ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про космiчну дiяльнiсть

Закон введено в дiю з дня опублiкування - 5 грудня 1996 року
(згiдно з Постановою Верховної Ради України
вiд 15 листопада 1996 року N 503/96-ВР)

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 16 березня 2000 року N 1559-III,
вiд 19 сiчня 2006 року N 3370-IV,
вiд 13 травня 2010 року N 2186-VI,
вiд 9 грудня 2011 року N 4102-VI,
вiд 16 жовтня 2012 року N 5461-VI,
вiд 23 грудня 2015 року N 901-VIII,
вiд 20 вересня 2019 року N 124-IX,
вiд 2 жовтня 2019 року N 143-IX,
вiд 17 вересня 2020 року N 912-IX

(У текстi Закону слова "Загальнодержавна (Нацiональна) космiчна програма України" в усiх вiдмiнках замiнено словами "Загальнодержавна цiльова науково-технiчна космiчна програма України" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 13 травня 2010 року N 2186-VI)

(У текстi Закону слова "Нацiональне космiчне агентство України" в усiх вiдмiнках замiнено словами "центральний орган виконавчої влади з питань космiчної дiяльностi" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 9 грудня 2011 року N 4102-VI)

     Цей Закон визначає загальнi правовi засади здiйснення космiчної дiяльностi в Українi та пiд юрисдикцiєю України поза її межами.

     Положення цього Закону поширюються на всi види дiяльностi, пов'язаної з дослiдженням i використанням космiчного простору.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термiнiв i понять

     У цьому Законi наведенi нижче термiни та поняття вживаються у такому значеннi:

     космiчна дiяльнiсть - науковi космiчнi дослiдження, використання космiчного простору, розроблення, виробництво, ремонт та технiчне обслуговування, випробування, експлуатацiя, управлiння об'єктами космiчної дiяльностi (у тому числi їх агрегатами та складовими частинами), забезпечення запуску, запуск та повернення космiчних апаратiв, їх складових частин з космiчного простору на землю;

(абзац другий статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 143-IX)

     об'єкти космiчної дiяльностi (космiчна технiка) - матерiальнi предмети штучного походження, що проектуються, виготовляються та експлуатуються як у космiчному просторi (космiчний сегмент, космiчна iнфраструктура), так i на поверхнi Землi (наземний сегмент, наземна iнфраструктура) з метою дослiдження та використання космiчного простору;

     суб'єкти космiчної дiяльностi - пiдприємства, установи та органiзацiї будь-якої форми власностi та органiзацiйно-правової форми, в тому числi мiжнароднi та iноземнi, якi здiйснюють космiчну дiяльнiсть;

(абзац четвертий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 143-IX)

     декларацiя про провадження господарської дiяльностi у сферi космiчної дiяльностi - документ, яким суб'єкт космiчної дiяльностi повiдомляє центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування i реалiзує державну полiтику у сферi космiчної дiяльностi, про намiр здiйснювати космiчну дiяльнiсть;

(статтю 1 доповнено новим абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 143-IX, у зв'язку з цим абзаци п'ятий - дванадцятий вважати вiдповiдно абзацами шостим - тринадцятим)

     космiчний апарат - лiтальний технiчний засiб для польотiв у космос i в космосi з метою його дослiдження та використання;

(статтю 1 доповнено новим абзацом шостим згiдно iз Законом України вiд 13.05.2010р. N 2186-VI, у зв'язку з цим абзаци шостий - дванадцятий вважати вiдповiдно абзацами сьомим - тринадцятим)

     космiчнi технологiї та послуги - результати наукових розробок, методи, засоби та послуги, необхiднi для здiйснення космiчної дiяльностi та для отримання i використання результатiв цiєї дiяльностi;

     iнцидент - пов'язана з космiчною дiяльнiстю подiя, що призвела до створення загрози життю та здоров'ю людей, а також до пошкодження або знищення майна громадян, пiдприємств, установ та органiзацiй чи заподiяння шкоди довкiллю;

     надзвичайна подiя - пов'язана з космiчною дiяльнiстю подiя, що призвела до загибелi людей або заподiяння їм тяжких тiлесних ушкоджень, а також до знищення майна громадян, пiдприємств, установ та органiзацiй чи заподiяння значної шкоди довкiллю;

     правила космiчної дiяльностi - спецiальнi правила, технiчнi норми, що регламентують космiчну дiяльнiсть та її безпеку;

(абзац десятий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     персонал об'єктiв космiчної дiяльностi - працiвники пiдприємств, установ та органiзацiй, якi беруть участь у виготовленнi, випробуваннi, експлуатацiї об'єктiв космiчної дiяльностi та лiквiдацiї наслiдкiв iнцидентiв i надзвичайних подiй, а також фахiвцi пiдприємств, установ, органiзацiй та особовий склад вiйськових частин, залученi до виконання цiєї роботи;

     сертифiкат вiдповiдностi - документ, який посвiдчує вiдповiднiсть об'єкта космiчної дiяльностi вимогам експлуатацiйної придатностi космiчної технiки, регламентованим нормативно-правовими актами;

(абзац дванадцятий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     унiкальнi об'єкти космiчної дiяльностi - складнi науково-технiчнi комплекси та системи, випробувальна та спецiальна апаратура, з унiкальними параметрами, що використовуються для реалiзацiї Загальнодержавної цiльової науково-технiчної космiчної програми України, якi за своїми експлуатацiйними характеристиками не мають аналогiв у свiтi або вiдповiдають свiтовому рiвню аналогiчної технiки (засоби керування та контролю за космiчними апаратами; засоби приймання та оброблення службової та наукової iнформацiї; експериментальна та науково-технологiчна база для виготовлення та випробувань космiчної технiки з моделюванням факторiв космiчного простору; наземнi засоби контролю за космiчними об'єктами штучного та неземного походження; наземний сегмент засобiв монiторингу земної поверхнi, систем попередження техногенних та природних катастроф; наземнi засоби космiчних телекомунiкацiй).

(статтю 1 доповнено абзацом тринадцятим згiдно iз Законом України вiд 16.03.2000р. N 1559-III)

     Стаття 2. Законодавство про космiчну дiяльнiсть в Українi

     Вiдносини у сферi космiчної дiяльностi регулюються цим Законом та iншими актами законодавства України, що приймаються вiдповiдно до нього.

     Стаття 3. Мета космiчної дiяльностi

     Космiчна дiяльнiсть має на метi:

     сприяння соцiально-економiчному та науковому прогресу держави, зростанню добробуту громадян;

     участь у розв'язаннi загальних проблем людства;

     розвиток космiчної науки i технiки, космiчних послуг та технологiй, якi обумовлюють стабiльний розвиток нацiональної економiки;

     створення потужного експортного потенцiалу космiчної галузi;

     забезпечення доступу в космос, здiйснення наукових дослiджень Землi та космiчного простору;

     створення та пiдтримка космiчними засобами сучасного iнформацiйного простору держави;

     забезпечення довгострокових iнтересiв держави у сферi нацiональної безпеки та обороноздатностi;

     сприяння вдосконаленню освiти;

     участь у контролi за виконанням угод, учасницею яких є Україна, що стосуються мiжнародної безпеки.

     Стаття 4. Засади космiчної дiяльностi

     Основними засадами космiчної дiяльностi в Українi є:

     державна пiдтримка комерцiалiзацiї космiчної дiяльностi та залучення iнвестицiй в космiчну галузь України;

     вiдкриття космосу для громадян та юридичних осiб та можливiсть вiльно дослiджувати та використовувати космос, включаючи використання космiчного простору та ресурсiв, що мiстяться в ньому, з обмеженнями лише коли це необхiдно для забезпечення дотримання iнтересiв нацiональної безпеки держави Україна, а також дозволу та нагляду за неурядовими космiчними заходами, щоб переконатися, що такi дiї здiйснюються вiдповiдно до мiжнародних зобов'язань України у космосi;

     еволюцiйнiсть розвитку i послiдовнiсть реформування державної полiтики у галузi дослiдження та використання космiчного простору;

     ефективне використання науково-технiчного потенцiалу України, можливостей, якi надає космiчна дiяльнiсть, в iнтересах нацiональної економiки, науки, безпеки держави i в комерцiйних цiлях;

     сприяння мiжнародному спiвробiтництву, збереження та розвиток iснуючих мiжнародних зв'язкiв у космiчнiй галузi з урахуванням нацiональних iнтересiв.

(стаття 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.03.2000р. N 1559-III, у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 143-IX)

Роздiл II
ОРГАНIЗАЦIЯ КОСМIЧНОЇ ДIЯЛЬНОСТI

     Стаття 5. Державне регулювання та управлiння у сферi космiчної дiяльностi

     Державне регулювання та управлiння у сферi космiчної дiяльностi в Українi здiйснюються шляхом:

     законодавчого встановлення основних принципiв, норм i правил космiчної дiяльностi;

     розробки концептуальних основ державної полiтики у галузi дослiдження i використання космiчного простору в мирних цiлях та в iнтересах безпеки держави;

     формування Загальнодержавної цiльової науково-технiчної космiчної програми України;

     планування та фiнансування космiчної дiяльностi за рахунок коштiв Державного бюджету України, а також сприяння залученню iнших джерел фiнансування, не заборонених чинним законодавством України;

     цiльової пiдготовки кадрiв за рахунок Державного бюджету України;

     запровадження декларування про провадження господарської дiяльностi у сферi космiчної дiяльностi;

     запровадження дозволiв на право здiйснення окремих видiв космiчної дiяльностi та забезпечення контролю за провадженням такої дiяльностi;

(абзац сьомий частини першої статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 13.05.2010р. N 2186-VI, замiнено двома новими абзацами згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 143-IX, у зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим)

     контролю за здiйсненням зовнiшньоекономiчної дiяльностi суб'єктами космiчної дiяльностi;

(частину першу статтi 5 доповнено абзацом дев'ятим згiдно iз Законом України вiд 13.05.2010р. N 2186-VI)

     державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами космiчної дiяльностi України приватної форми власностi законодавства про космiчну дiяльнiсть в Українi в порядку, передбаченому Законом України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi".

(частину першу статтi 5 доповнено абзацом десятим згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 143-IX)

     Частину другу статтi 5 виключено

(частина друга статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 09.12.2011р. N 4102-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5461-VI)

     Стаття 6. Компетенцiя центральних органiв виконавчої влади у сферi космiчної дiяльностi

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування i реалiзує державну полiтику у сферi космiчної дiяльностi, в межах своєї компетенцiї:

(абзац перший частини першої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 143-IX)

     розробляє концептуальнi основи державної полiтики у галузi дослiдження i використання космiчного простору в мирних цiлях та в iнтересах безпеки держави;

     забезпечує органiзацiю космiчної дiяльностi в Українi та пiд юрисдикцiєю України поза її межами;

     розробляє разом з мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади та Нацiональною академiєю наук України Загальнодержавну цiльову науково-технiчну космiчну програму України та забезпечує її виконання;

     здiйснює керiвництво у сферi управлiння та координацiї дiяльностi пiдприємств, установ та органiзацiй космiчної та сумiжних галузей;

     є державним замовником науково-дослiдних робiт з дослiдження i використання космiчного простору, науково-дослiдних i дослiдно-конструкторських робiт з проектування, виготовлення та випробування космiчної технiки, у тому числi мiжнародних космiчних проектiв;

(абзац шостий частини першої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 143-IX)

     забезпечує суб'єктiв космiчної дiяльностi в Українi необхiдними правилами та iншими нормативно-правовими актами у сферi космiчної дiяльностi;

(абзац сьомий частини першої статтi 6 у редакцiї Закону України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     здiйснює координацiю державних пiдприємств, установ та органiзацiй, в тому числi при здiйсненнi ними зовнiшньоекономiчної дiяльностi в космiчнiй галузi України, на вiдповiднiсть законодавству та мiжнародним договорам України;

(абзац восьмий частини першої статтi 6 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 143-IX)

     надає пiдтримку в пiдготовцi та реалiзацiї мiжнародних проектiв у сферi дослiдження та використання космiчного простору;

     органiзовує спiвробiтництво України з iншими державами та мiжнародними органiзацiями у космiчнiй галузi, а також забезпечує збереження i розвиток iснуючих мiжнародних зв'язкiв у сферi космiчної дiяльностi;

     вживає заходiв, спрямованих на вдосконалення зовнiшньоекономiчних вiдносин України з iншими державами в галузi космiчної дiяльностi;

     бере участь у пiдготовцi мiжнародних договорiв України;

     затверджує порядок дiяльностi представництв замовника - центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування i реалiзує державну полiтику у сферi космiчної дiяльностi, з контролю якостi та прийняття космiчної технiки та iншої продукцiї;

(абзац тринадцятий частини першої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 143-IX)

     здiйснює контроль за дотриманням державними пiдприємствами, установами та органiзацiями законодавства та мiжнародних договорiв України в космiчнiй сферi, у тому числi при здiйсненнi ними зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

(частину першу статтi 6 доповнено новим абзацом чотирнадцятим згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 143-IX)

     здiйснює державний нагляд (контроль) за дотриманням суб'єктами космiчної дiяльностi України приватної форми власностi законодавства про космiчну дiяльнiсть в Українi в порядку, передбаченому Законом України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi";

(частину першу статтi 6 доповнено новим абзацом п'ятнадцятим згiдно iз Законом України вi 02.10.2019р. N 143-IX, у зв'язку з цим абзац чотирнадцятий вважати абзацом шiстнадцятим)

     здiйснює iншi повноваження, визначенi законами та покладенi на нього актами Президента України.

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування i реалiзує державну полiтику у сферi космiчної дiяльностi, в межах своєї компетенцiї:

(абзац перший частини другої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 143-IX)

     забезпечує створення та експлуатацiю наземного i космiчного сегментiв супутникових систем зв'язку, мовлення та дистанцiйного зондування Землi, контролю i аналiзу космiчної обстановки, координатно-часового та навiгацiйного забезпечення;

     забезпечує разом з мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади України експлуатацiю, пiдтримку та вдосконалення об'єктiв космiчної дiяльностi;

     здiйснює облiк декларацiй про провадження господарської дiяльностi у сферi космiчної дiяльностi;

(абзац четвертий частини другої статтi 6 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 143-IX)

     органiзовує розроблення та функцiонування Системи сертифiкацiї космiчної технiки України (УкрССКТ);

     здiйснює реєстрацiю космiчної технiки;

     веде Державний реєстр унiкальних об'єктiв космiчної дiяльностi, здiйснює державний нагляд за їх станом i використанням, вживає заходiв для їх пiдтримки;

     при здiйсненнi зовнiшньоекономiчної дiяльностi вiдкриває свої представництва на територiї iнших держав згiдно iз законами цих держав;

     здiйснює монiторинг та веде банк даних геофiзичних спостережень i забезпечує його взаємодiю з Нацiональним центром даних системи сейсмiчних спостережень i пiдвищення безпеки проживання населення в сейсмонебезпечних регiонах;

     контролює додержання вимог мiжнародних договорiв України про обмеження та заборону випробувань ядерної зброї, випробувань ядерної зброї на iноземних випробувальних полiгонах i здiйснення ядерних вибухiв у мирних цiлях;

     здiйснює функцiї нацiонального контактного пункту з питань додержання положень Гаазького кодексу поведiнки проти розповсюдження балiстичних ракет;

     забезпечує ефективне використання науково-технiчного i виробничого потенцiалу пiдприємств i установ, що належать до сфери його управлiння, та створює умови для впровадження космiчних технологiй у виробництво конкурентоспроможної продукцiї для потреб внутрiшнього та зовнiшнього ринкiв;

     уживає заходiв щодо оперативного виявлення джерел небезпек, сприяє в межах своїх повноважень досягненню належного рiвня надiйностi та ефективностi систем державного управлiння в особливий перiод;

     здiйснює iншi повноваження, визначенi законами та покладенi на нього актами Президента України.

(стаття 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.03.2000р. N 1559-III, вiд 13.05.2010р. N 2186-VI, вiд 09.12.2011р. N 4102-VI, у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5461-VI)

     Стаття 7. Загальнодержавна цiльова науково-технiчна космiчна програма України

     Космiчна дiяльнiсть в Українi здiйснюється на основi Загальнодержавної цiльової науково-технiчної космiчної програми України, яка розробляється на п'ять рокiв i затверджується Верховною Радою України за поданням Кабiнету Мiнiстрiв України.

     Формування Загальнодержавної цiльової науково-технiчної космiчної програми України здiйснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування i реалiзує державну полiтику у сферi космiчної дiяльностi, разом iз вiдповiдними центральними органами виконавчої влади та Нацiональною академiєю наук України виходячи iз мети та основних засад космiчної дiяльностi в Українi.

(частина друга статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5461-VI, вiд 02.10.2019р. N 143-IX)

     На основi Загальнодержавної цiльової науково-технiчної космiчної програми України здiйснюється:

     визначення потреб у космiчнiй технiцi цивiльного, оборонного та подвiйного призначення, а також укладання контрактiв згiдно з чинним законодавством на проведення науково-дослiдних робiт (далi - замовлення на космiчну технiку) i виробництво космiчної технiки на поточний рiк, що затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     видiлення коштiв з Державного бюджету України для фiнансування космiчної дiяльностi за державними замовленнями;

     пiдготовка кадрiв за рахунок коштiв Державного бюджету України i вжиття заходiв щодо соцiального захисту персоналу об'єктiв космiчної дiяльностi;

     забезпечення пiдтримки та вдосконалення об'єктiв космiчної дiяльностi наземної iнфраструктури, а також необхiдного рiвня безпеки космiчної дiяльностi;

     забезпечення мiжнародного спiвробiтництва в космiчнiй сферi, у тому числi участi України в мiжнародних космiчних проектах.

     Стаття 8. Правила космiчної дiяльностi в Українi

     До правил космiчної дiяльностi в Українi належать норми експлуатацiйної придатностi об'єктiв космiчної дiяльностi, нормативно-правовi акти, якими регулюється порядок:

(абзац перший частини першої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     надання дозволiв на право здiйснення окремих видiв космiчної дiяльностi та забезпечення контролю за провадженням такої дiяльностi;

(абзац другий частини першої статтi 8 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 143-IX)

     сертифiкацiї та реєстрацiї об'єктiв космiчної дiяльностi;

     органiзацiї, виконання та забезпечення космiчних запускiв i польотiв;

     нагляду i контролю за безпекою космiчних запускiв i польотiв та експлуатацiї космiчної технiки;

     охорони довкiлля в процесi космiчної дiяльностi;

     проведення пошукових, аварiйно-рятувальних робiт у космiчнiй галузi;

     проведення службового розслiдування iнцидентiв та надзвичайних подiй;

     будiвництва, експлуатацiї, утримання та ремонту споруд i обладнання об'єктiв наземної iнфраструктури;

     навчання персоналу об'єктiв космiчної дiяльностi;

     реалiзацiї заходiв щодо захисту космiчної дiяльностi вiд незаконного втручання в цю дiяльнiсть.

     До правил космiчної дiяльностi належать також iншi нормативно-правовi акти, що регламентують дiяльнiсть у космiчнiй галузi та її безпеку, а також дотримання вимог щодо охорони прав iнтелектуальної власностi, державної, вiйськової та комерцiйної таємницi.

(частина друга статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     Правила космiчної дiяльностi встановлюються вiдповiдними державними органами України згiдно з їхньою компетенцiєю та є обов'язковими для виконання всiма суб'єктами космiчної дiяльностi.

     Стаття 9. Заборона та обмеження у космiчнiй дiяльностi

     При здiйсненнi космiчної дiяльностi в Українi забороняються:

     виведення на орбiту чи розмiщення в космосi будь-яким чином ядерної зброї та всiх iнших видiв зброї масового знищення чи випробування такої зброї;

     використання космiчної технiки як засобу впливу на довкiлля для воєнних чи iнших небезпечних для людства цiлей;

     використання Мiсяця та iнших небесних тiл для воєнних цiлей;

     створення безпосередньої загрози життю та здоров'ю людей, заподiяння шкоди довкiллю;

     порушення мiжнародних норм та стандартiв щодо забруднення космiчного простору;

     iншi дiї, пов'язанi з космiчною дiяльнiстю, якi не допускаються мiжнародним правом.

     Космiчна дiяльнiсть у межах окремого проекту, що призвела до людських жертв, значних матерiальних збиткiв або завдала значної шкоди довкiллю, може бути обмежена або заборонена вiдповiдно до чинного законодавства України.

     Стаття 91. Декларацiя про провадження господарської дiяльностi у сферi космiчної дiяльностi

     Декларацiя про провадження господарської дiяльностi у сферi космiчної дiяльностi подається суб'єктом космiчної дiяльностi України приватної форми власностi, який має намiр здiйснювати космiчну дiяльнiсть, до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування i реалiзує державну полiтику у сферi космiчної дiяльностi.

     Декларацiя про провадження господарської дiяльностi у сферi космiчної дiяльностi подається суб'єктом космiчної дiяльностi України приватної форми власностi (уповноваженою ним особою) не менш як за п'ять робочих днiв до початку здiйснення космiчної дiяльностi за вибором такого суб'єкта космiчної дiяльностi України нарочно, поштовим вiдправленням з описом вкладення або в електронному виглядi, що оформлюється згiдно з вимогами законiв у сферi електронних документiв.

     У декларацiї про провадження господарської дiяльностi у сферi космiчної дiяльностi зазначаються найменування суб'єкта господарювання, який має намiр здiйснювати космiчну дiяльнiсть, його мiсцезнаходження та види космiчної дiяльностi, що ним будуть здiйснюватися.

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування i реалiзує державну полiтику у сферi космiчної дiяльностi, веде облiк декларацiй про провадження господарської дiяльностi у сферi космiчної дiяльностi та розмiщує їх на своєму веб-сайтi.

     Порядок подання декларацiї про провадження господарської дiяльностi у сферi космiчної дiяльностi встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(Закон доповнено статтею 91 згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 143-IX)

     Стаття 10. Здiйснення космiчної дiяльностi

     Здiйснення окремих видiв космiчної дiяльностi провадиться на пiдставi дозволу.

     Дозволи надаються на здiйснення таких видiв космiчної дiяльностi:

     випробування (окрiм комп'ютерних) ракет-носiїв, в тому числi їх агрегатiв та складових частин i космiчних апаратiв;

     запуски ракет-носiїв та/або космiчних апаратiв;

     управлiння космiчними апаратами на навколоземнiй орбiтi або в космiчному просторi;

     повернення космiчних апаратiв та/або їх складових частин, що повертаються, з навколоземної орбiти або космiчного простору на Землю.

     Подання суб'єктом господарювання заяви про одержання (переоформлення, анулювання) дозволу на здiйснення окремих видiв космiчної дiяльностi здiйснюється в паперовiй або електроннiй формi на вибiр заявника у порядку, встановленому Законом України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi".

     Для одержання дозволу подається заява, в якiй зазначається вид здiйснення космiчної дiяльностi, та документи згiдно з перелiком, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Видача дозволу на здiйснення окремих видiв космiчної дiяльностi здiйснюється протягом 90 календарних днiв з дня надходження заяви та документiв, необхiдних для його видачi.

     Видача (вiдмова у видачi, переоформлення, анулювання) дозволу на здiйснення окремих видiв космiчної дiяльностi здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi космiчної дiяльностi, на безоплатнiй основi вiдповiдно до цього Закону згiдно з вимогами, передбаченими законами України "Про адмiнiстративнi послуги" та "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi", у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Дозвiл видається на строк функцiонування об'єкта космiчної дiяльностi.

     Пiдставами для вiдмови у видачi дозволу є:

     подання суб'єктом господарювання неповного пакета документiв, необхiдних для одержання дозволу, згiдно з установленим перелiком;

     виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання дозволу, недостовiрних вiдомостей;

     невiдповiднiсть вимогам законодавства.

     Рiшення про вiдмову у видачi дозволу оформляється згiдно з вимогами, передбаченими Законом України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi".

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi космiчної дiяльностi, анулює дозвiл на здiйснення окремих видiв космiчної дiяльностi у разi звернення суб'єкта господарювання iз заявою про анулювання дозволу.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi космiчної дiяльностi, звертається до адмiнiстративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у видi анулювання дозволу на здiйснення окремих видiв космiчної дiяльностi з таких пiдстав:

     встановлення факту надання в заявi про видачу дозволу та документах, що додаються до неї, недостовiрних вiдомостей;

     провадження суб'єктом господарювання певних дiй щодо здiйснення господарської дiяльностi або видiв господарської дiяльностi, на якi отримано дозвiл, iз порушенням вимог законодавства, щодо яких центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi космiчної дiяльностi, було ранiше видано припис про їх усунення iз наданням строку, необхiдного для їх усунення;

     встановлення факту передачi дозволу iншiй юридичнiй особi для провадження космiчної дiяльностi.

     Копiя рiшення адмiнiстративного суду про анулювання дозволу доводиться до вiдома суб'єкта господарювання центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi космiчної дiяльностi, особисто або надсилається поштовим вiдправленням з описом вкладення не пiзнiше п'яти робочих днiв з дня прийняття (винесення) такого рiшення.

     Дiя дозволу припиняється через десять робочих днiв з дня прийняття рiшення/постанови про його анулювання.

     Суб'єкт господарювання може отримати новий дозвiл на право провадження певного виду космiчної дiяльностi не ранiш як через один рiк з дати прийняття рiшення про анулювання попереднього дозволу на зазначений вид космiчної дiяльностi.

     Державний нагляд та контроль у сферi космiчної дiяльностi здiйснюється вiдповiдно до законодавства, що визначає правовi та органiзацiйнi засади, основнi принципи i порядок здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi.

(стаття 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 19.01.2006 р. N 3370-IV, вiд 16.10.2012р. N 5461-VI, у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 143-IX)

     Стаття 11. Фiнансування космiчної дiяльностi

     Фiнансування космiчної дiяльностi з науковою та господарською метою у тих випадках, коли замовником робiт є державнi органи або установи, здiйснюється на пiдставi Загальнодержавної цiльової науково-технiчної космiчної програми України i передбачається в Державному бюджетi України окремими рядками.

(частина перша статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 143-IX)

     Фiнансування космiчної дiяльностi в цiлях оборони та безпеки України здiйснюється за рахунок коштiв Державного бюджету України за державним оборонним замовленням.

(частина друга статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.05.2010р. N 2186-VI)

     Фiнансування здiйснюється через державних замовникiв робiт по створенню i використанню космiчної технiки та розподiляється мiж виконавцями вiдповiдно до державного контракту.

     Витрати на здiйснення мiжнародної космiчної дiяльностi (у тому числi фiнансування участi України в мiжнародних космiчних форумах, представництва в мiжнародних органiзацiях тощо) та витрати на фiнансування заходiв щодо утримання i збереження унiкальних об'єктiв космiчної дiяльностi, якi включено до Державного реєстру унiкальних об'єктiв космiчної дiяльностi, передбачаються в Державному бюджетi України окремими рядками.

(статтю 11 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 16.03.2000р. N 1559-III, у зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою)

     Iноземнi кредити та iнвестицiї у космiчну дiяльнiсть, пов'язану з виконанням Загальнодержавної цiльової науково-технiчної космiчної програми України, гарантуються державою вiдповiдно до чинного законодавства України.

     Стаття 111. Контроль за здiйсненням зовнiшньоекономiчної дiяльностi

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування i реалiзує державну полiтику у сферi космiчної дiяльностi, в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України:

     облiковує повiдомлення державних суб'єктiв космiчної дiяльностi та суб'єктiв космiчної дiяльностi України приватної форми власностi про проведення переговорiв з iноземними суб'єктами господарської дiяльностi з питань дослiдження i використання космiчного простору, виробництва та експлуатацiї космiчної технiки, здiйснення експорту, iмпорту i реекспорту космiчної технiки та космiчних технологiй, їх тимчасового вивезення за межi України або тимчасового ввезення на її територiю, транзиту територiєю України;

     реєструє укладенi державними суб'єктами космiчної дiяльностi України, суб'єктами космiчної дiяльностi України приватної форми власностi, що виконують державне замовлення, з iноземними суб'єктами космiчної дiяльностi договори (контракти) з питань дослiдження i використання космiчного простору, виробництва та експлуатацiї, купiвлi-продажу космiчної технiки та космiчних технологiй;

     облiковує повiдомлення суб'єктiв космiчної дiяльностi України приватної форми власностi про укладенi договори (контракти) з iноземними суб'єктами космiчної дiяльностi з питань дослiдження i використання космiчного простору, виробництва та експлуатацiї, купiвлi-продажу космiчної технiки та космiчних технологiй.

(частина перша статтi 111 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5461-VI, у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 143-IX)

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування i реалiзує державну полiтику у сферi космiчної дiяльностi, здiйснює реєстрацiю договорiв (контрактiв) на безоплатнiй основi.

(частина друга статтi 111 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5461-VI, у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 143-IX)

     Повiдомлення про проведення переговорiв та укладенi договори (контракти), реєстрацiя укладених договорiв (контрактiв) суб'єктами космiчної дiяльностi України для здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi є обов'язковими.

(частина третя статтi 111 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 143-IX)

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування i реалiзує державну полiтику у сферi космiчної дiяльностi, приймає рiшення:

(абзац перший частини четвертої статтi 111 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5461-VI, у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 143-IX)

     про видачу дозволу на проведення переговорiв або про вiдмову у видачi дозволу на їх проведення - протягом п'яти робочих днiв з дня надходження вiдповiдної заяви;

     про реєстрацiю договору (контракту) або вiдмову у його реєстрацiї - протягом 10 робочих днiв з дня надходження матерiалiв договору (контракту).

     У видачi дозволу на проведення переговорiв може бути вiдмовлено, реєстрацiю договору (контракту) може бути скасовано або дозвiл, реєстрацiя можуть бути анульованi, якщо подано не всi необхiднi документи або поданi документи не вiдповiдають вимогам законодавства.

     Суб'єкти космiчної дiяльностi України мають право оскаржити у порядку, визначеному законодавством, рiшення про вiдмову у реєстрацiї договорiв (контрактiв), предметом яких є космiчна дiяльнiсть, а також договорiв купiвлi-продажу космiчної технiки i космiчних технологiй.

(частина третя статтi 111 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 143-IX)
(Закон доповнено статтею 111 згiдно iз Законом України вiд 13.05.2010р. N 2186-VI)

     У повiдомленнi про проведення переговорiв зазначаються iнформацiя про iноземного суб'єкта господарської дiяльностi, з яким передбачається проведення переговорiв (його найменування та мiсцезнаходження), перелiк питань, що виносяться на обговорення, а також мiсце та дата проведення переговорiв.

(статтю 111 доповнено частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 143-IX)

     У повiдомленнi про укладенi договори (контракти) зазначаються:

     найменування суб'єктiв космiчної дiяльностi, мiж якими укладено договiр (контракт), їх реквiзити та мiсцезнаходження;

     предмет договору (контракту);

     iнформацiя про товари, роботи та послуги, що є предметом договору (контракту), їх обсяг, код за Державним класифiкатором продукцiї та послуг i УКТ ЗЕД, країна-виробник;

     найменування кiнцевого споживача товарiв, робiт та послуг за договором (контрактом), його реквiзити та мiсцезнаходження.

(статтю 111 доповнено частиною восьмою згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 143-IX)

     Повiдомлення про проведення переговорiв подається суб'єктом космiчної дiяльностi України не пiзнiше нiж за п'ять робочих днiв до запланованої дати проведення переговорiв, а повiдомлення про укладенi договори (контракти) - не пiзнiше нiж через п'ять робочих днiв пiсля їх укладення, але в будь-якому випадку не менш як за три робочi днi до дня виконання зобов'язань за цим договором (контрактом).

(статтю 111 доповнено частиною дев'ятою згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 143-IX)

     Повiдомлення про проведення переговорiв та укладенi договори (контракти) подаються за вибором суб'єкта космiчної дiяльностi нарочно, поштовим вiдправленням з описом вкладення або в електронному виглядi, що оформлюється згiдно з вимогами законiв у сферi електронних документiв.

(статтю 111 доповнено частиною десятою згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 143-IX)

     Порядок подання повiдомлення про проведення переговорiв, повiдомлення про укладенi договори (контракти) та порядок реєстрацiї договорiв (контрактiв) встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(статтю 111 доповнено частиною одинадцятою згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 143-IX)

     Посадовим особам центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування i реалiзує державну полiтику у сферi космiчної дiяльностi, заборонено вимагати вiд суб'єктiв космiчної дiяльностi України подання iнформацiї, не зазначеної в цьому Законi.

(статтю 111 доповнено частиною дванадцятою згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 143-IX)

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування i реалiзує державну полiтику у сферi космiчної дiяльностi, може призупинити дiяльнiсть суб'єктiв космiчної дiяльностi України приватної форми власностi, проведення ними переговорiв та виконання договорiв (контрактiв) у разi виникнення загрози безпецi держави, населення та довкiлля за рiшенням суду.

(статтю 111 доповнено частиною тринадцятою згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 143-IX)

Роздiл III
ЗАГАЛЬНI ВИМОГИ ДО ОБ'ЄКТIВ КОСМIЧНОЇ ДIЯЛЬНОСТI

     Стаття 12. Сертифiкацiя об'єктiв космiчної дiяльностi

     Об'єкти космiчної дiяльностi, що виробляються в Українi i призначенi для експлуатацiї на її територiї, пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї на вiдповiднiсть вимогам експлуатацiйної придатностi, встановленим нормативно-правовими актами, з оформленням сертифiката вiдповiдностi.

(частина перша статтi 12 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 143-IX, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     Виробленi за мiжнародним замовленням в Українi об'єкти космiчної дiяльностi, у тому числi їх агрегати та складовi частини, пiдлягають сертифiкацiї на вiдповiднiсть вимогам експлуатацiйної придатностi за бажанням суб'єктiв космiчної дiяльностi України приватної форми власностi.

(статтю 12 доповнено новою частиною другою згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 143-IX, у зв'язку з цим частини другу i третю вважати вiдповiдно частинами третьою i четвертою)

     Порядок сертифiкацiї космiчної технiки в Українi визначається Системою сертифiкацiї космiчної технiки України.

(частина третя статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     Порядок випробування та сертифiкацiї iмпортованого об'єкта космiчної дiяльностi або об'єкта космiчної дiяльностi, що експортується з України, а також оформлення вiдповiдних сертифiкацiйних документiв встановлюється Правилами сертифiкацiї космiчної технiки в Українi, якi затверджує Кабiнет Мiнiстрiв України.

     Стаття 13. Реєстрацiя космiчних апаратiв та унiкальних об'єктiв космiчної дiяльностi

(назва у редакцiї Закону України вiд 09.12.2011р. N 4102-VI)

     Космiчнi апарати пiдлягають обов'язковiй державнiй реєстрацiї в Державному реєстрi космiчних апаратiв України згiдно з Правилами реєстрацiї космiчних апаратiв в Українi, якi затверджує Кабiнет Мiнiстрiв України. Якщо космiчний апарат створюється спiльно з юридичними особами iнших держав чи мiжнародними органiзацiями або для iнших держав, iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi чи мiжнародних органiзацiй, то питання його реєстрацiї вирiшується згiдно з укладеними мiжнародними договорами (контрактами).

(частина перша статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 13.05.2010р. N 2186-VI, вiд 02.10.2019р. N 143-IX)

     На космiчний апарат, внесений до Державного реєстру космiчних апаратiв України, видається реєстрацiйне посвiдчення.

(частина друга статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.05.2010р. N 2186-VI)

     Пiсля внесення космiчного апарату до Державного реєстру космiчних апаратiв України всi записи щодо цього об'єкта, зробленi ранiше у реєстрах космiчних апаратiв iнших держав, не визнаються Україною.

(частина третя статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.05.2010р. N 2186-VI)

     Внесення космiчного апарату до реєстру космiчних апаратiв iншої держави, якщо цей об'єкт не виключено з Державного реєстру космiчних апаратiв України, не визнається Україною.

(частина четверта статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.05.2010р. N 2186-VI)

     З метою забезпечення функцiонування, збереження та подальшого розвитку унiкальних об'єктiв космiчної дiяльностi запроваджується Державний реєстр унiкальних об'єктiв космiчної дiяльностi, а також встановлюється державний нагляд за їх станом, використанням та здiйснюються вiдповiднi заходи пiдтримки цiльового фiнансування цих об'єктiв згiдно з порядком, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(статтю 13 доповнено частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 16.03.2000р. N 1559-III)

     Стаття 14. Вилучення космiчних апаратiв з Державного реєстру

(назва статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.05.2010р. N 2186-VI)

     Космiчний апарат вилучається з Державного реєстру космiчних апаратiв України центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування i реалiзує державну полiтику у сферi космiчної дiяльностi, у разi:

(абзац перший частини першої статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 13.05.2010р. N 2186-VI, вiд 16.10.2012р. N 5461-VI, вiд 02.10.2019р. N 143-IX)

     абзац другий частини першої статтi 14 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 13.05.2010р. N 2186-VI)

     фiзичного знищення (загибелi);

     передачi у встановленому порядку iншiй державi, мiжнародному або iноземному пiдприємству, установi чи органiзацiї.

     У разi вилучення космiчного апарату з Державного реєстру космiчних апаратiв України реєстрацiйне посвiдчення втрачає чиннiсть.

(частина друга статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.05.2010р. N 2186-VI)

     Стаття 15. Допуск, обмеження та заборона експлуатацiї об'єктiв космiчної дiяльностi

     Об'єкт космiчної дiяльностi допускається до експлуатацiї, якщо вiн має сертифiкат вiдповiдностi.

(частина перша статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.05.2010р. N 2186-VI)

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування i реалiзує державну полiтику у сферi космiчної дiяльностi, може обмежити або заборонити експлуатацiю об'єктiв космiчної дiяльностi в Українi у разi:

(абзац перший частини другої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5461-VI, вiд 02.10.2019р. N 143-IX)

     прострочення або вiдсутностi сертифiката вiдповiдностi;

     експлуатацiї об'єкта космiчної дiяльностi з порушенням чинного законодавства України;

     експлуатацiї об'єкта космiчної дiяльностi з порушенням вимог, установлених експлуатацiйно-технiчною документацiєю на цей об'єкт.

     Стаття 16. Передача об'єкта космiчної дiяльностi в оренду

     Порядок i правила передачi об'єкта космiчної дiяльностi в оренду мiжнародному або iноземному суб'єкту космiчної дiяльностi регулюються чинним законодавством, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами України, укладання яких вiдбулось у формi закону.

Роздiл IV
УЧАСТЬ УКРАЇНИ У МIЖНАРОДНОМУ СПIВРОБIТНИЦТВI В КОСМIЧНIЙ СФЕРI

     Стаття 17. Україна як суб'єкт мiжнародного космiчного права

     Україна як суб'єкт мiжнародного космiчного права здiйснює свою космiчну дiяльнiсть на засадах рiвноправностi з iншими державами з урахуванням своїх нацiональних iнтересiв.

     Україна забезпечує виконання взятих на себе мiжнародних зобов'язань у галузi космiчної дiяльностi та несе вiдповiдальнiсть згiдно з загальновизнаними нормами мiжнародного права та положеннями мiжнародних договорiв України.

     Стаття 18. Засади мiжнародної космiчної дiяльностi

     Основними засадами мiжнародної космiчної дiяльностi в Українi є:

     змiцнення нацiонального суверенiтету;

     дотримання загальновизнаних принципiв i норм мiжнародного права;

     збереження та подальший розвиток iснуючих мiжнародних зв'язкiв;

     сприяння iнтеграцiї країни у свiтову економiку;

     свобода зовнiшньоекономiчного пiдприємництва;

     юридична рiвнiсть суб'єктiв космiчної дiяльностi;

     захист iнтересiв суб'єктiв космiчної дiяльностi на територiї України i поза її межами.

     Стаття 19. Вирiшення спорiв

     Спори, що виникають у процесi мiжнародного спiвробiтництва у космосi, пiдлягають розгляду в судах України, якщо iнше не визначено мiжнародними договорами України.

Роздiл V
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ КОСМIЧНОЇ ДIЯЛЬНОСТI

     Стаття 20. Державний нагляд за безпекою космiчної дiяльностi

     Державний нагляд за дотриманням вимог безпеки космiчної дiяльностi, а також навчання та атестацiя осiб, якi контролюють дотримання космiчних правил i наявнiсть необхiдного рiвня безпеки космiчної дiяльностi, а також осiб, якi розслiдують iнциденти та надзвичайнi подiї, покладається на центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування i реалiзує державну полiтику у сферi космiчної дiяльностi, Мiнiстерство оборони України та iншi органи виконавчої влади вiдповiдно до їхньої компетенцiї.

(стаття 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5461-VI, вiд 02.10.2019р. N 143-IX)

     Стаття 21. Безпека населення та охорона довкiлля

     У процесi космiчної дiяльностi суб'єкти космiчної дiяльностi повиннi дотримуватися вимог безпеки щодо життя та здоров'я населення, майна громадян, пiдприємств, установ, органiзацiй i довкiлля.

     Суб'єкти космiчної дiяльностi забезпечують вжиття необхiдних заходiв щодо запобiгання екологiчним збиткам вiд космiчної дiяльностi згiдно з чинним законодавством України.

     Стаття 22. Охорона космiчної технiки та майна суб'єктiв космiчної дiяльностi

     Охорона космiчної технiки пiд час виробництва, випробування, транспортування i експлуатацiї на поверхнi Землi та майна суб'єктiв космiчної дiяльностi забезпечується згiдно iз законодавством.

     При транспортуваннi космiчної технiки, що становить загрозу для життя та здоров'я людей або довкiлля, використовується спецiальний транспорт пiд охороною у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування i реалiзує державну полiтику у сферi космiчної дiяльностi, за погодженням з центральним органом виконавчої влади в галузi транспорту та центральним органом управлiння Нацiональної полiцiї.

(частина друга статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5461-VI, вiд 23.12.2015р. N 901-VIII, вiд 02.10.2019р. N 143-IX)

     На пiдприємствах, що належать до сфери управлiння центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування i реалiзує державну полiтику у сферi космiчної дiяльностi, за погодженням з центральним органом управлiння Нацiональної полiцiї можуть утворюватися пiдроздiли вiдомчої воєнiзованої охорони, працiвники яких пiд час виконання службових обов'язкiв мають право користуватися вогнепальною зброєю та спецiальними засобами в порядку i вiдповiдно до вимог, встановлених законодавством.

(частина третя статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5461-VI, вiд 23.12.2015р. N 901-VIII, вiд 02.10.2019р. N 143-IX)

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування i реалiзує державну полiтику у сферi космiчної дiяльностi, за погодженням з центральним органом управлiння Нацiональної полiцiї затверджує положення про вiдомчу воєнiзовану охорону та здiйснює контроль за дiяльнiстю її пiдроздiлiв.

(частина четверта статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5461-VI, вiд 23.12.2015р. N 901-VIII, вiд 02.10.2019р. N 143-IX)
(стаття 22 у редакцiї Закону України вiд 09.12.2011р. N 4102-VI)

     Стаття 23. Сповiщення про iнциденти та надзвичайнi подiї

     Суб'єкти космiчної дiяльностi в обов'язковому порядку повиннi подавати повну iнформацiю органам виконавчої влади про будь-якi iнциденти та надзвичайнi подiї.

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi космiчної дiяльностi, мiнiстерства та iншi центральнi органи виконавчої влади повиннi подавати своєчасну та достовiрну iнформацiю про небезпеку, яка виникає при здiйсненнi космiчної дiяльностi, а також про заходи щодо створення необхiдних умов безпеки для населення, майна та довкiлля уповноваженому державному органу, пiдприємствам, установам та органiзацiям, а також громадянам на їхню вимогу.

(частина друга статтi 23 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5461-VI, вiд 02.10.2019р. N 143-IX)

     У разi виникнення загрози пiд час здiйснення космiчної дiяльностi для населення та довкiлля України чи iноземних держав центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi космiчної дiяльностi, негайно iнформує про це вiдповiднi державнi органи України згiдно з чинним законодавством, а також вживає необхiдних заходiв щодо забезпечення безпеки населення, майна громадян, пiдприємств, установ i органiзацiй та довкiлля.

(частина третя статтi 23 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5461-VI)

     Стаття 24. Обов'язкове страхування при здiйсненнi космiчної дiяльностi в Українi

     Перелiк видiв обов'язкового страхування при здiйсненнi космiчної дiяльностi встановлюється чинним законодавством України.

     Порядок обов'язкового страхування встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 25. Вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну пiд час космiчної дiяльностi, та вiдшкодування шкоди

     Вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну пiд час космiчної дiяльностi, а також порядок визначення розмiрiв цiєї шкоди, що пiдлягає вiдшкодуванню, встановлюються вiдповiдно до чинного законодавства України.

Роздiл VI
КОСМIЧНА ДIЯЛЬНIСТЬ У СФЕРI ОБОРОНИ ТА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

     Стаття 26. Здiйснення космiчної дiяльностi у сферi оборони та нацiональної безпеки

     Космiчна дiяльнiсть у сферi оборони та нацiональної безпеки здiйснюється Мiнiстерством оборони України, розвiдувальними органами України, на якi разом з вiдповiдними мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади покладається вiдповiдальнiсть за виконання Загальнодержавної цiльової науково-технiчної космiчної програми України в частинi, що стосується створення та використання космiчної технiки вiйськового та подвiйного призначення.

(стаття 26 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.09.2020р. N 912-IX)

     Стаття 27. Взаємодiя Мiнiстерства оборони України, розвiдувальних органiв України з центральним органом виконавчої влади з питань космiчної дiяльностi у сферi космiчної дiяльностi

(назва статтi 27 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.09.2020р. N 912-IX)

     Порядок взаємодiї Мiнiстерства оборони України i центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування i реалiзує державну полiтику у сферi космiчної дiяльностi, при здiйсненнi космiчної дiяльностi визначається Положенням, яке затверджується Президентом України.

(стаття 27 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5461-VI, вiд 02.10.2019р. N 143-IX, вiд 17.09.2020р. N 912-IX)

     Стаття 28. Компетенцiя Мiнiстерства оборони України та розвiдувальних органiв України у сферi космiчної дiяльностi

(назва статтi 28 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.09.2020р. N 912-IX)

     Мiнiстерство оборони України в межах своєї компетенцiї:

     розробляє концептуальнi основи державної космiчної полiтики та Загальнодержавну цiльову науково-технiчну космiчну програму України в частинi, пов'язанiй зi створенням та використанням космiчної технiки вiйськового призначення, а також разом iз центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування i реалiзує державну полiтику у сферi космiчної дiяльностi, - космiчної технiки подвiйного призначення;

(абзац другий статтi 28 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5461-VI, вiд 02.10.2019р. N 143-IX)

     формує та органiзовує виконання замовлень на роботи, пов'язанi зi створенням i використанням космiчної технiки вiйськового, а також разом iз центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування i реалiзує державну полiтику у сферi космiчної дiяльностi, - космiчної технiки подвiйного призначення на основi Загальнодержавної цiльової науково-технiчної космiчної програми України;

(абзац третiй статтi 28 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5461-VI, вiд 02.10.2019р. N 143-IX)

     здiйснює використання космiчної технiки у сферi оборони України;

     забезпечує разом iз центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування i реалiзує державну полiтику у сферi космiчної дiяльностi, функцiонування i розвиток об'єктiв наземної та космiчної iнфраструктури;

(абзац п'ятий статтi 28 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5461-VI, вiд 02.10.2019р. N 143-IX)

     бере участь у здiйсненнi сертифiкацiї космiчної технiки вiйськового призначення.

     Розвiдувальнi органи України в межах своєї компетенцiї:

     беруть участь у розробленнi концептуальних основ державної космiчної полiтики та Загальнодержавної цiльової науково-технiчної космiчної програми України в частинi, пов'язанiй iз створенням та використанням космiчної технiки в iнтересах нацiональної безпеки України;

     беруть участь у формуваннi та органiзацiї виконання замовлень на роботи, пов'язанi зi створенням i використанням космiчної технiки, а також здiйснюють використання космiчної технiки, забезпечують функцiонування i розвиток об'єктiв наземної та космiчної iнфраструктури в iнтересах розвiдувальної дiяльностi.

(статтю 28 доповнено частиною другою згiдно iз Законом України вiд 17.09.2020р. N 912-IX)

Роздiл VII
ЗАКЛЮЧНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 29. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про космiчну дiяльнiсть в Українi

     Порушення законодавства про космiчну дiяльнiсть в Українi має наслiдком дисциплiнарну, цивiльно-правову або кримiнальну вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством України.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ
15 листопада 1996 року
N 502/96-ВР

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.