ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про акредитацiю органiв з оцiнки вiдповiдностi

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 15 сiчня 2009 року N 882-VI,
вiд 2 грудня 2010 року N 2735-VI,
вiд 22 грудня 2011 року N 4224-VI,
вiд 16 жовтня 2012 року N 5463-VI,
вiд 15 сiчня 2015 року N 124-VIII,
вiд 6 червня 2019 року N 2740-VIII,
вiд 12 грудня 2019 року N 377-IX,
вiд 17 червня 2020 року N 720-IX

(У текстi Закону слова "нацiональний орган з акредитацiї" та "центральний орган виконавчої влади з питань економiки" в усiх вiдмiнках замiнено вiдповiдно словами "нацiональний орган України з акредитацiї" та "центральний орган виконавчої влади з питань економiчної полiтики" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 22 грудня 2011 року N 4224-VI)

(У текстi Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань економiчної полiтики" в усiх вiдмiнках замiнено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного розвитку" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 16 жовтня 2012 року N 5463-VI)

     Цей Закон визначає правовi, органiзацiйнi та економiчнi засади акредитацiї органiв з оцiнки вiдповiдностi в Українi.

Роздiл I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Основнi термiни та їх визначення

     У цьому Законi термiни вживаються у такому значеннi:

     акредитацiя органiв з оцiнки вiдповiдностi (далi - акредитацiя) - засвiдчення нацiональним органом України з акредитацiї того, що орган з оцiнки вiдповiдностi вiдповiдає вимогам нацiональних стандартiв, гармонiзованих з вiдповiдними мiжнародними та європейськими стандартами, або вимогам мiжнародних чи європейських стандартiв та у разi необхiдностi будь-яким додатковим вимогам щодо акредитацiї у вiдповiдних сферах для провадження визначеної дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi;

(абзац другий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     взаємне оцiнювання - процес оцiнювання нацiонального органу з акредитацiї нацiональними органами з акредитацiї iнших держав, що здiйснюється вiдповiдно до вимог, прийнятих мiжнародними, європейськими та iншими регiональними органiзацiями з акредитацiї, членом яких є нацiональний орган України з акредитацiї;

     консультування - надання консультацiйних послуг та iншої допомоги щодо розроблення i впровадження систем управлiння та процедур дiяльностi органiв з оцiнки вiдповiдностi, а також щодо додержання iнших вимог, необхiдних для їх акредитацiї;

     нацiональний знак акредитацiї - знак, який засвiдчує, що органiзацiя, яка використовує цей знак, акредитована нацiональним органом України з акредитацiї;

     абзац шостий статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 15.01.2015р. N 124-VIII)

     абзац сьомий статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 15.01.2015р. N 124-VIII)

     оцiнка - процес оцiнювання компетентностi органу з оцiнки вiдповiдностi у визначенiй сферi акредитацiї, що здiйснюється нацiональним органом України з акредитацiї на основi визначених стандартiв та/або iнших нормативних документiв;

     абзац дев'ятий статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 15.01.2015р. N 124-VIII)

     персонал з акредитацiї - аудитори з акредитацiї та експерти з акредитацiї, якi залучаються нацiональним органом України з акредитацiї для проведення робiт з акредитацiї.

(стаття 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.01.2009р. N 882-VI, у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4224-VI)

     Стаття 2. Сфера дiї Закону

     Цей Закон регулює вiдносини, пов'язанi з акредитацiєю нацiональним органом України з акредитацiї органiв з оцiнки вiдповiдностi, у тому числi iноземних органiв з оцiнки вiдповiдностi, та поширюється на органи виконавчої влади, нацiональний орган України з акредитацiї та органи з оцiнки вiдповiдностi незалежно вiд форми власностi.

(стаття 2 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4224-VI)

     Стаття 3. Законодавство України у сферi акредитацiї

     Законодавство України у сферi акредитацiї складається з цього Закону та iнших нормативно-правових актiв, що регулюють вiдносини у цiй сферi.

     Стаття 4. Мета акредитацiї

     Метою акредитацiї є:

     забезпечення єдиної технiчної полiтики у сферi оцiнки вiдповiдностi;

     забезпечення довiри споживачiв до дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi;

     створення умов для взаємного визнання результатiв дiяльностi акредитованих органiв на мiжнародному рiвнi;

     усунення технiчних бар'єрiв у торгiвлi.

     Стаття 5. Основнi принципи дiяльностi з акредитацiї

     Дiяльнiсть з акредитацiї базується на таких основних принципах:

     забезпечення рiвностi прав, законних iнтересiв усiх заiнтересованих сторiн;

     загальнодоступностi та неупередженостi проведення робiт з акредитацiї;

     прозоростi дiяльностi з акредитацiї;

     професiйної компетентностi виконавцiв робiт;

     добровiльностi акредитацiї;

     забезпечення участi органiв виконавчої влади та громадських органiзацiй на паритетнiй основi;

     застосування гармонiзованих з мiжнародними та європейськими стандартами вимог щодо акредитацiї;

     дотримання суспiльних iнтересiв;

     конфiденцiйностi iнформацiї, отриманої в процесi акредитацiї.

     Акредитацiя здiйснюється вiдповiдно до вимог, установлених законодавством у сферi акредитацiї, нацiональними стандартами з питань акредитацiї, гармонiзованими з вiдповiдними мiжнародними та європейськими стандартами, а також iншими документами з питань акредитацiї, прийнятими нацiональним органом України з акредитацiї, мiжнародними та європейськими органiзацiями з акредитацiї. Перелiк назв i позначень таких актiв та документiв, тексти нормативно-правових актiв з питань акредитацiї, а також тексти iнших документiв з питань акредитацiї, прийнятих нацiональним органом України з акредитацiї, оприлюднюються на веб-сайтi нацiонального органу України з акредитацiї в Iнтернетi.

(статтю 5 доповнено частиною другою згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4224-VI)

Роздiл II. ОРГАНIЗАЦIЯ ДIЯЛЬНОСТI З АКРЕДИТАЦIЇ

     Стаття 6. Нацiональний орган України з акредитацiї

     Акредитацiя здiйснюється нацiональним органом України з акредитацiї.

     Нацiональний орган України з акредитацiї є державною органiзацiєю, яка утворюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного розвитку, та провадить некомерцiйну господарську дiяльнiсть.

(частина друга статтi 6 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4224-VI)

     Положення про нацiональний орган України з акредитацiї затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного розвитку.

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного розвитку, не має права втручатися в дiяльнiсть з акредитацiї нацiонального органу України з акредитацiї.

     Частину п'яту статтi 6 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4224-VI)

     До складу нацiонального органу України з акредитацiї входять:

     Рада з акредитацiї;

     технiчнi комiтети з акредитацiї;

     комiсiя з апеляцiй.

     Основними функцiями нацiонального органу України з акредитацiї є:

     акредитацiя органiв з оцiнки вiдповiдностi, в тому числi прийняття рiшень про акредитацiю, вiдмову в акредитацiї, розширення та обмеження сфери акредитацiї, тимчасове зупинення i поновлення дiї та скасування атестата про акредитацiю;

     проведення монiторингу за вiдповiднiстю акредитованих ним органiв з оцiнки вiдповiдностi вимогам акредитацiї (далi - монiторинг) шляхом здiйснення нагляду, проведення повторних, позачергових та iнших оцiнок;

(абзац третiй частини сьомої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     затвердження:

     порядку здiйснення акредитацiї, програм робiт з акредитацiї;

     порядку проведення монiторингу;

     порядку розгляду скарг, пов'язаних з дiяльнiстю акредитованих органiв з оцiнки вiдповiдностi;

     квалiфiкацiйних вимог, порядку та правил атестацiї персоналу з акредитацiї;

     складу атестацiйної комiсiї персоналу з акредитацiї;

     органiзацiя вiдбору, навчання, пiдготовки та атестацiї персоналу з акредитацiї, залучення його до проведення робiт з акредитацiї;

     ведення реєстру акредитованих органiв з оцiнки вiдповiдностi та реєстру персоналу з акредитацiї;

     участь у роботi з гармонiзацiї нормативно-правових актiв, нацiональних стандартiв та iнших документiв з питань акредитацiї з мiжнародними та європейськими правилами i стандартами, якi визначають вимоги до нацiонального органу України з акредитацiї та акредитованих органiв з оцiнки вiдповiдностi;

     органiзацiя науково-дослiдних робiт у сферi акредитацiї;

     органiзацiя iнформацiйного забезпечення з питань акредитацiї.

(частина сьома статтi 6 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4224-VI)

     У випадках, встановлених законодавством, нацiональний орган України з акредитацiї виконує функцiї щодо акредитацiї iнших осiб, нiж органи з оцiнки вiдповiдностi, або засвiдчення компетентностi осiб щодо провадження дiяльностi, iншої нiж оцiнка вiдповiдностi.

(статтю 6 доповнено частиною восьмою згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4224-VI)

     Нацiональний орган України з акредитацiї оприлюднює на своєму веб-сайтi iнформацiю про результати його взаємного оцiнювання, види дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi, щодо яких вiн здiйснює акредитацiю, та про будь-якi пов'язанi з цим змiни.

(статтю 6 доповнено частиною дев'ятою згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4224-VI, частина дев'ята статтi 6 у редакцiї Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     Нацiональний орган України з акредитацiї надає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного розвитку, iнформацiю про провадження ним дiяльностi з акредитацiї в обсязi та порядку, визначених положенням про нацiональний орган України з акредитацiї.

статтю 6 доповнено частиною десятою згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4224-VI)

     Стаття 61. Вимоги до нацiонального органу України з акредитацiї

     Нацiональний орган України з акредитацiї повинен:

     бути органiзованим таким чином, щоб бути незалежним вiд органiв з оцiнки вiдповiдностi, оцiнку яких вiн проводить, i вiд будь-якого комерцiйного тиску та забезпечувати вiдсутнiсть конфлiкту iнтересiв з органами з оцiнки вiдповiдностi;

(абзац другий статтi 61 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     бути органiзованим та функцiонувати таким чином, щоб гарантувати об'єктивнiсть i неупередженiсть своєї дiяльностi;

     забезпечувати прийняття кожного рiшення, яке стосується засвiдчення компетентностi органу з оцiнки вiдповiдностi, компетентними особами, що є iншими, нiж особи, якi провели оцiнку цього органу;

     вживати адекватних заходiв для забезпечення конфiденцiйностi одержаної iнформацiї;

     визначати види дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi, стосовно яких вiн є компетентним здiйснювати акредитацiю, з посиланням на вiдповiднi нормативно-правовi акти та стандарти;

     встановлювати необхiднi процедури для забезпечення ефективного управлiння та належного внутрiшнього контролю;

     мати у своєму розпорядженнi достатню кiлькiсть компетентного персоналу для належного виконання своїх завдань;

     документувати обов'язки, сфери вiдповiдальностi та повноваження персоналу, який мiг би вплинути на якiсть оцiнки i засвiдчення компетентностi;

(абзац дев'ятий статтi 61 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     встановлювати, впроваджувати та пiдтримувати процедури монiторингу виконання залученим персоналом робiт з акредитацiї та його компетентностi;

(абзац десятий статтi 61 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     перевiряти, чи акредитованi органи проводять оцiнки вiдповiдностi у пропорцiйний спосiб, без покладання зайвого навантаження на суб'єктiв господарювання та з належним урахуванням величини суб'єкта господарювання, що замовляє роботи з оцiнки вiдповiдностi, галузi, в якiй вiн дiє, його структури, ступеня складностi технологiї виробництва вiдповiдної продукцiї та масового чи серiйного характеру виробничого процесу;

(абзац одинадцятий статтi 61 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     оприлюднювати рiчнi фiнансовi звiти, пiдготовленi вiдповiдно до загальноприйнятих принципiв бухгалтерського облiку.

(Закон доповнено статтею 61 згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4224-VI, стаття 61 у редакцiї Закону України вiд 15.01.2015р. N 124-VIII)

     Стаття 62. Обмеження дiяльностi нацiонального органу України з акредитацiї

     Нацiональному органу України з акредитацiї забороняється:

     провадити або пропонувати дiяльнiсть (у тому числi послуги), яку провадять (надають) органи з оцiнки вiдповiдностi;

     здiйснювати консультування;

     бути акцiонером або учасником (засновником) органiв з оцiнки вiдповiдностi чи в iнший спосiб брати участь в їх управлiннi або одержувати вигоди вiд їх дiяльностi.

(Закон доповнено статтею 62 згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4224-VI)

     Стаття 63. Призначення на посаду та звiльнення з посади керiвника нацiонального органу України з акредитацiї

     Нацiональний орган України з акредитацiї очолює керiвник, який призначається на посаду i звiльняється з посади центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного розвитку, строком на п'ять рокiв.

     Керiвником нацiонального органу України з акредитацiї може бути громадянин України, який постiйно проживає в Українi, має повну вищу освiту, загальний стаж роботи на керiвних посадах не менш як п'ять рокiв, досвiд роботи у сферi акредитацiї органiв з оцiнки вiдповiдностi чи проведення оцiнки вiдповiдностi не менш як два роки.

     Керiвником нацiонального органу України з акредитацiї не може бути особа, яка є керiвником органу з оцiнки вiдповiдностi або входить до складу вищого, виконавчого, контрольного органу чи наглядової ради органу з оцiнки вiдповiдностi, або є прямим чи опосередкованим власником акцiй (часток, паїв) органу з оцiнки вiдповiдностi, або має судимiсть за вчинення кримiнального правопорушення, якщо ця судимiсть не погашена i не знята в установленому законом порядку.

(частина третя статтi 63 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного розвитку, враховує пропозицiї Ради з акредитацiї щодо кандидатур на посаду керiвника нацiонального органу України з акредитацiї.

     Керiвник нацiонального органу України з акредитацiї звiльняється з посади у разi:

     закiнчення строку повноважень;

     подання заяви про звiльнення з посади за власним бажанням;

     набрання законної сили обвинувальним вироком суду;

     припинення громадянства або виїзду за межi України на постiйне проживання;

     виявлення або виникнення обставин, що вiдповiдно до частин другої та третьої цiєї статтi виключають можливiсть особи бути керiвником нацiонального органу України з акредитацiї;

     одноразового грубого порушення законодавства у сферi акредитацiї;

     створення перешкод для здiйснення монiторингу вiдповiдностi вимогам до нацiонального органу України з акредитацiї або невжиття на вимогу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного розвитку, коригувальних заходiв, передбачених частиною першою статтi 64 цього Закону;

(частину п'яту статтi 63 доповнено новим абзацом восьмим згiдно iз Законом України вiд 15.01.2015р. N 124-VIII, у зв'язку з цим абзаци восьмий та дев'ятий вважати вiдповiдно абзацами дев'ятим та десятим)

     невиконання посадових обов'язкiв, у тому числi за станом здоров'я, протягом бiльш як чотирьох мiсяцiв пiдряд;

     набрання чинностi рiшенням суду про визнання особи недiєздатною.

     Повноваження керiвника нацiонального органу України з акредитацiї достроково припиняються також у разi його смертi або на пiдставi рiшення суду про оголошення особи померлою.

(Закон доповнено статтею 63 згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4224-VI)

     Стаття 64. Забезпечення вiдповiдностi вимогам до нацiонального органу України з акредитацiї

     У разi якщо нацiональний орган України з акредитацiї не вiдповiдає вимогам або не виконує своїх обов'язкiв, встановлених цим Законом, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного розвитку, вживає вiдповiдних коригувальних заходiв або забезпечує вжиття таких коригувальних заходiв нацiональним органом України з акредитацiї.

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного розвитку, здiйснює через регулярнi промiжки часу монiторинг нацiонального органу України з акредитацiї з метою забезпечення виконання ним на постiйнiй основi вимог, установлених статтею 61 цього Закону, а також iнших вимог та обов'язкiв, установлених цим Законом (далi - монiторинг вiдповiдностi вимогам до нацiонального органу України з акредитацiї).

(частина друга статтi 64 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     За наявностi пiдстав вважати, що нацiональний орган України з акредитацiї не вiдповiдає вимогам або не виконує своїх обов'язкiв, установлених цим Законом, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного розвитку, позапланово здiйснює монiторинг вiдповiдностi вимогам до нацiонального органу України з акредитацiї.

(статтю 64 доповнено новою частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII, у зв'язку з цим частини третю - п'яту вважати вiдповiдно частинами четвертою - шостою)

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного розвитку, пiд час здiйснення монiторингу вiдповiдностi вимогам до нацiонального органу України з акредитацiї повинен максимально враховувати результати взаємного оцiнювання.

     Для визначення вiдповiдностi нацiонального органу України з акредитацiї вимогам, установленим статтею 61 цього Закону, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного розвитку, оцiнює та враховує вiдповiднiсть нацiонального органу України з акредитацiї критерiям, якi встановленi нацiональним стандартом, що є iдентичним мiжнародному стандарту ISO/IEC 17011 або європейському стандарту EN ISO/IEC 17011, та охоплюють вiдповiднi вимоги.

(статтю 64 доповнено новою частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII, у зв'язку з цим частини п'яту i шосту вважати вiдповiдно частинами шостою i сьомою)

     Посадовi особи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного розвитку, якi здiйснюють монiторинг вiдповiдностi вимогам до нацiонального органу України з акредитацiї, мають право:

     безперешкодно вiдвiдувати, за умови пред'явлення службового посвiдчення та посвiдчення (направлення) на проведення зазначеного монiторингу, нацiональний орган України з акредитацiї;

     вимагати вiд нацiонального органу України з акредитацiї надання документiв i матерiалiв, необхiдних для проведення зазначеного монiторингу, одержувати копiї таких документiв i матерiалiв;

     вимагати вiд посадових осiб нацiонального органу України з акредитацiї надання у погоджений з ними строк усних чи письмових пояснень з питань, що виникають пiд час проведення зазначеного монiторингу.

     Посадовi особи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного розвитку, якi здiйснюють монiторинг вiдповiдностi вимогам до нацiонального органу України з акредитацiї, зобов'язанi не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала їм вiдома у зв'язку iз здiйсненням зазначеного монiторингу, та не використовувати таку iнформацiю в особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб, крiм випадкiв, визначених законом. Посадовi особи, виннi у порушеннi зазначеного обов'язку, притягаються до встановленої законом вiдповiдальностi.

(статтю 64 доповнено новою частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     Нацiональний орган України з акредитацiї та його посадовi особи зобов'язанi на вимогу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного розвитку, вживати коригувальних заходiв для забезпечення виконання вимог та обов'язкiв, установлених цим Законом.

(статтю 64 доповнено новою частиною восьмою згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII, у зв'язку з цим частину сьому вважати частиною дев'ятою)

     Монiторинг вiдповiдностi вимогам до нацiонального органу України з акредитацiї здiйснюється в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(згiдно iз Законом України вiд 15.01.2015р. N 124-VIII)

     Стаття 7. Рада з акредитацiї

     Рада є дорадчо-наглядовим органом нацiонального органу України з акредитацiї. Рада з акредитацiї формується на паритетних засадах з:

     представникiв центральних органiв виконавчої влади;

     представникiв акредитованих органiв з оцiнки вiдповiдностi;

     представникiв наукових установ, союзiв (спiлок, асоцiацiй) суб'єктiв господарювання, громадських органiзацiй.

(абзац четвертий частини першої статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4224-VI)

     Основними функцiями Ради з акредитацiї є:

     розроблення рекомендацiй щодо формування полiтики в сферi акредитацiї та нагляд за її проведенням;

     нагляд за здiйсненням акредитацiї вiдповiдно до принципiв, норм та вимог, встановлених цим Законом, iншими нормативно-правовими актами, стандартами та iншими документами з питань акредитацiї;

(абзац третiй частини другої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4224-VI)

     надання рекомендацiй щодо порядку здiйснення акредитацiї та проведення монiторингу, щодо розгляду апеляцiй i визначення розмiрiв оплати робiт з акредитацiї та монiторингу;

(абзац четвертий частини другої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4224-VI)

     погодження квалiфiкацiйних вимог, порядку та правил атестацiї персоналу з акредитацiї, складу атестацiйної комiсiї персоналу з акредитацiї;

(абзац п'ятий частини другої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4224-VI)

     затвердження та увiльнення членiв комiсiї з апеляцiй;

     погодження положення про комiсiю з апеляцiй та змiн до нього;

     пiдготовка пропозицiй стосовно нагляду за здiйсненням акредитацiї та органiзацiйно-фiнансовою дiяльнiстю нацiонального органу України з акредитацiї;

(абзац восьмий частини другої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4224-VI)

     прийняття рекомендацiй щодо укладення договорiв про спiвробiтництво та взаємне визнання акредитацiї органiв з оцiнки вiдповiдностi;

(абзац дев'ятий частини другої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4224-VI)

     розгляд щорiчного звiту про дiяльнiсть нацiонального органу України з акредитацiї та надання висновку щодо звiту.

(абзац десятий частини другої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4224-VI)

     Положення про Раду з акредитацiї та її склад затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного розвитку.

     Стаття 8. Технiчнi комiтети з акредитацiї

     Технiчнi комiтети з акредитацiї створюються нацiональним органом України з акредитацiї.

     Основними функцiями технiчних комiтетiв з акредитацiї є:

     розроблення методичних рекомендацiй з питань акредитацiї;

     визначення додаткових вимог щодо акредитацiї у вiдповiдних сферах, пiдготовка i подання пропозицiй нацiональному органу України з акредитацiї.

(абзац третiй частини другої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4224-VI)

     Положення про технiчнi комiтети затверджує нацiональний орган України з акредитацiї.

     Стаття 9. Комiсiя з апеляцiй

     Орган з оцiнки вiдповiдностi може оскаржити рiшення щодо акредитацiї, прийняте стосовно нього нацiональним органом України з акредитацiї, з яким вiн не згоден, шляхом подання апеляцiї до комiсiї з апеляцiй.

(частина перша статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4224-VI, у редакцiї Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     Положення про комiсiю з апеляцiй затверджує нацiональний орган України з акредитацiї.

(частина друга статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4224-VI)

     Подання апеляцiї до комiсiї з апеляцiй не обмежує права органу з оцiнки вiдповiдностi на звернення до суду.

(статтю 9 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     Стаття 10. Особи, якi можуть бути акредитованi чи компетентнiсть яких може бути засвiдчена нацiональним органом України з акредитацiї

(назва статтi 10 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4224-VI)

     Нацiональний орган України з акредитацiї може акредитувати органи з оцiнки вiдповiдностi, а саме:

(абзац перший статтi 10 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4224-VI)

     випробувальнi та калiбрувальнi лабораторiї;

     органи iз сертифiкацiї продукцiї, процесiв та послуг;

     органи iз сертифiкацiї систем якостi, систем управлiння якiстю, систем екологiчного управлiння;

(абзац четвертий статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.01.2009р. N 882-VI)

     органи iз сертифiкацiї персоналу;

     органи з iнспектування;

(абзац шостий статтi 10 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4224-VI)

     верифiкаторiв вiдповiдно до Закону України "Про засади монiторингу, звiтностi та верифiкацiї викидiв парникових газiв";

(частину першу статтi 10 доповнено новим абзацом сьомим згiдно iз Законом України вiд 12.12.2019р. N 377-IX, у зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим)

     iншi органи з оцiнки вiдповiдностi.

(статтю 10 доповнено абзацом восьмим згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4224-VI)

     У випадках, встановлених законодавством, нацiональний орган України з акредитацiї може акредитувати iнших осiб, нiж органи з оцiнки вiдповiдностi, та засвiдчувати компетентнiсть осiб щодо провадження дiяльностi iншої, нiж оцiнка вiдповiдностi.

(статтю 10 доповнено частиною другою згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4224-VI)

     Нацiональний орган України з акредитацiї акредитує чи засвiдчує компетентнiсть осiб, визначених у частинах першiй та другiй цiєї статтi, незалежно вiд їх форми власностi та з мiсцезнаходженням як на територiї України, так i за її межами.

(статтю 10 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4224-VI)

     Стаття 11. Порядок проведення акредитацiї

     Частину першу статтi 11 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4224-VI)

     Основними етапами здiйснення акредитацiї є:

(абзац перший частини другої статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4224-VI)

     подання заявки органом з оцiнки вiдповiдностi (заявником) на акредитацiю чи розширення сфери його акредитацiї;

(абзац другий частини другої статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4224-VI)

     надання заявником iнформацiї та документацiї, необхiдної для акредитацiї;

     призначення групи аудиторiв з акредитацiї;

     складання програми робiт з акредитацiї та iнформування про це заявника;

     проведення аналiзу наданої iнформацiї та документацiї;

     проведення оцiнки заявника на мiсцi;

(абзац сьомий частини другої статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4224-VI)

     аналiз зiбраних матерiалiв i складання акта оцiнки з рекомендацiями щодо акредитацiї заявника (розширення сфери його акредитацiї) або вiдмови в акредитацiї заявника (вiдмови в розширеннi сфери його акредитацiї);

(абзац восьмий частини другої статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4224-VI)

     прийняття рiшення про акредитацiю заявника (розширення сфери його акредитацiї) або про вiдмову в акредитацiї заявника (вiдмову в розширеннi сфери його акредитацiї).

(частину другу статтi 11 доповнено абзацом дев'ятим згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4224-VI)

     Нацiональний орган України з акредитацiї на пiдставi заявки органу з оцiнки вiдповiдностi оцiнює компетентнiсть цього органу для провадження визначеної в заявцi дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi.

     Якщо нацiональний орган України з акредитацiї встановлює, що вiдповiдний орган з оцiнки вiдповiдностi є компетентним для провадження визначеної в заявцi дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi, нацiональний орган України з акредитацiї приймає рiшення про його акредитацiю чи розширення сфери його акредитацiї. У разi прийняття рiшення про акредитацiю органу з оцiнки вiдповiдностi йому видається атестат про акредитацiю та надається право використовувати нацiональний знак акредитацiї. Строк дiї атестата про акредитацiю становить п'ять рокiв. Опис та правила застосування нацiонального знака акредитацiї встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного розвитку.

     У разi прийняття рiшення про вiдмову в акредитацiї чи вiдмову в розширеннi сфери акредитацiї заявниковi видається (надсилається) письмове повiдомлення про таку вiдмову, в якому зазначаються її пiдстави.

     Нацiональний орган України з акредитацiї проводить монiторинг шляхом здiйснення нагляду, повторних, позачергових та iнших оцiнок акредитованих органiв.

(частина шоста статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     Якщо нацiональний орган України з акредитацiї встановлює, що акредитований орган з оцiнки вiдповiдностi втратив компетентнiсть для провадження визначеної дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi або вчинив грубе порушення своїх обов'язкiв, нацiональний орган України з акредитацiї вживає всiх належних заходiв до обмеження сфери акредитацiї, тимчасового зупинення дiї або скасування атестата про акредитацiю.

     Рiшення про акредитацiю, вiдмову в акредитацiї, розширення та обмеження сфери акредитацiї, тимчасове зупинення i поновлення дiї та скасування атестата про акредитацiю приймає керiвник нацiонального органу України з акредитацiї, а у разi його вiдсутностi - особа, яка його замiщує.

(частина восьма статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     У разi якщо керiвник нацiонального органу України з акредитацiї або особа, яка його замiщує на час вiдсутностi, брав (брала) участь у проведеннi оцiнки органу з оцiнки вiдповiдностi, рiшення, зазначене в частинi восьмiй цiєї статтi, на пiдставi такої оцiнки приймає один iз заступникiв керiвника нацiонального органу України з акредитацiї, який не брав участi у проведеннi вiдповiдної оцiнки.

(статтю 11 доповнено новою частиною дев'ятою згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII, у зв'язку з цим частину дев'яту вважати частиною десятою)

     Строки здiйснення акредитацiї визначаються нацiональним органом України з акредитацiї.

(частина десята статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.12.2010р. N 2735-VI, частину третю - шосту статтi 11 замiнено сiмома частинами згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4224-VI)

     Стаття 12. Обов'язки акредитованих органiв з оцiнки вiдповiдностi

     Акредитованi органи з оцiнки вiдповiдностi повиннi:

     дотримуватися вимог нормативно-правових актiв та стандартiв з питань акредитацiї, на вiдповiднiсть яким вони акредитованi;

(абзац другий статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4224-VI)

     посилатися на акредитацiю тiльки стосовно тих робiт, на здiйснення яких їх було акредитовано;

     оплачувати всi роботи, пов'язанi з їх акредитацiєю та монiторингом;

(абзац четвертий статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4224-VI)

     припинити посилання на акредитацiю у своїй документацiї та рекламi у разi тимчасового зупинення дiї або скасування атестата про акредитацiю.

(абзац п'ятий статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4224-VI)

     Стаття 13. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства України у сферi акредитацiї

     Особи, виннi у порушеннi законодавства України у сферi акредитацiї, несуть вiдповiдальнiсть згiдно з законами України.

Роздiл III. ФIНАНСОВА ДIЯЛЬНIСТЬ У СФЕРI АКРЕДИТАЦIЇ

     Стаття 14. Джерела та напрями фiнансування дiяльностi з акредитацiї

(назва статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4224-VI)

     Джерелами фiнансування дiяльностi з акредитацiї є:

(абзац перший частини першої статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4224-VI)

     кошти, отриманi як оплата робiт з акредитацiї та монiторингу;

(абзац другий частини першої статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4224-VI)

     кошти Державного бюджету України;

     iншi кошти, передбаченi законом.

     Видiленi кошти Державного бюджету України у сферi акредитацiї можуть бути використанi виключно за такими напрямами:

(абзац перший частини другої статтi 14 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4224-VI)

     науково-дослiднi роботи;

     розроблення проектiв нормативно-правових актiв, нацiональних стандартiв та iнших документiв з питань акредитацiї;

(абзац третiй частини другої статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4224-VI)

     участь у роботi мiжнародних, європейських та iнших регiональних органiзацiй, у тому числi сплата членських внескiв до цих органiзацiй.

(абзац четвертий частини другої статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4224-VI)

     Фiнансування напрямiв, визначених у частинi другiй цiєї статтi, може здiйснюватися також за рахунок iнших коштiв, отриманих у результатi дiяльностi з акредитацiї.

(статтю 14 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4224-V)

     Чистий прибуток, отриманий за результатами фiнансово-господарської дiяльностi, використовується нацiональним органом України з акредитацiї для фiнансування розвитку його дiяльностi з урахуванням вимог законодавства.

(статтю 14 доповнено четвертою третьою згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4224-V)

     Стаття 15. Оплата робiт з акредитацiї та монiторингу

     Розмiри та порядок оплати робiт з акредитацiї та монiторингу встановлюються нацiональним органом України з акредитацiї вiдповiдно до методики визначення вартостi таких робiт, яка затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного розвитку.

     Нацiональний орган України з акредитацiї доводить до загального вiдома iнформацiю про розмiри оплати робiт з акредитацiї та монiторингу.

(стаття 15 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4224-V)

Роздiл IV. МIЖНАРОДНЕ СПIВРОБIТНИЦТВО

     Стаття 16. Мiжнароднi договори

     Якщо мiжнародним договором, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, встановлено iншi норми, нiж тi, що передбаченi цим Законом, то застосовуються норми мiжнародного договору.

     Стаття 17. Мiжнародне спiвробiтництво у сферi акредитацiї

     З метою забезпечення мiжнародного спiвробiтництва у сферi акредитацiї нацiональний орган України з акредитацiї:

     представляє та бере участь вiд України у мiжнародних, європейських та iнших регiональних органiзацiях з акредитацiї;

     укладає договори про спiвробiтництво та взаємне визнання акредитацiї органiв з оцiнки вiдповiдностi;

     може брати участь у взаємних оцiнюваннях, якi проводяться в межах мiжнародних, європейських та iнших регiональних органiзацiй з акредитацiї, членом яких є нацiональний орган України з акредитацiї;

     спiвпрацює з нацiональними органами з акредитацiї iнших держав;

     може звертатися пiд час здiйснення акредитацiї до нацiональних органiв з акредитацiї iнших держав iз запитами щодо виконання ними окремих робiт з оцiнки органiв з оцiнки вiдповiдностi. Нацiональний орган України з акредитацiї приймає рiшення за результатами таких робiт та видає атестат про акредитацiю;

(абзац шостий статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     може виконувати за запитами нацiональних органiв з акредитацiї iнших держав пiд час здiйснення ними акредитацiї окремi роботи з оцiнки органiв з оцiнки вiдповiдностi.

(абзац сьомий статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)
(Закон доповнено статтею 17 згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4224-VI)

Роздiл V. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     пiдготувати та внести до Верховної Ради України законопроекти щодо приведення законiв України у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     прийняти нормативно-правовi акти, що випливають з цього Закону;

     забезпечити приведення своїх нормативно-правових актiв, а також нормативно-правових актiв мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади у вiдповiднiсть з нормами цього Закону.

     3. До створення нацiонального органу України з акредитацiї його функцiї виконує спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї.

     4. Атестати акредитацiї органiв з оцiнки вiдповiдностi, виданi у державнiй системi сертифiкацiї продукцiї i послуг, чиннi до закiнчення строкiв їх дiї. При цьому нагляд за дiяльнiстю органiв з оцiнки вiдповiдностi здiйснює нацiональний орган України з акредитацiї.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
17 травня 2001 року
N 2407-III

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.