ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про космiчну дiяльнiсть"

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести до Закону України "Про космiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 1, ст. 2; 2000 р., N 22, ст. 172; 2006 р., N 22, ст. 184) такi змiни:

     1) статтю 1 пiсля абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "космiчний апарат - лiтальний технiчний засiб для польотiв у космос i в космосi з метою його дослiдження та використання".

     У зв'язку з цим абзаци п'ятий - одинадцятий вважати вiдповiдно абзацами шостим - дванадцятим;

     2) у частинi першiй статтi 5:

     абзац сьомий викласти в такiй редакцiї: "запровадження лiцензування такої дiяльностi"; доповнити абзацом восьмим такого змiсту:

     "контролю за здiйсненням зовнiшньоекономiчної дiяльностi суб'єктами космiчної дiяльностi";

     3) статтю 6 пiсля абзацу шiстнадцятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "при здiйсненнi зовнiшньоекономiчної дiяльностi вiдкриває свої представництва на територiї iнших держав згiдно iз законами цих держав".

     У зв'язку з цим абзаци сiмнадцятий i вiсiмнадцятий вважати вiдповiдно абзацами вiсiмнадцятим i дев'ятнадцятим;

     4) у частинi другiй статтi 11 слова "в частинi витрат на оборону" замiнити словами "за державним оборонним замовленням";

     5) роздiл II доповнити статтею 111 такого змiсту:

     "Стаття 111. Контроль за здiйсненням зовнiшньоекономiчної дiяльностi

     Нацiональне космiчне агентство України в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України:

     видає дозволи суб'єктам космiчної дiяльностi України на проведення переговорiв з iноземними суб'єктами господарської дiяльностi з питань дослiдження i використання космiчного простору, виробництва та експлуатацiї космiчної технiки, здiйснення експорту, iмпорту i реекспорту космiчної технiки та космiчних технологiй, їх тимчасового вивезення за межi України або тимчасового ввезення на її територiю, транзиту територiєю України;

     реєструє укладенi договори (контракти) суб'єктiв космiчної дiяльностi України з iноземними суб'єктами космiчної дiяльностi з питань дослiдження i використання космiчного простору, виробництва та експлуатацiї, купiвлi-продажу космiчної технiки та космiчних технологiй.

     Нацiональне космiчне агентство України здiйснює видачу дозволiв та реєстрацiю договорiв (контрактiв) на безоплатнiй основi.

     Одержання вiдповiдних дозволiв суб'єктами космiчної дiяльностi України для здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi є обов'язковим.

     Нацiональне космiчне агентство України приймає рiшення:

     про видачу дозволу на проведення переговорiв або про вiдмову у видачi дозволу на їх проведення - протягом п'яти робочих днiв з дня надходження вiдповiдної заяви;

     про реєстрацiю договору (контракту) або вiдмову у його реєстрацiї - протягом 10 робочих днiв з дня надходження матерiалiв договору (контракту).

     У видачi дозволу на проведення переговорiв може бути вiдмовлено, реєстрацiю договору (контракту) може бути скасовано або дозвiл, реєстрацiя можуть бути анульованi, якщо подано не всi

     необхiднi документи або поданi документи не вiдповiдають вимогам законодавства.

     Суб'єкт космiчної дiяльностi України має право оскаржити у порядку, визначеному законодавством, рiшення про вiдмову у видачi дозволу на проведення переговорiв з питань дослiдження i використання космiчного простору, виробництва та експлуатацiї космiчної технiки, про вiдмову у реєстрацiї договорiв (контрактiв), предметом яких є космiчна дiяльнiсть, а також договорiв купiвлi-продажу космiчної технiки i космiчних технологiй";

     6) у частинах першiй - четвертiй статтi 13 слова "об'єкт космiчної дiяльностi" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "космiчний апарат" у вiдповiдному вiдмiнку i числi;

     7) у статтi 14:

     у назвi i текстi статтi слова "об'єкт космiчної дiяльностi" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "космiчний апарат" у вiдповiдному вiдмiнку i числi;

     абзац другий частини першої виключити;

     8) у частинi першiй статтi 15 слова "та його зареєстровано у Державному реєстрi об'єктiв космiчної дiяльностi України" виключити;

     9) у текстi Закону слова "Загальнодержавна (Нацiональна) космiчна програма України" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Загальнодержавна цiльова науково-технiчна космiчна програма України" у вiдповiдному вiдмiнку.

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
13 травня 2010 року
N 2186-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.