ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України щодо усунення адмiнiстративних бар'єрiв для експорту послуг

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. У Законi України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377 iз наступними змiнами):

     1) в абзацi тринадцятому статтi 1 слова "матерiально оформлена угода" замiнити словом "домовленiсть";

     2) у частинi другiй статтi 6:

     перше речення пiсля слiв "простiй письмовiй" доповнити словами "або в електроннiй";

     пiсля речення першого доповнити новим реченням такого змiсту: "У разi експорту послуг (крiм транспортних) зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) може укладатися шляхом прийняття публiчної пропозицiї про угоду (оферти) або шляхом обмiну електронними повiдомленнями, або в iнший спосiб, зокрема шляхом виставлення рахунка (iнвойсу), у тому числi в електронному виглядi, за наданi послуги".

     У зв'язку з цим речення друге i третє вважати вiдповiдно реченням третiм i четвертим;

     у третьому реченнi слова "доручення, статутних документiв" замiнити словами "доручення (довiреностi), установчих документiв".

     2. У статтi 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 40, ст. 364 iз наступними змiнами):

     1) перше речення частини першої викласти в такiй редакцiї: "Виручка резидентiв у iноземнiй валютi вiд експорту продукцiї пiдлягає зарахуванню на їх валютнi рахунки в уповноважених банках у строки виплати заборгованостей, зазначенi в контрактах, але не пiзнiше 180 календарних днiв з дати митного оформлення (виписки вивiзної вантажної митної декларацiї) такої продукцiї, що експортується, а в разi експорту робiт, транспортних послуг - з моменту пiдписання акта або iншого документа, що засвiдчує виконання робiт, надання транспортних послуг";

     2) пiсля частини першої доповнити двома новими частинами такого змiсту:

     "Вимоги частини першої цiєї статтi не поширюються на експорт послуг (крiм транспортних i страхових), прав iнтелектуальної власностi, авторських та сумiжних прав.

     Банки мають право вимагати вiд резидентiв перекладу на українську мову складених iноземною мовою документiв, у тому числi рахунка (iнвойсу), крiм викладених англiйською мовою, а також викладених iноземною мовою з одночасним викладенням українською (англiйською) мовою".

     У зв'язку з цим частини другу - четверту вважати вiдповiдно частинами четвертою - шостою.

     3. У Законi України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 40, ст. 365; 2011 р., N 45, ст. 484; 2014 р., N 4, ст. 61; 2015 р., N 45, ст. 410):

     1) в абзацi одинадцятому статтi 1 слова "та пiдтверджує її здiйснення" виключити;

     2) у статтi 9:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Пiдставою для бухгалтерського облiку господарських операцiй є первиннi документи. Для контролю та впорядкування оброблення даних на пiдставi первинних документiв можуть складатися зведенi облiковi документи";

     у частинi другiй:

     в абзацi першому слова "на паперових або машинних носiях i" замiнити словами "у паперовiй або в електроннiй формi та";

     в абзацi третьому слова "i мiсце" виключити;

     в абзацi сьомому слова "аналог власноручного пiдпису або пiдпис, прирiвняний до власноручного пiдпису вiдповiдно до Закону України "Про електронний цифровий пiдпис" виключити;

     доповнити абзацом восьмим такого змiсту:

     "Первиннi документи, складенi в електроннiй формi, застосовуються у бухгалтерському облiку за умови дотримання вимог законодавства про електроннi документи та електронний документообiг";

     в абзацi другому частини третьої слова "на перше число кожного мiсяця" замiнити словами "на кiнець останнього дня кожного мiсяця";

     у частинi шостiй слова "на машинних носiях" замiнити словами "з використанням електронних засобiв оброблення".

     4. У статтi 31 Закону України "Про мiжнародне приватне право" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 32, ст. 422):

     1) частину першу пiсля слiв "мiсця проживання" доповнити словами "або мiсцезнаходження";

     2) у частинi третiй слова "в письмовiй формi" замiнити словами "у формi, передбаченiй законом", а слова "законом або" виключити.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, та вводиться в дiю через мiсяць з дня набрання ним чинностi.

     2. Нацiональному банку України у мiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України у мiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
3 листопада 2016 року
N 1724-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.