ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 7 травня 1996 року N 184/96-ВР,
вiд 10 вересня 1999 року
N 1034-XIV,
вiд 16 березня 2000 року N 1559-III,
вiд 15 травня 2003 року N 762-IV,
вiд 5 лютого 2004 року N 1454-IV,
вiд 15 червня 2004 року N 1766-IV,
вiд 31 травня 2007 року N 1108-V,
вiд 23 червня 2009 року N 1533-VI,
вiд 20 сiчня 2010 року N 1814-VI
(змiни, внесенi Законом України вiд 20 сiчня 2010 року N 1814-VI,
застосовуються починаючи з податкового перiоду, на який припадає день
опублiкування Закону України вiд 20 сiчня 2010 року N 1814-VI),
вiд 13 березня 2012 року N 4496-VI,
вiд 2 жовтня 2012 року N 5406-VI,
вiд 16 жовтня 2012 року N 5463-VI,
вiд 6 листопада 2012 року N 5480-VI,
вiд 4 липня 2013 року N 406-VII,
вiд 2 вересня 2014 року N 1669-VII,
вiд 3 листопада 2016 року N 1724-VIII
(змiни, внесенi Законом України вiд 3 листопада 2016 року N 1724-VIIII,
вводяться в дiю з 3 сiчня 2017 року),
вiд 20 грудня 2016 року N 1792-VIII

(Установлено, що розрахунки за операцiями з експорту та iмпорту товарiв, передбаченi в статтях 1 та 2 цього Закону, здiйснюються у строк, що не перевищує 120 календарних днiв згiдно з пунктом 1 постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 13 грудня 2016 року N 410, який дiє до 16 червня 2017 року )

(Установлено, що у 2009 роцi при застосуваннi за зовнiшньоекономiчними угодами (договорами) резидентiв операцiй факторингу, що здiйснюються державними банками України, у тому числi в рамках їх дiяльностi в мiжнародних факторингових об'єднаннях (асоцiацiях), виручка резидентiв в iноземнiй валютi пiдлягає зарахуванню на валютнi рахунки резидентiв в уповноважених банках або рахунки банкiв, що здiйснюють вiдповiднi операцiї факторингу, у термiни, передбаченi статтею 1 цього Закону продовжено на 90 календарних днiв; виручкою резидентiв вважаються також платежi, що надходять вiд нерезидентiв на рахунки банкiв за операцiями факторингу згiдно iз Законом України вiд 26 грудня 2008 року N 835-VI)

(У текстi Закону слова "iндивiдуальної лiцензiї Нацiонального банку України" замiнено словами "висновку центрального органу виконавчої влади з питань економiчної полiтики; слово "термiн" в усiх вiдмiнках i числах замiнено словом "строк" у вiдповiдному вiдмiнку i числi згiдно iз Законом України вiд 31 травня 2007 року N 1108-V)

(У текстi Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань економiчної полiтики" в усiх вiдмiнках замiнено словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi економiчного розвитку" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 16 жовтня 2012 року N 5463-VI)

     Стаття 1. Виручка резидентiв у iноземнiй валютi вiд експорту продукцiї пiдлягає зарахуванню на їх валютнi рахунки в уповноважених банках у строки виплати заборгованостей, зазначенi в контрактах, але не пiзнiше 180 календарних днiв з дати митного оформлення (виписки вивiзної вантажної митної декларацiї) такої продукцiї, що експортується, а в разi експорту робiт, транспортних послуг - з моменту пiдписання акта або iншого документа, що засвiдчує виконання робiт, надання транспортних послуг. Перевищення зазначеного строку потребує висновку центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi економiчного розвитку. Виручка резидента за експортним зовнiшньоекономiчним договором (контрактом) вважається перерахованою на його банкiвський рахунок за заявою резидента, якщо належна сума врегульована Експортно-кредитним агентством.

(частина перша статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 31.05.2007р. N 1108-V, вiд 23.06.2009р. N 1533-VI, вiд 20.01.2010р. N 1814-VI, змiни, внесенi Законом України вiд 20.01.2010р. N 1814-VI, застосовуються починаючи з податкового перiоду, на який припадає день опублiкування Закону України вiд 20 сiчня 2010 року N 1814-VI, вiд 03.11.2016р. N 1724-VIII, який вводиться дiю з 03.01.2017р., вiд 20.12.2016р. N 1792-VIII)

     Вимоги частини першої цiєї статтi не поширюються на експорт послуг (крiм транспортних i страхових), прав iнтелектуальної власностi, авторських та сумiжних прав.

(статтю 1 доповнено новою частиною другою згiдно iз Законом України вiд 03.11.2016р. N 1724-VIII, який вводиться дiю з 03.01.2017р.)

     Банки мають право вимагати вiд резидентiв перекладу на українську мову складених iноземною мовою документiв, у тому числi рахунка (iнвойсу), крiм викладених англiйською мовою, а також викладених iноземною мовою з одночасним викладенням українською (англiйською) мовою.

(статтю 1 доповнено новою частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 03.11.2016р. N 1724-VIII, який вводиться дiю з 03.01.2017р., у зв'язку з цим частини другу - четверту вважати вiдповiдно частинами четвертою - шостою)

     Частину четверту статтi 1 виключено

(статтю 1 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 10.09.99р. N 1034-XIV, частина четверта статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.06.2004р. N 1766-IV, виключено згiдно iз Законом України вiд 31.05.2007р. N 1108-V)

     При помiщеннi товарiв у митний режим переробки за межами митної територiї строк повернення цих товарiв або продуктiв їх переробки на митну територiю України у митному режимi iмпорту визначається вiдповiдно до Митного кодексу України.

(статтю 1 доповнено частиною згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4496-VI)

     Нацiональний банк України має право запроваджувати на строк до шести мiсяцiв iншi строки розрахункiв, нiж тi, що визначенi частиною першою цiєї статтi.

(статтю 1 доповнено частиною згiдно iз Законом України вiд 06.11.2012р. N 5480-VI)

     Стаття 2. Iмпортнi операцiї резидентiв, якi здiйснюються на умовах вiдстрочення поставки, в разi, коли таке вiдстрочення перевищує 180 календарних днiв з моменту здiйснення авансового платежу або виставлення векселя на користь постачальника продукцiї (робiт, послуг), що iмпортується, потребують висновку центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi економiчного розвитку.

(частина перша статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 31.05.2007р. N 1108-V, вiд 23.06.2009р. N 1533-VI, вiд 20.01.2010р. N 1814-VI, змiни, внесенi Законом України вiд 20.01.2010р. N 1814-VI, застосовуються починаючи з податкового перiоду, на який припадає день опублiкування Закону України вiд 20 сiчня 2010 року N 1814-VI)

     При застосуваннi розрахункiв щодо iмпортних операцiй резидентiв у формi документарного акредитиву термiн, передбачений частиною першою цiєї статтi, дiє з моменту здiйснення уповноваженим банком платежу на користь нерезидента.

(статтю 2 доповнено частиною другою згiдно iз Законом України вiд 07.05.96р. N 184/96-ВР)

     Строк та умови завершення iмпортної операцiї без увезення товару на територiю України визначаються у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України за погодженням з Нацiональним банком України.

(статтю 2 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 31.05.2007р. N 1108-V)

     Нацiональний банк України має право запроваджувати на строк до шести мiсяцiв iншi строки розрахункiв, нiж тi, що визначенi частиною першою цiєї статтi.

(статтю 2 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 06.11.2012р. N 5480-VI)

     Стаття 3. Нацiональний банк України має право встановлювати строк, протягом якого куплена резидентом на мiжбанкiвському валютному ринку України iноземна валюта для забезпечення виконання зобов'язань перед нерезидентом має бути використана за призначенням, i порядок її продажу в разi недотримання резидентом цього строку.

(стаття 3 у редакцiї Закону України вiд 31.05.2007р. N 1108-V)

     Стаття 4. Порушення резидентами, крiм суб'єктiв господарювання, що здiйснюють дiяльнiсть на територiї проведення антитерористичної операцiї на перiод її проведення, строкiв, передбачених статтями 1 i 2 цього Закону або встановлених Нацiональним банком України вiдповiдно до статей 1 i 2 цього Закону, тягне за собою стягнення пенi за кожний день прострочення у розмiрi 0,3 вiдсотка суми неодержаної виручки (вартостi недопоставленого товару) в iноземнiй валютi, перерахованої у грошову одиницю України за валютним курсом Нацiонального банку України на день виникнення заборгованостi. Загальний розмiр нарахованої пенi не може перевищувати суми неодержаної виручки (вартостi недопоставленого товару).

(частина перша статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 31.05.2007р. N 1108-V, вiд 06.11.2012р. N 5480-VI, у редакцiї Закону України вiд 02.09.2014р. N 1669-VII)

     У разi якщо резидент звертається до Експортно-кредитного агентства iз заявою про невиконання або неналежне виконання нерезидентом його грошових зобов'язань за експортним зовнiшньоекономiчним договором (контрактом), що стало причиною порушення резидентом строкiв, передбачених статтями 1 i 2 цього Закону, зазначенi строки призупиняються та пеня в перiод такого призупинення не стягується. У разi якщо невиконання грошового зобов'язання нерезидентом не пiдлягає врегулюванню Експортно-кредитним агентством вiдповiдно до законодавства, перебiг зазначених строкiв поновлюється i пеня нараховується на загальних пiдставах (у тому числi пеня за перiод призупинення).

(статтю 4 доповнено новою частиною другою згiдно iз Законом України вiд 20.12.2016р. N 1792-VIII, у зв'язку з цим частини другу - п'яту вважати вiдповiдно частинами третьою - шостою)

     У разi прийняття до розгляду судом, Мiжнародним комерцiйним арбiтражним судом чи Морською арбiтражною комiсiєю при Торгово-промисловiй палатi України позовної заяви резидента про стягнення з нерезидента заборгованостi, яка виникла внаслiдок недотримання нерезидентом строкiв, передбачених експортно-iмпортними контрактами, строки, передбаченi статтями 1 i 2 цього Закону або встановленi Нацiональним банком України вiдповiдно до статей 1 i 2 цього Закону, зупиняються i пеня за їх порушення в цей перiод не сплачується.

(частина третя статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 15.05.2003р. N 762-IV, вiд 31.05.2007р. N 1108-V, вiд 06.11.2012р. N 5480-VI)

     У разi прийняття судом рiшення про вiдмову в позовi повнiстю або частково або припинення (закриття) провадження у справi чи залишення позову без розгляду строки, передбаченi статтями 1 i 2 цього Закону або встановленi Нацiональним банком України вiдповiдно до статей 1 i 2 цього Закону, поновлюються i пеня за їх порушення сплачується за кожний день прострочення, включаючи перiод, на який цi строки було зупинено.

(частина четверта статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 15.05.2003р. N 762-IV, вiд 06.11.2012р. N 5480-VI)

     У разi прийняття судом рiшення про задоволення позову пеня за порушення строкiв, передбачених статтями 1 i 2 цього Закону або встановлених Нацiональним банком України вiдповiдно до статей 1 i 2 цього Закону, не сплачується з дати прийняття позову до розгляду судом.

(частина п'ята статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 15.05.2003р. N 762-IV, вiд 06.11.2012р. N 5480-VI)

     Органи доходiв i зборiв вправi за наслiдками документальних перевiрок безпосередньо стягувати з резидентiв пеню, передбачену цiєю статтею.

(частина шоста статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2013р. N 406-VII)
(стаття 4 в редакцiї Закону України вiд 07.05.96 р. N 184/96-ВР)

     Стаття 5. У разi порушення резидентами строкiв, установлених Нацiональним банком України вiдповiдно до статтi 3 цього Закону, придбана валюта продається уповноваженими банками протягом 5 робочих днiв на мiжбанкiвському валютному ринку України. При цьому позитивна курсова рiзниця, що може виникнути за такою операцiєю, щоквартально направляється до Державного бюджету України, а негативна курсова рiзниця вiдноситься на результати господарської дiяльностi резидента.

(стаття 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 31.05.2007р. N 1108-V)

     Стаття 6. Строки, зазначенi у статтях 1 i 2 цього Закону або встановленi Нацiональним банком України вiдповiдно до статей 1 i 2 цього Закону, можуть бути продовженi центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi економiчного розвитку, у разi виконання резидентами операцiй за договорами виробничої кооперацiї, консигнацiї, комплексного будiвництва, тендерної поставки, гарантiйного обслуговування, поставки складних технiчних виробiв i товарiв спецiального призначення.

(частина перша статтi 6 iз доповненнями, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.05.96р. N 184/96-ВР, у редакцiї Закону України вiд 31.05.2007р. N 1108-V, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.11.2012р. N 5480-VI)

     Порядок вiднесення операцiй резидентiв до зазначених у частинi першiй цiєї статтi та умови видачi висновкiв на перевищення строкiв, зазначених у статтях 1 i 2 цього Закону або встановлених Нацiональним банком України вiдповiдно до статей 1 i 2 цього Закону, встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина друга статтi 6 у редакцiї Закону України вiд 31.05.2007р. N 1108-V, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.11.2012р. N 5480-VI)

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi економiчного розвитку, протягом п'яти робочих днiв з дати видачi висновку, зазначеного у частинi другiй цiєї статтi, iнформує Нацiональний банк України та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, про видачу такого висновку.

статтю 6 доповнено новою частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 31.05.2007р. N 1108-V, у зв'язку з цим частини третю - п'яту вважати вiдповiдно частинами четвертою - шостою, частина третя статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI, вiд 04.07.2013р. N 406-VII)

     Розрахунки за експортно-iмпортними операцiями суб'єктiв космiчної дiяльностi, визначених вiдповiдно до статтi 1 Закону України "Про космiчну дiяльнiсть", а також суб'єктiв лiтакобудування, що пiдпадають пiд дiю норм статтi 2 Закону України "Про розвиток лiтакобудiвної промисловостi", пiсля перерахування авансових платежiв за виконання робiт з виготовлення (розробки) агрегатiв, систем космiчних ракетних комплексiв (космiчних ракет-носiїв), космiчних апаратiв, наземного сегмента космiчних систем та їх агрегатiв, систем i комплектуючих, а також з розробки, виробництва, переобладнання, ремонту, модифiкацiї, технiчного обслуговування авiацiйної технiки та авiацiйних двигунiв здiйснюються у строк до 500 календарних днiв. Перевищення зазначеного строку потребує висновку центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi економiчного розвитку.

(статтю 6 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 16.03.2000р. N 1559-III, частина четверта статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.01.2010р. N 1814-VI, змiни, внесенi Законом України вiд 20.01.2010р. N 1814-VI, застосовуються починаючи з податкового перiоду, на який припадає день опублiкування Закону України вiд 20 сiчня 2010 року N 1814-VI)

     Вимоги, передбаченi статтями 1 i 2 цього Закону або встановленi Нацiональним банком України вiдповiдно до статей 1 i 2 цього Закону, не поширюються на розрахунки за експортно-iмпортними операцiями iнвестора (представництва iноземного iнвестора на територiї України) за угодою про розподiл продукцiї, якi здiйснюються для потреб такої угоди (у тому числi пов'язанi з придбанням обладнання, матерiалiв, устаткування та iнших товарiв, робiт i послуг, необхiдних для провадження робiт чи здiйснення iншої дiяльностi, передбаченої угодою про розподiл продукцiї, у тому числi розпорядження частиною виробленої продукцiї, належною iнвестору (представництву iноземного iнвестора на територiї України), iншому iнвестору чи державi).

(статтю 6 доповнено новою частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5406-VI, у зв'язку з цим частини п'яту i шосту вважати вiдповiдно частинами шостою i сьомою, частина п'ята статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.11.2012р. N 5480-VI)

     Якщо перевищення термiнiв, зазначених у статтях 1 i 2 цього Закону, обумовлено виникненням форс-мажорних обставин, перебiг зазначених термiнiв зупиняється на весь перiод дiї форс-мажорних обставин та поновлюється з дня, наступного за днем закiнчення дiї таких обставин.

(статтю 6 доповнено частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 05.02.2004р. N 1454-IV)

     Пiдтвердженням форс-мажорних обставин є сертифiкат Торгово-промислової палати України про форс-мажорнi обставини (обставини непереборної сили) або iншої уповноваженої органiзацiї (органу) країни розташування сторони договору (контракту) або третьої країни вiдповiдно до умов договору.

(статтю 6 доповнено частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 05.02.2004р. N 1454-IV, частина сьома статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 31.05.2007р. N 1108-V, вiд 02.09.2014р. N 1669-VII)

     Стаття 7. Визнати таким, що втратив чиннiсть, Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 лютого 1993 року N 17-93 "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 17, ст. 186, N 49, ст. 462).

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ
23 вересня 1994 року
N 185/94-ВР

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.