ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податкiв i зборiв, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такi змiни:

     1. Пункт 1.3 статтi 1 пiсля слiв "на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" доповнити словами "(крiм особливостей функцiонування єдиного рахунку, подання звiтностi щодо суми нарахованого єдиного внеску)".

     2. Пункти 6.1 i 6.2 статтi 6 пiсля слiв "вiдповiдного бюджету" доповнити словами "або на єдиний рахунок".

     3. У статтi 14:

     у пунктi 14.1:

     пiдпункти 14.1.39, 14.1.115, 14.1.156 пiсля слiв "вiдповiдного бюджету" доповнити словами "або на єдиний рахунок";

     пiдпункт 14.1.182 пiсля слiв "вiдповiдного бюджету" доповнити словами "та/або на єдиний рахунок", а пiсля слiв "грошових зобов'язань" - словами i цифрами "та у випадках, передбачених статтею 351 цього Кодексу";

     доповнити пунктом 14.3 такого змiсту:

     "14.3. Для цiлей цього Кодексу внесення (перерахування, надходження, сплата, зарахування) коштiв платником податку на єдиний рахунок у випадках, передбачених статтею 351 цього Кодексу, вважається внесенням (перерахуванням, надходженням, сплатою, зарахуванням) коштiв таким платником податку до бюджету".

     4. Пункт 35.2 статтi 35 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Для цiлей цього Кодексу обов'язок платника податку щодо сплати податкiв та зборiв на єдиний рахунок, визначений статтею 351 цього Кодексу, вважається виконаним з моменту, коли iнiцiювання переказу є завершеним для такого платника податкiв згiдно iз Законом України "Про платiжнi системи та переказ коштiв в Українi".

     5. Доповнити статтею 351 такого змiсту:

     "Стаття 351. Єдиний рахунок

     351.1. Єдиний рахунок - це рахунок, вiдкритий у центральному органi виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, для центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, який може використовуватися платником податкiв для сплати грошових зобов'язань та/або податкового боргу з податкiв та зборiв, передбачених цим Кодексом, єдиного внеску та iнших платежiв, контроль за справлянням яких покладено на контролюючi органи.

     Єдиний рахунок не може використовуватися платником податкiв для сплати грошових зобов'язань та/або податкового боргу з податку на додану вартiсть, акцизного податку з реалiзацiї пального та спирту етилового, а також для сплати частини чистого прибутку (доходу) до бюджету державними та комунальними унiтарними пiдприємствами та їх об'єднаннями.

     351.2. Повiдомлення про використання або про вiдмову вiд використання єдиного рахунку подається платником податкiв в електроннiй формi через електронний кабiнет у порядку, встановленому статтею 421 цього Кодексу.

     Платник податкiв має право повiдомити про використання або про вiдмову вiд використання єдиного рахунку один раз протягом календарного року.

     Використання єдиного рахунку платником податкiв розпочинається з дня, наступного за днем подання ним повiдомлення про використання єдиного рахунку.

     У разi вiдмови платника податкiв вiд використання єдиного рахунку таке використання припиняється починаючи з першого числа мiсяця наступного календарного року.

     351.3. З початком використання єдиного рахунку платник податкiв зобов'язаний здiйснювати сплату грошових зобов'язань та/або податкового боргу з податкiв та зборiв, єдиного внеску, iнших платежiв, контроль за справлянням яких покладено на контролюючi органи, через єдиний рахунок, крiм випадкiв, передбачених абзацом другим пункту 351.1 цiєї статтi.

     У разi порушення положень, визначених абзацом першим цього пункту, кошти, сплаченi таким платником податку на iншi рахунки, вiдкритi центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, для сплати грошових зобов'язань та/або податкового боргу з податкiв та зборiв, єдиного внеску, iнших платежiв, контроль за справлянням яких покладено на контролюючi органи, вважаються помилково сплаченими грошовими зобов'язаннями.

     351.4. Для перерахування коштiв, що надходять на єдиний рахунок, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, щоденно, крiм вихiдних, святкових та неробочих днiв, формує, пiдписує та надсилає до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, зведений реєстр платежiв з єдиного рахунку iз зазначенням платiжних реквiзитiв отримувачiв коштiв та iншої iнформацiї вiдповiдно до законодавства.

     Зведений реєстр платежiв з єдиного рахунку включає данi всiх реєстрiв платежiв з єдиного рахунку в розрiзi окремих платникiв податкiв.

     Зведений реєстр платежiв з єдиного рахунку є пiдставою для центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, для перерахування платежiв зазначеним у ньому отримувачам.

     351.5. Для формування реєстру платежiв з єдиного рахунку в розрiзi окремого платника податкiв центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, керується:

     податковою iнформацiєю, що мiститься в поданих платником податкiв розрахункових документах на зарахування коштiв на єдиний рахунок;

     податковою iнформацiєю, що мiститься в поданих платником податкiв податкових декларацiях (розрахунках), за якими настав строк сплати податкових зобов'язань вiдповiдно до положень цього Кодексу, з урахуванням даних поданих уточнюючих декларацiй (розрахункiв);

     вiдомостями, що мiстяться в поданих платниками звiтах з єдиного внеску, за якими настав строк сплати зобов'язань вiдповiдно до положень Закону України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування";

     iншою податковою iнформацiєю вiдповiдно до положень цього Кодексу.

     Розрахунковi документи на зарахування коштiв на єдиний рахунок використовуються для сплати платежiв, передбачених абзацом першим пункту 351.1 цiєї статтi.

     Податковi декларацiї (розрахунки, звiти з єдиного внеску), за якими настав строк сплати податкових зобов'язань (зобов'язань з єдиного внеску), використовуються для сплати вiдповiдних платежiв, якщо обов'язок щодо здiйснення такої сплати вiдповiдно до цього Кодексу, Закону України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування", iнших актiв законодавства, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючi органи, виникає пiсля подання платником податкiв податкової декларацiї.

     351.6. Реєстр платежiв з єдиного рахунку в розрiзi окремого платника податкiв формується щоденно, крiм вихiдних, святкових та неробочих днiв, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, у межах коштiв, сплачених на єдиний рахунок таким платником податкiв, та з урахуванням наявних у такого платника сум помилково та/або надмiру сплачених грошових зобов'язань вiдповiдно до пункту 351.8 цього Кодексу з дотриманням такої черговостi сплати:

     у першу чергу - недоїмка з єдиного внеску;

     у другу чергу - податковий борг у межах вiдповiдного податку або збору, заборгованостi з iнших платежiв, контроль за справлянням яких покладено на контролюючi органи, згiдно з черговiстю його виникнення, з урахуванням положень пункту 131.2 статтi 131 цього Кодексу;

     у третю чергу - грошовi зобов'язання, визначенi на пiдставi податкових повiдомлень-рiшень, у хронологiчному порядку надходження розрахункових документiв на зарахування коштiв на єдиний рахунок, якщо такi розрахунковi документи мiстять iнформацiю про дату та номер вiдповiдного податкового повiдомлення-рiшення;

     у четверту чергу - визначенi платником податку (податковим агентом) грошовi зобов'язання iз загальнодержавних податкiв та зборiв, мiсцевих податкiв, єдиного внеску у хронологiчному порядку надходження розрахункових документiв на зарахування коштiв на єдиний рахунок, якщо такi розрахунковi документи мiстять iнформацiю про призначення вiдповiдного платежу та його одержувача;

     у п'яту чергу - грошовi зобов'язання iз загальнодержавних податкiв та зборiв у хронологiчному порядку надходження податкових декларацiй (розрахункiв) у сумi податкових зобов'язань вiдповiдного податкового перiоду, з урахуванням строкiв сплати;

     у шосту чергу - грошовi зобов'язання з мiсцевих податкiв у хронологiчному порядку надходження податкових декларацiй (розрахункiв) у сумi податкових зобов'язань вiдповiдного податкового перiоду, з урахуванням строкiв сплати;

     у сьому чергу - iншi платежi, контроль за справлянням яких покладено на контролюючi органи, у хронологiчному порядку надходження розрахункових документiв на зарахування коштiв на єдиний рахунок, якщо такi розрахунковi документи мiстять iнформацiю про призначення вiдповiдного платежу та його одержувача.

     351.7. При формуваннi Реєстру платежiв з єдиного рахунку в розрiзi окремого платника податкiв з метою визначення одержувачiв платежiв з коштiв, що надходять на єдиний рахунок, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, використовує:

     iнформацiю про одержувача платежу, зазначену платником податкiв у вiдповiдному розрахунковому документi на зарахування коштiв на єдиний рахунок. Якщо одержувачiв декiлька, також враховується iнформацiя про розподiл коштiв мiж ними, у разi її зазначення;

     iнформацiю про одержувача платежу, зазначену платником податкiв у декларацiї (розрахунку, звiтi з єдиного внеску) з вiдповiдного платежу з коштiв, що надходять на єдиний рахунок, з урахуванням даних останньої уточнюючої декларацiї (розрахунку, звiту з єдиного внеску). Якщо одержувачiв декiлька, враховується прiоритетнiсть розподiлу коштiв, визначена платником податкiв у такiй податковiй декларацiї (розрахунку, звiтi з єдиного внеску).

     У разi виявлення помилок чи розбiжностей у зазначенiй платником податкiв iнформацiї у розрахунковому документi на зарахування коштiв на єдиний рахунок, внаслiдок чого центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, не може визначити належнiсть платежу вiдповiдному одержувачу, сума такого платежу (його частина) не включається до Реєстру платежiв з єдиного рахунку в розрiзi окремого платника податкiв та вважається помилково сплаченими грошовими зобов'язаннями. При цьому платнику податкiв у день формування Реєстру платежiв з єдиного рахунку в розрiзi окремого платника податкiв надсилається повiдомлення в електронний кабiнет про виявленi помилки чи розбiжностi.

     351.8. Суми помилково та/або надмiру сплачених платником податкiв грошових зобов'язань (зобов'язань з єдиного внеску) i пенi, за даними контролюючого органу, вважаються коштами, що надiйшли на єдиний рахунок, i враховуються центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, при формуваннi Реєстру платежiв з єдиного рахунку в розрiзi окремого платника податкiв на дату формування такого Реєстру.

     Платник податкiв має право через електронний кабiнет визначити напрям використання суми помилково та/або надмiру сплачених грошових зобов'язань та пенi, наявних на дату формування Реєстру платежiв з єдиного рахунку в розрiзi окремого платника податкiв, якi повиннi враховуватися при формуваннi такого Реєстру.

     Положення цього пункту не позбавляють платника податкiв права на повернення помилково та/або надмiру сплачених грошових зобов'язань i пенi у порядку, визначеному статтею 43 цього Кодексу.

     351.9. Реєстр платежiв з єдиного рахунку в розрiзi окремого платника податкiв, який був надiсланий до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, у складi зведеного реєстру платежiв з єдиного рахунку, стає доступним для перегляду таким платником податку через електронний кабiнет у порядку, передбаченому статтею 421 цього Кодексу.

     351.10. Порядок функцiонування єдиного рахунку та виконання норм цiєї статтi центральними органами виконавчої влади встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     6. У пунктi 421.2 статтi 421:

     в абзацi першому слова "законами з питань митної справи" замiнити словами "iншим, не врегульованим цим Кодексом, законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи";

     пiсля абзацу другого доповнити трьома новими абзацами такого змiсту:

     "подання платником податкiв повiдомлення про використання та про вiдмову вiд використання єдиного рахунку;

     визначення напряму використання суми помилково та/або надмiру сплачених грошових зобов'язань i пенi вiдповiдно до статтi 351 цього Кодексу;

     перегляду iнформацiї по єдиному рахунку, у тому числi з Реєстру платежiв з єдиного рахунку в розрiзi окремого платника податкiв".

     У зв'язку з цим абзаци третiй - двадцятий вважати вiдповiдно абзацами шостим - двадцять третiм.

     7. У статтi 43:

     пункт 43.2 пiсля слiв "платника податкiв в установi банку" доповнити словами "або на єдиний рахунок";

     пункт 43.4 пiсля слiв "в установi банку" доповнити словами "на єдиний рахунок (у разi його використання)";

     абзаци перший i третiй пункту 43.5 пiсля слiв "вiдповiдного бюджету" доповнити словами "або з єдиного рахунку";

     пункт 43.6 доповнити словами "або з єдиного рахунку".

     8. Абзац перший пункту 57.5 статтi 57 пiсля слова "банкiв" доповнити словами i цифрами "(у тому числi iз застосуванням єдиного рахунку в порядку, визначеному статтею 351 цього Кодексу)".

     9. У першому реченнi абзацу першого пункту 95.5 статтi 95 слово "чи" замiнити словами "або до", а пiсля слiв "платника податкiв" доповнити словами "а в разi використання платником податкiв єдиного рахунку - на такий рахунок".

     10. Друге речення пiдпункту 168.1.2 пункту 168.1 статтi 168 доповнити словами i цифрами "або розрахункового документа на зарахування коштiв у сумi цього податку на єдиний рахунок, визначений статтею 351 цього Кодексу".

     11. У пiдроздiлi 10 роздiлу XX "Прикiнцевi положення":

     абзац другий пiдпункту 38.4 пункту 38 пiсля слова "бюджету" доповнити словами "або на єдиний рахунок";

     доповнити пунктом 53 такого змiсту:

     "53. Установити, що для цiлей застосування пiдпункту 351.8 статтi 351 цього Кодексу враховуються суми помилково та/або надмiру сплачених платником податкiв грошових зобов'язань i пенi, що виникли, за даними контролюючого органу, починаючи з 1 сiчня 2021 року".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2021 року, крiм пунктiв 2 i 3 цього роздiлу, якi набирають чинностi з дня, наступного за днем опублiкування цього Закону.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     пiд час доопрацювання проекту закону про Державний бюджет України на 2020 рiк передбачити видатки, необхiднi для забезпечення фiнансування витрат, пов'язаних iз запровадженням єдиного рахунку;

     у шестимiсячний строк з дня набрання чинностi цим пунктом:

     прийняти нормативно-правовi акти, необхiднi для реалiзацiї цього Закону;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд та приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     розробити i внести на розгляд Верховної Ради України проект закону про внесення змiн до Бюджетного кодексу України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податкiв i зборiв, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування.

     3. Рекомендувати Нацiональному банку України у шестимiсячний строк з дня набрання чинностi цим пунктом привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
4 жовтня 2019 року
N 190-IX

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.