ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про Державну прикордонну службу України

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 19 червня 2003 року N 965-IV,
вiд 25 березня 2005 року N 2505-IV,
вiд 15 грудня 2005 року N 3200-IV,
вiд 3 листопада 2006 року N 328-V,
вiд 19 грудня 2006 року N 489-V,
вiд 11 травня 2007 року N 1014-V,
вiд 28 грудня 2007 року N 107-VI
(змiни, внесенi Законом України вiд 28 грудня 2007 року N 107-VI,
дiють по 31 грудня 2008 року,
змiни, внесенi пунктом 81 роздiлу II Закону України
вiд 28 грудня 2007 року N 107-VI,
визнано такими, що не вiдповiдають Конституцiї України (є неконституцiйними),
згiдно з Рiшенням Конституцiйного Суду України
вiд 22 травня 2008 року N 10-рп/2008),
вiд 20 травня 2008 року N 289-VI,
вiд 24 вересня 2008 року N 586-VI,
вiд 15 сiчня 2009 року N 884-VI,
вiд 5 листопада 2009 року N 1710-VI,
вiд 13 сiчня 2011 року N 2947-VI,
вiд 13 квiтня 2012 року N 4652-VI,
вiд 17 травня 2012 року N 4711-VI,
вiд 2 червня 2011 року N 3460-VI,
вiд 4 липня 2012 року N 5040-VI,
вiд 18 вересня 2012 року N 5290-VI,
вiд 16 жовтня 2012 року N 5453-VI
(змiни, внесенi абзацом другим пункту 6 роздiлу I Закону України вiд 16 жовтня 2012 року N 5453-VI,
набирають чинностi з початком функцiонування нацiональної системи бiометричної верифiкацiї
та iдентифiкацiї громадян України, iноземцiв та осiб без громадянства),
вiд 16 жовтня 2012 року N 5459-VI,
вiд 14 травня 2013 року N 224-VII,
вiд 16 травня 2013 року N 245-VII,
вiд 4 липня 2013 року N 406-VII,
вiд 15 квiтня 2014 року N 1207-VII,
вiд 5 червня 2014 року N 1313-VII,
вiд 9 квiтня 2015 року N 306-VIII,
вiд 1 липня 2015 року N 567-VIII,
вiд 2 липня 2015 року N 580-VIII,
вiд 23 грудня 2015 року N 901-VIII,
вiд 23 березня 2017 року N 1975-VIII,
вiд 7 грудня 2017 року N 2234-VIII,
вiд 27 лютого 2018 року N 2293-VIII,
вiд 6 вересня 2018 року N 2530-VIII,
вiд 8 листопада 2018 року N 2612-VIII,
вiд 6 грудня 2018 року N 2641-VIII,
вiд 19 вересня 2019 року N 113-IX,
вiд 3 грудня 2019 року N 324-IX,
вiд 14 сiчня 2020 року N 440-IX,
вiд 4 березня 2020 року N 524-IX,
вiд 17 вересня 2020 року N 912-IX,
вiд 3 грудня 2020 року N 1052-IX,
вiд 30 березня 2021 року N 1357-IX,
вiд 15 липня 2021 року N 1664-IX

(У текстi Закону слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах охорони державного кордону" в усiх вiдмiнках замiнено словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони державного кордону" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 16 жовтня 2012 року N 5459-VI)

(У текстi Закону слова "митнi органи України" та "митнi органи" в усiх вiдмiнках замiнено словами "органи доходiв i зборiв" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 4 липня 2013 року N 406-VII)

(У текстi Закону слова "органи доходiв i зборiв" в усiх вiдмiнках замiнено словами "митнi органи" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 14 сiчня 2020 року N 440-IX)

(У текстi Закону слова "громадська органiзацiя" у всiх вiдмiнках i числах замiнено словами "громадське об'єднання" у вiдповiдному вiдмiнку i числi згiдно iз Законом України вiд 15 липня 2021 року N 1664-IX)

     Цей Закон вiдповiдно до Конституцiї України визначає правовi основи органiзацiї та дiяльностi Державної прикордонної служби України, її загальну структуру, чисельнiсть, функцiї та повноваження.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Завдання Державної прикордонної служби України

     На Державну прикордонну службу України покладаються завдання щодо забезпечення недоторканностi державного кордону та охорони суверенних прав України в її прилеглiй зонi та виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi.

(стаття 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.12.2018р. N 2641-VIII)

     Стаття 2. Основнi функцiї Державної прикордонної служби України

     Основними функцiями Державної прикордонної служби України є:

     охорона державного кордону України на сушi, морi, рiчках, озерах та iнших водоймах з метою недопущення незаконної змiни проходження його лiнiї, забезпечення дотримання режиму державного кордону та прикордонного режиму;

     здiйснення в установленому порядку прикордонного контролю i пропуску через державний кордон України та до тимчасово окупованої територiї i з неї осiб, транспортних засобiв, вантажiв, а також виявлення i припинення випадкiв незаконного їх перемiщення;

(абзац третiй частини першої статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 05.11.2009р. N 1710-VI, вiд 15.04.2014р. N 1207-VII)

     охорона суверенних прав України в її виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi та контроль за реалiзацiєю прав i виконанням зобов'язань у цiй зонi iнших держав, українських та iноземних юридичних i фiзичних осiб, мiжнародних органiзацiй;

     ведення розвiдувальної, iнформацiйно-аналiтичної та оперативно-розшукової дiяльностi в iнтересах забезпечення захисту державного кордону України згiдно iз законами України "Про розвiдувальнi органи України" та "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть";

     участь у боротьбi з органiзованою злочиннiстю та протидiя незаконнiй мiграцiї на державному кордонi України та в межах контрольованих прикордонних районiв;

(частину першу статтi 2 доповнено новим абзацом сьомим згiдно iз Законом України вiд 05.06.2014р. N 1313-VII, у зв'язку з цим абзаци сьомий - дев'ятий вважати вiдповiдно абзацами восьмим - десятим)

     участь у заходах, спрямованих на боротьбу з тероризмом, а також припинення дiяльностi незаконних воєнiзованих або збройних формувань (груп), органiзованих груп та злочинних органiзацiй, що порушили порядок перетинання державного кордону України;

     участь у здiйсненнi державної охорони мiсць постiйного i тимчасового перебування Президента України та посадових осiб, визначених у Законi України "Про державну охорону органiв державної влади України та посадових осiб";

     охорона закордонних дипломатичних установ України;

     координацiя дiяльностi вiйськових формувань та вiдповiдних правоохоронних органiв, пов'язаної iз захистом державного кордону України та пропуску до тимчасово окупованої територiї i з неї, а також дiяльностi державних органiв, що здiйснюють рiзнi види контролю при перетинаннi державного кордону України або беруть участь у забезпеченнi режиму державного кордону, прикордонного режиму i режиму в пунктах пропуску через державний кордон України та в контрольних пунктах в'їзду - виїзду.

(абзац десятий частини першої статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.04.2014р. N 1207-VII)

     Виконання зазначених у частинi першiй цiєї статтi функцiй є оперативно-службовою дiяльнiстю Державної прикордонної служби України.

     Стаття 3. Основнi принципи дiяльностi Державної прикордонної служби України

     Основними принципами дiяльностi Державної прикордонної служби України є:

     законнiсть;

     повага i дотримання прав та свобод людини та громадянина;

     позапартiйнiсть;

     безперервнiсть;

     поєднання гласних, негласних та конспiративних форм i методiв дiяльностi;

     єдиноначальнiсть; колегiальнiсть при розробцi важливих рiшень;

     взаємодiя з органами державної влади, органами мiсцевого самоврядування та громадськими об'єднаннями при здiйсненнi покладених на Державну прикордонну службу України завдань;

     вiдкритiсть для демократичного цивiльного контролю.

     Стаття 4. Правова основа дiяльностi Державної прикордонної служби України

     Правовою основою дiяльностi Державної прикордонної служби України є Конституцiя України, Закон України "Про державний кордон України", цей Закон, iншi закони України, виданi на їх виконання акти Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України, а також мiжнароднi договори України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.

     Стаття 5. Дiяльнiсть Державної прикордонної служби України i забезпечення прав людини

     Дiяльнiсть Державної прикордонної служби України провадиться на основi дотримання прав i свобод людини i громадянина. Органи, вiйськовослужбовцi та працiвники Державної прикордонної служби України зобов'язанi поважати гiднiсть людини, виявляти до неї гуманне ставлення.

     Неправомiрне обмеження прав i свобод людини неприпустиме i тягне за собою вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

Роздiл II
ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА, ЧИСЕЛЬНIСТЬ ТА ОРГАНIЗАЦIЯ ДIЯЛЬНОСТI ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

     Стаття 6. Загальна структура та чисельнiсть Державної прикордонної служби України

     Державна прикордонна служба України є правоохоронним органом спецiального призначення i має таку загальну структуру:

     центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони державного кордону;

     територiальнi органи центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони державного кордону;

     Морська охорона, яка складається iз загонiв морської охорони;

     органи охорони державного кордону - прикордоннi загони, окремi контрольно-пропускнi пункти, авiацiйнi частини;

     розвiдувальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони державного кордону.

     Загальна чисельнiсть Державної прикордонної служби України становить 53000 осiб, у тому числi 45000 вiйськовослужбовцiв.

(частина друга статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.04.2015р. N 306-VIII)

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони державного кордону, територiальнi органи центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони державного кордону, органи охорони державного кордону та iншi органи, зазначенi у частинi першiй цiєї статтi, є юридичними особами, мають печатку iз зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, iншi печатки i штампи, рахунки в банках, у тому числi в iноземнiй валютi.

     У системi Державної прикордонної служби України є також навчальнi заклади, науково-дослiднi установи, пiдроздiли спецiального призначення та органи забезпечення.

     Стаття 7. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони державного кордону

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони державного кордону, здiйснює управлiння Державною прикордонною службою України, бере участь у розробленнi та реалiзацiї загальних принципiв правового оформлення i забезпечення недоторканностi державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi.

(частина перша статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5459-VI)

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони державного кордону, узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенцiї Державної прикордонної служби України, розробляє пропозицiї, спрямованi на його вдосконалення, i в установленому порядку вносить їх на розгляд Президента України або Кабiнету Мiнiстрiв України.

     З метою ефективного виконання покладених на Державну прикордонну службу України завдань центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони державного кордону, утворюються територiальнi органи - регiональнi управлiння.

     Положення про регiональнi управлiння затверджується Головою Державної прикордонної служби України.

     Начальники регiональних управлiнь призначаються на посади Головою Державної прикордонної служби України.

     Стаття 8. Голова Державної прикордонної служби України

     Керiвництво Державною прикордонною службою України та дiяльнiстю центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони державного кордону, здiйснює Голова Державної прикордонної служби України. Голова Державної прикордонної служби України несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання завдань, покладених на Державну прикордонну службу України.

     Голову Державної прикордонної служби України призначає на посаду Президент України за поданням Прем'єр-мiнiстра України та припиняє його повноваження на цiй посадi. Голова Державної прикордонної служби України має заступникiв, якi призначаються Президентом України за поданням Голови Державної прикордонної служби України.

     Стаття 9. Морська охорона

     Морська охорона Державної прикордонної служби України здiйснює: охорону державного кордону на морi, рiчках, озерах та iнших водоймах; контроль за плаванням i перебуванням українських та iноземних невiйськових суден i вiйськових кораблiв у прилеглiй зонi, територiальному морi та внутрiшнiх водах України, заходженням iноземних невiйськових суден i вiйськових кораблiв у внутрiшнi води i порти України та перебуванням у них; охорону суверенних прав України в її прилеглiй зонi та виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi та контроль за реалiзацiєю прав i виконанням зобов'язань у цих зонах iнших держав, українських та iноземних юридичних i фiзичних осiб, мiжнародних органiзацiй.

(частина перша статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.12.2018р. N 2641-VIII)

     До складу загону морської охорони входять кораблi, катери та судна забезпечення.

     Стаття 10. Органи охорони державного кордону Державної прикордонної служби України

     Органи охорони державного кордону безпосередньо виконують поставленi перед Державною прикордонною службою України завдання щодо забезпечення недоторканностi державного кордону України.

     Прикордонний загiн є основною оперативно-службовою ланкою Державної прикордонної служби України, на яку покладаються охорона певної дiлянки державного кордону самостiйно чи у взаємодiї з iншими органами охорони державного кордону та Морською охороною, забезпечення дотримання режиму державного кордону i прикордонного режиму, а також здiйснення в установленому порядку прикордонного контролю i пропуску через державний кордон України та до тимчасово окупованої територiї i з неї осiб, транспортних засобiв, вантажiв.

(частина друга статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 05.11.2009р. N 1710-VI, вiд 15.04.2014р. N 1207-VII)

     До складу прикордонного загону можуть входити прикордоннi комендатури, вiддiли прикордонної служби, прикордоннi застави, контрольно-пропускнi пункти, вiддiлення прикордонного контролю.

(частина третя статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 11.05.2007р. N 1014-V)

     Окремий контрольно-пропускний пункт є оперативно-службовою ланкою Державної прикордонної служби України, на яку покладається здiйснення в установленому порядку прикордонного контролю i пропуску через державний кордон України осiб, транспортних засобiв, вантажiв.

(частина четверта статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.11.2009р. N 1710-VI)

     До складу окремого контрольно-пропускного пункту можуть входити iншi пiдпорядкованi йому контрольно-пропускнi пункти, вiддiлення прикордонного контролю i контролерськi пости.

     Авiацiйна частина є оперативно-службовою ланкою Державної прикордонної служби України, на яку покладаються охорона державного кордону у взаємодiї з iншими органами охорони державного кордону i Морської охорони, забезпечення дотримання режиму державного кордону i прикордонного режиму, а також здiйснення охорони суверенних прав України в її виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi.

     До складу авiацiйної частини входять загони лiтакiв та ланки вертольотiв.

     Стаття 11. Розвiдувальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони державного кордону

     Розвiдувальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони державного кордону, органiзовує свою дiяльнiсть вiдповiдно до Закону України "Про розвiдку".

     Органiзацiйна структура та гранична чисельнiсть розвiдувального органу центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони державного кордону, визначаються Президентом України в порядку, визначеному законом, i не входять до структури та чисельностi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони державного кордону.

     Керiвника розвiдувального органу центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони державного кордону, призначає на посаду Президент України за поданням Голови Державної прикордонної служби України.

     Повноваження мiнiстра, через якого Кабiнетом Мiнiстрiв України спрямовується та координується дiяльнiсть центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони державного кордону, не поширюються на питання органiзацiї дiяльностi розвiдувального органу центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони державного кордону.

(статтю 11 доповнено частиною другою згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005р. N 3200-IV, у редакцiї Закону України вiд 17.09.2020р. N 912-IX)

     Стаття 12. Пiдроздiли спецiального призначення

     У складi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони державного кордону, територiальних органiв центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони державного кордону, органiв охорони державного кордону функцiонують пiдроздiли спецiального призначення - оперативного документування, оперативно-технiчнi, забезпечення внутрiшньої безпеки та власної безпеки.

     Дiяльнiсть пiдроздiлiв спецiального призначення Державної прикордонної служби України регулюється цим Законом та iншими нормативно-правовими актами.

     Стаття 13. Органи забезпечення

     Органами забезпечення Державної прикордонної служби України є пiдприємства, установи, а також пiдроздiли технiчного, матерiального, медичного та iнших видiв забезпечення її дiяльностi, якi функцiонують як самостiйно, так i в складi вiдповiдно сцентрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони державного кордону, його територiальних органiв, Морської охорони, iнших органiв охорони державного кордону, навчальних закладiв Державної прикордонної служби України.

Роздiл III
ОСОБОВИЙ СКЛАД ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

     Стаття 14. Особовий склад Державної прикордонної служби України

     До особового складу Державної прикордонної служби України входять вiйськовослужбовцi та працiвники Державної прикордонної служби України.

     Стосовно осiб, якi претендують на службу в Державнiй прикордоннiй службi України, за їх письмовою згодою проводиться спецiальна перевiрка в порядку, встановленому Законом України "Про запобiгання корупцiї".

(частина друга статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.03.2017р. N 1975-VIII)

     Особи, якi претендують на службу в Державнiй прикордоннiй службi України, до призначення на вiдповiдну посаду подають декларацiю особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, в порядку та на умовах, що встановленi Законом України "Про запобiгання корупцiї", та зобов'язанi повiдомити керiвництву органу чи пiдроздiлу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органi чи пiдроздiлi близьких їм осiб.

(частина третя статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.03.2017р. N 1975-VIII, вiд 04.03.2020р. N 524-IX)

     На службу в Державнiй прикордоннiй службi України не може бути прийнята особа, яка має не погашену або не зняту судимiсть за вчинення злочину, крiм реабiлiтованої, або на яку протягом останнього року накладалося адмiнiстративне стягнення за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцiєю.

(частина четверта статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.03.2020р. N 524-IX)

     Комплектування Державної прикордонної служби України вiйськовослужбовцями i проходження ними вiйськової служби здiйснюються на пiдставi Закону України "Про вiйськовий обов'язок i вiйськову службу". Уповноваженi посадовi особи Державної прикордонної служби України попередньо вивчають склад призовникiв та здiйснюють їх добiр у територiальних центрах комплектування та соцiальної пiдтримки.

(частина п'ята статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 30.03.2021р. N 1357-IX)

     Трудовi вiдносини працiвникiв Державної прикордонної служби України регулюються законодавством про працю, державну службу та укладеними трудовими договорами (контрактами). Перелiк посад працiвникiв Державної прикордонної служби України, якi вiдповiдно до їх службових повноважень можуть залучатися до оперативно-службової дiяльностi, визначається Головою Державної прикордонної служби України.

     На вiйськовослужбовцiв Державної прикордонної служби України, крiм вiйськовослужбовцiв строкової служби, курсантiв вiйськових навчальних закладiв, курсантiв факультетiв, кафедр та вiддiлень вiйськової пiдготовки, поширюються iншi вимоги та обмеження, встановленi Законом України "Про запобiгання корупцiї".

     Вiйськовослужбовцi Державної прикордонної служби України, крiм вiйськовослужбовцiв строкової служби, курсантiв вiйськових навчальних закладiв, курсантiв факультетiв, кафедр та вiддiлень вiйськової пiдготовки, вiйськовослужбовцiв вiйськової служби за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод, вiйськової служби за призовом осiб iз числа резервiстiв в особливий перiод, вiйськової служби за призовом осiб офiцерського складу, а також вiйськових посадових осiб з числа вiйськовослужбовцiв вiйськової служби за контрактом осiб рядового складу, вiйськової служби за контрактом осiб сержантського i старшинського складу, вiйськовослужбовцiв молодшого офiцерського складу вiйськової служби за контрактом осiб офiцерського складу, зобов'язанi подавати щороку до 1 квiтня декларацiю особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, в порядку та на умовах, що встановленi Законом України "Про запобiгання корупцiї".

(частина восьма статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 30.03.2021р. N 1357-IX)

     Звiльнення вiд подання щорiчної декларацiї особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, передбачених цiєю частиною, не поширюється на вiйськовослужбовцiв, якi проходять вiйськову службу у пiдроздiлах комплектування Державної прикордонної служби України.

(частини сьому i восьму статтi 14 замiнено частинами сьомою - дев'ятою згiдно iз Законом України вiд 23.03.2017р. N 1975-VIII, у зв'язку з цим частину дев'яту вважати частиною десятою)

     Посадовi особи Державної прикордонної служби України (крiм вiйськовослужбовцiв), яких притягнуто до вiдповiдальностi за вчинення адмiнiстративного правопорушення, пов'язаного з корупцiєю, або кримiнального правопорушення, звiльняються з роботи у триденний строк з дня одержання органом Державної прикордонної служби України копiї вiдповiдного судового рiшення. Вiйськовослужбовцi Державної прикордонної служби України, яких притягнуто до вiдповiдальностi за вчинення адмiнiстративного правопорушення, пов'язаного з корупцiєю, або кримiнального правопорушення, пiдлягають звiльненню iз служби.

(частина десята статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 14.05.2013р. N 224-VII, вiд 23.03.2017р. N 1975-VIII, вiд 04.03.2020р. N 524-IX)
(стаття 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 11.05.2007р. N 1014-V, у редакцiї Закону України вiд 17.05.2012р. N 4711-VI)

     Стаття 141. Запобiгання та врегулювання конфлiкту iнтересiв

     Вiйськовослужбовцi та працiвники Державної прикордонної служби України зобов'язанi вживати заходiв щодо запобiгання та врегулювання конфлiкту iнтересiв, передбачених Законом України "Про запобiгання корупцiї".

(Закон доповнено статтею 141 згiдно iз Законом України вiд 17.05.2012р. N 4711-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.03.2017р. N 1975-VIII, у редакцiї Закону України вiд 04.03.2020р. N 524-IX)

     Стаття 15. Обмеження полiтичної дiяльностi в Державнiй прикордоннiй службi України

     Вiйськовослужбовцi та працiвники Державної прикордонної служби України на перiод вiйськової служби та роботи зупиняють членство в полiтичних партiях.

     Вiйськовослужбовцi та працiвники Державної прикордонної служби України можуть бути членами громадських об'єднань, статутнi положення яких не суперечать засадам дiяльностi Державної прикордонної служби України, i можуть брати участь у їх роботi у вiльний вiд виконання службових обов'язкiв час.

     Органiзацiя вiйськовослужбовцями i працiвниками Державної прикордонної служби України страйкiв та участь у їх проведеннi не допускаються.

     Стаття 16. Грошове забезпечення вiйськовослужбовцiв та оплата працi працiвникiв Державної прикордонної служби України

     Умови грошового забезпечення вiйськовослужбовцiв та оплати працi працiвникiв Державної прикордонної служби України визначаються законодавством.

     Стаття 17. Пiдготовка кадрiв для Державної прикордонної служби України

     Пiдготовка, перепiдготовка, пiдвищення квалiфiкацiї особового складу Державної прикордонної служби України проводяться у навчальних закладах Державної прикордонної служби України та в iнших навчальних закладах.

     Стаття 18. Зарахування вiйськовослужбовцiв Державної прикордонної служби України у запас

     Вiйськовослужбовцi Державної прикордонної служби України, звiльненi з вiйськової служби, зараховуються в запас Збройних Сил України.

Роздiл IV
ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

     Стаття 19. Обов'язки Державної прикордонної служби України

     На Державну прикордонну службу України вiдповiдно до визначених законом завдань покладаються:

     1) припинення будь-яких спроб незаконної змiни проходження лiнiї державного кордону України;

     2) припинення у взаємодiї з вiдповiдними правоохоронними органами збройних конфлiктiв та iнших провокацiй на державному кордонi України;

     3) участь у взаємодiї iз Збройними Силами України та iншими вiйськовими формуваннями у вiдбиттi вторгнення або нападу на територiю України збройних сил iншої держави або групи держав;

     4) участь у виконаннi заходiв територiальної оборони, а також заходiв, спрямованих на додержання правового режиму воєнного i надзвичайного стану;

     5) органiзацiя запобiгання кримiнальним та адмiнiстративним правопорушенням, протидiю яким законодавством вiднесено до компетенцiї Державної прикордонної служби України, їх виявлення та припинення, здiйснення провадження у справах про адмiнiстративнi правопорушення згiдно iз законами;

(пункт 5 статтi 19 у редакцiї Закону України вiд 13.04.2012р. N 4652-VI)

     6) здiйснення прикордонного контролю i пропуску в установленому порядку осiб, транспортних засобiв, вантажiв в разi наявностi належно оформлених документiв пiсля проходження ними митного та за потреби iнших видiв контролю, а також реєстрацiя iноземцiв та осiб без громадянства, якi в установленому порядку прибувають в Україну, та їх паспортних документiв у пунктах пропуску через державний кордон та у контрольних пунктах в'їзду - виїзду, а також здiйснення фiксацiї бiометричних даних iноземцiв та осiб без громадянства пiд час здiйснення прикордонного контролю в пунктах пропуску через державний кордон та у контрольних пунктах в'їзду - виїзду;

(пункт 6 статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 05.11.2009р. N 1710-VI, вiд 16.10.2012р. N 5453-VI, змiни, внесенi абзацом другим пункту 6 роздiлу I Закону України вiд 16.10.2012р. N 5453-VI, набирають чинностi з початком функцiонування нацiональної системи бiометричної верифiкацiї та iдентифiкацiї громадян України, iноземцiв та осiб без громадянства, вiд 15.04.2014р. N 1207-VII)

     61) здiйснення у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України перевiрки засобiв автомобiльного та залiзничного транспорту, що в'їжджають в Україну, та вантажiв, що ввозяться в Україну всiма видами транспорту, з використанням стацiонарних та/або переносних приладiв радiацiйного контролю з метою виявлення випадкiв перевищення допустимого рiвня iонiзуючого випромiнювання;

(статтю 19 доповнено пунктом 61 згiдно iз Законом України вiд 06.09.2018р. N 2530-VIII)

     7) участь в укладаннi мiжнародних договорiв України з прикордонних питань та з питань взаємних поїздок громадян, а також забезпечення їх виконання;

     8) запобiгання та недопущення перетинання державного кордону України особами, яким згiдно iз законодавством не дозволяється в'їзд в Україну або яких тимчасово обмежено у правi виїзду з України, у тому числi згiдно з дорученнями правоохоронних органiв, постановами державного виконавця; розшук у пунктах пропуску через державний кордон та у контрольних пунктах в'їзду - виїзду осiб, якi переховуються вiд органiв досудового розслiдування та суду, ухиляються вiд вiдбуття кримiнальних покарань; виконання в установленому порядку iнших доручень правоохоронних та уповноважених законом державних органiв, у тому числi доручень митних органiв щодо iнформування митних органiв про факт намiру перетинання державного кордону України особами, стосовно яких митними органами було виявлено порушення митних правил;

(пункт 8 статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 05.11.2009р. N 1710-VI, вiд 16.05.2013р. N 245-VII, вiд 15.04.2014р. N 1207-VII, вiд 07.12.2017р. N 2234-VIII, вiд 08.11.2018р. N 2612-VIII)

     9) виявлення причин та умов, що призводять до порушень законодавства про державний кордон України, вжиття в межах своєї компетенцiї заходiв щодо їх усунення;

     10) здiйснення розвiдувальної, iнформацiйно-аналiтичної та оперативно-розшукової дiяльностi, а також здiйснення контррозвiдувальних заходiв в iнтересах забезпечення захисту державного кордону України;

     11) контроль за дотриманням прикордонного режиму;

     12) прийняття заяв про визнання осiб бiженцями або особами, якi потребують додаткового захисту, у порядку, визначеному Законом України "Про бiженцiв та осiб, якi потребують додаткового або тимчасового захисту";

(пункт 12 статтi 19 у редакцiї Закону України вiд 18.09.2012р. N 5290-VI)

     13) встановлення за погодженням з митними органами та керiвниками вiдповiдних пiдприємств, на територiї яких розмiщено пункти пропуску через державний кордон, режиму у пунктах пропуску через державний кордон України, контроль за його додержанням;

(пункт 13 статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.11.2009р. N 1710-VI)

     131) встановлення режимних правил у контрольних пунктах в'їзду - виїзду;

(статтю 19 доповнено пунктом 131 згiдно iз Законом України вiд 15.04.2014р. N 1207-VII)

     14) контроль за дотриманням невiйськовими суднами та вiйськовими кораблями встановленого порядку плавання i перебування в територiальному морi та внутрiшнiх водах України;

     15) прийняття в установленому порядку рiшень про примусове повернення в країну походження або третю країну iноземцiв та осiб без громадянства, затриманих у межах контрольованих прикордонних районiв пiд час спроби або пiсля незаконного перетинання державного кордону України, з подальшим повiдомленням протягом 24 годин прокурора про пiдстави прийняття такого рiшення;

(пункт 15 статтi 19 у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5453-VI)

     151) прийняття в установленому порядку рiшень про розмiщення iноземцiв та осiб без громадянства, затриманих у межах контрольованих прикордонних районiв пiд час спроби або пiсля незаконного перетинання державного кордону України, у пунктах тимчасового перебування iноземцiв та осiб без громадянства, якi незаконно перебувають на територiї України, з подальшим повiдомленням протягом 24 годин прокурора;

(статтю 19 доповнено пунктом 151 згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5453-VI)

     152) виконання рiшень адмiнiстративного суду про примусове видворення iноземцiв та осiб без громадянства, затриманих в межах контрольованих прикордонних районiв пiд час спроби або пiсля незаконного перетинання державного кордону України;

(статтю 19 доповнено пунктом 152 згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5453-VI)

     16) здiйснення самостiйно або у взаємодiї з органами Нацiональної полiцiї i органами Служби безпеки України в межах контрольованих прикордонних районiв контролю за дотриманням iноземцями та особами без громадянства, а також бiженцями, особами, якi потребують додаткового захисту, та особами, яким надано притулок в Українi, установлених правил перебування на її територiї;

(пункт 16 статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 18.09.2012р. N 5290-VI, вiд 23.12.2015р. N 901-VIII)

     17) охорона, конвоювання та тримання затриманих осiб i плавзасобiв до моменту їх передачi органам прикордонної охорони або iншим уповноваженим органам сумiжної держави, iншим правоохоронним органам України або суду;

     18) виконання вiдповiдно до законодавства системи особливих заходiв щодо захисту вiйськовослужбовцiв та працiвникiв Державної прикордонної служби України вiд зазiхань на життя, здоров'я, честь, майно у зв'язку з їх службовою дiяльнiстю, а також їхнiх близьких родичiв;

     19) протидiя i запобiгання кримiнальним та iншим правопорушенням особового складу Державної прикордонної служби України;

(пункт 19 частини першої статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.03.2020р. N 524-IX)

     20) участь у межах своєї компетенцiї у взаємодiї з органами Служби безпеки України, органами Нацiональної полiцiї та iншими правоохоронними органами у боротьбi з тероризмом i виконаннi iнших покладених на них завдань;

(пункт 20 статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.12.2015р. N 901-VIII)

     21) прикордонно-представницька робота та участь прикордонних представникiв у роботi спiльних мiжнародних комiсiй з розгляду прикордонних спорiв, iнцидентiв, конфлiктiв;

     22) здiйснення самостiйно або разом iз спецiально уповноваженими на те органами виконавчої влади i посадовими особами контролю у районах несення служби за збереженням природних ресурсiв i пiдводної культурної та археологiчної спадщини, додержанням правил промислової та iншої дiяльностi, охороною довкiлля;

(пункт 22 статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.01.2011р. N 2947-VI)

     23) iнформування вiдповiдних державних органiв та громадян про аварiї, пожежi, катастрофи, стихiйне лихо та iншi надзвичайнi подiї на державному кордонi України, у прикордоннiй смузi та в контрольованих прикордонних районах;

     231) надання за запитами виконавчої дирекцiї Фонду загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття або центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України, вiдомостей, що зберiгаються в iнформацiйних системах, у тому числi банках даних, стосовно осiб, якi в перiод одержання допомоги по безробiттю перетинали державний кордон України або перебували за межами України;

(статтю 19 доповнено пунктом 231 згiдно iз Законом України вiд 15.01.2009р. N 884-VI, пункт 231 статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5459-VI)

     232) надання центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову та бюджетну полiтику, пiд час здiйснення верифiкацiї та монiторингу державних виплат у порядку та обсягах, визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову та бюджетну полiтику, разом з центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони державного кордону, вiдомостей стосовно реципiєнтiв, якi перетинали державний кордон України або в'їжджали/виїжджали на тимчасово окуповану територiю України через контрольнi пункти в'їзду-виїзду;

(статтю 19 доповнено пунктом 232 згiдно iз Законом України вiд 03.12.2019р. N 324-IX)

     24) охорона закордонних дипломатичних установ України;

     241) охорона пiдводної культурної та археологiчної спадщини;

(статтю 19 доповнено пунктом 241 згiдно iз Законом України вiд 13.01.2011р. N 2947-VI)

     25) участь у межах своєї компетенцiї у забезпеченнi державної охорони мiсць постiйного i тимчасового перебування Президента України та посадових осiб, визначених у Законi України "Про державну охорону органiв державної влади України та посадових осiб";

     26) взаємодiя пiд час охорони державного кордону України з вiдповiдними органами iноземних держав у порядку, який установлюється мiжнародними договорами, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України;

     27) забезпечення зберiгання документiв демаркацiї державного кордону України в установленому законодавством України порядку.

(статтю 19 доповнено пунктом 27 згiдно iз Законом України вiд 20.05.2008р. N 289-VI)

     28) забезпечення затриманим особам з моменту їх затримання права захищати себе особисто або користуватися правовою допомогою захисника;

(статтю 19 доповнено пунктом 28 згiдно iз Законом України вiд 02.06.2011р. N 3460-VI)

     29) iнформування в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги про кожний випадок затримання осiб згiдно з дорученням правоохоронних органiв України та адмiнiстративного затримання осiб, крiм випадкiв, якщо особа захищає себе особисто чи запросила захисника.

(статтю 19 доповнено пунктом 29 згiдно iз Законом України вiд 02.06.2011р. N 3460-VI)

     30) надання до Єдиного державного реєстру призовникiв, вiйськовозобов'язаних та резервiстiв необхiдних для забезпечення ведення вiйськового облiку призовникiв, вiйськовозобов'язаних та резервiстiв вiдомостей, що зберiгаються в iнформацiйних системах, у тому числi банках даних, в обсягах даних, зазначених у статтях 7, 14 Закону України "Про Єдиний державний реєстр призовникiв, вiйськовозобов'язаних та резервiстiв".

(статтю 19 доповнено пунктом 30 згiдно iз Законом України вiд 30.03.2021р. N 1357-IX)

     Стаття 20. Права Державної прикордонної служби України

     Органам, пiдроздiлам, вiйськовослужбовцям, а також працiвникам Державної прикордонної служби України, якi вiдповiдно до їх службових обов'язкiв можуть залучатися до оперативно-службової дiяльностi, для виконання покладених на Державну прикордонну службу України завдань надається право:

     1) розташовувати прикордоннi наряди, пересуватися пiд час виконання службових обов'язкiв на будь-яких дiлянках мiсцевостi, перебувати на земельних дiлянках, у житлових та iнших примiщеннях громадян за їх згодою або без їх згоди у невiдкладних випадках, пов'язаних iз врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднiм переслiдуванням осiб, якi пiдозрюються у вчиненнi злочину, з повiдомленням про це протягом двадцяти чотирьох годин прокурора, а також на територiї i в примiщеннях пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд форми власностi з повiдомленням про це їх адмiнiстрацiї;

     2) вiдповiдно до законiв та iнших нормативно-правових актiв виключно в iнтересах кримiнального судочинства, мiжнародного спiвробiтництва в боротьбi з органiзованою злочиннiстю, а також з метою забезпечення нацiональної безпеки України здiйснювати контрольований (пiд оперативним контролем) пропуск через державний кордон України осiб у пунктах пропуску або поза ними. Рiшення на такий пропуск приймає Голова Державної прикордонної служби України;

     3) перевiряти в осiб, якi прямують через державний кордон України, документи на право в'їзду в Україну або виїзду з України, робити в них вiдповiднi вiдмiтки i у випадках, передбачених законодавством, тимчасово їх затримувати або вилучати;

     4) шляхом опитування осiб з'ясовувати пiдстави перетинання державного кордону України, в'їзду на тимчасово окуповану територiю або виїзду з неї, не пропускати через державний кордон України, на тимчасово окуповану територiю або з неї осiб без дiйсних документiв на право перетинання кордону або для в'їзду на тимчасово окуповану територiю та виїзду з неї, осiб, якi надали завiдомо неправдивi вiдомостi пiд час одержання зазначених документiв, осiб, яким Державною прикордонною службою України за порушення законодавства з прикордонних питань та про правовий статус iноземцiв чи за мотивованим письмовим рiшенням суду та правоохоронних органiв або постановою державного виконавця не дозволяється в'їзд в Україну або тимчасово обмежено право виїзду з України; робити в документах зазначених осiб вiдповiднi вiдмiтки;

(пункт 4 частини першої статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.11.2009р. N 1710-VI, у редакцiї Закону України вiд 15.04.2014р. N 1207-VII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.12.2017р. N 2234-VIII)

     5) вiдповiдно до законодавства приймати рiшення щодо надання дозволу на перетинання державного кордону у спрощеному порядку;

     6) самостiйно, а в разi перебування транспортних засобiв, товарiв та iнших предметiв, що перемiщуються через державний кордон України, пiд митним контролем - разом з митними органами проводити вiдповiдно до законодавства огляд, у разi потреби - i супроводження зазначених транспортних засобiв, товарiв та предметiв;

     7) здiйснювати згiдно з дорученнями правоохоронних органiв України затримання в пунктах пропуску осiб, якi прямують через державний кордон України, осiб, якi прямують через контрольнi пункти в'їзду - виїзду та розшукуються за пiдозрою у вчиненнi злочину, переховуються вiд органiв досудового розслiдування та суду, ухиляються вiд вiдбуття кримiнального покарання та в iнших випадках, передбачених законодавством України;

(пункт 7 частини першої статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.05.2013р. N 245-VII, вiд 15.04.2014р. N 1207-VII)

     8) надавати за згодою митних органiв та компетентних органiв сумiжних держав дозвiл на перетинання особами державного кордону України, перемiщення транспортних засобiв, вантажiв поза пунктами пропуску через державний кордон України за наявностi невiдкладних обставин, пов'язаних з лiквiдацiєю надзвичайних ситуацiй техногенного та природного характеру i їх наслiдкiв, загрози людському життю та за вiдсутностi загрози нацiональнiй безпецi України;

(пункт 8 частини першої статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.11.2009р. N 1710-VI)

     9) за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi авiацiйного транспорту, та Мiнiстерством оборони України надавати дозвiл щодо вильоту i посадки повiтряних суден з аеропортiв (аеродромiв), у яких вiдсутнi пункти пропуску через державний кордон України;

(пункт 9 частини першої статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5459-VI, вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     10) створювати i використовувати в iнтересах розвiдки, контррозвiдувального забезпечення охорони державного кордону України, оперативно-розшукової дiяльностi, участi у боротьбi з органiзованою злочиннiстю та протидiї незаконнiй мiграцiї iнформацiйнi системи, у тому числi банки даних щодо осiб, якi перетнули державний кордон України, осiб, якi вчинили правопорушення, протидiю яким вiднесено до компетенцiї Державної прикордонної служби України, осiб, яким згiдно iз законодавством не дозволяється в'їзд в Україну або тимчасово обмежується право виїзду з України, недiйсних, викрадених i втрачених документiв на право виїзду за кордон та в iнших випадках, передбачених законами України;

     11) визначати разом iз заiнтересованими пiдприємствами, установами та органiзацiями всiх форм власностi мiсця i тривалiсть зупинок (стоянок) транспортних засобiв, що здiйснюють мiжнароднi перевезення пасажирiв та вантажiв у пунктах пропуску через державний кордон України або здiйснюють вiдповiднi перевезення через контрольнi пункти в'їзду - виїзду;

(пункт 11 частини першої статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.04.2014р. N 1207-VII)

     12) вимагати вiд фiзичних осiб припинення правопорушень i дiй, що перешкоджають здiйсненню повноважень Державної прикордонної служби України;

     13) у випадках та в порядку, передбачених законами України, розглядати справи про правопорушення, накладати стягнення або передавати матерiали про правопорушення на розгляд iнших уповноважених органiв виконавчої влади або судiв;

     14) здiйснювати адмiнiстративне затримання осiб на пiдставах i на строки, визначенi законами, у тому числi iноземцiв та осiб без громадянства, якi незаконно перетнули державний кордон України, стосовно яких прийнято в установленому порядку рiшення про передачу їх прикордонним органам сумiжної держави, на час, необхiдний для такої передачi;

     15) здiйснювати на пiдставах та в порядку, установлених законами, особистий огляд затриманих, а також оглядати i в разi потреби вилучати речi, що можуть бути речовими доказами або заподiяти шкоду здоров'ю людей;

     16) тримати осiб, затриманих в адмiнiстративному порядку, в спецiально обладнаних для цих цiлей примiщеннях;

     17) проводити вiдповiдно до закону судову експертизу паспортних документiв, якi згiдно iз законодавством використовуються пiд час перетинання державного кордону України;

     18) вiдповiдно до своєї компетенцiї обмежувати або тимчасово забороняти у випадках, якi спричиняються обставинами, пов'язаними iз забезпеченням охорони державного кордону України, та проведенням навчань i бойових стрiльб, виконання рiзних робiт, перемiщення транспортних засобiв, плавзасобiв i доступ осiб на окремi дiлянки мiсцевостi чи об'єкти у прикордоннiй смузi, контрольованих прикордонних районах, за винятком робiт на будовах, що виконуються вiдповiдно до мiжнародних договорiв, та на будовах державного значення i робiт, пов'язаних з лiквiдацiєю наслiдкiв стихiйного лиха та осередкiв особливо небезпечних iнфекцiйних захворювань;

     19) здiйснювати автоматизований обмiн iнформацiєю про транспортнi засоби, що перетнули державний кордон України, з територiальними органами Мiнiстерства внутрiшнiх справ України. Зупиняти та оглядати в межах прикордонної смуги, контрольованих прикордонних районiв самостiйно, а за їх межами - разом з вiдповiдними пiдроздiлами Нацiональної полiцiї транспортнi засоби, а також перевiряти документи, що посвiдчують особу водiя та пасажирiв, наявнiсть полiса обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв (страхового сертифiката "Зелена картка"), а також здiйснювати контроль за сплатою сум накладених стягнень за вчиненi адмiнiстративнi правопорушення, розгляд справ про якi законом вiднесено до компетенцiї Державної прикордонної служби України. При цьому вантаж, який перевозиться транспортними засобами пiд митним контролем, пiдлягає такому оглядовi тiльки разом з митними органами;

(пункт 19 частини першої статтi 20 у редакцiї Закону України вiд 24.09.2008р. N 586-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5459-VI, вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 23.12.2015р. N 901-VIII, вiд 27.02.2018р. N 2293-VIII)

     20) використовувати у порядку, встановленому законодавством, водний i повiтряний простiр України, морськi та рiчковi порти, аеропорти та аеродроми (посадковi майданчики), розташованi на територiї України, незалежно вiд їх вiдомчої належностi i призначення, одержувати навiгацiйну, метеорологiчну, гiдрографiчну та iншу iнформацiю, необхiдну для забезпечення польотiв i кораблеводiння;

     21) у встановленому законодавством порядку виконувати польоти на лiтальних апаратах Державної прикордонної служби України на повiтряних трасах, за маршрутами поза трасами, а також за встановленими маршрутами у прикордоннiй смузi, контрольованих прикордонних районах та виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi України;

     22) здiйснювати плавання на кораблях, катерах, суднах забезпечення по всiй акваторiї внутрiшнiх вод, територiального моря, прилеглої зони i виключної (морської) економiчної зони України, пiдходити до берега, будь-яких причалiв (пристаней) i здiйснювати висадку на них особового складу Державної прикордонної служби України;

(пункт 22 частини першої статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.12.2018р. N 2641-VIII)

     23) надавати дозвiл на заходження iноземних вiйськових кораблiв у внутрiшнi води, на рейди та в порти України, у тому числi вiдповiдно до прийнятих у встановленому порядку рiшень про допуск пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України, схвалених Верховною Радою України;

     24) проводити в установленому порядку огляд українських та iноземних невiйськових суден, що допустили порушення законодавства пiд час плавання i перебування в прилеглiй зонi, територiальному морi, внутрiшнiх водах, а також пiд час стоянки суден у портах України, супроводжувати їх кораблями та катерами Державної прикордонної служби України в порти або за межi територiальних вод України;

(пункт 24 частини першої статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.12.2018р. N 2641-VIII)

     25) зупиняти та оглядати в установленому порядку судна i плавзасоби, що ведуть промисел риби та iнших водних живих ресурсiв, здiйснюють пошук, дослiдження та операцiї, пов'язанi з таким промислом, виконують iншi роботи у виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi України, прилеглiй зонi та територiальному морi; перевiряти документи на ведення рибного промислу та виконання iнших робiт;

(пункт 25 частини першої статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.12.2018р. N 2641-VIII)

     26) зупиняти або припиняти рибний промисел, морськi науковi дослiдження, iншi роботи у територiальному морi, прилеглiй зонi, виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi та внутрiшнiх водах України в разi вiдсутностi вiдповiдного дозволу (погодження) або порушення правил їх проведення, установлених законодавством;

(пункт 26 частини першої статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.12.2018р. N 2641-VIII)

     261) зупиняти та оглядати в установленому порядку судна i плавзасоби, що знаходяться в зонi охорони пiдводної культурної та археологiчної спадщини, перевiряти документи (дозволи), що пiдтверджують право на перебування в охоронюванiй зонi та (чи) проведення наукових археологiчних дослiджень;

(частину першу статтi 20 доповнено пунктом 261 згiдно iз Законом України вiд 13.01.2011р. N 2947-VI)

     27) вiдвiдувати, оглядати та перебувати на штучних островах, в установках i спорудах, що знаходяться у виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi, територiальному морi та внутрiшнiх водах України, а також перевiряти документи, якi посвiдчують право на проведення робiт, спорудження штучних островiв, установок, споруд i встановлення зон безпеки навколо них;

     28) затримувати судна, що допускають порушення законодавства про виключну (морську) економiчну зону України, прилеглу зону України або норм мiжнародного права, i доставляти їх в один з вiдкритих для заходження iноземних невiйськових суден портiв України;

(пункт 28 частини першої статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.12.2018р. N 2641-VIII)

     29) тимчасово обмежувати мореплавство та забороняти вихiд у море українських невiйськових суден i плавзасобiв незалежно вiд форми власностi, якi допустили порушення встановленого порядку плавання i перебування у прилеглiй зонi, територiальному морi та внутрiшнiх водах України;

(пункт 29 частини першої статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.12.2018р. N 2641-VIII)

     30) забороняти сходження на берег i перебування на березi членiв екiпажiв iноземних невiйськових суден та iнших осiб, що перебувають на них i допустили правопорушення пiд час плавання та перебування в територiальному морi, внутрiшнiх водах, а також пiд час стоянки суден у портах України;

     31) здiйснювати розвiдувальнi, контррозвiдувальнi та оперативно-розшуковi заходи згiдно iз законами України;

     32) здiйснювати за домовленiстю з авiаперевiзниками в iноземних аеропортах попередню перевiрку правових пiдстав для в'їзду в Україну iноземцiв та осiб без громадянства;

     33) у взаємодiї з митними органами та iншими державними органами здiйснювати заходи щодо недопущення незаконного перемiщення через державний кордон України вантажiв, стосовно яких законодавством встановлено заборони i обмеження, вилучати такi вантажi в разi здiйснення спроби перемiщення їх через державний кордон України або самостiйно в ходi проведення оперативно-розшукових заходiв та передавати їх за призначенням у встановленому порядку;

(пункт 33 частини першої статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 05.11.2009р. N 1710-VI, вiд 04.07.2013р. N 406-VII)

     34) запрошувати осiб до пiдроздiлiв Державної прикордонної служби України для з'ясування обставин незаконного перетинання державного кордону України, порушення режиму державного кордону, прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон України, контрольних пунктах в'їзду - виїзду, порядку в'їзду на тимчасово окуповану територiю та виїзду з неї, а також iнших правопорушень, розгляд справ про якi законом вiднесено до компетенцiї Державної прикордонної служби України. У разi потреби з'ясування обставин зазначених порушень може здiйснюватися i в iнших мiсцях;

(пункт 34 частини першої статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 15.04.2014р. N 1207-VII, вiд 27.02.2018р. N 2293-VIII)

     35) на пiдставах, передбачених законами, скорочувати строк перебування в Українi iноземцiв та осiб без громадянства, затриманих у межах контрольованих прикордонних районiв;

     36) користуватися на договiрних засадах службовими примiщеннями пiдприємств, установ та органiзацiй усiх форм власностi, вiйськових частин вiйськових формувань, а також житловими та iншими примiщеннями громадян;

     37) використовувати у встановленому порядку транспортнi засоби, плавзасоби громадян, пiдприємств, установ та органiзацiй усiх форм власностi (крiм транспортних засобiв, плавзасобiв дипломатичних та iнших представництв iноземних держав та органiзацiй) для проїзду до мiсця незаконного перетинання державного кордону України, припинення злочину, доставки до лiкувальних закладiв осiб, що потребують термiнової медичної допомоги, з наступним вiдшкодуванням витрат i збиткiв цим громадянам, пiдприємствам, установам та органiзацiям згiдно iз законодавством;

     38) використовувати засоби електричного зв'язку центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй усiх форм власностi пiд час припинення збройних конфлiктiв та iнших провокацiй на державному кордонi України, вiдбиття вторгнення на територiю України збройних формувань, лiквiдацiї диверсiйно-розвiдувальних груп, а також в iнших випадках на умовах, погоджених у встановленому порядку, з наступним вiдшкодуванням пов'язаних з цим витрат згiдно iз законодавством;

     39) подавати органам виконавчої влади та органам мiсцевого самоврядування обов'язковi для розгляду пропозицiї щодо припинення порушень законодавства з питань охорони державного кордону України та усунення передумов до їх вчинення;

     40) одержувати в установленому законом порядку за письмовими запитами керiвникiв пiдроздiлiв з оперативно-розшукової роботи чи розвiдувального органу вiдомостi з автоматизованих iнформацiйних i довiдкових систем та банкiв даних, створюваних Верховним Судом, Офiсом Генерального прокурора, Нацiональним банком України, Антимонопольним комiтетом України, Фондом державного майна України, мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування України;

(пункт 40 статтi 20 у редакцiї Закону України вiд 19.06.2003р. N 965-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     41) матерiально i морально заохочувати осiб, якi надають Державнiй прикордоннiй службi України допомогу у виконаннi покладених на неї завдань;

     42) спiвпрацювати вiдповiдно до законодавства з iноземними дипломатичними i консульськими установами в питаннях, що належать до компетенцiї Державної прикордонної служби України i стосуються обмеження чи поновлення прав iноземцiв та осiб без громадянства;

     43) взаємодiяти з питань охорони державного кордону України, протидiї незаконнiй мiграцiї, незаконному обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, транскордоннiй злочинностi, контрабанднiй дiяльностi з компетентними органами та вiйськовими формуваннями iноземних держав, мiжнародними органiзацiями в порядку i на засадах, установлених законодавством;

     44) пiд час безпосереднього виконання завдань з охорони державного кордону при несеннi служби у складi прикордонних нарядiв або здiйсненнi оперативно-розшукової дiяльностi безоплатно користуватися всiма видами мiського пасажирського транспорту загального користування (крiм таксi), засобами залiзничного, водного транспорту примiського сполучення та автобусами примiських маршрутiв, а також попутним транспортом;

     45) у порядку, передбаченому законодавством, одержувати i використовувати земельнi дiлянки для розмiщення стацiонарних технiчних засобiв та iнженерних споруд на державному кордонi України, розташування органiв, пiдроздiлiв, навчальних закладiв, пiдприємств, установ та органiзацiй Державної прикордонної служби України, пунктiв (мiсць) тимчасового тримання осiб, базування кораблiв i катерiв, авiацiйних пiдроздiлiв, стрiльбищ i навчальних полiв тощо.

     46) у порядку, визначеному мiжнародними договорами України, здiйснювати спiльний прикордонний контроль та iншi заходи з охорони державного кордону на територiї сумiжних держав;

(частину першу статтi 20 доповнено пунктом 46 згiдно iз Законом України вiд 05.11.2009р. N 1710-VI)

     47) закрiплювати на форменому одязi, службових транспортних засобах автоматичну фото- i вiдеотехнiку та використовувати отриману з неї iнформацiю для запобiгання, виявлення або фiксування правопорушень та забезпечення публiчної безпеки i правопорядку в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України, контрольних пунктах в'їзду-виїзду, а також у контрольованих прикордонних районах та у межах виключної (морської) економiчної зони України.

(частину першу статтi 20 доповнено пунктом 47 згiдно iз Законом України вiд 27.02.2018р. N 2293-VIII)

     У випадках, передбачених законом, посадовi та службовi особи Державної прикордонної служби України здiйснюють також i iншi повноваження.

     Стаття 21. Застосування фiзичної сили, спецiальних засобiв, зброї та бойової технiки особовим складом Державної прикордонної служби України

(назва статтi 21 у редакцiї Закону України вiд 06.12.2018р. N 2641-VIII)

     Вiйськовослужбовцi, а також працiвники Державної прикордонної служби України, якi вiдповiдно до їх службових повноважень можуть залучатися до оперативно-службової дiяльностi, пiд час виконання завдань з охорони державного кордону та суверенних прав України в її прилеглiй зонi, виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi в межах повноважень, визначених цим Законом, законами України "Про державний кордон України", "Про прилеглу зону України", "Про виключну (морську) економiчну зону України", мають право в порядку i випадках, передбачених Законом України "Про Нацiональну полiцiю", вiйськовими статутами Збройних Сил України та iншими нормативно-правовими актами, застосовувати фiзичну силу, використовувати службових собак, а також зберiгати, носити спецiальнi засоби i зброю, використовувати i застосовувати їх самостiйно або у складi пiдроздiлiв.

(частина перша статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 02.07.2015р. N 580-VIII, вiд 06.12.2018р. N 2641-VIII)

     Крiм пiдстав, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, зброя кораблiв та катерiв Морської охорони Державної прикордонної служби України може застосовуватися:

     1) без попередження з метою:

     вiдбиття збройного нападу та вторгнення на територiю України озброєних вiйськових груп i злочинних угруповань;

     припинення збройних конфлiктiв та збройних провокацiй;

     вiдбиття нападу (надання допомоги для вiдбиття нападу) на кораблi (катери) та судна Державної прикордонної служби України або iншi судна пiд Державним прапором України;

     припинення збройного опору;

     2) пiсля попереджувальної стрiльби з метою:

     затримання суден, якi порушили законодавство України про державний кордон або митне, фiскальне (податкове), iммiграцiйне (мiграцiйне), санiтарне законодавство України, пiд час переслiдування по гарячих слiдах, що розпочалося у територiальному морi або прилеглiй зонi України, або суден, якi порушили законодавство України про виключну (морську) економiчну зону України пiд час переслiдування по гарячих слiдах, у разi невиконання вимоги зупинитися, якщо судно намагається зникнути, а iншi можливостi для його зупинення вичерпанi;

     припинення ворожих дiй суден щодо узбережжя України, пiдводних та надводних об'єктiв пiд Державним прапором України.

(статтю 21 доповнено новою частиною другою згiдно iз Законом України вiд 06.12.2018р. N 2641-VIII, у зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою)

     Не допускається застосування зброї в напрямку територiї сумiжної держави, за винятком випадкiв вiдбиття збройного нападу та вторгнення на територiю України озброєних вiйськових груп i злочинних угруповань, припинення збройних провокацiй, а також для вiдбиття нападу або припинення збройного опору осiб, якi незаконно перетинають чи намагаються незаконно перетнути державний кордон України.

     Стаття 22. Сприяння органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, громадських об'єднань i громадян виконанню завдань Державною прикордонною службою України

     Органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування, їх службовi i посадовi особи в межах своїх повноважень сприяють Державнiй прикордоннiй службi України в охоронi державного кордону та суверенних прав України в її виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi.

     Державна прикордонна служба України має право для виконання покладених на неї завдань залучати до спiвробiтництва на платнiй та безоплатнiй основi осiб за їх згодою, а також громадськi формування з охорони громадського порядку i державного кордону у порядку, встановленому законами, що регулюють оперативно-розшукову дiяльнiсть та участь громадян в охоронi державного кордону України.

Роздiл V
ПРАВОВИЙ ТА СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

     Стаття 23. Правове становище особового складу Державної прикордонної служби України

     Вiйськовослужбовцям (крiм вiйськовослужбовцiв строкової служби), а також працiвникам Державної прикордонної служби України, якi вiдповiдно до їх службових повноважень можуть залучатися до оперативно-службової дiяльностi, видаються службовi та спецiальнi посвiдчення, а також вiдповiднi знаки (жетони).

     Законнi вимоги i розпорядження вiйськовослужбовцiв та працiвникiв Державної прикордонної служби України, якi вiдповiдно до їх службових повноважень залученi до оперативно-службової дiяльностi, є обов'язковими для виконання громадянами України, iноземцями, особами без громадянства, посадовими i службовими особами.

     Вiйськовослужбовцi та працiвники Державної прикордонної служби України пiд час виконання покладених на них обов'язкiв керуються тiльки законами, дiють на пiдставi, у межах повноважень та у спосiб, що передбаченi Конституцiєю та законами України. Нiхто iнший, за винятком уповноважених посадових осiб державних органiв у передбачених Конституцiєю та законами України випадках, не вправi втручатися у законну дiяльнiсть вiйськовослужбовцiв та працiвникiв Державної прикордонної служби України.

     Нiхто не має права покласти на особовий склад Державної прикордонної служби України виконання завдань i обов'язкiв, не передбачених законами України.

     З метою попередження корупцiї вiйськовослужбовцям та працiвникам Державної прикордонної служби України пiд час здiйснення прикордонного контролю забороняється:

     1) приймати будь-якi предмети (речi) вiд будь-яких осiб та передавати предмети (речi) будь-кому, якщо iнше не встановлено законодавством України;

     2) надавати будь-кому iнформацiю про осiб, транспортнi засоби, вантажi, що перемiщуються через державний кордон або через контрольнi пункти в'їзду - виїзду, якщо iнше не передбачено законом;

(пункт 2 частини п'ятої статтi 23 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.04.2014р. N 1207-VII)

     3) надавати переваги в перетинаннi державного кордону або в'їзду на тимчасово окуповану територiю та виїзду з неї особам, транспортним засобам та вантажам, крiм випадкiв, установлених законами;

(пункт 3 частини п'ятої статтi 23 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 15.04.2014р. N 1207-VII, вiд 15.07.2021р. N 1664-IX)

     4) мати будь-якi особистi засоби зв'язку, що не належать Державнiй прикордоннiй службi України та не входять до предметiв екiпiрування прикордонного наряду;

     5) мати при собi грошовi кошти понад розмiр, встановлений сцентральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони державного кордону України.

(статтю 23 доповнено новою частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 05.11.2009р. N 1710-VI)

     Зазначенi особи зобов'язанi на вимогу своїх прямих начальникiв або посадових чи службових осiб пiдроздiлiв внутрiшньої безпеки надати можливiсть перевiрити дотримання ними зазначених обмежень.

(статтю 23 доповнено новою частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 05.11.2009р. N 1710-VI, у зв'язку з цим частини п'яту - сьому вважати вiдповiдно частинами сьомою - дев'ятою)

     Втручання в дiяльнiсть Державної прикордонної служби України тягне за собою вiдповiдальнiсть, передбачену законом.

     Вiйськовослужбовцi Державної прикордонної служби України мають право на носiння вiйськової форми одягу iз знаками розрiзнення, зразки яких затверджуються вiдповiдно до Закону України "Про вiйськовий обов'язок i вiйськову службу".

(частина шоста статтi 23 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 11.05.2007р. N 1014-V, у редакцiї Закону України вiд 01.07.2015р. N 567-VIII)

     Використання вiйськових звань, вiдзнак, форменого одягу, службових чи спецiальних посвiдчень, знакiв (жетонiв) особою, яка не належить до особового складу Державної прикордонної служби України, тягне за собою вiдповiдальнiсть, передбачену законом.

     Стаття 24. Правовий захист особового складу Державної прикордонної служби України

     Вiйськовослужбовцi та працiвники Державної прикордонної служби України пiд час виконання покладених на них обов'язкiв є представниками влади, недоторканнiсть особи, честь i гiднiсть яких охороняються законом.

     Недоторканнiсть особи вiйськовослужбовця, а також працiвника Державної прикордонної служби України, який вiдповiдно до його службових повноважень залучений до оперативно-службової дiяльностi, їх честь i гiднiсть охороняються законом.

     Привiд, затримання та арешт i пов'язанi з цим обшук, особистий огляд та огляд речей вiйськовослужбовця, працiвника Державної прикордонної служби України пiд час здiйснення ним прикордонного контролю проводиться пiсля закiнчення несення ним служби або замiни його iншим вiйськовослужбовцем чи працiвником Державної прикордонної служби України, а у разi нагальної необхiдностi здiйснити це невiдкладно - лише в присутностi уповноваженого представника органу охорони державного кордону.

(статтю 24 доповнено новою частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 05.11.2009р. N 1710-VI, у зв'язку з цим частини третю - п'яту вважати вiдповiдно частинами четвертою - шостою)

     Вчинення кримiнальних та адмiнiстративних правопорушень щодо членiв сiмей вiйськовослужбовцiв та працiвникiв Державної прикордонної служби України у зв'язку з виконанням ними службових обов'язкiв тягне за собою вiдповiдальнiсть, передбачену законом.

(частина четверта статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.05.2013р. N 245-VII)

     Вчинення кримiнальних та адмiнiстративних правопорушень щодо вiйськовослужбовцiв або працiвникiв Державної прикордонної служби України, якi звiльнилися зi служби чи з роботи, а також членiв їхнiх сiмей, у зв'язку з їх попередньою службовою дiяльнiстю, а так само i щодо особи, яка вiдповiдно до закону бере участь в охоронi державного кордону України, та членiв її сiм'ї тягне за собою вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

(частина п'ята статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.05.2013р. N 245-VII)

     Вiйськовослужбовцi та працiвники Державної прикордонної служби України, якi виконують завдання за кордоном, перебувають пiд захистом України.

     Стаття 25. Соцiальний захист особового складу Державної прикордонної служби України

     Держава забезпечує соцiальний захист особового складу Державної прикордонної служби України вiдповiдно до Конституцiї України, цього Закону та iнших актiв законодавства.

     Пенсiйне забезпечення вiйськовослужбовцiв Державної прикордонної служби України здiйснюється у порядку та у розмiрах, встановлених Законом України "Про пенсiйне забезпечення осiб, звiльнених з вiйськової служби, та деяких iнших осiб".

(частина друга статтi 25 у редакцiї Закону України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.11.2006р. N 328-V)

     Вiйськовослужбовцi Державної прикордонної служби України користуються правовими i соцiальними гарантiями вiдповiдно до Закону України "Про соцiальний та правовий захист вiйськовослужбовцiв та членiв їх сiмей", цього Закону, iнших актiв законодавства.

     Соцiальний захист працiвникiв Державної прикордонної служби України забезпечується на загальних пiдставах вiдповiдно до законодавства про працю, якщо iнше не передбачено трудовим договором.

     Особовому складу Державної прикордонної служби України гарантується безоплатне медичне забезпечення, яке здiйснюється в лiкувально-профiлактичних закладах Державної прикордонної служби України.

     Дiти загиблих пiд час виконання службових обов'язкiв вiйськовослужбовцiв, а також працiвникiв Державної прикордонної служби України, якi вiдповiдно до їх службових повноважень були залученi до оперативно-службової дiяльностi, мають право вступу до навчальних закладiв Державної прикордонної служби України поза конкурсом.

     Стаття 26. Виплата одноразової грошової допомоги у разi загибелi (смертi), iнвалiдностi або часткової втрати працездатностi без встановлення iнвалiдностi вiйськовослужбовцiв Державної прикордонної служби України та компенсацiйної виплати у випадку заподiяння шкоди майну вiйськовослужбовцiв i працiвникiв Державної прикордонної служби України чи їх близьким родичам

(назва статтi 26 у редакцiї Закону України вiд 03.11.2006р. N 328-V, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 11.05.2007р. N 1014-V, вiд 04.07.2012р. N 5040-VI)

     Виплата одноразової грошової допомоги у разi загибелi (смертi), iнвалiдностi або часткової втрати працездатностi без встановлення iнвалiдностi вiйськовослужбовця Державної прикордонної служби України здiйснюється в порядку та на умовах, визначених Законом України "Про соцiальний i правовий захист вiйськовослужбовцiв та членiв їх сiмей".

(частина перша статтi 26 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.11.2006р. N 328-V)
(дiю частини першої статтi 26 зупинено на 2007 рiк згiдно iз Законом України вiд 19.12.2006р. N 489-V)
(частина перша статтi 26 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 11.05.2007р. N 1014-V, у редакцiї Закону України вiд 04.07.2012р. N 5040-VI)

     У разi загибелi (смертi) вiйськовослужбовця Державної прикордонної служби України пiд час виконання ним обов'язкiв вiйськової служби за його сiм'єю зберiгається право на одержання жилого примiщення для постiйного проживання.

(статтю 26 доповнено новою частиною другою згiдно iз Законом України вiд 03.11.2006р. N 328-V, у зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою, частина друга статтi 26 у редакцiї Закону України вiд 04.07.2012р. N 5040-VI)

     Шкода, заподiяна майну вiйськовослужбовця або працiвника Державної прикордонної служби України чи його близьким родичам у зв'язку з виконанням ним обов'язкiв вiйськової служби з безпосередньої охорони державного кордону України чи її суверенних прав у виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi, компенсується в установленому законом порядку за рахунок коштiв державного бюджету.

(частина третя статтi 26 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 11.05.2007р. N 1014-V)

Роздiл VI
ФIНАНСУВАННЯ I ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

     Стаття 27. Фiнансування дiяльностi Державної прикордонної служби України

     Фiнансування дiяльностi Державної прикордонної служби України здiйснюється за рахунок коштiв Державного бюджету України та iнших джерел, передбачених законодавством.

     Пiльги, компенсацiї та гарантiї, передбаченi цим Законом, надаються за рахунок i в межах бюджетних асигнувань на утримання вiдповiдних бюджетних установ.

(статтю 27 доповнено частиною другою згiдно iз Законом України вiд 28.12.2007 р. N 107-VI)
(змiни, внесенi пунктом 81 роздiлу II Закону України вiд 28.12.2007р. N 107-VI, визнано такими, що не вiдповiдають Конституцiї України (є неконституцiйними), згiдно з Рiшенням Конституцiйного Суду України вiд 22.05.2008р. N 10-рп/2008)

     Стаття 28. Забезпечення дiяльностi Державної прикордонної служби України

     Забезпечення дiяльностi органiв Державної прикордонної служби України здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони державного кордону, через державне оборонне замовлення та закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти.

     Мiсцевi органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування сприяють Державнiй прикордоннiй службi України, її органам у розв'язаннi житлових та iнших соцiально-побутових проблем, забезпеченнi транспортними засобами i зв'язком. Державна прикордонна служба України звiльняється вiд передачi мiсцевим державним адмiнiстрацiям або органам мiсцевого самоврядування частини житла, побудованого за рахунок цiльових державних капiтальних вкладень та iнших коштiв. Житло державного житлового фонду, що звiльняється вiйськовослужбовцями Державної прикордонної служби України, передається у встановленому порядку її вiдповiдним органам для його повторного заселення.

     Державна прикордонна служба України має службовi примiщення та iншi споруди, об'єкти охорони здоров'я, навчального, науково-дослiдного, господарського та соцiально-культурного призначення, службовий житловий фонд.

     Майно, закрiплене за центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони державного кордону, органами Державної прикордонної служби України, її навчальними закладами, установами та органiзацiями, є державною власнiстю i належить їм на правi оперативного управлiння.

Роздiл VII
КОНТРОЛЬ I НАГЛЯД ЗА ДIЯЛЬНIСТЮ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

     Стаття 29. Контроль Верховної Ради України за дiяльнiстю Державної прикордонної служби України

     Голова Державної прикордонної служби України систематично iнформує Верховну Раду України про виконання Державною прикордонною службою України покладених на неї завдань, додержання законодавства, забезпечення прав i свобод людини та з iнших питань.

     Голова Державної прикордонної служби України щороку, не пiзнiше 1 березня, подає Верховнiй Радi України письмовий звiт про дiяльнiсть Державної прикордонної служби України.

(частина друга статтi 29 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.12.2020р. N 1052-IX)

     Стаття 30. Контроль Президента України за дiяльнiстю Державної прикордонної служби України

     Контроль за дiяльнiстю Державної прикордонної служби України здiйснюється Президентом України вiдповiдно до повноважень, визначених Конституцiєю України.

     Голова Державної прикордонної служби України систематично iнформує Президента України, Раду нацiональної безпеки i оборони України з основних питань дiяльностi Державної прикордонної служби України, а також щороку подає Президенту України письмовий звiт про дiяльнiсть Державної прикордонної служби України.

     Стаття 31. Контроль за господарською i фiнансовою дiяльнiстю Державної прикордонної служби України

     Контроль за господарською i фiнансовою дiяльнiстю Державної прикордонної служби України здiйснюється в порядку, визначеному законами України.

     Стаття 32. Нагляд за дотриманням законностi в дiяльностi Державної прикордонної служби України

     Нагляд за додержанням законностi в дiяльностi Державної прикордонної служби України здiйснюється в порядку, визначеному Конституцiєю та законами України.

Роздiл VIII
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРI ДIЯЛЬНОСТI ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

     Стаття 33. Вiдповiдальнiсть особового складу Державної прикордонної служби України

     Вiйськовослужбовцi та працiвники Державної прикордонної служби України самостiйно приймають рiшення в межах своїх повноважень, керуючись Конституцiєю i законами України, iншими нормативно-правовими актами та наказами прямих начальникiв. Наказ, який є явно злочинним, виконанню не пiдлягає. Посадовi особи, якi вiддали такий наказ, несуть вiдповiдальнiсть i вiдшкодовують заподiяну внаслiдок його виконання шкоду згiдно iз законом.

     За протиправнi дiї чи бездiяльнiсть вiйськовослужбовцi та працiвники Державної прикордонної служби України несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

     Вiйськовослужбовцi та працiвники Державної прикордонної служби України, якi виконують свої обов'язки вiдповiдно до наданих цим Законом повноважень, не несуть вiдповiдальностi за заподiяну не з їх вини iншим особам майнову шкоду. Така шкода у разi недоведення вини цих осiб компенсується вiдповiдно до законiв за рахунок Державного бюджету України.

     Стаття 34. Вiдповiдальнiсть за неправомiрнi дiї, що перешкоджають реалiзацiї повноважень Державної прикордонної служби України

     Непокора або опiр законним вимогам вiйськовослужбовцiв та працiвникiв Державної прикордонної служби України, неправомiрне втручання в їх законну дiяльнiсть тягне за собою вiдповiдальнiсть, передбачену законом.

Роздiл IX
ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 серпня 2003 року, крiм частини другої статтi 6 цього Закону, яка набирає чинностi з 1 сiчня 2005 року. До набрання нею чинностi загальна чисельнiсть Державної прикордонної служби України становитиме:

     до 1 сiчня 2004 року - 45000 осiб, у тому числi 42000 вiйськовослужбовцiв;

     з 1 сiчня 2004 року - 48000 осiб, у тому числi 42000 вiйськовослужбовцiв.

     2. З набранням чинностi цим Законом втрачають чиннiсть:

     1) Закон України "Про Прикордоннi вiйська України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 2, ст. 7; 1996 р., N 37, ст. 167; 1999 р., N 48, ст. 419; 2002 р., N 16, ст. 113, N 33, ст. 236);

     2) Закон України "Про загальну структуру i чисельнiсть Прикордонних вiйськ України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 18, ст. 158; 2002 р., N 48, ст. 360);

     3) Постанова Верховної Ради України вiд 4 листопада 1991 року "Про порядок комплектування, вiйськового, матерiально-технiчного i фiнансового забезпечення Прикордонних вiйськ України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 2, ст. 9, N 29, ст. 400; 1996 р., N 37, ст. 167);

     4) Постанова Верховної Ради України вiд 4 листопада 1991 року "Про порядок введення в дiю Закону України "Про Прикордоннi вiйська України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 2, ст. 8).

     3. Державна прикордонна служба України є правонаступником Прикордонних вiйськ України, створюється на їх основi, у тому числi матерiально-технiчнiй базi, у межах штатної чисельностi та фiнансування за станом на 1 сiчня 2003 року.

     4. До приведення у вiдповiднiсть iз Законом України "Про Державну прикордонну службу України" закони та iншi нормативно-правовi акти застосовуються у частинi, що не суперечить цьому Закону.

     5. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом шести мiсяцiв пiсля набрання чинностi цим Законом привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
3 квiтня 2003 року
N 661-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.