ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо iмплементацiї актiв законодавства Європейського Союзу у сферi технiчного регулювання

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) у назвi глави 13 слово "сертифiкацiї" замiнити словами "технiчного регулювання";

     2) в абзацi першому статтi 167 слова "сертифiкатiв вiдповiдностi" виключити;

     3) статтю 1721 виключити;

     4) абзац перший частини першої статтi 1889 викласти в такiй редакцiї:

     "Невиконання законних вимог посадових осiб центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi стандартизацiї, метрологiї та метрологiчної дiяльностi i технiчного регулювання, щодо усунення порушень законодавства про стандартизацiю, метрологiю та метрологiчну дiяльнiсть, технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi, акредитацiю органiв з оцiнки вiдповiдностi, ненадання їм передбаченої законодавством iнформацiї або порушення встановлених законодавством строкiв надання такої iнформацiї, надання недостовiрної iнформацiї, створення перешкод для виконання покладених на них обов'язкiв";

     5) у частинi першiй статтi 2447 слово i цифри "статтями 1721" замiнити словом "статтею".

     2. Статтю 24 Закону України "Про Службу безпеки України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 38 iз наступними змiнами) доповнити пунктом 19 такого змiсту:

     "19) здiйснювати функцiю технiчного регулювання у сферi спецiальних технiчних засобiв для зняття iнформацiї з каналiв зв'язку та iнших технiчних засобiв негласного отримання iнформацiї".

     3. У Законi України "Про пестициди i агрохiмiкати" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 14, ст. 91; 2010 р., N 30, ст. 394; 2015 р., N 14, ст. 96, N 21, ст. 133):

     1) у статтю 8 включити частину шосту такого змiсту:

     "Технiчнi засоби застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв, на якi поширюються вимоги та процедури технiчного регламенту щодо безпеки машин, не пiдлягають державним випробуванням, державнiй реєстрацiї та перереєстрацiї";

     2) в абзацi третьому частини другої статтi 20 слова "(крiм машин, призначених для застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв, на якi поширюється дiя технiчного регламенту щодо машин)" замiнити словами "(крiм технiчних засобiв застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв, на якi поширюються вимоги та процедури технiчного регламенту щодо безпеки машин)".

     4. У Законi України "Про акредитацiю органiв з оцiнки вiдповiдностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 32, ст. 170; 2012 р., N 36, ст. 420; 2015 р., N 14, ст. 96):

     1) абзац другий статтi 1 пiсля слiв "гармонiзованих з вiдповiдними мiжнародними та європейськими стандартами" доповнити словами "або вимогам мiжнародних чи європейських стандартiв";

     2) у статтi 6:

     в абзацi третьому частини сьомої слова "та позачергових" замiнити словами "позачергових та iнших";

     частину дев'яту викласти в такiй редакцiї:

     "Нацiональний орган України з акредитацiї оприлюднює на своєму веб-сайтi iнформацiю про результати його взаємного оцiнювання, види дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi, щодо яких вiн здiйснює акредитацiю, та про будь-якi пов'язанi з цим змiни";

     3) у статтi 61:

     в абзацi другому слова "забезпечити його незалежнiсть" замiнити словами "бути незалежним", а слова "запобiгання виникненню" - словами "забезпечувати вiдсутнiсть";

     в абзацi дев'ятому слова "може впливати" замiнити словами "мiг би вплинути";

     в абзацi десятому слова "компетентностi залученого персоналу та стану виконання персоналом своїх обов'язкiв" замiнити словами "виконання залученим персоналом робiт з акредитацiї та його компетентностi";

     в абзацi одинадцятому слово "пiдприємства" замiнити словами "суб'єкта господарювання", а слово "воно" - словом "вiн";

     4) у статтi 64:

     частину другу пiсля слiв i цифр "вимог, установлених статтею 61 цього Закону" доповнити словами "а також iнших вимог та обов'язкiв, установлених цим Законом";

     пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "За наявностi пiдстав вважати, що нацiональний орган України з акредитацiї не вiдповiдає вимогам або не виконує своїх обов'язкiв, установлених цим Законом, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного розвитку, позапланово здiйснює монiторинг вiдповiдностi вимогам до нацiонального органу України з акредитацiї".

     У зв'язку з цим частини третю - п'яту вважати вiдповiдно частинами четвертою - шостою;

     пiсля частини четвертої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Для визначення вiдповiдностi нацiонального органу України з акредитацiї вимогам, установленим статтею 61 цього Закону, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного розвитку, оцiнює та враховує вiдповiднiсть нацiонального органу України з акредитацiї критерiям, якi встановленi нацiональним стандартом, що є iдентичним мiжнародному стандарту ISO/IEC 17011 або європейському стандарту EN ISO/IEC 17011, та охоплюють вiдповiднi вимоги".

     У зв'язку з цим частини п'яту i шосту вважати вiдповiдно частинами шостою i сьомою;

     пiсля частини шостої доповнити двома новими частинами такого змiсту:

     "Посадовi особи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного розвитку, якi здiйснюють монiторинг вiдповiдностi вимогам до нацiонального органу України з акредитацiї, зобов'язанi не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала їм вiдома у зв'язку iз здiйсненням зазначеного монiторингу, та не використовувати таку iнформацiю в особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб, крiм випадкiв, визначених законом. Посадовi особи, виннi у порушеннi зазначеного обов'язку, притягаються до встановленої законом вiдповiдальностi.

     Нацiональний орган України з акредитацiї та його посадовi особи зобов'язанi на вимогу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного розвитку, вживати коригувальних заходiв для забезпечення виконання вимог та обов'язкiв, установлених цим Законом".

     У зв'язку з цим частину сьому вважати частиною дев'ятою;

     5) у статтi 9:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Орган з оцiнки вiдповiдностi може оскаржити рiшення щодо акредитацiї, прийняте стосовно нього нацiональним органом України з акредитацiї, з яким вiн не згоден, шляхом подання апеляцiї до комiсiї з апеляцiй";

     доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "Подання апеляцiї до комiсiї з апеляцiй не обмежує права органу з оцiнки вiдповiдностi на звернення до суду";

     6) у статтi 11:

     частину шосту викласти в такiй редакцiї:

     "Нацiональний орган України з акредитацiї проводить монiторинг шляхом здiйснення нагляду, повторних, позачергових та iнших оцiнок акредитованих органiв";

     у частинi восьмiй слово "замiнює" замiнити словом "замiщує";

     пiсля частини восьмої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "У разi якщо керiвник нацiонального органу України з акредитацiї або особа, яка його замiщує на час вiдсутностi, брав (брала) участь у проведеннi оцiнки органу з оцiнки вiдповiдностi, рiшення, зазначене в частинi восьмiй цiєї статтi, на пiдставi такої оцiнки приймає один iз заступникiв керiвника нацiонального органу України з акредитацiї, який не брав участi у проведеннi вiдповiдної оцiнки".

     У зв'язку з цим частину дев'яту вважати частиною десятою;

     7) в абзацах шостому i сьомому статтi 17 слова "нагляду, повторної чи позачергової оцiнки акредитованих органiв" виключити.

     5. Пункт 47 частини першої статтi 7 Закону України "Про страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50 iз наступними змiнами) виключити.

     6. Частину другу статтi 24 Закону України "Про телекомунiкацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155) викласти в такiй редакцiї:

     "2. Пiдтвердження вiдповiдностi технiчних засобiв телекомунiкацiй здiйснюється згiдно iз Законом України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi".

     7. У частинi третiй статтi 2 Закону України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 48, ст. 483; 2010 р., N 13, ст. 128; 2014 р., N 23, ст. 873; 2015 р., N 14, ст. 96):

     1) в абзацi четвертому слова "переоформлення" i "та без застосування принципу органiзацiйної єдностi" виключити;

     2) абзац п'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "Видача свiдоцтв про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi для виконання як третьою стороною певних завдань з оцiнки вiдповiдностi, визначених у вiдповiдному технiчному регламентi, та свiдоцтв про призначення визнаної незалежної органiзацiї для затвердження технологiчних процесiв виконання нерознiмних з'єднань, персоналу, який виконує нерознiмнi з'єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнiвний контроль, згiдно з технiчним регламентом щодо обладнання, що працює пiд тиском, розширення та скорочення сфери призначення, призупинення i поновлення дiї зазначених свiдоцтв, їх анулювання здiйснюються вiдповiдно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi";

     3) абзац шостий виключити.

     8. У Законi України "Про реабiлiтацiю осiб з iнвалiднiстю в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 2 - 3, ст. 36; 2015 р., N 14, ст. 96; 2018 р., N 6 - 7, ст. 43):

     1) абзац шостий статтi 10 викласти в такiй редакцiї:

     "контроль вiдповiдностi виробiв медичного призначення, технiчних та iнших засобiв реабiлiтацiї вимогам, встановленим законодавством";

     2) частини одинадцяту i тринадцяту статтi 26 викласти в такiй редакцiї:

     "Технiчнi та iншi засоби реабiлiтацiї та комплектуючi до них, що випускаються в умовах серiйного виробництва, пiдлягають оцiнцi вiдповiдностi вимогам технiчних регламентiв або нацiональних стандартiв (у разi вiдсутностi технiчних регламентiв)";

     "У разi реалiзацiї продукцiї, яка не пройшла оцiнку вiдповiдностi вимогам технiчних регламентiв або нацiональних стандартiв, виробник (продавець) несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законом";

     3) у частинi п'ятiй статтi 41 слова "сертифiкованої продукцiї протезно-ортопедичних пiдприємств тощо" замiнити словами "продукцiї протезно-ортопедичних пiдприємств, яка пройшла оцiнку вiдповiдностi вимогам технiчних регламентiв або нацiональних стандартiв, тощо".

     9. У Законi України "Про захист прав споживачiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 7, ст. 84 iз наступними змiнами):

     1) частини третю i сьому статтi 14 доповнити словами "якщо вiдповiдними нормативно-правовими актами, у тому числi технiчними регламентами, не встановлено iншi способи iнформування споживачiв про певнi види ризику чи продукцiї";

     2) у статтi 15:

     у частинi першiй:

     в абзацi дев'ятому слова "до вiдповiдностi" замiнити словами "у вiдповiднiсть, якщо законом чи вiдповiдним технiчним регламентом не встановлено iнший порядок дiй виробника (продавця) у таких випадках";

     абзац сiмнадцятий виключити;

     абзац дев'ятнадцятий доповнити другим реченням такого змiсту: "У разi якщо нормативно-правовими актами, у тому числi технiчними регламентами, встановлено спецiальнi вимоги до змiсту iнформацiї про певнi види продукцiї, положення цiєї частини застосовуються у частинi, що не охоплюється такими спецiальними вимогами";

     абзац перший частини другої пiсля слiв "(у доступнiй наочнiй формi)" доповнити словами "визначеним вiдповiдними нормативно-правовими актами, у тому числi технiчними регламентами, або";

     3) пункт 3 частини першої статтi 23 i пiдпункт "б" пункту 7 частини першої статтi 26 виключити.

     10. Статтю 2 Закону України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 29, ст. 389 iз наступними змiнами) доповнити частиною сьомою такого змiсту:

     "Монiторинг призначених органiв з оцiнки вiдповiдностi i визнаних незалежних органiзацiй здiйснюється у встановленому цим Законом порядку з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi".

     11. У Законi України "Про державний ринковий нагляд i контроль нехарчової продукцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 21, ст. 144; 2015 р., N 14, ст. 96):

     1) частину другу статтi 1 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Термiни "вiльний обiг", "декларант", "зона митного контролю", "митне оформлення", "митний контроль", "митний режим", "органи доходiв i зборiв" вживаються у значеннях, наведених у Митному кодексi України; термiни "послуга", "робота", "споживач" - у значеннях, наведених у Законi України "Про захист прав споживачiв"; термiни "введення в обiг", "випробувальна лабораторiя", "документ про вiдповiднiсть", "знак вiдповiдностi технiчним регламентам", "iмпортер", "надання на ринку", "орган з оцiнки вiдповiдностi", "продукцiя", "процедура оцiнки вiдповiдностi", "ризик", "розповсюдження", "розповсюджувач", "суб'єкти господарювання", "технiчний регламент", "уповноважений представник" - у значеннях, наведених у Законi України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi"; термiни "вилучення з обiгу", "виробник", "вiдкликання", "забезпечення безпечностi продукцiї", "користувач", "ланцюг постачання продукцiї", "небезпечна нехарчова продукцiя", "серйозний ризик", "ступiнь ризику", "суспiльнi iнтереси" - у значеннях, наведених у Законi України "Про загальну безпечнiсть нехарчової продукцiї";

     2) частини п'яту i шосту статтi 8 викласти в такiй редакцiї:

     "5. Суб'єкти господарювання зобов'язанi надавати на запит органiв ринкового нагляду документацiю, що дає змогу iдентифiкувати:

     1) суб'єкта господарювання, який поставив їм продукцiю;

     2) суб'єкта господарювання, якому вони поставили продукцiю.

     6. Суб'єкти господарювання зобов'язанi надавати документацiю, визначену частиною п'ятою цiєї статтi, протягом строку, встановленого вiдповiдним технiчним регламентом, а якщо такий строк технiчним регламентом не встановлено - протягом десяти рокiв пiсля того, як їм було поставлено вiдповiдну продукцiю, та протягом десяти рокiв пiсля того, як вони поставили вiдповiдну продукцiю";

     3) пункт 3 частини першої статтi 15 доповнити другим реченням такого змiсту: "За згодою органу ринкового нагляду документи i матерiали, необхiднi для здiйснення ринкового нагляду, їх копiї можуть надаватися йому мовою оригiналу або iншою мовою, нiж мова дiловодства та документацiї державних органiв, якщо ця мова є зрозумiлою для посадових осiб, якi здiйснюють ринковий нагляд";

     4) частину чотирнадцяту статтi 23 викласти в такiй редакцiї:

     "14. Органи ринкового нагляду мають право звертатися до призначених органiв з оцiнки вiдповiдностi та визнаних незалежних органiзацiй iз запитами про надання iнформацiї про видачу i вiдмову у видачi документiв про вiдповiднiсть, установлення обмежень щодо них, їх призупинення та скасування, а у випадках, визначених технiчними регламентами, - також iншої iнформацiї, пов'язаної з процедурами оцiнки вiдповiдностi вимогам технiчних регламентiв, до застосування яких були залученi вiдповiднi призначенi органи та визнанi незалежнi органiзацiї. Призначенi органи з оцiнки вiдповiдностi та визнанi незалежнi органiзацiї повиннi надавати iнформацiю за такими запитами у десятиденний строк з дня одержання вiдповiдного запиту";

     5) у пiдпунктi "а" пункту 1 частини другої статтi 24 слова "(у тому числi iдентифiкацiйного номера призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi)" виключити;

     6) у статтi 25:

     у пiдпунктi "а" пункту 1 частини другої слова "(у тому числi iдентифiкацiйного номера призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi)" виключити;

     у частинi третiй:

     в абзацi першому слова "мають право" виключити;

     пункти 1 i 2 викласти в такiй редакцiї:

     "1) звертаються до призначених органiв з оцiнки вiдповiдностi стосовно розгляду ними питання про встановлення обмежень щодо виданих ними документiв про вiдповiднiсть такої продукцiї, їх призупинення чи скасування;

     2) за наявностi матерiалiв та iнформацiї, що свiдчать про некомпетентнiсть призначених органiв з оцiнки вiдповiдностi та/або акредитованих органiв з оцiнки вiдповiдностi, якi видали документи про вiдповiднiсть такої продукцiї, звертаються до органу, що призначає органи з оцiнки вiдповiдностi, щодо проведення в межах монiторингу призначених органiв з оцiнки вiдповiдностi позапланової перевiрки вiдповiдного призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi або до нацiонального органу України з акредитацiї щодо проведення в межах монiторингу акредитованих органiв з оцiнки вiдповiдностi позачергової оцiнки вiдповiдного акредитованого органу з оцiнки вiдповiдностi";

     7) у частинi третiй статтi 29:

     абзац четвертий викласти в такiй редакцiї:

     "не було складено декларацiю про вiдповiднiсть або декларацiя про вiдповiднiсть (її копiя чи спрощена декларацiя про вiдповiднiсть) не супроводжує продукцiю, якщо це передбачено вiдповiдним технiчним регламентом";

     в абзацi сьомому слово "визначених" замiнити словом "визначенi";

     8) у частинi п'ятiй статтi 37 слова "у тому числi декларацiя про вiдповiднiсть" виключити.

     12. У Перелiку документiв дозвiльного характеру у сферi господарської дiяльностi, затвердженому Законом України "Про Перелiк документiв дозвiльного характеру у сферi господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 47, ст. 532 iз наступними змiнами):

     1) у графi "Назва документа дозвiльного характеру" пункти 1201 i 1202 викласти в такiй редакцiї:

     "1201. Свiдоцтво про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi для виконання як третьою стороною певних завдань з оцiнки вiдповiдностi, визначених у вiдповiдному технiчному регламентi.

     1202. Свiдоцтво про призначення визнаної незалежної органiзацiї для затвердження технологiчних процесiв виконання нерознiмних з'єднань, персоналу, який виконує нерознiмнi з'єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнiвний контроль, згiдно з технiчним регламентом щодо обладнання, що працює пiд тиском";

     2) пункт 1203 виключити.

     13. У Законi України "Про метрологiю та метрологiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 30, ст. 1008; 2015 р., N 14, ст. 96; 2017 р., N 34, ст. 370; 2018 р., N 1, ст. 1):

     1) у частинi першiй статтi 1:

     пункт 4 доповнити другим реченням такого змiсту: "Еталони можуть бути первинними, вторинними та робочими";

     пункт 15 виключити;

     абзац четвертий пункту 21 виключити;

     доповнити пунктом 211 такого змiсту:

     "211) робочий еталон - еталон, який використовується для регулярних калiбрувань або повiрки засобiв вимiрювальної технiки";

     2) абзац четвертий частини другої статтi 6 пiсля слiв "статусу нацiональних еталонiв" доповнити словами "та позбавлення цього статусу";

     3) у назвi i текстi статтi 15 слова "Метрологiчне забезпечення дiяльностi" замiнити словами "Забезпечення єдностi вимiрювань";

     4) у статтi 16:

     в абзацi першому частини першої слова "у тому числi первинна повiрка та затвердження типу засобiв вимiрювальної технiки" виключити;

     в абзацах першому i другому частини другої слово "затвердження" замiнити словом "перевiрки";

     5) у статтi 17:

     частину п'яту доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "Делегування науковими метрологiчними центрами, метрологiчними центрами та повiрочними лабораторiями, визначеними цiєю частиною, своїх повноважень щодо проведення повiрки законодавчо регульованих засобiв вимiрювальної технiки, що перебувають в експлуатацiї, iншим особам або залучення ними в будь-який спосiб до цiєї дiяльностi осiб, якi не мають вiдповiдних на те повноважень, забороняється";

     пiсля частини шостої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "7. Повiрка законодавчо регульованих засобiв вимiрювальної технiки, що перебувають в експлуатацiї, проводиться за методиками повiрки, якi визначаються нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi метрологiї та метрологiчної дiяльностi, або нацiональними стандартами".

     У зв'язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою;

     частину восьму виключити;

     6) статтю 18 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 18. Уповноваження на проведення повiрки засобiв вимiрювальної технiки, що перебувають в експлуатацiї, та монiторинг уповноважених органiзацiй

     1. Органом з уповноваження на проведення повiрки законодавчо регульованих засобiв вимiрювальної технiки, що перебувають в експлуатацiї (далi - орган з уповноваження), є центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi метрологiї та метрологiчної дiяльностi.

     2. Для проведення зазначеної в частинi першiй цiєї статтi повiрки науковi метрологiчнi центри, метрологiчнi центри та повiрочнi лабораторiї зобов'язанi одержати свiдоцтво про уповноваження на проведення повiрки засобiв вимiрювальної технiки, що перебувають в експлуатацiї та застосовуються у сферi законодавчо регульованої метрологiї (далi - свiдоцтво про уповноваження), яке видається органом з уповноваження.

     3. Для одержання свiдоцтва про уповноваження науковi метрологiчнi центри, метрологiчнi центри та повiрочнi лабораторiї (далi - заявники) подають до органу з уповноваження заяву про уповноваження.

     Якщо уповноважується вiдокремлений пiдроздiл юридичної особи, заява подається пiдприємством чи органiзацiєю, до складу якої належить цей пiдроздiл.

     До заяви про уповноваження додаються:

     паспорт повiрочної лабораторiї заявника або його вiдокремленого пiдроздiлу, який буде виконувати роботи з повiрки законодавчо регульованих засобiв вимiрювальної технiки, затверджений керiвником заявника;

     проект сфери уповноваження заявника на проведення повiрки законодавчо регульованих засобiв вимiрювальної технiки, який повинен мiстити вiдомостi про категорiї законодавчо регульованих засобiв вимiрювальної технiки, що перебувають в експлуатацiї, та їх метрологiчнi характеристики, пiдписаний керiвником заявника. У разi якщо заявник входить до складу пiдприємства чи органiзацiї як вiдокремлений пiдроздiл, проект сфери уповноваження пiдписується керiвником цього пiдприємства чи органiзацiї;

     копiя договору користування примiщенням (найму примiщення), укладеного не менше нiж на п'ять рокiв, засвiдчена заявником (у разi якщо заявник не має власного примiщення, необхiдного для виконання повiрки законодавчо регульованих засобiв вимiрювальної технiки вiдповiдно до заявленої сфери уповноваження);

     платiжний документ (платiжне доручення, квитанцiя) про сплату плати за видачу свiдоцтва про уповноваження з вiдмiткою банку, вiддiлення поштового зв'язку або коду проведеної операцiї.

     Зазначений у цiй частинi перелiк документiв, що додаються до заяви про уповноваження, є вичерпним.

     4. Заявники можуть бути уповноваженi на проведення повiрки законодавчо регульованих засобiв вимiрювальної технiки, що перебувають в експлуатацiї, за умови їх вiдповiдностi критерiям, яким повиннi вiдповiдати уповноваженi науковi метрологiчнi центри, метрологiчнi центри та повiрочнi лабораторiї (далi - уповноваженi органiзацiї).

     Критерiями, яким повиннi вiдповiдати уповноваженi органiзацiї (далi - встановленi критерiї), є:

     незалежнiсть та неупередженiсть;

     квалiфiкацiя персоналу;

     наявнiсть матерiально-технiчної бази;

     наявнiсть фонду нормативних документiв та технiчної документацiї, необхiдних для проведення повiрки законодавчо регульованих засобiв вимiрювальної технiки, що перебувають в експлуатацiї;

     наявнiсть впровадженої системи якостi;

     забезпечення правильностi оформлення та зберiгання результатiв повiрки законодавчо регульованих засобiв вимiрювальної технiки, що перебувають в експлуатацiї.

     Заявники з метою досягнення їх вiдповiдностi встановленим критерiям повиннi вiдповiдати вимогам, визначеним центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi метрологiї та метрологiчної дiяльностi.

     5. Орган з уповноваження протягом 80 робочих днiв пiсля надходження заяви про уповноваження:

     проводить експертизу поданих заявником документiв та перевiряє повноту вiдомостей;

     проводить перевiрку заявника за його мiсцезнаходженням на вiдповiднiсть встановленим критерiям;

     видає заявнику свiдоцтво про уповноваження;

     у разi вiдмови у видачi свiдоцтва про уповноваження надсилає заявнику письмове повiдомлення про вiдмову у видачi свiдоцтва про уповноваження iз зазначенням пiдстав для такої вiдмови.

     До проведення перевiрки заявника на вiдповiднiсть встановленим критерiям орган з уповноваження залучає фахiвцiв наукових метрологiчних центрiв, якi мають досвiд проведення повiрки законодавчо регульованих засобiв вимiрювальної технiки вiдповiдно до заявленої сфери уповноваження не менше п'яти рокiв.

     Посадовi особи органу з уповноваження та фахiвцi наукових метрологiчних центрiв не можуть брати участi у проведеннi експертизи поданих заявником документiв та перевiрки його на вiдповiднiсть встановленим критерiям у разi, якщо вони перебували протягом останнiх трьох рокiв або перебувають у службовiй залежностi вiд заявника чи є близькими особами в розумiннi Закону України "Про запобiгання корупцiї" для будь-якої особи, яка належить до персоналу заявника.

     Посадовi особи органу з уповноваження та фахiвцi наукових метрологiчних центрiв, якi надали недостовiрнi вiдомостi щодо своєї вiдповiдностi зазначеним вимогам до них (крiм технiчних помилок), не можуть бути залученi до проведення експертизи поданих заявниками документiв та перевiрки їх на вiдповiднiсть встановленим критерiям протягом одного року з дня встановлення факту надання недостовiрних вiдомостей, задокументованого у вiдповiдному актi.

     Залученi фахiвцi наукових метрологiчних центрiв беруть участь у проведеннi перевiрки заявника на вiдповiднiсть встановленим критерiям спiльно з посадовими особами органу з уповноваження, а також мають такi самi права та виконують такi самi обов'язки пiд час проведення цiєї перевiрки, що й зазначенi посадовi особи.

     Залученi фахiвцi наукових метрологiчних центрiв не можуть становити бiльше половини складу комiсiї, що проводить перевiрку заявника на вiдповiднiсть встановленим критерiям, або очолювати зазначену комiсiю.

     6. Пiдставами для вiдмови у видачi свiдоцтва про уповноваження є:

     подання заявником неповного пакета документiв, необхiдних для уповноваження;

     виявлення в документах, поданих заявником, недостовiрних вiдомостей (крiм технiчних помилок);

     встановлення за результатами перевiрки заявника на вiдповiднiсть встановленим критерiям факту виконання ним без уповноваження робiт з повiрки законодавчо регульованих засобiв вимiрювальної технiки, що перебувають в експлуатацiї, якi згiдно з цим Законом виконуються за умови уповноваження (крiм робiт, за виконання яких без уповноваження заявнику ранiше було вiдмовлено у видачi свiдоцтва про уповноваження з пiдстави, передбаченої цим абзацом, або ранiше видане йому свiдоцтво про уповноваження було анульоване з пiдстави, передбаченої абзацом восьмим частини десятої цiєї статтi);

     вiдмова заявника у допуску посадових осiб органу з уповноваження та/або залучених фахiвцiв наукових метрологiчних центрiв до проведення його перевiрки на вiдповiднiсть встановленим критерiям з пiдстав, не передбачених законом, про що посадовi особи, якi проводять вiдповiдну перевiрку, складають акт;

     невiдповiднiсть заявника встановленим критерiям.

     У разi усунення заявником причин, що стали пiдставою для вiдмови у видачi свiдоцтва про уповноваження, видача свiдоцтва про уповноваження здiйснюється у порядку та строки, встановленi частинами третьою - п'ятою цiєї статтi.

     У разi вiдмови у видачi свiдоцтва про уповноваження з пiдстав, передбачених абзацами третiм i четвертим цiєї частини, або анулювання ранiше виданого заявнику свiдоцтва про уповноваження з пiдстав, передбачених абзацами восьмим i дев'ятим частини десятої цiєї статтi, заява про уповноваження може бути повторно подана зазначеним заявником не ранiше нiж через один рiк з дня надсилання йому письмового повiдомлення про вiдмову у видачi свiдоцтва про уповноваження або набрання законної сили судовим рiшенням про анулювання ранiше виданого йому свiдоцтва про уповноваження.

     7. У свiдоцтвi про уповноваження зазначаються категорiї засобiв вимiрювальної технiки, повiрку яких мають право проводити уповноваженi органiзацiї.

     Строк дiї свiдоцтва про уповноваження становить п'ять рокiв.

     8. Вiдомостi про уповноваженi органiзацiї вносяться до бази даних про науковi метрологiчнi центри, метрологiчнi центри i повiрочнi лабораторiї, уповноваженi на проведення повiрки засобiв вимiрювальної технiки, що перебувають в експлуатацiї, яка формується та ведеться органом з уповноваження в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi метрологiї та метрологiчної дiяльностi. Внесення вiдомостей про уповноваженi органiзацiї до зазначеної бази даних, їх оновлення є безоплатними для уповноважених органiзацiй.

     Орган з уповноваження забезпечує на своєму офiцiйному веб-сайтi вiльний доступ до вiдомостей, що мiстяться у зазначенiй базi даних, та їх постiйне оновлення.

     9. Орган з уповноваження здiйснює монiторинг вiдповiдностi уповноважених органiзацiй вимогам цього Закону та встановленим критерiям.

     Монiторинг уповноважених органiзацiй здiйснюється шляхом:

     проведення планових та позапланових перевiрок уповноважених органiзацiй вiдповiдно до Закону України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi";

     розгляду звернень щодо анулювання свiдоцтва про уповноваження, якi надаються органу з уповноваження центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi метрологiчного нагляду.

     Плановi перевiрки уповноважених органiзацiй проводяться вiдповiдно до рiчних планiв з перiодичнiстю, визначеною згiдно з вимогами Закону України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi".

     10. Орган з уповноваження видає наказ про анулювання свiдоцтва про уповноваження у разi, якщо:

     уповноважена органiзацiя за власним бажанням звернулася iз заявою про анулювання свiдоцтва про уповноваження;

     уповноважену органiзацiю припинено шляхом злиття, приєднання, подiлу, перетворення або лiквiдацiї.

     Орган з уповноваження видає уповноваженiй органiзацiї наказ про анулювання свiдоцтва про уповноваження не пiзнiше 20 робочих днiв з дня одержання заяви уповноваженої органiзацiї про анулювання свiдоцтва про уповноваження.

     Орган з уповноваження звертається до адмiнiстративного суду з позовом про застосування заходу реагування у видi анулювання свiдоцтва про уповноваження за наявностi хоча б однiєї з таких пiдстав:

     за результатами планової або позапланової перевiрки уповноваженої органiзацiї встановлено факт або пiдтверджено ранiше одержану iнформацiю про те, що уповноважена органiзацiя не вiдповiдає встановленим критерiям або не виконує своїх обов'язкiв та вiдсутня можливiсть усунення уповноваженою органiзацiєю виявленої невiдповiдностi чи забезпечення виконання нею своїх обов'язкiв;

     уповноважена органiзацiя вiдмовила в допуску посадових осiб органу з уповноваження до проведення її планової або позапланової перевiрки з пiдстав, не передбачених законом, про що посадовi особи, якi проводять вiдповiдну перевiрку, складають акт;

     встановлено факт виконання уповноваженою органiзацiєю поза сферою уповноваження робiт з повiрки законодавчо регульованих засобiв вимiрювальної технiки, що перебувають в експлуатацiї, якi згiдно з цим Законом можуть виконуватися за умови уповноваження, про що посадова особа органу з уповноваження складає вiдповiдний акт;

     встановлено факт порушення уповноваженою органiзацiєю заборони, встановленої абзацом четвертим частини п'ятої статтi 17 цього Закону, про що посадова особа органу з уповноваження складає вiдповiдний акт.

     У разi звернення органу з уповноваження до адмiнiстративного суду з позовом про застосування заходу реагування у видi анулювання свiдоцтва про уповноваження таке свiдоцтво вважається анульованим з дня набрання законної сили вiдповiдним судовим рiшенням.

     11. Пiд час видачi свiдоцтва про уповноваження застосовується принцип мовчазної згоди.

     12. Спори з питань уповноваження на проведення повiрки засобiв вимiрювальної технiки, що перебувають в експлуатацiї, вирiшуються в судовому порядку.

     13. Порядок видачi або вiдмови у видачi свiдоцтва про уповноваження, його анулювання затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до положень Закону України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi" та цього Закону";

     7) доповнити статтею 181 такого змiсту:

     "Стаття 181. Плата за видачу свiдоцтва про уповноваження

     1. За видачу свiдоцтва про уповноваження справляється плата у такому розмiрi:

     6,1 прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб - у разi наявностi у проектi сфери уповноваження до двох категорiй законодавчо регульованих засобiв вимiрювальної технiки;

     7,2 прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб - у разi наявностi у проектi сфери уповноваження до п'яти категорiй законодавчо регульованих засобiв вимiрювальної технiки;

     10,1 прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб - у разi наявностi у проектi сфери уповноваження до 10 категорiй законодавчо регульованих засобiв вимiрювальної технiки;

     14 прожиткових мiнiмумiв для працездатних осiб - у разi наявностi у проектi сфери уповноваження до 20 категорiй законодавчо регульованих засобiв вимiрювальної технiки;

     19,2 прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб - у разi наявностi у проектi сфери уповноваження до 30 категорiй законодавчо регульованих засобiв вимiрювальної технiки;

     25,3 прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб - у разi наявностi у проектi сфери уповноваження до 50 категорiй законодавчо регульованих засобiв вимiрювальної технiки;

     33,9 прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб - у разi наявностi у проектi сфери уповноваження понад 50 категорiй законодавчо регульованих засобiв вимiрювальної технiки.

     Плата за видачу свiдоцтва про уповноваження справляється у вiдповiдному розмiрi вiд прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб, що дiє на день подання заяви про уповноваження.

     2. Анулювання свiдоцтва про уповноваження є безоплатним";

     8) у назвi роздiлу VI слова "засобiв вимiрювальної технiки" виключити;

     9) у статтi 27:

     у назвi та частинi третiй слова "засобiв вимiрювальної технiки" виключити;

     частину першу доповнити другим реченням такого змiсту: "Калiбруванню також пiдлягають вториннi та робочi еталони";

     частину другу доповнити абзацом п'ятим такого змiсту:

     "Калiбрування вторинних та робочих еталонiв проводиться в порядку, встановленому нормативно-правовим актом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi метрологiї та метрологiчної дiяльностi";

     10) у статтi 29:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Оплата робiт з проведення повiрки законодавчо регульованих засобiв вимiрювальної технiки, що перебувають в експлуатацiї, здiйснюється в порядку та вiдповiдно до методики визначення вартостi зазначених робiт, якi затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     у частинi другiй слова "проведення робiт (надання послуг), зазначених у частинi першiй цiєї статтi" замiнити словами "виконання метрологiчних робiт (надання послуг)";

     11) текст статтi 30 викласти в такiй редакцiї:

     "1. За наявностi вiдповiдних чинних мiжнародних договорiв України визнаються результати повiрки засобiв вимiрювальної технiки та калiбрування, проведених в iнших державах".

     14. У Законi України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 14, ст. 96):

     1) у частинi першiй статтi 1:

     в абзацi четвертому слово "визначенi" замiнити словом "заданi";

     перше речення абзацу сьомого доповнити словами "(знаком для товарiв i послуг)";

     абзац восьмий викласти в такiй редакцiї:

     "гармонiзований європейський стандарт - європейський стандарт, прийнятий на основi запиту Європейської Комiсiї для застосування законодавства Європейського Союзу щодо гармонiзацiї";

     в абзацi дев'ятому слова "(особою, що надає об'єкт оцiнки вiдповiдностi)" виключити;

     в абзацi десятому слова "протокол (у тому числi протокол випробувань)" виключити, а слово "визначених" замiнити словом "заданих";

     пiсля абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "законодавство Європейського Союзу щодо гармонiзацiї - будь-якi акти законодавства Європейського Союзу, що гармонiзують умови впровадження продукцiї на ринок".

     У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - тридцять дев'ятий вважати вiдповiдно абзацами тринадцятим - сороковим;

     в абзацi тринадцятому слова "вимогам, якi застосовуються до зазначеної продукцiї та визначенi в" замiнити словами "застосовним вимогам, визначеним у";

     в абзацi п'ятнадцятому слово "проектування" замiнити словом "проекту";

     в абзацi сiмнадцятому слова "визначена згiдно з вiдповiдним актом законодавства Європейського Союзу" виключити;

     абзац двадцятий виключити;

     абзац двадцять перший викласти в такiй редакцiї:

     "орган з оцiнки вiдповiдностi - орган (пiдприємство, установа, органiзацiя чи їх структурний пiдроздiл), що здiйснює дiяльнiсть з оцiнки вiдповiдностi, включаючи калiбрування, випробування, сертифiкацiю та iнспектування";

     абзац двадцять другий виключити;

     абзац двадцять третiй викласти в такiй редакцiї:

     "орган, що призначає, - центральний орган виконавчої влади, що призначає органи з оцiнки вiдповiдностi, розширює чи скорочує сферу їх призначення, призупиняє, анулює або поновлює їх призначення, а також забезпечує оцiнювання та монiторинг таких органiв з оцiнки вiдповiдностi";

     в абзацi двадцять четвертому:

     у першому реченнi слово "визначенi" замiнити словом "заданi";

     друге речення виключити;

     в абзацi двадцять п'ятому слово "визначених" замiнити словом "заданих";

     абзац двадцять сьомий викласти в такiй редакцiї:

     "призначення - надання органом, що призначає, органу з оцiнки вiдповiдностi права здiйснювати певну дiяльнiсть з оцiнки вiдповiдностi";

     абзац двадцять восьмий доповнити словами "(крiм послуг)";

     в абзацi двадцять дев'ятому слово "визначенi" замiнити словом "заданi";

     в абзацах тридцять першому i тридцять другому слово "України" виключити;

     абзаци тридцять третiй i тридцять п'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "сертифiкацiя - пiдтвердження вiдповiдностi третьою стороною, яке стосується продукцiї, процесiв, послуг, систем або персоналу";

     "суб'єкти господарювання - виробники, уповноваженi представники, iмпортери та розповсюджувачi, а вiдповiдно до деяких технiчних регламентiв - також iншi фiзичнi та юридичнi особи. Згiдно з певними технiчними регламентами суб'єктами господарювання можуть вважатися лише деякi iз зазначених осiб";

     у першому реченнi абзацу тридцять дев'ятого слово "процедурнi" замiнити словом "адмiнiстративнi";

     в абзацi сороковому слова "у цьому дорученнi" виключити;

     2) у статтi 2:

     абзац перший частини першої пiсля слiв "вводиться в експлуатацiю" доповнити словами i цифрами "а у випадках, визначених частиною другою статтi 11 цього Закону, - перебуває в експлуатацiї";

     у частинi другiй:

     пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "об'єктiв будiвництва".

     У зв'язку з цим абзаци другий i третiй вважати вiдповiдно абзацами третiм i четвертим;

     в абзацi четвертому слова "колекцiонування та" виключити;

     частину третю замiнити двома новими частинами такого змiсту:

     "3. Дiя цього Закону не поширюється на санiтарнi та фiтосанiтарнi заходи.

     4. Дiя положень цього Закону, що стосуються призначення органiв з оцiнки вiдповiдностi та призначених органiв, а також роздiлiв VI, VII i VIII (крiм частини першої статтi 45) цього Закону, не поширюється на:

     сертифiкацiю насiння i садивного матерiалу;

     сертифiкацiю органiчного виробництва та/або обiгу органiчної продукцiї;

     сертифiкацiю (схвалення) суб'єктiв та об'єктiв авiацiйної дiяльностi;

     затвердження конструкцiї колiсних транспортних засобiв, їх предметiв обладнання i частин (крiм статтi 24, частини другої статтi 31, частин другої, третьої та четвертої статтi 45 цього Закону);

     затвердження типу сiльськогосподарських та лiсогосподарських тракторiв, їх причепiв i змiнного причiпного обладнання, систем, складових частин та окремих технiчних вузлiв (крiм статтi 24, частини другої статтi 31, частин другої, третьої та четвертої статтi 45 цього Закону);

     заходи щодо державної експертизи у сферах криптографiчного захисту службової iнформацiї та iнформацiї, що становить державну таємницю, а також технiчного захисту iнформацiї, вимога щодо захисту якої встановлена законом;

     оцiнку вiдповiдностi послуг (крiм статтi 24, частини другої статтi 31, частини четвертої статтi 45 цього Закону)".

     У зв'язку з цим частини четверту i п'яту вважати вiдповiдно частинами п'ятою i шостою;

     частину шосту виключити;

     3) статтю 4 виключити;

     4) абзаци третiй i п'ятий частини першої статтi 5 викласти в такiй редакцiї:

     "спрямовує i координує роботу центральних органiв виконавчої влади, взаємодiє iз Службою безпеки України, на яких покладаються функцiї технiчного регулювання у визначених сферах дiяльностi (далi - вiдповiднi державнi органи)";

     "у межах своєї компетенцiї затверджує технiчнi регламенти, якщо їх не затверджено законами чи актами вiдповiдних державних органiв або мiнiстерств, визначених частиною третьою статтi 8 цього Закону";

     5) абзац другий частини першої статтi 7 викласти в такiй редакцiї:

     "призначає органи з оцiнки вiдповiдностi";

     6) у статтi 8:

     назву пiсля слова "влади" доповнити словами "та Служби безпеки України";

     у частинi першiй:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "1. Вiдповiднi державнi органи в межах своєї компетенцiї та у визначених сферах дiяльностi";

     в абзацi другому слова "у визначених сферах дiяльностi" виключити;

     в абзацi четвертому слова "розроблених та/або прийнятих ними" виключити;

     абзаци перший i четвертий частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "2. Крiм повноважень, установлених частиною першою цiєї статтi, вiдповiднi державнi органи, до повноважень яких належить прийняття нормативно-правових актiв, у межах своєї компетенцiї затверджують";

     "перелiки нацiональних стандартiв для цiлей застосування технiчних регламентiв";

     доповнити частинами третьою i четвертою такого змiсту:

     "3. У разi якщо функцiї технiчного регулювання у визначених сферах дiяльностi покладаються на центральнi органи виконавчої влади, якi виконують окремi функцiї з реалiзацiї державної полiтики i дiяльнiсть яких спрямовується та координується Кабiнетом Мiнiстрiв України безпосередньо або через мiнiстрiв, повноваження, встановленi частиною другою цiєї статтi, здiйснюють вiдповiднi мiнiстерства.

     4. Не допускається покладення функцiй технiчного регулювання у визначених сферах дiяльностi на центральнi органи виконавчої влади (крiм центральних органiв виконавчої влади зi спецiальним статусом), якi здiйснюють державний ринковий нагляд чи контроль нехарчової продукцiї або iншi види державного нагляду (контролю) щодо продукцiї у таких сферах дiяльностi";

     7) у статтi 9:

     в абзацi першому частини четвертої слова "та центральних органiв виконавчої влади" замiнити словами i цифрою "вiдповiдних державних органiв та мiнiстерств, визначених частиною третьою статтi 8 цього Закону";

     частину шосту викласти в такiй редакцiї:

     "6. Визначення в рiзних чинних технiчних регламентах спецiальних вимог, що спрямованi на запобiгання або усунення певного виду ризику стосовно одного i того самого виду (категорiї, групи) продукцiї, що використовується за одним i тим самим призначенням, забороняється";

     8) у статтi 10:

     у частинi першiй:

     перше речення абзацу третього доповнити словами i цифрами "а у випадках, визначених частиною другою статтi 11 цього Закону, - перебуває в експлуатацiї";

     абзац четвертий викласти в такiй редакцiї:

     "права та обов'язки суб'єктiв господарювання, iнших осiб щодо введення продукцiї в обiг, надання її на ринку або введення її в експлуатацiю, а у випадках, визначених частиною другою статтi 11 цього Закону, - її експлуатацiї";

     в абзацi четвертому частини другої слова "необхiдної для оцiнки вiдповiдностi продукцiї" виключити;

     9) статтю 11 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 11. Вiдповiднiсть вимогам технiчних регламентiв

     1. Продукцiя, що вводиться в обiг, надається на ринку або вводиться в експлуатацiю, а згiдно з деякими технiчними регламентами - також продукцiя, що виготовляється та/або вводиться в експлуатацiю виробником для використання у власних цiлях, повинна вiдповiдати вимогам усiх чинних технiчних регламентiв, якi застосовуються до такої продукцiї, крiм випадкiв, визначених у статтi 12 цього Закону та у вiдповiдних технiчних регламентах.

     2. У технiчних регламентах, розроблених на основi актiв законодавства Європейського Союзу, на додаток до вимог, якi застосовуються до продукцiї, що вводиться в обiг, надається на ринку або вводиться в експлуатацiю, можуть бути встановленi вимоги, якi застосовуються до продукцiї, що перебуває в експлуатацiї. У таких випадках продукцiя, що перебуває в експлуатацiї, повинна вiдповiдати таким вимогам технiчних регламентiв, розроблених на основi актiв законодавства Європейського Союзу, крiм випадкiв, визначених у статтi 12 цього Закону та у вiдповiдних технiчних регламентах.

     3. Вiдповiднiсть продукцiї вимогам технiчних регламентiв може бути забезпечена шляхом застосування нацiональних стандартiв та/або iнших технiчних специфiкацiй, посилання на якi мiстяться у вiдповiдних технiчних регламентах. У технiчному регламентi зазначається, чи вiдповiднiсть продукцiї таким нацiональним стандартам та/або iншим технiчним специфiкацiям є єдиним способом, чи одним iз способiв задоволення вимог цього технiчного регламенту.

     Посилання в технiчних регламентах на зазначенi нацiональнi стандарти можуть мати форму перелiкiв нацiональних стандартiв для цiлей застосування вiдповiдних технiчних регламентiв";

     10) доповнити статтями 111 i 112 такого змiсту:

     "Стаття 111. Презумпцiя вiдповiдностi вимогам технiчних регламентiв

     1. Технiчним регламентом може бути передбачено, що вiдповiднiсть продукцiї, пов'язаних з нею процесiв або методiв виробництва чи iнших об'єктiв стандартам з перелiку нацiональних стандартiв для цiлей застосування вiдповiдного технiчного регламенту або частинам таких стандартiв надає презумпцiю вiдповiдностi такої продукцiї, пов'язаних з нею процесiв або методiв виробництва чи iнших об'єктiв суттєвим вимогам зазначеного технiчного регламенту, якi охоплюються такими стандартами або їх частинами та визначенi в технiчному регламентi.

     Виробники мають право приймати iншi рiшення для задоволення суттєвих вимог технiчного регламенту, крiм застосування стандартiв з перелiку нацiональних стандартiв для цiлей застосування технiчного регламенту.

     2. Крiм вiдповiдностi стандартам з перелiку нацiональних стандартiв для цiлей застосування технiчного регламенту, технiчними регламентами можуть бути передбаченi iншi випадки надання презумпцiї вiдповiдностi продукцiї, пов'язаних з нею процесiв або методiв виробництва, систем управлiння якiстю чи iнших об'єктiв вимогам технiчних регламентiв.

     3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi метрологiї та метрологiчної дiяльностi, розмiщує на своєму офiцiйному веб-сайтi посилання на нормативнi документи Мiжнародної органiзацiї законодавчої метрологiї та перелiки частин зазначених нормативних документiв, вiдповiднiсть яким надає презумпцiю вiдповiдностi засобiв вимiрювальної технiки суттєвим вимогам технiчного регламенту щодо деяких категорiй засобiв вимiрювальної технiки, якi охоплюються такими частинами нормативних документiв. Зазначенi посилання та перелiки повиннi вiдповiдати вiдповiдним посиланням i перелiкам, опублiкованим в "Офiцiйному вiснику Європейського Союзу".

     4. У разi якщо технiчними регламентами, розробленими на основi актiв законодавства Європейського Союзу, передбачене надання презумпцiї вiдповiдностi продукцiї, пов'язаних з нею процесiв або методiв виробництва чи iнших об'єктiв вимогам технiчного регламенту внаслiдок застосування iнших стандартiв, крiм стандартiв з перелiку нацiональних стандартiв для цiлей застосування технiчного регламенту, або iнших технiчних специфiкацiй (їх частин) та за умови, що посилання на такi стандарти або iншi технiчнi специфiкацiї (їх частини) опублiковано в "Офiцiйному вiснику Європейського Союзу", вiдповiднi державнi органи розмiщують на своїх офiцiйних веб-сайтах зазначенi посилання чи їх перелiки.

     5. Конкретнi умови надання презумпцiї вiдповiдностi продукцiї, пов'язаних з нею процесiв або методiв виробництва, систем управлiння якiстю чи iнших об'єктiв визначаються технiчними регламентами, якими передбачено надання цiєї презумпцiї вiдповiдностi.

     Стаття 112. Перелiки нацiональних стандартiв для цiлей застосування технiчних регламентiв

     1. Перелiки нацiональних стандартiв для цiлей застосування технiчних регламентiв формуються вiдповiдними державними органами в ходi консультацiй з нацiональним органом стандартизацiї згiдно з правилами їх формування, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi технiчного регулювання.

     Нацiональний орган стандартизацiї за запитами вiдповiдних державних органiв надає їм iнформацiйну та методологiчну допомогу у формуваннi перелiкiв нацiональних стандартiв для цiлей застосування технiчних регламентiв.

     2. У перелiках нацiональних стандартiв для цiлей застосування технiчних регламентiв можуть зазначатися обмеження у застосуваннi певних нацiональних стандартiв, якi включенi до вiдповiдного перелiку та не повною мiрою задовольняють вимоги вiдповiдного технiчного регламенту, на охоплення яких спрямованi такi стандарти.

     За потреби вiдповiднi державнi органи звертаються до нацiонального органу стандартизацiї щодо необхiдностi забезпечення перевiрки та перегляду тих стандартiв, включених до перелiкiв нацiональних стандартiв, якi не повною мiрою задовольняють вимоги вiдповiдних технiчних регламентiв, на охоплення яких вони спрямованi, з урахуванням вимог частини четвертої цiєї статтi.

     3. У разi включення до перелiку нацiональних стандартiв для цiлей застосування технiчного регламенту нового стандарту на замiну стандарту, який ранiше було включено до цього перелiку, може бути передбачено, що на перiод до припинення надання презумпцiї вiдповiдностi внаслiдок застосування замiненого стандарту презумпцiя вiдповiдностi надається внаслiдок застосування як нового, так i замiненого нацiонального стандарту.

     4. У разi якщо технiчний регламент розроблено на основi акта законодавства Європейського Союзу, яким передбачено застосування гармонiзованих європейських стандартiв, до перелiку нацiональних стандартiв для цiлей застосування зазначеного технiчного регламенту включаються лише нацiональнi стандарти, що є iдентичними вiдповiдним гармонiзованим європейським стандартам.

     У такому разi перелiк нацiональних стандартiв для цiлей застосування технiчного регламенту формується на основi перелiку назв та позначень гармонiзованих європейських стандартiв у рамках реалiзацiї вiдповiдного акта законодавства Європейського Союзу, опублiкованого в "Офiцiйному вiснику Європейського Союзу", з урахуванням вiдомостей про перiоди надання презумпцiї вiдповiдностi внаслiдок застосування вiдповiдних гармонiзованих європейських стандартiв та обмеження в застосуваннi цих стандартiв чи їх окремих положень.

     5. Перелiк нацiональних стандартiв для цiлей застосування технiчного регламенту затверджується вперше до набрання чинностi вiдповiдним технiчним регламентом, а пiсля цього оновлюється за потреби шляхом його затвердження.

     У разi якщо до набрання чинностi технiчним регламентом, розробленим на основi акта законодавства Європейського Союзу, в "Офiцiйному вiснику Європейського Союзу" не опублiковано перелiк назв та позначень гармонiзованих європейських стандартiв у рамках реалiзацiї вiдповiдного акта законодавства Європейського Союзу, перелiк нацiональних стандартiв для цiлей застосування зазначеного технiчного регламенту затверджується вперше пiсля опублiкування перелiку назв та позначень гармонiзованих європейських стандартiв.

     6. Перелiки нацiональних стандартiв для цiлей застосування технiчних регламентiв не пiзнiше п'яти робочих днiв з дня їх затвердження розмiщуються на офiцiйних веб-сайтах вiдповiдних державних органiв, а у випадках, визначених частиною третьою статтi 8 цього Закону, - також на офiцiйних веб-сайтах мiнiстерств, що затвердили вiдповiднi перелiки нацiональних стандартiв";

     11) статтю 12 доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. Крiм особливостей, визначених цiєю статтею, технiчними регламентами чи нормативно-правовими актами, якими їх затверджено, можуть бути встановленi також iншi особливостi перехiдних перiодiв застосування технiчних регламентiв, зокрема щодо:

     можливостi застосування на вибiр виробника вимог нового технiчного регламенту або технiчного регламенту, що був чинним ранiше, протягом встановленого перехiдного перiоду;

     чинностi документiв про вiдповiднiсть, виданих органами з оцiнки вiдповiдностi згiдно з технiчними регламентами, що були чинними ранiше";

     12) у статтi 13:

     у частинi першiй слово "затверджують" замiнити словом "розробляють", а слова "що були ними розробленi та/або прийнятi" виключити;

     у частинi другiй слова "вiдповiдних центральних органiв виконавчої влади, що їх затвердили" замiнити словами i цифрою "вiдповiдних державних органiв, а у випадках, визначених частиною третьою статтi 8 цього Закону, - також на офiцiйних веб-сайтах мiнiстерств, що затвердили вiдповiднi методичнi рекомендацiї";

     13) у частинi четвертiй статтi 14:

     в абзацi першому слова "вiдповiдними центральними органами виконавчої влади" виключити;

     перше речення абзацу другого пiсля слiв "Модулi оцiнки вiдповiдностi" доповнити словами "затвердженi Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     14) частину другу статтi 16 доповнити словами "про державний ринковий нагляд i контроль нехарчової продукцiї";

     15) у частинi другiй статтi 18:

     у другому реченнi абзацу першого слова "в установленому порядку" замiнити словами i цифрами "не пiзнiше 30 днiв з дня одержання зазначеного обґрунтування";

     доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "У разi якщо у висновку центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi технiчного регулювання, встановлено вiдсутнiсть невiдкладних обставин, вiдповiдний проект технiчного регламенту чи процедури оцiнки вiдповiдностi не вважається таким, що розроблений за невiдкладних обставин, i пiдлягає оприлюдненню та обговоренню в порядку, визначеному статтею 17 цього Закону";

     16) у частинi другiй статтi 19 слова "вiдповiдно до нових вимог" замiнити словами "у вiдповiднiсть iз новими вимогами";

     17) в абзацi першому частини першої статтi 20 слова "якi вони розробили та/або прийняли" виключити;

     18) у статтi 22:

     в абзацi другому частини третьої слово "визначеними" замiнити словом "визначених";

     у частинi четвертiй слова "Вiдповiднi центральнi органи виконавчої влади" замiнити словами "Центральнi та мiсцевi органи виконавчої влади, iншi державнi органи, органи влади Автономної Республiки Крим, органи мiсцевого самоврядування та юридичнi особи публiчного права";

     19) у статтi 23:

     назву пiсля слова "Систематизацiя" доповнити словами "та оприлюднення";

     у частинi другiй слова "висновки, зробленi" замiнити словами "залишення вiдповiдних технiчних регламентiв без змiн";

     у частинi третiй:

     в абзацi першому слово "постiйно" замiнити словами "за потреби";

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "перелiк нацiональних стандартiв для цiлей застосування технiчного регламенту (в разi його затвердження)";

     абзац четвертий доповнити словами i цифрами "якi формуються вiдповiдно до вимог статтi 40 цього Закону";

     20) у частинi третiй статтi 24 слова "(в тому числi призначений орган чи визнана незалежна органiзацiя)" виключити;

     21) у статтi 25:

     у частинi другiй:

     в абзацi першому слова "iмпортерiв або розповсюджувачiв, - iмпортерами або розповсюджувачами" замiнити словами "iмпортерiв, розповсюджувачiв або iнших осiб, - iмпортерами, розповсюджувачами чи iншими особами";

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "Як виняток з положень абзацу першого цiєї частини, частин першої i сьомої статтi 28, частин першої i третьої статтi 30 цього Закону, технiчним регламентом, розробленим на основi акта законодавства Європейського Союзу, може бути передбачено, що iншi суб'єкти господарювання, нiж тi, що визначенi у зазначених положеннях цього Закону, та/або iншi, нiж суб'єкти господарювання чи органи з оцiнки вiдповiдностi, особи також повиннi застосовувати процедури оцiнки вiдповiдностi вимогам зазначеного технiчного регламенту, складати декларацiю про вiдповiднiсть та наносити знак вiдповiдностi технiчним регламентам у таких самих випадках, визначених вiдповiдним актом законодавства Європейського Союзу";

     у частинi третiй слово "ним" замiнити словами "у ньому", а слово "такої" - словом "вiдповiдної";

     у частинi четвертiй:

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "призначенi органи";

     в абзацi третьому слова "виконання визначених завдань з оцiнки вiдповiдностi технологiї" замiнити словами "затвердження технологiчних процесiв";

     абзац четвертий викласти в такiй редакцiї:

     "акредитованi внутрiшнi органи з оцiнки вiдповiдностi виробникiв - для проведення випробувань та перевiрок продукцiї згiдно з деякими процедурами оцiнки вiдповiдностi, якими для виробника передбачено вибiр щодо залучення його акредитованого внутрiшнього органу з оцiнки вiдповiдностi чи призначеного органу";

     частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "5. Забороняється вимагати видачу протоколiв випробувань та документiв про вiдповiднiсть, зазначених у технiчних регламентах та передбачених ними процедурах оцiнки вiдповiдностi, виключно акредитованими органами з оцiнки вiдповiдностi, якщо законодавством не встановленi вимоги щодо акредитацiї таких органiв";

     22) у статтi 26:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Статус визнаної незалежної органiзацiї набувається шляхом видачi органом, що призначає, свiдоцтва про призначення визнаної незалежної органiзацiї для затвердження технологiчних процесiв виконання нерознiмних з'єднань, персоналу, який виконує нерознiмнi з'єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнiвний контроль, згiдно з технiчним регламентом щодо обладнання, що працює пiд тиском";

     у частинi другiй:

     в абзацi першому слова "на здiйснення оцiнки вiдповiдностi технологiї" замiнити словами "для затвердження ними технологiчних процесiв", а слово "яке" - словом "що";

     абзаци четвертий i п'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "не менш як половина їх штатного персоналу, вiдповiдального за виконання завдань з оцiнки вiдповiдностi, зазначених в абзацi першому цiєї частини, має досвiд виконання робiт iз затвердження (атестацiї) технологiчних процесiв виконання нерознiмних з'єднань, персоналу, який виконує нерознiмнi з'єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнiвний контроль, у будь-який перiод протягом останнiх трьох рокiв;

     уклали договiр страхування вiдповiдальностi перед третiми особами на час здiйснення дiяльностi визнаної незалежної органiзацiї";

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "4. Завдання iз затвердження технологiчних процесiв виконання нерознiмних з'єднань та/або персоналу, який виконує нерознiмнi з'єднання, згiдно з технiчним регламентом щодо обладнання, що працює пiд тиском, за вибором виробника також можуть виконуватися призначеними органами, до сфери призначення яких включено такi процедури оцiнки вiдповiдностi.

     Орган з оцiнки вiдповiдностi може одночасно мати статус призначеного органу та визнаної незалежної органiзацiї, кожен iз яких набувається у встановленому цим Законом порядку";

     у частинi п'ятiй слова i цифри "пунктiв 6 i 7" замiнити словом i цифрою "пункту 5";

     23) статтю 27 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 27. Акредитованi внутрiшнi органи з оцiнки вiдповiдностi виробникiв

     1. Акредитований внутрiшнiй орган з оцiнки вiдповiдностi виробника може бути використаний для проведення випробувань та перевiрок продукцiї для суб'єкта господарювання - юридичної особи, частиною якого є такий орган з оцiнки вiдповiдностi, з метою виконання окремих процедур оцiнки вiдповiдностi, визначених у вiдповiдних технiчних регламентах. Такий орган з оцiнки вiдповiдностi повинен бути окремою та вiдмiнною частиною зазначеного суб'єкта господарювання i не повинен брати участi у проектуваннi, виробництвi, постачаннi, монтажi, використаннi або обслуговуваннi продукцiї, яку вiн оцiнює.

     2. Акредитований внутрiшнiй орган з оцiнки вiдповiдностi виробника повинен вiдповiдати таким вимогам:

     орган з оцiнки вiдповiдностi повинен бути акредитований нацiональним органом України з акредитацiї, а в разi якщо нацiональний орган України з акредитацiї не здiйснює акредитацiю вiдповiдних видiв дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi, - нацiональним органом з акредитацiї iншої держави, який є членом мiжнародної або регiональної органiзацiї з акредитацiї;

     орган з оцiнки вiдповiдностi та його персонал повиннi мати визначене мiсце в органiзацiйнiй структурi та використовувати такi методи звiтування в межах суб'єкта господарювання, частиною якого є зазначений орган з оцiнки вiдповiдностi, якi забезпечують їх неупередженiсть i доводять цю неупередженiсть вiдповiдному нацiональному органу з акредитацiї;

     орган з оцiнки вiдповiдностi та його персонал не повиннi бути вiдповiдальними за проектування, виробництво, постачання, монтаж, експлуатацiю або обслуговування продукцiї, яку вони оцiнюють, та не повиннi здiйснювати будь-яку дiяльнiсть, яка могла б суперечити незалежностi їх суджень або їх доброчесностi стосовно їх дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi;

     орган з оцiнки вiдповiдностi повинен надавати свої послуги виключно суб'єктовi господарювання, частиною якого вiн є.

     3. Акредитований внутрiшнiй орган з оцiнки вiдповiдностi виробника не пiдлягає призначенню. Суб'єкт господарювання, частиною якого є акредитований внутрiшнiй орган з оцiнки вiдповiдностi, або нацiональний орган України з акредитацiї повиннi надавати органу, що призначає, за його запитом iнформацiю щодо акредитацiї вiдповiдного акредитованого внутрiшнього органу з оцiнки вiдповiдностi виробника";

     24) у статтi 28:

     у частинi другiй слова "якi застосовуються до продукцiї та визначенi" замiнити словом "визначених";

     у частинi сьомiй слово "визначеним" замiнити словом "установленим";

     25) текст статтi 29 викласти в такiй редакцiї:

     "1. У випадках, визначених у технiчних регламентах, на продукцiю та/або на iншi об'єкти, що зазначенi в таких технiчних регламентах (табличку з технiчними даними, пакування, супровiднi документи тощо), повинен наноситися знак вiдповiдностi технiчним регламентам.

     Нанесенням знака вiдповiдностi технiчним регламентам на продукцiю вважається також нанесення цього знака на будь-який iнший, нiж сама продукцiя, об'єкт згiдно з правилами та умовами нанесення зазначеного знака.

     2. Форма та опис знака вiдповiдностi технiчним регламентам установлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Певними технiчними регламентами може бути передбачено застосування знака вiдповiдностi технiчним регламентам, що має iншу форму, нiж встановлена Кабiнетом Мiнiстрiв України згiдно з абзацом першим цiєї частини. У таких випадках форма та/або опис знака вiдповiдностi технiчним регламентам встановлюється у вiдповiдних технiчних регламентах.

     3. Знак вiдповiдностi технiчним регламентам застосовується згiдно iз загальними принципами маркування таким знаком, установленими статтею 30 цього Закону (крiм пересувного обладнання, що працює пiд тиском). У певних технiчних регламентах можуть встановлюватися додатковi загальнi принципи маркування знаком вiдповiдностi технiчним регламентам.

     Загальнi принципи маркування знаком вiдповiдностi технiчним регламентам для пересувного обладнання, що працює пiд тиском, встановлюються у вiдповiдному технiчному регламентi.

     4. Знак вiдповiдностi технiчним регламентам повинен наноситися згiдно з правилами та умовами його нанесення, визначеними у вiдповiдних технiчних регламентах, а в разi якщо в певних технiчних регламентах, якими передбачене нанесення зазначеного знака, такi правила та умови не визначенi, - згiдно з правилами та умовами нанесення знака вiдповiдностi технiчним регламентам, затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     5. У разi якщо це передбачено технiчними регламентами, знак вiдповiдностi технiчним регламентам супроводжується iдентифiкацiйним номером залученого призначеного органу, а також iншим маркуванням та iнформацiєю.

     6. У випадках, визначених у технiчних регламентах щодо деяких категорiй засобiв вимiрювальної технiки, маркуванням вiдповiдностi таких засобiв вимогам зазначених технiчних регламентiв є знак вiдповiдностi технiчним регламентам та додаткове метрологiчне маркування, якi повиннi наноситися одночасно";

     26) у частинах третiй i четвертiй статтi 30 слова "вимогам, якi застосовуються до зазначеної продукцiї та визначенi" замiнити словами "застосовним вимогам, визначеним";

     27) у статтi 32:

     у частинi першiй:

     в абзацi першому слова "згiдно з вiдповiдними технiчними регламентами" замiнити словами "визначених у вiдповiдних технiчних регламентах";

     абзаци четвертий - шостий викласти в такiй редакцiї:

     "кожен працiвник iз числа не менш як половини їх штатного персоналу, вiдповiдального за виконання завдань з оцiнки вiдповiдностi, має щонайменше рiчний сукупний досвiд виконання робiт з оцiнки вiдповiдностi протягом останнiх трьох рокiв;

     мають у своїй структурi акредитовану випробувальну лабораторiю або володiють бiльше нiж 50 вiдсотками статутного капiталу акредитованої випробувальної лабораторiї, яка є юридичною особою (далi - власна акредитована випробувальна лабораторiя), для проведення принаймнi деяких видiв випробувань усiх чи окремих видiв (категорiй, груп) продукцiї в межах сфери призначення та уклали угоди з субпiдрядниками або своїми дочiрнiми пiдприємствами щодо проведення акредитованими випробувальними лабораторiями таких субпiдрядникiв чи дочiрнiх пiдприємств видiв випробувань продукцiї в межах сфери призначення, якi не проводяться їхнiми власними акредитованими випробувальними лабораторiями (якщо хоча б одна з процедур оцiнки вiдповiдностi, щодо яких органи з оцiнки вiдповiдностi заявляють про свою компетентнiсть, передбачає проведення випробувань продукцiї);

     уклали договiр страхування вiдповiдальностi перед третiми особами на час здiйснення дiяльностi призначеного органу";

     доповнити частиною другою такого змiсту:

     "2. У разi якщо згiдно з актом законодавства Європейського Союзу, на основi якого розробляється технiчний регламент, до перелiку вимог до нотифiкованих органiв належить будь-яка iз загальних вимог до призначених органiв, визначених пунктом 1 частини першої цiєї статтi, така вимога повинна включатися до перелiку спецiальних вимог до призначених органiв, визначених у вiдповiдному технiчному регламентi";

     28) у статтi 33:

     у частинi першiй слова "нацiональнi стандарти, що застосовуються" замiнити словами "застосовнi нацiональнi стандарти";

     у частинi другiй:

     в абзацi другому слова i цифри "в порядку, встановленому частинами четвертою, п'ятою та абзацом другим частини шостої статтi 11" замiнити словами i цифрами "i визнаних незалежних органiзацiй, згiдно з частиною третьою та абзацом другим частини четвертої статтi 112";

     абзац четвертий пiсля слiв "призначених органiв" доповнити словами "i визнаних незалежних органiзацiй";

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. Вiдповiднiсть органу з оцiнки вiдповiдностi критерiям, установленим стандартами з перелiку нацiональних стандартiв, вiдповiднiсть яким надає презумпцiю вiдповiдностi органiв з оцiнки вiдповiдностi спецiальним вимогам до призначених органiв i визнаних незалежних органiзацiй, може бути доведена виключно шляхом акредитацiї такого органу нацiональним органом України з акредитацiї, а в разi якщо нацiональний орган України з акредитацiї не здiйснює акредитацiю щодо вiдповiдних видiв дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi, - нацiональним органом з акредитацiї iншої держави, який є членом мiжнародної або регiональної органiзацiї з акредитацiї";

     29) у статтi 34:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. У разi якщо призначений орган залучає до виконання конкретних робiт, пов'язаних з оцiнкою вiдповiдностi, субпiдрядника або своє дочiрнє пiдприємство, вiн повинен забезпечити вiдповiднiсть зазначеного субпiдрядника чи дочiрнього пiдприємства спецiальним вимогам до призначених органiв та повiдомити про його залучення орган, що призначає";

     у частинi другiй слова "їх мiсцезнаходження" замiнити словами "того, є вони резидентами чи нерезидентами України";

     доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "5. Субпiдрядники та дочiрнi пiдприємства, що є нерезидентами України, повиннi вiдповiдати спецiальним вимогам до призначених органiв тiєю мiрою, в якiй такi вимоги можуть бути застосованi до нерезидентiв України. У разi необхiдностi в технiчних регламентах зазначаються спецiальнi вимоги, якi не можуть бути застосованi до субпiдрядникiв i дочiрнiх пiдприємств, що є нерезидентами України, та вимоги, що замiнюють такi спецiальнi вимоги";

     30) статтю 35 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 35. Видача або вiдмова у видачi свiдоцтва про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi для виконання як третьою стороною певних завдань з оцiнки вiдповiдностi, визначених у вiдповiдному технiчному регламентi, розширення сфери призначення

     1. Призначення здiйснюється шляхом видачi органом, що призначає, свiдоцтва про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi для виконання як третьою стороною певних завдань з оцiнки вiдповiдностi, визначених у вiдповiдному технiчному регламентi (далi - свiдоцтво про призначення).

     2. Претендент на призначення подає до органу, що призначає, заяву про призначення за встановленою формою.

     До заяви про призначення додаються:

     1) опис сфери призначення згiдно з вiдповiдним технiчним регламентом, стосовно якої претендент на призначення заявляє про свою компетентнiсть (у паперовiй та електроннiй формах). Зазначений опис складається за встановленою формою та пiдписується претендентом на призначення. В описi зазначаються:

     види продукцiї iз зазначенням категорiй та/або груп продукцiї (якщо вони визначенi в технiчному регламентi) чи iнших деталiзованих визначень продукцiї;

     процедури оцiнки вiдповiдностi з посиланням на положення технiчного регламенту чи додатки до нього, в яких визначенi цi процедури;

     додатковi вiдомостi щодо сфери призначення, якщо це передбачено технiчним регламентом;

     2) копiя атестата про акредитацiю, що засвiдчує вiдповiднiсть претендента на призначення спецiальним вимогам до призначених органiв. Сфера акредитацiї претендента на призначення повинна охоплювати процедури оцiнки вiдповiдностi та види продукцiї, стосовно яких вiн заявляє про свою компетентнiсть;

     3) довiдка про сукупний досвiд виконання кожним працiвником iз числа штатного персоналу, вiдповiдального за виконання завдань з оцiнки вiдповiдностi, робiт з оцiнки вiдповiдностi протягом останнiх трьох рокiв, пiдписана претендентом на призначення;

     4) вiдомостi про квалiфiкацiю персоналу органу з оцiнки вiдповiдностi, пiдписанi претендентом на призначення;

     5) довiдка про власнi акредитованi випробувальнi лабораторiї претендента на призначення та види випробувань продукцiї, якi проводяться ними в межах заявленої сфери призначення, пiдписана претендентом на призначення, а в разi якщо власнi акредитованi випробувальнi лабораторiї не проводять певних видiв випробувань продукцiї в межах заявленої сфери призначення, - також засвiдченi претендентом на призначення копiї угод, укладених ним з субпiдрядниками або своїми дочiрнiми пiдприємствами для проведення таких видiв випробувань акредитованими випробувальними лабораторiями таких субпiдрядникiв чи дочiрнiх пiдприємств (якщо хоча б одна з процедур оцiнки вiдповiдностi, стосовно яких претендент на призначення заявляє про свою компетентнiсть, передбачає проведення випробувань продукцiї);

     6) копiя договору страхування вiдповiдальностi перед третiми особами на час здiйснення дiяльностi призначеного органу, засвiдчена претендентом на призначення.

     Зазначений у цiй частинi перелiк документiв, що додаються до заяви про призначення, є вичерпним.

     Заява про призначення може бути подана до органу, що призначає, не пiзнiше нiж за шiсть мiсяцiв до дня втрати чинностi вiдповiдним технiчним регламентом або набрання чинностi змiнами до вiдповiдного технiчного регламенту, згiдно з якими виключаються вимоги щодо виконання призначеним органом певних завдань з оцiнки вiдповiдностi згiдно iз зазначеним технiчним регламентом щодо таких видiв продукцiї та/або процедур оцiнки вiдповiдностi, стосовно яких претендент на призначення заявляє про свою компетентнiсть. У разi подання заяви про призначення з порушенням зазначеного строку вона залишається без розгляду, про що орган, що призначає, повiдомляє претендента на призначення у письмовiй формi не пiзнiше 10 робочих днiв з дня одержання заяви про призначення та документiв, що додаються до неї.

     3. Орган, що призначає, протягом 10 робочих днiв з дня одержання заяви про призначення та документiв, що додаються до неї:

     перевiряє комплектнiсть пакета документiв, поданого претендентом на призначення, i додержання ним установлених вимог до зазначених документiв;

     у разi подання претендентом на призначення неповного пакета документiв, необхiдних для призначення, або порушення ним установлених вимог до зазначених документiв надсилає йому письмове повiдомлення про вiдмову у видачi свiдоцтва про призначення iз зазначенням пiдстав для вiдмови;

     у разi подання претендентом на призначення повного пакета документiв, необхiдних для призначення, що вiдповiдають установленим вимогам до зазначених документiв, надсилає копiю цього пакета вiдповiдному державному органу для проведення ним оцiнювання претендента на призначення.

     Вiдповiдний державний орган протягом 45 робочих днiв з дня одержання ним копiї пакета документiв, поданого претендентом на призначення, перевiряє достовiрнiсть вiдомостей, наведених у зазначених документах, проводить оцiнювання претендента на призначення та за його результатами надає органу, що призначає, письмовi пропозицiї щодо призначення чи вiдмови у призначеннi претендента на призначення.

     4. Орган, що призначає, не пiзнiше 80 робочих днiв з дня одержання заяви про призначення та документiв, що додаються до неї, за результатами аналiзу пакета документiв, поданого претендентом на призначення, та пропозицiй вiдповiдного державного органу приймає наказ про призначення i видає претенденту на призначення свiдоцтво про призначення, а в разi вiдмови у видачi свiдоцтва про призначення з iнших пiдстав, нiж подання претендентом на призначення неповного пакета документiв, необхiдних для призначення, чи порушення ним установлених вимог до зазначених документiв, - надсилає претенденту на призначення письмове повiдомлення про вiдмову у видачi свiдоцтва про призначення iз зазначенням пiдстав для вiдмови.

     5. Орган, що призначає, присвоює призначеним органам iдентифiкацiйнi номери.

     Кожному призначеному органу присвоюється лише один iдентифiкацiйний номер незалежно вiд того, чи був призначений цей орган згiдно з одним чи кiлькома технiчними регламентами.

     Присвоєнi призначеним органам iдентифiкацiйнi номери зазначаються в перелiках призначених органiв, якi розмiщуються на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi технiчного регулювання.

     6. У наказi та свiдоцтвi про призначення зазначаються:

     1) найменування та мiсцезнаходження призначеного органу, його iдентифiкацiйний код з Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України;

     2) iдентифiкацiйний номер призначеного органу;

     3) назва технiчного регламенту, згiдно з яким призначено орган з оцiнки вiдповiдностi;

     4) сфера призначення згiдно з вiдповiдним технiчним регламентом:

     види продукцiї iз зазначенням категорiй та/або груп продукцiї (якщо вони визначенi в технiчному регламентi) чи iнших деталiзованих визначень продукцiї;

     процедури оцiнки вiдповiдностi з посиланням на положення технiчного регламенту чи додатки до нього, в яких визначенi цi процедури;

     додатковi вiдомостi щодо сфери призначення, якщо це передбачено технiчним регламентом.

     7. Свiдоцтво про призначення видається на необмежений строк.

     8. Пiдставами для вiдмови у видачi свiдоцтва про призначення є:

     1) подання претендентом на призначення неповного пакета документiв, необхiдних для призначення;

     2) порушення претендентом на призначення установлених вимог до поданих ним документiв, необхiдних для призначення, зокрема неповнота вiдомостей у цих документах;

     3) вiдсутнiсть у вiдповiдному технiчному регламентi завдань з оцiнки вiдповiдностi, якi виконуються призначеними органами, у тому числi щодо таких видiв продукцiї та/або процедур оцiнки вiдповiдностi, стосовно яких претендент на призначення заявляє про свою компетентнiсть;

     4) виявлення в документах, поданих претендентом на призначення, недостовiрних вiдомостей (крiм технiчних помилок);

     5) встановлення за результатами оцiнювання претендента на призначення факту виконання ним без призначення завдань з оцiнки вiдповiдностi, якi згiдно з вiдповiдним технiчним регламентом виконуються органами з оцiнки вiдповiдностi за умови призначення (крiм завдань з оцiнки вiдповiдностi, за виконання яких без призначення претенденту на призначення ранiше було вiдмовлено у видачi свiдоцтва про призначення з пiдстави, передбаченої цим абзацом, або ранiше видане йому свiдоцтво про призначення було анульоване з пiдстави, передбаченої пунктом 4 частини другої статтi 37 цього Закону);

     6) вiдмова претендента на призначення у допуску посадових осiб вiдповiдного державного органу та/або фахiвцiв, залучених згiдно з частиною четвертою статтi 38 цього Закону до проведення його оцiнювання, з пiдстав, не передбачених законом, про що посадовi особи, якi проводять вiдповiдне оцiнювання, складають акт;

     7) невiдповiднiсть претендента на призначення вимогам до призначених органiв.

     Орган, що призначає, повiдомляє вiдповiдному державному органу та нацiональному органу України з акредитацiї про вiдмову у видачi свiдоцтва про призначення з наданням копiї письмового повiдомлення про таку вiдмову не пiзнiше п'яти робочих днiв з дня надсилання зазначеного повiдомлення претенденту на призначення.

     У разi усунення претендентом на призначення причин, що стали пiдставою для вiдмови у видачi свiдоцтва про призначення, видача свiдоцтва про призначення здiйснюється у порядку та строки, встановленi частинами другою - четвертою цiєї статтi.

     У разi вiдмови у видачi свiдоцтва про призначення з пiдстав, передбачених пунктами 4 i 5 цiєї частини, або анулювання ранiше виданого претенденту на призначення свiдоцтва про призначення з пiдстав, передбачених пунктами 1, 3 i 4 частини другої статтi 37 цього Закону, заява про призначення згiдно з таким самим технiчним регламентом може бути подана зазначеним претендентом на призначення не ранiше нiж через один рiк з дня надсилання йому письмового повiдомлення про вiдмову у видачi свiдоцтва про призначення або набрання законної сили судовим рiшенням про анулювання ранiше виданого йому свiдоцтва про призначення. У разi подання заяви про призначення з порушенням зазначеного строку вона залишається без розгляду, про що орган, що призначає, повiдомляє претендента на призначення у письмовiй формi не пiзнiше 10 робочих днiв з дня одержання заяви про призначення та документiв, що додаються до неї.

     9. Свiдоцтво про призначення може бути видане до набрання чинностi технiчним регламентом, згiдно з яким призначається вiдповiдний орган з оцiнки вiдповiдностi, або набрання чинностi змiнами до такого технiчного регламенту, що передбачають виконання органами з оцiнки вiдповiдностi завдань з оцiнки вiдповiдностi згiдно iз зазначеним технiчним регламентом за умови призначення. У такому разi призначений орган має право виконувати завдання з оцiнки вiдповiдностi, визначенi у вiдповiдному технiчному регламентi, ранiше зазначеного в цiй частинi строку.

     10. Розширення сфери призначення згiдно з технiчним регламентом, стосовно якого орган з оцiнки вiдповiдностi було призначено ранiше, здiйснюється в порядку та строки, встановленi цiєю статтею для видачi або вiдмови у видачi свiдоцтва про призначення, з урахуванням таких особливостей:

     призначений орган подає до органу, що призначає, заяву про розширення сфери призначення за встановленою формою;

     в описi сфери призначення згiдно з вiдповiдним технiчним регламентом повинна бути охоплена вся сфера призначення з урахуванням її заявленого розширення;

     документи, визначенi пунктами 3, 4 i 5 частини другої цiєї статтi, повиннi стосуватися лише розширення сфери призначення;

     орган, що призначає, приймає наказ про розширення сфери призначення та видає призначеному органу свiдоцтво про призначення iз внесеними змiнами, пов'язаними з розширенням сфери призначення.

     11. Призначенi органи повиннi посилатися на призначення лише стосовно видiв продукцiї та/або процедур оцiнки вiдповiдностi в межах своєї сфери призначення";

     31) статтю 36 виключити;

     32) статтю 37 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 37. Призупинення чи поновлення дiї свiдоцтва про призначення, скорочення сфери призначення або анулювання свiдоцтва про призначення

     1. У разi якщо за результатами планової або позапланової перевiрки призначеного органу встановлено факт або пiдтверджено ранiше одержану iнформацiю про те, що цей призначений орган не вiдповiдає вимогам до призначених органiв або не виконує своїх обов'язкiв, орган, що призначає, звертається до адмiнiстративного суду з позовом про застосування заходу реагування у видi:

     1) призупинення дiї свiдоцтва про призначення в межах усiєї сфери призначення чи в частинi, що стосується деяких видiв продукцiї та/або процедур оцiнки вiдповiдностi в межах сфери призначення, - якщо наявна можливiсть усунення призначеним органом виявленої невiдповiдностi чи забезпечення виконання ним своїх обов'язкiв;

     2) скорочення сфери призначення - якщо виявлений факт невiдповiдностi чи невиконання обов'язкiв стосується деяких видiв продукцiї та/або процедур оцiнки вiдповiдностi в межах сфери призначення та вiдсутня можливiсть усунення призначеним органом виявленої невiдповiдностi чи забезпечення виконання ним своїх обов'язкiв;

     3) анулювання свiдоцтва про призначення - якщо виявлений факт невiдповiдностi чи невиконання обов'язкiв стосується всiєї сфери призначення та вiдсутня можливiсть усунення призначеним органом виявленої невiдповiдностi чи забезпечення виконання ним своїх обов'язкiв.

     2. Орган, що призначає, крiм пiдстави, передбаченої пунктом 3 частини першої цiєї статтi, також звертається до адмiнiстративного суду з позовом про застосування заходу реагування у видi анулювання свiдоцтва про призначення за наявностi хоча б однiєї з таких пiдстав:

     1) встановлення факту надання призначеним органом у заявi про призначення чи розширення сфери призначення та документах, що додаються до такої заяви, недостовiрних вiдомостей (крiм технiчних помилок), про що посадова особа органу, що призначає, складає вiдповiдний акт;

     2) вiдмова призначеного органу в допуску посадових осiб органу, що призначає, вiдповiдного державного органу та/або фахiвцiв, залучених згiдно з частиною четвертою статтi 38 цього Закону, до проведення його планової або позапланової перевiрки з пiдстав, не передбачених законом, про що посадовi особи, якi проводять вiдповiдну перевiрку, складають акт;

     3) встановлення факту здiйснення призначеним органом дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi стосовно всiєї сфери призначення чи деяких видiв продукцiї та/або процедур оцiнки вiдповiдностi в межах сфери призначення, щодо якої (яких) згiдно з пунктом 1 частини першої чи частиною третьою цiєї статтi було призупинено дiю свiдоцтва про призначення, про що посадова особа органу, що призначає, складає вiдповiдний акт;

     4) встановлення факту виконання призначеним органом поза сферою призначення завдань з оцiнки вiдповiдностi згiдно з вiдповiдним технiчним регламентом, якi можуть виконуватися органами з оцiнки вiдповiдностi за умови призначення, про що посадова особа органу, що призначає, складає вiдповiдний акт.

     3. Орган, що призначає, призупиняє дiю свiдоцтва про призначення в межах усiєї сфери призначення чи в частинi, що стосується деяких видiв продукцiї та/або процедур оцiнки вiдповiдностi в межах сфери призначення, скорочує сферу призначення або анулює свiдоцтво про призначення у разi:

     1) звернення призначеного органу за власним бажанням з вiдповiдною заявою за встановленою формою;

     2) надання нацiональним органом України з акредитацiї копiї рiшення вiдповiдно про тимчасове зупинення дiї атестата про акредитацiю, обмеження сфери акредитацiї (якщо виключена частина сфери акредитацiї призначеного органу охоплює деякi види продукцiї та/або процедури оцiнки вiдповiдностi в межах сфери його призначення) чи скасування атестата про акредитацiю вiдповiдного призначеного органу.

     4. Орган, що призначає, поновлює дiю свiдоцтва про призначення в межах усiєї сфери призначення чи в частинi, що стосується деяких видiв продукцiї та/або процедур оцiнки вiдповiдностi в межах сфери призначення, у разi:

     1) встановлення за результатами позапланової перевiрки, проведеної за заявою призначеного органу, факту його вiдповiдностi вимогам до призначених органiв або виконання ним своїх обов'язкiв стосовно всiєї сфери призначення чи деяких видiв продукцiї та/або процедур оцiнки вiдповiдностi в межах сфери призначення, щодо якої (яких) згiдно з пунктом 1 частини третьої цiєї статтi було призупинено дiю свiдоцтва про призначення;

     2) надання нацiональним органом України з акредитацiї копiї рiшення про поновлення дiї атестата про акредитацiю вiдповiдного призначеного органу.

     5. Крiм пiдстав, передбачених частиною третьою цiєї статтi, орган, що призначає, скорочує сферу призначення також у разi набрання чинностi змiнами до технiчного регламенту, згiдно з якими виключаються вимоги щодо виконання призначеними органами певних завдань з оцiнки вiдповiдностi згiдно iз зазначеним технiчним регламентом стосовно деяких видiв продукцiї та/або процедур оцiнки вiдповiдностi в межах сфери призначення такого призначеного органу.

     6. Крiм пiдстав, передбачених частиною третьою цiєї статтi, орган, що призначає, анулює свiдоцтво про призначення також у разi:

     1) надання нацiональним органом України з акредитацiї копiї рiшення про обмеження сфери акредитацiї вiдповiдного призначеного органу (якщо виключена частина сфери акредитацiї призначеного органу охоплює всю сферу його призначення);

     2) закiнчення строку дiї атестата про акредитацiю, якщо протягом одного мiсяця з дня закiнчення строку його дiї призначений орган не надасть органу, що призначає, копiю нового атестата про акредитацiю, згiдно з яким сфера акредитацiї вiдповiдного призначеного органу охоплює всю сферу його призначення;

     3) припинення призначеного органу шляхом злиття, приєднання, подiлу, перетворення або лiквiдацiї;

     4) набрання чинностi змiнами до технiчного регламенту, згiдно з якими виключаються вимоги щодо виконання призначеними органами певних завдань з оцiнки вiдповiдностi згiдно iз зазначеним технiчним регламентом стосовно всiєї сфери призначення такого призначеного органу;

     5) втрати чинностi технiчним регламентом, згiдно з яким призначено орган з оцiнки вiдповiдностi.

     7. Орган, що призначає, видає наказ про призупинення чи поновлення дiї свiдоцтва про призначення, скорочення сфери призначення або анулювання свiдоцтва про призначення (крiм випадкiв звернення з позовом до адмiнiстративного суду) не пiзнiше 20 робочих днiв з дня одержання вiдповiдної заяви призначеного органу, копiї рiшення про тимчасове зупинення чи поновлення дiї атестата про акредитацiю, обмеження сфери акредитацiї або скасування атестата про акредитацiю призначеного органу, складення акта за результатами позапланової перевiрки призначеного органу, передбаченої пунктом 1 частини четвертої цiєї статтi, закiнчення строку надання копiї нового атестата про акредитацiю, передбаченого пунктом 2 частини шостої цiєї статтi, та не пiзнiше 60 робочих днiв з дня набрання чинностi змiнами до технiчного регламенту, зазначеними в частинi п'ятiй та пунктi 4 частини шостої цiєї статтi, або втрати чинностi технiчним регламентом, згiдно з яким призначено орган з оцiнки вiдповiдностi.

     У разi набрання законної сили вiдповiдним судовим рiшенням орган, що призначає, видає наказ про призупинення дiї свiдоцтва про призначення, про анулювання свiдоцтва про призначення або про скорочення сфери призначення у строк, передбачений законом для виконання судових рiшень. Свiдоцтво про призначення вважається анульованим, його дiя - призупиненою, а сфера призначення - скороченою з дня набрання законної сили вiдповiдним рiшенням адмiнiстративного суду.

     Одночасно з виданням наказу про скорочення сфери призначення орган, що призначає, видає призначеному органу свiдоцтво про призначення iз внесеними змiнами щодо скорочення сфери призначення.

     8. Нацiональний орган України з акредитацiї iнформує орган, що призначає:

     1) про обмеження сфери акредитацiї, тимчасове зупинення чи поновлення дiї або скасування атестатiв про акредитацiю призначених органiв з наданням копiй вiдповiдних рiшень - не пiзнiше наступного робочого дня з дня прийняття зазначених рiшень;

     2) про закiнчення строку дiї атестатiв про акредитацiю призначених органiв з наданням вiдомостей про подання такими призначеними органами заявок на акредитацiю або одержання ними нових атестатiв про акредитацiю для цiлей призначення - не пiзнiше нiж за один мiсяць до дня закiнчення строку дiї вiдповiдних атестатiв";

     33) доповнити статтею 371 такого змiсту:

     "Стаття 371. Правовi наслiдки скорочення сфери призначення, призупинення дiї або анулювання свiдоцтва про призначення

     1. У разi скорочення сфери призначення, призупинення дiї або анулювання свiдоцтва про призначення вiдповiднi призначенi органи припиняють виконання завдань з оцiнки вiдповiдностi та посилання у своїй документацiї i рекламi на призначення в межах усiєї сфери призначення чи її частини, щодо якої ухвалено судове рiшення або прийнято наказ про скорочення сфери призначення, призупинення дiї або анулювання свiдоцтва про призначення.

     2. Орган, що призначає, за пропозицiєю вiдповiдного державного органу вживає вiдповiдних заходiв для того, щоб комплекти документацiї, пов'язаної з виконанням призначеним органом завдань з оцiнки вiдповiдностi вимогам технiчних регламентiв у межах усiєї сфери призначення чи її частини, щодо якої ухвалено судове рiшення або прийнято наказ про скорочення сфери призначення, призупинення дiї або анулювання свiдоцтва про призначення, в подальшому опрацьовувалися iншим призначеним органом або зберiгалися для надання їх на запити органу, що призначає, та органiв державного ринкового нагляду.

     Порядок передачi та зберiгання комплектiв документацiї, пов'язаної з виконанням призначеними органами завдань з оцiнки вiдповiдностi вимогам технiчних регламентiв, у разi скорочення сфери призначення, призупинення дiї або анулювання свiдоцтва про призначення встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi технiчного регулювання.

     3. У разi скорочення сфери призначення, призупинення дiї або анулювання свiдоцтва про призначення документи про вiдповiднiсть, виданi вiдповiдними призначеними органами, залишаються чинними, якщо iнше не передбачено законодавством";

     34) у статтi 38:

     в абзацi другому частини першої слова "запобiгання виникненню" замiнити словом "вiдсутнiсть";

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Монiторинг призначених органiв здiйснюється шляхом:

     аналiзу iнформацiї, наданої органу, що призначає, призначеними органами вiдповiдно до частин першої i четвертої статтi 34, частин першої i третьої статтi 42 цього Закону;

     аналiзу документально пiдтвердженої iнформацiї, одержаної органом, що призначає, вiд фiзичних та юридичних осiб, яка свiдчить про невiдповiднiсть призначених органiв вимогам до призначених органiв або невиконання ними своїх обов'язкiв;

     проведення планових та позапланових перевiрок призначених органiв згiдно iз Законом України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi" з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

     Плановi перевiрки призначених органiв проводяться вiдповiдно до рiчних планiв з перiодичнiстю, визначеною згiдно з вимогами Закону України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi";

     частину третю доповнити абзацом п'ятим такого змiсту:

     "Посадовi особи органу, що призначає, та вiдповiдних державних органiв, якi здiйснюють оцiнювання претендентiв на призначення або монiторинг призначених органiв, зобов'язанi не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, що стала їм вiдома у зв'язку iз здiйсненням оцiнювання або монiторингу, та не використовувати таку iнформацiю в особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб, крiм випадкiв, визначених законом. Посадовi особи, виннi у порушеннi зазначеного обов'язку, притягаються до встановленої законом вiдповiдальностi";

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "4. Делегування органом, що призначає, або вiдповiдними державними органами своїх повноважень щодо здiйснення оцiнювання претендентiв на призначення, їх призначення та монiторингу призначених органiв iншим особам забороняється.

     До здiйснення оцiнювання претендентiв на призначення та монiторингу призначених органiв залучаються фахiвцi (аудитори, експерти) з досвiдом виконання робiт з оцiнки вiдповiдностi та/або акредитацiї органiв з оцiнки вiдповiдностi у сферах призначення, що пiдлягають оцiнюванню або монiторингу, не менше п'яти рокiв.

     Посадовi особи органу, що призначає, та вiдповiдних державних органiв i фахiвцi не можуть брати участi у здiйсненнi оцiнювання претендентiв на призначення або монiторингу призначених органiв у разi, якщо вони перебували протягом останнiх трьох рокiв або перебувають у службовiй залежностi вiд претендента на призначення або призначеного органу, який пiдлягає вiдповiдно оцiнюванню чи монiторингу, є близькими особами в розумiннi Закону України "Про запобiгання корупцiї" для будь-якої особи, яка належить до персоналу такого претендента на призначення чи призначеного органу, а також якщо вони брали участь у виконаннi робiт з акредитацiї вiдповiдного претендента на призначення чи призначеного органу.

     Посадовi особи органу, що призначає, та вiдповiдних державних органiв i фахiвцi, якi надали недостовiрнi вiдомостi щодо своєї вiдповiдностi зазначеним вимогам до них (крiм технiчних помилок), не можуть бути залученi до здiйснення оцiнювання претендентiв на призначення або монiторингу призначених органiв протягом одного року з дня встановлення факту надання недостовiрних вiдомостей, задокументованого у вiдповiдному актi.

     Залученi фахiвцi беруть участь у здiйсненнi оцiнювання претендентiв на призначення або монiторингу призначених органiв спiльно з посадовими особами органу, що призначає, та вiдповiдних державних органiв, а також мають права i виконують обов'язки, встановленi абзацами другим (iз замiною пред'явлення службового посвiдчення пред'явленням документа, що вiдповiдно до закону посвiдчує особу), третiм i п'ятим частини третьої цiєї статтi.

     Залученi фахiвцi не можуть становити бiльше половини складу комiсiї, що здiйснює оцiнювання претендента на призначення чи монiторинг призначеного органу, або очолювати зазначену комiсiю";

     35) у статтi 39:

     частину першу виключити;

     частини другу, третю i п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "2. Пiд час видачi свiдоцтва про призначення чи розширення сфери призначення застосовується принцип мовчазної згоди.

     3. Видача свiдоцтва про призначення, розширення та скорочення сфери призначення, призупинення i поновлення дiї та анулювання свiдоцтва про призначення здiйснюється на безоплатнiй основi";

     "5. Порядок видачi або вiдмови у видачi свiдоцтва про призначення, розширення або скорочення сфери призначення, призупинення чи поновлення дiї або анулювання свiдоцтва про призначення встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до положень Закону України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi" та цього Закону";

     36) статтю 40 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 40. Систематизацiя та оприлюднення вiдомостей про призначенi органи

     1. Вiдомостi про призначенi органи вносяться до реєстру призначених органiв i визнаних незалежних органiзацiй.

     2. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi технiчного регулювання, розмiщує на своєму офiцiйному веб-сайтi та за потреби оновлює перелiки призначених органiв стосовно кожного технiчного регламенту, яким передбачене застосування процедур оцiнки вiдповiдностi iз залученням призначених органiв. Розмiщення та оновлення таких перелiкiв є безоплатними для призначених органiв.

     3. У перелiках призначених органiв зазначаються їх найменування, мiсцезнаходження, iдентифiкацiйнi коди з Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України, контактнi данi (номер телефону, факсу, адреса електронної пошти, веб-сайту - за наявностi), присвоєнi їм iдентифiкацiйнi номери призначених органiв i сфери їх призначення.

     4. Первиннi та змiненi вiдомостi про сферу призначення призначеного органу вносяться до перелiку призначених органiв стосовно вiдповiдного технiчного регламенту не пiзнiше п'яти робочих днiв з дня видання наказу про призначення такого органу, розширення або скорочення сфери призначення, призупинення чи поновлення дiї свiдоцтва про призначення, набрання законної сили судовим рiшенням про призупинення дiї свiдоцтва про призначення або скорочення сфери призначення.

     Не пiзнiше п'яти робочих днiв з дня видання наказу про анулювання свiдоцтва про призначення вiдомостi про такий призначений орган пiдлягають виключенню з перелiку призначених органiв стосовно вiдповiдного технiчного регламенту";

     37) у статтi 41:

     у другому реченнi абзацу першого частини другої слово "пiдприємства" замiнити словами "суб'єкта господарювання", а слово "воно" - словом "вiн";

     у частинi третiй слова "вiдповiднiсть яким надає презумпцiю вiдповiдностi продукцiї, пов'язаних з нею процесiв або методiв виробництва чи iнших об'єктiв вимогам технiчного регламенту, чи" замiнити словами "для цiлей застосування технiчного регламенту чи iнших";

     у частинi п'ятiй слова "обмежити сферу, призупинити або скасувати будь-якi документи про вiдповiднiсть" замiнити словами "установити обмеження щодо будь-яких документiв про вiдповiднiсть, призупинити або скасувати їх";

     38) у статтi 42:

     абзац другий частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "будь-якi вiдмови у видачi документiв про вiдповiднiсть у межах сфери їх призначення, встановлення обмежень щодо них, їх призупинення або скасування";

     частину четверту пiсля слiв "Iнформацiя, зазначена в" доповнити словами i цифрами "частинi четвертiй статтi 34 цього Закону i";

     у частинi п'ятiй:

     в абзацi першому слова "вiдповiдних баз даних" замiнити словами "бази даних, одержаних вiд призначених органiв i визнаних незалежних органiзацiй";

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "Порядок формування та ведення бази даних, одержаних органом, що призначає, вiд призначених органiв i визнаних незалежних органiзацiй, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi технiчного регулювання";

     39) доповнити статтею 421 такого змiсту:

     "Стаття 421. Професiйна таємниця призначених органiв

     1. Професiйною таємницею призначених органiв є конфiденцiйна iнформацiя, одержана чи створена пiд час виконання призначеними органами завдань з оцiнки вiдповiдностi, визначених у вiдповiдних технiчних регламентах.

     Призначенi органи, залученi ними субпiдрядники та дочiрнi пiдприємства, а також їхнiй персонал зобов'язанi не розголошувати iнформацiю, що становить предмет професiйної таємницi призначених органiв, без згоди замовника робiт з оцiнки вiдповiдностi або особи, якої стосується така iнформацiя (крiм випадкiв надання зазначеної iнформацiї вiдповiдно до закону), та не використовувати таку iнформацiю у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб";

     40) у статтi 43:

     у частинi першiй слова "надає об'єкт" замiнити словами "замовляє роботи з";

     частину третю доповнити абзацами другим - четвертим такого змiсту:

     "У разi повного або часткового пiдтримання апеляцiї апеляцiйна комiсiя приймає вiдповiдне рiшення, яким рекомендує призначеному органу скасувати чи змiнити рiшення, прийняте цим органом за результатами розгляду апеляцiї.

     До складу апеляцiйної комiсiї входять представники органу, що призначає, а також вiдповiдних державних органiв та громадських об'єднань. До складу апеляцiйної комiсiї не можуть входити представники призначених органiв i визнаних незалежних органiзацiй.

     Член апеляцiйної комiсiї не може брати участi в розглядi апеляцiї в разi, якщо вiн перебував або перебуває у службовiй залежностi вiд заявника, призначеного органу чи визнаної незалежної органiзацiї, який (яка) є однiєю iз сторiн апеляцiї, або є близькою особою в розумiннi Закону України "Про запобiгання корупцiї" для заявника - фiзичної особи, будь-якої особи з числа працiвникiв заявника чи будь-якої особи, яка належить до персоналу призначеного органу або визнаної незалежної органiзацiї, який (яка) є однiєю iз сторiн апеляцiї";

     частину п'яту виключити;

     41) у статтi 44:

     у частинi першiй слова "впроваджуються та належним чином функцiонують" замiнити словом "забезпечуються";

     частину другу доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Участю в дiяльностi секторальних (мiжсекторальних) груп призначених органiв вважається також забезпечення призначеними органами поiнформованостi свого персоналу, вiдповiдального за виконання завдань з оцiнки вiдповiдностi, про таку дiяльнiсть та застосування ними документiв, визначених частиною четвертою цiєї статтi, як загальних настанов";

     частину третю доповнити абзацами другим i третiм такого змiсту:

     "Секторальнi (мiжсекторальнi) групи призначених органiв є формою спiвробiтництва вiдповiдних призначених органiв та не мають статусу юридичної особи i не є консультативними, дорадчими чи iншими допомiжними органами центральних органiв виконавчої влади.

     Типове положення про секторальну (мiжсекторальну) групу призначених органiв затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi технiчного регулювання";

     доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "5. Органiзацiйне забезпечення дiяльностi секторальних (мiжсекторальних) груп призначених органiв здiйснюють технiчнi секретарiати таких груп, функцiї яких покладаються органом, що призначає, на призначенi органи, якi у письмовiй формi висловили згоду та пiдтвердили власну спроможнiсть виконувати зазначенi функцiї";

     42) у статтi 45:

     частини першу i другу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Результати оцiнки вiдповiдностi вимогам технiчних регламентiв, проведеної в iншiй державi, визнаються i приймаються в Українi, якщо застосованi в цiй державi процедури оцiнки вiдповiдностi (навiть якщо вони вiдрiзняються вiд українських процедур) забезпечують такий самий або вищий рiвень вiдповiдностi вимогам вiдповiдних технiчних регламентiв, як i українськi процедури оцiнки вiдповiдностi.

     2. Результати оцiнки вiдповiдностi (протоколи випробувань, документи про вiдповiднiсть тощо) вимогам технiчних регламентiв, проведеної в iнших державах, визнаються i приймаються в Українi згiдно з положеннями чинних мiжнародних договорiв України, якi передбачають взаємне визнання результатiв оцiнки вiдповiдностi";

     у частинi третiй:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "3. Призначенi органи мають право визнавати i приймати результати оцiнки вiдповiдностi (протоколи випробувань, документи про вiдповiднiсть тощо) вимогам технiчних регламентiв, проведеної iноземними акредитованими органами з оцiнки вiдповiдностi, на пiдставi укладених з такими органами договорiв про визнання результатiв оцiнки вiдповiдностi, за умови якщо";

     в абзацi третьому слова "документа про вiдповiднiсть, виданого iноземним" замiнити словами "результатiв оцiнки вiдповiдностi (протоколiв випробувань, документiв про вiдповiднiсть тощо), проведеної iноземним акредитованим";

     частину четверту виключити;

     43) у роздiлi X "Прикiнцевi та перехiднi положення":

     у пунктi 4 слова "з метою визначення категорiй хiмiчних речовин i сумiшей (препаратiв)" виключити, а слова "назв та джерел опублiкування" замiнити словами "i назв";

     пункт 7 виключити;

     44) у текстi Закону слова "вiдповiдний центральний орган виконавчої влади" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "вiдповiдний державний орган" у вiдповiдному вiдмiнку i числi.

     15. Пiдпункт 1 пункту 3 роздiлу XII "Прикiнцевi положення" Закону України "Про основнi принципи та вимоги до органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2018 р., N 36, ст. 275) виключити.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, крiм пiдпункту 4 пункту 4, пункту 5, пiдпунктiв 1 i 2 пункту 7, пiдпункту 4 та абзацiв третього - сьомого пiдпункту 6 пункту 11, пiдпункту 1 пункту 12, пiдпунктiв 2, 3 i 6 - 10 пункту 13, абзацiв вiсiмнадцятого, дев'ятнадцятого, двадцять четвертого i двадцять п'ятого пiдпункту 1, абзацу другого пiдпункту 2, абзацiв восьмого i десятого пiдпункту 6 (у частинi внесення змiн до абзацу четвертого частини другої статтi 8 Закону України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi"), пiдпунктiв 8 - 10 i 19, абзацiв десятого - дванадцятого пiдпункту 21, пiдпунктiв 22, 23, 27, 28, 30 - 33, 35 i 36, абзацiв третього i четвертого пiдпункту 37 та пiдпунктiв 38, 40 i 41 пункту 14 роздiлу I цього Закону та пунктiв 4 i 6 цього роздiлу, якi набирають чинностi через один рiк з дня набрання чинностi цим Законом.

     2. Протягом одного року з дня набрання чинностi цим Законом органи з оцiнки вiдповiдностi можуть бути призначенi вiдповiдно до Закону України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi", за умови укладення ними договорiв страхування вiдповiдальностi перед третiми особами на час здiйснення дiяльностi призначених органiв з оцiнки вiдповiдностi (далi - призначенi органи) або визнаних незалежних органiзацiй замiсть укладення договорiв обов'язкового страхування професiйної вiдповiдальностi за шкоду, яку може бути заподiяно третiм особам. Зазначенi органи з оцiнки вiдповiдностi замiсть копiї договору обов'язкового страхування професiйної вiдповiдальностi за шкоду, яку може бути заподiяно третiм особам, подають до органу, що призначає, засвiдчену претендентом на призначення копiю договору страхування вiдповiдальностi перед третiми особами на час здiйснення дiяльностi призначеного органу або визнаної незалежної органiзацiї.

     3. База даних про технiчнi регламенти, реєстр призначених органiв i визнаних незалежних органiзацiй та база даних, одержаних органом, що призначає, вiд призначених органiв i визнаних незалежних органiзацiй, формування та ведення яких передбачено Законом України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi", починають функцiонувати як електроннi бази даних з 1 липня 2020 року.

     4. Рiшення про призначення, виданi органам з оцiнки вiдповiдностi вiдповiдно до Закону України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi", вважаються тотожними за юридичною силою таким свiдоцтвам про призначення:

     рiшення про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi на здiйснення оцiнки вiдповiдностi вимогам вiдповiдного технiчного регламенту - свiдоцтву про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi для виконання як третьою стороною певних завдань з оцiнки вiдповiдностi, визначених у вiдповiдному технiчному регламентi;

     рiшення про призначення визнаної незалежної органiзацiї на здiйснення оцiнки вiдповiдностi технологiї виконання нерознiмних з'єднань, персоналу, який виконує нерознiмнi з'єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнiвний контроль, згiдно з технiчним регламентом щодо обладнання, що працює пiд тиском, - свiдоцтву про призначення визнаної незалежної органiзацiї для затвердження технологiчних процесiв виконання нерознiмних з'єднань, персоналу, який виконує нерознiмнi з'єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнiвний контроль, згiдно з технiчним регламентом щодо обладнання, що працює пiд тиском.

     Замiна примiрникiв зазначених рiшень про призначення, виданих органам з оцiнки вiдповiдностi, вiдповiдними свiдоцтвами про призначення здiйснюється безоплатно за зверненням таких органiв з вiдповiдною заявою або у разi прийняття органом, що призначає, наказiв про розширення або скорочення сфери призначення таких органiв з оцiнки вiдповiдностi.

     5. Накази про призначення органiв з оцiнки вiдповiдностi на виконання робiт з оцiнки вiдповiдностi продукцiї, процесiв i послуг вимогам технiчних регламентiв, прийнятi до набрання чинностi Законом України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi", втрачають чиннiсть через два роки з дня набрання чинностi цим Законом, крiм випадкiв втрати чинностi такими наказами ранiше зазначеного строку вiдповiдно до законодавства.

     До призначених органiв з оцiнки вiдповiдностi, якi призначенi до набрання чинностi Законом України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi" на пiдставi наказiв про призначення органiв з оцiнки вiдповiдностi на виконання робiт з оцiнки вiдповiдностi продукцiї, процесiв i послуг вимогам технiчних регламентiв, застосовуються положення статей 32 - 44 Закону України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi" з урахуванням вимог пункту 6 цього роздiлу протягом перiоду, що починається iз закiнченням рiчного строку з дня набрання чинностi цим Законом.

     6. Розширення або скорочення сфери призначення призначених органiв, призначених до набрання чинностi Законом України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi" на пiдставi наказiв про призначення органiв з оцiнки вiдповiдностi на виконання робiт з оцiнки вiдповiдностi продукцiї, процесiв i послуг вимогам технiчних регламентiв, не здiйснюється.

     У разi якщо зазначенi призначенi органи мають намiр розширити або скоротити сферу призначення, вони звертаються до органу, що призначає, iз заявою про призначення з урахуванням заявленого розширення або скорочення сфери призначення. Видача зазначеним призначеним органам свiдоцтва про призначення або надання вiдмови в його видачi здiйснюється в порядку та строки, встановленi статтею 35 Закону України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi" для видачi або надання вiдмови у видачi свiдоцтва про призначення.

     У разi якщо за результатами планової або позапланової перевiрки призначеного органу, призначеного до набрання чинностi Законом України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi" на пiдставi наказу про призначення на виконання робiт з оцiнки вiдповiдностi продукцiї, процесiв i послуг вимогам вiдповiдного технiчного регламенту, встановлено факт або пiдтверджено ранiше одержану iнформацiю про те, що зазначений орган не вiдповiдає вимогам до призначених органiв або не виконує своїх обов'язкiв, орган, що призначає, звертається до адмiнiстративного суду з позовом про застосування заходу реагування у видi визнання нечинним наказу про призначення повнiстю або в частинi призначення згiдно з вiдповiдним технiчним регламентом.

     Орган, що призначає, призупиняє дiю прийнятого до набрання чинностi Законом України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi" наказу про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi на виконання робiт з оцiнки вiдповiдностi продукцiї, процесiв i послуг вимогам вiдповiдного технiчного регламенту (повнiстю або в частинi призначення згiдно з вiдповiдним технiчним регламентом) у разi:

     звернення призначеного органу за власним бажанням iз вiдповiдною заявою за встановленою формою;

     надання нацiональним органом України з акредитацiї копiї рiшення про тимчасове зупинення дiї атестата про акредитацiю вiдповiдного призначеного органу.

     Орган, що призначає, поновлює дiю прийнятого до набрання чинностi Законом України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi" наказу про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi на виконання робiт з оцiнки вiдповiдностi продукцiї, процесiв i послуг вимогам вiдповiдного технiчного регламенту (повнiстю або в частинi призначення згiдно з вiдповiдним технiчним регламентом) у разi:

     встановлення за результатами позапланової перевiрки, проведеної за заявою призначеного органу, факту його вiдповiдностi вимогам до призначених органiв або виконання ним своїх обов'язкiв, якщо дiю наказу про призначення було призупинено з пiдстави, передбаченої абзацом п'ятим цього пункту;

     надання нацiональним органом України з акредитацiї копiї рiшення про поновлення дiї атестата про акредитацiю вiдповiдного призначеного органу.

     Орган, що призначає, визнає таким, що втратив чиннiсть, прийнятий до набрання чинностi Законом України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi" наказ про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi на виконання робiт з оцiнки вiдповiдностi продукцiї, процесiв i послуг вимогам вiдповiдного технiчного регламенту (повнiстю або в частинi призначення згiдно з вiдповiдним технiчним регламентом) у разi:

     звернення призначеного органу за власним бажанням з вiдповiдною заявою за встановленою формою;

     надання нацiональним органом України з акредитацiї копiї рiшення про обмеження сфери акредитацiї чи скасування атестата про акредитацiю вiдповiдного призначеного органу;

     закiнчення строку дiї атестата про акредитацiю, якщо протягом одного мiсяця з дня закiнчення строку його дiї призначений орган не надасть органу, що призначає, копiю нового атестата про акредитацiю, згiдно з яким сфера акредитацiї вiдповiдного призначеного органу охоплює всю сферу його призначення;

     припинення призначеного органу шляхом злиття, приєднання, подiлу, перетворення або лiквiдацiї;

     набрання чинностi змiнами до технiчного регламенту, згiдно з якими виключаються вимоги щодо виконання призначеними органами певних завдань з оцiнки вiдповiдностi згiдно iз зазначеним технiчним регламентом;

     втрати чинностi технiчним регламентом, згiдно з яким призначено орган з оцiнки вiдповiдностi;

     видачi свiдоцтва про призначення згiдно з вiдповiдним технiчним регламентом.

     Орган, що призначає, звертається до адмiнiстративного суду з позовом про застосування заходу реагування у видi визнання нечинним прийнятого до набрання чинностi Законом України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi" наказу про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi на виконання робiт з оцiнки вiдповiдностi продукцiї, процесiв i послуг вимогам вiдповiдного технiчного регламенту (повнiстю або в частинi призначення згiдно з вiдповiдним технiчним регламентом) за наявностi хоча б однiєї з таких пiдстав:

     встановлення факту надання призначеним органом у заявi про призначення та документах, що додаються до неї, недостовiрних вiдомостей (крiм технiчних помилок), про що посадова особа органу, що призначає, складає вiдповiдний акт;

     вiдмова призначеного органу в допуску посадових осiб органу, що призначає, вiдповiдного державного органу та/або фахiвцiв, залучених згiдно з частиною четвертою статтi 38 Закону України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi", до проведення його планової або позапланової перевiрки з пiдстав, не передбачених законом, про що посадовi особи, якi проводять вiдповiдну перевiрку, складають акт;

     встановлення факту здiйснення призначеним органом дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi, якщо дiю наказу про призначення було призупинено з пiдстав, передбачених абзацами п'ятим i шостим цього пункту, про що посадова особа органу, що призначає, складає вiдповiдний акт;

     встановлення факту виконання призначеним органом поза сферою призначення завдань з оцiнки вiдповiдностi згiдно з вiдповiдним технiчним регламентом, що можуть виконуватися органами з оцiнки вiдповiдностi за умови призначення, про що посадова особа органу, що призначає, складає вiдповiдний акт.

     У разi визнання нечинним прийнятого до набрання чинностi Законом України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi" наказу про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi на виконання робiт з оцiнки вiдповiдностi продукцiї, процесiв i послуг вимогам вiдповiдного технiчного регламенту з пiдстав, передбачених абзацами дев'ятнадцятим, двадцять першим i двадцять другим цього пункту, заява про призначення згiдно з таким самим технiчним регламентом може бути подана зазначеним органом з оцiнки вiдповiдностi не ранiше нiж через один рiк з дня набрання законної сили судовим рiшенням про визнання нечинним ранiше прийнятого наказу про призначення такого органу. У разi подання заяви про призначення з порушенням зазначеного строку така заява залишається без розгляду, про що орган, що призначає, повiдомляє претенденту на призначення у письмовiй формi не пiзнiше 10 робочих днiв з дня одержання заяви про призначення та документiв, що додаються до заяви.

     Орган, що призначає, видає наказ про призупинення, поновлення дiї або визнання таким, що втратив чиннiсть, прийнятого до набрання чинностi цим Законом наказу про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi на виконання робiт з оцiнки вiдповiдностi продукцiї, процесiв i послуг вимогам вiдповiдного технiчного регламенту (крiм випадкiв звернення з позовом до адмiнiстративного суду) не пiзнiше 20 робочих днiв з дня одержання вiдповiдної заяви призначеного органу, копiї рiшення про тимчасове зупинення чи поновлення дiї атестата про акредитацiю, обмеження сфери акредитацiї або скасування атестата про акредитацiю призначеного органу, складення акта за результатами позапланової перевiрки призначеного органу, передбаченої абзацом восьмим цього пункту, закiнчення строку надання копiї нового атестата про акредитацiю, передбаченого абзацом тринадцятим цього пункту, та не пiзнiше 60 робочих днiв з дня набрання чинностi змiнами до технiчного регламенту, зазначеними в абзацi п'ятнадцятому цього пункту, або втрати чинностi технiчним регламентом, згiдно з яким призначено орган з оцiнки вiдповiдностi.

     7. Сертифiкати вiдповiдностi продукцiї та послуг, сертифiкати на систему управлiння i персонал, атестати виробництва та свiдоцтва про визнання вiдповiдностi, виданi в державнiй системi сертифiкацiї до дня втрати чинностi Декретом Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 травня 1993 року N 46-93 "Про стандартизацiю i сертифiкацiю", є чинними до закiнчення строку їх дiї, за умови здiйснення органами iз сертифiкацiї, якi видали вiдповiднi сертифiкати, атестати i свiдоцтва, технiчного нагляду за сертифiкованою продукцiєю, послугами, системами управлiння, персоналом, атестованими виробництвами та iмпортованою продукцiєю, на яку видано свiдоцтва про визнання вiдповiдностi, якщо iншi строки або умови чинностi зазначених сертифiкатiв, атестатiв i свiдоцтв не передбаченi технiчними регламентами, дiя яких поширюється на вiдповiдну продукцiю.

     8. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом одного року з дня набрання чинностi цим Законом:

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
6 червня 2019 року
N 2740-VIII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.