ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про розвиток лiтакобудiвної промисловостi

(назва у редакцiї Закону України вiд 20.01.2010р. N 1814-VI)

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законом України
вiд 20 сiчня 2010 року N 1814-VI,
Податковим кодексом України
вiд 2 грудня 2010 року N 2755-VI,
Митним кодексом України
вiд 13 березня 2012 року N 4495-VI,
Законами України
вiд 5 червня 2012 року N 4884-VI,
вiд 16 жовтня 2012 року N 5463-VI,
вiд 14 липня 2016 року N 1475-VIII,
вiд 20 грудня 2016 року N 1796-VIII

     Цей Закон створює умови для розвитку лiтакобудiвної промисловостi, забезпечує виконання суверенних зобов'язань держави, спрямованих на розвиток лiтакобудiвної промисловостi, збереження та збiльшення робочих мiсць на пiдприємствах сумiжних галузей.

     Цей Закон має на метi посилення цивiльної та вiйськової безпеки України, забезпечення конкурентоспроможностi лiтакiв, двигунiв для них та авiацiйного обладнання вiтчизняного виробництва.

(преамбула у редакцiї Закону України вiд 20.01.2010р. N 1814-VI)

     Стаття 1. Визнати лiтакобудування прiоритетною галуззю економiки України i вiднести науково-дослiднi та дослiдно-конструкторськi роботи по створенню нової авiацiйної технiки до категорiї критичних технологiй.

     Стаття 2. Цей Закон застосовується до юридичних осiб - резидентiв України, якi здiйснюють дiяльнiсть у галузi лiтакобудiвної промисловостi та згiдно iз законом мають вiдповiднi лiцензiї, а також вiдповiднi сертифiкати на право розробки або виробництва, або ремонту, або переобладнання, або модифiкацiї, або технiчного обслуговування авiацiйної технiки та авiацiйних двигунiв (далi - суб'єкти лiтакобудування) та вiдповiдають хоча б двом з таких критерiїв:

     а) здiйснюють розробку авiацiйної технiки та авiацiйних двигунiв, виробництво авiацiйної технiки та авiацiйних двигунiв, ремонт авiацiйної технiки та авiацiйних двигунiв;

     б) виконують державне або оборонне замовлення на розробку авiацiйної технiки та авiацiйних двигунiв, виробництво авiацiйної технiки та авiацiйних двигунiв, ремонт авiацiйної технiки та авiацiйних двигунiв;

     в) забезпечують виконання Україною мiжнародних зобов'язань з реалiзацiї мiжнародних контрактiв з розробки авiацiйної технiки та авiацiйних двигунiв, постачання авiацiйної технiки та авiацiйних двигунiв, виробництва авiацiйної технiки та авiацiйних двигунiв, ремонту авiацiйної технiки та авiацiйних двигунiв.

     Перелiк суб'єктiв лiтакобудування, щодо яких запроваджено тимчасовi заходи державної пiдтримки, формує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної промислової полiтики, та затверджує Кабiнет Мiнiстрiв України.

(частина друга статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     Суб'єкти лiтакобудування, якi не вiдповiдають критерiям, встановленим цiєю статтею, виключаються Кабiнетом Мiнiстрiв України iз затвердженого Перелiку за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної промислової полiтики.

(частина третя статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)
(стаття 2 у редакцiї Закону України вiд 20.01.2010р. N 1814-VI)

     Стаття 3. Виключена

(стаття 3 у редакцiї Закону України вiд 20.01.2010р. N 1814-VI, виключена згiдно iз Законом України вiд 20.12.2016р. N 1796-VIII)

     Стаття 31. На перiод з 1 сiчня 2013 року до 1 сiчня 2025 року запроваджується державна фiнансова пiдтримка збуту авiацiйної технiки вiтчизняного виробництва через механiзм здешевлення кредитiв шляхом часткової компенсацiї ставки за кредитами комерцiйних банкiв, залученими суб'єктами господарювання у нацiональнiй валютi для закупiвлi такої технiки. Компенсацiя надається експлуатантам авiацiйної технiки, якi знаходяться на територiї України, виключно для авiацiйної технiки вiтчизняного виробництва, за вiдсотки, фактично сплаченi у поточному бюджетному перiодi, у розмiрi облiкової ставки Нацiонального банку України, що дiє на дату сплати зазначених вiдсоткiв.

(частина перша статтi 31 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.07.2016р. N 1475-VIII)

     Кошти на здiйснення такої державної фiнансової пiдтримки збуту авiацiйної технiки вiтчизняного виробництва щорiчно, з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України, передбачаються у законi про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк.

     Порядок використання зазначених коштiв державного бюджету щорiчно визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(Закон доповнено статтею 31 згiдно iз Законом України вiд 05.06.2012р. N 4884-VI)

     Стаття 32. Надати право суб'єктам лiтакобудування, якi пiдпадають пiд дiю норм статтi 2 цього Закону, бути засновниками та/або учасниками суб'єктiв господарювання, у тому числi за участю iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, крiм тих, якi розташованi або здiйснюють свою дiяльнiсть на територiї держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, та/або до яких застосовуються санкцiї вiдповiдно до закону.

     Право суб'єктiв лiтакобудування, передбачене частиною першою цiєї статтi, реалiзується з дотриманням вимог законодавства, у тому числi в частинi погодження з суб'єктами управлiння об'єктами державної власностi.

(Закон доповнено статтею 32 згiдно iз Законом України вiд 14.07.2016р. N 1475-VIII)

     Стаття 4. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2002 року.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України до набрання чинностi цим Законом забезпечити приведення своїх нормативно-правових актiв, а також нормативно-правових актiв мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади у вiдповiднiсть з нормами цього Закону.

     3. Пункт 3 статтi 4 втратив чиннiсть

(пункт 3 статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно з Податковим кодексом України вiд 02.12.2010р. N 2755-VI, втратив чиннiсть згiдно з Митним кодексом України вiд 13.03.2012р. N 4495-VI)
 
Президент України
Л.КУЧМА

м. Київ
12 липня 2001 року
N 2660-III

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.