ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про пiдтвердження вiдповiдностi

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 21 жовтня 2004 року N 2116-IV,
вiд 1 грудня 2005 року N 3164-IV,
вiд 15 сiчня 2009 року N 882-VI,
вiд 22 грудня 2011 року N 4224-VI,
вiд 2 жовтня 2012 року N 5312-VI

(У текстi Закону слова "уповноважений орган з сертифiкацiї", "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сферi пiдтвердження вiдповiдностi", "технiчний регламент з пiдтвердження вiдповiдностi" в усiх вiдмiнках i числах замiнено вiдповiдно словами "призначений орган з оцiнки вiдповiдностi", "центральний орган виконавчої влади з питань оцiнки вiдповiдностi", "технiчний регламент" у вiдповiдному вiдмiнку i числi згiдно iз Законом України вiд 1 грудня 2005 року N 3164-IV)

(У текстi Закону слова "система управлiння довкiллям" в усiх вiдмiнках i числах замiнено словами "система екологiчного управлiння" у вiдповiдному вiдмiнку i числi згiдно iз Законом України вiд 15 сiчня 2009 року N 882-VI)

     Цей Закон визначає правовi та органiзацiйнi засади пiдтвердження вiдповiдностi продукцiї, систем якостi, систем управлiння якiстю, систем екологiчного управлiння, персоналу та спрямований на забезпечення єдиної державної технiчної полiтики у сферi пiдтвердження вiдповiдностi.

Роздiл I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Основнi термiни та їх визначення

     У цьому Законi термiни вживаються у такому значеннi:

     продукцiя - будь-який вирiб, процес чи послуга, що виготовляється, здiйснюється чи надається для задоволення суспiльних потреб;

     виробник - юридична або фiзична особа - суб'єкт пiдприємницької дiяльностi, вiдповiдальна за проектування, виготовлення, пакування та маркування продукцiї незалежно вiд того, виконуються зазначенi операцiї самою цiєю особою чи вiд її iменi;

     система якостi - сукупнiсть взаємопов'язаних та взаємодiючих елементiв органiзацiйної структури, визначених механiзмiв вiдповiдальностi, повноважень та процедур органiзацiї, а також процесiв та ресурсiв, якi забезпечують здiйснення загального керiвництва якiстю та її вiдповiднiсть встановленим вимогам;

     система управлiння якiстю - сукупнiсть органiв i об'єктiв управлiння, взаємодiючих за допомогою матерiально-технiчних i iнформацiйних засобiв пiд час управлiння якiстю продукцiї;

     система екологiчного управлiння - сукупнiсть органiзацiйної структури, дiяльностi та вiдповiдних ресурсiв i методiв для формування, здiйснення, аналiзу i актуалiзацiї екологiчної полiтики;

     постачальник - юридична або фiзична особа - суб'єкт пiдприємницької дiяльностi, яка вводить в обiг продукцiю чи безпосередньо бере в цьому участь;

     пiдтвердження вiдповiдностi - видача документа (декларацiя про вiдповiднiсть або сертифiкат вiдповiдностi) на основi рiшення, яке приймається пiсля проведення вiдповiдних (необхiдних) процедур оцiнки вiдповiдностi, що довели виконання встановлених вимог;

(абзац восьмий статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 01.12.2005р. N 3164-IV)

     декларування вiдповiдностi - процедура, за допомогою якої виробник або уповноважена ним особа (далi - виробник) пiд свою повну вiдповiдальнiсть документально засвiдчує, що продукцiя вiдповiдає встановленим законодавством вимогам;

     сертифiкацiя - процедура, за допомогою якої визнаний в установленому порядку орган документально засвiдчує вiдповiднiсть продукцiї, систем якостi, систем управлiння якiстю, систем екологiчного управлiння, персоналу встановленим законодавством вимогам;

     випробувальна лабораторiя - лабораторiя, яка проводить технiчнi операцiї, що полягають у визначеннi однiєї чи декiлькох характеристик даної продукцiї згiдно з встановленою процедурою;

     сертифiкат вiдповiдностi - документ, який пiдтверджує, що продукцiя, системи якостi, системи управлiння якiстю, системи екологiчного управлiння, персонал вiдповiдає встановленим вимогам конкретного стандарту чи iншого нормативного документа, визначеного законодавством;

     декларацiя про вiдповiднiсть - документально оформлена в установленому порядку заява виробника, де дається гарантiя вiдповiдностi продукцiї вимогам, встановленим законодавством;

     аудитор з сертифiкацiї - особа, яка має вiдповiдну квалiфiкацiю, теоретичну i практичну пiдготовку, необхiдну для проведення одного або кiлькох видiв робiт з сертифiкацiї, i атестована в установленому порядку та занесена до вiдповiдного реєстру;

     технiчний регламент - закон України або нормативно-правовий акт, прийнятий Кабiнетом Мiнiстрiв України, у якому визначено характеристики продукцiї або пов'язанi з нею процеси чи способи виробництва, а також вимоги до послуг, включаючи вiдповiднi положення, дотримання яких обов'язкове. Вiн може також мiстити вимоги до термiнологiї, позначок, пакування, маркування чи етикетування, якi застосовуються до певної продукцiї, процесу чи способу виробництва;

(абзац п'ятнадцятий статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 01.12.2005р. N 3164-IV)

     свiдоцтво про визнання вiдповiдностi - документ, що засвiдчує визнання iноземних документiв про пiдтвердження вiдповiдностi продукцiї вимогам, встановленим законодавством України;

     введення продукцiї в обiг - виготовлення або ввезення на митну територiю України продукцiї з наступною самостiйною або опосередкованою її реалiзацiєю на територiї України;

     законодавчо регульована сфера - сфера, в якiй вимоги до продукцiї та умови введення її в обiг регламентуються законодавством;

     законодавчо нерегульована сфера - сфера, в якiй вимоги до продукцiї та умови введення її в обiг не регламентуються законодавством.

     орган з оцiнки вiдповiдностi - пiдприємство, установа, органiзацiя чи їх пiдроздiл, якi провадять дiяльнiсть з оцiнки вiдповiдностi, включаючи калiбрування, випробування, сертифiкацiю та iнспектування;

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 01.12.2005р. N 3164-IV, абзац двадцятий статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4224-VI)

     орган, що призначає, - орган, визначений або уповноважений Кабiнетом Мiнiстрiв України призначати органи з оцiнки вiдповiдностi, тимчасово припиняти або вiдмiняти їх призначення чи вiдмiняти тимчасове припинення дiї їх призначення;

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 01.12.2005р. N 3164-IV)

     оцiнка вiдповiдностi - процес, який демонструє, що встановленi вимоги щодо продукцiї, процесу, послуги, системи, особи чи органу були виконанi;

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 01.12.2005 р. N 3164-IV, абзац двадцять другий статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4224-VI)

     призначення - надання органом, визначеним або уповноваженим Кабiнетом Мiнiстрiв України, органу з оцiнки вiдповiдностi права виконувати певну дiяльнiсть з оцiнки вiдповiдностi вимогам технiчних регламентiв;

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 01.12.2005р. N 3164-IV)

     процедура оцiнки вiдповiдностi - будь-яка процедура, яка прямо чи опосередковано використовується для визначення того, чи виконуються встановленi вимоги у вiдповiдних технiчних регламентах чи стандартах. Процедури оцiнки вiдповiдностi включають процедури вiдбору зразкiв, випробування, здiйснення контролю, оцiнку, перевiрку, реєстрацiю, акредитацiю та затвердження, а також їх поєднання.

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 01.12.2005р. N 3164-IV)

     Стаття 2. Сфера дiї Закону

     Цей Закон регулює вiдносини, що виникають у процесi пiдтвердження вiдповiдностi продукцiї, систем якостi, систем управлiння якiстю, систем екологiчного управлiння, персоналу вимогам, встановленим законодавством України, i поширюється на виробникiв та постачальникiв продукцiї незалежно вiд форми власностi i видiв дiяльностi, на органи з сертифiкацiї, випробувальнi лабораторiї, а також вiдповiднi органи державної влади.

     Стаття 3. Законодавство України у сферi пiдтвердження вiдповiдностi

     Законодавство України у сферi пiдтвердження вiдповiдностi складається з цього Закону та iнших нормативно-правових актiв, що регулюють вiдносини у цiй сферi.

     Стаття 4. Об'єкти пiдтвердження вiдповiдностi

     Згiдно з цим Законом об'єктами пiдтвердження вiдповiдностi є продукцiя, системи якостi, системи управлiння якiстю, системи екологiчного управлiння, персонал.

     Стаття 5. Основнi принципи державної полiтики у сферi пiдтвердження вiдповiдностi

     Державна полiтика у сферi пiдтвердження вiдповiдностi базується на таких принципах:

     координацiї дiй органiв виконавчої влади у сферi пiдтвердження вiдповiдностi, розмежування їх повноважень та уникнення дублювання;

     неупередженостi, прозоростi та доступностi процедур пiдтвердження вiдповiдностi;

     застосування з урахуванням iснуючої мiжнародної практики способiв пiдтвердження вiдповiдностi залежно вiд потенцiйного ризику;

     забезпечення iдентичних процедур пiдтвердження вiдповiдностi продукцiї вiтчизняного та iноземного походження;

     гармонiзацiї нацiональних нормативно-правових актiв з пiдтвердження вiдповiдностi з мiжнародними та європейськими;

     сприяння розвитку сфери пiдтвердження вiдповiдностi в законодавчо нерегульованiй сферi;

     дотримання вимог щодо конфiденцiйностi iнформацiї, отриманої в результатi робiт з пiдтвердження вiдповiдностi;

     забезпечення повного та всебiчного iнформування з питань пiдтвердження вiдповiдностi всiх заiнтересованих сторiн;

     розроблення або застосування процедури оцiнки вiдповiдностi у спосiб, достатнiй для забезпечення вiдповiдностi продукцiї, процесiв та послуг технiчним регламентам або стандартам, зважаючи на ризики в разi невiдповiдностi.

(статтю 5 доповнено абзацом десятим згiдно iз Законом України вiд 01.12.2005р. N 3164-IV)

     Стаття 6. Повноваження органiв виконавчої влади у сферi пiдтвердження вiдповiдностi

     Кабiнет Мiнiстрiв України у сферi пiдтвердження вiдповiдностi:

     забезпечує здiйснення державної полiтики у сферi пiдтвердження вiдповiдностi;

     визначає центральнi органи виконавчої влади з питань технiчного регулювання у вiдповiдних сферах дiяльностi;

     визначає центральнi органи виконавчої влади, на якi покладається розроблення технiчних регламентiв;

     затверджує технiчнi регламенти;

     укладає мiжнароднi угоди у сферi пiдтвердження вiдповiдностi, приєднання України до мiжнародних (регiональних) систем сертифiкацiї;

     затверджує порядок здiйснення процедур призначення органiв з оцiнки вiдповiдностi, що перевiряють вiдповiднiсть продукцiї, процесiв i послуг вимогам технiчних регламентiв.

(частину першу статтi 6 доповнено абзацом сьомим згiдно iз Законом України вiд 01.12.2005р. N 3164-IV)

     Центральний орган виконавчої влади з питань оцiнки вiдповiдностi:

     бере участь у формуваннi державної полiтики у сферi пiдтвердження вiдповiдностi;

     забезпечує проведення єдиної державної технiчної полiтики у сферi пiдтвердження вiдповiдностi;

     готує пропозицiї щодо укладання мiжнародних угод у сферi пiдтвердження вiдповiдностi, приєднання України до мiжнародних (регiональних) систем сертифiкацiї, приймає рiшення про порядок визнання результатiв робiт, проведених органами з сертифiкацiї iнших країн;

     координує дiяльнiсть центральних органiв виконавчої влади у визначених сферах дiяльностi з пiдтвердження вiдповiдностi в законодавчо регульованiй сферi;

     органiзовує розроблення проектiв нормативно-правових актiв, що встановлюють загальнi вимоги та правила процедури пiдтвердження вiдповiдностi в законодавчо регульованiй сферi;

     надає методологiчну допомогу центральним органам виконавчої влади у розробленнi проектiв законiв, iнших нормативно-правових актiв з пiдтвердження вiдповiдностi, у тому числi технiчних регламентiв;

     узгоджує розробленi центральними органами виконавчої влади технiчнi регламенти, що подаються на затвердження Кабiнету Мiнiстрiв України;

     органiзовує ведення державного реєстру призначених органiв з оцiнки вiдповiдностi та встановлює порядок надання ними iнформацiї, що стосується виданих сертифiкатiв вiдповiдностi та свiдоцтв про визнання вiдповiдностi;

     органiзовує пiдготовку та атестацiю аудиторiв з сертифiкацiї;

     органiзовує ведення нацiонального фонду нормативно-правових актiв з питань пiдтвердження вiдповiдностi;

     здiйснює iнформацiйне забезпечення з питань пiдтвердження вiдповiдностi;

     призначає органи оцiнки з вiдповiдностi за пропозицiями вiдповiдних центральних органiв виконавчої влади;

(частину другу статтi 6 доповнено абзацом тринадцятим згiдно iз Законом України вiд 01.12.2005р. N 3164-IV)

     органiзовує нагляд за проведенням робiт з оцiнки вiдповiдностi призначеними органами з оцiнки вiдповiдностi.

(частину другу статтi 6 доповнено абзацом чотирнадцятим згiдно iз Законом України вiд 01.12.2005р. N 3164-IV)

     Центральнi органи виконавчої влади, на якi покладенi функцiї технiчного регулювання у визначених сферах дiяльностi:

     готують пропозицiї щодо призначення органiв з оцiнки вiдповiдностi на проведення робiт з пiдтвердження вiдповiдностi у законодавчо регульованiй сферi;

     беруть участь у розробленнi проектiв технiчних регламентiв та iнших нормативно-правових актiв у цiй сферi;

     рганiзовують пiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв з пiдтвердження вiдповiдностi.

     Частину четверту статтi 6 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 01.12.2005р. N 3164-IV)

     Стаття 7. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 01.12.2005р. N 3164-IV)

     Стаття 8. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 01.12.2005р. N 3164-IV)

Роздiл II. ПIДТВЕРДЖЕННЯ ВIДПОВIДНОСТI В ЗАКОНОДАВЧО РЕГУЛЬОВАНIЙ СФЕРI

     Стаття 9. Пiдтвердження вiдповiдностi в законодавчо регульованiй сферi

     Процедура пiдтвердження вiдповiдностi в законодавчо регульованiй сферi для окремих видiв продукцiї, яка може становити небезпеку для життя та здоров'я людини, тварин, рослин, а також майна та охорони довкiлля, запроваджується технiчними регламентами.

     Iз введенням в дiю технiчних регламентiв центральний орган виконавчої влади з питань оцiнки вiдповiдностi офiцiйно публiкує перелiк нацiональних стандартiв, добровiльне застосування яких може сприйматись як доказ вiдповiдностi продукцiї вимогам технiчних регламентiв. Виробник чи постачальник також має право пiдтвердити вiдповiднiсть продукцiї вимогам технiчних регламентiв iншими, нiж вiдповiднiсть стандартам, шляхами, передбаченими цими регламентами.

     Стаття 10. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 01.12.2005р. N 3164-IV)

     Стаття 11. Сертифiкацiя в законодавчо регульованiй сферi

     Сертифiкацiя в законодавчо регульованiй сферi провадиться згiдно з вимогами технiчних регламентiв.

     За результатами проведення сертифiкацiї у разi позитивного рiшення призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi заявниковi видається сертифiкат вiдповiдностi, зразок якого затверджується центральним органом виконавчої влади з питань оцiнки вiдповiдностi.

     Стаття 12. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 01.12.2005р. N 3164-IV)

     Стаття 13. Обов'язки виробникiв та постачальникiв продукцiї, яка пiдлягає пiдтвердженню вiдповiдностi в законодавчо регульованiй сферi

     Виробник зобов'язаний:

     сприяти проведенню всiх процедур пiдтвердження вiдповiдностi, встановлених для конкретного виду продукцiї;

     наносити на продукцiю нацiональний знак вiдповiдностi в законодавчо регульованiй сферi;

     компенсувати споживачам продукцiї завданi їм збитки в разi виявлення невiдповiдностi продукцiї вимогам, зазначеним у декларацiї про вiдповiднiсть та/або сертифiкатi вiдповiдностi чи свiдоцтвi про визнання вiдповiдностi;

     надавати постачальнику iнформацiю про сертифiкацiю продукцiї шляхом зазначення реєстрацiйних номерiв сертифiкатiв вiдповiдностi в документах, згiдно з якими передається вiдповiдна продукцiя;

(частину першу статтi 13 доповнено абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 21.10.2004р. N 2116-IV)

     супроводжувати продукцiю декларацiєю про вiдповiднiсть, якщо це встановлено технiчним регламентом на вiдповiдний вид продукцiї;

(частину першу статтi 13 доповнено абзацом шостим згiдно iз Законом України вiд 21.10.2004р. N 2116-IV, абзац шостий частини першої статтi 13 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2012р. N 5312-VI)

     надавати на вмотивовану вимогу органiв, яким вiдповiдно до законiв України належать повноваження щодо перевiрки якостi та безпеки продукцiї, завiренi виробником або iмпортером копiї сертифiкатiв вiдповiдностi або свiдоцтв про визнання вiдповiдностi та/або декларацiї про вiдповiднiсть, якщо її наявнiсть у виробника передбачена технiчним регламентом на вiдповiдний вид продукцiї.

(частину першу статтi 13 доповнено абзацом сьомим згiдно iз Законом України вiд 21.10.2004р. N 2116-IV)

     Постачальник зобов'язаний:

     реалiзовувати продукцiю за умови наявностi у документах, згiдно з якими йому передано вiдповiдну продукцiю, реєстрацiйних номерiв сертифiката вiдповiдностi чи свiдоцтва про визнання вiдповiдностi;

(абзац другий частини другої статтi 13 у редакцiї Закону України вiд 21.10.2004р. N 2116-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5312-VI)

     припиняти реалiзацiю продукцiї, якщо вона не вiдповiдає вимогам нормативних документiв, зазначеним у декларацiї про вiдповiднiсть або у сертифiкатi вiдповiдностi чи свiдоцтвi про визнання вiдповiдностi.

     Стаття 14. Державний нагляд за пiдтвердженням вiдповiдностi в законодавчо регульованiй сферi

     Державний нагляд за дотриманням вимог з пiдтвердження вiдповiдностi в законодавчо регульованiй сферi здiйснюється в порядку, встановленому законодавством.

     Стаття 15. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 01.12.2005р. N 3164-IV)

Роздiл III. ПIДТВЕРДЖЕННЯ ВIДПОВIДНОСТI В ЗАКОНОДАВЧО НЕРЕГУЛЬОВАНIЙ СФЕРI

     Стаття 16. Декларування вiдповiдностi в законодавчо нерегульованiй сферi

     Виробник може складати декларацiю про вiдповiднiсть за власною iнiцiативою або на пiдставi договору iз споживачем, при цьому вiн несе вiдповiдальнiсть за включення недостовiрних вiдомостей у декларацiю згiдно iз законами України.

     Стаття 17. Сертифiкацiя в законодавчо нерегульованiй сферi

     Сертифiкацiя в законодавчо нерегульованiй сферi провадиться на добровiльних засадах у порядку, визначеному договором мiж заявником (виробником, постачальником) та органом iз сертифiкацiї. При цьому пiдтверджується вiдповiднiсть продукцiї, систем якостi, систем управлiння якiстю, систем екологiчного управлiння, персоналу будь-яким заявленим вимогам.

     Орган iз сертифiкацiї встановлює правила проведення сертифiкацiї, визначає учасникiв робiт iз сертифiкацiї.

     Сертифiкацiя на добровiльних засадах може провадитися також органами iз сертифiкацiї, уповноваженими на провадження робiт у законодавчо регульованiй сферi.

Роздiл IV. ФIНАНСУВАННЯ ДIЯЛЬНОСТI З ПIДТВЕРДЖЕННЯ ВIДПОВIДНОСТI

     Стаття 18. Фiнансування дiяльностi з пiдтвердження вiдповiдностi в законодавчо регульованiй сферi

     Дiяльнiсть органiв з пiдтвердження вiдповiдностi в законодавчо регульованiй сферi фiнансується за рахунок:

     коштiв, отриманих призначеними органами з оцiнки вiдповiдностi вiд заявникiв як плата за виконанi роботи з пiдтвердження вiдповiдностi;

     коштiв Державного бюджету України;

     iнших коштiв, передбачених законом.

     У межах видiлених бюджетних коштiв у сферi пiдтвердження вiдповiдностi фiнансуються:

     дiяльнiсть органiв виконавчої влади, на якi законодавством покладено функцiї технiчного регулювання у визначених сферах дiяльностi;

     державний нагляд за дотриманням вимог;

     науково-дослiднi роботи;

     розроблення проектiв технiчних регламентiв, мiжнародних i нацiональних нормативних документiв, що встановлюють вiдповiднi правила та вимоги;

     участь у роботi мiжнародних (регiональних) органiзацiй.

     Замовниками робiт у сферi пiдтвердження вiдповiдностi за кошти Державного бюджету України є центральнi органи виконавчої влади, на якi законодавством покладено технiчне регулювання у визначених сферах дiяльностi.

     Стаття 19. Оплата робiт з пiдтвердження вiдповiдностi

     Оплата робiт з пiдтвердження вiдповiдностi в законодавчо регульованiй сферi здiйснюється згiдно з правилами визначення вартостi цих робiт, що затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Оплата робiт з пiдтвердження вiдповiдностi в законодавчо нерегульованiй сферi здiйснюється на договiрних засадах.

Роздiл V. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРI ПIДТВЕРДЖЕННЯ ВIДПОВIДНОСТI

     Стаття 20. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства у сферi пiдтвердження вiдповiдностi

     Особи, виннi в порушеннi законодавства у сферi пiдтвердження вiдповiдностi, несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законами України.

Роздiл VI. МIЖНАРОДНЕ СПIВРОБIТНИЦТВО

     Стаття 21. Участь України в мiжнародному спiвробiтництвi у сферi пiдтвердження вiдповiдностi

     Центральний орган виконавчої влади з питань оцiнки вiдповiдностi у встановленому законодавством порядку представляє iнтереси України в мiжнародних органiзацiях з пiдтвердження вiдповiдностi, здiйснює спiвробiтництво у цiй сферi з вiдповiдними органами iнших країн, приймає рiшення про приєднання до мiжнародних та регiональних систем сертифiкацiї, укладає договори про взаємне визнання результатiв робiт з пiдтвердження вiдповiдностi.

     Стаття 22. Мiжнароднi договори

     Якщо мiжнародним договором, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, встановлено iншi норми, нiж тi, що передбаченi цим Законом, то застосовуються норми мiжнародного договору.

Роздiл VII. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Пiдтвердження вiдповiдностi продукцiї згiдно з вимогами Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 травня 1993 року N 46-93 "Про стандартизацiю i сертифiкацiю" (в частинi положень про сертифiкацiю) здiйснюється до введення в дiю вiдповiдного технiчного регламенту.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом шести мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     внести до Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законодавчих актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення своїх нормативно-правових актiв, а також нормативно-правових актiв мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади у вiдповiднiсть з нормами цього Закону;

     розробити та затвердити нормативно-правовi акти, передбаченi цим Законом.

     4. Сертифiкати вiдповiдностi та свiдоцтва про визнання вiдповiдностi, виданi в установленому порядку в державнiй системi сертифiкацiї продукцiї та послуг до набрання чинностi цим Законом, є чинними до закiнчення строку їх дiї.

     5. Статтю 5 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 4, ст. 28; 1998 р., N 10, ст. 35; 1999 р., N 39, ст. 357, N 48, ст. 418; 2000 р., N 32, ст. 254, N 39, ст. 333, N 45, ст. 375) доповнити пiдпунктом 5.2.15 такого змiсту:

     "5.2.15. Суми витрат, пов'язаних з пiдтвердженням вiдповiдностi продукцiї, систем якостi, систем управлiння якiстю, систем екологiчного управлiння, персоналу встановленим вимогам вiдповiдно до Закону України "Про пiдтвердження вiдповiдностi".

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ
17 травня 2001 року
N 2406-III

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.