ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких iнших законодавчих актiв України щодо покращення адмiнiстрування та перегляду ставок окремих податкiв i зборiв

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законом України
вiд 16 травня 2019 року N 2725-VIII

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такi змiни:

     1. У статтi 10:

     пункт 10.2, зазначений вдруге, викласти в такiй редакцiї:

     "10.21. Мiсцевi ради обов'язково установлюють єдиний податок та податок на майно (в частинi транспортного податку та плати за землю, крiм земельного податку за лiсовi землi)";

     пункт 10.3 доповнити словами "та земельного податку за лiсовi землi".

     2. Пiдпункт 12.3.3 пункту 12.3 статтi 12 пiсля абзацу другого доповнити чотирма новими абзацами такого змiсту:

     "Контролюючi органи вiдповiдно до Бюджетного кодексу України подають органам мiсцевого самоврядування у розрiзi джерел доходiв звiтнiсть:

     про суми нарахованих та сплачених податкiв i зборiв, суми податкового боргу та надмiрно сплачених до мiсцевих бюджетiв податкiв i зборiв на вiдповiдних територiях - щомiсячно, не пiзнiше 10 числа мiсяця, що настає за звiтним;

     про суми списаного податкового боргу; розстроченi i вiдстроченi суми податкового боргу i грошових зобов'язань платникiв податкiв; суми наданих податкових пiльг, включаючи втрати доходiв бюджету вiд їх надання - щокварталу, не пiзнiше 25 днiв пiсля закiнчення звiтного кварталу.

     Зазначена звiтнiсть по платниках надається контролюючим органом за запитом органу мiсцевого самоврядування".

     У зв'язку з цим абзаци третiй - шостий вважати вiдповiдно абзацами сьомим - десятим.

     3. У пунктi 14.1 статтi 14:

     1) доповнити пiдпунктом 14.1.12 такого змiсту:

     "14.1.12. актив з права користування - визнаний орендарем згiдно з вимогами мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi актив, який представляє право орендаря використовувати базовий актив протягом строку оренди";

     2) пiдпункт 14.1.6 викласти в такiй редакцiї:

     "14.1.6. акцизний склад - це:

     а) спецiально обладнанi примiщення на обмеженiй територiї (далi - примiщення), розташованi на митнiй територiї України, де пiд контролем постiйних представникiв контролюючого органу розпорядник акцизного складу провадить свою господарську дiяльнiсть шляхом вироблення, оброблення (перероблення), змiшування, розливу, пакування, фасування, зберiгання, одержання чи видачi, а також реалiзацiї спирту етилового, горiлки та лiкеро-горiлчаних виробiв;

     б) примiщення або територiя на митнiй територiї України, де розпорядник акцизного складу провадить свою господарську дiяльнiсть шляхом вироблення, оброблення (перероблення), змiшування, розливу, навантаження-розвантаження, зберiгання, реалiзацiї пального.

     Не є акцизним складом:

     а) примiщення вiдокремлених пiдроздiлiв розпорядника акцизного складу, якi використовуються ним виключно для пакування, фасування, зберiгання, одержання чи видачi маркованих марками акцизного податку горiлки та лiкеро-горiлчаних виробiв, вiдвантажених з акцизного складу, а також для здiйснення оптової та/або роздрiбної торгiвлi вiдповiдно до отриманої розпорядником акцизного складу лiцензiї;

     б) примiщення або територiя, на кожнiй з яких загальна мiсткiсть розташованих ємностей для навантаження-розвантаження та зберiгання пального не перевищує 200 кубiчних метрiв, а суб'єкт господарювання (крiм платника єдиного податку четвертої групи) - власник або користувач такого примiщення або територiї отримує протягом календарного року пальне в обсягах, що не перевищують 1000 кубiчних метрiв (без урахування обсягу пального, отриманого через паливороздавальнi колонки в мiсцях роздрiбної торгiвлi пальним, на якi отримано вiдповiднi лiцензiї), та використовує пальне виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки i не здiйснює операцiй з реалiзацiї та зберiгання пального iншим особам;

     в) примiщення або територiя незалежно вiд загальної мiсткостi розташованих ємностей для навантаження-розвантаження та зберiгання пального, власником або користувачем яких є суб'єкт господарювання - платник єдиного податку четвертої групи, який отримує протягом календарного року пальне в обсягах, що не перевищують 10000 кубiчних метрiв (без урахування обсягу пального, отриманого через паливороздавальнi колонки в мiсцях роздрiбної торгiвлi пальним, на якi отримано вiдповiднi лiцензiї), та використовує пальне виключно для потреб власного споживання i не здiйснює операцiй з реалiзацiї та зберiгання пального iншим особам;

     г) паливний бак як ємнiсть для зберiгання пального безпосередньо в транспортному засобi або технiчному обладнаннi, пристрої";

     3) доповнити пiдпунктом 14.1.61 такого змiсту:

     "14.1.61. акцизний склад пересувний - транспортний засiб (автомобiльний, залiзничний, морський, рiчковий, повiтряний, магiстральний трубопровiд), на якому перемiщується та/або зберiгається пальне або спирт етиловий на митнiй територiї України.

     Транспортний засiб набуває статусу акцизного складу пересувного протягом перiоду його використання для:

     а) перемiщення в ньому митною територiєю України пального або спирту етилового, що реалiзується (крiм пального або спирту етилового, що перемiщується митною територiєю України прохiдним транзитом або внутрiшнiм транзитом, визначеним пiдпунктом "а" пункту 2 частини другої статтi 91 Митного кодексу України);

     б) зберiгання в ньому пального або спирту етилового на митнiй територiї України;

     в) ввезення пального або спирту етилового на митну територiю України, з якого сплачено акцизний податок або на умовах, визначених статтею 229 цього Кодексу.

     Не є акцизним складом пересувним транспортний засiб, що використовується суб'єктом господарювання, який не є розпорядником акцизного складу, для перемiщення на митнiй територiї України власного пального або спирту етилового для потреб власного споживання чи промислової переробки";

     4) пiдпункт 14.1.14 пiсля слова "бiомаси" доповнити словами "або iз спирту етилового-сирцю", а пiсля слова "бiопаливо" - словами "або бiокомпонент";

     5) абзац третiй пiдпункту 14.1.22 викласти в такiй редакцiї:

     "з нафтопереробного пiдприємства або ввозить на митну територiю України нафтопродукти, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, для їх використання залежно вiд напряму, визначеного пунктами 229.2 - 229.8 статтi 229 роздiлу VI цього Кодексу";

     6) у пiдпунктi 14.1.45:

     в абзацi першому слово "стандартний" та третє речення виключити;

     пiдпункт 14.1.45.1 пiсля слiв "базового активу" доповнити словами "в тому числi процентних ставок";

     в абзацi першому пiдпункту 14.1.45.3 слово "стандартизований" виключити та доповнити другим реченням такого змiсту: "Форвардний контракт виконується шляхом постачання базового активу та його оплати коштами або проведення мiж сторонами контракту грошових розрахункiв без постачання базового активу";

     7) доповнити пiдпунктом 14.1.1251 такого змiсту:

     "14.1.1251. норматив витрат на виплати страховим посередникам - гранично допустима величина будь-яких виплат (винагород) страховим посередникам та iншим особам за наданi послуги щодо укладання (пролонгацiї) договорiв страхування, встановлена для цiлей цього Кодексу за методикою, визначеною уповноваженим органом, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику";

     8) у пiдпунктi 14.1.176 слово "нафтопродуктiв" замiнити словами "нафтопродуктiв, речовин, що використовуються як компоненти моторних палив";

     9) абзац другий пiдпункту 14.1.212 замiнити дев'ятьма новими абзацами такого змiсту:

     "Реалiзацiя пального або спирту етилового для цiлей роздiлу VI цього Кодексу - будь-якi операцiї з фiзичної передачi (вiдпуску, вiдвантаження) пального або спирту етилового з переходом права власностi на таке пальне або спирт етиловий чи без такого переходу, за плату (компенсацiю) чи без такої плати на митнiй територiї України з акцизного складу / акцизного складу пересувного:

     до акцизного складу;

     до акцизного складу пересувного;

     для власного споживання чи промислової переробки;

     будь-яким iншим особам.

     Поняття "реалiзацiя спирту етилового" застосовується виключно для суб'єктiв господарювання, що здiйснюють дiяльнiсть з виробництва спирту етилового.

     Не вважаються реалiзацiєю пального операцiї з фiзичної передачi (вiдпуску, вiдвантаження) пального на митнiй територiї України:

     у споживчiй тарi ємнiстю до 5 лiтрiв (включно), крiм операцiй з реалiзацiї такого пального його виробниками;

     при використаннi пального, з якого сплачено акцизний податок, виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки суб'єктами господарювання, якi не є розпорядниками акцизного складу".

     У зв'язку з цим абзац третiй вважати абзацом одинадцятим;

     10) пiдпункт 14.1.224 викласти в такiй редакцiї:

     "14.1.224. розпорядник акцизного складу - суб'єкт господарювання, який одержав лiцензiю на право виробництва спирту етилового, алкогольних напоїв, зареєстрований платником акцизного податку, або суб'єкт господарювання - платник акцизного податку, який здiйснює виробництво, оброблення (перероблення), змiшування, розлив, навантаження-розвантаження, зберiгання, реалiзацiю пального на акцизному складi та має документи, що пiдтверджують право власностi або користування примiщеннями та/або територiєю, що вiдносяться до акцизного складу";

     11) доповнити пiдпунктом 14.1.2241 такого змiсту:

     "14.1.2241. розпорядник акцизного складу пересувного - суб'єкт господарювання - платник акцизного податку, який є власником пального або здiйснює дiяльнiсть з виробництва спирту етилового та який з використанням транспортного засобу незалежно вiд того, кому належить такий транспортний засiб:

     реалiзує або зберiгає пальне або спирт етиловий;

     ввозить пальне на митну територiю Українi, з якого сплачено акцизний податок або на умовах, визначених статтею 229 цього Кодексу.

     Не є розпорядником акцизного складу пересувного суб'єкт господарювання (перевiзник, експедитор), який здiйснює транспортування пального або спирту етилового";

     12) пункт 14.1.237 викласти в такiй редакцiї:

     "14.1.237. спирт етиловий - всi види ректифiкованого та дистильованого спирту етилового, бiоетанол, iншi види спирту етилового, зазначенi у товарних позицiях 2207 та 2208 згiдно з УКТ ЗЕД";

     13) доповнити пiдпунктами 14.1.273 - 14.1.277 такого змiсту:

     "14.1.273. передавання iнформацiї для цiлей роздiлу IV цього Кодексу - операцiя з перемiщення (перенесення) вiдомостей та/або даних, що здiйснюється з однiєї iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи в iншу iнформацiйно-телекомунiкацiйну систему.

     Надання послуг за операцiями, передбачених цим пiдпунктом та пiдпунктами 14.1.274, 14.1.275, 14.1.276 цього пункту, здiйснюється за вiльними цiнами вiдповiдно до цивiльного законодавства України. При цьому витрати на такi послуги не вважаються збитками (шкодою) i не пiдлягають вiдшкодуванню;

     14.1.274. отримання iнформацiї для цiлей роздiлу IV цього Кодексу - операцiя з надходження вiдомостей та/або даних до однiєї iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи з iншої iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи;

     14.1.275. розмiщення iнформацiї для цiлей роздiлу IV цього Кодексу - операцiя з розташування вiдомостей та/або даних в iнформацiйно-телекомунiкацiйнiй системi;

     14.1.276. внесення iнформацiї для цiлей роздiлу IV цього Кодексу - операцiя з введення (набору) вiдомостей та/або даних, яка здiйснюється володiльцем iнформацiї з метою подальшого передавання таких вiдомостей та/або даних з однiєї iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи в iншу iнформацiйно-телекомунiкацiйну систему та/або з метою iншої обробки iнформацiї в iнформацiйно-телекомунiкацiйнiй системi. Внесення iнформацiї не може вважатися розмiщенням, передаванням або отриманням iнформацiї;

     14.1.277. внутрiшнiй туризм для цiлей роздiлу XII цього Кодексу - перемiщення в межах територiї України громадян України та/або осiб, якi постiйно проживають на територiї України, в пiзнавальних, професiйно-дiлових чи iнших цiлях.

     В'їзний туризм для цiлей роздiлу XII цього Кодексу - прибуття на територiю України та/або перемiщення в межах територiї України осiб, якi постiйно не проживають на територiї України, в пiзнавальних, професiйно-дiлових чи iнших цiлях".

     4. Пiдпункти 191.1.16 i 191.1.17 пункту 191.1 статтi 191 доповнити словами "та пального".

     5. Пункт 20.1 статтi 20 доповнити пiдпунктом 20.1.402 такого змiсту:

     "20.1.402. звертатися до суду щодо вилучення в дохiд держави (конфiскацiю) пального або спирту етилового, транспортних засобiв, ємностей та обладнання у разi виявлення фактiв, зазначених у статтi 228 цього Кодексу".

     6. У пунктi 30.4 статтi 30 слова "податкової пiльги" замiнити словами "податкової пiльги (крiм податкових пiльг з податку на додану вартiсть)".

     7. У статтi 39:

     1) у пунктi 39.2:

     у пiдпунктi 39.2.1:

     у пiдпунктi 39.2.1.1:

     пiдпункт "г" доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "Якщо нерезидентом, органiзацiйно-правова форма якого включена до перелiку, затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до пiдпункту "г" цього пiдпункту, у звiтному роцi сплачувався податок на прибуток (корпоративний податок), господарськi операцiї платника податкiв з таким нерезидентом за вiдсутностi критерiїв, визначених пiдпунктами "а" - "в" цього пiдпункту, визнаються неконтрольованими";

     пiдпункт "ґ" викласти в такiй редакцiї:

     "ґ) господарськi операцiї (у тому числi внутрiшньогосподарськi розрахунки), що здiйснюються мiж нерезидентом та його постiйним представництвом в Українi";

     пiдпункти 39.2.1.4 i 39.2.1.5 викласти в такiй редакцiї:

     "39.2.1.4. Господарською операцiєю для цiлей трансфертного цiноутворення є всi види операцiй, договорiв або домовленостей, документально пiдтверджених або непiдтверджених, що можуть впливати на об'єкт оподаткування податком на прибуток пiдприємств платника податкiв, зокрема, але не виключно:

     а) операцiї з товарами, такими як сировина, готова продукцiя тощо;

     б) операцiї з придбання (продажу) послуг;

     в) операцiї з нематерiальними активами, такими як роялтi, лiцензiї, плата за використання патентiв, товарних знакiв, ноу-хау тощо, а також з будь-якими iншими об'єктами iнтелектуальної власностi;

     г) фiнансовi операцiї, включаючи лiзинг, участь в iнвестицiях, кредитах, комiсiї за гарантiю тощо;

     ґ) операцiї з купiвлi чи продажу корпоративних прав, акцiй або iнших iнвестицiй, купiвлi чи продажу довгострокових матерiальних i нематерiальних активiв;

     д) операцiї (у тому числi внутрiшньогосподарськi розрахунки), що здiйснюються мiж нерезидентом та його постiйним представництвом в Українi.

     39.2.1.5. Якщо в ланцюгу господарських операцiй мiж платником податкiв та нерезидентом, передбачених пiдпунктом 39.2.1.1 цього пункту, право власностi на предмет (результат) такої операцiї перш нiж перейти вiд платника податкiв до такого нерезидента (у разi експортних операцiй) або перш нiж перейти вiд такого нерезидента до платника податкiв (у разi iмпортних операцiй) переходить до однiєї або декiлькох осiб i операцiя мiж вiдповiдним резидентом та жодною з таких осiб не визнавалася платником податку контрольованою операцiєю, така операцiя вважається контрольованою операцiєю мiж платником податкiв та таким нерезидентом, якщо особи, до яких перейшло право власностi:

     не виконують у такiй сукупностi операцiй iстотних функцiй, пов'язаних з придбанням (продажем) товарiв (робiт, послуг);

     не використовують у такiй сукупностi операцiй iстотних активiв та/або не приймають на себе iстотних ризикiв для органiзацiї придбання (продажу) товарiв (робiт, послуг).

     Для цiлей цього пiдпункту:

     пiд iстотними функцiями розумiються функцiї, якi платник податкiв та нерезидент - сторони контрольованої операцiї не могли б виконати самостiйно у своїй звичайнiй дiяльностi без залучення iнших осiб та використання активiв таких осiб;

     пiд iстотними активами розумiються активи, використання яких є необхiдним пiд час здiйснення таких операцiй та якi вiдсутнi у платника податкiв та нерезидента - сторiн контрольованої операцiї;

     пiд iстотними ризиками розумiються ризики, прийняття яких є обов'язковим для дiлової практики таких операцiй";

     у пiдпунктi 39.2.2:

     пiдпункт 39.2.2.4 доповнити абзацом двадцять четвертим такого змiсту:

     "Визначення та аналiз функцiй, якi виконуються сторонами операцiї, здiйснюються на пiдставi укладених договорiв, даних бухгалтерського облiку, фактичних дiй сторiн операцiї та фактичних обставин її проведення вiдповiдно до сутi операцiї";

     доповнити пiдпунктами 39.2.2.9 - 39.2.2.11 такого змiсту:

     "39.2.2.9. Пiд час визначення зiставностi комерцiйних та/або фiнансових умов зiставних операцiй з умовами контрольованої операцiї також можуть враховуватися характеристики активiв, використаних сторонами у контрольованiй операцiї, зокрема, але не виключно:

     тип активу (виробниче обладнання, нематерiальнi активи, фiнансовi активи тощо);

     природа активу (вiк, ринкова вартiсть, розташування, наявнiсть прав захисту тощо).

     Визначення та аналiз впливу нематерiальних активiв на умови контрольованої та зiставних операцiй здiйснюються з урахуванням, зокрема, але не виключно:

     юридичного володiння нематерiальними активами та договiрних умов їх використання;

     категорiї та характеристики нематерiальних активiв (ексклюзивнiсть, ступiнь i тривалiсть правового захисту, географiчна сфера застосування, термiн корисного використання, стадiя розробки тощо);

     договiрної та фактичної дiяльностi сторiн, пов'язаної з розробкою, вдосконаленням, пiдтримкою, захистом i експлуатацiєю таких активiв.

     39.2.2.10. Якщо фактичнi умови здiйсненої контрольованої операцiї не вiдповiдають умовам укладеного (письмового) договору та/або фактичнi дiї сторiн контрольованої операцiї i фактичнi обставини її проведення вiдрiзняються вiд умов такого договору, комерцiйнi та/або фiнансовi характеристики контрольованої операцiї для цiлей трансфертного цiноутворення визначаються згiдно з фактичними дiями сторiн операцiї та фактичними умовами її проведення.

     39.2.2.11. Якщо контрольована операцiя фактично здiйснена, але документально не оформлена (не пiдтверджена), для цiлей трансфертного цiноутворення вона має розглядатися згiдно з фактичною поведiнкою сторiн операцiї та фактичними умовами її проведення, зокрема, враховуються функцiї, якi фактично виконувалися сторонами операцiї, активи, якi фактично використовувалися, i ризики, якi фактично прийняла на себе та контролювала кожна iз сторiн";

     2) у пiдпунктi 39.3.2 пункту 39.3:

     абзац п'ятий пiдпункту 39.3.2.4 доповнити словами "та/або в контрольованих операцiях";

     пiдпункт 39.3.2.7 пiсля абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "щодо якої є найбiльш повна та документально пiдтверджена iнформацiя про фiнансовi показники контрольованої операцiї, якi використовуються для розрахунку показникiв рентабельностi, передбачених пiдпунктом 39.3.2.5 цього пiдпункту".

     У зв'язку з цим абзаци шостий - десятий вважати вiдповiдно абзацами сьомим - одинадцятим;

     3) у пунктi 39.4:

     пiдпункт 39.4.4 викласти в такiй редакцiї:

     "39.4.4. На запит центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику, платники податкiв протягом 30 календарних днiв з дня отримання запиту подають документацiю з трансфертного цiноутворення щодо контрольованих операцiй, зазначених у запитi.

     Документацiя з трансфертного цiноутворення подається платником податкiв до контролюючого органу, зазначеного у запитi";

     пiдпункт "и" пiдпункту 39.4.6 пiсля абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "обґрунтування використання пiд час визначення дiапазону рентабельностi вiдповiдно до пiдпункту 39.3.2.8 пiдпункту 39.3.2 пункту 39.3 цiєї статтi iнформацiї за декiлька податкових перiодiв (рокiв) та розрахунок середньозваженого значення показника рентабельностi".

     У зв'язку з цим абзаци п'ятий - восьмий вважати вiдповiдно абзацами шостим - дев'ятим;

     4) у пунктi 39.5:

     пiдпункт 39.5.2.7 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Термiн проведення перевiрки платника податкiв з питань дотримання принципу "витягнутої руки" переривається у разi розгляду судом позовiв платника податкiв з питань, пов'язаних з призначенням, проведенням або предметом такої перевiрки, до завершення судових процедур";

     пiдпункт 39.5.2.13 викласти в такiй редакцiї:

     "39.5.2.13. Контролюючий орган, який проводить перевiрку з питань дотримання платником податкiв принципу "витягнутої руки", має право:

     а) надсилати запити про надання документiв (iнформацiї) щодо контрольованої операцiї iншим платникам податкiв вiдповiдно до пункту 73.3 статтi 73 цього Кодексу, якi є сторонами контрольованої операцiї, що перевiряється, або були задiянi в ланцюгу постачання товарiв (робiт, послуг, iнших об'єктiв цивiльних прав), що є предметом контрольованої операцiї.

     У разi ненадання платниками податкiв, зазначеними у пiдпунктi "а" цього пiдпункту, документiв (iнформацiї) на запит контролюючого органу, який проводить перевiрку з питань дотримання платником податкiв принципу "витягнутої руки", та/або надання неповної iнформацiї контролюючий орган має право провести зустрiчну звiрку таких платникiв податкiв у порядку, передбаченому пунктом 73.5 статтi 73 цього Кодексу;

     б) проводити опитування посадових осiб та/або працiвникiв платникiв податкiв, якi є сторонами контрольованої операцiї. Платники податкiв зобов'язанi забезпечити можливiсть посадовим особам, якi проводять перевiрку з питань дотримання платником податкiв принципу "витягнутої руки", провести опитування вiдповiдних посадових осiб або працiвникiв;

     в) надсилати запити компетентним органам iноземних держав щодо предмета та обставин здiйснення контрольованої операцiї та/або щодо господарської дiяльностi та фiнансової звiтностi нерезидента - сторони контрольованої операцiї;

     г) проводити зустрiчi з платником податкiв (уповноваженими ним особами) для обговорення методологiї визначення вiдповiдностi умов контрольованих операцiй принципу "витягнутої руки", застосованої контролюючим органом пiд час перевiрки";

     5) у пiдпунктi 39.6.2.7 пiдпункту 39.6.2 пункту 39.6 слова "що є предметом договору" замiнити словами "що є предметом договору, принципу "витягнутої руки".

     8. Абзац другий пункту 421.2 статтi 421 пiсля слова "пального" доповнити словами "та спирту етилового".

     9. У статтi 44:

     1) пункт 44.3 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "У разi лiквiдацiї платника податкiв документи, визначенi пунктом 44.1 цiєї статтi, за перiод дiяльностi платника податкiв не менш як 1095 днiв (2555 днiв - для документiв та iнформацiї, необхiдної для здiйснення податкового контролю за трансфертним цiноутворенням вiдповiдно до статтi 39 цього Кодексу), що передували датi лiквiдацiї платника податкiв, в установленому законодавством порядку передаються до архiву";

     2) в абзацi другому пункту 44.7 слова "Протягом п'яти робочих днiв" замiнити словами i цифрами "Протягом 10 робочих днiв".

     10. В абзацi першому пункту 56.3 статтi 56 слова i цифри "протягом 10 календарних днiв" замiнити словами i цифрами "протягом 10 робочих днiв".

     11. Абзац перший пiдпункту 75.1.1 пункту 75.1 статтi 75 доповнити словами "та спирту етилового".

     12. Пiдпункт 78.1.18 пункту 78.1 статтi 78 доповнити словами "або спирт етиловий".

     13. У статтi 86:

     1) в абзацi першому пункту 86.7 слова "протягом п'яти робочих днiв" замiнити словами i цифрами "протягом 10 робочих днiв";

     2) в абзацi першому пункту 86.8 слова "протягом десяти робочих днiв" замiнити словами i цифрами "протягом 15 робочих днiв".

     14. В абзацах першому i другому пункту 117.3 статтi 117 слово "пального" замiнити словами "пального або спирту етилового".

     15. У статтi 1202:

     1) у пунктi 1202.1 слово "пального" замiнити словами "пального або спирту етилового";

     2) у пунктi 1202.2:

     в абзацi другому слово "пального" замiнити словами "пального або спирту етилового";

     доповнити абзацами третiм i четвертим такого змiсту:

     "Вiдсутнiсть з вини платника акцизного податку, який отримав пальне або спирт етиловий, реєстрацiї в Єдиному реєстрi акцизних накладних другого примiрника акцизної накладної / другого примiрника розрахунку коригування протягом бiльш як 120 календарних днiв пiсля граничного термiну реєстрацiї другого примiрника акцизної накладної / розрахунку коригування -

     тягне за собою накладення штрафу в розмiрi 2 вiдсоткiв суми акцизного податку з вiдповiдних обсягiв пального або спирту етилового, зазначених у такiй акцизнiй накладнiй / розрахунку коригування";

     3) пункт 1202.3 доповнити словами "а для спирту етилового - за ставкою, що встановлена на дату реалiзацiї спирту етилового".

     16. У статтi 1281:

     1) назву пiсля слова "пального" доповнити словами "або спирту етилового";

     2) пункт 1281.1 викласти в такiй редакцiї:

     "1281.1. Необладнання та/або вiдсутнiсть реєстрацiї в Єдиному державному реєстрi витратомiрiв-лiчильникiв та рiвнемiрiв-лiчильникiв рiвня пального у резервуарi рiвнемiра-лiчильника на введеному в експлуатацiю резервуарi, розташованому на акцизному складi, та/або витратомiра-лiчильника на мiсцi вiдпуску пального наливом з акцизного складу, розташованого на акцизному складi, а також необладнання та/або вiдсутнiсть реєстрацiї в Єдиному державному реєстрi витратомiрiв-лiчильникiв обсягу виробленого спирту етилового витратомiра-лiчильника спирту етилового на мiсцi отримання та вiдпуску спирту етилового, розташованого на акцизному складi, -

     тягнуть за собою накладення штрафу в розмiрi 20000 гривень за кожний необладнаний резервуар та/або незареєстрований рiвнемiр-лiчильник, а також за кожне необладнане мiсце вiдпуску пального наливом з акцизного складу або за кожне мiсце отримання та вiдпуску спирту етилового, та/або незареєстрований витратомiр-лiчильник / витратомiр-лiчильник спирту етилового.

     Повторне протягом року вчинення на тому самому акцизному складi будь-якого з порушень, передбачених абзацом першим цього пункту, -

     тягне за собою накладення штрафу в розмiрi 50000 гривень за кожний необладнаний резервуар та/або незареєстрований рiвнемiр-лiчильник, а також за кожне необладнане мiсце вiдпуску пального наливом з акцизного складу або за кожне мiсце отримання та вiдпуску спирту етилового, та/або незареєстрований витратомiр-лiчильник / витратомiр-лiчильник спирту етилового";

     3) доповнити пунктами 1281.2 i 1281.3 такого змiсту:

     "1281.2. Вiдсутнiсть з вини платника податку реєстрацiї акцизних складiв у системi електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального та спирту етилового платником податку - розпорядником акцизного складу -

     тягне за собою накладення штрафу в розмiрi 1000000 гривень.

     Тi самi дiї, вчиненi платником податкiв, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, -

     тягнуть за собою накладення штрафу в розмiрi 2000000 гривень.

     1281.3. Незабезпечення з вини розпорядника акцизного складу своєчасного подання до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику, електронних документiв, що мiстять данi про фактичнi залишки пального та обсяг обiгу пального або спирту етилового, -

     тягне за собою накладення штрафу в розмiрi 1000 гривень за кожний неподаний електронний документ".

     17. У статтi 129:

     1) пiдпункт 129.1.3 пункту 129.1 пiсля слiв "податковим агентом" доповнити словами i цифрами "у тому числi у разi внесення змiн до податкової звiтностi внаслiдок самостiйного виявлення платником податкiв помилок вiдповiдно до статтi 50 цього Кодексу", а пiсля слiв i цифр "спливу 90 календарних днiв" - цифрами i словами "(270 календарних днiв у разi здiйснення платником податкiв самостiйного коригування вiдповiдно до пiдпункту 39.5.4 пункту 39.5 статтi 39 цього Кодексу)";

     2) в абзацi другому пункту 129.4 слова "за кожний календарний день прострочення у його сплатi, включаючи день погашення" замiнити словами i цифрами "за кожний календарний день прострочення у його сплатi, починаючи з 91 календарного дня (з 271 календарного дня у разi здiйснення платником податкiв самостiйного коригування вiдповiдно до пiдпункту 39.5.4 пункту 39.5 статтi 39 цього Кодексу), що настає за останнiм днем граничного строку сплати податкового зобов'язання";

     3) пункт 129.9 виключити.

     18. У пiдпунктi 133.4.1 пункту 133.4 статтi 133:

     абзац перший пiсля слiв "установою та органiзацiєю" доповнити словами "для цiлей оподаткування податком на прибуток пiдприємств";

     в абзацi третьому слово "(учасникiв)" замiнити словами "(учасникiв у розумiннi Цивiльного кодексу України)";

     абзац четвертий пiсля слiв "неприбутковим органiзацiям вiдповiдного виду" доповнити словами "iншим юридичним особам, що здiйснюють недержавне пенсiйне забезпечення вiдповiдно до закону (для недержавних пенсiйних фондiв)".

     19. У статтi 138:

     1) у пiдпунктi 138.3.3 пункту 138.3 слова та цифри:

"електронно-обчислювальнi машини, iншi машини для автоматичного оброблення iнформацiї, пов'язанi з ними засоби зчитування або друку iнформацiї, пов'язанi з ними комп'ютернi програми (крiм програм, витрати на придбання яких визнаються роялтi, та/або програм, якi визнаються нематерiальним активом), iншi iнформацiйнi системи, комутатори, маршрутизатори, модулi, модеми, джерела безперебiйного живлення та засоби їх пiдключення до телекомунiкацiйних мереж, телефони (в тому числi стiльниковi), мiкрофони i рацiї, вартiсть яких перевищує 2500 гривень 2"

     замiнити словами та цифрами:

"електронно-обчислювальнi машини, iншi машини для автоматичного оброблення iнформацiї, пов'язанi з ними засоби зчитування або друку iнформацiї, пов'язанi з ними комп'ютернi програми (крiм програм, витрати на придбання яких визнаються роялтi, та/або програм, якi визнаються нематерiальним активом), iншi iнформацiйнi системи, комутатори, маршрутизатори, модулi, модеми, джерела безперебiйного живлення та засоби їх пiдключення до телекомунiкацiйних мереж, телефони (в тому числi стiльниковi), мiкрофони i рацiї, вартiсть яких перевищує 6000 гривень 2";

     2) доповнити пунктом 138.4 такого змiсту:

     "138.4. Вимоги пунктiв 138.1 - 138.3 цiєї статтi не застосовуються до операцiй з активами з права користування за договорами оренди".

     20. У пiдпунктi 140.5.4 пункту 140.5 статтi 140:

     абзаци перший, другий, шостий пiсля слiв "у тому числi необоротних активiв" доповнити словами "(крiм активiв з права користування за договорами оренди)";

     абзац другий пiсля слiв "та крiм бюджетних установ" доповнити словами "Накопичувального фонду, недержавних пенсiйних фондiв".

     21. Пiдпункт 141.1.3 пункту 141.1 статтi 141 доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "на позитивну рiзницю мiж сумою будь-яких виплат (винагород) страховим посередникам та iншим особам за наданi послуги щодо укладання (пролонгацiї) договорiв страхування та сумою нормативу витрат на виплати страховим посередникам, розрахованих за методикою, визначеною уповноваженим органом, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику".

     22. У пунктi 164.2 статтi 164:

     у пiдпунктi 164.2.8 слова "крiм зазначених у пiдпунктi" замiнити словами i цифрами "крiм зазначених у пiдпунктах 165.1.2 та";

     у пiдпунктi 164.2.9 цифри "165.1.2" виключити.

     23. У пунктi 165.1 статтi 165:

     у пiдпунктi 165.1.26 слова "з бюджету" виключити;

     у пiдпунктi 165.1.27 слова "страховика-резидента" замiнити словами "страховика-резидента або страховика-нерезидента";

     пiдпункт 165.1.39 викласти в такiй редакцiї:

     "165.1.39. вартiсть дарункiв (а також призiв переможцям та призерам спортивних змагань) - у частинi, що не перевищує 25 вiдсоткiв однiєї мiнiмальної заробiтної плати (у розрахунку на мiсяць), встановленої на 1 сiчня звiтного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якiй сумi".

     24. У пiдпунктi 166.3.9 пункту 166.3 статтi 166 слова "та другого ступенiв" замiнити словом "ступеня".

     25. Пункт 168.5 статтi 168 пiсля слiв "органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту" доповнити словами "податкової мiлiцiї".

     26. У статтi 170:

     1) у пiдпунктi 170.2.9 пункту 170.2 слова i цифри "(крiм операцiй з цiнними паперами, визначеними у пiдпунктi 165.1.52 пункту 165.1 статтi 165 цього Кодексу)" виключити;

     2) пiдпункт 170.11.1 пункту 170.11 доповнити словами i цифрами "а також крiм доходiв, визначених пiдпунктом 165.1.27 пункту 165.1 статтi 165 цього Кодексу".

     27. У статтi 172:

     1) у пунктi 172.3:

     у третьому реченнi абзацу третього перед словом "розмiщення" доповнити словом "нотарiусiв", а слова "дiяльностi) до" замiнити словами "дiяльностi) до/з";

     у третьому реченнi абзацу третього пiсля слiв "мережi Iнтернет" доповнити словами "та має пiдтверджену пiдписаним протоколом обмiну мiж усiма вже авторизованими електронними майданчиками можливiсть використовувати iнформацiю та документи, якi були розмiщенi на одному авторизованому електронному майданчику, з будь-якого iншого вже авторизованого електронного майданчика. Цi положення застосовуються до положень статтi 172 цього Кодексу";

     2) у пунктi 172.11 слова "Кабiнетом Мiнiстрiв України" замiнити словами "Фондом державного майна України".

     28. У статтi 180:

     1) доповнити пунктом 180.21 такого змiсту:

     "180.21. Особою, вiдповiдальною за сплату до бюджету податку, нарахованого при ввезеннi товарiв на митну територiю України у мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях, є оператор поштового зв'язку, експрес-перевiзник, якщо митне оформлення товарiв здiйснюється таким оператором поштового зв'язку, експрес-перевiзником";

     2) у пунктi 180.3 слова i цифри "у пунктi 180.2 цiєї статтi" замiнити словами i цифрами "у пунктах 180.2 i 180.21 цiєї статтi".

     29. У пунктi 187.10 статтi 187:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "187.10. Платники податку, якi постачають теплову енергiю, природний газ (крiм скрапленого), надають послуги з транспортування та/або розподiлу природного газу, iншi житлово-комунальнi послуги, перелiк яких визначений законом, послуги (роботи), вартiсть яких включається до складу плати за послугу з утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй чи послугу з управлiння багатоквартирним будинком, фiзичним особам, бюджетним установам, незареєстрованим як платники податку, а також житлово-експлуатацiйним конторам, управителям багатоквартирних будинкiв, квартирно-експлуатацiйним частинам, об'єднанням спiввласникiв багатоквартирних будинкiв, iншим платникам податку, якi здiйснюють збiр коштiв вiд зазначених покупцiв з метою подальшого їх перерахування продавцям таких товарiв (надавачам послуг) у рахунок компенсацiї їх вартостi, визначають дату виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту за касовим методом";

     в абзацi другому слово "ЖЕКiв" замiнити словами "житлово-експлуатацiйних контор, управителiв багатоквартирних будинкiв";

     абзац третiй викласти в такiй редакцiї:

     "Для цiлей цього пункту послугами (роботами), вартiсть яких включається до складу плати за послугу з утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй чи послугу з управлiння багатоквартирним будинком, вважаються послуги з технiчного обслуговування лiфтiв та диспетчерських систем, систем протипожежної автоматики та димовидалення, обслуговування димових та вентиляцiйних каналiв, внутрiшньобудинкових систем, прибирання будинкової та прибудинкової територiї, купiвлi електричної енергiї для забезпечення функцiонування спiльного майна багатоквартирного будинку, а також iншi послуги, якi надаються житлово-експлуатацiйними конторами чи управителями багатоквартирних будинкiв зазначеним у цьому пунктi покупцям за їхнiй рахунок".

     30. У статтi 191:

     1) назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 191. Особливостi оподаткування операцiй з ввезення на митну територiю України товарiв у мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях, у несупроводжуваному багажi та товарiв, що ввозяться на митну територiю України фiзичними особами в ручнiй поклажi та/або у супроводжуваному багажi";

     2) пункт 191.1 викласти в такiй редакцiї:

     "191.1. Особливостi оподаткування операцiй з ввезення на митну територiю України товарiв у мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях, у несупроводжуваному багажi.

     191.1.1. У разi ввезення на митну територiю України товарiв у мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях, у несупроводжуваному багажi базою оподаткування є їх митна вартiсть (для юридичних осiб або фiзичних осiб - пiдприємцiв) або фактурна вартiсть (для фiзичних осiб), визначенi вiдповiдно до Митного кодексу України, з урахуванням мита та акцизного податку, що пiдлягають сплатi.

     191.1.2. Датою виникнення податкових зобов'язань у разi ввезення на митну територiю України товарiв у мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях, у несупроводжуваному багажi є дата подання контролюючому органу митної декларацiї або документа, який вiдповiдно до законодавства замiнює митну декларацiю.

     191.1.3. Сплата податкових зобов'язань у разi ввезення на митну територiю України товарiв у мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях здiйснюється з урахуванням таких особливостей.

     При ввезеннi на митну територiю України товарiв, сумарна фактурна вартiсть яких не перевищує еквiвалент 150 євро, для одного одержувача - фiзичної особи в однiй депешi вiд одного вiдправника у мiжнародних поштових вiдправленнях або в одному вантажi експрес-перевiзника вiд одного вiдправника у мiжнародних експрес-вiдправленнях до контролюючого органу подаються:

     реєстри (тимчасовi та додатковi) мiжнародних поштових вiдправлень, складенi з урахуванням вимог актiв Всесвiтнього поштового союзу, - оператором поштового зв'язку;

     реєстри (тимчасовi та додатковi) мiжнародних експрес-вiдправлень - експрес-перевiзником;

     митна декларацiя - фiзичними особами у порядку, встановленому Митним кодексом України для фiзичних осiб.

     Сплата податку, нарахованого у тимчасовому реєстрi, визначеному цим пiдпунктом, здiйснюється протягом 30 днiв з дати оформлення такого реєстру з одночасним поданням додаткового реєстру (додаткових реєстрiв).

     Дата оформлення тимчасового реєстру засвiдчується контролюючим органом у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Сплата податку, нарахованого у митних декларацiях, здiйснюється у загальному порядку, визначеному Митним кодексом України.

     Наявнiсть заборгованостi оператора поштового зв'язку, експрес-перевiзника iз сплати митних платежiв та/або пенi за такими платежами є пiдставою для вiдмови контролюючого органу у прийняттi для митного оформлення нових тимчасових реєстрiв мiжнародних поштових вiдправлень, тимчасових реєстрiв мiжнародних експрес-вiдправлень до моменту погашення такої заборгованостi.

     У разi якщо товари, зазначенi у тимчасовому реєстрi, визначеному цим пiдпунктом, повертаються вiдправникам за межi митної територiї України протягом 30 днiв з дати подання такого тимчасового реєстру, про що зазначається у додатковому реєстрi, нарахованi суми податку на такi товари не сплачуються.

     191.1.4. Порядок ведення, форма i формат зазначених у пiдпунктi 191.1.3 цього пункту реєстрiв (тимчасового та додаткового), у тому числi порядок коригування зазначених реєстрiв, затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України з урахуванням актiв Всесвiтнього поштового союзу.

     До тимчасового реєстру мiжнародних поштових вiдправлень, тимчасового реєстру мiжнародних експрес-вiдправлень, зокрема, вносяться вiдомостi про:

     дату подання тимчасового реєстру;

     вид вiдправлення;

     унiкальний номер вiдправлення;

     вiдправника мiжнародного вiдправлення;

     отримувача мiжнародного вiдправлення;

     вартiсть вiдправлення;

     загальне найменування товарiв, що пересилаються;

     суму нарахованого податку;

     вiдправлення, митне оформлення яких не завершено;

     дату оформлення тимчасового реєстру.

     До додаткового реєстру мiжнародних поштових вiдправлень, додаткового реєстру мiжнародних експрес-вiдправлень, окрiм вiдомостей, що вносяться до тимчасового реєстру мiжнародних поштових вiдправлень, тимчасового реєстру мiжнародних експрес-вiдправлень, додатково вносяться вiдомостi, зокрема, про:

     дату подання додаткового реєстру;

     суму сплаченого податку;

     повернення мiжнародного вiдправлення вiдправнику;

     дату оформлення додаткового реєстру.

     191.1.5. При визначеннi бази оподаткування для товарiв, що ввозяться на митну територiю України у мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях, у несупроводжуваному багажi, перерахунок iноземної валюти у валюту України здiйснюється за курсом валюти, визначеним вiдповiдно до статтi 391 цього Кодексу".

     31. У пунктi 196.1 статтi 196:

     пiдпункт 196.1.17 викласти в такiй редакцiї:

     "196.1.17. ввезення на митну територiю України товарiв, сумарна фактурна вартiсть яких не перевищує еквiвалент 150 євро, у несупроводжуваному багажi;

     ввезення на митну територiю України товарiв, сумарна митна вартiсть яких не перевищує еквiвалент 150 євро, на адресу одного одержувача - юридичної особи або фiзичної особи - пiдприємця в однiй депешi вiд одного вiдправника у мiжнародних поштових вiдправленнях або в одному вантажi експрес-перевiзника вiд одного вiдправника у мiжнародних експрес-вiдправленнях;

     ввезення на митну територiю України товарiв, сумарна фактурна вартiсть яких не перевищує еквiвалент 100 євро, для одного одержувача - фiзичної особи в однiй депешi вiд одного вiдправника у мiжнародних поштових вiдправленнях або в одному вантажi експрес-перевiзника вiд одного вiдправника у мiжнародних експрес-вiдправленнях";

     доповнити пiдпунктом 196.1.19 такого змiсту:

     "196.1.19. конверсiї радiочастотного ресурсу України".

     32. Абзац другий пiдпункту 197.1.21 пункту 197.1 статтi 197 викласти в такiй редакцiї:

     "постачання послуг з надання в оренду (суборенду) земельних дiлянок, що перебувають у власностi держави або територiальної громади, якщо кошти за такi послуги у повному обсязi сплачуються безпосередньо на вiдповiднi рахунки органiв, що здiйснюють казначейське обслуговування бюджетних коштiв".

     33. Пункт 198.6 статтi 198 доповнити абзацом такого змiсту:

     "Не вiдносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) вiдповiдно до пiдпункту 191.1.2 пункту 191.1 статтi 191 цього Кодексу оператором поштового зв'язку, експрес-перевiзником".

     34. Абзац п'ятий пункту 2001.3 статтi 2001 доповнити словами i цифрами "крiм сум податку, сплаченого (нарахованого) вiдповiдно до пiдпункту 191.1.2 пункту 191.1 статтi 191 цього Кодексу оператором поштового зв'язку, експрес-перевiзником".

     35. Пункт 201.1 статтi 201 доповнити новим пiдпунктом "й" такого змiсту:

     "й) iндивiдуальний податковий номер".

     36. У статтi 212:

     1) пiдпункт 212.1.15 пункту 212.1 викласти в такiй редакцiї:

     "212.1.15. Особа (у тому числi юридична особа, що веде облiк результатiв дiяльностi за договором про спiльну дiяльнiсть без створення юридичної особи), яка реалiзує пальне або спирт етиловий";

     2) пiдпункт 212.3.4 пункту 212.3 пiсля слова "пального" доповнити словами "або спирту етилового".

     37. У пiдпунктi 213.1.12 пункту 213.1 статтi 213:

     абзац перший пiсля слова "реалiзацiї" доповнити словами "з акцизного складу / акцизного складу пересувного", а пiсля слова "пального" - словами "або спирту етилового";

     в абзацi другому слова "вiд iнших платникiв акцизного податку" замiнити словами "з iнших акцизних складiв / акцизних складiв пересувних";

     абзац четвертий пiсля слова "пункту" доповнити словами i цифрами "або не пiдлягає оподаткуванню, або звiльняється вiд оподаткування, або оподатковується на умовах, встановлених статтею 229 цього Кодексу".

     38. У пунктi 215.3 статтi 215:

     1) у пiдпунктi 215.3.1:

     цифри та слова:

"

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Одиниця вимiру Ставка податку
2204
(крiм 2204 10,
2204 21 06 00,
2204 21 07 00,
2204 21 08 00,
2204 21 09 00,
2204 29 10 00)
Вина винограднi натуральнi - " - 0,01
2204
(крiм 2204 10,
2204 21 06 00,
2204 21 07 00,
2204 21 08 00,
2204 21 09 00,
2204 29 10 00)
Вина натуральнi з доданням спирту та мiцнi (крiпленi) - " - 8,02
2204 10,
2204 21 06 00,
2204 21 07 00,
2204 21 08 00,
2204 21 09 00,
2204 29 10 00
Вина iгристi
Вина газованi
- " - 11,65
2205 Вермути та iншi вина винограднi натуральнi з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактiв - " - 8,02
2206 00
(крiм
2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00 - сидр i перрi (без додання спирту);
2206 00 39 00,
2206 00 59 00,
2206 00 89 00 - тiльки збродженi напої, одержанi виключно в результатi природного (натурального) бродiння фруктових, ягiдних та фруктово-ягiдних сокiв, з вмiстом спирту не бiльше 8,5 вiдсотка об'ємних одиниць (без додання спирту)
Iншi збродженi напої (наприклад, сидр, перрi (грушевий напiй), напiй медовий); сумiшi iз зброджених напоїв та сумiшi зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в iншому мiсцi не зазначенi (з доданням спирту) гривень за 1 лiтр 100-вiдсоткового спирту 126,96
2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00
Сидр i перрi (без додання спирту) гривень за 1 лiтр 1,06
2206 00 39 00,
2206 00 59 00,
2206 00 89 00
Тiльки збродженi напої, одержанi виключно в результатi природного (натурального) бродiння фруктових, ягiдних та фруктово-ягiдних сокiв, з вмiстом спирту не бiльше 8,5 вiдсотка об'ємних одиниць (без додання спирту), сумiшi таких зброджених напоїв та сумiшi таких зброджених напоїв з безалкогольними напоями з вмiстом спирту не бiльше 8,5 вiдсотка об'ємних одиниць (без додання спирту) - " - 1,06

"

     замiнити цифрами та словами:

"

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Одиниця вимiру Ставка податку
2204
(крiм 2204 10,
2204 21 06 00,
2204 21 07 00,
2204 21 08 00,
2204 21 09 00,
2204 29 10 00),
2205 10 10 00,
2205 90 10 00,
2206 00 59 00,
2206 00 89 00
Звичайнi (неiгристi) вина, сусло виноградне, збродженi напої, фактична мiцнiсть яких вища за 1,2 вiдсотка об'ємних одиниць етилового спирту, але не вища за 15 вiдсоткiв об'ємних одиниць етилового спирту, за умови що етиловий спирт, який мiститься у готовому продуктi, має повнiстю ферментне (ендогенне) походження гривень за 1 лiтр 0,01
2204 10,
2204 21 06 00,
2204 21 07 00,
2204 21 08 00,
2204 21 09 00,
2204 29 10 00,
2205 10 10 00,
2205 90 10 00,
2206 00 39 00
Вина iгристi та вина газованi, збродженi напої, вина (напої) ароматизованi iгристi (газованi), фактична мiцнiсть яких вища за 1,2 вiдсотка об'ємних одиниць етилового спирту, але не вища за 15 вiдсоткiв об'ємних одиниць етилового спирту, за умови що етиловий спирт, який мiститься у готовому продуктi, має повнiстю ферментне (ендогенне) походження, якi розливаються у пляшки, закоркованi спецiальними пробками для таких напоїв типу "гриб", що утримуються на мiсцi за допомогою стяжок або застiбок, та/або мають надмiрний тиск, спричинений наявнiстю дiоксиду вуглецю у розчинi на рiвнi не менше 1 бар при температурi 20°C - " - 11,65
2204, 2205, 2206 (вина та iншi збродженi напої без додання етилового спирту в iншому мiсцi не зазначенi; вина та iншi збродженi напої з доданням етилового спирту) Вина та iншi збродженi напої (у тому числi сумiшi iз зброджених напоїв та сумiшi на основi зброджених напоїв), фактична мiцнiсть яких вища за 1,2 вiдсотка об'ємних одиниць етилового спирту, але не вища за 22 вiдсотки об'ємних одиниць етилового спирту гривень за 1 лiтр 8,02
2204, 2205, 2206 (алкогольнi напої з доданням або без додання етилового спирту в iншому мiсцi не зазначенi) Алкогольнi напої, фактична мiцнiсть яких вища за 22 вiдсотки об'ємних одиниць етилового спирту, iншi сумiшi iз зброджених напоїв та сумiшi на основi зброджених напоїв гривень за 1 лiтр 100-вiдсоткового спирту 126,96
2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00
Сидр i перрi (без додання спирту) гривень за 1 лiтр 1,06

";

     2) пiдпункт 215.3.2 викласти в такiй редакцiї:

     "215.3.2. тютюновi вироби, тютюн та промисловi замiнники тютюну:

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Одиниця вимiру Ставка податку
2401 Тютюнова сировина
Тютюновi вiдходи
гривень за 1 кiлограм (нетто)* 2836,08
2402 10 00 00 Сигари, включаючи сигари з вiдрiзаними кiнцями, та сигарили (тонкi сигари), з вмiстом тютюну гривень за 1 кiлограм (нетто)* 2836,08
2402 20 90 10 Сигарети без фiльтра, цигарки гривень за 1000 штук 2257,4
2402 20 90 20 Сигарети з фiльтром гривень за 1000 штук 2257,4
2403 Тютюн та замiнники тютюну, iншi, промислового виробництва; тютюн "гомогенiзований" або "вiдновлений"; тютюновi екстракти та есенцiї гривень за 1 кiлограм (нетто)* 2836,08

____________
     * Вагою нетто вважається вага товару (продукцiї) без урахування ваги будь-якої тари чи упаковки. У разi якщо складовими частинами (елементами) пiдакцизного товару (продукцiї) є сукупно пiдакцизнi товари (продукцiя) та iншi види продукцiї, для цiлей оподаткування акцизним податком врахуванню пiдлягає лише вага тих складових частин (елементiв), якi належать до пiдакцизних товарiв (продукцiї)";

     3) пiдпункт 215.3.3 викласти в такiй редакцiї:

     "215.3.3. мiнiмальне акцизне податкове зобов'язання iз сплати акцизного податку з тютюнових виробiв:

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Одиниця вимiру Ставка податку
2402 20 90 10 Сигарети без фiльтра, цигарки гривень за 1000 штук 3019,85
2402 20 90 20 Сигарети з фiльтром гривень за 1000 штук 3019,85

";

     4) у пiдпунктi 215.3.4:

     цифри та слова:

"2710 12 31 00 бензини авiацiйнi - " - 27
2710 12 70 00 Паливо для реактивних двигунiв - " - 27
2710 19 21 00 паливо для реактивних двигунiв - " - 21"

     замiнити цифрами та словами:

"2710 12 31 00 бензини авiацiйнi - " - 27*
2710 12 70 00 Паливо для реактивних двигунiв - " - 27*
2710 19 21 00 паливо для реактивних двигунiв - " - 21*";

     доповнити примiткою такого змiсту:

"____________
     * До ставки податку застосовується пiдвищувальний коефiцiєнт 10 при:
     ввезеннi на митну територiю України пального;
     реалiзацiї виробником виробленого в Українi пального.

     Для суб'єктiв господарювання, якi видали податковий вексель вiдповiдно до пункту 229.8 статтi 229 цього Кодексу, пiдвищувальний коефiцiєнт 10 не застосовується".

     39. Пункт 216.12 статтi 216 доповнити словами "або спирту етилового".

     40. Абзац третiй пункту 217.6 статтi 217 пiсля слова "пального" доповнити словами "та спирту етилового".

     41. У статтi 228:

     1) у назвi слова "i тютюнових виробiв" замiнити словами "тютюнових виробiв, пального та спирту етилового";

     2) у пунктi 228.1 слово "виробiв" замiнити словами "виробiв, пального та спирту етилового";

     3) у пунктi 228.2 слово "України" замiнити словами "України, контроль за перемiщенням, зберiганням та реалiзацiєю пального та спирту етилового";

     4) пункт 228.3 доповнити абзацами другим i третiм такого змiсту:

     "У разi виявлення фактiв перемiщення та/або зберiгання пального або спирту етилового з використанням транспортних засобiв, що не зазначенi в акцизних накладних, зареєстрованих у Єдиному реєстрi акцизних накладних, складених на операцiї, при здiйсненнi яких перемiщується та/або зберiгається пальне або спирт етиловий у таких транспортних засобах, або в заявках на перемiщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними, або в митних декларацiях при перемiщеннi пального або спирту етилового митною територiєю України прохiдним транзитом або внутрiшнiм транзитом, визначеним пiдпунктом "а" пункту 2 частини другої статтi 91 Митного кодексу України, а також фактiв реалiзацiї пального або спирту етилового з таких транспортних засобiв вiдповiднi контролюючi органи тимчасово (до винесення рiшення суду) вилучають такi пальне або спирт етиловий та транспортнi засоби з вiльного обiгу та подають вiдповiднi матерiали до суду для винесення постанови про їх вилучення в дохiд держави (конфiскацiю).

     У разi виявлення фактiв зберiгання або реалiзацiї на митнiй територiї України пального або спирту етилового на акцизному складi, незареєстрованому в системi електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального та спирту етилового, вiдповiднi контролюючi органи тимчасово (до винесення рiшення суду) вилучають з вiльного обiгу таке пальне або спирт етиловий, ємностi та обладнання, що використовувалися для зберiгання або реалiзацiї такого пального або спирту етилового, та подають вiдповiднi матерiали до суду для винесення постанови про їх вилучення в дохiд держави (конфiскацiю)";

     5) пункт 228.4 пiсля слова "виробiв" доповнити словами "та пального або спирту етилового, а також ємностей, обладнання та транспортних засобiв, в яких таке пальне або спирт етиловий перемiщувалося та/або зберiгалося або з яких реалiзовувалося".

     42. У статтi 229:

     1) у пунктi 229.1:

     пiдпункт 229.1.1 доповнити пiдпунктами "д" - "з" такого змiсту:

     "д) спирту етилового денатурованого, який використовується для виробництва продукцiї хiмiчного i технiчного призначення, включеної до перелiку, затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     е) спирту етилового неденатурованого, який використовується для виробництва оцту з харчової сировини;

     є) спирту етилового денатурованого, який використовується для виробництва парфумерно-косметичної продукцiї;

     ж) спирту етилового-сирцю, який використовується в межах одного суб'єкта господарювання для виробництва бiоетанолу;

     з) спирту етилового, що перемiщується мiж акцизними складами в межах одного суб'єкта господарювання";

     пiдпункт 229.1.5 доповнити пiдпунктами "д" - "є" такого змiсту:

     "д) виробником продукцiї хiмiчного i технiчного призначення, включеної до перелiку, затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     е) виробником оцту з харчової сировини;

     є) виробником парфумерно-косметичної продукцiї";

     у пiдпунктi 229.1.8:

     абзац перший доповнити словами "поданого векселедержателю у формi електронного документа вiдповiдно до законодавства";

     доповнити абзацами другим - десятим такого змiсту:

     "Суб'єкти господарювання, якi використовують спирт етиловий для виробництва продукцiї, визначеної у пiдпунктах "д" - "ж" пiдпункту 229.1.1 пункту 229.1 цiєї статтi, зобов'язанi:

     а) обладнати кожне мiсце отримання спирту етилового витратомiрами-лiчильниками обсягу виробленого спирту етилового, зареєстрованими в Єдиному державному реєстрi витратомiрiв-лiчильникiв обсягу виробленого спирту етилового;

     б) обладнати кожне мiсце вiдпуску продукцiї, для виробництва якої використовується отриманий спирт етиловий, витратомiрами-лiчильниками обсягу виробленої продукцiї, зареєстрованими в Єдиному державному реєстрi витратомiрiв-лiчильникiв обсягу виробленого спирту етилового;

     в) щоденно формувати та подавати до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику, данi про добовий фактичний обсяг отриманого спирту етилового та обсяг продукцiї, виробленої з його використанням.

     Данi про добовий фактичний обсяг отриманого спирту етилового та обсяг продукцiї, виробленої з його використанням, подаються електронними засобами зв'язку у формi електронних документiв, яка затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     Електроннi документи заповнюються автоматично шляхом передачi до них даних з витратомiрiв-лiчильникiв спирту етилового та витратомiрiв-лiчильникiв обсягу виробленої продукцiї.

     Данi про добовий фактичний обсяг отриманого спирту етилового та обсяг продукцiї, виробленої з його використанням, формуються пiсля проведення останньої операцiї з отримання спирту етилового та виробництва продукцiї з його використанням у звiтнiй добi, але не пiзнiше 23 години 59 хвилин цiєї доби, до початку здiйснення операцiй з отримання спирту етилового та виробництва продукцiї з його використанням у добу, що настає за звiтною добою, та подаються до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику, не пiзнiше 23 години 59 хвилин доби, що настає за звiтною добою.

     Забороняється отримання спирту етилового та виробництво продукцiї з його використанням без наявностi зареєстрованих витратомiрiв-лiчильникiв спирту етилового та витратомiрiв-лiчильникiв обсягу виробленої продукцiї, а також через кожне мiсце отримання спирту етилового та виробництва продукцiї з його використанням, на якому вийшов з ладу або вiдсутнiй витратомiр-лiчильник спирту етилового або витратомiр-лiчильник обсягу виробленої продукцiї.

     Витратомiри-лiчильники спирту етилового та витратомiри-лiчильники обсягу виробленої продукцiї повиннi вiдповiдати вимогам законодавства та мати позитивний результат повiрки або оцiнку вiдповiдностi, проведенi вiдповiдно до законодавства. У разi вiдсутностi позитивного результату повiрки або оцiнки вiдповiдностi витратомiрiв-лiчильникiв спирту етилового та витратомiрiв-лiчильникiв обсягу виробленої продукцiї для цiлей цього Кодексу витратомiри-лiчильники спирту етилового та витратомiри-лiчильники обсягу виробленої продукцiї вважаються невстановленими";

     пiдпункт 229.1.14 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Податковi пости на пiдприємствах, якi використовують спирт етиловий для виробництва продукцiї, визначеної у пiдпунктах "д" - "ж" пiдпункту 229.1.1 пункту 229.1 цiєї статтi, не встановлюються";

     пiдпункти 229.1.15 i 229.1.16 викласти в такiй редакцiї:

     "229.1.15. На акцизних складах, на яких здiйснюється виробництво бiоетанолу, забороняється:

     а) виробництво та зберiгання iнших видiв спирту етилового (крiм зберiгання спирту етилового-сирцю, який використовується для виробництва бiоетанолу);

     б) зберiгання бiоетанолу без денатурацiї його бензином (1 - 10 вiдсоткiв).

     229.1.16. Податковий вексель не видається суб'єктами господарювання, якi одночасно є:

     а) виробниками бiоетанолу та бiопалива;

     б) виробниками спирту етилового денатурованого та продукцiї хiмiчного i технiчного призначення, включеної до перелiку, затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     в) виробниками спирту етилового неденатурованого та оцту з харчової сировини;

     г) виробниками спирту етилового денатурованого та парфумерно-косметичної продукцiї;

     ґ) виробниками спирту етилового-сирцю та бiоетанолу.

     Пiдтвердженням факту цiльового використання спирту етилового для виробництва продукцiї, визначеної цим пiдпунктом, є довiдка, що додається до декларацiї акцизного податку";

     2) доповнити пунктом 229.8 такого змiсту:

     "229.8. Особливостi оподаткування бензинiв авiацiйних та палива для реактивних двигунiв

     229.8.1. Ввезення на митну територiю України або реалiзацiя вироблених в Українi бензинiв авiацiйних (код 2710 12 31 00 згiдно з УКТ ЗЕД) та палива для реактивних двигунiв (код 2710 12 70 00, 2710 19 21 00 згiдно з УКТ ЗЕД) може здiйснюватися iз сплатою акцизного податку за ставками, визначеними пiдпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статтi 215 цього Кодексу без застосування пiдвищувального коефiцiєнта 10.

     229.8.2. Для ввезення на митну територiю України або реалiзацiї вироблених в Українi бензинiв авiацiйних або палива для реактивних двигунiв iмпортер бензинiв авiацiйних або палива для реактивних двигунiв (далi - iмпортер) оформлює податковий вексель у трьох примiрниках, а виробник бензинiв авiацiйних або палива для реактивних двигунiв (далi - виробник) - у двох примiрниках. Перший примiрник подається до контролюючого органу (векселедержателя) за мiсцезнаходженням iмпортера або виробника, другий примiрник залишається iмпортеру або виробнику, а третiй примiрник подається до контролюючого органу за мiсцем митного оформлення таких бензинiв авiацiйних або палива для реактивних двигунiв.

     229.8.3. Податковий вексель видається на суму акцизного податку, нарахованого на обсяг ввезених на митну територiю України або вироблених в Українi бензинiв авiацiйних або палива для реактивних двигунiв, виходячи iз ставки, яка визначається як рiзниця мiж ставкою, встановленою пiдпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статтi 215 цього Кодексу iз застосуванням пiдвищувального коефiцiєнта 10, та ставкою, встановленою пiдпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статтi 215 цього Кодексу без застосування пiдвищувального коефiцiєнта 10. До податкового векселя додається розрахунок суми акцизного податку.

     Реалiзацiя обсягiв бензинiв авiацiйних або палива для реактивних двигунiв суб'єктами господарювання, якi отримали акцизнi накладнi, зареєстрованi в Єдиному реєстрi акцизних накладних, iз зазначенням в них реквiзитiв податкового векселя, виданого на суму акцизного податку, нарахованого на такi обсяги, здiйснюється без сплати акцизного податку.

     229.8.4. Строк, на який видається податковий вексель, не може перевищувати 90 календарних днiв.

     229.8.5. Податковий вексель може бути виданий лише iмпортером або виробником - платником податку.

     229.8.6. Виданий виробником податковий вексель є пiдставою для реалiзацiї бензинiв авiацiйних або палива для реактивних двигунiв iз сплатою акцизного податку за ставкою, встановленою пiдпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статтi 215 цього Кодексу без застосування пiдвищувального коефiцiєнта 10.

     229.8.7. Пiдставою для митного оформлення бензинiв авiацiйних або палива для реактивних двигунiв, що ввозяться на митну територiю України iмпортером iз сплатою акцизного податку за ставкою, встановленою пiдпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статтi 215 цього Кодексу без застосування пiдвищувального коефiцiєнта 10, є подання таким iмпортером до контролюючого органу, який здiйснює митне оформлення, в порядку, передбаченому Митним кодексом України, засобами електронного зв'язку копiї податкового векселя, взятого на облiк контролюючим органом.

     229.8.8. Обов'язки з погашення податкового векселя не можуть передаватися iншим особам незалежно вiд їх взаємовiдносин з векселедавцем.

     229.8.9. За користування податковим векселем не нараховуються вiдсотки або iншi види плати, передбаченi законодавством для iнших видiв векселiв.

     229.8.10. Податковий вексель без сплати коштами зазначеної в ньому суми акцизного податку погашається у разi пiдтвердження факту цiльового використання бензинiв авiацiйних або палива для реактивних двигунiв протягом строку, на який виданий такий вексель, шляхом реєстрацiї акцизних накладних в Єдиному реєстрi акцизних накладних на операцiї з:

     1) реалiзацiї (заправлення повiтряних суден) бензинiв авiацiйних або палива для реактивних двигунiв, складених суб'єктами господарювання, якi здiйснюють авiапаливозабезпечення згiдно з чинним сертифiкатом на вiдповiднiсть вимогам авiацiйних правил України на здiйснення наземного обслуговування, виданим уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї;

     2) реалiзацiї бензинiв авiацiйних або палива для реактивних двигунiв суб'єктам лiтакобудування, на яких поширюється дiя норм статтi 2 Закону України "Про розвиток лiтакобудiвної промисловостi", складених платником податку, який здiйснює таку реалiзацiю;

     3) реалiзацiї бензинiв авiацiйних або палива для реактивних двигунiв замовникам, якi здiйснили закупiвлю для забезпечення потреб держави або територiальної громади вiдповiдно до Закону України "Про публiчнi закупiвлi", складених платником податку, який здiйснює таку реалiзацiю;

     4) реалiзацiї бензинiв авiацiйних або палива для реактивних двигунiв пiдприємствам, установам та органiзацiям системи державного резерву, складених платником податку, який здiйснює таку реалiзацiю.

     Акцизнi накладнi на такi операцiї складаються на пiдставi первинних документiв.

     Податковий вексель без сплати коштами зазначеної в ньому суми акцизного податку за операцiями, визначеними у пiдпунктах 2 - 4 цього пiдпункту, погашається у разi подання до контролюючого органу копiй первинних документiв, що пiдтверджують здiйснення таких операцiй.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику, пiсля реєстрацiї акцизних накладних в Єдиному реєстрi акцизних накладних, складених на такi операцiї, автоматично враховує вiдповiднi обсяги бензинiв авiацiйних або палива для реактивних двигунiв для погашення вiдповiдного податкового векселя.

     Iнформацiя про суб'єктiв господарювання, якi здiйснюють авiапаливозабезпечення згiдно з чинним сертифiкатом на вiдповiднiсть вимогам авiацiйних правил України на здiйснення наземного обслуговування, оприлюднюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi цивiльної авiацiї та використання повiтряного простору України, на його офiцiйному веб-сайтi.

     Суб'єктами господарювання, якi здiйснюють авiапаливозабезпечення згiдно з чинним сертифiкатом на вiдповiднiсть вимогам авiацiйних правил України на здiйснення наземного обслуговування, у складi декларацiї акцизного податку надається iнформацiя про повiтрянi судна, якi були заправленi, та про обсяги бензинiв авiацiйних або палива для реактивних двигунiв, використанi для заправлення таких суден.

     229.8.11. У разi якщо передбачений цим пунктом податковий вексель не погашено в установлений строк, векселедержатель здiйснює протест такого векселя у неплатежi згiдно iз законодавством та протягом одного робочого дня з дати вчинення протесту звертається до банку, який здiйснив аваль векселя, з опротестованим податковим векселем. Банк-авалiст зобов'язаний не пiзнiше операцiйного дня, що настає за датою звернення векселедержателя з опротестованим податковим векселем, переказати суму, зазначену в податковому векселi, векселедержателю.

     229.8.12. У разi вiдсутностi пiдтвердження у встановлений строк цiльового використання iмпортером або виробником, якi видали податковий вексель, бензинiв авiацiйних або палива для реактивних двигунiв з таких iмпортера або виробника справляється штраф у розмiрi 50 вiдсоткiв суми акцизного податку, яка обчислюється виходячи з обсягiв бензинiв авiацiйних або палива для реактивних двигунiв, за якими вiдсутнє пiдтвердження цiльового використання, та ставки акцизного податку, встановленої пiдпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статтi 215 цього Кодексу iз застосуванням пiдвищувального коефiцiєнта 10".

     43. У статтi 230:

     1) пункт 230.1 викласти в такiй редакцiї:

     "230.1. Акцизнi склади та акцизнi склади пересувнi утворюються з метою пiдвищення ефективностi роботи iз запобiгання та боротьби з незаконним виробництвом i обiгом спирту етилового, горiлки та лiкеро-горiлчаних виробiв, пального, посилення контролю за повнотою та своєчаснiстю надходження до бюджету акцизного податку.

     230.1.1. Акцизнi склади, на територiї яких виробляється спирт етиловий, повиннi бути обладнанi на кожному мiсцi отримання та вiдпуску спирту етилового, розташованому на акцизному складi, витратомiрами-лiчильниками спирту етилового, що призначенi для безперервного вимiрювання, запам'ятовування, фiксування та вiдображення в електронному виглядi даних про обсяг отримання або вiдпуску спирту етилового в декалiтрах 100-вiдсоткового спирту, приведених до температури 20°C, та обсяг вмiсту денатуруючих добавок (далi - витратомiр-лiчильник спирту етилового), зареєстрованими в Єдиному державному реєстрi витратомiрiв-лiчильникiв обсягу виробленого спирту етилового.

     Платники податку - розпорядники акцизних складiв зобов'язанi зареєструвати:

     а) усi розташованi на акцизних складах витратомiри-лiчильники спирту етилового у розрiзi акцизних складiв - в Єдиному державному реєстрi витратомiрiв-лiчильникiв обсягу виробленого спирту етилового;

     б) усi акцизнi склади - у системi електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального та спирту етилового.

     Один акцизний склад може бути зареєстрований виключно одним розпорядником акцизного складу. Один розпорядник акцизного складу може зареєструвати один i бiльше акцизних складiв.

     Забороняється отримання та реалiзацiя спирту етилового без наявностi зареєстрованих витратомiрiв-лiчильникiв спирту етилового, без реєстрацiї акцизного складу, а також через кожне мiсце отримання та вiдпуску спирту етилового, на якому вийшов з ладу або вiдсутнiй витратомiр-лiчильник спирту етилового.

     Витратомiри-лiчильники спирту етилового повиннi вiдповiдати вимогам законодавства та мати позитивний результат повiрки або оцiнку вiдповiдностi, проведенi вiдповiдно до законодавства. У разi вiдсутностi позитивного результату повiрки або оцiнки вiдповiдностi витратомiрiв-лiчильникiв спирту етилового для цiлей цього Кодексу акцизнi склади, на яких вони розташованi, вважаються необладнаними витратомiрами-лiчильниками спирту етилового.

     Розпорядники акцизних складiв зобов'язанi на кожному акцизному складi щоденно (крiм днiв, в якi акцизний склад не працює) формувати данi про добовi фактичнi обсяги отриманого та реалiзованого спирту етилового (далi у цьому роздiлi - обсяг обiгу спирту етилового) у розрiзi кодiв товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТ ЗЕД у декалiтрах 100-вiдсоткового спирту, приведених до температури 20°C.

     Данi про обсяг обiгу спирту етилового формуються пiсля проведення останньої операцiї з обiгу спирту етилового у звiтнiй добi, але не пiзнiше 23 години 59 хвилин цiєї доби, до початку здiйснення операцiй з обiгу спирту етилового у добу, що настає за звiтною добою, та подаються до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику, не пiзнiше 23 години 59 хвилин доби, що настає за звiтною добою.

     Данi про обсяг обiгу спирту етилового подаються електронними засобами зв'язку у формi електронних документiв, яка затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     Електроннi документи заповнюються автоматично шляхом передачi до них даних з витратомiрiв-лiчильникiв спирту етилового. В електронних документах також зазначаються вiдповiдальною особою розпорядника акцизного складу данi про обсяги залишкiв спирту етилового, що знаходяться на акцизному складi в тарi, упаковцi, про добовий обсяг реалiзованого спирту етилового в тарi, упаковцi, а також iнформацiя про днi, в якi акцизний склад не працює.

     Порядок ведення Єдиного державного реєстру витратомiрiв-лiчильникiв обсягу виробленого спирту етилового, передачi облiкових даних з них електронними засобами зв'язку до контролюючих органiв встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     У такому реєстрi мiститься податкова iнформацiя про розпорядникiв акцизних складiв, наявнi у них акцизнi склади, розташованi на акцизних складах витратомiри-лiчильники спирту етилового, їх серiйнi (iдентифiкацiйнi) номери, а також данi про фактичний обсяг обiгу спирту етилового у розрiзi кодiв товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТ ЗЕД, акцизних складiв та розпорядникiв акцизних складiв.

     Данi про фактичний обсяг обiгу спирту етилового у розрiзi кодiв товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТ ЗЕД, акцизних складiв та розпорядникiв акцизних складiв зiставляються центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику, з показниками системи електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального та спирту етилового.

     230.1.2. Акцизнi склади, на територiї яких здiйснюється виробництво, оброблення (перероблення), змiшування, розлив, навантаження-розвантаження, зберiгання, реалiзацiя пального, повиннi бути обладнанi витратомiрами-лiчильниками на кожному мiсцi вiдпуску пального наливом з акцизного складу, розташованому на акцизному складi, та рiвнемiрами-лiчильниками рiвня таких товарiв (продукцiї) у резервуарi (далi - рiвнемiр-лiчильник) на кожному введеному в експлуатацiю стацiонарному резервуарi, розташованому на акцизному складi.

     Акцизнi склади, на яких здiйснюється дiяльнiсть з переробки нафти, газового конденсату, природного газу та їх сумiшi, з метою вилучення цiльових компонентiв (сировини), що передбачає повний технологiчний цикл їх переробки в готову продукцiю (пальне), повиннi бути обладнанi лише витратомiрами-лiчильниками на кожному мiсцi вiдпуску готової пiдакцизної продукцiї (пального) наливом з такого акцизного складу.

     Акцизнi склади, на яких здiйснюються виключно зберiгання та реалiзацiя пального, що отримується та реалiзується виключно у тарi виробника без змiни розфасовки, а також скрапленого газу природного, бензолу, метанолу, не обладнуються витратомiрами-лiчильниками та рiвнемiрами-лiчильниками.

     Витратомiри-лiчильники та резервуари повиннi вiдповiдати вимогам законодавства та мати позитивний результат повiрки або оцiнку вiдповiдностi, проведенi вiдповiдно до законодавства, а рiвнемiри-лiчильники повиннi вiдповiдати вимогам законодавства та мати позитивний результат повiрки або оцiнку вiдповiдностi, або калiбрування, проведенi вiдповiдно до законодавства. У разi вiдсутностi позитивного результату повiрки або оцiнки вiдповiдностi, або калiбрування витратомiрiв-лiчильникiв та рiвнемiрiв-лiчильникiв для цiлей цього Кодексу акцизнi склади, на яких вони розташованi, вважаються необладнаними витратомiрами-лiчильниками та рiвнемiрами-лiчильниками.

     Паливороздавальнi колонки та/або оливороздавальнi колонки, встановленi на акцизних складах, на якi є позитивнi результати повiрки або оцiнка вiдповiдностi, проведенi вiдповiдно до законодавства, виконують функцiї витратомiрiв-лiчильникiв.

     Платники податку - розпорядники акцизних складiв зобов'язанi зареєструвати:

     а) усi розташованi на акцизних складах резервуари, введенi в експлуатацiю, витратомiри-лiчильники та рiвнемiри-лiчильники у розрiзi акцизних складiв - в Єдиному державному реєстрi витратомiрiв-лiчильникiв та рiвнемiрiв-лiчильникiв рiвня пального у резервуарi;

     б) усi акцизнi склади - в системi електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального та спирту етилового.

     Один акцизний склад може бути зареєстрований виключно одним розпорядником акцизного складу. Один розпорядник акцизного складу може зареєструвати один i бiльше акцизних складiв.

     Забороняється здiйснення реалiзацiї пального без наявностi зареєстрованих витратомiрiв-лiчильникiв, рiвнемiрiв-лiчильникiв та резервуарiв, без реєстрацiї акцизного складу.

     230.1.3. Розпорядники акцизних складiв зобов'язанi на кожному акцизному складi щоденно (крiм днiв, в якi акцизний склад не працює) формувати данi про фактичнi залишки пального на початок та кiнець звiтної доби та про добовi фактичнi обсяги отриманого та реалiзованого пального (далi у цьому роздiлi - обсяг обiгу пального) у розрiзi кодiв товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТ ЗЕД у лiтрах, приведених до температури 15°C.

     Розпорядники акцизних складiв, на акцизних складах яких здiйснюється дiяльнiсть з переробки нафти, газового конденсату, природного газу та їх сумiшi, з метою вилучення цiльових компонентiв (сировини), що передбачає повний технологiчний цикл їх переробки в готову продукцiю (пальне), зобов'язанi на кожному акцизному складi щоденно формувати данi лише про добовий фактичний обсяг реалiзованого пального у розрiзi кодiв товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТ ЗЕД у лiтрах, приведених до температури 15°C.

     Данi про фактичнi залишки пального та про обсяг обiгу пального формуються пiсля проведення останньої операцiї з обiгу пального у звiтнiй добi, але не пiзнiше 23 години 59 хвилин цiєї доби, до початку здiйснення операцiй з обiгу пального у добу, що настає за звiтною добою, та подаються до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику, не пiзнiше 23 години 59 хвилин доби, що настає за звiтною добою.

     На кожному акцизному складi за кожним кодом товарної пiдкатегорiї згiдно з УКТ ЗЕД формуються показники про:

     обсяги залишкiв пального на початок та кiнець звiтної доби, що визначаються шляхом пiдсумовування обсягiв залишкiв пального в кожному резервуарi на пiдставi показникiв рiвнемiрiв-лiчильникiв, встановлених на таких резервуарах, розташованих на такому акцизному складi;

     добовий обсяг реалiзованого пального, що визначається шляхом пiдсумовування обсягiв реалiзованого за звiтну добу пального через кожне мiсце вiдпуску пального наливом з акцизного складу на пiдставi показникiв витратомiрiв-лiчильникiв, встановлених на кожному мiсцi вiдпуску пального наливом з акцизного складу, розташованому на такому акцизному складi;

     добовий обсяг отриманого пального, що визначається шляхом вiднiмання вiд обсягу залишкiв пального на кiнець звiтної доби обсягу залишкiв пального на початок звiтної доби та додавання добового обсягу реалiзованого пального з такого акцизного складу з додаванням обсягу втраченого пального, зазначеного в акцизних накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрi акцизних накладних, та з вiднiманням додаткового обсягу пального, зазначеного в заявках на поповнення обсягу залишку пального або спирту етилового, зареєстрованих у системi електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального та спирту етилового.

     Фактичнi показники витратомiрiв-лiчильникiв та рiвнемiрiв-лiчильникiв щодо обсягiв залишкiв пального та добового обсягу реалiзованого пального перераховуються у лiтри, приведенi до температури 15°C, крiм показникiв паливороздавальних колонок та/або оливороздавальних колонок, якi виконують функцiї витратомiрiв-лiчильникiв.

     Пiд час виходу з ладу, проведення повiрки або калiбрування рiвнемiра-лiчильника або витратомiра-лiчильника визначення даних про обсяги залишкiв пального та обсяги обiгу пального здiйснюється у мiрах повної мiсткостi, якi мають позитивний результат повiрки, проведеної вiдповiдно до законодавства, та/або за допомогою рулетки та метроштока або переносного (портативного) рiвнемiра-аналiзатора, якi мають позитивний результат повiрки, проведеної вiдповiдно до законодавства. Застосування такого способу вимiрювання може здiйснюватися не бiльше 20 календарних днiв поспiль (для акцизних складiв, якi є мiсцями роздрiбної торгiвлi пальним, на якi отримано лiцензiї на право роздрiбної торгiвлi пальним, - не бiльше 15 календарних днiв поспiль) та не бiльше чотирьох разiв протягом календарного року.

     Данi про залишки пального та про обсяг обiгу пального подаються електронними засобами зв'язку у формi електронних документiв, яка затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     Електроннi документи заповнюються автоматично шляхом передачi до них даних з витратомiрiв-лiчильникiв та рiвнемiрiв-лiчильникiв (пiд час виходу з ладу, проведення повiрки або калiбрування рiвнемiра-лiчильника або витратомiра-лiчильника - заповнюються вiдповiдальною особою розпорядника акцизного складу).

     В електронних документах також зазначаються вiдповiдальною особою розпорядника акцизного складу данi про обсяги залишкiв пального, що знаходяться на акцизному складi в тарi, балонах, упаковцi, про добовий обсяг реалiзованого пального в тарi, балонах, упаковцi, а також iнформацiя про днi, в якi акцизний склад не працює.

     230.1.4. Порядок ведення Єдиного державного реєстру витратомiрiв-лiчильникiв та рiвнемiрiв-лiчильникiв рiвня пального у резервуарi, передачi облiкових даних з них електронними засобами зв'язку до контролюючих органiв встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     У такому реєстрi мiститься податкова iнформацiя про розпорядникiв акцизних складiв, наявнi у них акцизнi склади, розташованi на акцизних складах резервуари, витратомiри-лiчильники та рiвнемiри-лiчильники, їх серiйнi (iдентифiкацiйнi) номери, а також данi про фактичнi залишки пального на початок та кiнець звiтної доби та про фактичний обсяг обiгу пального у розрiзi кодiв товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТ ЗЕД, акцизних складiв та розпорядникiв акцизних складiв.

     Данi про фактичнi залишки пального на початок та кiнець доби та про фактичний обсяг обiгу пального у розрiзi кодiв товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТ ЗЕД, акцизних складiв та розпорядникiв акцизних складiв зiставляються центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику, з показниками системи електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального та спирту етилового.

     230.1.5. Транспортнi засоби, що набули статусу акцизних складiв пересувних, а також транспортнi засоби, що використовуються суб'єктом господарювання, який не є розпорядником акцизного складу, для перемiщення на митнiй територiї України власного пального або спирту етилового для потреб власного споживання чи промислової переробки, повиннi облiковуватися в Перелiку транспортних засобiв, що перемiщують пальне або спирт етиловий, створення та ведення якого забезпечується центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику, у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику. Перелiк транспортних засобiв, що перемiщують пальне або спирт етиловий, розмiщується на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику.

     Включення/виключення транспортних засобiв до/з Перелiку транспортних засобiв, що перемiщують пальне або спирт етиловий, здiйснюється автоматично на пiдставi даних акцизних накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрi акцизних накладних, або на пiдставi заявок на перемiщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними, iз зазначенням перiоду перемiщення такого пального або спирту етилового, або на пiдставi митних декларацiй при перемiщеннi пального або спирту етилового митною територiєю України прохiдним транзитом або внутрiшнiм транзитом, визначеним пiдпунктом "а" пункту 2 частини другої статтi 91 Митного кодексу України. Такi заявки подаються суб'єктами господарювання, якi не є розпорядниками акцизних складiв, до перемiщення митною територiєю України у транспортних засобах, якi не є акцизними складами пересувними, власного пального або спирту етилового для потреб власного споживання чи промислової переробки. Форма заявки на перемiщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику. Такi заявки у формi електронних документiв надсилаються центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику.

     Перемiщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не зазначенi в акцизних накладних, зареєстрованих у Єдиному реєстрi акцизних накладних, складених на операцiї, при здiйсненнi яких перемiщується пальне або спирт етиловий у таких транспортних засобах, а також не зазначенi у заявках на перемiщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними, якi надiсланi центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику, забороняється.

     Транспортнi засоби, що використовуються для перемiщення на митнiй територiї України пального або спирту етилового, не облаштовуються витратомiрами-лiчильниками та рiвнемiрами-лiчильниками";

     2) пункт 230.5 пiсля слова "лiчильникiв" доповнити словами "спирту етилового";

     3) у пунктi 230.12:

     пiдпункт "а" пiсля слова "лiчильника" доповнити словами "спирту етилового";

     у пiдпунктi "є" слова "лiчильникiв спирту" замiнити словами "витратомiрiв-лiчильникiв спирту етилового";

     4) пункт 230.131 виключити;

     5) у пунктi 230.18 слова "спирту етилового", "спирт етиловий" та "спирту етилового та" виключити.

     44. У статтi 231:

     1) пункт 231.1 викласти в такiй редакцiї:

     "231.1. Платник податку при ввезеннi на митну територiю України пального або спирту етилового, з якого сплачено акцизний податок, або на умовах, визначених статтею 229 цього Кодексу, або реалiзацiї пального або спирту етилового зобов'язаний скласти в електроннiй формi акцизну накладну за кожним кодом товарної пiдкатегорiї згiдно з УКТ ЗЕД реалiзованого пального або спирту етилового та зареєструвати її в Єдиному реєстрi акцизних накладних з дотриманням умови щодо реєстрацiї у порядку, визначеному законодавством, електронного пiдпису уповноваженої платником особи.

     Платник податку зобов'язаний скласти акцизну накладну на обсяги пального або спирту етилового, використаного для власного споживання; реалiзованого та/або використаного для виробництва непiдакцизної продукцiї на умовах, встановлених статтею 229 цього Кодексу; втраченого у межах та/або понад встановленi норми втрат; зiпсованого, знищеного, в тому числi внаслiдок аварiї, пожежi, повенi, iнших форс-мажорних обставин чи з iншої причини, пов'язаної з природним результатом, а також внаслiдок випаровування у процесi виробництва, обробки, переробки, зберiгання чи транспортування такого пального або спирту етилового, а також при здiйсненнi операцiй, якi не пiдлягають оподаткуванню або звiльняються вiд оподаткування.

     Виробник пального, а також особа, яка здiйснює розлив пального у споживчу тару ємнiстю до 5 лiтрiв (включно), зобов'язанi скласти акцизну накладну на обсяги такого пального.

     Виробник спирту етилового, що здiйснює розлив спирту етилового, який використовується як лiкарський засiб, у флакони з медичного скла об'ємом не бiльше 100 кубiчних сантиметрiв, зобов'язаний скласти акцизну накладну на обсяги такого спирту етилового.

     В акцизнiй накладнiй зазначаються в окремих полях такi обов'язковi реквiзити:

     а) порядковий номер акцизної накладної з номером примiрника;

     б) дата складання акцизної накладної;

     в) повна або скорочена назва юридичної особи або прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичної особи, зареєстрованої як платник акцизного податку, - особи, яка реалiзує пальне або спирт етиловий;

     г) код ЄДРПОУ (для юридичних осiб) або реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (для фiзичних осiб) особи, яка реалiзує пальне або спирт етиловий, та суб'єкта господарювання - отримувача пального або спирту етилового;

     ґ) повна або скорочена назва юридичної особи або прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичної особи - суб'єкта господарювання - отримувача пального або спирту етилового;

     д) код товарної пiдкатегорiї згiдно з УКТ ЗЕД;

     е) опис пального або спирту етилового;

     є) обсяг пального в лiтрах, приведених до температури 15°C, або обсяг спирту етилового в декалiтрах 100-вiдсоткового спирту, приведених до температури 20°C;

     ж) унiфiкований номер акцизного складу в системi електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального та спирту етилового, з якого реалiзовано пальне або спирт етиловий;

     з) унiфiкований номер акцизного складу в системi електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального та спирту етилового, на який отримане пальне;

     и) номер реєстрацiї транспортного засобу в уповноважених органах вiдповiдної держави та тип i ємнiсть транспортного засобу - акцизного складу пересувного;

     i) ознака напряму використання та умов оподаткування пального або спирту етилового;

     ї) ознака щодо реалiзацiї пального з акцизного складу, який є мiсцем роздрiбної торгiвлi пальним, на яке отримано лiцензiю на право роздрiбної торгiвлi пальним;

     й) ознака щодо ввезення пального або спирту етилового на митну територiю України;

     к) ознака щодо реалiзацiї пального або спирту етилового з акцизного складу до iншого акцизного складу з використанням акцизного складу пересувного, у разi якщо до реалiзацiї пального або спирту етилового такий iнший акцизний склад уже вiдомий;

     л) ознака щодо реалiзацiї пального на умовах, визначених пунктом 229.8 статтi 229 цього Кодексу, iз зазначенням реквiзитiв податкового векселя, суб'єктiв господарювання, якi здiйснюють авiапаливозабезпечення згiдно з чинним сертифiкатом на вiдповiднiсть вимогам авiацiйних правил України на здiйснення наземного обслуговування, або суб'єктiв лiтакобудування, або замовникiв, якi здiйснили закупiвлю для забезпечення потреб держави або територiальної громади вiдповiдно до Закону України "Про публiчнi закупiвлi", або пiдприємств, установ та органiзацiй системи державного резерву;

     м) адреса мiсця зберiгання пального, яке не є акцизним складом, на якому суб'єкт господарювання - не платник податку зберiгає пальне виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки.

     При реалiзацiї пального через паливороздавальну або оливороздавальну колонку з акцизного складу, який є мiсцем роздрiбної торгiвлi пальним, на яке отримано лiцензiю на право роздрiбної торгiвлi пальним, обов'язковi реквiзити акцизної накладної, що iдентифiкують отримувача пального, визначенi пiдпунктами "г" та "ґ" цього пункту:

     можуть не заповнюватися виключно при реалiзацiї пального не суб'єкту господарювання;

     обов'язково заповнюються при реалiзацiї пального суб'єкту господарювання iз зазначенням даних, що iдентифiкують такого суб'єкта господарювання.

     При реалiзацiї пального або спирту етилового з акцизного складу до iншого акцизного складу з використанням акцизного складу пересувного, у разi якщо до реалiзацiї пального або спирту етилового такий iнший акцизний склад уже вiдомий, складається одна акцизна накладна на реалiзацiю пального з акцизного складу на такий iнший акцизний склад iз зазначенням у такiй акцизнiй накладнiй iдентифiкацiйних даних такого акцизного складу пересувного";

     2) у пунктi 231.3:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "231.3. Акцизна накладна складається платником податку в день ввезення на митну територiю України пального або спирту етилового чи в день реалiзацiї пального або спирту етилового при кожнiй повнiй або частковiй операцiї з реалiзацiї пального або спирту етилового";

     абзац другий виключити;

     у першому реченнi абзацу третього слова "платником акцизного податку" замiнити словами "суб'єктом господарювання";

     абзац четвертий пiсля слiв "отримувача пального" доповнити словами "суб'єкта господарювання";

     в абзацi п'ятому слово "пального" замiнити словами "пального - суб'єктiв господарювання";

     абзац шостий пiсля слова "пального" доповнити словами "або спирту етилового";

     доповнити абзацами сьомим - двадцять четвертим такого змiсту:

     "Особа, яка реалiзує пальне або спирт етиловий, зобов'язана скласти акцизну накладну в одному примiрнику у разi реалiзацiї пального або спирту етилового:

     а) з акцизного складу:

     для власного споживання чи промислової переробки або на обсяги втраченого/зiпсованого/знищеного пального або спирту етилового;

     будь-яким iншим особам - не платникам податку;

     б) з акцизного складу пересувного:

     для власного споживання чи промислової переробки або на обсяги втраченого/зiпсованого/знищеного пального або спирту етилового;

     будь-яким iншим особам - не платникам податку.

     Особа, яка ввозить пальне або спирт етиловий на митну територiю України, зобов'язана скласти акцизну накладну в одному примiрнику на пiдставi даних вiдповiдної митної декларацiї.

     Особа, яка склала акцизну накладну в одному примiрнику, зобов'язана зареєструвати таку акцизну накладну в Єдиному реєстрi акцизних накладних.

     Особа, яка реалiзує пальне або спирт етиловий, зобов'язана скласти акцизну накладну в двох примiрниках у разi реалiзацiї пального або спирту етилового:

     а) з акцизного складу до iншого акцизного складу, в тому числi через трубопровiд або з використанням акцизного складу пересувного, у разi якщо до реалiзацiї пального або спирту етилового такий iнший акцизний склад уже вiдомий;

     б) з акцизного складу до акцизного складу пересувного;

     в) з акцизного складу пересувного до iншого акцизного складу пересувного;

     г) з акцизного складу пересувного до акцизного складу.

     Особа, яка склала акцизну накладну в двох примiрниках, зобов'язана зареєструвати перший примiрник такої акцизної накладної в Єдиному реєстрi акцизних накладних, а другий примiрник такої акцизної накладної в день її складання надiслати розпоряднику акцизного складу - отримувачу пального або спирту етилового.

     Розпорядник акцизного складу / розпорядник акцизного складу пересувного - отримувач пального або спирту етилового зобов'язаний зареєструвати другий примiрник такої акцизної накладної в Єдиному реєстрi акцизних накладних пiсля реєстрацiї першого примiрника такої акцизної накладної в Єдиному реєстрi акцизних накладних та отримання пального або спирту етилового на акцизний склад / акцизний склад пересувний.

     Якщо платник податку одночасно є особою, яка реалiзує та отримує пальне або спирт етиловий, складання та реєстрацiя акцизних накладних у двох примiрниках здiйснюються у встановленому цим пунктом порядку для складання та реєстрацiї акцизних накладних у двох примiрниках.

     Платник податку - розпорядник акцизного складу пересувного, акцизний склад пересувний якого використовувався при ввезеннi пального або спирту етилового на митну територiю України, завжди складає акцизнi накладнi при реалiзацiї такого пального або спирту етилового з такого акцизного складу пересувного до iншого акцизного складу пересувного або акцизного складу";

     3) пункт 231.5 пiсля слова "пального" доповнити словами "або спирту етилового", а пiсля слова "пальне" - словами "або спирт етиловий";

     4) пункт 231.6 викласти в такiй редакцiї:

     "231.6. Реєстрацiя в Єдиному реєстрi акцизних накладних здiйснюється:

     акцизних накладних, складених при реалiзацiї пального з акцизного складу, який є мiсцем роздрiбної торгiвлi пальним, на яке отримано лiцензiю на право роздрiбної торгiвлi пальним, - не пiзнiше п'ятнадцяти календарних днiв, наступних за датою їх складання;

     першого примiрника акцизної накладної при реалiзацiї пального або спирту етилового з акцизного складу - у день складання такої акцизної накладної, але не пiзнiше здiйснення операцiї з реалiзацiї пального або спирту етилового з акцизного складу;

     першого примiрника акцизної накладної при реалiзацiї пального або спирту етилового з акцизного складу пересувного до iншого акцизного складу пересувного - у день складання такої акцизної накладної, але не пiзнiше здiйснення операцiї з реалiзацiї пального або спирту етилового з акцизного складу пересувного;

     першого примiрника акцизної накладної при реалiзацiї пального або спирту етилового з акцизного складу пересувного до акцизного складу - пiсля фактичного отримання пального або спирту етилового на акцизний склад, але не пiзнiше трьох календарних днiв, наступних за датою складання акцизної накладної;

     першого примiрника акцизної накладної при ввезеннi пального або спирту етилового на митну територiю України - не пiзнiше дня, наступного за днем оформлення належним чином митної декларацiї;

     другого примiрника акцизної накладної - пiсля фактичного отримання пального або спирту етилового на акцизний склад / акцизний склад пересувний, але не пiзнiше трьох календарних днiв, наступних за днем отримання пального або спирту етилового на акцизний склад / акцизний склад пересувний розпорядником акцизного складу / акцизного складу пересувного - отримувачем пального або спирту етилового;

     розрахунку коригування - не пiзнiше трьох календарних днiв, наступних за датою його складання.

     Пiдтвердженням особi, яка реалiзує пальне або спирт етиловий, про прийняття її акцизної накладної та/або розрахунку коригування до Єдиного реєстру акцизних накладних є квитанцiя в електронному виглядi у текстовому форматi, яка надсилається протягом операцiйного дня.

     З метою отримання акцизної накладної / розрахунку коригування, зареєстрованих в Єдиному реєстрi акцизних накладних, отримувач пального або спирту етилового надсилає в електронному виглядi запит до Єдиного реєстру акцизних накладних, за яким отримує в електронному виглядi повiдомлення про реєстрацiю акцизної накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрi акцизних накладних та акцизну накладну / розрахунок коригування в електронному виглядi. Такi акцизна накладна / розрахунок коригування вважаються зареєстрованими в Єдиному реєстрi акцизних накладних та отриманими отримувачем пального або спирту етилового.

     З метою отримання особою, яка реалiзує пальне або спирт етиловий, зареєстрованого в Єдиному реєстрi акцизних накладних розрахунку коригування, що пiдлягає реєстрацiї в Єдиному реєстрi акцизних накладних отримувачем пального або спирту етилового, така особа, яка реалiзує пальне або спирт етиловий, надсилає в електронному виглядi запит до Єдиного реєстру акцизних накладних, за яким отримує в електронному виглядi повiдомлення про реєстрацiю розрахунку коригування в Єдиному реєстрi акцизних накладних та розрахунок коригування в електронному виглядi. Такий розрахунок коригування вважається зареєстрованим в Єдиному реєстрi акцизних накладних та отриманим особою, яка реалiзує пальне або спирт етиловий.

     Датою та часом надання акцизної накладної та/або розрахунку коригування в електронному виглядi до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику, є дата та час, зафiксованi у квитанцiї.

     Якщо надiсланi акцизнi накладнi та/або розрахунки коригування сформовано з порушенням вимог, передбачених пунктом 231.1 цiєї статтi, протягом операцiйного дня отримувачу пального або спирту етилового / особi, яка реалiзує пальне або спирт етиловий, надсилається квитанцiя в електронному виглядi у текстовому форматi про неприйняття їх в електронному виглядi iз зазначенням причин.

     Якщо протягом операцiйного дня не надiслано квитанцiї про прийняття або неприйняття, такi акцизна накладна / розрахунок коригування вважаються зареєстрованими в Єдиному реєстрi акцизних накладних.

     Пiдтвердження надання другого примiрника акцизної накладної отримувачу пального або спирту етилового, реєстрацiї в Єдиному реєстрi акцизних накладних та отримання з Єдиного реєстру акцизних накладних другого примiрника акцизної накладної здiйснюється за правилами, передбаченими цим роздiлом для пiдтвердження надання, реєстрацiї та отримання з Єдиного реєстру акцизних накладних розрахункiв коригування, якi реєструються отримувачами пального або спирту етилового.

     Отримувач пального або спирту етилового має право звiряти данi отриманої акцизної накладної на вiдповiднiсть з даними Єдиного реєстру акцизних накладних.

     Платник податку має право зареєструвати акцизну накладну та/або розрахунок коригування в Єдиному реєстрi акцизних накладних, в якiй загальний обсяг реалiзованого пального або спирту етилового не перевищує обсяг, обчислений вiдповiдно до пункту 232.3 статтi 232 цього Кодексу.

     Якщо обсяг, визначений вiдповiдно до пункту 232.3 статтi 232 цього Кодексу, є меншим за обсяг пального або спирту етилового в акцизнiй накладнiй та/або розрахунку коригування, якi платник податку повинен зареєструвати в Єдиному реєстрi акцизних накладних, платник податку зобов'язаний перерахувати до бюджету суму коштiв у розмiрi акцизного податку за вiдповiдний обсяг реалiзованого пального або спирту етилового, самостiйно розрахованого за ставками, передбаченими пiдпунктами 215.3.1 або 215.3.4 пункту 215.3 статтi 215 цього Кодексу, та зареєструвати заявку на поповнення обсягу залишку пального або спирту етилового в системi електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального та спирту етилового.

     У разi виявлення технiчної помилки у програмному забезпеченнi або програмних складових, програмно-апаратному устаткуваннi, каналах зв'язку, функцiонуваннi електронного цифрового пiдпису, що унеможливлює реєстрацiю акцизних накладних / розрахункiв коригування в Єдиному реєстрi акцизних накладних, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику, зобов'язаний невiдкладно розмiстити на своєму офiцiйному веб-сайтi повiдомлення про виявлення такої технiчної помилки iз зазначенням дати та часу її початку, вжити всiх необхiдних заходiв для вiдновлення реєстрацiї акцизних накладних / розрахункiв коригування в Єдиному реєстрi акцизних накладних, за результатами яких розмiстити на своєму офiцiйному веб-сайтi повiдомлення про усунення технiчної помилки iз зазначенням дати та часу її завершення.

     У перiод iснування технiчної помилки, у разi неможливостi зареєструвати акцизну накладну в Єдиному реєстрi акцизних накладних, дозволяється перемiщення пального або спирту етилового транспортними засобами за наявностi товарно-транспортної накладної, яка повинна мiстити iнформацiю з вiдповiдної акцизної накладної.

     Платник податку зобов'язаний протягом трьох календарних днiв з дня вiдновлення реєстрацiї акцизних накладних / розрахункiв коригування в Єдиному реєстрi акцизних накладних зареєструвати всi акцизнi накладнi / розрахунки коригування, граничний термiн реєстрацiї яких припадає на перiод iснування технiчної помилки.

     Штрафнi санкцiї за несвоєчасну реєстрацiю акцизних накладних / розрахункiв коригування в Єдиному реєстрi акцизних накладних, граничний термiн реєстрацiї яких припадає на перiод iснування технiчної помилки, не застосовуються";

     5) у пунктi 231.7:

     пiсля слова "пальне" доповнити словами "або спирт етиловий", а пiсля слова "пального" - словами "або спирту етилового";

     доповнити абзацом п'ятим такого змiсту:

     "Складання розрахункiв коригування здiйснюється у такiй самiй кiлькостi примiрникiв, як i кiлькiсть примiрникiв акцизної накладної, до якої вони складаються";

     6) пункт 231.8 викласти в такiй редакцiї:

     "231.8. Єдиний реєстр акцизних накладних працює постiйно (24 години щоденно), крiм часу, необхiдного для його технiчного обслуговування.

     Технiчне обслуговування Єдиного реєстру акцизних накладних проводиться у часовi промiжки з незначною кiлькiстю реєстрацiї акцизних накладних / розрахункiв коригування.

     Iнформацiя про запланований час технiчного обслуговування Єдиного реєстру акцизних накладних розмiщується на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику, не пiзнiше нiж за 24 години до початку проведення технiчного обслуговування.

     Порядок ведення Єдиного реєстру акцизних накладних встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     7) пункт 231.9 пiсля слова "пальне" доповнити словами "або спирт етиловий", а пiсля слова "пального" - словами "або спирту етилового";

     8) у пунктi 231.10:

     в абзацi першому:

     перше речення пiсля слова "пальне" доповнити словами "або спирт етиловий", а пiсля слова "пального" - словами "або спирту етилового";

     друге речення доповнити словами "або спирту етилового, або додатковi письмовi пояснення суб'єкта господарювання, який фактично не отримував пальне або спирт етиловий, але зазначений в акцизнiй накладнiй, зареєстрованiй в Єдиному реєстрi акцизних накладних, як отримувач пального або спирту етилового";

     абзац другий доповнити словами "або спирт етиловий".

     45. У статтi 232:

     1) назву доповнити словами "та спирту етилового";

     2) пункт 232.1 викласти в такiй редакцiї:

     "232.1. У системi електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального та спирту етилового в розрiзi платникiв податку - розпорядникiв акцизних складiв / акцизних складiв пересувних та акцизних складiв / акцизних складiв пересувних за кожним кодом товарної пiдкатегорiї згiдно з УКТ ЗЕД ведеться окремо облiк обсягiв пального або спирту етилового, що:

     оподатковуються акцизним податком, у тому числi окремо за кожною вiдмiнною ставкою податку;

     оподатковуються на умовах, встановлених статтею 229 цього Кодексу;

     не пiдлягають оподаткуванню;

     звiльняються вiд оподаткування.

     Обсяги ввезеного на митну територiю України пального або спирту етилового облiковуються в системi електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального та спирту етилового в такiй послiдовностi:

     1) зараховуються автоматично на пiдставi оформлених належним чином митних декларацiй у розрiзi платникiв податку та умов оподаткування пального або спирту етилового за кожним кодом товарної пiдкатегорiї згiдно з УКТ ЗЕД;

     2) розподiляються мiж акцизними складами пересувними, що використовуються пiд час такого ввезення, на пiдставi акцизних накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрi акцизних накладних, складених платником податку - розпорядником таких акцизних складiв пересувних.

     Ведення облiку обсягiв пального або спирту етилового у системi електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального та спирту етилового здiйснює центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику.

     Одиницею облiку обсягiв пального в системi електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального та спирту етилового є лiтри, приведенi до температури 15°C, - для пального та декалiтри 100-вiдсоткового спирту, приведенi до температури 20°C, - для спирту етилового. При цьому вiдпущенi лiтри в мiсцях роздрiбної торгiвлi пальним, на якi отримано лiцензiю на право роздрiбної торгiвлi пальним, для цiлей цього роздiлу вважаються як лiтри, приведенi до температури 15°C. Такi одиницi облiку для пального та спирту етилового повиннi використовуватися в первинних бухгалтерських документах, акцизних накладних / розрахунках коригування до акцизних накладних, декларацiї з акцизного податку.

     Система електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального та спирту етилового забезпечує автоматичний облiк у розрiзi платникiв податку - розпорядникiв акцизних складiв / акцизних складiв пересувних за кожним кодом товарної пiдкатегорiї згiдно з УКТ ЗЕД:

     обсягiв пального або спирту етилового в розрiзi акцизних складiв / акцизних складiв пересувних, що мiстяться у виданих та отриманих акцизних накладних та розрахунках коригування, зареєстрованих в Єдиному реєстрi акцизних накладних;

     обсягiв пального або спирту етилового, виробленого на митнiй територiї України або ввезеного на митну територiю України, з яких сплачено акцизний податок, якi оподатковуються на умовах, встановлених статтею 229 цього Кодексу, не пiдлягають оподаткуванню або звiльняються вiд оподаткування в розрiзi акцизних складiв / акцизних складiв пересувних;

     обсягiв пального або спирту етилового, на якi платники податку зареєстрували заявки на поповнення обсягiв залишку пального або спирту етилового за рахунок коштiв, сплачених до бюджету, в системi електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального та спирту етилового в розрiзi акцизних складiв / акцизних складiв пересувних;

     сум сплаченого акцизного податку, за рахунок яких платники податку можуть зареєструвати заявки на поповнення обсягiв залишку пального та спирту етилового;

     обсягiв залишкiв пального або спирту етилового в розрiзi акцизних складiв / акцизних складiв пересувних, на якi платники податку мають право зареєструвати акцизнi накладнi та розрахунки коригування в Єдиному реєстрi акцизних накладних.

     Система електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального та спирту етилового працює постiйно (24 години щоденно), крiм часу, необхiдного для її технiчного обслуговування.

     Технiчне обслуговування системи електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального та спирту етилового проводиться у часовi промiжки з незначною кiлькiстю звернень до неї платникiв акцизного податку.

     Iнформацiя про запланований час технiчного обслуговування системи електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального та спирту етилового розмiщується на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику, не пiзнiше нiж за 24 години до початку проведення технiчного обслуговування.

     Порядок електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального та спирту етилового та реєстрацiї платникiв податкiв - розпорядникiв акцизних складiв / акцизних складiв пересувних, акцизних складiв / акцизних складiв пересувних у системi електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального та спирту етилового встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     3) пункт 232.2 пiсля слова "пального" доповнити словами "та спирту етилового";

     4) у пунктi 232.3:

     в абзацi першому слово "пального" замiнити словами "пального або спирту етилового";

     абзац другий доповнити символами та словами " - SАМитнЕкспорт";

     абзац четвертий викласти в такiй редакцiї:

     "SАНаклОтр - загальний обсяг пального або спирту етилового за отриманими платником податку акцизними накладними, зареєстрованими в Єдиному реєстрi акцизних накладних, що пiдтверджено другим примiрником акцизної накладної, зареєстрованим в Єдиному реєстрi акцизних накладних, та розрахунками коригування до таких акцизних накладних, зареєстрованими в Єдиному реєстрi акцизних накладних";

     в абзацi п'ятому слово "пального" замiнити словами "пального або спирту етилового" та доповнити словами i цифрами "або який оподатковується на умовах, встановлених статтею 229 цього Кодексу";

     абзаци шостий i сьомий викласти в такiй редакцiї:

     "SЗаявкиПоповн - загальний обсяг пального або спирту етилового за оформленими та зареєстрованими в системi електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального та спирту етилового заявками на поповнення обсягу залишку пального або спирту етилового, iз списанням з облiкових карток грошових коштiв акцизного податку, сплаченого до бюджету, що дорiвнюють сумi акцизного податку для вiдповiдного обсягу пального або спирту етилового;

     SКоригЗаявкиПоповн - загальний обсяг пального або спирту етилового за оформленими та зареєстрованими в системi електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального та спирту етилового коригуваннями до заявок на поповнення обсягу залишку пального або спирту етилового, за якими зменшується попередньо збiльшений обсяг залишку пального або спирту етилового";

     в абзацi восьмому слово "пального" замiнити словами "пального або спирту етилового";

     в абзацi дев'ятому:

     пiсля слова "пального" доповнити словами "або спирту етилового";

     доповнити абзац словами:

     "зазначений в акцизнiй накладнiй / розрахунку коригування, зареєстрованiй в Єдиному реєстрi акцизних накладних";

     пiсля абзацу дев'ятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "SАМитнЕкспорт - загальний обсяг пального або спирту етилового, вивезеного за межi митної територiї України, оформленого належним чином митними декларацiями, на який складенi акцизнi накладнi, зареєстрованi в Єдиному реєстрi акцизних накладних".

     У зв'язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим;

     в абзацi одинадцятому слово "пального" замiнити словами "пального або спирту етилового";

     доповнити абзацами дванадцятим - сiмнадцятим такого змiсту:

     "Змiна показника SАНаклВид вiдбувається у день реєстрацiї акцизної накладної в Єдиному реєстрi акцизних накладних, а змiна показника SАНаклОтр - у день реєстрацiї другого примiрника акцизної накладної (при ввезеннi пального або спирту етилового на митну територiю України - у день реєстрацiї першого примiрника акцизної накладної) в Єдиному реєстрi акцизних накладних.

     При реалiзацiї пального або спирту етилового з акцизного складу до iншого акцизного складу з використанням акцизного складу пересувного, у разi якщо до реалiзацiї пального або спирту етилового такий iнший акцизний склад уже вiдомий:

     у день реєстрацiї в Єдиному реєстрi акцизних накладних першого примiрника акцизної накладної здiйснюється змiна показника SАНаклВид по акцизному складу;

     у день реєстрацiї в Єдиному реєстрi акцизних накладних другого примiрника акцизної накладної здiйснюється змiна показника SАНаклОтр по такому iншому акцизному складу;

     показники SАНаклОтр та SАНаклВид по акцизному складу пересувному не змiнюються.

     На обсяги пального, що реалiзується з акцизного складу, який є мiсцем роздрiбної торгiвлi пальним, на яке отримано лiцензiю на право роздрiбної торгiвлi пальним, через паливороздавальнi або оливороздавальнi колонки, платнику податку - отримувачу пального, змiна показника SАНаклОтр у такого платника податку - отримувача пального не вiдбувається";

     5) у пунктi 232.4:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "232.4. Порядок реєстрацiї заявок на поповнення обсягу залишку пального або спирту етилового в системi електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального та спирту етилового";

     у пiдпунктi 232.4.1:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "232.4.1. Заявки на поповнення обсягу залишку пального або спирту етилового в системi електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального та спирту етилового повиннi мiстити такi обов'язковi поля (реквiзити)";

     пiдпункти "в", "г" i "д" доповнити словами "або спирту етилового";

     у пiдпунктi "е" слова i цифри "приведених до t 15°C" замiнити словами i цифрами "приведених до температури 15°C, або спирту етилового в декалiтрах 100-вiдсоткового спирту, приведених до температури 20°C", а пiсля слiв "реалiзацiї пального" доповнити словами "та спирту етилового";

     пiдпункти "є" i "з" викласти в такiй редакцiї:

     "є) ставка акцизного податку на вiдповiдне пальне або спирт етиловий, встановлена на дату реалiзацiї пального або спирту етилового";

     "з) сума акцизного податку за кожним кодом товарної пiдкатегорiї згiдно з УКТ ЗЕД, розрахованого за ставкою акцизного податку, передбаченою пiдпунктами 215.3.1 або 215.3.4 пункту 215.3 статтi 215 цього Кодексу, та обсягами пального або спирту етилового, що мiстяться в таких заявках (крiм заявок на поповнення обсягу залишку пального або спирту етилового, що вiдвантажується на умовах, встановлених статтею 229 цього Кодексу, не пiдлягає оподаткуванню або звiльняється вiд оподаткування)";

     у пiдпунктi "и" слово "пального" замiнити словами "пального або спирту етилового";

     доповнити пiдпунктами "i" та "ї" такого змiсту:

     "i) ознака умов оподаткування пального або спирту етилового;

     ї) унiфiкований номер акцизного складу в системi електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального та спирту етилового, на якому виникає потреба поповнити обсяги залишкiв пального або спирту етилового";

     у пiдпунктi 232.4.2:

     абзац перший замiнити трьома новими абзацами такого змiсту:

     "232.4.2. У разi якщо у платника акцизного податку виникає потреба поповнити обсяги залишкiв пального або спирту етилового в системi електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального та спирту етилового, вiн може зареєструвати заявку на поповнення обсягу залишку пального або спирту етилового за умови:

     наявностi на облiковiй картцi сум коштiв сплаченого акцизного податку, не менше нiж сума акцизного податку, розрахованого з обсягу пального або спирту етилового у такiй заявцi, - для обсягiв пального або спирту етилового, що оподатковуються акцизним податком;

     без наявностi на облiковiй картцi сум коштiв сплаченого акцизного податку - для обсягiв пального або спирту етилового, що оподатковуються на умовах, встановлених статтею 229 цього Кодексу, або не пiдлягають оподаткуванню, або звiльняються вiд оподаткування".

     У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим;

     абзац четвертий пiсля слова "пального" доповнити словами "та спирту етилового";

     у пiдпунктах 232.4.3 i 232.4.4 слово "пального" та "пальне" замiнити вiдповiдно словами "пального або спирту етилового" та "пальне або спирт етиловий";

     пiдпункт 232.4.5 викласти в такiй редакцiї:

     "232.4.5. Форма та порядок заповнення заявки на поповнення обсягу залишку пального або спирту етилового та коригування до заявок на поповнення обсягу залишку пального або спирту етилового в системi електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального та спирту етилового затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику".

     46. Роздiл VI доповнити статтею 233 такого змiсту:

     "Стаття 233. Зiставлення показникiв обсягiв обiгу та залишкiв пального, показникiв обсягiв обiгу спирту етилового

     233.1. Для перевiрки повноти декларування та сплати акцизного податку платниками податку з обсягiв ввезеного на митну територiю України, виробленого та реалiзованого на митнiй територiї України пального або спирту етилового здiйснюється автоматичне зiставлення показникiв обсягiв обiгу та залишкiв пального, показникiв обсягiв обiгу спирту етилового (далi - зiставлення).

     233.2. Зiставлення здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику, у порядку, затвердженому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     233.3. При зiставленнi здiйснюється порiвняння показникiв iз системи електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального та спирту етилового з показниками Єдиного державного реєстру витратомiрiв-лiчильникiв та рiвнемiрiв-лiчильникiв рiвня пального у резервуарi щодо обсягiв обiгу та залишкiв пального у розрiзi кодiв згiдно з УКТ ЗЕД (крiм скрапленого газу (пропану або сумiшi пропану з бутаном), iнших газiв, бутану, iзобутану, на якi встановлено однаковi ставки акцизного податку, для яких обсяги обiгу та залишкiв пального пiдсумовуються та зiставляються загальним пiдсумком), акцизних складiв та розпорядникiв акцизних складiв.

     При зiставленнi допускаються розбiжностi не бiльше нiж на 5 вiдсоткiв обсягу обiгу або залишкiв пального (для скрапленого газу (пропану або сумiшi пропану з бутаном), iнших газiв, бутану, iзобутану, на якi встановлено однаковi ставки акцизного податку, - не бiльше нiж на 15 вiдсоткiв) чи не бiльше нiж на 2 вiдсотки об'єму вiдповiдного резервуара.

     233.4. При зiставленнi здiйснюється порiвняння показникiв iз системи електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального та спирту етилового та показникiв Єдиного державного реєстру витратомiрiв-лiчильникiв обсягу виробленого спирту етилового щодо обсягiв обiгу спирту етилового у розрiзi кодiв згiдно з УКТ ЗЕД, акцизних складiв та розпорядникiв акцизних складiв".

     47. Статтю 240 доповнити пунктом 240.7 такого змiсту:

     "240.7. Не є платниками податку за викиди двоокису вуглецю суб'єкти, зазначенi у пунктi 240.1 цiєї статтi, якими здiйснюються такi викиди в обсязi не бiльше 500 тонн за рiк.

     У разi якщо рiчний обсяг викидiв двоокису вуглецю перевищує 500 тонн за рiк, суб'єкти зобов'язанi зареєструватися платниками податку у податковому (звiтному) перiодi, в якому вiдбулося таке перевищення. Такi платники зобов'язанi скласти та подати податкову звiтнiсть, нарахувати та сплатити податок за податковий (звiтний) перiод, у якому вiдбулося таке перевищення, у порядку, передбаченому цим Кодексом".

     48. Статтю 242 доповнити пунктом 242.4 такого змiсту:

     "242.4. База оподаткування податком за викиди двоокису вуглецю за результатами податкового (звiтного) року зменшується на обсяг таких викидiв у розмiрi 500 тонн за рiк".

     49. У пунктi 243.4 статтi 243 цифри та слова "0,41 гривнi" замiнити цифрами та словами "10,00 гривень".

     50. У статтi 252:

     пункт 252.4 доповнити пiдпунктом 252.4.9 такого змiсту:

     "252.4.9. урановмiснi кориснi копалини, видобутi на стадiї геологiчного вивчення на пiдставi спецiальних дозволiв, отриманих пiсля 1 сiчня 2018 року";

     у пунктi 252.20:

     1) слова i цифри:

"нафта:  
з покладiв, якi повнiстю або частково залягають на глибинi до 5000 метрiв 29,00
з покладiв, якi повнiстю залягають на глибинi понад 5000 метрiв 14,00
Конденсат:  
з покладiв, якi повнiстю або частково залягають на глибинi до 5000 метрiв 45,00
з покладiв, якi повнiстю залягають на глибинi понад 5000 метрiв 21,00"

     замiнити словами i цифрами:

"нафта:  
з покладiв, якi повнiстю або частково залягають на глибинi до 5000 метрiв 31,00
з покладiв, якi повнiстю залягають на глибинi понад 5000 метрiв 16,00
Конденсат:  
з покладiв, якi повнiстю або частково залягають на глибинi до 5000 метрiв 31,00
з покладiв, якi повнiстю залягають на глибинi понад 5000 метрiв 16,00";

     2) включити примiтку "1" такого змiсту:

     "1) З 1 сiчня 2019 року до 31 грудня 2019 року (включно) до ставки рентної плати за користування надрами для видобування залiзної руди застосовується коефiцiєнт 1,1".

     51. Пункт 256.3 статтi 256 викласти в такiй редакцiї:

     "256.3. Ставки рентної плати за спецiальне використання лiсових ресурсiв встановлюються у таких розмiрах:

     256.3.1. за заготiвлю деревини основних лiсових порiд:

Найменування лiсової породи Розряд Ставка за 1 щiльний куб. метр деревини, гривень
дiлової (без кори) дров'яної (з корою)
великої середньої дрiбної
Перший пояс лiсiв
Сосна
  1 463,80 296,63 114,06 11,76
  2 329,61 211,88 82,38 8,99
  3 266,03 171,35 66,08 7,20
  4 200,06 127,16 48,90 5,42
  5 131,82 84,69 32,61 3,65
Модрина
  1 208,35 176,55 68,79 15,32
  2 150,08 127,16 48,90 11,76
  3 118,40 102,35 38,93 8,99
  4 88,29 75,99 28,98 6,35
  5 60,00 51,23 19,92 4,55
Ялина, ялиця
  1 411,21 350,63 134,46 15,56
  2 305,22 259,88 100,88 10,29
  3 244,79 209,43 80,16 9,06
  4 184,20 156,44 59,51 6,50
  5 123,65 103,44 40,16 5,19
Дуб (крiм дуба коркового)
  1 1216,88 584,75 194,70 19,92
  2 872,87 419,66 139,41 14,51
  3 699,03 334,04 112,28 11,76
  4 525,11 252,65 84,23 8,18
  5 344,06 167,03 56,12 6,35
Ясен, клен (крiм явора)
  1 456,35 389,79 194,70 19,92
  2 327,27 279,78 139,41 14,51
  3 262,11 222,75 112,28 11,76
  4 196,88 168,44 84,23 8,18
  5 129,05 111,41 56,12 6,35
Бук
  1 877,29 564,32 188,36 17,18
  2 624,77 401,42 134,04 11,76
  3 502,47 321,92 107,76 9,98
  4 377,54 240,35 80,58 7,20
  5 252,65 160,95 53,46 4,55
Береза, вiльха чорна, граб звичайний, в'яз, липа
  1 67,91 58,43 43,46 15,32
  2 47,49 40,77 31,29 11,76
  3 38,03 33,98 25,79 8,99
  4 28,49 24,50 19,01 6,35
  5 19,01 16,31 12,20 4,55
Осика, вiльха сiра, тополя
  1 39,32 33,98 25,79 10,89
  2 28,49 24,50 17,66 7,20
  3 23,13 19,01 15,02 6,35
  4 17,66 15,02 10,89 4,55
  5 10,89 9,48 6,84 1,79
Другий пояс лiсiв
Сосна
  1 395,46 252,54 96,89 9,98
  2 280,11 180,14 69,71 7,20
  3 223,61 144,75 56,12 6,35
  4 169,46 107,76 41,64 4,55
  5 113,04 72,41 28,10 2,72
Модрина
  1 178,40 153,65 58,82 14,51
  2 128,94 109,52 41,64 9,98
  3 102,35 86,54 33,47 8,18
  4 75,99 65,39 25,31 6,35
  5 51,23 44,21 17,18 3,65
Ялина, ялиця
  1 363,17 310,34 119,00 12,84
  2 259,88 221,90 85,34 9,06
  3 206,81 176,55 68,55 7,74
  4 156,44 133,77 51,69 6,50
  5 103,28 88,35 33,59 3,87
Дуб (крiм дуба коркового)
  1 1035,77 499,13 166,53 16,31
  2 742,44 356,57 118,61 11,76
  3 590,37 285,26 94,11 8,99
  4 441,83 211,88 71,61 7,20
  5 296,94 142,55 47,99 4,55
Ясен, клен (крiм явора)
  1 388,44 332,75 166,53 16,31
  2 278,43 237,65 118,61 11,76
  3 221,36 190,14 94,11 8,99
  4 165,72 141,23 71,61 7,20
  5 111,41 95,10 47,99 4,55
Бук
  1 746,96 478,76 159,35 14,51
  2 532,37 340,28 114,06 9,98
  3 426,50 273,02 91,47 8,18
  4 320,46 203,69 68,79 6,35
  5 214,59 136,53 45,35 4,55
Береза, вiльха чорна, граб звичайний, в'яз, липа
  1 55,62 47,49 36,68 13,59
  2 40,77 35,27 25,79 9,98
  3 32,61 27,20 21,72 7,20
  4 24,50 21,72 15,02 6,35
  5 16,31 13,59 10,89 3,65
Осика, вiльха сiра, тополя
  1 33,98 29,84 21,72 8,99
  2 24,50 21,72 15,02 6,35
  3 19,01 17,66 13,59 5,42
  4 15,02 12,20 9,48 4,55
  5 9,48 9,48 6,84 2,72;

     256.3.2. за заготiвлю деревини неосновних лiсових порiд:

Найменування лiсової породи Розряд Ставка за 1 щiльний куб. метр деревини, гривень
дiлової (без кори) дров'яної (з корою)
великої середньої дрiбної
Перший пояс лiсiв
Самшит
  1 2140,44 1829,34 914,46 19,92
  2 1529,21 1306,50 653,69 14,51
  3 1223,63 1045,74 522,41 11,76
  4 918,09 783,60 392,04 8,18
  5 611,18 522,90 261,65 6,35
Бархат, горiх
  1 1333,64 1140,83 570,41 19,92
  2 953,46 814,86 407,43 14,51
  3 761,94 651,90 325,98 11,76
  4 571,76 488,93 245,34 8,18
  5 381,60 325,98 162,96 6,35
Груша, кизил, явiр
  1 1070,21 915,39 457,26 19,92
  2 764,60 653,21 326,91 14,51
  3 611,18 522,90 261,65 11,76
  4 459,05 392,54 196,47 8,18
  5 305,60 262,11 131,28 6,35
Абрикос, вишня, ялiвець, облiпиха, слива (крiм терну), черешня, шовковиця, яблуня
  1 799,91 683,15 341,34 19,92
  2 571,76 487,64 243,50 14,51
  3 456,35 389,79 194,70 11,76
  4 343,64 291,98 145,80 8,18
  5 228,17 195,57 97,82 6,35
Каштан, дуб корковий
  1 666,84 570,41 285,26 19,92
  2 476,70 407,43 203,69 14,51
  3 381,60 325,98 162,96 11,76
  4 286,61 244,46 122,27 8,18
  5 190,14 162,96 82,38 6,35
Барбарис, гледичiя, кипарис, шипшина
  1 535,08 456,35 229,10 19,92
  2 381,60 325,98 162,96 14,51
  3 304,22 260,78 130,37 11,76
  4 228,17 195,57 97,82 8,18
  5 153,42 131,75 66,08 6,35
Акацiя, бруслина, бирючина, глiд, граб схiдний, тамарикс, калина, крушина, лiщина, горобина, бузок, скумпiя, свидина, терен, черемха
  1 400,71 342,23 171,09 19,92
  2 286,61 244,46 122,27 14,51
  3 228,17 195,57 97,82 11,76
  4 172,56 146,66 74,25 8,18
  5 115,47 97,82 48,90 6,35
Верба, чагарники (крiм зазначених в iнших позицiях)
  1 133,08 114,06 57,08 10,89
  2 95,10 81,51 40,77 7,20
  3 76,04 65,21 32,61 6,35
  4 57,08 48,90 24,50 4,55
  5 38,03 32,61 16,31 3,65
Другий пояс лiсiв
Самшит
  1 1813,05 1549,58 775,05 16,31
  2 1294,26 1106,88 553,23 11,76
  3 1036,26 885,48 443,67 8,99
  4 776,79 664,13 332,27 7,20
  5 518,76 442,76 221,84 4,55
Бархат, горiх
  1 1135,37 971,04 485,31 16,31
  2 810,74 693,96 346,77 11,76
  3 649,14 554,16 277,08 8,99
  4 486,18 418,31 207,32 7,20
  5 324,56 278,43 138,53 4,55
Груша, кизил, явiр
  1 905,85 774,12 387,51 16,31
  2 647,84 552,74 277,08 11,76
  3 518,76 442,76 221,84 8,99
  4 388,44 332,75 166,53 7,20
  5 259,47 221,36 110,43 4,55
Абрикос, вишня, ялiвець, облiпиха, слива (крiм терну), черешня, шовковиця, яблуня
  1 681,80 581,27 291,59 16,31
  2 486,18 415,55 207,32 11,76
  3 388,44 332,75 166,53 8,99
  4 291,98 249,83 124,95 7,20
  5 194,21 165,72 83,30 4,55
Каштан, дуб корковий
  1 567,74 486,18 243,50 16,31
  2 406,07 347,70 173,85 11,76
  3 324,56 278,43 138,53 8,99
  4 243,17 207,81 104,10 7,20
  5 161,61 138,53 69,71 4,55
Барбарис, гледичiя, кипарис, шипшина
  1 453,63 387,08 193,74 16,31
  2 323,27 277,08 137,63 11,76
  3 259,47 221,36 110,43 8,99
  4 194,21 165,72 83,30 7,20
  5 129,05 111,41 55,29 4,55
Акацiя, бруслина, бирючина, глiд, граб схiдний, тамарикс, калина, крушина, лiщина, горобина, бузок, скумпiя, свидина, терен, черемха
  1 340,88 290,63 145,80 16,31
  2 243,17 207,81 104,10 11,76
  3 194,21 165,72 83,30 8,99
  4 145,37 124,95 62,45 7,20
  5 97,82 82,80 41,64 4,55
Верба, чагарники (крiм зазначених в iнших позицiях)
  1 112,71 96,39 47,99 8,99
  2 81,51 69,26 34,44 6,35
  3 65,21 55,62 28,10 5,42
  4 48,90 42,09 20,85 4,55
  5 32,61 27,20 14,51 2,72

".

     52. Пiдпункт "ж" пiдпункту 266.2.2 пункту 266.2 статтi 266 викласти в такiй редакцiї:

     "ж) будiвлi, споруди сiльськогосподарських товаровиробникiв (юридичних та фiзичних осiб), вiднесенi до класу "Будiвлi сiльськогосподарського призначення, лiсiвництва та рибного господарства" (код 1271) Державного класифiкатора будiвель та споруд ДК 018-2000, та не здаються їх власниками в оренду, лiзинг, позичку".

     53. У статтi 268:

     1) у пунктi 268.2:

     в абзацi першому пiдпункту 268.2.1 слова "та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночiвлi) iз зобов'язанням залишити мiсце перебування в зазначений строк" замiнити словами та цифрами "та тимчасово розмiщуються у мiсцях проживання (ночiвлi), визначених пiдпунктом 268.5.1 пункту 268.5 цiєї статтi";

     у пiдпунктi 268.2.2:

     пiдпункт "б" викласти в такiй редакцiї:

     "б) особи визначенi пiдпунктом "в" пiдпункту 14.1.213 пункту 14.1 статтi 14 цього Кодексу, якi прибули у вiдрядження або тимчасово розмiщуються у мiсцях проживання (ночiвлi), визначених пiдпунктом "б" пiдпункту 268.5.1 пункту 268.5 цiєї статтi, що належать фiзичним особам на правi власностi або на правi користування за договором найму";

     доповнити пiдпунктом "ж" такого змiсту:

     "ж) члени сiм'ї фiзичної особи першого та/або другого ступеня спорiднення, визначенi вiдповiдно до пiдпункту 14.1.263 пункту 14.1 статтi 14 цього Кодексу, якi тимчасово розмiщуються такою фiзичною особою у мiсцях проживання (ночiвлi), визначених пiдпунктом "б" пiдпункту 268.5.1 пункту 268.5 цiєї статтi, що належать їй на правi власностi або на правi користування за договором найму";

     2) пункти 268.3 - 268.6 викласти в такiй редакцiї:

     "268.3. Ставка збору

     268.3.1. Ставка збору встановлюється за рiшенням вiдповiдної сiльської, селищної, мiської ради або ради об'єднаної територiальної громади, що створена згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад, за кожну добу тимчасового розмiщення особи у мiсцях проживання (ночiвлi), визначених пiдпунктом 268.5.1 пункту 268.5 цiєї статтi, у розмiрi до 0,5 вiдсотка - для внутрiшнього туризму та до 5 вiдсоткiв - для в'їзного туризму вiд розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 1 сiчня звiтного (податкового) року, для однiєї особи за одну добу тимчасового розмiщення.

     268.4. База справляння збору

     268.4.1. Базою справляння збору є загальна кiлькiсть дiб тимчасового розмiщення у мiсцях проживання (ночiвлi), визначених пiдпунктом 268.5.1 пункту 268.5 цiєї статтi.

     268.5. Податковi агенти та мiсця проживання (ночiвлi)

     268.5.1. Згiдно з рiшенням сiльської, селищної, мiської ради або ради об'єднаної територiальної громади, що створена згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад, справляння збору може здiйснюватися з тимчасового розмiщення у таких мiсцях проживання (ночiвлi):

     а) готелi, кемпiнги, мотелi, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки вiдпочинку, туристичнi бази, гiрськi притулки, табори для вiдпочинку, пансiонати та iншi заклади готельного типу, санаторно-курортнi заклади;

     б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кiмната, садовий будинок, дачний будинок, будь-якi iншi об'єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночiвлi).

     268.5.2. Згiдно з рiшенням сiльської, селищної, мiської ради або ради об'єднаної територiальної громади, що створена згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад, справляння збору може здiйснюватися такими податковими агентами:

     а) юридичними особами, фiлiями, вiддiленнями, iншими вiдокремленими пiдроздiлами юридичних осiб згiдно з пiдпунктом 268.7.2 пункту 268.7 цiєї статтi, фiзичними особами - пiдприємцями, якi надають послуги з тимчасового розмiщення осiб у мiсцях проживання (ночiвлi), визначених пiдпунктом 268.5.1 цiєї статтi;

     б) квартирно-посередницькими органiзацiями, якi направляють неорганiзованих осiб з метою їх тимчасового розмiщення у мiсцях проживання (ночiвлi), визначених пiдпунктом "б" пiдпункту 268.5.1 пункту 268.5 цiєї статтi, що належать фiзичним особам на правi власностi або на правi користування за договором найму;

     в) юридичними особами, якi уповноважуються сiльською, селищною, мiською радою або радою об'єднаної територiальної громади, що створена згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад, справляти збiр на умовах договору, укладеного з вiдповiдною радою.

     Перелiк податкових агентiв та iнформацiя про них розмiщуються та оприлюднюються на офiцiйному веб-сайтi сiльської, селищної, мiської ради або ради об'єднаної територiальної громади, що створена згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад.

     268.6. Особливостi справляння збору

     268.6.1. Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим розмiщенням у мiсцях проживання (ночiвлi) податковим агентам, якi справляють збiр за ставками, у мiсцях справляння збору та з дотриманням iнших вимог, визначених рiшенням вiдповiдної сiльської, селищної, мiської ради або ради об'єднаної територiальної громади, що створена згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад.

     За один i той самий перiод перебування платника збору на територiї однiєї адмiнiстративно-територiальної одиницi, на якiй встановлено туристичний збiр, повторне справляння збору, вже сплаченого таким платником збору, не допускається.

     268.6.2. Особа здiйснює тимчасове розмiщення платника збору у мiсцях проживання (ночiвлi), що належать такiй особi на правi власностi або на правi користування, виключно за наявностi у платника збору документа, що пiдтверджує сплату ним туристичного збору вiдповiдно до цього Кодексу та рiшення вiдповiдної сiльської, селищної, мiської ради або ради об'єднаної територiальної громади, що створена згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад.

     268.6.3. У разi дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний збiр, територiї адмiнiстративно-територiальної одиницi, на якiй встановлено туристичний збiр, сума надмiрно сплаченого збору пiдлягає поверненню такiй особi у встановленому цим Кодексом порядку";

     3) у пунктi 268.7:

     пiдпункт 268.7.1 викласти в такiй редакцiї:

     "268.7.1. Податковi агенти сплачують збiр за своїм мiсцезнаходженням щоквартально, у визначений для квартального звiтного (податкового) перiоду строк та вiдповiдно до податкової декларацiї за звiтний (податковий) квартал, або авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного мiсяця (у лютому - до 28 (29) включно) на пiдставi рiшення вiдповiдної сiльської, селищної, мiської ради або ради об'єднаної територiальної громади, що створена згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад.

     Податковi агенти, якi сплачують збiр авансовими внесками, вiдображають у податковiй декларацiї за звiтний (податковий) квартал суми нарахованих щомiсячних авансових внескiв. При цьому остаточна сума збору, обчислена вiдповiдно до податкової декларацiї за звiтний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежiв), сплачується такими податковими агентами у строки, визначенi для квартального звiтного (податкового) перiоду";

     пiдпункт 268.7.2 пiсля слова "тимчасового" доповнити словами "розмiщення у мiсцях".

     54. У пунктi 271.2 статтi 271 слова "розташованих у межах населених пунктiв" виключити.

     55. Пункт 274.1 статтi 274 доповнити словами i цифрами "а для лiсових земель - не бiльше 0,1 вiдсотка вiд їх нормативної грошової оцiнки".

     56. Статтю 277 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 277. Ставки земельного податку за земельнi дiлянки, нормативну грошову оцiнку яких не проведено

     277.1. Ставка податку за земельнi дiлянки, розташованi за межами населених пунктiв або в межах населених пунктiв, встановлюється у розмiрi не бiльше 5 вiдсоткiв вiд нормативної грошової оцiнки одиницi площi рiллi по Автономнiй Республiцi Крим або по областi, а для сiльськогосподарських угiдь - не менше 0,3 вiдсотка та не бiльше 5 вiдсоткiв вiд нормативної грошової оцiнки одиницi площi рiллi по Автономнiй Республiцi Крим або по областi, а для лiсових земель - не бiльше 0,1 вiдсотка вiд нормативної грошової оцiнки площi рiллi по Автономнiй Республiцi Крим або по областi".

     57. У пунктi 284.4 статтi 284 слова "наданi для залiзниць у межах смуг вiдведення" виключити.

     58. У статтi 291:

     пiдпункт 3 пiдпункту 291.5.1 пункту 291.5 викласти в такiй редакцiї:

     "3) виробництво, експорт, iмпорт, продаж пiдакцизних товарiв (крiм роздрiбного продажу паливно-мастильних матерiалiв в ємностях до 20 лiтрiв та дiяльностi фiзичних осiб, пов'язаної з роздрiбним продажем пива, сидру, перi (без додання спирту) та столових вин)";

     пiдпункт 291.51.2 пункту 291.51 пiсля слiв "якi використовують такi виноматерiали для виробництва готової продукцiї" доповнити словами "вин виноградних, вин плодово-ягiдних та/або напоїв медових, вироблених та розлитих у споживчу тару малими виробництвами виноробної продукцiї з виноматерiалiв виключно власного виробництва (не придбаних), отриманих шляхом переробки плодiв, ягiд, винограду, меду власного виробництва".

     59. Абзац четвертий пункту 296.10 статтi 296 доповнити словами "а також лiкарських засобiв та виробiв медичного призначення".

     60. У роздiлi XX "Перехiднi положення":

     1) у пiдроздiлi 2:

     в абзацi першому пункту 23 цифри "2019" замiнити цифрами "2022";

     пункт 32 пiсля абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "8525 60 00 00, 8529 90 20 00 (тiльки для апаратури для передачi та приймання голосу, зображень та iншої iнформацiї, включаючи апаратуру для комунiкацiї в мережi дротового або бездротового зв'язку, апаратури прослуховування направленої дiї, радiостанцiй ультракороткохвильового i короткохвильового дiапазону вiйськового призначення, розвiдувально-сигнальної апаратури, їх частин i приладдя, у разi якщо постачання (закупiвля) таких товарiв здiйснюється для державних замовникiв з оборонного замовлення)".

     У зв'язку з цим абзаци сьомий - дванадцятий вважати вiдповiдно абзацами восьмим - тринадцятим;

     в абзацi першому пункту 38 цифри i слова "31 березня 2019 року" замiнити цифрами i словами "31 грудня 2020 року";

     у пунктах 44 i 45 цифри "2019" замiнити цифрами "2022", а товарну пiдкатегорiю "2703 00 00 00" виключити;

     у пунктi 64:

     цифри "2018" замiнити цифрами "2022";

     доповнити словами "а також операцiї iз ввезення на митну територiю України товарiв, зазначених у товарних пiдкатегорiях 8502 31 00 00, 8541 40 90 00, 8504 23 00 00, 8504 40 88 00 згiдно з УКТ ЗЕД";

     у пунктi 65:

     пiсля слiв "iмпорту обладнання" доповнити словами "та комплектуючих";

     доповнити новими товарними пiдкатегорiями згiдно з УКТ ЗЕД "6902 10 00 00; 6902 20 99 00; 6903 90 90 00" i "8416 20 80 00";

     абзац четвертий пiсля слiв "застави обладнання" доповнити словами "та комплектуючих";

     в абзацi п'ятому:

     у першому реченнi слова "забезпечених банкiвською гарантiєю, виданою вiдповiдно до законодавства України" замiнити словами "забезпечених вiдповiдно до роздiлу X Митного кодексу України", а слова "банку-гаранту" - словом "гаранту";

     у другому реченнi слова "Банк - гарант" замiнити словом "Гарант";

     у третьому реченнi слова "банк - гарант" замiнити словом "гарант";

     у четвертому реченнi слова "банком - гарантом" замiнити словом "гарантом", а слова "за банкiвськими гарантiями" - словами "за наданими ним гарантiями";

     у п'ятому реченнi слова "банкiвських гарантiй" замiнити словом "гарантiй", слова "банками - гарантами" - словом "гарантами", а пiсля слiв "i банкiвську дiяльнiсть" доповнити словами "Митного кодексу України, законодавства у сферi надання фiнансових послуг";

     в абзацi сьомому слова "Обладнання ввозиться" замiнити словами "обладнання та комплектуючi ввозяться";

     в абзацi одинадцятому слова "обладнання, ввезеного" замiнити словами "обладнання та комплектуючих, ввезених";

     доповнити пунктами 68 i 69 такого змiсту:

     "68. Установити, що з 1 сiчня 2019 року по 30 червня 2019 року не є об'єктом оподаткування податком на додану вартiсть операцiї з ввезення на митну територiю України товарiв, сумарна фактурна вартiсть яких не перевищує еквiвалент 150 євро для одного одержувача - фiзичної особи в однiй депешi вiд одного вiдправника у мiжнародних поштових вiдправленнях або в одному вантажi експрес-перевiзника вiд одного вiдправника у мiжнародних експрес-вiдправленнях.

     З 1 сiчня 2019 року по 31 грудня 2020 року норми пункту 180.21 статтi 180 та пiдпунктiв 191.1.3 i 191.1.4 пункту 191.1 статтi 191 цього Кодексу не застосовуються.

     З 1 липня 2019 року по 31 грудня 2020 року нарахування та сплата податку на додану вартiсть у разi ввезення на митну територiю України товарiв у мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях, сумарна фактурна вартiсть яких перевищує еквiвалент 100 євро для одного одержувача - фiзичної особи в однiй депешi вiд одного вiдправника у мiжнародних поштових вiдправленнях або в одному вантажi експрес-перевiзника вiд одного вiдправника у мiжнародних експрес-вiдправленнях, здiйснюються у порядку нарахування та сплати податку на додану вартiсть, визначеному Митним кодексом України при ввезеннi на митну територiю України товарiв у мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях, сумарна фактурна вартiсть яких перевищує еквiвалент 150 євро для одного одержувача - фiзичної особи в однiй депешi вiд одного вiдправника у мiжнародних поштових вiдправленнях або в одному вантажi експрес-перевiзника вiд одного вiдправника у мiжнародних експрес-вiдправленнях.

     69. Тимчасово, до 1 квiтня 2019 року, податковi зобов'язання з податку на додану вартiсть, що виникли у постачальника електричної енергiї на дату отримання вiд покупця попередньої оплати за електричну енергiю, фактичне постачання якої здiйснюватиметься новим постачальником електричної енергiї, у тому числi постачальником унiверсальних послуг, пiдлягають коригуванню на дату перерахування постачальником електричної енергiї грошових коштiв, отриманих вiд покупця як попередня оплата, новому постачальнику електричної енергiї на пiдставi розрахунку коригування до податкової накладної, складеного та зареєстрованого в Єдиному реєстрi податкових накладних в загальному порядку, визначеному цим Кодексом";

     2) абзац третiй пункту 43 пiдроздiлу 4 викласти в такiй редакцiї:

     "основнi засоби введенi в експлуатацiю в межах одного з податкових (звiтних) перiодiв з 1 сiчня 2017 року по 31 грудня 2019 року";

     3) у пiдроздiлi 5:

     пункт 10 доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "Установити, що з 1 липня 2019 року до суми овердрафту застосовується коефiцiєнт у розмiрi 1,2";

     пункти 12 i 17 викласти в такiй редакцiї:

     "12. Розпорядники акцизних складiв вiдповiдно до вимог цього Кодексу зобов'язанi обладнати акцизнi склади витратомiрами-лiчильниками та/або рiвнемiрами-лiчильниками та зареєструвати їх в Єдиному державному реєстрi витратомiрiв-лiчильникiв та рiвнемiрiв-лiчильникiв рiвня пального у резервуарi в такi строки:

     акцизний склад, де розташовано резервуари, загальна мiсткiсть яких перевищує 20000 куб. метрiв, - не пiзнiше 1 липня 2019 року;

     акцизний склад, де розташовано резервуари, загальна мiсткiсть яких перевищує 1000 куб. метрiв, але не перевищує 20000 куб. метрiв, - не пiзнiше 1 жовтня 2019 року;

     акцизний склад, де розташовано резервуари, загальна мiсткiсть яких не перевищує 1000 куб. метрiв, - не пiзнiше 1 сiчня 2020 року";

     "17. Тимчасово, з 1 сiчня 2019 року до 31 грудня 2024 року (включно), встановити ставки акцизного податку на такi товари:

     1) тютюновi вироби, тютюн та промисловi замiнники тютюну:

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Одиниця вимiру Ставки податку
з 1 сiчня 2019 року по 30 червня 2019 року з 1 липня 2019 року по 31 грудня 2019 року з 1 сiчня 2020 року по 31 грудня 2020 року з 1 сiчня 2021 року по 31 грудня 2021 року
2401 Тютюнова сировина
Тютюновi вiдходи
гривень за 1 кiлограм (нетто)* 871,38 949,8 1139,76 1367,71
2402 10 00 00 Сигари, включаючи сигари з вiдрiзаними кiнцями, та сигарили (тонкi сигари), з вмiстом тютюну гривень за 1 кiлограм (нетто)* 871,38 949,8 1139,76 1367,71
2402 20 90 10 Сигарети без фiльтра, цигарки гривень за 1000 штук 693,58 756 907,2 1088,64
2402 20 90 20 Сигарети з фiльтром гривень за 1000 штук 693,58 756 907,2 1088,64
2403 Тютюн та замiнники тютюну, iншi, промислового виробництва; тютюн "гомогенiзований" або "вiдновлений"; тютюновi екстракти та есенцiї гривень за 1 кiлограм (нетто)* 871,38 949,8 1139,76 1367,71

 

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Одиниця вимiру Ставки податку
з 1 сiчня 2022 року по 31 грудня 2022 року з 1 сiчня 2023 року по 31 грудня 2023 року з 1 сiчня 2024 року по 31 грудня 2024 року
2401 Тютюнова сировина
Тютюновi вiдходи
гривень за 1 кiлограм (нетто)* 1641,26 1969,51 2363,4
2402 10 00 00 Сигари, включаючи сигари з вiдрiзаними кiнцями, та сигарили (тонкi сигари), з вмiстом тютюну гривень за 1 кiлограм (нетто)* 1641,26 1969,51 2363,4
2402 20 90 10 Сигарети без фiльтра, цигарки гривень за 1000 штук 1306,37 1567,64 1881,17
2402 20 90 20 Сигарети з фiльтром гривень за 1000 штук 1306,37 1567,64 1881,17
2403 Тютюн та замiнники тютюну, iншi, промислового виробництва; тютюн "гомогенiзований" або "вiдновлений"; тютюновi екстракти та есенцiї гривень за 1 кiлограм (нетто)* 1641,26 1969,51 2363,40;

 

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Одиниця вимiру Ставки податку
2402 20 90 10 Сигарети без фiльтра, цигарки вiдсоткiв 12
2402 20 90 20 Сигарети з фiльтром вiдсоткiв 12;

     2) мiнiмальне акцизне податкове зобов'язання iз сплати акцизного податку з тютюнових виробiв:

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Одиниця вимiру Ставки податку
з 1 сiчня 2019 року по 30 червня 2019 року з 1 липня 2019 року по 31 грудня 2019 року з 1 сiчня 2020 року по 31 грудня 2020 року з 1 сiчня 2021 року по 31 грудня 2021 року
2402 20 90 10 Сигарети без фiльтра, цигарки гривень за 1000 штук 927,84 1011,35 1213,61 1456,33
2402 20 90 20 Сигарети з фiльтром гривень за 1000 штук 927,84 1011,35 1213,61 1456,33

 

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Одиниця вимiру Ставки податку
з 1 сiчня 2022 року по 31 грудня 2022 року з 1 сiчня 2023 року по 31 грудня 2023 року з 1 сiчня 2024 року по 31 грудня 2024 року
2402 20 90 10 Сигарети без фiльтра, цигарки гривень за 1000 штук 1747,6 2097,12 2516,54
2402 20 90 20 Сигарети з фiльтром гривень за 1000 штук 1747,6 2097,12 2516,54

";

     у пунктi 18:

     в абзацi другому слово "сiчня" замiнити словом "липня";

     в абзацi третьому слово "липня" замiнити словом "жовтня";

     слова "розпорядникiв акцизних складiв, на яких" замiнити словами "розпорядника акцизного складу, на акцизному складi якого";

     доповнити пунктом 21 такого змiсту:

     "21. Електроннi документи, передбаченi пiдпунктом 230.1.3 пункту 230.1 статтi 230 цього Кодексу, заповнюються вiдповiдальною особою розпорядника акцизного складу на пiдставi показникiв витратомiрiв-лiчильникiв, рiвнемiрiв-лiчильникiв або у мiрах повної мiсткостi та/або за допомогою рулетки та метроштока або переносного (портативного) рiвнемiра-аналiзатора, якi мають позитивний результат повiрки, проведеної вiдповiдно до законодавства, до дати реєстрацiї в Єдиному державному реєстрi витратомiрiв-лiчильникiв та рiвнемiрiв-лiчильникiв рiвня пального у резервуарi витратомiрiв-лiчильникiв та/або рiвнемiрiв-лiчильникiв, встановлених на вiдповiдному акцизному складi, але не пiзнiше строкiв, визначених пунктом 12 цього пiдроздiлу";

     доповнити пунктами 22 - 27 такого змiсту:

     "22. Платники податку зобов'язанi з 1 травня 2019 року до 1 червня 2019 року зареєструвати в системi електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального усi акцизнi склади, розпорядниками яких такi платники податку будуть станом на 1 липня 2019 року.

     Суб'єкти господарювання, якi вiдповiдатимуть визначенню платникiв податку з 1 липня 2019 року, зобов'язанi до 1 липня 2019 року зареєструватися платниками податку та зареєструвати в системi електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального усi акцизнi склади, розпорядниками яких такi платники податку будуть станом на 1 липня 2019 року.

     23. Акцизнi накладнi / розрахунки коригування, складенi:

     до 30 червня 2019 року (включно), реєструються в Єдиному реєстрi акцизних накладних до 15 липня 2019 року (включно);

     з 1 до 31 липня 2019 року (включно), реєструються в Єдиному реєстрi акцизних накладних у перiод з 23 липня до 15 серпня 2019 року (включно);

     з 1 серпня 2019 року, реєструються в Єдиному реєстрi акцизних накладних у термiни, передбаченi пунктом 231.6 статтi 231 цього Кодексу.

     Для розподiлу обсягiв залишкiв пального, що облiковуються у платникiв податку в системi електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального, мiж акцизними складами / акцизними складами пересувними, де такi обсяги залишкiв пального знаходяться фактично станом на 1 липня 2019 року:

     а) платники податку та суб'єкти господарювання, якi з 1 липня 2019 року не пiдпадають пiд визначення платникiв податку вiдповiдно до пункту 212.1 статтi 212 цього Кодексу та у яких станом на 16 липня 2019 року в системi електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального облiковуються обсяги залишкiв пального, зобов'язанi скласти акцизнi накладнi в двох примiрниках на такi обсяги пального, перший примiрник зареєструвати в Єдиному реєстрi акцизних накладних з 16 до 20 липня 2019 року (включно), iз зазначенням в акцизних накладних акцизних складiв / акцизних складiв пересувних, де такi обсяги пального фактично знаходилися станом на 1 липня 2019 року, та розпорядникiв таких акцизних складiв / акцизних складiв пересувних шляхом заповнення обов'язкових реквiзитiв акцизної накладної, передбачених пiдпунктами "г", "ґ", "з" та "и" пункту 231.1 статтi 231 цього Кодексу;

     б) пiсля виконання платником податку вимог пiдпункту "а" цього пункту щодо вiдповiдного розпорядника акцизного складу / акцизного складу пересувного такий розпорядник акцизного складу / акцизного складу пересувного зобов'язаний з 16 до 22 липня 2019 року (включно) зареєструвати в Єдиному реєстрi акцизних накладних другий примiрник отриманої акцизної накладної, складеної платником податку згiдно з пiдпунктом "а" цього пункту.

     Обсяги ввезеного на митну територiю України пального або спирту етилового з 1 до 15 липня 2019 року (включно) облiковуються в системi електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального та спирту етилового в такiй послiдовностi:

     1) 16 липня 2019 року зараховуються автоматично на пiдставi оформлених належним чином митних декларацiй у розрiзi платникiв податку та умов оподаткування пального або спирту етилового за кожним кодом товарної пiдкатегорiї згiдно з УКТ ЗЕД;

     2) з 16 до 22 липня 2019 року (включно) розподiляються мiж акцизними складами пересувними, що використовуються пiд час такого ввезення, на пiдставi акцизних накладних, зареєстрованих у Єдиному реєстрi акцизних накладних, складених платником податку - розпорядником таких акцизних складiв пересувних.

     24. Протягом 20 календарних днiв, починаючи з 1 липня 2019 року, платник податку зобов'язаний подати до контролюючого органу акт проведення iнвентаризацiї обсягiв залишкiв спирту етилового станом на початок дня 1 липня 2019 року iз зазначенням адрес об'єктiв, на яких зберiгаються вiдповiднi обсяги залишкiв спирту етилового, перелiк резервуарiв, в яких зберiгаються обсяги залишкiв спирту етилового, їх технiчних параметрiв (фiзична мiсткiсть, що вiдповiдає технiчним паспортам), правовстановлюючих документiв на вiдповiднi об'єкти та документiв, що засвiдчують правовi пiдстави експлуатацiї таких об'єктiв. Зазначенi у такому актi iнвентаризацiї обсяги залишкiв спирту етилового контролюючий орган враховує у формулi, визначенiй пунктом 232.3 статтi 232 цього Кодексу, як обсяг, на який платник податку має право зареєструвати акцизнi накладнi та/або розрахунки коригування в системi електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального та спирту етилового.

     Постiйний представник контролюючого органу на акцизному складi бере участь у проведеннi iнвентаризацiї обсягiв залишкiв спирту етилового та засвiдчує акт проведення iнвентаризацiї обсягiв залишкiв спирту етилового.

     Форма акта проведення iнвентаризацiї обсягiв залишкiв спирту етилового затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     25. Норми пунктiв 1202.1 - 1202.3 статтi 1202 та пункту 1281.2 статтi 1281, якими запровадженi новi штрафнi санкцiї, застосовуються з 1 жовтня 2019 року, а норми пункту 1281.3 статтi 1281 - з 1 сiчня 2020 року.

     26. Тимчасово, з 1 сiчня до 30 червня 2019 року (включно), пiдтвердження факту цiльового використання бензинiв авiацiйних або палива для реактивних двигунiв для погашення податкових векселiв, виданих виробниками та iмпортерами бензинiв авiацiйних або палива для реактивних двигунiв згiдно з пунктом 229.8 статтi 229 цього Кодексу, здiйснюється шляхом подання такими виробниками та iмпортерами до контролюючого органу - векселедержателя копiй первинних документiв, що пiдтверджують здiйснення операцiй з:

     1) реалiзацiї (заправлення повiтряних суден) бензинiв авiацiйних або палива для реактивних двигунiв суб'єктами господарювання, якi здiйснюють авiапаливозабезпечення згiдно з дiючим сертифiкатом на вiдповiднiсть вимогам авiацiйних правил України на здiйснення наземного обслуговування, виданим уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї;

     2) реалiзацiї бензинiв авiацiйних або палива для реактивних двигунiв суб'єктам лiтакобудування, на яких поширюється дiя норм статтi 2 Закону України "Про розвиток лiтакобудiвної промисловостi";

     3) реалiзацiї бензинiв авiацiйних або палива для реактивних двигунiв замовникам, якi здiйснили закупiвлю для забезпечення потреб держави або територiальної громади вiдповiдно до Закону України "Про публiчнi закупiвлi";

     4) реалiзацiї бензинiв авiацiйних або палива для реактивних двигунiв пiдприємствам, установам та органiзацiям системи державного резерву.

     27. Установити, що вимоги щодо обладнання витратомiрами-лiчильниками вiтчизняних пiдприємств, на яких здiйснюється дiяльнiсть з переробки нафти, газового конденсату, природного газу та їх сумiшi з метою вилучення цiльових компонентiв (сировини), що передбачає повний технологiчний цикл їх переробки в готову продукцiю (пальне), та вимоги для таких пiдприємств щодо щоденного формування даних про добовий фактичний обсяг реалiзованого пального, а також вiдповiдальнiсть для таких пiдприємств за порушення таких вимог застосовуються з 1 сiчня 2020 року";

     4) у пунктi 9 пiдроздiлу 6 цифри i слово "2017 рiк" замiнити цифрами i словом "2017 - 2023 роки";

     5) у пунктi 5 пiдроздiлу 8 цифри "2017" замiнити цифрами "2017 - 2023";

     6) у пiдроздiлi 10:

     в абзацi першому пiдпункту 1.7 пункту 161 цифри "165.1.25" виключити;

     у пунктi 38:

     абзац перший пiсля слiв "Установити, що тимчасово, на перiод проведення антитерористичної операцiї" доповнити словами "та/або здiйснення заходiв iз забезпечення проведення операцiї Об'єднаних сил (ООС)";

     абзац перший пiдпункту 38.2 пiсля слiв "На перiод проведення антитерористичної операцiї" доповнити словами "та/або здiйснення заходiв iз забезпечення проведення операцiї Об'єднаних сил (ООС)";

     абзац другий пiдпункту 38.4 доповнити словами "та/або здiйснення заходiв iз забезпечення проведення операцiї Об'єднаних сил (ООС)";

     абзац перший пiдпункту 38.6 доповнити словами "та/або операцiї Об'єднаних сил (ООС)";

     пiдпункти 38.7 i 38.8 пiсля слiв "в якому завершено проведення антитерористичної операцiї" доповнити словами "та/або операцiї Об'єднаних сил (ООС)";

     у пiдпунктi 38.11:

     пiсля слiв "до завершення проведення антитерористичної операцiї" доповнити словами "та/або операцiї Об'єднаних сил (ООС)";

     в абзацi сьомому слова "до завершення проведення антитерористичної операцiї" виключити;

     доповнити пунктами 50 - 52 такого змiсту:

     "50. Установити, що змiни до статтi 14 цього Кодексу (щодо пiдпунктiв 14.1.273, 14.1.274, 14.1.275, 14.1.276 пункту 14.1) мають зворотну дiю в часi та застосовуються до правовiдносин, що виникли з моменту набрання чинностi Законом України N 2245-VIII вiд 7 грудня 2017 року "Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актiв України щодо забезпечення збалансованостi бюджетних надходжень у 2018 роцi".

     51. Установити, що положення законiв України "Про Антимонопольний комiтет України" i "Про захист економiчної конкуренцiї" не застосовуються до об'єктiв права iнтелектуальної власностi та/або здiйснення дiяльностi, пов'язаної з їх використанням, а також до правовiдносин, що виникають у процесi будь-якого використання об'єктiв права iнтелектуальної власностi.

     52. Установити, що по 31 грудня 2019 року до рiшень про встановлення туристичного збору та/або про внесення змiн до таких рiшень, прийнятих сiльською, селищною, мiською радою або радою об'єднаної територiальної громади, що створена згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад, не застосовуються вимоги пiдпункту 4.1.9 пункту 4.1 статтi 4, пiдпунктiв 12.3.3 - 12.3.4 пункту 12.3, пiдпункту 12.4.3 пункту 12.4 та пункту 12.5 статтi 12 цього Кодексу та Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi".

     II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2019 року, крiм:

     пiдпункту 1 пункту 38 (щодо змiн до пiдпункту 215.3.1 пункту 215.3 статтi 215), що набирає чинностi з 1 березня 2019 року;

     абзацiв шiстнадцятого та сiмнадцятого пiдпункту 3 пункту 60 (щодо доповнення пунктом 21 пiдроздiлу 5 роздiлу XX "Перехiднi положення") роздiлу I цього Закону, що набирає чинностi з 1 червня 2019 року;

     пiдпункту 2 (щодо змiн до пiдпункту 14.1.6 пункту 14.1 статтi 14), пiдпункту 3 (щодо доповнення пiдпунктом 14.1.61 пункту 14.1 статтi 14), пiдпункту 9 (щодо змiн до пiдпункту 14.1.212 пункту 14.1 статтi 14), пiдпункту 10 (щодо змiн до пiдпункту 14.1.224 пункту 14.1 статтi 14), пiдпункту 11 (щодо доповнення пiдпунктом 14.1.2241 пункту 14.1 статтi 14) пункту 3, пункту 8 (щодо змiн до абзацу другого пункту 421.2 статтi 421), пункту 11 (щодо змiн до абзацу першого пiдпункту 75.1.1 пункту 75.1 статтi 75), пункту 12 (щодо змiн до пункту 78.1.18 пункту 78.1 статтi 78), пункту 14 (щодо змiн до пункту 117.3 статтi 117), пункту 15 (щодо змiн до статтi 1202), пункту 16 (щодо змiн до статтi 1281), пункту 36 (щодо змiн до статтi 212), пункту 37 (щодо змiн до статтi 213), пункту 39 (щодо змiн до пункту 216.12 статтi 216), пункту 40 (щодо змiн до абзацу третього пункту 217.6 статтi 217), пункту 41 (щодо змiн до статтi 228), пiдпункту 1 пункту 42 (щодо змiн до пункту 229.1 статтi 229), пункту 43 (щодо змiн до статтi 230), пункту 44 (щодо змiн до статтi 231), пункту 45 (щодо змiн до статтi 232) роздiлу I цього Закону, що набирають чинностi з 1 липня 2019 року;

     абзацiв вiсiмнадцятого - двадцять третього пiдпункту 1 (щодо змiн до статтi 164 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення), пiдпункту 6 (щодо змiн до Закону України "Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв"), пiдпункту 17 (щодо змiн до Закону України "Про лiцензування видiв господарської дiяльностi") пункту 2 роздiлу II цього Закону, що набирають чинностi з 1 липня 2019 року;

     пункту 46 (щодо доповнення Податкового кодексу України статтею 233) роздiлу I цього Закону, що набирає чинностi з 1 сiчня 2020 року;

     пункту 18 (щодо змiн до пiдпункту 133.4.1 пункту 133.4 статтi 133) роздiлу I цього Закону, що застосовується до податкових перiодiв, починаючи з 1 липня 2017 року.

     2. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     у статтi 156:

     у частинi першiй:

     абзац перший пiсля слова "лiцензiї" доповнити словами "(якщо необхiднiсть одержання такої лiцензiї встановлена законом)", а слово "збору" замiнити словом "податку";

     в абзацi другому слова "вiд п'ятдесяти до двохсот" замiнити словами "вiд двохсот до шестисот";

     в абзацi другому частини другої слова "вiд тридцяти до ста" замiнити словами "вiд ста до чотирьохсот";

     в абзацi другому частини третьої слова "вiд тридцяти до п'ятдесяти" замiнити словами "вiд двохсот до шестисот", а пiсля слiв "з конфiскацiєю предметiв торгiвлi" доповнити словами "та виручки, одержаної вiд продажу предметiв торгiвлi";

     у частинi четвертiй слова "вiд ста п'ятдесяти до двохсот п'ятдесяти" замiнити словами "вiд шестисот до однiєї тисячi двохсот";

     в абзацi другому статтi 1562 слова "вiд двадцяти до п'ятдесяти" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до двох тисяч чотирьохсот";

     доповнити статтею 16317 такого змiсту:

     "Стаття 16317. Порушення порядку справляння та сплати туристичного збору

     Невиконання платником туристичного збору зобов'язання iз сплати туристичного збору у порядку, встановленому Податковим кодексом України, рiшенням вiдповiдної сiльської, селищної, мiської ради або ради об'єднаної територiальної громади, що створена згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад, -

     тягне за собою накладення штрафу у розмiрi п'ятдесят неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Порушення податковим агентом, особою, яка здiйснює тимчасове розмiщення платника збору у мiсцях проживання (ночiвлi), порядку та/або особливостей справляння та/або сплати туристичного збору, встановленого Податковим кодексом України, рiшенням вiдповiдної сiльської, селищної, мiської ради або ради об'єднаної територiальної громади, що створена згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад, -

     тягне за собою накладення штрафу у розмiрi ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Дiї, передбаченi частиною другою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за таке саме правопорушення, -

     тягнуть за собою накладення штрафу у розмiрi двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     у статтi 164:

     доповнити частинами четвертою i п'ятою такого змiсту:

     "Перемiщення пального або спирту етилового транспортними засобами, не зазначеними у митних декларацiях при перемiщеннi пального або спирту етилового митною територiєю України прохiдним транзитом або внутрiшнiм транзитом, визначеним пiдпунктом "а" пункту 2 частини другої статтi 91 Митного кодексу України, або в акцизних накладних, зареєстрованих у Єдиному реєстрi акцизних накладних, складених на операцiї, при здiйсненнi яких перемiщується пальне або спирт етиловий у таких транспортних засобах, або в заявках на перемiщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд однiєї тисячi до двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю пального або спирту етилового та транспортних засобiв.

     Зберiгання та/або реалiзацiя на митнiй територiї України пального або спирту етилового на акцизному складi, не зареєстрованому у системi електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального та спирту етилового, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд однiєї тисячi до двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю пального або спирту етилового, транспортних засобiв, ємностей та обладнання, що використовувалися для зберiгання та/або реалiзацiї такого пального або спирту етилового, грошей, одержаних внаслiдок вчинення цього адмiнiстративного правопорушення";

     статтю 1645 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 1645. Зберiгання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробiв, на яких немає марок акцизного податку встановленого зразка

     Зберiгання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробiв з пiдробленими чи фальсифiкованими марками акцизного податку посадовими особами пiдприємств - виробникiв, iмпортерiв i продавцiв таких товарiв, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю таких алкогольних напоїв або тютюнових виробiв.

     Тi самi дiї, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано стягненню за будь-яке з правопорушень, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, або вчиненi у великих розмiрах, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд шестисот до однiєї тисячi двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю таких алкогольних напоїв або тютюнових виробiв.

     Незаконне зберiгання марок акцизного податку -

     тягне за собою накладення штрафу вiд ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю марок акцизного податку.

     Примiтка. Пiд великим розмiром слiд розумiти вартiсть алкогольних напоїв або тютюнових виробiв, яка у п'ятсот чи бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян";

     статтю 218 пiсля цифр "159" доповнити словами i цифрами "частиною першою статтi 16317";

     статтю 221 пiсля цифр "16312" доповнити словами i цифрами "частинами другою i третьою статтi 16317, статтями";

     у пунктi 1 частини першої статтi 255:

     абзац другий пiсля цифр "1623" доповнити словами i цифрами "частина перша статтi 16317, статтi";

     абзац "органiв державної податкової служби (статтi 512, 1551, 1621, 1622, 1631 - 1634, 16312, 164, 1645, 16416, 16616, 16617, 1772, 2043)" пiсля цифр "16312" доповнити словами i цифрами "частини друга i третя статтi 16317, статтi";

     2) статтю 204 Кримiнального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 204. Незаконне виготовлення, зберiгання, збут або транспортування з метою збуту пiдакцизних товарiв

     1. Незаконне придбання з метою збуту або зберiгання з цiєю метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятiв, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробiв, тютюну, промислових замiнникiв тютюну, пального або iнших пiдакцизних товарiв -

     караються штрафом вiд п'яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю та знищенням незаконно виготовлених товарiв.

     2. Незаконне виготовлення спирту етилового, спиртових дистилятiв, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробiв, тютюну, промислових замiнникiв тютюну, пального або iнших пiдакцизних товарiв або вчинене особою, яка ранiше була засуджена за цiєю статтею, -

     карається позбавленням волi на строк вiд трьох до п'яти рокiв з конфiскацiєю та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарiв, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

     3. Незаконне виготовлення товарiв, зазначених у частинах першiй або другiй цiєї статтi, що становлять загрозу для життя i здоров'я людей, а так само збут таких товарiв, що призвело до отруєння чи спричинило смерть особи, -

     караються позбавленням волi на строк вiд восьми до десяти рокiв з конфiскацiєю майна, з вилученням та знищенням незаконно виробленої або придбаної продукцiї, обладнання для її виготовлення";

     3) частину першу статтi 76 Земельного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 3 - 4, ст. 27) доповнити словами "крiм визначених законом випадкiв розмiщення таких об'єктiв на землях iншого цiльового призначення";

     4) частину п'яту статтi 719 Цивiльного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 40 - 44, ст. 356) пiсля слiв "валютних цiнностей" доповнити словами "фiзичних осiб мiж собою";

     5) у Законi України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377 iз наступними змiнами):

     частину тридцять четверту статтi 16 виключити;

     у текстi Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань економiчної полiтики" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi економiчного розвитку" у вiдповiдному вiдмiнку;

     6) у Законi України "Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 46, ст. 345 iз наступними змiнами):

     у назвi слова "та тютюнових виробiв" замiнити словами "тютюнових виробiв та пального";

     абзац перший преамбули викласти в такiй редакцiї:

     "Цей Закон визначає основнi засади державної полiтики щодо регулювання виробництва, експорту, iмпорту, оптової i роздрiбної торгiвлi спиртом етиловим, коньячним i плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифiкованим виноградним, спиртом етиловим ректифiкованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим, бiоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним, забезпечення їх високої якостi та захисту здоров'я громадян, а також посилення боротьби з незаконним виробництвом та обiгом алкогольних напоїв, тютюнових виробiв та пального на територiї України";

     у статтi 1:

     в абзацi шостому слово "бiопалива" замiнити словами i цифрами "бiопалива або бiокомпонента, що належить до товарної позицiї 2207 згiдно з УКТ ЗЕД";

     абзац шiстнадцятий пiсля слiв "спирту-сирцю плодового" доповнити словом "бiоетанолу", а пiсля слiв "спиртом-сирцем плодовим" - словом "бiоетанолом";

     абзац дев'ятнадцятий пiсля слiв "спирту-сирцю плодового" доповнити словом "бiоетанолу", а пiсля слiв "коньячного i плодового" - словами "та зернового дистиляту";

     абзац тридцять другий пiсля слiв "коньячного i плодового" доповнити словами "та зернового дистиляту", а пiсля слiв "спирту-сирцю плодового" - словом "бiоетанолу";

     абзац тридцять четвертий замiнити двома новими абзацами такого змiсту:

     "спирт етиловий денатурований - спирт етиловий ректифiкований денатурований та iншi види спирту етилового будь-якої мiцностi, змiшанi з iншими речовинами (денатуруючими добавками), якi роблять його непридатним для пиття, але не перешкоджають його використанню для промислових цiлей. Перелiк денатуруючих добавок для денатурацiї спирту етилового, призначеного для використання на митнiй територiї України, затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України. Денатуруючi добавки для денатурацiї спирту етилового, призначеного для використання поза межами митної територiї України, визначаються умовами вiдповiдної угоди на експорт;

     спирт етиловий неденатурований - спирт етиловий без денатуруючих добавок".

     У зв'язку з цим абзаци тридцять п'ятий - сорок восьмий вважати вiдповiдно абзацами тридцять шостим - сорок дев'ятим;

     доповнити абзацами п'ятдесятим - шiстдесят четвертим такого змiсту:

(абзац чотирнадцятий пiдпункту 6 пункту 2 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.05.2019р. N 2725-VIII)

     абзац п'ятнадцятий пiдпункту 6 пункту 2 роздiлу II виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.05.2019р. N 2725-VIII)

     мiсце виробництва пального - мiсце (територiя), на якому розташованi споруди та/або обладнання, та/або ємностi, що використовуються для виробництва та/або зберiгання пального на правi власностi або користування;

     мiсце зберiгання пального - мiсце (територiя), на якому розташованi споруди та/або обладнання, та/або ємностi, що використовуються для зберiгання пального на правi власностi або користування;

     мiсце оптової торгiвлi пальним - мiсце (територiя), на якому розташованi споруди та/або обладнання, та/або ємностi, що використовуються для здiйснення оптової торгiвлi та/або зберiгання пального на правi власностi або користування;

     мiсце роздрiбної торгiвлi пальним - мiсце (територiя), на якому розташованi споруди та/або обладнання, та/або ємностi, що використовуються для роздрiбної торгiвлi та/або зберiгання пального на правi власностi або користування;

     виробництво пального - дiяльнiсть з переробки нафти, газового конденсату, природного газу та їх сумiшi, в результатi якої отримується пальне або iншi продукти переробки;

     зберiгання пального - дiяльнiсть iз зберiгання пального (власного або отриманого вiд iнших осiб) iз змiною або без змiни його фiзико-хiмiчних характеристик;

     оптова торгiвля пальним - дiяльнiсть iз придбання та подальшої реалiзацiї пального iз змiною або без змiни його фiзико-хiмiчних характеристик суб'єктам господарювання роздрiбної та/або оптової торгiвлi та/або iншим особам;

     роздрiбна торгiвля пальним - дiяльнiсть iз придбання або отримання та подальшого продажу або вiдпуску пального iз змiною або без змiни його фiзико-хiмiчних характеристик з автозаправної станцiї / автогазозаправної станцiї / газонаповнювальної станцiї / газонаповнювального пункту та iнших мiсць роздрiбної торгiвлi через паливороздавальнi колонки та/або оливороздавальнi колонки;

     Єдиний державний реєстр суб'єктiв господарювання, якi отримали лiцензiї на право виробництва, зберiгання, оптової та роздрiбної торгiвлi пальним, та мiсць виробництва, зберiгання, оптової та роздрiбної торгiвлi пальним (далi - Єдиний реєстр лiцензiатiв та мiсць обiгу пального) - перелiк суб'єктiв господарювання, якi отримали лiцензiї на право виробництва, зберiгання, оптової та роздрiбної торгiвлi пальним, та мiсць виробництва, зберiгання, оптової та роздрiбної торгiвлi пальним у розрiзi суб'єктiв господарювання, якi здiйснюють дiяльнiсть на таких мiсцях на пiдставi виданих лiцензiй.

     Єдиний реєстр лiцензiатiв та мiсць обiгу пального ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику, у порядку, затвердженому Кабiнетом Мiнiстрiв України, та розмiщується у вiльному доступi.

     Єдиний реєстр лiцензiатiв та мiсць обiгу пального мiстить вiдомостi про:

     лiцензiатiв (для юридичних осiб - найменування, код ЄДРПОУ, для фiзичних осiб - суб'єктiв господарювання - прiзвище, iм'я, по батьковi, номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки та повiдомили про це вiдповiдний орган доходiв i зборiв i мають вiдмiтку в паспортi), для спiльної дiяльностi без створення юридичної особи - найменування, код ЄДРПОУ особи, вiдповiдальної за ведення облiку спiльної дiяльностi);

     мiсця виробництва, зберiгання, оптової, роздрiбної торгiвлi пальним (адреса);

     дату видачi/призупинення/анулювання та термiн дiї лiцензiї на право виробництва, зберiгання, оптової, роздрiбної торгiвлi пальним.

     Термiн "пальне" вживається в цьому Законi у значеннi, наведеному в Податковому кодексi України";

     назву роздiлу II пiсля слiв "коньячного i плодового" доповнити словами "та зернового дистиляту", пiсля слiв "спирту-сирцю плодового" - словом "бiоетанолу", а пiсля слова "виробiв" - словами "i пального";

     у статтi 2:

     назву пiсля слiв "коньячного i плодового" доповнити словами "та зернового дистиляту", пiсля слiв "спирту-сирцю плодового" - словом "бiоетанолу", а пiсля слова "виробiв" - словами "i пального";

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Виробництво спирту етилового (у тому числi як лiкарського засобу), спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового, зернового дистиляту може здiйснюватися лише на державних пiдприємствах, а бiоетанолу - на пiдприємствах усiх форм власностi за наявностi у них лiцензiй";

     пiсля частини першої доповнити трьома новими частинами такого змiсту:

     "Виробництво бiоетанолу забороняється на акцизних складах, на яких здiйснюється виробництво та/або зберiгання iнших видiв спирту етилового (крiм зберiгання спирту етилового-сирцю, що використовується для виробництва бiоетанолу).

     Виробництво спирту етилового денатурованого забороняється на акцизних складах, на яких здiйснюється виробництво та/або зберiгання спирту етилового неденатурованого.

     Виробництво алкогольних напоїв для реалiзацiї на територiї України здiйснюється з використанням спирту етилового ректифiкованого, коньячного i плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового та виноградного дистиляту спиртового, що мають статус українських товарiв вiдповiдно до Митного кодексу України".

     У зв'язку з цим частини другу - сiмнадцяту вважати вiдповiдно частинами п'ятою - двадцятою;

     третє речення частини п'ятої пiсля слiв "купажу коньячних спиртiв" доповнити словами "українського та/або неукраїнського походження без будь-яких обмежень щодо часток їх використання у виробництвi";

     у частинi восьмiй:

     перше речення пiсля слiв "коньячного i плодового" доповнити словами "та зернового дистиляту", а пiсля слiв "спирту-сирцю плодового" - словом "бiоетанолу";

     друге речення викласти в такiй редакцiї: "При цьому примiщення, в яких здiйснюється виробництво спирту етилового, та мiсця зберiгання спирту, розташованi на державному пiдприємствi, яке виробляє спирт етиловий, та примiщення, в яких здiйснюється виробництво бiоетанолу, та мiсця зберiгання бiоетанолу, розташованi на пiдприємствi, яке виробляє бiоетанол, вважаються акцизним складом";

     доповнити частиною двадцять першою такого змiсту:

     "Виробництво пального здiйснюється суб'єктами господарювання незалежно вiд форми власностi за умови наявностi лiцензiї на право виробництва пального";

     у статтi 3:

     назву пiсля слiв "коньячного i плодового" доповнити словами "та зернового дистиляту", пiсля слiв "спирту-сирцю плодового" - словом "бiоетанолу", а пiсля слова "виробiв" - словами "i пального";

     у частинi першiй:

     перше речення пiсля слiв "коньячного i плодового" доповнити словами "та зернового дистиляту", а пiсля слiв "спирту-сирцю плодового" - словом "бiоетанолу";

     третє речення пiсля слiв "коньячним i плодовим" доповнити словами "та зерновим дистилятом";

     частину третю пiсля слiв "коньячного i плодового" доповнити словами "та зернового дистиляту", а пiсля слiв "спирту-сирцю плодового" - словом "бiоетанолу";

     пiсля частини четвертої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Лiцензiї на право виробництва пального видаються, призупиняються та анулюються центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику".

     У зв'язку з цим частини п'яту - сiмнадцяту вважати вiдповiдно частинами шостою - вiсiмнадцятою;

     у частинi шостiй:

     абзац сьомий доповнити словами "(крiм виробництва пального)";

     в абзацi дев'ятому слова "з перевiрки якостi та безпечностi вин виноградних, вин плодово-ягiдних та/або напоїв медових" виключити;

     пiсля частини шостої доповнити п'ятьма новими частинами такого змiсту:

     "Для отримання лiцензiї на право виробництва пального разом iз заявою додатково подаються завiренi заявником копiї таких документiв:

     документи, що пiдтверджують право власностi або право користування земельною дiлянкою, або iнше передбачене законодавством право землекористування на земельну дiлянку, на якiй розташований об'єкт для виробництва пального, чиннi на дату подання заяви та/або на дату введення такого об'єкта в експлуатацiю, будь-якого цiльового призначення;

(абзац шiстдесят перший пiдпункту 6 пункту 2 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.05.2019р. N 2725-VIII)

     акт вводу в експлуатацiю об'єкта або акт готовностi об'єкта до експлуатацiї, або сертифiкат про прийняття в експлуатацiю закiнчених будiвництвом об'єктiв, або iншi документи, що пiдтверджують прийняття об'єктiв в експлуатацiю вiдповiдно до законодавства, щодо всiх об'єктiв у мiсцi виробництва пального, необхiдних для виробництва та зберiгання пального;

     документ, що пiдтверджує акредитацiю випробувальної лабораторiї з визначення показникiв якостi пального, виданий уповноваженим органом;

     дозвiл на початок виконання робiт пiдвищеної небезпеки та початок експлуатацiї (застосування) машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеної небезпеки;

     технологiчна документацiя (стандарти, регламенти, технологiчнi iнструкцiї), що стосується виробництва та зберiгання пального;

     технiчнi умови щодо виробництва пального заданої якостi, якi повиннi вiдповiдати вимогам технiчних регламентiв та нацiональним стандартам з якостi пального.

     Копiї таких документiв не подаються у разi їх наявностi у вiдкритих державних реєстрах, якщо реквiзити таких документiв та назви вiдповiдних реєстрiв зазначено в заявi на видачу лiцензiї на право виробництва пального.

     Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть даних у документах, поданих разом iз заявою, несе заявник.

     У разi якщо зазначенi документи виданi (оформленi) iншiй особi, нiж заявник, такий заявник додатково подає документи, що пiдтверджують його право на використання вiдповiдного об'єкта.

     Пiсля видачi/призупинення/анулювання лiцензiї на право виробництва пального центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику, вносить вiдповiднi вiдомостi до Єдиного реєстру лiцензiатiв та мiсць обiгу пального не пiзнiше наступного робочого дня з дня видачi/призупинення/анулювання лiцензiї".

     У зв'язку з цим частини сьому - вiсiмнадцяту вважати вiдповiдно частинами дванадцятою - двадцять третьою;

     частину дванадцяту пiсля слiв "коньячного i плодового" доповнити словами "та зернового дистиляту", пiсля слiв "спирту-сирцю плодового" - словом "бiоетанолу", а пiсля слова "виробiв" - словами "i пального";

     частину п'ятнадцяту пiсля слiв "коньячного i плодового" доповнити словами "та зернового дистиляту", а пiсля слiв "спирту-сирцю плодового" - словом "бiоетанолу";

     у частинi дев'ятнадцятiй:

     абзац шостий доповнити словами "або пального";

     пiсля абзацу шостого доповнити двома новими абзацами такого змiсту:

     "отримання вiд уповноважених органiв iнформацiї, що документи, копiї яких поданi разом iз заявою на отримання лiцензiї, не видавалися / не погоджувалися такими органами;

     встановлення факту подання заявником недостовiрних даних у документах, поданих разом iз заявою на отримання лiцензiї".

     У зв'язку з цим абзаци сьомий - одинадцятий вважати вiдповiдно абзацами дев'ятим - тринадцятим;

     у частинi двадцять третiй:

     слова "етилового, коньячного i плодового" замiнити словами "етилового неденатурованого, коньячного i плодового та зернового дистиляту", а слова "спирту-сирцю плодового" - словами "спирту-сирцю плодового, бiоетанолу, спирту етилового денатурованого";

     доповнити реченням такого змiсту: "У лiцензiї також зазначаються адреси мiсць провадження дiяльностi";

     у статтi 4:

     назву пiсля слiв "коньячного i плодового" доповнити словами "та зернового дистиляту", пiсля слiв "спирту-сирцю плодового" - словом "бiоетанолу", а пiсля слова "виробiв" - словами "i пального";

     частину першу пiсля слiв "коньячного, плодового" доповнити словами "зернового дистиляту", пiсля слiв "ректифiкованого плодового" - словом "бiоетанолу", а пiсля слiв "спирту-сирцю плодового" - словом "пального";

     у статтi 7:

     назву та частину першу пiсля слiв "коньячного i плодового" доповнити словами "та зернового дистиляту", а пiсля слiв "спирту-сирцю плодового" - словом "бiоетанолу";

     частину другу пiсля слiв "коньячного i плодового" доповнити словами "та зернового дистиляту";

     роздiл II доповнити статтею 71 такого змiсту:

     "Стаття 71. Особливостi вiдпуску та отримання спирту етилового для виробництва продукцiї хiмiчного i технiчного призначення, парфумерно-косметичної продукцiї, оцту з харчової сировини

     Вiдпуск спирту етилового його виробниками та отримання спирту етилового суб'єктами господарювання, якi використовують його для виробництва продукцiї хiмiчного i технiчного призначення, включеної до перелiку, затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України, парфумерно-косметичної продукцiї, оцту з харчової сировини, здiйснюється за умови внесення таких суб'єктiв господарювання до Електронного реєстру суб'єктiв господарювання, якi використовують спирт етиловий для виробництва продукцiї хiмiчного i технiчного призначення, парфумерно-косметичної продукцiї, оцту з харчової сировини (далi - Електронний реєстр).

     Ведення Електронного реєстру здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику.

     Для включення до Електронного реєстру суб'єкт господарювання подає заяву, до якої додаються:

     копiї документiв, що пiдтверджують наявнiсть власних та/або орендованих примiщень та технологiчного обладнання для виробництва продукцiї з використанням спирту етилового;

     копiї технiчної документацiї (технiчнi регламенти, стандарти, технiчнi умови на продукцiю, що виробляється з використанням спирту етилового);

     копiї технологiчних iнструкцiй (рецептур) на всю номенклатуру продукцiї, що виробляється з використанням спирту етилового;

     перелiк технологiчного обладнання, що забезпечує виробництво продукцiї з використанням спирту етилового.

     Включення суб'єктiв господарювання, якi використовують спирт етиловий для виробництва продукцiї хiмiчного i технiчного призначення, парфумерно-косметичної продукцiї, оцту з харчової сировини, до Електронного реєстру здiйснюється за рiшенням центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику, протягом 10 робочих днiв з дня отримання заяви, за умови:

     внесення витратомiрiв-лiчильникiв обсягу виробленого спирту етилового, встановлених на кожному мiсцi отримання спирту етилового, та витратомiрiв-лiчильникiв обсягу виробленої продукцiї, встановлених на кожному мiсцi вiдпуску продукцiї, до Єдиного державного реєстру витратомiрiв-лiчильникiв обсягу виробленого спирту етилового;

     кiлькостi працюючих не менше 10 осiб;

     вiдсутностi податкового боргу на момент прийняття рiшення про включення до Електронного реєстру;

     внесення мiсць зберiгання спирту до Єдиного реєстру мiсць зберiгання спирту.

     Виключення суб'єктiв господарювання з Електронного реєстру здiйснюється за рiшенням центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику, протягом 10 робочих днiв на пiдставi:

     заяви суб'єкта господарювання;

     виявлення факту подання заявником недостовiрних даних у документах, доданих до заяви на включення до Електронного реєстру;

     виявлення факту передачi заявником iншiй особi у власнiсть або користування примiщень чи обладнання, що забезпечують виробництво продукцiї з використанням спирту етилового;

     виявлення факту вiдсутностi встановлених витратомiрiв-лiчильникiв обсягу виробленого спирту етилового та витратомiрiв-лiчильникiв обсягу виробленої продукцiї, а також вiдсутностi їх повiрки та/або оцiнки вiдповiдностi;

     неподання до п'яти календарних днiв поспiль та бiльше чотирьох разiв протягом календарного року даних про добовий фактичний обсяг отриманого спирту етилового та обсяг продукцiї, виробленої з його використанням.

     У разi внесення змiн до документiв, копiї яких додавалися до заяви на включення до Електронного реєстру, суб'єкт господарювання зобов'язаний протягом 10 календарних днiв з дня їх внесення повiдомити про це центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику";

     назву, частини першу, шосту i сьому статтi 8 пiсля слiв "коньячного i плодового" доповнити словами "та зернового дистиляту", а пiсля слiв "спирту-сирцю плодового" - словом "бiоетанолу";

     у статтi 9:

     частину першу пiсля слiв "коньячний i плодовий" доповнити словами "та зерновий дистилят", а пiсля слiв "спирт-сирець плодовий" - словом "бiоетанол";

     включити частину другу такого змiсту:

     "Якщо мiжнародним договором України, що набрав чинностi в установленому порядку, встановлено iншi правила, нiж тi, що передбаченi цим Законом, то застосовуються правила мiжнародного договору";

     у статтi 10:

     частину першу пiсля слiв "коньячний i плодовий" доповнити словами "та зерновий дистилят", пiсля слiв "ректифiкований плодовий" - словом "бiоетанол", а пiсля слова "сертифiкацiї" - словами "а пальне - документом про вiдповiднiсть, передбаченим законодавством";

     частину другу пiсля слiв "коньячного i плодового" доповнити словами "та зернового дистиляту", пiсля слiв "ректифiкованого плодового" - словом "бiоетанолу", а пiсля слiв "визнання вiдповiдностi" - словами "а вiдповiднiсть пального - документом про вiдповiднiсть, передбаченим законодавством";

     частину третю пiсля слiв "коньячний i плодовий" доповнити словами "та зерновий дистилят", а пiсля слiв "ректифiкований плодовий" - словом "бiоетанол";

     частину четверту доповнити словами "i пального";

     частину п'яту пiсля слiв "коньячного i плодового" доповнити словами "та зернового дистиляту";

     абзац п'ятнадцятий частини першої та абзац двадцять третiй частини другої статтi 11 пiсля слова "експорту" доповнити словами "розливається у тару та";

     у статтi 12:

     назву пiсля слiв "коньячного i плодового" доповнити словами "та зернового дистиляту";

     перше речення частини першої пiсля слова "здiйснюється" доповнити словом "тiльки", а пiсля слiв "i зернового дистиляту" - словами "та якi мають статус українських товарiв вiдповiдно до Митного кодексу України";

     у першому реченнi частини другої слово "ректифiкованого" виключити;

     у статтi 13:

     у назвi слова "спирту та алкогольних напоїв" замiнити словами "спирту, алкогольних напоїв та пального";

     частину першу пiсля слiв "коньячного i плодового" доповнити словами "та зернового дистиляту", а пiсля слiв "спирту-сирцю плодового" - словом "бiоетанолу";

     пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Норми втрат пального затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

     назву роздiлу IV пiсля слiв "коньячним i плодовим" доповнити словами "та зерновим дистилятом", пiсля слiв "спиртом-сирцем плодовим" - словом "бiоетанолом", а пiсля слiв "виробами" - словами "i пальним та зберiгання пального";

     у статтi 14:

     назву пiсля слiв "коньячним i плодовим" доповнити словами "та зерновим дистилятом", а пiсля слiв "спиртом-сирцем плодовим" - словами "та бiоетанолом";

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Iмпорт, експорт спирту етилового, спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового здiйснюються лише державними пiдприємствами (органiзацiями), спецiально уповноваженими на це Кабiнетом Мiнiстрiв України. Оптова торгiвля на територiї України спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифiкованим виноградним, спиртом етиловим ректифiкованим плодовим здiйснюється за наявностi лiцензiї лише державними пiдприємствами (органiзацiями), спецiально уповноваженими на це Кабiнетом Мiнiстрiв України, крiм оптової торгiвлi спиртом етиловим на медичнi та ветеринарнi цiлi, яка може здiйснюватися за наявностi лiцензiї закладами охорони здоров'я та суб'єктами господарювання (органiзацiями) зооветеринарного постачання незалежно вiд форми власностi. Порядок ведення реєстру зазначених закладiв охорони здоров'я та суб'єктiв господарювання (органiзацiй) зооветеринарного постачання встановлює Кабiнет Мiнiстрiв України";

     у першому реченнi частини третьої слова "за наявностi вiдповiдних лiцензiй" виключити;

     перше речення частини сьомої виключити;

     у частинi десятiй слова "якi отримали лiцензiю на право експорту" виключити;

     частини дванадцяту, тринадцяту i чотирнадцяту пiсля слiв "коньячний i плодовий" у всiх вiдмiнках доповнити словами "та зерновий дистилят" у вiдповiдному вiдмiнку;

     у статтi 15:

     у назвi слова "та тютюновими виробами" замiнити словами "тютюновими виробами, пальним та зберiгання пального";

     частини першу i четверту викласти в такiй редакцiї:

     "Iмпорт, експорт алкогольних напоїв та тютюнових виробiв здiйснюються суб'єктами господарювання всiх форм власностi без лiцензiї. Оптова торгiвля на територiї України алкогольними напоями та тютюновими виробами здiйснюється за наявностi у суб'єктiв господарювання всiх форм власностi лiцензiї на оптову торгiвлю алкогольними напоями та тютюновими виробами. Оптова торгiвля пальним та зберiгання пального здiйснюються суб'єктами господарювання всiх форм власностi за наявностi лiцензiї";

     "Митне оформлення тютюнової сировини, паперу цигаркового, що вiдноситься до товарної позицiї 4813 згiдно з УКТ ЗЕД (крiм товарної пiдкатегорiї 4813 10 00 00), фiльтрiв для промислового виробництва сигарет: фiльтропалочки ацетатнi (трубки з волокон ацетату целюлози, вкритi цигарковим папером), що вiдносяться до товарної пiдкатегорiї 5601 22 90 00 згiдно з УКТ ЗЕД (крiм фiльтрiв як готових виробiв, що призначенi для реалiзацiї кiнцевим споживачам в окремiй споживчiй упаковцi та не можуть використовуватися для промислового виробництва сигарет), у митному режимi iмпорту здiйснюється за наявностi в iнформацiйних ресурсах центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику, iнформацiї про видачу лiцензiї на право виробництва тютюнових виробiв";

     частину шосту доповнити абзацами шостим i сьомим такого змiсту:

     "пальним, за наявностi у лiцензiата мiсць оптової торгiвлi пальним, - 5000 гривень за кожне таке мiсце;

     пальним, за вiдсутностi у лiцензiата мiсць оптової торгiвлi пальним, - 10000 гривень";

     пiсля частини шостої доповнити двома новими частинами такого змiсту:

     "Встановити рiчну плату за лiцензiї на право зберiгання пального у розмiрi 780 гривень.

     Суб'єкти господарювання отримують лiцензiї на право оптової торгiвлi пальним та зберiгання пального на кожне мiсце оптової торгiвлi пальним або кожне мiсце зберiгання пального вiдповiдно, а за вiдсутностi мiсць оптової торгiвлi пальним - одну лiцензiю на право оптової торгiвлi пальним за мiсцезнаходженням суб'єкта господарювання".

     У зв'язку з цим частини сьому - сорок шосту вважати вiдповiдно частинами дев'ятою - сорок восьмою;

     частину дев'яту замiнити двома новими частинами такого змiсту:

     "Лiцензiї на право оптової торгiвлi пальним видаються термiном на п'ять рокiв органом виконавчої влади, уповноваженим Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Лiцензiї на право зберiгання пального видаються уповноваженими Кабiнетом Мiнiстрiв України органами виконавчої влади за мiсцем розташування мiсць зберiгання пального термiном на п'ять рокiв".

     У зв'язку з цим частини десяту - сорок восьму вважати вiдповiдно частинами одинадцятою - сорок дев'ятою;

     у частинi тринадцятiй слова "або iмпорт" виключити;

     пiсля частини чотирнадцятої доповнити двома новими частинами такого змiсту:

     "Iмпорт або експорт пального здiйснюється за наявностi у суб'єкта господарювання, що iмпортує або експортує пальне, лiцензiї на право виробництва або зберiгання, або оптової чи роздрiбної торгiвлi пальним.

     Суб'єкт господарювання має право зберiгати пальне без отримання лiцензiї на право зберiгання пального в мiсцях виробництва пального або мiсцях оптової торгiвлi пальним чи мiсцях роздрiбної торгiвлi пальним, на якi отриманi вiдповiднi лiцензiї".

     У зв'язку з цим частини п'ятнадцяту - сорок дев'яту вважати вiдповiдно частинами сiмнадцятою - п'ятдесят першою;

     у частинi вiсiмнадцятiй слова "право експорту алкогольних напоїв або тютюнових виробiв" замiнити словами "оптову торгiвлю алкогольними напоями або тютюновими виробами";

     пiсля частини вiсiмнадцятої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Лiцензiя на право зберiгання пального не отримується на мiсця зберiгання пального, що використовуються:

     пiдприємствами, установами та органiзацiями, якi повнiстю утримуються за рахунок коштiв державного або мiсцевого бюджету;

     пiдприємствами, установами та органiзацiями системи державного резерву;

     суб'єктами господарювання для зберiгання пального, яке споживається для власних виробничо-технологiчних потреб виключно на нафто- та газовидобувних майданчиках, бурових платформах i яке не реалiзується через мiсця роздрiбної торгiвлi".

     У зв'язку з цим частини дев'ятнадцяту - п'ятдесят першу вважати вiдповiдно частинами двадцятою - п'ятдесят другою;

     частину двадцяту пiсля слова "виробами" доповнити словами "або пальним", а пiсля слова "лiцензiй" - словами "на роздрiбну торгiвлю";

     пiсля частини двадцять третьої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Рiчна плата за лiцензiю на право роздрiбної торгiвлi пальним становить 2000 гривень на кожне мiсце роздрiбної торгiвлi пальним".

     У зв'язку з цим частини двадцять четверту - п'ятдесят другу вважати вiдповiдно частинами двадцять п'ятою - п'ятдесят третьою;

     пiсля частини двадцять шостої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Плата за лiцензiї на право роздрiбної торгiвлi пальним справляється щорiчно i зараховується до мiсцевих бюджетiв згiдно iз законодавством".

     У зв'язку з цим частини двадцять сьому - п'ятдесят третю вважати вiдповiдно частинами двадцять восьмою - п'ятдесят четвертою;

     пiсля частини двадцять восьмої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Лiцензiї на право роздрiбної торгiвлi пальним видаються уповноваженими Кабiнетом Мiнiстрiв України органами виконавчої влади за мiсцем торгiвлi суб'єкта господарювання термiном на п'ять рокiв".

     У зв'язку з цим частини двадцять дев'яту - п'ятдесят четверту вважати вiдповiдно частинами тридцятою - п'ятдесят п'ятою;

     частину тридцять першу доповнити словами "до якої додається документ, що пiдтверджує внесення рiчної плати за лiцензiю";

     частину тридцять другу викласти в такiй редакцiї:

     "У заявi зазначається вид господарської дiяльностi, на провадження якого суб'єкт господарювання має намiр одержати лiцензiю (оптова, роздрiбна торгiвля алкогольними напоями, тютюновими виробами, оптова, роздрiбна торгiвля пальним або зберiгання пального)";

     пiсля частини тридцять другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Суб'єкти господарювання отримують лiцензiю на право роздрiбної торгiвлi пальним на кожне мiсце роздрiбної торгiвлi пальним".

     У зв'язку з цим частини тридцять третю - п'ятдесят п'яту вважати вiдповiдно частинами тридцять четвертою - п'ятдесят шостою;

     частини тридцять четверту i тридцять шосту пiсля слова "напоями" доповнити словами "або пальним";

     пiсля частини тридцять шостої доповнити шiстьма новими частинами такого змiсту:

     "Для отримання лiцензiї на право оптової або роздрiбної торгiвлi пальним або на право зберiгання пального разом iз заявою додатково подаються завiренi заявником копiї таких документiв:

     документи, що пiдтверджують право власностi або право користування земельною дiлянкою, або iнше передбачене законодавством право землекористування на земельну дiлянку, на якiй розташований об'єкт оптової або роздрiбної торгiвлi пальним або зберiгання пального, чиннi на дату подання заяви та/або на дату введення такого об'єкта в експлуатацiю, цiльове призначення якої вiдповiдає заявленiй дiяльностi;

     акт вводу в експлуатацiю об'єкта або акт готовностi об'єкта до експлуатацiї, або сертифiкат про прийняття в експлуатацiю закiнчених будiвництвом об'єктiв, або iншi документи, що пiдтверджують прийняття об'єктiв в експлуатацiю вiдповiдно до законодавства, щодо всiх об'єктiв у мiсцi оптової або роздрiбної торгiвлi пальним або зберiгання пального, необхiдних для оптової або роздрiбної торгiвлi пальним або зберiгання пального;

     дозвiл на початок виконання робiт пiдвищеної небезпеки та початок експлуатацiї (застосування) машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеної небезпеки.

     Копiї таких документiв не подаються у разi їх наявностi у вiдкритих державних реєстрах, якщо реквiзити таких документiв та назви вiдповiдних реєстрiв зазначено в заявi на видачу лiцензiї на право оптової або роздрiбної торгiвлi пальним або на зберiгання пального.

     Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть даних у документах, поданих разом iз заявою, несе заявник.

     У разi якщо зазначенi документи виданi (оформленi) iншiй особi, нiж заявник, такий заявник додатково подає документи, що пiдтверджують його право на використання вiдповiдного об'єкта.

     Суб'єкти господарювання, якi здiйснюють оптову торгiвлю пальним, за вiдсутностi мiсць оптової торгiвлi пальним копiї таких документiв не подають.

     Пiсля видачi/призупинення/анулювання лiцензiї на право оптової або роздрiбної торгiвлi пальним або на зберiгання пального центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику, вносить вiдповiднi вiдомостi до Єдиного реєстру лiцензiатiв та мiсць обiгу пального не пiзнiше наступного робочого дня з дня видачi/призупинення/анулювання вiдповiдної лiцензiї".

     У зв'язку з цим частини тридцять сьому - п'ятдесят шосту вважати вiдповiдно частинами сорок третьою - шiстдесят другою;

     у другому реченнi частини сорок третьої слова "Зазначенi в цьому Законi документи подаються в одному примiрнику" замiнити словами "Зазначенi в цьому Законi документи (крiм документiв, якi подаються заявником для отримання лiцензiї на право виробництва пального, оптової або роздрiбної торгiвлi пальним або зберiгання пального) подаються в одному примiрнику";

     у частинi сорок четвертiй:

     перше речення пiсля слова "днiв" доповнити словами та цифрами "(щодо пального - не пiзнiше 20 календарних днiв)";

     друге речення доповнити словами "з посиланням на вiдповiднi норми законодавства";

     частину сорок сьому доповнити абзацами дев'ятим i десятим такого змiсту:

     "отримання вiд уповноважених органiв iнформацiї, що документи, копiї яких поданi разом iз заявою на отримання лiцензiї, не видавалися / не погоджувалися такими органами;

     встановлення факту подання заявником недостовiрних даних у документах, поданих разом iз заявою на отримання лiцензiї";

     у частинi п'ятдесят першiй слова "або iмпорт, або експорт" виключити;

     у частинi п'ятдесят другiй слова "iмпорт, експорт" виключити, а пiсля слова "виробiв" доповнити словами "i пального та на зберiгання пального";

     частини шiстдесят першу i шiстдесят другу пiсля слова "виробiв" доповнити словами "i пального";

     у статтi 16:

     назву пiсля слiв "коньячним i плодовим" доповнити словами "та зерновим дистилятом", пiсля слiв "спиртом-сирцем плодовим" - словом "бiоетанолом", а пiсля слова "виробами" - словами "i пальним";

     перше речення частини другої пiсля слова "виробiв" доповнити словами "та пального";

     частину третю доповнити реченнями другим i третiм такого змiсту: "У разi якщо в мiсяцi, наступному за звiтним мiсяцем, суб'єкт господарювання самостiйно виявив помилки у поданому ним звiтi за звiтний мiсяць, вiн зобов'язаний подати уточнений звiт до кiнця мiсяця, наступного за звiтним мiсяцем. У такому разi штраф, встановлений абзацом дев'ятнадцятим частини другої статтi 17 цього Закону, не застосовується";

     у частинi четвертiй слова "або iмпорт, експорт" виключити, пiсля слова "виробiв" доповнити словами "i пального", а пiсля слова "виробами" - словами "i пальним, на зберiгання пального";

     у статтi 17:

     частину першу пiсля слiв "коньячним i плодовим" доповнити словами "та зерновим дистилятом", пiсля слiв "спиртом-сирцем плодовим" - словом "бiоетанолом", а пiсля слова "виробами" - словами "пальним та зберiгання пального";

     у частинi другiй:

     абзац третiй пiсля слiв "коньячного i плодового" доповнити словами "та зернового дистиляту", а пiсля слiв "спирту-сирцю плодового" - словом "бiоетанолу";

     абзац четвертий пiсля слiв "коньячного i плодового" доповнити словами "та зернового дистиляту";

     пiсля абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "виробництва пального без наявностi лiцензiї - 1000000 гривень".

     У зв'язку з цим абзаци п'ятий - двадцять другий вважати вiдповiдно абзацами шостим - двадцять третiм;

     в абзацi шостому слова "(включаючи iмпорт та експорт)" виключити, пiсля слiв "коньячним i плодовим" доповнити словами "та зерновим дистилятом", а пiсля слiв "ректифiкованим плодовим" - словом "бiоетанолом";

     пiсля абзацу сьомого доповнити двома новими абзацами такого змiсту:

     "оптової торгiвлi пальним або зберiгання пального без наявностi лiцензiї - 500000 гривень;

     роздрiбної торгiвлi пальним без наявностi лiцензiї - 250000 гривень".

     У зв'язку з цим абзаци восьмий - двадцять третiй вважати абзацами десятим - двадцять п'ятим;

     абзац десятий пiсля слова "напоями" доповнити словами "чи пальним";

     в абзацi дев'ятнадцятому слова та цифри "або з використанням тари, що не вiдповiдає вимогам, визначеним частиною першою статтi 11 цього Закону" виключити;

     абзац двадцять п'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "розливу алкогольних напоїв для реалiзацiї на територiї України у тару, не передбачену статтею 11 цього Закону, - 200 вiдсоткiв вартостi виробленої (реалiзованої) продукцiї (за оптово-вiдпускними цiнами), але не менше 85000 гривень";

     частину четверту пiсля слiв "коньячним i плодовим" доповнити словами "та зерновим дистилятом", пiсля слiв "спиртом-сирцем плодовим" - словом "бiоетанолом", а пiсля слова "виробами" - словами "та пальним, зберiгання пального";

     у статтi 18:

     пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Тимчасово, до 1 сiчня 2022 року, суб'єкти господарювання можуть отримувати лiцензiю на право виробництва пального, право оптової або роздрiбної торгiвлi пальним або на право зберiгання пального на вiдповiдне мiсце здiйснення такої дiяльностi без подання акта вводу в експлуатацiю об'єкта або акта готовностi об'єкта до експлуатацiї, або сертифiката про прийняття в експлуатацiю закiнчених будiвництвом об'єктiв, або iнших документiв, що пiдтверджують прийняття об'єктiв в експлуатацiю вiдповiдно до законодавства, щодо об'єктiв, необхiдних для здiйснення вiдповiдної дiяльностi, за умови подання копiй документiв, що пiдтверджують право власностi на такi об'єкти нерухомого майна, виданих у встановленому законодавством порядку до 1 сiчня 2014 року".

     У зв'язку з цим частини третю - дев'ятнадцяту вважати вiдповiдно частинами четвертою - двадцятою;

     пiсля частини шостої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Запровадження будь-яких заходiв кiлькiсного регулювання щодо змiшування, переробки чи використання спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового та виноградного дистиляту спиртового i зернового дистиляту, що мають iноземне (неукраїнське) походження вiдповiдно до Митного кодексу України, у певних кiлькостях чи пропорцiях при виробництвi алкогольних напоїв здiйснюється виключно законами України з урахуванням норм мiжнародних договорiв України, згоду на обов'язковiсть яких надано Верховною Радою України".

     У зв'язку з цим частини сьому - двадцяту вважати вiдповiдно частинами восьмою - двадцять першою;

     частину восьму пiсля слiв "коньячного i плодового" доповнити словами "та зернового дистиляту", а пiсля слова "виробiв" - словами "i пального";

     7) перше речення частини першої статтi 151 Закону України "Про електроенергетику" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1; 2005 р., N 33, ст. 430) пiсля слiв "їх вiдокремленi пiдроздiли" доповнити словами "постачальники унiверсальних послуг, постачальники "останньої надiї";

     8) у Законi України "Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 38, ст. 315 iз наступними змiнами):

     статтю 2 пiсля абзацу двадцять дев'ятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "вироби медичного призначення (медичнi вироби) - будь-який iнструмент, апарат, прилад, пристрiй, програмне забезпечення, матерiал або iнший вирiб, призначенi для дiагностики, лiкування, профiлактики органiзму людини та (або) забезпечення таких процесiв".

     У зв'язку з цим абзац тридцятий вважати абзацом тридцять першим;

     у статтi 9:

     пункти 1, 6, 8 i 9 пiсля слiв "гарантiйному ремонту" доповнити словами "а також лiкарських засобiв та виробiв медичного призначення";

     пункт 10 пiсля слiв "гарантiйному ремонту" доповнити словами "лiкарських засобiв, виробiв медичного призначення";

     9) у статтi 5 Закону України "Про виноград та виноградне вино" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 31, ст. 419 iз наступними змiнами):

     друге речення частини першої пiсля слiв "матерiали та речовини" доповнити словами "українського та/або неукраїнського походження без будь-яких обмежень щодо часток їх використання у виробництвi";

     включити частину другу такого змiсту:

     "Запровадження будь-яких заходiв кiлькiсного регулювання щодо змiшування, переробки чи використання спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового та виноградного дистиляту спиртового i зернового дистиляту, що мають iноземне (неукраїнське) походження вiдповiдно до Митного кодексу України, у певних кiлькостях чи пропорцiях при виробництвi алкогольних напоїв здiйснюється виключно законами України з урахуванням норм мiжнародних договорiв України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України";

     10) статтю 32 Закону України "Про деякi питання ввезення на митну територiю України та проведення першої державної реєстрацiї транспортних засобiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 34, ст. 435; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 8 листопада 2018 року N 2612-VIII) доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "транспортнi засоби, що ввозяться на митну територiю України в митному режимi iмпорту для використання у виробництвi продукцiї оборонного призначення, якщо замовником такої продукцiї є державний замовник, визначений Кабiнетом Мiнiстрiв України та/або для експлуатацiї таким замовником, що класифiкуються за такими кодами згiдно з УКТ ЗЕД: 8701 30 00 00, 8703 33 (крiм 8703 33 11 00), 8704 (крiм товарних пiдкатегорiй 8704 10 10 10, 8704 21 10 00, 8704 22 10 00, 8704 23 10 00, 8704 31 10 00, 8704 32 10 00 та товарної категорiї 8704 10 90)";

     11) у Законi України "Про захист прав споживачiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 7, ст. 84; 2014 р., N 41 - 42, ст. 2024; 2017 р., N 1, ст. 2, N 4, ст. 42):

     статтю 1 доповнити частинами третьою i четвертою такого змiсту:

     "Термiн "лiкарськi засоби" вживається в цьому Законi у значеннi, наведеному в Законi України "Про лiкарськi засоби".

     Термiн "вироби медичного призначення" вживається в цьому Законi у значеннi, наведеному в Законi України "Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг";

     друге речення абзацу першого частини одинадцятої статтi 8 викласти в такiй редакцiї: "Вимоги споживача щодо лiкарських засобiв та виробiв медичного призначення розглядаються пiсля пред'явлення споживачем розрахункового документа, передбаченого Законом України "Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг", а щодо технiчно складних побутових товарiв - пiсля пред'явлення розрахункового документа, передбаченого Законом України "Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг", та технiчного паспорта чи iншого документа, що його замiнює, з позначкою про дату продажу";

     12) у статтi 14 Закону України "Про землi енергетики та правовий режим спецiальних зон енергетичних об'єктiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 1, ст. 1):

     назву пiсля слова "надання" доповнити словами "та використання";

     частину другу доповнити реченням такого змiсту: "На землях, вiднесених до категорiї земель, визначених пунктом "ж" частини першої статтi 19 Земельного кодексу України, можуть розмiщуватися об'єкти альтернативної енергетики, що використовують вiдновлюванi джерела енергiї (енергiя сонячна, вiтрова, аеротермальна, геотермальна, гiдротермальна, енергiя хвиль та припливiв, гiдроенергiя, енергiя бiомаси, газу з органiчних вiдходiв, газу каналiзацiйно-очисних станцiй, бiогазiв), незалежно вiд цiльового призначення таких земельних дiлянок";

     13) частину тринадцяту статтi 8 Закону України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 2 - 3, ст. 11) викласти в такiй редакцiї:

     "13. Єдиний внесок для пiдприємств, установ i органiзацiй, фiзичних осiб - пiдприємцiв, у тому числi тих, якi обрали спрощену систему оподаткування, в яких працюють особи з iнвалiднiстю, встановлюється у розмiрi 8,41 вiдсотка визначеної пунктом 1 частини першої статтi 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску для працюючих осiб з iнвалiднiстю";

     14) у Законi України "Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 34, ст. 343; 2012 р., N 51, ст. 576; 2013 р., N 22, ст. 212):

     в абзацi другому частини першої статтi 27 цифри "300" замiнити цифрами "500";

     частину четверту статтi 40 доповнити пунктами 11 - 13 такого змiсту:

     "11) об'єктiв, якi згiдно з державним класифiкатором будiвель та споруд належать до будiвель сiльськогосподарського призначення;

     12) об'єктiв, якi згiдно з державним класифiкатором будiвель та споруд належать до будiвель i споруд пiдприємств харчової промисловостi;

     13) об'єктiв, якi згiдно з державним класифiкатором будiвель та споруд належать до силосiв для зерна та складських майданчикiв (для зберiгання сiльськогосподарської продукцiї)";

     15) в абзацi третьому пiдпункту 1 пункту 3 частини другої статтi 4 Закону України "Про судовий збiр" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 14, ст. 87 iз наступними змiнами) цифри "350" замiнити цифрами "10";

     16) у роздiлi VII Митного тарифу України, встановленого Законом України "Про Митний тариф України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 20 - 21, ст. 740), цифри i слова:

"3907 60 20 00 - - що має в'язкiсть 78 мл/г або вищу   1 1 -"

     замiнити цифрами i словами:

"3907 60 20 00 - - що має в'язкiсть 78 мл/г або вищу   0 0 -";

     17) пункт 3 частини другої статтi 2 та пункт 7 частини першої статтi 7 Закону України "Про лiцензування видiв господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 23, ст. 158) пiсля слiв "коньячним i плодовим" доповнити словами "та зерновим дистилятом, бiоетанолом", пiсля слова "виробами" - словами "i пальним, зберiгання пального", а слова "та тютюнових виробiв" замiнити словами "тютюнових виробiв та пального";

(пiдпункт 17 пункту 2 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.05.2019р. N 2725-VIII)

     18) у Законi України "Про ринок електричної енергiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2017 р., N 27 - 28, ст. 312):

     пункти 42 i 62 частини першої статтi 1 викласти в такiй редакцiї:

     "42) малий непобутовий споживач - споживач, який не є побутовим споживачем i купує електричну енергiю для власного споживання, електроустановки якого приєднанi до електричних мереж з договiрною потужнiстю до 50 кВт";

     "62) побутовий споживач - iндивiдуальний побутовий споживач (фiзична особа, яка використовує електричну енергiю для забезпечення власних побутових потреб, що не включають професiйну та/або господарську дiяльнiсть) або колективний побутовий споживач (юридична особа, створена шляхом об'єднання фiзичних осiб - побутових споживачiв, яка розраховується за електричну енергiю за показами загального розрахункового засобу облiку в обсязi електричної енергiї, спожитої для забезпечення власних побутових потреб таких фiзичних осiб, що не включають професiйну та/або господарську дiяльнiсть)";

     частину четверту статтi 46 доповнити абзацом першим такого змiсту:

     "4. Оператор системи розподiлу надає послуги з розподiлу електричної енергiї на пiдставi договорiв про надання послуг з розподiлу. Договори про надання послуг з розподiлу є публiчними договорами приєднання та укладаються на основi типових договорiв, форма яких затверджується Регулятором".

     У зв'язку з цим абзац перший вважати абзацом другим;

     перше речення частини четвертої статтi 63 замiнити двома реченнями такого змiсту: "Постачальник унiверсальних послуг здiйснює постачання електричної енергiї у порядку, визначеному правилами роздрiбного ринку, та на умовах договору постачання унiверсальних послуг. Договiр про постачання унiверсальних послуг є публiчним договором приєднання та розробляється постачальником унiверсальної послуги на пiдставi типового договору, форма якого затверджується Регулятором";

     перше речення частини шостої статтi 64 доповнити словами "та є публiчним договором приєднання";

     у роздiлi XVII "Прикiнцевi та перехiднi положення":

     у пунктi 13:

     в абзацi першому слова i цифри "не пiзнiше нiж через 18 мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом" замiнити словами i цифрами "до 1 сiчня 2019 року";

     в абзацi четвертому слова "з дня отримання лiцензiї на провадження господарської дiяльностi з постачання електричної енергiї такий електропостачальник" замiнити словами та цифрами "з 1 сiчня 2019 року такий електропостачальник, який отримав лiцензiю на провадження господарської дiяльностi з постачання електричної енергiї";

     пiсля абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "фактом приєднання споживача до умов договору постачання унiверсальних послуг (акцептування договору) є вчинення споживачем будь-яких дiй, що засвiдчують його бажання укласти договiр, зокрема надання пiдписаної заяви про приєднання, оплата рахунка постачальника унiверсальної послуги та/або факт споживання електричної енергiї".

     У зв'язку з цим абзаци п'ятий - двадцять восьмий вважати вiдповiдно абзацами шостим - двадцять дев'ятим;

     у першому реченнi абзацу десятого слова i цифри "не пiзнiше нiж через 18 мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом" замiнити словами i цифрами "до 1 сiчня 2019 року";

     пiсля абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Тимчасово, на перiод з 1 сiчня 2019 року по 31 грудня 2020 року, унiверсальнi послуги, крiм побутових та малих непобутових споживачiв, надаються постачальником таких послуг також бюджетним установам незалежно вiд розмiру договiрної потужностi та iншим споживачам, електроустановки яких приєднанi до електричних мереж з договiрною потужнiстю до 150 кВт. У зазначений перiод на бюджетнi установи незалежно вiд розмiру договiрної потужностi та на iнших споживачiв, електроустановки яких приєднанi до електричних мереж з договiрною потужнiстю до 150 кВт, поширюються всi права та обов'язки, передбаченi Законом України "Про ринок електричної енергiї" для малих непобутових споживачiв щодо отримання унiверсальних послуг, передбачених статтею 63 цього Закону".

     У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - двадцять дев'ятий вважати вiдповiдно абзацами дванадцятим - тридцятим;

     в абзацi чотирнадцятому слова i цифри "протягом 18 мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом" замiнити словами i цифрами "до 1 сiчня 2019 року";

     у першому реченнi абзацу п'ятнадцятого слова i цифри "не пiзнiше нiж через 18 мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом" замiнити словами i цифрами "з 1 сiчня 2019 року";

     в абзацi шiстнадцятому слова i цифри "через 18 мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом" замiнити словами i цифрами "з 1 сiчня 2019 року";

     в абзацi дев'ятнадцятому слова "у встановлений цим пунктом строк" замiнити словами i цифрами "до 1 грудня 2018 року";

     пункт 16 пiсля абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "без проведення конкурсу, передбаченого частиною другою статтi 64 цього Закону, визначити електропостачальника (електропостачальникiв) державної форми власностi, на якого з 1 сiчня 2019 року тимчасово, до 1 сiчня 2021 року, покласти функцiї постачальника "останньої надiї", одночасно визначивши територiю здiйснення дiяльностi такого електропостачальника (електропостачальникiв)".

     У зв'язку з цим абзаци шостий - шiстнадцятий вважати вiдповiдно абзацами сьомим - сiмнадцятим;

     пункт 17 доповнити абзацом дев'ятим такого змiсту:

     "до 1 сiчня 2019 року затвердити примiрнi форми договорiв купiвлi-продажу електричної енергiї, що укладаються на оптовому ринку електричної енергiї пiдприємством, що провадить дiяльнiсть з оптового постачання електричної енергiї, з оператором системи розподiлу, постачальником електричної енергiї споживачам, постачальником унiверсальної послуги, постачальником "останньої надiї";

     19) у Законi України "Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актiв України щодо забезпечення збалансованостi бюджетних надходжень у 2018 роцi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2018 р., N 8, ст. 46):

     у роздiлi I:

     пiдпункт 1 пункту 25 виключити;

     у пунктi 27:

     в абзацi першому слова i цифри "Пiдпункти 196.1.17 i" замiнити словом "Пiдпункт";

     абзаци другий - четвертий виключити;

     у пiдпунктi 2 пункту 44 слова i цифри

     "слова i цифри:

"Конденсат:  
з покладiв, якi повнiстю або частково залягають на глибинi до 5000 метрiв 45,00
з покладiв, якi повнiстю залягають на глибинi понад 5000 метрiв 21,00"

     замiнити словами i цифрами:

"Конденсат:  
з покладiв, якi повнiстю або частково залягають на глибинi до 5000 метрiв 29,00
з покладiв, якi повнiстю залягають на глибинi понад 5000 метрiв 14,00"

     виключити;

     абзац четвертий пункту 1 роздiлу II "Прикiнцевi та перехiднi положення" виключити.

     3. Установити, що у 2019 роцi до прийнятих рiшень органiв мiсцевого самоврядування про встановлення мiсцевих податкiв i зборiв, якi прийнятi на виконання цього Закону, не застосовуються вимоги пiдпункту 4.1.9 пункту 4.1 та пункту 4.5 статтi 4, пiдпункту 12.3.4 пункту 12.3, пiдпункту 12.4.3 пункту 12.4 та пункту 12.5 статтi 12 Податкового кодексу України та Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi".

     4. Установити, що у 2019 роцi до змiн, внесених цим Законом до статтi 268, пункту 261 пiдроздiлу 2 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України, як виняток не застосовуються вимоги пiдпункту 4.1.9 пункту 4.1 та пункту 4.5 статтi 4 Податкового кодексу України, а також частини третьої статтi 27 Бюджетного кодексу України".

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
23 листопада 2018 року
N 2628-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.