ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про систему iнженерно-технiчного забезпечення агропромислового комплексу України

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 24 вересня 2008 року N 586-VI,
вiд 1 липня 2010 року N 2402-VI,
вiд 23 грудня 2010 року N 2856-VI,
вiд 16 жовтня 2012 року N 5462-VI,
вiд 3 червня 2014 року N 1303-VII,
вiд 15 сiчня 2015 року N 124-VIII,
вiд 20 вересня 2019 року N 124-IX

(У текстi Закону: слова "органи державного технiчного нагляду" в усiх вiдмiнках замiнено словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi" у вiдповiдному вiдмiнку; слова "спецiально уповноважений орган виконавчої влади з iнженерно-технiчного забезпечення агропромислового комплексу" в усiх вiдмiнках замiнено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 16 жовтня 2012 року N 5462-VI)

     Цей Закон встановлює правовi, економiчнi та органiзацiйнi засади формування i функцiонування системи iнженерно-технiчного забезпечення агропромислового комплексу, регулює вiдносини у сферi технiчного i технологiчного обслуговування агропромислового комплексу, сприяє розвитку економiчних умов для створення, випробування, виробництва, реалiзацiї, використання i обслуговування технiчних засобiв для галузей агропромислового виробництва.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення основних термiнiв

     1. У цьому Законi термiни вживаються в такому значеннi:

     1) система iнженерно-технiчного забезпечення агропромислового комплексу - сукупнiсть суб'єктiв вiдносин, що знаходяться у вiдповiдних взаємозв'язках, а також принципiв, форм, методiв, органiзацiйних та економiчних важелiв, спрямованих на створення, випробування, виробництво, реалiзацiю, використання й обслуговування технiчних засобiв для агропромислового комплексу;

     2) технiчнi засоби для агропромислового комплексу - машини, механiзми, обладнання, устаткування, технологiчнi комплекси i лiнiї з них, якi використовуються в сiльському господарствi, харчовiй та переробнiй промисловостi для вирощування, збирання, зберiгання та перероблення сiльськогосподарської продукцiї, а також для надання послуг з технiчного сервiсу. До машин вiдносяться трактори, самохiднi шасi, самохiднi сiльськогосподарськi, дорожньо-будiвельнi та мелiоративнi машини, сiльськогосподарська технiка, iншi механiзми вiдповiдно до Закону України "Про дорожнiй рух", що беруть участь у русi на вулично-дорожнiй мережi загального користування пiд час переїзду до/з мiсця виконання робiт у встановленому законодавством порядку, перелiк видiв яких ведеться i постiйно оновлюється в електронному виглядi центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi;

(пункт 2 частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 01.07.2010р. N 2402-VI, вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     3) технiчний сервiс - забезпечення агропромислового комплексу технiчними засобами i пiдтримання їх у технiчно справному станi протягом усього перiоду експлуатацiї, вивчення попиту, реклама, технiчна i торгово-економiчна iнформацiя, доставка, передпродажна пiдготовка, гарантiйне обслуговування нових та вiдремонтованих технiчних засобiв, забезпечення запасними частинами, навчання експлуатацiйно-ремонтного персоналу;

     4) технологiчний сервiс - дiяльнiсть, спрямована на виконання за замовленням, технологiчних процесiв i операцiй з вирощування, збирання, зберiгання i переробки сiльськогосподарської продукцiї, агрохiмiчних, мелiоративних, транспортних та iнших робiт, прокату i оренди технiчних засобiв;

     5) вторинний ринок технiчних засобiв для агропромислового комплексу - торгова дiяльнiсть пiдприємств технiчного сервiсу, iнших юридичних та фiзичних осiб з реалiзацiї технiчних засобiв, що були в користуваннi;

     6) державна технiчна полiтика в агропромисловому комплексi - цiлеспрямована законодавчо оформлена система органiзацiйно-економiчних i правових заходiв, якi здiйснюються органами виконавчої влади для формування взаємопов'язаних процесiв створення, випробування, виробництва, реалiзацiї, використання та обслуговування технiчних засобiв, наукового, iнформацiйного i кадрового забезпечення агропромислового комплексу;

     7) науково-технiчне забезпечення - комплекс науково-дослiдних, дослiдно-конструкторських робiт, робiт з освоєння виробництва, випробувань та пропаганди нових технiчних засобiв для агропромислового комплексу.

     Стаття 2. Сфера дiї Закону та вiдносини, якi ним регулюються

     1. Дiя цього Закону поширюється на вiдносини, що виникають у процесi формування i функцiонування системи iнженерно-технiчного забезпечення агропромислового комплексу, а саме:

     1) розробку, створення, випробування, виробництво, реалiзацiю, використання технiчних засобiв, технiчного та технологiчного сервiсу;

     2) здiйснення державного нагляду за якiстю, технiчним станом, умовами експлуатацiї та зберiганням технiчних засобiв, а також якiстю пально-мастильних матерiалiв;

     3) науково-технiчне та iнформацiйне обслуговування суб'єктiв системи iнженерно-технiчного забезпечення агропромислового комплексу;

     4) пiдготовку та перепiдготовку iнженерно-технiчних кадрiв.

     2. Правове регулювання формування та функцiонування системи iнженерно-технiчного забезпечення агропромислового комплексу здiйснюється вiдповiдно до законiв України "Про стимулювання розвитку вiтчизняного машинобудування для агропромислового комплексу", "Про захист прав покупцiв сiльськогосподарських машин", "Про пiдтвердження вiдповiдностi", "Про стандартизацiю", цього Закону, iнших нормативно-правових актiв.

Роздiл II
ОСНОВНI ЗАВДАННЯ СИСТЕМИ IНЖЕНЕРНО-ТЕХНIЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

     Стаття 3. Основнi завдання системи iнженерно-технiчного забезпечення агропромислового комплексу

     1. Основними завданнями системи iнженерно-технiчного забезпечення агропромислового комплексу є:

     1) забезпечення потреб сiльськогосподарського виробництва, пiдприємств харчової i переробної промисловостi вiтчизняними технiчними засобами;

     2) реалiзацiя державної технiчної полiтики в агропромисловому комплексi;

     3) формування та розвиток ринку технiчних засобiв для агропромислового комплексу, у тому числi вторинного, розширення мережi сервiсних пiдприємств;

     4) сприяння освоєнню результатiв наукових, дослiдно-конструкторських та технологiчних розробок для iнновацiйного розвитку агропромислового комплексу;

     5) реалiзацiя програм розвитку iнженерно-технiчного забезпечення агропромислового комплексу;

     6) забезпечення виробникiв сiльськогосподарської продукцiї достовiрною iнформацiєю про споживчi властивостi машин i обладнання.

     2. Основним органiзацiйним принципом iнженерно-технiчного забезпечення агропромислового комплексу є системний пiдхiд до створення, проведення державних випробувань, виробництва технiчних засобiв, їх використання, ремонту та технiчного обслуговування, розробки i освоєння нових технологiй та кадрового забезпечення.

     Стаття 4. Прiоритетнiсть розвитку системи iнженерно-технiчного забезпечення агропромислового комплексу

     1. Прiоритетнiсть розвитку системи iнженерно-технiчного забезпечення агропромислового комплексу реалiзується:

     1) спрямованiстю державної технiчної полiтики в агропромисловому комплексi на прискорене створення i виробництво технiчних засобiв, технiчного i технологiчного сервiсу, оснащення ними пiдприємств сiльського господарства, харчової i переробної промисловостi, кадрове забезпечення;

     2) шляхом бюджетної пiдтримки дiяльностi суб'єктiв системи iнженерно-технiчного забезпечення, кредитування, оподаткування, цiноутворення, митної та амортизацiйної полiтики iз застосуванням комплексу пiльг.

Роздiл III
СУБ'ЄКТИ СИСТЕМИ IНЖЕНЕРНО-ТЕХНIЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЇХ ВЗАЄМОВIДНОСИНИ

     Стаття 5. Суб'єкти системи iнженерно-технiчного забезпечення

     1. Суб'єктами системи iнженерно-технiчного забезпечення агропромислового комплексу є технiчнi та технологiчнi науково-дослiднi, дослiдно-конструкторськi органiзацiї та машиновипробувальнi установи, заводи тракторного, сiльськогосподарського i продовольчого машинобудування, агротехсервiснi пiдприємства, спецiалiзованi пiдприємства з торгiвлi, лiзинговi компанiї, iнженерно-технiчнi пiдроздiли сiльськогосподарських товаровиробникiв, iнформацiйно-консультативнi служби, навчальнi заклади з пiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї i атестацiї iнженерно-технiчних працiвникiв та операторiв технiчних засобiв тощо.

     Стаття 6. Взаємовiдносини суб'єктiв системи iнженерно-технiчного забезпечення агропромислового комплексу та принципи їх дiяльностi

     1. Дiяльнiсть суб'єктiв системи iнженерно-технiчного забезпечення агропромислового комплексу здiйснюється на основi поєднання принципiв державного регулювання i ринкового саморегулювання економiчних взаємовiдносин її окремих суб'єктiв.

     2. Основними принципами дiяльностi суб'єктiв системи iнженерно-технiчного забезпечення агропромислового комплексу є:

     1) прiоритет iнтересiв сiльськогосподарських товаровиробникiв;

     2) спрямованiсть на розробку iнновацiйних технологiй та створення, виробництво, використання i обслуговування технiчних засобiв;

     3) паритетнiсть економiчних взаємовiдносин господарюючих суб'єктiв системи iнженерно-технiчного забезпечення;

     4) вiльний вибiр партнерiв у господарськiй дiяльностi суб'єктами системи iнженерно-технiчного забезпечення;

     5) рiвноправнiсть форм власностi i господарювання.

Роздiл IV
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ СИСТЕМОЮ IНЖЕНЕРНО-ТЕХНIЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

     Стаття 7. Органiзацiя державного управлiння системою iнженерно-технiчного забезпечення агропромислового комплексу

     1. Державне управлiння системою iнженерно-технiчного забезпечення агропромислового комплексу в межах своїх повноважень здiйснюють Кабiнет Мiнiстрiв України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики, та центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику.

     2. Iншi органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування взаємодiють iз центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики, та центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику, i сприяють виконанню їх функцiй.

(стаття 7 у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     Стаття 8. Повноваження Кабiнету Мiнiстрiв України щодо iнженерно-технiчного забезпечення агропромислового комплексу

     1. До повноважень Кабiнету Мiнiстрiв України належать:

     1) розроблення стратегiї державної технiчної полiтики в агропромисловому комплексi;

     2) затвердження (схвалення) вiдповiдних програм розвитку системи iнженерно-технiчного забезпечення агропромислового комплексу i органiзацiя їх виконання;

     3) пiдготовка пропозицiй до проектiв державного бюджету щодо розмiрiв видаткiв, необхiдних для прiоритетного розвитку системи iнженерно-технiчного забезпечення агропромислового комплексу;

     4) формування державних резервiв пально-мастильних матерiалiв для сiльського господарства;

     5) здiйснення iнших повноважень, визначених Конституцiєю та законами України.

     Стаття 9. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики, та центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику

     1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики, належать:

     1) розроблення проекту стратегiї державної технiчної полiтики в агропромисловому комплексi;

     2) здiйснення функцiй розпорядника бюджетних коштiв, що видiляються на розвиток системи iнженерно-технiчного забезпечення агропромислового комплексу;

     3) визначення перелiку технiчних засобiв для агропромислового комплексу, що пiдлягають обов'язковим державним приймальним випробуванням та пiдтвердженню вiдповiдностi за показниками призначення;

     4) розроблення проектiв державних цiльових програм розвитку iнженерно-технiчного забезпечення агропромислового комплексу;

     5) координацiя розробки й перегляду технiчних регламентiв, якими визначаються вимоги щодо показникiв якостi, технологiчностi та безпечностi технiчних засобiв для агропромислового комплексу;

(пункт 5 частини першої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     6) перегляд та узгодження вихiдних вимог до створюваних нових технiчних засобiв, у тому числi й тих, що забезпечують екологiчну безпеку та безпеку працi при їх використаннi;

     7) визначення основних напрямiв удосконалення ринку технiчних засобiв i технологiй, формування вторинного ринку на принципах економiчної заiнтересованостi;

     8) здiйснення нормативно-правового забезпечення у сферi iнженерно-технiчного забезпечення агропромислового комплексу.

     2. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику, належать:

     1) сприяння створенню та дiяльностi суб'єктiв господарювання з розробки та виготовлення технiчних засобiв для iнженерно-технiчного забезпечення агропромислового комплексу;

     2) у визначеному законом порядку здiйснення функцiй державного замовника науково-дослiдних i дослiдно-конструкторських розробок, що провадяться за державнi кошти;

     3) вжиття заходiв щодо реалiзацiї державних цiльових програм розвитку iнженерно-технiчного забезпечення агропромислового комплексу;

     4) вжиття заходiв щодо виконання стратегiї державної технiчної полiтики в агропромисловому комплексi;

     5) створення вiдповiдно до закону органiв з оцiнки вiдповiдностi;

     6) визначення за результатами державних випробувань доцiльностi освоєння нових зразкiв технiчних засобiв для агропромислового комплексу i ведення їх Державного реєстру;

     7) забезпечення створення i розвитку єдиного iнформацiйного простору в системi iнженерно-технiчного забезпечення агропромислового комплексу;

     8) здiйснення органiзацiйно-економiчних заходiв, спрямованих на зростання експортного потенцiалу та розвитку мiжнародного спiвробiтництва у сферi iнженерно-технiчного забезпечення агропромислового комплексу;

     9) участь в органiзацiї пiдготовки та перепiдготовки iнженерно-технiчних кадрiв та кадрiв масових професiй для агропромислового комплексу;

     10) сприяння гарантованому забезпеченню сiльськогосподарських товаровиробникiв пально-мастильними матерiалами.

(стаття 9 у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

Роздiл V
РИНКОВI ВIДНОСИНИ В СИСТЕМI IНЖЕНЕРНО-ТЕХНIЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

     Стаття 10. Ринки технiчних засобiв, технiчного й технологiчного сервiсу

     1. Робота пiдприємств, органiзацiй, установ рiзних форм власностi iз створення, розробки, випробування, виробництва, реалiзацiї, використання й обслуговування технiчних засобiв для агропромислового комплексу ґрунтується на принципах ринкової економiки.

     2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики, розробляє заходи iз створення в системi iнженерно-технiчного забезпечення агропромислового комплексу дiєвої розгалуженої ринкової мережi пiдприємств, органiзацiй, установ рiзних форм власностi, якi реалiзує центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику.

(частина друга статтi 10 у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     3. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику, представляє на ринку технiки iнтереси сiльгосптоваровиробникiв як замовникiв нових технiчних засобiв для агропромислового комплексу.

(частина третя статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     4. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику, сприяє дiяльностi виробникiв серiйних технiчних засобiв, якi забезпечують передпродажний, гарантiйний i на договiрних умовах пiслягарантiйний технiчний сервiс, здiйснюють пiдготовку та перепiдготовку кадрiв для експлуатацiї, ремонту й технiчного обслуговування.

(частина четверта статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     Стаття 11. Вторинний ринок технiчних засобiв

     1. Купiвля-продаж технiчних засобiв, вузлiв, агрегатiв i запасних частин, що були в користуваннi, здiйснюються на вторинному ринку. Суб'єктами вторинного ринку є юридичнi та фiзичнi особи, якi продають-купують технiчнi засоби, вузли, агрегати i запаснi частини, що були в користуваннi, або здiйснюють їх капiтально-вiдновлювальнi ремонти.

     2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики, розробляє схеми i принципи формування вторинного ринку технiчних засобiв, вузлiв i механiзмiв, якi пiдлягають вiдновленню та ремонту.

     3. Вiдновленi технiчнi засоби та тi, що були в користуваннi, реалiзуються лише за наявностi документа, що засвiдчує їх технiчний стан, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi.

(частина третя статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     Стаття 12. Органiзацiя ринку пально-мастильних матерiалiв

     1. Для стабiлiзацiї цiн i забезпечення потреби сiльськогосподарських товаровиробникiв у напруженi (весняно-польовi, збиральнi) перiоди робiт центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики, бере участь разом з iншими зацiкавленими органами виконавчої влади у розробцi ринкової схеми i принципiв гарантованого забезпечення сiльськогосподарських товаровиробникiв пально-мастильними матерiалами i подає їх на затвердження Кабiнету Мiнiстрiв України.

     2. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику, забезпечує протягом року стабiльне постачання пально-мастильних матерiалiв сiльськогосподарським товаровиробникам вiдповiдно до затверджених Кабiнетом Мiнiстрiв України ринкових схем та принципiв гарантованого забезпечення сiльськогосподарських товаровиробникiв пально-мастильними матерiалами.

(частина друга статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     3. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику, органiзовує науковi дослiдження, виробництво й використання бiологiчних видiв палива, зокрема бiодизеля.

(частина третя статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

Роздiл VI
ДЕРЖАВНА ПIДТРИМКА СИСТЕМИ IНЖЕНЕРНО-ТЕХНIЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

     Стаття 13. Державна пiдтримка iнженерно-технiчного забезпечення агропромислового комплексу

     1. Видатки на розвиток системи iнженерно-технiчного забезпечення агропромислового комплексу передбачаються щорiчно в державному бюджетi окремими рядками.

     2. Цiнова полiтика в системi iнженерно-технiчного забезпечення агропромислового комплексу здiйснюється вiдповiдно до закону i спрямовується на попередження диспаритету цiн.

     3. Внутрiшнiй фiнансовий контроль за використанням видiлених бюджетних коштiв здiйснює центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику, та iншi органи вiдповiдно до своїх повноважень.

(частина третя статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     Стаття 14. Кредитування суб'єктiв системи iнженерно-технiчного забезпечення агропромислового комплексу

     1. Кредитування суб'єктiв системи iнженерно-технiчного забезпечення агропромислового комплексу здiйснюється вiдповiдно до закону з урахуванням прiоритетiв iнновацiйно-iнвестицiйного оновлення основних фондiв пiдприємств агропромислового комплексу.

     2. Механiзм кредитування суб'єктiв системи iнженерно-технiчного забезпечення агропромислового комплексу встановлює Кабiнет Мiнiстрiв України. З цiєю метою Уряд України:

     1) формує систему державного цiльового кредитування технiчного переоснащення агропромислового виробництва;

     2) вносить пропозицiї щодо обсягiв державних кредитних ресурсiв на розвиток системи iнженерно-технiчного забезпечення агропромислового комплексу;

     3) встановлює порядок використання кредитних ресурсiв для технiчного переоснащення агропромислового комплексу;

     4) встановлює обсяги часткової компенсацiї вартостi придбаної нової технiки.

     Стаття 15. Лiзингова дiяльнiсть

     1. Кабiнет Мiнiстрiв України створює сприятливi умови для розвитку лiзингової дiяльностi комерцiйних банкiв, iнших фiнансових установ, вiтчизняних i зарубiжних iнвесторiв, машинобудiвних пiдприємств та державних лiзингових компанiй.

     Стаття 16. Митна полiтика стосовно системи iнженерно-технiчного забезпечення агропромислового комплексу

     1. Митна полiтика держави спрямовується за допомогою митно-тарифних та нетарифних заходiв на захист економiчних iнтересiв суб'єктiв системи iнженерно-технiчного забезпечення агропромислового комплексу та здiйснюється вiдповiдно до митного законодавства.

     2. Митна полiтика при ввезеннi на митну територiю України технiчних засобiв для агропромислового комплексу як нових, так i тих, що були в користуваннi, комплектуючих виробiв та запасних частин до них, аналоги яких виробляються пiдприємствами вiтчизняного машинобудування, здiйснюється в iнтересах нацiональних товаровиробникiв.

     3. Митно-тарифнi та нетарифнi заходи до експортних операцiй з вiтчизняними технiчними засобами для агропромислового комплексу, комплектуючими виробами та запасними частинами до них здiйснюються в iнтересах вiтчизняних товаровиробникiв i для стимулювання нарощування експортного потенцiалу.

     4. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики, розробляє i подає Кабiнету Мiнiстрiв України пропозицiї щодо надання митних пiльг на iмпорт окремих технiчних засобiв, комплектуючих виробiв для складної сiльськогосподарської технiки, якi не виробляються в Українi.

     Стаття 17. Амортизацiя в системi iнженерно-технiчного забезпечення агропромислового комплексу

     1. Держава забезпечує вiдтворення технiчних засобiв для агропромислового комплексу у межах норм амортизацiйних вiдрахувань.

     2. Амортизацiйнi вiдрахування на вiдтворення технiчних засобiв для агропромислового комплексу використовуються лише за призначенням.

     3. Реальна ринкова вартiсть технiчних засобiв для агропромислового комплексу визначається на основi централiзованої систематичної (один раз на 5 - 7 рокiв) переоцiнки (вiдповiдно до iндексу iнфляцiї).

(частина третя статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.12.2010р. N 2856-VI)

     4. Частину четверту статтi 17 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 23.12.2010р. N 2856-VI)

Роздiл VII
МЕТРОЛОГIЧНИЙ КОНТРОЛЬ, ДЕРЖАВНI ПРИЙМАЛЬНI ВИПРОБУВАННЯ В СИСТЕМI IНЖЕНЕРНО-ТЕХНIЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

(назва роздiлу VII iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.01.2015р. N 124-VIII)

     Стаття 18. Метрологiчний контроль i нагляд

     1. Метрологiчний контроль i нагляд при створеннi, виробництвi, використаннi, технiчному обслуговуваннi й ремонтi технiчних засобiв для агропромислового комплексу, а також при державних приймальних випробуваннях технiчних засобiв та технологiчних процесiв здiйснюються вiдповiдно до законодавства.

(стаття 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.01.2015р. N 124-VIII)

     Стаття 19. Державнi приймальнi випробування

(назва статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.01.2015р. N 124-VIII)

     1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики, є замовником i формує перелiк технiчних засобiв та технологiй їх технiчного обслуговування, нових технологiй виробництва, зберiгання i переробки сiльськогосподарської продукцiї, що пiдлягають державним приймальним випробуванням та оцiнцi вiдповiдностi технiчним завданням.

(частина перша статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     2. Державнi приймальнi випробування технiчних засобiв, а також технологiй виробництва, зберiгання i переробки сiльськогосподарської продукцiї виконуються уповноваженими на це органiзацiями.

     3. Новi зразки технiчних засобiв, технологiї технiчного обслуговування та ремонту технiки, виробництва, зберiгання та переробки сiльськогосподарської продукцiї пiдлягають державним приймальним випробуванням. Замовник за наявностi позитивних результатiв випробувань та iнших обумовлених технiчними завданнями експертиз дає рекомендацiї:

(абзац перший частини третьої статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.01.2015р. N 124-VIII)

     1) про постановку на виробництво та освоєння виготовлення нових зразкiв технiчних засобiв, технологiй та послуг;

     2) про включення технiчних засобiв i технологiй у державний технiчний та технологiчний реєстри виробництва, зберiгання i переробки сiльськогосподарської продукцiї.

     4. Частину четверту статтi 19 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 15.01.2015р. N 124-VIII)

Роздiл VIII
ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНIЧНИЙ НАГЛЯД У СИСТЕМI IНЖЕНЕРНО-ТЕХНIЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

     Стаття 20. Державний технiчний нагляд у системi iнженерно-технiчного забезпечення агропромислового комплексу

     1. Державний технiчний нагляд за вiдповiднiстю машин вимогам безпеки здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi, вiдповiдно до законодавства.

     Органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування взаємодiють iз центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi, та сприяють у здiйсненнi його функцiй.

(частина перша статтi 20 у редакцiї Законiв України вiд 01.07.2010р. N 2402-VI, вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     2. Державний технiчний нагляд у системi iнженерно-технiчного забезпечення агропромислового комплексу реалiзується шляхом перевiрки посадовими особами центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi, дотримання вимог, встановлених нормативно-правовими актами, облiку технiчних засобiв та безпеки дорожнього руху, забезпечення контролю за виконанням законодавства у сферi захисту прав споживачiв на придбану чи вiдремонтовану технiку, комплектуючi вузли i агрегати до неї, а також охорони працi та навколишнього середовища при її використаннi.

(частина друга статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     3. Державний технiчний нагляд здiйснюється щодо технiчних засобiв для агропромислового комплексу, якi належать юридичним та фiзичним особам або вони виконують послуги по їх ремонту, переобладнанню i реалiзацiї.

     Стаття 21. Завдання центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi

     1. Основними завданнями центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi, у системi iнженерно-технiчного забезпечення агропромислового комплексу є:

     1) забезпечення контролю за виконанням законодавства у сферi захисту прав споживачiв на придбану чи вiдремонтовану сiльськогосподарську технiку та комплектуючi вузли й агрегати до неї;

     2) здiйснення нагляду за дотриманням законодавства з охорони працi, навколишнього середовища при експлуатацiї i технологiчному обслуговуваннi технiчних засобiв для агропромислового комплексу;

     3) здiйснення контролю за сплатою збору за першу реєстрацiю транспортного засобу щодо транспортних засобiв, зареєстрованих центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi;

(пункт 3 частини першої статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 01.07.2010р. N 2402-VI, вiд 23.12.2010р. N 2856-VI, вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     4) проведення експертної оцiнки сiльськогосподарської технiки при її вiдчуженнi на вторинному ринку;

     5) здiйснення вiдомчої реєстрацiї та облiку тракторiв, самохiдних шасi, самохiдних сiльськогосподарських, дорожньо-будiвельних i мелiоративних машин, сiльськогосподарської технiки, iнших механiзмiв, видачi на них номерних знакiв та вiдповiдних реєстрацiйних документiв, ведення автоматизованого облiку зареєстрованих тракторiв, самохiдних шасi, самохiдних сiльськогосподарських, дорожньо-будiвельних i мелiоративних машин, сiльськогосподарської технiки, iнших механiзмiв та систематизацiя вiдомостей про їх власникiв з використанням Єдиного реєстру, держателем якого вiн є;

(пункт 5 частини першої статтi 21 у редакцiї Законiв України вiд 24.09.2008р. N 586-VI, вiд 01.07.2010р. N 2402-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     6) пункт 6 частини першої статтi 21 виключено

(пункт 6 частини першої статтi 21 у редакцiї Закону України вiд 01.07.2010р. N 2402-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 03.06.2014р. N 1303-VII)

     7) здiйснення перевiрок технiчного стану i експлуатацiї машин, якi пiдлягають перевiрцi на пiдтвердження вiдповiдностi вимогам законодавства;

     8) видача в установленому порядку висновкiв щодо технiчного стану проданих або вiдремонтованих машин, якi пiдлягають перевiрцi на пiдтвердження вiдповiдностi вимогам законодавства;

     9) проведення технiчної експертизи та експертної оцiнки технiчних засобiв, що стали непридатними внаслiдок аварiї чи стихiйного лиха, та видача вiдповiдних документiв про доцiльнiсть їх подальшої експлуатацiї;

     10) перевiрка вiдповiдностi матерiально-технiчної бази та методичного забезпечення закладiв з пiдготовки, перепiдготовки i пiдвищення квалiфiкацiї трактористiв-машинiстiв у встановленому законодавством порядку, надання висновкiв про вiдповiднiсть матерiально-технiчної бази, методичного забезпечення та оснащеностi навчального процесу для розгляду питання вiдповiдними органами про акредитацiю та видачу їм лiцензiй на право пiдготовки трактористiв-машинiстiв самохiдних машин, прийняття теоретичних i практичних iспитiв для отримання права на керування машинами та видача за їх результатами посвiдчень тракториста-машинiста;

(пункт 10 частини першої статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.09.2008р. N 586-VI, у редакцiї Закону України вiд 01.07.2010р. N 2402-VI)

     11) проведення державного нагляду за дотриманням правил технiчного та сервiсного обслуговування машин, реалiзацiї повнокомплектних машин, номерних вузлiв i агрегатiв;

(пункт 11 частини першої статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.07.2010р. N 2402-VI)

     12) проведення незалежної технiчної експертизи при визначеннi причин виходу з ладу сiльськогосподарських машин у процесi розгляду претензiй покупцiв до виробникiв (продавцiв) чи виконавцiв послуг технiчного сервiсу з приводу якостi зазначених машин i послуг у перiод гарантiйних строкiв експлуатацiї вiдповiдно до вимог Закону України "Про захист прав покупцiв сiльськогосподарських машин";

(частину першу статтi 21 доповнено пунктом 12 згiдно iз Законом України вiд 01.07.2010р. N 2402-VI)

     13) забезпечення у встановленому порядку суб'єктiв господарювання, дiяльнiсть яких пов'язана з реалiзацiєю машин, що пiдлягають реєстрацiї в центральному органi виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi, бланками довiдок-рахункiв, бiржових угод, актiв приймання-передавання машин та номерними знаками "Транзит", органiзацiя державного контролю за дотриманням ними законодавства у цiй сферi.

(частину першу статтi 21 доповнено пунктом 13 згiдно iз Законом України вiд 01.07.2010р. N 2402-VI, пункт 13 частини першої статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     2. З метою реалiзацiї визначених у частинi першiй цiєї статтi завдань посадовi особи, уповноваженi на те центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi, мають право:

(абзац перший частини другої статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     безперешкодного доступу у встановленому законодавством порядку до пiдприємств, установ, органiзацiй усiх форм власностi для проведення перевiрок з питань, що належать до їхньої компетенцiї;

     забороняти експлуатацiю машин та iнших технiчних засобiв для агропромислового комплексу, якщо їх технiчний стан не вiдповiдає вимогам нормативно-правових актiв щодо показникiв якостi, технологiчностi та безпечностi, охорони працi та охорони навколишнього природного середовища, загрожують життю i здоров'ю працюючих або створюють можливiсть виникнення аварiї;

(абзац третiй частини другої статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     видавати керiвникам пiдприємств, установ та органiзацiй обов'язковi для виконання приписи (розпорядження) про усунення виявлених порушень та недолiкiв з питань, що належать до їхньої компетенцiї;

     зупиняти машини для перевiрки технiчного стану в разi наявностi ознак, що свiдчать про їх технiчну несправнiсть;

     одержувати вiд посадових осiб та громадян, якi мають у власностi машини та iншi технiчнi засоби для агропромислового комплексу, документи, необхiднi для вирiшення питань, що належать до їхньої компетенцiї;

     перевiряти у трактористiв-машинiстiв наявнiсть документiв на право користування i керування машинами, а також наявнiсть медичної довiдки про стан здоров'я;

     робити у передбачених законодавством випадках трактористам-машинiстам попередження (компостерну просiчку) в талонi попереджень, а за грубе порушення правил технiки безпеки та дорожнього руху порушувати питання про позбавлення їх права керування машинами;

     вимагати припинення дiй, що перешкоджають здiйсненню державного технiчного нагляду;

     складати в установлених законом випадках протоколи про адмiнiстративнi правопорушення, розглядати вiдповiдно до закону справи про адмiнiстративнi правопорушення i приймати за результатами розгляду рiшення про накладення штрафiв та застосовування iнших санкцiй, передбачених законом;

     викликати громадян для одержання усних або письмових пояснень у зв'язку з порушенням ними вимог законодавства у сферi експлуатацiї машин та iнших технiчних засобiв для агропромислового комплексу;

     використовувати технiчнi прилади, призначенi для перевiрки технiчного стану машин;

     фiксувати процес здiйснення планового (позапланового) заходу чи кожну окрему дiю за допомогою засобiв аудiо- та вiдеотехнiки;

     призначати проведення експертизи, технiчної дiагностики машин та iнших технiчних засобiв для агропромислового комплексу, одержувати пояснення, довiдки, документи, матерiали, вiдомостi з питань, що виникають пiд час здiйснення державного технiчного нагляду;

     залучати спецiалiстiв органiв виконавчої влади, пiдприємств, установ та органiзацiй за погодженням з їх керiвниками до розгляду питань, що належать до їхньої компетенцiї;

     одержувати в установленому порядку вiд мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади, Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств iнформацiйнi матерiали, необхiднi для виконання покладених на них завдань;

     залучати в установленому порядку незалежних експертiв i спецiалiзованi органiзацiї для проведення перевiрок та пiдготовки висновкiв з питань, що належать до їхньої компетенцiї;

     скликати наради з питань, що належать до їхньої компетенцiї;

     брати в установленому порядку участь у роботi комiсiй з розслiдування причин i наслiдкiв аварiй, що сталися пiд час експлуатацiї машин та iнших технiчних засобiв для агропромислового комплексу;

     передавати правоохоронним органам акти перевiрок та iншi матерiали з питань, що належать до їхньої компетенцiї;

     виступати за дорученням центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi, замовником пiд час закупiвлi товарiв, робiт i послуг за державнi кошти;

(абзац двадцять перший частини другої статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     здiйснювати захист у судi своїх прав та законних iнтересiв.

(статтю 21 доповнено частиною другою згiдно iз Законом України вiд 01.07.2010р. N 2402-VI)

     3. Посадовi особи, уповноваженi на здiйснення державного технiчного нагляду центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi, мають право носiння форменого одягу та знакiв розрiзнення, перелiк, опис та норми забезпечення якими затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi, забезпечується службовими, спецiальними (спецiалiзованими) автомобiлями, технiчними засобами зв'язку та iншими матерiально-технiчними засобами, необхiдними для виконання покладених на нього завдань, згiдно з номенклатурою цих засобiв, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики.

(статтю 21 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 01.07.2010р. N 2402-VI, частина третя статтi 21 у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

Роздiл IX
НАУКОВЕ ТА IНФОРМАЦIЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ СИСТЕМИ IНЖЕНЕРНО-ТЕХНIЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

     Стаття 22. Наукове обслуговування

     1. Наукове обслуговування системи iнженерно-технiчного забезпечення агропромислового комплексу здiйснюється науково-дослiдними, дослiдно-конструкторськими, машиновипробувальними установами й органiзацiями з використанням мережi суб'єктiв єдиного науково-виробничого iнформацiйного простору.

     2. Наукове обслуговування здiйснюється шляхом:

     1) визначення прiоритетiв технiчної полiтики та програм розвитку системи iнженерно-технiчного забезпечення агропромислового комплексу;

     2) проведення наукових дослiджень, дослiдно-конструкторських розробок нових типiв технiчних засобiв i технологiй для агропромислового комплексу та їх випробування.

     3. Координацiю науково-дослiдних i дослiдно-конструкторських робiт здiйснює спецiально уповноважений орган виконавчої влади з питань iнженерно-технiчного забезпечення агропромислового комплексу.

     Стаття 23. Iнформацiйне забезпечення

     1. Iнформацiйне обслуговування системи iнженерно-технiчного забезпечення органiзовує центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику, шляхом:

(абзац перший частини першої статтi 23 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     1) формування єдиного iнформацiйного простору з власними засобами iнформатизацiї, створення iнформацiйно-консультативних та дорадчих служб з базами даних про технiчнi засоби для агропромислового комплексу, запаснi частини й агрегати до них, про їх виробникiв, технологiчну належнiсть, технiчну, екологiчну, економiчну та iншу характеристики, цiну;

     2) поширення об'єктивної iнформацiї щодо нових технiчних засобiв i технологiй, ефективних форм технологiчного i технiчного сервiсу з використанням засобiв масової iнформацiї та проведення ярмарок, виставок, iнших форм пропаганди;

     3) випуску каталогiв нових технiчних засобiв для агропромислового комплексу, рекомендацiй з їх використання, впровадження iнновацiйних технологiй виробництва, зберiгання та переробки сiльськогосподарської продукцiї.

Роздiл X
МIЖНАРОДНЕ СПIВРОБIТНИЦТВО У СФЕРI IНЖЕНЕРНО-ТЕХНIЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

     Стаття 24. Мiжнародне спiвробiтництво у сферi iнженерно-технiчного забезпечення агропромислового комплексу

     1. Мiжнародне спiвробiтництво у сферi iнженерно-технiчного забезпечення агропромислового комплексу здiйснюється вiдповiдно до законодавства та мiжнародних договорiв України шляхом:

     1) участi України в мiжнародних програмах створення, виробництва, обслуговування, використання технiчних засобiв та розробки i освоєння iнновацiйних технологiй;

     2) обмiну новими технологiями i технiчними засобами виробництва, зберiгання i переробки сiльськогосподарської продукцiї з iноземними пiдприємствами;

     3) органiзацiї спiльних з iноземними фiрмами пiдприємств та виробництв з виготовлення сiльськогосподарської технiки;

     4) залучення iноземних iнвестицiй для розвитку iнженерно-технiчного забезпечення агропромислового комплексу;

     5) органiзацiї та проведення мiжнародних виставок, ярмарок, аукцiонiв, конференцiй, симпозiумiв, семiнарiв та iнших заходiв з iнженерно-технiчного забезпечення агропромислового комплексу;

     6) навчання та пiдготовки iнженерно-технiчних i механiзаторських кадрiв;

     7) участi України в розробцi мiжнародних стандартiв, проведеннi метрологiчного контролю i нагляду, державних випробувань та сертифiкацiї у сферi створення, виробництва, використання i обслуговування технiчних засобiв для агропромислового комплексу;

     8) приведення у вiдповiднiсть iз вимогами мiжнародних стандартiв екологiчних показникiв технiчних засобiв для агропромислового комплексу;

     9) створення iнформацiйно-маркетингових центрiв для прискорення руху товарiв та послуг на нацiональнi ринки держав.

     2. Якщо мiжнародним договором, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, встановлено iншi правила, нiж тi, що передбаченi законодавством України, застосовуються правила вiдповiдного мiжнародного договору.

Роздiл XI
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЦЬОГО ЗАКОНУ

     Стаття 25. Вiдповiдальнiсть за порушення цього Закону

     1. Особи, виннi в порушеннi цього Закону, несуть вiдповiдальнiсть згiдно з законом.

Роздiл XII
ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2008 року.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     1) внести до Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законiв України у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     2) привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     3) забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
5 жовтня 2006 року
N 229-V

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.