ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо приведення законодавства у вiдповiднiсть з Кримiнальним процесуальним кодексом України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) у пунктi 2 статтi 35 слово "злочин" замiнити словами "кримiнальне правопорушення";

     2) в абзацi першому статтi 21215 слова "якщо у зазначених дiях вiдсутнiй склад злочину" виключити.

     2. У Господарському процесуальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56):

     1) у частинi третiй статтi 35 слова "з кримiнальної справи" замiнити словами "у кримiнальному провадженнi";

     2) у пунктi 2 частини другої статтi 79 слова "до слiдчих органiв" замiнити словами "прокурору або органу досудового розслiдування";

     3) у частинi четвертiй статтi 90 слова "дiї, переслiдуваної у кримiнальному порядку" замiнити словами "кримiнального правопорушення", а слова "органам внутрiшнiх справ чи прокуратури" - словами "прокурору або органу досудового розслiдування";

     4) у пунктi 2 частини другої статтi 113 слова "кримiнальнiй справi" замiнити словами "кримiнальному провадженнi".

     3. У Кримiнальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131):

     1) статтю 10 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 10. Вирiшення питання про кримiнальну вiдповiдальнiсть осiб, якi пiдлягають кримiнальнiй вiдповiдальностi за законодавством iноземної держави i перебувають на територiї України, та виконання вирокiв, винесених iноземними судами чи мiжнародними судовими установами

     1. Громадяни України, якi вчинили злочини поза межами України, не можуть бути виданi iноземнiй державi для притягнення до кримiнальної вiдповiдальностi та вiддання до суду.

     2. Iноземцi та особи без громадянства, якi вчинили злочини поза межами України i перебувають на територiї України, можуть бути виданi iноземнiй державi для притягнення до кримiнальної вiдповiдальностi i вiддання до суду.

     3. Україна може перейняти кримiнальне провадження, в якому судовими органами iноземної держави не ухвалено вирок, щодо громадян України та iноземцiв, якi вчинили злочини за межами України i перебувають на територiї України, але якi не можуть бути виданi iноземнiй державi або у видачi яких вiдмовлено, якщо дiяння, у зв'язку з яким запитується передача кримiнального провадження, згiдно з цим Кодексом визнається злочином.

     4. Виконання в Українi вироку iноземного суду чи мiжнародної судової установи можливо, якщо дiяння, внаслiдок вчинення якого було ухвалено вирок, згiдно з цим Кодексом визнається злочином або було б злочином у разi його вчинення на територiї України";

     2) у першому реченнi частини другої статтi 49 слово "слiдства" замiнити словами "досудового слiдства";

     3) у частинi першiй статтi 691 слово "пiдсудним" замiнити словом "обвинуваченим";

     4) у назвi та абзацi першому частини другої статтi 371 слово "арешт" замiнити словами "домашнiй арешт";

     5) в абзацi першому частини першої статтi 373 слова "особи, яка проводить дiзнання або досудове слiдство" замiнити словами "прокурора, слiдчого або працiвника пiдроздiлу, який здiйснює оперативно-розшукову дiяльнiсть";

     6) в абзацi першому частини першої статтi 374 слово "пiдсудного" виключити;

     7) в абзацi першому частини першої статтi 384 слова "дiзнання, досудового слiдства" замiнити словами "досудового розслiдування";

     8) в абзацi першому статтi 386 слова "чи дiзнання" виключити.

     4. У Сiмейному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 21 - 22, ст. 135):

     1) у частинi третiй статтi 73 слово "злочином" замiнити словами "кримiнальним правопорушенням", а слова "злочинним шляхом" - словами "внаслiдок вчинення кримiнального правопорушення";

     2) у частинi другiй статтi 110 та пунктi 6 частини першої статтi 164 слово "злочину" замiнити словами "кримiнального правопорушення".

     5. У частинi першiй статтi 201 Господарського кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 18 - 22, ст. 144) слова "економiчних злочинiв" замiнити словами "кримiнальних правопорушень у сферi господарської дiяльностi".

     6. У Цивiльному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 40 - 44, ст. 356):

     1) абзац другий частини шостої статтi 295 викласти в такiй редакцiї:

     "здiйснення стосовно заявника кримiнального провадження або його перебування пiд адмiнiстративним наглядом";

     2) у частинi четвертiй статтi 296 слово "злочину" замiнити словами "кримiнального правопорушення";

     3) статтю 1177 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 1177. Вiдшкодування (компенсацiя) шкоди фiзичнiй особi, яка потерпiла вiд кримiнального правопорушення

     1. Шкода, завдана фiзичнiй особi, яка потерпiла вiд кримiнального правопорушення, вiдшкодовується вiдповiдно до закону.

     2. Шкода, завдана потерпiлому внаслiдок кримiнального правопорушення, компенсується йому за рахунок Державного бюджету України у випадках та порядку, передбачених законом";

     4) у частинi третiй статтi 1191 слова "органу дiзнання, попереднього (досудового) слiдства" замiнити словами "органу, що здiйснює оперативно-розшукову дiяльнiсть, досудове розслiдування", а слово "злочину" - словами "кримiнального правопорушення".

     7. Абзац четвертий частини третьої статтi 59 Кримiнально-виконавчого кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 3 - 4, ст. 21) викласти в такiй редакцiї:

     "за викликом слiдчого, прокурора, слiдчого суддi чи суду - на перiод здiйснення кримiнального провадження".

     8. У Цивiльному процесуальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., NN 40 - 42, ст. 492):

     1) у частинi другiй статтi 41 слова "слiдчi, прокурори" замiнити словами "прокурори, слiдчi, працiвники пiдроздiлiв, що здiйснюють оперативно-розшукову дiяльнiсть";

     2) у частинi четвертiй статтi 61 та пунктi 2 частини другої статтi 362 слова "кримiнальнiй справi" замiнити словами "кримiнальному провадженнi".

     9. У Кодексi адмiнiстративного судочинства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., NN 35 - 37, ст. 446):

     1) частину другу статтi 57 пiсля слова "слiдчi" доповнити словами "працiвники пiдроздiлiв, що здiйснюють оперативно-розшукову дiяльнiсть";

     2) у частинi четвертiй статтi 72 слова "в кримiнальнiй справi" замiнити словами "у кримiнальному провадженнi";

     3) у першому реченнi частини п'ятої статтi 182 слово "злочинiв" замiнити словами "вчинення кримiнальних правопорушень".

     10. У пунктi 66 частини першої статтi 1 Повiтряного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 48 - 49, ст. 536) слова "адмiнiстративного або кримiнального розслiдування" замiнити словами "адмiнiстративного, кримiнального провадження або провадження у справах про адмiнiстративнi правопорушення".

     11. У Митному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., NN 44 - 48, ст. 552):

     1) у статтi 16:

     у пунктi 4 частини першої слова "службової дiяльностi" замiнити словами "службової та професiйної дiяльностi, пов'язаної з наданням публiчних послуг";

     у пунктi 4 частини другої слова "кримiнальнiй справi" замiнити словами "кримiнальному провадженнi";

     2) у пунктi 3 частини першої статтi 17 слова "службової дiяльностi" замiнити словами "службової та професiйної дiяльностi, пов'язаної з наданням публiчних послуг";

     3) у частинi четвертiй статтi 45 слова "провадженням у кримiнальнiй справi" замiнити словами "кримiнальним провадженням";

     4) у статтi 346:

     у другому реченнi пункту 1 частини сьомої слова "порушено кримiнальну справу" замiнити словами "кримiнальне провадження";

     у частинi десятiй слова "кримiнально-процесуального законодавства у разi порушення кримiнальної справи" замiнити словами "кримiнального процесуального закону";

     5) у третьому реченнi частини третьої статтi 353 слова "Кримiнально-процесуальним кодексом України" замiнити словами "Кримiнальним процесуальним кодексом України";

     6) у частинi тринадцятiй статтi 354 слова "кримiнально-процесуальний закон" у всiх вiдмiнках замiнити словами "кримiнальний процесуальний закон" у вiдповiдному вiдмiнку;

     7) у частинi другiй статтi 452 слова "досудового слiдства у зв'язку з розслiдуванням ними кримiнальних справ" замiнити словами "досудового розслiдування у зв'язку iз здiйсненням ними кримiнального провадження";

     8) в абзацi першому частини першої статтi 485 слова "за вiдсутностi ознак злочину" виключити;

     9) у першому реченнi частини першої статтi 496 слова "кримiнальної справи про контрабанду за наявностi в дiях особи, щодо якої було порушено цю справу" замiнити словами "кримiнального провадження про контрабанду за наявностi в дiях особи";

     10) у частинi п'ятiй статтi 499 слова "слiдчi i прокурори" замiнити словами "прокурори, слiдчi та працiвники пiдроздiлу, який здiйснює оперативно-розшукову дiяльнiсть";

     11) у частинi четвертiй статтi 507 слова "а якщо особа перебуває в станi сп'янiння, - з часу її витвереження" виключити;

     12) у першому реченнi частини першої статтi 521 слово "злочину" замiнити словами "кримiнального правопорушення".

     12. У Законi України "Про мiлiцiю" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20 iз наступними змiнами):

     1) в абзацi першому частини першої статтi 7 та частинi другiй статтi 26 слово "кримiнально-процесуальну" замiнити словами "кримiнальну процесуальну";

     2) у частинi першiй статтi 10:

     пункт 11 викласти в такiй редакцiї:

     "11) виконувати у передбачених законодавством випадках i в межах своєї компетенцiї постанови прокурора, слiдчого, рiшення слiдчого суддi, суду";

     у пунктi 20 слова "пiдсудних (засуджених) осiб" замiнити словами "обвинувачених, засуджених".

     13. У частинi третiй статтi 12 Дисциплiнарного статуту прокуратури України, затвердженого Постановою Верховної Ради України "Про затвердження Дисциплiнарного статуту прокуратури України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 4, ст. 15; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 17 травня 2012 року N 4711-VI), слова "стосовно якого винесено постанову про притягнення його як обвинуваченого у вчиненнi злочину" замiнити словами "якому повiдомлено про пiдозру у вчиненнi ним злочину", а слова "до розгляду справи судом" виключити.

     14. У Законi України "Про внутрiшнi вiйська Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 397; 1995 р., N 42, ст. 304; 1999 р., N 4, ст. 35; 2001 р., N 9, ст. 38; 2005 р., N 11, ст. 198; 2009 р., N 36 - 37, ст. 511):

     1) в абзацi шостому частини першої статтi 2 слово "пiдсудних" замiнити словом "обвинувачених";

     2) у частинi першiй статтi 9:

     в абзацi третьому слово "злочину" замiнити словами "кримiнального правопорушення";

     в абзацi шостому слова "взяття пiд варту" замiнити словами "тримання пiд вартою";

     3) в абзацi третьому статтi 10 слово "злочинiв" замiнити словами "кримiнальних правопорушень".

     15. У третьому реченнi частини третьої статтi 12 Закону України "Про основнi засади здiйснення державного фiнансового контролю в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 110; 2006 р., N 14, ст. 117; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 16 жовтня 2012 року N 5463-VI) слова "правоохоронними органами" замiнити словами "вiдповiдно до кримiнального процесуального закону".

     16. У статтi 18 Закону України "Про органiзацiйно-правовi основи боротьби з органiзованою злочиннiстю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 358; 2003 р., N 27, ст. 209; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 2 жовтня 2012 року N 5398-VI):

     1) у пiдпунктi "д" пункту 4 слово "суду" замiнити словами "слiдчого суддi, суду";

     2) у пiдпунктi "б" пункту 5 слова "адмiнiстративне затримання" замiнити словами "затримання в порядку, встановленому законом".

     17. У статтi 8 Закону України "Про попереднє ув'язнення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 360):

     1) у частинi першiй слова "слiдчої таємницi" замiнити словами "таємницi досудового розслiдування", а слова "мотивованою постановою особи, установи, в провадженнi яких знаходиться справа" - словами "вiдповiдним рiшенням особи або органу, якi здiйснюють кримiнальне провадження";

     2) частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "Обвинувачених або пiдозрюваних у одному i тому самому кримiнальному провадженнi за наявностi вiдповiдного рiшення особи або органу, якi здiйснюють кримiнальне провадження, тримають роздiльно".

     18. Пункт 9 частини першої статтi 6 Закону України "Про порядок виїзду з України i в'їзду в Україну громадян України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 18, ст. 101) викласти в такiй редакцiї:

     "9) вiн перебуває пiд адмiнiстративним наглядом мiлiцiї - до припинення нагляду".

     19. У Законi України "Про органи i служби у справах дiтей та спецiальнi установи для дiтей" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 6, ст. 35; 1999 р., N 36, ст. 318; 2003 р., N 28, ст. 211; 2005 р., N 11, ст. 198; 2006 р., N 12, ст. 104; 2007 р., N 15, ст. 194; 2011 р., N 4, ст. 18; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 16 жовтня 2012 року N 5462-VI):

     1) у частинi другiй статтi 5:

     в абзацах третьому, дев'ятнадцятому i двадцять сьомому слово "злочин" у всiх вiдмiнках i числах замiнити словами "кримiнальне правопорушення" у вiдповiдному вiдмiнку i числi;

     абзац п'ятий виключити;

     в абзацi двадцять першому слово "кримiнально-процесуального" замiнити словами "кримiнального процесуального";

     в абзацi двадцять дев'ятому слова "обвинувачуються у вчиненнi злочинiв" замiнити словами "яким повiдомлено про пiдозру у вчиненнi кримiнальних правопорушень";

     2) в абзацi другому частини першої статтi 6 слово "злочини" замiнити словами "кримiнальнi правопорушення";

     3) пункт 1 частини четвертої статтi 7 викласти в такiй редакцiї:

     "1) досягли 11-рiчного вiку та щодо яких є достатньо пiдстав вважати, що вони вчинили суспiльно небезпечне дiяння, що пiдпадає пiд ознаки дiяння, за яке Кримiнальним кодексом України передбачено покарання у видi позбавлення волi на строк понад п'ять рокiв, i якi не досягли вiку, з якого за таке дiяння особи пiдлягають кримiнальнiй вiдповiдальностi, - на строк, визначений слiдчим суддею, судом у постановленiй у кримiнальному провадженнi ухвалi про помiщення особи у приймальник-розподiльник для дiтей.

     Влаштування дитини, тримання якої у приймальнику-розподiльнику для дiтей припинено, та невiдкладне доставлення до подальшого мiсця влаштування здiйснюються посадовими особами приймальника-розподiльника для дiтей";

     4) у другому реченнi частини першої статтi 8 слово "злочин" замiнити словами "кримiнальне правопорушення";

     5) у частинi п'ятiй статтi 11 слова "правопорушення i щодо яких є вiдомостi про винесене компетентними органами чи посадовими особами рiшення про затримання, арешт" замiнити словами "кримiнальне правопорушення i щодо яких є рiшення про затримання, тримання пiд вартою";

     6) у частинi третiй статтi 111 та частинi п'ятiй статтi 112 слова "правопорушення i щодо яких прийнято вiдповiдними органами чи посадовими особами рiшення про затримання, арешт" замiнити словами "кримiнальне правопорушення i щодо яких прийнято рiшення про затримання, тримання пiд вартою".

     20. У частинi другiй статтi 3 Закону України "Про заходи протидiї незаконному обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв та зловживанню ними" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 10, ст. 62; 2007 р., N 10, ст. 89) слова "правопорушення чи злочину" замiнити словами "чи кримiнального правопорушення".

     21. У частинi третiй статтi 2 Закону України "Про iнформацiйнi агентства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 13, ст. 83) слова "здiйсненнi злочину, вказувати на особу, яка нiби скоїла злочин" замiнити словами "вчиненнi кримiнального правопорушення, вказувати на особу, яка нiби вчинила кримiнальне правопорушення", а слово "розслiдування" - словами "досудового розслiдування".

     22. У статтi 12 Закону України "Про звернення громадян" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 47, ст. 256; 1999 р., N 26, ст. 219; 2004 р., N 13, ст. 181; 2012 р., N 27, ст. 276) слово "кримiнально-процесуальним" замiнити словами "кримiнальним процесуальним".

     23. У частинi п'ятiй статтi 15 Закону України "Про державну пiдтримку засобiв масової iнформацiї та соцiальний захист журналiстiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 50, ст. 302) слово "слiдства" замiнити словами "досудового розслiдування".

     24. У Статутi внутрiшньої служби Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Статут внутрiшньої служби Збройних Сил України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 22 - 23, ст. 194; 2005 р., N 3, ст. 76; iз змiнами, внесеними законами України вiд 17 травня 2012 року N 4711-VI та вiд 18 вересня 2012 року N 5288-VI):

     1) у статтi 59:

     абзац третiй викласти в такiй редакцiї:

     "негайно доповiдати старшому командиру (начальнику) про кримiнальне чи корупцiйне правопорушення, вчинене пiдлеглим вiйськовослужбовцем, а командир (начальник) вiйськової частини (установи) - негайно повiдомляти про це вiдповiдному прокурору, а в разi вчинення кримiнального чи корупцiйного правопорушення вiйськовослужбовцем Збройних Сил України - начальнику вiдповiдного органу управлiння Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України";

     в абзацi одинадцятому слова "i злочинам" замiнити словами "кримiнальним та iншим правопорушенням";

     2) в абзацi вiсiмнадцятому статтi 67 слово "злочинам" замiнити словом "кримiнальним", а слова "про злочини" - словами "про кримiнальнi чи";

     3) в абзацi восьмому статтi 298 слово "злочинам" замiнити словами "кримiнальним та iншим правопорушенням".

     25. У Статутi гарнiзонної та вартової служб Збройних Сил України, затвердженому Законом України "Про Статут гарнiзонної та вартової служб Збройних Сил України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 22 - 23, ст. 196; 2003 р., N 15, ст. 108; 2005 р., N 3, ст. 76; iз змiнами, внесеними законами України вiд 13 квiтня 2012 року N 4652-VI та вiд 18 вересня 2012 року N 5288-VI):

     1) у частинi п'ятiй статтi 9:

     в абзацi двадцятому слова "досудове слiдство" замiнити словами "досудове розслiдування";

     в абзацi двадцять третьому слова "вiйськовим судом" виключити;

     2) абзац сьомий частини другої статтi 28 пiсля слова "слiдчого" доповнити словом "прокурора";

     3) у частинi першiй статтi 111 та абзацi восьмому частини першої статтi 218 слова "якi перебувають пiд судом, слiдством" замiнити словами "стосовно яких здiйснюється кримiнальне провадження";

     4) у додатках до Статуту:

     в абзацi шостому пункту 2 додатка 1 слово "дiзнання" виключити;

     у додатку 12:

     в абзацi третьому пункту 2 слова "взяття пiд варту" замiнити словами "тримання пiд вартою";

     в абзацi четвертому пункту 26 слова "органу, який проводить досудове слiдство" замiнити словами "органу досудового розслiдування";

     у пунктi 261 слова "Виправно-трудовим кодексом України" замiнити словами "Кримiнально-виконавчим кодексом України";

     в абзацi п'ятому пункту 51 слова "якi перебувають пiд слiдством" замiнити словами "стосовно яких здiйснюється кримiнальне провадження";

     у текстi додатка слова "вiйськовий суд" у всiх вiдмiнках замiнити словом "суд" у вiдповiдному вiдмiнку.

     26. У Дисциплiнарному статутi Збройних Сил України, затвердженому Законом України "Про Дисциплiнарний статут Збройних Сил України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 22 - 23, ст. 197; 2005 р., N 3, ст. 76; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 17 травня 2012 року N 4711-VI):

     1) у частинi третiй статтi 82 слова "якi проводять попереднє (досудове) слiдство, та органiв" замiнити словами "досудового розслiдування";

     2) у першому реченнi статтi 911 слова "стосовно якого винесено постанову про притягнення його як обвинуваченого у вчиненнi злочину" замiнити словами "якому повiдомлено про пiдозру у вчиненнi ним злочину", а слова "до розгляду справи судом" виключити;

     3) в абзацi першому статтi 110 та статтi 115 слова "якi проводять досудове слiдство" замiнити словами "досудового розслiдування".

     27. У статтi 21 Закону України "Про психiатричну допомогу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 19, ст. 143) слова "з адмiнiстративних, кримiнальних i цивiльних справ" замiнити словами "в адмiнiстративних, цивiльних справах, у кримiнальному провадженнi".

     28. В абзацi першому статтi 16 Закону України "Про правовий режим надзвичайного стану" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 176; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 17 травня 2012 року N 4765-VI) слово "злочинам" замiнити словами "кримiнальним правопорушенням".

     29. У пунктi 7 частини першої статтi 46 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 5 - 6, ст. 30) слова "пред'явлення обвинувачення" замiнити словами "повiдомлення про пiдозру", а слова "корисливого злочину" - словами "кримiнального правопорушення".

     30. У пунктi 5 частини першої статтi 3 Закону України "Про статус народного депутата України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 42, ст. 212; 2005 р., N 34, ст. 445) слова "досудового слiдства, прокуратури, суду" замiнити словами "у кримiнальному провадженнi".

     31. У частинi четвертiй статтi 28 Закону України "Про дипломатичну службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 5, ст. 29; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 17 травня 2012 року N 4711-VI) слова "стосовно якого винесено постанову про притягнення його як обвинуваченого у вчиненнi злочину" замiнити словами "якому повiдомлено про пiдозру у вчиненнi ним злочину", а слова "до розгляду справи судом" виключити.

     32. У другому реченнi частини сьомої статтi 8 Закону України "Про Нацiональний архiвний фонд та архiвнi установи" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 11, ст. 81; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 5 липня 2012 року N 5068-VI) слова "провадження дiзнання, попереднього (досудового) слiдства" замiнити словами "досудового розслiдування".

     33. У Законi України "Про Вiйськову службу правопорядку у Збройних Силах України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 32, ст. 225; iз змiнами, внесеними законами України вiд 13 квiтня 2012 року N 4652-VI та вiд 17 травня 2012 року N 4711-VI):

     1) у статтi 1 слова "та розслiдування корупцiйних правопорушень, вчинених вiйськовими посадовими особами Збройних Сил України" замiнити словами "корупцiйних правопорушень, вчинених вiйськовими посадовими особами Збройних Сил України, та здiйснення провадження у справах про адмiнiстративнi корупцiйнi правопорушення";

     2) в абзацi шостому частини першої статтi 3 слова "та розслiдування корупцiйних правопорушень" замiнити словами "корупцiйних правопорушень та провадження у справах про адмiнiстративнi корупцiйнi правопорушення".

     34. У частинi третiй статтi 6 Закону України "Про контррозвiдувальну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 12, ст. 89) слова "дiзнання, досудового слiдства" замiнити словами "досудового розслiдування".

     35. У Законi України "Про Державну прикордонну службу України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 27, ст. 208; 2010 р., N 6, ст. 46):

     1) у пунктi 8 статтi 19 та пунктi 7 частини першої статтi 20 слова "дiзнання, слiдства" замiнити словами "досудового розслiдування";

     2) у частинах четвертiй i п'ятiй статтi 24 слово "злочинiв" замiнити словом "кримiнальних".

     36. У статтi 23 Закону України "Про демократичний цивiльний контроль над Воєнною органiзацiєю i правоохоронними органами держави" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 46, ст. 366) слова "Вiйськовi суди" замiнити словом "Суди", а слово "злочинiв" - словами "кримiнальних правопорушень".

     37. У частинi п'ятнадцятiй статтi 5 Закону України "Про Державну спецiальну службу транспорту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 19, ст. 269; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 17 травня 2012 року N 4711-VI) слова "стосовно яких винесено постанову про притягнення їх як обвинувачених у вчиненнi злочину" замiнити словами "яким повiдомлено про пiдозру у вчиненнi ними злочину", а слова "до розгляду справи судом" виключити.

     38. В абзацi шостому частини восьмої статтi 14 Закону України "Про Державну кримiнально-виконавчу службу України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 30, ст. 409; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 17 травня 2012 року N 4711-VI) слова "стосовно яких винесено постанову про притягнення як обвинувачених у вчиненнi злочину" замiнити словами "яким повiдомлено про пiдозру у вчиненнi ними злочину", а слова "до розгляду справи судом" виключити.

     39. У частинi першiй статтi 81 Закону України "Про мiжнародне приватне право" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 32, ст. 422) слова "кримiнальних справах" замiнити словами "кримiнальних провадженнях".

     40. У Дисциплiнарному статутi митної служби України, затвердженому Законом України "Про Дисциплiнарний статут митної служби України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 42, ст. 467; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 17 травня 2012 року N 4711-VI):

     1) у статтi 24 слово "злочину" замiнити словами "кримiнального правопорушення";

     2) у статтi 33:

     у частинi першiй слово "злочину" замiнити словами "кримiнального правопорушення", а слова "до вiдповiдного правоохоронного органу" - словами "прокурору або органу досудового розслiдування";

     у частинi третiй слова "стосовно якої винесено постанову про притягнення її як обвинуваченої у вчиненнi злочину" замiнити словами "якiй повiдомлено про пiдозру у вчиненнi нею злочину", а слова "до розгляду справи судом" виключити.

     41. У Законi України "Про телебачення i радiомовлення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 18, ст. 155):

     1) в абзацi п'ятому частини четвертої статтi 57 слово "злочини" замiнити словами "кримiнальнi правопорушення";

     2) у пунктi "з" частини першої статтi 59 слово "пiдсудного" замiнити словами "пiдозрюваного, обвинуваченого".

     42. У Дисциплiнарному статутi органiв внутрiшнiх справ України, затвердженому Законом України "Про Дисциплiнарний статут органiв внутрiшнiх справ України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 29, ст. 245; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 17 травня 2012 року N 4711-VI):

     1) у частинi четвертiй статтi 15 слово "кримiнально-процесуального" замiнити словами "кримiнального процесуального", а слова "та їх заступники" - словами "їх заступники та керiвники органу досудового розслiдування в межах наданих їм повноважень";

     2) у частинi п'ятiй статтi 17 слова "стосовно якої винесено постанову про притягнення її як обвинуваченої у вчиненнi злочину" замiнити словами "якiй повiдомлено про пiдозру у вчиненнi нею злочину", а слова "до розгляду справи судом" виключити.

     43. У пунктi 11 частини першої статтi 16 Закону України "Про Державну службу спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 30, ст. 258; 2009 р., N 32 - 33, ст. 485; 2011 р., N 10, ст. 63) слово "злочинiв" замiнити словами "кримiнальних правопорушень".

     44. У Дисциплiнарному статутi Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, затвердженому Законом України "Про Дисциплiнарний статут Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2009 р., N 9, ст. 114; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 17 травня 2012 року N 4711-VI):

     1) у статтi 17:

     у частинi другiй слова "провадження в кримiнальнiй справi або" i "провадження в кримiнальнiй справi чи" замiнити словами "кримiнального провадження або провадження у";

     у частинi третiй слова "або провадження в кримiнальнiй справi чи" замiнити словами "кримiнального провадження або провадження у";

     2) у частинi четвертiй статтi 18 слова "стосовно якої винесено постанову про притягнення її як обвинуваченої у вчиненнi злочину" замiнити словами "якiй повiдомлено про пiдозру у вчиненнi нею злочину", а слова "до розгляду справи судом" виключити.

     45. У Дисциплiнарному статутi служби цивiльного захисту, затвердженому Законом України "Про Дисциплiнарний статут служби цивiльного захисту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2009 р., N 29, ст. 398; iз змiнами, внесеними законами України вiд 17 травня 2012 року N 4711-VI та вiд 2 жовтня 2012 року N 5316-VI):

     1) в абзацi першому статтi 58 слова "складу злочину" замiнити словами "кримiнального правопорушення";

     2) у статтi 66 слова "правопорушення чи злочину" замiнити словами "чи кримiнального правопорушення", а слово "слiдства" - словом "розслiдування";

     3) у статтi 67 слова "правопорушень або злочинiв" замiнити словами "чи кримiнальних правопорушень", а слова "досудового слiдства" - словами "досудового розслiдування";

     4) у частинi другiй статтi 851 слова "стосовно якої винесено постанову про притягнення її як обвинуваченої у вчиненнi злочину" замiнити словами "якiй повiдомлено про пiдозру у вчиненнi нею злочину", а слова "до розгляду справи судом" виключити.

     46. У частинi п'ятiй статтi 88 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., NN 14 - 17, ст. 133), слова "слiдства i суду" замiнити словами "органiв, якi здiйснюють кримiнальне провадження".

     47. У пунктi 3 частини другої статтi 19 Закону України "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 18, ст. 141) слова "постанови органiв досудового слiдства" замiнити словами "ухвали слiдчого суддi, суду, постанови".

     48. У Законi України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 29, ст. 392):

     1) у частинах другiй, третiй i абзацi першому частини п'ятої статтi 17 слово "кримiнально-процесуального" замiнити словами "кримiнального процесуального";

     2) у статтi 18:

     у пунктi 4 частини другої слово "кримiнально-процесуальним" замiнити словами "кримiнальним процесуальним";

     у частинi четвертiй:

     пункт 3 викласти в такiй редакцiї:

     "3) iнформацiї про результати кримiнальних проваджень, в яких використовувалися (використовуються) наданi узагальненi матерiали, та про прийнятi судами рiшення за такими кримiнальними провадженнями";

     у пунктi 4 слова "у справах, у розслiдуваннi яких" замiнити словами "пiд час кримiнальних проваджень, в яких";

     3) у статтi 22:

     у частинi другiй слова "справах про легалiзацiю" замiнити словами "кримiнальних провадженнях щодо легалiзацiї";

     у першому реченнi частини сьомої слова "провадженням у справi про легалiзацiю" замiнити словами "кримiнальним провадженням щодо легалiзацiї".

     49. У пунктi 7 частини другої статтi 7 Закону України "Про захист персональних даних" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 34, ст. 481) слова "обвинувачень у вчиненнi злочинiв" замiнити словами "повiдомлень про пiдозру у вчиненнi кримiнальних правопорушень".

     50. У Законi України "Про виконавче провадження" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 19 - 20, ст. 142):

     1) пункт 3 частини першої статтi 10 пiсля слова "прокурори" доповнити словами "працiвники пiдроздiлiв, якi здiйснюють оперативно-розшукову дiяльнiсть";

     2) у пунктi 2 частини другої статтi 17 слова "кримiнальних справах" замiнити словами "справах, кримiнальних провадженнях";

     3) у пунктi 2 частини першої статтi 44 слово "злочину" замiнити словом "кримiнального";

     4) у частинi другiй статтi 90 слово "злочину" замiнити словами "кримiнального правопорушення".

     51. У Законi України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 40, ст. 404):

     1) у пiдпунктi "а" пункту 1 частини другої статтi 19 слова "щодо яких винесено постанови про притягнення як обвинуваченого та" замiнити словами "яким повiдомлено про пiдозру у вчиненнi злочину або щодо яких";

     2) в абзацi першому частини першої статтi 22 слова "щодо якої винесено постанову про притягнення як обвинуваченої у вчиненнi злочину" замiнити словами "якiй повiдомлено про пiдозру у вчиненнi нею злочину", а слова "до розгляду справи судом, якщо iнше не передбачено Конституцiєю i законами України" виключити.

     52. У частинi другiй статтi 13 Закону України "Про особливостi забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв'язку з пiдготовкою та проведенням футбольних матчiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 9, ст. 64):

     1) у пунктi 1 слова "правопорушенням i злочинам" замiнити словами "i кримiнальним правопорушенням";

     2) у пунктi 2 слово "злочини" замiнити словом "кримiнальнi";

     3) У пунктi 4 слова "правопорушень i злочинiв" замiнити словами "i кримiнальних правопорушень".

     53. У частинi двадцять п'ятiй статтi 74 Закону України "Про вибори народних депутатiв України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 10 - 11, ст. 73) слово "злочину" замiнити словом "кримiнального", а слова "звертається до вiдповiдних правоохоронних органiв щодо перевiрки зазначеного повiдомлення та реагування вiдповiдно до законiв України" - словами "надсилає зазначене повiдомлення до вiдповiдних правоохоронних органiв".

     54. У Законi України "Про судовий збiр" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 14, ст. 87):

     1) у пунктi 13 частини другої статтi 3 слова "органiв дiзнання, досудового слiдства" замiнити словами "органiв, що здiйснюють оперативно-розшукову дiяльнiсть, органiв досудового розслiдування";

     2) у пунктi 6 частини першої статтi 5 слово "злочину" замiнити словами "кримiнального правопорушення".

     55. У Законi України "Про протидiю торгiвлi людьми" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 19 - 20, ст. 173):

     1) у пунктi 5 частини першої статтi 3 слова "органами досудового слiдства" замiнити словами "органами, якi здiйснюють оперативно-розшукову дiяльнiсть, досудове розслiдування";

     2) у пiдпунктi "в" пункту 9 частини першої статтi 7 слова "дiзнання, слiдства" замiнити словами "досудового розслiдування".

     56. У пунктi 4 частини третьої статтi 52 i частинi сьомiй статтi 55 Закону України "Про державну службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 26, ст. 273) слово "злочину" замiнити словом "кримiнального".

     57. У частинi другiй статтi 99 Закону України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 32 - 33, ст. 413) слова "порушення стосовно нього кримiнальної справи" замiнити словами "повiдомлення йому про пiдозру у вчиненнi ним кримiнального правопорушення", а слова "порушив кримiнальну справу" - словами "повiдомив про пiдозру у вчиненнi кримiнального правопорушення".

     58. У Законi України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 50, ст. 564):

     1) у пунктi 2 частини другої статтi 35 слова "є обвинуваченим по кримiнальнiй справi" замiнити словами "якiй повiдомлено про пiдозру у вчиненнi нею злочину";

     2) у пунктi 6 частини другої статтi 37 слова "порушення кримiнальних справ у встановленому законодавством України порядку" замiнити словами "вчинення кримiнального правопорушення".

     59. У Законi України "Про охоронну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 2, ст. 8):

     1) у частинi першiй статтi 10:

     у пунктi 5 слово "злочини" замiнити словами "кримiнальнi правопорушення";

     у пунктi 6 слова "злочиннi дiї" замiнити словами "кримiнальне або";

     2) у пунктi 4 частини першої статтi 12 слово "злочину" замiнити словом "кримiнального";

     3) у пунктi 3 частини першої статтi 13 та першому реченнi частини десятої статтi 16 слово "злочину" замiнити словами "кримiнального правопорушення";

     4) у частинi першiй статтi 18 слово "злочинiв" замiнити словами "кримiнальних правопорушень".

     60. У назвi та текстi статтi 15 Закону України "Про засади державної мовної полiтики" слова "дiзнання i", "дiзнання та" замiнити словом "та".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, крiм пункту 56 роздiлу I цього Закону, який набирає чинностi з дня набрання чинностi Законом України "Про державну службу" вiд 17 листопада 2011 року N 4050-VI.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
16 травня 2013 року
N 245-VII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.