ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України щодо вдосконалення адмiнiстрування податкiв, усунення технiчних та логiчних неузгодженостей у податковому законодавствi

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. У Законi України "Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробiв та пального" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 46, ст. 345 iз наступними змiнами):

     1) у назвi слова "та пального" замiнити словами "рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального";

     2) абзац перший преамбули пiсля слiв "тютюновими виробами" доповнити словами "рiдинами, що використовуються в електронних сигаретах";

     3) у статтi 1:

     в абзацi чотирнадцятому:

     пiсля слiв "для тютюнових виробiв" доповнити словами "рiдин, що використовуються в електронних сигаретах";

     пiсля слiв "реєстраторами розрахункових операцiй" доповнити словами "програмними реєстраторами розрахункових операцiй";

     слова "виручка вiд продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробiв" замiнити словами "виручка вiд продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробiв та рiдин, що використовуються в електронних сигаретах";

     в абзацi шiстнадцятому слова "алкогольними напоями та тютюновими виробами" замiнити словами "алкогольними напоями, тютюновими виробами та рiдинами, що використовуються в електронних сигаретах";

     в абзацi дев'ятнадцятому слова "алкогольних напоїв та тютюнових виробiв" замiнити словами "алкогольних напоїв, тютюнових виробiв та рiдин, що використовуються в електронних сигаретах";

     доповнити абзацом такого змiсту:

     "Термiн "рiдини, що використовуються в електронних сигаретах" вживається в цьому Законi у значеннi, наведеному в Податковому кодексi України";

     4) у статтi 2:

     у назвi слова "алкогольних напоїв та тютюнових виробiв" замiнити словами "алкогольних напоїв, тютюнових виробiв, рiдин, що використовуються в електронних сигаретах";

     пiсля частини шостої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Виробництво рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, здiйснюється суб'єктами господарювання незалежно вiд форми власностi за умови одержання лiцензiї".

     У зв'язку з цим частини сьому - двадцять першу вважати вiдповiдно частинами восьмою - двадцять другою;

     у текстi статтi слова "орган доходiв i зборiв" у всiх вiдмiнках i числах замiнити словами "податковий орган" у вiдповiдному вiдмiнку i числi;

     5) у статтi 3:

     у назвi слова "алкогольних напоїв та тютюнових виробiв" замiнити словами "алкогольних напоїв, тютюнових виробiв, рiдин, що використовуються в електронних сигаретах";

     у частинах першiй i третiй слова "алкогольних напоїв та тютюнових виробiв" замiнити словами "алкогольних напоїв, тютюнових виробiв та рiдин, що використовуються в електронних сигаретах";

     пiсля частини п'ятої доповнити двома новими частинами такого змiсту:

     "Суб'єкти господарювання, якi здiйснюють виробництво рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, копiї зазначених документiв не подають.

     Для отримання лiцензiї на право виробництва рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, суб'єкт господарювання подає до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, заяву, до якої додається документ, що пiдтверджує внесення рiчної плати за лiцензiю. У такiй заявi зазначаються:

     найменування суб'єкта господарювання, код ЄДРПОУ (для фiзичних осiб - суб'єктiв господарювання - прiзвище, iм'я, по батьковi, номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки та повiдомили про це вiдповiдний податковий орган i мають вiдмiтку в паспортi);

     адреса мiсця виробництва рiдини, що використовується в електронних сигаретах".

     У зв'язку з цим частини шосту - двадцять третю вважати вiдповiдно частинами восьмою - двадцять п'ятою;

     у частинi двадцять п'ятiй слова "алкогольних напоїв та тютюнових виробiв" замiнити словами "алкогольних напоїв, тютюнових виробiв, рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, i пального";

     у текстi статтi слова "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику" у всiх вiдмiнках i числах замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику" у вiдповiдному вiдмiнку i числi;

     6) у статтi 4:

     у назвi слова "алкогольних напоїв та тютюнових виробiв i пального" замiнити словами "алкогольних напоїв, тютюнових виробiв, рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, i пального";

     частину першу пiсля слiв "алкогольних напоїв, тютюнових виробiв" доповнити словами "рiдин, що використовуються в електронних сигаретах";

     7) у статтi 7:

     у назвi слова "алкогольних напоїв та тютюнових виробiв" замiнити словами "алкогольних напоїв, тютюнових виробiв i рiдин, що використовуються в електронних сигаретах";

     частину третю пiсля слiв "тютюнових виробiв" доповнити словами "рiдин, що використовуються в електронних сигаретах";

     8) у назвi роздiлу IV слова "алкогольними напоями та тютюновими виробами i пальним та зберiгання пального" замiнити словами "алкогольними напоями, тютюновими виробами, рiдинами, що використовуються в електронних сигаретах, пальним та зберiгання пального";

     9) у статтi 14:

     у частинi першiй:

     перше речення доповнити словами "такого спирту";

     друге речення доповнити словами "таким спиртом";

     третє речення пiсля слiв "на право оптової торгiвлi" доповнити словами "спиртом етиловим";

     у частинi восьмiй:

     перше речення виключити;

     у другому реченнi слова "Дозвiл на вiдпуск" замiнити словом "Вiдпуск", а слово "надається" замiнити словом "здiйснюється";

     10) у статтi 15:

     назву пiсля слiв "тютюновими виробами" доповнити словами "рiдинами, що використовуються в електронних сигаретах";

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Iмпорт, експорт алкогольних напоїв, тютюнових виробiв, рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, здiйснюються суб'єктами господарювання (у тому числi iноземними суб'єктами господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва) всiх форм власностi без наявностi лiцензiї. Оптова торгiвля на територiї України алкогольними напоями, тютюновими виробами, рiдинами, що використовуються в електронних сигаретах, здiйснюється за наявностi у суб'єктiв господарювання (у тому числi iноземних суб'єктiв господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва) всiх форм власностi лiцензiї на оптову торгiвлю алкогольними напоями, тютюновими виробами, рiдинами, що використовуються в електронних сигаретах. Оптова торгiвля пальним та зберiгання пального здiйснюються суб'єктами господарювання (у тому числi iноземними суб'єктами господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва) всiх форм власностi за наявностi лiцензiї";

     частину шосту пiсля абзацу третього доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "рiдинами, що використовуються в електронних сигаретах, - 780 гривень".

     У зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим - восьмим;

     частину тринадцяту пiсля слiв "крiм виробництва вин виноградних, вин плодово-ягiдних або напоїв медових iз виноматерiалiв виключно власного виробництва" доповнити словами "рiдин, що використовуються в електронних сигаретах";

     частину вiсiмнадцяту викласти в такiй редакцiї:

     "Вiдвантаження алкогольних напоїв, тютюнових виробiв, рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, що призначенi для реалiзацiї магазинами безмитної торгiвлi, здiйснюється суб'єктами господарювання (у тому числi iноземними суб'єктами господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва), якi отримали лiцензiю на оптову торгiвлю алкогольними напоями або тютюновими виробами, або рiдинами, що використовуються в електронних сигаретах, з оформленням вантажної митної декларацiї, при цьому мiнiмальнi оптово-вiдпускнi цiни для алкогольних напоїв не застосовуються";

     частину двадцяту пiсля слiв "або тютюновими виробами" доповнити словами "або рiдинами, що використовуються в електронних сигаретах";

     пiсля частини двадцять другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Плата за лiцензiю на роздрiбну торгiвлю рiдинами, що використовуються в електронних сигаретах, становить 780 гривень на кожне мiсце торгiвлi. Суб'єкти господарювання, якi отримали лiцензiю на роздрiбну торгiвлю тютюновими виробами, мають право продавати рiдини, що використовуються в електронних сигаретах, без отримання окремої лiцензiї на право роздрiбної торгiвлi такими рiдинами".

     У зв'язку з цим частини двадцять третю - шiстдесят четверту вважати вiдповiдно частинами двадцять четвертою - шiстдесят п'ятою;

     у частинi двадцять восьмiй слова "алкогольними напоями i тютюновими виробами" замiнити словами "алкогольними напоями, тютюновими виробами, рiдинами, що використовуються в електронних сигаретах";

     у частинi тридцятiй слова "алкогольними напоями i тютюновими виробами" замiнити словами "алкогольними напоями, тютюновими виробами, рiдинами, що використовуються в електронних сигаретах";

     у частинi тридцять другiй слова "алкогольними напоями i тютюновими виробами" замiнити словами "алкогольними напоями, тютюновими виробами, рiдинами, що використовуються в електронних сигаретах";

     у частинi тридцять четвертiй слова "алкогольними напоями, тютюновими виробами" замiнити словами "алкогольними напоями, тютюновими виробами, рiдинами, що використовуються в електронних сигаретах";

     у частинi тридцять шостiй:

     пiсля слiв "алкогольними напоями" доповнити словами "тютюновими виробами, рiдинами, що використовуються в електронних сигаретах";

     пiсля слiв "перелiк реєстраторiв розрахункових операцiй" доповнити словами "програмних реєстраторiв розрахункових операцiй";

     пiсля слiв "номери посвiдчень реєстраторiв розрахункових операцiй (книг облiку розрахункових операцiй)" доповнити словами "фiскальнi номери програмних реєстраторiв розрахункових операцiй";

     слова "органах державної фiскальної служби" замiнити словами "податкових органах";

     частину тридцять сьому виключити;

     у частинi тридцять восьмiй:

     слова "алкогольними напоями або" замiнити словами "алкогольними напоями, тютюновими виробами, рiдинами, що використовуються в електронних сигаретах";

     пiсля слiв "дата виготовлення" доповнити словами "фiскальнi номери програмних реєстраторiв розрахункових операцiй";

     частини сорок четверту i сорок п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "Суб'єкти господарювання, що здiйснюють зберiгання пального, яке не реалiзовується iншим особам i використовується виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки, копiї зазначених документiв не подають. Такi суб'єкти господарювання у заявi зазначають про використання пального для потреб власного споживання чи переробки, загальну мiсткiсть резервуарiв та ємностей, що використовуються для зберiгання пального, та їх фактичне мiсцезнаходження.

     Пiсля видачi/призупинення/анулювання лiцензiї на право оптової або роздрiбної торгiвлi пальним або на зберiгання пального податковий орган вносить вiдповiднi вiдомостi до Єдиного реєстру лiцензiатiв та мiсць обiгу пального не пiзнiше наступного робочого дня з дня видачi/призупинення/анулювання вiдповiдної лiцензiї";

     абзаци шостий - восьмий частини сорок дев'ятої викласти в такiй редакцiї:

     "рiшення суду про встановлення факту торгiвлi суб'єктом господарювання (у тому числi iноземним суб'єктом господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) алкогольними напоями, тютюновими виробами, рiдинами, що використовуються в електронних сигаретах, без марок акцизного податку;

     рiшення суду про встановлення факту перемiщення суб'єктом господарювання (у тому числi iноземним суб'єктом господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) алкогольних напоїв, тютюнових виробiв, рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, поза митним контролем;

     порушення вимог статтi 153 цього Закону щодо продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробiв, рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, особам, якi не досягли 18 рокiв, або у не визначених для цього мiсцях";

     частину шiстдесят третю викласти в такiй редакцiї:

     "Забороняється сплата акцизного податку з алкогольних напоїв, тютюнових виробiв, рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, пального шляхом взаємних залiкiв, зустрiчних зобов'язань, векселями та в iнших формах, якi не передбачають сплату такого акцизного податку коштами";

     у текстi слова "органи доходiв i зборiв" та "органи державної фiскальної служби" у всiх вiдмiнках i числах замiнити словами "податковi органи" у вiдповiдному вiдмiнку i числi, а слова "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику" у всiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику" у вiдповiдному вiдмiнку;

     11) у назвi, частинах другiй i дев'ятiй статтi 152 слова "тютюнових виробiв" у всiх вiдмiнках замiнити словами "тютюнових виробiв, рiдин, що використовуються в електронних сигаретах" у вiдповiдному вiдмiнку;

     12) у назвi, абзацi першому частини першої, частинах четвертiй i п'ятiй статтi 153 слова "тютюнових виробiв" у всiх вiдмiнках замiнити словами "тютюнових виробiв, рiдин, що використовуються в електронних сигаретах" у вiдповiдному вiдмiнку;

     13) у назвi та текстi статтi 16 слова "тютюновi вироби" у всiх вiдмiнках замiнити словами "тютюновi вироби, рiдини, що використовуються в електронних сигаретах" у вiдповiдному вiдмiнку;

     14) у статтi 17:

     у частинi першiй слова "алкогольними напоями та тютюновими виробами" замiнити словами "алкогольними напоями, тютюновими виробами, рiдинами, що використовуються в електронних сигаретах";

     у частинi другiй:

     пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "виробництва рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, без наявностi лiцензiї - 200 вiдсоткiв вартостi виробленої продукцiї, але не менше 20000 гривень".

     У зв'язку з цим абзаци другий - двадцять шостий вважати вiдповiдно абзацами третiм - двадцять сьомим;

     в абзацi сьомому слова "алкогольними напоями та тютюновими виробами" замiнити словами "алкогольними напоями, тютюновими виробами та рiдинами, що використовуються в електронних сигаретах";

     в абзацi двадцятому слова "спирту етилового" виключити;

     абзац двадцять третiй викласти в такiй редакцiї:

     "надання послуг iз зберiгання пального iншим суб'єктам господарювання та/або реалiзацiя пального iншим особам на пiдставi лiцензiї на право зберiгання пального, отриманої вiдповiдно до статтi 15 цього Закону, - 500000 гривень";

     у текстi слова "орган доходiв i зборiв" у всiх вiдмiнках i числах замiнити словами "податковий орган" у вiдповiдному вiдмiнку i числi;

     15) частину сiмнадцяту статтi 18 пiсля слiв "алкогольними напоями або тютюновими виробами" доповнити словами "або рiдинами, що використовуються в електронних сигаретах".

     2. У частинi першiй статтi 33 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170 iз наступними змiнами):

     пiдпункт 4 пункту "а" виключити;

     пункт "б" доповнити пiдпунктом 15 такого змiсту:

     "15) надання податковим органам у строки та в порядку, встановленi Податковим кодексом України, iнформацiї щодо власникiв та користувачiв, у тому числi на правах оренди (суборенди), емфiтевзису, земельних дiлянок сiльськогосподарського призначення, розташованих на територiї вiдповiдної сiльської, селищної, мiської ради, ради об'єднаної територiальної громади, що створена згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад".

     3. Роздiл V "Прикiнцевi положення" Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 40, ст. 365; 2000 р., N 46, ст. 391) доповнити пунктом 11 такого змiсту:

     "11. Першим звiтним перiодом, за який пiдприємства, що зобов'язанi застосовувати мiжнароднi стандарти, подають фiнансову звiтнiсть на пiдставi таксономiї за мiжнародними стандартами в електроннiй формi, є 2020 рiк".

     4. У Законi України "Про державну пiдтримку сiльського господарства України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 49, ст. 527 iз наступними змiнами):

     1) статтю 2 доповнити пунктами 2.151 i 2.152 такого змiсту:

     "2.151. Сiльськогосподарський товаровиробник - юридична особа незалежно вiд органiзацiйно-правової форми або фiзична особа - пiдприємець, основною дiяльнiстю якої є виробництво сiльськогосподарської продукцiї та/або розведення, вирощування, вилов риби у внутрiшнiх водоймах (озерах, ставках та водосховищах) та її переробка на власних чи орендованих потужностях, у тому числi власновиробленої сировини на давальницьких умовах, а також здiйснення операцiй з її постачання, причому в такiй дiяльностi питома вага вартостi сiльськогосподарських товарiв/послуг становить не менше 75 вiдсоткiв вартостi всiх товарiв/послуг, поставлених протягом попереднiх 12 послiдовних звiтних податкових перiодiв сукупно.

     2.152. Сiльськогосподарське пiдприємство - юридична особа, що є сiльськогосподарським товаровиробником у розумiннi пункту 2.151 цiєї статтi";

     2) у статтi 161:

     у пунктi 161.1 слово "товарiв" замiнити словами "товарiв/послуг";

     у пунктi 161.2:

     слово "товарiв" замiнити словами "товарiв/послуг";

     доповнити абзацами дванадцятим i тринадцятим такого змiсту:

     "Форма заяви про зняття сiльськогосподарського товаровиробника з реєстрацiї як отримувача бюджетної дотацiї встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову та бюджетну полiтику.

     Форми рiшення про виключення з Реєстру отримувачiв бюджетної дотацiї затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     в абзацi першому пiдпункту 161.3.16 пункту 161.3 цифри "10.80" замiнити цифрами "10.89";

     пiдпункт 161.6 пiсля абзацу другого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Особа, яка претендує на отримання державної пiдтримки, передбаченої цим роздiлом, зобов'язана повiдомити центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, про всiх пов'язаних з нею осiб, якi протягом бюджетного року є отримувачами державної пiдтримки, передбаченої цим роздiлом, а також про змiни щодо таких пов'язаних осiб".

     У зв'язку з цим абзац третiй вважати абзацом четвертим.

     5. В частинi четвертiй статтi 15 Закону України "Про виноград та виноградне вино" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 31, ст. 419; 2006 р., N 26, ст. 214; 2011 р., N 37, ст. 373) слова "подальшiй переробцi або" виключити.

     6. У Законi України "Про захист прав споживачiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 7, ст. 84 iз наступними змiнами):

     1) статтю 1 доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "Термiни "розрахунковий документ" та "електронний розрахунковий документ" вживаються в цьому Законi у значеннi, наведеному в Законi України "Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг";

     2) у частинi одинадцятiй статтi 8:

     абзац другий доповнити словами "або вiдтворити на дисплеї програмного реєстратора розрахункових операцiй (дисплеї пристрою, на якому встановлений програмний реєстратор розрахункових операцiй) QR-код, що дає змогу особi здiйснювати його зчитування та iдентифiкацiю з розрахунковим документом за структурою даних, що в ньому мiстяться, або надiслати електронний розрахунковий документ на наданий споживачем абонентський номер чи адресу електронної пошти";

     пiсля абзацу другого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Розрахунковий документ має бути виданий або створений в електроннiй формi не пiзнiше моменту передачi товару (послуги)".

     У зв'язку з цим абзац третiй вважати абзацом четвертим;

     3) абзац третiй частини першої статтi 9 доповнити словами "або вiдтворений на дисплеї програмного реєстратора розрахункових операцiй (дисплеї пристрою, на якому встановлений програмний реєстратор розрахункових операцiй) QR-код, що дає змогу споживачевi здiйснювати його зчитування та iдентифiкацiю з розрахунковим документом за структурою даних, що в ньому мiстяться, або надiсланий електронний розрахунковий документ на наданий споживачем абонентський номер чи адресу електронної пошти";

     4) частину восьму статтi 10 доповнити словами "або вiдтворити на дисплеї програмного реєстратора розрахункових операцiй (дисплеї пристрою, на якому встановлений програмний реєстратор розрахункових операцiй) QR-код, що дає змогу споживачевi здiйснювати його зчитування та iдентифiкацiю з розрахунковим документом за структурою даних, що в ньому мiстяться, або надiслати електронний розрахунковий документ на наданий споживачем абонентський номер чи адресу електронної пошти".

     7. У Законi України "Про управлiння об'єктами державної власностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 46, ст. 456 iз наступними змiнами):

     1) частину першу статтi 2 пiсля слiв "Господарського кодексу України" доповнити словами "Податкового кодексу України";

     2) пiдпункт "в" пункту 18 частини другої статтi 5 викласти в такiй редакцiї:

     "в) вiдрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унiтарними пiдприємствами та їх об'єднаннями, господарськими товариствами, у статутному капiталi яких є корпоративнi права держави, та господарськими товариствами, 50 i бiльше вiдсоткiв акцiй (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капiталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100 вiдсоткiв, якi не прийняли рiшення про нарахування дивiдендiв до 1 травня року, що настає за звiтним";

     3) частину п'яту статтi 11 пiсля абзацу восьмого доповнити двома новими абзацами такого змiсту:

     "Господарськi товариства один раз на рiк подають до податкового органу розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивiдендiв на державну частку в порядку та строки, встановленi Податковим кодексом України.

     Платники частини чистого прибутку (доходу), дивiдендiв на державну частку несуть вiдповiдальнiсть за неподання або несвоєчасне подання до податкових органiв розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивiдендiв на державну частку або за порушення правил нарахування та сплати (перерахування) таких платежiв у порядку, передбаченому Податковим кодексом України".

     У зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати абзацом одинадцятим;

     4) статтю 111 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. Державнi унiтарнi пiдприємства та їх об'єднання, визначенi цим Законом, подають до податкового органу розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивiдендiв на державну частку в порядку та строки, встановленi Податковим кодексом України";

     5) у статтю 16 включити частину восьму такого змiсту:

     "8. Контроль за своєчаснiстю, достовiрнiстю, повнотою нарахування та сплати до бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унiтарними пiдприємствами та їх об'єднаннями та дивiдендiв на державну частку господарськими товариствами, у статутному капiталi яких є корпоративнi права держави, а також стягнення зазначених платежiв до бюджету у разi їх несплати здiйснюються податковими органами у порядку, встановленому Податковим кодексом України";

     6) частину першу статтi 17 викласти в такiй редакцiї:

     "1. За невиконання вимог законiв України та iнших нормативно-правових актiв з питань управлiння об'єктами державної власностi та податкового законодавства до винних осiб застосовуються заходи фiнансової, адмiнiстративної, дисциплiнарної, цивiльно-правової та кримiнальної вiдповiдальностi згiдно iз законом".

     8. У частинi другiй статтi 3 Закону України "Про заборону грального бiзнесу в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2009 р., N 38, ст. 536; 2011 р., N 28, ст. 253; 2014 р., N 20 - 21, ст. 712) слова "органiв мiлiцiї та/або органiв доходiв i зборiв" замiнити словами "органiв Нацiональної полiцiї та/або податкових органiв, визначених Податковим кодексом України".

     9. У Законi України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 2 - 3, ст. 11 iз наступними змiнами):

     1) частину першу статтi 24 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Банки пiд час вiдкриття рахункiв зобов'язанi отримувати вiдомостi про платникiв єдиного внеску з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань для пiдтвердження їх взяття на облiк у податковому органi як платникiв єдиного внеску. Пiд час вiдкриття рахункiв особам, зазначеним у пунктi 1 частини першої статтi 4 цього Закону, вiдомостi про яких не включенi до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, банки зобов'язанi вимагати вiд таких осiб документи, що пiдтверджують їх взяття на облiк у податковому органi як платникiв єдиного внеску";

     2) у статтi 25:

     у частинi четвертiй:

     абзац перший замiнити трьома новими абзацами такого змiсту:

     "4. Податковий орган у порядку, за формою та у строки, встановленi центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, надсилає в паперовiй та/або електроннiй формi платникам єдиного внеску вимогу про сплату недоїмки з єдиного внеску.

     Вимога про сплату недоїмки з єдиного внеску, винесена за результатами документальної перевiрки, надсилається (вручається) платнику в порядку, визначеному статтею 42 Податкового кодексу України.

     Вимога про сплату недоїмки з єдиного внеску, винесена з метою стягнення недоїмки з єдиного внеску у разi його несплати платником у визначенi цим Законом строки, надсилається податковим органом платнику в паперовiй та/або електроннiй формi у порядку, визначеному статтею 42 Податкового кодексу України".

     У зв'язку з цим абзаци другий - дванадцятий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - чотирнадцятим;

     абзаци сьомий i десятий викласти в такiй редакцiї:

     "Податковий орган, який розглядає скаргу платника єдиного внеску, зобов'язаний прийняти вмотивоване рiшення та надiслати його платнику єдиного внеску протягом 20 календарних днiв з дня отримання скарги на адресу платника єдиного внеску поштою з повiдомленням про вручення або надати йому пiд розписку. Керiвник (його заступник або уповноважена особа) податкового органу може прийняти рiшення про подовження строку розгляду скарги платника єдиного внеску понад встановлений строк, але не бiльше 60 календарних днiв, та письмово повiдомити про це платника єдиного внеску до закiнчення 20-денного строку. Якщо вмотивоване рiшення за скаргою платнику єдиного внеску не надсилається протягом 20-денного строку або протягом строку, подовженого за рiшенням керiвника (його заступника або уповноваженої особи) податкового органу, така скарга вважається повнiстю задоволеною на користь платника єдиного внеску з дня, наступного за останнiм днем закiнчення строкiв";

     "У разi якщо платник єдиного внеску протягом десяти календарних днiв з дня отримання вимоги не сплатив зазначенi у вимозi суми недоїмки та штрафiв разом з нарахованою пенею, не узгодив вимогу з податковим органом шляхом оскарження в адмiнiстративному чи судовому порядку або не сплатив узгоджену суму недоїмки протягом десяти календарних днiв з дня отримання узгодженої вимоги, податковий орган надсилає в порядку, встановленому законом, до пiдроздiлу державної виконавчої служби узгоджену вимогу про сплату недоїмки в електроннiй формi";

     пiсля абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Порядок обмiну iнформацiєю мiж податковими органами та органами державної виконавчої служби визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, спiльно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну правову полiтику".

     У зв'язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом дванадцятим;

     в абзацi чотирнадцятому слово "дев'ятому" замiнити словом "одинадцятому";

     у пунктi 2 частини дванадцятої слова "накладається штраф у розмiрi суми єдиного внеску" замiнити словами i цифрами "накладають на банки штраф у розмiрi 100 вiдсоткiв суми єдиного внеску".

     10. У пунктi 3 частини другої статтi 4 Закону України "Про судовий збiр" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 14, ст. 87 iз наступними змiнами):

     1) пiдпункт 2 пiсля цифр i слiв "150 вiдсоткiв ставки, що пiдлягала сплатi при поданнi позовної заяви, iншої заяви i скарги" доповнити словами i цифрами "але не бiльше 15 розмiрiв прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб";

     2) пiдпункт 3 пiсля цифр i слiв "200 вiдсоткiв ставки, що пiдлягала сплатi при поданнi позовної заяви" доповнити словами i цифрами "але не бiльше 20 розмiрiв прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб".

     11. Абзаци перший i другий пункту 21 роздiлу VII "Прикiнцевi положення" Закону України "Про благодiйну дiяльнiсть та благодiйнi органiзацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 25, ст. 252; 2014 р., N 41 - 42, ст. 2028) викласти в такiй редакцiї:

     "21. Реєстр волонтерiв антитерористичної операцiї та/або здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях, що здiйснюються шляхом проведення операцiї Об'єднаних сил, формується i ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, та оприлюднюється на його офiцiйному веб-сайтi. Порядок формування та ведення Реєстру волонтерiв антитерористичної операцiї та/або здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях, що здiйснюються шляхом проведення операцiї Об'єднаних сил, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     Для включення до Реєстру волонтерiв антитерористичної операцiї та/або здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях, що здiйснюються шляхом проведення операцiї Об'єднаних сил, благодiйник - фiзична особа подає заяву, копiю документа про реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiю та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний податковий орган i мають вiдмiтку у паспортi) та довiдку з банку (довiдки з банкiв) iз зазначенням реквiзитiв рахункiв, вiдкритих на iм'я такого волонтера, що призначенi для здiйснення благодiйної дiяльностi. Включення до Реєстру здiйснюється за заявницьким принципом протягом одного робочого дня".

     12. У Митному тарифi України, встановленому Законом України "Про Митний тариф України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 20 - 21, ст. 740):

     1) у роздiлi IV:

     цифри i слова:

"2402 10 00 00 - сигари, сигари з вiдрiзаними кiнцями та сигарили, з вмiстом тютюну   10 10 тис. шт"

     замiнити цифрами i словами:

"2402 10 00 - сигари, сигари з вiдрiзаними кiнцями та сигарили, з вмiстом тютюну:        
2402 10 00 10 - - сигари   10 10 тис. шт
2402 10 00 90 - - сигарили   10 10 тис. шт";

     цифри i слова:

"2403 99 90 00 - - - iнший   1,8 євро за 1 кг 1,8 євро за 1 кг -"

     замiнити цифрами i словами:

"2403 99 90 - - - iнший:        
2403 99 90 10 - - - - тютюновмiснi вироби для електричного нагрiвання (ТВЕН) за допомогою пiдiгрiвача з електронним управлiнням   1,8 євро за 1 кг 1,8 євро за 1 кг тис. шт
2403 99 90 90 - - - - iнший   1,8 євро за 1 кг 1,8 євро за 1 кг -";

     2) у роздiлi VI цифри i слова:

"3824 90 97 - - - - iншi:        
3824 90 97 10 - - - - - паливо моторне альтернативне, в iншому мiсцi не зазначене   0 0 -
3824 90 97 90 - - - - - iншi   0 0 -"

     замiнити цифрами i словами:

"3824 90 97 - - - - iншi:        
3824 90 97 10 - - - - - паливо моторне альтернативне, в iншому мiсцi не зазначене   0 0 -
3824 90 97 20 - - - - - рiдини, що використовуються в електронних сигаретах   3 3 л
3824 90 97 90 - - - - - iншi   0 0 -".

     13. Пункт 2 роздiлу II "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про внесення змiн до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" щодо удосконалення деяких положень" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2017 р., N 44, ст. 397) виключити.

     14. У роздiлi I Закону України "Про внесення змiн до Закону України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" щодо подання єдиної звiтностi з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування i податку на доходи фiзичних осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2019 р., N 43, ст. 248):

     пункт 1 виключити;

     в абзацах другому i четвертому пункту 2 та абзацi п'ятому пункту 9 слова "органу доходiв i зборiв" замiнити словами "податкового органу";

     пункт 12 виключити.

     15. У роздiлi I Закону України "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо детiнiзацiї розрахункiв у сферi торгiвлi i послуг" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2019 р., N 46, ст. 297):

     1) пiдпункт 2 пункту 4 пiсля абзацу другого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "У разi повернення сум податку на доходи фiзичних осiб, що повертаються податковим органом на пiдставi поданої платником податкiв податкової декларацiї за звiтний календарний рiк за результатами проведення перерахунку його загального рiчного оподатковуваного доходу, вiдповiдне повiдомлення надсилається податковим органом до органу, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, не пiзнiше нiж за п'ять робочих днiв до закiнчення шiстдесятиденного строку з дня отримання вiдповiдної податкової декларацiї".

     У зв'язку з цим абзаци третiй - п'ятий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - шостим;

     2) в абзацах чотирнадцятому i п'ятнадцятому пункту 18 цифри "53" замiнити цифрами "61".

     16. У роздiлi I Закону України "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податкiв i зборiв, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2019 р., N 50, ст. 353):

     абзац четвертий пункту 7 викласти в такiй редакцiї:

     "абзаци перший i п'ятий пункту 43.5 пiсля слiв "вiдповiдного бюджету" доповнити словами "або з єдиного рахунку";

     в абзацах третьому i четвертому пункту 11 цифри "53" замiнити цифрами "62".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, крiм:

     абзацу четвертого пiдпункту 3, абзацiв двадцять першого, двадцять другого, двадцять сьомого пiдпункту 10 пункту 1 (змiни до абзацу чотирнадцятого статтi 1, частин тридцять шостої та тридцять восьмої статтi 15 Закону України "Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв"), пункту 6 (змiни до Закону України "Про захист прав споживачiв") роздiлу I цього Закону, якi набирають чинностi з дня набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до Закону України "Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг" та iнших законiв України щодо детiнiзацiї розрахункiв у сферi торгiвлi та послуг" у частинi застосування програмних реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг;

     абзацiв третього - сьомого та чотирнадцятого пiдпункту 2 пункту 9 роздiлу I цього Закону (змiни до частини четвертої статтi 25 Закону України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" щодо направлення вимоги про сплату недоїмки з єдиного внеску), якi набирають чинностi з 1 липня 2020 року;

     пункту 1 роздiлу I цього Закону в частинi регулювання рiдин для електронних сигарет, який набирає чинностi з 1 сiчня 2021 року, крiм абзацiв двадцять другого - двадцять дев'ятого пiдпункту 10 (змiни до частини сорок четвертої статтi 15), абзацiв дев'ятого - десятого пiдпункту 14 (змiни до абзацу двадцять третього частини другої статтi 17), якi набирають чинностi з дня, наступного за днем опублiкування цього Закону;

     пункту 12 роздiлу I цього Закону щодо змiн до Митного тарифу України, встановленого Законом України "Про Митний тариф України", який набирає чинностi з 1 сiчня 2021 року.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     прийняти нормативно-правовi акти, необхiднi для реалiзацiї цього Закону;

     забезпечити перегляд i приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
16 сiчня 2020 року
N 465-IX

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.