ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про засади запобiгання i протидiї корупцiї

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 13 березня 2012 року N 4496-VI,
вiд 5 липня 2012 року N 5083-VI,
вiд 18 квiтня 2013 року N 221-VII,
вiд 14 травня 2013 року N 224-VII,
вiд 16 травня 2013 року N 245-VII,
вiд 23 травня 2013 року N 314-VII,
вiд 4 липня 2013 року N 406-VII,
вiд 27 березня 2014 року N 1170-VII,
вiд 13 травня 2014 року N 1261-VII,
вiд 20 травня 2014 року N 1275-VII,
вiд 12 серпня 2014 року N 1634-VII,
вiд 16 вересня 2014 року N 1682-VII

(З 1 сiчня 2015 року до цього Закону будуть внесенi змiни, передбаченi пiдпунктом 2 пункту 8 роздiлу I Закону України вiд 13 травня 2014 року N 1261-VII)

     Цей Закон визначає основнi засади запобiгання i протидiї корупцiї в публiчнiй i приватнiй сферах суспiльних вiдносин, вiдшкодування завданої внаслiдок вчинення корупцiйних правопорушень збиткiв, шкоди, поновлення порушених прав, свобод чи iнтересiв фiзичних осiб, прав чи iнтересiв юридичних осiб, iнтересiв держави.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     1. У цьому Законi термiни вживаються в такому значеннi:

     безпосереднє пiдпорядкування - вiдносини прямої органiзацiйної або правової залежностi пiдлеглої особи вiд її керiвника, в тому числi через вирiшення (участь у вирiшеннi) питань прийняття на роботу, звiльнення з роботи, застосування заохочень, дисциплiнарних стягнень, надання вказiвок, доручень, контролю за їх виконанням;

     близькi особи - чоловiк, дружина, батько, мати, вiтчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рiдний брат, рiдна сестра, дiд, баба, прадiд, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опiкун чи пiклувальник, особа, яка перебуває пiд опiкою або пiклуванням, а також особи, якi спiльно проживають, пов'язанi спiльним побутом i мають взаємнi права та обов'язки iз суб'єктом, зазначеним у частинi першiй статтi 4 цього Закону, в тому числi особи, якi спiльно проживають, але не перебувають у шлюбi;

(абзац третiй частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 14.05.2013р. N 224-VII)

     конфлiкт iнтересiв - суперечнiсть мiж особистими майновими, немайновими iнтересами особи чи близьких їй осiб та її службовими повноваженнями, наявнiсть якої може вплинути на об'єктивнiсть або неупередженiсть прийняття рiшень, а також на вчинення чи невчинення дiй пiд час виконання наданих їй службових повноважень;

(абзац четвертий частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 14.05.2013р. N 224-VII)

     корупцiйне правопорушення - умисне дiяння, що мiстить ознаки корупцiї, вчинене особою, зазначеною у частинi першiй статтi 4 цього Закону, за яке законом установлено кримiнальну, адмiнiстративну, цивiльно-правову та дисциплiнарну вiдповiдальнiсть;

     корупцiя - використання особою, зазначеною в частинi першiй статтi 4 цього Закону, наданих їй службових повноважень та пов'язаних iз цим можливостей з метою одержання неправомiрної вигоди або прийняття обiцянки/пропозицiї такої вигоди для себе чи iнших осiб або вiдповiдно обiцянка/пропозицiя чи надання неправомiрної вигоди особi, зазначенiй в частинi першiй статтi 4 цього Закону, або на її вимогу iншим фiзичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень та пов'язаних iз цим можливостей;

     неправомiрна вигода - грошовi кошти або iнше майно, переваги, пiльги, послуги, нематерiальнi активи, якi обiцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те пiдстав;

(абзац сьомий частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 18.04.2013р. N 221-VII)

     суб'єкти декларування - особи, зазначенi в пунктi 1, пiдпунктi "а" пункту 2 частини першої статтi 4 цього Закону, якi зобов'язанi подавати декларацiю про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру;

(частину першу статтi 1 доповнено новим абзацом восьмим згiдно iз Законом України вiд 14.05.2013р. N 224-VII)

     уповноваженi пiдроздiли - уповноваженi пiдроздiли (особи) з питань запобiгання та виявлення корупцiї, якi утворюються (визначаються) в державних органах, органах влади Автономної Республiки Крим, їх апаратах, органах мiсцевого самоврядування та юридичних особах публiчного права за рiшенням керiвника органу або юридичної особи публiчного права в порядку, визначеному законодавством;

(частину першу статтi 1 доповнено новим абзацом дев'ятим згiдно iз Законом України вiд 14.05.2013р. N 224-VII, у зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом десятим)

     члени сiм'ї - особи, якi перебувають у шлюбi, а також, їхнi дiти, в тому числi повнолiтнi, батьки, особи, якi перебувають пiд опiкою i пiклуванням, iншi особи, якi спiльно проживають, пов'язанi спiльним побутом, мають взаємнi права та обов'язки, у тому числi особи, якi спiльно проживають, але не перебувають у шлюбi.

(абзац десятий частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.05.2013р. N 224-VII)

     Стаття 2. Законодавство у сферi запобiгання i протидiї корупцiї

     1. Вiдносини, що виникають у сферi запобiгання i протидiї корупцiї, регулюються цим Законом, iншими законами i мiжнародними договорами України, згоду на обов'язковiсть яких надано Верховною Радою України, а також прийнятими на їх виконання iншими нормативно-правовими актами.

     2. Дiя цього Закону та передбаченi ним обмеження поширюються на всiх осiб, визначених суб'єктами вiдповiдальностi за корупцiйнi правопорушення, у межах, установлених цим Законом.

     Стаття 3. Основнi принципи запобiгання i протидiї корупцiї

     1. Дiяльнiсть iз запобiгання i протидiї корупцiї ґрунтується на принципах:

     верховенства права;

     законностi;

     комплексного здiйснення правових, полiтичних, соцiально-економiчних, iнформацiйних та iнших заходiв;

     прiоритетностi запобiжних заходiв;

     невiдворотностi вiдповiдальностi за вчинення корупцiйних правопорушень;

     вiдкритостi та прозоростi дiяльностi органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування;

     участi громадськостi у заходах щодо запобiгання i протидiї корупцiї, державного захисту осiб, якi надають допомогу у здiйсненнi таких заходiв;

     забезпечення вiдновлення порушених прав i законних iнтересiв, вiдшкодування збиткiв, шкоди, завданої корупцiйним правопорушенням.

     Стаття 4. Суб'єкти вiдповiдальностi за корупцiйнi правопорушення

     1. Суб'єктами вiдповiдальностi за корупцiйнi правопорушення є:

     1) особи, уповноваженi на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування:

     а) Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник та заступник, Прем'єр-мiнiстр України, Перший вiце-прем'єр-мiнiстр України, вiце-прем'єр-мiнiстри України, мiнiстри, iншi керiвники центральних органiв виконавчої влади, якi не входять до складу Кабiнету Мiнiстрiв України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор України, Голова Нацiонального банку України, Голова Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Голова Верховної Ради Автономної Республiки Крим, Голова Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим;

     б) народнi депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республiки Крим, депутати мiсцевих рад;

     в) державнi службовцi, посадовi особи мiсцевого самоврядування;

     г) вiйськовi посадовi особи Збройних Сил України та iнших утворених вiдповiдно до законiв вiйськових формувань, крiм вiйськовослужбовцiв строкової вiйськової служби та вiйськовослужбовцiв служби за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод стосовно їхньої пiдприємницької дiяльностi;

(пiдпункт "г" пункту 1 частини першої статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 14.05.2013р. N 224-VII, вiд 20.05.2014р. N 1275-VII)

     ґ) суддi Конституцiйного Суду України, iншi професiйнi суддi, Голова, члени, дисциплiнарнi iнспектори Вищої квалiфiкацiйної комiсiї суддiв України, службовi особи секретарiату цiєї Комiсiї, Голова, заступник Голови, секретарi секцiй Вищої ради юстицiї, а також iншi члени Вищої ради юстицiї, народнi засiдателi i присяжнi (пiд час виконання ними цих функцiй);

     д) особи рядового i начальницького складу органiв внутрiшнiх справ, державної кримiнально-виконавчої служби, Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, податкової мiлiцiї, особи начальницького складу органiв та пiдроздiлiв цивiльного захисту;

(пiдпункт "д" пункту 1 частини першої статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 05.07.2012р. N 5083-VI, вiд 14.05.2013р. N 224-VII)

     е) посадовi та службовi особи органiв прокуратури, Служби безпеки України, дипломатичної служби, доходiв i зборiв;

(пiдпункт "е" пункту 1 частини першої статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2013р. N 406-VII)

     є) члени Центральної виборчої комiсiї;

     ж) посадовi та службовi особи iнших державних органiв, органiв влади Автономної Республiки Крим;

(пiдпункт "ж" пункту 1 частини першої статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.05.2013р. N 224-VII)

     2) особи, якi для цiлей цього Закону прирiвнюються до осiб, уповноважених на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування:

     а) посадовi особи юридичних осiб публiчного права, якi не зазначенi в пунктi 1 частини першої цiєї статтi;

(пiдпункт "а" пункту 2 частини першої статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.05.2013р. N 224-VII)

     б) особи, якi не є державними службовцями, посадовими особами мiсцевого самоврядування, але надають публiчнi послуги (аудитори, нотарiуси, оцiнювачi, а також експерти, арбiтражнi керуючi, незалежнi посередники, члени трудового арбiтражу, третейськi суддi пiд час виконання ними цих функцiй, iншi особи в установлених законом випадках);

     в) посадовi особи iноземних держав (особи, якi обiймають посади в законодавчому, виконавчому або судовому органi iноземної держави, в тому числi присяжнi засiдателi, iншi особи, якi здiйснюють функцiї держави для iноземної держави, зокрема для державного органу або державного пiдприємства), а також iноземнi третейськi суддi, особи, якi уповноваженi вирiшувати цивiльнi, комерцiйнi або трудовi спори в iноземних державах у порядку, альтернативному до судового;

     г) посадовi особи мiжнародних органiзацiй (працiвники мiжнародної органiзацiї чи будь-якi iншi особи, уповноваженi такою органiзацiєю дiяти вiд її iменi), а також члени мiжнародних парламентських асамблей, учасником яких є Україна, та суддi i посадовi особи мiжнародних судiв;

     3) особи, якi постiйно або тимчасово обiймають посади, пов'язанi з виконанням органiзацiйно-розпорядчих чи адмiнiстративно-господарських обов'язкiв, або спецiально уповноваженi на виконання таких обов'язкiв у юридичних особах приватного права незалежно вiд органiзацiйно-правової форми, вiдповiдно до закону;

(пункт 3 частини першої статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.05.2013р. N 224-VII)

     4) посадовi особи юридичних осiб, фiзичнi особи - у разi одержання вiд них особами, зазначеними у пунктах 1, 2 частини першої цiєї статтi, або за участю цих осiб iншими особами неправомiрної вигоди.

     5) фiзичнi особи - у разi одержання вiд них особами, зазначеними у пунктах 1 - 4 частини першої цiєї статтi, або за участю цих осiб iншими особами неправомiрної вигоди.

(пункт 4 частини першої статтi 4 замiнено двома пунктами згiдно iз Законом України вiд 18.04.2013р. N 221-VII)

     Стаття 5. Суб'єкти, якi здiйснюють заходи щодо запобiгання i протидiї корупцiї

     1. Президент України, Верховна Рада України, органи прокуратури України здiйснюють заходи щодо запобiгання i протидiї корупцiї в межах повноважень, визначених Конституцiєю України.

     2. Органи державної влади здiйснюють заходи щодо запобiгання i протидiї корупцiї або беруть участь у їх здiйсненнi у межах повноважень, визначених законами та iншими виданими на їх основi нормативно-правовими актами.

     3. Кабiнет Мiнiстрiв України спрямовує i координує роботу органiв виконавчої влади щодо запобiгання i протидiї корупцiї вiдповiдно до Конституцiї i законiв України, актiв Президента України.

     4. Координацiю реалiзацiї визначеної Президентом України антикорупцiйної стратегiї здiйснює спецiально уповноважений орган з питань антикорупцiйної полiтики, який утворюється Президентом України.

(частина четверта статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.05.2013р. N 224-VII)

     5. Спецiально уповноваженi суб'єкти безпосередньо здiйснюють у межах своєї компетенцiї заходи щодо виявлення, припинення та розслiдування корупцiйних правопорушень (далi - спецiально уповноваженi суб'єкти у сферi протидiї корупцiї).

     Спецiально уповноваженими суб'єктами у сферi протидiї корупцiї є органи прокуратури, спецiальнi пiдроздiли по боротьбi з органiзованою злочиннiстю Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, по боротьбi з корупцiєю та органiзованою злочиннiстю Служби безпеки України, якщо iнше не передбачено законом.

(абзац другий частини п'ятої статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 13.03.2012р. N 4496-VI, вiд 14.05.2013р. N 224-VII)

     Координацiю дiяльностi правоохоронних органiв з питань протидiї корупцiї здiйснюють у межах наданих повноважень, визначених законами, Генеральний прокурор України та пiдпорядкованi йому прокурори.

     6. Суб'єктами, якi беруть участь у запобiганнi, виявленнi, а в установлених законом випадках - у здiйсненнi заходiв щодо припинення корупцiйних правопорушень, вiдновленнi порушених прав чи iнтересiв фiзичних та юридичних осiб, iнтересiв держави, а також в iнформацiйному i науково-дослiдному забезпеченнi здiйснення заходiв щодо запобiгання i протидiї корупцiї, у мiжнародному спiвробiтництвi в цiй сферi, є:

     1) уповноваженi пiдроздiли органiв державної влади;

     2) мiсцевi органи виконавчої влади, органи мiсцевого самоврядування;

     3) пiдприємства, установи, органiзацiї незалежно вiд пiдпорядкованостi та форми власностi, їх посадовi та службовi особи, а також громадяни, об'єднання громадян за їх згодою.

     7. Посадовi i службовi особи державних органiв, органiв влади Автономної Республiки Крим, посадовi особи мiсцевого самоврядування, юридичних осiб публiчного права, їх структурних пiдроздiлiв у разi виявлення корупцiйного правопорушення чи одержання iнформацiї про вчинення такого правопорушення працiвниками вiдповiдних державних органiв, органiв влади Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування, юридичних осiб публiчного права, їх структурних пiдроздiлiв зобов'язанi у межах своїх повноважень ужити заходiв щодо припинення такого правопорушення та негайно письмово повiдомити про його вчинення спецiально уповноважений суб'єкт у сферi протидiї корупцiї.

(частина сьома статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.05.2013р. N 224-VII)

Роздiл II
ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНI НА ЗАПОБIГАННЯ I ПРОТИДIЮ КОРУПЦIЇ

     Стаття 6. Обмеження щодо використання службового становища

     1. Особам, зазначеним у пунктах 1 - 3 частини першої статтi 4 цього Закону, забороняється використовувати свої службовi повноваження та пов'язанi з цим можливостi з метою одержання неправомiрної вигоди або у зв'язку з прийняттям обiцянки/пропозицiї такої вигоди для себе чи iнших осiб, у тому числi:

     1) неправомiрно сприяти фiзичним або юридичним особам у здiйсненнi ними господарської дiяльностi, одержаннi субсидiй, субвенцiй, дотацiй, кредитiв, пiльг, укладаннi контрактiв (у тому числi на закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти);

     2) неправомiрно сприяти призначенню на посаду особи;

     3) неправомiрно втручатися в дiяльнiсть органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування або посадових осiб;

     4) неправомiрно надавати перевагу фiзичним або юридичним особам у зв'язку з пiдготовкою проектiв, виданням нормативно-правових актiв та прийняттям рiшень, затвердженням (погодженням) висновкiв.

     Стаття 7. Обмеження щодо сумiсництва та сумiщення з iншими видами дiяльностi

     1. Особам, зазначеним у пунктi 1 частини першої статтi 4 цього Закону, забороняється:

     1) займатися iншою оплачуваною (крiм викладацької, наукової i творчої дiяльностi, медичної практики, iнструкторської та суддiвської практики iз спорту), або пiдприємницькою дiяльнiстю, якщо iнше не передбачено Конституцiєю або законами України;

(пункт 1 частини першої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.05.2013р. N 224-VII)

     2) входити до складу правлiння, iнших виконавчих чи контрольних органiв, чи наглядової ради пiдприємства або органiзацiї, що має на метi одержання прибутку (крiм випадкiв, коли особи здiйснюють функцiї з управлiння акцiями (частками, паями), що належать державi чи територiальнiй громадi, та представляють iнтереси держави чи територiальної громади в радi (спостережнiй радi), ревiзiйнiй комiсiї господарської органiзацiї), якщо iнше не передбачено Конституцiєю або законами України.

(пункт 2 частини першої статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 14.05.2013р. N 224-VII)

     2. У разi якщо Конституцiєю i законами України для окремих посад встановлено спецiальнi обмеження щодо сумiсництва та сумiщення з iншими видами дiяльностi, то їх додержання забезпечується за спецiальними процедурами.

     3. Обмеження, передбаченi частиною першою цiєї статтi, не поширюються на депутатiв Верховної Ради Автономної Республiки Крим, депутатiв мiсцевих рад (крiм тих, якi здiйснюють свої повноваження у вiдповiднiй радi на постiйнiй основi), членiв Вищої ради юстицiї (крiм тих, якi працюють у Вищiй радi юстицiї на постiйнiй основi), народних засiдателiв i присяжних.

     Стаття 8. Обмеження щодо одержання дарункiв (пожертв)

     1. Особам, зазначеним у пунктi 1 та пiдпунктах "а", "б" пункту 2 частини першої статтi 4 цього Закону, забороняється безпосередньо або через iнших осiб одержувати дарунки (пожертви) вiд юридичних або фiзичних осiб:

     1) за рiшення, дiї чи бездiяльнiсть в iнтересах дарувальника, що приймаються, вчиняються як безпосередньо такою особою, так i за її сприяння iншими посадовими особами та органами;

     2) якщо особа, яка дарує (здiйснює) дарунок (пожертву), перебуває в пiдпорядкуваннi такої особи.

     2. Особи, зазначенi у пунктi 1 та пiдпунктах "а", "б" пункту 2 частини першої статтi 4 цього Закону, можуть приймати дарунки, якi вiдповiдають загальновизнаним уявленням про гостиннiсть, та пожертви, крiм випадкiв, передбачених частиною першою цiєї статтi, якщо вартiсть таких дарункiв (пожертв) не перевищує 50 вiдсоткiв мiнiмальної заробiтної плати, встановленої на день прийняття дарунка (пожертви), одноразово, а сукупна вартiсть таких дарункiв (пожертв), отриманих з одного джерела протягом року, - однiєї мiнiмальної заробiтної плати, встановленої на 1 сiчня поточного року.

     Передбачене цiєю частиною обмеження щодо вартостi дарункiв (пожертв) не поширюється на дарунки (пожертви), якi:

     1) даруються (здiйснюються) близькими особами;

     2) одержуються як загальнодоступнi знижки на товари, послуги, загальнодоступнi виграшi, призи, премiї, бонуси.

     3. Дарунки, одержанi особами, зазначеними у пунктi 1 та пiдпунктах "а", "б" пункту 2 частини першої статтi 4 цього Закону, як подарунки державi, Автономнiй Республiцi Крим, територiальнiй громадi, державним або комунальним установам чи органiзацiям, є вiдповiдно державною або комунальною власнiстю i передаються органу, установi чи органiзацiї у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 9. Обмеження щодо роботи близьких осiб

     1. Особи, зазначенi у пiдпунктах "а", "в" - "ж" пункту 1 та пiдпунктi "а" пункту 2 частини першої статтi 4 цього Закону, не можуть мати у безпосередньому пiдпорядкуваннi близьких їм осiб або бути безпосередньо пiдпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близьким їм особам.

     Особи, якi претендують на зайняття посад, зазначених у пiдпунктах "а", "в" - "ж" пункту 1 та пiдпунктi "а" пункту 2 частини першої статтi 4 цього Закону, зобов'язанi повiдомити керiвництво органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органi близьких їм осiб.

(абзац другий частини першої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.05.2013р. N 224-VII)

     Положення абзацiв першого та другого цiєї частини не поширюються на:

     1) народних засiдателiв i присяжних;

     2) близьких осiб, якi безпосередньо пiдпорядкованi один одному у зв'язку з перебуванням кожного з них на виборнiй посадi;

     3) осiб, якi працюють у сiльських населених пунктах (крiм тих, що є районними центрами), а також гiрських населених пунктах;

(пункт 3 частини першої статтi 9 у редакцiї Закону України вiд 14.05.2013р. N 224-VII)

     4) осiб, якi працюють в галузi освiти, науки, культури, охорони здоров'я, фiзичної культури та спорту, соцiального захисту, крiм державних органiв, органiв влади Автономної Республiки Крим та органiв мiсцевого самоврядування.

(пункт 4 частини першої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.05.2013р. N 224-VII)

     5) пункт 5 частини першої статтi 9 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 14.05.2013р. N 224-VII)

     2. У разi виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої цiєї статтi, вiдповiднi особи, близькi їм особи вживають заходiв щодо усунення таких обставин у п'ятнадцятиденний строк.

     Якщо в зазначений строк цi обставини добровiльно не усунуто, вiдповiднi особи або близькi їм особи в мiсячний строк з моменту виникнення обставин пiдлягають переведенню в установленому порядку на iншу посаду, що виключає безпосереднє пiдпорядкування.

     У разi неможливостi такого переведення особа, яка перебуває у пiдпорядкуваннi, пiдлягає звiльненню iз займаної посади.

     3. Особам, зазначеним у пiдпунктах "а", "в" - "ж" пункту 1 та пiдпунктi "а" пункту 2 частини першої статтi 4 цього Закону (крiм народних засiдателiв i присяжних), забороняється брати участь у роботi колегiальних органiв пiд час розгляду питань щодо призначення на посаду близьких їм осiб та у будь-який iнший спосiб впливати на прийняття такого рiшення.

     Стаття 10. Обмеження щодо осiб, якi звiльнилися з посад або припинили дiяльнiсть, пов'язану з виконанням функцiй держави, мiсцевого самоврядування

     1. Особам, уповноваженим на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, зазначеним у пунктi 1 частини першої статтi 4 цього Закону, якi звiльнилися з роботи (служби) або iншим чином припинили дiяльнiсть, пов'язану з виконанням функцiй держави або мiсцевого самоврядування, протягом року з дня її припинення забороняється:

(абзац перший частини першої статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.05.2013р. N 224-VII)

     1) укладати трудовi договори (контракти) або вчиняти правочини у сферi пiдприємницької дiяльностi з пiдприємствами, установами чи органiзацiями незалежно вiд форми власностi або фiзичними особами - пiдприємцями, якщо особи, зазначенi в абзацi першому цiєї частини, протягом року до дня припинення виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування здiйснювали повноваження з контролю, нагляду або пiдготовки чи прийняття вiдповiдних рiшень щодо дiяльностi цих пiдприємств, установ чи органiзацiй або фiзичних осiб - пiдприємцiв;

(пункт 1 частини першої статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.05.2013р. N 224-VII)

     2) розголошувати або використовувати в iнший спосiб у своїх iнтересах iнформацiю, яка стала їм вiдома у зв'язку з виконанням службових повноважень, крiм випадкiв, установлених законом;

     3) представляти iнтереси будь-якої особи у справах (у тому числi в тих, що розглядаються в судах), в яких iншою стороною є орган (органи), в якому (яких) вони працювали.

     Стаття 11. Спецiальна перевiрка щодо осiб, якi претендують на зайняття посад, пов'язаних iз виконанням функцiй держави або мiсцевого самоврядування

     1. Стосовно осiб, якi претендують на зайняття посад, зазначених у пунктi 1 частини першої статтi 4 цього Закону (крiм кандидатiв на пост Президента України, кандидатiв у народнi депутати України, кандидатiв у депутати Верховної Ради Автономної Республiки Крим, мiсцевих рад та на посади сiльських, селищних, мiських голiв, громадян, якi призиваються на вiйськову службу за призовом осiб офiцерського складу та на вiйськову службу за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод, або залучаються до виконання обов'язкiв за посадами, передбаченими штатами воєнного часу), проводиться спецiальна перевiрка, у тому числi щодо вiдомостей, поданих особисто.

(абзац перший частини першої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.05.2014р. N 1275-VII)

     Органiзацiя проведення спецiальної перевiрки покладається на керiвника (заступника керiвника) органу державної влади, органу мiсцевого самоврядування, на зайняття посади в якому претендує особа, крiм випадкiв, установлених законом.

     До проведення спецiальної перевiрки залучаються спецiально уповноваженi суб'єкти у сферi протидiї корупцiї, а в разi потреби - iншi центральнi органи виконавчої влади.

     Спецiальна перевiрка не проводиться щодо кандидата на посаду, який перебуває на посадi в державному органi, органi мiсцевого самоврядування та призначається в порядку переведення на посаду в межах того ж або в iншому державному органi, органi мiсцевого самоврядування.

(частину першу статтi 11 доповнено абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 14.05.2013р. N 224-VII, абзац четвертий частини першої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.05.2014р. N 1261-VII)

     Кандидат на посаду, стосовно якого спецiальна перевiрка вже проводилася, при призначеннi, в порядку переведення на посаду до iншого державного органу, органу мiсцевого самоврядування, повiдомляє про це вiдповiдний орган, який в установленому порядку запитує iнформацiю щодо її результатiв.

(частину першу статтi 11 доповнено абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 14.05.2013р. N 224-VII, абзац п'ятий частини першої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.05.2014р. N 1261-VII)

     Стосовно кандидатiв, якi претендують на зайняття посад, зазначених у пiдпунктi "г" пункту 1 частини першої статтi 4 цього Закону, спецiальна перевiрка проводиться з урахуванням особливостей, визначених законодавством про вiйськовий обов'язок i вiйськову службу.

(частину першу статтi 11 доповнено абзацом шостим згiдно iз Законом України вiд 12.08.2014р. N 1634-VII)

     2. Спецiальнiй перевiрцi пiдлягають вiдомостi про особу, яка претендує на зайняття посади, зазначеної в пунктi 1 частини першої статтi 4 цього Закону (крiм кандидатiв на пост Президента України, кандидатiв у народнi депутати України, кандидатiв у депутати Верховної Ради Автономної Республiки Крим, мiсцевих рад та на посади сiльських, селищних, мiських голiв), зокрема щодо:

     1) притягнення особи до кримiнальної вiдповiдальностi, в тому числi за корупцiйнi правопорушення, наявностi судимостi, її зняття, погашення;

     2) факту, що особа пiддана, пiддавалася ранiше адмiнiстративним стягненням за корупцiйнi правопорушення;

     3) достовiрностi вiдомостей, зазначених у декларацiї про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру;

     4) наявностi в особи корпоративних прав;

     5) стану здоров'я, освiти, наявностi наукового ступеня, вченого звання, пiдвищення квалiфiкацiї;

     6) поширення на особу заборони займати вiдповiдну посаду, передбаченої положеннями Закону України "Про очищення влади".

(частину другу статтi 11 доповнено пунктом 6 згiдно iз Законом України вiд 16.09.2014р. N 1682-VII)

     3. Спецiальна перевiрка проводиться за письмовою згодою особи, яка претендує на зайняття посади у строк, що не перевищує п'ятнадцяти календарних днiв з дня надання згоди на проведення спецiальної перевiрки.

     У разi ненадання особою такої згоди питання щодо призначення її на посаду не розглядається.

     Порядок проведення спецiальної перевiрки затверджується Президентом України.

     У разi встановлення за результатами спецiальної перевiрки факту розбiжностей у поданих претендентом на посаду автобiографiї та/або декларацiї про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за минулий рiк посадовою особою (органом), яка (який) проводить спецiальну перевiрку, надається можливiсть претенденту на посаду протягом п'яти робочих днiв надати письмове пояснення за таким фактом та/або виправити таку розбiжнiсть.

     У разi встановлення за результатами спецiальної перевiрки вiдомостей про претендента на посаду, якi не вiдповiдають встановленим законодавством вимогам для зайняття посади, посадова особа (орган), яка (який) здiйснює призначення (обрання) на цю посаду, вiдмовляє претенденту у призначеннi (обраннi) на посаду.

     У разi встановлення за результатами спецiальної перевiрки та розгляду вищезазначених пояснень претендента на посаду факту подання ним пiдроблених документiв або неправдивих вiдомостей, посадова особа (орган), яка (який) здiйснює призначення (обрання) на цю посаду, повiдомляє протягом трьох робочих днiв про виявлений факт правоохороннi органи та вiдмовляє претенденту у призначеннi (обраннi) на посаду.

     Рiшення про вiдмову у призначеннi (обраннi) на посаду може бути оскаржено до суду.

(частина третя статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 14.05.2013р. N 224-VII)

     4. Для проведення спецiальної перевiрки особа, яка претендує на зайняття посади, подає до вiдповiдного органу:

     1) письмову згоду на проведення спецiальної перевiрки;

     2) автобiографiю;

     3) копiю документа, який посвiдчує особу;

     4) декларацiю про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за минулий рiк за формою, що додається до цього Закону;

     5) копiї документiв про освiту, вченi звання та науковi ступенi;

     6) медичну довiдку про стан здоров'я за формою, затвердженою Мiнiстерством охорони здоров'я України;

     7) копiю вiйськового квитка (для вiйськовослужбовцiв або вiйськовозобов'язаних);

     8) довiдку про допуск до державної таємницi (у разi його наявностi).

     5. Пiсля одержання письмової згоди особи, яка претендує на зайняття посади, на проведення спецiальної перевiрки орган, на посаду в якому претендує особа, не пiзнiше наступного дня надсилає до вiдповiдних органiв державної влади, до компетенцiї яких належить проведення спецiальної перевiрки вiдомостей, передбачених у частинi другiй цiєї статтi, запит про перевiрку вiдомостей щодо особи, яка претендує на зайняття вiдповiдної посади.

     Запит пiдписує керiвник органу, на посаду в якому претендує особа, а в разi його вiдсутностi - особа, яка виконує обов'язки керiвника, або один з його заступникiв вiдповiдно до розподiлу функцiональних обов'язкiв.

     До запиту додаються копiї документiв, зазначених у частинi четвертiй цiєї статтi.

     6. Iнформацiя про результати спецiальної перевiрки, пiдписана керiвником органу, що здiйснював перевiрку, а в разi його вiдсутностi - особою, яка виконує його обов'язки, або заступником керiвника органу вiдповiдно до розподiлу функцiональних обов'язкiв, подається до органу, який надiслав вiдповiдний запит, у семиденний строк з дати надходження запиту.

     Орган, на посаду в якому претендує особа, на пiдставi одержаної iнформацiї готує довiдку про результати спецiальної перевiрки.

     Особи, щодо яких проведена спецiальна перевiрка, мають право на ознайомлення з довiдкою про результати спецiальної перевiрки та в разi незгоди з результатами перевiрки можуть подавати зазначеним органам свої зауваження у письмовiй формi.

     7. Iнформацiя про результати спецiальної перевiрки та документи щодо її проведення є конфiденцiйними, якщо вони не мiстять вiдомостей, що становлять державну таємницю. Такi документи зберiгаються в порядку, встановленому вiдповiдно до закону.

     Стаття 12. Фiнансовий контроль

     1. Суб'єкти декларування зобов'язанi щорiчно до 1 квiтня подавати за мiсцем роботи (служби) декларацiю про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за минулий рiк за формою, що додається до цього Закону.

(абзац перший частини першої статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.05.2013р. N 224-VII)

     Суб'єкти декларування, якi не мали можливостi подати до 1 квiтня за мiсцем роботи (служби) декларацiю про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за минулий рiк через перебування у вiдпустцi у зв'язку з вагiтнiстю та пологами або для догляду за дитиною, через тимчасову непрацездатнiсть, перебування за межами України, пiд вартою, подають таку декларацiю за звiтний рiк до 31 грудня. Суб'єкти декларування, якi звiльняються або iншим чином припиняють дiяльнiсть, пов'язану з виконанням функцiй держави або мiсцевого самоврядування, подають декларацiю про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за перiод, не охоплений ранiше поданими декларацiями. Суб'єкти декларування, якi звiльнилися або iншим чином припинили дiяльнiсть, пов'язану з виконанням функцiй держави або мiсцевого самоврядування, зобов'язанi протягом одного року подавати за своїм останнiм мiсцем роботи (служби) декларацiю про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за минулий рiк за формою i в порядку, визначеними цим Законом.

(абзац другий частини першої статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.05.2013р. N 224-VII)

     2. Вiдомостi, зазначенi у декларацiї про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за минулий рiк Президента України, Голови Верховної Ради України, народних депутатiв України, Прем'єр-мiнiстра України, членiв Кабiнету Мiнiстрiв України, Голови та суддiв Конституцiйного Суду України, Голови та суддiв Верховного Суду України, голiв та суддiв вищих спецiалiзованих судiв України, Генерального прокурора України та його заступникiв, Голови Нацiонального банку України, Голови Рахункової палати, Голови та членiв Вищої ради юстицiї, членiв Центральної виборчої комiсiї, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голови та членiв Вищої квалiфiкацiйної комiсiї суддiв України, перших заступникiв та заступникiв мiнiстрiв, заступникiв мiнiстрiв - керiвникiв апаратiв, керiвникiв iнших державних органiв, органiв влади Автономної Республiки Крим та їх заступникiв, членiв колегiальних державних органiв (комiсiй, рад), сiльського, селищного, мiського голови, голови районної у мiстi (у разi її утворення), районної, обласної ради та їх заступникiв, керiвникiв виконавчих органiв сiльських, селищних, мiських, районних у мiстах (у разi їх утворення) рад та їх заступникiв, секретаря сiльської, селищної, мiської ради, пiдлягають оприлюдненню протягом 30 днiв з дня їх подання на офiцiйному веб-сайтi вiдповiдного державного органу чи органу мiсцевого самоврядування на строк не менше одного року. У разi вiдсутностi офiцiйного веб-сайту такi вiдомостi оприлюднюються шляхом опублiкування в офiцiйних друкованих виданнях вiдповiдних державних органiв та органiв мiсцевого самоврядування протягом 30 днiв з дня подання декларацiї про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру. Оприлюдненню пiдлягають усi вiдомостi, зазначенi в декларацiї про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру, крiм вiдомостей, що вiднесенi цим Законом до iнформацiї з обмеженим доступом.

     Вiдомостi щодо реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв або серiї та номера паспорта громадянина України, а також щодо мiсця проживання та реєстрацiї декларанта, мiсцезнаходження об'єктiв, якi наводяться в декларацiї про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру, є iнформацiєю з обмеженим доступом та оприлюдненню не пiдлягають.

(частина друга статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.05.2013р. N 224-VII, у редакцiї Закону України вiд 27.03.2014р. N 1170-VII)

     3. У разi вiдкриття суб'єктом декларування або членом його сiм'ї валютного рахунка в установi банку-нерезидента така особа зобов'язана в десятиденний строк письмово повiдомити про це орган доходiв i зборiв за мiсцем проживання iз зазначенням номера рахунка i мiсцезнаходження банку-нерезидента.

(частина третя статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 14.05.2013р. N 224-VII, вiд 04.07.2013р. N 406-VII)

     4. Порядок зберiгання документiв i використання вiдомостей, зазначених у декларацiї про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру, та вiдомостей, передбачених частиною третьою цiєї статтi, затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до вимог, встановлених законом.

     5. Особа, яка претендує на зайняття посади, зазначеної в пунктi 1 та пiдпунктi "а" пункту 2 частини першої статтi 4 цього Закону, до призначення або обрання на вiдповiдну посаду подає в установленому законом порядку декларацiю про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за минулий рiк за формою, що додається до цього Закону.

     6. З метою забезпечення вiдкритостi та прозоростi дiяльностi осiб, уповноважених на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, уповноваженими пiдроздiлами проводяться:

     1) перевiрка фактiв своєчасностi подання декларацiй;

     2) перевiрка декларацiй на наявнiсть конфлiкту iнтересiв;

     3) логiчний та арифметичний контроль декларацiй.

(з 01.01.2015р. пункт 3 частини шостої статтi 12 буде виключено згiдно з абзацом другим пiдпункту 2 пункту 8 роздiлу I Закону України вiд 13.05.2014р. N 1261-VII)
(статтю 12 доповнено частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 14.05.2013р. N 224-VII)

     7. Перевiрка факту своєчасностi подання декларацiї здiйснюється протягом п'ятнадцяти робочих днiв з дня, у який така декларацiя повинна бути подана.

(статтю 12 доповнено частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 14.05.2013р. N 224-VII)

     8. Перевiрка декларацiї на наявнiсть конфлiкту iнтересiв суб'єкта декларування здiйснюється протягом тридцяти днiв з дня подання декларацiї i полягає у порiвняннi службових обов'язкiв суб'єкта декларування з його та членiв його сiм'ї фiнансовими iнтересами.

(статтю 12 доповнено частиною восьмою згiдно iз Законом України вiд 14.05.2013р. N 224-VII)

     9. Логiчний та арифметичний контроль декларацiї здiйснюється протягом тридцяти днiв з дня подання декларацiї у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, вiдповiдальним за формування державної податкової полiтики, та Мiнiстерством юстицiї України.

     У разi виявлення пiд час перевiрки декларацiї арифметичних або логiчних помилок уповноважений пiдроздiл невiдкладно письмово повiдомляє про це вiдповiдного суб'єкта декларування, який має право протягом п'яти днiв з дня отримання такого повiдомлення подати уповноваженому пiдроздiлу письмове пояснення та/або виправлену декларацiю.

     У зв'язку з проведенням логiчного та арифметичного контролю декларацiї про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру суб'єкта декларування уповноважений пiдроздiл має право робити запити до державних органiв, органiв влади Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ, органiзацiй незалежно вiд форми власностi щодо зазначених вiдомостей.

     Державнi органи, органи влади Автономної Республiки Крим, органи мiсцевого самоврядування, пiдприємства, установи, органiзацiї, яким надiслано запит уповноваженого пiдроздiлу, зобов'язанi не пiзнiше десяти робочих днiв з дня отримання запиту подати копiї необхiдних документiв або вiдповiдну iнформацiю.

(з 01.01.2015р. частину дев'яту статтi 12 буде викладено в новiй редакцiї згiдно з абзацами четвертим - шостим пiдпункту 2 пункту 8 роздiлу I Закону України вiд 13.05.2014р. N 1261-VII)
(статтю 12 доповнено частиною дев'ятою згiдно iз Законом України вiд 14.05.2013р. N 224-VII)

     10. У разi встановлення за результатами передбачених цiєю статтею перевiрок ознак правопорушення уповноважений пiдроздiл письмово повiдомляє керiвника вiдповiдного державного органу, органу влади Автономної Республiки Крим, його апарату, органу мiсцевого самоврядування, юридичної особи публiчного права та правоохороннi органи.

(з 01.01.2015р. частину десяту статтi 12 буде викладено в новiй редакцiї згiдно з абзацами сьомим - десятим пiдпункту 2 пункту 8 роздiлу I Закону України вiд 13.05.2014р. N 1261-VII)
(статтю 12 доповнено частиною десятою згiдно iз Законом України вiд 14.05.2013р. N 224-VII)

     Стаття 13. Кодекси поведiнки

     1. Загальнi вимоги до поведiнки осiб, зазначених у пунктi 1 частини першої статтi 4 цього Закону, якими вони зобов'язанi керуватися пiд час виконання своїх службових повноважень, пiдстави та порядок притягнення до вiдповiдальностi за порушення цих вимог установлюються законом.

     2. Законами та iншими нормативно-правовими актами, що визначають органiзацiю i порядок дiяльностi органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування, надання окремих видiв державних послуг або порядок дiяльностi категорiй осiб, уповноважених на виконання функцiй держави, мiсцевого самоврядування, можуть установлюватися спецiальнi вимоги щодо поведiнки таких осiб.

     3. Держава сприяє закрiпленню норм професiйної етики та iнших вимог щодо здiйснення окремих видiв дiяльностi в кодексах поведiнки пiдприємцiв, представникiв вiдповiдних професiй.

     Стаття 14. Урегулювання конфлiкту iнтересiв

     1. Особи, зазначенi у пунктi 1 та пiдпунктах "а", "б" пункту 2 частини першої статтi 4 цього Закону, зобов'язанi:

     1) уживати заходiв щодо недопущення будь-якої можливостi виникнення конфлiкту iнтересiв;

     2) невiдкладно у письмовiй формi повiдомляти безпосереднього керiвника про наявнiсть конфлiкту iнтересiв.

(пункт 2 частини першої статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.05.2013р. N 224-VII)

     2. Закони та iншi нормативно-правовi акти, що визначають повноваження органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, порядок надання окремих видiв державних послуг та провадження iнших видiв дiяльностi, пов'язаних iз виконанням функцiй держави, мiсцевого самоврядування, мають передбачати порядок та шляхи врегулювання конфлiкту iнтересiв.

     3. Особи, зазначенi у пунктi 1, пiдпунктi "а" пункту 2 частини першої статтi 4 цього Закону зобов'язанi протягом десяти днiв пiсля призначення (обрання) на посаду передати в управлiння iншiй особi належнi їм пiдприємства та корпоративнi права у порядку, встановленому законом.

     У такому випадку особам, зазначеним у пунктi 1, пiдпунктi "а" пункту 2 частини першої статтi 4 цього Закону, забороняється передавати в управлiння належнi їм пiдприємства та корпоративнi права на користь членiв своєї сiм'ї.

(статтю 14 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 14.05.2013р. N 224-VII)

     4. Методичне забезпечення дiяльностi уповноважених пiдроздiлiв з питань запобiгання, виявлення та урегулювання конфлiкту iнтересiв у дiяльностi державних службовцiв та посадових осiб мiсцевого самоврядування здiйснює центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної служби.

(статтю 14 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 14.05.2013р. N 224-VII)

     5. Контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлiкту iнтересiв у дiяльностi суддiв Конституцiйного Суду України та суддiв судiв загальної юрисдикцiї, Голови та членiв Вищої квалiфiкацiйної комiсiї суддiв України, Голови Державної судової адмiнiстрацiї України та його заступникiв здiйснюється Радою суддiв України.

(статтю 14 доповнено частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 14.05.2013р. N 224-VII)

     6. Контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлiкту iнтересiв у дiяльностi Голови Верховної Ради України та народних депутатiв України здiйснюється комiтетом, визначеним Верховною Радою України.

(статтю 14 доповнено частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 14.05.2013р. N 224-VII)

     7. Контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлiкту iнтересiв осiб, зазначених у пунктi 1, пiдпунктi "а" пункту 2 частини першої статтi 4 цього Закону, за винятком осiб, зазначених у частинах п'ятiй i шостiй цiєї статтi, здiйснюється уповноваженими пiдроздiлами.

(статтю 14 доповнено частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 14.05.2013р. N 224-VII)

     Стаття 141. Запобiгання корупцiї у дiяльностi юридичних осiб

     Юридичнi особи забезпечують розроблення та вжиття заходiв iз запобiгання корупцiї, якi є необхiдними та обґрунтованими для запобiгання корупцiї у дiяльностi юридичної особи та заохочення її працiвникiв дiяти вiдповiдно до закону, нормативно-правових актiв та встановлених пiдприємством правил та процедур щодо виявлення та запобiгання корупцiї у дiяльностi юридичної особи.

(Закон доповнено статтею 141 згiдно iз Законом України вiд 13.05.2014р. N 1261-VII)

     Стаття 15. Антикорупцiйна експертиза нормативно-правових актiв

     1. З метою виявлення в чинних нормативно-правових актах та проектах нормативно-правових актiв факторiв, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупцiйних правопорушень, розроблення рекомендацiй стосовно їх усунення проводиться антикорупцiйна експертиза.

     Абзац другий частини першої статтi 15 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 13.05.2014р. N 1261-VII)

     2. Антикорупцiйна експертиза здiйснюється Мiнiстерством юстицiї України, крiм антикорупцiйної експертизи проектiв нормативно-правових актiв, внесених на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України, яка здiйснюється комiтетом Верховної Ради України, до предмета вiдання якого належить питання боротьби з корупцiєю.

     Мiнiстерство юстицiї України визначає порядок i методологiю проведення ним антикорупцiйної експертизи, а також порядок оприлюднення її результатiв.

(частину другу статтi 15 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 13.05.2014р. N 1261-VII)

     3. Обов'язковiй антикорупцiйнiй експертизi пiдлягають проекти законiв України, актiв Президента України, iнших нормативно-правових актiв, що розробляються Кабiнетом Мiнiстрiв України, мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади.

     Результати антикорупцiйної експертизи проекту нормативно-правового акта пiдлягають обов'язковому розгляду пiд час прийняття рiшення щодо видання (прийняття) вiдповiдного нормативно-правового акта.

     4. Антикорупцiйна експертиза нормативно-правових актiв здiйснюється щодо законiв України, актiв Президента України та Кабiнету Мiнiстрiв України згiдно iз щорiчним планом, що затверджується Мiнiстерством юстицiї України, у таких сферах:

     1) прав та свобод людини i громадянина;

     2) повноважень органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування, осiб, уповноважених на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування;

     3) надання адмiнiстративних послуг;

     4) розподiлу та витрачання коштiв державного бюджету та мiсцевих бюджетiв;

     5) конкурсних (тендерних) процедур.

     Антикорупцiйна експертиза нормативно-правових актiв державних органiв, нормативно-правовi акти яких пiдлягають державнiй реєстрацiї, здiйснюється пiд час такої реєстрацiї.

     5. Результати антикорупцiйної експертизи у разi виявлення факторiв, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупцiйних правопорушень, пiдлягають обов'язковому оприлюдненню.

     6. Результати антикорупцiйної експертизи чинних нормативно-правових актiв мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади пiдлягають обов'язковому розгляду суб'єктом їх видання (прийняття).

     7. За iнiцiативою фiзичних осiб, громадських об'єднань, юридичних осiб може проводитися громадська антикорупцiйна експертиза чинних нормативно-правових актiв та проектiв нормативно-правових актiв.

     Проведення громадської антикорупцiйної експертизи чинних нормативно-правових актiв, проектiв нормативно-правових актiв, а також оприлюднення її результатiв здiйснюються за рахунок вiдповiдних фiзичних осiб, громадських об'єднань, юридичних осiб або iнших джерел, не заборонених законодавством.

(стаття 15 у редакцiї Закону України вiд 14.05.2013р. N 224-VII)

     Стаття 16. Вимоги щодо прозоростi iнформацiї

     1. Особам, зазначеним у пунктах 1 - 3 частини першої статтi 4 цього Закону, забороняється:

     1) вiдмовляти фiзичним або юридичним особам в iнформацiї, надання якої цим фiзичним або юридичним особам передбачено законом;

     2) надавати несвоєчасно, недостовiрну чи не в повному обсязi iнформацiю, яка пiдлягає наданню вiдповiдно до закону.

     2. Не може бути вiднесена до iнформацiї з обмеженим доступом iнформацiя про:

     1) розмiри, види благодiйної та iншої допомоги, що надається фiзичним та юридичним особам чи одержується вiд них особами, зазначеними в пунктi 1 частини першої статтi 4 цього Закону, або державними органами, органами мiсцевого самоврядування;

(пункт 1 частини другої статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 27.03.2014р. N 1170-VII)

     2) розмiри, види оплати працi та будь-яких iнших виплат з бюджету особам, зазначеним у пунктi 1 частини першої статтi 4 цього Закону, а також одержанi цими особами за правочинами, якi пiдлягають обов'язковiй державнiй реєстрацiї, дарунки (пожертви).

(пункт 2 частини другої статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 27.03.2014р. N 1170-VII)

     Стаття 17. Заборона на одержання послуг i майна органами державної влади та органами мiсцевого самоврядування

     1. Органам державної влади, органам мiсцевого самоврядування забороняється одержувати вiд фiзичних, юридичних осiб безоплатно послуги та майно, крiм випадкiв, передбачених законами або чинними мiжнародними договорами України.

     Стаття 171. Застосування до юридичних осiб заходiв кримiнально-правового характеру

     1. У разi вчинення вiд iменi та в iнтересах юридичної особи її уповноваженою особою злочину самостiйно або у спiвучастi до юридичної особи у випадках, визначених Кримiнальним кодексом України, застосовуються заходи кримiнально-правового характеру.

(Закон доповнено статтею 171 згiдно iз Законом України вiд 23.05.2013р. N 314-VII)

Роздiл III
УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТI В ЗАХОДАХ ЩОДО ЗАПОБIГАННЯ I ПРОТИДIЇ КОРУПЦIЇ

     Стаття 18. Участь громадськостi в заходах щодо запобiгання i протидiї корупцiї

     1. Об'єднання громадян, їх члени або уповноваженi представники, а також окремi громадяни в дiяльностi щодо запобiгання, виявлення i протидiї корупцiйним правопорушенням (крiм випадкiв, коли це вiднесено законом до виключної компетенцiї спецiально уповноважених суб'єктiв у сферi протидiї корупцiї) мають право:

     1) повiдомляти про виявленi факти вчинення корупцiйних правопорушень спецiально уповноваженим суб'єктам у сферi протидiї корупцiї, iншим органам, зазначеним у статтi 5 цього Закону, керiвництву та колективу пiдприємства, установи чи органiзацiї, в яких були вчиненi цi правопорушення, а також громадськостi;

     2) запитувати та одержувати вiд органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування в обсягах та порядку, не заборонених законом, iнформацiю про дiяльнiсть щодо запобiгання i протидiї корупцiї;

     3) проводити, замовляти проведення громадської антикорупцiйної експертизи проектiв нормативно-правових актiв, подавати за результатами експертизи пропозицiї до вiдповiдних органiв державної влади;

     4) брати участь у парламентських слуханнях та iнших заходах з питань запобiгання i протидiї корупцiї;

     5) вносити пропозицiї суб'єктам права законодавчої iнiцiативи щодо вдосконалення законодавчого регулювання вiдносин, що виникають у сферi запобiгання i протидiї корупцiї;

     6) проводити, замовляти проведення дослiджень, у тому числi наукових, соцiологiчних тощо, з питань запобiгання i протидiї корупцiї;

     7) проводити заходи щодо iнформування населення з питань запобiгання i протидiї корупцiї;

     8) здiйснювати громадський контроль за виконанням законiв у сферi запобiгання i протидiї корупцiї, з використанням при цьому таких форм контролю, якi не суперечать законодавству.

     2. Об'єднанню громадян, фiзичнiй, юридичнiй особi не може бути вiдмовлено в наданнi доступу до iнформацiї стосовно компетенцiї суб'єктiв, якi здiйснюють заходи щодо запобiгання i протидiї корупцiї, а також стосовно основних напрямiв їх дiяльностi. Така iнформацiя надається в порядку, встановленому законом.

     3. Законопроекти та проекти iнших нормативно-правових актiв, що передбачають надання пiльг, переваг окремим суб'єктам господарювання, а також делегування повноважень органiв виконавчої влади або органiв мiсцевого самоврядування, з метою їх громадського обговорення розмiщуються на офiцiйних веб-сайтах органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування невiдкладно, але не пiзнiше нiж за 20 робочих днiв до дня їх розгляду з метою прийняття.

(частина третя статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 27.03.2014р. N 1170-VII)

     4. Органи державної влади та органи мiсцевого самоврядування узагальнюють результати громадського обговорення законопроектiв та проектiв iнших нормативно-правових актiв, передбачених частиною третьою цiєї статтi, та оприлюднюють їх у засобах масової iнформацiї.

     Стаття 19. Iнформування громадськостi про заходи щодо запобiгання i протидiї корупцiї

     1. Спецiально уповноваженi суб'єкти у сферi протидiї корупцiї зобов'язанi щороку не пiзнiше 10 лютого оприлюднювати iнформацiю про вжитi заходи щодо протидiї корупцiї та про осiб, притягнутих до вiдповiдальностi за вчинення корупцiйних правопорушень.

     2. Спецiально уповноважений орган з питань антикорупцiйної полiтики щороку не пiзнiше 15 квiтня готує та оприлюднює у визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України порядку звiт про результати проведення заходiв щодо запобiгання i протидiї корупцiї.

     У звiтi мають вiдображатися такi вiдомостi:

     1) статистичнi данi про результати дiяльностi спецiально уповноважених суб'єктiв у сферi протидiї корупцiї з обов'язковим зазначенням таких даних:

     а) кiлькiсть осiб, яким повiдомлено про пiдозру у вчиненнi злочину або щодо яких складено протоколи про вчинення адмiнiстративних корупцiйних правопорушень;

(пiдпункт "а" пункту 1 частини другої статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.05.2013р. N 245-VII)

     б) кiлькiсть осiб, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду та на яких накладено адмiнiстративне стягнення за корупцiйне правопорушення;

     в) вiдомостi окремо за категорiями осiб, зазначених у частинi першiй статтi 4 цього Закону, i за видами вiдповiдальностi за корупцiйнi правопорушення;

     г) вiдомостi про розмiр завданих корупцiйними правопорушеннями збиткiв, стан та обсяги їх вiдшкодування;

     2) узагальненi результати антикорупцiйної експертизи проектiв нормативно-правових актiв;

     3) iнформацiя про результати виконання органами державної влади заходiв щодо запобiгання та протидiї корупцiї, у тому числi в рамках мiжнародного спiвробiтництва;

     4) результати соцiологiчних дослiджень, що проводяться державними та недержавними науково-дослiдними установами, з питань поширення корупцiї;

     5) iнформацiя про стан реалiзацiї визначеної Президентом України антикорупцiйної стратегiї.

     Стаття 20. Державний захист осiб, якi надають допомогу в запобiганнi i протидiї корупцiї

     1. Особа, яка надає допомогу в запобiганнi i протидiї корупцiї (викривач), - особа, яка добросовiсно (за вiдсутностi корисливих мотивiв, мотивiв неприязних стосункiв, помсти, iнших особистих мотивiв) повiдомляє про порушення вимог цього Закону iншою особою.

     2. Особи, якi надають допомогу в запобiганнi i протидiї корупцiї, перебувають пiд захистом держави. За наявностi загрози життю, житлу, здоров'ю та майну осiб, якi надають допомогу в запобiганнi i протидiї корупцiї, або їх близьких осiб, у зв'язку iз здiйсненим повiдомленням про порушення вимог цього Закону, правоохоронними органами до них можуть бути застосованi правовi, органiзацiйно-технiчнi та iншi спрямованi на захист вiд протиправних посягань заходи, передбаченi Законом України "Про забезпечення безпеки осiб, якi беруть участь у кримiнальному судочинствi".

     3. Особа не може бути звiльнена чи примушена до звiльнення, притягнута до дисциплiнарної вiдповiдальностi чи пiддана з боку керiвника або роботодавця iншим негативним заходам впливу (переведення, атестацiя, змiна умов працi тощо) у зв'язку з повiдомленням нею про порушення вимог цього Закону iншою особою.

     4. Державнi органи, органи влади Автономної Республiки Крим, органи мiсцевого самоврядування забезпечують умови для повiдомлень їх працiвниками про порушення вимог цього Закону iншою особою, зокрема через спецiальнi телефоннi лiнiї, офiцiйнi веб-сайти, засоби електронного зв'язку.

     5. Повiдомлення про порушення вимог цього Закону може бути здiйснене працiвником вiдповiдного органу без зазначення авторства (анонiмно).

     Вимоги до анонiмних повiдомлень про порушення вимог цього Закону та порядок їх розгляду визначаються цим Законом.

     Анонiмне повiдомлення про порушення вимог цього Закону пiдлягає розгляду, якщо наведена у ньому iнформацiя стосується конкретної особи, мiстить фактичнi данi, якi можуть бути перевiренi.

     Анонiмне повiдомлення про порушення вимог цього Закону пiдлягає перевiрцi у строк не бiльше п'ятнадцяти днiв вiд дня його отримання. Якщо у зазначений строк перевiрити iнформацiю, що мiститься в повiдомленнi, неможливо, керiвник вiдповiдного органу або його заступник продовжують строк розгляду повiдомлення до тридцяти днiв вiд дня його отримання.

     У разi пiдтвердження викладеної у повiдомленнi iнформацiї про порушення вимог цього Закону керiвник вiдповiдного органу вживає заходiв до припинення виявленого порушення, усунення його наслiдкiв та притягнення винних осiб до дисциплiнарної вiдповiдальностi, а у разi виявлення ознак кримiнального або адмiнiстративного правопорушення також iнформує спецiально уповноважених суб'єктiв у сферi протидiї корупцiї.

(стаття 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.05.2013р. N 224-VII, у редакцiї Закону України вiд 13.05.2014р. N 1261-VII)

Роздiл IV
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА КОРУПЦIЙНI ПРАВОПОРУШЕННЯ

     Стаття 21. Види вiдповiдальностi та систематизацiя вiдомостей про корупцiйнi правопорушення

(назва статтi 21 у редакцiї Закону України вiд 14.05.2013р. N 224-VII)

     1. За вчинення корупцiйних правопорушень особи, зазначенi в частинi першiй статтi 4 цього Закону, притягаються до кримiнальної, адмiнiстративної, цивiльно-правової та дисциплiнарної вiдповiдальностi в установленому законом порядку.

     2. Вiдомостi про осiб, яких притягнуто до вiдповiдальностi за вчинення корупцiйних правопорушень, крiм вiдомостей про особовий склад органiв, що провадять оперативно-розшукову або розвiдувальну чи контррозвiдувальну дiяльнiсть, вносяться до Єдиного державного реєстру осiб, якi вчинили корупцiйнi правопорушення, що формується та ведеться Мiнiстерством юстицiї України.

     Положення про Єдиний державний реєстр осiб, якi вчинили корупцiйнi правопорушення, порядок його формування та ведення затверджуються Мiнiстерством юстицiї України.

     Вiдомостi про осiб, яких притягнуто до кримiнальної, адмiнiстративної або цивiльно-правової вiдповiдальностi за вчинення корупцiйних правопорушень, вносяться до Єдиного державного реєстру осiб, якi вчинили корупцiйнi правопорушення, протягом трьох робочих днiв з дня надходження з Державної судової адмiнiстрацiї України до Мiнiстерства юстицiї України електронної копiї рiшення суду, яке набрало законної сили, з Єдиного державного реєстру судових рiшень.

     Вiдомостi про накладення дисциплiнарного стягнення за корупцiйне правопорушення вносяться до Єдиного державного реєстру осiб, якi вчинили корупцiйнi правопорушення, протягом трьох робочих днiв з дня надходження до Мiнiстерства юстицiї України вiд кадрової служби державного органу, органу влади Автономної Республiки Крим, органу мiсцевого самоврядування, а також пiдприємства, установи та органiзацiї, посадовi особи яких є суб'єктами вiдповiдальностi за корупцiйнi правопорушення, електронної та завiреної в установленому порядку паперової копiї наказу про накладення дисциплiнарного стягнення.

(частина друга статтi 21 у редакцiї Закону України вiд 14.05.2013р. N 224-VII)

     3. Iнформацiя з Єдиного державного реєстру осiб, якi вчинили корупцiйнi правопорушення, про внесення вiдомостей про особу до зазначеного Реєстру або про вiдсутнiсть вiдомостей про таку особу подається:

     на запит державних органiв, органiв влади Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування з метою проведення спецiальної перевiрки вiдомостей про осiб, якi претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцiй держави або мiсцевого самоврядування;

     на запит правоохоронних органiв у разi необхiдностi отримання такої iнформацiї в рамках кримiнального або адмiнiстративного провадження або на запит прокурора в рамках здiйснення нагляду за додержанням вимог i застосуванням законiв;

     пiд час звiряння перелiку осiб, звiльнених з посад у зв'язку з притягненням до вiдповiдальностi за корупцiйнi правопорушення, з вiдомостями, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi осiб, якi вчинили корупцiйнi правопорушення;

     у разi звернення фiзичної особи (уповноваженої нею особи) щодо отримання вiдомостей про себе.

(статтю 21 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 14.05.2013р. N 224-VII)

     4. Мiнiстерство юстицiї України забезпечує оприлюднення на своєму офiцiйному веб-сайтi вiдомостей з Єдиного державного реєстру осiб, якi вчинили корупцiйнi правопорушення, протягом трьох робочих днiв пiсля їх внесення до реєстру. Вiдкритими для безоплатного цiлодобового доступу є такi вiдомостi про особу, яку притягнуто до вiдповiдальностi за вчинення корупцiйного правопорушення:

     1) прiзвище, iм'я, по батьковi;

     2) мiсце роботи, посада на час вчинення корупцiйного правопорушення;

     3) склад корупцiйного правопорушення;

     4) вид покарання (стягнення);

     5) спосiб вчинення дисциплiнарного проступку;

     6) вид дисциплiнарного стягнення.

(статтю 21 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 14.05.2013р. N 224-VII)

     Зазначенi вiдомостi не належать до конфiденцiйної iнформацiї про особу та не можуть бути обмеженi в доступi.

(частину четверту статтi 21 доповнено абзацом восьмим згiдно iз Законом України вiд 27.03.2014р. N 1170-VII)

     Стаття 22. Особливостi звiльнення з роботи осiб, якi вчинили корупцiйнi правопорушення

     1. Особа, якiй повiдомлено про пiдозру у вчиненнi нею злочину у сферi службової дiяльностi, пiдлягає вiдстороненню вiд виконання повноважень на посадi в порядку, визначеному законом.

(абзац перший частини першої статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.05.2013р. N 245-VII)

     Особа, щодо якої складено протокол про адмiнiстративне корупцiйне правопорушення, якщо iнше не передбачено Конституцiєю i законами України, може бути вiдсторонена вiд виконання службових повноважень за рiшенням керiвника органу (установи, пiдприємства, органiзацiї), в якому вона працює, до закiнчення розгляду справи судом.

     У разi закриття провадження у справi про адмiнiстративне корупцiйне правопорушення у зв'язку з вiдсутнiстю подiї або складу адмiнiстративного правопорушення вiдстороненiй вiд виконання службових повноважень особi вiдшкодовується середнiй заробiток за час вимушеного прогулу, пов'язаного з таким вiдстороненням.

     2. Дострокове припинення повноважень особи на виборнiй посадi, припинення повноважень посадової особи на посадi, звiльнення, що здiйснюється за рiшенням Президента України, Верховної Ради України, Кабiнету Мiнiстрiв України, звiльнення вiйськової посадової особи з вiйськової служби у зв'язку з притягненням до вiдповiдальностi за корупцiйне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, передбачених цим Законом, а також вiдсторонення такої особи вiд виконання службових повноважень у випадках, передбачених частиною першою цiєї статтi, здiйснюється з урахуванням особливостей, визначених Конституцiєю i законами України.

(абзац перший частини другої статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.05.2013р. N 224-VII)

     Iншi особи, яких притягнуто до кримiнальної або адмiнiстративної вiдповiдальностi за корупцiйнi правопорушення, пов'язанi з порушенням обмежень, передбачених цим Законом, пiдлягають звiльненню з роботи (служби) у триденний строк з дня отримання органом державної влади, органом мiсцевого самоврядування, пiдприємством, установою, органiзацiєю копiї вiдповiдного судового рiшення, яке набрало законної сили, якщо iнше не передбачено законом.

(абзац другий частини другої статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.05.2013р. N 224-VII)

     3. Про звiльнення особи з посади у зв'язку з притягненням до вiдповiдальностi за корупцiйне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, передбачених цим Законом, керiвник органу державної влади, органу мiсцевого самоврядування, пiдприємства, установи, органiзацiї у триденний строк письмово повiдомляє суд, який постановив обвинувальний вирок або прийняв постанову про накладення адмiнiстративного стягнення за корупцiйне правопорушення, та центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної служби. Порядок iнформування центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної служби, про осiб, уповноважених на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, якi звiльненi у зв'язку з притягненням до вiдповiдальностi за корупцiйне правопорушення, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина третя статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.05.2013р. N 224-VII)

     4. З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупцiйного правопорушення або невиконанню вимог цього Закону, за поданням спецiально уповноваженого суб'єкта у сферi протидiї корупцiї за рiшенням керiвника органу, в якому працює особа, яка вчинила таке правопорушення, проводиться службове розслiдування в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     5. Обмеження щодо заборони особi, звiльненiй з посади у зв'язку з притягненням до вiдповiдальностi за корупцiйне правопорушення, займатися дiяльнiстю, пов'язаною з виконанням функцiй держави, мiсцевого самоврядування, або такою, що прирiвнюється до цiєї дiяльностi, встановлюється виключно за вмотивованим рiшенням суду, якщо iнше не передбачено законом.

Роздiл V
УСУНЕННЯ НАСЛIДКIВ КОРУПЦIЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

     Стаття 23. Вiдшкодування збиткiв, шкоди, завданих державi внаслiдок вчинення корупцiйного правопорушення

     1. Збитки, шкода, завданi державi внаслiдок вчинення корупцiйного правопорушення, пiдлягають вiдшкодуванню в установленому законом порядку.

     Стаття 24. Незаконнi нормативно-правовi акти та правочини

     1. Нормативно-правовi акти, рiшення, виданi (прийнятi) внаслiдок вчинення корупцiйного правопорушення, можуть бути скасованi органом або посадовою особою, уповноваженою на прийняття чи скасування вiдповiдних актiв, рiшень, або визнанi незаконними в судовому порядку за заявою заiнтересованої фiзичної особи, об'єднання громадян, юридичної особи, прокурора, органу державної влади, органу мiсцевого самоврядування.

     2. Правочин, укладений внаслiдок корупцiйного правопорушення, є нiкчемним.

     Стаття 25. Вiдновлення прав i законних iнтересiв та вiдшкодування збиткiв, шкоди, завданих фiзичним та юридичним особам внаслiдок вчинення корупцiйного правопорушення

     1. Фiзичнi та юридичнi особи, права яких порушено внаслiдок вчинення корупцiйного правопорушення i яким завдано моральної або майнової шкоди, збиткiв, мають право на вiдновлення прав, вiдшкодування збиткiв, шкоди в установленому законом порядку.

     2. Збитки, шкода, завданi фiзичнiй або юридичнiй особi внаслiдок незаконних рiшень, дiй або бездiяльностi суб'єкта, який здiйснює заходи щодо запобiгання i протидiї корупцiї, вiдшкодовуються з Державного бюджету України в установленому законом порядку. Держава, Автономна Республiка Крим, орган мiсцевого самоврядування, якi вiдшкодували збитки, шкоду, завдану незаконним рiшенням, дiями або бездiяльнiстю суб'єкта, що здiйснює заходи щодо запобiгання та протидiї корупцiї, мають право зворотної вимоги (регресу) до особи, яка завдала збиткiв, шкоди, у розмiрi виплаченого вiдшкодування (крiм вiдшкодування виплат, пов'язаних iз трудовими вiдносинами, вiдшкодуванням моральної шкоди).

     Стаття 26. Вилучення незаконно одержаного майна

     1. Кошти та iнше майно, одержанi внаслiдок вчинення корупцiйного правопорушення, пiдлягають конфiскацiї за рiшенням суду в установленому законом порядку, а кошти у встановленому судом розмiрi вартостi незаконно одержаних послуг чи пiльг - стягненню на користь держави.

Роздiл VI
КОНТРОЛЬ I НАГЛЯД ЗА ВИКОНАННЯМ ЗАКОНIВ У СФЕРI ЗАПОБIГАННЯ I ПРОТИДIЇ КОРУПЦIЇ

     Стаття 27. Контроль у сферi запобiгання i протидiї корупцiї

     1. Верховна Рада України здiйснює парламентський контроль у сферi запобiгання i протидiї корупцiї в межах, визначених Конституцiєю України.

     Iншi органи державної влади здiйснюють контроль у сферi запобiгання та протидiї корупцiї у межах повноважень та у спосiб, що передбаченi Конституцiєю i законами України.

     Стаття 28. Громадський контроль за виконанням законiв у сферi запобiгання i протидiї корупцiї

     1. Громадський контроль за виконанням законiв у сферi запобiгання i протидiї корупцiї здiйснюється на пiдставi та в порядку, визначеному законом.

     Стаття 29. Прокурорський нагляд

     1. Нагляд за додержанням законiв у сферi запобiгання i протидiї корупцiї здiйснюється Генеральним прокурором України та пiдпорядкованими йому прокурорами.

Роздiл VII
МIЖНАРОДНЕ СПIВРОБIТНИЦТВО

     Стаття 30. Мiжнародне спiвробiтництво у сферi запобiгання i протидiї корупцiї

     1. Україна вiдповiдно до укладених нею мiжнародних договорiв здiйснює спiвробiтництво у сферi запобiгання i протидiї корупцiї з iноземними державами, мiжнародними органiзацiями, якi здiйснюють заходи щодо запобiгання i протидiї корупцiї.

     2. Мiжнародна правова допомога та iншi види мiжнародного спiвробiтництва у справах про корупцiйнi правопорушення здiйснюються компетентними органами вiдповiдно до законодавства та мiжнародних договорiв України, згоду на обов'язковiсть яких надано Верховною Радою України.

     Стаття 31. Мiжнароднi договори України у сферi запобiгання i протидiї корупцiї

     1. У разi якщо мiжнародними договорами України, згоду на обов'язковiсть яких надано Верховною Радою України, встановлено iншi правила, нiж тi, що передбаченi законодавством про запобiгання i протидiю корупцiї, застосовуються правила мiжнародних договорiв.

     Стаття 32. Мiжнародний обмiн iнформацiєю у сферi запобiгання i протидiї корупцiї

     1. Компетентнi органи України можуть надавати вiдповiдним органам iноземних держав та одержувати вiд них iнформацiю, у тому числi з обмеженим доступом, з питань запобiгання i протидiї корупцiї з додержанням вимог законодавства та мiжнародних договорiв України, згоду на обов'язковiсть яких надано Верховною Радою України.

     2. Надання органам iноземних держав iнформацiї з питань, пов'язаних з запобiганням i протидiєю корупцiї, можливе лише в разi, якщо цi органи та вiдповiдний компетентний орган України можуть установити такий режим доступу до iнформацiї, який унеможливлює розкриття iнформацiї для iнших цiлей чи її розголошення у будь-який спосiб, у тому числi шляхом несанкцiонованого доступу.

     Стаття 33. Заходи щодо повернення в Україну коштiв та iншого майна, одержаних внаслiдок корупцiйних правопорушень, i розпоряджання вилученими коштами та iншим майном, одержаними внаслiдок корупцiйних правопорушень

     1. Україна здiйснює заходи щодо повернення в Україну коштiв та iншого майна, одержаних внаслiдок корупцiйних правопорушень, i розпоряджається цими коштами та iншим майном вiдповiдно до законодавства та мiжнародних договорiв України, згоду на обов'язковiсть яких надано Верховною Радою України.

Роздiл VIII
ПРИКIНЦЕВI ТА ПЕРЕХIДНI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 липня 2011 року, крiм статей 11 i 12, якi набирають чинностi з 1 сiчня 2012 року.

     2. У декларацiї про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за 2011 рiк вiдомостi про витрати надаються з дня набрання чинностi цим Законом.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     внести на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законодавчих актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення у вiдповiднiсть iз цим Законом нормативно-правових актiв мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
7 квiтня 2011 року
N 3206-VI

 

Додаток
до Закону України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї"
вiд 7 квiтня 2011 року N 3206-VI

ДЕКЛАРАЦIЯ
про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру
за 20__ рiк

     Засвiдчую правильнiсть зазначених у цiй Декларацiї вiдомостей

_________________________
(пiдпис)
"___" ____________ 20__ р.

     Примiтка. 1. Декларацiя заповнюється i подається особами, зазначеними у пунктi 1 i пiдпунктi "а" пункту 2 частини першої статтi 4, та особами, зазначеними в абзацi першому частини першої статтi 11 Закону України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї". При цьому особами, зазначеними в абзацi першому частини першої статтi 11 цього Закону, вiдомостi щодо витрат (вкладiв/внескiв) у декларацiї не зазначаються.

     2. Декларант заповнює декларацiю власноручно чорнильною або кульковою ручкою синього або чорного кольору таким чином, що забезпечує вiльне читання внесених вiдомостей.

     3. У позицiї 1 у разi, якщо декларантом у звiтному роцi змiнено прiзвище, iм'я, по батьковi, спочатку зазначається нове прiзвище, iм'я, по батьковi, а у дужках - попереднє прiзвище, iм'я, по батьковi.

     Якщо декларант через свої релiгiйнi переконання вiдмовився вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомив про це вiдповiдний орган доходiв i зборiв i має про це вiдмiтку у паспортi громадянина України, - у декларацiї зазначаються серiя та номер паспорта громадянина України.

(абзац другий пункту 3 примiтки iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2013р. N 406-VII)

     4. У позицiї 2 зазначаються вiдомостi щодо мiсця проживання iз зазначенням адреси житла на кiнець звiтного року.

     У разi якщо назва адмiнiстративно-територiальної одиницi (адреса житла) зазнала у звiтному роцi змiни, що не вiдображено у паспортi громадянина України - декларанта, - зазначається також назва станом на дату заповнення декларацiї.

     5. У позицiї 3 зазначається займана декларантом посада або посада, на яку претендує декларант.

     6. У позицiї 4 зазначаються вiдомостi вiдповiдно до абзацу десятого частини першої статтi 1 Закону України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

(пункт 6 примiтки iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.05.2013р. N 224-VII)

     7. Вiдомостi про довжину транспортного засобу зазначаються лише у позицiях 37, 38, 42 i 43.

(пункт 7 примiтки у редакцiї Закону України вiд 14.05.2013р. N 224-VII)

     8. У разi вiдсутностi окремих вiдомостей у вiдповiдному полi ставиться прочерк.

     9. Вiдомостi щодо фiнансових сум заокруглюються до гривнi.

     10. У полi "перерахованого у гривнi" у позицiях 21 - 22 i полi "у тому числi за кордоном" у позицiях 45 - 64 зазначаються вiдомостi за офiцiйним курсом гривнi до вiдповiдної iноземної валюти, установленим Нацiональним банком України на день проведення фiнансової операцiї.

     11. Поле "сума витрат (грн) на придбання у власнiсть/оренду чи на iнше право користування" у позицiях 23 - 28, 35 - 39 i поле "усього" у позицiях 46, 48, 50, 56 та 59 заповнюється, якщо разова витрата (вклад/внесок) по кожнiй iз зазначених позицiй у звiтному роцi дорiвнює або перевищує 150 тис. гривень.

(з 01.01.2014р. до пункту 11 примiтки будуть внесенi змiни, передбаченi абзацом сьомим пiдпункту 14 пункту 23 роздiлу I Закону України вiд 14.05.2013р. N 224-VII)

     111. У полях "Усього" та "у тому числi за кордоном" у позицiях 45 - 64 зазначається повне найменування банкiв, iнших фiнансових установ, товариств, пiдприємств, органiзацiй тощо, з якими у декларанта чи членiв його сiм'ї наявнi вiдповiднi вiдносини.

(примiтку доповнено пунктом 111 згiдно iз Законом України вiд 14.05.2013р. N 224-VII)

     12. Достовiрнiсть внесених до декларацiї вiдомостей засвiдчується пiдписом декларанта та зазначенням дати її заповнення.

     13. Бланки декларацiї виготовляються у визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України порядку.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.