ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про державну пiдтримку сiльського господарства України

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 16 червня 2005 року N 2657-IV,
вiд 30 листопада 2006 року N 401-V,
вiд 4 лютого 2009 року N 922-VI,
вiд 4 червня 2009 року N 1447-VI,
вiд 22 грудня 2009 року N 1782-VI,
вiд 29 червня 2010 року N 2373-VI,
вiд 2 грудня 2010 року N 2756-VI,
вiд 23 грудня 2010 року N 2856-VI,
вiд 22 грудня 2011 року N 4216-VI,
вiд 9 лютого 2012 року N 4391-VI,
вiд 5 липня 2012 року N 5060-VI,
вiд 16 жовтня 2012 року N 5462-VI,
вiд 6 грудня 2012 року N 5518-VI,
вiд 4 липня 2013 року N 406-VII,
вiд 13 сiчня 2015 року N 87-VIII,
вiд 12 лютого 2015 року N 191-VIII,
вiд 20 грудня 2016 року N 1791-VIII,
вiд 10 липня 2018 року N 2497-VIII,
вiд 12 вересня 2019 року N 79-IX,
вiд 20 вересня 2019 року N 124-IX,
вiд 14 сiчня 2020 року N 440-IX,
вiд 16 сiчня 2020 року N 465-IX,
вiд 19 червня 2020 року N 738-IX,
вiд 5 листопада 2020 року N 985-IX

(Враховуючи змiни, внесенi Законом України вiд 5 листопада 2020 року N 985-IX, змiни, передбаченi окремими абзацами пункту 32 роздiлу III Закону України вiд 19 червня 2020 року N 738-IX з 1 липня 2021 року, внесенi не будуть)

(У текстi Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань формування та забезпечення реалiзацiї державної аграрної полiтики", "державний продовольчий резерв", "мiнiмальна закупiвельна цiна", "максимальна закупiвельна цiна", "мiнiмальна та максимальна закупiвельна цiна" та "бiржовий договiр" в усiх вiдмiнках i числах замiнено вiдповiдно словами "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної полiтики", "державний iнтервенцiйний фонд", "мiнiмальна iнтервенцiйна цiна", "максимальна iнтервенцiйна цiна", "мiнiмальна та максимальна iнтервенцiйна цiна" та "бiржовий договiр (контракт)" у вiдповiдному вiдмiнку i числi, а слова "аграрна бiржа" у всiх вiдмiнках замiнено словами "Аграрна бiржа" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 4 червня 2009 року N 1447-VI)

(У текстi Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної полiтики" в усiх вiдмiнках замiнено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики, полiтики у сферi сiльського господарства" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 16 жовтня 2012 року N 5462-VI)

Роздiл I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Цiлi та сфера застосування Закону

     1.1. Цей Закон визначає основи державної полiтики у бюджетнiй, кредитнiй, цiновiй, регуляторнiй та iнших сферах державного управлiння щодо стимулювання виробництва сiльськогосподарської продукцiї та розвитку аграрного ринку, а також забезпечення продовольчої безпеки населення.

(пункт 1.1 статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.02.2012р. N 4391-VI)

     1.2. Цей Закон не регулює питання, визначенi Земельним кодексом України.

     1.3. Основи державної полiтики пiдтримки страхування сiльськогосподарської продукцiї регулюються Законом України "Про особливостi страхування сiльськогосподарської продукцiї з державною пiдтримкою".

(статтю 1 доповнено пунктом 1.3 згiдно iз Законом України вiд 09.02.2012р. N 4391-VI)

     Стаття 2. Визначення термiнiв

     Для цiлей цього Закону термiни вживаються у такому значеннi:

     2.1. Аграрна бiржа - товарна бiржа, що функцiонує вiдповiдно до Закону України "Про товарнi бiржi" з урахуванням положень цього Закону.

(пункт 2.1 статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     2.2. Аграрний ринок - сукупнiсть правовiдносин, пов'язаних з укладенням та виконанням цивiльно-правових договорiв щодо сiльськогосподарської продукцiї.

     2.3. Термiн "базовий актив" у цьому Законi вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки".

(пункт 2.3 статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     2.31. Регулярнi торги - укладення угод кожного торгiвельного дня протягом календарного року, у тому числi товарних деривативних контрактiв, базовим активом яких є сiльськогосподарська продукцiя та/або базовим показником яких є цiна на сiльськогосподарську продукцiю або на декiлька видiв сiльськогосподарської продукцiї (iндекс).

(статтю 2 доповнено пунктом 2.31 згiдно iз Законом України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     2.4. Клiрингова дiяльнiсть за результатами регулярних торгiв, проведених на Аграрнiй бiржi, здiйснюється у порядку, встановленому Законом України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки".

(пункт 2.4 статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     2.5. Пункт 2.5 статтi 2 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 05.11.2020р. N 985-IX)

     2.51. Пункт 2.51 статтi 2 виключено

(статтю 2 доповнено пунктом 2.5.1 згiдно iз Законом України вiд 04.06.2009р. N 1447-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 05.11.2020р. N 985-IX)

     2.6. Пункт 2.6 статтi 2 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 05.11.2020р. N 985-IX)

     2.7. Маркетинговий перiод - перiод, який розпочинається з мiсяця, у якому починає поставлятися (продаватися) окремий вид продукцiї рослинництва вiдповiдного врожаю, та закiнчується останнiм числом мiсяця, що передує мiсяцю, в якому починає поставлятися (продаватися) такий самий вид продукцiї рослинництва наступного врожаю. Для iнших видiв сiльськогосподарської продукцiї маркетинговий перiод дорiвнює одному бюджетному (фiнансовому) року.

     З метою фiнансового та бюджетного планування маркетинговий перiод має бути кратним повному календарному мiсяцю.

     2.8. Мiсцевi потреби - потреби територiальної громади в обсягах сiльськогосподарської продукцiї для їх споживання бюджетними установами та органiзацiями, утримання яких здiйснюється за рахунок коштiв мiсцевого бюджету у межах власних або делегованих повноважень такої територiальної громади.

     2.9. Монiторинг аграрного ринку - система регулярних спостережень на аграрному ринку, що здiйснюється протягом маркетингового перiоду шляхом збирання, оброблення, аналiзу та висвiтлення iнформацiї про цiни попиту i обсяги товарних пропозицiй на сiльськогосподарську продукцiю та продукти її переробки з метою характеристики поточного стану ринку, прогнозування та пiдготовки пропозицiй.

(пункт 2.9 статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 04.06.2009р. N 1447-VI)

     2.10. Негайна поставка (далi - спот) - поставка товару на органiзованому аграрному ринку на умовах, що передбачають передання у власнiсть або розпорядження такого товару контрагенту протягом двох робочих днiв (якщо бiльший строк не передбачено правилами функцiонування Аграрної бiржi), наступних за днем укладення вiдповiдного цивiльно-правового договору, при виконаннi таким контрагентом його умов.

(пункт 2.4 статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     2.11. Обставини непереборної сили - обставини, що виникли внаслiдок прийняття рiшень законодавчого або нормативно-правового характеру, обов'язкових для суб'єктiв аграрного ринку згiдно iз законодавством, або тi, що виникли внаслiдок стихiйного лиха, у тому числi пожежi, повенi, посухи, заморозкiв, граду, землетрусу, вiйськових дiй або суспiльних збурень, а також з iнших обставин, якi не могли бути керованими стороною договору (контракту), включаючи втрату врожаю або його частини внаслiдок несприятливих погодних умов, раптового припинення поставки води, тепла, електроенергiї, нафтопродуктiв чи газу, не пов'язаного з несплатою їх вартостi.

     2.12. Органiзований аграрний ринок - сукупнiсть правовiдносин, пов'язаних з укладенням та виконанням цивiльно-правових договорiв, предметом яких є сiльськогосподарська продукцiя, за стандартизованими умовами та реквiзитами бiржових договорiв (контрактiв) i правилами Аграрної бiржi.

     2.13. Продовольча безпека - захищенiсть життєвих iнтересiв людини, яка виражається у гарантуваннi державою безперешкодного економiчного доступу людини до продуктiв харчування з метою пiдтримання її звичайної життєвої дiяльностi.

     2.14. Ризики органiзованого аграрного ринку - ризики невиконання умов бiржових договорiв (контрактiв), якi подiляються на системнi та стандартнi:

     а) системний аграрний ризик - ризик масового невиконання умов бiржових договорiв (контрактiв), що виникає внаслiдок дiї обставин непереборної сили, який неможливо забезпечити як бiржовими гарантiями, так i заходами державного цiнового регулювання, визначеними цим Законом;

     б) стандартний аграрний ризик - ризик, що не є системним та забезпечується системою бiржових гарантiй та/або заходами державного цiнового регулювання.

     Зазначена класифiкацiя ризикiв використовується виключно для цiлей цього Закону.

     2.15. Сiльськогосподарська продукцiя (сiльськогосподарськi товари) - товари, зазначенi у групах 1 - 24 УКТ ЗЕД згiдно iз Законом України "Про Митний тариф України", якщо при цьому такi товари (продукцiя) вирощуються, вiдгодовуються, виловлюються, збираються, виготовляються, виробляються, переробляються безпосередньо виробником цих товарiв (продукцiї), а також продукти обробки та переробки цих товарiв (продукцiї), якщо вони були виробленi на власних або орендованих потужностях (площах).

(згiдно iз Законом України вiд 05.11.2020р. N 985-IX)

     До сiльськогосподарської продукцiї (товарiв) також належать вiдходи, отриманi при виробництвi сiльськогосподарської продукцiї (товарiв), визначених у групах 1 - 24 УКТ ЗЕД згiдно iз Законом України "Про Митний тариф України", а саме: органiчнi добрива (гнiй, перегнiй, пташиний послiд, а також полова, бадилля тощо), сумiшi органiчних та мiнеральних добрив, у яких частка органiчних добрив становить бiльше 50 вiдсоткiв вiд загальної ваги таких сумiшей, а також усе бiологiчне паливо та енергiя, отриманi при переробцi та утилiзацiї сiльськогосподарської продукцiї (товарiв) та їх вiдходiв (бiогаз, бiодизель, етанол, тверде бiопаливо, у виробництвi якого була використана сiльськогосподарська продукцiя (її вiдходи) в розмiрi бiльше 50 вiдсоткiв вiд усiєї використаної продукцiї, електрична енергiя, пар, гаряча вода тощо).

     Абзац третiй пункту 2.15 статтi 2 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 02.12.2010р. N 2756-VI)

     Норми цього пункту не поширюються на виробникiв пiдакцизних товарiв, крiм пiдприємств первинного виноробства, якi поставляють виноматерiали (код УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30).

(пункт 2.15 статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 04.06.2009р. N 1447-VI)

     2.151. Сiльськогосподарський товаровиробник - юридична особа незалежно вiд органiзацiйно-правової форми або фiзична особа - пiдприємець, основною дiяльнiстю якої є виробництво сiльськогосподарської продукцiї та/або розведення, вирощування, вилов риби у внутрiшнiх водоймах (озерах, ставках та водосховищах) та її переробка на власних чи орендованих потужностях, у тому числi власновиробленої сировини на давальницьких умовах, а також здiйснення операцiй з її постачання, причому в такiй дiяльностi питома вага вартостi сiльськогосподарських товарiв/послуг становить не менше 75 вiдсоткiв вартостi всiх товарiв/послуг, поставлених протягом попереднiх 12 послiдовних звiтних податкових перiодiв сукупно.

(статтю 2 доповнено пунктом 2.151 згiдно iз Законом України вiд 16.01.2020р. N 465-IX)

     До сiльськогосподарських товаровиробникiв також належать сiмейнi фермерськi господарства, зареєстрованi платниками єдиного податку четвертої групи згiдно iз главою 1 роздiлу XIV Податкового кодексу України.

(пункт 2.151 статтi 2 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 05.11.2020р. N 985-IX)

     2.152. Сiльськогосподарське пiдприємство - юридична особа, що є сiльськогосподарським товаровиробником у розумiннi пункту 2.151 цiєї статтi.

(статтю 2 доповнено пунктом 2.152 згiдно iз Законом України вiд 16.01.2020р. N 465-IX)

     2.16. Деривативний контракт - правочин, що вiдповiдає визначенню, наведеному в Законi України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки".

(пункт 2.16 статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.12.2010р. N 2856-VI, у редакцiї Закону України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     2.17. Торгова органiзована сесiя - перiод часу, який розпочинається вiд моменту вiдкриття регулярних торгiв та закiнчується моментом їх закриття.

(пункт 2.17 статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     2.18. Торгова секцiя -частина Аграрної бiржi, де об'єктом регулярних торгiв виступають товарнi деривативи або об'єкти державного цiнового регулювання, призначенi для їх експорту.

(пункт 2.18 статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     2.19. Умови поставки - умови, визначенi у договорах (контрактах), згiдно з якими сторони мають право використовувати вiдомi мiжнароднi звичаї, рекомендацiї, правила мiжнародних органiв та органiзацiй, якщо це не заборонено прямо або у виключнiй формi цим та iншими законами України.

(абзац перший пункту 2.19 статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 05.07.2012р. N 5060-VI)

     Якщо товар продається або придбавається на Аграрнiй бiржi, то базисом поставки такого товару для цiлей визначення його цiни вважається франко-склад.

(абзац другий пункту 2.19 статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.06.2009р. N 1447-VI)

     2.20. Пункт 2.20 статтi 2 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 23.12.2010р. N 2856-VI)

     2.21. Пункт 2.21 статтi 2 виключено

(пункт 2.21 статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 04.06.2009р. N 1447-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 09.02.2012р. N 4391-VI)

     2.22. Цiна пропозицiї - цiна, офiцiйно заявлена продавцем (товаровиробником), яка зумовлює безвiдкличну пропозицiю продажу заявленого товару.

(пункт 2.22 статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 04.06.2009р. N 1447-VI)

     2.23. Цiна попиту - цiна, офiцiйно заявлена покупцем, яка зумовлює безвiдкличну пропозицiю придбати заявлений товар на умовах споту, форварду або ф'ючерсу.

     2.24. Цiна рiвноваги (фiксiнг) - цiна, яка встановлюється внаслiдок досягнення рiвноваги мiж цiною пропозицiї та цiною попиту i зазначається у зареєстрованому бiржовому договорi (контрактi).

     2.25. Податковi органи - центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, його територiальнi органи.

(статтю 2 доповнено пунктом 2.25 згiдно iз Законом України вiд 20.12.2016р. N 1791-VIII, пункт 2.25 статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     2.26. Виробники сiльськогосподарської продукцiї - сiльськогосподарськi товаровиробники, фiзичнi особи (у тому числi домогосподарства, фiзичнi особи, якi здiйснюють дiяльнiсть, пов'язану з веденням особистого селянського господарства, самозайнятi особи у сферi сiльського господарства), якi займаються сiльськогосподарською дiяльнiстю.

(статтю 2 доповнено пунктом 2.27 згiдно iз Законом України вiд 05.11.2020р. N 985-IX)

     2.28. Сiльськогосподарська дiяльнiсть - дiяльнiсть з:

     виробництва продукцiї рослинництва, зокрема рослинних культур, а також вирощування ягiд, фруктiв та овочiв, квiтiв та декоративних рослин (у вiдкритих або закритих ґрунтах), грибiв, насiння, прянощiв, саджанцiв та водоростей, а також її обробки, переробки та/або консервацiї;

     виробництва продукцiї тваринництва, зокрема свiйських сiльськогосподарських тварин, птахiвництва, кролiвництва, бджiльництва, а також розведення шовкопрядiв, хробакiв, равликiв, молюскiв, змiй та iнших плазунiв або слимакiв, iнших наземних ссавцiв, безхребетних та комах, а також її обробки, переробки та/або консервацiї;

     залiсення, у тому числi створення захисних лiсових насаджень, збирання дикорослих грибiв та ягiд, iнших дикорослих рослин, їх обробки та консервацiї;

     розведення та/або утримання, та/або вирощування, та/або вилов прiсноводної та/або морської риби, жаб, безхребетних, водоростей та iнших гiдробiонтiв;

     обробки та/або консервацiї риби або iнших прiсноводних чи морських безхребетних, iнших об'єктiв аквакультури, дикорослих водоростей;

     надання послуг сiльськогосподарського характеру (сiяння, збирання врожаю, зберiгання сiльськогосподарської продукцiї).

(статтю 2 доповнено пунктом 2.28 згiдно iз Законом України вiд 05.11.2020р. N 985-IX)

     2.29. Суб'єкт агропромислового комплексу - суб'єкт господарювання, що здiйснює свою дiяльнiсть з виробництва, переробки, збереження та реалiзацiї сiльськогосподарської продукцiї, а також матерiально-технiчного обслуговування сiльськогосподарського виробництва.

(статтю 2 доповнено пунктом 2.29 згiдно iз Законом України вiд 05.11.2020р. N 985-IX)

     Стаття 21. Принципи державної пiдтримки сiльського господарства України

     21.1. Принципами державної пiдтримки сiльського господарства України є прозорiсть та публiчнiсть, прогнозованiсть та послiдовнiсть, справедливiсть та ефективнiсть, цiльове спрямування державної пiдтримки.

     21.2. Прозорiсть та публiчнiсть державної пiдтримки забезпечуються шляхом формування, ведення та надання вiдкритого доступу до державних реєстрiв.

     21.3. Прогнозованiсть та послiдовнiсть державної пiдтримки забезпечуються шляхом створення стабiльної законодавчої та нормативно-правової бази з питань стимулювання розвитку агропромислового комплексу.

     21.4. Справедливiсть державної пiдтримки сiльського господарства України забезпечується шляхом пропорцiйностi розподiлу державної пiдтримки та обмеження максимального розмiру пiдтримки на одного виробника сiльськогосподарської продукцiї.

     Щорiчно за кожним видом державної пiдтримки один виробник сiльськогосподарської продукцiї з урахуванням пов'язаних з ним осiб у значеннi пiдпункту 14.1.159 пункту 14.1 статтi 14 Податкового кодексу України може отримати державну пiдтримку в сумi не бiльше нiж 10 тисяч розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати, встановленої на 1 сiчня вiдповiдного року. Особа, яка претендує на отримання державної пiдтримки, передбаченої цим Законом, зобов'язана повiдомити центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики, полiтики у сферi сiльського господарства, про всiх пов'язаних з нею осiб, якi протягом бюджетного року є отримувачами державної пiдтримки, а також про змiни стосовно таких пов'язаних осiб.

     21.5. Ефективнiсть державної пiдтримки сiльського господарства України забезпечується шляхом створення сприятливих умов для здiйснення сiльськогосподарської дiяльностi, пiдвищення якостi та конкурентоспроможностi сiльськогосподарської продукцiї з метою мiнiмiзацiї природно-клiматичних та економiчних ризикiв сiльськогосподарського виробництва та гарантування продовольчої безпеки держави.

     Цiльове спрямування державної пiдтримки забезпечується прiоритетним наданням державної пiдтримки малим фермерським господарствам, у тому числi сiмейним фермерським господарствам, якi мають у власностi та/або користуваннi не бiльше 100 га земель сiльськогосподарського призначення та рiчний дохiд яких вiд реалiзацiї продукцiї не перевищує 5 мiльйонiв гривень.

     Обсяг i види державної пiдтримки малим фермерським господарствам, у тому числi сiмейним фермерським господарствам, на наступний рiк розраховуються щороку виходячи з фактичної чисельностi таких господарств у поточному роцi.

     Обсяг державної пiдтримки, що залишився нерозподiленим мiж малими фермерськими господарствами, у тому числi сiмейними фермерськими господарствами, спрямовується на державну пiдтримку iнших виробникiв сiльськогосподарської продукцiї.

(роздiл I доповнено статтею 21 згiдно iз Законом України вiд 05.11.2020р. N 985-IX)

     Стаття 22. Державний аграрний реєстр

     22.1. Державний аграрний реєстр ведеться за рахунок коштiв державного бюджету з метою комплексного iнтегрування вiдомостей про виробникiв сiльськогосподарської продукцiї, їхнi майновi, земельнi, екологiчнi, трудовi, фiнансово-кредитнi та iншi права i характеристики.

     Державний аграрний реєстр ведеться шляхом добровiльного внесення виробниками сiльськогосподарської продукцiї достовiрних вiдомостей про себе та вiдображення вiдповiдних актуальних вiдомостей у Державному аграрному реєстрi в порядку його електронної iнформацiйної взаємодiї з iншими державними реєстрами та кадастрами.

     Державний аграрний реєстр використовується також для електронної взаємодiї мiж фiзичними та юридичними особами, державними органами, органами мiсцевого самоврядування, центрами надання адмiнiстративних послуг з метою реалiзацiї державної аграрної полiтики, зокрема в частинi надання державної пiдтримки виробникам сiльськогосподарської продукцiї.

     Державний аграрний реєстр є державною власнiстю, складовою Нацiонального архiвного фонду i пiдлягає довiчному зберiганню.

     Майновi права iнтелектуальної власностi на комп'ютерну програму, що забезпечує дiяльнiсть Державного аграрного реєстру, та компiляцiю даних Державного аграрного реєстру належать державi.

     Заходи iз створення, впровадження та супроводження програмного забезпечення Державного аграрного реєстру, технiчного i технологiчного забезпечення, збереження та захисту даних Державного аграрного реєстру здiйснюються вiдповiдно до законiв України "Про захист iнформацiї в iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах", "Про захист персональних даних" та iнших законодавчих актiв, що регулюють вiдповiднi правовiдносини.

     22.2. Державний аграрний реєстр функцiонує на принципах:

     єдностi методологiї ведення Державного аграрного реєстру;

     об'єктивностi, достовiрностi, актуальностi та повноти вiдомостей у Державному аграрному реєстрi;

     вiдкритостi та доступностi вiдомостей Державного аграрного реєстру, законностi їх одержання, поширення i зберiгання;

     вiдсутностi дублювання вiдомостей iнших реєстрiв, кадастрiв та iнформацiйних систем;

     обов'язковостi електронної iнформацiйної взаємодiї Державного аграрного реєстру з iншими державними реєстрами та кадастрами, що мiстять вiдомостi про виробникiв сiльськогосподарської продукцiї, за допомогою прикладного програмного iнтерфейсу та/або через систему електронної взаємодiї державних електронних iнформацiйних ресурсiв шляхом забезпечення технологiчної сумiсностi технiчних рiшень Державного аграрного реєстру з iншими державними реєстрами та кадастрами;

     документування всiх вiдомостей Державного аграрного реєстру;

     захищеностi iнформацiї Державного аграрного реєстру вiд несанкцiонованого доступу, порушення цiлiсностi вiдомостей Державного аграрного реєстру, його апаратного чи програмного забезпечення.

     22.3. Ведення Державного аграрного реєстру здiйснюється шляхом:

     внесення вiдомостей про виробникiв сiльськогосподарської продукцiї до Державного аграрного реєстру, включаючи iнформацiю про обсяги виробленої (вирощеної) ними сiльськогосподарської продукцiї, частку сiльськогосподарського товаровиробництва за попереднiй податковий (звiтний) рiк;

     ведення облiку, оброблення та систематизацiї iнформацiї про виробникiв сiльськогосподарської продукцiї вiдповiдно до цього Закону;

     внесення змiн до вiдомостей про виробникiв сiльськогосподарської продукцiї до Державного аграрного реєстру для забезпечення актуальностi таких вiдомостей;

     використання iнформацiї Державного аграрного реєстру, в тому числi iнформацiї, отриманої шляхом iнформацiйної взаємодiї Державного аграрного реєстру з iншими державними реєстрами та кадастрами, для адмiнiстрування заявок виробникiв сiльськогосподарської продукцiї на отримання державної пiдтримки, а також документiв дозвiльного характеру;

     вiдображення вiдповiдних актуальних вiдомостей у Державному аграрному реєстрi в порядку його електронної iнформацiйної взаємодiї з iншими державними реєстрами та кадастрами;

     адмiнiстрування заявок на отримання державної пiдтримки, а також документiв дозвiльного характеру за допомогою програмних засобiв ведення Державного аграрного реєстру.

     Внесення вiдомостей про виробникiв сiльськогосподарської продукцiї до Державного аграрного реєстру може здiйснюватися центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики, полiтики у сферi сiльського господарства, центром надання адмiнiстративних послуг та/або виробником сiльськогосподарської продукцiї.

     Виробники сiльськогосподарської продукцiї мають право зареєструватися (самостiйно або через центри надання адмiнiстративних послуг) у Державному аграрному реєстрi та отримати доступ до особистого електронного кабiнету та управлiння своїм профiлем.

     Доступ до особистого електронного кабiнету передбачає такi можливостi:

     внесення iнформацiї про виробника сiльськогосподарської продукцiї;

     подання та адмiнiстрування заявок виробникiв сiльськогосподарської продукцiї на отримання державної пiдтримки, а також документiв дозвiльного характеру;

     управлiння профiлем, можливiсть надання доступу до iнформацiї, що мiститься в особистому електронному кабiнетi, третiм особам;

     користування iншими програмними засобами ведення Державного аграрного реєстру.

     Iнформацiйна взаємодiя Державного аграрного реєстру з iншими державними реєстрами та кадастрами здiйснюється у спосiб забезпечення доступу до таких реєстрiв та кадастрiв через Державний аграрний реєстр шляхом внесення до Державного аграрного реєстру реєстрацiйних (реєстрацiйних, кадастрових) номерiв об'єктiв вiдповiдних реєстрiв та кадастрiв.

     Порядок ведення та адмiнiстрування Державного аграрного реєстру, а також перелiк вiдомостей Державного аграрного реєстру затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     22.4. Виробники сiльськогосподарської продукцiї, що зареєструвалися у Державному аграрному реєстрi, набувають право:

     на отримання державної пiдтримки на основi iнформацiї, що мiститься в Державному аграрному реєстрi, в тому числi iнформацiї, отриманої шляхом iнформацiйної взаємодiї Державного аграрного реєстру з iншими державними реєстрами та кадастрами, без надання вiдповiдних вiдомостей в паперовiй формi;

     на безкоштовне отримання iнформацiї стосовно себе з Державного аграрного реєстру, в тому числi iнформацiї, отриманої шляхом iнформацiйної взаємодiї з iншими державними реєстрами, з якими забезпечено технологiчну сумiснiсть технiчних рiшень Державного аграрного реєстру;

     на використання iнформацiї, що мiститься в Державному аграрному реєстрi, в тому числi iнформацiї, отриманої шляхом iнформацiйної взаємодiї Державного аграрного реєстру з iншими державними реєстрами та кадастрами, з метою отримання документiв дозвiльного характеру;

     на подання заявок на отримання державної пiдтримки, а також документiв дозвiльного характеру за допомогою програмних засобiв ведення Державного аграрного реєстру;

     на управлiння своїм профiлем в особистому електронному кабiнетi, а також надання доступу до iнформацiї, що мiститься в особистому електронному кабiнетi, та прав управлiння своїм профiлем третiм особам за їхньою згодою.

     22.5. Iнформацiя щодо внесених у Державний аграрний реєстр особистих селянських господарств, якi не зареєстрованi як фiзична особа - пiдприємець або юридична особа:

     не є пiдставою для стягнення з них податкiв та зборiв, крiм плати за землю;

     використовується органами статистики як офiцiйна та включається в офiцiйну статистичну iнформацiю;

     використовується як офiцiйна при отриманнi документiв дозвiльного та iншого характеру вiд органiв державного управлiння та органiв державної влади.

(роздiл I доповнено статтею 22 згiдно iз Законом України вiд 05.11.2020р. N 985-IX)

Роздiл II. Виключено

(роздiл II iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 30.11.2006р. N 401-V, вiд 04.02.2009р. N 922-VI, вiд 04.06.2009р. N 1447-VI, з роз'ясненнями Рiшення Конституцiйного Суду України вiд 24.11.2009р. N 29-рп/2009, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 22.12.2009р. N 1782-VI, вiд 23.12.2010р. N 2856-VI, вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, вiд 06.12.2012р. N 5518-VI, вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 20.09.2019р. N 124-IX, вiд 14.01.2020р. N 440-IX, виключено згiдно iз Законом України вiд 05.11.2020р. N 985-IX)

Роздiл III. Виключено

(роздiл III iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.06.2009р. N 1447-VI, вiд 23.12.2010р. N 2856-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 09.02.2012р. N 4391-VI)

Роздiл IV. IНШI ВИДИ ПIДТРИМКИ ВИРОБНИКIВ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦIЇ ТА АГРАРНОГО РИНКУ

     Стаття 12. Виключена

(стаття 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.06.2009р. N 1447-VI, вiд 23.12.2010р. N 2856-VI, виключена згiдно iз Законом України вiд 05.11.2020р. N 985-IX)

     Стаття 13. Фiнансова пiдтримка суб'єктiв господарювання агропромислового комплексу

(назва статтi 13 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4216-VI)

     13.1. Режим кредитної субсидiї

     13.1.1. Фiнансова пiдтримка суб'єктiв господарювання агропромислового комплексу через механiзм здешевлення кредитiв та компенсацiї лiзингових платежiв

     13.1.1. Здешевлення кредитiв здiйснюється в режимi кредитної субсидiї та полягає у субсидуваннi частини плати (процентiв) за використання кредитiв, наданих банками в нацiональнiй та iноземнiй валютi.

     13.1.2. Компенсацiя лiзингових платежiв полягає у частковому вiдшкодуваннi сплачених суб'єктами господарювання агропромислового комплексу лiзингових платежiв за придбанi технiку та/або обладнання для агропромислового комплексу на умовах фiнансового лiзингу.

(пiдпункт 13.1.1 пункту 13.1 статтi 13 у редакцiї Закону України вiд 04.06.2009р. N 1447-VI, у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4216-VI)

     13.2. Суб'єкт та об'єкт кредитної субсидiї та компенсацiї лiзингових платежiв

(назва пункту 13.2 статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4216-VI)

     13.2.1. Кредитна субсидiя та/або компенсацiя лiзингових платежiв надаються особам, якi є суб'єктами господарювання агропромислового комплексу.

     Кредитна субсидiя та/або компенсацiя лiзингових платежiв надаються суб'єктам господарювання агропромислового комплексу за кредитами, залученими в поточному роцi, перехiдними кредитами, залученими у попереднi роки, та/або договорами фiнансового лiзингу поточного чи попереднiх рокiв.

(пiдпункт 13.2.1 пункту 13.2 статтi 13 у редакцiї Законiв України вiд 04.06.2009р. N 1447-VI, вiд 22.12.2011р. N 4216-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.11.2020р. N 985-IX)

     13.2.2. Субсидуванню пiдлягає частина плати (процентiв) за кредитом, сума якого використовується за цiльовим призначенням на потреби виробництва (на розвиток агропромислового комплексу).

(пiдпункт 13.2.2 пункту 13.2 статтi 13 у редакцiї Закону України вiд 04.06.2009р. N 1447-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4216-VI)

     Компенсацiї пiдлягає частина лiзингових платежiв суб'єктiв господарювання агропромислового комплексу, сплачених вiдповiдно до договорiв фiнансового лiзингу технiки та/або обладнання для агропромислового комплексу, що використовуються зазначеними суб'єктами у господарськiй дiяльностi.

(пiдпункт 13.2.2 пункту 13.2 статтi 13 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4216-VI)

     13.2.3. Кредитна субсидiя не надається особi, яка є стороною договору заставної закупiвлi зерна (стосовно об'єкта такої закупiвлi).

     13.3. Розмiри кредитної субсидiї та компенсацiї лiзингових платежiв

(назва пункту 13.3 статтi 13 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4216-VI)

     13.3.1. Кредитна субсидiя надається у порядку та розмiрi, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України:

     а) для короткострокових кредитiв - строком до 12 календарних мiсяцiв;

     б) для середньострокових кредитiв - строком до 36 календарних мiсяцiв;

     в) для довгострокових кредитiв - строком вiд 36 календарних мiсяцiв. При цьому кредитна субсидiя за довгостроковими кредитами надається в межах 84 календарних мiсяцiв.

(абзац четвертий пiдпункту 13.3.1 пункту 13.3 статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4216-VI)

     Кредитна субсидiя надається:

     у нацiональнiй валютi - у розмiрi не менше 1,5 облiкової ставки Нацiонального банку України за короткостроковими, середньостроковими та довгостроковими кредитами, що дiє на день нарахування вiдсоткiв за користування кредитами, але не вище розмiрiв, передбачених кредитними договорами;

     в iноземнiй валютi - у розмiрi не менше 10 вiдсоткiв рiчних, але не вище розмiрiв, передбачених кредитними договорами.

     Розмiр кредитної субсидiї щорiчно оприлюднюється Кабiнетом Мiнiстрiв України не пiзнiше 1 березня поточного бюджетного року.

(абзац восьмий пiдпункту 13.3.1 пункту 13.3 статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 29.06.2010р. N 2373-VI)

     13.3.2. Кредитна субсидiя надається позичальнику щомiсяця виходячи з суми фактично сплачених вiдсоткiв за вiдповiдний перiод.

     Кредитна субсидiя надається за короткостроковими кредитами, залученими:

     для поповнення обiгових коштiв;

(абзац третiй пiдпункту 13.3.2 пункту 13.3 статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4216-VI, у редакцiї Закону України вiд 05.11.2020р. N 985-IX)

     для закупiвлi у сiльськогосподарських товаровиробникiв виробленої ними сiльськогосподарської продукцiї.

     Кредитна субсидiя надається за середньостроковими кредитами, залученими:

     для поповнення обiгових коштiв;

(пiдпункт 13.3.2 пункт 13.3 статтi 13 доповнено новим абзацом шостим згiдно iз Законом України вiд 05.11.2020р. N 985-IX, у зв'язку з цим абзаци шостий - десятий вважати вiдповiдно абзацами сьомим - одинадцятим)

     для придбання основних засобiв сiльськогосподарського виробництва;

     для здiйснення витрат, пов'язаних з будiвництвом i реконструкцiєю виробничих об'єктiв сiльськогосподарського призначення, а також з переробкою сiльськогосподарської продукцiї.

(абзац восьмий пiдпункту 13.3.2 пункту 13.3 статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4216-VI)

     Кредитна субсидiя надається за довгостроковими кредитами, залученими:

     для придбання основних засобiв сiльськогосподарського виробництва, обладнання для виробництва та переробки сiльськогосподарської продукцiї;

     для будiвництва та реконструкцiї виробничих об'єктiв (у тому числi оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї, сховищ для зберiгання зерна, овочiв та фруктiв).

     13.3.3. Кредитна субсидiя (державна пiдтримка суб'єктiв господарювання агропромислового комплексу через механiзм здешевлення кредитiв) здiйснюється у розмiрi не менш як 90 вiдсоткiв банкiвських вiдсоткiв (процентiв), за якими отриманi кредити в нацiональнiй та iноземнiй валютi на будiвництво оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї, виробничих примiщень, тваринницьких i птахiвничих комплексiв, а також на будiвництво сховищ для зберiгання зерна, овочiв та фруктiв.

(пiдпункт 13.3.3 пункту 13.3 статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 22.12.2011р. N 4216-VI, вiд 05.11.2020р. N 985-IX)

     13.3.4. Субсидуванню не пiдлягають будь-якi плати позичальником або вiд його iменi третьою особою на користь кредитора, iншi нiж проценти за кредит, залучений вiд цього кредитора.

     Субсидiя не надається позичальникам, яких визнано банкрутами, стосовно яких порушено справу про банкрутство, що перебувають у стадiї лiквiдацiї.

(пункт 13.3 статтi 13 у редакцiї Закону України вiд 04.06.2009р. N 1447-VI)

     13.3.5. Компенсацiя лiзингових платежiв надається суб'єктам господарювання агропромислового комплексу за технiку та обладнання, придбанi на умовах фiнансового лiзингу згiдно з перелiком, визначеним Кабiнетом Мiнiстрiв України, за сплаченi:

     лiзинговий платiж в обсязi 40 вiдсоткiв вартостi предмета лiзингу, до якого належать вiтчизняна технiка та/або обладнання для агропромислового комплексу чи технiка та/або обладнання для агропромислового комплексу iноземного виробництва, у разi якщо вiдповiднi аналоги не виробляються в Українi;

     комiсiйну винагороду лiзингодавцю в розмiрi пiвтори облiкової ставки Нацiонального банку України, що дiє на дату нарахування вiдсоткiв за користування предметом лiзингу, але не вище розмiрiв, передбачених договорами фiнансового лiзингу.

     Розмiр компенсацiї лiзингових платежiв щорiчно оприлюднюється Кабiнетом Мiнiстрiв України не пiзнiше 1 березня поточного бюджетного року.

(пункт 13.3 статтi 13 доповнено пiдпунктом 13.3.5 згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4216-VI)

     13.4. Цiльове використання коштiв субсидованого кредиту

     13.4.1. Короткостроковi кредити використовуються виключно на виробничi витрати.

(пiдпункт 13.4.1 пункту 13.4 статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4216-VI)

     13.4.2. Середньостроковi та довгостроковi кредити використовуються також для:

(абзац перший пiдпункту 13.4.2 пункту 13.4 статтi 13 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4216-VI)

     придбання, у тому числi на умовах фiнансового лiзингу, основних засобiв сiльськогосподарського виробництва вiтчизняного та iноземного виробництва, аналоги якого не виробляються в Українi, зокрема сiльськогосподарської i зрошувальної технiки, а також технiки та обладнання для механiзацiї процесiв у тваринництвi i птахiвництвi, обладнання для переробної галузi, обладнання для переробки сiльськогосподарських вiдходiв та сировини, вiдходiв заготiвлi деревини лiсу, у тому числi у бiопаливо та iншi альтернативнi види енергiї, згiдно з перелiком, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України;

(абзац другий пiдпункту 13.4.2 пункту 13.4 статтi 13 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4216-VI)

     витрат, пов'язаних з будiвництвом та реконструкцiєю виробничих об'єктiв сiльськогосподарського призначення, у тому числi для забезпечення переробки сiльськогосподарських вiдходiв та сировини.

     13.4.3. Розподiл коштiв, передбачених у державному бюджетi для надання фiнансової пiдтримки суб'єктам господарювання агропромислового комплексу через механiзм здешевлення кредитiв та компенсацiї лiзингових платежiв, здiйснюється в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Розпорядники бюджетних коштiв нижчого рiвня подають в установлений законодавством строк центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику, полiтику у сферi сiльського господарства, звiтнiсть про використання коштiв субсидованих кредитiв та коштiв компенсацiї лiзингових платежiв.

(абзац другий пiдпункту 13.4.3 пункту 13.4 статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)
(пiдпункт 13.4.3 пункту 13.4 статтi 13 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4216-VI)

     13.4.4. У разi виявлення фактiв нецiльового використання коштiв кредитної субсидiї припиняється надання позичальнику будь-якої державної пiдтримки протягом поточного та наступного бюджетного перiоду.

(пункт 13.4 статтi 13 у редакцiї Закону України вiд 04.06.2009р. N 1447-VI)

     13.5. Контроль та стягнення

     13.5.1. Контроль за цiльовим використанням коштiв субсидованих кредитiв здiйснюється органами державного фiнансового контролю.

(пiдпункт 13.5.1 пункту 13.5 статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     13.5.2. У разi встановлення органами державного фiнансового контролю факту незаконного одержання та/або нецiльового використання кредитної субсидiї та/або компенсацiї лiзингових платежiв стягнення здiйснюється вiдповiдно до норм чинного законодавства.

(пiдпункт 13.5.2 пункту 13.5 статтi 13 у редакцiї Законiв України вiд 04.06.2009р. N 1447-VI, вiд 22.12.2011р. N 4216-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     13.5.3. Порядок обмiну iнформацiєю та iнших взаємовiдносин мiж органами державного фiнансового контролю та податковими органами визначається постановою Кабiнету Мiнiстрiв України.

(пiдпункт 13.5.3 пункту 13.5 статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     13.6. Нормативне забезпечення

     13.6.1. Кабiнет Мiнiстрiв України щорiчно приймає постанову про режим надання кредитної субсидiї, виходячи з норм цiєї статтi.

     13.6.2. Кабiнет Мiнiстрiв України щорiчно приймає постанову про режим надання кредитної субсидiї та компенсацiї лiзингових платежiв, виходячи з норм цiєї статтi.

(згiдно iз Законом України вiд 04.06.2009р. N 1447-VI, у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4216-VI)

     Стаття 131. Додаткова фiнансова пiдтримка сiмейних фермерських господарств

     131.1. Крiм передбачених цим Законом видiв пiдтримки, сiмейним фермерським господарствам, якi зареєстрованi платниками єдиного податку четвертої групи згiдно iз главою 1 роздiлу XIV Податкового кодексу України, надається додаткова фiнансова пiдтримка через механiзм доплати на користь застрахованих осiб - членiв/голови сiмейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування у сумi:

     0,9 мiнiмального страхового внеску - перший рiк;

     0,8 мiнiмального страхового внеску - другий рiк;

     0,7 мiнiмального страхового внеску - третiй рiк;

     0,6 мiнiмального страхового внеску - четвертий рiк;

     0,5 мiнiмального страхового внеску - п'ятий рiк;

     0,4 мiнiмального страхового внеску - шостий рiк;

     0,3 мiнiмального страхового внеску - сьомий рiк;

     0,2 мiнiмального страхового внеску - восьмий рiк;

     0,1 мiнiмального страхового внеску - дев'ятий та десятий роки.

     Така фiнансова пiдтримка надається за рахунок коштiв, передбачених у Державному бюджетi України, в тому числi за рахунок коштiв, якi спрямовуються на державну пiдтримку сiльськогосподарських товаровиробникiв вiдповiдно до пункту 42 роздiлу VI Бюджетного кодексу.

     131.2. Норми пункту 131.1 цiєї статтi можуть бути застосованi кожним з членiв сiмейного фермерського господарства, в тому числi головою, один раз.

     131.3. Фiнансова пiдтримка надається зазначеному у цiй статтi сiмейному фермерському господарству виключно за умови, що його голова сплачує за себе та за кожного з членiв свого фермерського господарства (якщо вони не пiдлягають страхуванню на iнших засадах) єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування у сумi, не меншiй за:

     0,1 мiнiмального страхового внеску - перший рiк;

     0,2 мiнiмального страхового внеску - другий рiк;

     0,3 мiнiмального страхового внеску - третiй рiк;

     0,4 мiнiмального страхового внеску - четвертий рiк;

     0,5 мiнiмального страхового внеску - п'ятий рiк;

     0,6 мiнiмального страхового внеску - шостий рiк;

     0,7 мiнiмального страхового внеску - сьомий рiк;

     0,8 мiнiмального страхового внеску - восьмий рiк;

     0,9 мiнiмального страхового внеску - дев'ятий та десятий роки.

     Порядок надання передбаченої цiєю статтею фiнансової пiдтримки визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(Закон доповнено статтею 131 згiдно iз Законом України вiд 10.07.2018р. N 2497-VIII)

     Стаття 14. Дерегуляцiя українського ринку сiльськогосподарської продукцiї та заборона дискримiнацiї прав її власникiв

     14.1. Дерегуляцiя ринку сiльськогосподарської продукцiї

     14.1.1. З метою запобiгання створенню штучного дефiциту аграрної продукцiї в агроспоживаючих регiонах та спекулятивного збiльшення цiн на продукти першої необхiдностi на їх територiї забороняється введення будь-яких адмiнiстративних, кiлькiсних або якiсних обмежень при перемiщеннi аграрної продукцiї та продуктiв її переробки по всiй територiї України.

     Вважаються недiйсними i не пiдлягають виконанню акти Кабiнету Мiнiстрiв України, центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування щодо:

(абзац другий пiдпункту 14.1.1 пункту 14.1 статтi 14 у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     а) обмеження законних прав власникiв сiльськогосподарської продукцiї на вiльне володiння, користування або розпорядження нею;

     б) введення будь-яких адмiнiстративних, кiлькiсних або якiсних обмежень на безперешкодне та вiльне перемiщення сiльськогосподарської продукцiї по всiй територiї України та на експорт, за винятком випадкiв, прямо визначених цим Законом;

     в) нав'язування власнику сiльськогосподарської продукцiї конкретних покупцiв (посередникiв, переробникiв) або постачальникiв сировини, матерiально-технiчних ресурсiв чи iнших товарiв (робiт, послуг);

     г) запровадження будь-яких видiв адмiнiстративного регулювання цiн на сiльськогосподарську продукцiю (у тому числi в окремих регiонах України), не пов'язаних з виконанням норм цього Закону.

     14.1.2. Посадовi чи службовi особи, якi приймають або пiдписують рiшення, визначенi у пiдпунктi 14.1.1 цiєї статтi, чи безпосередньо їх виконують, вважаються такими, що перешкоджають законнiй пiдприємницькiй дiяльностi власника сiльськогосподарської продукцiї та умисно перевищують наданi ним повноваження, що тягне за собою вiдповiдну службову, адмiнiстративну чи кримiнальну вiдповiдальнiсть.

     14.1.3. Збитки власникiв сiльськогосподарської продукцiї, якi можуть виникнути внаслiдок прийняття рiшень, визначених у пiдпунктi 14.1.1 цiєї статтi, пiдлягають вiдшкодуванню за рахунок кошторису на утримання органу, що прийняв таке рiшення, з наступним регресним вiдшкодуванням таких збиткiв за рахунок посадової або службової особи, зазначеної у пiдпунктi 14.1.2 цiєї статтi.

     14.1.4. Якщо внаслiдок прийняття рiшень, визначених у пiдпунктi 14.1.1 цiєї статтi, орган, що їх прийняв, доручає органам охорони правопорядку виконувати чи контролювати виконання такого незаконного рiшення, то такi органи правопорядку повиннi вiдмовитися вiд такого доручення та сповiстити про це вiдповiдний орган прокуратури.

     14.2. Заборона дискримiнацiї прав власникiв сiльськогосподарської продукцiї

     14.2.1. Вартiсть електричної та теплової енергiї, природного газу, вугiлля, води, якi поставляються (продаються) виробникам сiльськогосподарської продукцiї, а також вартiсть послуг (тарифи) з транспортування сiльськогосподарської продукцiї залiзничним, авiацiйним, водним (рiчковим чи морським) та автомобiльним видами транспорту, а також з її зберiгання, навантаження, перевантаження, перевалки, iнших послуг транспортних органiзацiй (включаючи оренду або iншу плату за використання рухомого складу) встановлюються на рiвнi, що не перевищує вiдповiдний рiвень вартостi таких товарiв при їх поставцi (продажу) iншим особам або рiвень вартостi таких послуг (тарифiв) для продукцiї, iншої, нiж сiльськогосподарська.

     14.2.2. Тарифи (плата) за транспортування сiльськогосподарської продукцiї на експорт залiзничним, авiацiйним, водним (рiчковим чи морським) та автомобiльним видами транспорту, а також за їх зберiгання, навантаження, перевантаження, перевалку та iншi послуги транспортних (включаючи оренду або iншу плату за використання рухомого складу), припортових, портових чи складських органiзацiй (включаючи елеватори, зерновi склади та зерносховища) встановлюються на рiвнi тарифiв, що застосовуються при наданнi таких послуг щодо продукцiї українського виробництва, яка споживається на територiї України або перемiщується транзитом (виходячи з їх найменшої величини). Встановлення будь-яких надбавок, нацiнок або iнших видiв платежiв, додаткових до такого найменшого тарифу (плати), не припускається.

(пiдпункт 14.2.2 пункту 14.2 статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.11.2020р. N 985-IX)

     14.2.3. Перевiзники сiльськогосподарської продукцiї не мають права обумовлювати надання своїх послуг (робiт) вимогами щодо страхування будь-яких видiв ризикiв, пов'язаних iз таким перевезенням. У разi порушення цього правила вiдповiдна страхова угода вважається недiйсною, а перевiзник i страховик та/або їх посадовi (службовi) особи несуть вiдповiдальнiсть, встановлену законодавством, у тому числi за перешкоджання здiйсненню законної пiдприємницької дiяльностi.

(пiдпункт 14.2.3 пункту 14.2 статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.11.2020р. N 985-IX)

     14.2.4. Пiдпункт 14.2.4 пункту 14.2 статтi 14 виключено

(пiдпункт 14.2.4 пункту 14.2 статтi 14 у редакцiї Закону України вiд 04.02.2009р. N 922-VI, пiдпункт 14.2.4 пункту 14.2 статтi 14 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2009р. N 1782-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 05.11.2020р. N 985-IX)

     14.2.5. Кабiнет Мiнiстрiв України встановлює режим цiнового регулювання вартостi таких послуг:

     а) ветеринарної медицини (проведення лабораторних дослiджень, оформлення ветеринарного сертифiката або свiдоцтва);

     б) хлiбної iнспекцiї (огляд та оформлення сертифiкатiв);

     в) карантинної iнспекцiї (огляд та оформлення сертифiкатiв, проведення фумiгацiї);

     При цьому вартiсть таких послуг не може перевищувати цiну, розраховану за 20-вiдсотковою нормою рентабельностi до витрат, здiйснених на їх надання. Недотримання вимог цiєї статтi тягне за собою вiдповiдальнiсть, встановлену законом.

(пункт 14.2 статтi 14 доповнено пiдпунктом 14.2.5 згiдно iз Законом України вiд 04.02.2009р. N 922-VI)
(пiдпункт 14.2.5 пункту 14.2 статтi 14 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2009р. N 1782-VI))

Роздiл V. ДЕРЖАВНА ПIДТРИМКА ВИРОБНИКIВ ПРОДУКЦIЇ ТВАРИННИЦТВА

     Стаття 15. Бюджетна тваринницька дотацiя

     15.1. При плануваннi витрат державного бюджету на черговий рiк Кабiнет Мiнiстрiв України передбачає статтю видаткiв на надання дотацiй виробникам продукцiї тваринництва (далi - бюджетної дотацiї).

     Бюджетна дотацiя надається з метою пiдтримки рiвня платоспроможного попиту українських споживачiв продукцiї тваринництва та запобiгання виникненню збитковостi українських виробникiв такої продукцiї.

(абзац другий пункту 15.1 статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.06.2009р. N 1447-VI)

     15.2. Об'єктами бюджетної дотацiї є:

     велика рогата худоба;

     свинi;

     вiвцi;

     конi;

     птиця свiйська;

     кролi;

     молоко незбиране екстра, вищого, першого та другого ґатункiв (не пiддане будь-якiй обробцi, переробцi чи пакуванню для потреб подальшого продажу);

     вовна стрижена;

     кокони тутового шовкопряда;

     мед натуральний;

(пункту 15.2 статтi 15 у редакцiї Закону України вiд 04.06.2009р. N 1447-VI)

     кози.

(пункт 15.2 статтi 15 доповнено абзацом дванадцятим згiдно iз Законом України вiд 05.11.2020р. N 985-IX)

     15.3. Об'єктами спецiальної бюджетної дотацiї є:

     худоба велика рогата молочна;

     худоба велика рогата м'ясна;

     молодняк великої рогатої худоби рiзного вiку;

     конi;

     вiвцi;

     свинi;

     кози.

(пункт 15.3 статтi 15 доповнено новим абзацом восьмим згiдно iз Законом України вiд 05.11.2020р. N 985-IX, у зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим)

     До об'єктiв спецiальної бюджетної дотацiї належать також бджолина сiм'я, визначена такою вiдповiдно до Закону України "Про бджiльництво", та продукцiя шовкiвництва.

(пункту 15.3 статтi 15 у редакцiї Закону України вiд 04.06.2009р. N 1447-VI)

     15.4. Суб'єктом (отримувачем) бюджетної дотацiї або спецiальної бюджетної дотацiї є безпосереднiй виробник об'єкта такої дотацiї.

     15.5. Бюджетна дотацiя або спецiальна бюджетна дотацiя виплачується у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(пункт 15.5 статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.11.2020р. N 985-IX)

     15.6. Розмiр бюджетної дотацiї та порядок її надання встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Розподiл бюджетних коштiв, спрямованих на дотацiю для сiльськогосподарських пiдприємств, здiйснюється на рiвнi областей, мiст Києва та Севастополя.

(пункту 15.6 статтi 15 у редакцiї Закону України вiд 04.06.2009р. N 1447-VI)

     15.7. Розмiр спецiальної бюджетної дотацiї на черговий бюджетний рiк встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України у твердих сумах з розрахунку на одну голову об'єкта дотацiї, що перебуває у власностi суб'єкта дотацiї станом на початок чергового бюджетного року.

     15.8. Розрахунок розмiру бюджетної дотацiї та спецiальної бюджетної дотацiї (за їх об'єктами та сумами) надається як додаток до проекту закону України про Державний бюджет України на черговий рiк.

     15.9. Спецiальна бюджетна дотацiя надається лише по тваринах, що пройшли iдентифiкацiю та реєстрацiю вiдповiдно до закону, за умови повного впровадження системи наступного контролю за цiльовим використанням бюджетних кошiв, наданих на зазначенi потреби.

     15.10. Кабiнет Мiнiстрiв України:

     щорiчно приймає постанову з питань режиму надання бюджетної дотацiї та спецiальної бюджетної дотацiї, виходячи з норм цiєї статтi;

     за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики, полiтики у сферi сiльського господарства, установлює мiнiмально допустимий рiвень цiн на продукцiю тваринництва, який використовується як база для розрахунку дотацiй, а також для розрахунку цiни при закупiвлi продукцiї тваринництва безпосередньо у виробника.

     Стаття 16. Сертифiкацiя об'єктiв бюджетної (спецiальної бюджетної) дотацiї при їх експортi

     16.1. Пункт 16.1 статтi 16 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 04.06.2009р. N 1447-VI)

     16.2. Експортери об'єктiв бюджетної дотацiї та спецiальної бюджетної дотацiї мають право за власним бажанням або за умовами мiжнародних договорiв (контрактiв) здiйснювати сертифiкацiю таких об'єктiв.

(пункт 16.2 статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.06.2009р. N 1447-VI)

Роздiл V1. ДЕРЖАВНА ПIДТРИМКА ВИРОБНИКIВ ОКРЕМИХ ВИДIВ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦIЇ

     Стаття 161. Бюджетна дотацiя для розвитку сiльськогосподарських товаровиробникiв та стимулювання виробництва сiльськогосподарської продукцiї.

     161.1. Сiльськогосподарський товаровиробник, основною дiяльнiстю якого є постачання сiльськогосподарських товарiв/послуг, вироблених ним на власних або орендованих основних засобах, причому питома вага вартостi сiльськогосподарських товарiв/послуг становить не менше 75 вiдсоткiв вартостi всiх товарiв/послуг, поставлених ним протягом попереднiх 12 послiдовних звiтних податкових перiодiв сукупно (далi - сiльськогосподарський товаровиробник), який здiйснює види дiяльностi, визначенi пунктом 161.3 цiєї статтi, має право на бюджетну дотацiю для розвитку сiльськогосподарських товаровиробникiв та стимулювання виробництва сiльськогосподарської продукцiї (далi - бюджетна дотацiя) пiсля його внесення податковим органом до Реєстру отримувачiв бюджетної дотацiї.

(абзац перший пункту 161.1 статтi 161 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 14.01.2020р. N 440-IX, вiд 16.01.2020р. N 465-IX)

     Ця норма дiє з урахуванням того, що:

     а) для новоутвореного сiльськогосподарського товаровиробника, зареєстрованого як суб'єкт господарювання, який провадить господарську дiяльнiсть менш як 12 календарних мiсяцiв, питома вага сiльськогосподарських товарiв/послуг розраховується за результатами кожного окремого звiтного перiоду;

(абзац третiй пункту 161.1 статтi 161 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.01.2020р. N 465-IX)

     б) з метою розрахунку питомої ваги сiльськогосподарських товарiв/послуг до складу основної дiяльностi сiльськогосподарського товаровиробника не включаються оподатковуванi операцiї з постачання основних засобiв, що перебували у складi його основних засобiв не менше 12 послiдовних звiтних перiодiв сукупно, якщо такi операцiї не були постiйними i не становили окремої пiдприємницької дiяльностi;

(абзац четвертий пункту 161.1 статтi 161 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.01.2020р. N 465-IX)

     в) сiльськогосподарський товаровиробник, внесений до Реєстру отримувачiв бюджетної дотацiї, щомiсячно подає податковому органу додаток до податкової декларацiї з податку на додану вартiсть, передбачений пунктом 51 пiдроздiлу 2 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України (далi - додаток до податкової декларацiї).

(абзац п'ятий пункту 161.1 статтi 161 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     161.2. Сiльськогосподарський товаровиробник для внесення до Реєстру отримувачiв бюджетної дотацiї подає до податкового органу за мiсцем свого облiку як платника податку на додану вартiсть заяву за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову та бюджетну полiтику.

(абзац перший пункту 161.2 статтi 161 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Заява про внесення до Реєстру отримувачiв бюджетної дотацiї подається безпосередньо керiвником або представником сiльськогосподарського товаровиробника з обов'язковим документальним пiдтвердженням особи та її повноважень.

     У заявi зазначаються пiдстави для внесення сiльськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачiв бюджетної дотацiї, передбаченi пунктом 161.1 цiєї статтi, та перелiк видiв дiяльностi такого сiльськогосподарського товаровиробника, здiйснення яких дає право на отримання бюджетної дотацiї.

     Податковий орган вiдмовляє у внесеннi сiльськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачiв бюджетної дотацiї, якщо за результатами розгляду заяви встановлено, що сiльськогосподарський товаровиробник не вiдповiдає вимогам щодо питомої ваги вартостi сiльськогосподарських товарiв/послуг у вартостi всiх товарiв/послуг, поставлених сiльськогосподарським товаровиробником, встановленим пунктом 161.1 цiєї статтi, або якщо сiльськогосподарський товаровиробник не зареєстрований платником податку на додану вартiсть, або щодо такого товаровиробника прийнято рiшення про припинення.

(абзац четвертий пункту 161.2 статтi 161 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 14.01.2020р. N 440-IX, вiд 16.01.2020р. N 465-IX)

     У разi вiдсутностi пiдстав для вiдмови у внесеннi сiльськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачiв бюджетної дотацiї податковий орган зобов'язаний протягом трьох робочих днiв пiсля надходження до нього заяви внести такого сiльськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачiв бюджетної дотацiї.

(абзац п'ятий пункту 161.2 статтi 161 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Сiльськогосподарський товаровиробник виключається з Реєстру отримувачiв бюджетної дотацiї у разi, якщо:

     а) товаровиробник подає заяву про зняття його з реєстрацiї як отримувача бюджетної дотацiї;

     б) недотримання вимоги щодо питомої ваги вартостi сiльськогосподарських товарiв/послуг у вартостi всiх товарiв/послуг, поставлених сiльськогосподарським товаровиробником, передбаченої пунктом 161 цiєї статтi;

(абзац восьмий пункту 161.2 статтi 161 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.01.2020р. N 465-IX)

     в) щодо товаровиробника прийнято рiшення про його припинення шляхом лiквiдацiї або реорганiзацiї;

     г) анульовано реєстрацiю сiльськогосподарського товаровиробника платником податку на додану вартiсть.

     Виключення з Реєстру отримувачiв бюджетної дотацiї з пiдстави, визначеної у пiдпунктi "а" цього пункту, здiйснюється за заявою товаровиробника, а з пiдстав, визначених пiдпунктами "б" - "г" цього пункту, - за заявою товаровиробника або за рiшенням податкового органу.

(абзац одинадцятий пункту 161.2 статтi 161 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Форма заяви про зняття сiльськогосподарського товаровиробника з реєстрацiї як отримувача бюджетної дотацiї встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову та бюджетну полiтику.

(пункт 161.2 статтi 161 доповнено абзацом дванадцятим згiдно iз Законом України вiд 16.01.2020р. N 465-IX)

     Форми рiшення про виключення з Реєстру отримувачiв бюджетної дотацiї затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(пункт 161.2 статтi 161 доповнено абзацом тринадцятим згiдно iз Законом України вiд 16.01.2020р. N 465-IX)

     161.3. Право на отримання бюджетної дотацiї мають сiльськогосподарськi товаровиробники, якi здiйснюють такi види дiяльностi:

     161.3.1. вирощування овочiв i баштанних культур, коренеплодiв i бульбоплодiв 01.13 КВЕД у частинi:

     вирощування листкових i стеблових овочiв, таких як:

     артишоки;

     аспарагус;

     капуста;

     цвiтна капуста та броколi;

     салат-латук i цикорiй;

     шпинат;

     вирощування баштанних культур, таких як:

     огiрки та корнiшони;

     баклажани;

     помiдори;

     кавуни;

     мускуснi динi;

     iншi види баштанних культур (кабачки, гарбузи столовi тощо);

     вирощування коренеплiдних, цибулинних i бульбоплiдних овочiв, таких як:

     морква;

     турнепс;

     часник;

     цибуля (у тому числi шалот);

     цибуля-порей та iншi види цибулинних;

     iншi коренеплiднi, цибулиннi та бульбоплiднi овочi (буряк столовий тощо);

     вирощування грибiв i трюфелiв;

     вирощування цукрового буряку;

     вирощування iнших овочiв;

     вирощування коренеплiдних i бульбоплiдних культур, таких як:

     картопля;

     солодка картопля;

     манiок;

     ямс;

     iншi коренеплiднi та бульбоплiднi культури;

     161.3.2. вирощування винограду 01.21 КВЕД у частинi:

     вирощування винограду для виробництва вина та винограду столових сортiв на виноградниках;

     161.3.3. вирощування зерняткових i кiсточкових фруктiв 01.24 КВЕД у частинi:

     вирощування зерняткових i кiсточкових фруктiв:

     яблук;

     абрикосiв;

     вишень i черешень;

     персикiв i нектаринiв;

     груш i айви;

     слив i терну;

     iнших видiв зерняткових i кiсточкових фруктiв;

     161.3.4. вирощування ягiд, горiхiв та iнших фруктiв 01.25 КВЕД у частинi:

     вирощування ягiд:

     чорницi;

     смородини;

     аґрусу;

     кiвi;

     малини;

     суницi та полуницi;

     iнших видiв ягiд;

     вирощування їстiвних горiхiв:

     мигдалю;

     кеш'ю;

     каштанiв;

     фундука (лiщини);

     фiсташок;

     волоських горiхiв;

     iнших видiв їстiвних горiхiв;

     161.3.5. розведення великої рогатої худоби молочних порiд 01.41 КВЕД у частинi:

     вирощування та розведення великої рогатої худоби молочних порiд;

     одержування сирого молока корiв, у тому числi м'ясних порiд, i буйволиць;

     161.3.6. розведення iншої великої рогатої худоби та буйволiв 01.42 КВЕД у частинi:

     вирощування та розведення великої рогатої худоби та буйволiв для одержування м'яса;

     одержування сперми бугаїв для заплiднення;

     161.3.7. розведення коней та iнших тварин родини конячих 01.43 КВЕД у частинi:

     вирощування та розведення коней, вiслюкiв, мулiв i лошакiв;

     одержування сирого молока кобил i ослиць;

     161.3.8. розведення овець i кiз 01.45 КВЕД у частинi:

     вирощування та розведення овець i кiз;

     одержування сирого молока овець i кiз;

     одержування вовни овець i кiз;

     161.3.9. розведення свиней 01.46 КВЕД у частинi:

     вiдтворювання поголiв'я свиней;

     вирощування свиней;

     одержування сперми кнурiв;

     161.3.10. розведення свiйської птицi 01.47 КВЕД у частинi:

     розведення та вирощування свiйської птиц (курей, iндикiв, качок, гусей, цесарок);

     одержування яєць свiйської птицi;

     дiяльностi iнкубаторних станцiй з вирощування свiйської птицi;

     161.3.11. розведення iнших тварин 01.49 КВЕД у частинi:

     вирощування та розведення напiвсвiйських та iнших тварин:

     страусiв;

     iнших видiв птицi, наприклад перепелiв;

     комах;

     кролiв та iнших хутрових тварин з цiнним хутром;

     одержування шкур хутрових сiльськогосподарських тварин, шкiри плазунiв i птахiв у результатi дiяльностi з їх розведення на фермах;

     дiяльностi ферм iз розведення хробакiв, равликiв, молюскiв тощо;

     розведення шовкопряда, одержування коконiв шовкопряда;

     бджiльництва, одержування меду та бджолиного воску;

     161.3.12. вирощування тютюну 01.15 КВЕД у частинi:

     вирощування тютюну i махорки (крiм первинного оброблення листя тютюну - сушiння, сортування тощо);

     161.3.13. виробництво м'яса 10.11 КВЕД у частинi:

     забою худоби, оброблення та фасування м'яса: яловичини, свинини, баранини, кролятини, верблюжатини тощо;

     виробництва свiжого, охолодженого або замороженого м'яса в тушах;

     виробництва свiжого, охолодженого або замороженого м'яса у вiдрубах;

     одержування щипаної вовни;

     одержування щетини свиней;

     161.3.14. виробництво м'яса свiйської птицi 10.12 КВЕД у частинi:

     забою, оброблення та фасування м'яса свiйської птицi;

     виробництва свiжого, охолодженого або замороженого м'яса (тушки та окремi частини тушок);

     161.3.15. перероблення молока, виробництво масла та сиру 10.51 КВЕД у частинi:

     виробництва незбираного молока визначеної жирностi, пастеризованого, стерилiзованого, гомогенiзованого, топленого;

     виробництва напоїв на основi молока (кефiру, ряжанки тощо);

     виробництва вершкiв з незбираного молока, пастеризованого, стерилiзованого та гомогенiзованого;

     виробництва сметани;

     161.3.16. виробництво iнших харчових продуктiв 10.89 КВЕД у частинi:

(абзац перший пiдпункту 161.3.16 пункту 161.3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.01.2020р. N 465-IX)

     виробництва яєчних продуктiв, яєчного альбумiну, яєчного порошку.

     161.4. До Реєстру отримувачiв бюджетної дотацiї вносяться такi данi:

     1) назва сiльськогосподарського товаровиробника - отримувача бюджетної дотацiї, його податковий номер та iндивiдуальний податковий номер;

     2) дата подання заяви про внесення до Реєстру отримувачiв бюджетної дотацiї, дати включення/виключення до/з Реєстру, дати набуття/припинення статусу отримувача бюджетної дотацiї;

     3) перелiк видiв дiяльностi сiльськогосподарського товаровиробника, здiйснення яких дає право на отримання бюджетної дотацiї, та дата внесення запису про такi види дiяльностi;

     4) реквiзити поточного банкiвського рахунку отримувача бюджетної дотацiї для перерахування бюджетної дотацiї;

     5) дата та сума перерахування бюджетної дотацiї на поточний рахунок платника у банку за кожний звiтний перiод, у якому вiдбулася виплата бюджетної дотацiї.

     Взаємодiя та обмiн даними мiж вiдповiдними державними органами щодо реалiзацiї положень цiєї статтi здiйснюються з дотриманням вимог законiв щодо електронного пiдпису та електронного документообiгу.

     У разi змiни даних про отримувача бюджетної дотацiї, що стосуються найменування або податкового номера, внесення змiн до Реєстру отримувачiв бюджетної дотацiї здiйснюється на пiдставi вiдомостей iз Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань без подання заяви.

     У разi змiни iнших даних про отримувача, що мiстяться у Реєстрi отримувачiв бюджетної дотацiї, сiльськогосподарський товаровиробник подає вiдповiдно до пункту 161.2 цiєї статтi заяву протягом 10 робочих днiв, що настають за днем, коли змiнилися данi про отримувача або виникли iншi пiдстави для перереєстрацiї.

     Порядок ведення та форма Реєстру отримувачiв бюджетної дотацiї, а також порядок надання вiдповiдної iнформацiї центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, та центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(абзац десятий пункту 161.4 статтi 161 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     161.5. Данi Реєстру отримувачiв бюджетної дотацiї, передбаченi пунктом 161.4 цiєї статтi, крiм пiдпунктiв 4 та 5 в частинi реквiзитiв рахункiв сiльськогосподарського товаровиробника для перерахування бюджетної дотацiї, не є iнформацiєю з обмеженим доступом та пiдлягають щоденному, крiм вихiдних, святкових та неробочих днiв, оприлюдненню на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику.

(пункт 161.5 статтi 161 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     161.6. За бюджетною програмою центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну аграрну полiтику, на пiдставi даних Реєстру отримувачiв бюджетної дотацiї та iнформацiї центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, органи, що здiйснюють казначейське обслуговування бюджетних коштiв, в автоматичному режимi здiйснюють розподiл такої дотацiї мiж отримувачами.

(абзац перший пункту 161.6 статтi 161 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     З 1 сiчня 2018 року розподiл бюджетної дотацiї здiйснюється у сумi не бiльше нiж 150 мiльйонiв гривень на одного сiльськогосподарського товаровиробника на рiк з урахуванням пов'язаних з таким товаровиробником осiб у значеннi пiдпункту 14.1.159 пункту 14.1 статтi 14 Податкового кодексу України.

     Особа, яка претендує на отримання державної пiдтримки, передбаченої цим роздiлом, зобов'язана повiдомити центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, про всiх пов'язаних з нею осiб, якi протягом бюджетного року є отримувачами державної пiдтримки, передбаченої цим роздiлом, а також про змiни щодо таких пов'язаних осiб.

(пункт 161.6 статтi 161 доповнено новим абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 16.01.2020р. N 465-IX, у зв'язку з цим абзац третiй вважати абзацом четвертим)

     Порядок розподiлу бюджетної дотацiї для розвитку сiльськогосподарських товаровиробникiв та стимулювання виробництва сiльськогосподарської продукцiї затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(Закон доповнено роздiлом V1 згiдно iз Законом України вiд 20.12.2016р. N 1791-VIII)

     Стаття 162. Державна пiдтримка виробникiв плодiв, ягiд, винограду, хмелю та аквакультури

     162.1. Виробникам, якi закладають плодово-ягiднi насадження, виноградники та хмiльники, вирощують овочi, державна пiдтримка надається для часткової компенсацiї витрат, понесених на:

     придбання садивного матерiалу;

     проведення робiт та придбання матерiалiв для спорудження шпалер i встановлення систем краплинного зрошення.

     162.2. Виробникам плодiв, ягiд, винограду, хмелю та овочiв, якi займаються сiльськогосподарською дiяльнiстю з обробки, переробки та/або консервацiї плодiв, ягiд, винограду, хмелю та овочiв, державна пiдтримка надається для компенсацiї до 50 вiдсоткiв вартостi з урахуванням обмежень, зазначених в абзацi другому пункту 21.4. статтi 21 цього Закону:

     нового будiвництва холодильникiв для зберiгання плодiв, ягiд, столових сортiв винограду, хмелю та овочiв власного виробництва, цехiв первинної переробки винограду, плодiв, ягiд та овочiв власного виробництва, об'єктiв iз заморожування плодово-ягiдної продукцiї;

     придбання лiнiй товарної обробки плодiв, ягiд та овочiв, автоматизованих лiнiй з висушування плодiв, ягiд та хмелю власного виробництва, лiнiй з переробки власно вирощених плодiв, ягiд, овочiв та технiчних сортiв винограду на соки, пюре, виноматерiали.

     162.3. Виробникам, якi займаються сiльськогосподарською дiяльнiстю з розведення та/або утримання, та/або вирощування, та/або вилову прiсноводної та/або морської риби, жаб, безхребетних, водоростей та iнших гiдробiонтiв, державна пiдтримка надається шляхом:

     часткової компенсацiї до 30 вiдсоткiв витрат з урахуванням обмежень, зазначених в абзацi другому пункту 21.4 статтi 21 цього Закону, понесених на таку дiяльнiсть;

     надання дотацiї на одиницю виробленої продукцiї або площу водного об'єкта.

(роздiл V1 доповнено статтею 162 згiдно iз Законом України вiд 05.11.2020р. N 985-IX)

Роздiл VI. IНШI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 17. Аграрнi бiржi

(назва статтi 17 у редакцiї Законiв України вiд 04.02.2009р. N 922-VI, вiд 22.12.2009р. N 1782-VI)

     17.1. Аграрна бiржа створюється згiдно iз Законом України "Про товарну бiржу", з урахуванням того, що на виняток з положень такого закону:

(пункт 17.1 статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.02.2009р. N 922-VI, вiд 04.06.2009р. N 1447-VI, з роз'ясненнями Рiшення Конституцiйного Суду України вiд 24.11.2009р. N 29-рп/2009, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2009р. N 1782-VI, у редакцiї Законiв України вiд 19.06.2020р. N 738-IX, вiд 05.11.2020р. N 985-IX)

     17.2. Пункт 17.2 статтi 17 виключено

(пункт 17.2 статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.06.2009р. N 1447-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 05.11.2020р. N 985-IX)

     17.3. Пункт 17.3 статтi 17 виключено

(пункт 17.3 статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.06.2009р. N 1447-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 05.11.2020р. N 985-IX)

     17.4. Пункт 17.4 статтi 17 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 05.11.2020р. N 985-IX)

     17.5. Пункт 17.5 статтi 17 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 05.11.2020р. N 985-IX)

     17.6. Пункт 17.6 статтi 17 виключено

(пункт 17.6 статтi 17 у редакцiї Закону України вiд 04.06.2009р. N 1447-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 05.11.2020р. N 985-IX)

     17.7. Контроль за дiяльнiстю Аграрної бiржi здiйснюють:

     а) у сферi дiяльностi органiзованого товарного ринку - Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку;

(пiдпункт "а" пункту 17.7 статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, у редакцiї Закону України вiд 12.09.2019р. N 79-IX, у редакцiї Законiв України вiд 19.06.2020р. N 738-IX, вiд 05.11.2020р. N 985-IX)

     б) у сферi надання кредитних та тваринницьких дотацiй - центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику, полiтику у сферi сiльського господарства, та центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв.

(пiдпункт "б" пункту 17.7 статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     в) пiдпункт "в" пункту 17.7 статтi 17 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 05.11.2020р. N 985-IX)

     Стаття 171. Виключена

(Закон доповнено статтею 171 згiдно iз Законом України вiд 04.06.2009р. N 1447-VI, статтю 171 виключено згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     Стаття 172. Iншi види державної пiдтримки сiльськогосподарських товаровиробникiв

     172.1. Пiдтримка сiльськогосподарських товаровиробникiв незалежно вiд виду та обсягу продукцiї, яку вони виробляють, може надаватися шляхом:

     видiлення бюджетних субсидiй з розрахунку на одиницю оброблюваних угiдь;

     часткового бюджетного вiдшкодування вартостi висiяного високорепродукцiйного насiння сiльськогосподарських культур;

     виконання цiльових державних програм, спрямованих на пiдвищення родючостi ґрунтiв, боротьбу iз шкiдниками та хворобами сiльськогосподарських рослин i тварин, ведення сiльського господарства на радiацiйно забруднених територiях.

     172.2. Держава забезпечує пiдтримку у формi застосування державних закупiвель зерна на умовах ф'ючерсiв та/або форвардiв на органiзованому товарному ринку України.

(пункт 172.2 статтi 17 у редакцiї Закону України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     172.3. Сiльськогосподарським товаровиробникам (в обсязi до 50 вiдсоткiв) та сiльськогосподарським кооперативам (в обсязi до 70 вiдсоткiв) вiдшкодовується вартiсть будiвництва та реконструкцiї тваринницьких ферм i комплексiв для утримання сiльськогосподарських тварин та птицi, рибницьких господарств, пасiк, доїльних залiв, об'єктiв з переробки та зберiгання сiльськогосподарської продукцiї та/або побiчних продуктiв тваринного походження, що належать до II та III категорiй, а також вартiсть закупiвлi технiки, механiзмiв та обладнання для виробництва та переробки сiльськогосподарської продукцiї.

     Розмiр зазначеної у цьому пунктi державної допомоги не може перевищувати максимального розмiру пiдтримки на одного виробника сiльськогосподарської продукцiї, зазначеного в абзацi другому пункту 21.4 статтi 21 цього Закону.

(пункт 172.3 статтi 172 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.01.2015р. N 87-VIII, у редакцiї Закону України вiд 05.11.2020р. N 985-IX)

     172.4. Пiдтримка виробникiв продукцiї тваринництва здiйснюється також шляхом часткового вiдшкодування до 80 вiдсоткiв вартостi племiнних (генетичних) ресурсiв з урахуванням обмежень, зазначених в абзацi другому пункту 21.4 статтi 21 цього Закону, здешевлення вартостi засобiв iдентифiкацiї та реєстрацiї сiльськогосподарських тварин.

(пункт 172.4 статтi 172 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.11.2020р. N 985-IX)

     172.5. Державна пiдтримка передбачає компенсацiю та вiдшкодування за рахунок коштiв державного бюджету сiльськогосподарським товаровиробникам вартостi збудованих у сiльськiй мiсцевостi соцiально-побутових об'єктiв (житловi будинки, гуртожитки, дитячi садки та ясла, школи, медичнi пункти), iнженерно-технiчних комунiкацiй (дороги, водопровiднi, каналiзацiйнi, газовi мережi та мережi електропередачi, альтернативних видiв тепло- та енергопостачання) за умови, що вони забезпечують дiяльнiсть цих соцiально-побутових об'єктiв. При цьому збудованi сiльськогосподарськими товаровиробниками соцiально-побутовi об'єкти та iнженерно-технiчнi комунiкацiї, на якi сiльськогосподарськi товаровиробники отримали компенсацiю, не можуть бути проданi (реалiзованi, переданi в заставу або будь-яким iншим чином вiдчуженi) i використовуються виключно за призначенням. Порядок використання бюджетних коштiв визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     172.6. Держава забезпечує пiдтримку надання послуг з маркетингу та просування продукцiї на ринок (створення i пiдтримка розвитку оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї, державної системи монiторингу аграрного ринку, регулярних торгiв продукцiєю i товарними деривативами, заготiвельно-збутових, переробних, постачальницьких та iнших обслуговуючих пiдприємств та органiзацiй у сферi агропромислового комплексу, органiзацiя виставок i виставкових заходiв).

(пункт 172.6 статтi 172 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 19.06.2020р. N 738-IX, вiд 05.11.2020р. N 985-IX)

     172.7. Держава забезпечує пiдтримку заходiв, пов'язаних iз забезпеченням контролю якостi та безпеки продуктiв харчування.

     Порядок надання вищезазначених видiв пiдтримки визначається постановами Кабiнету Мiнiстрiв України.

(Закон доповнено статтею 172 згiдно iз Законом України вiд 04.06.2009р. N 1447-VI)

     172.8. Сiльськогосподарським товаровиробникам можуть вiдшкодовуватися втрати вiд пошкодження посiвiв сiльськогосподарських культур внаслiдок надзвичайних ситуацiй техногенного та природного характеру. Вiдшкодування здiйснюється шляхом виплати бюджетної дотацiї на одиницю пошкоджених угiдь.

     Для отримання сiльськогосподарськими товаровиробниками та сiльськогосподарськими кооперативами, якi постраждали вiд надзвичайних ситуацiй природного характеру, кредитiв можуть надаватися державнi гарантiї у порядку, передбаченому Бюджетним кодексом України, та згiдно iз законом про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк.

(статтю 172 доповнено пунктом 172.8 згiдно iз Законом України вiд 05.11.2020р. N 985-IX)

     172.9. Державна пiдтримка виробникiв органiчної сiльськогосподарської продукцiї здiйснюється шляхом:

     видiлення бюджетних субсидiй з розрахунку на одиницю оброблюваних угiдь та/або одну голову великої рогатої худоби;

     вiдшкодування до 30 вiдсоткiв вартостi витрат на проведення сертифiкацiї органiчного виробництва;

     вiдшкодування до 30 вiдсоткiв вартостi витрат на придбання дозволених для використання засобiв захисту рослин та добрив, насiння, садивного матерiалу та кормiв.

(статтю 172 доповнено пунктом 172.9 згiдно iз Законом України вiд 05.11.2020р. N 985-IX)

     172.10. Сiльськогосподарським товаровиробникам, якi використовують мелiорованi землi, може надаватися державна пiдтримка у виглядi бюджетної дотацiї, в тому числi на компенсацiю вартостi електроенергiї, що витрачається для подачi води для поливу. Вiдшкодування здiйснюється шляхом виплати бюджетної дотацiї на одиницю оброблюваних угiдь.

(статтю 172 доповнено пунктом 172.10 згiдно iз Законом України вiд 05.11.2020р. N 985-IX)

     172.11. Держава забезпечує пiдтримку сiльськогосподарської дорадчої дiяльностi шляхом часткової компенсацiї сiльськогосподарським дорадчим службам понесених ними витрат при наданнi сiльськогосподарських дорадчих послуг суб'єктам господарювання, якi здiйснюють дiяльнiсть у сiльськiй мiсцевостi, та сiльському населенню.

(статтю 172 доповнено пунктом 172.11 згiдно iз Законом України вiд 05.11.2020р. N 985-IX)

     172.12. Держава забезпечує пiдтримку виробникiв сiльськогосподарської продукцiї, що здiйснюють утримання та збереження полезахисних лiсових смуг, розташованих на землях сiльськогосподарського призначення. Порядок надання зазначеного виду пiдтримки визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(статтю 172 доповнено пунктом 172.12 згiдно iз Законом України вiд 05.11.2020р. N 985-IX)

     Стаття 18. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2005 року з урахуванням норм пунктiв 2-9 цiєї статтi.

     2. Щорiчно, при розробцi проекту державного бюджету на черговий рiк, Кабiнет Мiнiстрiв України:

     а) визначає розмiр видаткiв на реалiзацiю заходiв, передбачених цим Законом, а також доцiльнiсть запровадження окремих видiв режимiв дотацiй (субсидiй) та їх розмiр;

     б) встановлює форми статистичної та фiнансової звiтностi, достатньої для визначення розмiру мiнiмальної або максимальної цiни, дотацiї (субсидiї), розробляє програму монiторингу цiн аграрного ринку України.

     3. Аграрна бiржа пiдлягає державнiй реєстрацiї до 1 жовтня 2004 року. Первинний внесок до статутного фонду Аграрної бiржi здiйснюється Аграрним фондом у встановленi цим Законом строки.

     4. Виплата страхових субсидiй за рахунок ФАСС здiйснюється за страховими договорами, за якими страховi внески були здiйсненi пiсля початку застосування норм цього Закону.

     5. Пункт 5 статтi 18 виключено

(пункт 5 статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.06.2005р. N 2657-IV, виключено згiдно iз Законом України вiд 04.02.2009р. N 922-VI)
(пункт 5 статтi 18 виключено згiдно iз Законом України вiд 22.12.2009р. N 1782-VI)

     6. Для першого маркетингового перiоду пiсля набрання чинностi цим Законом максимальна iнтервенцiйна цiна встановлюється постановою Кабiнету Мiнiстрiв України у вiдсотковому вiдношеннi до встановленого рiвня мiнiмальної iнтервенцiйної цiни (в розрiзi окремих об'єктiв державного цiнового регулювання).

     7. У 2005 роцi державний iнтервенцiйний фонд формується у таких обсягах:

     а) пшениця i сумiш пшеницi та жита (меслин), та жито (коди УКТ ЗЕД 1001, 1002 00 00 00) - сукупно 1,5 млн тонн;

     б) цукор тiльки з цукрових бурякiв (код УКТ ЗЕД 1701 12) - 180 тис. тонн.

     8. Норми iнших нормативно-правових актiв дiють у частинах, якi не суперечать нормам цього Закону.

     9. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     а) протягом двох мiсяцiв пiсля набрання чинностi цим Законом привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом, забезпечити приведення нормативно-правових актiв, виданих центральними органами виконавчої влади, у вiдповiднiсть iз цим Законом та прийняти вiдповiднi нормативно-правовi акти для забезпечення реалiзацiї норм цього Закону;

     б) до 1 жовтня 2004 року подати на розгляд Верховної Ради України проект закону щодо внесення змiн до законiв та iнших законодавчих актiв, якi випливають з норм цього Закону.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
24 червня 2004 року
N 1877-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.