ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України щодо створення систем управлiння якiстю, систем екологiчного управлiння та iнших систем управлiння

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. У частинi другiй статтi 49 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546; 2004 р., N 45, ст. 501) слова "систем управлiння навколишнiм природним середовищем" замiнити словами "систем екологiчного управлiння".

     2. У пiдпунктi 5.2.15 пункту 5.2 статтi 5 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 2001 р., N 32, ст. 169) слова "систем управлiння довкiллям" замiнити словами "систем екологiчного управлiння".

     3. Пункт 1 статтi 19 Закону України "Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 20-21, ст. 190) пiсля слiв "та переданi до сфери її управлiння" доповнити словами "сприяє створенню на цих об'єктах систем управлiння якiстю, систем екологiчного управлiння, iнших систем управлiння вiдповiдно до нацiональних або мiжнародних стандартiв".

     4. У текстi Закону України "Про пiдтвердження вiдповiдностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 32, ст. 169; 2005 р., N 2, ст. 33; 2006 р., N 12, ст. 101) слова "система управлiння довкiллям в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "система екологiчного управлiння" у вiдповiдному вiдмiнку i числi.

     5. В абзацах четвертому i сьомому статтi 1, абзацi четвертому статтi 10 Закону України "Про акредитацiю органiв з оцiнки вiдповiдностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 32, ст. 170) слова "система управлiння довкiллям" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "система екологiчного управлiння" у вiдповiдному вiдмiнку i числi.

     6. У Законi України "Про екологiчний аудит" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 45, ст. 500):

     1) у статтi 1, абзацi третьому частини першої статтi 2, у статтi 11 слова "система управлiння навколишнiм природним середовищем" у всiх вiдмiнках i числах замiнити словами "система екологiчного управлiння" у вiдповiдному вiдмiнку i числi;

     2) в абзацi шостому частини першої статтi 20 слова "систем управлiння навколишнiм середовищем" замiнити словами "систем екологiчного управлiння".

     7. У Законi України "Про житлово-комунальнi послуги" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 47, ст. 514):

     1) частину першу статтi 5 пiсля пункту 5 доповнити новим пунктом такого змiсту:

     "6) сприяння створенню виконавцями/виробниками систем управлiння якiстю житлово-комунальних послуг вiдповiдно до нацiональних або мiжнародних стандартiв".

     У зв'язку з цим пункти 6 - 12 вважати вiдповiдно пунктами 7 - 13;

     2) пункт 1 частини другої статтi 21 викласти в такiй редакцiї:

     "1) забезпечувати своєчаснiсть та вiдповiдну якiсть житлово-комунальних послуг згiдно iз законодавством та умовами договору, в тому числi шляхом створення систем управлiння якiстю вiдповiдно до нацiональних або мiжнародних стандартiв".

     8. У статтi 4 Закону України "Про стандарти, технiчнi регламенти та процедури оцiнки вiдповiдностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 12, ст. 101) слова "i управлiння довкiллям" замiнити словами "i системи екологiчного управлiння".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом шести мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом забезпечити приведення своїх нормативно-правових актiв, а також нормативно-правових актiв мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади у вiдповiднiсть з нормами цього Закону.

Президент України В. ЮЩЕНКО

м. Київ
15 сiчня 2009 року
N 882-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.