ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо розширення iнструментiв впливу на грошово-кредитний ринок

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. Статтю 387 Господарського кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 18 - 22, ст. 144) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 387. Валютна виручка вiд зовнiшньоекономiчної дiяльностi

     1. Суб'єкти зовнiшньоекономiчної дiяльностi пiсля сплати передбачених законом податкiв та зборiв (обов'язкових платежiв) самостiйно розпоряджаються валютною виручкою вiд проведених ними операцiй, крiм випадкiв запровадження Нацiональним банком України вимоги щодо обов'язкового продажу частини надходжень в iноземнiй валютi".

     2. У Законi України "Про Нацiональний банк України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238; 2000 р., N 42, ст. 351; 2002 р., N 17, ст. 117):

     1) частину першу статтi 25 пiсля пункту 6 доповнити двома новими пунктами такого змiсту:

     "7) запровадження на строк до шести мiсяцiв вимоги щодо обов'язкового продажу частини надходжень в iноземнiй валютi;

     8) змiну строкiв розрахункiв за операцiями з експорту та iмпорту товарiв".

     У зв'язку з цим пункт 7 вважати пунктом 9;

     2) частину другу статтi 44 пiсля пункту 3 доповнити двома новими пунктами такого змiсту:

     "4) встановлення порядку проведення обов'язкового продажу та розмiру надходжень в iноземнiй валютi, що пiдлягають обов'язковому продажу;

     5) змiна строкiв розрахункiв за операцiями з експорту та iмпорту товарiв".

     У зв'язку з цим пункт 4 вважати пунктом 6.

     3. Статтю 12 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377 iз наступними змiнами) виключити.

     4. У Законi України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 40, ст. 364 iз наступними змiнами):

     1) статтю 1 доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Нацiональний банк України має право запроваджувати на строк до шести мiсяцiв iншi строки розрахункiв, нiж тi, що визначенi частиною першою цiєї статтi";

     2) статтю 2 доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "Нацiональний банк України має право запроваджувати на строк до шести мiсяцiв iншi строки розрахункiв, нiж тi, що визначенi частиною першою цiєї статтi";

     3) частини першу - четверту статтi 4 пiсля цифр i слiв "1 i 2 цього Закону" доповнити словами i цифрами "або встановленi Нацiональним банком України вiдповiдно до статей 1 i 2 цього Закону" у вiдповiдному вiдмiнку;

     4) частини першу, другу та п'яту статтi 6 пiсля цифр i слiв "1 i 2 цього Закону" доповнити словами i цифрами "або встановленi Нацiональним банком України вiдповiдно до статей 1 i 2 цього Закону" у вiдповiдному вiдмiнку.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України, Нацiональному банку України та органам виконавчої влади протягом шести мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
6 листопада 2012 року
N 5480-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.