ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо вдосконалення регулювання вiдносин у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кримiнальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131):

     1) в абзацi другому частини першої статтi 286 слова "до ста" замiнити словами "вiд двохсот до п'ятисот";

     2) у статтi 287:

     в абзацi першому слова "яка перебуває в станi сп'янiння" замiнити словами "яка перебуває в станi алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують її увагу та швидкiсть реакцiї";

     в абзацi другому слова "до ста" замiнити словами "вiд двохсот до п'ятисот";

     3) у статтi 288:

     в абзацi першому слова "шляхiв" та "шляхових споруд" замiнити вiдповiдно словами "автомобiльних дорiг" та "дорожнiх споруд";

     в абзацi другому слова "до ста" замiнити словами "вiд двохсот до п'ятисот";

     4) в абзацi другому статтi 290 слова "вiд п'ятдесяти до двохсот" замiнити словами "вiд ста п'ятдесяти до двохсот п'ятдесяти";

     5) у статтi 291:

     абзац перший пiсля слiв "що убезпечують рух" доповнити словами "а також правил, норм i стандартiв виготовлення, переобладнання, ремонту транспортних засобiв";

     в абзацi другому слова "до ста" замiнити словами "вiд двохсот до п'ятисот".

     2. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) у частинi другiй статтi 13 слова i цифри "частинами першою i другою статтi 130" замiнити словами i цифрами "частинами першою, другою i третьою статтi 130, статтею 139";

     2) доповнити статтею 141 такого змiсту:

     "Стаття 141. Вiдповiдальнiсть власникiв (спiввласникiв) транспортних засобiв

     До адмiнiстративної вiдповiдальностi за правопорушення у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху у разi їх фiксацiї працюючими в автоматичному режимi спецiальними технiчними засобами, що мають функцiї фото- i кiнозйомки, вiдеозапису, чи засобами фото- i кiнозйомки, вiдеозапису притягаються власники (спiввласники) транспортних засобiв.

     За наявностi обставин, якi свiдчать про вчинення порушення, передбаченого частиною першою цiєї статтi, iншою особою, власник (спiввласник) транспортного засобу може протягом десяти днiв з дня вручення йому постанови про накладення штрафу повiдомити про вiдповiднi обставини (транспортний засiб знаходився у володiннi чи користуваннi iншої особи, вибув з його володiння внаслiдок протиправних дiй iнших осiб тощо) орган (посадову особу), що винiс постанову про накладення адмiнiстративного стягнення. На перiод з'ясування та перевiрки цих обставин виконання постанови про накладення адмiнiстративного стягнення зупиняється до моменту встановлення особи, яка вчинила це правопорушення";

     3) у статтi 15:

     у третьому реченнi частини першої слова "виправнi роботи" замiнити словами "громадськi роботи, виправнi роботи";

     частину третю виключити;

     друге речення частини четвертої викласти в такiй редакцiї: "У випадках, зазначених у цiй статтi, органи (посадовi особи), яким надано право накладати адмiнiстративнi стягнення, передають матерiали про правопорушення вiдповiдним органам для вирiшення питання про притягнення винних до дисциплiнарної вiдповiдальностi";

     4) частину першу статтi 24 доповнити пунктом 51 такого змiсту:

     "51) громадськi роботи";

     5) частину першу статтi 30 замiнити двома частинами такого змiсту:

     "Позбавлення наданого даному громадяниновi права полювання застосовується на строк до трьох рокiв за грубе або систематичне порушення порядку користування цим правом.

     Позбавлення наданого даному громадяниновi права керування транспортними засобами застосовується на строк до трьох рокiв за грубе або повторне порушення порядку користування цим правом або на строк до десяти рокiв за систематичне порушення порядку користування цим правом".

     У зв'язку з цим частини другу та третю вважати вiдповiдно частинами третьою та четвертою;

     у частинi третiй слова "в станi алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння" замiнити словами "в станi алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують їх увагу та швидкiсть реакцiї", а слова "на наявнiсть алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння" замiнити словами "на наявнiсть алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або щодо перебування пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують їх увагу та швидкiсть реакцiї";

     6) доповнити статтею 301 такого змiсту:

     "Стаття 301. Громадськi роботи

     Громадськi роботи полягають у виконаннi особою, яка вчинила адмiнiстративне правопорушення, у вiльний вiд роботи чи навчання час безоплатних суспiльно корисних робiт, вид яких визначають органи мiсцевого самоврядування.

     Громадськi роботи призначаються районним, районним у мiстi, мiським чи мiськрайонним судом (суддею) на строк вiд двадцяти до шiстдесяти годин i вiдбуваються не бiльш як чотири години на день.

     Громадськi роботи не призначаються особам, визнаним iнвалiдами першої або другої групи, вагiтним жiнкам, жiнкам, старше 55 рокiв та чоловiкам, старше 60 рокiв";

     7) у статтi 38:

     частину першу доповнити словами "за винятком випадкiв, коли справи про адмiнiстративнi правопорушення вiдповiдно до цього Кодексу пiдвiдомчi суду (суддi)";

     пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Якщо справи про адмiнiстративнi правопорушення вiдповiдно до цього Кодексу чи iнших законiв пiдвiдомчi суду (суддi), стягнення може бути накладено не пiзнiш як через три мiсяцi з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушеннi - не пiзнiш як через три мiсяцi з дня його виявлення".

     У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

     8) абзац другий статтi 80 викласти в такiй редакцiї:

     "тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб, громадян - суб'єктiв господарської дiяльностi вiд вiсiмдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     9) в абзацi другому статтi 81 слова "вiд одного до трьох" замiнити словами "вiд тридцяти до п'ятдесяти";

     10) абзац другий статтi 108 викласти в такiй редакцiї:

     "тягне за собою накладення штрафу вiд шести до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавлення права керування зазначеними машинами на строк до одного мiсяця";

     11) у частинi шостiй статтi 116 слова i цифри "частинi третiй статтi 130, частинi першiй статтi 131" замiнити словами i цифрами "частинi п'ятiй статтi 130";

     12) статтю 121 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 121. Порушення водiями правил експлуатацiї транспортних засобiв, правил користування ременями безпеки або мотошоломами

     Керування водiями транспортними засобами, що мають несправностi гальмової системи, рульового управлiння, тягово-зчiпного пристрою, зовнiшнiх свiтлових приладiв (темної пори доби) чи iншi технiчнi несправностi, з якими вiдповiдно до встановлених правил експлуатацiя їх забороняється, або переобладнаними з порушенням вiдповiдних правил, норм i стандартiв, або такими, що своєчасно не пройшли державного технiчного огляду, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд двадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Керування водiями транспортними засобами, якi використовуються для надання послуг з перевезення пасажирiв, що мають несправностi, передбаченi частиною першою цiєї статтi, або технiчний стан i обладнання яких не вiдповiдає вимогам стандартiв, правил дорожнього руху i технiчної експлуатацiї, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд сорока до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною першою або другою цiєї статтi, -

     тягне за собою позбавлення права керування транспортними засобами на строк вiд трьох до шести мiсяцiв або адмiнiстративний арешт на строк вiд п'яти до десяти дiб.

     Порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами -

     тягне за собою накладення штрафу вiд трьох до п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Керування водiями транспортними засобами, не зареєстрованими або не перереєстрованими в установленому порядку, без номерного знака або з номерним знаком, що не належить цьому засобу чи не вiдповiдає вимогам стандартiв, або з номерним знаком, закрiпленим у не встановленому для цього мiсцi, закритим iншими предметами чи забрудненим, що не дозволяє чiтко визначити символи номерного знака з вiдстанi двадцяти метрiв, перевернутим чи неосвiтленим, а також без талона про проходження державного технiчного огляду чи з талоном, що не належить цьому засобу або не вiдповiдає вимогам стандарту, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною п'ятою цiєї статтi, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд п'ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськi роботи на строк вiд тридцяти до сорока годин, з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.

     Пiд транспортними засобами у статтях 121 - 126, 1271 - 1281, частинах першiй i другiй статтi 129, частинах першiй - четвертiй статтi 130, статтях 1321, 1331, 1332, 139 i 140 слiд розумiти всi види автомобiлiв, трактори та iншi самохiднi машини, трамваї i тролейбуси, а також мотоцикли та iншi транспортнi засоби";

     13) статтю 1211 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 1211. Експлуатацiя водiями транспортних засобiв, iдентифiкацiйнi номери складових частин яких не вiдповiдають записам у реєстрацiйних документах

     Експлуатацiя водiями транспортних засобiв, iдентифiкацiйнi номери складових частин яких не вiдповiдають записам у реєстрацiйних документах, знищенi або пiдробленi, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд п'ятнадцяти до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     14) доповнити статтею 1212 такого змiсту:

     "Стаття 1212. Порушення правил перевезення пасажирiв при наданнi послуг з перевезення пасажирiв

     Перевезення водiями транспортних засобiв, що працюють у режимi маршрутних таксi, пасажирiв понад максимальну кiлькiсть, передбачену технiчною характеристикою транспортного засобу або визначену в реєстрацiйних документах на цей транспортний засiб, а також перевезення водiями транспортних засобiв, що здiйснюють мiжмiськi чи мiжнароднi перевезення, пасажирiв, кiлькiсть яких перевищує кiлькiсть мiсць для сидiння, передбачену технiчною характеристикою транспортного засобу або визначену в реєстрацiйних документах на цей транспортний засiб, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Порушення водiями транспортних засобiв, що працюють у режимi маршрутних таксi, правил зупинки пiд час здiйснення посадки (висадки) пасажирiв -

     тягне за собою накладення штрафу вiд п'ятнадцяти до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Перевезення пасажирiв на автобусному маршрутi протяжнiстю понад п'ятсот кiлометрiв одним водiєм -

     тягне за собою накладення штрафу вiд десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     15) статтю 122 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 122. Перевищення водiями транспортних засобiв встановлених обмежень швидкостi руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення iнших правил дорожнього руху

     Перевищення водiями транспортних засобiв встановлених обмежень швидкостi руху транспортних засобiв бiльш як на двадцять кiлометрiв на годину, порушення вимог дорожнiх знакiв та розмiтки проїзної частини дорiг, правил перевезення вантажiв, буксирування транспортних засобiв, зупинки, стоянки, проїзду пiшохiдних переходiв, ненадання переваги у русi пiшоходам на нерегульованих пiшохiдних переходах, а так само порушення встановленої для транспортних засобiв заборони рухатися тротуарами чи пiшохiдними дорiжками, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд п'ятнадцяти до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Порушення водiями транспортних засобiв правил проїзду перехресть, зупинок транспортних засобiв загального користування, проїзд на заборонний сигнал свiтлофора або жест регулювальника, ненадання переваги в русi маршрутним транспортним засобам, порушення правил обгону i зустрiчного роз'їзду, безпечної дистанцiї або iнтервалу, розташування транспортних засобiв на проїзнiй частинi, порушення правил руху автомагiстралями, користування зовнiшнiми освiтлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи змiнi його напрямку, використання цих приладiв та їх переобладнання з порушенням вимог вiдповiдних стандартiв, користування водiєм пiд час руху транспортного засобу засобами зв'язку, не обладнаними технiчними пристроями, що дозволяють вести перемови без допомоги рук (за винятком водiїв оперативних транспортних засобiв пiд час виконання ними невiдкладного службового завдання), а так само порушення правил навчальної їзди, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд двадцяти п'яти до тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Перевищення водiями транспортних засобiв встановлених обмежень швидкостi руху транспортних засобiв бiльш як на п'ятдесят кiлометрiв на годину, ненадання переваги в русi транспортним засобам аварiйно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, мiлiцiї, що рухаються з увiмкненими спецiальними свiтловими або звуковими сигнальними пристроями, а так само порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпецi руху, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд тридцяти до сорока неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськi роботи на строк вiд тридцяти до сорока годин.

     Порушення, передбаченi частинами першою, другою або третьою цiєї статтi, що спричинили створення аварiйної обстановки, а саме: примусили iнших учасникiв дорожнього руху рiзко змiнити швидкiсть, напрямок руху або вжити iнших заходiв щодо забезпечення особистої безпеки або безпеки iнших громадян, що пiдтвердженi фактичними даними, а саме: поясненнями особи, яка притягається до адмiнiстративної вiдповiдальностi, потерпiлого, свiдкiв, показань технiчних приладiв та засобiв фото- i вiдеоспостереження та iншими документами, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд сорока до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк вiд шести мiсяцiв до одного року";

     16) статтю 1221 виключити;

     17) у статтi 1222:

     у назвi слова "залишення мiсця дорожньо-транспортної пригоди" виключити;

     в абзацi першому слова "а також залишення ними на порушення встановлених правил мiсця дорожньо-транспортної пригоди, до якої вони причетнi" виключити;

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "тягне за собою накладення штрафу вiд дев'яти до одинадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк вiд трьох до шести мiсяцiв";

     18) статтю 1223 виключити;

     19) доповнити статтями 1224 i 1225 такого змiсту:

     "Стаття 1224. Залишення мiсця дорожньо-транспортної пригоди

     Залишення водiями транспортних засобiв, iншими учасниками дорожнього руху на порушення встановлених правил мiсця дорожньо-транспортної пригоди, до якої вони причетнi, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд п'ятнадцяти до вiсiмнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськi роботи на строк вiд тридцяти до сорока годин, або адмiнiстративний арешт на строк вiд десяти до п'ятнадцяти дiб.

     Стаття 1225. Порушення порядку встановлення i використання спецiальних свiтлових або звукових сигнальних пристроїв

     Порушення визначеного порядку встановлення i використання на транспортних засобах спецiальних свiтлових або звукових сигнальних пристроїв -

     тягне за собою накладення штрафу вiд п'ятдесяти до шiстдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю спецiальних свiтлових або звукових сигнальних пристроїв або без такої";

     20) у статтi 123:

     в абзацi другому частини першої слова "вiд двох до чотирьох" замiнити словами "вiд двадцяти до двадцяти п'яти ";

     в абзацi другому частини другої слова i цифри "вiд 0,5 до двох" замiнити словами "вiд п'ятнадцяти до двадцяти";

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "Порушення, передбаченi частиною першою або другою цiєї статтi, що спричинили створення аварiйної обстановки та пiдтвердженi фактичними даними, а саме: поясненнями особи, яка притягається до адмiнiстративної вiдповiдальностi, свiдкiв, показань технiчних приладiв та засобiв фото- i вiдеоспостереження та iншими документами, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд двадцяти до сорока неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк вiд одного до двох рокiв, або громадськi роботи на строк вiд сорока до шiстдесяти годин";

     21) статтю 124 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 124. Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобiв, вантажу, автомобiльних дорiг, вулиць, залiзничних переїздiв, дорожнiх споруд чи iншого майна

     Порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобiв, вантажу, автомобiльних дорiг, вулиць, залiзничних переїздiв, дорожнiх споруд чи iншого майна, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд двадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк вiд шести мiсяцiв до одного року";

     22) в абзацi другому статтi 1241 слова "вiд одного до трьох" замiнити словами "вiд чотирьох до восьми";

     23) в абзацi першому статтi 125 слова i цифри "частинами першою i другою статтi 131" виключити;

     24) статтю 126 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 126. Керування транспортними засобами особами, якi не мають вiдповiдних документiв або не пред'явили їх для перевiрки

     Керування транспортними засобами водiями, якi не мають при собi або не пред'явили чи не передали для перевiрки посвiдчення водiя вiдповiдної категорiї, талона до нього, реєстрацiйних та iнших документiв, що пiдтверджують право користування чи розпорядження транспортним засобом, а у випадках, передбачених законодавством, належно оформленого дорожнього (маршрутного) листа або документiв на вантаж, що перевозиться, лiцензiйної картки на транспортний засiб, а так само полiса (договору) обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв (страхового сертифiката "Зелена картка"), -

     тягне за собою накладення штрафу вiд двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом, або передача керування транспортним засобом особi, яка не має права керування таким транспортним засобом, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд тридцяти до тридцяти п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Примiтка: Положення частин першої та другої цiєї статтi не застосовуються до осiб, якi у встановленому порядку навчаються водiнню транспортного засобу";

     25) у статтi 127:

     у назвi слова "возiями та iншими особами" замiнити словами "та особами, якi керують гужовим транспортом, i погоничами тварин";

     в абзацi другому частини першої слова i цифри "вiд 0,1 до 0,5 неоподатковуваного мiнiмуму" замiнити словами "вiд трьох до п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв";

     у частинi другiй:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "Порушення правил дорожнього руху особами, якi керують велосипедами, гужовим транспортом, i погоничами тварин";

     в абзацi другому слова i цифри "вiд 0,2 до 0,5 неоподатковуваного мiнiмуму" замiнити словами "вiд п'яти до восьми неоподатковуваних мiнiмумiв";

     в абзацi другому частини третьої слова "вiд двох до чотирьох" замiнити словами "вiд восьми до десяти";

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "Порушення, передбаченi частиною першою або другою цiєї статтi, що спричинили створення аварiйної обстановки, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськi роботи на строк вiд двадцяти до сорока годин";

     26) доповнити статтею 1271 такого змiсту:

     "Стаття 1271. Порушення порядку перевiрки технiчного стану транспортного засобу

     Неналежне проведення перевiрки технiчного стану транспортного засобу та видача вiдповiдного документа про його технiчну справнiсть -

     тягне за собою накладення штрафу на особу, вiдповiдальну за видачу документа про технiчну справнiсть транспортного засобу, вiд дев'яноста до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Видача талона про проходження державного технiчного огляду без документа, що пiдтверджує технiчну справнiсть транспортного засобу, -

     тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд дев'яноста до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     27) статтi 128 i 1281 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 128. Випуск на лiнiю транспортних засобiв, технiчний стан яких не вiдповiдає встановленим вимогам або без необхiдних документiв, передбачених законодавством

     Випуск на лiнiю транспортних засобiв, технiчний стан, обладнання або комплектнiсть яких не вiдповiдає вимогам правил i стандартiв, що стосуються убезпечення дорожнього руху, технiчної експлуатацiї, переобладнаних без вiдповiдного погодження, не зареєстрованих у встановленому порядку, таких, що не пройшли державного технiчного огляду або без полiса обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв (страхового сертифiката "Зелена картка") чи без лiцензiйної картки на транспортний засiб, без вiдмiток у дорожньому листi про проходження щозмiнного медичного огляду та контролю технiчного стану, а також направлення в рейс одного водiя при здiйсненнi пасажирських перевезень на автобусному маршрутi протяжнiстю понад п'ятсот кiлометрiв -

     тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб, вiдповiдальних за технiчний стан, обладнання, експлуатацiю транспортних засобiв, громадян - суб'єктiв господарської дiяльностi вiд сорока до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною першою цiєї статтi, -

     тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб, вiдповiдальних за технiчний стан, обладнання, експлуатацiю транспортних засобiв, громадян - суб'єктiв господарської дiяльностi вiд п'ятдесяти до вiсiмдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Стаття 1281. Порушення або невиконання правил, норм та стандартiв, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху

     Порушення або невиконання правил, норм i стандартiв, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, на пiдприємствах, в установах та органiзацiях усiх форм власностi пiд час виготовлення та ремонту транспортних засобiв i деталей до них або встановлення на них iнших предметiв додаткового обладнання, не передбаченого конструкцiєю транспортного засобу, а також пiд час будiвництва, реконструкцiї, ремонту та утримання автомобiльних дорiг, вулиць, залiзничних переїздiв i дорожнiх споруд -

     тягне за собою накладення штрафу вiд ста до ста двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Порушення, передбаченi частиною першою цiєї статтi, що спричинили пошкодження транспортних засобiв, вантажiв, автомобiльних дорiг, вулиць, залiзничних переїздiв, дорожнiх споруд чи iншого майна, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд ста п'ятдесяти до ста вiсiмдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     28) у статтi 129:

     у назвi слово "сп'янiння" замiнити словами "алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують їх увагу та швидкiсть реакцiї";

     абзац другий частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб, вiдповiдальних за технiчний стан, обладнання, експлуатацiю транспортних засобiв, громадян - суб'єктiв господарської дiяльностi вiд двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Допуск до керування транспортним засобом особи, яка не має права на керування транспортним засобом, -

     тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб, вiдповiдальних за технiчний стан, обладнання, експлуатацiю транспортних засобiв, громадян - суб'єктiв господарської дiяльностi вiд двадцяти до сорока неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     у частинi третiй:

     в абзацi першому слово "сп'янiння" замiнити словами "алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують їх увагу та швидкiсть реакцiї";

     в абзацi другому слова "вiд чотирьох до восьми" замiнити словами "вiд шiстдесяти до сiмдесяти п'яти";

     29) статтю 130 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 130. Керування транспортними засобами або суднами особами, якi перебувають у станi алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують їх увагу та швидкiсть реакцiї

     Керування транспортними засобами особами в станi алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують їх увагу та швидкiсть реакцiї, а також передача керування транспортним засобом особi, яка перебуває в станi такого сп'янiння чи пiд впливом таких лiкарських препаратiв, а так само вiдмова особи, яка керує транспортним засобом, вiд проходження вiдповiдно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або щодо вживання лiкарських препаратiв, що знижують увагу та швидкiсть реакцiї, -

     тягнуть за собою накладення штрафу на водiїв вiд ста п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк вiд одного до двох рокiв, або громадськi роботи на строк вiд сорока до п'ятдесяти годин, або адмiнiстративний арешт на строк вiд семи до десяти дiб i на iнших осiб - накладення штрафу вiд ста п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськi роботи на строк вiд сорока до п'ятдесяти годин, або адмiнiстративний арешт на строк вiд семи до десяти дiб.

     Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною першою цiєї статтi, -

     тягне за собою на водiїв позбавлення права керування транспортними засобами на строк вiд двох до трьох рокiв з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого або громадськi роботи на строк вiд п'ятдесяти до шiстдесяти годин, або адмiнiстративний арешт на строк вiд десяти до п'ятнадцяти дiб i на iнших осiб - оплатне вилучення транспортного засобу чи без такого або громадськi роботи на строк вiд п'ятдесяти до шiстдесяти годин, або адмiнiстративний арешт на строк вiд десяти до п'ятнадцяти дiб.

     Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi особою, яка двiчi протягом року пiддавалась адмiнiстративному стягненню за керування транспортними засобами у станi алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують їх увагу та швидкiсть реакцiї, за вiдмову вiд проходження вiдповiдно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або щодо вживання лiкарських препаратiв, що знижують увагу та швидкiсть реакцiї, -

     тягнуть за собою на водiїв позбавлення права керування транспортними засобами на строк до десяти рокiв з оплатним вилученням транспортного засобу i на iнших осiб - оплатне вилучення транспортного засобу.

     Вживання водiєм транспортного засобу пiсля дорожньо-транспортної пригоди за його участю алкоголю, наркотикiв, а також лiкарських препаратiв, виготовлених на їх основi (крiм тих, що входять до офiцiйно затвердженого складу аптечки або призначенi медичним працiвником), або пiсля того, як транспортний засiб був зупинений на вимогу працiвника мiлiцiї, до проведення уповноваженою особою медичного огляду з метою встановлення стану алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або щодо вживання лiкарських препаратiв, що знижують його увагу та швидкiсть реакцiї, чи до прийняття рiшення про звiльнення вiд проведення такого огляду, -

     тягне за собою на водiїв позбавлення права керування транспортними засобами на строк вiд двох до трьох рокiв або адмiнiстративний арешт на строк вiд десяти до п'ятнадцяти дiб.

     Керування рiчковими або маломiрними суднами судноводiями в станi алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують їх увагу та швидкiсть реакцiї, а так само передача керування судном особi, яка перебуває в станi такого сп'янiння чи пiд впливом таких лiкарських препаратiв, а також вiдмова осiб, якi керують рiчковими або маломiрними суднами вiд проходження вiдповiдно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або щодо вживання лiкарських препаратiв, що знижують увагу та швидкiсть реакцiї, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд ста п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавлення права керування всiма видами плавучих засобiв на строк вiд одного до трьох рокiв, або громадськi роботи на строк вiд сорока до шiстдесяти годин, або адмiнiстративний арешт на строк вiд десяти до п'ятнадцяти дiб.

     Дiї, передбаченi частиною п'ятою цiєї статтi, вчиненi особами, якi не мають права керування рiчковими або маломiрними суднами, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд ста п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або адмiнiстративний арешт на строк вiд десяти до п'ятнадцяти дiб";

     30) статтi 131 та 132 виключити;

     31) доповнити статтею 1321 такого змiсту:

     "Стаття 1321. Порушення правил дорожнього перевезення небезпечних вантажiв та правил проїзду великогабаритних i великовагових транспортних засобiв автомобiльними дорогами, вулицями та залiзничними переїздами

     Порушення правил дорожнього перевезення небезпечних вантажiв, правил проїзду великогабаритних i великовагових транспортних засобiв автомобiльними дорогами, вулицями або залiзничними переїздами -

     тягне за собою накладення штрафу на водiїв вiд тридцяти до сорока неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб, вiдповiдальних за технiчний стан, обладнання, експлуатацiю транспортних засобiв, уповноважених з питань безпеки перевезення небезпечних вантажiв, громадян - суб'єктiв господарської дiяльностi - вiд сорока до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     32) у статтi 133:

     в назвi слова "великогабаритних та великовагових вантажiв" виключити;

     в абзацi другому частини першої слова "вiд одного до трьох" замiнити словами "вiд шести до десяти";

     в абзацi другому частини другої слова "вiд одного до п'яти" замiнити словами "вiд шести до десяти", а слова "вiд двох до шести" - словами "вiд десяти до п'ятнадцяти";

     в абзацi другому частини третьої слова "вiд двох до восьми" замiнити словами "вiд десяти до двадцяти", а слова "вiд трьох до десяти" - словами "вiд двадцяти до тридцяти";

     частину четверту виключити;

     в абзацi другому частини п'ятої слова та цифри "вiд 0,5 до двох" замiнити словами "вiд десяти до п'ятнадцяти";

     33) у статтi 1331:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 1331. Порушення правил надання послуг та вимог безпеки при наданнi послуг з перевезення пасажирiв чи вантажiв автомобiльним транспортом";

     в абзацi другому частини першої слова "в розмiрi двадцяти" замiнити словами "вiд двадцяти до двадцяти п'яти";

     в абзацi другому частини другої слова "вiд одного до трьох" замiнити словами "вiд тридцяти п'яти до сорока", а слова "вiд п'яти до десяти" замiнити словами "вiд сорока до п'ятдесяти";

     в абзацi другому частини третьої слова "у розмiрi двох" замiнити словами "вiд двох до п'яти";

     в абзацi другому частини четвертої слова "в розмiрi трьох" замiнити словами "вiд трьох до семи";

     в абзацi другому частини п'ятої слова "вiд одного до трьох" замiнити словами "вiд десяти до двадцяти";

     абзац другий частини шостої викласти в такiй редакцiї:

     "тягне за собою накладення штрафу на водiїв вiд сорока до сорока п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб, громадян - суб'єктiв господарської дiяльностi - вiд шiстдесяти до сiмдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     доповнити частинами восьмою та дев'ятою такого змiсту:

     "Зберiгання транспортних засобiв, що використовуються для перевезення пасажирiв на комерцiйнiй основi, поза встановленими мiсцями їх стоянки, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд сорока до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Перевезення пасажирiв чи вантажiв водiєм, який не пройшов щозмiнного передрейсового медичного огляду водiїв транспортних засобiв, або перевезення без проведення передрейсового контролю технiчного стану транспортних засобiв -

     тягне за собою накладення штрафу вiд тридцяти до сорока неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     34) статтю 139 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 139. Пошкодження автомобiльних дорiг, вулиць, дорожнiх споруд, залiзничних переїздiв i технiчних засобiв регулювання дорожнього руху, створення перешкод для руху та невжиття необхiдних заходiв щодо їх усунення

     Пошкодження автомобiльних дорiг, вулиць, дорожнiх споруд, залiзничних переїздiв, трамвайних колiй, технiчних засобiв регулювання дорожнього руху, самовiльне знiмання, закриття чи встановлення технiчних засобiв регулювання дорожнього руху, створення перешкод для дорожнього руху, в тому числi забруднення дорожнього покриття, або невжиття необхiдних заходiв щодо їх усунення та попередження iнших учасникiв руху про небезпеку, що виникла, або невжиття посадовими особами, вiдповiдальними за технiчний стан, обладнання, експлуатацiю транспортних засобiв, утримання автомобiльних дорiг та вулиць, громадянами - суб'єктами господарської дiяльностi заходiв щодо заборони руху пiдвiдомчих технологiчних транспортних засобiв, сiльськогосподарської технiки i машин на гусеничному ходу автомобiльними дорогами i вулицями, покриття яких може бути пошкоджене, -

     тягнуть за собою накладення штрафу на громадян вiд двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськi роботи на строк вiд тридцяти до сорока годин, i накладення штрафу на посадових осiб, вiдповiдальних за технiчний стан, обладнання, експлуатацiю транспортних засобiв, утримання автомобiльних дорiг та вулиць, громадян - суб'єктiв господарської дiяльностi - вiд тридцяти до сорока неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськi роботи на строк вiд тридцяти до сорока годин.

     Порушення, передбаченi частиною першою цiєї статтi, що спричинили пошкодження транспортних засобiв, вантажiв чи iншого майна, -

     тягнуть за собою накладення штрафу на громадян вiд тридцяти до сорока неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськi роботи на строк вiд сорока до шiстдесяти годин i накладення штрафу на посадових осiб, вiдповiдальних за технiчний стан, обладнання, експлуатацiю транспортних засобiв, утримання автомобiльних дорiг та вулиць, громадян - суб'єктiв господарської дiяльностi - вiд сорока до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськi роботи на строк вiд сорока до шiстдесяти годин";

     35) у статтi 140:

     у назвi слова "шляхiв" та "дорогах" замiнити вiдповiдно словами "автомобiльних дорiг i вулиць" та "автомобiльних дорогах i вулицях";

     у частинi першiй:

     в абзацi першому слова "шляхiв" та "шляхових споруд" замiнити вiдповiдно словами "автомобiльних дорiг i вулиць" та "дорожнiх споруд";

     в абзацi другому слова "вiд одного до чотирьох" замiнити словами "вiд шiстдесяти до вiсiмдесяти";

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Порушення визначеного законодавством порядку погодження з Державною автомобiльною iнспекцiєю: встановлення рекламоносiїв, технiчних засобiв органiзацiї дорожнього руху, проведення будь-яких робiт на автомобiльних дорогах, вулицях, залiзничних переїздах; розроблення проектної документацiї на будiвництво, реконструкцiю i ремонт автомобiльних дорiг, вулиць, залiзничних переїздiв та об'єктiв дорожнього сервiсу; здiйснення пасажирських перевезень за встановленими маршрутами руху транспортних засобiв загального користування -

     тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд двадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб, громадян - суб'єктiв господарської дiяльностi - вiд тридцяти до сорока неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     у частинi третiй:

     в абзацi першому слова "на дорогах" та "дороги" замiнити вiдповiдно словами "на автомобiльних дорогах, вулицях, залiзничних переїздах" та "автомобiльної дороги, вулицi, залiзничного переїзду";

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "тягнуть за собою накладення штрафу на громадян вiд тридцяти до сорока неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб, громадян - суб'єктiв господарської дiяльностi - вiд сорока до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "Порушення, передбаченi частинами першою, другою або третьою цiєї статтi, що спричинили створення аварiйної обстановки або пошкодження транспортних засобiв, вантажiв, автомобiльних дорiг, вулиць, залiзничних переїздiв, дорожнiх споруд чи iншого майна, -

     тягнуть за собою накладення штрафу на громадян вiд сорока до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i накладення штрафу на посадових осiб, громадян - суб'єктiв господарської дiяльностi вiд п'ятдесяти до шiстдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або адмiнiстративний арешт на строк вiд п'яти до десяти дiб";

     36) доповнити статтями 18827 та 18828 такого змiсту:

     "Стаття 18827. Невиконання законних вимог посадових осiб органу технiчного нагляду Мiнiстерства аграрної полiтики України

     Невиконання законних вимог посадових осiб органу технiчного нагляду Мiнiстерства аграрної полiтики України щодо усунення порушень нормативних актiв щодо експлуатацiї машин та актiв з охорони працi пiд час їх експлуатацiї або створення перешкод для дiяльностi цих органiв -

     тягнуть за собою накладення штрафу на громадян вiд трьох до п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб - вiд восьми до чотирнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Стаття 18828. Невиконання законних вимог посадових осiб Державної автомобiльної iнспекцiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ України

     Невиконання законних вимог (приписiв) посадових осiб Державної автомобiльної iнспекцiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ України щодо усунення порушень правил, норм i стандартiв, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд п'ятнадцяти до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     37) у статтi 221:

     слово та цифри "статтями 121, 122, 1221, 1222, 123, 124, 130, 132" замiнити словами та цифрами "частинами третьою та шостою статтi 121, частинами третьою та четвертою статтi 122, статтями 1222, 1224, 1225, частиною третьою статтi 123, статтею 124, частиною четвертою статтi 127, частиною другою статтi 1271, статтею 130";

     пiсля слiв та цифр "частиною третьою статтi 133" доповнити словами i цифрами "статтею 139, частиною четвертою статтi 140", а пiсля цифр "18825" доповнити цифрами "18827, 18828";

     38) у статтi 222:

     у частинi першiй:

     пiсля слiв i цифр "(частина перша статтi 44" доповнити словами i цифрами "статтi 80 i 81 (в частинi перевищення нормативiв вмiсту забруднюючих речовин у вiдпрацьованих газах транспортних засобiв)", слова i цифри "статтi 1223, 1241 - 1281, частини перша i друга статтi 129, стаття 132, частини перша, друга, четверта i п'ята статтi 133" замiнити словами i цифрами "частини перша, друга, четверта i п'ята статтi 121, статтi 1211, 1212, частини перша i друга статтi 122, частини перша i друга статтi 123, статтi 1241 - 126, частини перша, друга i третя статтi 127, частина перша статтi 1271, статтi 128 - 129, частини перша, друга та п'ята статтi 133, стаття 1331";

     слово i цифри "статтi 137, 139, 140" замiнити словами i цифрами "стаття 137, частини перша, друга i третя статтi 140, статтi";

     пункти 2 i 3 частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "2) за адмiнiстративнi правопорушення, передбаченi статтями 80 i 81 (в частинi перевищення нормативiв вмiсту забруднюючих речовин у вiдпрацьованих газах транспортних засобiв), статтею 1241, частинами другою i третьою статтi 126, частиною третьою статтi 127, частиною першою статтi 1271, статтями 128-129, статтею 1321, частиною шостою статтi 1331, частинами першою, другою i третьою статтi 140 цього Кодексу, - начальник або заступник начальника вiддiлення (вiддiлу, управлiння, департаменту), командир або заступник командира окремого пiдроздiлу Державтоiнспекцiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, начальник вiддiлу внутрiшнiх справ або особа, яка виконує його обов'язки;

     3) за адмiнiстративнi правопорушення, передбаченi частинами першою, другою, четвертою i п'ятою статтi 121, статтями 1211, 1212, частинами першою i другою статтi 122, частинами першою i другою статтi 123, статтею 125, частиною першою статтi 126, частинами першою i другою статтi 127, частинами третьою, восьмою i дев'ятою статтi 1331 цього Кодексу, - працiвники Державтоiнспекцiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, якi мають спецiальнi звання";

     39) у статтi 225:

     у частинi першiй слова i цифри "частини третя i четверта статтi 130, стаття 131" замiнити словами i цифрами "частини п'ята i шоста статтi 130";

     у пунктi 3 частини другої слова i цифри "частинами третьою i четвертою статтi 130, статтею 131" замiнити словами i цифрами "частинами п'ятою i шостою статтi 130";

     40) у частинi першiй статтi 229 слово i цифри "статтi 1331" замiнити словами i цифрами "частини перша, друга, четверта, п'ята i сьома статтi 1331, стаття";

     41) у статтi 2351:

     у частинi першiй слова i цифри "частинами першою i другою статтi 121, статтею 1211, частинами першою, другою i третьою статтi 122, статтею 1223, частинами першою i другою статтi 123, статтею 125, частиною другою статтi 132, частиною четвертою статтi 133" замiнити словами i цифрами "частинами першою, четвертою i п'ятою статтi 121, статтею 1211, частинами першою i другою статтi 122, частинами першою i другою статтi 123, статтями 1241 - 126, статтею 1321";

     у частинi п'ятiй слова "до вiдповiдальностi згiдно з Дисциплiнарним статутом Збройних Сил України" замiнити словами "до дисциплiнарної вiдповiдальностi";

     42) у частинi першiй та пунктi 1 частини другої статтi 2421 цифри i слова "80-83 (крiм порушень санiтарно-гiгiєнiчних i санiтарно-протиепiдемiчних правил i норм)" замiнити цифрами i словами "80-83 (крiм порушень санiтарно-гiгiєнiчних i санiтарно-протиепiдемiчних правил i норм, а також перевищення нормативiв вмiсту забруднюючих речовин у вiдпрацьованих газах транспортних засобiв)";

     43) статтю 244 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 244. Органи Мiнiстерства аграрної полiтики України

     Органи Мiнiстерства аграрної полiтики України розглядають справи про адмiнiстративнi правопорушення, пов'язанi з порушенням правил технiчної експлуатацiї самохiдних сiльськогосподарських машин i правил технiки безпеки пiд час їх експлуатацiї (стаття 108).

     Вiд iменi органiв Мiнiстерства аграрної полiтики України розглядати справи про адмiнiстративнi правопорушення i накладати адмiнiстративнi стягнення мають право начальник Державної iнспекцiї нагляду за технiчним станом машин, обладнанням та якiстю пально-мастильних матерiалiв Мiнiстерства аграрної полiтики України та його заступники, начальники iнспекцiй державного технiчного нагляду Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй та їх заступники або уповноваженi ними посадовi особи";

     44) друге речення статтi 251 пiсля слiв "технiчних приладiв" доповнити словами "та технiчних засобiв, що мають функцiї фото- i кiнозйомки, вiдеозапису чи засобiв фото- i кiнозйомки, вiдеозапису";

     45) у статтi 254:

     доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Протокол про адмiнiстративне правопорушення, у разi його оформлення, складається у двох екземплярах, один з яких пiд розписку вручається особi, яка притягається до адмiнiстративної вiдповiдальностi".

     У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою i викласти в такiй редакцiї:

     "Протокол не складається у випадках, передбачених статтею 258 цього Кодексу";

     46) у статтi 255:

     у частинi першiй:

     в абзацi другому пункту 1 слово i цифри "статтi 121, 122, 1221, 1222, 123, 124, 130, 132" замiнити словами i цифрами "частини третя i шоста статтi 121, частини третя i четверта статтi 122, стаття 1222, частина третя статтi 123, стаття 124, частина четверта статтi 127, стаття 130", пiсля слiв i цифр "стаття 136 (про порушення на автомобiльному транспортi)" доповнити словами i цифрами "стаття 139, частина четверта статтi 140", а пiсля цифр "1865 - 188" доповнити цифрами "18828";

     у пунктi 3 та в абзацi другому пункту 9 цифри "132" виключити;

     у пунктi 11 слово та цифри "(стаття 2123)" замiнити словами та цифрами "(частина друга статтi 1271, стаття 2123)";

     у частинi другiй:

     у пунктi 2 цифри i слова "121-128, частини перша i друга статтi 129, частини перша i друга статтi 130, статтi 139, 140" виключити;

     у пунктi 3 слова i цифри "частини перша i друга статтi 131" виключити;

     у пунктi 11 слова i цифри "частина перша статтi 132" виключити;

     пункт 12 виключити;

     47) у статтi 256:

     у частинi першiй слова "особу порушника" замiнити словами "особу, яка притягається до адмiнiстративної вiдповiдальностi (у разi її виявлення)", а слова "пояснення порушника" - словами "пояснення особи, яка притягається до адмiнiстративної вiдповiдальностi";

     у частинi другiй слова "особою, яка вчинила адмiнiстративне правопорушення" замiнити словами "особою, яка притягається до адмiнiстративної вiдповiдальностi";

     у частинi третiй слова "вiдмовлення особи, яка вчинила правопорушення" замiнити словами "вiдмови особи, яка притягається до адмiнiстративної вiдповiдальностi", а слова "Особа, яка вчинила правопорушення" - словами "Особа, яка притягається до адмiнiстративної вiдповiдальностi";

     у частинi четвертiй слово "порушниковi" замiнити словами "особi, яка притягається до адмiнiстративної вiдповiдальностi";

     48) у статтi 258:

     у частинi першiй слова i цифри "частинами третьою, четвертою i п'ятою статтi 1331" виключити;

     частину третю замiнити чотирма частинами такого змiсту:

     "У випадках, передбачених частиною першою цiєї статтi, уповноваженими органами (посадовими особами) на мiсцi вчинення правопорушення виноситься постанова у справi про адмiнiстративне правопорушення вiдповiдно до вимог статтi 283 цього Кодексу.

     Якщо пiд час складання постанови у справi про адмiнiстративне правопорушення особа оспорить допущене порушення i адмiнiстративне стягнення, що на неї накладається, то уповноважена посадова особа зобов'язана скласти протокол про адмiнiстративне правопорушення вiдповiдно до вимог статтi 256 цього Кодексу. Цей протокол є додатком до постанови у справi про адмiнiстративне правопорушення.

     Постанова у справi про адмiнiстративне правопорушення складається у двох екземплярах, один з яких вручається особi, яка притягається до адмiнiстративної вiдповiдальностi.

     У разi виявлення адмiнiстративного правопорушення у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху, зафiксованого за допомогою працюючих в автоматичному режимi спецiальних технiчних засобiв, що мають функцiї фото- i кiнозйомки, вiдеозапису чи засобiв фото- i кiнозйомки, вiдеозапису, протокол про адмiнiстративне правопорушення не складається, а постанова у справi про адмiнiстративне правопорушення виноситься без участi особи, яка притягається до адмiнiстративної вiдповiдальностi. Копiї постанови у справi про адмiнiстративне правопорушення та матерiалiв, зафiксованих за допомогою працюючих в автоматичному режимi спецiальних технiчних засобiв, що мають функцiї фото- i кiнозйомки, вiдеозапису чи засобiв фото- i кiнозйомки, вiдеозапису, надсилаються особi, яка притягається до адмiнiстративної вiдповiдальностi, протягом трьох днiв з дня винесення такої постанови";

     49) назву глави 20 викласти в такiй редакцiї:

"Глава 20
ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ";

     50) у статтi 260:

     частину першу доповнити словами "у тому числi посвiдчення водiя, талона про проходження державного технiчного огляду, лiцензiйної картки на транспортний засiб, тимчасове затримання транспортного засобу, вiдсторонення водiїв вiд керування транспортними засобами, рiчковими i маломiрними суднами та огляд на стан алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння, а також щодо перебування пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують їх увагу та швидкiсть реакцiї";

     частину другу пiсля слiв "вилучення речей та документiв" доповнити словами "у тому числi посвiдчення водiя, талона про проходження державного технiчного огляду, лiцензiйної картки на транспортний засiб, тимчасове затримання транспортного засобу, вiдсторонення водiїв вiд керування транспортними засобами, рiчковими i маломiрними суднами та огляд на стан алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння, а також щодо вживання лiкарських препаратiв, що знижують їх увагу та швидкiсть реакцiї";

     доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "Вiдшкодування шкоди, заподiяної громадяниновi незаконним застосуванням заходiв забезпечення провадження у справах про адмiнiстративнi правопорушення, проводиться в порядку, встановленому законом";

     51) останню частину статтi 265 виключити;

     52) доповнити статтями 2651, 2652 та 2653 такого змiсту:

     "Стаття 2651. Тимчасове вилучення посвiдчення водiя

     У разi наявностi пiдстав вважати, що водiєм вчинено порушення, за яке вiдповiдно до цього Кодексу може бути накладено адмiнiстративне стягнення у виглядi позбавлення права керування транспортними засобами, працiвник Державної автомобiльної iнспекцiї тимчасово вилучає посвiдчення водiя до набрання законної сили постановою у справi про адмiнiстративне правопорушення, але не бiльше нiж на три мiсяцi з моменту такого вилучення, i видає тимчасовий дозвiл на право керування транспортними засобами. Про тимчасове вилучення посвiдчення водiя робиться запис у протоколi про адмiнiстративне правопорушення.

     Пiсля закiнчення тримiсячного строку тимчасового вилучення посвiдчення водiя, у випадках, якщо судом не прийнято рiшення щодо позбавлення водiя права керування транспортним засобом або якщо справа про адмiнiстративне правопорушення не розглянута у встановлений законом строк, особа має право звернутися за отриманням вилученого документа. Таке звернення особи є обов'язковим для його виконання незалежно вiд стадiї вирiшення справи про адмiнiстративне правопорушення.

     За подання такого звернення та повернення особi тимчасово вилученого посвiдчення водiя не може стягуватися плата.

     Порядок тимчасового вилучення посвiдчення водiя визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 2652. Тимчасове затримання транспортних засобiв

     У разi наявностi пiдстав вважати, що водiєм вчинено порушення, передбаченi частинами першою, другою, третьою, п'ятою i шостою статтi 121, статтями 1211, 126, частинами першою, другою, третьою i четвертою статтi 130, статтями 1321, 2061 цього Кодексу, працiвник Державної автомобiльної iнспекцiї тимчасово затримує транспортний засiб шляхом блокування або доставляє його для зберiгання на спецiальний майданчик чи стоянку (якщо розмiщення затриманого транспортного засобу суттєво перешкоджає дорожньому руху), в тому числi за допомогою спецiального автомобiля - евакуатора. Про тимчасове затримання робиться вiдповiдний запис у протоколi про адмiнiстративне правопорушення.

     Пiсля тимчасового затримання транспортного засобу працiвник Державної автомобiльної iнспекцiї зобов'язаний надати особi можливiсть повiдомити про тимчасове затримання транспортного засобу та своє мiсцезнаходження iншу особу за власним вибором i вжити заходiв щодо повернення автомобiля до мiсця постiйної дислокацiї, а також забороняє експлуатацiю транспортного засобу до усунення несправностей, виявлених у процесi його огляду.

     Транспортний засiб може бути тимчасово затриманий на строк до вирiшення справи про адмiнiстративне правопорушення, але не бiльше трьох днiв з моменту такого затримання.

     Пiсля закiнчення триденного строку тимчасового затримання транспортного засобу особа має право звернутися за отриманням тимчасово затриманого транспортного засобу. Таке звернення особи є обов'язковим для його виконання незалежно вiд стадiї вирiшення справи про адмiнiстративне правопорушення.

     За подання такого звернення та повернення особi тимчасово затриманого транспортного засобу не може стягуватися плата.

     Порядок тимчасового затримання та зберiгання транспортних засобiв на спецiальних майданчиках та стоянках визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 2653. Тимчасове вилучення талона про проходження державного технiчного огляду або лiцензiйної картки на транспортний засiб

     У разi експлуатацiї транспортного засобу, що має несправностi гальмової системи, рульового управлiння, тягово-зчiпного пристрою, зовнiшнiх свiтлових приладiв (темної пори доби), або не укомплектований вiдповiдно до призначення чи має iншi технiчнi несправностi, з якими вiдповiдно до встановлених правил експлуатацiя їх забороняється, або переобладнаний з порушенням вiдповiдних правил, норм i стандартiв, або є таким, що своєчасно не пройшов державного технiчного огляду, - працiвник Державної автомобiльної iнспекцiї тимчасово вилучає талон про проходження державного технiчного огляду.

     У разi експлуатацiї транспортного засобу пiд час надання послуг з перевезення пасажирiв або вантажiв без вiдмiток у дорожньому листi про проходження щозмiнного передрейсового медичного огляду та перевiрку технiчного стану транспортного засобу, без посвiдчення водiя вiдповiдної категорiї, а також направлення в рейс одного водiя при здiйсненнi пасажирських перевезень на автобусний маршрут протяжнiстю понад п'ятсот кiлометрiв працiвник Державної автомобiльної iнспекцiї тимчасово вилучає лiцензiйну картку на транспортний засiб.

     Про тимчасове вилучення талона про проходження державного технiчного огляду або лiцензiйної картки на транспортний засiб складається вiдповiдний акт. Порядок тимчасового вилучення талона про проходження державного технiчного огляду або лiцензiйної картки на транспортний засiб визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     53) статтю 266 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 266. Вiдсторонення осiб вiд керування транспортними засобами, рiчковими i маломiрними суднами та огляд на стан алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або щодо перебування пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують їх увагу та швидкiсть реакцiї

     Особи, якi керують транспортними засобами, рiчковими або маломiрними суднами i щодо яких є пiдстави вважати, що вони перебувають у станi алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують їх увагу та швидкiсть реакцiї, пiдлягають вiдстороненню вiд керування цими транспортними засобами, рiчковими або маломiрними суднами та оглядовi на стан алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або щодо перебування пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують їх увагу та швидкiсть реакцiї.

     Огляд водiя (судноводiя) на стан алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або щодо перебування пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують його увагу та швидкiсть реакцiї, проводиться з використанням спецiальних технiчних засобiв працiвником мiлiцiї у присутностi двох свiдкiв.

     У разi незгоди водiя (судноводiя) на проведення огляду на стан алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або щодо перебування пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують його увагу та швидкiсть реакцiї, працiвником мiлiцiї з використанням спецiальних технiчних засобiв або в разi незгоди з його результатами огляд проводиться в закладах охорони здоров'я. Перелiк закладiв охорони здоров'я, яким надається право проведення огляду особи на стан алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або щодо перебування пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують її увагу та швидкiсть реакцiї, затверджується управлiннями охорони здоров'я мiсцевих державних адмiнiстрацiй. Проведення огляду осiб на стан алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або щодо перебування пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують їх увагу та швидкiсть реакцiї, в iнших закладах забороняється.

     Огляд осiб на стан алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або щодо перебування пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують їх увагу та швидкiсть реакцiї, здiйснюється в закладах охорони здоров'я не пiзнiше двох годин з моменту встановлення пiдстав для його здiйснення. Огляд у закладi охорони здоров'я та складення висновку за результатами огляду проводиться в присутностi працiвника мiлiцiї. Кожний випадок огляду осiб на стан алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або щодо перебування пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують їх увагу та швидкiсть реакцiї, у закладi охорони здоров'я реєструється в порядку, визначеному спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я.

     Огляд особи на стан алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або щодо перебування пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують її увагу та швидкiсть реакцiї, проведений з порушенням вимог цiєї статтi, вважається недiйсним.

     Направлення особи для огляду на стан алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або щодо перебування пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують її увагу та швидкiсть реакцiї, i проведення такого огляду здiйснюються в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     У разi вiдсторонення особи вiд керування транспортним засобом, рiчковим або маломiрним судном можливiсть керування цим транспортним засобом, рiчковим або маломiрним судном надається уповноваженiй нею особi, яка має посвiдчення водiя (судноводiя) вiдповiдної категорiї та може бути допущена до керування транспортним засобом, рiчковим або маломiрним судном";

     54) у статтi 267:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 267. Оскарження заходiв забезпечення провадження у справах про адмiнiстративнi правопорушення";

     пiсля слiв "речей та документiв" доповнити словами "у тому числi посвiдчення водiя, талона про проходження державного технiчного огляду, лiцензiйної картки на транспортний засiб, тимчасове затримання транспортного засобу, вiдсторонення водiїв вiд керування транспортними засобами, рiчковими i маломiрними суднами та огляд на стан алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння, а також щодо перебування пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують їх увагу та швидкiсть реакцiї";

     доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Оскарження чи опротестування заходiв забезпечення провадження у справах про адмiнiстративнi правопорушення не зупиняє їх виконання";

     55) у частинi другiй статтi 276 слова i цифри "статтями 128, 129, частинами першою i другою статтi 130, статтею 132, частиною четвертою статтi 133" замiнити словами i цифрами "1271 - 129, частинами першою, другою, третьою i четвертою статтi 130";

     56) у частинi другiй статтi 283 слово "викладення" замiнити словом "опис";

     57) статтю 285 пiсля частини четвертої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "У випадках, передбачених статтею 258 цього Кодексу, копiя постанови уповноваженої посадової особи у справi про адмiнiстративне правопорушення вручається особi, щодо якої її винесено, на мiсцi вчинення правопорушення".

     У зв'язку з цим частину п'яту вважати частиною шостою;

     58) статтю 286 виключити;

     59) частину другу статтi 287 викласти в такiй редакцiї:

     "Постанова районного, районного у мiстi, мiського чи мiськрайонного суду (суддi) про накладення адмiнiстративного стягнення може бути оскаржена в порядку, визначеному цим Кодексом";

     60) у статтi 288:

     у пунктах 1 - 3 частини першої слова "рiшення якого є остаточним" замiнити словами "у порядку, визначеному Кодексом адмiнiстративного судочинства України, з особливостями, встановленими цим Кодексом";

     останню частину замiнити двома частинами такого змiсту:

     "Постанову уповноваженого органу (посадової особи) про накладення адмiнiстративного стягнення може бути скасовано або змiнено за протестом прокурора керiвником вiдповiдного органу, а також незалежно вiд наявностi протесту прокурора - керiвником вищестоящого органу.

     Особа, яка оскаржила постанову у справi про адмiнiстративне правопорушення, звiльняється вiд сплати державного мита";

     61) текст статтi 290 доповнити словами "протягом десяти днiв з дня винесення постанови";

     62) статтю 291 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 291. Набрання постановою адмiнiстративного органу (посадової особи) у справi про адмiнiстративне правопорушення законної сили

     Постанова адмiнiстративного органу (посадової особи) у справi про адмiнiстративне правопорушення набирає законної сили пiсля закiнчення строку оскарження (опротестування) цiєї постанови, за винятком постанов про застосування стягнення, передбаченого статтею 26 цього Кодексу, а також у випадках накладення штрафу, що стягується на мiсцi вчинення адмiнiстративного правопорушення";

     63) статтю 294 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 294. Набрання постановою суддi у справi про адмiнiстративне правопорушення законної сили та перегляд постанови

     Постанова суддi у справах про адмiнiстративне правопорушення набирає законної сили пiсля закiнчення строку подання апеляцiйної скарги чи протесту прокурора, за винятком постанов про застосування стягнення, передбаченого статтею 32 цього Кодексу.

     Постанова суддi у справi про адмiнiстративне правопорушення може бути оскаржена особою, яку притягнуто до адмiнiстративної вiдповiдальностi, її законним представником, захисником, потерпiлим, його представником або на неї може бути внесено протест прокурора протягом десяти днiв з дня винесення постанови. Апеляцiйна скарга, протест прокурора, поданi пiсля закiнчення цього строку, повертаються апеляцiйним судом особi, яка її подала, якщо вона не заявляє клопотання про поновлення цього строку, а також якщо у поновленнi строку вiдмовлено.

     Апеляцiйна скарга, протест прокурора подаються до вiдповiдного апеляцiйного суду через мiсцевий суд, який винiс постанову. Мiсцевий суд протягом трьох днiв надсилає апеляцiйну скаргу, протест прокурора разом iз справою у вiдповiдний апеляцiйний суд.

     Апеляцiйний перегляд здiйснюється суддею судової палати апеляцiйного суду в кримiнальних справах протягом двадцяти днiв з дня надходження справи до суду.

     Апеляцiйний суд повiдомляє про дату, час i мiсце судового засiдання особу, яка подала скаргу, прокурора, який принiс протест, iнших осiб, якi беруть участь у провадженнi у справi про адмiнiстративне правопорушення, не пiзнiше нiж за три днi до початку судового засiдання.

     Неявка в судове засiдання особи, яка подала скаргу, прокурора, який внiс протест, iнших осiб, якi беруть участь у провадженнi у справi про адмiнiстративне правопорушення, не перешкоджає розгляду справи, крiм випадкiв, коли є поважнi причини неявки або в суду вiдсутня iнформацiя про належне повiдомлення цих осiб.

     Апеляцiйний суд переглядає справу в межах апеляцiйної скарги. Суд апеляцiйної iнстанцiї не обмежений доводами апеляцiйної скарги, якщо пiд час розгляду справи буде встановлено неправильне застосування норм матерiального права або порушення норм процесуального права. Апеляцiйний суд може дослiдити новi докази, якi не дослiджувалися ранiше, якщо визнає обґрунтованим ненадання їх до мiсцевого суду або необґрунтованим вiдхилення їх мiсцевим судом.

     За наслiдками розгляду апеляцiйної скарги, протесту прокурора суд апеляцiйної iнстанцiї має право:

     1) залишити апеляцiйну скаргу чи протест прокурора без задоволення, а постанову без змiн;

     2) скасувати постанову та закрити провадження у справi;

     3) скасувати постанову та прийняти нову постанову;

     4) змiнити постанову.

     У разi змiни постанови в частинi накладення стягнення, в межах, передбачених санкцiєю статтi цього Кодексу, воно не може бути посилено.

     Постанова апеляцiйного суду набирає законної сили негайно пiсля її винесення, є остаточною й оскарженню не пiдлягає.

     Пiсля закiнчення апеляцiйного провадження справа не пiзнiше нiж у п'ятиденний строк направляється до мiсцевого суду, який її розглядав";

     64) у другому реченнi частини першої статтi 303 слова "зупинення виконання" замiнити словами "оскарження чи опротестування";

     65) у частинi третiй статтi 306 цифри i слова "125, частиною першою статтi 127" виключити;

     66) у частинi третiй статтi 307 слово "Ощадного" виключити;

     67) статтю 308 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "У порядку примусового виконання постанови про стягнення штрафу за вчинення адмiнiстративного правопорушення з правопорушника стягується:

     подвiйний розмiр штрафу, визначеного у вiдповiднiй статтi цього Кодексу;

     витрати на облiк зазначених правопорушень. Розмiр витрат на облiк правопорушень визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     68) у частинi першiй статтi 317 слова i цифру "у пунктi 2" замiнити словами i цифрами "у пунктах 2 i 3";

     69) у частинi першiй статтi 318 слова "вiдповiдно до частини п'ятої статтi 265 цього Кодексу" виключити;

     70) статтю 320 виключити;

     71) частину другу статтi 321 викласти в такiй редакцiї:

     "Пiсля закiнчення призначеного строку позбавлення спецiального права особi, щодо якої застосовано даний захiд адмiнiстративного стягнення, повертаються в установленому порядку вилученi в неї документи. Вилучене посвiдчення водiя транспортного засобу повертається особi, яку було позбавлено права керування транспортними засобами, пiсля успiшного складання нею в Державнiй автомобiльнiй iнспекцiї iспитiв для отримання права керування";

     72) доповнити главою 30-А такого змiсту:

"Глава 30-А
ПРОВАДЖЕННЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВИ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ РОБIТ

     Стаття 3211. Виконання постанови про застосування громадських робiт

     Постанова районного, районного у мiстi, мiського чи мiськрайонного суду (суддi) про застосування громадських робiт надсилається на виконання органу Державного департаменту України з питань виконання покарань не пiзнiше наступного дня пiсля її винесення.

     Виконання стягнення у виглядi громадських робiт здiйснюється на основi участi порушникiв у суспiльно кориснiй працi, види якої визначають органи мiсцевого самоврядування.

     Стаття 3212. Обчислення строку вiдбування громадських робiт

     Строк стягнення у видi громадських робiт обчислюється в годинах, протягом яких порушник виконував визначену суспiльно корисну працю.

     Громадськi роботи виконуються не бiльш як чотири години на день, а неповнолiтнiми - двi години на день.

     Стаття 3213. Обов'язки власника пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноваженого ним органу за мiсцем вiдбування порушником громадських робiт

     На власника пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноваженого ним органу за мiсцем вiдбування порушником громадських робiт покладається:

     погодження з органом Державного департаменту України з питань виконання покарань перелiку об'єктiв, на яких порушники вiдбувають громадськi роботи, та видiв цих робiт;

     контроль за виконанням порушниками визначених для них робiт;

     своєчасне повiдомлення органiв, що вiдають виконанням даного виду стягнення, про ухилення порушника вiд вiдбування стягнення;

     ведення облiку та iнформування органiв, що вiдають виконанням даного стягнення, про кiлькiсть вiдпрацьованих порушником годин.

     Стаття 3214. Наслiдки ухилення особи вiд вiдбування громадських робiт

     У разi ухилення порушника вiд вiдбування громадських робiт постановою суддi невiдбутий строк громадських робiт може бути замiнено адмiнiстративним арештом з розрахунку один день арешту за п'ять годин громадських робiт, але не бiльш як на п'ятнадцять днiв".

     3. У Бюджетному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 37 - 38, ст. 189):

     1) частину першу статтi 29 доповнити пунктом 4 такого змiсту:

     "4) 50 вiдсоткiв надходження адмiнiстративних штрафiв у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху, що накладаються уповноваженими органами (посадовими особами)";

     2) частину першу статтi 64 доповнити пунктом 61 такого змiсту:

     "61) 50 вiдсоткiв надходження адмiнiстративних штрафiв у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху, що накладаються уповноваженими органами (посадовими особами)".

     4. У Законi України "Про мiлiцiю" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20; Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 27, ст. 213; 2005 р., N 1, ст. 1, N 10, ст. 187):

     1) статтю 5 доповнити частиною чотирнадцятою такого змiсту:

     "У примiщеннях i на видiлених територiях, де знаходяться органи i пiдроздiли мiлiцiї, забороняється органiзацiя дiяльностi суб'єктiв господарювання незалежно вiд форми власностi та виду господарської дiяльностi";

     2) у пунктi 12 частини першої статтi 10 слова "здiйснювати реєстрацiю та облiк автомототранспортних засобiв" замiнити словами "здiйснювати державну реєстрацiю (перереєстрацiю) i облiк транспортних засобiв та систематизацiю вiдомостей про їх власникiв, проводити державний технiчний огляд зареєстрованих транспортних засобiв";

     3) у пунктi 21 частини першої статтi 11:

     в абзацi першому слово "шляхiв" замiнити словом "дорiг", а слова "страхового полiса (сертифiката), про укладення договору обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв; проводити технiчний огляд автомототранспорту" замiнити словами "полiса обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв (страхового сертифiката "Зелена картка"), а у випадках, передбачених законодавством, лiцензiйної картки на транспортний засiб";

     в абзацi другому слова "позбавляти водiїв у передбачених законодавством випадках права керування транспортними засобами" замiнити словами "тимчасово вилучати посвiдчення водiя транспортного засобу, талон про проходження державного технiчного огляду та лiцензiйну картку на транспортний засiб";

     абзаци третiй i п'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "використовувати передбаченi нормативно-правовими актами технiчнi засоби, в тому числi засоби фото- i вiдеоспостереження, для виявлення та фiксування порушень правил дорожнього руху, а у випадках, передбачених законом, тимчасово затримувати i доставляти на спецiальнi майданчики чи стоянки для зберiгання транспортнi засоби, експлуатацiя яких не допускається або забороняється законом";

     "вимагати вiд фiзичних та юридичних осiб усунення порушень правил утримання та експлуатацiї автомобiльних дорiг, вулиць i залiзничних переїздiв, у встановленому порядку видавати приписи на усунення виявлених порушень, обмежувати або забороняти проведення ремонтно-будiвельних робiт та здiйснення iнших заходiв на автомобiльних дорогах, вулицях i залiзничних переїздах, якщо при цьому не додержуються вимоги щодо забезпечення громадської безпеки i безпеки дорожнього руху та його учасникiв".

     5. Пункт 3 статтi 18 Закону України "Про державну охорону органiв державної влади України та посадових осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 35, ст. 236; 2005 р., N 5, ст. 116) викласти в такiй редакцiї:

     "3) спiльно з вiдповiдними пiдроздiлами мiлiцiї тимчасово обмежувати або забороняти пiд час здiйснення охоронних заходiв рух транспортних засобiв та пiшоходiв на вулицях i дорогах пiд час проїзду автомобiльним транспортом Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-мiнiстра України, а також глав iноземних держав, парламентiв i урядiв, керiвникiв мiжнародних мiжурядових органiзацiй та iноземних делегацiй, якi перебувають в Українi з офiцiйним вiзитом, не допускати громадян на окремi дiлянки мiсцевостi та об'єкти, вимагати вiд них залишатися на конкретних мiсцях або залишити їх".

     6. У Законi України "Про дорожнiй рух" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 31, ст. 338; 1994 р., N 46, ст. 414; 1999 р., N 19, ст. 173; 2002 р., N 26, ст. 176, N 29, ст. 194; 2003 р., N 29, ст. 233; 2004 р., N 6, ст. 38, N 22, ст. 317; 2005 р., N 1, ст. 1, N 5, ст. 116; 2006 р., N 22, ст. 184):

     1) статтю 3 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 3. Державне управлiння у сферi дорожнього руху

     Державне управлiння у сферi дорожнього руху та його безпеки здiйснюється Кабiнетом Мiнiстрiв України, спецiально уповноваженими на це центральними органами виконавчої влади, органами виконавчої влади в Автономнiй Республiцi Крим, мiсцевими органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування.

     Забезпечення безпеки дорожнього руху в Українi покладається на Державну автомобiльну iнспекцiю (далi - Державтоiнспекцiя Мiнiстерства внутрiшнiх справ України), яка входить до системи органiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ України";

     2) статтю 4 доповнити абзацами тринадцятим - шiстнадцятим такого змiсту:

     "визначення порядку здiйснення державної реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку транспортних засобiв, проведення їх державного технiчного огляду;

     визначення порядку оформлення i видачi погоджень та дозволiв, надання iнших послуг, пов'язаних iз забезпеченням безпеки дорожнього руху, а також визначення розмiру плати за оформлення i видачу таких погоджень та дозволiв, надання вiдповiдних послуг;

     встановлення правил приймання iспитiв iз знань Правил дорожнього руху i навичок керування транспортними засобами;

     встановлення єдиних вимог i затвердження типових навчальних програм для учасникiв дорожнього руху, формування належної дорожньої культури та органiзацiя навчання рiзних груп населення правил дорожнього руху";

     3) в абзацi шiстнадцятому статтi 9 слова "для виклику державтоiнспекцiї" замiнити словами "для виклику мiлiцiї";

     4) статтю 10 доповнити абзацом восьмим такого змiсту:

     "створення за наявностi бiльше п'ятнадцяти одиниць транспортних засобiв, що дислокуються в одному населеному пунктi, автотранспортного пiдприємства з вiдокремленою територiєю та комплексом вiдповiдних умов, iз введенням посад фахiвцiв з безпеки дорожнього руху, вiдповiдальних за зберiгання, технiчне обслуговування та експлуатацiю транспортних засобiв";

     5) в абзацi четвертому частини другої статтi 12 слова "алкогольного чи наркотичного сп'янiння, або у хворобливому станi, або пiд впливом лiкiв, що знижують їх реакцiю i увагу" замiнити словами "алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують їх увагу та швидкiсть реакцiї";

     6) частину другу статтi 13 виключити;

     7) в абзацi четвертому частини третьої i частинi четвертiй статтi 14 слово "органiв" замiнити словом "пiдроздiлiв";

     8) статтю 15 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 15. Основнi положення щодо допуску до керування транспортними засобами

     Кожний громадянин, який досяг визначеного цим Законом вiку, не має медичних протипоказань та пройшов повний курс навчання за вiдповiдними програмами, може в установленому порядку отримати право на керування транспортними засобами вiдповiдної категорiї.

     Право на керування транспортними засобами вiдповiдної категорiї може бути надано:

     мототранспортними засобами i мотоколясками (категорiї A1, A) - особам, якi досягли 16-рiчного вiку;

     автомобiлями, колiсними тракторами, самохiдними машинами, сiльськогосподарською технiкою, iншими механiзмами, якi експлуатуються на вулично-дорожнiй мережi, всiх типiв (категорiї B1, B, C1, C, T), за винятком автобусiв, трамваїв i тролейбусiв, - особам, якi досягли 18-рiчного вiку;

     автомобiлями з причепами або напiвпричепами (категорiї BE, C1E, CE), а також призначеними для перевезення великогабаритних, великовагових i небезпечних вантажiв, - особам, якi досягли 19-рiчного вiку;

     автобусами, трамваями i тролейбусами (категорiї D1, D, D1E, DE, T) - особам, якi досягли 21-рiчного вiку.

     Перелiк медичних протипоказань (захворювань i вад), за наявностi яких особа не може бути допущена до керування вiдповiдними транспортними засобами, визначається спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я.

     Особа, яка бажає отримати право на керування транспортними засобами вiдповiдної категорiї чи типу, зобов'язана пройти медичний огляд, пiдготовку або перепiдготовку вiдповiдно до типової навчальної програми, успiшно скласти теоретичний i практичний iспити. Порядок пiдготовки, перепiдготовки i пiдвищення квалiфiкацiї водiїв транспортних засобiв визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Пiдготовка, перепiдготовка i пiдвищення квалiфiкацiї водiїв транспортних засобiв здiйснюються в акредитованих закладах незалежно вiд форми власностi та пiдпорядкування, якi за результатами атестацiї отримали вiдповiдний атестат. Пiдготовка, перепiдготовка i пiдвищення квалiфiкацiї водiїв здiйснюються спецiалiстами, якi вiдповiдають визначеним квалiфiкацiйним вимогам. Перелiк вимог до закладiв, квалiфiкацiйнi вимоги до спецiалiстiв, якi здiйснюють таку пiдготовку, визначаються спiльним актом Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань освiти i науки, спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань автомобiльного транспорту, спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань працi та соцiальної полiтики.

     Державтоiнспекцiя Мiнiстерства внутрiшнiх справ України створює та веде реєстр закладiв, якi здiйснюють пiдготовку, перепiдготовку i пiдвищення квалiфiкацiї водiїв транспортних засобiв, та здiйснює державний контроль за додержанням ними вимог законодавства у цiй сферi. Основною формою державного контролю у сферi безпеки дорожнього руху за дiяльнiстю закладiв незалежно вiд форми власностi i пiдпорядкування є державна акредитацiя закладу та атестацiя його викладачiв, яка проводиться не рiдше одного разу на п'ять рокiв у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Уповноважений орган Мiнiстерства аграрної полiтики України створює та веде реєстр закладiв, якi здiйснюють пiдготовку, перепiдготовку i пiдвищення квалiфiкацiї трактористiв-машинiстiв та здiйснює державний контроль за додержанням ними вимог законодавства у цiй сферi.

     Теоретичний i практичний iспити для отримання права на керування транспортними засобами вiдповiдної категорiї складаються в пiдроздiлах Державтоiнспекцiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ України та в уповноваженому органi Мiнiстерства аграрної полiтики України.

     Право на керування транспортними засобами вiдповiдної категорiї пiдтверджується посвiдченням водiя транспортного засобу з установленим термiном дiї i талоном до посвiдчення водiя транспортного засобу. На територiї України вiдповiдно до Конвенцiї про дорожнiй рух дiють нацiональнi та мiжнароднi посвiдчення водiя. Порядок видачi, обмiну та встановлення термiну дiї таких посвiдчень визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Забороняється керування транспортними засобами особам, до яких застосовано адмiнiстративне стягнення чи кримiнальне покарання у видi позбавлення права керування транспортними засобами, протягом строку позбавлення";

     9) у статтi 16:

     в абзацi п'ятому частини другої слова "у хворобливому, втомленому станi, пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують увагу та швидкiсть реакцiї, а також не передавати керування транспортним засобом особi, яка перебуває у такому станi" замiнити словами "алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують їх увагу та швидкiсть реакцiї, а також не передавати керування транспортним засобом особi, яка перебуває в такому станi або пiд впливом таких препаратiв";

     частину четверту виключити;

     10) статтю 20 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 20. Навчання рiзних груп населення Правил дорожнього руху

     Навчання громадян Правил дорожнього руху здiйснюється згiдно з типовими навчальними програмами, пiдготовленими спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань освiти i науки, погодженими з Мiнiстерством внутрiшнiх справ України i спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань автомобiльного транспорту та затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань освiти i науки забезпечує вивчення Правил дорожнього руху в дошкiльних, позашкiльних, загальноосвiтнiх, професiйно-технiчних навчальних закладах, а також пiдготовку i перепiдготовку педагогiчних працiвникiв, дiяльнiсть яких пов'язана з навчанням громадян Правил дорожнього руху та пiдготовкою, перепiдготовкою i пiдвищенням квалiфiкацiї водiїв транспортних засобiв.

     Розвиток у дiтей навичок безпечної поведiнки на дорогах розпочинається в дошкiльних навчальних закладах iз трирiчного вiку. У загальноосвiтнiх, професiйно-технiчних навчальних закладах може проводитися навчання учнiв Правил дорожнього руху за програмами пiдготовки водiїв категорiй A1, A, B1, B.

     Державтоiнспекцiя Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, засоби масової iнформацiї надають допомогу у проведеннi профiлактичних заходiв i в навчаннi рiзних груп населення Правил дорожнього руху";

     11) частину першу статтi 22 доповнити словами "(у тому числi встановлення автоматизованих систем керування дорожнiм рухом iз звуковим сигналом)";

     12) статтю 25 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Власники автомобiльних дорiг надають iнформацiю про iснування, проектування або будiвництво об'єктiв дорожнього сервiсу для внесення її до Єдиної автоматизованої системи облiку об'єктiв дорожнього сервiсу Державтоiнспекцiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ України";

     13) у статтi 26:

     частину першу пiсля слiв "обмежити рух на основi" доповнити словами "погодженого з Державтоiнспекцiєю Мiнiстерства внутрiшнiх справ України";

     частину третю пiсля слiв "мiсцевого самоврядування i" доповнити словом "пiдроздiлам";

     14) у статтi 261:

     частину першу доповнити реченням такого змiсту: "Супроводження транспортних засобiв, у яких пересуваються глави iноземних держав, парламентiв i урядiв, керiвники мiжнародних мiжурядових органiзацiй та iноземних делегацiй, якi перебувають в Українi з офiцiйним вiзитом, здiйснюється з урахуванням принципу взаємностi";

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Безпечний та безперешкодний проїзд транспортних засобiв з особами, зазначеними в частинi першiй цiєї статтi, забезпечується пiдроздiлами Державтоiнспекцiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Управлiння державної охорони України шляхом запровадження тимчасових обмежень, заборони руху iнших учасникiв дорожнього руху або його регулювання пiдроздiлами Державтоiнспекцiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ України. Супроводження таких транспортних засобiв здiйснюється спецiальними пiдроздiлами Державтоiнспекцiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ України з використанням спецiальних автомобiлiв або мотоциклiв з розпiзнавальним пофарбуванням i написами вiдповiдно до вимог стандартiв та увiмкненими спецiальними свiтловими та в разi потреби звуковими сигнальними пристроями";

     у частинi шостiй слова "мобiльним загоном мотоциклiв або автомобiлiв" замiнити словами "спецiальними пiдроздiлами Державтоiнспекцiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ України";

     15) статтю 27 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 27. Органiзацiя дорожнього руху на автомобiльних дорогах, вулицях та залiзничних переїздах

     Органiзацiя дорожнього руху на автомобiльних дорогах, вулицях та залiзничних переїздах здiйснюється iз застосуванням технiчних засобiв та автоматизованих систем керування дорожнiм рухом вiдповiдно до правил i стандартiв, а також на основi проектiв i схем органiзацiї дорожнього руху, погоджених iз Державтоiнспекцiєю Мiнiстерства внутрiшнiх справ України. До вказаних проектiв i схем за приписами Державтоiнспекцiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ України можуть бути внесенi змiни та доповнення.

     Органiзацiя дорожнього руху здiйснюється спецiалiзованими службами, що створюються вiдповiдними органами: на автомобiльних дорогах, що перебувають у власностi територiальних громад, - органами мiсцевого самоврядування; на iнших автомобiльних дорогах - органом державного управлiння автомобiльними дорогами загального користування; на залiзничних переїздах - вiдповiдними територiальними органами Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України.

     Змiни в органiзацiї дорожнього руху з метою пiдвищення iнтенсивностi руху транспортних засобiв за рахунок зниження рiвня безпеки дорожнього руху не допускаються.

     У разi виникнення загрози безпецi дорожнього руху, перешкод у русi транспортних засобiв i пiшоходiв вiдповiднi посадовi особи Державтоiнспекцiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, дорожнiх i комунальних служб мають право вносити оперативнi змiни в органiзацiю дорожнього руху i вживати необхiдних заходiв щодо усунення перешкод.

     При виникненнi мiсць концентрацiї дорожньо-транспортних пригод усi заходи щодо лiквiдацiї їх причин та умов виконуються позачергово";

     16) статтю 28 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 28. Органiзацiя руху велосипедистiв, гужового транспорту та прогону тварин

     Рух велосипедистiв, гужового транспорту та прогiн погоничами домашнiх тварин органiзовуються з використанням дублюючих шляхiв, узбiч. На автомобiльних дорогах державного значення такий рух обмежується";

     17) у статтi 29:

     частину першу пiсля слiв "на вiдповiднiсть цим вимогам" доповнити словами "укомплектованi у встановленому порядку";

     у частинi другiй слова "за окремим дозволом" виключити;

     18) у статтi 30:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 30. Основнi вимоги до виробництва i торгiвлi транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають iдентифiкацiйнi номери";

     у частинi третiй слова "автомобiлiв та автобусiв, повиннi мати вiдповiдну лiцензiю" замiнити словами "механiчних транспортних засобiв, повиннi мати вiдповiдне свiдоцтво про погодження конструкцiї механiчного транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху";

     доповнити частинами четвертою - шостою такого змiсту:

     "Пiдприємства, установи, органiзацiї та iншi суб'єкти господарювання незалежно вiд форм власностi, якi мають право здiйснювати оптову або роздрiбну торгiвлю та оформлення вiдповiдних документiв на реалiзацiю транспортних засобiв та їх складових частин, що мають iдентифiкацiйнi номери, зобов'язанi вести облiк реалiзованих транспортних засобiв та їх складових частин, що мають iдентифiкацiйнi номери. Порядок оптової та роздрiбної торгiвлi транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають iдентифiкацiйнi номери, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Облiк пiдприємств, установ, органiзацiй та iнших суб'єктiв господарювання незалежно вiд форм власностi, якi здiйснюють оптову або роздрiбну торгiвлю i оформлення вiдповiдних документiв на реалiзацiю транспортних засобiв та їх складових частин, що мають iдентифiкацiйнi номери, здiйснюється Державтоiнспекцiєю Мiнiстерства внутрiшнiх справ України. Державтоiнспекцiя Мiнiстерства внутрiшнiх справ України створює та веде реєстр таких пiдприємств, установ, органiзацiй та iнших суб'єктiв господарювання.

     Облiк пiдприємств, установ, органiзацiй та iнших суб'єктiв господарювання незалежно вiд форм власностi, якi здiйснюють оптову або роздрiбну торгiвлю i оформлення вiдповiдних документiв на реалiзацiю тракторiв, самохiдних шасi, самохiдних сiльськогосподарських, дорожньо-будiвельних i мелiоративних машин, сiльськогосподарської технiки, iнших механiзмiв та їх складових частин, що мають iдентифiкацiйнi номери, здiйснюється уповноваженим органом Мiнiстерства аграрної полiтики України. Уповноважений орган Мiнiстерства аграрної полiтики України створює та веде реєстр таких пiдприємств, установ, органiзацiй та iнших суб'єктiв господарювання";

     19) статтю 34 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 34. Реєстрацiя та облiк транспортних засобiв

     Державна реєстрацiя транспортного засобу полягає у здiйсненнi комплексу заходiв, пов'язаних iз перевiркою документiв, якi є пiдставою для здiйснення реєстрацiї, звiркою i, за необхiдностi, дослiдженням iдентифiкацiйних номерiв складових частин та оглядом транспортного засобу, оформленням i видачею реєстрацiйних документiв та номерних знакiв.

     Державний облiк зареєстрованих транспортних засобiв включає в себе процес реєстрацiї, накопичення, узагальнення, зберiгання та передачi iнформацiї про зареєстрованi транспортнi засоби та їх власникiв.

     Державнiй реєстрацiї та облiку пiдлягають призначенi для експлуатацiї на вулично-дорожнiй мережi загального користування транспортнi засоби усiх типiв: автомобiлi, автобуси, мотоцикли всiх типiв, марок i моделей, самохiднi машини, причепи та напiвпричепи до них, мотоколяски, iншi прирiвнянi до них транспортнi засоби та мопеди, що використовуються на автомобiльних дорогах державного значення.

     Державна реєстрацiя та облiк автомобiлiв, автобусiв, мотоциклiв та мопедiв усiх типiв, марок i моделей, самохiдних машин, причепiв та напiвпричепiв до них, мотоколясок, iнших прирiвняних до них транспортних засобiв здiйснюються пiдроздiлами Державтоiнспекцiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ України. Для автоматизованого облiку зареєстрованих транспортних засобiв та вiдомостей про їх власникiв ведеться Єдиний державний реєстр, держателем якого є Державтоiнспекцiя Мiнiстерства внутрiшнiх справ України.

     Вiдомчу реєстрацiю та облiк транспортних засобiв Збройних Сил України, житлово-комунального господарства, а також тих, що не пiдлягають експлуатацiї на вулично-дорожнiй мережi загального користування, здiйснюють:

     транспортних засобiв, якi належать вiйськовим частинам, об'єднанням чи органiзацiям, що входять до складу Збройних Сил України, - уповноважений орган Мiнiстерства оборони України;

     великотоннажних транспортних засобiв та iнших технологiчних транспортних засобiв - уповноважений орган спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною працi;

     трамваїв i тролейбусiв - уповноважений орган спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства;

     перегонових i спортивних транспортних засобiв - уповноважений орган спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань спорту;

     тракторiв, самохiдних шасi, самохiдних сiльськогосподарських, дорожньо-будiвельних i мелiоративних машин, сiльськогосподарської технiки, iнших механiзмiв - уповноважений орган спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань аграрної полiтики.

     Порядок здiйснення вiдомчої реєстрацiї та ведення облiку транспортних засобiв визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України. Для ведення вiдомчого облiку зареєстрованих транспортних засобiв вiдповiдними органами, якими вони зареєстрованi, створюються унiфiкованi автоматизованi електронно-облiковi системи.

     Власники транспортних засобiв та особи, якi використовують їх на законних пiдставах, зобов'язанi зареєструвати (перереєструвати) належнi їм транспортнi засоби протягом десяти дiб пiсля придбання, митного оформлення, одержання транспортних засобiв або виникнення обставин, що потребують внесення змiн до реєстрацiйних документiв.

     На транспортнi засоби оформляються та видаються реєстрацiйнi документи, зразки яких затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України, та закрiплюються номернi знаки, якi вiдповiдають вимогам стандартiв. Закупiвля за державнi кошти бланкiв реєстрацiйних документiв та номерних знакiв для транспортних засобiв здiйснюється вiдповiдно до вимог законодавства тими органами, на якi покладений обов'язок щодо їх реєстрацiї.

     Єдинi зразки державних номерних знакiв та вимоги до них, у тому числi тих, що виготовляються за iндивiдуальним замовленням, встановлюються державними стандартами України.

     Власники транспортних засобiв, зареєстрованих у пiдроздiлах Державтоiнспекцiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України, можуть замовити один додатковий комплект номерних знакiв, який виготовляється за їх iндивiдуальним замовленням та вiдповiдає вимогам стандартiв.

     Власникам транспортних засобiв або уповноваженим на використання цих транспортних засобiв особам може бути вiдмовлено в проведеннi реєстрацiї (перереєстрацiї) таких транспортних засобiв, коли такi особи мають заборгованiсть зi сплати штрафних санкцiй за порушення правил, норм i стандартiв у сферi безпеки дорожнього руху, - до сплати ними зазначеної заборгованостi";

     20) статтю 35 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 35. Державний технiчний огляд транспортних засобiв

     Транспортнi засоби, що беруть участь у дорожньому русi, а також причепи (напiвпричепи) до них пiдлягають обов'язковому державному технiчному огляду в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України. Перевiрка технiчного стану транспортних засобiв проводиться виключно акредитованими в установленому порядку суб'єктами господарювання, якi мають вiдповiдну лiцензiю.

     На кожний транспортний засiб, що пройшов державний технiчний огляд i визнаний технiчно справним, видається талон про проходження державного технiчного огляду. Закупiвлi за державнi кошти бланкiв таких талонiв здiйснюються органом, на який покладено обов'язок щодо їх видачi.

     Забороняється експлуатацiя транспортних засобiв, що не пройшли обов'язкового чергового державного технiчного огляду.

     Державний технiчний огляд транспортних засобiв, що призначенi для експлуатацiї на вулично-дорожнiй мережi загального користування та зареєстрованi в пiдроздiлах Державтоiнспекцiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, здiйснюється цими пiдроздiлами, а перевiрка технiчного стану цих транспортних засобiв пiд час проведення державного технiчного огляду - уповноваженими суб'єктами господарювання на пiдставi дозволу, виданого Державтоiнспекцiєю Мiнiстерства внутрiшнiх справ України в порядку i за плату, що встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Державтоiнспекцiя Мiнiстерства внутрiшнiх справ України створює та веде реєстр суб'єктiв господарювання, уповноважених здiйснювати перевiрку технiчного стану автомобiлiв, автобусiв, мотоциклiв та мопедiв усiх типiв, марок i моделей, самохiдних машин, причепiв та напiвпричепiв до них, мотоколясок та iнших прирiвняних до них транспортних засобiв, та здiйснює державний контроль за додержанням цими суб'єктами вимог законодавства у цiй сферi.

     Державний технiчний огляд тракторiв, самохiдних шасi, самохiдних сiльськогосподарських, дорожньо-будiвельних i мелiоративних машин, сiльськогосподарської технiки, iнших механiзмiв здiйснюється уповноваженим органом Мiнiстерства аграрної полiтики України.

     Уповноважений орган Мiнiстерства аграрної полiтики України створює та веде реєстр суб'єктiв господарювання, уповноважених здiйснювати перевiрку технiчного стану тракторiв, самохiдних шасi, самохiдних сiльськогосподарських, дорожньо-будiвельних i мелiоративних машин, сiльськогосподарської технiки, iнших механiзмiв, та здiйснює державний контроль за додержанням цими суб'єктами вимог законодавства у цiй сферi.

     Пiд час проведення державного технiчного огляду працiвниками Державтоiнспекцiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ України здiйснюється контроль за наявнiстю полiсiв обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв (страхового сертифiката "Зелена картка") (крiм осiб, якi вiдповiдно до закону звiльненi вiд цього виду обов'язкового страхування), внесенням власниками транспортних засобiв обов'язкових платежiв, у тому числi податку з власникiв транспортних засобiв, сплатою штрафiв, за порушенням правил, норм i стандартiв у сферi безпеки дорожнього руху, а також за своєчаснiстю проходження медичного огляду водiями.

     Власникам транспортних засобiв або уповноваженим на використання цих транспортних засобiв особам може бути вiдмовлено в проведеннi державного технiчного огляду в разi, коли такi особи мають заборгованiсть зi сплати штрафних санкцiй за порушення правил, норм i стандартiв у сферi безпеки дорожнього руху, до сплати ними зазначеної заборгованостi.

     У разi непредставлення транспортного засобу на державний технiчний огляд протягом п'яти i бiльше рокiв або встановлення факту його знаходження в розукомплектованому i непридатному для експлуатацiї станi, або неможливостi знайти його власника Державтоiнспекцiєю Мiнiстерства внутрiшнiх справ України чи уповноваженим органом Мiнiстерства аграрної полiтики України вiдповiдно вживаються заходи щодо вибраковування (списання) та зняття з державної (вiдомчої) реєстрацiї цього транспортного засобу.

     Порядок проведення державного технiчного огляду транспортних засобiв, зареєстрованих iншими уповноваженими державними органами, встановлюється цими уповноваженими органами";

     21) статтю 37 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 37. Пiдстави для заборони експлуатацiї транспортних засобiв

     Забороняється експлуатацiя незареєстрованих (неперереєстрованих) транспортних засобiв, iдентифiкацiйнi номери складових частин яких не вiдповiдають записам у реєстрацiйних документах, знищенi чи пiдробленi, без номерного знака або з номерним знаком, що не належить цьому засобу чи не вiдповiдає вимогам стандартiв, або з номерними знаками, якi закрiпленi у не встановлених для цього мiсцях, закритi iншими предметами чи забрудненi, що не дозволяє чiтко визначити символи номерного знака з вiдстанi 20 метрiв, перевернутi чи не освiтленi, а також без талона про проходження державного технiчного огляду в установлений строк чи з талоном, що не належить цьому транспортному засобу, та у випадках, передбачених законодавством, без чинного на територiї України полiса обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв (страхового сертифiката "Зелена картка").

     Експлуатацiя транспортних засобiв також забороняється, а талон про проходження державного технiчного огляду вилучається в разi:

     порушення вимог щодо їх переобладнання;

     порушення порядку встановлення i використання спецiальних свiтлових i звукових сигнальних пристроїв;

     виявлення технiчних несправностей i невiдповiдностi вимогам правил, норм та стандартiв, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, а також неукомплектованостi вiдповiдно до призначення.

     З метою недопущення негативного впливу на життя i здоров'я людей або в разi загрози погiршення екологiчної ситуацiї експлуатацiя транспортних засобiв може бути в установленому законодавством порядку обмежена або заборонена в окремiй мiсцевостi, оголошенiй зоною надзвичайної екологiчної ситуацiї";

     22) у статтi 45 слова "Мiнiстерством охорони здоров'я України i затверджуються вiдповiдним державним органом з безпеки дорожнього руху" замiнити словами "спiльним актом спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я i Мiнiстерства внутрiшнiх справ України";

     23) у частинi першiй статтi 47 слово "органами" замiнити словом "пiдроздiлами";

     24) статтю 52 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 52. Органи, що здiйснюють контроль у сферi безпеки дорожнього руху

     Контроль у сферi безпеки дорожнього руху здiйснюється Кабiнетом Мiнiстрiв України, мiсцевими органами виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування, Державтоiнспекцiєю Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, iншими спецiально уповноваженими на те державними органами (державний контроль), а також мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади (вiдомчий контроль)";

     25) доповнити статтею 521 такого змiсту:

     "Стаття 521. Повноваження Державтоiнспекцiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ України у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху

     До повноважень Державтоiнспекцiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ України у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху належать:

     участь у реалiзацiї в межах своїх повноважень державної полiтики щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, пiдготовка проектiв законiв та iнших нормативно-правових актiв, у тому числi правил, норм та стандартiв, державних i регiональних програм стосовно забезпечення безпеки дорожнього руху та його учасникiв;

     забезпечення безпеки дорожнього руху, державний контроль, у тому числi шляхом проведення перевiрок, за додержанням пiдприємствами, установами, органiзацiями незалежно вiд форм власностi законiв, правил i нормативiв у цiй сферi, здiйснення державної реєстрацiї та облiку транспортних засобiв, приймання iспитiв для отримання права керування транспортними засобами i видача вiдповiдних документiв; проведення державного технiчного огляду транспортних засобiв;

     органiзацiя супроводження i забезпечення безпечного руху транспортних засобiв спецiального призначення;

     погодження вiдповiдно до вимог цього Закону, iнших законодавчих актiв проектiв на будiвництво, реконструкцiю i ремонт автомобiльних дорiг, залiзничних переїздiв, комплексiв дорожнього сервiсу та iнших споруд у межах вiдведення автомобiльних дорiг або червоних лiнiй мiських вулиць i дорiг;

     ведення автоматизованого облiку, накопичення, оброблення та використання вiдомостей про об'єкти дорожнього сервiсу;

     погодження проектiв конструкцiй транспортних засобiв у частинi дотримання вимог щодо забезпечення безпеки дорожнього руху;

     погодження поданих у встановленому порядку пропозицiй стосовно обладнання засобами органiзацiї дорожнього руху мiсць виконання дорожнiх робiт, проектiв та схем органiзацiї дорожнього руху, розмiщення у смугах вiдведення автомобiльних дорiг або червоних лiнiй мiських вулиць i дорiг рекламоносiїв та iнших споруд, маршрутiв руху пасажирського транспорту, маршрутiв органiзованого руху громадян i мiсць їх збору, порядок проведення спортивних та iнших масових заходiв, якi можуть створити перешкоди дорожньому руху;

     видача в установленому порядку у випадках, передбачених законом, дозволiв на рух транспортних засобiв з надгабаритними, великоваговими вантажами, параметри яких установленi законодавством;

     контроль за безпекою дорожнього руху пiд час надання послуг з перевезення пасажирiв чи вантажiв, у тому числi небезпечних, додержанням законодавства у зазначенiй сферi, у тому числi за забезпеченням органiзацiї пiдготовки водiїв транспортних засобiв, прийманням iспитiв з перевiрки знань правил перевезення небезпечних вантажiв автомобiльним транспортом та видачею вiдповiдних свiдоцтв установленого зразка, розробленням i видачею в установленому порядку документiв щодо погодження маршрутiв руху транспортних засобiв пiд час дорожнього перевезення небезпечних вантажiв;

     ведення автоматизованого облiку, накопичення, оброблення та використання вiдомостей про транспортнi засоби, що пiдлягають державнiй реєстрацiї, та про їх власникiв;

     здiйснення у випадках, передбачених законом, контролю за внесенням обов'язкових платежiв власниками транспортних засобiв;

     ведення облiку торговельних органiзацiй, пiдприємств-виробникiв та суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi всiх форм власностi, що реалiзують транспортнi засоби або номернi складовi частини до них, видача їм у встановленому порядку бланкiв довiдок-рахункiв, актiв приймання-передавання транспортних засобiв, а також номерних знакiв для разових поїздок;

     ведення реєстру суб'єктiв господарювання, уповноважених здiйснювати перевiрку технiчного стану транспортних засобiв пiд час державного технiчного огляду, та здiйснення державного контролю за додержанням ними вимог законодавства у цiй сферi;

     забезпечення органiзацiї та контролю за пiдготовкою, перепiдготовкою та пiдвищенням квалiфiкацiї водiїв транспортних засобiв, облiком суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi всiх форм власностi, що проводять зазначену дiяльнiсть.

     Державтоiнспекцiя Мiнiстерства внутрiшнiх справ України також здiйснює контроль за правомiрнiстю експлуатацiї транспортних засобiв на вулично-дорожнiй мережi, виконанням установлених Кабiнетом Мiнiстрiв України правил паркування транспортних засобiв, а у випадках та порядку, визначених законом, тимчасово затримує i доставляє транспортний засiб, у тому числi з використанням спецiальних транспортних засобiв (коли розмiщення затриманого транспортного засобу суттєво перешкоджає дорожньому руху), на спецiальнi майданчики чи стоянки для тимчасового зберiгання, вiдповiдно до закону тимчасово вилучає посвiдчення водiя, талон про проходження державного технiчного огляду, а також лiцензiйну картку на транспортний засiб";

     26) у текстi Закону слова "дорожньо-транспортна подiя" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "дорожньо-транспортна пригода" у вiдповiдному вiдмiнку i числi.

     7. Частину другу статтi 16 Закону України "Про бджiльництво" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 21, ст. 157) виключити.

     8. У Законi України "Про автомобiльний транспорт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 32, ст. 273):

     1) у статтi 1:

     пiсля абзацу вiсiмнадцятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "автомобiльний самозайнятий перевiзник - це фiзична особа - суб'єкт господарювання, яка здiйснює на комерцiйнiй основi чи за власний кошт перевезення пасажирiв на таксi без застосування працi найманих водiїв".

     У зв'язку з цим абзаци дев'ятнадцятий - шiстдесят третiй вважати вiдповiдно абзацами двадцятим - шiстдесят четвертим;

     пiсля абзацу п'ятдесят шостого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "сервiсна книжка - документ установленого зразка для облiку проходження технiчного огляду транспортних засобiв автомобiльних самозайнятих перевiзникiв".

     У зв'язку з цим абзаци п'ятдесят сьомий - шiстдесят четвертий вважати вiдповiдно абзацами п'ятдесят восьмим - шiстдесят п'ятим;

     2) абзац п'ятий частини першої статтi 18 викласти в такiй редакцiї:

     "здiйснювати органiзацiю та контроль за своєчасним проходженням водiями медичного огляду, забезпечувати їх санiтарно-побутовими примiщеннями й обладнанням";

     3) частину третю статтi 21 пiсля слiв "в межах своїх повноважень" доповнити словами "за погодженням з вiдповiдним пiдроздiлом Державтоiнспекцiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ України";

     4) назву та частину першу статтi 29 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 29. Засади дiяльностi автомобiльного перевiзника та автомобiльного самозайнятого перевiзника, якi здiйснюють перевезення пасажирiв на договiрних умовах

     Автомобiльним перевiзником та автомобiльним самозайнятим перевiзником, якi здiйснюють перевезення пасажирiв на договiрних умовах, є суб'єкти господарювання, якi вiдповiдно до законодавства та одержаної лiцензiї надають послуги за договором перевезення пасажирiв транспортним засобом, що використовується ними на законних пiдставах";

     5) статтю 30 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 30. Основнi права та обов'язки автомобiльного перевiзника та автомобiльного самозайнятого перевiзника, якi здiйснюють перевезення пасажирiв на договiрних умовах

     Автомобiльний перевiзник та автомобiльний самозайнятий перевiзник, якi здiйснюють перевезення пасажирiв на договiрних умовах, мають право:

     вiдмiняти рейси своїх транспортних засобiв за обставин, якi вiн не мiг передбачити i яким не мiг запобiгти, повернувши пасажирам (або замовнику послуг) кошти, сплаченi ними за перевезення;

     обмежувати або припиняти перевезення в разi стихiйного лиха, епiдемiї, епiзоотiї або iншої надзвичайної ситуацiї;

     вiдмiняти рух транспортних засобiв у разi виникнення загрози життю пасажирiв чи безпецi вантажiв;

     зазначати в багажнiй квитанцiї стан багажу, що має зовнiшнi пошкодження, або вiдмовлятися вiд його перевезення в разi заперечення пасажира щодо такого зазначення.

     Автомобiльний перевiзник, який здiйснює перевезення пасажирiв на договiрних умовах, зобов'язаний:

     забезпечувати дотримання персоналом вимог законодавства про автомобiльний транспорт;

     забезпечувати контроль технiчного та санiтарного стану автобусiв чи таксi перед початком роботи;

     забезпечувати проведення щозмiнного передрейсового та пiслярейсового медичного огляду водiїв транспортних засобiв;

     забезпечувати водiїв необхiдною документацiєю;

     утримувати транспортнi засоби в належному технiчному та санiтарному станi, забезпечувати їх своєчасне подання для посадки пасажирiв та вiдправлення;

     забезпечувати проїзд пасажирiв до зупинки чи мiсця призначення за маршрутом без додаткових витрат у разi припинення поїздки через технiчну несправнiсть транспортного засобу.

     Автомобiльний самозайнятий перевiзник, який здiйснює перевезення пасажирiв на договiрних умовах, зобов'язаний:

     утримувати транспортнi засоби в належному технiчному та санiтарному станi, забезпечувати їх своєчасне подання для посадки пасажирiв та вiдправлення;

     забезпечувати проїзд пасажирiв до зупинки чи мiсця призначення за маршрутом без додаткових витрат у разi припинення поїздки через технiчну несправнiсть транспортного засобу;

     проходити технiчний огляд транспортного засобу на станцiї технiчного обслуговування з обов'язковою вiдмiткою в сервiснiй книжцi;

     щорiчно проходити медичний огляд з отриманням довiдки встановленого зразка";

     6) частину першу статтi 34 пiсля абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "органiзувати проведення перiодичного навчання водiїв методам надання першої медичної допомоги потерпiлим вiд дорожньо-транспортних пригод".

     У зв'язку з цим абзаци шостий - дев'ятий вважати вiдповiдно абзацами сьомим - десятим;

     7) статтю 39 пiсля частини сьомої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Документи для автомобiльного самозайнятого перевiзника:

     лiцензiя, лiцензiйна картка, посвiдчення водiя вiдповiдної категорiї, свiдоцтво про реєстрацiю транспортного засобу, сервiсна книжка, медична довiдка".

     У зв'язку з цим частини восьму - одинадцяту вважати вiдповiдно частинами дев'ятою - дванадцятою;

     8) частину другу статтi 45 доповнити абзацом п'ятим такого змiсту:

     "передбачають використовувати на маршрутах автобуси, переобладнанi з вантажних транспортних засобiв";

     9) частину першу статтi 46 доповнити абзацами шостим та сьомим такого змiсту:

     "довiдку про вiдповiднiсть технiчного стану автобусiв претендента умовам перевезень, видану вiдповiдним пiдроздiлом Державтоiнспекцiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ України;

     висновок Державтоiнспекцiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ України про вiдповiднiсть претендента вимогам нормативно-правових актiв у сферi безпеки дорожнього руху, який складається та видається в порядку, встановленому Мiнiстерством внутрiшнiх справ України".

     9. У Законi України "Про автомобiльнi дороги" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 51, ст. 556):

     1) пункт 10 статтi 11 викласти в такiй редакцiї:

     "10) виявлення аварiйно-небезпечних мiсць (дiлянок) та мiсць концентрацiї дорожньо-транспортних пригод на автомобiльних дорогах i здiйснення заходiв щодо їх лiквiдацiї";

     2) у статтi 12:

     пункт 10 пiсля слiв "обмежувати або забороняти" доповнити словами "з повiдомленням вiдповiдного пiдроздiлу Державтоiнспекцiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ України";

     пункт 12 викласти в такiй редакцiї:

     "12) приймати рiшення щодо введення вiдповiдних обмежень у русi, вирубки дерев або iнших зелених насаджень у смузi вiдведення автомобiльної дороги загального користування, якщо це пов'язано iз забезпеченням безпеки дорожнього руху та виконанням робiт з розширення дорiг, а за погодженням з вiдповiдним пiдроздiлом Державтоiнспекцiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ України - рiшення щодо запровадження необхiдних заходiв iз забезпечення безпеки дорожнього руху вiдповiдно до державних стандартiв, норм, правил, у тому числi шляхом упровадження необхiдних технiчних засобiв органiзацiї дорожнього руху";

     доповнити пунктом 14 такого змiсту:

     "14) приймати за погодженням з вiдповiдним пiдроздiлом Державтоiнспекцiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ України рiшення щодо демонтування технiчних засобiв та рекламоносiїв, що встановленi в межах смуги вiдведення автомобiльної дороги з порушенням вимог цього Закону та iнших нормативно-правових актiв";

     3) частину четверту статтi 16 викласти в такiй редакцiї:

     "Проїзна частина дорiг, штучнi споруди (мости i шляхопроводи), технiчнi засоби органiзацiї дорожнього руху та зовнiшнє освiтлення на вулицях i дорогах мiст та iнших населених пунктiв можуть передаватися безоплатно в державну власнiсть, а також з державної в комунальну власнiсть за рiшенням вiдповiдних органiв мiсцевого самоврядування та Кабiнету Мiнiстрiв України";

     4) пункт 1 статтi 20 доповнити словами "у тому числi забезпечення їх належного санiтарного стану";

     5) статтю 37 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 37. Провадження виробничої дiяльностi на автомобiльних дорогах

     Будiвництво споруд, об'єктiв дорожнього сервiсу, автозаправних станцiй, прокладення iнженерних мереж та виконання iнших робiт у межах смуги вiдведення автомобiльних дорiг здiйснюються згiдно з дозволом органiв державного управлiння автомобiльними дорогами та за попереднiм погодженням з вiдповiдними пiдроздiлами Державтоiнспекцiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ України в порядку, передбаченому законодавством України.

     Органи державного управлiння автомобiльними дорогами видають за погодженням з вiдповiдними пiдроздiлами Державтоiнспекцiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ України на платнiй основi дозволи на розмiщення, будiвництво, реконструкцiю та функцiонування в межах смуги вiдведення автомобiльних дорiг загального користування об'єктiв, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, в порядку, затвердженому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Органи державного управлiння автомобiльними дорогами у 30-денний строк приймають рiшення про видачу дозволу на розмiщення, будiвництво, реконструкцiю та функцiонування в межах смуги вiдведення автомобiльних дорiг загального користування об'єктiв, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, або про вiдмову у видачi такого дозволу.

     Пiдставою для вiдмови у видачi та анулювання дозволу можуть бути:

     попереднє визначення даної дiлянки дороги для iншого об'єкта або споруди;

     вiднесення дiлянки дороги до аварiйно-небезпечної або мiсця чи дiлянки концентрацiї дорожньо-транспортних пригод;

     невiдповiднiсть мiсця розташування об'єкта дорожнього сервiсу нормативним вимогам та планам розвитку iнфраструктури дорожнього сервiсу;

     перспективнi плани реконструкцiї або розширення автомобiльної дороги, що призведе до демонтажу споруд.

     Пiд час реконструкцiї та ремонту автомобiльних дорiг перенесення споруд i комунiкацiй об'єктiв дорожнього сервiсу в межах смуги вiдведення здiйснюється за рахунок їх власника, про що iнформують власника не пiзнiше нiж за один мiсяць до початку проведення робiт.

     Усi спори, пов'язанi з провадженням виробничої дiяльностi на автомобiльних дорогах, вирiшуються в судовому порядку";

     6) частину другу статтi 48 пiсля слiв "забезпеченням безпеки дорожнього руху" доповнити словами "вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв".

     10. У Законi України "Про перевезення небезпечних вантажiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 28, ст. 222):

     1) у частинi другiй статтi 8:

     абзац четвертий викласти в такiй редакцiї:

     "у разi дорожнього перевезення розробити та погодити з Державтоiнспекцiєю Мiнiстерства внутрiшнiх справ України маршрути i режими перевезення небезпечних вантажiв; забезпечити своєчасний огляд транспортних засобiв у пiдроздiлах Державтоiнспекцiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ України та отримання вiдповiдного свiдоцтва про допуск до перевезення небезпечного вантажу; пiд час перевезення не вiдхилятися вiд узгодженого маршруту, додержуватися безпечних умов руху та постiйно контролювати стан транспортного засобу i вантажу";

     абзац десятий викласти в такiй редакцiї:

     "здiйснювати в установленому порядку обов'язкове страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв пiд час перевезення таких вантажiв";

     2) в абзацi четвертому статтi 14 слова "такi умови встановлюються" замiнити словами "маршрути i режими перевезення погоджуються з";

     3) абзац третiй статтi 16 викласти в такiй редакцiї:

     "контроль за безпекою дорожнього руху пiд час дорожнього перевезення небезпечних вантажiв, додержанням законодавства у зазначенiй сферi, у тому числi за забезпеченням органiзацiї пiдготовки водiїв транспортних засобiв та уповноважених з питань безпеки перевезення небезпечних вантажiв, прийманням iспитiв та видачею вiдповiдних свiдоцтв установленого зразка, розробленням i видачею в установленому порядку погоджень маршрутiв руху транспортних засобiв пiд час дорожнього перевезення небезпечних вантажiв".

     11. Статтю 5 Закону України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 1, ст. 2; 2006 р., N 8, ст. 93) доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "З метою запобiгання незаконному обiгу транспортних засобiв здiйснюється автоматизований обмiн iнформацiєю мiж Державною митною службою України та Державтоiнспекцiєю Мiнiстерства внутрiшнiх справ України про транспортнi засоби, що перетинають державний кордон України, стосовно їх митного оформлення та державної реєстрацiї".

     12. Пункт 19 частини першої статтi 20 Закону України "Про Державну прикордонну службу України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 27, ст. 208) викласти в такiй редакцiї:

     "19) здiйснювати автоматизований обмiн iнформацiєю про транспортнi засоби, що перетнули державний кордон України, з Державтоiнспекцiєю Мiнiстерства внутрiшнiх справ України. Зупиняти та оглядати в межах прикордонної смуги, контрольованих прикордонних районiв самостiйно, а за їх межами - разом з пiдроздiлами Державтоiнспекцiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ України транспортнi засоби, а також перевiряти документи, що посвiдчують особу водiя та пасажирiв, наявнiсть полiса обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв (страхового сертифiката "Зелена картка"), а також здiйснювати контроль за сплатою сум накладеного стягнення за адмiнiстративнi правопорушення. При цьому вантаж, який перевозиться транспортними засобами пiд митним контролем, пiдлягає такому оглядовi тiльки разом з органами Державної митної служби України".

     13. У Законi України "Про обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 1, ст. 1):

     1) статтю 21 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 21. Забезпечення обов'язковостi страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi

     21.1. З урахуванням положень пункту 21.3 цiєї статтi на територiї України забороняється експлуатацiя транспортного засобу (за винятком транспортних засобiв, щодо яких не встановлено коригуючий коефiцiєнт в залежностi вiд типу транспортного засобу) без полiса обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi, чинного на територiї України, або полiса (сертифiката) обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi, укладеного в iншiй країнi з уповноваженою органiзацiєю iз страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi, з якою МТ СБУ уклало угоду про взаємне визнання договорiв такого страхування.

     Стосовно транспортних засобiв, якi не беруть участi в дорожньому русi, укладення договору страхування є необов'язковим.

     Транспортний засiб має вiдповiдати вимогам пункту 1.7 статтi 1 цього Закону з моменту прийняття участi в дорожньому русi. На транспортному засобi його власник зобов'язаний розмiстити спецiальний знак, що надається страховиком при укладеннi такого договору страхування. Порядок розмiщення зазначеного знака встановлюється Уповноваженим органом за поданням МТ СБУ.

     Положення цього пункту не поширюється на осiб, якi звiльненi вiд обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi згiдно з пунктом 13.1 статтi 13 цього Закону.

     21.2. Контроль за наявнiстю договорiв обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв здiйснюється:

     Державтоiнспекцiєю МВС України пiд час проведення державного технiчного огляду, реєстрацiї (перереєстрацiї) транспортних засобiв, а також при складаннi протоколiв щодо порушень правил дорожнього руху та оформленнi матерiалiв дорожньо-транспортних пригод;

     органами Державної прикордонної служби України пiд час перетинання транспортними засобами державного кордону України.

     21.3. При використаннi транспортного засобу в дорожньому русi особа, яка керує ним, зобов'язана мати при собi страховий полiс (сертифiкат). Страховий полiс пред'являється посадовим особам органiв, визначених у пунктi 21.2 цiєї статтi, на їх вимогу.

     21.4. У разi експлуатацiї транспортного засобу на територiї України без наявностi чинного полiса обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi особа несе вiдповiдальнiсть, встановлену законом";

     2) у назвi i текстi статтi 53 слово "органiв" замiнити словом "пiдроздiлiв";

     3) у статтi 56:

     у другому реченнi пункту 56.1 слово "Органи" замiнити словом "Пiдроздiли";

     у пунктi 56.3 слово "органам" замiнити словом "пiдроздiлам".

     14. В абзацi п'ятому частини першої статтi 7 Закону України "Про передачу об'єктiв права державної та комунальної власностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 34, ст. 228; 2002 р., N 26, ст. 173; 2004 р., N 10, ст. 96; 2006 р., N 4, ст. 63) слова "шляхового господарства" замiнити словами "дорожнього господарства, спецiалiзованi пiдприємства з установлення та експлуатацiї технiчних засобiв органiзацiї дорожнього руху разом з майном, яке вони обслуговують".

     15. У частинi першiй статтi 21 Закону України "Про систему iнженерно-технiчного забезпечення агропромислового комплексу України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 47, ст. 464):

     пункт 5 викласти в такiй редакцiї:

     "5) здiйснення вiдомчої реєстрацiї та облiку тракторiв, самохiдних шасi, самохiдних сiльськогосподарських, дорожньо-будiвельних i мелiоративних машин, сiльськогосподарської технiки, iнших механiзмiв, видачi на них номерних знакiв та вiдповiдних реєстрацiйних документiв, ведення автоматизованого облiку зареєстрованих тракторiв, самохiдних шасi, самохiдних сiльськогосподарських, дорожньо-будiвельних i мелiоративних машин, сiльськогосподарської технiки, iнших механiзмiв та систематизацiя вiдомостей про їх власникiв з використанням Єдиного реєстру, держателем якого є уповноважений орган Мiнiстерства аграрної полiтики України";

     у пунктi 10 слова "приймання екзаменiв та видача посвiдчень трактористiв-машинiстiв у встановленому порядку" замiнити словами "пiдготовки, перепiдготовки i пiдвищення квалiфiкацiї трактористiв-машинiстiв у встановленому законодавством порядку".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi через 30 днiв з дня його опублiкування, крiм:

     пiдпункту 67 пункту 2 роздiлу I цього Закону щодо стягнення подвiйного розмiру штрафу при примусовому виконаннi постанови у справi про адмiнiстративне правопорушення, який набирає чинностi з 1 сiчня 2009 року;

     пiдпункту 19 пункту 6 роздiлу I цього Закону щодо державної реєстрацiї мопедiв, який набирає чинностi з 1 сiчня 2010 року.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     у мiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом розробити i внести на розгляд Верховної Ради України законопроект про запровадження нарахування штрафних балiв за правопорушення у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху, а також здiйснити в установленому порядку заходи щодо матерiально-технiчного забезпечення виконання цього Закону в частинi створення автоматизованої системи реєстрацiї, облiку та контролю транспортних засобiв, їх власникiв та адмiнiстративних правопорушень у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху;

     у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЮЩЕНКО

м. Київ
24 вересня 2008 року
N 586-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.