ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України щодо державної пiдтримки лiтакобудiвної промисловостi в Українi

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. У Законi України "Про державну пiдтримку лiтакобудiвної промисловостi в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 50, ст. 261):

     1) назву та преамбулу викласти в такiй редакцiї:

"Про розвиток лiтакобудiвної промисловостi

     Цей Закон створює умови для розвитку лiтакобудiвної промисловостi, забезпечує виконання суверенних зобов'язань держави, спрямованих на розвиток лiтакобудiвної промисловостi, збереження та збiльшення робочих мiсць на пiдприємствах сумiжних галузей.

     Цей Закон має на метi посилення цивiльної та вiйськової безпеки України, забезпечення конкурентоспроможностi лiтакiв, двигунiв для них та авiацiйного обладнання вiтчизняного виробництва";

     2) статтi 2 i 3 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 2. Цей Закон застосовується до юридичних осiб - резидентiв України, якi здiйснюють дiяльнiсть у галузi лiтакобудiвної промисловостi та згiдно iз законом мають вiдповiднi лiцензiї, а також вiдповiднi сертифiкати на право розробки або виробництва, або ремонту, або переобладнання, або модифiкацiї, або технiчного обслуговування авiацiйної технiки та авiацiйних двигунiв (далi - суб'єкти лiтакобудування) та вiдповiдають хоча б двом з таких критерiїв:

     а) здiйснюють розробку авiацiйної технiки та авiацiйних двигунiв, виробництво авiацiйної технiки та авiацiйних двигунiв, ремонт авiацiйної технiки та авiацiйних двигунiв;

     б) виконують державне або оборонне замовлення на розробку авiацiйної технiки та авiацiйних двигунiв, виробництво авiацiйної технiки та авiацiйних двигунiв, ремонт авiацiйної технiки та авiацiйних двигунiв;

     в) забезпечують виконання Україною мiжнародних зобов'язань з реалiзацiї мiжнародних контрактiв з розробки авiацiйної технiки та авiацiйних двигунiв, постачання авiацiйної технiки та авiацiйних двигунiв, виробництва авiацiйної технiки та авiацiйних двигунiв, ремонту авiацiйної технiки та авiацiйних двигунiв.

     Перелiк суб'єктiв лiтакобудування, щодо яких запроваджено тимчасовi заходи державної пiдтримки, формує Мiнiстерство промислової полiтики України та затверджує Кабiнет Мiнiстрiв України.

     Суб'єкти лiтакобудування, якi не вiдповiдають критерiям, встановленим цiєю статтею, виключаються Кабiнетом Мiнiстрiв України iз затвердженого Перелiку за поданням Мiнiстерства промислової полiтики України.

     Стаття 3. Тимчасово, до 1 сiчня 2016 року, з метою створення належних умов для забезпечення виконання Україною зобов'язань, передбачених мiжнародними договорами (угодами) України, до суб'єктiв лiтакобудування, що пiдпадають пiд дiю норм статтi 2 цього Закону, застосовуються особливостi сплати ввiзного мита щодо товарiв за кодами Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТ ЗЕД) згiдно з нормами пункту "р" статтi 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф", особливостi здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi згiдно з нормами статтi 6 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", а також особливостi сплати земельного податку, податку на додану вартiсть, податку на прибуток пiдприємств, встановленi вiдповiдними податковими законами".

     2. У частину першу статтi 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст. 259 iз наступними змiнами) включити пункт "р" такого змiсту:

     "р) до 1 сiчня 2016 року товари, якi ввозяться у митному режимi iмпорту (реiмпорту) суб'єктами лiтакобудування, що пiдпадають пiд дiю норм статтi 2 Закону України "Про розвиток лiтакобудiвної промисловостi", за такими кодами Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТ ЗЕД):

     2707 20 90 00, 2707 30 10 00, 2707 60 00 00, 2710 11 21 00, 2710 19 81 00, 2710 19 99 00, 2712 20 90 00, 2805 30 90 00, 2818 10 90 00, 2827, 2835, 3204 90 00 00, 3207 40 30 00, 3208, 3209, 3211 00 00, 3214 10 10 10, 3603 00, 3604 90 00 00, 3703 10 00 00, 3703 90 10 00, 3824 10 00 90, 3824 90 35 00, 3824 90 40 00, 3824 90 50 00, 3824 90 65 00, 3901, 3909, 3911, 3917, 3919, 3920, 3921, 4002, 4005, 4006 90 00 00, 4006 90 00 90, 4008, 4009, 4011 30 10 00, 4016, 4017 00, 7003, 7007, 7019, 7202, 7205 10 00 00, 7205 29 00 00, 7207, 7208, 7209, 7211, 7212, 7213, 7214, 7215, 7217, 7218, 7219, 7220, 7221 00 10 00, 7223, 7224 90 18 00, 7225, 7226, 7227, 7228, 7229, 7304, 7311 00 10 00, 7312, 7315, 7318, 7326, 7407, 7409, 7411, 7413 00, 7419, 7502, 7504 00 00 00, 7505, 7506, 7507, 7508, 7601, 7603, 7604, 7605, 7606, 7607 11 90 00, 7607 19 99 00, 7607 20 91 00, 7608, 7609 00 00 00, 7616, 8101, 8102, 8104, 8105, 8108, 8111 00 90 00, 8112, 8307, 8409 10 10 00, 8411 11 10 00, 8411 12 11 00, 8411 12 13 00, 8411 12 19 00, 8411 12 90 00, 8411 21 10 00, 8411 22 11 00, 8411 22 19 00, 8411 81 10 00, 8411 82 10 00, 8411 91 10 10, 8411 91 10 90, 8411 91 90 00, 8411 99 10 00, 8412 10 10 00, 8412 21 10 00, 8412 29 10 00, 8412 31 10 00, 8412 39 10 00, 8412 80 91 00, 8412 90 10 00, 8413 19 10 00, 8413 20 10 00, 8413 30 10 00, 8413 50 10 00, 8413 60 10 00, 8413 70 10 00, 8413 81 10 00, 8413 91 10 00, 8414 10 10 00, 8414 20 10 00, 8414 30 10 00, 8414 51 10 00, 8414 59 10 00, 8414 80 10 00, 8414 90 10 00, 8415 81 10 00, 8415 82 10 00, 8415 83 10 00, 8415 90 10 00, 8419 50 10 00, 8419 81 10 00, 8419 90 10 00, 8421 19 10 00, 8421 21 10 00, 8421 23 10 00, 8421 29 10 00, 8421 31 10 00, 8421 39 10 00, 8424, 8425 11 10 00, 8425 19 10 00, 8425 31 10 00, 8425 39 10 00, 8425 42 10 00, 8425 49 10 00, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8466, 8471 10 10 00, 8471 41 10 00, 8471 49 10 00, 8471 60 10 00, 8471 70 10 00, 8473 30, 8479 89 10 00, 8481, 8482, 8483, 8501 20 10 00, 8501 31 10 00, 8501 32 10 00, 8501 33 10 00, 8501 34 10 00, 8501 40 10 00, 8501 51 10 00, 8501 52 10 00, 8501 53 10 00, 8501 61 10 00, 8501 62 10 00, 8501 63 10 00, 8502 11 10 00, 8502 12 10 00, 8502 13 10 00, 8502 20 10 00, 8502 39 10 00, 8502 40 10 00, 8504 10 10 00, 8504 31 10 00, 8504 32 10 00, 8504 33 10 00, 8504 40 10 00, 8504 50 10 00, 8505, 8506, 8507 10 10 00, 8507 20 10 00, 8507 30 10 00, 8507 40 10 00, 8507 80 10 00, 8507 90 10 00, 8511 10 10 00, 8511 20 10 00, 8511 30 10 00, 8511 40 10 00, 8511 50 10 00, 8511 80 10 00, 8515, 8525 10 10 00, 8525 20 10 00, 8526 10 10 00, 8526 91 11 00, 8526 91 19 00, 8526 91 90 00, 8526 92 10 00, 8528 21 90 00, 8529 10 10 00, 8529 90 10 00, 8531 10 10 00, 8531 20 10 00, 8531 80 10 00, 8532, 8533, 8535, 8536, 8537, 8538 10 00 00, 8538 90 99 00, 8541, 8542, 8543, 8544, 8545, 8546, 9014 10 10 00, 9014 20 13 00, 9014 20 18 00, 9014 20 90 00, 9014 90 90 00, 9017 20, 9017 30, 9017 80, 9020 00, 9023, 9024, 9025 11 10 00, 9025 19 10 00, 9025 80 15 00, 9025 90 10 00, 9026 10 10 00, 9026 20 10 00, 9026 80 10 00, 9026 90 10 00, 9027, 9029 10 10 00, 9029 20 10 00, 9030 10 10 00, 9030 20 10 00, 9030 31 10 00, 9030 39 10 00, 9030 40 10 00, 9030 83 10 00, 9030 89 10 00, 9030 90 10 00, 9031 80 10 00, 9031 90 10 00, 9032 10 10 00, 9032 20 10 00, 9032 81 10 00, 9032 89 10 00, 9033.

     Обсяг та порядок ввезення таких товарiв визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     У разi порушення цiльового використання таких товарiв або перевищення граничного обсягу їх ввезення у митному режимi iмпорту (реiмпорту) до суб'єктiв лiтакобудування застосовуються норми пiдпункту 17.1.6-1 пункту 17.1 статтi 17 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами".

     3. Частину першу статтi 12 Закону України "Про плату за землю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 2001 р., N 15, ст. 74; 2003 р., N 30, ст. 243, N 45, ст. 263; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250; 2005 р., NN 17 - 19, ст. 267; 2006 р., N 2 - 3, ст. 35; 2009 р., N 31, ст. 452, N 38, ст. 537) доповнити пунктом 27 такого змiсту:

     "27) до 1 сiчня 2016 року звiльняються вiд сплати земельного податку суб'єкти лiтакобудування, що пiдпадають пiд дiю норм статтi 2 Закону України "Про розвиток лiтакобудiвної промисловостi", земельнi дiлянки яких безпосередньо використовуються для цiлей виробництва кiнцевої продукцiї, а саме: лiтальних апаратiв, їх корпусiв, двигунiв, включаючи мiсця, призначенi для їх зберiгання (склади, ангари, мiсця для вiдстоювання), посадково-злiтнi смуги, а також мiсця, в яких розташовано пункти заправки (дозаправки) моторних лiтальних апаратiв та контролю над польотами".

     4. У статтi 11 Закону України "Про податок на додану вартiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156 iз наступними змiнами) включити пункт 11.34 такого змiсту:

     "11.34. Тимчасово, до 1 сiчня 2016 року, суб'єкти лiтакобудування, що пiдпадають пiд дiю норм статтi 2 Закону України "Про розвиток лiтакобудiвної промисловостi", звiльняються вiд сплати податку на додану вартiсть по операцiях з:

     ввезення (пересилання) на митну територiю України пiд митним режимом iмпорту (реiмпорту) товарiв, крiм пiдакцизних, що використовуються для потреб лiтакобудiвної промисловостi, якщо такi товари є звiльненими вiд оподаткування ввiзним митом згiдно iз нормами пункту "р" статтi 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф";

     поставки на митну територiю України результатiв науково-дослiдних i дослiдницько-конструкторських робiт, якi виконуються для потреб лiтакобудiвної промисловостi.

     У разi порушення вимог, встановлених цим пунктом, до платникiв податку - суб'єктiв лiтакобудування застосовуються норми пiдпункту 17.1.6-1 пункту 17.1 статтi 17 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами".

     5. У Законi України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 8:

     пiдпункт 8.1.1 пункту 8.1 доповнити абзацами другим - дванадцятим такого змiсту:

     "З метою оподаткування амортизацiя подiляється на звичайну, бонусну та прискорену.

     Звичайною вважається амортизацiя основного фонду, що здiйснюється за нормами, встановленими пiдпунктом 8.6.1 пункту 8.6 цiєї статтi.

     Бонусною вважається амортизацiя основного фонду, яка передбачає вiднесення частки витрат на його придбання (спорудження) до складу валових витрат платника податку та подальшої амортизацiї частки витрат, що залишається пiсля такого вiднесення (залишкової вартостi основного фонду), за загальними правилами та нормами, встановленими у пiдпунктi 8.6.1 пункту 8.6 цiєї статтi.

     Прискореною вважається амортизацiя основного фонду, що здiйснюється за подвiйними нормами, встановленими у пiдпунктi 8.6.1 пункту 8.6 цiєї статтi (крiм основного фонду групи 4). У разi застосування прискореної амортизацiї податковий облiк основного фонду ведеться окремо у пiдгрупi вiдповiдної групи основних фондiв у розрiзi норм такої прискореної амортизацiї.

     Пiдстави для застосування бонусної або прискореної амортизацiї визначаються виключно цим Законом. Якщо в iнших податкових законах вживається термiн "амортизацiя", то вона вважається звичайною.

     Якщо платник податку, який прийняв рiшення про застосування бонусної або прискореної амортизацiї основного фонду, в подальшому продає (вiдчужує) або передає його у фiнансовий лiзинг (оренду), то покупець (отримувач) такого основного фонду застосовує стандартнi (загальнi) норми амортизацiї (звичайну амортизацiю), визначенi у пiдпунктi 8.6.1 пункту 8.6 цiєї статтi.

     Якщо до одного й того самого основного фонду можуть бути застосованi рiзнi норми бонусної амортизацiї у зв'язку з його одночасним використанням у рiзних видах господарської дiяльностi, платник податку має право застосувати найменшу норму бонусної амортизацiї, встановлену цим Законом.

     Якщо до одного й того самого основного фонду можуть бути застосованi норми як прискореної, так i звичайної амортизацiї у зв'язку з його одночасним використанням у рiзних видах господарської дiяльностi, для цiлей оподаткування цим податком приймаються звичайнi норми амортизацiї.

     Не дозволяється одночасне застосування бонусної та прискореної амортизацiї до одного й того самого основного фонду.

     Для цiлей калькулювання цiн на товари (послуги), якi пiдлягають державному регулюванню, застосування бонусної або прискореної амортизацiї не може бути пiдставою для їх пiдвищення.

     До платника податку, який скористався правом на застосування бонусної або прискореної амортизацiї, але використовує вiдповiднi об'єкти основних фондiв не за призначенням, застосовуються норми пiдпункту 17.1.6-1 пункту 17.1 статтi 17 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами";

     пункт 8.6 доповнити пiдпунктами 8.6.6 та 8.6.7 такого змiсту:

     "8.6.6. Тимчасово, до 1 сiчня 2016 року, суб'єкти лiтакобудування, що пiдпадають пiд дiю норм статтi 2 Закону України "Про розвиток лiтакобудiвної промисловостi", мають право застосовувати бонусну амортизацiю до нових (що не були в експлуатацiї) основних фондiв у розмiрi 50 вiдсоткiв до балансової вартостi основних фондiв групи 3 та 100 вiдсоткiв до балансової вартостi основних фондiв групи 4 за наслiдками першого звiтного перiоду, в якому введено в експлуатацiю об'єкти таких основних фондiв, якщо такi об'єкти призначаються виключно для:

     а) розробки та виробництва авiацiйної технiки та авiацiйних двигунiв;

     б) переобладнання, ремонту, модифiкацiї, технiчного обслуговування авiацiйної технiки та авiацiйних двигунiв;

     в) проведення науково-дослiдних та дослiдно-конструкторських робiт, пов'язаних iз лiтакобудуванням.

     8.6.7. Тимчасово, до 1 сiчня 2019 року, платникам податку мають право застосовувати бонусну амортизацiю до нових (що не були в експлуатацiї) основних фондiв (обладнання, що працює на альтернативних видах палива, та устаткування для виробництва альтернативних видiв палива) за наслiдками першого звiтного перiоду, в якому введено в експлуатацiю об'єкти таких основних фондiв, у розмiрi:

     50 вiдсоткiв до балансової вартостi таких основних фондiв групи 3;

     100 вiдсоткiв до балансової вартостi основних фондiв групи 4, що використовуються суб'єктами, якi є виробниками альтернативних видiв палива, виробництво якого пiдтверджується вiдповiдним документом про iдентифiкацiю такого палива вiдповiдно до норм статтi 6 Закону України "Про альтернативнi види палива";

     2) у статтi 22:

     пункт 22.30 виключити;

     доповнити пунктом 22.312 такого змiсту:

     "22.312. Установити, що до 1 сiчня 2016 року суб'єкти лiтакобудування, що пiдпадають пiд дiю норм статтi 2 Закону України "Про розвиток лiтакобудiвної промисловостi", по операцiях з розробки, виробництва, переобладнання, ремонту, модифiкацiї, технiчного обслуговування авiацiйної технiки та авiацiйних двигунiв, а також проведення науково-дослiдних та дослiдно-конструкторських робiт, пов'язаних iз лiтакобудуванням, включають до складу валових доходiв вартiсть товарiв (робiт, послуг), поставлених замовнику таких товарiв (робiт, послуг) у податковому перiодi, в якому здiйснена фактична поставка таких товарiв (робiт, послуг), без урахування отриманих вiд платника податку - покупця авансових платежiв, а до складу валових витрат - вартiсть товарiв (робiт, послуг), фактично отриманих (оприбуткованих) платником податку, без урахування наданих платнику податку - продавцю авансових платежiв".

     6. У Законi України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 40, ст. 364; 2000 р., N 22, ст. 172):

     1) у першому реченнi частини першої статтi 1 цифри та слова "90 календарних днiв" замiнити цифрами та словами "180 календарних днiв";

     2) у частинi першiй статтi 2 цифри та слова "90 календарних днiв" замiнити цифрами та словами "180 календарних днiв";

     3) перше речення частини четвертої статтi 6 викласти в такiй редакцiї:

     "Розрахунки за експортно-iмпортними операцiями суб'єктiв космiчної дiяльностi, визначених вiдповiдно до статтi 1 Закону України "Про космiчну дiяльнiсть", а також суб'єктiв лiтакобудування, що пiдпадають пiд дiю норм статтi 2 Закону України "Про розвиток лiтакобудiвної промисловостi", пiсля перерахування авансових платежiв за виконання робiт з виготовлення (розробки) агрегатiв, систем космiчних ракетних комплексiв (космiчних ракет-носiїв), космiчних апаратiв, наземного сегмента космiчних систем та їх агрегатiв, систем i комплектуючих, а також з розробки, виробництва, переобладнання, ремонту, модифiкацiї, технiчного обслуговування авiацiйної технiки та авiацiйних двигунiв здiйснюються у строк до 500 календарних днiв".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     Норми пунктiв 2 i 4 роздiлу I цього Закону застосовуються з першого числа мiсяця, наступного за мiсяцем, на який припадає день опублiкування цього Закону, а пунктiв 3, 5 i 6 роздiлу I цього Закону - починаючи з податкового перiоду, на який припадає день опублiкування цього Закону.

     2. Законодавчi та iншi нормативно-правовi акти, прийнятi до набрання чинностi цим Законом, застосовуються в частинах, що не суперечать нормам цього Закону.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     1) при пiдготовцi проекту закону про Державний бюджет України на черговий рiк передбачати повну компенсацiю вiдповiдних втрат доходiв мiсцевих бюджетiв у розмiрi зменшення надходжень до таких бюджетiв у разi застосування особливостей сплати земельного податку суб'єктами лiтакобудування, що пiдпадають пiд дiю статтi 2 Закону України "Про розвиток лiтакобудiвної промисловостi";

     2) протягом мiсяця з дня опублiкування цього Закону:

     розробити та привести у вiдповiднiсть iз нормами цього Закону свої нормативно-правовi акти;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз нормами цього Закону.

Президент України В. ЮЩЕНКО

м. Київ
20 сiчня 2010 року
N 1814-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.