та/або структурним пiдроздiлам з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй, протягом дiї карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до Закону України "Про захист населення вiд iнфекцiйних хвороб" у зв'язку iз поширенням на територiї України коронавiрусної хвороби (COVID-19).

(роздiл XIII доповнено пунктом 22 згiдно iз Законом України вiд 30.03.2020р. N 540-IX)

     3. До приведення у вiдповiднiсть iз цим Законом законодавчi та iншi нормативно-правовi акти застосовуються у частинi, що не суперечить цьому Закону.

     4. Визнати такими, що втратили чиннiсть:

     1) Закон України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011р., N 40, ст. 404; 2013р., N 2, ст. 4, N 33, ст. 435; 2014р., N 10, ст. 119, N 11, ст. 132, N 12, ст. 178, ст. 183, N 20 - 21, ст. 712, N 22, ст. 816, N 28, ст. 937, N 29, ст. 942; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 12 серпня 2014 року N 1634-VII), крiм положень щодо фiнансового контролю, якi втрачають чиннiсть з початком роботи системи подання та оприлюднення вiдповiдно до цього Закону декларацiй осiб, уповноважених на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування.

(пiдпункт 1 пункту 4 роздiлу XIII у редакцiї Закону України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII)

     2) Закон України "Про правила етичної поведiнки" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 14, ст. 94).

     5. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) у Кодексi законiв про працю України (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375):

     а) у частинi першiй статтi 36:

     пункт 71 викласти в такiй редакцiї:

     "71) укладення трудового договору (контракту), всупереч вимогам Закону України "Про запобiгання корупцiї", встановленим для осiб, якi звiльнилися або iншим чином припинили дiяльнiсть, пов'язану з виконанням функцiй держави або мiсцевого самоврядування, протягом року з дня її припинення";

     б) у пунктi 4 частини першої статтi 41 слова "Закону України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" замiнити словами "Закону України "Про запобiгання корупцiї", а слово "безпосередньому" замiнити словом "прямому";

     в) у статтi 235:

     частину першу пiсля слiв "на iншу роботу" доповнити словами "у тому числi у зв'язку з повiдомленням про порушення вимог Закону України "Про запобiгання корупцiї" iншою особою";

     пiсля частини третьої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "У разi наявностi пiдстав для поновлення на роботi працiвника, який був звiльнений у зв'язку iз здiйсненим ним або членом його сiм'ї повiдомленням про порушення вимог Закону України "Про запобiгання корупцiї" iншою особою, та за його вiдмови вiд такого поновлення орган, який розглядає трудовий спiр, приймає рiшення про виплату йому компенсацiї у розмiрi шестимiсячного середнього заробiтку".

     У зв'язку з цим частини четверту i п'яту вважати вiдповiдно частинами п'ятою i шостою;

     2) у Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     а) частину першу статтi 21 пiсля слiв "адмiнiстративне правопорушення" доповнити словами "крiм посадової особи";

     б) пункт 5 частини першої статтi 24 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "позбавлення права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю";

     в) частину першу статтi 25 пiсля слiв "додатковi адмiнiстративнi стягнення" доповнити словами "позбавлення права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю тiльки як додаткове";

     г) у статтi 30:

     назву доповнити словами "позбавлення права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю";

     доповнити частинами п'ятою та шостою такого змiсту:

     "Позбавлення права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю призначається судом на строк вiд шести мiсяцiв до одного року, незалежно вiд того, чи передбачене воно в санкцiї статтi (санкцiї частини статтi) Особливої частини цього Кодексу, коли з урахуванням характеру адмiнiстративного правопорушення, вчиненого за посадою, особи, яка вчинила адмiнiстративне правопорушення, та iнших обставин справи суд визнає за неможливе збереження за нею права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю.

     Позбавлення права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю призначається судом строком на один рiк, коли його спецiально передбачено в санкцiї статтi (санкцiї частини статтi) Особливої частини цього Кодексу";

     ґ) назву глави 13-А викласти в такiй редакцiї:

"Глава 13-А
АДМIНIСТРАТИВНI ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ'ЯЗАНI З КОРУПЦIЄЮ
";

     д) статтi 1724 - 1728 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 1724. Порушення обмежень щодо сумiсництва та сумiщення з iншими видами дiяльностi

     Порушення особою встановлених законом обмежень щодо зайняття iншою оплачуваною дiяльнiстю (крiм викладацької, наукової та творчої дiяльностi, медичної та суддiвської практики, iнструкторської практики iз спорту) або пiдприємницькою дiяльнiстю -

     тягне за собою накладення штрафу вiд трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю отриманого доходу вiд пiдприємницької дiяльностi чи винагороди вiд роботи за сумiсництвом.

     Порушення особою встановлених законом обмежень щодо входження до складу правлiння, iнших виконавчих чи контрольних органiв, чи наглядової ради пiдприємства або органiзацiї, що має на метi одержання прибутку (крiм випадкiв, коли особа здiйснює функцiї з управлiння акцiями (частками, паями), що належать державi чи територiальнiй громадi, та представляє iнтереси держави чи територiальної громади в радi (спостережнiй радi), ревiзiйнiй комiсiї господарської органiзацiї), -

     тягне за собою накладення штрафу вiд трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю отриманого доходу вiд такої дiяльностi.

     Дiї, передбаченi частиною першою або другою, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за такi ж порушення, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд п'ятисот до восьмисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю отриманого доходу чи винагороди та з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю строком на один рiк.

     Примiтка. Суб'єктом правопорушень у цiй статтi є особи, зазначенi у пунктi 1 частини першої статтi 3 Закону України "Про запобiгання корупцiї", за винятком депутатiв Верховної Ради Автономної Республiки Крим, депутатiв мiсцевих рад (крiм тих, якi здiйснюють свої повноваження у вiдповiднiй радi на постiйнiй основi), членiв Вищої ради юстицiї (крiм тих, якi працюють у Вищiй радi юстицiї на постiйнiй основi), народних засiдателiв i присяжних.

     Стаття 1725. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарункiв

     Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарункiв -

     тягне за собою накладення штрафу вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю такого подарунка.

     Та сама дiя, вчинена особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за порушення, передбачене частиною першою цiєї статтi, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю такого дарунка (пожертви) та з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю строком на один рiк.

     Примiтка. Суб'єктом правопорушень у цiй статтi є особи, зазначенi у пунктах 1, 2 частини першої статтi 3 Закону України "Про запобiгання корупцiї".

     Стаття 1726. Порушення вимог фiнансового контролю

     Несвоєчасне подання декларацiї особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Неповiдомлення або несвоєчасне повiдомлення про вiдкриття валютного рахунка в установi банку-нерезидента або про суттєвi змiни у майновому станi -

     тягне за собою накладення штрафу вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Дiї, передбаченi частиною першою або другою, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за такi ж порушення, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд ста до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю доходу чи винагороди та з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю строком на один рiк.

     Примiтка. Суб'єктом правопорушень у цiй статтi є особи, якi вiдповiдно до частин першої та другої статтi 45 Закону України "Про запобiгання корупцiї" зобов'язанi подавати декларацiю особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування.

     Стаття 1727. Порушення вимог щодо запобiгання та врегулювання конфлiкту iнтересiв

     Неповiдомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявнiсть у неї реального конфлiкту iнтересiв -

     тягне за собою накладення штрафу вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Вчинення дiй чи прийняття рiшень в умовах реального конфлiкту iнтересiв -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Дiї, передбаченi частиною першою або другою, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за такi ж порушення, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд чотирьохсот до восьмисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю строком на один рiк.

     Примiтка.

     1. Суб'єктом правопорушень у цiй статтi є особи, зазначенi у пунктах 1, 2 частини першої статтi 3 Закону України "Про запобiгання корупцiї".

     2. У цiй статтi пiд реальним конфлiктом iнтересiв слiд розумiти суперечнiсть мiж приватним iнтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об'єктивнiсть або неупередженiсть прийняття рiшень, або на вчинення чи невчинення дiй пiд час виконання вказаних повноважень.

     Стаття 1728. Незаконне використання iнформацiї, що стала вiдома особi у зв'язку з виконанням службових повноважень

     Незаконне розголошення або використання в iнший спосiб особою у своїх iнтересах iнформацiї, яка стала їй вiдома у зв'язку з виконанням службових повноважень, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Примiтка. Суб'єктом правопорушень у цiй статтi є особи, зазначенi у пунктi 1 частини першої статтi 3 Закону України "Про запобiгання корупцiї";

     е) у статтi 1729:

     в абзацi другому слова "вiд п'ятдесяти до ста двадцяти п'яти" замiнити словами "вiд ста двадцяти п'яти до двохсот п'ятдесяти";

     доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Та сама дiя, вчинена повторно протягом року пiсля застосування заходiв адмiнiстративного стягнення, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд двохсот п'ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     є) доповнити статтею 18846 такого змiсту:

     "Стаття 18846. Невиконання законних вимог (приписiв) Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї

     Невиконання законних вимог (приписiв) Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї щодо усунення порушень законодавства про запобiгання i протидiю корупцiї, ненадання iнформацiї, документiв, а також порушення встановлених законодавством строкiв їх надання, надання завiдомо недостовiрної iнформацiї або не у повному обсязi -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Тi самi дiї, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за таке ж порушення, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд двохсот до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     ж) статтю 221 пiсля цифр "18845" доповнити цифрами "18846";

     з) пункт 1 частини першої статтi 255 доповнити абзацом такого змiсту:

     "Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї (стаття 18846)";

     3) Кримiнальний кодекс України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131) доповнити статтею 3661 такого змiсту:

     "Стаття 3661. Декларування недостовiрної iнформацiї

     Подання суб'єктом декларування завiдомо недостовiрних вiдомостей у декларацiї особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобiгання корупцiї", або умисне неподання суб'єктом декларування зазначеної декларацiї -

     карається позбавленням волi на строк до двох рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

     Примiтка. Суб'єктами декларування є особи, якi вiдповiдно до частин першої та другої статтi 45 Закону України "Про запобiгання корупцiї" зобов'язанi подавати декларацiю особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування";

     4) у Господарському кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 18 - 22, ст. 144):

     а) статтю 22 доповнити частиною одинадцятою такого змiсту:

     "11. Суб'єкт господарювання державного сектора економiки запроваджує антикорупцiйну програму у порядку, визначеному законом";

     б) статтю 24 доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "6. Суб'єкт господарювання комунального сектора економiки запроваджує антикорупцiйну програму у порядку, визначеному законом";

     5) у Цивiльному процесуальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., NN 40 - 42, ст. 492):

     а) частину другу статтi 35 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Нацiональне агентство з питань запобiгання корупцiї може бути залучено як третя особа, яка не заявляє самостiйних вимог щодо предмета спору, на сторонi позивача у справах щодо застосування керiвником або роботодавцем чи створення ним загрози застосування негативних заходiв впливу до позивача (звiльнення, примушування до звiльнення, притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi, переведення, атестацiя, змiна умов працi, вiдмова в призначеннi на вищу посаду, скорочення заробiтної плати тощо) у зв'язку з повiдомленням ним або членом його сiм'ї про порушення вимог Закону України "Про запобiгання корупцiї" iншою особою";

     б) абзац третiй частини першої статтi 60 викласти в такiй редакцiї:

     "У справах щодо застосування керiвником або роботодавцем чи створення ним загрози застосування негативних заходiв впливу до позивача (звiльнення, примушування до звiльнення, притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi, переведення, атестацiя, змiна умов працi, вiдмова в призначеннi на вищу посаду, скорочення заробiтної плати тощо) у зв'язку з повiдомленням ним або членом його сiм'ї про порушення вимог Закону України "Про запобiгання корупцiї" iншою особою обов'язок доказування правомiрностi прийнятих при цьому рiшень, вчинених дiй покладається на вiдповiдача";

     6) частину другу статтi 53 Кодексу адмiнiстративного судочинства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., NN 35 - 37, ст. 446) доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Нацiональне агентство з питань запобiгання корупцiї може бути залучено як третя особа, яка не заявляє самостiйних вимог щодо предмета спору, на сторонi позивача у справах щодо застосування керiвником або роботодавцем чи створення ним загрози застосування негативних заходiв впливу до позивача (звiльнення, примушування до звiльнення, притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi, переведення, атестацiя, змiна умов працi, вiдмова в призначеннi на вищу посаду, скорочення заробiтної плати тощо) у зв'язку з повiдомленням ним або членом його сiм'ї про порушення вимог Закону України "Про запобiгання корупцiї" iншою особою";

     7) у Кримiнальному процесуальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., NN 9 - 13, ст. 88):

     а) частину першу статтi 155 доповнити словами "а про вiдсторонення вiд посади члена Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї - Генеральний прокурор України або його заступник";

     б) частину першу статтi 158 пiсля слова "Прокурор" доповнити словами "а щодо члена Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї Генеральний прокурор України або його заступник";

     в) частину першу статтi 480 доповнити пунктом 9 такого змiсту:

     "9) члена Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї";

     г) пункт 2 частини першої статтi 481 пiсля слiв "заступникам Генерального прокурора України" доповнити словами "члену Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї";

     8) у Законi України "Про державну службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 52, ст. 490; 2011 р., N 41, ст. 416; 2013 р., N 14, ст. 89; 2014 р., N 11, ст. 132):

     а) статтю 9 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "Особливостi регулювання правового становища членiв i службовцiв апарату та територiальних органiв Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї визначаються законом";

     б) в абзацi третьому статтi 12 слова "або на яких протягом останнього року накладалося адмiнiстративне стягнення за вчинення корупцiйного правопорушення" виключити;

     в) статтю 13 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 13. Фiнансовий контроль

     Особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця, а також державний службовець подають декларацiю особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, в порядку, встановленому Законом України "Про запобiгання корупцiї";

     г) частину першу статтi 14 пiсля слiв "а також за" доповнити словами "порушення правил професiйної етики, iнший";

     ґ) у частинi шостiй статтi 15 слова "Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" замiнити словами "Законом України "Про запобiгання корупцiї";

     д) частину першу статтi 16 викласти в такiй редакцiї:

     "На державних службовцiв поширюються вимоги та обмеження, передбаченi Законом України "Про запобiгання корупцiї";

     е) статтю 161 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 161. Запобiгання та врегулювання конфлiкту iнтересiв

     Державнi службовцi зобов'язанi дотримуватися правил запобiгання та врегулювання конфлiкту iнтересiв, передбачених Законом України "Про запобiгання корупцiї";

     є) частину четверту статтi 22 викласти в такiй редакцiї:

     "Вiдсторонення державного службовця вiд виконання повноважень за посадою у разi вчинення ним корупцiйного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцiєю, здiйснюється у порядку, визначеному Законом України "Про запобiгання корупцiї";

     ж) пункт 7 частини першої статтi 30 виключити;

     з) у частинi дванадцятiй статтi 37 слова "вiдповiдальностi за вчинення адмiнiстративного корупцiйного правопорушення, пов'язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" замiнити словами "адмiнiстративної вiдповiдальностi за вчинене правопорушення, пов'язане з корупцiєю";

     9) пiдпункт 9 пункту 5 роздiлу XIII втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 16.10.96р. N 422/96-ВР згiдно iз Законом України вiд 13.07.2017р. N 2136-VIII)

     10) у Законi України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170 iз наступними змiнами):

     а) у статтi 55:

     частину третю доповнити словами "входити до складу правлiння, iнших виконавчих чи контрольних органiв, чи наглядової ради пiдприємства або органiзацiї, що має на метi одержання прибутку (крiм випадкiв, коли особи здiйснюють функцiї з управлiння акцiями (частками, паями), що належать державi чи територiальнiй громадi, та представляють iнтереси держави чи територiальної громади в радi (спостережнiй радi), ревiзiйнiй комiсiї господарської органiзацiї)";

     абзаци перший - четвертий частини п'ятої замiнити одним абзацом такого змiсту:

     "Повноваження голови районної, обласної, районної у мiстi ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата ради в разi звернення з особистою заявою до вiдповiдної ради про складення ним повноважень голови ради".

     У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом другим;

     б) абзаци перший - четвертий частини четвертої статтi 56 замiнити одним абзацом такого змiсту:

     "4. Повноваження заступника голови районної у мiстi, районної ради, першого заступника, заступника голови обласної ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата вiдповiдної ради в разi звернення з особистою заявою до вiдповiдної ради про складення ним повноважень заступника (першого заступника) голови ради";

     в) доповнити статтею 591 такого змiсту:

     "Стаття 591. Конфлiкт iнтересiв

     1. Сiльський, селищний, мiський голова, секретар, депутат сiльської, селищної, мiської ради, голова, заступник голови, депутат районної, обласної, районної у мiстi ради бере участь у розглядi, пiдготовцi та прийняттi рiшень вiдповiдною радою за умови самостiйного публiчного оголошення про це пiд час засiдання ради, на якому розглядається вiдповiдне питання.

     2. Здiйснення контролю за дотриманням вимог частини першої цiєї статтi, надання зазначеним у нiй особам консультацiй та роз'яснень щодо запобiгання та врегулювання конфлiкту iнтересiв, поводження з майном, що може бути неправомiрною вигодою та подарунками, покладається на постiйну комiсiю, визначену вiдповiдною радою.

     Примiтка. Термiни "реальний конфлiкт iнтересiв", "потенцiйний конфлiкт iнтересiв", "неправомiрна вигода", "подарунок" вживаються у значеннi, наведеному в Законi України "Про запобiгання корупцiї";

     г) у статтi 79:

     у частинi першiй:

     пункт 31 викласти в такiй редакцiї:

     "31) набрання законної сили рiшенням суду про притягнення його до вiдповiдальностi за правопорушення, пов'язане з корупцiєю, яким накладено стягнення у видi позбавлення права займати посади або займатися дiяльнiстю, що пов'язанi з виконанням функцiй держави або мiсцевого самоврядування";

     пункт 4 виключити;

     у частинi сьомiй:

     у пунктi 1 слова "частинi першiй" замiнити словами та цифрами "пунктах 1, 2, 5, 6 частини першої";

     пiсля пункту 1 доповнити новим пунктом такого змiсту:

     "2) з пiдстав, зазначених у пунктах 3, 31 частини першої цiєї статтi, - з дня, наступного за днем одержання радою або її виконавчим комiтетом копiї вiдповiдного рiшення суду без прийняття рiшення вiдповiдної ради".

     У зв'язку з цим пункти 2 та 3 вважати вiдповiдно пунктами 3 та 4;

     11) пiдпункт 11 пункту 5 роздiлу XIII втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 05.03.99р. N 474-XIV згiдно з Виборчим кодексом України вiд 19.12.2019р. N 396-IX)

     12) у частинi першiй статтi 62 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 5 - 6, ст. 30 iз наступними змiнами):

     пiдпункт "в" пункту 4 виключити;

     доповнити пунктом 8 такого змiсту:

     "8) за рiшенням суду Нацiональному агентству з питань запобiгання корупцiї стосовно наявностi та стану рахункiв, операцiй за рахунками конкретної юридичної особи або фiзичної особи, фiзичної особи - суб'єкта пiдприємницької дiяльностi вiдповiдно до Закону України "Про запобiгання корупцiї";

     13) у Законi України "Про службу в органах мiсцевого самоврядування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 33, ст. 175; 2010 р., N 4, ст. 18; 2013 р., N 14, ст. 89, N 23, ст. 218; 2014 р., N 11, ст. 132):

     а) частини третю та четверту статтi 5 замiнити однiєю частиною такого змiсту:

     "Стосовно осiб, якi обранi (затвердженi) вiдповiдною радою на посади, зазначенi в абзацi третьому статтi 3 цього Закону, а також стосовно осiб, якi претендують на зайняття зазначених в абзацi четвертому статтi 3 цього Закону посад в органах мiсцевого самоврядування, за їх письмовою згодою проводиться спецiальна перевiрка в порядку, встановленому Законом України "Про запобiгання корупцiї";

     б) у статтi 12:

     пункт 4 частини першої виключити;

     у частинi другiй слова "Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" замiнити словами "Законом України "Про запобiгання корупцiї";

     в) статтю 121 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 121. Запобiгання та врегулювання конфлiкту iнтересiв

     Посадовi особи мiсцевого самоврядування зобов'язанi дотримуватися правил запобiгання та врегулювання конфлiкту iнтересiв, передбачених Законом України "Про запобiгання корупцiї";

     г) статтю 13 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 13. Фiнансовий контроль

     Посадовi особи мiсцевого самоврядування зобов'язанi подавати декларацiю особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, в порядку, встановленому Законом України "Про запобiгання корупцiї";

     ґ) абзац четвертий частини першої та частину другу статтi 20 виключити;

     14) пункт 7 частини першої статтi 5 Закону України "Про статус депутатiв мiсцевих рад" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 40, ст. 290; 2013 р., N 14, ст. 89; 2014 р., N 11, ст. 132) викласти в такiй редакцiї:

     "7) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до позбавлення волi, або набрання законної сили рiшенням суду, яким його притягнуто до вiдповiдальностi за вчинення корупцiйного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцiєю, та застосовано покарання або накладено стягнення у видi позбавлення права займати посади або займатися дiяльнiстю, що пов'язанi з виконанням функцiй держави або мiсцевого самоврядування";

     15) у Регламентi Верховної Ради України, затвердженому Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., NN 14 - 17, ст. 133 iз наступними змiнами):

     а) главу 5 доповнити статтею 311 такого змiсту:

     "Стаття 311. Обмеження щодо участi в обговореннi питань на пленарному засiданнi Верховної Ради у зв'язку з конфлiктом iнтересiв

     1. Народний депутат бере участь на пленарних засiданнях в обговореннi питань, щодо яких у нього наявний конфлiкт iнтересiв, за умови публiчного оголошення про це пiд час пленарного засiдання Верховної Ради, на якому розглядається вiдповiдне питання";

     б) статтю 37 доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "6. Народний депутат бере участь у голосуваннi з питань, щодо яких у нього наявний конфлiкт iнтересiв, за умови публiчного оголошення про це пiд час пленарного засiдання Верховної Ради, на якому розглядається вiдповiдне питання";

     в) частину другу статтi 85 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Не може бути обраний до складу тимчасової спецiальної комiсiї народний депутат, у якого в разi обрання виникне реальний чи потенцiйний конфлiкт iнтересiв з питань, для пiдготовки i попереднього розгляду яких утворюється вiдповiдна комiсiя. Народний депутат, кандидатура якого запропонована депутатською фракцiєю (депутатською групою) до складу тимчасової спецiальної комiсiї, зобов'язаний повiдомити Верховну Раду про неможливiсть брати участь у роботi тимчасової спецiальної комiсiї за наявностi зазначеної пiдстави";

     г) частину третю статтi 87 доповнити абзацами шостим та сьомим такого змiсту:

     "5) матиме у разi обрання iнший реальний чи потенцiйний конфлiкт iнтересiв з питань, для розслiдування яких створюється вiдповiдна комiсiя.

     Не може бути обраний до складу тимчасової слiдчої комiсiї народний депутат, у якого в разi обрання виникне реальний чи потенцiйний конфлiкт iнтересiв з питань, для розслiдування яких утворюється вказана комiсiя";

     ґ) у статтi 173:

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "4. Кандидат на посаду спецiального прокурора чи спецiального слiдчого подає до Верховної Ради особову картку, декларацiю особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, за попереднiй рiк";

     частину шосту доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Не може бути обраною до складу спецiальної тимчасової слiдчої комiсiї особа, у якої в разi обрання виникне реальний чи потенцiйний конфлiкт iнтересiв у зв'язку з проведенням розслiдування, для проведення якого утворюється вiдповiдна комiсiя. Особа, кандидатура якої запропонована депутатською фракцiєю (депутатською групою) до складу спецiальної тимчасової слiдчої комiсiї, зобов'язана повiдомити вiдповiдний комiтет та Верховну Раду про неможливiсть брати участь у роботi спецiальної тимчасової слiдчої комiсiї за наявностi зазначеної пiдстави";

     16) у Законi України "Про судоустрiй i статус суддiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., NN 41 - 45, ст. 529; 2013 р., N 14, ст. 89, N 38, ст. 501; 2014 р., N 11, ст. 132, N 23, ст. 870):

     а) у частинi четвертiй статтi 54:

     у пунктi 6 слова "Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" замiнити словами "Законом України "Про запобiгання корупцiї";

     пункт 7 викласти в такiй редакцiї:

     "7) подавати декларацiю особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, в порядку, встановленому Законом України "Про запобiгання корупцiї";

     б) статтю 56 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "2. Для розроблення проекту Кодексу суддiвської етики, змiн до нього, консультування суддiв, суддiв у вiдставцi, щодо вирiшення проблемних питань i надання рекомендацiй щодо етичної поведiнки суддiв, запобiгання та врегулювання конфлiкту iнтересiв у їх дiяльностi, запобiгання одержанню неправомiрної вигоди чи заборонених законом подарункiв, поводження з ними дiє комiсiя з питань суддiвської етики.

     Комiсiю з питань суддiвської етики утворює i положення про неї затверджує Рада суддiв України. Комiсiя з питань суддiвської етики дiє на громадських засадах. Її дiяльнiсть забезпечує апарат Ради суддiв України";

     в) у частинi першiй статтi 67:

     пункт 8 виключити;

     пiсля абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Кандидат на посаду суддi також подає до Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї в порядку, визначеному Законом України "Про запобiгання корупцiї", декларацiю особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування".

     У зв'язку з цим абзаци дванадцятий та тринадцятий вважати вiдповiдно абзацами тринадцятим та чотирнадцятим;

     г) у пунктi 7 частини четвертої статтi 75 слова "Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" замiнити словами "Законом України "Про запобiгання корупцiї";

     ґ) пункт 6 частини першої статтi 83 викласти в такiй редакцiї:

     "6) несвоєчасне подання декларацiї особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, в порядку, встановленому Законом України "Про запобiгання корупцiї";

     д) у статтi 127:

     пункт 61 частини п'ятої викласти в такiй редакцiї:

     "61) здiйснює контроль за дотриманням вимог законодавства щодо запобiгання та врегулювання конфлiкту iнтересiв у дiяльностi суддiв Конституцiйного Суду України та суддiв судiв загальної юрисдикцiї, Голови та членiв Вищої квалiфiкацiйної комiсiї суддiв України, Голови Державної судової адмiнiстрацiї України та його заступникiв, приймає рiшення про врегулювання реального чи потенцiйного конфлiкту iнтересiв у дiяльностi вказаних осiб (крiм випадкiв, коли конфлiкт iнтересiв має бути врегульований у порядку, визначеному процесуальним законодавством)";

     пiсля частини п'ятої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "6. У разi виникнення у суддiв Конституцiйного Суду України та суддiв судiв загальної юрисдикцiї (крiм випадкiв, коли конфлiкт iнтересiв врегульовується в порядку, визначеному процесуальним законодавством), Голови та членiв Вищої квалiфiкацiйної комiсiї суддiв України, Голови Державної судової адмiнiстрацiї України реального чи потенцiйного конфлiкту iнтересiв вони зобов'язанi не пiзнiше наступного робочого дня з моменту виникнення у письмовiй формi повiдомити про це Раду суддiв України".

     У зв'язку з цим частини шосту - дев'яту вважати вiдповiдно частинами сьомою - десятою;

     17) пiдпункт 17 пункту 5 роздiлу VIII втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 10.07.2010р. N 2487-VI згiдно iз Законом України вiд 14.07.2015р. N 595-VIII)

     18) частину шосту статтi 6 Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 32, ст. 314; 2013 р., N 14, ст. 89; 2014 р., N 11, ст. 132) викласти в такiй редакцiї:

     "6. Не належать до iнформацiї з обмеженим доступом вiдомостi, зазначенi у декларацiї особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, поданiй вiдповiдно до Закону України "Про запобiгання корупцiї", крiм вiдомостей, зазначених в абзацi четвертому частини першої статтi 47 вказаного Закону";

     19) статтю 19 Закону України "Про центральнi органи виконавчої влади" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 38, ст. 385; 2014 р., N 13, ст. 223) доповнити частиною шостою та примiткою такого змiсту:

     "6. У разi виникнення у керiвника центрального органу виконавчої влади реального чи потенцiйного конфлiкту iнтересiв вiн зобов'язаний не пiзнiше наступного робочого дня письмово поiнформувати про це мiнiстра, який спрямовує та координує вiдповiдний центральний орган виконавчої влади, крiм керiвника центрального органу виконавчої влади iз спецiальним статусом, який зобов'язаний поiнформувати у вказаному випадку Кабiнет Мiнiстрiв України.

     За результатами розгляду зазначеної iнформацiї мiнiстр, який спрямовує та координує вiдповiдний центральний орган виконавчої влади, а у випадках виникнення конфлiкту iнтересiв у керiвника центрального органу виконавчої влади iз спецiальним статусом - Кабiнет Мiнiстрiв України приймає рiшення про здiйснення заходiв iз врегулювання конфлiкту iнтересiв вiдповiдного керiвника центрального органу виконавчої влади та здiйснює контроль за їх реалiзацiєю.

     Примiтка. Термiни "реальний конфлiкт iнтересiв", "потенцiйний конфлiкт iнтересiв" вживаються у значеннi, наведеному в Законi України "Про запобiгання корупцiї";

     20) у Законi України "Про вибори народних депутатiв України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 10 - 11, ст. 73; 2014 р., N 22, ст. 794):

     а) у пунктi 7 частини першої статтi 54, пунктi 5 частини першої та пунктi 3 частини другої статтi 55, частинi одинадцятiй статтi 107 слова "про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру" замiнити словами "особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування";

     б) частину першу статтi 57 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Декларацiя особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, за рiк, що передує року початку виборчого процесу, подається кандидатом у депутати за формою, визначеною вiдповiдно до Закону України "Про запобiгання корупцiї";

     21) у Законi України "Про Кабiнет Мiнiстрiв України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 13, ст. 222, N 22, ст. 816):

     а) у частинi четвертiй статтi 7 слова "Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" замiнити словами "Законом України "Про запобiгання корупцiї";

     б) доповнити статтею 451 такого змiсту:

     "Стаття 451. Конфлiкт iнтересiв

     1. Член Кабiнету Мiнiстрiв України не повинен використовувати своє посадове становище в приватних iнтересах.

     2. У разi виникнення у члена Кабiнету Мiнiстрiв України реального чи потенцiйного конфлiкту iнтересiв вiн зобов'язаний не пiзнiше наступного робочого дня письмово поiнформувати про це Кабiнет Мiнiстрiв України.

     3. Член Кабiнету Мiнiстрiв України не може брати участь у розглядi, пiдготовцi та прийняттi рiшень, виконувати iншi повноваження у питаннях, щодо яких у нього наявний реальний чи потенцiйний конфлiкт iнтересiв.

     4. У разi неможливостi врегулювання конфлiкту iнтересiв члена Кабiнету Мiнiстрiв України у спосiб, передбачений частиною третьою цiєї статтi, та неусунення ним конфлiкту iнтересiв самостiйно Прем'єр-мiнiстр України звертається до Верховної Ради України з поданням про звiльнення з посади вказаного члена Кабiнету Мiнiстрiв України (стосовно Мiнiстра закордонних справ України та Мiнiстра оборони України таке подання вноситься за згодою Президента України).

     Примiтка. Термiни "реальний конфлiкт iнтересiв", "потенцiйний конфлiкт iнтересiв", "приватний iнтерес" вживаються у значеннi, наведеному в Законi України "Про запобiгання корупцiї";

     22) пiдпункт 22 пункту 5 роздiлу XIII втратив чиннiсть

(абзац другий пiдпункту 22 пункту 5 роздiлу XIII iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII, втратив чиннiсть у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 10.04.2014р. N 1197-VII згiдно iз Законом України вiд 25.12.2015р. N 922-VIII)

     6. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     1) у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом забезпечити прийняття Положення про конкурс з вiдбору кандидатiв на посади членiв Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї та Регламент роботи вiдповiдної конкурсної комiсiї;

     2) у шестимiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом внести на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законодавчих актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом, крiм передбачених пiдпунктом 1 цього пункту;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення у вiдповiднiсть iз цим Законом нормативно-правових актiв мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади;

     створити Нацiональне агентство з питань запобiгання корупцiї;

     3) забезпечити проведення конкурсу з вiдбору кандидатiв на посади членiв Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї в порядку, визначеному статтею 5 цього Закону, до введення в дiю цього Закону.

(пункт 6 роздiлу XIII доповнено пiдпунктом 3 згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII)
 
Президент України
П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
14 жовтня 2014 року
N 1700-VII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.