ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про запобiгання корупцiї"

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi законiв про працю України (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375):

     1) статтю 32 доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "Працiвник, який повiдомив про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень Закону України "Про запобiгання корупцiї", вчинених iншою особою, не може бути звiльнений чи змушений до звiльнення, притягнутий до дисциплiнарної вiдповiдальностi у зв'язку з таким повiдомленням або пiдданий iншим негативним заходам впливу, або загрозi таких заходiв впливу. Викривачi корупцiї користуються також iншими правами та гарантiями захисту, встановленими Законом України "Про запобiгання корупцiї";

     2) частину першу статтi 41 доповнити пунктом 41 такого змiсту:

     "41) наявностi у працiвника реального чи потенцiйного конфлiкту iнтересiв, який має постiйний характер i не може бути врегульований в iнший спосiб, передбачений Законом України "Про запобiгання корупцiї".

     2. У Кодексi цивiльного захисту України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 34 - 35, ст. 458):

     1) у частинi п'ятiй статтi 101 слова "Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" замiнити словами "Законом України "Про запобiгання корупцiї";

     2) у статтi 102:

     у частинi четвертiй слова "корупцiйного правопорушення" замiнити словами "правопорушення, пов'язаного з корупцiєю";

     доповнити частиною п'ятою та примiткою такого змiсту:

     "5. Кандидати на прийняття на службу цивiльного захисту до призначення на посаду зобов'язанi повiдомити керiвництву вiдповiдного органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у такому органi близьких їм осiб.

     Примiтка. Термiн "близькi особи" вживається у цьому Кодексi у значеннi, наведеному в Законi України "Про запобiгання корупцiї";

     3) у статтi 106:

     у частинi другiй:

     у пунктi 10 слово "безпосереднiм" замiнити словом "прямим";

     доповнити пунктом 101 такого змiсту:

     "101) у разi наявностi реального чи потенцiйного конфлiкту iнтересiв, який має постiйний характер i не може бути врегульований в iнший спосiб";

     доповнити примiткою такого змiсту:

     "Примiтка. Термiн "пряме пiдпорядкування" у цьому Кодексi вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про запобiгання корупцiї";

     4) у частинi четвертiй статтi 107 слова "в порядку, встановленому Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" замiнити словами "в порядку, встановленому Законом України "Про запобiгання корупцiї";

     5) у статтi 129:

     у частинi двадцять шостiй слово "безпосереднiм" замiнити словом "прямим";

     у частинi двадцять восьмiй слова "адмiнiстративне корупцiйне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" замiнити словами "адмiнiстративне правопорушення, пов'язане з корупцiєю".

     3. У Кримiнальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131):

     1) у примiтцi до статтi 45 цифри "368 - 3692" замiнити цифрами "368, 3683 - 369, 3692, 3693";

     2) у статтi 3692:

     абзац перший частини першої доповнити словами "або мiсцевого самоврядування";

     абзац перший частини другої, абзац перший частини третьої пiсля слiв "виконання функцiй держави" доповнити словами "або мiсцевого самоврядування";

     примiтку викласти в такiй редакцiї:

     "Примiтка. Особами, уповноваженими на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, є особи, визначенi у пунктi 1, пiдпунктi "а" пункту 2 частини першої статтi 3 Закону України "Про запобiгання корупцiї", а також службовi особи, визначенi у частинi четвертiй статтi 18 цього Кодексу".

     4. У Законi України "Про запобiгання корупцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 49, ст. 2056 iз наступними змiнами):

     1) у частинi першiй статтi 3:

     у пунктi 1:

     у пiдпунктi "а" слова "член Ради Нацiонального банку України" виключити;

     пiдпункт "ї" викласти в такiй редакцiї:

     "ї) Керiвник Офiсу Президента України, його Перший заступник та заступники, радники, помiчники, уповноваженi, прес-секретар Президента України, помiчники суддiв";

     пiдпункт "а" пункту 2 пiсля слiв "частини першої цiєї статтi" доповнити словами "члени Ради Нацiонального банку України (крiм Голови Нацiонального банку України)";

     2) у пунктi 7 частини першої статтi 11 слово "корупцiогенних" замiнити словом "корупцiйних";

     3) в абзацi другому частини четвертої статтi 131 слова та цифри "частиною третьою статтi 53" замiнити словами та цифрами "частинами першою i третьою статтi 534";

     4) абзац шостий частини першої статтi 19 викласти в такiй редакцiї:

     "Антикорупцiйнi програми та змiни до них пiдлягають погодженню Нацiональним агентством у визначеному ним порядку";

     5) у пiдпунктi "а" пункту 4 частини другої статтi 20:

     слова "корупцiогенних факторiв" замiнити словами "корупцiйних ризикiв", а слова "зазначених факторiв" - словами "зазначених ризикiв";

     6) в абзацах першому i другому частини першої статтi 27 слова i цифру "пiдпунктах "а", "в" - "з" пункту 1" замiнити словом i цифрою "пунктi 1";

     7) у статтi 46:

     абзац третiй пункту 1 частини першої пiсля слова "конкурсної" доповнити словами "чи дисциплiнарної";

     у примiтцi до статтi слова "цього Закону" замiнити словами та цифрою "з урахуванням положень статтi 1 цього Закону", а слово "дiтьми" - словами "неповнолiтнiми дiтьми станом на останнiй день звiтного перiоду";

     8) абзац четвертий частини першої статтi 47 пiсля слiв "серiї та номера паспорта громадянина України" доповнити словами "унiкального номера запису в Єдиному державному демографiчному реєстрi", а пiсля слiв "(крiм областi, району, населеного пункту, де знаходиться об'єкт)" - словами "номера рахунку в банкiвськiй чи iншiй фiнансовiй установi";

     9) абзац перший частини першої статтi 50 пiсля слiв "ознак незаконного збагачення" доповнити словами "чи необґрунтованостi активiв".

     5. У Законi України "Про мiсцевi вибори" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 37 - 38, ст. 366; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 19 грудня 2019 року N 396-IX):

     1) пункт 8 частини першої статтi 38 викласти в такiй редакцiї:

     "8) пiдтвердження подання декларацiї особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, кожною особою, включеною до виборчого списку кандидатiв у депутати вiд вiдповiдної мiсцевої органiзацiї партiї, вiдповiдно до статтi 45 цього Закону";

     2) пункт 7 частини першої статтi 39 викласти в такiй редакцiї:

     "7) пiдтвердження подання декларацiї особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, кожним кандидатом у депутати вiдповiдно до статтi 45 цього Закону";

     3) пункт 7 частини першої статтi 40 викласти в такiй редакцiї:

     "7) пiдтвердження подання декларацiї особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, кандидатом на посаду сiльського, селищного, мiського голови, старости вiдповiдно до статтi 45 цього Закону";

     4) у статтi 45:

     у назвi слова "Декларування майнового стану, доходiв, витрат i зобов'язань фiнансового характеру" замiнити словом "Декларування";

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Кандидат у депутати, кандидат на посаду сiльського, селищного, мiського голови, старости подає декларацiю особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, за рiк, що передує року початку виборчого процесу, вiдповiдно до Закону України "Про запобiгання корупцiї";

     частину другу виключити.

     6. В абзацi шiстнадцятому пункту 37 частини першої статтi 1 Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення" вiд 6 грудня 2019 року N 361-IX слова "Голова та члени Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї" замiнити словами "Голова Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї та його заступники".

     7. У Законi України "Про прокуратуру" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 2 - 3, ст. 12 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 27:

     у пунктi 3 частини шостої слова "корупцiйного правопорушення" замiнити словами "правопорушення, пов'язаного з корупцiєю";

     доповнити частиною сьомою такого змiсту:

     "7. Особи, якi претендують на зайняття посад в органах прокуратури, до призначення на вiдповiдну посаду зобов'язанi повiдомити керiвництву органу, на зайняття посади в якому вони претендують, про працюючих у такому органi близьких їм осiб";

     2) пункт 10 частини першої статтi 30 викласти в такiй редакцiї:

     "10) копiю декларацiї особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, за минулий рiк, що подана вiдповiдно до Закону України "Про запобiгання корупцiї";

     3) у пунктi 4 частини першої статтi 43 слова "декларацiї про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру" замiнити словами "декларацiї особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування";

     4) у частинi першiй статтi 51:

     у пунктi 3 слова "корупцiйне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про запобiгання корупцiї" замiнити словами "правопорушення, пов'язане з корупцiєю";

     пункт 4 викласти в такiй редакцiї:

     "4) неможливостi переведення на iншу посаду у зв'язку з прямим пiдпорядкуванням близькiй особi";

     5) у статтi 54:

     у назвi слова "корупцiйне правопорушення" замiнити словами "правопорушення, пов'язане з корупцiєю";

     у текстi статтi слова "адмiнiстративного корупцiйного правопорушення, пов'язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про запобiгання корупцiї" замiнити словами "адмiнiстративного правопорушення, пов'язаного з корупцiєю";

     6) у статтi 55:

     у назвi та текстi статтi слова "безпосереднє пiдпорядкування" у всiх вiдмiнках замiнити словами "пряме пiдпорядкування" у вiдповiдному вiдмiнку;

     примiтку викласти в такiй редакцiї:

     "Примiтка. Термiни "пряме пiдпорядкування" та "близькi особи" у цьому Законi вживаються у значеннях, наведених у Законi України "Про запобiгання корупцiї";

     7) у пунктi 4 частини першої статтi 64 слова "адмiнiстративне корупцiйне правопорушення" замiнити словами "адмiнiстративне правопорушення, пов'язане з корупцiєю".

     8. У Законi України "Про очищення влади" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 44, ст. 2041):

     1) у частинi восьмiй статтi 3 слова "за попереднiй рiк декларацiях про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру, складених за формою, що встановлена Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" замiнити словами "за минулий рiк декларацiях осiб, уповноважених на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування";

     2) у статтi 5:

     у частинi п'ятiй:

     у пунктi 2:

     слова "про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру, поданiй особою за минулий рiк за формою, що встановлена Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" замiнити словами "особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, за минулий рiк";

     доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Пункт 2 цiєї частини не застосовується до курсантiв вищих вiйськових навчальних закладiв, курсантiв закладiв вищої освiти, якi мають у своєму складi вiйськовi iнститути, курсантiв факультетiв, кафедр та вiддiлень вiйськової пiдготовки, а також до категорiй осiб, якi вiдповiдно до частини п'ятої статтi 45 Закону України "Про запобiгання корупцiї" звiльняються вiд обов'язку подання декларацiї";

     у частинi дев'ятiй:

     слово "копiї" замiнити словом "копiя", а слова "та декларацiї" виключити;

     доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Абзац перший цiєї частини не поширюється на посадових та службових осiб, вiйськових посадових осiб Збройних Сил України та iнших утворених вiдповiдно до законiв вiйськових формувань на час здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях (операцiї Об'єднаних сил)";

     у частинi десятiй слова "та копiї декларацiї особи" виключити;

     3) у частинi другiй статтi 6 слова та цифри "статтi 11 Закону України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" замiнити словами "Закону України "Про запобiгання корупцiї";

     4) в абзацi другому частини другої статтi 7 слова "Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" замiнити словами "Законом України "Про запобiгання корупцiї".

     9. У пунктi 6 Закону України "Про мораторiй на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитiв в iноземнiй валютi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 28, ст. 940) слова "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" замiнити словами "Про запобiгання корупцiї".

     10. У статтi 9 Закону України "Про Нацiональну гвардiю України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 17, ст. 594; 2016 р., N 3, ст. 35):

     у частинi сьомiй:

     в абзацi першому слова "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" замiнити словами "Про запобiгання корупцiї";

     доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Особи, якi претендують на зайняття посад у головному органi вiйськового управлiння Нацiональної гвардiї України, оперативно-територiальних об'єднаннях Нацiональної гвардiї України та їх органах вiйськового управлiння, з'єднаннях, вiйськових частинах, вищих вiйськових навчальних закладах, навчальних вiйськових частинах (центрах), базах, закладах охорони здоров'я чи установах, що не входять до складу оперативно-територiальних об'єднань Нацiональної гвардiї України, повиннi письмово повiдомити вiдповiдних керiвникiв про близьких осiб, якi проходять службу або працюють у Нацiональнiй гвардiї України";

     у частинi восьмiй слова "корупцiйного правопорушення" замiнити словами "правопорушення, пов'язаного з корупцiєю";

     доповнити примiткою такого змiсту:

     "Примiтка. Термiн "близькi особи" у цьому Законi вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про запобiгання корупцiї".

     11. У Законi України "Про Кабiнет Мiнiстрiв України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 13, ст. 222, N 49, ст. 2056; 2018 р., N 36, ст. 272; 2019 р., N 21, ст. 81):

     1) у статтi 7:

     у частинi першiй слова "корупцiйного правопорушення" замiнити словами "правопорушення, пов'язаного з корупцiєю";

     частину четверту доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "Особи, якi претендують на зайняття посади членiв Кабiнету Мiнiстрiв України, до призначення на посаду зобов'язанi повiдомити керiвництву Кабiнету Мiнiстрiв України про працюючих у цьому органi близьких їм осiб";

     доповнити примiткою такого змiсту:

     "Примiтка. Термiн "близькi особи" у цьому Законi вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про запобiгання корупцiї";

     2) пункт 4 частини п'ятої статтi 8 викласти в такiй редакцiї:

     "4) копiя декларацiї особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, поданої вiдповiдно до Закону України "Про запобiгання корупцiї";

     3) пункт 4 частини п'ятої статтi 9 викласти в такiй редакцiї:

     "4) копiєю декларацiї особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, за минулий рiк, що подана вiдповiдно до Закону України "Про запобiгання корупцiї";

     4) пункт 2 частини першої статтi 18 доповнити словами "наявностi реального чи потенцiйного конфлiкту iнтересiв, який має постiйний характер i не може бути врегульований в iнший спосiб".

     12. У пунктi 1 частини першої статтi 7 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 27, ст. 282) слова та цифри "у пунктi 1 частини першої статтi 4 Закону України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" замiнити словами та цифрами "у пунктi 1 частини першої статтi 3 Закону України "Про запобiгання корупцiї".

     13. У Законi України "Про Раду мiнiстрiв Автономної Республiки Крим" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 2 - 3, ст. 3; 2013 р., N 14, ст. 89, N 38, ст. 501):

     1) у частинi третiй статтi 7:

     в абзацi першому слова "декларацiя про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за попереднiй рiк за формою, встановленою Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" замiнити словами "декларацiя особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, за минулий рiк за формою, визначеною вiдповiдно до Закону України "Про запобiгання корупцiї";

     в абзацi третьому слова "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" замiнити словами "Про запобiгання корупцiї";

     2) у частинi третiй статтi 8:

     в абзацi першому слова "декларацiєю про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за попереднiй рiк за формою, встановленою Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" замiнити словами "декларацiєю особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, за минулий рiк за формою, визначеною вiдповiдно до Закону України "Про запобiгання корупцiї";

     в абзацi третьому слова "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" замiнити словами "Про запобiгання корупцiї".

     14. У статтi 5 Закону України "Про захист персональних даних" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 34, ст. 481; 2014 р., N 22, ст. 816):

     у частинi другiй слова "яка займає посаду, пов'язану з виконанням функцiй держави або органiв мiсцевого самоврядування" замiнити словами "уповноваженою на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування";

     абзац перший частини третьої викласти в такiй редакцiї:

     "3. Персональнi данi, зазначенi у декларацiї особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, оформленiй за формою, визначеною вiдповiдно до Закону України "Про запобiгання корупцiї", не належать до iнформацiї з обмеженим доступом, крiм вiдомостей, визначених Законом України "Про запобiгання корупцiї".

     15. У Регламентi Верховної Ради України, затвердженому Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., NN 14 - 17, ст. 133 iз наступними змiнами):

     у другому реченнi частини третьої статтi 74 слова "декларацiю про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за попереднiй рiк за формою, встановленою Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" замiнити словами "копiю декларацiї особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, за минулий рiк, що подана вiдповiдно до Закону України "Про запобiгання корупцiї";

     у частинi другiй статтi 205 слова "про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за попереднiй рiк за формою, встановленою Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" замiнити словами "особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, за минулий рiк за формою, визначеною вiдповiдно до Закону України "Про запобiгання корупцiї".

     16. У Дисциплiнарному статутi служби цивiльного захисту, затвердженому Законом України "Про Дисциплiнарний статут служби цивiльного захисту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2009 р., N 29, ст. 398; 2013 р., N 14, ст. 89; 2014 р., N 12, ст. 178):

     1) у статтi 67 слова "корупцiйнi дiяння" виключити;

     2) у статтi 851:

     у частинi першiй слова "корупцiйного правопорушення, недотримання вимог Закону України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" замiнити словами "корупцiйного або пов'язаного з корупцiєю правопорушення, iнших порушень вимог Закону України "Про запобiгання корупцiї";

     у частинi третiй слова "корупцiйне правопорушення" замiнити словами "правопорушення, пов'язане з корупцiєю";

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "Особа рядового або начальницького складу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту, яка повiдомила про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень Закону України "Про запобiгання корупцiї", вчинених iншими особами, не може бути звiльнена зi служби чи змушена до звiльнення, притягнута до дисциплiнарної вiдповiдальностi у зв'язку з таким повiдомленням або пiддана iншим негативним заходам впливу, або загрозi таких заходiв впливу. Викривачi корупцiї користуються також iншими правами та гарантiями захисту, встановленими Законом України "Про запобiгання корупцiї".

     17. У Дисциплiнарному статутi органiв внутрiшнiх справ України, затвердженому Законом України "Про Дисциплiнарний статут органiв внутрiшнiх справ України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 29, ст. 245; 2013 р., N 14, ст. 89):

     1) у статтi 14:

     частини шiстнадцяту та сiмнадцяту викласти в такiй редакцiї:

     "Особа рядового або начальницького складу органу внутрiшнiх справ, яка повiдомила про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень Закону України "Про запобiгання корупцiї", вчинених iншими особами, не може бути звiльнена зi служби чи змушена до звiльнення, притягнута до дисциплiнарної вiдповiдальностi у зв'язку з таким повiдомленням або пiддана iншим негативним заходам впливу, або загрозi таких заходiв впливу.

     Викривачi корупцiї користуються також iншими правами та гарантiями захисту, встановленими Законом України "Про запобiгання корупцiї";

     у частинi вiсiмнадцятiй слова "корупцiйного правопорушення або невиконанню вимог Закону України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" замiнити словами "корупцiйного або пов'язаного з корупцiєю правопорушення, iнших порушень вимог Закону України "Про запобiгання корупцiї";

     2) у частинi шостiй статтi 17 слова "корупцiйне адмiнiстративне правопорушення" замiнити словами "адмiнiстративне правопорушення, пов'язане з корупцiєю".

     18. У Законi України "Про Державну кримiнально-виконавчу службу України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 30, ст. 409 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 14:

     у частинi другiй:

     в абзацi другому слова "Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" замiнити словами "Законом України "Про запобiгання корупцiї";

     в абзацi третьому слова "за мiсцем майбутньої служби декларацiю про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за формою i в порядку, що встановленi Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" замiнити словами "декларацiю особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, вiдповiдно до Закону України "Про запобiгання корупцiї";

     у частинi третiй слова "корупцiйного правопорушення" замiнити словами "правопорушення, пов'язаного з корупцiєю";

     у частинi восьмiй:

     в абзацi третьому слова "Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" замiнити словами "Законом України "Про запобiгання корупцiї";

     в абзацi четвертому слова "за мiсцем служби декларацiю про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за минулий рiк за формою i в порядку, що встановленi Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" замiнити словами "декларацiю особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, вiдповiдно до Закону України "Про запобiгання корупцiї", а також дотримуватися iнших вимог фiнансового контролю, передбачених зазначеним Законом";

     в абзацi сьомому слова "корупцiйне правопорушення" замiнити словами "правопорушення, пов'язане з корупцiєю";

     абзаци восьмий i дев'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "Особа рядового i начальницького складу Державної кримiнально-виконавчої служби, яка повiдомила про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень Закону України "Про запобiгання корупцiї", вчинених iншими особами, не може бути звiльнена зi служби чи змушена до звiльнення, притягнута до дисциплiнарної вiдповiдальностi у зв'язку з таким повiдомленням або пiддана iншим негативним заходам впливу, або загрозi таких заходiв впливу.

     Викривачi корупцiї користуються також iншими правами та гарантiями захисту, встановленими Законом України "Про запобiгання корупцiї";

     2) статтю 141 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 141. Запобiгання та врегулювання конфлiкту iнтересiв

     1. Особи рядового чи начальницького складу Державної кримiнально-виконавчої служби України зобов'язанi вживати заходiв щодо запобiгання та врегулювання конфлiкту iнтересiв, передбачених Законом України "Про запобiгання корупцiї";

     3) у статтi 15:

     у частинi третiй:

     в абзацi першому слова "безпосередньому пiдпорядкуваннi або бути безпосередньо пiдпорядкованими" замiнити словами "прямому пiдпорядкуваннi або бути прямо пiдпорядкованими";

     в абзацi другому слова "безпосереднє пiдпорядкування" замiнити словами "пряме пiдпорядкування";

     в абзацi третьому слова "або вiдсутностi згоди на нього" виключити;

     примiтку викласти в такiй редакцiї:

     "Примiтка. Термiни "пряме пiдпорядкування", "близькi особи" у цьому Законi вживаються у значеннях, наведених у Законi України "Про запобiгання корупцiї".

     19. У статтi 7 Закону України "Про Центральну виборчу комiсiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 36, ст. 448; 2013 р., N 14, ст. 89):

     у частинi другiй слова "корупцiйних правопорушень" замiнити словами "правопорушення, пов'язаного з корупцiєю";

     у частинi сьомiй слова "до органу, який вносить пропозицiї щодо їх призначення, декларацiю про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за формою i в порядку, що встановленi Законом України "Про запобiгання корупцiї" замiнити словами "декларацiю особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, вiдповiдно до Закону України "Про запобiгання корупцiї";

     доповнити частиною восьмою i примiткою такого змiсту:

     "8. На членiв Комiсiї поширюється дiя Закону України "Про запобiгання корупцiї".

     Примiтка. Термiн "близькi особи" у цьому Законi вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про запобiгання корупцiї".

     20. Частину третю статтi 8 Закону України "Про статус депутатiв мiсцевих рад" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 40, ст. 290; 2013 р., N 14, ст. 89; 2014 р., N 11, ст. 132) викласти в такiй редакцiї:

     "3. На депутатiв мiсцевих рад поширюється дiя Закону України "Про запобiгання корупцiї".

     Депутати мiсцевих рад зобов'язанi щороку до 1 квiтня подавати декларацiю особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, за минулий рiк вiдповiдно до Закону України "Про запобiгання корупцiї", а також дотримуватися iнших вимог фiнансового контролю, передбачених зазначеним Законом".

     21. У Дисциплiнарному статутi Збройних Сил України, затвердженому Законом України "Про Дисциплiнарний статут Збройних Сил України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 22 - 23, ст. 197; 2013 р., N 14, ст. 89, N 21, ст. 208, N 37, ст. 490; 2014 р., N 12, ст. 178):

     1) у частинi другiй статтi 45 слова "корупцiйних дiянь чи iнших" виключити;

     2) у частинi другiй статтi 84 слова "корупцiйного правопорушення або невиконання вiйськовими посадовими особами вимог Закону України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" замiнити словами "корупцiйного або пов'язаного з корупцiєю правопорушення, iнших порушень вимог Закону України "Про запобiгання корупцiї";

     3) у частинах п'ятiй i шостiй статтi 85 слова "корупцiйного правопорушення" замiнити словами "правопорушення, пов'язаного з корупцiєю";

     4) статтю 871 викласти в такiй редакцiї:

     "871. Вiйськовослужбовець, який повiдомив про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень Закону України "Про запобiгання корупцiї", вчинених iншими особами, не може бути звiльнений зi служби чи змушений до звiльнення, притягнутий до дисциплiнарної вiдповiдальностi у зв'язку з таким повiдомленням або пiдданий iншим негативним заходам впливу, або загрозi таких заходiв впливу.

     Викривачi корупцiї користуються також iншими правами та гарантiями захисту, встановленими Законом України "Про запобiгання корупцiї";

     5) у другому реченнi статтi 911 слова "корупцiйне правопорушення" замiнити словами "правопорушення, пов'язане з корупцiєю".

     22. У Законi України "Про державну охорону органiв державної влади України та посадових осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 35, ст. 236; 2013 р., N 14, ст. 89; 2014 р., N 11, ст. 132; 2015 р., N 35, ст. 339):

     1) у статтi 16:

     у частинi третiй слова "корупцiйного правопорушення" замiнити словами "правопорушення, пов'язаного з корупцiєю";

     у частинi четвертiй слова "Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" замiнити словами "Законом України "Про запобiгання корупцiї";

     у частинi п'ятiй слова "за мiсцем майбутньої служби декларацiю про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за формою i в порядку, що встановленi Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" замiнити словами "декларацiю особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, вiдповiдно до Закону України "Про запобiгання корупцiї";

     у частинi шостiй слова "за мiсцем служби декларацiю про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за формою i в порядку, що встановленi Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" замiнити словами "декларацiю особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, вiдповiдно до Закону України "Про запобiгання корупцiї";

     у частинi сьомiй слова "поширюються iншi вимоги та обмеження, встановленi Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" замiнити словами "поширюється дiя Закону України "Про запобiгання корупцiї";

     у частинi восьмiй слова "корупцiйного правопорушення, пов'язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" замiнити словами "правопорушення, пов'язаного з корупцiєю";

     доповнити примiткою такого змiсту:

     "Примiтка. Термiн "близькi особи" у цьому Законi вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про запобiгання корупцiї";

     2) статтю 161 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 161. Запобiгання та врегулювання конфлiкту iнтересiв

     Вiйськовослужбовцi Управлiння державної охорони України зобов'язанi вживати заходiв щодо запобiгання та врегулювання конфлiкту iнтересiв, передбачених Законом України "Про запобiгання корупцiї";

     3) у статтi 162:

     у частинi першiй слова "безпосередньому пiдпорядкуваннi або бути безпосередньо пiдпорядкованими" замiнити словами "прямому пiдпорядкуваннi або бути прямо пiдпорядкованими";

     у частинi другiй слова "безпосереднє пiдпорядкування" замiнити словами "пряме пiдпорядкування";

     примiтку викласти в такiй редакцiї:

     "Примiтка. Термiн "пряме пiдпорядкування" у цьому Законi вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про запобiгання корупцiї".

     23. У статтi 5 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 20, ст. 99; 2013 р., N 14, ст. 89):

     у частинi третiй слова "Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" замiнити словами "Законом України "Про запобiгання корупцiї";

     у частинi четвертiй слова "до органу, який здiйснює призначення, декларацiю про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за формою i в порядку, що встановленi Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" замiнити словами "декларацiю особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, вiдповiдно до Закону України "Про запобiгання корупцiї";

     у частинi п'ятiй слова "корупцiйного правопорушення" замiнити словами "правопорушення, пов'язаного з корупцiєю";

     у частинi сьомiй слова "поширюються вимоги та обмеження, встановленi Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" замiнити словами "поширюється дiя Закону України "Про запобiгання корупцiї".

     24. Статтю 25 Закону України "Про статус народного депутата України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 42, ст. 212 iз наступними змiнами) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 25. Фiнансовий контроль

     1. Народний депутат України зобов'язаний перед вступом на посаду подати декларацiю особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, за минулий рiк вiдповiдно до Закону України "Про запобiгання корупцiї", якщо така декларацiя за цей перiод не подавалася ранiше.

     2. Народний депутат України зобов'язаний щороку протягом здiйснення своїх повноважень подавати декларацiю особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, вiдповiдно до Закону України "Про запобiгання корупцiї", а також дотримуватися iнших вимог фiнансового контролю, передбачених зазначеним Законом".

     25. У статтi 9 Закону України "Про пенсiйне забезпечення осiб, звiльнених з вiйськової служби, та деяких iнших осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399 iз наступними змiнами):

     1) у частинi першiй слово "безпосереднiм" замiнити словом "прямим";

     2) у частинi третiй слова "корупцiйне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" замiнити словами "правопорушення, пов'язане з корупцiєю".

     26. У Законi України "Про Службу безпеки України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 382; 2013 р., N 14, ст. 89; 2014 р., N 11, ст. 132):

     1) у статтi 19:

     у частинi четвертiй слова "Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" замiнити словами "Законом України "Про запобiгання корупцiї";

     у частинi п'ятiй слова "за мiсцем майбутньої служби декларацiю про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за формою i в порядку, що встановленi Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" замiнити словами "декларацiю особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, вiдповiдно до Закону України "Про запобiгання корупцiї";

     у частинi шостiй слова "корупцiйного правопорушення" замiнити словами "правопорушення, пов'язаного з корупцiєю";

     у частинi сьомiй слова "за мiсцем служби декларацiю про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за минулий рiк за формою i в порядку, що встановленi Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" замiнити словами "декларацiю особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, вiдповiдно до Закону України "Про запобiгання корупцiї", а також дотримуватися iнших вимог фiнансового контролю, передбачених зазначеним Законом";

     у частинi восьмiй слова "поширюються iншi вимоги та обмеження, встановленi Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" замiнити словами "поширюється дiя Закону України "Про запобiгання корупцiї";

     у частинi дев'ятiй слова "корупцiйного правопорушення, пов'язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" замiнити словами "правопорушення, пов'язаного з корупцiєю";

     частини десяту та одинадцяту викласти в такiй редакцiї:

     "Спiвробiтник Служби безпеки України, який повiдомив про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень Закону України "Про запобiгання корупцiї", вчинених iншими особами, не може бути звiльнений чи змушений до звiльнення, притягнутий до дисциплiнарної вiдповiдальностi у зв'язку з таким повiдомленням або пiдданий iншим негативним заходам впливу, або загрозi таких заходiв впливу.

     Викривачi корупцiї користуються також iншими правами та гарантiями захисту, встановленими Законом України "Про запобiгання корупцiї";

     доповнити примiткою такого змiсту:

     "Примiтка. Термiн "близькi особи" у цьому Законi вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про запобiгання корупцiї";

     2) статтю 191 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 191. Запобiгання та врегулювання конфлiкту iнтересiв

     Спiвробiтники Служби безпеки України зобов'язанi вживати заходiв щодо запобiгання та врегулювання конфлiкту iнтересiв, передбачених Законом України "Про запобiгання корупцiї";

     3) у статтi 192:

     у частинi першiй слова "безпосередньому пiдпорядкуваннi" замiнити словами "прямому пiдпорядкуваннi", а слова "безпосередньо пiдпорядкованими" - словами "прямо пiдпорядкованими";

     у частинi другiй слова "безпосереднє пiдпорядкування" замiнити словами "пряме пiдпорядкування";

     примiтку викласти в такiй редакцiї:

     "Примiтка. Термiн "пряме пiдпорядкування" у цьому Законi вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про запобiгання корупцiї".

     27. У Законi України "Про соцiальний i правовий захист вiйськовослужбовцiв та членiв їх сiмей" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190 iз наступними змiнами):

     1) в абзацi першому пункту 2 статтi 8 слова "безпосереднiм пiдпорядкуванням" замiнити словами "прямим пiдпорядкуванням", а слова "корупцiйне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" - словами "корупцiйне правопорушення або адмiнiстративне правопорушення, пов'язане з корупцiєю";

     2) у статтi 101:

     в абзацах першому, другому i четвертому пункту 14 слова "безпосереднiм пiдпорядкуванням" замiнити словами "прямим пiдпорядкуванням";

     в абзацi першому пункту 15 слова "корупцiйне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" замiнити словами "правопорушення, пов'язане з корупцiєю";

     3) у пунктi 2 статтi 15:

     в абзацi першому слова "безпосереднiм пiдпорядкуванням" замiнити словами "прямим пiдпорядкуванням";

     в абзацi третьому слова "корупцiйне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" замiнити словами "правопорушення, пов'язане з корупцiєю".

     28. У Законi України "Про державну службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 4, ст. 43 iз наступними змiнами):

     1) статтю 5 доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "5. На державних службовцiв поширюється дiя Закону України "Про запобiгання корупцiї";

     2) у пунктi 5 частини шостої статтi 14 слова "корупцiйного або пов'язаного з корупцiєю правопорушення" замiнити словами "правопорушення, пов'язаного з корупцiєю";

     3) у пунктi 5 частини другої статтi 19 слова "корупцiйне або пов'язане з корупцiєю правопорушення" замiнити словами "правопорушення, пов'язане з корупцiєю";

     4) частину першу статтi 84 доповнити пунктом 7 такого змiсту:

     "7) наявнiсть у державного службовця реального чи потенцiйного конфлiкту iнтересiв, який має постiйний характер i не може бути врегульований в iнший спосiб".

     29. У Законi України "Про Нацiональну полiцiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 40 - 41, ст. 379; 2020 р., N 2, ст. 5):

     1) статтю 3 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "2. На працiвникiв полiцiї (полiцейських та державних службовцiв) поширюється дiя Закону України "Про запобiгання корупцiї";

     2) у пунктi 9 частини першої статтi 26 слова "корупцiйних правопорушень" замiнити словами "правопорушень, пов'язаних з корупцiєю";

     3) у частинi першiй статтi 77:

     у пунктi 9 слово "безпосереднiм" замiнити словом "прямим";

     доповнити пунктом 91 такого змiсту:

     "91) у зв'язку з наявнiстю реального чи потенцiйного конфлiкту iнтересiв, який має постiйний характер i не може бути врегульований в iнший спосiб".

     30. У Законi України "Про Державне бюро розслiдувань" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 6, ст. 55 iз наступними змiнами):

     1) в абзацi десятому частини третьої статтi 11 слова "корупцiйного правопорушення" замiнити словами "правопорушення, пов'язаного з корупцiєю";

     2) частину третю i примiтку статтi 15 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Працiвники Державного бюро розслiдувань зобов'язанi вживати заходiв щодо запобiгання та врегулювання конфлiкту iнтересiв, передбачених Законом України "Про запобiгання корупцiї".

     Примiтка. Термiн "близькi особи" у цiй статтi вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про запобiгання корупцiї".

     31. У Законi України "Про Державну прикордонну службу України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 27, ст. 208 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 14:

     у частинi третiй слова "за мiсцем майбутньої служби" виключити;

     у частинi четвертiй слова "корупцiйного правопорушення" замiнити словами "правопорушення, пов'язаного з корупцiєю";

     у частинi десятiй слова "корупцiйного правопорушення, пов'язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про запобiгання корупцiї" замiнити словами "правопорушення, пов'язаного з корупцiєю";

     2) статтю 141 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 141. Запобiгання та врегулювання конфлiкту iнтересiв

     Вiйськовослужбовцi та працiвники Державної прикордонної служби України зобов'язанi вживати заходiв щодо запобiгання та врегулювання конфлiкту iнтересiв, передбачених Законом України "Про запобiгання корупцiї";

     3) у пунктi 19 частини першої статтi 19 слова "корупцiйним дiянням та злочинам у сферi службової дiяльностi" замiнити словами "кримiнальним та iншим правопорушенням".

     32. У Законi України "Про Рахункову палату" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 36, ст. 360):

     1) у частинi другiй статтi 19:

     у пунктi 5 слова "корупцiйного правопорушення" замiнити словами "правопорушення, пов'язаного з корупцiєю";

     у пунктi 8 слова "декларацiю, передбачену Законом України "Про запобiгання корупцiї" замiнити словами "декларацiю особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, вiдповiдно до Закону України "Про запобiгання корупцiї";

     2) у статтi 20:

     у пунктi 7 частини другої слова "декларацiю, передбачену Законом України "Про запобiгання корупцiї" замiнити словами "декларацiю особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, вiдповiдно до Закону України "Про запобiгання корупцiї";

     у пунктi 6 частини сьомої слова "корупцiйне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, встановлених Законом України "Про запобiгання корупцiї" замiнити словами "правопорушення, пов'язане з корупцiєю".

     33. Частину першу статтi 65 Закону України "Про Нацiональний банк України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238; 2015 р., N 32, ст. 315) викласти в такiй редакцiї:

     "На членiв Правлiння Нацiонального банку, iнших службовцiв Нацiонального банку та членiв Ради Нацiонального банку України поширюється дiя Закону України "Про запобiгання корупцiї". Члени Правлiння Нацiонального банку та iншi службовцi Нацiонального банку, члени Ради Нацiонального банку зобов'язанi вживати заходiв щодо запобiгання та врегулювання конфлiкту iнтересiв, передбачених Законом України "Про запобiгання корупцiї".

     34. У частинi першiй статтi 11 Закону України "Про судову експертизу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 28, ст. 232; 2013 р., N 14, ст. 89; 2017 р., N 48, ст. 436) слова "корупцiйного правопорушення" замiнити словами "правопорушення, пов'язаного з корупцiєю".

     35. У статтi 12 Закону України "Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 20 - 21, ст. 190; 2013 р., N 17, ст. 154, N 23, ст. 218):

     1) пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Особи, якi претендують на зайняття посади в мiсцевiй державнiй адмiнiстрацiї, до призначення на посаду зобов'язанi повiдомити керiвництву вiдповiдного органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органi близьких осiб".

     У зв'язку з цим частини другу i третю вважати вiдповiдно частинами третьою i четвертою;

     2) частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "Голови мiсцевих державних адмiнiстрацiй, їх заступники, керiвники структурних пiдроздiлiв мiсцевих державних адмiнiстрацiй не можуть бути народними депутатами України, сумiщати свою службову дiяльнiсть з iншою, в тому числi на громадських засадах, крiм викладацької, наукової та творчої дiяльностi у позаробочий час, входити до складу керiвного органу чи наглядової ради пiдприємства чи iншої органiзацiї, що має на метi одержання прибутку";

     3) доповнити частиною п'ятою та примiткою такого змiсту:

     "На посадових осiб мiсцевих державних адмiнiстрацiй поширюється дiя Закону України "Про запобiгання корупцiї".

     Примiтка. Термiн "близькi особи" у цьому Законi вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про запобiгання корупцiї".

     36. У Статутi внутрiшньої служби Збройних Сил України, затвердженому Законом України "Про Статут внутрiшньої служби Збройних Сил України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 22 - 23, ст. 194 iз наступними змiнами):

     1) в абзацi третьому статтi 59 слова "корупцiйне правопорушення" замiнити словами "адмiнiстративне правопорушення, пов'язане з корупцiєю", а слова "корупцiйного правопорушення" - словами "адмiнiстративного правопорушення, пов'язаного з корупцiєю";

     2) в абзацi дев'ятнадцятому статтi 67 слово "корупцiйнi" замiнити словами "правопорушення, пов'язанi з корупцiєю".

     37. У Законi України "Про службу в органах мiсцевого самоврядування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 33, ст. 175 iз наступними змiнами):

     1) статтю 5 доповнити частиною четвертою та примiткою такого змiсту:

     "Особи, якi претендують на зайняття посад в органах мiсцевого самоврядування, зобов'язанi повiдомити керiвництву органу, на зайняття посади в якому вони претендують, про працюючих у цьому органi близьких осiб.

     Примiтка. Термiн "близькi особи" у цьому Законi вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про запобiгання корупцiї";

     2) частину третю статтi 7 пiсля слiв "На посадових осiб мiсцевого самоврядування поширюється дiя" доповнити словами "Закону України "Про запобiгання корупцiї" та";

     3) у частинi третiй статтi 20 слова "корупцiйнi правопорушення" замiнити словами "правопорушення, пов'язанi з корупцiєю".

     38. У частинi другiй статтi 6 Закону України "Про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 47, ст. 251; 2013 р., N 14, ст. 89) слова "корупцiйного правопорушення" замiнити словами "правопорушення, пов'язаного з корупцiєю".

     39. У Законi України "Про Державну службу спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 25, ст. 890):

     1) у статтi 11:

     частину четверту доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Особи, якi претендують на зайняття посад у Державнiй службi спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, до призначення на вiдповiдну посаду зобов'язанi повiдомити керiвництву органу, на зайняття посади в якому вони претендують, про працюючих у такому органi близьких осiб";

     доповнити примiткою такого змiсту:

     "Примiтка. Термiн "близькi особи" у цьому Законi вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про запобiгання корупцiї";

     2) у статтi 12:

     у частинi четвертiй слова "безпосередньому пiдпорядкуваннi або бути безпосередньо пiдпорядкованими" замiнити словами "прямому пiдпорядкуваннi або бути прямо пiдпорядкованими";

     у частинi п'ятiй слова "безпосереднє пiдпорядкування" замiнити словами "пряме пiдпорядкування";

     частину сьому викласти в такiй редакцiї:

     "7. Вiйськовослужбовцi, державнi службовцi та iншi працiвники Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України зобов'язанi вживати заходiв щодо запобiгання та врегулювання конфлiкту iнтересiв, передбачених Законом України "Про запобiгання корупцiї";

     доповнити примiткою такого змiсту:

     "Примiтка. Термiн "пряме пiдпорядкування" у цьому Законi вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про запобiгання корупцiї".

     40. У статтi 5 Закону України "Про Державну спецiальну службу транспорту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 19, ст. 269; 2013 р., N 14, ст. 89; 2018 р., N 6 - 7, ст. 39):

     1) у частинi чотирнадцятiй:

     у першому реченнi слова "корупцiйне або" виключити;

     у другому реченнi слова "корупцiйне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про запобiгання корупцiї" замiнити словами "правопорушення, пов'язане з корупцiєю";

     2) частини сiмнадцяту та вiсiмнадцяту викласти в такiй редакцiї:

     "Посадових осiб Державної спецiальної служби транспорту, якi повiдомили про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень Закону України "Про запобiгання корупцiї", вчинених iншими посадовими особами, не може бути звiльнено iз служби чи змушено до звiльнення, притягнуто до дисциплiнарної вiдповiдальностi у зв'язку з таким повiдомленням або пiддано iншим негативним заходам впливу, або загрозi таких заходiв впливу.

     Викривачi корупцiї користуються також iншими правами та гарантiями захисту, передбаченими Законом України "Про запобiгання корупцiї".

     41. У Законi України "Про вiйськовий обов'язок i вiйськову службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст. 329; 2013 р., N 14, ст. 89; 2017 р., N 14, ст. 159):

     1) в абзацi третьому частини восьмої статтi 20 слова "поширюються iншi вимоги та обмеження, встановленi Законом" замiнити словами "поширюється дiя Закону";

     2) статтю 201 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 201. Запобiгання та врегулювання конфлiкту iнтересiв

     1. Вiйськовi посадовi особи зобов'язанi вживати заходiв щодо запобiгання та врегулювання конфлiкту iнтересiв, передбачених Законом України "Про запобiгання корупцiї".

     42. У Законi України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2018 р., N 9, ст. 50; 2019 р., N 44, ст. 277):

     1) у частинi четвертiй статтi 4 слова "корупцiйних правопорушень" замiнити словами "правопорушення, пов'язаного з корупцiєю";

     2) в абзацi другому частини першої статтi 17 слова "корупцiйних правопорушень" замiнити словами "правопорушення, пов'язаного з корупцiєю";

     3) у текстi Закону слова "законодавство у сферi запобiгання i протидiї корупцiї" замiнити словами "законодавство у сферi запобiгання корупцiї".

     43. У Законi України "Про Нацiональне антикорупцiйне бюро України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 47, ст. 2051 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 10:

     частину п'яту доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Особи, якi претендують на зайняття посад у Нацiональному бюро, до призначення на вiдповiдну посаду зобов'язанi повiдомити керiвництву органу, на зайняття посади в якому вони претендують, про працюючих у такому органi близьких осiб";

     доповнити примiткою такого змiсту:

     "Примiтка. Термiн "близькi особи" у цьому Законi вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про запобiгання корупцiї";

     2) у статтi 13:

     у частинi першiй:

     у пунктi 2 слова "корупцiйного правопорушення" замiнити словами "правопорушення, пов'язаного з корупцiєю";

     у пунктi 5 слово "безпосередньо" замiнити словом "прямо";

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. Працiвники Нацiонального бюро зобов'язанi вживати заходiв щодо запобiгання та врегулювання конфлiкту iнтересiв, передбачених Законом України "Про запобiгання корупцiї".

     44. В абзацi другому частини п'ятої статтi 11 Закону України "Про Конституцiйний Суд України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2017 р., N 35, ст. 376) слова "поширюються вiдповiднi вимоги та обмеження, встановленi для них Законом" замiнити словами "поширюється дiя Закону".

     45. У пунктi 131 роздiлу XV "Прикiнцевi положення" Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 49 - 51, ст. 376; 2017 р., N 40 - 41, ст. 383): слово "посадового" замiнити словом "службового", а слова "корупцiйного правопорушення, пов'язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про запобiгання корупцiї" - словами "правопорушення, пов'язаного з корупцiєю".

     46. У Законi України "Про культуру" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 24, ст. 168; 2016 р., N 10, ст. 103):

     1) в абзацi третьому частини другої статтi 211 слова "корупцiйного правопорушення" замiнити словами "правопорушення, пов'язаного з корупцiєю";

     2) в абзацi третьому частини восьмої статтi 213 слова "корупцiйного правопорушення" замiнити словами "правопорушення, пов'язаного з корупцiєю".

     47. У пунктi 3 частини першої статтi 44 Закону України "Про органи та осiб, якi здiйснюють примусове виконання судових рiшень i рiшень iнших органiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 29, ст. 535) слова "корупцiйне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про запобiгання корупцiї" замiнити словами "правопорушення, пов'язане з корупцiєю".

     48. У пунктi 5 частини другої статтi 6 Закону України "Про антидопiнговий контроль у спортi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2017 р., N 11, ст. 102) слова "корупцiйне правопорушення" замiнити словами "правопорушення, пов'язане з корупцiєю".

     49. У Законi України "Про Український культурний фонд" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2017 р., N 19, ст. 238):

     1) в абзацi четвертому частини третьої статтi 5 слова "корупцiйне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, установлених Законом України "Про запобiгання корупцiї" замiнити словами "правопорушення, пов'язане з корупцiєю";

     2) у статтi 6:

     в абзацi четвертому частини третьої слова "корупцiйного правопорушення" замiнити словами "правопорушення, пов'язаного з корупцiєю";

     в абзацi п'ятому частини п'ятої слова "корупцiйне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, встановлених Законом України "Про запобiгання корупцiї" замiнити словами "правопорушення, пов'язане з корупцiєю";

     3) в абзацi четвертому частини другої статтi 11 слова "корупцiйного правопорушення" замiнити словами "правопорушення, пов'язаного з корупцiєю".

     50. У пунктi 3 частини третьої статтi 7 Закону України "Про державнi фiнансовi гарантiї медичного обслуговування населення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2018 р., N 5, ст. 31) слова "корупцiйного правопорушення" замiнити словами "правопорушення, пов'язаного з корупцiєю".

     51. У Законi України "Про фахову передвищу освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2019 р., N 30, ст. 119):

     1) у пунктi 5 частини першої статтi 38 слова "корупцiйне правопорушення або" виключити;

     2) у пунктi 5 частини четвертої статтi 42 слова "корупцiйне або" виключити.

     52. У Законi України "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 3, ст. 25):

     1) у пунктi 5 частини третьої статтi 9 слова "корупцiйне правопорушення" замiнити словами "правопорушення, пов'язане з корупцiєю";

     2) у пунктi 5 частини шостої статтi 21 слова "корупцiйне правопорушення" замiнити словами "правопорушення, пов'язане з корупцiєю";

     3) у статтi 22:

     у пунктi 5 частини третьої слова "корупцiйне правопорушення" замiнити словами "правопорушення, пов'язане з корупцiєю";

     у частинi шостiй:

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi наукової i науково-технiчної дiяльностi, перевiряє, чи не мають члени спецiальної конкурсної комiсiї потенцiйного чи реального конфлiкту iнтересiв, не працюють в однiй науковiй установi, об'єднаннi наукових установ, пiдроздiлi вищого навчального закладу та чи не є близькими особами згiдно iз Законом України "Про запобiгання корупцiї". У разi виявлення у особи потенцiйного чи реального конфлiкту iнтересiв, який матиме постiйний характер i не зможе бути врегульований в iнший спосiб, зокрема шляхом позбавлення вiдповiдного приватного iнтересу, запрошується наступна за рейтингом особа";

     в абзацi третьому слова "конфлiкту iнтересiв" замiнити словами "потенцiйного чи реального конфлiкту iнтересiв, який матиме постiйний характер i не зможе бути врегульований в iнший спосiб, зокрема шляхом позбавлення вiдповiдного приватного iнтересу".

     53. Роздiл II "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо забезпечення ефективностi iнституцiйного механiзму запобiгання корупцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2019 р., N 47, ст. 311) доповнити пунктами 11 i 12 такого змiсту:

     "11. Встановити, що в декларацiях особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, за 2019 рiк iнформацiя зазначається згiдно з вимогами, що дiяли до введення в дiю передбачених цим Законом змiн до статтi 46 Закону України "Про запобiгання корупцiї". Особи, вiднесенi цим Законом до суб'єктiв декларування, у декларацiях за 2019 рiк зазначають iнформацiю за перiод починаючи з дня набрання чинностi цим Законом.

     12. Змiни до Закону України "Про запобiгання корупцiї" у частинi автоматизованого розподiлу обов'язкiв з проведення перевiрок мiж уповноваженими особами Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї, у тому числi обов'язкiв з проведення повної перевiрки декларацiй, вводяться в дiю з 1 червня 2020 року".

     54. Статтю 53 Кодексу адмiнiстративного судочинства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2017 р., N 48, ст. 436) доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "6. З метою захисту прав викривача, встановлених Законом України "Про запобiгання корупцiї", Нацiональне агентство з питань запобiгання корупцiї за зверненням викривача може звертатися до суду з позовом (заявою) в iнтересах викривача, брати участь у розглядi справ за такими позовами (заявами), а також на будь-якiй стадiї розгляду вступати у справу, провадження в якiй вiдкрито за позовами (заявами) викривачiв, подавати апеляцiйну, касацiйну скаргу, заяву про перегляд судового рiшення за нововиявленими чи виключними обставинами, у тому числi у справi, провадження в якiй вiдкрито за позовом (заявою) викривача".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, крiм пункту 6 роздiлу I цього Закону, який набирає чинностi з дня набрання чинностi Законом України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення" вiд 6 грудня 2019 року N 361-IX.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у мiсячний строк з дня опублiкування цього Закону:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     розробити нормативно-правовi акти, необхiднi для забезпечення реалiзацiї цього Закону;

     забезпечити перегляд та приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
4 березня 2020 року
N 524-IX

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.