ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо проекту модернiзацiї Бортницької станцiї очистки стiчних вод

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такi змiни:

     1. Пiдпункт 140.4.1 пункту 140.4 статтi 140 викласти в такiй редакцiї:

     "140.4.1. на суму нарахованих доходiв вiд участi в капiталi iнших платникiв податку на прибуток пiдприємств, платникiв єдиного податку четвертої групи та на суму нарахованих доходiв у виглядi дивiдендiв, що пiдлягають виплатi на його користь вiд iнших платникiв податкiв, якi сплачують авансовi внески з податку на прибуток при виплатi дивiдендiв".

     2. У роздiлi XX "Перехiднi положення":

     1) пiдроздiл 1 доповнити пунктом 9 такого змiсту:

     "9. Тимчасово, на перiод реалiзацiї проекту модернiзацiї Бортницької станцiї очистки стiчних вод у рамках реалiзацiї проекту "Реконструкцiя споруд очистки стiчних каналiзацiйних вод i будiвництво технологiчної лiнiї по обробцi та утилiзацiї осадiв Бортницької станцiї аерацiї", затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України (далi - Проект), не пiдлягають оподаткуванню податком на доходи фiзичних осiб доходи, що нарахованi (виплаченi, наданi) громадянам Японiї (незалежно вiд їхнього резидентського статусу) японськими суб'єктами з реалiзацiї Проекту у формi заробiтної плати та/або винагороди за цивiльно-правовими договорами. Зазначене звiльнення застосовується лише до тiєї частини доходiв, що пов'язана з реалiзацiєю Проекту.

     Японським суб'єктом з реалiзацiї Проекту може бути:

     а) юридична особа, яка є резидентом Японiї i зареєстрована вiдповiдно до законодавства Японiї;

     б) зареєстроване в Українi постiйне представництво юридичної особи, яка є резидентом Японiї i зареєстрована вiдповiдно до законодавства Японiї;

     в) юридична особа, що є дочiрнiм пiдприємством юридичної особи, яка є резидентом Японiї i зареєстрована вiдповiдно до законодавства Японiї;

     г) договiр про спiльну дiяльнiсть, одним або кiлькома учасниками якого (з участю у такому договорi бiльше нiж 50 вiдсоткiв) є особи, визначенi у пiдпунктах "а" - "в" цього пункту, укладений виключно з метою здiйснення спiльної дiяльностi з реалiзацiї Проекту.

     Визначення термiна "японський суб'єкт з реалiзацiї Проекту" застосовується у пунктi 46 пiдроздiлу 2, пунктi 38 пiдроздiлу 4 та пунктi 161 пiдроздiлу 10 цього роздiлу.

     У разi якщо японським суб'єктом з реалiзацiї Проекту виступатиме договiр про спiльну дiяльнiсть, одним або кiлькома учасниками якого (з участю у такому договорi бiльше нiж 50 вiдсоткiв) є особи, визначенi у пiдпунктах "а" - "в" цього пункту, норми цього пункту застосовуються виключно до доходiв громадян Японiї, що нараховуються (виплачуються, надаються) оператором такої спiльної дiяльностi";

     2) пiдроздiл 2 доповнити пунктом 46 такого змiсту:

     "46. Тимчасово, на перiод реалiзацiї проекту модернiзацiї Бортницької станцiї очистки стiчних вод у рамках реалiзацiї проекту "Реконструкцiя споруд очистки стiчних каналiзацiйних вод i будiвництво технологiчної лiнiї по обробцi та утилiзацiї осадiв Бортницької станцiї аерацiї", затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України (далi - Проект) для японських суб'єктiв з реалiзацiї Проекту встановлюються такi особливостi оподаткування податком на додану вартiсть:

     а) до операцiй з ввезення на митну територiю України у митному режимi тимчасового ввезення товарiв, визначених пунктом 42 роздiлу XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Митного кодексу України, для виконання робiт та/або надання послуг у рамках реалiзацiї Проекту застосовується умовне повне звiльнення вiд оподаткування;

     б) операцiї з ввезення на митну територiю України у митному режимi iмпорту товарiв, визначених пiдпунктом 12 пункту 4 роздiлу XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Митного кодексу України, для виконання робiт та/або надання послуг у рамках реалiзацiї Проекту звiльняються вiд оподаткування;

     в) операцiї з постачання послуг на митнiй територiї України, якi виконуються за угодами в рамках реалiзацiї Проекту, звiльняються вiд оподаткування. Порядок звiльнення вiд оподаткування таких послуг встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     г) операцiї з постачання послуг у рамках реалiзацiї Проекту iз спорудження об'єкта (або його частин) японським суб'єктом з реалiзацiї Проекту українському замовнику з реалiзацiї Проекту ПАТ "АК "Київводоканал" звiльняються вiд оподаткування.

     У разi порушення умов звiльнення вiд оподаткування, визначених цим пунктом, платник податку зобов'язаний збiльшити податковi зобов'язання за результатами податкового перiоду, на який припадає таке порушення, на суму податку, що має бути нарахована на дату виникнення таких податкових зобов'язань, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи iз 120 вiдсоткiв облiкової ставки Нацiонального банку України, що дiяла на день збiльшення податкового зобов'язання, за перiод з дати виникнення податкових зобов'язань до дати збiльшення обсягу податкових зобов'язань".

     Термiн "японський суб'єкт з реалiзацiї Проекту" вживається у значеннi, наведеному у пунктi 9 пiдроздiлу 1 цього роздiлу";

     3) пiдроздiл 4 доповнити пунктом 38 такого змiсту:

     "38. Тимчасово, на перiод реалiзацiї проекту модернiзацiї Бортницької станцiї очистки стiчних вод у рамках реалiзацiї проекту "Реконструкцiя споруд очистки стiчних каналiзацiйних вод i будiвництво технологiчної лiнiї по обробцi та утилiзацiї осадiв Бортницької станцiї аерацiї", затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України (далi - Проект), звiльняється вiд оподаткування прибуток (дохiд) японських суб'єктiв з реалiзацiї Проекту, за умови що такий прибуток (дохiд) отриманий у рамках реалiзацiї Проекту.

     Термiн "японський суб'єкт з реалiзацiї Проекту" вживається у значеннi, наведеному у пiдпунктах "а" - "в" пункту 9 пiдроздiлу 1 цього роздiлу";

     4) пiдпункт 161 пiдроздiлу 10 доповнити пунктом 1.8 такого змiсту:

     "1.8. Тимчасово, на перiод реалiзацiї проекту модернiзацiї Бортницької станцiї очистки стiчних вод у рамках реалiзацiї проекту "Реконструкцiя споруд очистки стiчних каналiзацiйних вод i будiвництво технологiчної лiнiї по обробцi та утилiзацiї осадiв Бортницької станцiї аерацiї", затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України (далi - Проект), не пiдлягають оподаткуванню вiйськовим збором доходи (виплаченi, наданi), що нарахованi громадянам Японiї (незалежно вiд їхнього резидентського статусу) японськими суб'єктами з реалiзацiї Проекту у формi заробiтної плати та/або винагороди за цивiльно-правовими договорами. Зазначене звiльнення застосовується лише до тiєї частини доходiв, що пов'язана з реалiзацiєю Проекту.

     Термiн "японський суб'єкт з реалiзацiї Проекту" вживається у значеннi, наведеному у пунктi 9 пiдроздiлу 1 цього роздiлу.

     У разi якщо японським суб'єктом з реалiзацiї Проекту виступатиме договiр про спiльну дiяльнiсть, одним або кiлькома учасниками якого (з участю у такому договорi бiльше нiж 50 вiдсоткiв) є особи, визначенi у пiдпунктах "а" - "в" пункту 9 пiдроздiлу 1 цього роздiлу, норми цього пiдпункту застосовуються виключно до доходiв громадян Японiї, що нараховуються (виплачуються, надаються) оператором такої спiльної дiяльностi".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Роздiл VIII "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" доповнити пунктом 96 такого змiсту:

     "96. Тимчасово, на перiод реалiзацiї проекту модернiзацiї Бортницької станцiї очистки стiчних вод у рамках реалiзацiї проекту "Реконструкцiя споруд очистки стiчних каналiзацiйних вод i будiвництво технологiчної лiнiї по обробцi та утилiзацiї осадiв Бортницької станцiї аерацiї", затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України (далi - Проект):

     зазначенi у пунктi 2 частини першої статтi 4 цього Закону працiвники, якi є громадянами Японiї та працюють в рамках реалiзацiї Проекту, не є платниками єдиного внеску з доходiв, зазначених у абзацi першому пункту 9 пiдроздiлу 1 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України;

     японський суб'єкт з реалiзацiї Проекту, визначений пiдпунктами "а" - "г" та абзацом восьмим пункту 9 пiдроздiлу 1 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України, звiльняється вiд виконання обов'язкiв, визначених пунктом 2 частини другої статтi 6 цього Закону щодо доходiв, нарахованих (виплачених, наданих) громадянам Японiї, визначеним у абзацi другому цього пункту".

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом прийняти нормативно-правовi акти, необхiднi для реалiзацiї цього Закону.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
23 грудня 2015 року
N 903-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.