ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про основнi принципи та вимоги до органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 6 червня 2019 року N 2740-VIII,
вiд 14 липня 2021 року N 1649-IX

     Цей Закон визначає основнi принципи та вимоги до органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї, засади правового регулювання органiчного виробництва, обiгу органiчної продукцiї та функцiонування ринку органiчної продукцiї, правовi основи дiяльностi центральних органiв виконавчої влади, суб'єктiв ринку органiчної продукцiї та напрями державної полiтики у зазначених сферах.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     1. У цьому Законi наведенi нижче термiни вживаються в такому значеннi:

     вилучення продукцiї - заходи, спрямованi на запобiгання розповсюдженню, демонстрацiї чи пропонуванню споживачам продукцiї, яка маркована як органiчна, але не вiдповiдає вимогам законодавства у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї;

     вiдкликання продукцiї - заходи, спрямованi на повернення оператором продукцiї, яку продано чи передано споживачу або яка доступна споживачу i маркована як органiчна, але не вiдповiдає вимогам законодавства у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї;

     гiдропонний метод виробництва - метод вирощування рослин без ґрунту, при якому їхнє корiння розмiщується у мiнеральному поживному розчинi або в iнертному середовищi, такому як перлiт, гравiй або мiнеральна вата, до якого додано поживний розчин;

     Державний реєстр операторiв, що здiйснюють виробництво продукцiї вiдповiдно до вимог законодавства у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї (далi - Реєстр операторiв), - офiцiйний перелiк операторiв, якi здiйснюють органiчне виробництво та/або обiг органiчної продукцiї вiдповiдно до вимог законодавства у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї, що мiститься в iнформацiйнiй базi даних;

     Державний реєстр органiв сертифiкацiї у сферi органiчного виробництва та обiгу органiчної продукцiї (далi - Реєстр органiв сертифiкацiї) - офiцiйний перелiк органiв сертифiкацiї, що мають право на проведення сертифiкацiї органiчного виробництва та/або обiгу органiчної продукцiї, що мiститься в iнформацiйнiй базi даних;

     Державний реєстр органiчного насiння i садивного матерiалу (далi - Реєстр органiчного насiння i садивного матерiалу) - офiцiйний перелiк органiчного насiння i садивного матерiалу, придатного для використання вiдповiдно до вимог законодавства у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї, що мiститься в iнформацiйнiй базi даних;

     заготiвля органiчних об'єктiв рослинного свiту - органiчне виробництво, пов'язане iз збиранням та частковою переробкою для комерцiйних цiлей природних дикорослих судинних рослин (у тому числi їхнiх частин i продуктiв життєдiяльностi), водоростей та грибiв на всiх стадiях розвитку вiдповiдно до вимог законодавства у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї;

     iнспектор з органiчного виробництва та/або обiгу органiчної продукцiї - посадова особа органу сертифiкацiї, яка має спецiальнi знання у вiдповiднiй галузi органiчного виробництва та/або обiгу органiчної продукцiї та вiдповiдає вимогам, встановленим цим Законом;

     маркування - iнформацiя про органiчну продукцiю, у тому числi державний логотип для органiчної продукцiї, нанесена на етикетку, упаковку, тару, контейнер, контретикетку, кольєретку, ярлик, пробку, листок-вкладиш або на iншi елементи упаковки, що супроводжує таку продукцiю або посилаться на неї вiдповiдно до вимог законодавства у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї;

     неорганiчна продукцiя - продукцiя, отримана в результатi неорганiчного виробництва;

     неорганiчне виробництво - виробництво, що не вiдповiдає вимогам законодавства у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї;

     неорганiчний iнгредiєнт - речовина, отримана в результатi неорганiчного виробництва, що дозволена до використання в органiчному виробництвi вiдповiдно до вимог законодавства у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї;

     обiг органiчної продукцiї - будь-яке перемiщення або зберiгання органiчної продукцiї з метою реалiзацiї, крiм перемiщення або зберiгання маркованої органiчної продукцiї для цiлей реалiзацiї кiнцевому споживачу;

     одночасне виробництво - органiчне та неорганiчне виробництво одним i тим самим оператором рiзних продуктiв;

     оператор - юридична особа чи фiзична особа - пiдприємець, яка займається виробництвом та/або обiгом продукцiї вiдповiдно до вимог законодавства у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї;

     орган iноземної сертифiкацiї - пiдприємство, установа, органiзацiя чи їхнiй вiдокремлений пiдроздiл, що має право на проведення сертифiкацiї органiчного виробництва та/або обiгу органiчної продукцiї вiдповiдно до вимог законодавства iншого, нiж законодавство України, та внесений до Перелiку органiв iноземної сертифiкацiї;

     орган сертифiкацiї - пiдприємство, установа, органiзацiя чи їхнiй вiдокремлений пiдроздiл, що має право на проведення сертифiкацiї органiчного виробництва та/або обiгу органiчної продукцiї i внесений до Реєстру органiв сертифiкацiї;

     органiчна аквакультура - органiчне виробництво, пов'язане iз штучним розведенням, утриманням та вирощуванням об'єктiв аквакультури вiдповiдно до вимог законодавства у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї;

     органiчна продукцiя - сiльськогосподарська продукцiя, у тому числi харчовi продукти та корми, отриманi в результатi органiчного виробництва;

     органiчне виноробство - органiчне виробництво, пов'язане iз виготовленням виноробної продукцiї iз застосуванням спецiальних органiзацiйних i технологiчних прийомiв у виноробствi;

     органiчне виробництво - сертифiкована дiяльнiсть, пов'язана з виробництвом сiльськогосподарської продукцiї (у тому числi всi стадiї технологiчного процесу, а саме первинне виробництво (включаючи збирання), пiдготовка, обробка, змiшування та пов'язанi з цим процедури, наповнення, пакування, переробка, вiдновлення та iншi змiни стану продукцiї), що провадиться iз дотриманням вимог законодавства у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї;

     органiчне насiння i садивний матерiал - насiння i садивний матерiал, розмноженi вiдповiдно до вимог законодавства у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї;

     органiчне рослинництво - органiчне виробництво, пов'язане з вирощуванням культурних рослин, а також заготiвлею об'єктiв рослинного свiту iз дотриманням вимог законодавства у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї;

     органiчне тваринництво - органiчне виробництво, пов'язане з утриманням, розведенням (виробництвом) сiльськогосподарських тварин (у тому числi птицi та комах) та продукцiї для отримання продукцiї тваринного походження;

     органiчний iнгредiєнт - будь-яка речовина, отримана в результатi органiчного виробництва, що використовується пiд час виробництва органiчного харчового продукту i залишається в готовому продуктi навiть у змiненiй формi;

     органiчний корм - будь-яка речовина або продукт, включаючи добавки (переробленi, частково переробленi чи непереробленi), отриманi в результатi органiчного виробництва та призначенi для годування тварин;

     органiчний харчовий продукт - харчовий продукт, отриманий в результатi органiчного виробництва;

     органiчнi тварини - тварини (у тому числi птиця та комахи), вирощенi в результатi органiчного тваринництва;

     паралельне виробництво - органiчне та неорганiчне виробництво одним i тим самим оператором одного i того самого продукту;

     перехiдний перiод - перiод переходу вiд виробництва неорганiчної продукцiї до виробництва органiчної продукцiї, пiд час якого оператор дотримується вимог законодавства у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї;

     потужностi - споруди або комплекс споруд, примiщення, будiвлi, обладнання та iншi засоби, включаючи транспортнi засоби, а також територiя, що використовується у виробництвi та/або обiгу органiчної продукцiї;

     сертифiкат - документальне пiдтвердження вiдповiдностi органiчного виробництва та/або обiгу органiчної продукцiї вимогам законодавства у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї, що видається органом сертифiкацiї;

     сертифiкацiя органiчного виробництва та/або обiгу органiчної продукцiї - перевiрка та встановлення вiдповiдностi виробництва та/або обiгу продукцiї вимогам законодавства у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї;

     сiльськогосподарська продукцiя - продукцiя (товари) рослинного або тваринного походження, що пiдпадають пiд визначення груп 1 - 24 УКТ ЗЕД;

     суб'єкти ринку органiчної продукцiї - оператори та органи сертифiкацiї.

     2. Iншi термiни вживаються у цьому Законi у значеннях, визначених у законах України "Про основнi принципи та вимоги до безпечностi та якостi харчових продуктiв", "Про аквакультуру", "Про ветеринарну медицину", "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин" та iнших законодавчих актах України.

     Стаття 2. Сфера дiї цього Закону

     1. Цей Закон регулює вiдносини у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї, що виробляється, перебуває в обiгу, ввозиться на митну територiю України або вивозиться з неї в митному режимi експорту.

     2. Дiя цього Закону не поширюється на виробництво та обiг продукцiї, призначеної для власного споживання, парфумерно-косметичної продукцiї та лiкарських засобiв, продукцiю мисливства та рибальства, вилучену iз природного середовища.

     Стаття 3. Законодавство у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї

     1. Вiдносини у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї в Українi регулюються цим Законом та виданими вiдповiдно до нього нормативно-правовими актами, законодавством про безпечнiсть та окремi показники якостi харчових продуктiв, про державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин, про карантин рослин, про захист рослин, про насiнництво та розсадництво, про ветеринарну медицину, про бджiльництво, про аквакультуру, про виноградарство та виноробство, про охорону i використання рослинного i тваринного свiту, а також земельним, лiсовим, екологiчним та iншим спецiальним законодавством, що регулює вiдносини у цiй сферi.

Роздiл II
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СУБ'ЄКТIВ РИНКУ ОРГАНIЧНОЇ ПРОДУКЦIЇ

     Стаття 4. Права та обов'язки операторiв

     1. Оператори мають право добровiльно за наявностi сертифiката:

     виробляти та реалiзовувати органiчну продукцiю пiд своїм комерцiйним найменуванням та/або торговельною маркою (знаком для товарiв та послуг);

     доручати надання окремих послуг (робiт), у тому числi пiдрядних (давальницьких), необхiдних для органiчного виробництва та/або обiгу органiчної продукцiї, третiй особi, за умови перевiрки потужностей такої особи органом сертифiкацiї та отримання вiд нього згоди.

     2. Оператори вiдповiдають за дотримання вимог законодавства у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї у межах дiяльностi, що вони провадять.

     3. Оператори зобов'язанi:

     дотримуватися вимог законодавства у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї;

     вiдкликати та/або вилучати вироблену ними продукцiю, що не вiдповiдає вимогам законодавства у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї, якщо вона маркована державним логотипом для органiчної продукцiї або мiстить позначення та написи "органiчний", "бiодинамiчний", "бiологiчний", "екологiчний", "органiк", та будь-якi однокореневi та/або похiднi слова вiд цих слiв з префiксами "бiо-", "еко-" тощо будь-якими мовами;

     щороку проходити сертифiкацiю органiчного виробництва та/або обiгу органiчної продукцiї для пiдтвердження вiдповiдностi вимогам законодавства у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї;

     взаємодiяти з органами сертифiкацiї, з якими вони уклали договiр на проведення сертифiкацiї, та забезпечувати безперешкодний доступ iнспекторiв з органiчного виробництва та/або обiгу органiчної продукцiї до своїх потужностей та вiдбору зразкiв, а також надавати на вимогу органiв сертифiкацiї документи, необхiднi для сертифiкацiї органiчного виробництва, у тому числi доступ до фiнансових документiв;

     забезпечувати безперешкодний доступ посадових осiб, якi здiйснюють державний контроль (нагляд) у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї вiдповiдно до закону, для здiйснення заходiв державного контролю, у тому числi вiдбору зразкiв;

     декларувати обсяги органiчної продукцiї, яка вводиться в обiг;

     узгоджувати маркування органiчної продукцiї з органом сертифiкацiї.

     4. Цим Законом можуть бути встановленi iншi права та обов'язки операторiв.

     Стаття 5. Права та обов'язки органiв сертифiкацiї

     1. Органи сертифiкацiї мають право:

     вимагати вiд оператора документи, необхiднi для сертифiкацiї органiчного виробництва та/або обiгу органiчної продукцiї;

     ухвалювати рiшення про сертифiкацiю органiчного виробництва та/або обiгу органiчної продукцiї або вiдмову у такiй сертифiкацiї у разi недотримання оператором вимог законодавства у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї;

     видавати та скасовувати сертифiкати, тимчасово припиняти дiю сертифiкатiв вiдповiдно до цього Закону;

     вiдбирати зразки ґрунту або матерiалiв, насiння i садивного матерiалу, корму, продукцiї, води для проведення лабораторних дослiджень.

     2. Органи сертифiкацiї зобов'язанi:

     дотримуватися вимог законодавства у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї;

     надавати iнформацiю про операторiв, з якими вони уклали договiр на проведення сертифiкацiї та якi пройшли сертифiкацiю органiчного виробництва та/або обiгу органiчної продукцiї, а також про виданi, тимчасово припиненi та скасованi сертифiкати до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної аграрної полiтики, для її внесення до Реєстру операторiв;

     взаємодiяти з центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв, з питань державного контролю (нагляду) за дiяльнiстю операторiв та обiгом органiчної продукцiї на ринку;

     надавати на вимогу центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв, документи, необхiднi для здiйснення державного контролю (нагляду) за дiяльнiстю органу сертифiкацiї iз сертифiкацiї органiчного виробництва та/або обiгу органiчної продукцiї;

     проводити щорiчну сертифiкацiю вiдповiдно до договору про проведення сертифiкацiї, укладеного з оператором.

     3. Iнформацiя (документи), отримана органом сертифiкацiї вiд операторiв, не пiдлягає розголошенню чи вилученню без згоди операторiв, крiм випадкiв, передбачених законом.

     4. Цим Законом можуть бути встановленi iншi права та обов'язки органiв сертифiкацiї.

Роздiл III
ЗАГАЛЬНI ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРI ОРГАНIЧНОГО ВИРОБНИЦТВА, ОБIГУ ТА МАРКУВАННЯ ОРГАНIЧНОЇ ПРОДУКЦIЇ

     Стаття 6. Основнi принципи та напрями державної полiтики у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї

     1. Державна полiтика у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї ґрунтується на принципах:

     законностi - вiдповiдностi Конституцiї та законам України, мiжнародним зобов'язанням України;

     паритетностi та рiвностi - забезпечення рiвних можливостей операторiв;

     вiдкритостi - забезпечення вiльного доступу до iнформацiї про розвиток органiчного виробництва та обiг органiчної продукцiї в Українi;

     координацiї - взаємозв'язку та узгодженостi довгострокових стратегiй, планiв i програм розвитку органiчного виробництва та ринку органiчної продукцiї в Українi;

     сталого розвитку - розвитку органiчного виробництва та ринку органiчної продукцiї для задоволення потреб нинiшнього поколiння з урахуванням iнтересiв майбутнiх поколiнь;

     об'єктивностi - розроблення всiх документiв, що визначають державну полiтику у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї, на основi реальних показникiв, якi можливо досягти та оцiнити;

     взаємоузгодженостi економiчних iнтересiв операторiв, суспiльства i держави;

     додержання вимог екологiчної безпеки у сферi органiчного виробництва та/або обiгу органiчної продукцiї;

     визнання свободи господарської дiяльностi у сферi органiчного виробництва та/або обiгу органiчної продукцiї;

     свободи поширення iнформацiї про органiчне виробництво та обiг органiчної продукцiї.

     2. Напрямами державної полiтики у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї є:

     впровадження iнновацiй, енерго- i ресурсозберiгаючих технологiй;

     розвиток конкуренцiї та пiдвищення конкурентоспроможностi українських виробникiв на внутрiшньому та зовнiшньому ринках;

     збiльшення обсягу експорту органiчної сiльськогосподарської продукцiї;

     розвиток внутрiшнього ринку органiчної продукцiї;

     забезпечення генетичної безпеки, бiологiчного рiзноманiття та рацiонального використання природних ресурсiв та їх вiдтворення;

     контроль за дотриманням законодавства у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї;

     гуманне ставлення до тварин шляхом забезпечення умов для життя тварин, що вiдповiдають їх бiологiчним, видовим та iндивiдуальним особливостям;

     забезпечення екологiчної безпеки пiд час органiчного виробництва;

     створення єдиної системи сертифiкацiї органiчного виробництва та/або обiгу та державного контролю органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї;

     популяризацiя органiчної продукцiї;

     наукове забезпечення органiчного виробництва;

     встановлення вiдповiдальностi за порушення законодавства у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї.

     Стаття 7. Державне регулювання у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї

     1. Державне регулювання у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї здiйснюється шляхом:

     визначення загальних засад здiйснення органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї;

     встановлення вiдповiдного нормативно-правового регулювання;

     удосконалення державної полiтики у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї;

     здiйснення державного контролю (нагляду) у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї;

     координацiї пiдготовки та перепiдготовки спецiалiстiв з органiчного виробництва;

     сприяння розвитку органiчного виробництва;

     сприяння розвитку внутрiшнього ринку органiчної продукцiї та задоволення потреб споживачiв в асортиментi органiчної продукцiї.

     Стаття 8. Державна пiдтримка органiчного виробництва та обiгу органiчної продукцiї

     1. Державна пiдтримка може надаватися операторам у рамках загальнодержавних та регiональних програм за рахунок i в межах видаткiв за бюджетними програмами, спрямованими на пiдтримку розвитку сiльськогосподарських товаровиробникiв.

Роздiл IV
ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНIВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ЩО ЗДIЙСНЮЮТЬ ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРI ОРГАНIЧНОГО ВИРОБНИЦТВА, ОБIГУ ТА МАРКУВАННЯ ОРГАНIЧНОЇ ПРОДУКЦIЇ

     Стаття 9. Органи виконавчої влади, що здiйснюють державне управлiння та регулювання у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї

     1. Державне управлiння та регулювання у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї здiйснюють Кабiнет Мiнiстрiв України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної аграрної полiтики, та центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв.

     Стаття 10. Повноваження Кабiнету Мiнiстрiв України у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї

     1. До повноважень Кабiнету Мiнiстрiв України у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї належать:

     забезпечення здiйснення державної полiтики у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї;

     визначення основних напрямiв розвитку у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї;

     спрямування та координацiя роботи вiдповiдних центральних органiв виконавчої влади у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї;

     прийняття в межах своїх повноважень нормативно-правових актiв у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї;

     органiзацiя мiжнародного спiвробiтництва у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї;

     здiйснення iнших повноважень вiдповiдно до Конституцiї України та цього Закону.

     Стаття 11. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної аграрної полiтики

     1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної аграрної полiтики, у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї належать:

     забезпечення формування та реалiзацiї державної полiтики у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї;

     здiйснення державного управлiння та регулювання у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї;

     розроблення та прийняття нормативно-правових актiв вiдповiдно до цього Закону;

     розробка та затвердження державного логотипу для органiчної продукцiї;

     сприяння розвитку ринку органiчної продукцiї;

     забезпечення ведення Реєстру операторiв, Реєстру органiчного насiння i садивного матерiалу та Реєстру органiв сертифiкацiї, а також забезпечення вiдкритостi та загальнодоступностi зазначених реєстрiв;

     звернення до нацiонального органу України з акредитацiї щодо встановлених фактiв порушень органом сертифiкацiї з метою вжиття цим органом вiдповiдних заходiв, передбачених законодавством України у сферi акредитацiї;

     участь у мiжнародному спiвробiтництвi з питань органiчного виробництва та обiгу органiчної продукцiї, а також виконання мiжнародних договорiв України у цiй сферi;

     забезпечення пiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї iнспекторiв з органiчного виробництва та/або обiгу органiчної продукцiї вiдповiдно до закону;

     здiйснення iнших повноважень, визначених цим Законом.

 

     Стаття 12. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв, у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї

     1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв, у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї, належать:

     здiйснення державного контролю (нагляду) за дотриманням суб'єктами ринку органiчної продукцiї законодавства у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї;

     звернення до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної аграрної полiтики, з письмовим вмотивованим клопотанням щодо розгляду питання про виключення органу сертифiкацiї з Реєстру органiв сертифiкацiї або про виключення оператора з Реєстру операторiв;

     участь у розробленнi нормативно-правових актiв у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї;

     iншi повноваження, передбаченi цим Законом.

Роздiл V
ОРГАНIЧНЕ ВИРОБНИЦТВО

     Стаття 13. Галузi органiчного виробництва

     1. До галузей органiчного виробництва належать:

     органiчне рослинництво (у тому числi насiнництво та розсадництво);

     органiчне тваринництво (у тому числi птахiвництво, бджiльництво);

     органiчне грибiвництво (у тому числi вирощування органiчних дрiжджiв);

     органiчна аквакультура;

     виробництво органiчних морських водоростей;

     виробництво органiчних харчових продуктiв (у тому числi органiчне виноробство);

     виробництво органiчних кормiв;

     заготiвля органiчних об'єктiв рослинного свiту.

     2. Порядок (детальнi правила) органiчного виробництва та обiгу органiчної продукцiї затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 14. Загальнi вимоги до органiчного виробництва

     1. Загальними вимогами до органiчного виробництва є:

     вiдокремлення у часi або просторi виробництва та зберiгання органiчної продукцiї, у тому числi ведення облiку такої продукцiї, вiд виробництва та зберiгання неорганiчної продукцiї i продукцiї перехiдного перiоду;

     використання технологiй, що вiдповiдають вимогам законодавства у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї;

     використання переважно вiдновлюваних ресурсiв та власних ресурсiв, у тому числi продуктiв переробки вiдходiв та побiчної продукцiї рослинного та тваринного походження, за умови що вони вiдповiдають вимогам до органiчного виробництва;

     використання технологiй, що не завдають шкоди здоров'ю людей, рослинам, добробуту тварин, запобiгають забрудненню навколишнього природного середовища або мiнiмiзують його;

     використання харчових добавок, мiкроелементiв та добавок для технологiчних цiлей у гранично допустимих кiлькостях, визначених законодавством у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї;

     використання води як iнгредiєнта органiчної продукцiї, що вiдповiдає вимогам, встановленим законодавством до води питної;

     заборона змiшування одних i тих самих органiчних i неорганiчних iнгредiєнтiв в одному органiчному продуктi.

     2. У процесi органiчного виробництва забороняється застосування:

     будь-якого неприродного або неконтрольованого впливу на геном сiльськогосподарських рослин i тварин (у тому числi птицi та комах), промислових мiкроорганiзмiв шляхом застосування для виробництва генетично модифiкованих органiзмiв та продуктiв, що мiстять, складаються або виробленi iз генетично модифiкованих органiзмiв, крiм застосування ветеринарних лiкарських засобiв, внесених до Перелiку речовин (iнгредiєнтiв, компонентiв), що дозволяється використовувати у процесi органiчного виробництва та якi дозволенi до використання у гранично допустимих кiлькостях, у випадках, встановлених цим Законом;

     синтетичних речовин, у тому числi агрохiмiкатiв, пестицидiв, антибiотикiв для превентивних цiлей, гормональних препаратiв, стимуляторiв росту та пiдкорму тварин (у тому числi птицi та комах);

     методiв електричної або iншої стимуляцiї для примушування, що завдає тваринам болю, застосування транквiлiзаторiв;

     iонiзуючого випромiнювання;

     гiдропонних методiв;

     використання штучно виведених полiплоїдних тварин та рослин;

     речовин i технологiчних методiв виробництва, результати застосування яких можуть ввести споживача в оману щодо природи (походження) продукту;

     стимуляторiв росту, гормонiв або аналогiчних речовин, крiм застосування речовин, внесених до Перелiку речовин (iнгредiєнтiв, компонентiв), що дозволяється використовувати у процесi органiчного виробництва та якi дозволенi до використання у гранично допустимих кiлькостях, у випадках, встановлених цим Законом.

     3. Перелiк речовин (iнгредiєнтiв, компонентiв), що дозволяється використовувати у процесi органiчного виробництва та якi дозволенi до використання у гранично допустимих кiлькостях, розробляється та затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної аграрної полiтики.

     Стаття 15. Вимоги до виробництва органiчних харчових продуктiв

     1. Вимогами до виробництва органiчних харчових продуктiв є:

     використання переважно бiологiчних, механiчних та фiзичних методiв виробництва;

     використання пiд час виробництва органiчних iнгредiєнтiв (додана вода та кухонна сiль не включаються у розрахунок вiдсоткових часток складникiв органiчних iнгредiєнтiв);

     вживання належних заходiв для уникнення забруднення недозволеними речовинами або продуктами, заходiв з очищення i дезiнфекцiї виробничого обладнання та потужностей, а в разi необхiдностi - заходiв з очищення харчової продукцiї. Усi заходи з очищення повиннi фiксуватися оператором;

     ведення облiку та документування усiх операцiй з виробництва органiчних харчових продуктiв;

     iдентифiкацiя кожної партiї органiчних харчових продуктiв;

     вмiст у готовому харчовому продуктi не бiльше одного iнгредiєнта сiльськогосподарського походження перехiдного перiоду.

     2. До органiчних харчових продуктiв не належить продукцiя мисливства та рибальства в умовах дикої фауни.

     Стаття 16. Вимоги до органiчного виноробства

     1. На органiчне виноробство поширюються вимоги, встановленi для виробництва органiчної харчової продукцiї.

     2. Додатковою вимогою до виробництва органiчної виноробної продукцiї є заборона до використання таких технологiчних прийомiв:

     часткове концентрування за допомогою охолодження;

     зниження вмiсту дiоксиду сiрки фiзичними методами;

     застосування електродiалiзу для стабiлiзацiї проти кристалiчних помутнiнь;

     часткова деалкоголiзацiя;

     обробка катiонообмiнними смолами для стабiлiзацiї проти кристалiчних помутнiнь.

     Стаття 17. Вимоги до виробництва органiчних кормiв

     1. Вимогами до виробництва органiчних кормiв є:

     виробництво кормiв з органiчних кормових матерiалiв, крiм випадкiв, коли на ринку вiдсутнi органiчнi кормовi матерiали. При цьому кормовi матерiали, що використовуються у виробництвi органiчних кормiв, не повиннi мiстити одночасно тi самi органiчнi та неорганiчнi iнгредiєнти;

     кормовi матерiали, що використовуються в органiчному виробництвi, не можуть оброблятися синтетичними розчинниками;

     зведення до мiнiмуму використання кормових добавок та допомiжних засобiв, крiм випадкiв, коли це необхiдно для технологiчних або зоотехнiчних потреб чи для конкретних цiлей годування;

     використання переважно бiологiчних, механiчних та фiзичних методiв виробництва;

     вмiст у кормi не бiльше одного iнгредiєнта сiльськогосподарського походження, виробленого у перехiдний перiод;

     ведення облiку та документування усiх операцiй з виробництва корму;

     iдентифiкацiя кожної партiї корму.

     Стаття 18. Вимоги до органiчного рослинництва

     1. Вимогами до органiчного рослинництва є:

     застосування для захисту рослин переважно агротехнiчних, бiологiчних, механiчних i фiзичних методiв з урахуванням вiдповiдних сiвозмiн, а також шляхом вибору вiдповiдних видiв та сортiв, стiйких до шкiдникiв i хвороб;

     використання пiд час вирощування та обробки рослин методiв, що оптимiзують бiологiчну активнiсть ґрунтiв, забезпечують збалансоване постачання поживних речовин рослинам, у тому числi використання живих мiкроорганiзмiв;

     використання ґрунтозахисних технологiй вирощування рослин, що запобiгають виникненню у ґрунтi ерозiйних чи iнших деградацiйних процесiв;

     використання добрив, мелiорантiв, матерiалiв мiкробiологiчного, рослинного чи тваринного походження та iнших речовин, що застосовуються для пiдвищення родючостi ґрунтiв та урожайностi сiльськогосподарських культур, для полiпшення якостi рослинницької продукцiї, якi розщеплюються бiологiчно, за умови що вони внесенi до Перелiку речовин (iнгредiєнтiв, компонентiв), що дозволяється використовувати у процесi органiчного виробництва та якi дозволенi до використання у гранично допустимих кiлькостях;

     використання неорганiчних засобiв захисту рослин, мелiорантiв, регуляторiв росту рослин лише у порядку та обсягах, визначених законодавством у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї, за умови що вони внесенi до Перелiку речовин (iнгредiєнтiв, компонентiв), що дозволяється використовувати у процесi органiчного виробництва та якi дозволенi до використання у гранично допустимих кiлькостях;

     заборона використання мiнеральних азотних добрив;

     регулярне очищення та дезiнфекцiя примiщень та споруд, що використовуються для органiчного рослинництва речовинами, що дозволяється використовувати у процесi органiчного виробництва та якi дозволенi до використання у гранично допустимих кiлькостях;

     використання для сiвби органiчного насiння та використання для посадки органiчного садивного матерiалу, крiм випадкiв, встановлених цим Законом;

     здiйснення бiологiчного контролю за шкiдниками та хворобами рослин.

     2. В органiчному рослинництвi дозволяється використання бiодинамiчних препаратiв.

     Стаття 19. Вимоги до органiчного тваринництва

     1. Вимогами до органiчного тваринництва є:

     1) щодо походження тварин:

     тварини повиннi вiдповiдати одночасно таким вимогам:

     народженi вiд тварин, якi розводилися вiдповiдно до вимог органiчного тваринництва;

     вирощенi оператором пiсля завершення перехiдного перiоду;

     з моменту народження утримувалися вiдповiдно до вимог органiчного тваринництва;

     дозволяється введення до господарства неорганiчних тварин виключно для розведення (такi тварини i продукцiя тваринництва можуть вважатися органiчними лише пiсля завершення перехiдного перiоду);

     тварини, якi були у господарствi на початку перехiдного перiоду, та тваринницька продукцiя можуть вважатися органiчною пiсля завершення перехiдного перiоду;

     2) щодо методiв утримання:

     гуманне ставлення до тварин, у тому числi зведення до мiнiмуму їхнiх страждань та утримання тварин з урахуванням еволюцiйних, фiзiологiчних та поведiнкових потреб;

     персонал, який працює з тваринами, повинен володiти базовими знаннями i навичками щодо здоров'я та належного утримання тварин;

     забезпечення тварин постiйним доступом до зон на вiдкритому повiтрi та вiльним вигулом у порядку та обсягах, визначених законодавством;

     кiлькiсть поголiв'я повинна бути обмежена з урахуванням особливостей щодо запобiгання надмiрному пошкодженню рослинностi, ерозiї ґрунту та забруднення, спричиненого тваринами;

     заборона прив'язування або iзоляцiї поголiв'я, крiм випадкiв, коли це необхiдно протягом обмеженого часу для забезпечення безпеки оточуючих, благополуччя тварин або у ветеринарних цiлях;

     тривалiсть транспортування поголiв'я має бути зведена до мiнiмуму;

     3) щодо розведення:

     репродукцiя тварин має вiдбуватися природним шляхом, проте дозволяється штучне заплiднення;

     забороняється застосування гормонiв при репродукцiї;

     забороняється застосування клонування та трансплантацiя ембрiону;

     вибiр вiдповiдних порiд, адаптованих до умов мiсцевостi вирощування тварин, життєздатних та стiйких до хвороб для попередження страждань тварин та необхiдностi хiрургiчного втручання;

     4) стосовно годування:

     годування тварин (у тому числi птицi та комах) органiчними кормами, що вiдповiдають їхнiй стадiї розвитку. Частина рацiону може бути кормами перехiдного перiоду;

     постiйний доступ поголiв'я до пасовищ або зелених та грубих кормiв (крiм комах);

     забороняється примусова вiдгодiвля;

     неорганiчнi кормовi матерiали рослинного походження, кормовi матерiали тваринного i мiнерального походження, кормовi добавки, певнi продукти для годування тварин, що застосовуються як технологiчнi добавки, можуть використовуватися, за умови що вони внесенi до Перелiку речовин (iнгредiєнтiв, компонентiв), що дозволяється використовувати у процесi органiчного виробництва та якi дозволенi до використання у гранично допустимих кiлькостях;

     годування молодих ссавцiв природним молоком, переважно материнським.

     Оператор має право за згодою органу сертифiкацiї використовувати корми перехiдного перiоду. У такому разi для годування тварин використовуються лише корми перехiдного перiоду, виробленi оператором самостiйно або у спiвробiтництвi з iншими операторами;

     5) щодо профiлактики хвороб та ветеринарного лiкування:

     профiлактика хвороб має ґрунтуватися на виборi вiдповiдних порiд та видiв, адаптованих до мiсцевих умов, життєздатних та стiйких до хвороб, застосуваннi практики ведення тваринництва, яка укрiплює iмунну систему та посилює природний захист вiд хвороб;

     використання високоякiсних кормiв та забезпечення вигулу, належної щiльностi поголiв'я тварин на одиницю площi та утримання у належних санiтарних умовах, що забезпечують добробут та благополуччя тварин;

     негайне лiкування хвороби для запобiгання стражданню тварин;

     заборона використання синтетичних алопатичних ветеринарних лiкарських засобiв та антибiотикiв, крiм випадкiв, визначених цим Законом, для запобiгання стражданню тварин;

     заборона утримання тварин у спосiб, що може призвести до виникнення анемiї;

     дозволяється використання iмунологiчних ветеринарних препаратiв;

     дозволяється використання вiдповiдних засобiв або заходiв, передбачених законодавством у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї, для захисту здоров'я людей i тварин у випадках, визначених цим Законом;

     6) щодо прибирання та дезiнфекцiї:

     регулярне очищення та дезiнфекцiя примiщень та споруд засобами, внесеними до Перелiку речовин (iнгредiєнтiв, компонентiв), що дозволяється використовувати у процесi органiчного виробництва та якi дозволенi до використання у гранично допустимих кiлькостях.

     2. Тварини у господарствi повиннi бути iдентифiкованi. Великим ссавцям присвоюється iндивiдуальний iдентифiкацiйний номер, домашнiй птицi та дрiбним ссавцям присвоюються iндивiдуальнi або груповi iдентифiкацiйнi номери.

     3. Додатковими вимогами до органiчного птахiвництва є:

     заборона утримання домашньої птицi у клiтках;

     забезпечення доступу водоплавних птахiв до струмкiв, ставкiв, озер або басейнiв у порядку та обсягах, визначених законодавством;

     утримання домашньої птицi у спецiально облаштованих примiщеннях;

     забезпечення обов'язкового доступу до вiдкритих майданчикiв не менше нiж протягом однiєї третини життя птицi;

     запобiгання використанню методiв iнтенсивного вирощування домашньої птицi або для швидко зростаючих штамiв - застосування мiнiмального вiку забою, визначеного законодавством.

     4. Додатковими вимогами для органiчного бджiльництва є:

     використання натуральних матерiалiв для виготовлення вуликiв, що не створюють небезпеку забруднення навколишнього природного середовища та продуктiв бджiльництва;

     пiдтримання здоров'я бджiл на основi превентивних заходiв;

     достатнiй обсяг площi збирання нектару, який забезпечуватиме необхiдне i достатнє харчування, доступ до води;

     достатня вiдстань розташування пасiк вiд джерел, що можуть викликати забруднення продуктiв бджiльництва або погiршення здоров'я бджiл;

     розташування пасiки у мiсцевостi, де можна гарантувати, що джерелами походження натурального нектару i пилку будуть переважно рослини, у тому числi дикорослi, що вiдповiдають вимогам законодавства у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї;

     використання для стiльникiв воску, отриманого у процесi органiчного виробництва;

     заборона обрiзання крил у бджолиних маток;

     заборона знищення бджiл у стiльниках як метод збирання продуктiв бджiльництва.

     Стаття 20. Вимоги до заготiвлi органiчних об'єктiв рослинного свiту

     1. Вимогами до заготiвлi органiчних об'єктiв рослинного свiту є:

     здiйснення заготiвлi об'єктiв рослинного свiту та/або їхнiх частин у їх природному середовищi на чiтко визначених територiях та дiлянках у порядку, встановленому законодавством, за умови що такi територiї та дiлянки протягом останнiх трьох рокiв не пiддавалися обробцi речовинами iншими, нiж речовини (iнгредiєнти, компоненти), що дозволяється використовувати у процесi органiчного виробництва та якi дозволенi до використання у гранично допустимих кiлькостях;

     вiдсутнiсть впливу заготiвлi об'єктiв рослинного свiту та/або їхнiх частин на стабiльнiсть природного середовища та виснаження його ресурсiв;

     забезпечення простежуваностi об'єктiв рослинного свiту.

     Стаття 21. Вимоги до органiчного грибiвництва

     1. Вимогами до органiчного грибiвництва є:

     використання для виробництва грибiв субстратiв з компонентiв рослинного походження, що вiдповiдають вимогам законодавства у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї;

     використання для виробництва грибiв субстратiв перехiдного перiоду з компонентiв рослинного походження здiйснюється за згодою органу сертифiкацiї;

     використання для виробництва грибiв субстратiв, що складаються з стiйлового гною i екскрементiв тварин, отриманих у результатi органiчного виробництва, за умови що їхня частка не перевищує 25 вiдсоткiв загальної маси компонентiв субстрату до компостування без урахування покривного матерiалу та води;

     заборона використання для виробництва грибiв субстратiв з торфу, що пiддавався обробцi речовинами, якi не внесенi до Перелiку речовин (iнгредiєнтiв, компонентiв), що дозволяється використовувати у процесi органiчного виробництва та якi дозволенi до використання у гранично допустимих кiлькостях;

     заборона використання для виробництва грибiв субстратiв з деревини, не внесених до Перелiку речовин (iнгредiєнтiв, компонентiв), якi дозволяється використовувати у процесi органiчного виробництва та якi дозволенi до використання в гранично допустимих кiлькостях;

     використання для виробництва грибiв субстратiв з води i ґрунту, а також мiнеральних продуктiв згiдно з Перелiком речовин (iнгредiєнтiв, компонентiв), що дозволяється використовувати у процесi органiчного виробництва та якi дозволенi до використання в гранично допустимих кiлькостях.

     2. Субстрати для виробництва органiчних дрiжджiв повиннi мiстити не менше нiж 95 вiдсоткiв органiчних iнгредiєнтiв сiльськогосподарського походження (за вагою).

     Стаття 22. Вимоги до органiчної аквакультури та виробництва органiчних морських водоростей

     1. Вимогами до органiчної аквакультури є:

     врахування здатностi об'єктiв аквакультури пристосовуватися до перебування у повнiстю або частково контрольованих умовах;

     використання переважно природних методiв репродукцiї;

     годування об'єктiв аквакультури органiчними кормами, крiм тих видiв об'єктiв аквакультури, яким не згодовують корми пiд час вирощування;

     регулярне очищення та дезiнфекцiя обладнання, басейнiв, водойм, примiщень та споруд, що використовуються для об'єктiв аквакультури;

     використання засобiв для очищення та дезiнфекцiї споруд для утримання об'єктiв аквакультури пiд час органiчного виробництва виключно з речовин, включених до Перелiку речовин (iнгредiєнтiв, компонентiв), якi дозволяється використовувати у процесi органiчного виробництва та якi дозволенi до використання у гранично допустимих кiлькостях;

     гуманне ставлення до об'єктiв аквакультури, у тому числi зведення до мiнiмуму їхнiх страждань, та утримання об'єктiв аквакультури з урахуванням фiзiологiчних та поведiнкових потреб.

     2. Додатковими вимогами до органiчної аквакультури є:

     1) щодо походження та методiв утримання:

     вирощування молодняка, який походить з маточного стада, що вирощене вiдповiдно до вимог органiчного виробництва;

     персонал повинен володiти базовими знаннями i навичками щодо здоров'я та належного утримання об'єктiв аквакультури;

     тривалiсть транспортування об'єктiв аквакультури має бути зведена до мiнiмуму iз забезпеченням належних умов утримання;

     2) щодо розведення:

     забороняється штучна гiбридизацiя, клонування i виробництво одностатевих рiзновидiв, синтез полiплоїдних форм;

     створення належних умов, що вiдповiдають потребам певного виду, для управлiння маточним стадом, вирощування i виробництва молодняка;

     3) щодо годування:

     задоволення потреб у харчуваннi природним шляхом пiд час виробництва об'єктiв аквакультури (у тому числi молюскiв), яким не згодовують корми пiд час вирощування, а якi живляться природним планктоном, крiм молодих особин, що вiдгодовуються у розплiдниках та iнкубаторах;

     щодо неорганiчних кормових матерiалiв рослинного походження, кормових матерiалiв тваринного i мiнерального походження, кормових добавок, певних продуктiв, якi застосовуються у годуваннi тварин i в якостi технологiчних добавок, дозволяється використовувати лише речовини, внесенi до Перелiку речовин (iнгредiєнтiв, компонентiв), що дозволяється використовувати у процесi органiчного виробництва та якi дозволенi до використання у гранично допустимих кiлькостях;

     забороняється використовувати активатори росту i синтетичнi амiнокислоти;

     4) щодо профiлактики хвороб i ветеринарного лiкування:

     профiлактика хвороб повинна ґрунтуватися на утриманнi тварин у оптимальних умовах завдяки вибору вiдповiдного мiсця, оптимальної конструкцiї споруд, а також завдяки належному господарюванню i управлiнню, у тому числi шляхом регулярної очистки та дезiнфекцiї споруд i обладнання, застосування високоякiсних кормiв, вiдповiдної щiльностi розмiщення, а також вибору вiдповiдних видiв;

     негайне лiкування хвороби для запобiгання стражданню тварин;

     заборона використання синтетичних алопатичних ветеринарних лiкарських засобiв та антибiотикiв, крiм випадкiв, коли застосування фiтотерапевтичних, гомеопатичних чи iнших продуктiв є недоцiльним;

     дозволяється використання iмунологiчних ветеринарних препаратiв;

     дозволяється використання ветеринарних засобiв для захисту здоров'я людей i тварин вiдповiдно до законодавства у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї.

     3. Вимогами до виробництва органiчних морських водоростей є:

     вирощування морських водоростей у прибережних районах, не забруднених речовинами, що забороняється використовувати пiд час виробництва органiчної продукцiї або iншими шкiдливими для здоров'я людини речовинами;

     використання добрив лише при вирощуваннi у закритих виробничих об'єктах, якщо їх використання дозволяється законодавством у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї;

     збирання диких водоростей та їхнiх частин, що ростуть у морських природних умовах лише в районах зростання водоростей, не забруднених речовинами, що забороненi до використання пiд час органiчного виробництва та збирання яких не впливає на стабiльнiсть природного середовища, iснування або збереження видiв рослин у районi збирання вiдповiдно до законодавства;

     використання органiчних i бактерiальних добрив, препаратiв, мелiорантiв, регуляторiв росту рослин, матерiалiв мiкробiологiчного, рослинного чи тваринного походження та iнших речовин, що застосовуються для пiдвищення урожайностi морських водоростей, для полiпшення якостi морських водоростей, що розщеплюються бiологiчно, лише у порядку та обсягах, визначених Порядком (детальними правилами) органiчного виробництва та обiгу органiчної продукцiї.

     Використання мiнеральних азотних добрив забороняється.

     4. Додатковими вимогами до органiчного виробництва диких водоростей є:

     заготiвля диких водоростей та/або їхнiх частин у районах їх зростання, що мають високу екологiчну якiсть, не пiддавалися обробцi речовинами iншими, нiж тi, що дозволенi законодавством у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї, або шкiдливими для здоров'я людини речовинами;

     вiдсутнiсть впливу заготiвлi диких водоростей на стабiльнiсть природного середовища, iснування або збереження видiв рослин у районi збирання та виснаження його ресурсiв;

     забезпечення простежуваностi диких водоростей.

     Стаття 23. Вимоги до Перелiку речовин (iнгредiєнтiв, компонентiв), що дозволяється використовувати у процесi органiчного виробництва та якi дозволенi до використання у гранично допустимих кiлькостях

     1. Перелiк речовин (iнгредiєнтiв, компонентiв), що дозволяється використовувати у процесi органiчного виробництва та якi дозволенi до використання у гранично допустимих кiлькостях, формується виключно з речовин (iнгредiєнтiв, компонентiв), використання яких дозволено у сiльському господарствi, за такими позицiями:

     1) засоби захисту рослин;

     2) добрива i речовини для покращення ґрунту;

     3) неорганiчнi кормовi матерiали рослинного походження, кормовi матерiали тваринного i мiнерального походження та деякi речовини, якi застосовуються у годуваннi тварин;

     4) кормовi та технологiчнi добавки;

     5) продукти для очищення i дезiнфекцiї ставкiв, клiток, будiвель i споруд, що використовуються у тваринництвi;

     6) продукти для очищення i дезiнфекцiї будiвель i споруд, що використовуються у рослинництвi;

     7) iншi речовини (iнгредiєнти, компоненти).

     2. Речовини (iнгредiєнти, компоненти), внесенi до Перелiку речовин (iнгредiєнтiв, компонентiв), що дозволяється використовувати у процесi органiчного виробництва та якi дозволенi до використання у гранично допустимих кiлькостях, застосовуються у таких випадках:

     1) у разi вiдсутностi у достатнiй кiлькостi або належної якостi речовин (iнгредiєнтiв, компонентiв) рослинного, тваринного, мiкробного або мiнерального походження, або вiдсутностi альтернативи складникiв, необхiдних для отримання кiнцевого продукту;

     2) у разi вiдсутностi можливостi використання для захисту рослин бiологiчної або фiзичної альтернативи, застосування методiв селекцiї, культивацiї або iнших ефективних агротехнiчних прийомiв, для боротьби з шкiдливими органiзмами або певною хворобою використовуються засоби захисту рослин;

     3) можуть бути дозволенi для використання продукти, якi не належать до рослинного, тваринного, мiкробного або мiнерального походження i не є iдентичними їх природнiй формi, лише якщо умови їх використання виключають будь-який безпосереднiй контакт з їстiвною частиною культури;

     4) застосування добрив i речовин для покращення ґрунту повинно обумовлюватися необхiднiстю для отримання чи пiдтримання вiдповiдного рiвня родючостi ґрунту або для виконання певних вимог щодо живлення сiльськогосподарських культур, або для покращення ґрунту;

     5) застосування кормiв та кормових добавок повинно обумовлюватися необхiднiстю пiдтримання здоров'я, добробуту i життєздатностi тварин, збагачення вiдповiдної дiєти для забезпечення фiзiологiчних та поведiнкових потреб вiдповiдних видiв або якщо без застосування цих речовин неможливе виробництво корму;

     6) у разi вiдсутностi кормiв мiнерального походження, мiкроелементiв, вiтамiнiв чи провiтамiнiв природного походження дозволяється використання аналогiчних речовин чiтко визначеного хiмiчного складу.

     Стаття 24. Випадки застосування виняткiв з вимог до органiчного виробництва

     1. Винятки з загальних вимог та вимог до органiчного виробництва за вiдповiдними галузями застосовуються операторами за згодою органу сертифiкацiї у випадках, встановлених цим Законом.

     Винятки мають зводитися до мiнiмуму, обмежуватися у часi та можуть застосовуватися у разi:

     1) забезпечення можливостi для оператора започаткувати або продовжити органiчне виробництво за наявностi обмежень, пов'язаних з клiматичними умовами, географiчним розташуванням, структурою потужностей, зокрема це стосується прив'язування тварин, утримання бджiл для запилювання, паралельного виробництва;

     2) забезпечення можливостi використання неорганiчних кормiв, насiння, садивного матерiалу, живих тварин та iншої сiльськогосподарської продукцiї за вiдсутностi на ринку такої органiчної сiльськогосподарської продукцiї;

     3) забезпечення можливостi використання неорганiчних iнгредiєнтiв сiльськогосподарського походження за вiдсутностi на ринку таких органiчних iнгредiєнтiв, за умови що вони внесенi до Перелiку речовин (iнгредiєнтiв, компонентiв), що дозволяється використовувати у процесi органiчного виробництва та якi дозволенi до використання у гранично допустимих кiлькостях;

     4) забезпечення вирiшення проблем, пов'язаних з утриманням жуйних тварин пiд час заключної фази вiдгодiвлi;

     5) забезпечення виробництва органiчних харчових продуктiв для дiєтичних цiлей. Технологiчнi добавки, ароматизатори, мiкроорганiзми i ензими, мiнеральнi речовини, мiкроелементи, вiтамiни, амiнокислоти та iншi мiкронутрiєнти можуть використовуватися лише за умови, що вони внесенi до Перелiку речовин (iнгредiєнтiв, компонентiв), що дозволяється використовувати у процесi органiчного виробництва та якi дозволенi до використання у гранично допустимих кiлькостях;

     6) необхiдностi вжиття тимчасових заходiв для забезпечення можливостi продовжити органiчне виробництво або започаткувати його знову у зв'язку з форс-мажорними обставинами, що виникли через природнi катаклiзми;

     7) забезпечення використання харчових добавок та iнших речовин (технологiчнi добавки, ароматизатори, мiкроорганiзми i ензими, мiнеральнi речовини, мiкроелементи, вiтамiни, амiнокислоти та iншi мiкронутрiєнти) або кормових добавок, за умови що вони внесенi до Перелiку речовин (iнгредiєнтiв, компонентiв), що дозволяється використовувати у процесi органiчного виробництва та якi дозволенi до використання у гранично допустимих кiлькостях, та законодавством встановлено обов'язковiсть їх використання.

     2. Особливостi застосування виняткiв визначаються Порядком (детальними правилами) органiчного виробництва та обiгу органiчної продукцiї.

     Орган сертифiкацiї зобов'язаний iнформувати центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв, про кожен випадок надання передбаченої цим Законом згоди.

     3. У разi використання ветеринарних лiкарських засобiв iнформацiя про дату лiкування, дiагноз, дози та назву лiкарського засобу та iнша вiдповiдна iнформацiя повинна надаватися органу сертифiкацiї.

     4. Тварини, якi пiддавалися лiкуванню, повиннi обов'язково позначатися: великi тварини - iндивiдуально; птицi, дрiбнi тварини та бджоли - iндивiдуально або за партiєю чи вуликом.

     Якщо протягом 12 мiсяцiв тварина отримує бiльше одного курсу лiкування i її репродуктивний життєвий цикл менше одного року, така тварина або продукцiя, отримана з неї, не може маркуватися та реалiзовуватися як органiчна продукцiя. Для таких тварин застосовується перехiдний перiод.

     Тварини, якi пiддавалися лiкуванню, та продукцiя, отримана вiд таких тварин, можуть маркуватися як органiчнi лише пiсля завершення перiоду виведення лiкарської речовини з урахуванням вимог законодавства у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї.

     5. У разi вiдсутностi на ринку певного органiчного iнгредiєнта для виробництва органiчних харчових продуктiв або кормiв орган сертифiкацiї за запитом оператора погоджує у кожному конкретному випадку використання неорганiчного iнгредiєнта пiд час виробництва органiчної продукцiї у разi, якщо вiн внесений до Перелiку речовин (iнгредiєнтiв, компонентiв), що дозволяється використовувати у процесi органiчного виробництва та якi дозволенi до використання у гранично допустимих кiлькостях, та за умови документального пiдтвердження оператором необхiдностi застосування такого iнгредiєнта. При цьому частка погоджених неорганiчних iнгредiєнтiв не повинна перевищувати 5 вiдсоткiв (за вагою), без урахування частки води та кухонної солi.

     6. У разi вiдсутностi на ринку органiчного насiння та/або садивного матерiалу орган сертифiкацiї за запитом оператора у кожному конкретному випадку погоджує використання неорганiчного насiння та/або садивного матерiалу, якщо воно не пiддавалося обробцi речовинами iншими, нiж тi, що дозволенi законодавством у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї, та за умови документального пiдтвердження оператором необхiдностi застосування такого насiння та/або садивного матерiалу. З метою встановлення факту наявностi на ринку України органiчного насiння та/або садивного матерiалу центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної аграрної полiтики, веде Реєстр органiчного насiння та садивного матерiалу у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України. Вiдомостi Реєстру органiчного насiння i садивного матерiалу є пiдставою для визначення факту наявностi чи вiдсутностi на ринку України органiчного насiння та/або садивного матерiалу.

     7. У разi вiдсутностi на ринку органiчних тварин орган сертифiкацiї за запитом оператора у кожному конкретному випадку погоджує використання неорганiчних тварин, за умови документального пiдтвердження оператором необхiдностi використання таких тварин.

     8. Органи сертифiкацiї пiд час надання згоди щодо використання неорганiчних iнгредiєнтiв, допустимих обсягiв їх застосування та часу застосування повиннi враховувати можливу шкоду для життя та здоров'я людей i тварин, негативний вплив на навколишнє природне середовище; можливiсть пiддавати такi речовини фiзичним (механiчним, термiчним), ферментативним чи мiкробним процесам.

     9. Згода органiв сертифiкацiї на використання пiд час виробництва операторами неорганiчних iнгредiєнтiв, тварин, насiння та/або садивного матерiалу надається вiдповiдно до Порядку сертифiкацiї органiчного виробництва та/або обiгу органiчної продукцiї, затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України.

 

     Стаття 25. Вимоги до органiчного виробництва пiд час перехiдного перiоду

     1. Оператор пiд час перехiдного перiоду зобов'язаний дотримуватися вимог законодавства у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї. Операторам заборонено реалiзовувати продукцiю, вироблену пiд час перехiдного перiоду, як органiчну.

     2. Датою початку перехiдного перiоду є дата укладення мiж оператором та органом сертифiкацiї договору на проведення сертифiкацiї. Тривалiсть перехiдного перiоду визначається залежно вiд галузi органiчного виробництва. За результатами проведення першої iнспекцiї оператора органом сертифiкацiї ця дата може переглядатися залежно вiд галузi органiчного виробництва з урахуванням методiв господарювання оператора, застосування iнгредiєнтiв i компонентiв, дозволених законодавством у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї, що пiдтверджується вiдповiдними документами.

     3. Для органiчного рослинництва тривалiсть перехiдного перiоду щодо земельних дiлянок для вирощування однорiчних культур не може бути менше нiж 24 мiсяцi до початку посiву, а для багаторiчних культур (крiм фуражних) не може бути менше нiж 36 мiсяцiв до першого збирання органiчної продукцiї. Тривалiсть перехiдного перiоду щодо сiнокосiв i пасовищ для виробництва органiчних кормiв та щодо земельних дiлянок для вирощування багаторiчних фуражних культур не може бути менше нiж 24 мiсяцi до першого збирання органiчної продукцiї.

     4. Орган сертифiкацiї може визначити ретроспективну дату початку перехiдного перiоду (але не бiльше нiж на 18 мiсяцiв для перелогiв та 30 мiсяцiв для багаторiчних насаджень) щодо земель, якi протягом останнiх 36 мiсяцiв не пiддавалися обробiтку (перелоги та багаторiчнi насадження) та забрудненню речовинами iншими, нiж тi, що дозволенi законодавством у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї.

     5. Перехiдний перiод для виробництва органiчного насiння i садивного матерiалу становить: один вегетацiйний перiод для розмноження однорiчних культур та два вегетацiйнi перiоди для розмноження багаторiчних культур.

     6. За рiшенням органу сертифiкацiї продукцiя рослинництва, вироблена пiд час перехiдного перiоду, може маркуватися як "продукцiя перехiдного перiоду до органiчного виробництва", за умови що:

     перехiдний перiод триває понад 12 мiсяцiв;

     продукт мiстить лише один iнгредiєнт рослинного походження;

     такий напис не вiдрiзняється (за кольором, розмiром, стилем) вiд iншого опису товару.

     Органiчнi кормовi матерiали або кормовi матерiали, отриманi пiд час перехiдного перiоду, не повиннi вводитися у склад органiчного корму одночасно з такими самими неорганiчними кормовими матерiалами.

     7. Для виробництва органiчної аквакультури тривалiсть перехiдного перiоду щодо водних об'єктiв, якi не можуть бути висушенi, очищенi та дезiнфiкованi, становить 24 мiсяцi; щодо об'єктiв, якi були висушенi або знаходилися пiд паром, перехiдний перiод становить 12 мiсяцiв; щодо об'єктiв, якi були висушенi, очищенi та дезiнфiкованi, перехiдний перiод становить шiсть мiсяцiв.

     Орган сертифiкацiї може визначити ретроспективну дату початку перехiдного перiоду, якщо з такої дати воднi об'єкти не пiддавалися обробцi речовинами iншими, нiж тi, що дозволенi законодавством у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї.

     Тривалiсть перехiдного перiоду щодо мiсць збору морських водоростей становить шiсть мiсяцiв.

     Тривалiсть перехiдного перiоду щодо культивацiї морських водоростей не може бути менше нiж шiсть мiсяцiв або один повний виробничий цикл.

     8. Тривалiсть перехiдного перiоду тваринництва не може бути менше нiж: 12 мiсяцiв для коней i жуйних тварин, у тому числi антилоп i бiзонiв, призначених для виробництва м'яса, i в будь-якому випадку не менше трьох четвертих їхнього життя; шiсть мiсяцiв для дрiбних жуйних тварин i свиней, худоби для виробництва молока; 10 тижнiв для птицi, призначеної для виробництва м'яса, введеної до господарства до досягнення нею триденного вiку; шiсть тижнiв для птицi, призначеної для виробництва яєць.

     Перехiдний перiод для тваринництва може бути скорочений, але не бiльше нiж на 24 мiсяцi, за умови що перехiд на органiчне виробництво здiйснюється всiєю виробничою потужнiстю господарства (тварини, їхнiй приплiд, пасовища та iншi землi, що використовуються для отримання кормiв для тварин).

     9. Тривалiсть перехiдного перiоду щодо продукцiї бджiльництва не може бути меншою, нiж 12 мiсяцiв. Пiд час перехiдного перiоду використовується вiск, отриманий у процесi органiчного виробництва.

     Стаття 26. Вимоги до паралельного та одночасного виробництва

     1. Оператор за згодою органу сертифiкацiї має право, як виняток, здiйснювати паралельне виробництво на однiй площi. За умови дотримання вимог, встановлених у цiй частинi, дозволяється паралельне виробництво:

     насiння i садивного матерiалу;

     багаторiчних культур, якi не можна легко розрiзнити мiж собою та строк культивування яких становить понад три роки;

     з використанням органiчних i неорганiчних пасовищ виключно для цiлей випасання худоби;

     органiчних i неорганiчних культур або тварин одного виду виключно для науково-дослiдних та освiтнiх цiлей.

     2. У разi ведення паралельного виробництва оператор повинен надавати органу сертифiкацiї документальне пiдтвердження дотримання положень цiєї статтi, а також забезпечувати:

     вжиття належних заходiв для постiйного роздiлення органiчної i неорганiчної продукцiї, роздiлення органiчних i неорганiчних тварин;

     роздiлення гною i кормiв;

     належне очищення виробничого обладнання для здiйснення технологiчних операцiї з органiчною продукцiєю;

     подання органу сертифiкацiї iнформацiї про кiлькiсть виробленої органiчної продукцiї та продукцiї перехiдного перiоду, неорганiчної продукцiї;

     подання органу сертифiкацiї iнформацiї про збирання врожаю не пiзнiше нiж за два робочi днi до початку збору врожаю;

     подання органу сертифiкацiї iнформацiї про будь-яке перемiщення або продаж тварин, продуктiв тваринництва;

     подання iнформацiї органу сертифiкацiї про зiбраний врожай, вирощених тварин i продукцiю тваринництва та вжитi заходи для роздiлення органiчної i неорганiчної продукцiї.

     Особливостi ведення паралельного виробництва визначаються у Порядку (детальних правилах) органiчного виробництва та обiгу органiчної продукцiї.

     3. Орган сертифiкацiї може дозволити одночасне ведення органiчного та неорганiчного тваринництва в разi дотримання оператором та документального пiдтвердження таких умов:

     органiчнi тварини повиннi вирощуватися та утримуватися окремо вiд неорганiчних тварин;

     органiчнi та неорганiчнi тварини, якi утримуються в господарствi, повиннi належати до рiзних видiв;

     одночасне використання пасовищ, де випасаються неорганiчнi тварини, для випасання органiчних i неорганiчних тварин, дозволяється лише за умови, що:

     тварини належним чином вiдокремленi у просторi;

     пасовища протягом останнiх трьох рокiв не оброблялися речовинами iншими, нiж тi, що дозволенi законодавством у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї.

     Не допускається одночасне використання пасовищ, де випасаються органiчнi тварини, для випасання органiчних i неорганiчних тварин. Дозволяється випасання органiчних тварин на неорганiчних пасовищах пiд час їх перегону, за умови що загальний обсяг споживання такого неорганiчного корму не перевищує 10 вiдсоткiв рiчного кормового рацiону (розраховується як вiдсоток сухої речовини кормiв).

     4. Орган сертифiкацiї може дозволити одночасне органiчне та неорганiчне виробництво об'єктiв аквакультури за умови їх чiткого роздiлення, рiзних фаз виробництва та рiзних перiодiв утримання. Орган сертифiкацiї може дозволити одночасне вирощування в iнкубаторах та розплiдниках органiчного та неорганiчного молодняка об'єктiв аквакультури за умови його фiзичного роздiлення та окремої системи подачi води.

Роздiл VI
СЕРТИФIКАЦIЯ ТА ОРГАНИ СЕРТИФIКАЦIЇ

     Стаття 27. Сертифiкацiя органiчного виробництва та/або обiгу органiчної продукцiї

     1. Органiчне виробництво та/або обiг органiчної продукцiї в Українi пiдлягає сертифiкацiї. Сертифiкацiї не пiдлягає перемiщення, зберiгання та реалiзацiя маркованої органiчної продукцiї:

     закладами громадського харчування;

     суб'єктами господарювання, якi займаються роздрiбною торгiвлею.

     Сертифiкацiя органiчного виробництва та/або обiгу органiчної продукцiї проводиться з щорiчною обов'язковою виїзною перевiркою органом сертифiкацiї з метою встановлення вiдповiдностi процесу виробництва продукцiї та її обiгу вимогам законодавства у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї.

     У разi виявлення органом сертифiкацiї невiдповiдностi органiчного виробництва та/або обiгу органiчної продукцiї вимогам законодавства у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї, яка може бути усунута оператором, орган сертифiкацiї встановлює строк, протягом якого оператор зобов'язаний вжити всiх можливих заходiв для усунення такої невiдповiдностi.

     Оплата послуг з проведення сертифiкацiї органами сертифiкацiї здiйснюється на договiрних засадах.

     Суб'єктами видачi сертифiкатiв, що засвiдчують вiдповiднiсть процесу виробництва продукцiї та її обiгу вимогам законодавства у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї, є органи сертифiкацiї.

     2. Особа, яка має намiр перейти на органiчне виробництво або здiйснювати обiг органiчної продукцiї, може обрати будь-який орган сертифiкацiї та укласти з ним договiр на проведення сертифiкацiї. Особа має право укладати договiр на проведення сертифiкацiї лише з одним органом сертифiкацiї в межах вiдповiдної галузi органiчного виробництва та обiгу органiчної продукцiї. У разi сертифiкацiї органiчного виробництва за нормами та стандартами, визнаними в iноземних державах або мiжнародних органiзацiях, особа має право додатково укласти договiр з органом iноземної сертифiкацiї.

     3. Процес сертифiкацiї розпочинається з дати пiдписання договору на проведення сертифiкацiї мiж органом сертифiкацiї i особою. У процесi сертифiкацiї за результатами перевiрки та визначення вiдповiдностi усiх стадiй виробництва та обiгу органiчної продукцiї вимогам законодавства у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї органом сертифiкацiї ухвалюється вмотивоване рiшення про видачу або вiдмову у видачi сертифiката. На пiдставi рiшення про видачу сертифiката органом сертифiкацiї видається сертифiкат.

 

     Пiдставами для вiдмови у видачi сертифiката є:

     встановлення за результатами перевiрки невiдповiдностi будь-якої стадiї виробництва або обiгу органiчної продукцiї вимогам законодавства у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї;

     виявлення недостовiрностi вiдомостей, поданих на пiдтвердження вiдповiдностi вимогам законодавства у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї.

     Вiдмова у видачi сертифiката з пiдстав, не передбачених цiєю статтею, забороняється.

     Сертифiкат видається оператору, якщо встановлено вiдповiднiсть вимогам законодавства у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї щодо певної галузi цiєї сфери.

     4. Строк дiї сертифiката становить 15 мiсяцiв з дати його видачi. У сертифiкатi обов'язково зазначаються:

     прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичної особи - пiдприємця/ найменування юридичної особи;

     код згiдно з Єдиним державним реєстром юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань (для юридичних осiб) або реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (для фiзичних осiб);

     галузь (галузi) органiчного виробництва та/або обiгу органiчної продукцiї;

     визначення статусу продукцiї (органiчна/перехiдного перiоду) та її асортимент;

     дата видачi сертифiката, дата закiнчення строку його дiї;

     iнформацiя про орган сертифiкацiї, що видав сертифiкат.

     Порядок видачi сертифiката, його дублiката та його форма визначаються Порядком сертифiкацiї органiчного виробництва та/або обiгу органiчної продукцiї.

     5. Орган сертифiкацiї має право зупинити дiю або скасувати сертифiкат.

     Пiдставами для зупинення дiї сертифiката є:

     виявленi органом сертифiкацiї порушення оператором законодавства у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї;

     непроходження щорiчної планової або позапланової перевiрки потужностей операторiв;

     незабезпечення оператором вiльного доступу до його потужностей, а також ненадання на вимогу органiв сертифiкацiї документiв, необхiдних для перевiрки, у тому числi допуску до фiнансових документiв;

     звернення вiд центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв, з iнформацiєю про порушення оператором вимог законодавства у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї.

     За умови усунення оператором порушень, що призвели до зупинення дiї сертифiката, орган сертифiкацiї приймає рiшення про поновлення дiї сертифiката.

     Пiдставами для скасування сертифiката є:

     неукладення оператором договору на проведення сертифiкацiї з новим органом сертифiкацiї протягом 30 днiв з дня розiрвання договору на проведення сертифiкацiї мiж органом сертифiкацiї та оператором, з яким у нього було укладено договiр на проведення сертифiкацiї;

     неукладення оператором договору на проведення сертифiкацiї з новим органом сертифiкацiї протягом 30 днiв з дня виключення органу сертифiкацiї, з яким у нього було укладено договiр на проведення сертифiкацiї, з Реєстру органiв сертифiкацiї;

     неусунення порушень, що призвели до зупинення дiї сертифiката протягом строку, встановленого органом сертифiкацiї або центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв, який не може бути менше 30 днiв;

     звернення оператора iз заявою про скасування його сертифiката;

     непроходження щорiчної планової або позапланової перевiрки потужностей операторiв.

     У разi виключення органу сертифiкацiї з Реєстру органiв сертифiкацiї скасування виданих ним сертифiкатiв здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної аграрної полiтики.

     6. Особа, яка уклала договiр на проведення сертифiкацiї з органом сертифiкацiї, стає оператором та вноситься центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної аграрної полiтики, до Реєстру операторiв протягом 10 днiв з дня отримання ним вiдповiдної iнформацiї вiд органу сертифiкацiї.

     Виключення оператора з Реєстру операторiв здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної аграрної полiтики, за поданням органу сертифiкацiї не пiзнiше наступного робочого дня з дня отримання вiдповiдного подання.

     Стаття 28. Вимоги до органу сертифiкацiї та його функцiї

     1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної аграрної полiтики, вносить до Реєстру органiв сертифiкацiї пiдприємство, установу, органiзацiю чи їхнiй пiдроздiл, що:

     1) має акредитацiю вiдповiдно до Закону України "Про акредитацiю органiв з оцiнки вiдповiдностi" у сферi органiчного виробництва та/або обiгу продукцiї за однiєю або кiлькома з таких галузей:

     органiчне рослинництво (у тому числi насiнництво та розсадництво);

     органiчне тваринництво (у тому числi птахiвництво, бджiльництво);

     заготiвля органiчних об'єктiв рослинного свiту;

     органiчне грибiвництво (у тому числi вирощування органiчних дрiжджiв);

     органiчна аквакультура;

     виробництво органiчних морських водоростей;

     виробництво органiчних харчових продуктiв (у тому числi органiчне виноробство);

     виробництво органiчних кормiв;

     2) є юридичною особою, зареєстрованою згiдно iз законодавством України;

     3) не є оператором;

     4) має належну матерiально-технiчну базу та iншi об'єкти iнфраструктури, необхiднi для виконання функцiй iз сертифiкацiї органiчного виробництва та/або обiгу органiчної продукцiї;

     5) може пiдтвердити вiдповiдний рiвень компетентностi персоналу у сферi сертифiкацiї органiчного виробництва та/або обiгу органiчної продукцiї (досвiд роботи та спецiальнi знання у вiдповiднiй галузi органiчного виробництва);

     6) має принаймнi одного iнспектора з вiдповiдної галузi органiчного виробництва та/або обiгу органiчної продукцiї, який працює на постiйнiй основi.

     Вимоги до матерiально-технiчної бази та iнших об'єктiв iнфраструктури, необхiдних для виконання функцiй iз сертифiкацiї органiчного виробництва та/або обiгу органiчної продукцiї, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної аграрної полiтики.

     2. Пiдприємство, установа, органiзацiя чи їхнiй пiдроздiл, що претендує на внесення до Реєстру органiв сертифiкацiї, подає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної аграрної полiтики, заявку на внесення згiдно з формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної аграрної полiтики.

     До заявки додаються:

     копiя атестата про акредитацiю;

     копiя свiдоцтва про реєстрацiю пiдприємства, установи, органiзацiї чи їхнього пiдроздiлу;

     копiя статуту пiдприємства, установи, органiзацiї чи їхнього пiдроздiлу;

     перелiк спiвробiтникiв та документи, що пiдтверджують рiвень компетентностi персоналу у сферi сертифiкацiї органiчного виробництва та/або обiгу органiчної продукцiї.

     Виключними пiдставами для вiдмови у внесеннi до Реєстру органiв сертифiкацiї є:

     невiдповiднiсть пiдприємства, установи, органiзацiї чи їхнього пiдроздiлу вимогам, встановленим цiєю статтею;

     виявлення недостовiрних вiдомостей у поданих документах.

     Рiшення про внесення чи вiдмову у внесеннi до Реєстру органiв сертифiкацiї приймається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної аграрної полiтики, протягом 10 днiв з дня отримання документiв, зазначених у цiй статтi.

     3. Орган сертифiкацiї зобов'язаний подавати щороку до 31 грудня центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної аграрної полiтики, перелiк спiвробiтникiв та iнформацiю про пiдтвердження рiвня компетентностi персоналу у сферi сертифiкацiї органiчного виробництва та/або обiгу органiчної продукцiї.

     4. Орган сертифiкацiї:

     проводить сертифiкацiю органiчного виробництва та/або обiгу органiчної продукцiї вiдповiдно до законодавства у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї;

     протягом п'яти днiв з дня видачi сертифiката або прийняття вiдповiдного рiшення про зупинення чи скасування сертифiкатiв письмово iнформує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної аграрної полiтики, та центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв, про видачу, зупинення та скасування сертифiкатiв згiдно з цим Законом;

     звiтує щороку центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної аграрної полiтики, та центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв, про виданi ним сертифiкати у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної аграрної полiтики;

     виконує iншi функцiї, передбаченi цим Законом.

     5. Орган сертифiкацiї виключається з Реєстру органiв сертифiкацiї на пiдставi рiшення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної аграрної полiтики, у разi:

     звернення органу сертифiкацiї iз заявою про виключення його з Реєстру органiв сертифiкацiї за власним бажанням;

     повторного порушення протягом одного року порядку сертифiкацiї органiчного виробництва та/або обiгу органiчної продукцiї, яке мало наслiдком неправомiрну видачу сертифiката;

     тимчасового припинення дiї або скасування атестата про акредитацiю;

     невiдповiдностi органу сертифiкацiї вимогам, встановленим цим Законом.

     6. У разi виключення органу сертифiкацiї з Реєстру органiв сертифiкацiї вiн зобов'язаний негайно повiдомити про це операторам, з якими вiн уклав договори на проведення сертифiкацiї. Сертифiкати, виданi таким органом сертифiкацiї, не втрачають чиннiсть до закiнчення строку, зазначеного в сертифiкатi, а за оператором зберiгається попереднiй статус виробництва, але не бiльше нiж на строк дiї сертифiката, якщо iнше не встановлено законодавством у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї.

     7. Рiшення органу сертифiкацiї може бути оскаржене у порядку апеляцiї до органу сертифiкацiї, а потiм - до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв. Порядок розгляду апеляцiй на рiшення органiв сертифiкацiї визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної аграрної полiтики.

     Стаття 29. Визнання сертифiкатiв, що засвiдчують органiчне виробництво та/або обiг органiчної продукцiї згiдно iз законодавством iншим, нiж законодавство України

     1. Сертифiкат, що засвiдчує виробництво та/або обiг органiчної продукцiї згiдно iз законодавством iншим, нiж законодавство України, визнається в Українi з метою iмпорту або експорту такої продукцiї у разi, якщо вiн виданий органом iноземної сертифiкацiї, внесеним до Перелiку органiв iноземної сертифiкацiї.

     2. Для внесення органу iноземної сертифiкацiї до Перелiку органiв iноземної сертифiкацiї iмпортер або експортер подає центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв, заяву у довiльнiй формi про внесення органу iноземної сертифiкацiї до Перелiку органiв iноземної сертифiкацiї iз зазначенням таких вiдомостей:

     назва держави мiсцезнаходження органу iноземної сертифiкацiї;

     пiдтвердження акредитацiї органу iноземної сертифiкацiї у вiдповiднiй галузi органiчного виробництва та/або обiгу органiчного виробництва нацiональним органом акредитацiї iноземної держави, яка є учасницею мiжнародних або регiональних угод про визнання акредитацiї;

     назва органу, що здiйснює контроль за органом iноземної сертифiкацiї.

     3. Iмпортер або експортер має право здiйснювати експорт/iмпорт за принципом мовчазної згоди, якщо протягом 10 робочих днiв пiсля подання ним заяви про внесення органу iноземної сертифiкацiї до Перелiку органiв iноземної сертифiкацiї центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв, не прийняв рiшення про вiдмову у внесеннi органу iноземної сертифiкацiї до Перелiку органiв iноземної сертифiкацiї. Виключною пiдставою для вiдмови у внесеннi органу iноземної сертифiкацiї до Перелiку органiв iноземної сертифiкацiї є надання недостовiрної або неповної iнформацiї, зазначеної у частинi другiй цiєї статтi.

     4. Ведення Перелiку органiв iноземної сертифiкацiї здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв, у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної аграрної полiтики.

     Стаття 30. Вимоги до iнспектора з органiчного виробництва та/або обiгу органiчної продукцiї

     1. Iнспектор з органiчного виробництва та/або обiгу органiчної продукцiї перебуває у трудових вiдносинах на постiйнiй основi з органом сертифiкацiї, проводить перевiрку виробництва та обiгу органiчної продукцiї.

     2. Iнспектором з органiчного виробництва та/або обiгу органiчної продукцiї може бути фiзична особа, яка:

     1) має, як мiнiмум, перший (бакалаврський) рiвень аграрної освiти, досвiд роботи в аграрнiй сферi та/або сферi харчової (переробної) промисловостi не менше трьох рокiв, а також спецiальнi знання у сферi органiчного виробництва;

     2) має перший (бакалаврський) рiвень освiти, досвiд роботи в аграрнiй сферi та/або сферi харчової чи переробної промисловостi не менше п'яти рокiв та спецiальнi знання у сферi органiчного виробництва.

     3. Iнспектором з органiчного виробництва та/або обiгу органiчної продукцiї не може бути фiзична особа, яка перебуває на державнiй службi, перебуває у трудових та/або цивiльно-правових вiдносинах з операторами та/або з органами виконавчої влади, що здiйснюють державне управлiння та регулювання у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї.

     4. Спецiальнi знання iнспектора з органiчного виробництва та/або обiгу органiчної продукцiї у сферi органiчного виробництва пiдтверджуються у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної аграрної полiтики.

 

     Стаття 31. Загальнi вимоги до реєстрiв

     1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної аграрної полiтики, забезпечує ведення в електроннiй формi та є держателем Реєстру операторiв, Реєстру органiв сертифiкацiї та Реєстру органiчного насiння i садивного матерiалу (далi - реєстри). Порядок ведення реєстрiв затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної аграрної полiтики, забезпечує вiльний, цiлодобовий i безоплатний доступ до вiдомостей, що мiстяться у зазначених реєстрах, на своєму офiцiйному веб-сайтi. Вiдомостi, що мiстяться у таких реєстрах:

     мають статус офiцiйної iнформацiї центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної аграрної полiтики;

     не потребують будь-якого додаткового пiдтвердження центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної аграрної полiтики;

     можуть використовуватися будь-якими особами, органами державної влади та органами мiсцевого самоврядування.

Роздiл VII
ОБIГ, МАРКУВАННЯ ТА РЕАЛIЗАЦIЯ ОРГАНIЧНОЇ ПРОДУКЦIЇ

     Стаття 32. Вимоги до зберiгання органiчної продукцiї

     1. Пiд час зберiгання незапакованої органiчної продукцiї повиннi забезпечуватися облiк, iдентифiкацiя такої продукцiї та/або кожної її партiї як органiчної продукцiї та унеможливлення її змiшування з неорганiчною продукцiєю, у тому числi продукцiєю перехiдного перiоду та/або забруднюючими речовинами.

     2. Пiд час виробництва органiчної продукцiї забороняється зберiгання разом з органiчною продукцiєю будь-яких неорганiчних речовин, крiм речовин, дозволених законодавством у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї.

     3. Особливостi зберiгання окремих видiв органiчної продукцiї визначаються Порядком (детальними правилами) органiчного виробництва та обiгу органiчної продукцiї.

     Стаття 33. Вимоги до перевезення органiчної продукцiї

     1. Перевезення незапакованої органiчної продукцiї повинно здiйснюватися лише в опломбованiй упаковцi, контейнерi або транспортних засобах, закритих таким чином, щоб унеможливити вiдкриття без пошкодження пломби. Опломбування упаковки, контейнера або транспортного засобу здiйснюється оператором. Пiд час опломбування оператором робиться вiдповiдна вiдмiтка в товарно-транспортнiй накладнiй iз зазначенням iнформацiї щодо:

     назви та адреси оператора (або власника продукцiї);

     назви органiчної продукцiї та (за необхiдностi) її опису;

     назви та/або реєстрацiйного коду органу сертифiкацiї, що здiйснив сертифiкацiю органiчного виробництва;

     iдентифiкацiї партiї (за необхiдностi).

     2. Одночасне перевезення незапакованої органiчної та неорганiчної продукцiї, у тому числi продукцiї перехiдного перiоду, дозволяється лише за умови вжиття вiдповiдних заходiв, що унеможливлюють змiшування органiчної продукцiї з неорганiчною. Транспортнi засоби i/або контейнери, у яких ранiше перевозилися неорганiчнi продукти, можуть використовуватися для перевезення незапакованих органiчних продуктiв, якщо до початку перевезення незапакованих органiчних продуктiв було вжито належних заходiв для очищення. Такi операцiї повиннi бути задокументованi оператором.

     3. Особливостi перевезення окремих видiв органiчної продукцiї визначаються Порядком (детальними правилами) органiчного виробництва та обiгу органiчної продукцiї.

     Стаття 34. Вимоги до маркування органiчної продукцiї

     1. Маркування продукцiї, що вводиться в обiг та реалiзується як органiчний продукт, здiйснюється вiдповiдно до вимог законодавства у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї.

     2. Продукт дозволяється маркувати як органiчний продукт, якщо вiн вироблений вiдповiдно до вимог законодавства у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї i мiстить не менше нiж 95 вiдсоткiв органiчних iнгредiєнтiв сiльськогосподарського походження (за вагою без урахування частки води та кухонної солi) та не бiльше 5 вiдсоткiв (за вагою) неорганiчних iнгредiєнтiв, внесених до Перелiку речовин (iнгредiєнтiв, компонентiв), що дозволяється використовувати у процесi органiчного виробництва та якi дозволенi до використання у гранично допустимих кiлькостях. Органiчне виробництво такого продукту пiдтверджується сертифiкатом.

     3. Пiд час маркування неорганiчної продукцiї у перелiку iнгредiєнтiв продукту можуть зазначатися складники, отриманi у результатi органiчного виробництва, лише у разi якщо вiдсоток таких складникiв перевищує 2 вiдсотки. У такому разi у перелiку iнгредiєнтiв обов'язково зазначається вiдсоток складникiв (за вагою без урахування частки води та кухонної солi), отриманих у результатi органiчного виробництва, до загальної кiлькостi складникiв. При цьому iнформацiя про такi складники має вiдображатися лiтерами такого самого кольору i розмiру, що i решта iнформацiї у Перелiку речовин (iнгредiєнтiв, компонентiв), якi дозволяється використовувати у процесi органiчного виробництва та якi дозволенi до використання в гранично допустимих кiлькостях.

     4. Органiчна продукцiя, що вводиться в обiг та реалiзується, повинна маркуватися державним логотипом для органiчної продукцiї, крiм випадкiв, передбачених цiєю статтею.

     Обов'язковим елементом маркування органiчної продукцiї є кодовий номер, що розмiщується пiд державним логотипом для органiчної продукцiї та мiстить:

     акронiм, що iдентифiкує державу походження;

     напис "organic";

     реєстрацiйний код органу сертифiкацiї, що здiйснив сертифiкацiю органiчного виробництва.

     Пiд час маркування органiчної продукцiї вiдповiдно до законодавства у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї дозволяється додатково використовувати iншi логотипи, запровадженi операторами, що здiйснюють виробництво, реалiзацiю органiчної продукцiї, чи їхнiми об'єднаннями, якщо вони не забороненi законом.

     5. Забороняється маркування державним логотипом для органiчної продукцiї сiльськогосподарської продукцiї, що була отримана не в результатi органiчного виробництва або є продукцiєю перехiдного перiоду, а також використання пiд час маркування такої продукцiї будь-яких позначень та написiв "органiчний", "бiодинамiчний", "бiологiчний", "екологiчний", "органiк" та/або будь-яких однокореневих та/або похiдних слiв вiд цих слiв з префiксами "бiо-", "еко-" тощо будь-якими мовами.

     6. Реклама будь-якого неорганiчного продукту як органiчного, у тому числi використання напису "органiчний продукт" у власних назвах та торговельних марках, вважається недобросовiсною рекламою.

     7. Ввезена для реалiзацiї на митнiй територiї України продукцiя, яка супроводжується вiдповiдним сертифiкатом, що засвiдчує органiчне виробництво та/або обiг такої продукцiї у державi походження, визнається в Українi як органiчна продукцiя, а написи на оригiнальному маркуваннi "органiчний", "бiодинамiчний", "бiологiчний", "екологiчний", "органiк" та будь-якi однокореневi та/або похiднi слова вiд цих слiв з префiксами "бiо-", "еко-" тощо українською мовою позначаються написом "органiчний продукт".

     Державний логотип для органiчної продукцiї наноситься виключно на продукцiю, вироблену вiдповiдно до законодавства України у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї, що пiдтверджено сертифiкатом, що засвiдчує вiдповiднiсть процесу виробництва продукцiї та її обiгу вимогам законодавства у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї.

     8. Суб'єкти господарювання мають право розмiщувати екологiчне маркування на продукцiї та кормах виключно у разi, якщо така продукцiя була отримана в результатi органiчного виробництва.

     9. Маркування органiчної продукцiї здiйснюється за письмовою згодою органу сертифiкацiї, реєстрацiйний код якого зазначається на маркуваннi. Така згода здiйснюється на безоплатнiй основi.

     10. Особливостi маркування окремих видiв органiчної продукцiї визначаються Порядком (детальними правилами) органiчного виробництва та обiгу органiчної продукцiї.

     11. Маркування державним логотипом для органiчної продукцiї продукцiї, що була отримана не в результатi органiчного виробництва, а також використання пiд час маркування такої продукцiї будь-яких позначень та написiв "органiчний", "бiодинамiчний", "бiологiчний", "екологiчний", "органiк" та будь-яких однокореневих та/або похiдних слiв вiд цих слiв з префiксами "бiо-", "еко-" тощо будь-якими мовами є обманом покупця або замовника. Така продукцiя пiдлягає вилученню в порядку, визначеному законом.

     Стаття 35. Вимоги до реалiзацiї органiчної продукцiї

     1. Реалiзацiя органiчної продукцiї дозволяється будь-якими суб'єктами господарювання лише за наявностi вiдповiдного сертифiката (копiї), виданого оператору, що виробив вiдповiдну продукцiю, та вiдповiдного маркування згiдно з вимогами, встановленими законодавством у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї.

     2. Особи, якi здiйснюють реалiзацiю органiчної продукцiї, при прийняттi такої продукцiї до реалiзацiї повиннi пересвiдчитися у наявностi сертифiката, виданого оператору, що засвiдчує вiдповiднiсть процесу виробництва продукцiї та її обiгу вимогам законодавства у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї. Особи, якi здiйснюють реалiзацiю продукцiї, маркованої як органiчна, без вiдповiдного сертифiката (копiї), несуть вiдповiдальнiсть згiдно з цим Законом.

     3. Продукт, що маркований як органiчний, але не вiдповiдає вимогам законодавства у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї, пiдлягає вилученню з реалiзацiї як органiчний. Така продукцiя може реалiзовуватися як неорганiчна за умови виправлення маркування.

     Стаття 36. Вимоги до декларування обсягiв органiчної продукцiї, що вводиться в обiг

     1. Органiчна продукцiя, що вводиться в обiг, пiдлягає обов'язковому декларуванню.

     Декларацiї щодо обсягiв органiчної продукцiї, що вводиться в обiг, подаються операторами органам сертифiкацiї. Оператори несуть вiдповiдальнiсть за повноту i достовiрнiсть даних, зазначених у декларацiї щодо обсягiв органiчної продукцiї, що вводиться в обiг, вiдповiдно до цього Закону.

     2. Органи сертифiкацiї подають зведенi матерiали щодо обсягiв органiчної продукцiї, що вводиться в обiг операторами, з якими вони уклали договiр на проведення сертифiкацiї, центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв, та центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної аграрної полiтики.

     Органи сертифiкацiї несуть вiдповiдальнiсть за повноту i достовiрнiсть даних, зазначених у зведених матерiалах щодо обсягiв органiчної продукцiї, що вводиться в обiг операторами, з якими вони уклали договiр на проведення сертифiкацiї, вiдповiдно до цього Закону.

     3. Порядок, перiодичнiсть декларування та подання зведених матерiалiв щодо обсягiв органiчної продукцiї, що вводиться в обiг, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної аграрної полiтики.

     Стаття 37. Вимоги до ввезення на митну територiю України або вивезення в митному режимi експорту органiчної продукцiї

     1. Для продукцiї, що ввозиться на митну територiю України або вивозиться з України як органiчна, у митнiй декларацiї поряд з кодом УКТ ЗЕД робиться позначення, що даний товар є органiчним продуктом.

     2. Продукцiя, сертифiкована як органiчна, що ввозиться на митну територiю України, повинна супроводжуватися:

     копiєю вiдповiдного сертифiката, що засвiдчує органiчне виробництво та/або обiг такої органiчної продукцiї у державi походження, виданого органом iноземної сертифiкацiї, внесеним до Перелiку органiв iноземної сертифiкацiї;

     копiєю сертифiката, що пiдтверджує вiдповiднiсть обiгу такої органiчної продукцiї вимогам законодавства у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї, виданого органом сертифiкацiї.

     3. Продукцiя, сертифiкована як органiчна вiдповiдно до законодавства у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї, що вивозиться з митної територiї України, повинна супроводжуватися копiєю сертифiката, що пiдтверджує вiдповiднiсть обiгу такої органiчної продукцiї вимогам законодавства у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї, виданого органом сертифiкацiї.

     4. Продукцiя, сертифiкована як органiчна вiдповiдно до законодавства iншого, нiж законодавство України, повинна супроводжуватися копiєю сертифiката, що засвiдчує органiчне виробництво та/або обiг такої органiчної продукцiї, виданого органом iноземної сертифiкацiї, внесеним до Перелiку органiв iноземної сертифiкацiї.

Роздiл VIII
ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ (НАГЛЯД) У СФЕРI ОРГАНIЧНОГО ВИРОБНИЦТВА, ОБIГУ ТА МАРКУВАННЯ ОРГАНIЧНОЇ ПРОДУКЦIЇ

     Стаття 38. Державний контроль (нагляд) у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї

     1. Державний контроль (нагляд) у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї за дiяльнiстю операторiв здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв, вiдповiдно до Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин", а за дiяльнiстю органiв сертифiкацiї вiдповiдно до Закону України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi" з урахуванням положень цього Закону.

     2. Державний контроль (нагляд) у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї здiйснюється шляхом проведення планових та позапланових заходiв:

     монiторингу органiчної продукцiї на ринку з метою запобiгання потраплянню на ринок неорганiчної продукцiї, маркованої як органiчна;

     перевiрки дiяльностi органiв сертифiкацiї;

     вибiркової перевiрки дiяльностi операторiв.

     3. У разi виявлення центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв, невiдповiдностi органiчного виробництва та обiгу органiчної продукцiї вимогам законодавства у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї оператору видається припис щодо усунення порушень вимог законодавства у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї, про що направляється вiдповiдне повiдомлення органу сертифiкацiї. Оператор зобов'язаний вжити необхiдних заходiв для усунення такої невiдповiдностi у строк, встановлений центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв.

     Стаття 39. Повноваження посадових осiб, якi здiйснюють державний контроль (нагляд) у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї

     1. Посадовi особи, якi здiйснюють державний контроль (нагляд) у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї, з метою виконання покладених на них завдань у межах їхнiх повноважень мають право:

     безперешкодно вiдвiдувати об'єкти перевiрки, одержувати необхiдну для здiйснення державного контролю (нагляду) iнформацiю, документацiю, зразки сировини iнших матерiалiв та готової продукцiї для проведення лабораторних дослiджень;

     видавати приписи щодо усунення порушень вимог законодавства у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї;

     видавати розпорядчi акти (постанови, рiшення) про вiдкликання та/або вилучення продукцiї, що не вiдповiдає вимогам законодавства у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї, якщо вона маркована державним логотипом для органiчної продукцiї або мiстить позначення та написи "органiчний", "бiодинамiчний", "бiологiчний", "екологiчний", "органiк" та будь-якi однокореневi та/або похiднi слова вiд цих слiв з префiксами "бiо-", "еко-" тощо будь-якими мовами.

Роздiл IX
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРI ОРГАНIЧНОГО ВИРОБНИЦТВА, ОБIГУ ТА МАРКУВАННЯ ОРГАНIЧНОЇ ПРОДУКЦIЇ

     Стаття 40. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї

     1. Оператори несуть вiдповiдальнiсть за такi правопорушення:

     1) невиконання, несвоєчасне виконання законних вимог (приписiв, розпорядчих актiв) щодо усунення порушень вимог законодавства у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї -

     тягнуть за собою накладення штрафу на юридичних осiб у розмiрi восьми мiнiмальних заробiтних плат, на фiзичних осiб - пiдприємцiв - у розмiрi п'яти мiнiмальних заробiтних плат;

     2) ненадання, несвоєчасне надання або надання недостовiрної iнформацiї про обсяги органiчної продукцiї, що вводиться в обiг, -

     тягнуть за собою накладення штрафу на юридичних осiб у розмiрi п'яти мiнiмальних заробiтних плат, на фiзичних осiб - пiдприємцiв - у розмiрi трьох мiнiмальних заробiтних плат;

     3) маркування продукцiї державним логотипом для органiчної продукцiї або використання у маркуваннi позначень та написiв "органiчний", "бiодинамiчний", "бiологiчний", "екологiчний", "органiк" та/або будь-яких однокореневих та/або похiдних слiв вiд цих слiв з префiксами "бiо-", "еко-" тощо будь-якими мовами, за вiдсутностi сертифiката, що засвiдчує вiдповiднiсть процесу виробництва продукцiї та її обiгу вимогам законодавства у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї, -

     тягнуть за собою накладення штрафу на юридичних осiб у розмiрi восьми мiнiмальних заробiтних плат, на фiзичних осiб - пiдприємцiв - у розмiрi п'яти мiнiмальних заробiтних плат.

     2. Органи сертифiкацiї несуть вiдповiдальнiсть за такi правопорушення:

     1) невиконання, несвоєчасне виконання законних вимог (приписiв, розпорядчих актiв) щодо усунення порушень вимог законодавства у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї -

     тягнуть за собою накладення штрафу в розмiрi восьми мiнiмальних заробiтних плат;

     2) ненадання, несвоєчасне надання або надання недостовiрної iнформацiї, передбаченої цим Законом, або звiту про виданi ними сертифiкати -

     тягнуть за собою накладення штрафу у розмiрi п'яти мiнiмальних заробiтних плат;

     3) порушення вимог цього Закону щодо сертифiкацiї органiчного виробництва та/або обiгу органiчної продукцiї, яке мало наслiдком неправомiрну видачу сертифiката, -

     тягне за собою накладення штрафу в розмiрi шiстнадцяти мiнiмальних заробiтних плат;

     4) повторне порушення вимог цього Закону щодо сертифiкацiї органiчного виробництва та/або обiгу органiчної продукцiї, яке мало наслiдком неправомiрну видачу сертифiката, -

     тягне за собою накладення штрафу в розмiрi двадцяти чотирьох мiнiмальних заробiтних плат.

     3. Особи, якi реалiзують продукцiю, марковану як органiчна, несуть вiдповiдальнiсть за такi правопорушення:

     1) введення в обiг або реалiзацiя продукцiї без сертифiката, що засвiдчує вiдповiднiсть процесу виробництва продукцiї та/або її обiгу вимогам законодавства у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї або вимогам законодавства держави походження такої продукцiї, -

     тягнуть за собою накладення штрафу на юридичних осiб у розмiрi восьми мiнiмальних заробiтних плат, на фiзичних осiб - пiдприємцiв - у розмiрi п'яти мiнiмальних заробiтних плат.

     Стаття 41. Провадження у справах про порушення законодавства у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї

     1. Провадження у справах про порушення операторами, органами сертифiкацiї та особами, що реалiзують продукцiю, марковану як органiчна, законодавства у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї здiйснюється вiдповiдно до положень статтi 66 Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин".

Роздiл X
МIЖНАРОДНЕ СПIВРОБIТНИЦТВО

     Стаття 42. Мiжнародне спiвробiтництво України у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї

     1. Мiжнародне спiвробiтництво України у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї здiйснюється шляхом:

     участi у роботi вiдповiдних мiжнародних органiзацiй;

     укладення мiжнародних угод, включаючи двостороннi угоди про взаємне визнання у сферi органiчного виробництва;

     гармонiзацiї нацiональних нормативних документiв у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї до норм та стандартiв вiдповiдних мiжнародних органiзацiй;

     адаптацiї законодавства України у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї до вiдповiдного законодавства Європейського Союзу;

     обмiну iнформацiєю у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї;

     сприяння залученню мiжнародної технiчної допомоги та iнвестицiй для становлення та розвитку органiчного виробництва та обiгу органiчної продукцiї;

     сприяння розвитку експорту та iмпорту органiчної продукцiї.

     2. Якщо мiжнародним договором України, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, встановлено iншi правила, нiж тi, що передбаченi цим Законом, застосовуються правила мiжнародного договору.

Роздiл XI
ПЕРЕХIДНI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Протягом шести мiсяцiв з дня введення в дiю цього Закону пiдприємства, установи, органiзацiї чи їхнi пiдроздiли, якi на день введення його в дiю здiйснювали свою дiяльнiсть на територiї України як органи з оцiнки вiдповiдностi вiдповiдно до Закону України "Про виробництво та обiг органiчної сiльськогосподарської продукцiї та сировини" або як органи сертифiкацiї вiдповiдно до норм та стандартiв, визнаних в iноземних державах або мiжнародних органiзацiях (далi - суб'єкти), пiдлягають включенню до Реєстру органiв сертифiкацiї на пiдставi їх заяви. Такi суб'єкти виключаються з Реєстру органiв сертифiкацiї у разi порушення ними вимог цього Закону, крiм вимог положень частин першої - третьої статтi 28 цього Закону. Виключення суб'єктiв з Реєстру органiв сертифiкацiї з пiдстав їх невiдповiдностi вимогам частин першої - третьої статтi 28 цього Закону допускається пiсля закiнчення шестимiсячного термiну, протягом якого зазначенi суб'єкти пiдлягали включенню до Реєстру органiв сертифiкацiї.

     2. Установити, що:

     1) до 1 липня 2024 року суб'єкти господарювання мають право реалiзовувати сiльськогосподарську продукцiю як органiчну та використовувати напис "органiчний продукт" у власних назвах продуктiв та торговельних марках, а також позначення та написи "органiчний", "бiодинамiчний", "бiологiчний", "екологiчний", "органiк" та/або будь-якi однокореневi та/або похiднi слова вiд цих слiв з префiксами "бiо-", "еко-", за умови наявностi чинного сертифiката, що засвiдчує виробництво та/або обiг органiчної продукцiї згiдно iз законодавством iншим, нiж законодавство України, виданого органом iноземної сертифiкацiї;

     2) до 1 сiчня 2022 року виробниками органiчної сiльськогосподарської продукцiї для цiлей Закону України "Про державну пiдтримку сiльського господарства України" вважаються оператори та суб'єкти господарювання, зазначенi в пiдпунктi 1 цього пункту.

(пункт 2 роздiлу XI у редакцiї Закону України вiд 14.07.2021р. N 1649-IX)

Роздiл XII
ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, та вводиться в дiю через один рiк з дня набрання ним чинностi, крiм пункту 4 цього роздiлу, який вводиться в дiю з дня набрання чинностi цим Законом.

     2. З дня введення в дiю цього Закону визнати таким, що втратив чиннiсть, Закон України "Про виробництво та обiг органiчної сiльськогосподарської продукцiї та сировини" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 20 - 21, ст. 721; 2015 р., N 21, ст. 133).

     3. Внести змiни до таких законiв України:

     1) пiдпункт 1 пункту 3 роздiлу XII виключено

(згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     2) частину першу статтi 3 Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2017 р., N 31, ст. 343) доповнити реченням такого змiсту: "Дiя цього Закону поширюється також на суспiльнi вiдносини, пов'язанi iз здiйсненням державного контролю за дiяльнiстю операторiв ринку, якi здiйснюють органiчне виробництво та/або обiг органiчної продукцiї, у тому числi ввезення (пересилання) на митну територiю України, з метою перевiрки цiєї дiяльностi на вiдповiднiсть законодавству про харчовi продукти та корми, здоров'я та благополуччя тварин, а також законодавству у сферi органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї".

     4. Кабiнету Мiнiстрiв України з метою створення належних умов для реалiзацiї цього Закону вжити заходiв щодо приведення у вiдповiднiсть iз цим Законом нормативно-правових актiв, забезпечивши набрання ними чинностi одночасно з введенням у дiю цього Закону, шляхом:

     1) приведення своїх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом та прийняття нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом;

     2) забезпечення приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом та прийняття ними нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом;

     3) забезпечення на момент введення в дiю цього Закону функцiонування реєстрiв операторiв, органiв сертифiкацiї, органiчного насiння i садивного матерiалу та Перелiку органiв iноземної сертифiкацiї, передбачених цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
10 липня 2018 року
N 2496-VIII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.