ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Податковим кодексом України
вiд 2 грудня 2010 року N 2755-VI,
Законами України
вiд 7 квiтня 2011 року N 3205-VI,
вiд 7 липня 2011 року N 3609-VI,
вiд 8 липня 2011 року N 3668-VI,
Кримiнальним процесуальним кодексом України
вiд 13 квiтня 2012 року N 4651-VI,
Законами України
вiд 15 травня 2012 року N 4676-VI,
вiд 22 травня 2012 року N 4814-VI,
вiд 24 травня 2012 року N 4839-VI,
вiд 6 вересня 2012 року N 5209-VI
(змiни, внесенi Законом України вiд 6 вересня 2012 року N 5209-VI,
дiють до 1 сiчня 2023 року),
вiд 6 вересня 2012 року N 5213-VI,
вiд 18 вересня 2012 року N 5292-VI,
вiд 2 жовтня 2012 року N 5316-VI,
вiд 2 жовтня 2012 року N 5406-VI,
вiд 2 жовтня 2012 року N 5410-VI,
вiд 16 жовтня 2012 року N 5455-VI,
вiд 16 жовтня 2012 року N 5462-VI,
вiд 20 листопада 2012 року N 5492-VI,
вiд 4 квiтня 2013 року N 184-VII,
вiд 14 травня 2013 року N 231-VII,
вiд 18 червня 2013 року N 332-VII,
вiд 4 липня 2013 року N 406-VII,
вiд 27 березня 2014 року N 1166-VII,
(змiни, внесенi пiдпунктом 1 пункту 8 роздiлу II
Закону України вiд 27 березня 2014 року N 1166-VII,
набирають чинностi з 1 липня 2014 року),
вiд 27 березня 2014 року N 1170-VII,
вiд 13 травня 2014 року N 1258-VII,
вiд 13 травня 2014 року N 1262-VII,
вiд 20 травня 2014 року N 1275-VII,
вiд 31 липня 2014 року N 1621-VII,
вiд 12 серпня 2014 року N 1636-VII,
вiд 2 вересня 2014 року N 1669-VII,
вiд 28 грудня 2014 року N 76-VIII,
вiд 28 грудня 2014 року N 77-VIII,
вiд 2 березня 2015 року N 219-VIII,
вiд 10 листопада 2015 року N 766-VIII,
вiд 23 грудня 2015 року N 903-VIII,
вiд 24 грудня 2015 року N 909-VIII,
вiд 19 квiтня 2016 року N 1109-VIII,
вiд 17 травня 2016 року N 1369-VIII,
вiд 19 жовтня 2016 року N 1692-VIII,
вiд 6 грудня 2016 року N 1774-VIII,
вiд 23 березня 2017 року N 1977-VIII,
вiд 3 жовтня 2017 року N 2148-VIII,
вiд 22 березня 2018 року N 2373-VIII,
вiд 7 червня 2018 року N 2449-VIII,
вiд 3 липня 2018 року N 2476-VIII,
вiд 10 липня 2018 року N 2497-VIII,
вiд 18 жовтня 2018 року N 2597-VIII,
вiд 23 листопада 2018 року N 2628-VIII,
вiд 6 червня 2019 року N 2745-VIII,
вiд 12 вересня 2019 року N 79-IX,
вiд 19 вересня 2019 року N 115-IX,
вiд 3 грудня 2019 року N 324-IX,
вiд 5 грудня 2019 року N 341-IX,
вiд 14 сiчня 2020 року N 440-IX,
вiд 16 сiчня 2020 року N 465-IX,
вiд 17 березня 2020 року N 533-IX,
вiд 30 березня 2020 року N 540-IX,
вiд 13 квiтня 2020 року N 559-IX,
вiд 13 травня 2020 року N 591-IX,
вiд 13 травня 2020 року N 592-IX,
вiд 14 липня 2020 року N 786-IX,
вiд 2 грудня 2020 року N 1030-IX,
вiд 4 грудня 2020 року N 1071-IX,
вiд 4 грудня 2020 року N 1072-IX

(Змiни, передбаченi до цього Закону з 1 травня 2016 року Законом України вiд 10 грудня 2015 року N 889-VIII внесенi не будуть у зв'язку з виключенням частини дев'ятої статтi 8 цього Закону Законом України вiд 24 грудня 2015 року N 909-VIII)

(У текстi Закону: слова "центральний орган виконавчої влади у сферi працi та соцiальної полiтики" в усiх вiдмiнках замiнено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення" у вiдповiдному вiдмiнку; слова "Державне казначейство України", "органи Державного казначейства України" в усiх вiдмiнках замiнено словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 16 жовтня 2012 року N 5462-VI)

(У текстi Закону слова "iнвалiд" i "дитина-iнвалiд" в усiх вiдмiнках i числах замiнено вiдповiдно словами "особа з iнвалiднiстю" та "дитина з iнвалiднiстю" у вiдповiдному вiдмiнку i числi згiдно iз Законом України вiд 3 жовтня 2017 року N 2148-VIII)

     Цей Закон визначає правовi та органiзацiйнi засади забезпечення збору та облiку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, умови та порядок його нарахування i сплати та повноваження органу, що здiйснює його збiр та ведення облiку.

Роздiл I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     1. У цьому Законi нижченаведенi термiни вживаються в такому значеннi:

     1) Державний реєстр загальнообов'язкового державного соцiального страхування (далi - Державний реєстр) - органiзацiйно-технiчна система, призначена для накопичення, зберiгання та використання iнформацiї про збiр та ведення облiку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, його платникiв та застрахованих осiб, що складається з реєстру страхувальникiв та реєстру застрахованих осiб;

(пункт 1 частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2013р. N 406-VII)

     2) єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування (далi - єдиний внесок) - консолiдований страховий внесок, збiр якого здiйснюється до системи загальнообов'язкового державного соцiального страхування в обов'язковому порядку та на регулярнiй основi з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осiб на отримання страхових виплат (послуг) за дiючими видами загальнообов'язкового державного соцiального страхування;

(пункт 2 частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 28.12.2014р. N 77-VIII)

     3) застрахована особа - фiзична особа, яка вiдповiдно до законодавства пiдлягає загальнообов'язковому державному соцiальному страхуванню i сплачує (сплачувала) та/або за яку сплачується чи сплачувався у встановленому законом порядку єдиний внесок;

     31) податковi органи - центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, державну полiтику з адмiнiстрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, його територiальнi органи;

(частину першу статтi 1 доповнено пунктом 31 згiдно iз Законом України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, пункт 31 частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     4) максимальна величина бази нарахування єдиного внеску - максимальна сума доходу застрахованої особи на мiсяць, що дорiвнює п'ятнадцяти розмiрам мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом, на яку нараховується єдиний внесок;

(пункт 4 частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, у редакцiї Закону України вiд 24.12.2015р. N 909-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     5) мiнiмальний страховий внесок - сума єдиного внеску, що визначається розрахункове як добуток мiнiмального розмiру заробiтної плати на розмiр внеску, встановлений законом на мiсяць, за який нараховується заробiтна плата (дохiд), та пiдлягає сплатi щомiсяця;

     6) недоїмка - сума єдиного внеску, своєчасно не нарахована та/або не сплачена у строки, встановленi цим Законом, обчислена податковим органом у випадках, передбачених цим Законом;

(пункт 6 частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     7) Пенсiйний фонд України (далi - Пенсiйний фонд) - орган, уповноважений вiдповiдно до цього Закону вести реєстр застрахованих осiб Державного реєстру та виконувати iншi функцiї, передбаченi законом;

(пункт 7 частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 04.07.2013р. N 406-VII)

     8) посвiдчення застрахованої особи в системi загальнообов'язкового державного соцiального страхування (далi - посвiдчення застрахованої особи) - спецiальний документ у виглядi електронної смарт-картки з вiзуальними персонiфiкованими ознаками, який забезпечує документування, збереження i використання iндивiдуальної iнформацiї про набутi застрахованою особою права у сферi загальнообов'язкового державного соцiального страхування, на якому може зберiгатися iнша iнформацiя для забезпечення захисту прав застрахованих осiб на отримання коштiв та послуг за загальнообов'язковим державним соцiальним страхуванням;

(дiю пiдпункту 8 частини першої статтi 1 зупинено до 01.01.2017р. згiдно з пунктом 11 роздiлу VIII цього Закону, враховуючи змiни, внесенi Законом України вiд 28.12.2014р. N 76-VIII)

     9) страховi кошти - кошти, якi формуються за рахунок сплати єдиного внеску та надходжень вiд фiнансових санкцiй (штрафiв та пенi), що застосовуються вiдповiдно до закону;

     10) страхувальники - роботодавцi та iншi особи, якi вiдповiдно до цього Закону зобов'язанi сплачувати єдиний внесок;

     11) учасники накопичувальної системи пенсiйного страхування - фiзичнi особи, якi сплачують/за яких сплачуються страховi внески до накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування;

(частину першу статтi 1 доповнено пунктом 11 згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     12) основне мiсце роботи - мiсце роботи, де працiвник працює на пiдставi укладеного трудового договору, де знаходиться (оформлена) його трудова книжка, до якої вноситься вiдповiдний запис про роботу.

(частину першу статтi 1 доповнено пунктом 12 згiдно iз Законом України вiд 28.12.2014р. N 77-VIII)

     2. Iншi термiни використовуються у значеннi, визначеному законами про окремi види загальнообов'язкового державного соцiального страхування.

     Стаття 2. Сфера правового регулювання цього Закону

     1. Дiя цього Закону поширюється на вiдносини, що виникають пiд час провадження дiяльностi, пов'язаної iз збором та веденням облiку єдиного внеску. Дiя iнших нормативно-правових актiв може поширюватися на зазначенi вiдносини лише у випадках, передбачених цим Законом, або в частинi, що не суперечить цьому Закону.

     2. Виключно цим Законом визначаються:

     принципи збору та ведення облiку єдиного внеску;

     платники єдиного внеску;

     порядок нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску;

     розмiр єдиного внеску;

(абзац п'ятий частини другої статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 31.07.2014р. N 1621-VII)

     орган, що здiйснює збiр та веде облiк єдиного внеску, його повноваження та вiдповiдальнiсть;

     склад, порядок ведення та використання даних Державного реєстру загальнообов'язкового державного соцiального страхування;

     порядок здiйснення державного нагляду за збором та веденням облiку єдиного внеску.

     Стаття 3. Принципи збору та ведення облiку єдиного внеску

     1. Збiр та ведення облiку єдиного внеску здiйснюються за принципами:

     законодавчого визначення умов i порядку його сплати;

     обов'язковостi сплати;

     законодавчого визначення розмiру єдиного внеску;

(абзац четвертий статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 31.07.2014р. N 1621-VII)

     прозоростi та публiчностi дiяльностi органу, що здiйснює збiр та веде облiк єдиного внеску;

     захисту прав та законних iнтересiв застрахованих осiб;

     державного нагляду внеску;

     за збором та веденням облiку єдиного

     вiдповiдальностi платникiв єдиного внеску та органу, що здiйснює збiр та веде облiк єдиного внеску, за порушення норм цього Закону, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язкiв.

Роздiл II. ПЛАТНИКИ ЄДИНОГО ВНЕСКУ, IX ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

     Стаття 4. Платники єдиного внеску

     1. Платниками єдиного внеску є:

     1) роботодавцi:

     пiдприємства, установи та органiзацiї, iншi юридичнi особи, утворенi вiдповiдно до законодавства України, незалежно вiд форми власностi, виду дiяльностi та господарювання, якi використовують працю фiзичних осiб на умовах трудового договору (контракту) або на iнших умовах, передбачених законодавством, чи за цивiльно-правовими договорами (крiм цивiльно-правового договору, укладеного з фiзичною особою - пiдприємцем, якщо виконуванi роботи (надаванi послуги) вiдповiдають видам дiяльностi, вiдповiдно до вiдомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв), у тому числi фiлiї, представництва, вiддiлення та iншi вiдокремленi пiдроздiли зазначених пiдприємств, установ i органiзацiй, iнших юридичних осiб, якi мають окремий баланс i самостiйно ведуть розрахунки iз застрахованими особами;

(абзац другий пункту 1 частини першої статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 07.04.2011р. N 3205-VI, вiд 02.10.2012р. N 5410-VI)

     фiзичнi особи - пiдприємцi, зокрема тi, якi використовують працю iнших осiб на умовах трудового договору (контракту) або на iнших умовах, передбачених законодавством про працю, чи за цивiльно-правовим договором (крiм цивiльно-правового договору, укладеного з фiзичною особою - пiдприємцем, якщо виконуванi роботи (надаванi послуги) вiдповiдають видам дiяльностi, вiдповiдно до вiдомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв);

(абзац третiй пункту 1 частини першої статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 07.04.2011р. N 3205-VI, вiд 02.10.2012р. N 5410-VI)

     фiзичнi особи, якi забезпечують себе роботою самостiйно, та фiзичнi особи, якi використовують працю iнших осiб на умовах трудового договору (контракту);

     фiлiї, представництва, iншi вiдокремленi пiдроздiли пiдприємств, установ та органiзацiй (у тому числi мiжнароднi), утворенi вiдповiдно до законодавства України, якi мають окремий баланс i самостiйно здiйснюють розрахунки iз застрахованими особами;

(абзац п'ятий пункту 1 частини першої статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.06.2018р. N 2449-VIII)

     дипломатичнi представництва i консульськi установи iноземних держав, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi пiдроздiли iноземних пiдприємств, установ та органiзацiй (у тому числi мiжнароднi), розташованi на територiї України;

     пiдприємства, установи, органiзацiї, фiзичнi особи, якi використовують найману працю, вiйськовi частини та органи, якi виплачують грошове забезпечення, допомогу по тимчасовiй непрацездатностi, допомогу у зв'язку з вагiтнiстю та пологами, допомогу, надбавку або компенсацiю вiдповiдно до законодавства для таких осiб:

(абзац сьомий пункту 1 частини першої статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.05.2016р. N 1369-VIII)

     вiйськовослужбовцiв (крiм вiйськовослужбовцiв строкової вiйськової служби), полiцейських, осiб рядового i начальницького складу, у тому числi тих, якi проходять вiйськову службу пiд час особливого перiоду, визначеного законами України "Про мобiлiзацiйну пiдготовку та мобiлiзацiю" та "Про вiйськовий обов'язок i вiйськову службу";

(абзац восьмий пункту 1 частини першої статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     патронатних вихователiв, батькiв-вихователiв дитячих будинкiв сiмейного типу, прийомних батькiв, якщо вони отримують грошове забезпечення вiдповiдно до законодавства;

(абзац дев'ятий пункту 1 частини першої статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 19.10.2016р. N 1692-VIII)

     осiб, якi отримують допомогу по тимчасовiй непрацездатностi, перебувають у вiдпустцi у зв'язку з вагiтнiстю та пологами i отримують допомогу у зв'язку з вагiтнiстю та пологами;

     осiб, якi проходять строкову вiйськову службу у Збройних Силах України, iнших утворених вiдповiдно до закону вiйськових формуваннях, Службi безпеки України та службу в органах i пiдроздiлах цивiльного захисту;

(абзац одинадцятий пункту 1 частини першої статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     осiб, якi доглядають за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку та вiдповiдно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку та/або при народженнi дитини, усиновленнi дитини;

(абзац дванадцятий пункту 1 частини першої статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     одного з непрацюючих працездатних батькiв, усиновителiв, опiкунiв, пiклувальникiв, прийомних батькiв, батькiв-вихователiв, якi фактично здiйснюють догляд за дитиною з iнвалiднiстю, дитиною, хворою на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рiдкiсне орфанне захворювання, онкологiчне, онкогематологiчне захворювання, дитячий церебральний паралiч, тяжкий психiчний розлад, цукровий дiабет I типу (iнсулiнозалежний), гостре або хронiчне захворювання нирок IV ступеня, за дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантацiї органа, потребує палiативної допомоги, якiй не встановлено iнвалiднiсть, а також непрацюючих працездатних осiб, якi здiйснюють догляд за особою з iнвалiднiстю I групи або за особою похилого вiку, яка за висновком медичного закладу потребує постiйного стороннього догляду або досягла 80-рiчного вiку, якщо такi непрацюючi працездатнi особи отримують допомогу, надбавку або компенсацiю вiдповiдно до законодавства;

(абзац сьомий пункту 1 частини першої статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.05.2013р. N 231-VII, замiнено абзацами сьомим - тринадцятим згiдно iз Законом України вiд 24.12.2015р. N 909-VIII, у зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом чотирнадцятим, абзац тринадцятий пункту 1 частини першої статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 19.04.2016р. N 1109-VIII, вiд 17.05.2016р. N 1369-VIII, у редакцiї Закону України вiд 03.07.2018р. N 2476-VIII)

     iнвестор (оператор) за угодою про розподiл продукцiї (у тому числi постiйне представництво iнвестора-нерезидента), що використовує працю фiзичних осiб, найнятих на роботу в Українi на умовах трудового договору (контракту) або на iнших умовах, передбачених законодавством, чи за цивiльно-правовими договорами (крiм цивiльно-правового договору, укладеного з фiзичною особою - пiдприємцем в Українi, якщо виконуванi роботи (надаванi послуги) вiдповiдають видам дiяльностi, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв);

(пункт 1 частини першої статтi 4 доповнено абзацом чотирнадцятим згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5406-VI)

     2) пункт 2 частини першої статтi 4 виключено

(пункт 2 частини першої статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5406-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 24.12.2015р. N 909-VIII)

     3) пункт 3 частини першої статтi 4 виключено

(пункт 3 частини першої статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 07.04.2011р. N 3205-VI, вiд 02.10.2012р. N 5410-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 24.12.2015р. N 909-VIII)

     4) фiзичнi особи - пiдприємцi, в тому числi тi, якi обрали спрощену систему оподаткування;

(пункт 4 частини першої статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 28.12.2014р. N 77-VIII)

     5) особи, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть, а саме наукову, лiтературну, артистичну, художню, освiтню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числi адвокатську, нотарiальну дiяльнiсть, або особи, якi провадять релiгiйну (мiсiонерську) дiяльнiсть, iншу подiбну дiяльнiсть та отримують дохiд вiд цiєї дiяльностi;

(пункт 5 частини першої статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 28.12.2014р. N 77-VIII)

     51) члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осiб, якi пiдлягають страхуванню на iнших пiдставах;

(частину першу статтi 4 доповнено пунктом 51 згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     6) пункт 6 частини першої статтi 4 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 24.12.2015р. N 909-VIII)

     7) пункт 7 частини першої статтi 4 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 24.12.2015р. N 909-VIII)

     8) пункт 8 частини першої статтi 4 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 24.12.2015р. N 909-VIII)

     9) пункт 9 частини першої статтi 4 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 24.12.2015р. N 909-VIII)

     10) пункт 10 частини першої статтi 4 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 24.12.2015р. N 909-VIII)

     11) пункт 11 частини першої статтi 4 виключено

(пункт 11 частини першої статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.05.2013р. N 231-VII, виключено згiдно iз Законом України вiд 24.12.2015р. N 909-VIII)

     12) пункт 12 частини першої статтi 4 виключено

(пункт 12 частини першої статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 10.11.2015р. N 766-VIII, виключено згiдно iз Законом України вiд 24.12.2015р. N 909-VIII)

     13) пункт 13 частини першої статтi 4 виключено

(пункт 13 частини першої статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 27.03.2014р. N 1166-VII, виключено згiдно iз Законом України вiд 24.12.2015р. N 909-VIII)

     14) пункт 14 частини першої статтi 4 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 24.12.2015р. N 909-VIII)

     15) особи, якi беруть добровiльну участь у системi загальнообов'язкового державного соцiального страхування;

(частину першу статтi 4 доповнено пунктом 15 згiдно iз Законом України вiд 24.12.2015р. N 909-VIII)

     16) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi зовнiшнiх зносин, уповноважений орган центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики з питань нацiональної безпеки у воєннiй сферi, сферi оборони i вiйськового будiвництва у мирний час та особливий перiод, - за непрацюючого iншого з подружжя працiвника дипломатичної служби, який перебуває за кордоном за мiсцем довготермiнового вiдрядження такого працiвника.

(частину першу статтi 4 доповнено пунктом 16 згiдно iз Законом України вiд 07.06.2018р. N 2449-VIII)

     2. Частину другу статтi 4 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 24.12.2015р. N 909-VIII)

     3. Частину третю статтi 4 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 24.12.2015р. N 909-VIII)

     4. Особи, зазначенi у пунктах 4 та 51 частини першої цiєї статтi, звiльняються вiд сплати за себе єдиного внеску, якщо вони отримують пенсiю за вiком або є особами з iнвалiднiстю, або досягли вiку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування", та отримують вiдповiдно до закону пенсiю або соцiальну допомогу. Такi особи можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови їх добровiльної участi у системi загальнообов'язкового державного соцiального страхування.

(статтю 4 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 07.07.2011р. N 3609-VI, частина четверта статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII, вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     Стаття 5. Облiк платникiв єдиного внеску

     1. Облiк осiб, зазначених у пунктах 1, 4, 5 та 51 частини першої статтi 4 цього Закону, ведеться в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, за погодженням з Пенсiйним фондом та фондами загальнообов'язкового державного соцiального страхування, а щодо застрахованих осiб, якi є учасниками накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування (далi - учасниками накопичувальної пенсiйної системи), - з Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної полiтики у сферах працi, трудових вiдносин та зайнятостi населення, соцiального захисту населення, та Пенсiйним фондом.

(абзац перший частини першої статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, у редакцiї Закону України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII, вiд 12.09.2019р. N 79-IX, вiд 05.12.2019р. N 341-IX, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Взяття на облiк осiб, зазначених у пунктах 1, 4, 5 та 51 частини першої статтi 4 цього Закону, здiйснюється податковим органом шляхом внесення вiдповiдних вiдомостей до реєстру страхувальникiв.

(абзац другий частини першої статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Взяття на облiк осiб, зазначених:

     у пунктах 1, 4 частини першої статтi 4 цього Закону, на яких поширюється дiя Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань", - здiйснюється на пiдставi вiдомостей про державну реєстрацiю створення юридичної особи та її вiдокремленого пiдроздiлу, вiдокремленого пiдроздiлу iноземної неурядової органiзацiї, представництва, фiлiї iноземної благодiйної органiзацiї, державну реєстрацiю фiзичної особи - пiдприємця, скасування державної реєстрацiї їх припинення, наданих згiдно iз Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань", у день отримання зазначених вiдомостей;

(абзац четвертий частини першої статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     у пунктах 1, 5, 51 частини першої статтi 4 цього Закону, на яких не поширюється дiя Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань", - здiйснюється у день отримання вiд них вiдповiдної заяви;

(абзац п'ятий частини першої статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     в абзацi чотирнадцятому пункту 1 частини першої статтi 4 цього Закону, - здiйснюється на пiдставi подання копiї свiдоцтва про державну реєстрацiю угоди про розподiл продукцiї у день отримання вiд них вiдповiдної заяви.

(частину першу статтi 5 доповнено новим абзацом шостим згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5406-VI, у зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим, абзац шостий частини першої статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Для цiлей цiєї статтi датою отримання документiв (вiдомостей, заяв, запитiв та iнших документiв) є:

(частину першу статтi 5 доповнено новим абзацом сьомим згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     поданих у паперовому виглядi - дата надходження до вiдповiдного податкового органу;

(частину першу статтi 5 доповнено новим абзацом восьмим згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     поданих в електронному виглядi - час та дата надходження такого електронного документа, що зазначенi в електронному повiдомленнi (квитанцiї), сформованому програмним забезпеченням центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, державну полiтику з адмiнiстрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, у форматi, затвердженому в установленому законодавством порядку.

(частину першу статтi 5 доповнено новим абзацом дев'ятим згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Якщо документ, поданий в електронному виглядi, надiйшов пiзнiше 16 години робочого (операцiйного) дня, датою його отримання вважається наступний пiсля нього робочий (операцiйний) день.

(частину першу статтi 5 доповнено новим абзацом десятим згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX, у зв'язку з цим абзаци сьомий i восьмий вважати вiдповiдно абзацами одинадцятим i дванадцятим)

     Зняття з облiку платникiв єдиного внеску, зазначених в абзацах другому, п'ятому та сьомому пункту 1 та пунктi 4 частини першої статтi 4 цього Закону, здiйснюється податковими органами на пiдставi вiдомостей з реєстрацiйної картки, наданих державним реєстратором, платникiв єдиного внеску - фiзичних осiб - пiдприємцiв, - на пiдставi вiдомостей з реєстрацiйної картки, наданих державним реєстратором, пiсля проведення передбачених законодавством перевiрок платникiв та проведення остаточного розрахунку, а платникiв єдиного внеску, зазначених в абзацi шостому пункту 1 та пунктi 5 частини першої статтi 4 цього Закону, на яких не поширюється дiя Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань", - за їхньою заявою пiсля проведення передбачених законодавством перевiрок платникiв, звiрення розрахункiв та проведення остаточного розрахунку, а платникiв єдиного внеску, зазначених в абзацi восьмому пункту 1 частини першої статтi 4 цього Закону, - за їхньою заявою.

(абзац одинадцятий частини першої статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5406-VI, у редакцiї Закону України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 13.05.2014р. N 1258-VII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Податковi органи повiдомляють Пенсiйний фонд та фонди загальнообов'язкового державного соцiального страхування про взяття на облiк платникiв єдиного внеску iз зазначенням податкового органу, в якому взято на облiк платника. Порядок здiйснення такого повiдомлення визначається центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, державну полiтику з адмiнiстрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, за погодженням з Пенсiйним фондом та фондами загальнообов'язкового державного соцiального страхування.

(частину першу статтi 5 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, абзац дванадцятий частини першої статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     2. Взяття на облiк платникiв єдиного внеску, зазначених у пунктах 4, 5, 51, 15 та 16 частини першої статтi 4 цього Закону, здiйснюється податковим органом з внесенням Пенсiйним фондом вiдповiдних вiдомостей до реєстру застрахованих осiб.

(частина друга статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII, вiд 07.06.2018р. N 2449-VIII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     3. Платникам єдиного внеску, зазначеним у пунктах 1, 4, 5, 51 та 15 частини першої статтi 4 цього Закону, на яких не поширюється дiя Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань", у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, за погодженням з Пенсiйним фондом та фондами загальнообов'язкового державного соцiального страхування безоплатно надсилається повiдомлення про взяття їх на облiк.

(частина третя статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 24.05.2012р. N 4839-VI, вiд 02.10.2012р. N 5406-VI, у редакцiї Законiв України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 24.12.2015р. N 909-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIIIб вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     4. Обов'язки платникiв єдиного внеску виникають:

     у осiб, зазначених в абзацах другому, третьому, п'ятому та сьомому пункту 1 частини першої статтi 4 цього Закону, - з дня їх державної реєстрацiї вiдповiдно до Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань";

(абзац другий частини четвертої статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     у осiб, зазначених в абзацах четвертому, шостому та сьомому пункту 1, пунктах 4 (крiм фiзичних осiб - пiдприємцiв), 5 та 51 частини першої статтi 4 цього Закону, - з початку провадження вiдповiдної дiяльностi;

(абзац третiй частини четвертої статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     абзац четвертий частини четвертої статтi 5 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII)

     у осiб, зазначених в абзацi восьмому пункту 1 частини першої статтi 4 цього Закону, - з дня реєстрацiї як платника податку за угодою про розподiл продукцiї;

(частину четверту статтi 5 доповнено абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5406-VI)

     у платникiв, зазначених у пунктi 16 частини першої статтi 4 цього Закону, - з дня направлення непрацюючого iншого з подружжя працiвника дипломатичної служби, який перебуває за кордоном за мiсцем довготермiнового вiдрядження такого працiвника, по день перетину кордону України у зв'язку з остаточним поверненням в Україну.

(частину четверту статтi 5 доповнено абзацом шостим згiдно iз Законом України вiд 07.06.2018р. N 2449-VIII)

     5. Державна служба зайнятостi iнформує Пенсiйний фонд у порядку, встановленому центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної полiтики у сферах працi, трудових вiдносин та зайнятостi населення, соцiального захисту населення, про реєстрацiю (зняття з реєстрацiї) трудового договору мiж фiзичною особою - пiдприємцем або iншою фiзичною особою та працiвником не пiзнiше наступного робочого дня пiсля її проведення.

(частина п'ята статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.12.2019р. N 341-IX)

     Стаття 6. Права та обов'язки платника єдиного внеску

     1. Платник єдиного внеску має право:

     1) безоплатно отримувати вiд податкових органiв та Пенсiйного фонду в межах їх компетенцiї iнформацiю, необхiдну для виконання обов'язкiв, покладених на платника згiдно з цим Законом, а також для пiдтвердження надходження до Пенсiйного фонду сплачених платником сум єдиного внеску;

(пункт 1 частини першої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     2) звертатися до податкового органу з письмовою заявою про змiну умов сплати єдиного внеску у разi змiни його статусу як платника (або отримання права на змiну розмiру єдиного внеску, зокрема у зв'язку iз змiною виду економiчної дiяльностi);

(пункт 2 частини першої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     3) безоплатно отримувати вiд податкових органiв та Пенсiйного фонду у межах їх компетенцiї консультацiї та роз'яснення щодо прав та обов'язкiв платника єдиного внеску, порядку сплати єдиного внеску;

(пункт 3 частини першої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     4) оскаржувати в установленому законом порядку рiшення податкового органу та Пенсiйного фонду та дiї, бездiяльнiсть його посадових осiб;

(пункт 4 частини першої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     5) захищати свої права та законнi iнтереси, а також права та законнi iнтереси застрахованих осiб, на користь яких вiн сплачує єдиний внесок, у тому числi в судi.

     2. Платник єдиного внеску зобов'язаний:

     1) своєчасно та в повному обсязi нараховувати, обчислювати i сплачувати єдиний внесок до податкового органу за основним мiсцем облiку платника єдиного внеску;

(пункт 1 частини другої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 115-IX)

     2) вести облiк виплат (доходу) застрахованої особи та нарахування єдиного внеску за кожним календарним мiсяцем i календарним роком, зберiгати такi вiдомостi в порядку, передбаченому законодавством;

     3) допускати посадових осiб податкового органу до проведення перевiрки правильностi нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску, а до проведення перевiрки щодо достовiрностi вiдомостей про осiб, якi пiдлягають загальнообов'язковому державному соцiальному страхуванню, та для призначення пенсiй - посадових осiб органiв Пенсiйного фонду за наявностi направлення та/або наказу про перевiрку та посвiдчення осiб, надавати їм передбаченi законодавством документи та пояснення з питань, що виникають у процесi перевiрки;

(пункт 3 частини другої статтi 6 у редакцiї Закону України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     4) подавати звiтнiсть про нарахування єдиного внеску в розмiрах, визначених вiдповiдно до цього Закону, у складi звiтностi з податку на доходи фiзичних осiб (єдиного податку) до податкового органу за основним мiсцем облiку платника єдиного внеску у строки та порядку, встановленi Податковим кодексом України. Форма, за якою подається звiтнiсть про нарахування єдиного внеску у складi звiтностi з податку на доходи фiзичних осiб (єдиного податку), встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, за погодженням з Пенсiйним фондом та фондами загальнообов'язкового державного соцiального страхування;

(пункт 4 частини другої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, у редакцiї Закону України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 13.05.2014р. N 1258-VII, вiд 28.12.2014р. N 77-VIII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX, у редакцiї Закону України вiд 19.09.2019р. N 115-IX)

     5) надавати безоплатно застрахованiй особi та на вимогу членiв сiм'ї померлої застрахованої особи вiдомостi про заробiтну плату (дохiд), суму сплаченого єдиного внеску та iншi вiдомостi про застраховану особу, що подаються до податкового органу;

(пункт 5 частини другої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     6) пред'являти на вимогу застрахованої особи, на користь якої вiн сплачує єдиний внесок, повiдомлення про взяття на облiк як платника єдиного внеску та надавати iнформацiю про сплату єдиного внеску, в тому числi у письмовiй формi;

     7) перевiряти пiд час прийняття на роботу наявнiсть у фiзичної особи посвiдчення застрахованої особи;

(дiю пiдпункту 7 частини другої статтi 6 (в частинi пред'явлення посвiдчення застрахованої особи) зупинено до 01.01.2017р. згiдно з пунктом 11 роздiлу VIII цього Закону, враховуючи змiни, внесенi Законом України вiд 28.12.2014р. N 76-VIII)

     8) повiдомляти у складi звiтностi про прийняття на роботу фiзичної особи, вiдомостi про яку вiдсутнi в Державному реєстрi або яка не пред'явила на вимогу платника єдиного внеску посвiдчення застрахованої особи, та подавати необхiднi вiдомостi i документи для взяття на облiк зазначеної особи;

(пункт 8 частини другої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2013р. N 406-VII)
(дiю пiдпункту 8 частини другої статтi 6 (в частинi пред'явлення посвiдчення застрахованої особи) зупинено до 01.01.2017р. згiдно з пунктом 11 роздiлу VIII цього Закону, враховуючи змiни, внесенi Законом України вiд 28.12.2014р. N 76-VIII)

     9) отримувати в територiальному органi Пенсiйного фонду посвiдчення застрахованої особи в порядку, встановленому Пенсiйним фондом, та видавати їх застрахованим особам;

(дiю пiдпункту 9 частини другої статтi 6 зупинено до 01.01.2017р. згiдно з пунктом 11 роздiлу VIII цього Закону, враховуючи змiни, внесенi Законом України вiд 28.12.2014р. N 76-VIII)

     10) повiдомляти у складi звiтностi про змiну вiдомостей, що вносяться до Державного реєстру, про застраховану особу, на користь якої вiн сплачує єдиний внесок, у десятиденний строк пiсля надходження таких вiдомостей;

(пункт 10 частини другої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2013р. N 406-VII)

     11) у випадках, передбачених цим Законом i нормативно-правовими актами, прийнятими вiдповiдно до цього Закону, стати на облiк в податковому органi як платник єдиного внеску;

(пункт 11 частини другої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     12) виконувати iншi вимоги, передбаченi цим Законом.

     3. Обов'язки, передбаченi частиною другою цiєї статтi, поширюються на платникiв, зазначених у пунктах 1, 4, 5, 51 та 16 частини першої статтi 4 цього Закону.

(частина третя статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII, вiд 07.06.2018р. N 2449-VIII)

     4. У разi державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця така фiзична особа користується правами, виконує обов'язки та несе вiдповiдальнiсть, що передбаченi для платника єдиного внеску, в частинi дiяльностi, яка здiйснювалася нею як фiзичною особою - пiдприємцем.

(статтю 6 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 13.05.2014р. N 1258-VII)

Роздiл III. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ, ОБЧИСЛЕННЯ I СПЛАТИ ЄДИНОГО ВНЕСКУ. РОЗМIР ЄДИНОГО ВНЕСКУ

     Стаття 7. База нарахування єдиного внеску

     1. Єдиний внесок нараховується:

     1) для платникiв, зазначених у пунктах 1 (крiм абзацу сьомого) частини першої статтi 4 цього Закону, - на суму нарахованої кожнiй застрахованiй особi заробiтної плати за видами виплат, якi включають основну та додаткову заробiтну плату, iншi заохочувальнi та компенсацiйнi виплати, у тому числi в натуральнiй формi, що визначаються вiдповiдно до Закону України "Про оплату працi", та суму винагороди фiзичним особам за виконання робiт (надання послуг) за цивiльно-правовими договорами;

(абзац перший пункту 1 частини першої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 28.12.2014р. N 77-VIII, вiд 24.12.2015р. N 909-VIII)

     для платникiв, зазначених в абзацi сьомому пункту 1 частини першої статтi 4 цього Закону, - на суму грошового забезпечення кожної застрахованої особи, оплати перших п'яти днiв тимчасової непрацездатностi, що здiйснюється за рахунок коштiв роботодавця, та допомоги по тимчасовiй непрацездатностi, допомоги у зв'язку з вагiтнiстю та пологами; допомоги, надбавки або компенсацiї вiдповiдно до законодавства.

(абзац другий пункту 1 частини першої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 14.05.2013р. N 231-VII, вiд 28.12.2014р. N 77-VIII, вiд 17.05.2016р. N 1369-VIII)

     Нарахування та сплата єдиного внеску за платникiв, зазначених у абзацi сьомому пункту 1 частини першої статтi 4 цього Закону, здiйснюється за рахунок коштiв державного бюджету в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, але не менше мiнiмального страхового внеску за кожну особу;

(абзац третiй пункту 1 частини першої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.12.2015р. N 909-VIII)

     абзац четвертий пункту 1 частини першої статтi 7 виключено

(пункт 1 частини першої статтi 7 доповнено абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 06.09.2012р. N 5209-VI, змiни, внесенi Законом України вiд 06.09.2012р. N 5209-VI, дiють до 01.01.2023р., абзац четвертий пункту 1 частини першої статтi 7 виключено згiдно iз Законом України вiд 24.12.2015р. N 909-VIII)

     2) для платникiв, зазначених у пунктах 4 (крiм фiзичних осiб - пiдприємцiв, якi обрали спрощену систему оподаткування), 5 та 51 частини першої статтi 4 цього Закону, - на суму доходу (прибутку), отриманого вiд їх дiяльностi, що пiдлягає обкладенню податком на доходи фiзичних осiб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмiр мiнiмального страхового внеску на мiсяць.

(абзац перший пункту 2 частини першої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII, вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     У разi якщо таким платником не отримано дохiд (прибуток) у звiтному кварталi або окремому мiсяцi звiтного кварталу, такий платник зобов'язаний визначити базу нарахування, але не бiльше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмiр мiнiмального страхового внеску;

(абзац другий пункту 2 частини першої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII, вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)
(пункт 2 частини першої статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 28.12.2014р. N 77-VIII)

     3) для платникiв, зазначених у пунктi 4 частини першої статтi 4 цього Закону, якi обрали спрощену систему оподаткування, - на суми, що визначаються такими платниками самостiйно для себе, але не бiльше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмiр мiнiмального страхового внеску;

(пункт 3 частини першої статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 28.12.2014р. N 77-VIII)

     Абзац другий пункту 3 частини першої статтi 7 виключено

(пункт 3 частини першої статтi 7 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII, абзац другий пункту 3 частини першої статтi 7 виключено згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     4) для платникiв, зазначених у абзацi сьомому пункту 1 частини першої статтi 4 цього Закону, - на суму допомоги по тимчасовiй непрацездатностi, допомоги у зв'язку з вагiтнiстю та пологами;

(абзац перший пункту 4 частини першої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 14.05.2013р. N 231-VII, вiд 24.12.2015р. N 909-VIII)

     Абзац другий пункту 4 частини першої статтi 7 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 24.12.2015р. N 909-VIII)

     5) для платникiв, зазначених у пунктi 16 частини першої статтi 4 цього Закону, - на суми, що визначаються в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Нарахування та сплата єдиного внеску за непрацюючого iншого з подружжя працiвника дипломатичної служби, який перебуває за кордоном за мiсцем довготермiнового вiдрядження такого працiвника, з дня направлення по день перетину кордону України у зв'язку з остаточним поверненням в Україну здiйснюються за рахунок коштiв державного бюджету в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, але не менше мiнiмального страхового внеску за кожну особу.

(частину першу статтi 7 доповнено пунктом 5 згiдно iз Законом України вiд 07.06.2018р. N 2449-VIII)

     2. Для осiб, якi працюють у сiльському господарствi, зайнятi на сезонних роботах, виконують роботи (надають послуги) за цивiльно-правовими договорами, творчих працiвникiв (архiтекторiв, художникiв, артистiв, музикантiв, композиторiв, критикiв, мистецтвознавцiв, письменникiв, кiнематографiстiв), та iнших осiб, якi отримують заробiтну плату (дохiд) за виконану роботу (наданi послуги), строк виконання яких перевищує календарний мiсяць, єдиний внесок нараховується на суму, що визначається шляхом дiлення заробiтної плати (доходу), виплаченої за результатами роботи, на кiлькiсть мiсяцiв, за якi вона нарахована.

     Зазначений порядок нарахування внеску поширюється також на осiб, яким пiсля звiльнення з роботи нараховано заробiтну плату (дохiд) за вiдпрацьований час або згiдно з рiшенням суду - середню заробiтну плату за вимушений прогул.

     3. Нарахування єдиного внеску здiйснюється в межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом.

     4. Єдиний внесок нараховується на суми, зазначенi в частинах першiй i другiй цiєї статтi, не зменшенi на суму вiдрахувань податкiв, iнших обов'язкових платежiв, що вiдповiдно до закону сплачуються iз зазначених сум, та на суми утримань, що здiйснюються вiдповiдно до закону або за договорами позики, придбання товарiв та виплат на iншi цiлi за дорученням отримувача.

     5. Єдиний внесок нараховується на суми, зазначенi в частинах першiй i другiй цiєї статтi, незалежно вiд джерел їх фiнансування, форми, порядку, мiсця виплати та використання, а також вiд того, чи виплаченi такi суми фактично пiсля їх нарахування до сплати.

     6. Частину шосту статтi 7 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 24.12.2015р. N 909-VIII)

     7. Перелiк видiв виплат, на якi не нараховується єдиний внесок, затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України. Не нараховується на виплати та не утримується єдиний внесок з виплат, що компенсуються з бюджету в межах середнього заробiтку працiвникiв, призваних на строкову вiйськову службу, вiйськову службу за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод або прийнятих на вiйськову службу за контрактом у разi виникнення кризової ситуацiї, що загрожує нацiональнiй безпецi, оголошення рiшення про проведення мобiлiзацiї та/або введення воєнного стану.

(частина сьома статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 20.05.2014р. N 1275-VII, вiд 02.09.2014р. N 1669-VII, вiд 24.12.2015р. N 909-VIII)

     Стаття 8. Розмiр єдиного внеску та пропорцiї його розподiлу за видами загальнообов'язкового державного соцiального страхування

     1. Розмiр єдиного внеску для кожної категорiї платникiв, визначених цим Законом, та пропорцiї його розподiлу за видами загальнообов'язкового державного соцiального страхування встановлюються з урахуванням того, що вони повиннi забезпечувати застрахованим особам страховi виплати i соцiальнi послуги, передбаченi законодавством про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування; фiнансування заходiв, спрямованих на профiлактику страхових випадкiв; створення резерву коштiв для забезпечення страхових виплат та надання соцiальних послуг застрахованим особам; покриття адмiнiстративних витрат iз забезпечення функцiонування системи загальнообов'язкового державного соцiального страхування.

     2. Єдиний внесок не входить до системи оподаткування.

(частина друга статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2013р. N 406-VII)

     3. Кошти, що надходять вiд сплати єдиного внеску та застосування фiнансових санкцiй вiдповiдно до цього Закону, не можуть зараховуватися до Державного бюджету України, бюджетiв iнших рiвнiв та використовуватися па цiлi, не передбаченi законодавством про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування.

     4. Порядок нарахування, обчислення i сплати єдиного внеску визначається цим Законом, в частинi адмiнiстрування - Податковим кодексом України, та прийнятими вiдповiдно до них нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

(частина четверта статтi 8 у редакцiї Закону України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     5. Єдиний внесок для платникiв, зазначених у статтi 4 цього Закону, встановлюється у розмiрi 22 вiдсотки до визначеної статтею 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску.

     У разi якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на мiсяць, за який отримано дохiд, сума єдиного внеску розраховується як добуток розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на мiсяць, за який отримано дохiд (прибуток), та ставки єдиного внеску.

     При нарахуваннi заробiтної плати (доходiв) фiзичним особам з джерел не за основним мiсцем роботи ставка єдиного внеску, встановлена цiєю частиною, застосовується до визначеної бази нарахування незалежно вiд її розмiру.

(частина п'ята статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 06.09.2012р. N 5209-VI, вiд 28.12.2014р. N 77-VIII, у редакцiї Закону України вiд 24.12.2015р. N 909-VIII)

     6. Частину шосту статтi 8 виключено

(частина шоста статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 28.12.2014р. N 77-VIII, виключено згiдно iз Законом України вiд 24.12.2015р. N 909-VIII)

     7. Частину сьому статтi 8 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 24.12.2015р. N 909-VIII)

     7. Частину сьому статтi 8 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 24.12.2015р. N 909-VIII)

     9. Частину дев'яту статтi 8 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 24.12.2015р. N 909-VIII)

     10. Частину десяту статтi 8 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 24.12.2015р. N 909-VIII)

     11. Частину одинадцяту статтi 8 виключено

(частина одинадцята статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 28.12.2014р. N 77-VIII, виключено згiдно iз Законом України вiд 24.12.2015р. N 909-VIII))

     12. Частину дванадцяту статтi 8 виключено

(частина дванадцята статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.05.2013р. N 231-VII, виключено згiдно iз Законом України вiд 24.12.2015р. N 909-VIII)

     13. Єдиний внесок для пiдприємств, установ i органiзацiй, фiзичних осiб - пiдприємцiв, у тому числi тих, якi обрали спрощену систему оподаткування, в яких працюють особи з iнвалiднiстю, встановлюється у розмiрi 8,41 вiдсотка визначеної пунктом 1 частини першої статтi 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску для працюючих осiб з iнвалiднiстю.

(частина тринадцята статтi 8 у редакцiї Закону України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)

     14. Єдиний внесок для пiдприємств та органiзацiй всеукраїнських громадських органiзацiй iнвалiдiв, зокрема товариств УТОГ та УТОС, в яких кiлькiсть iнвалiдiв становить не менш як 50 вiдсоткiв загальної чисельностi працюючих, i за умови, що фонд оплати працi таких iнвалiдiв становить не менш як 25 вiдсоткiв суми витрат на оплату працi, встановлюється у розмiрi 5,3 вiдсотка визначеної пунктом 1 частини першої статтi 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску.

     Єдиний внесок для пiдприємств та органiзацiй громадських органiзацiй iнвалiдiв, в яких кiлькiсть iнвалiдiв становить не менш як 50 вiдсоткiв загальної чисельностi працюючих, i за умови, що фонд оплати працi таких iнвалiдiв становить не менш як 25 вiдсоткiв суми витрат на оплату працi, встановлюється у розмiрi 5,5 вiдсотка визначеної пунктом 1 частини першої статтi 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску для працюючих iнвалiдiв.

     15. Частину п'ятнадцяту статтi 8 виключено

(частина п'ятнадцята статтi 8 у редакцiї Законiв України вiд 16.10.2012р. N 5455-VI, вiд 27.03.2014р. N 1166-VII, виключено згiдно iз Законом України вiд 31.07.2014р. N 1621-VII)

     16. Частину шiстнадцяту статтi 8 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5455-VI)

     17. Частину сiмнадцяту статтi 8 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5455-VI)

     18. Частину вiсiмнадцяту статтi 8 виключено

(частина вiсiмнадцята статтi 8 у редакцiї Законiв України вiд 16.10.2012р. N 5455-VI, вiд 27.03.2014р. N 1166-VII, виключено згiдно iз Законом України вiд 31.07.2014р. N 1621-VII)

     19. Частину дев'ятнадцяту статтi 8 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5455-VI)

     20. Частину двадцяту статтi 8 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5455-VI)

     21. Частину двадцять першу статтi 8 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5455-VI)

     22. Частину двадцять другу статтi 8 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5455-VI)

     23. Частину двадцять третю статтi 8 виключено

(частина двадцять третя статтi 8 у редакцiї Закону України вiд 27.03.2014р. N 1166-VII, виключено згiдно iз Законом України вiд 31.07.2014р. N 1621-VII)

     24. Частину двадцять четверту статтi 8 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5455-VI)

     25. Частину двадцять п'яту статтi 8 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5455-VI)

     26. Частину двадцять шосту статтi 8 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5455-VI)

     27. Суми фiнансових санкцiй розподiляються вiдповiдно до пропорцiй, визначених для розподiлу єдиного внеску.

     28. У разi необхiдностi центральнi органи виконавчої влади, що забезпечують формування державної полiтики у сферах працi, трудових вiдносин та зайнятостi населення, соцiального захисту населення, за пропозицiєю центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, правлiнь вiдповiдних фондiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування подає узгодженi зi сторонами соцiального дiалогу змiни розмiру єдиного внеску для внесення їх на розгляд Верховної Ради України та пропорцiї розподiлу за видами загальнообов'язкового державного соцiального страхування для їх затвердження Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(абзац перший частини двадцять восьмої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, у редакцiї Закону України вiд 31.07.2014р. N 1621-VII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 05.12.2019р. N 341-IX, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Абзац другий частини двадцять восьмої статтi 8 виключено

(абзац другий частини двадцять восьмої статтi 8 у редакцiї Закону України вiд 31.07.2014р. N 1621-VII, виключено згiдно iз Законом України вiд 24.12.2015р. N 909-VIII)

     Розрахунок розподiлу єдиного внеску за видами загальнообов'язкового державного соцiального страхування проводиться на пiдставi звiтностi про нарахування єдиного внеску за результатами попереднього року.

(частину двадцять восьму статтi 8 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5455-VI)

     Стаття 9. Порядок обчислення i сплати єдиного внеску

     1. Єдиний внесок обчислюється виключно у нацiональнiй валютi, у тому числi з виплат (доходу), що здiйснюються в натуральнiй формi.

     Обчислення єдиного внеску iз сум, виражених в iноземнiй валютi (крiм випадкiв сплати єдиного внеску в iноземнiй валютi, передбачених абзацами другим - четвертим частини п'ятої цiєї статтi), здiйснюється шляхом перерахування зазначених сум у нацiональну валюту України за офiцiйним курсом нацiональної валюти до iноземної валюти, установленим Нацiональним банком України на день обчислення єдиного внеску.

(абзац другий частини першої статтi 9 у редакцiї Закону України вiд 04.04.2013р. N 184-VII)

     2. Обчислення єдиного внеску здiйснюється на пiдставi бухгалтерських та iнших документiв, вiдповiдно до яких провадиться нарахування (обчислення) або якi пiдтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на якi вiдповiдно до цього Закону нараховується єдиний внесок.

     3. Обчислення єдиного внеску податковими органами у випадках, передбачених цим Законом, здiйснюється на пiдставi актiв перевiрки правильностi нарахування та сплати єдиного внеску, звiтностi, що подається платниками до податкових органiв, бухгалтерських та iнших документiв, що пiдтверджують суми виплат (доходу), на суми яких (якого) вiдповiдно до цього Закону нараховується єдиний внесок.

(частина третя статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     4. Обчислення єдиного внеску за минулi перiоди, крiм випадкiв сплати єдиного внеску згiдно з частиною п'ятою статтi 10 цього Закону, здiйснюється виходячи з розмiру єдиного внеску, що дiяв на день нарахування (обчислення, визначення) заробiтної плати (доходу), на яку вiдповiдно до цього Закону нараховується єдиний внесок.

(частина четверта статтi 9 у редакцiї Закону України вiд 04.04.2013р. N 184-VII)

     5. Сплата єдиного внеску здiйснюється у нацiональнiй валютi шляхом внесення вiдповiдних сум єдиного внеску на рахунки податкових органiв, вiдкритi в центральному органi виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, для його зарахування, або на єдиний рахунок, крiм єдиного внеску, який сплачується в iноземнiй валютi розташованими за межами України пiдприємствами, установами, органiзацiями (у тому числi мiжнародними) за працюючих у них громадян України та громадянами України, якi працюють або постiйно проживають за межами України, вiдповiдно до договорiв про добровiльну участь у системi загальнообов'язкового державного соцiального страхування (далi - договiр про добровiльну участь).

(абзац перший частини п'ятої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX, вiд 13.04.2020р. N 559-IX)

     Сплата єдиного внеску згiдно з договорами про добровiльну участь особами, зазначеними в абзацi п'ятому частини першої статтi 10 цього Закону (з числа осiб, якi працюють або постiйно проживають за межами України), та у випадках, передбачених частиною дев'ятою статтi 10 цього Закону, в iноземнiй валютi здiйснюється на поточний рахунок податкового органу, вiдкритий в уповноваженому банку України, або на єдиний рахунок.

(абзац другий частини п'ятої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX, вiд 13.04.2020р. N 559-IX)

     Кошти єдиного внеску, що надiйшли в iноземнiй валютi, пiсля її продажу за курсом продажу безготiвкової iноземної валюти за гривнi та утримання уповноваженим банком комiсiйної винагороди за здiйснення операцiї з продажу iноземної валюти зараховуються на вiдповiднi рахунки податкових органiв, вiдкритi в центральному органi виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, або на єдиний рахунок.

(абзац третiй частини п'ятої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX, вiд 13.04.2020р. N 559-IX)

     Облiк єдиного внеску, сплаченого в iноземнiй валютi, та внесення вiдомостей до Державного реєстру здiйснюються у гривнях податковими органами за мiсцем реєстрацiї (останнiм мiсцем проживання) громадянина в Українi на пiдставi копiй платiжних документiв, що пiдтверджують сплату єдиного внеску.

(абзац четвертий частини п'ятої статтi 9 у редакцiї Законами України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)
(частина п'ята статтi 9 у редакцiї Закону України вiд 04.04.2013р. N 184-VII)

     6. Для зарахування єдиного внеску в центральному органi виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, та його територiальних органах вiдкриваються в установленому порядку небюджетнi рахунки вiдповiдному податковому органу. Зазначенi рахунки вiдкриваються виключно для обслуговування коштiв єдиного внеску;

(абзац перший частини шостої статтi 9 у редакцiї Закону України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Обслуговування коштiв єдиного внеску здiйснюється згiдно з положенням про рух коштiв, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, Пенсiйним фондом та фондами загальнообов'язкового державного соцiального страхування.

(абзац другий частини шостої статтi 9 у редакцiї Закону України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Розрахункове обслуговування податкового органу здiйснюється вiдповiдно до умов договорiв мiж центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, i власниками рахункiв.

(абзац третiй частини шостої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     7. Єдиний внесок сплачується шляхом перерахування платником безготiвкових коштiв з його банкiвського рахунку або на єдиний рахунок.

(абзац перший частини сьомої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.04.2020р. N 559-IX)

     Платники, зазначенi в абзацах третьому та четвертому пункту 1 частини першої статтi 4 цього Закону, якi не мають банкiвського рахунку або не використовують єдиний рахунок, сплачують внесок шляхом готiвкових розрахункiв через банки чи вiддiлення зв'язку.

(абзац другий частини сьомої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.04.2020р. N 559-IX)

     8. Платники єдиного внеску, крiм платникiв, зазначених у пунктах 4, 5 та 51 частини першої статтi 4 цього Закону, зобов'язанi сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний мiсяць, не пiзнiше 20 числа наступного мiсяця, крiм гiрничих пiдприємств, якi зобов'язанi сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний мiсяць, не пiзнiше 28 числа наступного мiсяця.

(абзац перший частини восьмої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.05.2012р. N 4676-VI, у редакцiї Закону України вiд 18.09.2012р. N 5292-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     При цьому платники, зазначенi у пунктi 1 частини першої статтi 4 цього Закону, пiд час кожної виплати заробiтної плати (доходу, грошового забезпечення), на суми якої (якого) нараховується єдиний внесок, одночасно з видачею зазначених сум зобов'язанi сплачувати нарахований на цi виплати єдиний внесок у розмiрi, встановленому для таких платникiв (авансовi платежi). Винятком є випадки, якщо внесок, нарахований на цi виплати, вже сплачений у строки, встановленi абзацом першим цiєї частини, або за результатами звiрення платника з податковим органом за платником визнана переплата єдиного внеску, сума якої перевищує суму внеску, що пiдлягає сплатi, або дорiвнює їй. Кошти перераховуються одночасно з отриманням (перерахуванням) коштiв на оплату працi (виплату доходу, грошового забезпечення), у тому числi в безготiвковiй чи натуральнiй формi. При цьому фактичним отриманням (перерахуванням) коштiв на оплату працi (виплату доходу, грошового забезпечення) вважається отримання вiдповiдних сум готiвкою, зарахування на рахунок одержувача, перерахування за дорученням одержувача на будь-якi цiлi, отримання товарiв (послуг) або будь-яких iнших матерiальних цiнностей у рахунок зазначених виплат, фактичне здiйснення з таких виплат вiдрахувань згiдно iз законодавством або виконавчими документами чи будь-яких iнших вiдрахувань.

(абзац другий частини восьмої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Платники єдиного внеску, зазначенi у пунктах 4, 5 та 51 частини першої статтi 4 цього Закону, зобов'язанi сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа мiсяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.

(абзац третiй частини восьмої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 28.12.2014р. N 77-VIII, у редакцiї Закону України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     Абзац четвертий частини восьмої статтi 9 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     Перiодом, за який платники єдиного внеску подають звiтнiсть до податкового органу (звiтним перiодом), є календарний мiсяць, крiм платникiв, зазначених у пунктах 4 i 5 частини першої статтi 4 цього Закону, для яких звiтним перiодом є календарний рiк. У разi державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця її останнiм звiтним перiодом є перiод з дня закiнчення попереднього звiтного перiоду до дня державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi такої фiзичної особи.

(абзац третiй частини восьмої статтi 9 замiнено трьома абзацами згiдно iз Законом України вiд 18.09.2012р. N 5292-VI, абзац п'ятий частини восьмої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 13.05.2014р. N 1258-VII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     9. Частину дев'яту статтi 9 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII)

     10. Днем сплати єдиного внеску вважається:

     1) у разi перерахування сум єдиного внеску з рахунку платника на вiдповiднi рахунки податкового органу або на єдиний рахунок - день списання банком або центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, суми платежу з рахунку платника незалежно вiд часу її зарахування на вказанi рахунки;

(пункт 1 частини десятої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX, вiд 13.04.2020р. N 559-IX)

     2) у разi сплати єдиного внеску готiвкою - день прийняття до виконання банком або iншою установою - членом платiжної системи документа на переказ готiвки разом iз сумою коштiв у готiвковiй формi.

     3) у разi сплати єдиного внеску в iноземнiй валютi - день надходження коштiв на вiдповiднi рахунки податкових органiв, вiдкритi в центральному органi виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв.

(частину десяту статтi 9 доповнено пунктом 3 згiдно iз Законом України вiд 04.04.2013р. N 184-VII, пункт 3 частини десятої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     11. У разi несвоєчасної або не в повному обсязi сплати єдиного внеску до платника застосовуються фiнансовi санкцiї, передбаченi цим Законом, а посадовi особи, виннi в порушеннi законодавства про збiр та ведення облiку єдиного внеску, несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну, цивiльно-правову або кримiнальну вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

     12. Єдиний внесок пiдлягає сплатi незалежно вiд фiнансового стану платника.

     За наявностi у платника єдиного внеску одночасно iз зобов'язаннями iз сплати єдиного внеску зобов'язань iз сплати податкiв, iнших обов'язкових платежiв, передбачених законом, або зобов'язань перед iншими кредиторами зобов'язання iз сплати єдиного внеску виконуються в першу чергу i мають прiоритет перед усiма iншими зобов'язаннями, крiм зобов'язань з виплати заробiтної плати (доходу).

     13. Суми помилково сплаченого єдиного внеску зараховуються в рахунок майбутнiх платежiв єдиного внеску або повертаються платникам у порядку i строки, визначенi центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, Пенсiйним фондом та фондами загальнообов'язкового державного соцiального страхування.

(частина тринадцята статтi 9 у редакцiї Закону України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     14. Єдиний внесок, що вiдповiдно до цього Закону пiдлягає сплатi iз сум виплат за перiод з дня виникнення у платника вiдповiдного зобов'язання до дня включення податковим органом даних про такого платника до реєстру страхувальникiв Державного реєстру, сплачується (стягується) на загальних пiдставах вiдповiдно до цього Закону за зазначений перiод.

(частина чотирнадцята статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Стаття 10. Добровiльна сплата єдиного внеску

     1. Платниками, якi мають право на добровiльну сплату єдиного внеску, є:

     абзац другий частини першої статтi 10 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 24.12.2015р. N 909-VIII)

     члени особистого селянського господарства, якщо вони не належать до осiб, якi пiдлягають страхуванню;

(абзац третiй частини першої статтi 10 у редакцiї Законiв України вiд 24.12.2015р. N 909-VIII, вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     абзац четвертий частини першої статтi 10 виключено

(абзац четвертий частини першої статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.04.2013р. N 184-VII, виключено згiдно iз Законом України вiд 24.12.2015р. N 909-VIII)

     особи, якi досягли 16-рiчного вiку та не перебувають у трудових вiдносинах з роботодавцями, визначеними пунктом 1 частини першої статтi 4, та не належать до платникiв єдиного внеску, визначених пунктами 4, 5 та 51 частини першої статтi 4 цього Закону, у тому числi iноземцi та особи без громадянства, якi постiйно проживають або працюють в Українi, громадяни України, якi працюють або постiйно проживають за межами України, якщо iнше не встановлено мiжнародними договорами, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, - на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування.

(частину першу статтi 10 доповнено абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 04.04.2013р. N 184-VII, абзац п'ятий частини першої статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 24.12.2015р. N 909-VIII, вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     2. Особи, зазначенi в частинi першiй цiєї статтi, беруть добровiльну участь у системi загальнообов'язкового державного соцiального страхування протягом строку, визначеного в договорi про добровiльну участь у системi загальнообов'язкового державного соцiального страхування, але не менше одного року (крiм договорiв про одноразову сплату).

(частина друга статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.12.2015р. N 909-VIII)

     3. Особи, зазначенi в частинi першiй цiєї статтi, подають до податкового органу за мiсцем проживання вiдповiдну заяву в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, за погодженням з Пенсiйним фондом та фондами загальнообов'язкового державного соцiального страхування.

(абзац перший частини третьої статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Податковий орган, що отримав заяву про добровiльну участь у системi загальнообов'язкового державного соцiального страхування, має право перевiряти викладенi в заявi вiдомостi та вимагати вiд особи, яка подала заяву, документи, що пiдтверджують зазначенi вiдомостi.

(абзац другий частини третьої статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     З особою, яка подала заяву про добровiльну участь у системi загальнообов'язкового державного соцiального страхування, податковим органом в строк не пiзнiше нiж 30 календарних днiв з дня отримання заяви укладається договiр про добровiльну участь вiдповiдно до типового договору, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, за погодженням з Пенсiйним фондом та фондами загальнообов'язкового державного соцiального страхування.

(абзац третiй частини третьої статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.04.2013р. N 184-VII, вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     4. У договорi про добровiльну участь зазначаються:

     назва документа;

     вiдомостi про особу, якi вносяться до системи персонiфiкованого облiку (частина третя статтi 20 цього Закону);

     абзац четвертий частини четвертої статтi 10 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 24.12.2015р. N 909-VIII)

     строк дiї договору;

     порядок сплати єдиного внеску та рахунки, на якi вiн має сплачуватися;

     умови набуття застрахованою особою права на виплати за загальнообов'язковим державним соцiальним страхуванням вiдповiдно до закону;

     умови розiрвання договору;

     права та обов'язки сторiн, вiдповiдальнiсть сторiн за невиконання або неналежне виконання умов договору;

     iншi умови за згодою сторiн або передбаченi типовим договором про добровiльну участь, що не суперечать законодавству про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування.

     Договiр про добровiльну участь набирає чинностi з дня його пiдписання.

     5. Договором про добровiльну участь може бути передбачена одноразова сплата особою єдиного внеску за попереднi перiоди, в яких особа не пiдлягала загальнообов'язковому державному соцiальному страхуванню (у тому числi за перiод з 1 сiчня 2004 року по 31 грудня 2010 року). Сума сплаченого єдиного внеску за кожен мiсяць такого перiоду не може бути меншою за мiнiмальний страховий внесок на дату укладення договору, помножений на коефiцiєнт 2.

     В усiх випадках ця сума не може бути бiльшою за суму єдиного внеску, обчисленого виходячи з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої на дату укладення договору.

     Одноразова сплата особою єдиного внеску за попереднi перiоди, передбачена цiєю частиною, може бути здiйснена за окремим договором, укладеним у порядку, передбаченому частинами першою, третьою та четвертою цiєї статтi.

(статтю 10 доповнено новою частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 04.04.2013р. N 184-VII, у зв'язку з цим частини п'яту - сьому вважати вiдповiдно частинами шостою - восьмою, частина п'ята статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 28.12.2014р. N 77-VIII, у редакцiї Закону України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     6. Єдиний внесок для осiб, якi мають право на добровiльну сплату внеску, встановлюється у розмiрi, визначеному статтею 8 цього Закону (крiм випадкiв одноразової сплати, передбачених частиною п'ятою цiєї статтi).

(частина шоста статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.04.2013р. N 184-VII, вiд 27.03.2014р. N 1166-VII, вiд 31.07.2014р. N 1621-VII, вiд 28.12.2014р. N 77-VIII, у редакцiї Закону України вiд 24.12.2015р. N 909-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     7. Податковий орган вiдмовляє в укладеннi договору про добровiльну участь у разi, якщо особа:

(абзац перший частини сьомої статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     пiдлягає загальнообов'язковому державному соцiальному страхуванню;

     не вiдповiдає iншим вимогам, визначеним частиною першою цiєї статтi;

     подала неповнi або недостовiрнi вiдомостi;

     ранiше уклала договiр про добровiльну участь, дiя якого не припинена або за яким не виконано передбаченi договором умови;

     бажає укласти договiр на строк менше одного року.

     В iнших випадках вiдмова в укладеннi договору про добровiльну участь не допускається.

     8. Договiр про добровiльну участь може бути достроково розiрваний:

     1) застрахованою особою:

     за її бажанням, якщо договiр дiяв не менше одного року;

     у разi систематичного порушення умов договору територiальним податковим органом;

(абзац третiй пункту 1 частини восьмої статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 24.12.2015р. N 909-VIII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     2) податковим органом у разi:

(абзац перший пункту 2 частини восьмої статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     набуття застрахованою особою вiдповiдно до цього Закону зобов'язань щодо участi в системi загальнообов'язкового державного соцiального страхування;

     виникнення обставин, що не вiдповiдають визначеним цим Законом вимогам до осiб, якi мають право брати добровiльну участь у системi загальнообов'язкового державного соцiального страхування;

     систематичного порушення застрахованою особою умов договору;

     смертi застрахованої особи;

     3) за згодою сторiн, якщо договiр дiяв не менше одного року.

     В iнших випадках дострокове розiрвання договору про добровiльну участь не допускається.

     9. Участь у системi загальнообов'язкового державного соцiального страхування (крiм загальнообов'язкового державного соцiального страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi) громадян України, якi працюють у розташованих за межами України пiдприємствах, установах, органiзацiях (у тому числi мiжнародних), може здiйснюватися вiдповiдно до договорiв про добровiльну участь, укладених центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, державну полiтику з адмiнiстрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, з такими пiдприємствами, установами, органiзацiями (у тому числi мiжнародними).

(абзац перший частини дев'ятої статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 24.12.2015р. N 909-VIII, вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     У договорi про добровiльну участь, крiм вiдомостей, передбачених частиною четвертою цiєї статтi, зазначаються:

     порядок облiку платежiв в податкових органах;

(абзац третiй частини дев'ятої статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     дата набрання чинностi договором.

     Єдиний внесок для осiб, зазначених в абзацi першому цiєї частини, встановлюється у розмiрi, визначеному статтею 8 цього Закону.

(абзац п'ятий частини дев'ятої статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.12.2015р. N 909-VIII)
(статтю 10 доповнено частиною дев'ятою згiдно iз Законом України вiд 04.04.2013р. N 184-VII)

     Стаття 11. Порядок розподiлу страхових коштiв за видами загальнообов'язкового державного соцiального страхування

     1. Страховi кошти, акумульованi на централiзованих рахунках податкових органiв, автоматично перераховуються не пiзнiше наступного операцiйного дня пiсля їх зарахування на централiзованi рахунки Пенсiйного фонду, фондiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування, на рахунки Накопичувального пенсiйного фонду (далi - Накопичувальний фонд), а у випадках, передбачених законом, - недержавних пенсiйних фондiв вiдповiдно до визначених законом пропорцiй.

(абзац перший частини першої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Обмiн iнформацiєю щодо перерахованих на рахунки податкових органiв страхових коштiв здiйснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, за погодженням з Пенсiйним фондом та фондами загальнообов'язкового державного соцiального страхування, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв.

(абзац другий частини першої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)
(частина перша статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, у редакцiї Закону України вiд 04.07.2013р. N 406-VII)

     2. Iз страховими коштами, акумульованими на рахунках податкових органiв, здiйснюються такi операцiї:

(абзац перший частини другої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     1) перерахування на рахунки Пенсiйного фонду фондiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування, Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, - недержавних пенсiйних фондiв вiдповiдно до встановлених законом пропорцiй розподiлу за видами загальнообов'язкового державного соцiального страхування;

(пункт 1 частини другої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, вiд 04.07.2013р. N 406-VII)

     2) повернення платникам єдиного внеску надмiру або помилково сплачених сум;

     3) повернення безпiдставно стягнених сум єдиного внеску (абзац другий частини третьої статтi 26 цього Закону).

     3. Кошти фондiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування обслуговуються центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, на безоплатнiй основi.

Роздiл IV. ПОВНОВАЖЕННЯ ПОДАТКОВИХ ОРГАНIВ, ПЕНСIЙНОГО ФОНДУ ЩОДО ЗБОРУ ТА ОБЛIКУ ЄДИНОГО ВНЕСКУ

(назва роздiлу IV у редакцiї Закону України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Стаття 12. Завдання та функцiї центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, державну полiтику з адмiнiстрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування

(назва статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     1. Завданнями центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, державну полiтику з адмiнiстрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, є забезпечення адмiнiстрування єдиного внеску шляхом його збору, ведення облiку надходжень вiд його сплати та здiйснення контролю за сплатою єдиного внеску.

(частина перша статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     2. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, державну полiтику з адмiнiстрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, вiдповiдно до покладених на нього завдань:

(абзац перший частини другої статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     1) аналiзує та спiльно з Пенсiйним фондом та фондами загальнообов'язкового державного соцiального страхування прогнозує надходження коштiв вiд сплати єдиного внеску;

     2) забезпечує збiр та ведення облiку надходжень вiд сплати єдиного внеску;

     3) здiйснює контроль за додержанням законодавства про збiр та ведення облiку єдиного внеску, правильнiстю нарахування, обчислення, повнотою i своєчаснiстю сплати єдиного внеску;

     4) за погодженням з Пенсiйним фондом та фондами загальнообов'язкового державного соцiального страхування встановлює форми, порядок прийняття та обробки звiтностi, зокрема в електроннiй формi, вiд платникiв щодо нарахування єдиного внеску у складi звiтностi з податку на доходи фiзичних осiб (єдиного податку);

(пункт 4 частини другої статтi 12 у редакцiї Законiв України вiд 19.09.2019р. N 115-IX, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     5) формує та веде реєстр страхувальникiв Державного реєстру, здiйснює заходи щодо забезпечення доступу до даних Державного реєстру вiдповiдно до цього Закону;

     6) взаємодiє в установленому законодавством порядку з центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, мiнiстерствами, iншими центральними та мiсцевими органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, пiдприємствами, установами i органiзацiями, Пенсiйним фондом та фондами загальнообов'язкового державного соцiального страхування;

     7) узагальнює практику застосування законодавства про збiр та ведення облiку єдиного внеску;

     8) надає роз'яснення з питань застосування законодавства про збiр та ведення облiку єдиного внеску;

     9) укладає з розташованими за межами України пiдприємствами, установами, органiзацiями (у тому числi мiжнародними) договори про добровiльну участь працюючих у них громадян України;

     10) здiйснює iншi функцiї, передбаченi законодавством.

(стаття 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.04.2013р. N 184-VII, у редакцiї Закону України вiд 04.07.2013р. N 406-VII)

     Стаття 121. Функцiї Пенсiйного фонду

     1. Пенсiйний фонд вiдповiдно до покладених на нього завдань:

     1) формує та веде реєстр застрахованих осiб Державного реєстру, здiйснює заходи щодо надання iнформацiї з Державного реєстру вiдповiдно до цього Закону;

     2) взаємодiє в установленому законодавством порядку з центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, мiнiстерствами, iншими центральними та мiсцевими органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, пiдприємствами, установами i органiзацiями та фондами загальнообов'язкового державного соцiального страхування;

     3) здiйснює контроль, у тому числi спiльно з податковими органами, за достовiрнiстю вiдомостей про осiб, якi пiдлягають загальнообов'язковому державному соцiальному страхуванню;

(пункт 3 частини першої статтi 121 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     4) бере участь в аналiзi та прогнозi надходження коштiв вiд сплати єдиного внеску;

     5) здiйснює iншi функцiї, передбаченi законодавством.

(Закон доповнено статтею 121 згiдно iз Законом України вiд 04.07.2013р. N 406-VII)

     Стаття 13. Права податкових органiв

(назва статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     1. Податковi органи мають право:

(абзац перший частини першої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     1) отримувати безоплатно вiд органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ i органiзацiй незалежно вiд форми власностi, виду дiяльностi та господарювання i вiд осiб, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть, фiзичних осiб - пiдприємцiв вiдомостi про нарахування, обчислення i сплату єдиного внеску, а також iншi вiдомостi, необхiднi для виконання податковими органами функцiй, передбачених цим Законом;

(пункт 1 частини першої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 24.12.2015р. N 909-VIII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     2) проводити перевiрки на пiдприємствах, в установах i органiзацiях, у осiб, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть, фiзичних осiб - пiдприємцiв бухгалтерських книг, звiтiв, кошторисiв та iнших документiв про нарахування, обчислення та сплату єдиного внеску, достовiрностi вiдомостей, поданих до Державного реєстру, отримувати необхiднi пояснення, довiдки i вiдомостi (зокрема письмовi) з питань, що виникають пiд час такої перевiрки.

(пункт 2 частини першої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.12.2015р. N 909-VIII)

     Документальнi та камеральнi перевiрки проводяться у порядку, встановленому Податковим кодексом України;

     3) вимагати вiд керiвникiв та iнших посадових осiб пiдприємств, установ i органiзацiй, осiб, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть, а також вiд фiзичних осiб - пiдприємцiв усунення виявлених порушень законодавства про збiр та ведення облiку єдиного внеску;

(пункт 3 частини першої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.12.2015р. N 909-VIII)

     4) вилучати в установленому законодавством порядку у пiдприємств, установ i органiзацiй, осiб, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть, фiзичних осiб - пiдприємцiв копiї документiв, що пiдтверджують заниження розмiру заробiтної плати (доходу) та iнших виплат, на якi нараховується єдиний внесок;

(пункт 4 частини першої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.12.2015р. N 909-VIII)

     5) iнiцiювати застосування до платникiв єдиного внеску судових процедур банкрутства;

     6) застосовувати фiнансовi санкцiї, передбаченi цим Законом;

     7) стягувати з платникiв несплаченi суми єдиного внеску;

     8) порушувати в установленому законом порядку питання про притягнення до вiдповiдальностi осiб, винних у порушеннi законодавства про збiр та ведення облiку єдиного внеску;

     9) у разi виявлення фактiв порушення порядку нарахування, обчислення i сплати єдиного внеску звертатися в установленому законом порядку до вiдповiдних правоохоронних органiв;

     10) здiйснювати iншi функцiї, передбаченi законодавством.

(стаття 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, у редакцiї Закону України вiд 04.07.2013р. N 406-VII)

     Стаття 131. Права Пенсiйного фонду та його територiальних органiв

     1. Пенсiйний фонд та його територiальнi органи мають право:

     1) отримувати безоплатно вiд органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ i органiзацiй незалежно вiд форми власностi, виду дiяльностi та господарювання i вiд фiзичних осiб - пiдприємцiв вiдомостi, необхiднi для виконання органами Пенсiйного фонду функцiй, передбачених цим Законом;

     2) брати участь у планових перевiрках, якi проводяться податковими органами, для перевiрки достовiрностi вiдомостей, поданих до реєстру застрахованих осiб Державного реєстру, та у випадках, передбачених законом, проводити позаплановi перевiрки бухгалтерських книг, звiтiв, кошторисiв та iнших документiв страхувальникiв щодо достовiрностi вiдомостей, поданих до реєстру застрахованих осiб або для призначення пенсiй, отримувати необхiднi пояснення, довiдки i вiдомостi з питань, що виникають пiд час таких перевiрок;

(пункт 2 частини першої статтi 131 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     3) надавати консультацiї з питань вiдомостей, поданих до реєстру застрахованих осiб Державного реєстру, та ведення цього реєстру;

     4) у разi виявлення за результатами перевiрки поданих страхувальником недостовiрних вiдомостей про застрахованих осiб видавати приписи щодо усунення цих порушень, у разi їх невиконання у мiсячний строк - вносити вiдповiднi змiни до реєстру застрахованих осiб Державного реєстру;

     5) притягувати до адмiнiстративної вiдповiдальностi осiб, винних у порушеннях, пов'язаних з поданням недостовiрних вiдомостей, що використовуються у реєстрi застрахованих осiб;

     51) у разi виявлення за результатами аналiзу даних реєстру застрахованих осiб Державного реєстру недостовiрних вiдомостей про застрахованих осiб вимагати вiд платникiв єдиного внеску iнформацiю про цi вiдомостi та усунення порушень;

(частину першу статтi 131 доповнено пунктом 51 згiдно iз Законом України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII)

     6) здiйснювати iншi функцiї, передбаченi законодавством.

(Закон доповнено статтею 131 згiдно iз Законом України вiд 04.07.2013р. N 406-VII)

     Стаття 14. Обов'язки податкових органiв

     1. Податковi органи зобов'язанi:

(абзац перший частини першої статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     1) надавати на безоплатнiй основi iнформацiю з реєстру страхувальникiв Державного реєстру Пенсiйному фонду та фондам загальнообов'язкового державного соцiального страхування, органам працi та соцiального захисту населення, центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, за погодженням з Пенсiйним фондом, фондами загальнообов'язкового державного соцiального страхування та центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної полiтики у сферах працi, трудових вiдносин та зайнятостi населення, соцiального захисту населення;

(пункт 1 частини першої статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 05.12.2019р. N 341-IX, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     2) щокварталу iнформувати Кабiнет Мiнiстрiв України про основнi показники сплати єдиного внеску. Перелiк показникiв, порядок та строки iнформування визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     3) здiйснювати контроль за дотриманням платниками єдиного внеску вимог цього Закону;

     4) забезпечувати своєчасне внесення вiдомостей до реєстру страхувальникiв Державного реєстру;

     5) здiйснювати контроль за достовiрнiстю вiдомостей, поданих до реєстру страхувальникiв Державного реєстру;

     6) надавати безоплатно платникам єдиного внеску в уснiй та письмовiй формi консультацiї з питань застосування законодавства про збiр та ведення облiку єдиного внеску, роз'яснювати їхнi права i обов'язки;

     7) за вимогою платникiв, зазначених у пунктах 1, 4 i 5 частини першої статтi 4 цього Закону, проводити звiрення сум нарахування та сплати ними єдиного внеску.

     8) пункт 8 частини першої статтi 14 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)
(стаття 14 у редакцiї Закону України вiд 04.07.2013р. N 406-VII)

     Стаття 141. Обов'язки Пенсiйного фонду та його територiальних органiв

     1. Пенсiйний фонд та його територiальнi органи зобов'язанi:

     1) надавати на безоплатнiй основi iнформацiю з реєстру застрахованих осiб Державного реєстру податковим органам, фондам загальнообов'язкового державного соцiального страхування, органам працi та соцiального захисту в порядку, визначеному Пенсiйним фондом за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної полiтики у сферах працi, трудових вiдносин та зайнятостi населення, соцiального захисту населення, та фондами загальнообов'язкового державного соцiального страхування;

(пункт 1 частини першої статтi 141 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 05.12.2019р. N 341-IX, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     2) забезпечувати своєчасне внесення вiдомостей до реєстру застрахованих осiб Державного реєстру;

     3) здiйснювати контроль за достовiрнiстю вiдомостей, поданих до реєстру застрахованих осiб Державного реєстру;

     4) надавати безоплатно на вимогу застрахованих осiб iнформацiю, що мiститься на їх персональних облiкових картках у реєстрi застрахованих осiб Державного реєстру.

(Закон доповнено статтею 141 згiдно iз Законом України вiд 04.07.2013р. N 406-VII)

     Стаття 15. Виключена

(стаття 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 04.07.2013р. N 406-VII)

Роздiл V. ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦIАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

     Стаття 16. Призначення та структура Державного реєстру

(назва статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2013р. N 406-VII)

     1. Державний реєстр створюється для забезпечення:

(абзац перший частини першої статтi 16 у редакцiї Закону України вiд 04.07.2013р. N 406-VII)

     ведення облiку платникiв i застрахованих осiб у системi загальнообов'язкового державного соцiального страхування та їх iдентифiкацiї;

     накопичення, зберiгання та автоматизованої обробки iнформацiї про сплату платниками єдиного внеску та про набуття застрахованими особами права на отримання страхових виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соцiального страхування;

     нарахування та облiку виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соцiального страхування.

     2. Державний реєстр складається з реєстру страхувальникiв i реєстру застрахованих осiб.

     3. Ведення реєстру страхувальникiв Державного реєстру здiйснюється на пiдставi положення, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, за погодженням з Пенсiйним фондом та фондами загальнообов'язкового державного соцiального страхування.

(абзац перший частини третьої статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Ведення реєстру застрахованих осiб Державного реєстру здiйснюється на пiдставi положення, що затверджується Пенсiйним фондом за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, та фондами загальнообов'язкового державного соцiального страхування.

(абзац другий частини третьої статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)
(частина третя статтi 16 у редакцiї Закону України вiд 04.07.2013р. N 406-VII)

     Стаття 17. Використання iнформацiї з Державного реєстру

     1. Iнформацiя з Державного реєстру використовується з додержанням вимог законiв України "Про iнформацiю" та "Про захист персональних даних" виключно для потреб, визначених цим Законом та законами з окремих видiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування, а також для призначення всiх видiв державної соцiальної допомоги та субсидiй для вiдшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рiдкого пiчного побутового палива, виявлення фактiв використання працi неоформлених працiвникiв та порушень законодавства про працю роботодавцями, банками, пiдприємствами, установами та органiзацiями з метою її використання для обслуговування громадян (за їхньою згодою або у випадках та порядку, встановлених законодавством у сферi захисту персональних даних), для аналiзу зайнятостi випускникiв закладiв професiйної (професiйно-технiчної) освiти, фахової передвищої та вищої освiти та для обмiну iнформацiєю з Централiзованим банком даних з проблем iнвалiдностi.

(частина перша статтi 17 у редакцiї Закону України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 27.03.2014р. N 1170-VII, вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII, вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII, вiд 06.06.2019р. N 2745-VIII)

     Iнформацiя з реєстру застрахованих осiб Державного реєстру може надаватися роботодавцям, банкам, пiдприємствам, установам та органiзацiям з метою її використання для обслуговування громадян (за їхньою згодою або у випадках та порядку, встановлених законодавством у сферi захисту персональних даних).

(частину першу статтi 17 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII, абзац другий частини першої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Iнформацiя з Державного реєстру може надаватися центральним органам виконавчої влади та державним пiдприємствам, що належать до сфери їх управлiння, з метою аналiзу зайнятостi випускникiв закладiв професiйної (професiйно-технiчної) освiти, фахової передвищої та вищої освiти.

(частину першу статтi 17 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2745-VIII)

     2. Мiж центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, та Пенсiйним фондом, якi ведуть Державний реєстр, та фондами загальнообов'язкового державного соцiального страхування здiйснюється обмiн iнформацiєю на безоплатнiй основi в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, та Пенсiйним фондом за погодженням з фондами загальнообов'язкового державного соцiального страхування.

(частина друга статтi 17 у редакцiї Законiв України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 19.09.2019р. N 115-IX, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     3. Пенсiйний фонд та центральнi органи виконавчої влади, що забезпечують формування державної полiтики у сферах працi, трудових вiдносин та зайнятостi населення, соцiального захисту населення, здiйснюють обмiн iнформацiєю з Державного реєстру та Централiзованого банку даних з проблем iнвалiдностi у порядку, встановленому Пенсiйним фондом спiльно iз зазначеними центральними органами виконавчої влади.

(частина третя статтi 17 у редакцiї Законiв України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, вiд 04.07.2013р. N 406-VII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.12.2019р. N 341-IX)

     4. Пенсiйний фонд та центральний орган виконавчої влади у сферi освiти i науки здiйснюють обмiн iнформацiєю з реєстру застрахованих осiб Державного реєстру на безоплатнiй основi у порядку, встановленому Пенсiйним фондом спiльно iз зазначеним центральним органом виконавчої влади.

(статтю 17 доповнено новою частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2745-VIII, у зв'язку з цим частини четверту i п'яту вважати вiдповiдно частинами п'ятою i шостою, абзац перший частини четвертої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову та бюджетну полiтику, пiд час здiйснення верифiкацiї та монiторингу державних виплат безоплатно отримує вiдомостi з Державного реєстру в електроннiй формi у форматi бази даних, витягу та/або в iншiй формi на пiдставi договорiв про обмiн iнформацiєю.

(частину четверту статтi 17 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 03.12.2019р. N 324-IX)

     5. Iнформацiя з Державного реєстру надається на запит органiв працi та соцiального захисту населення для призначення всiх видiв державної соцiальної допомоги та субсидiй для вiдшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рiдкого пiчного побутового палива у порядку та за формою, встановленими Пенсiйним фондом спiльно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi соцiального захисту населення.

(статтю 17 доповнено новою частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, у зв'язку з цим частини п'яту i шосту вважати вiдповiдно частинами шостою i сьомою)

     Обмiн iнформацiєю про вiдомостi, що мiстять ознаки використання працi неоформлених працiвникiв та порушення законодавства про працю, здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, в порядку, затвердженому Пенсiйним фондом за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення.

(частину п'яту статтi 17 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII, абзац другий частини п'ятої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII, вiд 05.12.2019р. N 341-IX, вiд 14.01.2020р. N 440-IX, у редакцiї Закону України вiд 19.09.2019р. N 115-IX)

     Iнформацiя з реєстру застрахованих осiб Державного реєстру з метою її використання для обслуговування громадян (за їхньою згодою) надається на запит роботодавцiв, банкiв, пiдприємств, установ та органiзацiй у порядку, встановленому Пенсiйним фондом за погодженням iз центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної полiтики у сферах працi, трудових вiдносин та зайнятостi населення, соцiального захисту населення.

(частину четверту статтi 17 доповнено абзацом п'яту згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII, абзац третiй частини п'ятої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 05.12.2019р. N 341-IX, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     6. Iнформацiя з реєстру страхувальникiв Державного реєстру надається на запит платникiв єдиного внеску та/або застрахованих осiб у порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, та Пенсiйним фондом за погодженням з фондами загальнообов'язкового державного соцiального страхування.

(абзац перший частини шостої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX, у редакцiї Закону України вiд 19.09.2019р. N 115-IX)

     Iнформацiя з реєстру застрахованих осiб Державного реєстру надається на запит платникiв єдиного внеску та/або застрахованих осiб чи уповноважених ними третiх осiб у порядку та за формою, встановленими Пенсiйним фондом за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi соцiального захисту населення, та фондами загальнообов'язкового державного соцiального страхування.

(частина шоста статтi 17 у редакцiї Законiв України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII)

     Надання iнформацiї з реєстру застрахованих осiб Державного реєстру iншим юридичним i фiзичним особам, крiм органiв працi та соцiального захисту населення, фондiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування, допускається лише за рiшенням суду у випадках, передбачених законом.

(частину шосту статтi 17 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     6. Частину шосту статтi 17 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     Стаття 18. Джерела формування Державного реєстру

     1. Джерелами формування Державного реєстру є вiдомостi, що надходять до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, та Пенсiйного фонду вiд:

(абзац перший частини першої статтi 18 у редакцiї Закону України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX, у редакцiї Закону України вiд 19.09.2019р. N 115-IX)

     державних реєстраторiв юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв;

     платникiв єдиного внеску;

     застрахованих осiб;

     фондiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування;

     центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї актiв цивiльного стану, виконавчих органiв сiльських, селищних, мiських (крiм мiст обласного значення) рад;

(абзац шостий частини першої статтi 18 у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     податкових органiв та уповноважених суб'єктiв для облiку даних Єдиного державного демографiчного реєстру;

(абзац сьомий частини першої статтi 18 у редакцiї Закону України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi статистики;

(абзац восьмий частини першої статтi 18 у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     державної служби зайнятостi;

     iнших пiдприємств, установ, органiзацiй та вiйськових частин;

     центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв;

     територiальних органiв Пенсiйного фонду за результатами перевiрок платникiв єдиного внеску;

     iнших джерел, передбачених законодавством.

     Стаття 19. Реєстр страхувальникiв

     1. Реєстр страхувальникiв - автоматизований банк вiдомостей, створений для ведення облiку платникiв єдиного внеску - страхувальникiв.

     Реєстр страхувальникiв формує та веде центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, користувачами цього реєстру є Пенсiйний фонд та фонди загальнообов'язкового державного соцiального страхування.

(частину першу статтi 19 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, абзац другий частини першої статтi 19 у редакцiї Законiв України вiд 19.09.2019р. N 115-IX, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     2. До реєстру страхувальникiв вносяться такi вiдомостi про страхувальникiв:

     1) податковий номер або серiя (за наявностi) та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та офiцiйно повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку у паспортi);

     2) найменування або прiзвище, iм'я, по батьковi;

     3) мiсцезнаходження (для юридичної особи) та мiсце проживання (для фiзичної особи);

     4) реєстрацiйний номер платника єдиного внеску;

     5) види економiчної дiяльностi, у тому числi основний;

     6) наявнiсть трудових (цивiльно-правових) договорiв iз застрахованими особами;

     7) iнша iнформацiя, необхiдна для облiку платникiв, їх зобов'язань та сплати єдиного внеску.

(частина друга статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 20.11.2012р. N 5492-VI, вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 24.12.2015р. N 909-VIII, вiд 05.12.2019р. N 341-IX, у редакцiї Закону України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     3. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, оприлюднює на своєму офiцiйному веб-сайтi данi з реєстру страхувальникiв про взяття на облiк страхувальника.

(статтю 19 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, частина третя статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 24.12.2015р. N 909-VIII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX, у редакцiї Закону України вiд 19.09.2019р. N 115-IX)

     Стаття 20. Реєстр застрахованих осiб

     1. Реєстр застрахованих осiб - автоматизований банк вiдомостей, створений для ведення єдиного облiку фiзичних осiб, якi пiдлягають загальнообов'язковому державному соцiальному страхуванню вiдповiдно до закону.

     Реєстр застрахованих осiб складається з електронних облiкових карток застрахованих осiб, до яких включаються вiдомостi про застрахованих осiб, iнформацiя про набуття прав на одержання страхових виплат за всiма видами загальнообов'язкового державного соцiального страхування та iнформацiя про виплати за всiма видами загальнообов'язкового державного соцiального страхування.

(частину першу статтi 20 доповнено новим абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII, у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третiм)

     Реєстр застрахованих осiб формує та веде Пенсiйний фонд, користувачами цього реєстру є податковi органи та фонди загальнообов'язкового державного соцiального страхування.

(частину першу статтi 20 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, абзац третiй частини першої статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     2. Персонiфiкованi вiдомостi про заробiтну плату (дохiд, грошове забезпечення, допомогу, компенсацiю) застрахованих осiб, на яку нараховано i з якої сплачено страховi внески, та iншi вiдомостi подаються до Пенсiйного фонду роботодавцями, пiдприємствами, установами, органiзацiями, вiйськовими частинами та органами, якi виплачують грошове забезпечення, допомогу та компенсацiю вiдповiдно до законодавства.

     Вiдомостi про непрацюючого iншого з подружжя працiвника дипломатичної служби, який перебуває за кордоном за мiсцем довготермiнового вiдрядження такого працiвника, подаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi зовнiшнiх зносин, уповноваженим органом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики з питань нацiональної безпеки у воєннiй сферi, сферi оборони i вiйськового будiвництва у мирний час та особливий перiод.

(частину другу статтi 20 доповнено новим абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 07.06.2018р. N 2449-VIII, у зв'язку з цим абзаци другий i третiй вважати вiдповiдно абзацами третiм i четвертим)

     Вiдомостi про фiзичних осiб - пiдприємцiв та осiб, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть, подаються безпосередньо зазначеними особами.

(абзац третiй частини другої статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.12.2015р. N 909-VIII)

     Порядок та строки подання вiдомостей, зазначених в абзацах першому - третьому цiєї частини, встановлюються Пенсiйним фондом за погодженням з центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної полiтики у сферах працi, трудових вiдносин та зайнятостi населення, соцiального захисту населення.

(абзац четвертий частини другої статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 07.06.2018р. N 2449-VIII, вiд 05.12.2019р. N 341-IX)

     Iнформацiя про осiб, якi отримували допомогу по частковому безробiттю вiдповiдно до статей 47, 471 Закону України "Про зайнятiсть населення" та одноразову матерiальну допомогу суб'єктам господарювання вiдповiдно до Закону України "Про соцiальну пiдтримку застрахованих осiб та суб'єктiв господарювання на перiод здiйснення обмежувальних протиепiдемiчних заходiв, запроваджених з метою запобiгання поширенню на територiї України гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2" за перiод з 1 березня 2020 року, подається у порядку i строки, визначенi Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частину другу статтi 20 доповнено абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 04.12.2020р. N 1071-IX)

     3. На кожну застраховану особу заводиться персональна електронна облiкова картка, до якої включаються такi вiдомостi:

(абзац перший частини третьої статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     1) умовно-постiйна частина картки:

     унiкальний номер електронної облiкової картки;

(пункт 1 частини третьої статтi 20 доповнено новим абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII, у зв'язку з цим абзаци другий - дев'ятий вважати вiдповiдно абзацами третiм - десятим)

     номер посвiдчення застрахованої особи;

(дiю абзацу третього пiдпункту 1 частини третьої статтi 20 зупинено до 01.01.2017р. згiдно з пунктом 11 роздiлу VIII цього Закону, враховуючи змiни, внесенi Законом України вiд 28.12.2014р. N 76-VIII)

     прiзвище, iм'я та по батьковi на момент створення електронної облiкової картки;

(абзац четвертий пункту 1 частини третьої статтi 20 у редакцiї Закону України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     прiзвище, iм'я та по батьковi на поточний момент;

(пункт 1 частини третьої статтi 20 доповнено новим абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII, у зв'язку з цим абзаци п'ятий - десятий вважати вiдповiдно абзацами шостим - одинадцятим)

     дата народження;

     стать;

     унiкальний номер запису в Єдиному державному демографiчному реєстрi та серiя, номер i назва документа, з якого взятi вiдомостi до персональної облiкової картки;

(абзац восьмим пункту 1 частини третьої статтi 20 у редакцiї Закону України вiд 20.11.2012р. N 5492-VI)

     громадянство;

     номер телефону (за згодою);

     вiдмiтка про смерть;

     2) частина картки, що вiдображає загальний страховий стаж, заробiтну плату (дохiд, грошове забезпечення), розмiр сплаченого єдиного внеску та iншi данi, необхiднi для обчислення та призначення страхових виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соцiального страхування:

     iдентифiкацiйний номер платника (крiм осiб, якi через релiгiйнi або iншi переконання вiдмовилися вiд iдентифiкацiйного номера);

(абзац другий пункту 2 частини третьої статтi 20 у редакцiї Закону України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     рiк, за який внесено вiдомостi;

     розмiр єдиного внеску за вiдповiдний мiсяць;

     сума сплаченого єдиного внеску за вiдповiдний мiсяць;

     професiйна назва роботи;

(пункт 2 частини третьої статтi 20 доповнено новим абзацом шостим згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     посада;

(пункт 2 частини третьої статтi 20 доповнено новим абзацом сьомим згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII, у зв'язку з цим абзаци шостий - дев'ятий вважати вiдповiдно абзацами восьмим - одинадцятим)

     данi про особливi умови працi, що дають право на пiльги iз загальнообов'язкового державного соцiального страхування;

(абзац восьмий пункту 2 частини третьої статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     сума виплат (доходу), з якої сплачено страховi внески за вiдповiдний мiсяць;

     сума призначеної пенсiї;

(пункт 2 частини третьої статтi 20 доповнено новим абзацом десятим згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII, у зв'язку з цим абзаци десятий i одинадцятий вважати вiдповiдно абзацами одинадцятим i дванадцятим)

     кiлькiсть вiдпрацьованих застрахованою особою календарних днiв (годин) за вiдповiдний мiсяць;

     iнша iнформацiя, необхiдна для обчислення та призначення страхових виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соцiального страхування;

     iнформацiя про страховi випадки:

(пункт 2 частини третьої статтi 20 доповнено абзацом тринадцятим згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     дата страхового випадку;

(пункт 2 частини третьої статтi 20 доповнено абзацом чотирнадцятим згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     вид страхового випадку;

(пункт 2 частини третьої статтi 20 доповнено абзацом п'ятнадцятим згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     3) частина картки, що вiдображає здiйснення виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соцiального страхування:

     вид страхової виплати;

     вид соцiальної пiльги;

     вид соцiальної виплати;

     дата, з якої призначено виплату;

     дата початку та закiнчення виплати (пiльги);

     сума виплати (помiсячнi суми виплати);

     iндексацiя страхової виплати.

(абзац перший пункту 3 частини третьої статтi 20 замiнено абзацами першим - восьмим згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII, у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом дев'ятим)

     Персонiфiкованi вiдомостi, включенi до персональної електронної облiкової картки застрахованої особи, зберiгаються в Пенсiйному фондi протягом усього життя особи, а пiсля її смертi - протягом 75 рокiв на паперових та/або електронних носiях за наявностi засобiв, що гарантують iдентичнiсть паперового та електронного документiв.

(абзац дев'ятий пункту 3 частини третьої статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     4. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї актiв цивiльного стану, за формою, встановленою вiдповiдно до законодавства, протягом десяти робочих днiв пiсля реєстрацiї смертi особи подає вiдповiднi вiдомостi територiальному органу Пенсiйного фонду.

(частина четверта статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     5. Змiни та уточнення вносяться до вiдомостей реєстру застрахованих осiб у порядку, встановленому Пенсiйним фондом за погодженням з центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної полiтики у сферах працi, трудових вiдносин та зайнятостi населення, соцiального захисту населення.

(частина п'ята статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.12.2019р. N 341-IX)

     6. Вiдомостi про страховий стаж та заробiтну плату (дохiд, грошове забезпечення), розмiр сплаченого єдиного внеску та iншi данi, що мiстяться в реєстрi застрахованих осiб, використовуються для обчислення та призначення страхових виплат за загальнообов'язковим державним соцiальним страхуванням.

     Стаття 21. Захист iнформацiї Державного реєстру

     1. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, та Пенсiйний фонд забезпечують захист iнформацiї Державного реєстру вiдповiдно до законодавства.

(частина перша статтi 21 у редакцiї Закону України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX, у редакцiї Закону України вiд 19.09.2019р. N 115-IX)

     Посадовi особи органiв, яким надається iнформацiя з Державного реєстру, несуть згiдно iз законами України вiдповiдальнiсть за її використання не за призначенням та за недодержання вимог, встановлених законом.

     2. Захист iнформацiї Державного реєстру забезпечується шляхом:

     додержання вимог щодо захисту iнформацiї, встановлених вiдповiдно до цього Закону та iнших актiв законодавства;

     використання засобiв обчислювальної технiки, програмного забезпечення, засобiв зв'язку та iнших засобiв, якi вiдповiдають установленим вимогам щодо захисту iнформацiї;

     здiйснення контролю за станом роботи щодо захисту iнформацiї.

     3. Контроль за додержанням вимог щодо захисту iнформацiї Державного реєстру здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi органiзацiї спецiального зв'язку та захисту iнформацiї.

(частина третя статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, вiд 13.05.2014р. N 1262-VII)

     Стаття 22. Посвiдчення застрахованої особи

     1. Особи, якi пiдлягають загальнообов'язковому державному соцiальному страхуванню, одержують посвiдчення застрахованої особи, яке є єдиним для всiх видiв страхування.

(абзац перший частини першої статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5316-VI)

     Порядок видачi та зразок посвiдчення застрахованої особи затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Посвiдчення застрахованої особи має номер, що вiдповiдає номеру облiкової картки застрахованої особи в Державному реєстрi i не змiнюється протягом усього життя застрахованої особи.

     2. Номер посвiдчення застрахованої особи є обов'язковим для використання пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, фiзичними особами у разi виплати доходiв, з яких сплачується єдиний внесок.

     3. За невиконання вимог, передбачених частиною другою цiєї статтi, посадовi особи несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

(дiю статтi 22 зупинено до 01.01.2017р. згiдно з пунктом 11 роздiлу VIII цього Закону, враховуючи змiни, внесенi Законом України вiд 28.12.2014р. N 76-VIII)

Роздiл VI. ПОВНОВАЖЕННЯ ПОДАТКОВИХ ОРГАНIВ, ПЕНСIЙНОГО ФОНДУ ТА ФОНДIВ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦIАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ У СФЕРI ЗБОРУ ТА ОБЛIКУ ЄДИНОГО ВНЕСКУ. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗБIР ТА ВЕДЕННЯ ОБЛIКУ ЄДИНОГО ВНЕСКУ

(назва роздiлу VI у редакцiї Закону України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Стаття 23. Повноваження Пенсiйного фонду та фондiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування

     1. На виконання своїх повноважень Пенсiйний фонд та фонди загальнообов'язкового державного соцiального страхування мають право безоплатно отримувати вiд податкових органiв вiдомостi про суми надходжень вiд сплати єдиного внеску, фiнансових санкцiй та суми коштiв, перерахованих на їхнi рахунки, а в разi виявлення розбiжностей - письмову iнформацiю про причини таких розбiжностей.

(частина перша статтi 23 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     2. Пенсiйний фонд та фонди загальнообов'язкового державного соцiального страхування зобов'язанi надавати центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, вiдомостi про свої рахунки, вiдкритi в центральному органi виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, для перерахування на них страхових коштiв та завчасно повiдомляти про змiну таких рахункiв.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, Пенсiйний фонд, фонди загальнообов'язкового державного соцiального страхування здiйснюють обмiн iнформацiєю у випадках, передбачених цим Законом. Порядок здiйснення такого обмiну визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, спiльно з Пенсiйним фондом та фондами загальнообов'язкового державного соцiального страхування.

(частина друга статтi 23 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX, у редакцiї Закону України вiд 19.09.2019р. N 115-IX)
(стаття 23 у редакцiї Закону України вiд 04.07.2013р. N 406-VII)

     Стаття 24. Обов'язки банкiв щодо дотримання законодавства про збiр та ведення облiку єдиного внеску

     1. Банки пiд час вiдкриття рахункiв зобов'язанi отримувати вiдомостi про платникiв єдиного внеску з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань для пiдтвердження їх взяття на облiк у податковому органi як платникiв єдиного внеску. Пiд час вiдкриття рахункiв особам, зазначеним у пунктi 1 частини першої статтi 4 цього Закону, вiдомостi про яких не включенi до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, банки зобов'язанi вимагати вiд таких осiб документи, що пiдтверджують їх взяття на облiк у податковому органi як платникiв єдиного внеску.

(частина перша статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 24.05.2012р. N 4839-VI, вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX, у редакцiї Закону України вiд 16.01.2020р. N 465-IX)

     2. Банки приймають вiд платникiв єдиного внеску, зазначених у пунктi 1 частини першої статтi 4 цього Закону, платiжнi доручення та iншi розрахунковi документи на видачу (перерахування) коштiв для виплати заробiтної плати, на якi вiдповiдно до цього Закону нараховується єдиний внесок, та здiйснюють видачу (перерахування) зазначених коштiв лише за умови одночасного подання платником розрахункових документiв про перерахування коштiв для сплати вiдповiдних сум єдиного внеску або документiв, що пiдтверджують фактичну сплату таких сум у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, за погодженням з Нацiональним банком України та центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної полiтики у сферах працi, трудових вiдносин та зайнятостi населення, соцiального захисту населення.

(абзац перший частини другої статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 05.12.2019р. N 341-IX, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     У разi невиконання цiєї вимоги банки за рахунок власних коштiв у порядку, встановленому Нацiональним банком України, сплачують вiдповiдному податковому органу суму, що дорiвнює сумi несплаченого єдиного внеску, з правом зворотної вимоги до платникiв єдиного внеску щодо вiдшкодування цiєї суми.

(абзац другий частини другої статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Стаття 25. Заходи впливу та стягнення

     1. Рiшення, прийнятi податковими органами та органами Пенсiйного фонду з питань, що належать до їх компетенцiї вiдповiдно до цього Закону, є обов'язковими до виконання платниками єдиного внеску, посадовими особами i застрахованими особами.

(абзац перший частини першої статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Положення цiєї статтi поширюються лише на тих платникiв, якi вiдповiдно до цього Закону зобов'язанi нараховувати, обчислювати i сплачувати єдиний внесок.

     У разi несплати або несвоєчасної сплати частини суми страхових внескiв, що сплачується за рахунок коштiв державного бюджету вiдповiдно до Закону України "Про державну пiдтримку сiльського господарства України", положення цiєї статтi застосовуються виключно щодо суми страхових внескiв, що має сплачуватися платником єдиного внеску.

(частину першу статтi 25 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 10.07.2018р. N 2497-VIII)

     2. У разi виявлення своєчасно не сплачених сум страхових внескiв платники єдиного внеску зобов'язанi самостiйно обчислити цi внески i сплатити їх з нарахуванням пенi в порядку i розмiрах, визначених цiєю статтею.

     3. Суми недоїмки стягуються з нарахуванням пенi та застосуванням штрафiв.

     4. Податковий орган у порядку, за формою та у строки, встановленi центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, надсилає в паперовiй та/або електроннiй формi платникам єдиного внеску вимогу про сплату недоїмки з єдиного внеску.

     Вимога про сплату недоїмки з єдиного внеску, винесена за результатами документальної перевiрки, надсилається (вручається) платнику в порядку, визначеному статтею 42 Податкового кодексу України.

     Вимога про сплату недоїмки з єдиного внеску, винесена з метою стягнення недоїмки з єдиного внеску у разi його несплати платником у визначенi цим Законом строки, надсилається податковим органом платнику в паперовiй та/або електроннiй формi у порядку, визначеному статтею 42 Податкового кодексу України.

(абзац перший частини четвертої статтi 25 у редакцiї Закону України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX, замiнено трьома новими абзацами згiдно iз Законом України вiд 16.01.2020р. N 465-IX, у зв'язку з цим абзаци другий - дванадцятий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - чотирнадцятим)

     У разi несплати частини суми страхових внескiв, що сплачується за рахунок коштiв державного бюджету вiдповiдно до Закону України "Про державну пiдтримку сiльського господарства України", податковий орган у порядку, за формою та у строки, встановленi центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, iнформує про це платникiв єдиного внеску.

(частину четверту статтi 25 доповнено новим абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 10.07.2018р. N 2497-VIII, у зв'язку з цим абзаци другий - десятий вважати вiдповiдно абзацами третiм - одинадцятим, абзац другий частини четвертої статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Вимога про сплату недоїмки є виконавчим документом.

     Платник єдиного внеску зобов'язаний протягом десяти календарних днiв з дня надходження вимоги про сплату недоїмки сплатити суми недоїмки та штрафiв разом з нарахованою пенею.

(абзац четвертий частини четвертої статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2013р. N 406-VII)

     У разi незгоди з розрахунком суми недоїмки платник єдиного внеску узгоджує її з податковим органом шляхом оскарження вимоги про сплату єдиного внеску в адмiнiстративному або судовому порядку.

(абзац п'ятий частини четвертої статтi 25 у редакцiї Закону України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Скарга на вимогу про сплату єдиного внеску подається до податкового органу вищого рiвня у письмовiй формi протягом десяти календарних днiв, що настають за днем отримання платником єдиного внеску вимоги про сплату єдиного внеску, з повiдомленням про це податкового органу, який прийняв вимогу про сплату єдиного внеску. Не пiдлягають оскарженню зобов'язання зi сплати єдиного внеску, самостiйно визначенi платником.

(частину четверту статтi 25 доповнено новим абзацом шостим згiдно iз Законом України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, абзац шостий частини четвертої статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Податковий орган, який розглядає скаргу платника єдиного внеску, зобов'язаний прийняти вмотивоване рiшення та надiслати його платнику єдиного внеску протягом 20 календарних днiв з дня отримання скарги на адресу платника єдиного внеску поштою з повiдомленням про вручення або надати йому пiд розписку. Керiвник (його заступник або уповноважена особа) податкового органу може прийняти рiшення про подовження строку розгляду скарги платника єдиного внеску понад встановлений строк, але не бiльше 60 календарних днiв, та письмово повiдомити про це платника єдиного внеску до закiнчення 20-денного строку. Якщо вмотивоване рiшення за скаргою платнику єдиного внеску не надсилається протягом 20-денного строку або протягом строку, подовженого за рiшенням керiвника (його заступника або уповноваженої особи) податкового органу, така скарга вважається повнiстю задоволеною на користь платника єдиного внеску з дня, наступного за останнiм днем закiнчення строкiв.

(частину четверту статтi 25 доповнено новим абзацом сьомим згiдно iз Законом України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, абзац сьомий частини четвертої статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX, у редакцiї Закону України вiд 16.01.2020р. N 465-IX)

     Порядок узгодження сум недоїмки з єдиного внеску встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

(частину четверту статтi 25 доповнено новим абзацом восьмим згiдно iз Законом України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, у зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий вважати вiдповiдно абзацами восьмим - десятим, абзац восьмий частини четвертої статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     У разi якщо згоди з податковим органом не досягнуто, платник єдиного внеску зобов'язаний сплатити суми недоїмки та штрафiв разом з нарахованою пенею протягом десяти календарних днiв з дня надходження рiшення вiдповiдного податкового органу або оскаржити вимогу до податкового органу вищого рiвня чи в судовому порядку.

(абзац дев'ятий частини четвертої статтi 25 у редакцiї Закону України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     У разi якщо платник єдиного внеску протягом десяти календарних днiв з дня отримання вимоги не сплатив зазначенi у вимозi суми недоїмки та штрафiв разом з нарахованою пенею, не узгодив вимогу з податковим органом шляхом оскарження в адмiнiстративному чи судовому порядку або не сплатив узгоджену суму недоїмки протягом десяти календарних днiв з дня отримання узгодженої вимоги, податковий орган надсилає в порядку, встановленому законом, до пiдроздiлу державної виконавчої служби узгоджену вимогу про сплату недоїмки в електроннiй формi.

(абзац десятий частини четвертої статтi 25 у редакцiї Закону України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.12.2015р. N 909-VIII, у редакцiї Законiв України вiд 14.01.2020р. N 440-IX, вiд 16.01.2020р. N 465-IX)

     Порядок обмiну iнформацiєю мiж податковими органами та органами державної виконавчої служби визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, спiльно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну правову полiтику.

(частину четверту статтi 25 доповнено новим абзацом одинадцятим згiдно iз Законом України вiд 16.01.2020р. N 465-IX, у зв'язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом дванадцятим)

     У випадках, зазначених в абзацi одинадцятому цiєї частини, податковий орган також має право звернутися до суду з позовом про стягнення недоїмки. При цьому заходи досудового врегулювання спорiв, передбаченi законом, не застосовуються.

(абзац дванадцятий частини четвертої статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX, вiд 16.01.2020р. N 465-IX)

     5. Вимога податкового органу про сплату недоїмки або рiшення суду щодо стягнення суми недоїмки виконується державною виконавчою службою в порядку, встановленому законом.

(частина п'ята статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     6. За рахунок сум, що надходять вiд платника єдиного внеску або вiд державної виконавчої служби, погашаються суми недоїмки, штрафних санкцiй та пенi у порядку календарної черговостi їх виникнення. У разi якщо платник має несплачену суму недоїмки, штрафiв та пенi, сплаченi ним суми єдиного внеску зараховуються в рахунок сплати недоїмки, штрафiв та пенi у порядку календарної черговостi їх виникнення.

     7. Сума недоїмки не пiдлягає списанню, зокрема в разi укладення з платником єдиного внеску мирової угоди вiдповiдно до вимог Закону України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом", крiм випадкiв повної лiквiдацiї юридичної особи або смертi фiзичної особи, визнання її безвiсно вiдсутньою, недiєздатною, оголошення померлою та вiдсутностi осiб, якi вiдповiдно до цього Закону несуть зобов'язання iз сплати єдиного внеску.

     8. У разi лiквiдацiї юридичної особи - платника єдиного внеску або втрати платником з iнших причин статусу платника єдиного внеску сума недоїмки сплачується за рахунок коштiв та iншого майна платника. У такому разi вiдповiдальними за погашення недоїмки є:

     лiквiдацiйна комiсiя - щодо юридичної особи - платника єдиного внеску, що лiквiдується;

     юридична особа - щодо утворених нею фiлiї, представництва або iншого вiдокремленого пiдроздiлу - платника єдиного внеску, що лiквiдується.

     У разi недостатностi у платника єдиного внеску коштiв та iншого майна для сплати недоїмки вiдповiдальними за її сплату є:

     засновники або учасники юридичної особи - платника єдиного внеску, що лiквiдується, якщо згiдно iз законом вони несуть повну чи додаткову вiдповiдальнiсть за її зобов'язаннями;

     юридична особа - щодо утворених нею фiлiї, представництва та iншого вiдокремленого пiдроздiлу - платника єдиного внеску, що лiквiдується;

     правонаступники юридичної особи - платника єдиного внеску, що лiквiдується.

     У разi злиття, приєднання, видiлення, подiлу, перетворення платника єдиного внеску зобов'язання iз сплати недоїмки покладаються на осiб, до яких вiдповiдно до законодавства перейшли його права та обов'язки.

     9. Передача платниками єдиного внеску своїх обов'язкiв з його сплати третiм особам заборонена, крiм випадкiв сплати головою сiмейного фермерського господарства внескiв за себе i членiв такого господарства.

(частина дев'ята статтi 25 у редакцiї Закону України вiд 02.12.2020р. N 1030-IX)

     10. На суму недоїмки нараховується пеня з розрахунку 0,1 вiдсотка суми недоплати за кожний день прострочення платежу.

     11. Податковий орган застосовує до платника єдиного внеску такi штрафнi санкцiї:

(абзац перший частини одинадцятої статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     1) у разi ухилення вiд взяття на облiк або несвоєчасного подання заяви про взяття на облiк платниками єдиного внеску, на яких не поширюється дiя Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань", накладається штраф у розмiрi десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

(пункт 1 частини одинадцятої статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     2) за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску накладається штраф у розмiрi 20 вiдсоткiв своєчасно не сплачених сум;

(пункт 2 частини одинадцятої статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 28.12.2014р. N 77-VIII)

     3) за донарахування податковим органом або платником своєчасно не нарахованого єдиного внеску накладається штраф у розмiрi 10 вiдсоткiв зазначеної суми за кожний повний або неповний звiтний перiод, за який донараховано таку суму, але не бiльш як 50 вiдсоткiв суми донарахованого єдиного внеску;

(пункт 3 частини одинадцятої статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 18.09.2012р. N 5292-VI, вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 28.12.2014р. N 77-VIII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     4) пункт 4 частини одинадцятої статтi 25 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 04.07.2013р. N 406-VII)

     5) за неналежне ведення бухгалтерської документацiї, на пiдставi якої нараховується єдиний внесок, накладається штраф у розмiрi вiд восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     6) за несплату, неповну сплату або несвоєчасну сплату суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на якi нараховується єдиний внесок (авансових платежiв), накладається штраф у розмiрi 10 вiдсоткiв таких несплачених або несвоєчасно сплачених сум;

     7) за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звiтностi про нарахування єдиного внеску у складi звiтностi з податку на доходи фiзичних осiб (єдиного податку) накладаються штрафи, передбаченi за порушення порядку подання iнформацiї про фiзичних осiб - платникiв податкiв у розмiрах та порядку, встановлених статтею 119 Податкового кодексу України.

(абзац перший пункту 7 частини одинадцятої статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX, у редакцiї Закону України вiд 19.09.2019р. N 115-IX)

     Тi самi дiї, вчиненi платником єдиного внеску, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, -

     тягнуть за собою накладення штрафу в розмiрi 60 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян за кожне таке неподання, несвоєчасне подання або подання не за встановленою формою звiтностi, передбаченої цим Законом.

(частину одинадцяту статтi 25 доповнено пунктом 7 згiдно iз Законом України вiд 28.12.2014р. N 77-VIII)

     12. Податковi органи застосовують до банкiв такi фiнансовi санкцiї:

(абзац перший частини дванадцятої статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     1) за несвоєчасне перерахування або несвоєчасне зарахування на рахунки податкових органiв, або на єдиний рахунок сум єдиного внеску, фiнансових санкцiй, зазначених у частинi одинадцятiй цiєї статтi, нараховується пеня з розрахунку 0,1 вiдсотка зазначених сум, розрахована за кожний день прострочення їх перерахування (зарахування), та накладається штраф у розмiрi 10 вiдсоткiв своєчасно не зарахованих (неперерахованих) сум;

(пункт 1 частини дванадцятої статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX, вiд 13.04.2020р. N 559-IX)

     2) за порушення вимог, передбачених частиною другою статтi 24 цього Закону, накладають на банки штраф у розмiрi 100 вiдсоткiв суми єдиного внеску, яка пiдлягає сплатi платниками.

(пункт 2 частини дванадцятої статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.01.2020р. N 465-IX)

     13. Нарахування пенi, передбаченої цим Законом, починається з першого календарного дня, що настає за днем закiнчення строку внесення вiдповiдного платежу, до дня його фактичної сплати (перерахування) включно.

     У разi оскарження платником єдиного внеску вимоги про сплату недоїмки нарахування пенi зупиняється з дня подання скарги до податкового органу або позову до суду.

(абзац другий частини тринадцятої статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     14. Про нарахування пенi та застосування штрафiв, передбачених цим Законом, посадова особа податкового органу у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, за погодженням з Пенсiйним фондом, приймає рiшення, яке протягом трьох робочих днiв надсилається платнику єдиного внеску.

(абзац перший частини чотирнадцятої статтi 25 у редакцiї Закону України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Суми пенi та штрафiв, передбачених цим Законом, пiдлягають сплатi платником єдиного внеску протягом десяти календарних днiв пiсля надходження вiдповiдного рiшення. Зазначенi суми зараховуються на рахунки податкових органiв, вiдкритi в центральному органi виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, для зарахування єдиного внеску або на єдиний рахунок. При цьому платник у зазначений строк має право оскаржити таке рiшення до податкового органу вищого рiвня або до суду з одночасним обов'язковим письмовим повiдомленням про це податкового органу, яким прийнято це рiшення.

(абзац другий частини чотирнадцятої статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 24.12.2015р. N 909-VIII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX, вiд 13.04.2020р. N 559-IX)

     Оскарження рiшення податкового органу про застосування фiнансових санкцiй зупиняє перебiг строку їх сплати до винесення центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, або судом рiшення у справi. Строк сплати фiнансових санкцiй також зупиняється до ухвалення судом рiшення у разi оскарження платником єдиного внеску вимоги про сплату недоїмки, якщо застосування фiнансових санкцiй пов'язано з виникненням або несвоєчасною сплатою суми недоїмки.

(абзац третiй частини чотирнадцятої статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX, у редакцiї Закону України вiд 19.09.2019р. N 115-IX)

     Порядок, строки та процедура оскарження вимоги про сплату єдиного внеску поширюються на оскарження рiшень податкового органу щодо нарахування пенi та застосування штрафiв.

(частину чотирнадцяту статтi 25 доповнено абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, абзац четвертий частини чотирнадцятої статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     15. Рiшення податкового органу про нарахування пенi та/або застосування штрафiв, передбачених частинами одинадцятою i дванадцятою цiєї статтi, є виконавчим документом.

(абзац перший частини п'ятнадцятої статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     У разi якщо платник єдиного внеску не сплатив зазначенi в рiшеннi суми протягом десяти календарних днiв, а також не повiдомив у цей строк податковий орган про оскарження рiшення, таке рiшення передається державнiй виконавчiй службi в порядку, встановленому законом.

(абзац другий частини п'ятнадцятої статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 24.12.2015р. N 909-VIII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Суми штрафiв та нарахованої пенi, застосованих за порушення порядку та строкiв нарахування, обчислення i сплати єдиного внеску, стягуються в такому самому порядку, що i суми недоїмки iз сплати єдиного внеску.

     Суми штрафiв та нарахованої пенi включаються до вимоги про сплату недоїмки, якщо їх застосування пов'язано з виникненням та сплатою недоїмки.

     16. Строк давностi щодо нарахування, застосування та стягнення сум недоїмки, штрафiв та нарахованої пенi не застосовується.

     17. Провадження у справах про адмiнiстративнi правопорушення здiйснюється в порядку, встановленому Кодексом України про адмiнiстративнi правопорушення.

     18. Частину вiсiмнадцяту статтi 25 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 04.07.2013р. N 406-VII)

     19. Частину дев'ятнадцяту статтi 25 виключено

(частина дев'ятнадцята статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 04.07.2013р. N 406-VII)

     Стаття 26. Вiдповiдальнiсть за порушення цього Закону

     1. Посадовi особи платникiв єдиного внеску несуть адмiнiстративну вiдповiдальнiсть за:

     порушення порядку нарахування, обчислення i строкiв сплати єдиного внеску;

     неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звiтностi (вiдомостей) про нарахування єдиного внеску у складi звiтностi з податку на доходи фiзичних осiб (єдиного податку);

(абзац третiй частини першої статтi 26 у редакцiї Закону України вiд 19.09.2019р. N 115-IX)

     подання недостовiрних вiдомостей, що використовуються в Державному реєстрi, iнших вiдомостей, передбачених цим Законом.

     2. Застрахованi особи, якi не подають iнформацiю для внесення до Державного реєстру або подають недостовiрну iнформацiю, притягаються до вiдповiдальностi згiдно iз законом.

     3. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, та Пенсiйний фонд, його органи та посадовi особи за розголошення iнформацiї про застрахованих осiб, невиконання або неналежне виконання своїх обов'язкiв, визначених цим Законом, несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

(абзац перший частини третьої статтi 26 у редакцiї Закону України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX, у редакцiї Закону України вiд 19.09.2019р. N 115-IX)

     Суми коштiв, безпiдставно стягненi податковими органами з юридичних i фiзичних осiб, пiдлягають поверненню з рахункiв податкового органу в триденний строк з дня прийняття рiшення податковими органами або судом про безпiдставнiсть їх стягнення з одночасною сплатою нарахованої на цi суми пенi, що визначається виходячи з розрахунку 120 вiдсоткiв рiчних облiкової ставки Нацiонального банку України.

(абзац другий частини третьої статтi 26 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, у редакцiї Закону України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

Роздiл VIII. ПРИКIНЦЕВI ТА ПЕРЕХIДНI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2011 року, крiм пiдпункту 8 частини першої статтi 1, пiдпунктiв 7 та 8 (в частинi пред'явлення посвiдчення застрахованої особи), 9 частини другої статтi 6, абзацу другого пiдпункту 1 частини третьої статтi 20, статтi 22 цього Закону, якi набирають чинностi з 1 сiчня 2014 року.

     11. Зупинити дiю пiдпункту 8 частини першої статтi 1, пiдпунктiв 7, 8 (в частинi пред'явлення посвiдчення застрахованої особи) та 9 частини другої статтi 6, абзацу другого пiдпункту 1 частини третьої статтi 20, статтi 22 цього Закону до 1 сiчня 2020 року.

(роздiл VIII доповнено пунктом 11 згiдно iз Законом України вiд 28.12.2014р. N 76-VIII, пункт 11 роздiлу VIII iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     12. Установити, що виплата резидентом України доходу фiзичним особам - нерезидентам, якi здiйснюють пiдприємницьку дiяльнiсть у сферi кiнематографiї не на територiї України, не є об'єктом нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування.

(роздiл VIII доповнено пунктом 12 згiдно iз Законом України вiд 23.03.2017р. N 1977-VIII)

     2. З дня набрання чинностi цим Законом суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, якi обрали спрощену систему оподаткування вiдповiдно до Указу Президента України вiд 3 липня 1998 року N 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi суб'єктiв малого пiдприємництва", роздiлу IV Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 грудня 1992 року N 13-92 "Про прибутковий податок з громадян" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст. 77), нараховують, обчислюють та сплачують єдиний внесок вiдповiдно до цього Закону.

     3. З дня набрання чинностi цим Законом платники страхових внескiв на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування, загальнообов'язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття, загальнообов'язкове державне соцiальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими похованням, загальнообов'язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi, вважаються платниками єдиного внеску.

     Перереєстрацiя платникiв страхових внескiв та застрахованих осiб не здiйснюється. Пенсiйний фонд спiльно з фондами загальнообов'язкового державного соцiального страхування та центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, проводить звiрення платникiв страхових внескiв у порядку, встановленому Пенсiйним фондом спiльно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, за погодженням iз фондами загальнообов'язкового державного соцiального страхування.

(абзац другий пункту 3 роздiлу VIII у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, у редакцiї Закону України вiд 19.09.2019р. N 115-IX)

     4. У перiод до перетворення Пенсiйного фонду на неприбуткову самоврядну органiзацiю вiдповiдно до пункту 12 роздiлу XV "Прикiнцевi положення" Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" завдання та функцiї Пенсiйного фонду та його територiальних органiв щодо збору та ведення облiку єдиного внеску виконують вiдповiдно Пенсiйний фонд та головнi управлiння Пенсiйного фонду України в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi, управлiння Пенсiйного фонду України в районах, мiстах, районах у мiстах.

     5. До запровадження подання до Пенсiйного фонду звiтностi щодо персонiфiкованих вiдомостей про заробiтну плату (дохiд, грошове забезпечення) застрахованих осiб, на яку нараховано i з якої сплачено єдиний внесок, та iнших вiдомостей вiдповiдно до частини другої статтi 20 цього Закону стосовно всiх застрахованих осiб роботодавцi, фiзичнi особи - пiдприємцi та особи, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть, зобов'язанi подавати до територiальних органiв Пенсiйного фонду персонiфiкованi вiдомостi про застрахованих осiб, з якими стався нещасний випадок на виробництвi або професiйне захворювання, а також осiб, яких звiльнено з роботи за перiод пiсля подання останнього звiту щодо персонiфiкованого облiку, в порядку, встановленому Пенсiйним фондом за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi соцiального захисту населення.

(пункт 5 роздiлу VIII iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 24.12.2015р. N 909-VIII, вiд 05.12.2019р. N 341-IX)

     6. У разi погашення до 1 сiчня 2011 року заборгованостi iз сплати внескiв на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими похованням, вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi, що виникла до 1 липня 2010 року, заборгованiсть iз сплати фiнансових санкцiй (пенi та штрафiв) пiдлягає списанню.

     Суми заборгованостi державних пiдприємств вугiльної галузi iз сплати страхових внескiв на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi, що утворилася на 1 сiчня 2011 року, та iз сплати штрафних санкцiй (пенi), нарахованих на суму заборгованостi iз сплати страхових внескiв, пiдлягають розстроченню не бiльш як на 60 календарних мiсяцiв у порядку та на умовах, установлених Законом України "Про погашення заборгованостi державних пiдприємств вугiльної галузi iз сплати страхових внескiв та штрафних санкцiй (пенi) до Фонду соцiального страхування України".

(пункт 6 роздiлу VIII доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 18.06.2013р. N 332-VII, враховуючи змiни, внесенi Законом України вiд 28.12.2014р. N 77-VIII)

     7. Заборгованiсть iз сплати збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування, нарахованого до 1 сiчня 2004 року, не погашена станом на 1 сiчня 2011 року, з вiдшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пiльгових пенсiй, iз сплати фiнансових санкцiй та пенi, що виникла до 1 сiчня 2011 року, пiдлягає розстроченню не бiльш як на 60 календарних мiсяцiв починаючи з 1 сiчня 2011 року.

     Розстрочена сума пiдлягає сплатi (в тому числi пеня i штрафнi санкцiї) рiвними частками щокварталу не пiзнiше 20 числа мiсяця, що настає пiсля зазначеного перiоду, незалежно вiд факту виплати заробiтної плати за цей перiод.

     Повiдомлення про розстрочення суми заборгованостi, пенi та штрафних санкцiй надсилається платникам у встановленому Пенсiйним фондом порядку.

     Суми внескiв, нарахованих на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття, загальнообов'язкове державне соцiальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими похованням, загальнообов'язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi, строк сплати яких не настав на 1 сiчня 2011 року, та суми нарахованого збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування до 1 сiчня 2004 року, строк сплати яких не настав на 1 сiчня 2011 року, не сплаченi станом на 1 сiчня 2011 року, пiдлягають сплатi в порядку, що дiяв до 1 сiчня 2011 року.

     Стягнення заборгованостi iз сплати страхових внескiв за дiючими видами загальнообов'язкового державного соцiального страхування та сум штрафних санкцiй, нарахованих та/або не сплачених у перiод до 1 сiчня 2011 року, в тому числi страхових внескiв, строк сплати яких на 1 сiчня 2011 року не настав, здiйснюється фондами загальнообов'язкового державного соцiального страхування вiдповiдно до законодавства, що дiяло па момент виникнення такої заборгованостi або застосування штрафних санкцiй. Погашення заборгованостi з використанням коштiв, що надходять у рахунок сплати єдиного внеску, забороняється.

     На перiод до повного стягнення заборгованостi iз сплати страхових внескiв за дiючими видами загальнообов'язкового державного соцiального страхування та сум штрафних санкцiй, нарахованих та/або не сплачених у перiод до 1 сiчня 2011 року, в тому числi нарахованих внескiв, строк сплати яких на 1 сiчня 2011 року не настав, та вiдповiдних штрафних санкцiй за фондами загальнообов'язкового державного соцiального страхування зберiгаються повноваження щодо контролю за правильнiстю нарахування, своєчаснiстю сплати страхових внескiв, застосування фiнансових санкцiй, якими вони були надiленi до набрання чинностi цим Законом.

     71. Платникам, якi протягом шести мiсяцiв з дня набрання чинностi Законом України "Про внесення змiни до роздiлу VIII "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" щодо стимулювання сплати поточних платежiв з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування та погашення заборгованостi до Пенсiйного фонду України" подали заяву до вiдповiдного органу Пенсiйного фонду України, надається право на розстрочення сум заборгованостi iз сплати страхових внескiв, якi не погашенi на день укладення договору про розстрочення сум заборгованостi iз сплати страхових внескiв, за перiод до 31 грудня 2010 року, у разi якщо на день подання заяви у платника немає заборгованостi iз сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування.

     Суми заборгованостi iз сплати страхових внескiв, якi не погашенi на день укладення зазначеного договору, розстрочуються та пiдлягають сплатi рiвними частинами протягом 24 календарних мiсяцiв починаючи з мiсяця подання платником заяви до вiдповiдного органу Пенсiйного фонду України.

     Заяви, поданi платником, що надiйшли пiзнiше шестимiсячного строку з дня набрання чинностi Законом України "Про внесення змiни до роздiлу VIII "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" щодо стимулювання сплати поточних платежiв з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування та погашення заборгованостi до Пенсiйного фонду України", не розглядаються.

     Орган Пенсiйного фонду України у десятиденний строк з дня отримання заяви приймає рiшення про розстрочення сум заборгованостi та укладає з платником договiр про розстрочення сум заборгованостi iз сплати страхових внескiв за формою, затвердженою Пенсiйним фондом України.

     Зазначений договiр пiдлягає достроковому розiрванню, якщо платник не сплачує в повному обсязi розстроченi платежi iз сплати страхових внескiв та/або поточнi платежi з єдиного внеску.

     Платнику, який вiдповiдно до укладеного договору в повному обсязi погасить заборгованiсть iз страхових внескiв i не допустить виникнення нової заборгованостi iз сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування за перiод дiї такого договору, штраф та пеня, пов'язанi з цiєю заборгованiстю, нарахованi i не сплаченi або тi, якi пiдлягають нарахуванню вiдповiдно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" та Закону України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування", списуються в порядку, встановленому Пенсiйним фондом України.

(роздiл VIII доповнено пунктом 71 згiдно iз Законом України вiд 22.05.2012р. N 4814-VI)

     8. Державний реєстр загальнообов'язкового державного соцiального страхування формується на базi системи персонiфiкованого облiку внескiв на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування.

     9. Прийняття законiв про запровадження загальнообов'язкового державного соцiального медичного страхування та накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування здiйснюється одночасно з внесенням вiдповiдних змiн до цього Закону.

     91. Установити, що перiод, за який списано заборгованiсть, визначену у статтi 1 Закону України "Про деякi питання заборгованостi пiдприємств оборонно-промислового комплексу - учасникiв Державного концерну "Укроборонпром" та забезпечення їх стабiльного розвитку", облiковується в Державному реєстрi загальнообов'язкового державного соцiального страхування як перiод, за який сплачено страховi внески в повному обсязi.

(роздiл VIII доповнено пунктом 91 згiдно iз Законом України вiд 06.09.2012р. N 5213-VI)

     92. Пiд час особливого перiоду, визначеного Законом України "Про мобiлiзацiйну пiдготовку та мобiлiзацiю", платники єдиного внеску, визначенi статтею 4 Закону України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування", призванi на вiйськову службу пiд час мобiлiзацiї або залученi до виконання обов'язкiв щодо мобiлiзацiї за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, на весь строк їх вiйськової служби звiльняються вiд виконання своїх обов'язкiв, визначених пунктом 2 статтi 6 Закону України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування", якщо вони не є роботодавцями.

     Пiдставою для такого звiльнення є заява фiзичної особи - пiдприємця та копiя вiйськового квитка або копiя iншого документа, виданого вiдповiдним державним органом, iз зазначенням даних про призов такої особи на вiйськову службу за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод, якi подаються до податкового органу фiзичною особою - пiдприємцем протягом 10 днiв пiсля її демобiлiзацiї. Якщо демобiлiзована фiзична особа - пiдприємець перебуває на лiкуваннi (реабiлiтацiї) у зв'язку з виконанням обов'язкiв пiд час мобiлiзацiї, заява i копiя вiйськового квитка або копiя iншого документа, виданого вiдповiдним державним органом, подаються протягом 10 днiв пiсля закiнчення її лiкування (реабiлiтацiї).

(абзац другий пункту 92 роздiлу VIII iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Якщо платник єдиного внеску має найманих працiвникiв i на строк своєї вiйськової служби за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод, уповноважує iншу особу на виплату найманим працiвникам заробiтної плати та/або iнших доходiв, його зобов'язання, визначенi пiдпунктами 1 (крiм сплати єдиного внеску), 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12 частини другої статтi 6 цього Закону, здiйснює така уповноважена особа.

     Єдиний внесок, що був нарахований уповноваженою особою з таких виплат, сплачується до бюджету демобiлiзованою фiзичною особою - пiдприємцем протягом 180 календарних днiв з першого дня її демобiлiзацiї без нарахування штрафних i фiнансових санкцiй. При цьому демобiлiзована фiзична особа - пiдприємець у заявi, передбаченiй у цьому пунктi, зазначає данi про нарахований єдиний внесок на суму таких виплат уповноваженою особою протягом строку вiйськової служби фiзичної особи - пiдприємця.

     Звiтнiсть про нарахований єдиний внесок протягом строку вiйськової служби фiзичної особи - пiдприємця уповноваженою особою на суми виплат найманим працiвникам та iншим особам подається демобiлiзованою фiзичною особою - пiдприємцем у порядку та строки, встановленi цим Законом, без нарахування штрафних i фiнансових санкцiй, передбачених цим Законом.

     Цей пункт застосовується з першого дня мобiлiзацiї, оголошеної Указом Президента України вiд 17 березня 2014 року N 303 "Про часткову мобiлiзацiю", затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про часткову мобiлiзацiю", та протягом усього особливого перiоду.

     Пiд час особливого перiоду, визначеного Законом України "Про мобiлiзацiйну пiдготовку та мобiлiзацiю" для платникiв єдиного внеску, визначених у статтi 4 цього Закону, призваних на вiйськову службу пiд час мобiлiзацiї або залучених до виконання обов'язкiв щодо мобiлiзацiї за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, на весь строк їхньої вiйськової служби зупиняється застосування норм статтi 25 цього Закону.

(пункт 92 роздiлу VIII доповнено абзацом сьомим згiдно iз Законом України вiд 24.12.2015р. N 909-VIII)

     Пiдставою для такого зупинення є копiя вiйськового квитка або копiя документа, виданого вiдповiдним державним органом, iз зазначенням даних про призов такої особи на вiйськову службу за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод, яка подається до податкових органiв цим державним органом протягом десяти днiв пiсля її мобiлiзацiї.

(пункт 92 роздiлу VIII доповнено абзацом восьмим згiдно iз Законом України вiд 24.12.2015р. N 909-VIII, абзац восьмий пункту 92 роздiлу VIII iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)
(роздiл VIII доповнено пунктом 92 згiдно iз Законом України вiд 20.05.2014р. N 1275-VII)

     93. Тимчасово на перiод дiї особливого правового режиму, визначеного Законом України "Про забезпечення прав i свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованiй територiї України", зупиняється застосування до платникiв єдиного внеску iз мiсцезнаходженням (мiсцем проживання) на тимчасово окупованiй територiї України норм статей 25 i 26 цього Закону.

     Податкова iнформацiя про суми недоїмки платникiв єдиного внеску, визначених абзацом першим цього пункту, зберiгається та опрацьовується в iнформацiйних базах контролюючих органiв в окремому (позабалансовому) порядку.

(роздiл VIII доповнено пунктом 93 згiдно iз Законом України вiд 12.08.2014р. N 1636-VII)

     94. Пункт 94 роздiлу VIII виключено

(роздiл VIII доповнено пунктом 94 згiдно iз Законом України вiд 02.09.2014р. N 1669-VII, (змiни, внесенi Законом України вiд 02.09.2014р. N 1669-VII, втратили чиннiсть згiдно iз Законом України вiд 24.12.2015р. N 911-VIII, пункт 94 роздiлу VIII виключено згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     95. По 31 грудня 2015 року при нарахуваннi заробiтної плати (доходiв) фiзичним особам та/або при нарахуваннi винагороди за цивiльно-правовими договорами, допомоги по тимчасовiй непрацездатностi та допомоги у зв'язку з вагiтнiстю та пологами розмiр єдиного внеску, встановлений частиною п'ятою та абзацом другим частини шостої статтi 8 Закону України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" для платникiв єдиного внеску, визначених в абзацах другому, третьому, четвертому та сьомому пункту 1 частини першої статтi 4 цього Закону, застосовується з понижуючим коефiцiєнтом (далi - коефiцiєнт), якщо платником виконуються одночасно такi умови:

     а) база нарахування єдиного внеску в розрахунку на одну застраховану особу в звiтному мiсяцi (далi - БН(зо) збiльшилась на 20 i бiльше вiдсоткiв порiвняно з середньомiсячною базою нарахування єдиного внеску платника за 2014 рiк в розрахунку на одну застраховану особу (далi - СмБН(зо)2014);

     б) пiсля застосування коефiцiєнта середнiй платiж на одну застраховану особу в звiтному мiсяцi (далi - СП(зо)м) складе не менше нiж середньомiсячний платiж на одну застраховану особу платника за 2014 рiк (далi - СмП(зо)2014);

     в) кiлькiсть застрахованих осiб у звiтному мiсяцi, яким нарахованi виплати, не перевищує 200 вiдсоткiв середньомiсячної кiлькостi застрахованих осiб платника за 2014 рiк (далi - СмК(зо)2014). Ця умова не застосовується до платникiв єдиного внеску, визначених в абзацах третьому та четвертому пункту 1 частини першої статтi 4 цього Закону.

     Коефiцiєнт щомiсячно обчислюється платниками самостiйно, за такою формулою:

     коефiцiєнт = СмБН(зо)2014/БН(зо), де:

     СмБН(зо)2014 - середньомiсячна база нарахування єдиного внеску для платника у 2014 роцi в розрахунку на одну застраховану особу - це сума нарахованої заробiтної плати, винагород за виконану роботу (наданi послуги) за цивiльно-правовими договорами, допомоги по тимчасовiй непрацездатностi та допомоги у зв'язку з вагiтнiстю та пологами, на яку нараховується єдиний внесок / кiлькiсть звiтних мiсяцiв платника в 2014 роцi / СмК(зо)2014;

     БН(зо) - база нарахування єдиного внеску на одну застраховану особу за мiсяць, за який нараховується заробiтна плата (дохiд) та/або винагорода за цивiльно-правовим договором, - це сума нарахованої заробiтної плати, винагород за виконану роботу (наданi послуги) за цивiльно-правовими договорами, допомоги по тимчасовiй непрацездатностi та допомоги у зв'язку з вагiтнiстю та пологами, на яку нараховується єдиний внесок у звiтному мiсяцi 2015 року / кiлькiсть застрахованих осiб платника у звiтному мiсяцi 2015 року, яким нарахованi виплати;

     СмК(зо)2014 - середньомiсячна кiлькiсть застрахованих осiб платника за 2014 рiк - це сумарна кiлькiсть застрахованих осiб, яким нарахованi виплати у кожному мiсяцi в 2014 роцi / кiлькiсть звiтних мiсяцiв платника в 2014 роцi;

     СмП(зо)2014 - середньомiсячний платiж на одну застраховану особу у 2014 роцi - це сума нарахованого єдиного внеску за 2014 рiк / кiлькiсть звiтних мiсяцiв платника в 2014 роцi / СмК(зо)2014;

     СП(зо)м - середнiй платiж на одну застраховану особу у звiтному мiсяцi - це сума нарахованого єдиного внеску у звiтному мiсяцi 2015 року / кiлькiсть застрахованих осiб у звiтному мiсяцi 2015 року, яким нарахованi виплати.

     Якщо в результатi розрахунку коефiцiєнта його значення складає менше нiж 0,4, то платник застосовує коефiцiєнт 0,4.

     Коефiцiєнт застосовується в тому числi при нарахуваннi заробiтної плати (доходiв) фiзичним особам з джерел не за основним мiсцем роботи.

     Коефiцiєнт не застосовується платниками єдиного внеску, вказаними в абзацi сьомому пункту 1 частини першої статтi 4 цього Закону, якi виплачують грошове забезпечення.

     Розрахований коефiцiєнт та розмiр єдиного внеску зазначаються з трьома знаками пiсля коми.

     При розрахунку коефiцiєнта показники за 2014 рiк визначаються на пiдставi звiтностi платника єдиного внеску, яка подається вiдповiдно до вимог цього Закону.

     У разi застосування коефiцiєнта платник єдиного внеску зазначає про це в звiтi.

     Платник єдиного внеску, що застосував коефiцiєнт та не сплатив нарахований єдиний внесок у встановленi Законом строки, позбавляється права в майбутньому застосувати коефiцiєнт до повної сплати такої недоїмки (боргу). Право на застосування коефiцiєнта поновлюється з мiсяця, в якому сплачено таку недоїмку (борг).

     Абзац дев'ятнадцятий пункту 95 роздiлу VIII виключено

(згiдно iз Законом України вiд 24.12.2015р. N 909-VIII)
(роздiл VIII доповнено пунктом 95 згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 219-VIII)

     96. Тимчасово, на перiод реалiзацiї проекту модернiзацiї Бортницької станцiї очистки стiчних вод у рамках реалiзацiї проекту "Реконструкцiя споруд очистки стiчних каналiзацiйних вод i будiвництво технологiчної лiнiї по обробцi та утилiзацiї осадiв Бортницької станцiї аерацiї", затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України (далi - Проект):

     зазначенi у пунктi 2 частини першої статтi 4 цього Закону працiвники, якi є громадянами Японiї та працюють в рамках реалiзацiї Проекту, не є платниками єдиного внеску з доходiв, зазначених у абзацi першому пункту 9 пiдроздiлу 1 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України;

     японський суб'єкт з реалiзацiї Проекту, визначений пiдпунктами "а" - "г" та абзацом восьмим пункту 9 пiдроздiлу 1 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України, звiльняється вiд виконання обов'язкiв, визначених пунктом 2 частини другої статтi 6 цього Закону щодо доходiв, нарахованих (виплачених, наданих) громадянам Японiї, визначеним у абзацi другому цього пункту.

(роздiл VIII доповнено пунктом 96 згiдно iз Законом України вiд 23.12.2015р. N 903-VIII)

     97. Щороку в законi про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк затверджуються видатки на покриття Пенсiйному фонду недоотриманої суми коштiв вiд застосування розмiру єдиного внеску, передбаченого частинами тринадцятою i чотирнадцятою статтi 8 цього Закону.

     При цьому для визначення недоотриманої Пенсiйним фондом суми коштiв платник єдиного внеску розраховує та вiдображає у звiтностi суму єдиного внеску в розмiрах, передбачених частинами п'ятою та чотирнадцятою статтi 8 цього Закону, не змiнюючи при цьому суми сплати єдиного внеску.

     Розрахунок недоотриманих Пенсiйним фондом сум, передбачених абзацом першим цього пункту, здiйснюється у порядку, встановленому Пенсiйним фондом за погодженням iз центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

(абзац третiй пункту 97 роздiлу VIII iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)
(роздiл VIII доповнено пунктом 97 згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     98. Платники єдиного внеску, визначенi статтею 4 цього Закону, якщо вони не є роботодавцями, звiльняються вiд виконання обов'язкiв, визначених частиною другою статтi 6 цього Закону, на весь перiод їх незаконного позбавлення волi в районах проведення антитерористичної операцiї та/або операцiї Об'єднаних сил та здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях за заявою члена сiм'ї або платника єдиного внеску, пiсля його визволення та/або пiсля закiнчення його лiкування (реабiлiтацiї), що пiдтверджується даними державного органу спецiального призначення з правоохоронними функцiями, який забезпечує державну безпеку України, про незаконне позбавлення волi такого платника.

     Заява платником єдиного внеску подається протягом 90 днiв пiсля його звiльнення.

     Якщо платник єдиного внеску перебуває на лiкуваннi (реабiлiтацiї) пiсля звiльнення, заява подається протягом 90 днiв пiсля закiнчення його лiкування (реабiлiтацiї).

     Термiн перебування на лiкуваннi (реабiлiтацiї) пiдтверджується вiдповiдною довiдкою (випискою) установи, в якiй проводилося лiкування (реабiлiтацiя) такої особи.

(роздiл VIII доповнено пунктом 98 згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII, пункт 98 роздiлу VIII у редакцiї Закону України вiд 13.05.2020р. N 592-IX)

     99. Тимчасово, до 1 червня 2018 року, не є об'єктом нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування виплати, що здiйснюються за виконання робiт та/або надання послуг на територiї України або за її межами у перiод пiдготовки та проведення в Українi фiнальних матчiв Лiги чемпiонiв УЄФА та Лiги чемпiонiв УЄФА серед жiнок сезону 2017/2018, зокрема, але не виключно, у виглядi заробiтної плати, вiдшкодування видаткiв та добових, оплати проживання, забезпечення медичного страхування та/або страхування життя таким особам або третiм особам на користь таких осiб (крiм резидентiв України у розумiннi пiдпункту 14.1.213 пункту 14.1 статтi 14 роздiлу I Податкового кодексу), незалежно вiд їх участi у проведеннi зазначених фiнальних матчiв:

     представникам або посадовим особам асоцiацiй - членiв УЄФА;

     членам делегацiй, що беруть участь у фiнальних матчах, у тому числi членам команд, якi здобули право на участь у фiнальних матчах;

     фiзичним особам, акредитованим УЄФА, зокрема працiвникам та тимчасовим працiвникам, представникам засобiв масової iнформацiї, партнерам УЄФА, представникам спонсорiв.

     Дохiд iнших нерезидентiв, отриманий у перiод пiдготовки та проведення фiнальних матчiв, є об'єктом нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування на загальних пiдставах.

     Для цiлей цього пункту термiн "УЄФА" вживається у значеннi "Союз європейських футбольних асоцiацiй".

(роздiл VIII доповнено пунктом 99 згiдно iз Законом України вiд 22.03.2018р. N 2373-VIII)

     910. Тимчасово звiльняються вiд нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску особи, зазначенi у пунктах 4, 5 та 51 частини першої статтi 4 цього Закону, в частинi сум, що пiдлягають нарахуванню, обчисленню та сплатi такими особами за перiоди з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квiтня та з 1 по 31 травня 2020 року за себе. При цьому положення абзацу другого пункту 2 частини першої статтi 7 цього Закону щодо таких перiодiв для таких осiб не застосовуються.

(абзац перший пункту 910 роздiлу VIII iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.05.2020р. N 591-IX)

     Такi особи можуть прийняти рiшення про нарахування, обчислення та сплату єдиного внеску за перiоди з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квiтня та з 1 по 31 травня 2020 року в розмiрах та порядку, визначених цим Законом. У такому разi iнформацiя про сплаченi суми зазначається у звiтностi про нарахування єдиного внеску за звiтний перiод, визначений для таких осiб цим Законом.

(абзац другий пункту 910 роздiлу VIII iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.05.2020р. N 591-IX)
(роздiл VIII доповнено пунктом 910 згiдно iз Законом України вiд 17.03.2020р. N 533-IX)

     910.1. Тимчасово звiльняються вiд нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску фiзичнi особи - пiдприємцi, якi обрали спрощену систему оподаткування i належать до першої групи платникiв єдиного податку, в частинi сум, що пiдлягають нарахуванню, обчисленню та сплатi такими особами за перiоди з 1 по 31 грудня 2020 року, з 1 по 31 сiчня, з 1 по 28 лютого, з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квiтня та з 1 по 31 травня 2021 року за себе.

     Такi особи можуть прийняти рiшення про нарахування, обчислення та сплату єдиного внеску за зазначенi в абзацi першому цього пiдпункту перiоди в розмiрах та порядку, визначених цим Законом. У такому разi iнформацiя про сплаченi суми зазначається у звiтностi про нарахування єдиного внеску за звiтний перiод, визначений для таких осiб цим Законом.

(пункт 910 роздiлу VIII доповнено пiдпунктом 910.1 згiдно iз Законом України вiд 04.12.2020р. N 1072-IX)

     911.1. Тимчасово штрафнi санкцiї, визначенi частиною одинадцятою статтi 25 цього Закону, не застосовуються за такi порушення, вчиненi у перiод з 1 березня 2020 року по останнiй календарний день мiсяця (включно), в якому завершується дiя карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України на всiй територiї України з метою запобiгання поширенню на територiї України коронавiрусної хвороби (COVID-19):

(абзац перший пункту 911.1 роздiлу VIII iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 30.03.2020р. N 540-IX, вiд 13.05.2020р. N 591-IX)

     несвоєчасна сплата (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску;

     неповна сплата або несвоєчасна сплата суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на якi нараховується єдиний внесок (авансових платежiв);

     несвоєчасне подання звiтностi, передбаченої цим Законом, до податкових органiв. При цьому абзаци другий та третiй пункту 7 частини одинадцятої статтi 25 цього Закону щодо такого порушення, вчиненого у перiод з 1 березня 2020 року по останнiй календарний день мiсяця (включно), в якому завершується дiя карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України на всiй територiї України з метою запобiгання поширенню на територiї України коронавiрусної хвороби (COVID-19), не застосовується.

(абзац четвертий пункту 911.1 роздiлу VIII iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 30.03.2020р. N 540-IX, вiд 13.05.2020р. N 591-IX)
(роздiл VIII доповнено пунктом 911.1 згiдно iз Законом України вiд 17.03.2020р. N 533-IX)

     911.2. Протягом перiоду з 1 березня 2020 року по останнiй календарний день мiсяця (включно), в якому завершується дiя карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України на всiй територiї України з метою запобiгання поширенню на територiї України коронавiрусної хвороби (COVID-19), платникам єдиного внеску не нараховується пеня, а нарахована пеня за цi перiоди пiдлягає списанню.

(роздiл VIII доповнено пунктом 911.2 згiдно iз Законом України вiд 17.03.2020р. N 533-IX, пункт 911.2 роздiлу VIII iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 30.03.2020р. N 540-IX, вiд 13.05.2020р. N 591-IX)

     912. Установити мораторiй на проведення документальних перевiрок правильностi нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на перiод з 18 березня 2020 року по останнiй календарний день мiсяця (включно), в якому завершується дiя карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України на всiй територiї України з метою запобiгання поширенню на територiї України коронавiрусної хвороби (COVID-19).

(абзац перший пункту 912 роздiлу VIII iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 30.03.2020р. N 540-IX, вiд 13.05.2020р. N 591-IX)

     Документальнi перевiрки правильностi нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску, що були розпочатi до 18 березня 2020 року та не були завершеними, зупиняються по останнiй календарний день мiсяця (включно), в якому завершується дiя карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України на всiй територiї України з метою запобiгання поширенню на територiї України коронавiрусної хвороби (COVID-19).

(абзац другий пункту 912 роздiлу VIII iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 30.03.2020р. N 540-IX, вiд 13.05.2020р. N 591-IX)
(роздiл VIII доповнено пунктом 912 згiдно iз Законом України вiд 17.03.2020р. N 533-IX)

     913. Тимчасово, на перiод до 31 травня 2020 року (включно), зупиняється встановлений цим Законом строк розгляду скарг платникiв податкiв єдиного внеску, що надiйшли/надiйдуть до 31 травня 2020 року та/або якi не розглянутi станом на 18 березня 2020 року. Таке зупинення не породжує будь-яких наслiдкiв, передбачених частиною четвертою статтi 25 цього Закону.

     Податковий орган, який розглядає скаргу платника єдиного внеску, зобов'язаний прийняти вмотивоване рiшення та надiслати його платнику єдиного внеску на адресу платника єдиного внеску поштою з повiдомленням про вручення або надати йому пiд розписку.

(роздiл VIII доповнено пунктом 913 згiдно iз Законом України вiд 30.03.2020р. N 540-IX)

     914. Тимчасово, до 31 травня 2020 року (включно), продовжується строк подачi скарг платникiв єдиного внеску, термiн подачi яких припадає на перiод з 18 березня до 31 травня 2020 року.

(роздiл VIII доповнено пунктом 914 згiдно iз Законом України вiд 30.03.2020р. N 540-IX)

     915. Пiдлягають списанню за заявою платника та у порядку, визначеному цим Законом, несплаченi станом на 1 грудня 2020 року з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом, суми недоїмки, нарахованi платникам єдиного внеску, зазначеним у пунктах 4 (крiм фiзичних осiб - пiдприємцiв, якi обрали спрощену систему оподаткування) та 5 частини першої статтi 4 цього Закону, за перiод з 1 сiчня 2017 року до 1 грудня 2020 року, а також штрафи та пеня, нарахованi на цi суми недоїмки включно до дати подання заяви про списання недоїмки, у разi якщо такими платниками не отримано дохiд (прибуток) вiд їх дiяльностi, що пiдлягає оподаткуванню податком на доходи фiзичних осiб, та за умови подання до 1 березня 2021 року:

     а) особами, якi станом на дату подання заяви про списання недоїмки є платниками, або у перiод з 1 сiчня 2017 року до дати подання заяви вважалися платниками, зазначеними у пунктi 4 частини першої статтi 4 цього Закону (крiм фiзичних осiб - пiдприємцiв, якi обрали спрощену систему оподаткування), - державному реєстратору за мiсцем знаходження реєстрацiйної справи фiзичної особи - пiдприємця заяви про державну реєстрацiю припинення пiдприємницької дiяльностi та до податкового органу - звiтностi вiдповiдно до вимог частини другої статтi 6 цього Закону за перiод з 1 сiчня 2017 року до 1 грудня 2020 року. Такi документи подаються платником (особою) виключно у випадку, якщо вони не були поданi ранiше;

     б) особами, якi станом на дату подання заяви про списання недоїмки є платниками, або у перiод з 1 сiчня 2017 року до дати подання заяви вважалися платниками, зазначеними у пунктi 5 частини першої статтi 4 цього Закону, - до податкового органу за основним мiсцем облiку заяви про зняття з облiку як платника єдиного внеску та звiтностi вiдповiдно до вимог частини другої статтi 6 цього Закону за перiод з 1 сiчня 2017 року до 1 грудня 2020 року. Такi документи подаються платником (особою) виключно у випадку, якщо вони не були поданi ранiше.

     Пiсля отримання у встановленому законом порядку вiдповiдних вiдомостей вiд державного реєстратора або заяви про зняття з облiку як платника єдиного внеску та за умови подання платником єдиного внеску (особою) зазначених документiв (якщо вiдповiднi документи не були поданi ранiше) податковий орган протягом 15 робочих днiв проводить камеральну перевiрку, за результатами якої приймає рiшення про списання суми недоїмки, штрафних санкцiй i пенi або вмотивоване рiшення про вiдмову списання суми недоїмки, штрафних санкцiй i пенi.

     Податковим органом може бути прийнято рiшення про вiдмову списання суми недоїмки, штрафних санкцiй i пенi, за умови якщо за результатами перевiрки буде встановлено, що:

     1) платник податкiв отримав дохiд (прибуток) вiд здiйснення пiдприємницької та/або незалежної професiйної дiяльностi протягом перiоду з 1 сiчня 2017 року до 1 грудня 2020 року;

     2) суми недоїмки, а також штрафи та пеня, нарахованi на суми недоїмки, були в повному обсязi самостiйно сплаченi платником (особою) або стягнутi у порядку, передбаченому цим Законом.

     У разi якщо суми недоїмки, а також штрафи та пеня, нарахованi на суми недоїмки, були частково самостiйно сплаченi платником (особою) та/або стягнутi у порядку, передбаченому цим Законом, податковий орган приймає рiшення про списання суми недоїмки, штрафних санкцiй i пенi у частинi, що залишилася несплаченою.

     Штрафнi санкцiї до платника єдиного внеску, передбаченi пунктом 7 частини одинадцятої статтi 25 цього Закону, за наведених умов не застосовуються.

     Вимога про сплату суми недоїмки, штрафних санкцiй i пенi вважається вiдкликаною у день прийняття податковим органом рiшення про списання суми недоїмки, штрафних санкцiй i пенi.

     Нарахованi та сплаченi або стягнутi за зазначений перiод суми недоїмки, штрафних санкцiй i пенi вiдповiдно до цього Закону не пiдлягають поверненню.

     Податковий орган протягом п'яти робочих днiв з дня прийняття рiшення про списання недоїмки з єдиного внеску, а також штрафiв та пенi, нарахованих на цi суми, надає територiальним пiдроздiлам державної виконавчої служби iнформацiю про такi списанi суми недоїмки з єдиного внеску в розрiзi платникiв єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування.

     З дня винесення податковим органом рiшення про списання недоїмки з єдиного внеску, а також штрафiв та пенi, нарахованих на цi суми недоїмки, на пiдставi наданої податковим органом iнформацiї пiдлягають закiнченню вiдкритi державною виконавчою службою виконавчi провадження та припиняються заходи примусового виконання рiшень щодо стягнення таких сум з платникiв єдиного внеску, яким здiйснюється списання сум недоїмки, а також штрафiв та пенi, нарахованих на цi суми недоїмки, вiдповiдно до цього пункту в порядку, визначеному Законом України "Про виконавче провадження".

(роздiл VIII доповнено пунктом 915 згiдно iз Законом України вiд 13.05.2020р. N 592-IX, пункт 915 роздiлу VIII iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.07.2020р. N 786-IX, у редакцiї Закону України вiд 04.12.2020р. N 1072-IX)

     916. Тимчасово, за перiод з 1 по 31 грудня 2020 року, до платникiв, на яких поширюється дiя Закону України "Про соцiальну пiдтримку застрахованих осiб та суб'єктiв господарювання на перiод здiйснення обмежувальних протиепiдемiчних заходiв, запроваджених з метою запобiгання поширенню на територiї України гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2", положення абзацу другого пункту 2 частини першої статтi 7 цього Закону в частинi сплати єдиного внеску за себе не застосовуються.

     Такi особи можуть прийняти рiшення про нарахування, обчислення та сплату єдиного внеску за перiод, зазначений в абзацi першому цього пункту, в розмiрах, визначених цим Законом. У такому разi iнформацiя про сплаченi суми зазначається у звiтностi про нарахування єдиного внеску за звiтний перiод, визначений для таких осiб цим Законом.

(роздiл VIII доповнено пунктом 916 згiдно iз Законом України вiд 04.12.2020р. N 1072-IX)

     917. Не є об'єктом нарахування та сплати єдиного внеску виплати застрахованим особам у виглядi одноразової матерiальної допомоги застрахованим особам, а також тi, якi здiйснюються за рахунок одноразової матерiальної допомоги суб'єктам господарювання, що виплачуються за рахунок коштiв державного бюджету вiдповiдно до Закону України "Про соцiальну пiдтримку застрахованих осiб та суб'єктiв господарювання на перiод здiйснення обмежувальних протиепiдемiчних заходiв, запроваджених з метою запобiгання поширенню на територiї України гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2".

(роздiл VIII доповнено пунктом 917 згiдно iз Законом України вiд 04.12.2020р. N 1072-IX)

     10. Визнати такими, що втратили чиннiсть з 1 сiчня 2011 року:

     Закон України "Про розмiр внескiв на деякi види загальнообов'язкового державного соцiального страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 11, ст. 47 iз наступними змiнами);

     статтi 1 - 6, пункт 2 статтi 7 Закону України "Про страховi тарифи на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 17, ст. 80; 2002 р., N 17, ст. 124; 2003 р., N 26, ст. 192; 2008 р., N 27 - 28, ст. 253; 2009 р., N 18, ст. 247);

     пункти 3 та 4 статтi 1, абзаци перший i другий пункту 1, пункти 2 та 3 статтi 2, частини четверта - шоста статтi 3, абзаци другий, четвертий - сьомий пункту 1, пункти 2 - 5 статтi 4, стаття 5 Закону України "Про збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 37, ст. 237 iз наступними змiнами).

     11. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) пiдпункт 1 пункту 11 роздiлу VIII втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi Кримiнально-процесуальним кодексом України вiд 28.12.60р. згiдно з Кримiнальним процесуальним кодексом України вiд 13.04.2012р. N 4651-VI)

     2) у Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     а) назву та абзац перший частини першої статтi 1651 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 1651. Порушення законодавства про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування i загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування

     Порушення порядку нарахування, обчислення i строкiв сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, страхових внескiв на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування, неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звiтностi щодо єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, страхових внескiв на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування або подання недостовiрних вiдомостей, що використовуються в Державному реєстрi загальнообов'язкового державного соцiального страхування, iншої звiтностi та вiдомостей, передбачених законами України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" i "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування", порушення встановленого порядку використання та здiйснення операцiй з коштами Пенсiйного фонду України i Накопичувального фонду";

     б) назву та абзац перший частини першої статтi 1653 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 1653. Порушення законодавства про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття

     Порушення посадовими особами пiдприємств, установ, органiзацiй, фiзичними особами, якi використовують найману працю, порядку використання коштiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування на випадок безробiття, несвоєчасне або неповне їх повернення; несвоєчасне подання або неподання визначених Законом України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття" вiдомостей, подання недостовiрних вiдомостей про використання коштiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування на випадок безробiття";

     в) статтю 1654 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 1654. Порушення законодавства про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi

     Порушення посадовими особами пiдприємств, установ, органiзацiй, фiзичними особами - пiдприємцями, якi використовують найману працю, фiзичними особами, якi не мають статусу пiдприємцiв та використовують найману працю, порядку використання коштiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйних захворювань, якi спричинили втрату працездатностi, несвоєчасне або неповне їх повернення, несвоєчасне подання або неподання встановленої звiтностi, подання недостовiрної звiтностi щодо страхових коштiв, несвоєчасне iнформування Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України про рiчний фактичний обсяг реалiзованої продукцiї (робiт, послуг), нещаснi випадки на виробництвi та професiйнi захворювання, що сталися на пiдприємствi, про змiни технологiї робiт або виду дiяльностi пiдприємства -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за такi ж порушення, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд десяти до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     г) назву та абзац перший частини першої статтi 1655 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 1655. Порушення законодавства про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими похованням

     Порушення посадовими особами пiдприємств, установ, органiзацiй, фiзичними особами, якi використовують найману працю, порядку використання коштiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування у зв'язку з тимчасового втратою працездатностi та витратами, зумовленими похованням, несвоєчасне або неповне їх повернення, несвоєчасне подання або неподання встановленої звiтностi, подання недостовiрної звiтностi щодо використання страхових коштiв";

     ґ) назву та абзац перший частини першої статтi 18823 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 18823. Перешкоджання уповноваженим особам Пенсiйного фонду України, фондiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування у проведеннi перевiрок

     Вчинення дiй, що перешкоджають уповноваженим особам Пенсiйного фонду України у проведеннi перевiрок, пов'язаних з нарахуванням, обчисленням та сплатою єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, а також вчинення дiй, що перешкоджають уповноваженим особам Пенсiйного фонду України, Фонду загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття, Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України, Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi у проведеннi перевiрок щодо використання страхових коштiв у випадках, передбачених законом";

     д) статтю 18824 виключити;

     е) частину першу статтi 2442 викласти в такiй редакцiї:

     "Органи Пенсiйного фонду України розглядають справи про адмiнiстративнi правопорушення, пов'язанi з порушеннями законодавства про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування i загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування (стаття 1651) та з перешкоджанням уповноваженим особам Пенсiйного фонду України у проведеннi перевiрок (стаття 18823)";

     є) текст статтi 2449 викласти в такiй редакцiї:

     "Органи Фонду загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття розглядають справи про адмiнiстративнi правопорушення, пов'язанi з порушенням законодавства про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття (стаття 1653) та перешкоджанням уповноваженим особам органiв Фонду у проведеннi перевiрок (стаття 18823).

     Вiд iменi Фонду загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття розглядати справи про адмiнiстративнi правопорушення i накладати адмiнiстративнi стягнення мають право керiвник виконавчої дирекцiї Фонду, його заступники, керiвники робочих органiв виконавчої дирекцiї Фонду - центру зайнятостi Автономної Республiки Крим, обласних, Київського i Севастопольського мiських, районних, мiськрайонних, мiських та районних у мiстах центрiв зайнятостi та їх заступники";

     ж) у частинi першiй статтi 24410 цифри "18824" замiнити цифрами "18823";

     з) у статтi 24411:

     у частинi першiй слова i цифри "ухиленням вiд реєстрацiї як платника страхових внескiв до Фонду, несвоєчасною або неповною сплатою страхових внескiв, а також порушенням порядку використання страхових коштiв (стаття 1655)" замiнити словами i цифра ми "порушенням законодавства про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими похованням (стаття 1655), та перешкоджанням уповноваженим особам органiв Фонду у проведеннi перевiрок (стаття 18823)";

     частину другу доповнити словами "керiвники районних, мiжрайонних, мiських, районних у мiстах виконавчих дирекцiй вiддiлень Фонду";

     3) статтю 2121 Кримiнального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 2121. Ухилення вiд сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування та страхових внескiв на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування

     1. Умисне ухилення вiд сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування чи страхових внескiв на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування, вчинене службовою особою пiдприємства, установи, органiзацiї незалежно вiд форми власностi або особою, яка здiйснює пiдприємницьку дiяльнiсть без створення юридичної особи, чи будь-якою iншою особою, яка зобов'язана його сплачувати, якщо таке дiяння призвело до фактичного ненадходження до фондiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування коштiв у значних розмiрах, -

     карається штрафом вiд трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

     2. Тi самi дiяння, вчиненi за попередньою змовою групою осiб, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до фондiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування коштiв у великих розмiрах, -

     караються штрафом вiд п'ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до п'яти рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

     3. Дiяння, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, вчиненi особою, ранiше судимою за ухилення вiд сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування чи страхових внескiв на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до фондiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування коштiв в особливо великих розмiрах, -

     караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до десяти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв з конфiскацiєю майна.

     4. Особа, яка вперше вчинила дiяння, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi, якщо вона до притягнення до кримiнальної вiдповiдальностi сплатила єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування чи страховi внески на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування, а також вiдшкодувала шкоду, завдану фондам загальнообов'язкового державного соцiального страхування їх несвоєчасною сплатою (штрафнi санкцiї, пеня).

     Примiтка. Пiд значним розмiром коштiв слiд розумiти суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування чи страхових внескiв на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування, якi в тисячу i бiльше разiв перевищують установлений законом неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян, пiд великим розмiром коштiв слiд розумiти суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування чи страхових внескiв на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування, якi в три тисячi i бiльше разiв перевищують установлений законом неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян, пiд особливо великим розмiром коштiв слiд розумiти суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування чи страхових внескiв на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування, якi в п'ять тисяч i бiльше разiв перевищують установлений законом неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян";

     4) пiдпункт 4 пункту 11 роздiлу VIII втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 28.12.94р. N 334/94-ВР згiдно з Податковим кодексом України вiд 02.12.2010р. N 2755-VI)

     5) в Основах законодавства України про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 23, ст. 121; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78; 2009 р., N 18, ст. 247):

     а) у частинi шостiй статтi 6 слова "збору страхових внескiв та" виключити;

     б) статтю 9 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "Страховий стаж обчислюється за даними, що мiстяться в системi персонiфiкованого облiку вiдомостей про застрахованих осiб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соцiального страхування, а за перiоди до запровадження системи персонiфiкованого облiку вiдомостей про застрахованих осiб - у порядку та на умовах, передбачених законодавством, що дiяло ранiше";

     в) у статтi 14:

     у частинi першiй слова "збiр та" виключити;

     пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Взяття на облiк страхувальникiв, забезпечення збору та облiку страхових коштiв, контроль за повнотою та своєчаснiстю їх сплати, ведення Державного реєстру загальнообов'язкового державного соцiального страхування, у тому числi персонiфiкованого облiку вiдомостей про застрахованих осiб, здiйснює Пенсiйний фонд України вiдповiдно до законодавства".

     У зв'язку з цим частини другу - шосту вважати вiдповiдно частинами третьою - сьомою;

     г) статтю 21 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 21. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування та визначення його розмiру

     Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування - це консолiдований страховий внесок на пенсiйне страхування, страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими похованням, медичне страхування, страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi, страхування на випадок безробiття, який в обов'язковому порядку сплачується страхувальниками з метою забезпечення реалiзацiї прав застрахованих осiб на отримання страхових виплат (послуг) за соцiальним страхуванням.

     Розмiр єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування та пропорцiї його розподiлу за видами загальнообов'язкового державного соцiального страхування встановлюються Верховною Радою України.

     Розмiр єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування має забезпечувати застрахованим особам виплати та надання соцiальних послуг, передбачених законодавством про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування; фiнансування заходiв, спрямованих на профiлактику страхових випадкiв; створення резерву коштiв для здiйснення виплат та надання соцiальних послуг застрахованим особам; компенсацiю адмiнiстративних витрат на забезпечення функцiонування системи загальнообов'язкового державного соцiального страхування.

     Розмiр єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування для страхувальникiв, якi використовують найману працю, визначається залежно вiд класу професiйного ризику виробництва, встановленого вiдповiдно до законодавства";

     ґ) текст статтi 22 викласти в такiй редакцiї:

     "Порядок здiйснення платежiв, строки сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування визначаються Законом України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування", порядок резервування коштiв на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування - законами України з окремих видiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування";

     д) частину першу статтi 24 замiнити двома частинами такого змiсту:

     "Страховики складають звiти про результати своєї дiяльностi, подають їх Кабiнету Мiнiстрiв України та оприлюднюють у засобах масової iнформацiї.

     Страховики здiйснюють публiчне оприлюднення зазначених у частинi першiй цiєї статтi звiтiв у розрiзi доходiв i видаткiв. Iнформацiя про час i мiсце такого оприлюднення публiкується разом iз звiтом".

     У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

     е) статтю 25 доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "Призначення матерiального забезпечення та надання соцiальних послуг здiйснюються на пiдставi вiдомостей, що мiстяться в системi персонiфiкованого облiку вiдомостей про застрахованих осiб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соцiального страхування, а до впровадження такої системи - у порядку та на умовах, передбачених законодавством, що дiяло ранiше";

     6) пiдпункт 6 пункту 11 роздiлу VIII втратив чиннiсть з 21.10.2019р.

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 14.05.92р. N 2343-XII згiдно з Кодексом України з процедур банкрутства вiд 18.10.2018р. N 2597-VIII)

     7) у Законi України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 46 - 47, ст. 403 iз наступними змiнами):

     а) пункт 1 статтi 8 доповнити словами "або на iнших пiдставах, передбачених законодавством про працю";

     б) у статтi 10:

     у назвi слова "та взяття на облiк страхувальникiв страховиком" виключити;

     частини третю - сьому виключити;

     в) статтю 11 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 11. Добровiльне страхування вiд нещасного випадку

     Добровiльно вiд нещасного випадку можуть застрахуватися:

     1) особи, якi забезпечують себе роботою самостiйно - займаються адвокатською, нотарiальною, творчою та iншою дiяльнiстю, пов'язаною з отриманням доходу безпосередньо вiд цiєї дiяльностi, члени фермерського господарства, особистого селянського господарства, якщо вони не є найманими працiвниками;

     2) громадяни - суб'єкти пiдприємницької дiяльностi";

     г) в абзацi тринадцятому пункту 7 частини сьомої статтi 17 слова "Iнструкцiю про порядок перерахування, облiку та витрачання страхових коштiв, погоджену з Нацiональним банком України i спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, iншi" виключити;

     г) назву роздiлу III викласти в такiй редакцiї:

"Роздiл III
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ФОНДУ СОЦIАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВIД НЕЩАСНИХ ВИПАДКIВ
";

     д) у статтi 21:

     пункт 11 частини першої виключити;

     у частинi другiй слова "у Фондi соцiального страхування вiд нещасних випадкiв" замiнити словами "як платник страхових внескiв";

     е) у статтi 24:

     пункт 1 виключити;

     пункт 2 викласти в такiй редакцiї:

     "2) вести облiк показникiв для визначення класу професiйного ризику виробництва";

     є) доповнити статтею 241 такого змiсту:

     "Стаття 241. Права Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв

     Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв має право:

     1) користуватися в установленому порядку вiдомостями Державного реєстру загальнообов'язкового державного соцiального страхування, необхiдними для забезпечення виконання покладених на нього функцiй;

     2) вiдносити страхувальника до класу професiйного ризику виробництва з урахуванням виду його економiчної дiяльностi;

     3) проводити перевiрки дотримання пiдприємствами, установами i органiзацiям й незалежно вiд форми власностi, виду економiчної дiяльностi та господарювання порядку використання страхових коштiв, перерахованих Фондом на фiнансування заходiв, передбачених статтею 25 цього Закону;

     4) проводити перевiрки достовiрностi поданих страхувальниками вiдомостей про види економiчної дiяльностi (у тому числi основний) пiдприємств, установ i органiзацiй незалежно вiд форми власностi, виду дiяльностi та господарювання для вiднесення страхувальника до класу професiйного ризику виробництва з урахуванням виду його економiчної дiяльностi;

     5) отримувати необхiднi пояснення (у тому числi в письмовiй формi) з питань, що виникають пiд час перевiрки;

     6) застосовувати фiнансовi санкцiї та накладати адмiнiстративнi штрафи вiдповiдно до закону";

     ж) у статтi 34:

     частину четверту пiсля абзацу третього доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатнiстю, страхова виплата у разi переведення потерпiлого на легшу нижчеоплачувану роботу, вiдшкодування вартостi поховання потерпiлого та пов'язаних з цим ритуальних послуг надаються в порядку, встановленому правлiнням Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв".

     У зв'язку з цим абзаци четвертий - дванадцятий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим - тринадцятим;

     частину одинадцяту викласти в такiй редакцiї:

     "11. Пiд час обчислення середньомiсячного заробiтку враховуються всi види виплат, на якi нараховувалися страховi внески";

     з) у статтi 45:

     пункт 4 частини першої виключити;

     у частинi другiй:

     пункт 2 виключити;

     у пунктi 4 слова "чисельнiсть працiвникiв, суму заробiтної плати" виключити;

     частину четверту виключити;

     й) у статтi 46:

     у частинi першiй слова "збiр та" виключити;

     абзац п'ятий частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "коштiв, що надiйшли вiд стягнення штрафiв i пенi iз страхувальникiв та їх посадових осiб вiдповiдно до закону";

     i) статтю 47 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 47. Порядок визначення класу професiйного ризику

     Визначення класу професiйного ризику виробництва за видами економiчної дiяльностi здiйснюється Фондом соцiального страхування вiд нещасних випадкiв у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Розмiр страхового внеску пiдприємства залежить вiд класу професiйного ризику виробництва, до якого належить пiдприємство за видом економiчної дiяльностi. У разi якщо страхувальник провадить свою дiяльнiсть за декiлькома видами економiчної дiяльностi, вiднесення пiдприємства до класу професiйного ризику виробництва здiйснюється за основним видом його економiчної дiяльностi.

     У разi змiни виду економiчної дiяльностi пiдприємства Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв вiдповiдно змiнює належнiсть цього пiдприємства до класу професiйного ризику виробництва. Змiна класу професiйного ризику здiйснюється один раз на рiк за результатами роботи страхувальника за минулий календарний рiк. Новий клас професiйного ризику встановлюється з початку поточного року.

     У разi систематичного порушення нормативно-правових актiв з охорони працi, внаслiдок чого пiдвищується ризик настання нещасних випадкiв i професiйних захворювань, а також у разi непроведення атестацiї робочих мiсць за умовами працi вiдповiдно до законодавства пiдприємство у будь-який час за рiшенням вiдповiдного робочого органу виконавчої дирекцiї Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв може бути вiднесено на основi вiдповiдного подання страхового експерта, який обслуговує це пiдприємство, до iншого, вищого класу професiйного ризику виробництва. Такий захiд може мати i зворотну дiю з початку фiнансового року, зокрема, у разi проведення атестацiї та затвердження заходiв щодо покращення умов працi";

     ї) частину першу статтi 48 виключити;

     й) статтю 49 виключити;

     к) у статтi 52:

     частину другу виключити;

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "За порушення порядку використання коштiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйних захворювань, якi спричинили втрату працездатностi, несвоєчасне або неповне їх повернення, несвоєчасне подання або неподання встановленої звiтностi, подання недостовiрної звiтностi щодо страхових коштiв, несвоєчасне iнформування Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв про рiчний фактичний обсяг реалiзованої продукцiї (робiт, послуг), нещаснi випадки на виробництвi та професiйнi захворювання, що сталися на пiдприємствi, про змiни технологiї робiт або виду дiяльностi пiдприємства страхувальник притягується до вiдповiдальностi згiдно iз законом";

     л) у першому реченнi частини першої статтi 55 слова "суми страхових внескiв" замiнити словами "визначення класу професiйного ризику виробництва";

     останнiй абзац пункту 4 роздiлу XI " Прикiнцевi положення" виключити;

     8) у Законi України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 22, ст. 171 iз наступними змiнами):

     а) статтю 1 доповнити пунктами 14 та 15 такого змiсту:

     "14) страховi внески - кошти вiдрахувань на страхування на випадок безробiття, сплаченi згiдно iз законодавством, що дiяло до набрання чинностi Законом України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування", кошти єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, спрямованi на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття вiдповiдно до пропорцiй, визначених законом;

     15) мiнiмальний страховий внесок - сума коштiв, що визначається розрахункове як добуток розмiру мiнiмальної заробiтної плати i розмiру єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, встановлених законом, на мiсяць, за який нараховується заробiтна плата (дохiд)";

     б) абзац третiй статтi 2 викласти в такiй редакцiї:

     "обов'язковостi страхування на випадок безробiття всiх працюючих на умовах трудового договору (контракту) та на iнших пiдставах, передбачених законодавством про працю, за цивiльно-правовим договором, вiйськовослужбовцiв (крiм вiйськовослужбовцiв строкової служби), осiб, якi забезпечують себе роботою самостiйно, фiзичних осiб - пiдприємцiв, а також добровiльностi такого страхування громадянами України, якi працюють за межами України, членами особистого селянського та фермерського господарства, якщо вони не є найманими працiвниками";

     в) у статтi 4:

     частину першу доповнити словами "особи, якi забезпечують себе роботою самостiйно, та фiзичнi особи - пiдприємцi";

     частину другу виключити;

     г) статтю 5 виключити;

     ґ) у статтi 6:

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. Члени особистого селянського та фермерського господарства, якщо вони не є найманими працiвниками, громадяни України, якi працюють за межами України та не застрахованi в системi соцiального страхування на випадок безробiття країни, в якiй вони перебувають, мають право на забезпечення за цим Законом за умови сплати страхових внескiв, якщо iнше не передбачено мiжнародним договором України, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України";

     частину четверту виключити;

     частину п'яту доповнити словами i цифрами "профiлактичнi заходи вiдповiдно до статтi 71 цього Закону";

     д) у статтi 8:

     у частинi першiй слова "провадження збору та" виключити;

     частину третю пiсля слiв "цим Законом" доповнити словами "iншими законами у сферi загальнообов'язкового державного соцiального страхування";

     е) абзац одинадцятий частини першої статтi 11 викласти в такiй редакцiї:

     "вносить центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення, пропозицiї щодо розмiру частини єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, що спрямовується на страхування на випадок безробiття";

     є) у частинi другiй статтi 12:

     пункти 1 та 2 виключити;

     в абзацi першому пункту 5 слова "нарахування, своєчаснiсть сплати страхових внескiв, а також" виключити;

     ж) абзац другий частини першої статтi 16 доповнити словами "у сферi загальнообов'язкового державного соцiального страхування";

     з) у статтi 17:

     назву та абзац перший частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 17. Страховi внески

     1. Кошти, що надходять на страхування на випадок безробiття вiд сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, повиннi забезпечувати";

     частини другу - шосту виключити;

     й) статтi 18 та 19 виключити;

     i) в абзацi першому частини першої статтi 20 слова "у виконаннi функцiй збору страхових внескiв i контролю за їх сплатою, щодо формування та ведення iнформацiйної системи платникiв страхових внескiв шляхом обмiну iнформацiєю про застрахованих осiб" виключити;

     ї) у статтi 21:

     частини першу та другу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Страховий стаж - перiод (строк), протягом якого особа пiдлягала страхуванню на випадок безробiття та за який щомiсяця сплачено нею та роботодавцем страховi внески в сумi не менш як мiнiмальний страховий внесок, крiм випадкiв, передбачених абзацом другим цiєї частини.

     Перiод вiдпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку, отримання виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соцiального страхування, крiм пенсiй (за винятком пенсiї по iнвалiдностi) та виплат за страхуванням на випадок безробiття, включається до страхового стажу як перiод, за який сплачено страховi внески виходячи з розмiру мiнiмального страхового внеску.

     2. Страховий стаж обчислюється за даними персонiфiкованого облiку вiдомостей про застрахованих осiб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соцiального страхування, а за перiоди до його запровадження - у порядку i на умовах, передбачених законодавством, що дiяло ранiше";

     пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "3. Страховий стаж обчислюється в мiсяцях. Якщо сума сплачених за вiдповiдний мiсяць страхових внескiв менша, нiж мiнiмальний страховий внесок, цей перiод зараховується до страхового стажу за формулою:

     ТП - Св: В,

     де ТП - тривалiсть перiоду, що зараховується до страхового стажу та визначається у мiсяцях;

     Св - сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, сплаченого за вiдповiдний мiсяць;

     В - мiнiмальний розмiр страхового внеску за вiдповiдний мiсяць".

     У зв'язку з цим частини третю та четверту вважати вiдповiдно частинами четвертою та п'ятою;

     й) у статтi 34:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Фонд має право:

     користуватися в установленому порядку вiдомостями Державного реєстру загальнообов'язкового державного соцiального страхування, необхiдними для забезпечення виконання покладених на нього функцiй;

     перевiряти достовiрнiсть вiдомостей, поданих роботодавцем для отримання коштiв Фонду, дотримання порядку використання роботодавцем видiлених йому коштiв Фонду та зупиняти виплати з Фонду в разi вiдмови або перешкоджання з боку роботодавця у проведеннi перевiрки, виявлення фактiв подання ним Фонду недостовiрних вiдомостей або порушення порядку використання роботодавцем коштiв Фонду;

     отримувати необхiднi пояснення (у тому числi в письмовiй формi) з питань, що виникають пiд час перевiрки;

     стягувати фiнансовi санкцiї та адмiнiстративнi штрафи, передбаченi законом за порушення вимог цього Закону;

     стягувати вiдповiдно до закону кошти Фонду, виплаченi особам, зареєстрованим як безробiтнi, у виглядi матерiального забезпечення на випадок безробiття та витраченi на надання соцiальних послуг безробiтним у разi встановлення факту їх отримання на пiдставi недостовiрних вiдомостей, поданих особою;

     стягувати з роботодавця суму страхових коштiв та вартiсть соцiальних послуг, наданих безробiтному в разi поновлення його на роботi за рiшенням суду, а також незаконно виплаченi безробiтному суми матерiального забезпечення в разi неповiдомлення роботодавцем Фонду про прийняття його на роботу;

     вимагати вiд керiвникiв та iнших посадових осiб пiдприємств, установ i органiзацiй, а також вiд фiзичних осiб усунення виявлених фактiв порушення законодавства про страхування на випадок безробiття";

     у частинi другiй:

     абзац другий виключити;

     в абзацi п'ятому слова " нарахування, своєчаснiсть сплати страхових внескiв, а також" виключити;

     к) у статтi 35:

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Роботодавець зобов'язаний:

     1) пiд час перевiрки правильностi використання коштiв Фонду та достовiрностi поданих роботодавцем даних, зазначених у пунктi 2 цiєї частини, надавати посадовим особам органiв Фонду необхiднi документи та пояснення з питань, що виникають пiд час перевiрки;

     2) подавати виконавчiй дирекцiї Фонду в установленому порядку вiдповiдно до законодавства вiдомостi про:

     прийняття на роботу працiвникiв;

     розмiр заробiтної плати, використання робочого часу працiвникiв, у тому числi прийнятих за направленням державної служби зайнятостi з наданням роботодавцю дотацiї за рахунок коштiв Фонду на створення додаткових робочих мiсць для працевлаштування безробiтних;

     виплату застрахованим особам допомоги по частковому безробiттю;

     використання коштiв Фонду за iншими визначеними цим Законом напрямами";

     друге речення абзацу першого частини третьої викласти в такiй редакцiї: "У разi подання недостовiрних вiдомостей, передбачених пунктом 2 частини другої цiєї статтi, використання роботодавцем коштiв Фонду з порушенням встановленого порядку роботодавець добровiльно чи на пiдставi рiшення суду повинен вiдшкодувати страховику заподiяну шкоду";

     л) статтю 38 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 38. Вiдповiдальнiсть за порушення цього Закону

     1. Роботодавець несе вiдповiдальнiсть за:

     порушення порядку використання коштiв Фонду, несвоєчасне або неповне їх повернення;

     несвоєчасне подання або неподання вiдомостей, встановлених цим Законом;

     подання недостовiрних вiдомостей про використання коштiв Фонду.

     2. За порушення порядку використання роботодавцем коштiв Фонду накладається штраф у розмiрi наданої Фондом суми, використаної з порушенням.

     3. Своєчасно не сплаченi фiнансовi санкцiї стягуються iз страхувальника в дохiд Фонду в порядку, встановленому законом.

     4. Строк давностi в разi стягнення штрафних санкцiй, передбачених цим Законом та Законом України "Про зайнятiсть населення", не застосовується.

     5. Право застосовувати фiнансовi санкцiї та накладати адмiнiстративнi штрафи вiд iменi Фонду мають керiвник виконавчої дирекцiї Фонду, його заступники, керiвники робочих органiв виконавчої дирекцiї Фонду - центру зайнятостi Автономної Республiки Крим, обласних, Київського i Севастопольського мiських, районних, мiськрайонних, мiських та районних у мiстах центрiв зайнятостi та їх заступники";

     м) абзац п'ятий пункту 3 роздiлу VIII "Прикiнцевi положення" викласти в такiй редакцiї:

     "До стабiлiзацiї економiчного становища в Українi мiнiмальний розмiр виплат, передбачених частинами другою та четвертою статтi 23, частиною першою статтi 26, частиною першою статтi 33 цього Закону, визначається правлiнням Фонду загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття пiд час затвердження бюджету Фонду виходячи з його реальних можливостей";

     9) пiдпункт 9 пункту 11 роздiлу VIII втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 18.01.2001р. N 2240-III згiдно iз Законом України вiд 28.12.2014р. N 77-VIII)

     10) страховi внески - кошти вiдрахувань на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими похованням, сплаченi згiдно iз законодавством, що дiяло до набрання чинностi Законом України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування", кошти, що надходять вiд сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, якi спрямовуються на страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими похованням";

     пункт 11 пiсля слiв "страховi внески" доповнити словами "суми вiд фiнансових санкцiй та iншi надходження вiдповiдно до законодавства";

     доповнити пунктом 12 такого змiсту:

     "12) мiнiмальний страховий внесок - сума коштiв, що визначається розрахунково як добуток мiнiмального розмiру заробiтної плати i розмiру єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, встановлених законом на мiсяць, за який нараховується заробiтна плата (дохiд)";

     б) статтю 7 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 7. Обчислення страхового стажу

     1. Страховий стаж - це перiод (строк), протягом якого особа пiдлягала загальнообов'язковому державному соцiальному страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими похованням, та за який щомiсяця сплачено нею та роботодавцем або нею страховi внески в сумi не меншiй, нiж мiнiмальний страховий внесок, крiм випадкiв, передбачених абзацом другим цiєї частини.

     Перiод отримання виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соцiального страхування, крiм пенсiй усiх видiв (за винятком пенсiї по iнвалiдностi), включається до страхового стажу як перiод, за який сплачено страховi внески виходячи з розмiру мiнiмального страхового внеску.

     2. Страховий стаж обчислюється за даними, що мiстяться в системi персонiфiкованого облiку вiдомостей про застрахованих осiб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соцiального страхування, а до впровадження такої системи - у порядку та на умовах, передбачених законодавством, що дiяло ранiше.

     3. Страховий стаж обчислюється в мiсяцях. Якщо сума сплачених за вiдповiдний мiсяць страхових внескiв менша, нiж мiнiмальний страховий внесок, цей перiод зараховується до страхового стажу за формулою:

     ТП = Св: В,

     де ТП - тривалiсть перiоду, що зараховується до страхового стажу та визначається у мiсяцях;

     Св - сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, сплаченого за вiдповiдний мiсяць;

     В - мiнiмальний розмiр страхового внеску за вiдповiдний мiсяць.

     До страхового стажу прирiвнюється трудовий стаж, набутий працiвником за час роботи на умовах трудового договору (контракту) до набрання чинностi цим Законом";

     в) у статтi 9:

     у першому реченнi частини першої слова "збiр i" виключити;

     абзац другий частини четвертої пiсля слiв "цим Законом" доповнити словами "iншими законодавчими актами";

     г) у статтi 13:

     у пунктi 1 слова "збiр та" виключити;

     у пунктi 4 слова "здiйснює контроль за правильним нарахуванням, своєчасною сплатою страхових внескiв, а також" виключити;

     в абзацi другому пункту 6 слова "страхових внескiв" замiнити словами "страхових коштiв на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, що спрямовуються на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими похованням";

     ґ) у частинi першiй статтi 19:

     у пунктi 1 слова "цим Законом" замiнити словом "законом";

     пiсля пункту 5 доповнити новим пунктом такого змiсту:

     "6) часткова сплата за путiвки на санаторно-курортне лiкування".

     У зв'язку з цим пункт 6 вважати пунктом 7;

     д) статтi 21 та 22 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 21. Порядок фiнансування Фондом соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi страхувальникiв та iнших отримувачiв страхових коштiв

     1. Фiнансування страхувальникiв-роботодавцiв для надання матерiального забезпечення найманим працiвникам здiйснюється районними, мiжрайонними, мiськими виконавчими дирекцiями вiддiлень Фонду в порядку, встановленому правлiнням Фонду.

     Пiдставою для фiнансування страхувальникiв робочими органами вiддiлень Фонду є оформлена за встановленим зразком заява-розрахунок, що мiстить iнформацiю про нарахованi застрахованим особам суми матерiального забезпечення за їх видами.

     Районнi, мiжрайоннi, мiськi виконавчi дирекцiї вiддiлень Фонду здiйснюють фiнансування страхувальникiв-роботодавцiв протягом десяти робочих днiв пiсля надходження заяви.

     У разi якщо сума отриманих страхувальником вiд Фонду страхових коштiв перевищує фактичнi витрати на надання матерiального забезпечення, невикористанi страховi кошти повертаються до робочого органу Фонду, що здiйснив фiнансування, протягом трьох робочих днiв.

     2. Страхувальник-роботодавець вiдкриває окремий поточний рахунок для зарахування страхових коштiв у банках у порядку, встановленому Нацiональним банком України.

     Страхувальник-роботодавець, який є бюджетною установою, вiдкриває окремий рахунок для зарахування страхових коштiв у вiдповiдному центральному органi виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв.

     Кошти Фонду, що надходять на зазначений рахунок, облiковуються на окремому субрахунку.

     Страховi кошти, зарахованi на окремий поточний рахунок у банку або на окремий рахунок у вiдповiдному центральному органi виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв (далi - окремий рахунок), можуть бути використанi страхувальником виключно на надання матерiального забезпечення та соцiальних послуг застрахованим особам.

     Страховi кошти, зарахованi на окремий рахунок, не можуть бути спрямованi на задоволення вимог кредиторiв, на стягнення на пiдставi виконавчих та iнших документiв, за якими здiйснюється стягнення вiдповiдно до закону.

     У разi порушення провадження у справi про банкрутство страхувальника-роботодавця страховi кошти, зарахованi на окремий рахунок, повертаються до районної, мiжрайонної, мiської виконавчої дирекцiї вiддiлення Фонду, яка в подальшому забезпечує надання матерiального забезпечення застрахованим особам. Фiнансування такого страхувальника виконавчою дирекцiєю вiддiлення Фонду припиняється.

     3. Часткове фiнансування санаторiїв-профiлакторiїв, дитячо-юнацьких спортивних шкiл, дитячих оздоровчих закладiв здiйснюється Фондом у порядку, встановленому правлiнням Фонду.

     Стаття 22. Порядок сплати та вiдшкодування страхових коштiв страхувальниками, iншими отримувачами коштiв Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi

     1. Часткова плата за путiвки на санаторно-курортне лiкування перераховується страхувальниками до органу Фонду, який надав путiвку, в порядку, встановленому правлiнням Фонду.

     2. Страхувальники, iншi отримувачi коштiв Фонду зобов'язанi у десятиденний строк пiсля отримання рiшення органу Фонду про повернення коштiв перерахувати страховi кошти, використанi з порушенням встановленого порядку використання, а також фiнансовi санкцiї, визначенi у статтi 30 цього Закону.

     3. У разi якщо страхувальники та iншi отримувачi страхових коштiв вважають, що орган Фонду неправильно визначив суми страхових коштiв, використаних з порушенням встановленого порядку, та фiнансових санкцiй чи прийняв будь-яке iнше рiшення, що суперечить законодавству про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими похованням, або виходить за межi його компетенцiї, такi страхувальники та iншi отримувачi страхових коштiв протягом десяти календарних днiв з дня отримання такого рiшення мають право в письмовiй формi звернутися до зазначеного органу Фонду iз скаргою про перегляд цього рiшення.

     Орган Фонду зобов'язаний прийняти вмотивоване рiшення та надiслати його протягом 20 календарних днiв пiсля отримання скарги страхувальника, iншого отримувача страхових коштiв на їхню адресу поштою з повiдомленням про вручення або надати пiд розписку. У разi якщо орган Фонду надсилає рiшення про повну або часткову вiдмову у задоволеннi скарги, страхувальники та iншi отримувачi страхових коштiв протягом десяти календарних днiв з дня отримання вiдповiдi мають право звернутися з повторною скаргою до органiв Фонду вищого рiвня або до суду";

     е) статтi 23 та 24 виключити;

     є) у статтi 27:

     пункти 3 та 5 частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "3) отримувати в органах Фонду безоплатно iнформацiю про порядок використання коштiв Фонду";

     "5) на фiнансування з коштiв Фонду фактичних витрат за загальнообов'язковим державним соцiальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими похованням";

     у частинi другiй:

     пункт 2 виключити;

     у пунктi 5 слова "обчислення та сплати страхових внескiв" виключити;

     пункти 6 та 7 виключити;

     пункт 8 викласти в такiй редакцiї:

     "8) надавати виконавчiй дирекцiї вiддiлення Фонду вiдомостi про матерiальне забезпечення та соцiальнi послуги вiдповiдно до цього Закону в порядку, встановленому правлiнням Фонду";

     доповнити пунктом 9 такого змiсту:

     "9) у разi порушення провадження у справi про банкрутство повернути Фонду страховi кошти, зарахованi на окремий рахунок";

     частину третю виключити;

     ж) у статтi 28:

     у частинi першiй:

     у пунктi 2 слова "сплати страхових внескiв та" виключити;

     пункт 3 викласти в такiй редакцiї:

     "3) проводити перевiрку правильностi використання страхових коштiв на пiдприємствах, в установах i органiзацiях незалежно вiд форми власностi, виду дiяльностi та господарювання, у фiзичних осiб, якi використовують працю найманих працiвникiв";

     доповнити пунктом 8 такого змiсту:

     "8) користуватися вiдомостями Державного реєстру загальнообов'язкового державного соцiального страхування, необхiдними для забезпечення виконання покладених на нього функцiй";

     пункт 3 частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "3) здiйснювати контроль за дотриманням порядку використання, страхувальником страхових коштiв";

     з) у частинi першiй статтi 29:

     у пунктi 2 слова "та умови сплати страхових внескiв i" виключити;

     у пунктi 4 слова "i сплати страхових внескiв" виключити;

     й) статтю 30 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 30. Вiдповiдальнiсть за порушення встановленого порядку використання страхових коштiв

     1. Страхувальники та iншi отримувачi страхових коштiв у разi порушення порядку використання страхових коштiв вiдшкодовують Фонду в повному обсязi неправомiрно витрачену суму страхових коштiв та/або вартiсть наданих соцiальних послуг i сплачують штраф у розмiрi 50 вiдсоткiв такої суми.

     За несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязi страхових коштiв вiдповiдно до частини першої статтi 21 та статтi 22 цього Закону на страхувальникiв та iнших отримувачiв коштiв Фонду накладається штраф у розмiрi 10 вiдсоткiв несвоєчасно повернутих або повернутих не в повному обсязi страхових коштiв.

     Одночасно на суми несвоєчасно повернутих або повернутих не в повному обсязi страхових коштiв i штрафних санкцiй нараховується пеня в розмiрi 0,1 вiдсотка зазначених сум коштiв, розрахована за кожний день прострочення платежу.

     2. За порушення порядку використання страхових коштiв, несвоєчасне або не в повному обсязi повернення страхових коштiв вiдповiдно до частини першої статтi 21 та статтi 22 цього Закону, несвоєчасне подання або неподання звiтностi про використання коштiв Фонду, iнших вiдомостей, передбачених цим Законом, страхувальник, iнший отримувач страхових коштiв несе вiдповiдальнiсть вiдповiдно до закону.

     3. Своєчасно не сплаченi та не вiдшкодованi страховi кошти вiдповiдно до частини першої статтi 21 та статтi 22 цього Закону i фiнансовi санкцiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, стягуються iз страхувальника, iншого отримувача коштiв Фонду у дохiд Фонду в порядку, встановленому законом.

     4. Право розглядати справи про адмiнiстративнi правопорушення i застосовувати фiнансовi санкцiї мають керiвник виконавчої дирекцiї Фонду, його заступники, керiвники виконавчих дирекцiй вiддiлень Фонду в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi та їх заступники, керiвники районних, мiжрайонних, мiських, районних у мiстах виконавчих дирекцiй вiддiлень Фонду";

     i) у статтi 35:

     абзац перший частини другої замiнити трьома абзацами такого змiсту:

     "2. Допомога по тимчасовiй непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництвi та професiйним захворюванням, виплачується Фондом застрахованим особам починаючи з шостого дня непрацездатностi за весь перiод до вiдновлення працездатностi або до встановлення медико-соцiальною експертною комiсiєю (далi - МСЕК) iнвалiдностi (встановлення iншої групи, пiдтвердження ранiше встановленої групи iнвалiдностi), незалежно вiд звiльнення застрахованої особи в перiод втрати працездатностi у порядку та розмiрах, встановлених законодавством.

     Оплата перших п'яти днiв тимчасової непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництвi, здiйснюється за рахунок коштiв роботодавця у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Допомога по тимчасовiй непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництвi, виплачується Фондом застрахованим iнвалiдам, якi працюють на пiдприємствах та в органiзацiях товариств УТОГ i УТОС, починаючи з першого дня непрацездатностi за весь перiод до вiдновлення працездатностi незалежно вiд звiльнення застрахованої особи в перiод втрати працездатностi у порядку та розмiрах, встановлених законодавством".

     У зв'язку з цим абзаци другий та третiй вважати вiдповiдно абзацами четвертим та п'ятим;

     в абзацi третьому частини третьої слова "абзацом другим" замiнити словами "абзацом четвертим";

     ї) у статтi 50:

     в абзацi першому частини першої слова "за рахунок сплачених застрахованими особами страхових внескiв" виключити;

     частину четверту виключити;

     й) частину четверту статтi 52 викласти в такiй редакцiї:

     "4. Допомога на поховання призначається не пiзнiше дня, що настає за днем звернення, i виплачується не пiзнiше наступного робочого дня пiсля отримання страхувальником страхових коштiв вiд Фонду вiдповiдно до цього Закону";

     10) у Законi України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 31 - 32, ст. 263; 2005 р., N 16, ст. 257; 2006 р., N 27, ст. 234, N 37, ст. 310; 2010 р., N 18, ст. 140):

     а) абзац одинадцятий частини першої статтi 1, абзац восьмий частини першої статтi 36, абзац десятий частини першої статтi 37, абзац шостий частини дев'ятої статтi 47 виключити;

     б) у текстi Закону слова "фонди соцiального страхування" в усiх вiдмiнках i "та фондiв соцiального страхування" виключити;

     11) у Законi України "Про податок з доходiв фiзичних осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 37, ст. 308 iз наступними змiнами):

     а) у статтi 3:

     в абзацi дев'ятому пункту 3.4 останнє речення викласти в такiй редакцiї: "Така сама сума є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування";

     пункт 3.5 викласти в такiй редакцiї:

     "3.5. При нарахуваннi доходiв у виглядi заробiтної плати об'єкт оподаткування визначається як нарахована сума такої заробiтної плати, зменшена на суму єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, який вiдповiдно до закону справляється за рахунок доходу найманої особи";

     б) у статтi 4:

     у пунктi 4.3:

     у пiдпунктi 4.3.6 слова "збiр на державне пенсiйне страхування або внески на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" замiнити словами "єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування";

     у пiдпунктi 4.3.7 слова "збору на державне пенсiйне страхування та внескiв на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" замiнити словами "єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування";

     пункт 4.4 виключити;

     12) у Законi України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 49 - 51, ст. 376 iз наступними змiнами):

     а) абзаци дев'ятий, двадцять перший, тридцять четвертий та тридцять шостий статтi 1 викласти в такiй редакцiї:

     "мiнiмальний страховий внесок - сума коштiв, що визначається розрахунково як добуток розмiру мiнiмальної заробiтної плати i розмiру єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, встановлених законом, на мiсяць, за який нараховується заробiтна плата (дохiд)";

     "персонiфiкований облiк у системi загальнообов'язкового державного соцiального страхування (далi - персонiфiкований облiк) - органiзацiя та ведення облiку вiдомостей про застраховану особу, що здiйснюється вiдповiдно до законодавства i використовується в системi загальнообов'язкового державного соцiального страхування в установленому законодавством порядку";

     "страховi внески - кошти вiдрахувань на соцiальне страхування, збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування та страховi внески на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування, сплаченi (якi пiдлягають сплатi) згiдно iз законодавством, що дiяло ранiше; надходження вiд сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, що спрямовуються на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування";

     "страхувальники - роботодавцi та iншi особи, якi вiдповiдно до закону сплачують єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування та/або є платниками вiдповiдно до цього Закону";

     б) абзаци четвертий та п'ятий частини другої статтi 5 виключити;

     в) у частинi третiй статтi 8 слова "встановлених цим Законом" замiнити словами "встановлених законом";

     г) у пунктi 2 частини першої статтi 11 слова "та фермерських господарств" виключити;

     ґ) у абзацi третьому пункту 1 статтi 14 слова "та фермерськi господарства" виключити;

     д) пункти 4 та 5 частини першої, пункти 2 та 3 частини другої статтi 16 пiсля слiв "в системi персонiфiкованого облiку" доповнити словами "та Державному реєстрi загальнообов'язкового державного соцiального страхування";

     е) статтi 17 - 19 виключити;

     є) у частинi першiй статтi 21:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "1. Облiк усiх застрахованих осiб та персонiфiкований облiк надходжень вiд сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, а також персонiфiкований облiк коштiв накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування здiйснюються в порядку, визначеному Законом України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування";

     пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Персонiфiкований облiк у системi загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування є складовою частиною Державного реєстру загальнообов'язкового державного соцiального страхування, порядок ведення якого встановлюється Законом України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування".

     У зв'язку з цим абзаци другий - тринадцятий вважати вiдповiдно абзацами третiм - чотирнадцятим;

     ж) частину другу статтi 40 доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "При обчисленнi коефiцiєнта заробiтної плати (доходу) за перiоди сплати страхових внескiв за застрахованих осiб, зазначених у пунктах 8, 13 i 14 статтi 11 цього Закону, враховується мiнiмальний розмiр заробiтної плати";

     з) пункт 1 статтi 41 викласти в такiй редакцiї:

     "1) суми виплат (доходу), отримуваних застрахованою особою пiсля набрання чинностi цим Законом, з яких згiдно з цим Законом були фактично нарахованi (обчисленi) та сплаченi страховi внески в межах встановленої законодавством максимальної величини заробiтної плати (доходу), з якої сплачуються страховi внески, а пiсля набрання чинностi Законом України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" - максимальної величини бази нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, визначеної вiдповiдно до закону";

     й) у частинi першiй статтi 61:

     у пунктi 11 слова "цього Закону" замiнити словом "закону";

     пункт 12 викласти в такiй редакцiї:

     "12) подає на розгляд центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення, пропозицiї щодо розмiру страхових внескiв, коштiв вiд сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, що спрямовуються на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування, розмiру пiдвищення пенсiї, передбаченого частиною другою статтi 42 цього Закону";

     i) у статтi 64:

     у частинi першiй:

     пункт 1 доповнити словами "та iншими законами України";

     пункт 2 викласти в такiй редакцiї:

     "2) проводити плановi та позаплановi перевiрки у порядку, передбаченому законом";

     пункти 3 та 5 виключити;

     пункт 4 викласти в такiй редакцiї:

     "4) вилучати в установленому законодавством порядку у пiдприємств, установ, органiзацiй i фiзичних осiб - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi документи, якi свiдчать про порушення порядку використання коштiв Пенсiйного фонду та Накопичувального фонду";

     у пунктi 10 слова "нарахування, обчислення та сплати страхових внескiв" виключити;

     у частинi другiй:

     пункт 8 пiсля слова "забезпечувати" доповнити словами "вiдповiдно до закону";

     пункт 9 пiсля слова "здiйснювати" доповнити словами "вiдповiдно до закону";

     пункт 10 пiсля слова "надавати" доповнити словами "вiдповiдно до закону";

     пункти 15 та 19 викласти в такiй редакцiї:

     "15) подавати центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення, актуарнi розрахунки iз запропонованим на наступний рiк розмiром страхових внескiв, коштiв єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, що спрямовуються на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування, у тому числi частини страхових внескiв, що спрямовується до Накопичувального фонду";

     "19) вести вiдповiдно до законодавства загальний реєстр платникiв страхових внескiв, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування та у складi цього реєстру - реєстр платникiв страхових внескiв до солiдарної системи та накопичувальної системи пенсiйного страхування";

     ї) пункт 1 частини першої статтi 72 викласти в такiй редакцiї:

     "1) надходження вiд сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, що спрямовуються на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування, у розмiрах, визначених законом, крiм частини страхових внескiв, що спрямовується до накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування";

     й) частини першу - дев'яту статтi 106 виключити;

     к) у роздiлi XV "Прикiнцевi положення":

     у пунктi 8:

     у пiдпунктi 1 слова i цифри "страховi внески, що перераховуються до солiдарної системи (крiм страхових внескiв, що перераховуються особами, зазначеними в пунктах 3 i 4 статтi 11 та у статтi 12 цього Закону, а також страхових внескiв, сплачуваних за осiб, зазначених у пунктах 8, 13, 14, 17 статтi 11 цього Закону), сплачуються страхувальниками та застрахованими особами на умовах i в порядку, визначених цим Законом, та в розмiрах, передбачених Законом України "Про збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування" для вiдповiдних платникiв збору" виключити;

     пiдпункти 2 - 5 виключити.

     12. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     1) у шестимiсячний строк з дня опублiкування цього Закону:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом та прийняття актiв, необхiдних для його реалiзацiї;

     2) протягом трьох рокiв з дня набрання чинностi цим Законом забезпечити запровадження посвiдчення застрахованої особи, передбаченого цим Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
8 липня 2010 року
N 2464-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.