ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про космiчну дiяльнiсть"

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести до Закону України "Про космiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 1, ст. 2; 2000 р., N 22, ст. 172; 2010 р., N 30, ст. 393) такi змiни:

     1) частину другу статтi 5 викласти в такiй редакцiї:

     "Формування i реалiзацiю державної полiтики у сферi космiчної дiяльностi забезпечує центральний орган виконавчої влади з питань космiчної дiяльностi";

     2) статтю 6 пiсля абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "забезпечує створення та експлуатацiю наземного i космiчного сегментiв супутникових систем зв'язку, мовлення та дистанцiйного зондування Землi, контролю i аналiзу космiчної обстановки, координатно-часового та навiгацiйного забезпечення".

     У зв'язку з цим абзаци сьомий - дев'ятнадцятий вважати вiдповiдно абзацами восьмим - двадцятим;

     3) назву статтi 13 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 13. Реєстрацiя космiчних апаратiв та унiкальних об'єктiв космiчної дiяльностi";

     4) статтю 22 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 22. Охорона космiчної технiки та майна суб'єктiв космiчної дiяльностi

     Охорона космiчної технiки пiд час виробництва, випробування, транспортування i експлуатацiї на поверхнi Землi та майна суб'єктiв космiчної дiяльностi забезпечується згiдно iз законодавством.

     При транспортуваннi космiчної технiки, що становить загрозу для життя та здоров'я людей або довкiлля, використовується спецiальний транспорт пiд охороною у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади з питань космiчної дiяльностi за погодженням з центральним органом виконавчої влади в галузi транспорту та Мiнiстерством внутрiшнiх справ України.

     На пiдприємствах, що належать до сфери управлiння центрального органу виконавчої влади з питань космiчної дiяльностi, за погодженням з Мiнiстерством внутрiшнiх справ України можуть утворюватися пiдроздiли вiдомчої воєнiзованої охорони, працiвники яких пiд час виконання службових обов'язкiв мають право користуватися вогнепальною зброєю та спецiальними засобами в порядку i вiдповiдно до вимог, встановлених законодавством.

     Центральний орган виконавчої влади з питань космiчної дiяльностi за погодженням з Мiнiстерством внутрiшнiх справ України затверджує положення про вiдомчу воєнiзовану охорону та здiйснює контроль за дiяльнiстю її пiдроздiлiв";

     5) у текстi Закону слова "Нацiональне космiчне агентство України" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади з питань космiчної дiяльностi" у вiдповiдному вiдмiнку.

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
9 грудня 2011 року
N 4102-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.