ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про очищення влади

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 14 жовтня 2014 року N 1700-VII,
вiд 27 сiчня 2015 року N 132-VIII,
вiд 21 грудня 2016 року N 1798-VIII,
вiд 19 червня 2018 року N 2462-VIII,
вiд 19 вересня 2019 року N 117-IX,
вiд 4 березня 2020 року N 524-IX

     Цей Закон визначає правовi та органiзацiйнi засади проведення очищення влади (люстрацiї) для захисту та утвердження демократичних цiнностей, верховенства права та прав людини в Українi.

     Стаття 1. Основнi засади очищення влади

     1. Очищення влади (люстрацiя) - це встановлена цим Законом або рiшенням суду заборона окремим фiзичним особам обiймати певнi посади (перебувати на службi) (далi - посади) (крiм виборних посад) в органах державної влади та органах мiсцевого самоврядування.

     2. Очищення влади (люстрацiя) здiйснюється з метою недопущення до участi в управлiннi державними справами осiб, якi своїми рiшеннями, дiями чи бездiяльнiстю здiйснювали заходи (та/або сприяли їх здiйсненню), спрямованi на узурпацiю влади Президентом України Вiктором Януковичем, пiдрив основ нацiональної безпеки i оборони України або протиправне порушення прав i свобод людини, i ґрунтується на принципах:

     верховенства права та законностi;

     вiдкритостi, прозоростi та публiчностi;

     презумпцiї невинуватостi;

     iндивiдуальної вiдповiдальностi;

     гарантування права на захист.

     3. Протягом десяти рокiв з дня набрання чинностi цим Законом посади, щодо яких здiйснюється очищення влади (люстрацiя), не можуть обiймати особи, зазначенi у частинах першiй, другiй, четвертiй та восьмiй статтi 3 цього Закону, а також особи, якi не подали у строк, визначений цим Законом, заяви, передбаченi частиною першою статтi 4 цього Закону.

     4. Особи, зазначенi у частинах третiй, п'ятiй - сьомiй статтi 3 цього Закону, не можуть обiймати посади, щодо яких здiйснюється очищення влади (люстрацiя), протягом п'яти рокiв з дня набрання чинностi вiдповiдним рiшенням суду.

     5. Заборона, передбачена частиною третьою або четвертою цiєї статтi, може застосовуватися до особи лише один раз.

     6. Застосування до особи заборони, передбаченої частиною третьою цiєї статтi, не є пiдставою для вiдмови вiд застосування заборони, передбаченої частиною четвертою цiєї статтi, за наявностi пiдстав та у порядку, що визначенi цим Законом.

     7. Заборона, передбачена частинами третьою та четвертою цiєї статтi, не застосовується до осiб, зазначених у частинах другiй - четвертiй статтi 3 цього Закону, якi визнанi учасниками бойових дiй пiд час проведення антитерористичної операцiї на сходi України, а також пiд час здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях у встановленому законодавством порядку.

(частина сьома статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.06.2018р. N 2462-VIII)

     8. Заборона, передбачена частиною третьою або четвертою цiєї статтi, не застосовується до осiб вищого офiцерського складу, якi обiймали або обiймають посади в Мiнiстерствi оборони України, Збройних Силах України, Державнiй прикордоннiй службi України, Нацiональнiй гвардiї України та iнших утворених вiдповiдно до законiв вiйськових формуваннях, якщо це обумовлено необхiднiстю забезпечення обороноздатностi держави та за умови задоволення вiдповiдного клопотання у порядку, визначеному цим Законом.

     Мiнiстр оборони України, Голова Державної прикордонної служби України, командувач Нацiональної гвардiї України, керiвники iнших вiйськових формувань мають право вносити за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань нацiональної безпеки i оборони мотивоване клопотання до Президента України щодо незастосування до осiб, зазначених в абзацi першому цiєї частини, заборони обiймати посади, щодо яких здiйснюються заходи з очищення влади (люстрацiї).

     Клопотання, передбачене абзацом другим цiєї частини, може також бути внесене стосовно осiб вищого офiцерського складу, якi були звiльненi з займаних посад в Мiнiстерствi оборони України, Збройних Силах України, Державнiй прикордоннiй службi України, Нацiональнiй гвардiї України та iнших утворених вiдповiдно до законiв вiйськових формуваннях, щодо яких було застосовано заборони, визначенi частинами третьою або четвертою цiєї статтi.

     За результатами розгляду вiдповiдного клопотання Президент України приймає рiшення. У разi задоволення вiдповiдного клопотання особа вважається такою, щодо якої не застосовано заборони, визначенi частиною третьою або четвертою цiєї статтi.

(статтю 1 доповнено новою частиною восьмою згiдно iз Законом України вiд 27.01.2015р. N 132-VIII, у зв'язку з цим частину восьму вважати частиною дев'ятою)

     9. Рiшення, дiї чи бездiяльнiсть суб'єктiв владних повноважень при виконаннi цього Закону оскаржуються в судовому порядку.

     Стаття 2. Посади, щодо яких здiйснюються заходи з очищення влади (люстрацiї)

     1. Заходи з очищення влади (люстрацiї) здiйснюються щодо:

     1) Прем'єр-мiнiстра України, Першого вiце-прем'єр-мiнiстра України, вiце-прем'єр-мiнiстра України, а також мiнiстра, керiвникiв центральних органiв виконавчої влади, якi не входять до складу Кабiнету Мiнiстрiв України, Голови Нацiонального банку України, Голови Антимонопольного комiтету України, Голови Фонду державного майна України, Голови Державного комiтету телебачення i радiомовлення України, їх перших заступникiв, заступникiв;

     2) Генерального прокурора України, Голови Служби безпеки України, Голови Служби зовнiшньої розвiдки України, начальника Управлiння державної охорони України, керiвника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову та/або митну полiтику, керiвника податкової мiлiцiї, керiвника центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi цивiльного захисту, їх перших заступникiв, заступникiв;

(пункт 2 частини першої статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     3) вiйськових посадових осiб Збройних Сил України та iнших утворених вiдповiдно до законiв вiйськових формувань, крiм вiйськовослужбовцiв строкової вiйськової служби та вiйськовослужбовцiв служби за призовом пiд час мобiлiзацiї;

     4) членiв Вищої ради правосуддя, членiв Вищої квалiфiкацiйної комiсiї суддiв України, суддiв, Голови Державної судової адмiнiстрацiї України, його першого заступника, заступника;

(пункт 4 частини першої статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     5) Глави Адмiнiстрацiї Президента України, Керiвника Державного управлiння справами, Керiвника Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв України, Урядового уповноваженого з питань антикорупцiйної полiтики, їх перших заступникiв, заступникiв;

     6) начальницького складу органiв внутрiшнiх справ, центрального органу виконавчої влади, який реалiзує державну полiтику у сферi виконання кримiнальних покарань, Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову та/або митну полiтику, податкової мiлiцiї, центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi цивiльного захисту;

     7) посадових та службових осiб органiв прокуратури України, Служби безпеки України, Служби зовнiшньої розвiдки України, Управлiння державної охорони України, Нацiонального банку України;

     8) членiв Центральної виборчої комiсiї, Нацiональної ради України з питань телебачення i радiомовлення, голiв та членiв нацiональних комiсiй, що здiйснюють державне регулювання природних монополiй, державне регулювання у сферах зв'язку та iнформатизацiї, ринкiв цiнних паперiв i фiнансових послуг;

     9) керiвникiв державних, у тому числi казенних, пiдприємств оборонно-промислового комплексу, а також державних пiдприємств, що належать до сфери управлiння суб'єкта надання адмiнiстративних послуг;

     10) iнших посадових та службових осiб (крiм виборних посад) органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування;

     11) осiб, якi претендують на зайняття посад, зазначених у пунктах 1 - 10 цiєї частини.

     Стаття 3. Критерiї здiйснення очищення влади (люстрацiї)

     1. Заборона, передбачена частиною третьою статтi 1 цього Закону, застосовується до осiб, якi обiймали сукупно не менше одного року посаду (посади) у перiод з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року:

     1) Президента України, Прем'єр-мiнiстра України, Першого вiце-прем'єр-мiнiстра України, вiце-прем'єр-мiнiстра України;

     2) мiнiстра, керiвника центрального органу виконавчої влади, який не входить до складу Кабiнету Мiнiстрiв України, Голови Нацiонального банку України, Голови Антимонопольного комiтету України, Голови Фонду державного майна України, Голови Державного комiтету телебачення i радiомовлення України, їх першого заступника, голови або члена нацiональної комiсiї, що здiйснює вiдповiдно державне регулювання природних монополiй, державне регулювання у сферах зв'язку та iнформатизацiї, ринкiв цiнних паперiв i фiнансових послуг;

     3) Генерального прокурора України, Голови Служби безпеки України, Голови Служби зовнiшньої розвiдки України, начальника Управлiння державної охорони України, керiвника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову та/або митну полiтику, податкової мiлiцiї, їх першого заступника чи заступника, заступника Мiнiстра внутрiшнiх справ України;

     4) Секретаря Ради нацiональної безпеки i оборони України, його першого заступника, заступника;

     5) Глави Адмiнiстрацiї Президента України, Керiвника Державного управлiння справами, Керiвника Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв України, Урядового уповноваженого з питань антикорупцiйної полiтики, їх першого заступника, заступника;

     6) члена Вищої ради юстицiї (крiм Голови Верховного Суду України), члена Вищої квалiфiкацiйної комiсiї суддiв України, Голови Державної судової адмiнiстрацiї України, його першого заступника, заступника;

     7) керiвника, заступника керiвника самостiйного структурного пiдроздiлу центрального органу (апарату) Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Служби зовнiшньої розвiдки України, Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову та/або митну полiтику, податкової мiлiцiї;

     8) керiвника, заступника керiвника територiального (регiонального) органу прокуратури України, Служби безпеки України, Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову та/або митну полiтику, податкової мiлiцiї в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi;

     9) Голови Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, голови обласної, Київської чи Севастопольської мiської державної адмiнiстрацiї, їх перших заступникiв, заступникiв, голови районної державної адмiнiстрацiї, районної в мiстi Києвi державної адмiнiстрацiї;

     10) Начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, Командувача Сухопутних вiйськ Збройних Сил України, Командувача Повiтряних Сил Збройних Сил України, Командувача Вiйськово-Морських Сил Збройних Сил України, їх першого заступника.

     2. Заборона, передбачена частиною третьою статтi 1 цього Закону, застосовується до осiб, якi обiймали посаду (посади) у перiод з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року та не були звiльненi в цей перiод з вiдповiдної посади (посад) за власним бажанням:

     1) Секретаря Ради нацiональної безпеки i оборони України, Прем'єр-мiнiстра України, Першого вiце-прем'єр-мiнiстра України, вiце-прем'єр-мiнiстра України, мiнiстра, керiвника центрального органу виконавчої влади, який не входить до складу Кабiнету Мiнiстрiв України, Голови Нацiонального банку України, Голови Антимонопольного комiтету України, Голови Фонду державного майна України, Голови Державного комiтету телебачення i радiомовлення України, Генерального прокурора України, Голови Служби безпеки України, Голови Служби зовнiшньої розвiдки України, начальника Управлiння державної охорони України, керiвника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову та/або митну полiтику, податкової мiлiцiї, центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi цивiльного захисту, Глави Адмiнiстрацiї Президента України, Керiвника Державного управлiння справами, Керiвника Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв України, Урядового уповноваженого з питань антикорупцiйної полiтики, їх першого заступника, заступника;

     2) члена Вищої ради юстицiї (крiм Голови Верховного Суду України), члена Вищої квалiфiкацiйної комiсiї суддiв України, Голови Державної судової адмiнiстрацiї України, його першого заступника, заступника;

     3) керiвника, заступника керiвника самостiйного структурного пiдроздiлу центрального органу (апарату) Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Служби зовнiшньої розвiдки України, Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову та/або митну полiтику, податкової мiлiцiї;

     4) керiвника, заступника керiвника територiального (регiонального) органу прокуратури України, Служби безпеки України, Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову та/або митну полiтику, податкової мiлiцiї в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi, районах у мiстi Києвi;

     5) Голови Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, голови обласної, Київської чи Севастопольської мiської державної адмiнiстрацiї, їх перших заступникiв, заступникiв, голови районної державної адмiнiстрацiї, районної в мiстi Києвi державної адмiнiстрацiї;

     6) Начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, Командувача Сухопутних вiйськ Збройних Сил України, Командувача Повiтряних Сил Збройних Сил України, Командувача Вiйськово-Морських Сил Збройних Сил України, їх першого заступника, заступника;

     7) голови або члена нацiональної комiсiї, що здiйснює вiдповiдно державне регулювання природних монополiй, державне регулювання у сферах зв'язку та iнформатизацiї, ринкiв цiнних паперiв i фiнансових послуг;

     8) керiвника державного пiдприємства, що належить до сфери управлiння суб'єкта надання адмiнiстративних послуг, яке вiдповiдно до законодавства вчиняє дiї, необхiднi для надання адмiнiстративних послуг;

     9) працiвника правоохоронного органу, який брав участь у затриманнi осiб, звiльнених вiд кримiнальної або адмiнiстративної вiдповiдальностi вiдповiдно до Закону України "Про усунення негативних наслiдкiв та недопущення переслiдування та покарання осiб з приводу подiй, якi мали мiсце пiд час проведення мирних зiбрань" вiд 29 сiчня 2014 року N 737-VII, Закону України "Про недопущення переслiдування та покарання осiб з приводу подiй, якi мали мiсце пiд час проведення мирних зiбрань, та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких законiв України" вiд 21 лютого 2014 року N 743-VII;

     10) працiвника правоохоронного органу, який складав та/або своєю дiєю сприяв складенню рапортiв, протоколiв про адмiнiстративне правопорушення, повiдомлень про пiдозру у вчиненнi кримiнального правопорушення, обвинувальних актiв стосовно осiб, звiльнених вiд кримiнальної або адмiнiстративної вiдповiдальностi вiдповiдно до Закону України "Про усунення негативних наслiдкiв та недопущення переслiдування та покарання осiб з приводу подiй, якi мали мiсце пiд час проведення мирних зiбрань" вiд 29 сiчня 2014 року N 737-VII, Закону України "Про недопущення переслiдування та покарання осiб з приводу подiй, якi мали мiсце пiд час проведення мирних зiбрань, та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких законiв України" вiд 21 лютого 2014 року N 743-VII;

     11) слiдчого органу досудового розслiдування, дiзнавача, оперативного працiвника, iнспектора, який проводив слiдчi та оперативнi дiї стосовно осiб, звiльнених вiд кримiнальної або адмiнiстративної вiдповiдальностi вiдповiдно до Закону України "Про усунення негативних наслiдкiв та недопущення переслiдування та покарання осiб з приводу подiй, якi мали мiсце пiд час проведення мирних зiбрань" вiд 29 сiчня 2014 року N 737-VII, Закону України "Про недопущення переслiдування та покарання осiб з приводу подiй, якi мали мiсце пiд час проведення мирних зiбрань, та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких законiв України" вiд 21 лютого 2014 року N 743-VII;

     12) працiвника органу прокуратури, який здiйснював процесуальне керiвництво, вносив подання, погодження, пiдтримував клопотання про застосування запобiжних заходiв, пiдтримував державне обвинувачення у судi стосовно осiб, звiльнених вiд кримiнальної або адмiнiстративної вiдповiдальностi вiдповiдно до Закону України "Про усунення негативних наслiдкiв та недопущення переслiдування та покарання осiб з приводу подiй, якi мали мiсце пiд час проведення мирних зiбрань" вiд 29 сiчня 2014 року N 737-VII, Закону України "Про недопущення переслiдування та покарання осiб з приводу подiй, якi мали мiсце пiд час проведення мирних зiбрань, та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких законiв України" вiд 21 лютого 2014 року N 743-VII;

     13) суддi, який постановив ухвалу про дозвiл на затримання з метою приводу, про застосування запобiжного заходу у виглядi тримання пiд вартою, ухвалив рiшення про притягнення до адмiнiстративної або кримiнальної вiдповiдальностi осiб, звiльнених вiд кримiнальної або адмiнiстративної вiдповiдальностi вiдповiдно до Закону України "Про усунення негативних наслiдкiв та недопущення переслiдування та покарання осiб з приводу подiй, якi мали мiсце пiд час проведення мирних зiбрань" вiд 29 сiчня 2014 року N 737-VII, Закону України "Про недопущення переслiдування та покарання осiб з приводу подiй, якi мали мiсце пiд час проведення мирних зiбрань, та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких законiв України" вiд 21 лютого 2014 року N 743-VII.

     3. Заборона, передбачена частиною четвертою статтi 1 цього Закону, застосовується до суддiв, якi постановлювали ухвали про дозвiл на затримання з метою приводу, про застосування запобiжних заходiв у виглядi тримання пiд вартою, ухвалювали обвинувальнi вироки, залишали їх без змiн щодо осiб, до яких застосовано повну iндивiдуальну амнiстiю Законом України "Про внесення змiн до Закону України "Про застосування амнiстiї в Українi" щодо повної реабiлiтацiї полiтичних в'язнiв" вiд 27 лютого 2014 року N 792-VII, спiвробiтникiв органiв внутрiшнiх справ, прокуратури та iнших правоохоронних органiв, якi своїми рiшеннями, дiями чи бездiяльнiстю здiйснювали заходи (та/або сприяли їх здiйсненню), спрямованi на кримiнальне переслiдування та притягнення до кримiнальної вiдповiдальностi осiб, до яких застосовано повну iндивiдуальну амнiстiю Законом України "Про внесення змiн до Закону України "Про застосування амнiстiї в Українi" щодо повної реабiлiтацiї полiтичних в'язнiв" вiд 27 лютого 2014 року N 792-VII.

     4. Заборона, передбачена частиною третьою статтi 1 цього Закону, застосовується до осiб, якi:

     1) були обранi i працювали на керiвних посадах Комунiстичної партiї Радянського Союзу, Комунiстичної партiї України, Комунiстичної партiї iншої союзної республiки колишнього СРСР починаючи з посади секретаря районного комiтету i вище;

     2) були обранi i працювали на керiвних посадах починаючи з посади секретаря ЦК ЛКСМУ i вище;

     3) були штатними працiвниками чи негласними агентами в КДБ СРСР, КДБ УРСР, КДБ iнших союзних республiк колишнього СРСР, Головному розвiдувальному управлiннi Мiнiстерства оборони СРСР, закiнчили вищi навчальнi заклади КДБ СРСР (крiм технiчних спецiальностей).

     5. Заборона, передбачена частиною четвертою статтi 1 цього Закону, застосовується до посадових та службових осiб органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування (крiм осiб, зазначених у частинах першiй - четвертiй цiєї статтi), якi, обiймаючи вiдповiдну посаду у перiод з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року, своїм рiшенням, дiєю чи бездiяльнiстю, що встановлено рiшенням суду щодо них, яке набрало законної сили, здiйснювали заходи, спрямованi на узурпацiю влади Президентом України Вiктором Януковичем, пiдрив основ нацiональної безпеки, оборони чи територiальної цiлiсностi України, що спричинило порушення прав i свобод людини.

     6. Заборона, передбачена частиною четвертою статтi 1 цього Закону, застосовується до посадових та службових осiб органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування, в тому числi суддiв, спiвробiтникiв органiв внутрiшнiх справ, прокуратури України та iнших правоохоронних органiв, якi своїми рiшеннями, дiями чи бездiяльнiстю, що встановлено рiшенням суду щодо них, яке набрало законної сили, здiйснювали заходи, спрямованi на перешкоджання реалiзацiї конституцiйного права громадян України збиратися мирно i проводити збори, мiтинги, походи i демонстрацiї або спрямованi на завдання шкоди життю, здоров'ю, майну фiзичних осiб у перiод з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року.

     7. Заборона, передбачена частиною четвертою статтi 1 цього Закону, застосовується до посадових та службових осiб органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування, в тому числi суддiв, спiвробiтникiв органiв внутрiшнiх справ, прокуратури та iнших правоохоронних органiв, стосовно яких встановлено рiшенням суду, яке набрало законної сили, що вони:

     1) спiвпрацювали iз спецслужбами iнших держав як таємнi iнформатори в оперативному отриманнi iнформацiї;

     2) своїми рiшеннями, дiями чи бездiяльнiстю здiйснювали заходи (та/або сприяли їх здiйсненню), спрямованi на пiдрив основ нацiональної безпеки, оборони чи територiальної цiлiсностi України;

     3) закликали публiчно до порушення територiальної цiлiсностi та суверенiтету України;

     4) розпалювали мiжнацiональну ворожнечу;

     5) своїми протиправними рiшеннями, дiєю чи бездiяльнiстю призвели до порушення прав людини та основоположних свобод, визнаних рiшенням Європейського суду з прав людини.

     8. Заборона, передбачена частиною третьою статтi 1 цього Закону, застосовується до осiб, перевiрка стосовно яких встановила недостовiрнiсть вiдомостей щодо наявностi майна (майнових прав), зазначених у поданих ними за минулий рiк декларацiях осiб, уповноважених на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, та/або невiдповiднiсть вартостi майна (майнових прав), вказаного (вказаних) в їх декларацiях, набутого (набутих) за час перебування на посадах, визначених пунктами 1 - 10 частини першої статтi 2 цього Закону, доходам, отриманим iз законних джерел.

(частина восьма статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.03.2020р. N 524-IX)

     9. Суди загальної юрисдикцiї при прийняттi рiшень у справах та щодо осiб, передбачених частинами п'ятою - сьомою цiєї статтi, застосовують положення цього Закону та встановлюють заборону, передбачену частиною четвертою статтi 1 цього Закону, а також подають вiдповiдне рiшення Державнiй судовiй адмiнiстрацiї України для його надсилання до Мiнiстерства юстицiї України та внесення вiдомостей до Єдиного державного реєстру осiб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади".

     10. При постановленнi вирокiв у справах та щодо осiб, передбачених частинами п'ятою - сьомою цiєї статтi, суди призначають заборону, передбачену частиною четвертою статтi 1 цього Закону, як основне або додаткове покарання вiдповiдно до положень Кримiнального кодексу України. У разi призначення заборони, передбаченої частиною четвертою статтi 1 цього Закону, як додаткового покарання строк такої заборони становить п'ять рокiв.

     Стаття 4. Заяви посадових або службових осiб

     1. Особи, якi перебувають на посадах, визначених у пунктах 1 - 10 частини першої статтi 2 цього Закону, подають керiвнику або органу, зазначеному у частинi четвертiй статтi 5 цього Закону, заяву, у якiй повiдомляють про те, що до них застосовуються заборони, визначенi частиною третьою або четвертою статтi 1 цього Закону, або повiдомляють про те, що до них не застосовуються вiдповiднi заборони, та про згоду на проходження перевiрки, згоду на оприлюднення вiдомостей щодо них вiдповiдно до цього Закону (далi - заява).

(частина перша статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 117-IX)

     2. Заява подається не пiзнiше нiж на десятий день з дня початку проведення перевiрки у вiдповiдному органi, на пiдприємствi згiдно з планом проведення перевiрок, затвердження якого передбачено пунктом 3 частини другої статтi 5 цього Закону.

     3. Неподання заяви у строк, передбачений частиною другою цiєї статтi, є пiдставою для звiльнення особи iз займаної посади не пiзнiш як на третiй день пiсля спливу строку на подання заяви та застосування до неї заборони, передбаченої частиною третьою статтi 1 цього Закону.

     Подання заяви, у якiй особа повiдомляє про те, що до неї застосовується заборона, зазначена у частинi третiй або четвертiй статтi 1 цього Закону, є пiдставою для звiльнення особи iз займаної посади не пiзнiш як на третiй день пiсля подання такої заяви та застосування до неї вiдповiдної заборони.

     Стаття 5. Проведення перевiрки

     1. Органом, уповноваженим на забезпечення проведення перевiрки, передбаченої цим Законом, є Мiнiстерство юстицiї України.

     Мiнiстерство юстицiї України не пiзнiше нiж протягом мiсяця з дня набрання чинностi цим Законом утворює дорадчий громадський орган з питань люстрацiї при Мiнiстерствi юстицiї України для забезпечення здiйснення громадського контролю за процесом очищення влади (люстрацiї), до складу якого повиннi входити представники засобiв масової iнформацiї та представники громадськостi.

     2. Мiнiстерство юстицiї України в мiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом розробляє та подає на затвердження Кабiнету Мiнiстрiв України:

     1) перелiк органiв, що здiйснюють перевiрку достовiрностi вiдповiдних вiдомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою та четвертою статтi 1 цього Закону, згiдно з їх компетенцiєю;

     2) порядок проведення перевiрки, передбаченої цим Законом;

     3) план проведення перевiрок по кожному органу державної влади та органу мiсцевого самоврядування, пiдприємству, в якому працюють особи, зазначенi у пунктах 1 - 10 частини першої статтi 2 цього Закону, вiдповiдно до черговостi, визначеної частиною шостою цiєї статтi.

     3. Поданi Мiнiстерством юстицiї України проекти документiв, визначених частиною другою цiєї статтi, затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України не пiзнiше нiж на десятий день пiсля подання Мiнiстерством юстицiї України та протягом десяти днiв з дня їх затвердження оприлюднюються на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства юстицiї України.

     Мiнiстерство юстицiї України не пiзнiше нiж на десятий день з дня затвердження Кабiнетом Мiнiстрiв України перелiку органiв, передбаченого пунктом 1 частини другої цiєї статтi, розмiщує на своєму офiцiйному веб-сайтi iнформацiю про поштову та електронну адреси, контактний номер телефону кожного з органiв державної влади, до компетенцiї яких належить проведення перевiрки, а також дорадчого громадського органу з питань люстрацiї при Мiнiстерствi юстицiї України, до яких фiзичнi та юридичнi особи протягом одного мiсяця з дня початку проходження перевiрки можуть подати iнформацiю про особу, стосовно якої проводиться перевiрка, щодо поширення на неї заборон, передбачених цим Законом. Така iнформацiя, подана фiзичними та юридичними особами, пiдлягає розгляду органами державної влади, до компетенцiї яких належить проведення перевiрки.

     4. Органiзацiя проведення перевiрки осiб (крiм суддiв та осiб, зазначених в абзацi третьому цiєї частини) покладається на керiвника вiдповiдного органу, до повноважень якого належить звiльнення з посади особи, стосовно якої здiйснюється перевiрка.

(абзац перший частини четвертої статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     Органiзацiя проведення перевiрки суддiв покладається на голову суду, в якому працює суддя.

(абзац другий частини четвертої статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     Органiзацiя проведення перевiрки членiв Вищої ради правосуддя, Вищої квалiфiкацiйної комiсiї суддiв України, Центральної виборчої комiсiї, Нацiональної ради України з питань телебачення i радiомовлення покладається на керiвника органу, в якому працює особа.

(абзац третiй частини четвертої статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     5. Перевiрцi пiдлягають:

     1) достовiрнiсть вказаних у заявi вiдомостей щодо незастосування заборон, передбачених частинами третьою та четвертою статтi 1 цього Закону;

     2) достовiрнiсть вiдомостей щодо наявностi майна (майнових прав) та вiдповiднiсть вартостi майна (майнових прав), вказаного (вказаних) у декларацiї особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, за минулий рiк (далi - декларацiя), набутого (набутих) за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1 - 10 частини першої статтi 2 цього Закону, доходам, отриманим iз законних джерел.

(абзац перший пункту 2 частини п'ятої статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.03.2020р. N 524-IX)

     Пункт 2 цiєї частини не застосовується до курсантiв вищих вiйськових навчальних закладiв, курсантiв закладiв вищої освiти, якi мають у своєму складi вiйськовi iнститути, курсантiв факультетiв, кафедр та вiддiлень вiйськової пiдготовки, а також до категорiй осiб, якi вiдповiдно до частини п'ятої статтi 45 Закону України "Про запобiгання корупцiї" звiльняються вiд обов'язку подання декларацiї.

(пункт 2 частини п'ятої статтi 5 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 04.03.2020р. N 524-IX)

     6. Перевiрка здiйснюється у такiй черговостi:

     1) Мiнiстра юстицiї України, посадових i службових осiб Мiнiстерства юстицiї України, керiвникiв, посадових i службових осiб органiв, визначених пунктом 1 частини другої цiєї статтi;

     2) керiвникiв органiв, визначених пунктами 1 - 10 частини першої статтi 2 цього Закону;

     3) заступникiв керiвникiв органiв, визначених пунктами 1 - 10 частини першої статтi 2 цього Закону, керiвникiв їх структурних пiдроздiлiв, керiвникiв їх територiальних (регiональних) органiв та осiб, зазначених у пунктi 9 частини першої статтi 2 цього Закону;

     4) iнших осiб, зазначених у пунктах 1 - 10 частини першої статтi 2 цього Закону.

     7. Керiвник органу, передбачений частиною четвертою цiєї статтi, не пiзнiше нiж на третiй день пiсля отримання заяви надсилає до вiдповiдних районних, мiських (мiст обласного значення), районних у мiстах територiальних органiв державної влади за мiсцем проживання особи, до компетенцiї яких належить проведення перевiрки вiдповiдних вiдомостей, визначених у пунктi 1 частини п'ятої цiєї статтi, запити про перевiрку вiдомостей щодо особи, стосовно якої проводиться перевiрка, до яких додаються копiї заяви.

     До вiдповiдного районного, мiського (мiст обласного значення), районного у мiстах територiального органу державної влади за мiсцем проживання особи, до компетенцiї якого належить проведення перевiрки вiдомостей, визначених пунктом 2 частини п'ятої цiєї статтi, керiвник органу, передбачений частиною четвертою цiєї статтi, не пiзнiше нiж на третiй день пiсля отримання заяви надсилає запит про перевiрку вiдповiдних вiдомостей щодо особи, стосовно якої проводиться перевiрка, до якого додається копiя декларацiї особи.

     Запити, передбаченi абзацами першим та другим цiєї частини, надсилаються одночасно.

     У цей же день керiвник органу, передбачений частиною четвертою цiєї статтi, надсилає повiдомлення до Мiнiстерства юстицiї України про початок проходження перевiрки особою, яке не пiзнiше нiж на п'ятий день з моменту його отримання розмiщується на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства юстицiї України iз зазначенням дня початку проходження перевiрки.

     8. День надсилання вiдповiдних запитiв та доданих до них документiв, а також повiдомлення до Мiнiстерства юстицiї України є днем початку проходження перевiрки.

     9. Iнформацiя про початок проходження перевiрки особою та копiя її заяви (крiм вiдомостей, що вiднесенi законом до iнформацiї з обмеженим доступом) розмiщуються протягом трьох днiв пiсля одержання заяви на офiцiйному веб-сайтi органу, до повноважень якого належить звiльнення з посади особи, стосовно якої здiйснюється перевiрка.

(абзац перший частини дев'ятої статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.03.2020р. N 524-IX)

     Абзац перший цiєї частини не поширюється на посадових та службових осiб, вiйськових посадових осiб Збройних Сил України та iнших утворених вiдповiдно до законiв вiйськових формувань на час здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях (операцiї Об'єднаних сил).

(частину дев'яту статтi 5 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 04.03.2020р. N 524-IX)

     10. У разi встановлення за результатами перевiрки недостовiрностi вiдомостей, визначених пунктом 2 частини п'ятої цiєї статтi, орган, який проводив перевiрку, протягом трьох робочих днiв з дня виявлення всiх недостовiрностей та/або невiдповiдностей, але не пiзнiше нiж на тридцятий день з дня отримання запиту, повiдомляє про них особу, стосовно якої проводиться перевiрка. Особа, стосовно якої проводиться перевiрка, не пiзнiше нiж на п'ятнадцятий робочий день з дня отримання нею вiдповiдного повiдомлення надає письмове пояснення за такими фактами та пiдтверджуючi документи, якi є обов'язковими для розгляду та врахування вiдповiдним органом при пiдготовцi висновку про перевiрку.

(частина десята статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.03.2020р. N 524-IX)

     11. Орган, який проводив перевiрку, надсилає висновок про результати перевiрки, пiдписаний керiвником такого органу (або особою, яка виконує його обов'язки), керiвнику органу, передбаченому частиною четвертою цiєї статтi, не пiзнiше нiж на шiстдесятий день з дня початку проходження перевiрки.

     Такий висновок може бути оскаржений особою в судовому порядку.

     12. У разi встановлення за результатами перевiрки особи недостовiрностi вiдомостей, визначених пунктами 1 та/або 2 частини п'ятої цiєї статтi, орган, який проводив перевiрку, надсилає копiю висновку про результати перевiрки до Мiнiстерства юстицiї України для офiцiйного оприлюднення на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства юстицiї України iнформацiї про надходження такого висновку та внесення до Єдиного державного реєстру осiб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади", не пiзнiш як у триденний строк з дня одержання такого висновку.

     13. У разi встановлення пiд час перевiрки суддi недостовiрностi вiдомостей, визначених пунктами 1 та/або 2 частини п'ятої цiєї статтi, орган, який проводив перевiрку, надсилає копiю висновку про результати перевiрки до Мiнiстерства юстицiї України, яке у триденний строк iз дня одержання такого висновку надсилає його до Вищої ради правосуддя та/або Вищої квалiфiкацiйної комiсiї суддiв України та звертається з пропозицiєю про прийняття подання про звiльнення суддi з посади.

(абзац перший частини тринадцятої статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     Мiнiстерство юстицiї України для цiлей цього Закону є суб'єктом звернення щодо подання про звiльнення суддiв.

     14. Керiвник органу, передбачений частиною четвертою цiєї статтi, на пiдставi висновку про результати перевiрки, яким встановлено недостовiрнiсть вiдомостей, визначених пунктами 1 та/або 2 частини п'ятої цiєї статтi, не пiзнiше нiж на третiй день з дня отримання такого висновку, керуючись положеннями частини третьої або четвертої статтi 1 цього Закону, звiльняє таку особу iз займаної посади або не пiзнiше нiж на третiй день з дня його отримання надсилає такий висновок керiвнику органу (органу), до повноважень якого належить звiльнення та iнiцiювання звiльнення з посади особи, стосовно якої було здiйснено перевiрку, для її звiльнення з посади у встановленому законом порядку не пiзнiше нiж на десятий день з дня отримання висновку.

     15. Усi матерiали перевiрки, якi надiйшли до керiвника органу, передбаченого частиною четвертою цiєї статтi, додаються до особової справи особи, стосовно якої проводилася перевiрка.

     Стаття 6. Заяви осiб, якi претендують на зайняття посад

     1. Особа, яка претендує на зайняття посади, визначеної пунктами 1 - 10 частини першої статтi 2 цього Закону (крiм громадян, якi призиваються на вiйськову службу за призовом осiб офiцерського складу та на вiйськову службу за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод, або залучаються до виконання обов'язкiв за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, на територiї проведення антитерористичної операцiї, здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях), подає заяву, якою повiдомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначенi частинами третьою або четвертою статтi 1 цього Закону, та про згоду на проходження перевiрки, згоду на оприлюднення вiдомостей стосовно неї вiдповiдно до цього Закону.

(частина перша статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 19.06.2018р. N 2462-VIII, вiд 19.09.2019р. N 117-IX)

     2. Вiдомостi, зазначенi у заявi, передбаченiй частиною першою цiєї статтi, перевiряються пiд час проведення спецiальної перевiрки вiдповiдно до Закону України "Про запобiгання корупцiї" у порядку та строки, визначенi цим Законом.

(частина друга статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.03.2020р. N 524-IX)

     3. Встановлення перевiркою факту належностi особи до перелiку осiб, щодо яких застосовуються заборони, визначенi частинами третьою або четвертою статтi 1 цього Закону, є пiдставою для вiдмови у призначеннi такої особи на посаду, на яку вона претендує.

     Стаття 7. Єдиний державний реєстр осiб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади"

     1. Вiдомостi про осiб, щодо яких встановлено заборону, передбачену частиною третьою або четвертою статтi 1 цього Закону, вносяться до Єдиного державного реєстру осiб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади" (далi - Реєстр), що формується та ведеться Мiнiстерством юстицiї України.

     Положення про Реєстр, порядок його формування та ведення затверджуються Мiнiстерством юстицiї України.

     Вiдомостi про осiб, щодо яких застосовано заборону, передбачену частиною четвертою статтi 1 цього Закону, оприлюднюються на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства юстицiї України та вносяться до Реєстру протягом трьох робочих днiв з дня надходження iз Державної судової адмiнiстрацiї України до Мiнiстерства юстицiї України наданої з Єдиного державного реєстру судових рiшень електронної копiї рiшення суду, яке набрало законної сили. Державна судова адмiнiстрацiя України надсилає до Мiнiстерства юстицiї України таку електронну копiю рiшення суду не пiзнiш як на десятий день з дня набрання ним законної сили.

     2. Iнформацiя з Реєстру про внесення вiдомостей про особу до Реєстру або про вiдсутнiсть у Реєстрi вiдомостей про таку особу подається:

     на запит державних органiв, органiв влади Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування з метою проведення перевiрки, передбаченої цим Законом, або спецiальної перевiрки, передбаченої Законом України "Про запобiгання корупцiї", вiдомостей про осiб, якi претендують на зайняття посад, пов'язаних iз виконанням функцiй держави або мiсцевого самоврядування;

(абзац другий частини другої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.03.2020р. N 524-IX)

     на запит правоохоронних органiв у разi необхiдностi отримання такої iнформацiї в рамках кримiнального або адмiнiстративного провадження або на запит прокурора в рамках здiйснення нагляду за додержанням вимог i застосуванням законiв;

     пiд час звiряння перелiку осiб, звiльнених з посад у зв'язку iз здiйсненням очищення влади (люстрацiї), з вiдомостями, що мiстяться в Реєстрi;

     у разi звернення фiзичної особи (уповноваженої нею особи) щодо отримання вiдомостей про себе.

     3. Мiнiстерство юстицiї України не пiзнiше нiж на третiй день пiсля отримання вiдомостей, якi пiдлягають внесенню до Реєстру, забезпечує їх оприлюднення на своєму офiцiйному веб-сайтi та вносить їх до Реєстру. Вiдкритими для безоплатного цiлодобового доступу є такi вiдомостi про особу, щодо якої застосовано положення цього Закону:

     1) прiзвище, iм'я, по батьковi;

     2) мiсце роботи, посада на час застосування положення цього Закону;

     3) вiдомостi про стан проходження перевiрки особою, а також iнформацiя про надходження висновкiв про результати перевiрки, якi свiдчать про наявнiсть пiдстав для застосування до особи, яка проходила перевiрку, заборон, визначених статтею 1 цього Закону;

     4) час, протягом якого на особу поширюється заборона, передбачена частиною третьою або четвертою статтi 1 цього Закону.

     Зазначенi вiдомостi не належать до конфiденцiйної iнформацiї про особу та не можуть бути обмеженi в доступi.

     Стаття 8. Контроль за виконанням цього Закону

     1. Верховна Рада України здiйснює парламентський контроль за виконанням цього Закону в межах, визначених Конституцiєю України.

     Iншi органи державної влади здiйснюють контроль за виконанням цього Закону у межах повноважень та у спосiб, що передбаченi Конституцiєю i законами України.

ПРИКIНЦЕВI ТА ПЕРЕХIДНI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Встановити, що впродовж десяти днiв з дня набрання чинностi цим Законом керiвник органу (орган), до повноважень якого належить звiльнення та/або iнiцiювання звiльнення з посади осiб, до яких застосовується заборона, зазначена в частинi третiй статтi 1 цього Закону, на основi критерiїв, визначених частиною першою статтi 3 цього Закону, на пiдставi вiдомостей, наявних в особових справах цих осiб:

     1) звiльняє цих осiб з посад або надсилає керiвнику органу (органу), до повноважень якого належить звiльнення з посади таких осiб, вiдповiднi документи для їх звiльнення не пiзнiше нiж на 10 робочий день з дня отримання таких документiв;

     2) iнформує Мiнiстерство юстицiї України про їх звiльнення з посад та надає вiдповiднi вiдомостi про застосування до таких осiб заборони, передбаченої частиною третьою статтi 1 цього Закону, для їх оприлюднення на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства юстицiї України та внесення до Єдиного державного реєстру осiб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади", у порядку та строки, визначенi цим Законом.

     3. Закони та iншi нормативно-правовi акти застосовуються в частинi, що не суперечить цьому Закону.

     4. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) у статтi 36 Кодексу законiв про працю України (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375):

     частину першу доповнити пунктом 72 такого змiсту:

     "72) з пiдстав, передбачених Законом України "Про очищення влади";

     частину другу доповнити словами "а у випадку, передбаченому пунктом 72, особа пiдлягає звiльненню з посади у порядку, визначеному Законом України "Про очищення влади";

     2) частину першу статтi 55 Кримiнального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131) доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Позбавлення права обiймати певнi посади як додаткове покарання у справах, передбачених Законом України "Про очищення влади", призначається на строк п'ять рокiв";

     3) частину першу статтi 53 Закону України "Про судоустрiй i статус суддiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., NN 41 - 45, ст. 529) викласти в такiй редакцiї:

     "1. Перебування на посадi суддi є несумiсним iз зайняттям посади в будь-якому iншому органi державної влади, органi мiсцевого самоврядування та з представницьким мандатом, а також якщо суддя є особою, до якої застосовуються заборони, передбаченi статтею 1 Закону України "Про очищення влади";

     4) пiдпункт 4 пункту 4 втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 07.04.2011р. N 3206-VI згiдно iз Законом України вiд 14.10.2014р. N 1700-VII)
 
Президент України
П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
16 вересня 2014 року
N 1682-VII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.