ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про розвiдку

     Цей Закон визначає правовi та органiзацiйнi засади функцiонування розвiдки, правовий статус i соцiальнi гарантiї спiвробiтникiв розвiдувальних органiв України та осiб, залучених до виконання розвiдувальних завдань, а також порядок здiйснення контролю за розвiдкою.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Основнi термiни

     1. У цьому Законi наведенi нижче термiни вживаються в такому значеннi:

     1) власна безпека - стан захищеностi сил i засобiв розвiдки, розвiдувальної дiяльностi, а також iнформацiї про розвiдувальний орган та розвiдувальну дiяльнiсть, за якого забезпечуються їх безпечне функцiонування та здiйснення;

     2) розвiдка - органiзацiйно-функцiональне поєднання визначених цим Законом розвiдувальних органiв та дiяльностi, яку вони здiйснюють самостiйно або у взаємодiї мiж собою та з iншими суб'єктами розвiдувального спiвтовариства з метою забезпечення нацiональної безпеки i оборони України;

     3) розвiдувальна дiяльнiсть - система розвiдувальних заходiв, що проводяться розвiдувальними органами України для виконання покладених на цi органи завдань та здiйснення визначених цим Законом функцiй;

     4) розвiдувальний захiд - комплекс дiй та рiшень розвiдувального органу та/або у випадках, визначених цим Законом, iншого суб'єкта розвiдувального спiвтовариства iз застосуванням методiв, сил i засобiв розвiдки;

     5) розвiдувальна iнформацiя - уснi, зафiксованi на матерiальних носiях (у тому числi у зразках виробiв i речовин) чи вiдображенi в електронному виглядi вiдомостi або данi, якi не є загальнодоступними або якi неможливо отримати офiцiйним шляхом, про намiри, плани i дiї iноземних держав, органiзацiй та осiб чи про їхнi потенцiйнi можливостi щодо реалiзацiї таких намiрiв i планiв, а також про процеси, подiї, обставини, технологiї, знання в iнтересах нацiональної безпеки i оборони України;

     6) розвiдувальна таємниця - вид таємної iнформацiї, що охоплює вiдомостi та данi, отриманi або створенi розвiдувальними органами України пiд час виконання покладених на цi органи завдань та здiйснення функцiй, визначених цим Законом, розголошення яких може завдати шкоди функцiонуванню розвiдки i доступ до яких обмежено вiдповiдно до цього Закону в iнтересах нацiональної безпеки України;

     7) розвiдувальнi органи України (далi - розвiдувальнi органи) - державнi органи, уповноваженi цим Законом здiйснювати розвiдувальну дiяльнiсть з метою захисту нацiональних iнтересiв України вiд зовнiшнiх загроз;

     8) сили i засоби розвiдки - спiвробiтники розвiдувальних органiв та особи, залученi до конфiденцiйного спiвробiтництва з цими органами, органи вiйськового управлiння розвiдки та вiйськовi частини розвiдки, пiдроздiли, пiдприємства, установи, органiзацiї, заклади, засоби та структури прикриття, будiвлi, примiщення, транспортнi засоби, iнформацiйнi системи та бази даних, технiчнi засоби розвiдки, озброєння, боєприпаси, вiйськова та спецiальна технiка, спецiальнi технiчнi засоби, iнше майно, кошти в нацiональнiй та iноземнiй валютах, якi використовуються для здiйснення розвiдувальної дiяльностi або для органiзацiї чи забезпечення її здiйснення, а також сили i засоби iнших суб'єктiв розвiдувального спiвтовариства у випадках, визначених цим Законом;

     9) спецiальнi (активнi) заходи - розвiдувальнi заходи, спрямованi на сприяння реалiзацiї нацiональних iнтересiв України, протидiю намiрам, планам i дiям, що створюють зовнiшнi загрози нацiональнiй безпецi України;

     10) спiвробiтник кадрового складу - спiвробiтник розвiдувального органу, який за посадою, що вiн займає в цьому органi, виконує посадовi (службовi) обов'язки, безпосередньо пов'язанi з органiзацiєю, здiйсненням та забезпеченням розвiдувальної дiяльностi;

     11) спiвробiтник пiд прикриттям - спiвробiтник кадрового складу, який виконує посадовi (службовi) обов'язки без розкриття iнформацiї про його належнiсть до розвiдувального органу особам, яким в установленому порядку не надано доступу до такої iнформацiї;

     12) споживачi - Президент України, Голова Верховної Ради України, голова та члени комiтету Верховної Ради України, до предмета вiдання якого вiднесено питання забезпечення контрольних функцiй Верховної Ради України за дiяльнiстю органiв спецiального призначення з правоохоронними функцiями, правоохоронних органiв спецiального призначення та розвiдувальних органiв, Прем'єр-мiнiстр України, члени та Секретар Ради нацiональної безпеки i оборони України, а також визначенi Президентом України iншi складовi сектору безпеки i оборони України, яким у встановленому законодавством порядку надається розвiдувальна iнформацiя;

     13) технiчнi засоби розвiдки - технiчнi засоби, устаткування, апаратура, прилади, пристрої, препарати та iншi вироби, спецiально розробленi, створенi, запрограмованi, придбанi, модернiзованi, пристосованi i призначенi для здiйснення та забезпечення розвiдувальної дiяльностi;

     14) уповноважений суддя - суддя апеляцiйного суду з розгляду кримiнальних проваджень, до повноважень якого належить здiйснення в порядку, передбаченому цим Законом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та iнтересiв осiб пiд час здiйснення розвiдувальної дiяльностi.

     2. Iншi термiни вживаються у цьому Законi у значеннях, визначених у Законi України "Про нацiональну безпеку України" та iнших законодавчих актах України.

     Стаття 2. Основнi завдання розвiдки

     1. Основними завданнями розвiдки є:

     1) своєчасне забезпечення споживачiв розвiдувальною iнформацiєю;

     2) сприяння реалiзацiї нацiональних iнтересiв України;

     3) протидiя зовнiшнiм загрозам нацiональнiй безпецi України у визначених законом сферах.

     Стаття 3. Правова основа функцiонування розвiдки

     1. Правову основу функцiонування розвiдки становлять Конституцiя України, чиннi мiжнароднi договори, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, цей та iншi закони України, а також виданi на їх основi нормативно-правовi акти.

Роздiл II
РОЗВIДУВАЛЬНЕ СПIВТОВАРИСТВО ТА ЗАГАЛЬНI ЗАСАДИ ФУНКЦIОНУВАННЯ РОЗВIДКИ

     Стаття 4. Розвiдувальне спiвтовариство

     1. З метою ефективного виконання завдань розвiдки в Українi функцiонує розвiдувальне спiвтовариство.

     2. Суб'єктами розвiдувального спiвтовариства є:

     1) координацiйний орган з питань розвiдки;

     2) розвiдувальнi органи, визначенi цим Законом;

     3) Служба безпеки України;

     4) визначенi Радою нацiональної безпеки i оборони України iншi складовi сектору безпеки i оборони, що залучаються розвiдувальними органами до виконання розвiдувальних завдань та посилення розвiдувальних спроможностей держави.

     3. Оперативнi пiдроздiли Центрального управлiння Служби безпеки України, що здiйснюють контррозвiдувальну дiяльнiсть, вiдповiдно до цього Закону можуть проводити розвiдувальнi заходи з метою отримання iнформацiї в iнтересах контррозвiдки.

     4. Координацiйний орган з питань розвiдки може утворюватися Президентом України як постiйно дiючий допомiжний або iнший визначений статтею 106 Конституцiї України орган для сприяння реалiзацiї повноважень Президента України, у тому числi як Голови Ради нацiональної безпеки i оборони України, забезпечення взаємодiї, розвитку та координацiї спiльної дiяльностi суб'єктiв розвiдувального спiвтовариства.

     Положення про координацiйний орган з питань розвiдки та його персональний склад затверджуються Президентом України.

     Рiшення координацiйного органу з питань розвiдки, введенi в дiю актами Президента України, є обов'язковими до виконання всiма суб'єктами розвiдувального спiвтовариства.

     5. Загальна координацiя дiяльностi суб'єктiв розвiдувального спiвтовариства здiйснюється Радою нацiональної безпеки i оборони України.

     Стаття 5. Розвiдувальнi органи

     1. Розвiдувальними органами є:

     1) Служба зовнiшньої розвiдки України;

     2) розвiдувальний орган Мiнiстерства оборони України;

     3) розвiдувальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони державного кордону.

     2. Здiйснення розвiдувальної дiяльностi iншими, нiж передбаченi цiєю статтею, державними органами, вiйськовими формуваннями, пiдприємствами, установами, органiзацiями будь-якої форми власностi або фiзичними особами забороняється, крiм проведення розвiдувальних заходiв та здiйснення спецiальної розвiдки iншими суб'єктами розвiдувального спiвтовариства у випадках, передбачених цим Законом.

     3. Положення про розвiдувальний орган затверджує Президент України.

     4. Розвiдувальнi органи є юридичними особами публiчного права.

     Стаття 6. Основнi функцiї розвiдувальних органiв

     1. Розвiдувальнi органи на виконання визначених статтею 2 цього Закону основних завдань розвiдки:

     1) здiйснюють добування, аналiтичне опрацювання, оброблення i надання розвiдувальної iнформацiї її споживачам у встановленому цим Законом порядку;

     2) проводять заходи з метою сприяння реалiзацiї нацiональних iнтересiв України, забезпечення безпеки та участi у формуваннi i реалiзацiї державної полiтики у визначених законом сферах, посилення обороноздатностi держави, економiчного та науково-технiчного розвитку;

     3) виявляють та визначають ступiнь зовнiшнiх загроз нацiональнiй безпецi України, у тому числi у кiберпросторi, життю, здоров'ю її громадян та об'єктам державної власностi за межами України, органiзовують i проводять спецiальнi (активнi) заходи щодо таких загроз та з протидiї iншiй дiяльностi, що становить зовнiшню загрозу нацiональнiй безпецi України;

     4) у межах визначених законодавством повноважень беруть участь у забезпеченнi безпеки закордонних дипломатичних установ України, у тому числi шляхом органiзацiї та проведення уповноваженими особами цих установ вiдповiдних заходiв;

     5) сприяють спецiально уповноваженому органу державної влади у сферi контррозвiдувальної дiяльностi у здiйсненнi контррозвiдувального забезпечення закордонних дипломатичних установ України, безпеки спiвробiтникiв цих установ та членiв їх сiмей у державi перебування, вiдряджених за кордон громадян України, якi обiзнанi у вiдомостях, що становлять державну таємницю, а також охоронi державної таємницi в цих установах;

     6) беруть участь у боротьбi з тероризмом, протидiї розвiдувально-пiдривнiй дiяльностi проти України, транснацiональнiй органiзованiй злочинностi та iншiй злочиннiй дiяльностi, що становлять зовнiшню загрозу нацiональнiй безпецi України;

     7) беруть участь у заходах державного контролю за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення та подвiйного використання, зокрема з метою запобiгання та протидiї розповсюдженню зброї масового знищення i засобiв її доставки, незаконному обiгу товарiв вiйськового призначення та подвiйного використання;

     8) забезпечують власну безпеку;

     9) здiйснюють спiвробiтництво з компетентними органами iноземних держав, мiжнародними органiзацiями;

     10) здiйснюють iншi визначенi законом функцiї з метою забезпечення нацiональної безпеки України.

     2. Функцiї Служби зовнiшньої розвiдки України та розвiдувального органу Мiнiстерства оборони України у сферi вiйськово-технiчного спiвробiтництва, а також порядок їх взаємодiї пiд час здiйснення розвiдувальної дiяльностi у цiй сферi визначаються цим та iншими законами України, актами Президента України.

     3. Дiяльнiсть розвiдувальних органiв може використовуватися виключно для здiйснення функцiй, визначених законом.

     Стаття 7. Структура та чисельнiсть розвiдувальних органiв

     1. Органiзацiйну структуру розвiдувального органу визначає Президент України.

     2. Загальна чисельнiсть Служби зовнiшньої розвiдки України визначається законом.

     3. Граничну чисельнiсть розвiдувальних органiв, що функцiонують у пiдпорядкуваннi центральних органiв виконавчої влади, визначає Президент України в межах затвердженої Верховною Радою України загальної чисельностi Збройних Сил України, iнших утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань.

     Стаття 8. Служба зовнiшньої розвiдки України

     1. Служба зовнiшньої розвiдки України здiйснює розвiдувальну дiяльнiсть у зовнiшньополiтичнiй, економiчнiй, вiйськово-технiчнiй, науково-технiчнiй, iнформацiйнiй, екологiчнiй сферах, сферi кiбербезпеки.

     2. Завдання, повноваження, порядок органiзацiї та здiйснення Службою зовнiшньої розвiдки України розвiдувальної дiяльностi, правовий статус та особливостi соцiального i правового захисту її спiвробiтникiв, фiнансового та матерiально-технiчного забезпечення, захисту iнформацiї, а також демократичного цивiльного контролю за здiйсненням нею розвiдувальної дiяльностi визначаються цим Законом, а правовий статус Служби зовнiшньої розвiдки України як окремого державного органу i вiйськового формування, загальнi структура та чисельнiсть - Законом України "Про Службу зовнiшньої розвiдки України".

     3. Служба зовнiшньої розвiдки України в межах компетенцiї може залучати до виконання розвiдувальних завдань iнших суб'єктiв розвiдувального спiвтовариства, визначених пунктами 3 i 4 частини другої статтi 4 цього Закону.

     Стаття 9. Розвiдувальний орган Мiнiстерства оборони України, iншi суб'єкти системи воєнної розвiдки

     1. Розвiдувальний орган Мiнiстерства оборони України здiйснює розвiдувальну дiяльнiсть у воєннiй сферi, сферах оборони, вiйськового будiвництва, вiйськово-технiчнiй та кiбербезпеки.

     2. Суб'єктами системи воєнної розвiдки є такi складовi розвiдувального спiвтовариства:

     1) розвiдувальний орган Мiнiстерства оборони України, який є головним органом управлiння в системi воєнної розвiдки i в межах повноважень та в порядку, визначених цим Законом та актами Президента України, координує дiяльнiсть суб'єктiв воєнної розвiдки та залучає визначенi пунктами 2 i 3 цiєї частини суб'єкти, а в особливий перiод - iншi складовi сил оборони до виконання покладених на такий розвiдувальний орган завдань та здiйснення визначених цим Законом функцiй;

     2) органи вiйськового управлiння розвiдки i вiйськовi частини розвiдки Збройних Сил України, якi в межах визначених законодавством повноважень здiйснюють дiяльнiсть з метою розвiдувального забезпечення застосування Збройних Сил України;

     3) Сили спецiальних операцiй Збройних Сил України, якi в межах визначених законодавством повноважень здiйснюють спецiальну розвiдку в iнтересах пiдготовки та проведення операцiй вiйськ (сил) оборони та спецiальних операцiй.

     3. Залученi вiдповiдно до пункту 1 частини другої цiєї статтi суб'єкти системи воєнної розвiдки виключно для виконання покладених на них завдань застосовують технiчнi засоби розвiдки та реалiзують iншi повноваження в межах i в порядку, визначених цим Законом, виданими на його виконання актами Президента України та розвiдувального органу Мiнiстерства оборони України.

     4. Розвiдувальний орган Мiнiстерства оборони України, крiм зазначених пунктами 2 i 3 частини другої цiєї статтi суб'єктiв системи воєнної розвiдки, у межах компетенцiї також може залучати до виконання розвiдувальних завдань iнших суб'єктiв розвiдувального спiвтовариства, визначених пунктами 3 i 4 частини другої статтi 4 цього Закону.

     Стаття 10. Розвiдувальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони державного кордону

     1. Розвiдувальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони державного кордону, здiйснює розвiдувальну дiяльнiсть у сферi безпеки державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi.

     2. Органiзацiйна структура та гранична чисельнiсть розвiдувального органу центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони державного кордону, не входять до структури та чисельностi цього центрального органу виконавчої влади.

     3. Розвiдувальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони державного кордону, у межах компетенцiї може залучати до виконання розвiдувальних завдань iнших суб'єктiв розвiдувального спiвтовариства, визначених пунктами 3 i 4 частини другої статтi 4 цього Закону.

     Стаття 11. Керiвництво розвiдувальними органами

     1. Загальне керiвництво розвiдувальними органами здiйснює Президент України.

     2. Керiвники центральних органiв виконавчої влади, у пiдпорядкуваннi яких функцiонують розвiдувальнi органи, створюють необхiднi умови для їх функцiонування, спрямовують та координують їх дiяльнiсть у порядку, в межах повноважень та у спосiб, визначених цим Законом та положеннями про вiдповiднi розвiдувальнi органи.

     3. Безпосереднє керiвництво розвiдувальними органами здiйснюють їх керiвники, якi призначаються на посаду i звiльняються з посади Президентом України.

     Керiвники розвiдувальних органiв, якi функцiонують в пiдпорядкуваннi центральних органiв виконавчої влади, призначаються на посаду i звiльняються з посади Президентом України за поданням керiвникiв центральних органiв виконавчої влади, в пiдпорядкуваннi яких вони функцiонують.

     Керiвником розвiдувального органу може бути громадянин України, який має вищу освiту, володiє державною мовою, здатний за своїми дiловими та моральними якостями, освiтнiм i професiйним рiвнем, станом здоров'я виконувати вiдповiднi посадовi (службовi) обов'язки та не пiдпадає пiд обмеження, передбаченi частиною другою статтi 31 цього Закону.

     4. Керiвник розвiдувального органу:

     1) органiзовує та спрямовує роботу вiдповiдного розвiдувального органу;

     2) забезпечує виконання покладених на розвiдувальний орган завдань та контролює стан їх виконання;

     3) представляє в установленому порядку розвiдувальний орган у вiдносинах з iншими державними органами, органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями, iз компетентними органами iноземних держав, мiжнародними органiзацiями;

     4) видає накази, у тому числi такi, що пiдлягають державнiй реєстрацiї, та розпорядження, дає доручення, що є обов'язковими для виконання спiвробiтниками вiдповiдного розвiдувального органу;

     5) вiдповiдно до визначеної Президентом України органiзацiйної структури затверджує органiзацiйно-штатну структуру та штат розвiдувального органу, положення про самостiйнi структурнi та територiальнi пiдроздiли, у тому числi iз статусом юридичної особи, заклади, пiдприємства, установи, органiзацiї;

     6) призначає на посади та звiльняє з посад спiвробiтникiв вiдповiдного розвiдувального органу, крiм посад заступникiв керiвника розвiдувального органу, призначення на якi здiйснюються Президентом України або керiвником центрального органу виконавчої влади, у пiдпорядкуваннi якого функцiонує розвiдувальний орган;

     7) вносить подання щодо призначення на посади спiвробiтникiв розвiдувального органу, якщо такi призначення здiйснюються керiвником центрального органу виконавчої влади, у пiдпорядкуваннi якого функцiонує розвiдувальний орган, або зазначеним керiвником чи керiвником розвiдувального органу за погодженням iз Президентом України;

     8) здiйснює повноваження керiвника державної служби у вiдповiдному розвiдувальному органi або визначає заступника керiвника розвiдувального органу з числа спiвробiтникiв кадрового складу, якi є державними службовцями, для здiйснення таких повноважень;

     9) присвоює спiвробiтникам розвiдувального органу, пiдпорядкованих вiйськових частин, закладiв, установ та органiзацiй вiйськовi звання, крiм вищих вiйськових звань, та вiдповiднi ранги;

     10) вносить у встановленому порядку подання про присвоєння вищих вiйськових звань, вiдповiдних рангiв;

     11) заохочує спiвробiтникiв розвiдувального органу та осiб, залучених до конфiденцiйного спiвробiтництва, накладає дисциплiнарнi стягнення на спiвробiтникiв розвiдувального органу, вносить вiдповiднi подання Президенту України або керiвнику центрального органу виконавчої влади, у пiдпорядкуваннi якого функцiонує розвiдувальний орган;

     12) ухвалює рiшення щодо надання спiвробiтникам розвiдувального органу грошової компенсацiї пiльг та соцiальних гарантiй, якими вони не можуть скористатися в загальному порядку через загрозу розкриття iнформацiї про їх належнiсть до такого органу;

     13) органiзовує забезпечення власної безпеки, визначає порядок облiку, оброблення, використання, зберiгання та знищення отриманої або створеної розвiдувальним органом iнформацiї та її носiїв (крiм носiїв секретної iнформацiї), обмежує доступ до них та вживає заходiв щодо унеможливлення несанкцiонованого доступу до них;

     14) органiзовує дiяльнiсть iз визначення номенклатури, норм належностi, порядку облiку, використання та списання засобiв розвiдки;

     15) звiтує про дiяльнiсть розвiдувального органу в порядку, визначеному цим Законом;

     16) здiйснює iншi повноваження, передбаченi законодавством.

     5. У разi вiдсутностi керiвника розвiдувального органу повноваження, передбаченi частиною четвертою цiєї статтi, здiйснює його перший заступник або визначений керiвником розвiдувального органу один iз його заступникiв.

     Стаття 12. Повноваження розвiдувальних органiв

     1. Розвiдувальнi органи для здiйснення визначених цим Законом функцiй можуть:

     1) органiзовувати та проводити розвiдувальнi заходи;

     2) створювати структурнi, у тому числi територiальнi, пiдроздiли в межах загальної (граничної) чисельностi та вiдповiдно до визначеної Президентом України органiзацiйної структури, а також заклади, установи;

     3) використовувати умовнi найменування;

     4) вiдкривати та використовувати рахунки в нацiональнiй та iноземнiй валютах у банках та iнших фiнансових установах;

     5) використовувати спiвробiтникiв пiд прикриттям;

     6) утворювати, реорганiзовувати та лiквiдовувати структури прикриття, використовувати та вiдчужувати кошти та майно, набутi в результатi їх дiяльностi;

     7) виготовляти та використовувати засоби прикриття;

     8) здiйснювати конфiденцiйне спiвробiтництво з особами;

     9) здiйснювати у визначеному законодавством порядку контрольоване (пiд оперативним контролем) пересування осiб та/або контрольоване (пiд оперативним контролем) перемiщення предметiв через державний кордон України;

     10) здiйснювати опитування осiб, у тому числi з використанням технiчних засобiв реєстрацiї реакцiй людини;

     11) платно або безоплатно використовувати на договiрних засадах службовi примiщення, транспортнi засоби та iнше майно пiдприємств, установ i органiзацiй незалежно вiд форми власностi, а також за згодою окремих осiб, у тому числi на договiрних засадах, належнi їм жилi та нежилi примiщення, транспортнi засоби та iнше майно;

     12) здiйснювати перевiрку осiб у зв'язку з призначенням на посади в розвiдувальних органах або залученням до конфiденцiйного спiвробiтництва з ними, здiйснювати обробку персональних даних цих осiб та їх близьких родичiв;

     13) здiйснювати перевiрку громадян України з числа спiвробiтникiв пiд прикриттям та залучених до конфiденцiйного спiвробiтництва осiб з метою надання їм доступу до конкретної (обмеженого змiсту) секретної iнформацiї та/або розвiдувальної таємницi, ознайомлення з якими є необхiдним для виконання цими органами покладених на них завдань, незалежно вiд наявностi в таких громадян допуску до державної таємницi;

     14) здiйснювати спецiальне оброблення iнформацiї з вiдкритих джерел, iнформацiйних систем, облiкiв, реєстрiв, баз даних;

     15) вживати заходiв щодо технiчного, криптографiчного та iнших видiв захисту iнформацiї, протидiї технiчним розвiдкам;

     16) здiйснювати обробку персональних даних спiвробiтникiв розвiдувальних органiв та осiб, залучених до конфiденцiйного спiвробiтництва;

     17) користуватися послугами експертiв та консультантiв, у тому числi фахiвцiв iнших органiв, пiдприємств, установ, органiзацiй будь-якої форми власностi на платнiй i безоплатнiй основi;

     18) створювати i використовувати iнформацiйнi, iнформацiйно-телекомунiкацiйнi системи та оперативнi облiки для забезпечення розвiдувальної дiяльностi;

     19) виступати замовниками науково-дослiдних, дослiдно-конструкторських та iнших робiт, зокрема з розроблення i виготовлення технiчних засобiв розвiдки, озброєння, боєприпасiв, вiйськової та спецiальної технiки, необхiдних для здiйснення розвiдувальної дiяльностi, спецiальних технiчних засобiв, проводити їх випробування та дослiдну експлуатацiю;

     20) створювати, закуповувати, програмувати, модернiзувати, пристосовувати i застосовувати технiчнi засоби розвiдки, озброєння, боєприпаси, вiйськову та спецiальну технiку, спецiальнi технiчнi засоби;

     21) отримувати у встановленому законодавством порядку iнформацiю вiд державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ, органiзацiй будь-якої форми власностi, у тому числi шляхом безпосереднього доступу до їх iнформацiйних, довiдкових систем, облiкiв, реєстрiв, банкiв або баз даних тощо;

     22) залучати в установленому порядку iнших суб'єктiв розвiдувального спiвтовариства до виконання розвiдувальних завдань;

     23) видавати нормативно-правовi та iншi акти щодо дiяльностi розвiдувальних органiв, розробляти, погоджувати та подавати на розгляд у встановленому законодавством порядку проекти законiв, пiдзаконних актiв iз цих питань;

     24) здiйснювати управлiння об'єктами державної власностi, що належать до сфери їх управлiння;

     25) мати вiдомчу символiку, вiдомчi заохочувальнi вiдзнаки, у тому числi вiдзнаки "Вогнепальна зброя" та "Холодна зброя";

     26) здiйснювати iншi повноваження, визначенi законодавством.

     2. Форми, методи i засоби реалiзацiї розвiдувальними органами своїх повноважень визначаються законодавством, у тому числi актами розвiдувальних органiв, що мiстять таємну iнформацiю.

Роздiл III
ПОРЯДОК ОРГАНIЗАЦIЇ ТА ЗДIЙСНЕННЯ РОЗВIДУВАЛЬНОЇ ДIЯЛЬНОСТI

     Стаття 13. Порядок органiзацiї та здiйснення розвiдувальної дiяльностi

     1. Прiоритетнi завдання розвiдувальним органам на поточний рiк визначаються Президентом України з урахуванням сфер їх дiяльностi, характеру зовнiшнiх загроз нацiональнiй безпецi, у тому числi на основi пропозицiй координацiйного органу з питань розвiдки.

     2. Довгострокове планування розвiдувальної дiяльностi здiйснюється на основi Нацiональної розвiдувальної програми, розробленої та затвердженої вiдповiдно до статтi 32 Закону України "Про нацiональну безпеку України".

     3. Керiвники розвiдувальних органiв забезпечують виконання прiоритетних завдань шляхом визначення розвiдувальних та iнформацiйних завдань, органiзацiї та забезпечення належної взаємодiї цих органiв мiж собою та з iншими суб'єктами розвiдувального спiвтовариства, залученими до виконання таких завдань.

     4. Визначенi вiдповiдно до частини третьої цiєї статтi розвiдувальнi завдання, а також потреба в забезпеченнi власної безпеки за межами України є пiдставами для здiйснення розвiдувальної дiяльностi.

     5. Розвiдувальнi органи за наявностi пiдстав для здiйснення розвiдувальної дiяльностi з метою її органiзацiї, систематизацiї, документальної фiксацiї та аналiзу її результатiв ведуть розвiдувальнi справи. Порядок вiдкриття, ведення, закриття та зберiгання розвiдувальних справ визначається актами розвiдувальних органiв.

     Стаття 14. Розвiдувальнi заходи

     1. Розвiдувальнi органи для виконання завдань та здiйснення функцiй, передбачених цим Законом, проводять розвiдувальнi заходи за межами України та мають право проводити розвiдувальнi заходи з територiї України, якщо вони безпосередньо пов'язанi iз здiйсненням розвiдувальної дiяльностi за межами України або спрямованi на здобування розвiдувальної iнформацiї, що має джерело походження за межами України.

     2. Порядок органiзацiї i проведення розвiдувальних заходiв визначається розвiдувальними органами.

     3. Розвiдувальнi заходи не можуть органiзовуватися i проводитися для вирiшення завдань кримiнального провадження.

     Стаття 15. Розвiдувальнi заходи, що проводяться на пiдставi рiшення суду

     1. Розвiдувальнi органи можуть проводити стосовно особи, мiсця або речi, якi перебувають на територiї України, окремi розвiдувальнi заходи, що полягають у:

     1) спостереженнi за особою або мiсцем iз фiксацiєю вiдповiдних вiдомостей або даних;

     2) зняттi iнформацiї з транспортних телекомунiкацiйних мереж шляхом вiдбору та фiксацiї змiсту вiдповiдних вiдомостей або даних, що передаються або отримуються особою;

     3) зняттi iнформацiї з електронних iнформацiйних систем шляхом пошуку, вiдбору та фiксацiї вiдповiдних вiдомостей або даних, що мiстяться в електроннiй iнформацiйнiй системi або її частинi, без вiдома її власника, володiльця або утримувача;

     4) обстеженнi публiчно недоступних мiсць, житла чи iншого володiння особи шляхом проникнення до таких об'єктiв i (за потреби) фiксацiї вiдомостей або даних про них;

     5) локалiзацiї радiоелектронного засобу, у тому числi мобiльного термiнала систем зв'язку, та iнших радiовипромiнювальних пристроїв, активованих у мережах операторiв, провайдерiв телекомунiкацiй, шляхом вiдбору та фiксацiї вiдомостей або даних про мiсцезнаходження та/або використання такого засобу (пристрою) без розкриття змiсту повiдомлень, що передаються або отримуються особою;

     6) оглядi кореспонденцiї шляхом негласного вiдбору за iдентифiкацiйними ознаками кореспонденцiї, її оброблення, зняття копiй чи отримання зразкiв.

     Такi розвiдувальнi заходи проводяться за умов, якщо вони безпосередньо пов'язанi iз здiйсненням розвiдувальної дiяльностi за межами України або спрямованi на здобування розвiдувальної iнформацiї, що має джерело походження за межами України, та виключно на пiдставi рiшення суду.

     2. Розвiдувальний орган може розпочати проведення розвiдувальних заходiв, передбачених частиною першою цiєї статтi, стосовно особи, яка перебуває на територiї України на законних пiдставах i яку iдентифiковано пiд час проведення розвiдувального заходу за пошуковими критерiями, виключно на пiдставi рiшення суду. У такому випадку за рiшенням керiвника розвiдувального органу проведення розвiдувального заходу за пошуковими критерiями може бути продовжено на строк до отримання рiшення суду, але не бiльше нiж на 72 години з моменту iдентифiкацiї особи.

     3. Зняття вiдповiдно до пункту 2 частини першої цiєї статтi iнформацiї з транспортних телекомунiкацiйних мереж операторiв телекомунiкацiй, якi надають послуги мобiльного та/або фiксованого зв'язку, забезпечується системою технiчних засобiв, що використовується всiма розвiдувальними органами на умовах автономного доступу до iнформацiї у порядку, визначеному законодавством.

     Стаття 16. Особливостi розгляду судом клопотань про надання дозволу на проведення розвiдувальних заходiв

     1. Клопотання керiвника розвiдувального органу або уповноваженого ним заступника керiвника розвiдувального органу про надання дозволу на проведення розвiдувальних заходiв, визначених частиною першою статтi 15 цього Закону, розглядається уповноваженим суддею суду, у межах територiальної юрисдикцiї якого перебуває розвiдувальний орган.

     У клопотаннi про надання дозволу на проведення розвiдувальних заходiв зазначається така iнформацiя:

     1) найменування розвiдувального органу, який вносить клопотання;

     2) стислий виклад обставин, номер розвiдувальної справи, обґрунтування необхiдностi проведення розвiдувального заходу, у зв'язку з якими подається клопотання;

     3) вид розвiдувального заходу, обґрунтована тривалiсть його проведення в межах строку, визначеного частиною шостою цiєї статтi;

     4) вiдомостi, що дозволяють iдентифiкувати особу, мiсце або рiч, стосовно яких необхiдно провести розвiдувальний захiд;

     5) вiдомостi про наявнiсть ранiше отриманих дозволiв суду на проведення розвiдувальних заходiв стосовно конкретної особи;

     6) вiдомостi про акт розвiдувального органу, що визначає порядок проведення розвiдувального заходу;

     7) найменування оператора, провайдера телекомунiкацiй або власника (володiльця) кабельної каналiзацiї електрозв'язку, сприяння якого є необхiдним для органiзацiї та проведення розвiдувального заходу.

     2. Клопотання про надання дозволу на проведення розвiдувальних заходiв передається з дотриманням вимог законодавства про охорону державної таємницi уповноваженому суддi. Таке клопотання не пiдлягає реєстрацiї та розподiлу iз застосуванням автоматизованої системи документообiгу суду.

     3. Розгляд клопотання про надання дозволу на проведення розвiдувальних заходiв та постановлення ухвали про надання дозволу на проведення розвiдувального заходу або про вiдмову в наданнi дозволу здiйснюються уповноваженим суддею невiдкладно, але не пiзнiше дванадцяти годин з моменту його отримання, за участю особи, яка внесла клопотання, та/або iнших уповноважених керiвником розвiдувального органу осiб.

     Розгляд клопотань про надання дозволу на проведення розвiдувальних заходiв здiйснюється в закритому судовому засiданнi без застосування технiчних засобiв фiксацiї.

     4. Уповноважений суддя, розглядаючи клопотання про надання дозволу на проведення розвiдувальних заходiв, встановлює достатнiсть та обґрунтованiсть пiдстав для надання такого дозволу, про що постановляє вiдповiдну ухвалу.

     5. Ухвала про надання дозволу на проведення розвiдувального заходу має вiдповiдати загальним вимогам до судових рiшень та мiстити вiдомостi про:

     1) найменування розвiдувального органу, якому дозволено проведення розвiдувального заходу;

     2) особу, мiсце або рiч, стосовно яких необхiдно провести розвiдувальний захiд;

     3) вид розвiдувального заходу та залежно вiд його виду вiдомостi про особу, що дають змогу її iдентифiкувати, про мiсце або рiч;

     4) вимогу до оператора, провайдера телекомунiкацiй або власника (володiльця) кабельної каналiзацiї електрозв'язку (iз зазначенням їх найменування) про надання сприяння в органiзацiї та проведеннi розвiдувального заходу (за потреби);

     5) найменування оперативного пiдроздiлу iншого суб'єкта розвiдувального спiвтовариства, який залучається до проведення розвiдувального заходу (за потреби);

     6) строк дiї ухвали.

     6. Строк дiї ухвали про надання дозволу на проведення розвiдувального заходу не може перевищувати шести мiсяцiв.

     7. Ухвала про вiдмову в наданнi дозволу на проведення розвiдувального заходу постановляється в разi невiдповiдностi клопотання про надання дозволу на проведення розвiдувального заходу вимогам частини першої цiєї статтi або вiдсутностi пiдстав, визначених частиною четвертою статтi 13 цього Закону. Ухвала про вiдмову у наданнi дозволу на проведення розвiдувального заходу має бути вмотивованою та мiстити обґрунтування причин такої вiдмови.

     8. Ухвала про надання дозволу на проведення розвiдувального заходу або про вiдмову в наданнi такого дозволу не вноситься до Єдиного державного реєстру судових рiшень.

     Матерiали, пов'язанi з розглядом клопотання про надання дозволу на проведення розвiдувальних заходiв, зберiгаються з дотриманням вимог законодавства про охорону державної таємницi.

     Стаття 17. Проведення розвiдувальними органами оперативно-розшукових та контррозвiдувальних заходiв

     1. Для здiйснення функцiй, визначених пунктами 6 i 8 частини першої статтi 6 цього Закону, розвiдувальнi органи можуть проводити оперативно-розшуковi заходи.

     2. Для здiйснення функцiй, визначених пунктами 5 i 8 частини першої статтi 6 цього Закону, розвiдувальнi органи можуть проводити контррозвiдувальнi заходи.

     3. У визначених частинами першою i другою цiєї статтi випадках вiдповiднi заходи проводяться уповноваженими пiдроздiлами розвiдувальних органiв.

     Стаття 18. Прикриття розвiдувальної дiяльностi, сил i засобiв розвiдки

     1. Розвiдувальнi органи для виконання завдань та здiйснення функцiй, визначених цим Законом, можуть використовувати спецiально виготовленi речi та документи (далi - засоби прикриття), спецiально створювати та використовувати пiдприємства, установи, органiзацiї, фiлiї, iншi пiдроздiли юридичних осiб (далi - структури прикриття). Використання засобiв прикриття або структур прикриття з iншою метою забороняється.

     2. Засоби прикриття можуть мiстити повнiстю або частково несправжнi данi або вiдомостi про подiї, явища, факти.

     Державнi органи, органи мiсцевого самоврядування, пiдприємства, установи, органiзацiї, якi є замовниками або самостiйно виготовляють речi, документи чи їх бланки, надають розвiдувальним органам вiдповiднi бланки (зразки) або самостiйно виготовляють на їхню вимогу засоби прикриття, а також забезпечують внесення необхiдних вiдомостей чи даних до iнформацiйних, довiдкових систем, облiкiв, реєстрiв, банкiв або баз даних на строк використання засобiв прикриття.

     3. Структури прикриття можуть створюватися розвiдувальними органами повнiстю або частково за рахунок бюджетних коштiв, у тому числi в iноземнiй валютi, призначених на утримання i забезпечення дiяльностi цих органiв, у будь-яких органiзацiйних формах. За згодою власникiв або керiвникiв вiдповiдних юридичних осiб структури прикриття можуть створюватися у формi фiлiй, iнших пiдроздiлiв наявних юридичних осiб будь-якої форми власностi.

     Структури прикриття можуть створюватися на територiї України та за її межами.

     Документи структур прикриття можуть мiстити повнiстю або частково несправжнi данi або вiдомостi про подiї, явища, факти.

     Майно структур прикриття є державною власнiстю. Кошти, отриманi вiд дiяльностi структур прикриття або реалiзацiї їхнього майна, використовуються розвiдувальними органами, що їх утворили, виключно для виконання завдань та здiйснення функцiй, визначених цим Законом, або зараховуються до державного бюджету.

     4. Виготовлення засобiв прикриття, використання коштiв та майна структур прикриття здiйснюються в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 19. Залучення осiб до конфiденцiйного спiвробiтництва

     1. Розвiдувальнi органи можуть залучати повнолiтнiх, дiєздатних осiб до конфiденцiйного спiвробiтництва в порядку та на умовах, визначених актами цих органiв.

     2. Вiдомостi, що стали вiдомi особi, залученiй до конфiденцiйного спiвробiтництва у результатi такого спiвробiтництва, не можуть бути розголошенi без дозволу розвiдувального органу.

     3. Особи, залученi до конфiденцiйного спiвробiтництва, можуть отримувати вiд розвiдувальних органiв винагороду, а також заохочення та компенсацiю витрат, пов'язаних з виконанням такими особами розвiдувальних завдань, у порядку, визначеному для спiвробiтникiв кадрового складу.

     Розвiдувальнi органи можуть здiйснювати пiдготовку, перепiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiї осiб, залучених до конфiденцiйного спiвробiтництва, у порядку, визначеному цим Законом для спiвробiтникiв таких органiв.

     4. Залучення розвiдувальними органами до конфiденцiйного спiвробiтництва неповнолiтнiх осiб забороняється.

     Стаття 20. Використання спiвробiтникiв пiд прикриттям

     1. Розвiдувальнi органи можуть використовувати спiвробiтникiв пiд прикриттям. Спiвробiтники пiд прикриттям можуть призначатися на посади в державних органах, органах мiсцевого самоврядування, вiйськових формуваннях, на пiдприємствах, в установах i органiзацiях будь-якої форми власностi, структурах прикриття (далi - посади прикриття) або виступати учасниками правовiдносин з ними в iнший, передбачений актами розвiдувальних органiв спосiб.

     2. За вiдсутностi у розвiдувального органу потреби в подальшому використаннi спiвробiтника пiд прикриттям на вiдповiднiй посадi прикриття за рiшенням керiвника розвiдувального органу та у визначений ним строк такий спiвробiтник зобов'язаний звiльнитися у встановленому законодавством порядку з посади прикриття.

     3. Порядок використання коштiв, особливостi надання пiльг, соцiальних гарантiй та обчислення страхового стажу, набутих спiвробiтниками пiд прикриттям, встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     4. Вiдомостi про використання спiвробiтникiв пiд прикриттям, а також про виконання розвiдувальних (спецiальних) завдань вiдповiдно до статтi 21 цього Закону належать до таємної iнформацiї.

     Стаття 21. Виконання розвiдувальних (спецiальних) завдань

     1. Спiвробiтники кадрового складу та особи, залученi до конфiденцiйного спiвробiтництва, в iнтересах забезпечення нацiональної безпеки i оборони можуть виконувати заздалегiдь затвердженi керiвником розвiдувального органу розвiдувальнi (спецiальнi) завдання, у тому числi перебуваючи у складi терористичних чи iнших злочинних органiзацiй, транснацiональних органiзованих злочинних груп, iнших органiзацiй, що створюють зовнiшнi загрози нацiональнiй безпецi України.

     Порядок органiзацiї та проведення розвiдувального (спецiального) завдання визначається актами розвiдувальних органiв.

     Стаття 22. Взаємодiя суб'єктiв розвiдувального спiвтовариства

     1. Розвiдувальнi органи можуть залучати до виконання розвiдувальних завдань суб'єктiв розвiдувального спiвтовариства, визначених вiдповiдно до статтi 4 цього Закону.

     Залучення суб'єктiв розвiдувального спiвтовариства здiйснюється в порядку, визначеному Президентом України, у тому числi на основi пропозицiй координацiйного органу з питань розвiдки.

     2. Залученi вiдповiдно до частини першої цiєї статтi суб'єкти розвiдувального спiвтовариства в межах своїх повноважень:

     1) проводять iз застосуванням власних сил i засобiв заходи, пов'язанi з органiзацiєю та виконанням розвiдувальних завдань;

     2) створюють необхiднi умови для належного виконання розвiдувальними органами покладених на них завдань, у тому числi шляхом надання цим органам безоплатного доступу до об'єктiв i майна, iнформацiї, iнформацiйних, довiдкових систем, облiкiв, реєстрiв, баз даних, володiльцями та/або розпорядниками яких є вiдповiднi залученi суб'єкти розвiдувального спiвтовариства;

     3) здiйснюють часткове матерiально-технiчне та фiнансове забезпечення заходiв, пов'язаних iз розвiдувальними завданнями, до виконання яких вони залученi;

     4) забезпечують передачу визначених сил i засобiв, необхiдних для виконання розвiдувального завдання, в управлiння розвiдувального органу на перiод виконання такого завдання;

     5) звiтують на вимогу координацiйного органу з питань розвiдки у визначеному актами Президента України порядку про свою дiяльнiсть, пов'язану iз залученням до виконання розвiдувальних завдань;

     6) забезпечують визначений законодавством режим поводження з iнформацiєю, що належить до розвiдувальної таємницi;

     7) вживають iнших заходiв для забезпечення виконання розвiдувального завдання.

     3. Координацiя дiяльностi суб'єктiв розвiдувального спiвтовариства, залучених до виконання розвiдувальних завдань, у межах їх виконання здiйснюється розвiдувальним органом, вiдповiдальним за виконання таких завдань.

     Стаття 23. Взаємовiдносини розвiдувальних органiв з iншими державними органами, органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями

     1. За зверненням розвiдувальних органiв державнi органи, органи мiсцевого самоврядування, пiдприємства, установи, органiзацiї будь-якої форми власностi сприяють розвiдувальним органам у виконаннi покладених на них завдань та здiйсненнi функцiй, передбачених цим Законом, у тому числi на пiдставi угод, укладених з дотриманням вимог законодавства.

     2. Координацiйний орган з питань розвiдки аналiзує стан взаємодiї розвiдувальних органiв з iншими державними органами, органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями та за результатами такого аналiзу подає доповiдь Президенту України, Радi нацiональної безпеки i оборони України.

     Стаття 24. Надання та використання розвiдувальної iнформацiї

     1. Розвiдувальна iнформацiя надається розвiдувальними органами споживачам у встановленому цим Законом та актами Президента України порядку для виконання ними завдань i функцiй з формування та реалiзацiї державної полiтики та забезпечення нацiональної безпеки i оборони України.

     Споживачi розвiдувальної iнформацiї у взаємодiї з координацiйним органом з питань розвiдки та вiдповiдно до актiв Президента України можуть брати участь у формуваннi завдань та оцiнюваннi ефективностi їх виконання розвiдувальними органами.

     2. Розвiдувальна iнформацiя також може використовуватися розвiдувальними органами для здiйснення визначених законом функцiй, взаємного iнформування та iнформування iнших суб'єктiв розвiдувального спiвтовариства, залучених до виконання розвiдувальних завдань, виключно з метою забезпечення їх виконання.

     3. У разi виявлення пiд час проведення розвiдувальних заходiв ознак злочину розвiдувальнi органи повiдомляють про це вiдповiдний орган досудового розслiдування.

     У разi якщо ознаки злочину виявлено пiд час проведення розвiдувального заходу, який триває i припинення якого може негативно вплинути на його результати, або iснує загроза, що таке повiдомлення спричинить розкриття iнформацiї про розвiдувальний захiд, розвiдувальний орган повiдомляє орган досудового розслiдування пiсля завершення такого розвiдувального заходу.

     4. Не допускається надання або використання вiдомостей, що належать до розвiдувальної iнформацiї, в iнших, крiм визначених цiєю статтею, цiлях.

     Стаття 25. Додержання прав i свобод людини пiд час здiйснення розвiдувальної дiяльностi

     1. Конфiденцiйна iнформацiя про особу, що стала вiдома розвiдувальним органам пiд час виконання покладених на цi органи завдань та здiйснення функцiй, визначених цим Законом, не пiдлягає розголошенню, крiм випадкiв, визначених законом.

     2. Зазначенi в частинi першiй цiєї статтi особи у встановленому законодавством порядку, з урахуванням особливостей, визначених цим Законом i законодавством про охорону державної таємницi, мають право отримати вiд розвiдувального органу iнформацiю щодо обмеження їхнiх прав, свобод i законних iнтересiв та оскаржити дiї, що призвели до такого обмеження.

     Розвiдувальний орган надає iнформацiю щодо обмеження прав, свобод i законних iнтересiв особи виключно пiсля завершення розвiдувальних заходiв, з якими було пов'язане таке обмеження, та за умови, що надання цiєї iнформацiї не створюватиме загроз нацiональнiй безпецi України.

     3. Порядок зберiгання, обробки, передачi третiм особам та знищення зазначеної в частинi першiй цiєї статтi iнформацiї визначається актами розвiдувальних органiв з урахуванням статтi 46 цього Закону.

     Стаття 26. Встановлення та пiдтримання контактiв з компетентними органами iноземних держав, мiжнародними органiзацiями

     1. Розвiдувальнi органи на основi принципiв взаємностi та доцiльностi встановлюють i пiдтримують контакти, здiйснюють обмiн iнформацiєю та проводять спiльнi заходи з компетентними органами iноземних держав, до повноважень яких належить здiйснення розвiдувальної, контррозвiдувальної та правоохоронної дiяльностi, а також з мiжнародними органiзацiями в порядку, визначеному Президентом України.

     2. Розвiдувальнi органи за погодженням з Президентом України можуть призначати своїх представникiв при органах чи органiзацiях, зазначених у частинi першiй цiєї статтi.

     Стаття 27. Особливостi здiйснення розвiдувальної дiяльностi в особливий перiод, пiд час дiї воєнного стану, антитерористичної операцiї або здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї

     1. В особливий перiод, пiд час дiї воєнного стану, антитерористичної операцiї або здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї розвiдувальнi органи можуть проводити розвiдувальнi заходи стосовно особи, мiсця або речi, що перебувають на тимчасово окупованiй територiї або територiї, де органи державної влади тимчасово не здiйснюють свої повноваження, а визначенi пунктами 2 i 3 частини другої статтi 9 цього Закону суб'єкти системи воєнної розвiдки - застосовувати технiчнi засоби розвiдки без дотримання вимог статтi 15 цього Закону.

     2. В умовах, передбачених частиною першою цiєї статтi, на тимчасово окупованiй територiї або територiї, де органи державної влади тимчасово не здiйснюють свої повноваження, у районах бойових дiй та зонах безпеки, прилеглих до цих районiв, розвiдувальнi органи можуть проводити спецiальнi розвiдувальнi операцiї (спецiальну розвiдку).

     3. В умовах, передбачених частиною першою цiєї статтi, на тимчасово окупованiй територiї або територiї, де органи державної влади тимчасово не здiйснюють свої повноваження, у районах бойових дiй та зонах безпеки, прилеглих до цих районiв, для виконання розвiдувальних завдань та пiд оперативним контролем розвiдувальних органiв особи, залученi до конфiденцiйного спiвробiтництва, можуть зберiгати та застосовувати технiчнi та iншi засоби розвiдки, придбавати, зберiгати, застосовувати спецiальнi засоби активної оборони та вогнепальну зброю в порядку, визначеному законодавством.

Роздiл IV
ПРАВОВИЙ СТАТУС СПIВРОБIТНИКIВ РОЗВIДУВАЛЬНИХ ОРГАНIВ УКРАЇНИ, ОСОБЛИВОСТI ЇХ ПРИЙНЯТТЯ НА СЛУЖБУ (РОБОТУ), ПРОХОДЖЕННЯ ТА ЗВIЛЬНЕННЯ IЗ СЛУЖБИ (РОБОТИ) В ЦИХ ОРГАНАХ

     Стаття 28. Спiвробiтники розвiдувальних органiв

     1. Спiвробiтниками розвiдувальних органiв є вiйськовослужбовцi та державнi службовцi кадрового складу, а також вiйськовослужбовцi, державнi службовцi та працiвники, якi не належать до кадрового складу цих органiв. Перелiк посад кадрового складу розвiдувального органу визначається Президентом України.

     2. На спiвробiтникiв розвiдувальних органiв, якi є вiйськовослужбовцями, поширюються положення законодавства про проходження вiйськової служби, соцiальний та правовий захист вiйськовослужбовцiв у частинi вiдносин, не врегульованих цим Законом.

     3. На спiвробiтникiв розвiдувальних органiв, якi є державними службовцями, та iнших працiвникiв цих органiв поширюються положення законодавства про державну службу та працю в частинi вiдносин, не врегульованих цим Законом.

     4. Особливостi проходження служби в розвiдувальних органах спiвробiтниками кадрового складу визначаються законодавством.

     Стаття 29. Особливостi правового статусу спiвробiтникiв розвiдувальних органiв

     1. Спiвробiтники розвiдувальних органiв пiд час виконання ними посадових (службових) обов'язкiв перебувають пiд захистом держави вiдповiдно до закону.

     2. Нiхто не має права неправомiрно втручатися у службову дiяльнiсть спiвробiтникiв розвiдувальних органiв або чинити перешкоди в реалiзацiї ними повноважень, визначених законодавством.

     3. Спiвробiтникам розвiдувальних органiв за формою, визначеною актами цих органiв, оформлюються службовi посвiдчення, що використовуються в порядку та у випадках, визначених цими актами.

     4. Статус спiвробiтника розвiдувального органу може використовуватися виключно для досягнення цiлей, пов'язаних iз виконанням покладених на цi органи завдань та здiйсненням функцiй, визначених цим Законом.

     Стаття 30. Застосування спiвробiтниками розвiдувальних органiв вогнепальної зброї, заходiв фiзичного впливу та спецiальних засобiв

     1. Спiвробiтники розвiдувальних органiв для забезпечення виконання покладених на цi органи завдань та здiйснення функцiй, визначених цим Законом, пiд час виконання своїх посадових (службових) обов'язкiв мають право застосовувати заходи фiзичного впливу (силу), а також придбавати, зберiгати, носити i застосовувати спецiальнi засоби, визначенi частиною четвертою статтi 42 Закону України "Про нацiональну полiцiю", зберiгати, носити i застосовувати вогнепальну зброю в порядку, визначеному законодавством з урахуванням особливостей мети застосування, передбаченої цiєю статтею.

     Стаття 31. Особливостi прийняття на службу (роботу) до розвiдувальних органiв

     1. Спiвробiтниками розвiдувальних органiв можуть бути громадяни України, якi за вiком, освiтою, станом здоров'я та своїми особистими якостями здатнi виконувати вiдповiднi посадовi (службовi) обов'язки, пройшли вiдбiр i перевiрку у зв'язку з призначенням на посади в цих органах.

     На посаду першого заступника, заступника керiвника розвiдувального органу, керiвника самостiйного функцiонального пiдроздiлу розвiдувального органу може бути призначений спiвробiтник кадрового складу, який вiдповiдає вимогам, передбаченим абзацом першим цiєї частини, та має стаж роботи на посадах спiвробiтникiв кадрового складу в розвiдувальних органах не менше двох рокiв.

     Виконання обов'язкiв за такими посадами може бути покладено виключно на спiвробiтникiв кадрового складу, якi вiдповiдають вимогам, зазначеним в абзацi другому цiєї частини.

     2. Спiвробiтником розвiдувального органу не може бути особа:

     1) яка визнана або визнавалася недiєздатною, цивiльна дiєздатнiсть якої обмежена або була ранiше обмежена;

     2) яка має громадянство (пiдданство) iноземної держави або особа без громадянства;

     3) близькi родичi якої (дружина, чоловiк, дiти, батьки, рiднi брати i сестри) мають громадянство (пiдданство) iноземної держави, яка визнана вiдповiдно до чинного законодавства державою-агресором, або є особами без громадянства;

     4) засуджена за умисне вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, у тому числi особа, судимiсть якої погашена чи знята у визначеному законом порядку;

     5) яка має непогашену або незняту судимiсть за вчинення злочину, крiм реабiлiтованої;

     6) щодо якої було припинено кримiнальне провадження з нереабiлiтуючих пiдстав;

     7) до якої були застосованi заходи адмiнiстративної вiдповiдальностi за вчинення адмiнiстративного правопорушення, пов'язаного з корупцiєю;

     8) яка вiдмовилася вiд проходження перевiрки, пов'язаної з призначенням на посади спiвробiтникiв розвiдувальних органiв, або не пройшла таку перевiрку, у тому числi вiдмовилася вiд психофiзiологiчного дослiдження iз застосуванням технiчних засобiв фiксацiї реакцiй людини, вiдмовилася вiд оформлення допуску до державної таємницi або їй вiдмовлено в наданнi такого допуску, якщо для виконання нею службових обов'язкiв потрiбен такий допуск;

     9) яка має захворювання, що перешкоджають проходженню служби (роботi) у розвiдувальному органi. Перелiк захворювань, що перешкоджають проходженню служби (роботi) у розвiдувальному органi, визначається актом цього органу або центрального органу виконавчої влади, у пiдпорядкуваннi якого функцiонує розвiдувальний орган, спiльно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi охорони здоров'я;

     10) яка надала завiдомо неправдиву iнформацiю пiд час прийняття на службу (роботу) у розвiдувальний орган.

     3. Вiдбiр i перевiрка у зв'язку з призначенням та призначення осiб на посади в розвiдувальних органах здiйснюються в порядку, визначеному актами цих органiв.

     Перед призначенням на посаду в розвiдувальному органi особа, а також у визначених актами розвiдувального органу випадках спiвробiтник такого органу проходять психофiзiологiчне дослiдження iз застосуванням технiчних засобiв фiксацiї реакцiй людини.

     Призначення осiб на посади державної служби, якi належать до посад спiвробiтникiв кадрового складу розвiдувальних органiв, здiйснюється за результатами вiдбору та перевiрки без проведення конкурсу, передбаченого Законом України "Про державну службу".

     4. Розвiдувальнi органи мають прiоритетне право вiдбору випускникiв вищих вiйськових та iнших навчальних закладiв, навчання яких здiйснювалося за рахунок коштiв державного бюджету, як кандидатiв для проходження вiйськової або державної служби (роботи) в цих органах.

     Стаття 32. Особливостi проходження служби (роботи) в розвiдувальних органах

     1. Вiйськовi посади спiвробiтникiв кадрового складу розвiдувальних органiв можуть замiщуватися державними службовцями в порядку, встановленому Президентом України.

     2. Особи, прийнятi для проходження служби (роботи) в розвiдувальних органах, мають право на повернення (переведення) в установленому законодавством порядку за наявностi вакантної посади до органiв, з яких вони були направленi (переведенi) до розвiдувальних органiв, для подальшого проходження вiйськової або державної служби вiдповiдно до рiвня (категорiї) посад, вiйськових звань або рангiв державних службовцiв, набутих за час служби (роботи) в розвiдувальних органах, iз зарахуванням до безперервного стажу служби (роботи) перiоду перебування в розвiдувальних органах.

     3. Спiвробiтники кадрового складу можуть бути зарахованi в розпорядження (за штат) вiдповiдного розвiдувального органу в порядку, визначеному законодавством.

     4. У визначеному Президентом України порядку спiвробiтники кадрового складу можуть вiдряджатися iз залишенням на службi (роботi) у розвiдувальних органах до iнших державних органiв, закладiв, пiдприємств, установ, органiзацiй.

     Стаття 33. Особливостi здiйснення стосовно спiвробiтникiв кадрового складу розвiдувальних органiв заходiв, передбачених законодавством про запобiгання корупцiї та очищення влади, iнших передбачених законодавством спецiальних перевiрок i заходiв

     1. Передбаченi законодавством спецiальнi перевiрки та iншi заходи стосовно осiб, якi займають посади спiвробiтникiв кадрового складу, претендують на зайняття таких посад або звiльненi з них, органiзовуються i здiйснюються розвiдувальними органами спiльно з вiдповiдними уповноваженими суб'єктами в порядку i у спосiб, що унеможливлюють розкриття iнформацiї про належнiсть таких осiб до розвiдувальних органiв.

     2. Передбаченi роздiлом VII Закону України "Про запобiгання корупцiї" заходи фiнансового контролю стосовно осiб, якi займають посади спiвробiтникiв кадрового складу, претендують на зайняття таких посад або звiльненi з них, органiзовуються i здiйснюються у спосiб, що унеможливлює розкриття iнформацiї про належнiсть таких осiб до розвiдувальних органiв, та в порядку, що визначається центральним органом виконавчої влади зi спецiальним статусом, який забезпечує формування та реалiзує державну антикорупцiйну полiтику, з дотриманням вимог статтi 46 цього Закону. Заходи фiнансового контролю стосовно посадових осiб розвiдувальних органiв, якi призначаються та звiльняються з посад актами Президента України, що не становлять державної таємницi, здiйснюються в загальному порядку вiдповiдно до роздiлу VII Закону України "Про запобiгання корупцiї".

     3. Передбаченi законодавством про очищення влади заходи стосовно осiб, якi займають посади спiвробiтникiв кадрового складу або претендують на зайняття таких посад, органiзовуються i здiйснюються розвiдувальними органами спiльно з центральним органом виконавчої влади, уповноваженим на забезпечення проведення перевiрки, передбаченої Законом України "Про очищення влади", у порядку i у спосiб, що унеможливлюють розкриття iнформацiї про належнiсть таких осiб до розвiдувальних органiв.

     4. Вiдомостi стосовно осiб, якi займають або займали посади спiвробiтникiв кадрового складу, у тому числi їхнi персональнi данi, створенi або отриманi в результатi здiйснення заходiв, передбачених законодавством про запобiгання корупцiї, очищення влади, iнших передбачених законодавством спецiальних перевiрок та заходiв, пiдлягають обробцi у спосiб, що унеможливлює розкриття iнформацiї про належнiсть таких осiб до розвiдувальних органiв, з дотриманням вимог статтi 46 цього Закону.

     Стаття 34. Професiйна пiдготовка, перепiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї спiвробiтникiв розвiдувальних органiв

     1. Професiйна пiдготовка, перепiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї спiвробiтникiв розвiдувальних органiв забезпечуються такими органами у закладах освiти, що належать до сфери їх управлiння, а також може здiйснюватися за рахунок коштiв державного бюджету в iнших закладах освiти будь-якої форми власностi та рiвня акредитацiї.

     2. Особливостi професiйної пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї спiвробiтникiв розвiдувальних органiв у закладах освiти, що належать до сфери управлiння центральних органiв виконавчої влади, визначаються спiльними актами розвiдувальних органiв та вiдповiдних центральних органiв виконавчої влади, а в закладах освiти, що належать до сфери управлiння розвiдувальних органiв, актами розвiдувальних органiв.

     3. Розвiдувальнi органи можуть направляти своїх спiвробiтникiв для професiйної пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї за кордон.

     Стаття 35. Особливостi притягнення до вiдповiдальностi спiвробiтникiв кадрового складу та осiб, залучених до конфiденцiйного спiвробiтництва

     1. Спiвробiтники кадрового складу несуть дисциплiнарну вiдповiдальнiсть на пiдставах та в порядку, визначених законодавством.

     2. У разi затримання спiвробiтника кадрового складу пiд час виконання ним посадових (службових) обов'язкiв за пiдозрою у вчиненнi злочину або обрання щодо нього запобiжного заходу у виглядi тримання пiд вартою його утримують окремо вiд iнших осiб. Уповноважена службова особа, яка здiйснює привiд, затримання чи арешт спiвробiтника кадрового складу пiд час виконання ним посадових (службових) обов'язкiв, зобов'язана негайно повiдомити про це вiдповiдний розвiдувальний орган. Привiд, затримання чи арешт i пов'язанi з цим обшук особи та/або огляд речей спiвробiтника кадрового складу пiд час виконання ним посадових (службових) обов'язкiв здiйснюються виключно у присутностi уповноважених представникiв вiдповiдного розвiдувального органу.

     3. Особливостi притягнення до вiдповiдальностi спiвробiтникiв кадрового складу та осiб, залучених до конфiденцiйного спiвробiтництва, у разi порушення ними закону при виконаннi розвiдувального (спецiального) завдання вiдповiдно до статтi 21 цього Закону визначаються законом.

     4. Шкода, завдана рiшеннями, дiями чи бездiяльнiстю спiвробiтника кадрового складу та осiб, залучених до конфiденцiйного спiвробiтництва, у зв'язку з виконанням розвiдувальних завдань, вiдшкодовується державою в порядку, визначеному законом, i не тягне за собою вiдповiдальностi такої особи, крiм випадкiв встановлення в її дiях складу кримiнального правопорушення за обвинувальним вироком суду щодо неї, який набрав законної сили.

     Стаття 36. Особливостi звiльнення iз служби (роботи) у розвiдувальних органах

     1. Спiвробiтники розвiдувальних органiв звiльняються iз служби (роботи) у цих органах на пiдставах, визначених законодавством України про проходження вiйськової служби, про державну службу та працю.

     2. Спiвробiтники кадрового складу можуть бути також звiльненi iз служби (роботи) у розвiдувальному органi з таких пiдстав:

     1) за згодою сторiн;

     2) у разi вiдмови вiд оформлення або переоформлення допуску до державної таємницi, вiдмови спiвробiтнику в наданнi допуску до державної таємницi або скасування такого допуску, якщо для виконання ним службових обов'язкiв потрiбен такий допуск;

     3) вчинення дiї, що спрямована на порушення обмежень, передбачених пунктами 2 i 3 частини другої статтi 31 цього Закону, або спричинила їх;

     4) у разi виявлення однiєї з iнших пiдстав, зазначених у частинi другiй статтi 31 цього Закону.

     3. У разi звiльнення iз служби (роботи) у розвiдувальних органах на пiдставах, визначених пунктами 2 - 4 частини другої цiєї статтi, крiм випадкiв звiльнення у зв'язку з виявленням однiєї з пiдстав, зазначених у пунктах 1 i 9 частини другої статтi 31 цього Закону, одноразова грошова допомога при звiльненнi не виплачується.

     4. Вiйськовослужбовцi з числа спiвробiтникiв розвiдувальних органiв, якi звiльненi з вiйськової служби, зараховуються в запас цих органiв або в запас Збройних Сил України в порядку, визначеному Законом України "Про вiйськовий обов'язок i вiйськову службу".

Роздiл V
СОЦIАЛЬНИЙ I ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ СПIВРОБIТНИКIВ РОЗВIДУВАЛЬНИХ ОРГАНIВ ТА ОСIБ, ЗАЛУЧЕНИХ ДО ВИКОНАННЯ РОЗВIДУВАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

     Стаття 37. Соцiальний i правовий захист спiвробiтникiв розвiдувальних органiв та членiв їх сiмей

     1. Соцiальний i правовий захист спiвробiтникiв розвiдувальних органiв та членiв їх сiмей гарантується законом. Заходи соцiального i правового захисту є унiфiкованими для спiвробiтникiв кадрового складу всiх розвiдувальних органiв.

     2. У разi виникнення обмежень для подальшого проходження служби спiвробiтниками кадрового складу внаслiдок розкриття iнформацiї про їх належнiсть до розвiдувальних органiв або iнших незалежних вiд них обставин цi органи забезпечують подальше проходження ними служби (роботи) вiдповiдно до їхнього фаху та квалiфiкацiї або створюють умови для їхньої професiйної перепiдготовки.

     3. Витрати, пов'язанi з виконанням спiвробiтниками кадрового складу розвiдувальних завдань, у тому числi з використанням iз зазначеною метою належного їм або членам їх сiмей майна, компенсуються розвiдувальними органами за нормами та у порядку, визначеними Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     4. У разi довготермiнового вiдрядження за межi України спiвробiтника кадрового складу iншому з подружжя, який звiльнився та виїжджає за мiсцем такого вiдрядження, виплачується одноразова грошова допомога у розмiрi та в порядку, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     5. Пiльги та соцiальнi гарантiї спiвробiтникiв пiд прикриттям, у тому числi право на забезпечення їх житлом, якими вони не можуть скористатися в загальному порядку через загрозу розкриття їх належностi до розвiдувальних органiв, за згодою таких спiвробiтникiв компенсуються за рахунок коштiв державного бюджету в порядку та в розмiрах, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     6. У разi неможливостi використання у повному обсязi основної щорiчної вiдпустки спiвробiтником пiд прикриттям йому пiсля завершення виконання завдань пiд прикриттям може бути надано невикористанi частини такої вiдпустки без обмеження її загальної тривалостi або виплачено грошову компенсацiю за невикористанi днi такої вiдпустки за його бажанням.

     7. На спiвробiтникiв розвiдувального органу, якi не належать до кадрового складу, у перiод їх залучення до виконання розвiдувальних завдань поширюються гарантiї соцiального i правового захисту, визначенi цим Законом для спiвробiтникiв кадрового складу.

     Стаття 38. Одноразова грошова допомога в разi загибелi (смертi), iнвалiдностi або часткової втрати працездатностi без встановлення iнвалiдностi спiвробiтникiв кадрового складу

     1. Спiвробiтникам кадрового складу або членам їх сiмей у порядку та на умовах, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України, виплачується одноразова грошова допомога в разi:

     загибелi (смертi) спiвробiтника кадрового складу у зв'язку з виконанням ним посадових (службових) обов'язкiв;

     встановлення спiвробiтнику кадрового складу iнвалiдностi, що настала у зв'язку з виконанням ним посадових (службових) обов'язкiв, чи встановлення йому iнвалiдностi пiсля звiльнення, але внаслiдок причин, зазначених у цьому абзацi;

     встановлення спiвробiтнику кадрового складу часткової втрати працездатностi без встановлення iнвалiдностi, що настала у зв'язку з виконанням ним посадових (службових) обов'язкiв.

     2. У випадку, визначеному абзацом другим частини першої цiєї статтi, за рахунок коштiв державного бюджету призначається i виплачується одноразова грошова допомога членам сiм'ї, батькам, усиновлювачам та особам, якi перебували на утриманнi загиблого (померлого), у розмiрi 750-кратного прожиткового мiнiмуму, встановленого законом для працездатних осiб на 1 сiчня календарного року.

     Члени сiм'ї та батьки загиблого (померлого) спiвробiтника кадрового складу визначаються вiдповiдно до Сiмейного кодексу України, а утриманцi - вiдповiдно до Закону України "Про пенсiйне забезпечення осiб, звiльнених з вiйськової служби, та деяких iнших осiб".

     3. У випадку, визначеному абзацом третiм частини першої цiєї статтi, за рахунок коштiв державного бюджету спiвробiтнику кадрового складу призначається i виплачується одноразова грошова допомога у розмiрi:

     400-кратного прожиткового мiнiмуму, встановленого законом для працездатних осiб на 1 сiчня календарного року, - в разi встановлення йому iнвалiдностi I групи;

     300-кратного прожиткового мiнiмуму, встановленого законом для працездатних осiб на 1 сiчня календарного року, - в разi встановлення йому iнвалiдностi II групи;

     250-кратного прожиткового мiнiмуму, встановленого законом для працездатних осiб на 1 сiчня календарного року, - в разi встановлення йому iнвалiдностi III групи.

     4. У випадку, визначеному абзацом четвертим частини першої цiєї статтi, за рахунок коштiв державного бюджету спiвробiтнику кадрового складу призначається i виплачується одноразова грошова допомога залежно вiд встановленого йому ступеня втрати працездатностi в розмiрi, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     5. Якщо особа одночасно має право на отримання одноразової грошової допомоги, передбаченої цiєю статтею, та одноразової грошової допомоги, передбаченої iншими законами, виплата такої допомоги здiйснюється з однiєї iз зазначених пiдстав за вибором такої особи.

     6. Якщо протягом двох рокiв спiвробiтнику кадрового складу пiсля первинного встановлення iнвалiдностi або ступеня втрати працездатностi без встановлення iнвалiдностi пiд час повторного огляду буде встановлено вищу групу iнвалiдностi або бiльший вiдсоток втрати працездатностi, що дає йому право на отримання одноразової грошової допомоги в бiльшому розмiрi, виплата провадиться з урахуванням ранiше виплаченої суми.

     У разi змiни групи iнвалiдностi, її причини або ступеня втрати працездатностi понад дворiчний термiн пiсля первинного встановлення iнвалiдностi або ступеня втрати працездатностi без встановлення iнвалiдностi виплата одноразової грошової допомоги у зв'язку iз змiнами, що вiдбулися, не здiйснюється.

     Стаття 39. Соцiальний i правовий захист вiйськовослужбовцiв та працiвникiв (спiвробiтникiв) суб'єктiв розвiдувального спiвтовариства, якi залучаються до виконання розвiдувальних завдань

     1. Вiйськовослужбовцi та працiвники (спiвробiтники) визначених пунктами 3 i 4 частини другої статтi 4, пунктами 2 i 3 частини другої статтi 9 цього Закону суб'єктiв розвiдувального спiвтовариства в перiод їх залучення до виконання розвiдувальних завдань перебувають пiд захистом держави вiдповiдно до закону, користуються соцiальними i правовими гарантiями, визначеними законодавством для спiвробiтникiв кадрового складу розвiдувальних органiв.

     Стаття 40. Державний захист спiвробiтникiв розвiдувальних органiв та їх близьких родичiв

     1. Для захисту життя, здоров'я, майна спiвробiтникiв розвiдувальних органiв, їх близьких родичiв вiд протиправних посягань i загроз у зв'язку iз службовою дiяльнiстю таких спiвробiтникiв розвiдувальнi органи можуть органiзовувати та здiйснювати спецiальнi заходи безпеки вiдповiдно до цього Закону, Закону України "Про державний захист працiвникiв суду i правоохоронних органiв" та iнших актiв законодавства у порядку, визначеному актами розвiдувальних органiв.

     2. У разi затримання, арешту або засудження спiвробiтника кадрового складу за кордоном або на тимчасово окупованих територiях України у зв'язку з виконанням ним посадових (службових) обов'язкiв держава вживає всiх можливих заходiв для його звiльнення.

     Перiод такого затримання, арешту або вiдбування покарання у мiсцях позбавлення волi зараховується до вислуги рокiв, стажу роботи за спецiальнiстю такого спiвробiтника в порядку та на умовах, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     За спiвробiтником кадрового складу в перiод затримання, арешту або вiдбування покарання у мiсцях позбавлення волi зберiгаються виплата грошового забезпечення (заробiтної плати) у встановленому вiдповiдно до статтi 42 цього Закону розмiрi з урахуванням змiн вислуги рокiв та складових грошового забезпечення (заробiтної плати), а також компенсацiйнi виплати, встановленi вiдповiдно до частин третьої та п'ятої статтi 37 цього Закону.

     Стаття 41. Соцiальний i правовий захист осiб, залучених до конфiденцiйного спiвробiтництва з розвiдувальними органами

     1. Особам, залученим до конфiденцiйного спiвробiтництва з розвiдувальними органами, гарантуються нерозголошення факту такого залучення, соцiальний i правовий захист з боку держави у порядку та на умовах, визначених законодавством.

     2. З метою забезпечення безпеки та захисту осiб, залучених до конфiденцiйного спiвробiтництва, їх близьких родичiв розвiдувальними органами можуть здiйснюватися спецiальнi заходи безпеки в порядку, передбаченому для спiвробiтникiв цих органiв та їх близьких родичiв.

     3. Залученi до конфiденцiйного спiвробiтництва особи, якi брали участь у виконаннi розвiдувальних завдань на тимчасово окупованiй територiї України, у районi проведення антитерористичної операцiї, здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримуваннi збройної агресiї, або на iнших територiях, де в перiод виконання цих завдань велися бойовi дiї, мають право на отримання статусу учасника бойових дiй та статусу особи з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни у визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України порядку i спосiб, що унеможливлюють розкриття факту їх конфiденцiйного спiвробiтництва з розвiдувальними органами.

     4. У разi смертi (загибелi), встановлення iнвалiдностi або часткової втрати працездатностi без встановлення iнвалiдностi, що настали у зв'язку з виконанням розвiдувальних завдань, особи, залученi до конфiденцiйного спiвробiтництва, або члени їх сiмей мають право на призначення та виплату одноразової грошової допомоги, медичне забезпечення в розмiрах i порядку, визначених для спiвробiтникiв кадрового складу.

     5. У разi затримання, арешту або засудження за кордоном залучених до конфiденцiйного спiвробiтництва осiб у зв'язку з виконанням ними розвiдувальних завдань держава сприяє їх звiльненню. Збитки, завданi залученим до конфiденцiйного спiвробiтництва особам у зв'язку з виконанням ними розвiдувальних завдань, вiдшкодовуються в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України, за рахунок коштiв державного бюджету, передбачених на утримання вiдповiдних розвiдувальних органiв.

     6. Залученi до конфiденцiйного спiвробiтництва особи, якi не є громадянами України та якi зробили вагомий внесок у розвиток Української держави, за клопотанням керiвника розвiдувального органу можуть бути прийнятi до громадянства України за спрощеною процедурою або отримати статус бiженця в Українi чи притулок в Українi. З дня прийняття до громадянства України або надання статусу бiженця в Українi чи притулку в Українi на таких осiб поширюється дiя положень частин другої - четвертої цiєї статтi.

     Стаття 42. Грошове забезпечення та оплата працi спiвробiтникiв розвiдувальних органiв

     1. Умови грошового забезпечення, оплати працi спiвробiтникiв розвiдувальних органiв мають забезпечувати достатнi матерiальнi умови для належного виконання ними посадових (службових) обов'язкiв з урахуванням специфiки, iнтенсивностi та особливого характеру служби (роботи), забезпечувати добiр до розвiдувальних органiв висококвалiфiкованих кадрiв, стимулювати досягнення високих результатiв у службовiй дiяльностi, компенсувати їхнi фiзичнi та iнтелектуальнi затрати.

     На спiвробiтникiв розвiдувальних органiв поширюються умови грошового забезпечення та оплати працi, встановленi законодавством для державних службовцiв та iнших працiвникiв центральних органiв виконавчої влади зi спецiальним статусом, вiйськовослужбовцiв Збройних Сил України, iнших утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань, у порядку i в розмiрах, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України, з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

     2. Грошове забезпечення та заробiтна плата спiвробiтникiв розвiдувальних органiв складається з:

     1) посадового окладу;

     2) окладу за вiйськовим званням або надбавки за ранг державного службовця;

     3) надбавки за вислугу рокiв;

     4) надбавки за роботу, що передбачає доступ до державної таємницi;

     5) iнших доплат, надбавок та винагород, передбачених законодавством;

     6) премiй.

     3. Посадовi оклади спiвробiтникiв розвiдувальних органiв встановлюються вiдповiдно до розмiрiв посадових окладiв, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України для вiдповiдних посад державної служби та посад iнших категорiй працiвникiв у центральних органах виконавчої влади зi спецiальним статусом, посад вiйськовослужбовцiв Збройних Сил України iз коефiцiєнтом:

     для спiвробiтникiв кадрового складу - 1,8;

     для спiвробiтникiв, якi не належать до кадрового складу, - 1,4.

     4. Спiвробiтникам розвiдувальних органiв виплачується щомiсячна надбавка за вислугу рокiв у розмiрi трьох вiдсоткiв посадового окладу за кожний календарний рiк вислуги рокiв (стажу роботи), але не бiльше 50 вiдсоткiв посадового окладу.

     Розмiри iнших зазначених у частинi другiй цiєї статтi окладiв, доплат, надбавок i винагород визначаються вiдповiдно до законодавства.

     Премiї, передбаченi пунктом 6 частини другої цiєї статтi, встановлюються в межах фонду премiювання, утвореного в розмiрi не менше 30 вiдсоткiв загального фонду посадових окладiв спiвробiтникiв розвiдувальних органiв за рiк, та економiї фонду оплати працi.

     5. Спiвробiтникам розвiдувальних органiв один раз на рiк виплачуються грошова допомога на оздоровлення у розмiрi мiсячного грошового забезпечення або середньомiсячної заробiтної плати та грошова допомога для вирiшення соцiально-побутових питань у розмiрi, що не перевищує мiсячного грошового забезпечення або середньомiсячної заробiтної плати.

     6. Посадовi оклади з урахуванням зазначеного у частинi третiй цiєї статтi коефiцiєнта та iншi складовi грошового забезпечення, заробiтної плати, а також порядок виплати грошового забезпечення та заробiтної плати спiвробiтникам розвiдувальних органiв встановлюються керiвниками цих органiв.

     Стаття 43. Медичне та санаторно-курортне забезпечення спiвробiтникiв розвiдувальних органiв та членiв їх сiмей

     1. Спiвробiтники розвiдувальних органiв та члени їх сiмей пiдлягають медичному страхуванню за рахунок коштiв державного бюджету в порядку та на умовах, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     2. Спiвробiтникам розвiдувальних органiв та членам їх сiмей, якi не забезпеченi вiдповiдно до частини першої цiєї статтi медичним страхуванням, гарантується безоплатне медичне забезпечення та пiльгове реабiлiтацiйне, санаторно-курортне лiкування, оздоровлення в закладах охорони здоров'я, санаторно-курортних закладах розвiдувальних органiв або вiдповiдних закладах центральних органiв виконавчої влади, у пiдпорядкуваннi яких функцiонують такi органи.

     У разi вiдсутностi за мiсцем проходження служби (роботи), проживання (тимчасового перебування) осiб, зазначених в абзацi першому цiєї частини, вiдповiдного закладу охорони здоров'я, фахiвцiв або медичного обладнання, необхiдного для надання медичної допомоги, а також у невiдкладних випадках така допомога надається iншими закладами охорони здоров'я з компенсацiєю її вартостi за рахунок коштiв державного бюджету в розмiрах та в порядку, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     3. За наявностi медичних показань та висновку закладу охорони здоров'я розвiдувального органу спiвробiтник кадрового складу цього органу може проходити обстеження та лiкування за кордоном iз компенсацiєю вартостi такого обстеження (лiкування) за рахунок коштiв державного бюджету в розмiрах та порядку, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України, або iнших не заборонених законом джерел.

     Стаття 44. Реалiзацiя спiвробiтниками розвiдувальних органiв права на житло

     1. Держава забезпечує спiвробiтникiв розвiдувальних органiв жилими примiщеннями або за їх бажанням грошовою компенсацiєю за належне їм для отримання жиле примiщення на пiдставах, у межах норм i вiдповiдно до вимог, встановлених житловим законодавством.

     2. Розвiдувальнi органи мають житловий фонд, здiйснюють управлiння ним. Порядок формування житлового фонду та забезпечення житлом спiвробiтникiв розвiдувальних органiв визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України за пропозицiями розвiдувальних органiв.

     Стаття 45. Пенсiйне забезпечення спiвробiтникiв розвiдувальних органiв

     1. Пенсiйне забезпечення спiвробiтникiв розвiдувальних органiв з числа вiйськовослужбовцiв здiйснюється у порядку та розмiрах, встановлених Законом України "Про пенсiйне забезпечення осiб, звiльнених з вiйськової служби, та деяких iнших осiб".

     Пенсiйне забезпечення iнших спiвробiтникiв розвiдувальних органiв здiйснюється у порядку та розмiрах, визначених законодавством.

     2. Нарахування, сплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, пiдтвердження страхового стажу, оформлення та перерахунок пенсiй спiвробiтникiв кадрового складу здiйснюються у спосiб, що унеможливлює розкриття їх належностi до розвiдувальних органiв, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Роздiл VI
IНФОРМАЦIЯ ПРО РОЗВIДУВАЛЬНI ОРГАНИ ТА РОЗВIДУВАЛЬНУ ДIЯЛЬНIСТЬ, ЗАХИСТ СИЛ I ЗАСОБIВ РОЗВIДКИ

     Стаття 46. Iнформацiя про розвiдувальнi органи та розвiдувальну дiяльнiсть

     1. Iнформацiя про розвiдувальнi органи, iнформацiя, отримана або створена у зв'язку з виконанням розвiдувальними органами завдань та здiйсненням функцiй, передбачених цим Законом, є iнформацiєю про розвiдувальнi органи та розвiдувальну дiяльнiсть.

     Доступ до iнформацiї про розвiдувальнi органи та розвiдувальну дiяльнiсть може бути обмежено в установленому законом порядку.

     2. Iнформацiя про розвiдувальну дiяльнiсть, про методи розвiдки, сили i засоби розвiдки, розвiдувальна iнформацiя, iнформацiя про забезпечення споживачiв розвiдувальною iнформацiєю, про взаємодiю розвiдувальних органiв з iншими суб'єктами розвiдувального спiвтовариства, з державними органами, органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями, компетентними органами iноземних держав, мiжнародними органiзацiями належить до таємної iнформацiї та пiдлягає вiднесенню у встановленому законом порядку до розвiдувальної таємницi та/або державної таємницi.

     Iнформацiя, що належить до розвiдувальної таємницi, не пiдлягає оприлюдненню та наданню на запити вiдповiдно до Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї", а також на iншi звернення та запити, крiм випадкiв, прямо визначених законом.

     3. З метою здiйснення покладених на розвiдувальнi органи функцiй, забезпечення взаємодiї з iншими суб'єктами розвiдувального спiвтовариства, а також для забезпечення доступу громадян до iнформацiї про дiяльнiсть розвiдувальних органiв окремi вiдомостi або данi, що належать до розвiдувальної таємницi, можуть передаватися або оприлюднюватися за рiшенням керiвника розвiдувального органу.

     Вiдомостi або данi, що належать до розвiдувальної таємницi, переданi розвiдувальним органом iншому суб'єкту, можуть бути оприлюдненi або переданi таким суб'єктом третiм особам лише з письмового дозволу керiвника вiдповiдного розвiдувального органу.

     4. Вимоги до вiднесення, органiзацiї та забезпечення режиму поводження з iнформацiєю, що належить до розвiдувальної таємницi, визначаються Президентом України, у тому числi на основi пропозицiй координацiйного органу з питань розвiдки.

     5. Забезпечення безпеки iнформацiї, що належить до розвiдувальної таємницi, вiд несанкцiонованих дiй (випадкових чи навмисних), що призводять, зокрема, до її витоку, змiни, блокування або втрати, здiйснюється розвiдувальними органами у визначеному ними порядку.

     Вiдповiдальнiсть за незаконну передачу або збирання, розголошення, змiну, блокування, знищення iнформацiї, що належить до розвiдувальної таємницi, встановлюється законом.

     6. Особливостi державної реєстрацiї нормативно-правових актiв розвiдувальних органiв, що мiстять таємну iнформацiю, визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     7. Матерiальнi носiї таємної iнформацiї пiдлягають постiйному зберiганню в галузевому архiвi вiдповiдного розвiдувального органу.

     Стаття 47. Захист сил i засобiв розвiдки

     1. Розвiдувальнi органи уповноваженi здiйснювати заходи з фiзичного, спецiального та iнженерно-технiчного захисту (далi - заходи захисту) сил i засобiв розвiдки (далi - об'єкти захисту). З цiєю метою в межах граничної чисельностi розвiдувального органу створюються та функцiонують пiдроздiли захисту та охорони.

     2. Спiвробiтники пiдроздiлiв захисту та охорони розвiдувального органу пiд час виконання покладених на них обов'язкiв мають право:

     1) здiйснювати (за умови наявностi доступного для вiльного вiзуального сприйняття особами попередження) вiдео-, фото- або аудiоспостереження та фiксацiю, обробляти та зберiгати отриману iнформацiю;

     2) використовувати засоби iнженерно-технiчного захисту, технiчнi засоби захисту та охорони, службових (сторожових) собак;

     3) здiйснювати перевiрку документiв та поверхову перевiрку осiб, огляд транспортних засобiв, що намагаються потрапити до охоронюваної територiї, з'ясовувати пiдстави для перебування на цiй територiї;

     4) припиняти та обмежувати здiйснення вiдео-, фото- або аудiофiксацiї об'єктiв захисту, застосування радiовипромiнювальних та радiоприймальних пристроїв;

     5) припиняти спроби проникнення до об'єктiв захисту всупереч установленому порядку, затримувати осiб, якi вчиняють такi спроби або здiйснюють iншi правопорушення, за якi законом передбачена кримiнальна чи адмiнiстративна вiдповiдальнiсть, до прибуття групи реагування патрульної полiцiї чи слiдчо-оперативної групи;

     6) у разi нападу на об'єкт захисту застосовувати в установленому законодавством порядку вогнепальну зброю, заходи фiзичного впливу (силу) та спецiальнi засоби, визначенi частиною четвертою статтi 42 Закону України "Про Нацiональну полiцiю".

     3. Порядок доступу на об'єкти розвiдувальних органiв, органiзацiя та здiйснення заходiв з їх захисту визначаються актами цих органiв.

     4. Права спiвробiтникiв пiдроздiлу захисту та охорони розвiдувального органу, визначенi частиною другою цiєї статтi, у виняткових випадках, пов'язаних iз запобiганням загрозi власнiй безпецi або її усуненням, можуть поширюватися на контрольовану територiю навколо об'єктiв охорони, межi якої визначаються розвiдувальним органом за погодженням з вiдповiдним органом мiсцевого самоврядування.

Роздiл VII
ФIНАНСОВЕ ТА МАТЕРIАЛЬНО-ТЕХНIЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВIДКИ

     Стаття 48. Фiнансування та матерiально-технiчне забезпечення розвiдки

     1. Фiнансування та матерiально-технiчне забезпечення розвiдувальних органiв здiйснюються за рахунок коштiв, передбачених державним бюджетом, та iнших джерел, не заборонених законом.

     Розрахунково-касове обслуговування розвiдувальних органiв здiйснюється органами, що здiйснюють казначейське обслуговування бюджетних коштiв.

     2. Видатки на здiйснення та забезпечення розвiдувальної дiяльностi належать до таємних видаткiв державного бюджету.

     3. Розвiдувальнi органи в особi їх керiвникiв є головними розпорядниками бюджетних коштiв на утримання i забезпечення дiяльностi цих органiв.

     4. Фiнансування розвiдувальної дiяльностi може здiйснюватися за рахунок коштiв, передбачених державним бюджетом для суб'єктiв розвiдувального спiвтовариства, визначених пунктом 4 частини другої статтi 4 цього Закону, та iнших джерел, не заборонених законом.

     5. Фiнансування Нацiональної розвiдувальної програми, державних цiльових програм з питань розвiдувальної дiяльностi здiйснюється у встановленому законом порядку, в тому числi на основi пропозицiй координацiйного органу з питань розвiдки без урахування обсягiв iнших видаткiв на утримання та забезпечення дiяльностi розвiдувальних органiв.

     Стаття 49. Майно розвiдувальних органiв

     1. Майно розвiдувальних органiв є державним майном, у тому числi вiйськове, закрiплене за цими органами у визначеному законом порядку.

     2. Правовий режим вiйськового майна, що закрiплене за розвiдувальними органами, визначається Законом України "Про правовий режим майна у Збройних Силах України" з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

     3. Розвiдувальнi органи мають право в установленому порядку придбавати майно, в тому числi нерухоме, та вiдчужувати його.

     4. У разi залучення у визначеному статтею 22 цього Закону порядку iнших суб'єктiв розвiдувального спiвтовариства до виконання розвiдувальних завдань розвiдувальнi органи мають право передавати їм у тимчасове користування, а також отримувати вiд них майно в порядку та на умовах, визначених законодавством.

     5. Технiчнi засоби розвiдки розробляються, створюються, програмуються, придбаваються, модернiзуються, пристосовуються виключно розвiдувальними органами або на їх замовлення, перебувають у власностi держави та закрiплюються на правi оперативного управлiння за цими органами, а в передбачених цим Законом випадках - можуть передаватися ними в тимчасове користування iншим суб'єктам.

     Стаття 50. Особливостi закупiвель для забезпечення потреб розвiдувальної дiяльностi

     1. Закупiвлi товарiв, робiт i послуг для забезпечення потреб розвiдувальної дiяльностi становлять таємницю i здiйснюються за процедурами, встановленими законом для оборонних закупiвель.

Роздiл VIII
ОСОБЛИВОСТI ЗДIЙСНЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО ЦИВIЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗА РОЗВIДКОЮ

     Стаття 51. Засади здiйснення демократичного цивiльного контролю за розвiдкою

     1. Демократичний цивiльний контроль за розвiдкою здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про нацiональну безпеку України" з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

     2. Порядок вiдвiдування об'єктiв розвiдувальних органiв та надання доступу до iнформацiї, що мiстить розвiдувальну таємницю, пiд час здiйснення демократичного цивiльного контролю визначається спiльними актами розвiдувальних органiв i вiдповiдних суб'єктiв контролю.

     3. Пiд час здiйснення демократичного цивiльного контролю документи або вiдомостi про осiб, залучених або тих, якi були залученi до конфiденцiйного спiвробiтництва з розвiдувальними органами, про спiвробiтникiв пiд прикриттям, а також про методи, сили i засоби розвiдки, що задiянi або були задiянi пiд час проведення розвiдувальних заходiв, а так само про планування, органiзацiю, фiнансування та матерiально-технiчне забезпечення конкретних розвiдувальних заходiв до їх повного завершення не надаються.

     4. Отримана пiд час здiйснення демократичного цивiльного контролю iнформацiя про розвiдувальнi органи та розвiдувальну дiяльнiсть обробляється, зберiгається, передається або оприлюднюється з дотриманням вимог, передбачених статтею 46 цього Закону. Дiї осiб, якi отримали доступ до такої iнформацiї, не мають створювати загрозу її розголошення.

     Стаття 52. Особливостi здiйснення контролю за розвiдкою Президентом України

     1. Керiвник розвiдувального органу доповiдає Президентовi України про виконання покладених на такий орган завдань та в установленому Президентом України порядку щорiчно подає звiт координацiйному органу з питань розвiдки про дiяльнiсть вiдповiдного розвiдувального органу.

     2. На основi поданого керiвником розвiдувального органу звiту координацiйний орган з питань розвiдки щорiчно готує оцiнку виконання розвiдувальним органом покладених на нього прiоритетних завдань, результати якої доповiдає Президентовi України.

     3. Координацiйний орган з питань розвiдки з дотриманням вимог статтi 46 цього Закону оприлюднює iнформацiю про напрями та основнi результати дiяльностi розвiдувальних органiв (Бiлу книгу).

     Стаття 53. Особливостi здiйснення парламентського контролю за розвiдкою

     1. У визначених Конституцiєю України та законами України межах парламентський контроль забезпечується комiтетом Верховної Ради України, до предмета вiдання якого вiднесено питання забезпечення контрольних функцiй Верховної Ради України за дiяльнiстю органiв спецiального призначення з правоохоронними функцiями, правоохоронних органiв спецiального призначення та розвiдувальних органiв, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Рахунковою палатою.

     2. Народнi депутати України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, члени Рахункової палати та iншi особи, якi залучаються чи беруть участь у здiйсненнi парламентського контролю, для реалiзацiї своїх повноважень проходять спецiальну перевiрку i попередньо отримують у встановленому законодавством порядку допуск та доступ до державної таємницi, доступ до розвiдувальної таємницi. Порядок органiзацiї i проходження спецiальної перевiрки, перiодичнiсть такої перевiрки та порядок оскарження її результатiв визначаються Верховною Радою України.

     Розвiдувальнi органи беруть участь у здiйсненнi визначеної абзацом першим цiєї частини перевiрки.

     Пiд час передбаченої абзацом першим цiєї частини перевiрки вiдповiднi особи також проходять перевiрку у зв'язку з допуском їх до державної таємницi, яка здiйснюється вiдповiдно до законодавства про охорону державної таємницi. Якщо пiд час здiйснення перевiрки у зв'язку з допуском до державної таємницi уповноваженим державним органом у сферi забезпечення охорони державної таємницi стосовно зазначених осiб будуть виявленi, у тому числi на основi отриманої вiд розвiдувальних органiв iнформацiї, передбаченi законодавством пiдстави для вiдмови у наданнi допуску та доступу до державної таємницi, вiдповiдним особам вiдмовляється в наданнi допуску та доступу до державної таємницi, а також може бути вiдмовлено у наданнi доступу до розвiдувальної таємницi.

     3. Особливостi пiдготовки, направлення та розгляду депутатських запитiв i звернень, звернень, пропозицiй та рекомендацiй комiтетiв Верховної Ради України, а також здiйснення народними депутатами України iнших своїх повноважень з питань щодо дiяльностi розвiдувальних органiв визначаються Верховною Радою України.

     Народнi депутати України отримують зазначену у частинi другiй статтi 46 цього Закону iнформацiю виключно у зв'язку з реалiзацiєю своїх повноважень в уповноваженому на здiйснення контролю за органами спецiального призначення з правоохоронними функцiями, правоохоронними органами спецiального призначення та розвiдувальними органами комiтетi Верховної Ради України.

     4. Контроль за використанням коштiв державного бюджету розвiдувальними органами або iншими суб'єктами розвiдувального спiвтовариства, якщо таке використання пов'язане з їх залученням до виконання розвiдувальних завдань, а також за дотриманням ними законодавства пiд час здiйснення операцiй з бюджетними коштами здiйснюється Рахунковою палатою (державний зовнiшнiй фiнансовий контроль). Для здiйснення державного зовнiшнього фiнансового контролю з числа членiв Рахункової палати створюється спецiальна група.

     Стаття 54. Особливостi здiйснення громадського та судового контролю за розвiдкою

     1. Громадяни України беруть участь у здiйсненнi демократичного цивiльного контролю у спосiб, визначений Конституцiєю України та законами України, з урахуванням вимог статтi 46 цього Закону.

     2. Iнформацiя про дiяльнiсть розвiдувальних органiв оприлюднюється в засобах масової iнформацiї та на офiцiйних веб-сайтах цих органiв у обсязi, визначеному керiвником вiдповiдного розвiдувального органу.

     3. Рiшення, дiї або бездiяльнiсть суб'єктiв розвiдувального спiвтовариства вiдповiдно до цього Закону можуть оскаржуватися в судовому порядку.

     Стаття 55. Вiдомчий контроль

     1. Контроль за виконанням покладених на спiвробiтникiв розвiдувальних органiв завдань здiйснюють керiвники цих органiв та уповноваженi ними посадовi особи в порядку, визначеному законодавством.

     2. Керiвники розвiдувальних органiв та уповноваженi ними посадовi особи вживають заходiв щодо забезпечення дотримання спiвробiтниками таких органiв вимог законодавства пiд час органiзацiї та здiйснення розвiдувальної дiяльностi.

Роздiл IX
ПРИКIНЦЕВI ТА ПЕРЕХIДНI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, крiм частини третьої статтi 15, статтi 16, статтi 39, частини третьої статтi 42, частини першої статтi 43, частини п'ятої статтi 48, пiдпунктiв "а", "в", "ґ" пiдпункту 5, пiдпункту 23 пункту 5 роздiлу IX "Прикiнцевi та перехiднi положення" цього Закону.

     Стаття 39, частина третя статтi 42, частина перша статтi 43, частина п'ята статтi 48 цього Закону набирають чинностi з 1 сiчня 2021 року.

     Частина третя статтi 15, стаття 16, пiдпункти "а", "в", "ґ" пiдпункту 5, пiдпункт 23 пункту 5 роздiлу IX "Прикiнцевi та перехiднi положення" цього Закону вводяться в дiю через три мiсяцi з дня набрання чинностi цим Законом. До введення в дiю частини третьої статтi 15, статтi 16, пiдпунктiв "а", "в", "ґ" пiдпункту 5, пiдпункту 23 пункту 5 роздiлу IX "Прикiнцевi та перехiднi положення" цього Закону визначенi частиною першою статтi 15 цього Закону розвiдувальнi заходи, рiшення про проведення яких прийнято до набрання чинностi цим Законом, проводяться згiдно з положеннями Закону України "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть" до їх повного завершення.

     2. Визнати таким, що втратив чиннiсть, Закон України "Про розвiдувальнi органи України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 19, ст. 94 iз наступними змiнами).

     3. Закони та iншi акти законодавства України, прийнятi до набрання чинностi цим Законом, застосовуються у частинi, що не суперечить цьому Закону.

     4. Встановити, що до набрання чинностi законом, яким визначаються правовi основи державної полiтики у сферi вiйськово-технiчного спiвробiтництва, Служба зовнiшньої розвiдки України та розвiдувальний орган Мiнiстерства оборони України пiд час здiйснення розвiдувальної дiяльностi у цiй сферi:

     виявляють i протидiють зовнiшнiм загрозам нацiональнiй безпецi, сприяють реалiзацiї нацiональних iнтересiв України у вiйськово-технiчнiй сферi;

     забезпечують розвiдувальною iнформацiєю визначених Президентом України споживачiв з числа учасникiв i суб'єктiв вiйськово-технiчного спiвробiтництва;

     беруть участь у пiдготовцi проектiв мiжнародних договорiв України з питань вiйськово-технiчного спiвробiтництва та взаємного захисту секретної iнформацiї;

     беруть участь у заходах державного експортного контролю, а також контролю за виконанням мiжнародних зобов'язань щодо нерозповсюдження зброї масового знищення i засобiв її доставки, дотримання режимiв заборони або обмеження вiйськово-технiчного спiвробiтництва з окремими державами;

     сприяють розширенню зв'язкiв України з iноземними державами.

     5. Внести змiни до таких законiв України:

     1) у Законi України "Про оборону України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2020 р., N 49, ст. 420 iз наступними змiнами):

     а) абзац чотирнадцятий частини третьої статтi 11 викласти в такiй редакцiї:

     "здiйснює вiйськове керiвництво органами вiйськового управлiння розвiдки та вiйськовими частинами розвiдки Збройних Сил України, проводить iнформацiйно-аналiтичну дiяльнiсть в iнтересах застосування Збройних Сил України";

     б) частину другу статтi 13 викласти в такiй редакцiї:

     "Завдання та функцiї державних органiв, якi здiйснюють розвiдувальну дiяльнiсть в iнтересах оборони, визначаються законом та положеннями про цi органи, якi затверджуються Президентом України";

     2) у Законi України "Про Збройнi Сили України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 48, ст. 410 iз наступними змiнами):

     а) частину п'яту статтi 1 викласти в такiй редакцiї:

     "Органи вiйськового управлiння розвiдки та вiйськовi частини розвiдки Збройних Сил України, Сили спецiальних операцiй Збройних Сил України вiдповiдно до закону можуть залучатися до виконання розвiдувальних завдань";

     б) частину четверту статтi 10 викласти в такiй редакцiї:

     "Завдання та функцiї розвiдувального органу Мiнiстерства оборони України визначаються законом та положенням про цей орган, яке затверджує Президент України";

     3) у Законi України "Про соцiальний i правовий захист вiйськовослужбовцiв та членiв їх сiмей" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190 iз наступними змiнами):

     а) абзац перший пункту 2 статтi 8 пiсля слiв "у зв'язку з позбавленням вiйськового звання в дисциплiнарному порядку" доповнити словами та цифрами "на пiдставах, визначених частиною другою статтi 36 Закону України "Про розвiдку";

     б) у пунктi 2 статтi 15:

     абзац перший пiсля слiв "систематичним невиконанням умов контракту командуванням" доповнити словами та цифрами "на пiдставах, визначених пунктом 1 частини другої статтi 36 Закону України "Про розвiдку";

     абзац третiй доповнити другим реченням такого змiсту: "Одноразова грошова допомога також не виплачується вiйськовослужбовцям, звiльненим з вiйськової служби на пiдставах, визначених пунктами 2 - 4 частини другої статтi 36 (крiм випадкiв звiльнення у зв'язку з виявленням однiєї з пiдстав, зазначених у пунктах 1 i 9 частини другої статтi 31) Закону України "Про розвiдку";

     4) у статтi 9 Закону України "Про пенсiйне забезпечення осiб, звiльнених з вiйськової служби, та деяких iнших осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399 iз наступними змiнами):

     частину першу пiсля слiв "систематичним невиконанням умов контракту командуванням" доповнити словами та цифрами "на пiдставах, визначених пунктом 1 частини другої статтi 36 Закону України "Про розвiдку";

     частину третю доповнити другим реченням такого змiсту: "Одноразова грошова допомога також не виплачується вiйськовослужбовцям, звiльненим з вiйськової служби на пiдставах, визначених пунктами 2 - 4 частини другої статтi 36 (крiм випадкiв звiльнення у зв'язку з виявленням однiєї з пiдстав, зазначених у пунктах 1 i 9 частини другої статтi 31) Закону України "Про розвiдку";

     5) у Законi України "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 303 iз наступними змiнами):

     а) у статтi 2 та пунктi 4 частини першої статтi 92 слово "розвiдувальних" виключити;

     б) у частинi першiй статтi 6:

     доповнити пунктом 21 такого змiсту:

     "21) необхiднiсть перевiрки осiб у зв'язку з призначенням на посади в розвiдувальних органах України або залученням до конфiденцiйного спiвробiтництва з такими органами, доступом осiб до розвiдувальної таємницi";

     пункт 3 викласти в такiй редакцiї:

     "3) випадки, передбаченi статтею 17 Закону України "Про розвiдку";

     в) у статтi 8:

     у пунктi 7 частини першої слова "чи одержувати розвiдувальну iнформацiю" виключити;

     частину четверту виключити;

     г) частину четверту статтi 9 викласти в такiй редакцiї:

     "При перевiрцi осiб у зв'язку з допуском їх до державної таємницi, до роботи з ядерними матерiалами та на ядерних установках, у зв'язку з призначенням на посади в розвiдувальних органах України або залученням до конфiденцiйного спiвробiтництва з такими органами, доступом осiб до розвiдувальної таємницi, а також осiб, яким надається дозвiл на перебування без супроводу в контрольованих та стерильних зонах, зонах обмеженого доступу, що охороняються, та критичних частинах таких зон аеропортiв, оперативно-розшукова справа не заводиться. Така перевiрка повинна тривати не бiльш як два мiсяцi";

     ґ) пункт 5 частини першої статтi 91 виключити;

     6) у частинi третiй статтi 19 Закону України "Про статус народного депутата України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 42, ст. 212):

     абзац перший доповнити другим реченням такого змiсту: "Народний депутат отримує таємну iнформацiю з питань дiяльностi органiв спецiального призначення з правоохоронними функцiями, правоохоронних органiв спецiального призначення та розвiдувальних органiв виключно у зв'язку з реалiзацiєю своїх повноважень як члена комiтету Верховної Ради України, до предмета вiдання якого вiднесено питання забезпечення контрольних функцiй Верховної Ради України за дiяльнiстю органiв спецiального призначення з правоохоронними функцiями, правоохоронних органiв спецiального призначення та розвiдувальних органiв";

     доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "Доступ до державної таємницi усiх ступенiв секретностi, ознайомлення з якою є необхiдним народному депутату для виконання своїх повноважень у комiтетi Верховної Ради України, до предмета вiдання якого вiднесено питання забезпечення контрольних функцiй Верховної Ради України за дiяльнiстю органiв спецiального призначення з правоохоронними функцiями, правоохоронних органiв спецiального призначення та розвiдувальних органiв, надається пiсля проходження перевiрки у зв'язку з допуском його до державної таємницi";

     7) у Законi України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425 iз наступними змiнами):

     а) частину першу статтi 6 доповнити пунктом 23 такого змiсту:

     "23) спiвробiтники розвiдувальних органiв України пiд прикриттям та особи, залученi до конфiденцiйного спiвробiтництва з розвiдувальними органами України i якi виконували свої завдання на тимчасово окупованiй територiї України, в районi проведення антитерористичної операцiї або здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї, або на iнших територiях, де в перiод виконання цих завдань велися бойовi дiї.

     Порядок надання статусу учасника бойових дiй особам, зазначеним в абзацi першому цього пункту, у спосiб, що унеможливлює розголошення факту їх належностi або конфiденцiйного спiвробiтництва з розвiдувальними органами України, територiї, де велися бойовi дiї, та перiоди бойових дiй визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     б) у статтi 7:

     частину другу доповнити пунктом 15 такого змiсту:

     "15) осiб, залучених до конфiденцiйного спiвробiтництва з розвiдувальними органами України i якi стали iнвалiдами внаслiдок поранення, контузiї або калiцтва, одержаних пiд час виконання своїх завдань на тимчасово окупованiй територiї України, у районi проведення антитерористичної операцiї або здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї, або на iнших територiях, де в перiод виконання цих завдань велися бойовi дiї";

     у частинi третiй цифри "11 - 14" замiнити цифрами "11 - 15";

     в) у частинi сьомiй статтi 13 слово i цифри "пунктах 11 - 14" замiнити словом i цифрами "пунктах 11 - 15";

     г) статтю 17 пiсля частини третьої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Витрати, пов'язанi з наданням пiльг та соцiальних гарантiй особам, залученим до конфiденцiйного спiвробiтництва з розвiдувальними органами України i якi виконували свої завдання на тимчасово окупованiй територiї України, у районi проведення антитерористичної операцiї або здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї, або на iнших територiях, де в перiод виконання цих завдань велися бойовi дiї, здiйснюються за рахунок коштiв державного бюджету у порядку, що встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     У зв'язку з цим частини четверту i п'яту вважати вiдповiдно частинами п'ятою i шостою;

     8) у Законi України "Про державний захист працiвникiв суду i правоохоронних органiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 11, ст. 50; 2014 р., N 17, ст. 593):

     а) пункт "є" статтi 5 пiсля слiв "змiна зовнiшностi" доповнити словами "персональних та/або бiометричних даних";

     б) текст статтi 10 викласти в такiй редакцiї:

     "За рiшенням органiв, що забезпечують безпеку, ухваленим вiдповiдно до їх компетенцiї, може бути накладено тимчасову або постiйну заборону на видачу володiльцем або розпорядником персональних даних третiм особам вiдомостей про мiсце проживання осiб, взятих пiд захист, та iнших їхнiх даних, якi мiстяться у базах персональних даних.

     В окремих випадках данi, передбаченi частиною першою цiєї статтi, за клопотанням або згодою осiб, взятих пiд захист, та рiшенням органiв, що забезпечують безпеку, можуть оброблятися в порядку, встановленому законодавством";

     в) у частинi першiй статтi 11 слово "анкетнi" замiнити словами "персональнi та/або бiометричнi", а слово "особистих" виключити;

     9) статтю 27 Закону України "Про державну таємницю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 49, ст. 428 iз наступними змiнами) доповнити частиною восьмою такого змiсту:

     "Доступ до державної таємницi усiх ступенiв секретностi, ознайомлення з якою є необхiдним народним депутатам України для виконання своїх повноважень у комiтетi Верховної Ради України, до предмета вiдання якого вiднесено питання забезпечення контрольних функцiй Верховної Ради України за дiяльнiстю органiв спецiального призначення з правоохоронними функцiями, правоохоронних органiв спецiального призначення та розвiдувальних органiв, надається пiсля проходження перевiрки у зв'язку з допуском їх до державної таємницi";

     10) у Законi України "Про комiтети Верховної Ради України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 17, ст. 146 iз наступними змiнами):

     а) частину другу статтi 5 доповнити другим реченням такого змiсту: "До складу комiтету Верховної Ради України, до предмета вiдання якого вiднесено питання забезпечення контрольних функцiй Верховної Ради України за дiяльнiстю органiв спецiального призначення з правоохоронними функцiями, правоохоронних органiв спецiального призначення та розвiдувальних органiв, входить непарна кiлькiсть осiб";

     б) статтю 14 доповнити пунктом 11 такого змiсту:

     "11) здiйсненнi комiтетом Верховної Ради України, до предмета вiдання якого вiднесено питання забезпечення контрольних функцiй Верховної Ради України за дiяльнiстю органiв спецiального призначення з правоохоронними функцiями, правоохоронних органiв спецiального призначення та розвiдувальних органiв, передбачених цим Законом заходiв з метою гарантування неухильного i безумовного дотримання цими органами вимог Конституцiї України щодо забезпечення нацiональної безпеки, недопущення їх використання для узурпацiї влади, порушення прав i свобод людини i громадянина";

     в) роздiл III доповнити статтею 332 такого змiсту:

     "Стаття 332. Повноваження та особливостi формування персонального складу комiтету Верховної Ради України, до предмета вiдання якого вiднесено питання забезпечення контрольних функцiй Верховної Ради України за дiяльнiстю органiв спецiального призначення з правоохоронними функцiями, правоохоронних органiв спецiального призначення та розвiдувальних органiв

     1. Комiтет Верховної Ради України, до предмета вiдання якого вiднесено питання забезпечення контрольних функцiй Верховної Ради України за дiяльнiстю органiв спецiального призначення з правоохоронними функцiями, правоохоронних органiв спецiального призначення та розвiдувальних органiв, крiм визначених цим Законом прав та обов'язкiв комiтетiв Верховної Ради України:

     здiйснює збiр та аналiз iнформацiї з питань, що належать до предмета його вiдання, а також питань, що стосуються нацiональної та державної безпеки, а також iнших надзвичайних подiй, що можуть на них впливати;

     отримує вiд органiв спецiального призначення з правоохоронними функцiями, правоохоронних органiв, правоохоронних органiв спецiального призначення, органiв, що реалiзують державну полiтику у сферi цивiльного захисту, захисту населення i територiй вiд надзвичайних ситуацiй та запобiгання їх виникненню, та розвiдувальних органiв на постiйнiй основi iнформацiю стосовно загроз, що можуть впливати на нацiональну та державну безпеку;

     отримує iнформацiю вiд органiв спецiального призначення з правоохоронними функцiями, правоохоронних органiв спецiального призначення та розвiдувальних органiв щодо надзвичайних подiй, якi сталися за участю спiвробiтникiв таких органiв;

     проводить закритi засiдання з питань, вiднесених до предмета вiдання комiтету, та заслуховує на таких засiданнях керiвникiв органiв спецiального призначення з правоохоронними функцiями, правоохоронних органiв спецiального призначення та розвiдувальних органiв та iнших визначених комiтетом осiб;

     органiзовує та здiйснює пiдготовку за дорученням Верховної Ради України парламентських слухань з питань, вiднесених до предмета його вiдання;

     бере участь у пiдготовцi документiв стратегiчного планування у сферах дiяльностi органiв спецiального призначення з правоохоронними функцiями, правоохоронних органiв спецiального призначення та розвiдувальних органiв;

     заслуховує iнформацiю про виконання органами спецiального призначення з правоохоронними функцiями, правоохоронними органами спецiального призначення та розвiдувальними органами покладених на них завдань;

     розглядає звернення з питань, що вiднесенi до предмета його вiддання, у тому числi щодо рiшень та дiй органiв спецiального призначення з правоохоронними функцiями, правоохоронних органiв спецiального призначення та розвiдувальних органiв;

     розглядає звiт за результатами здiйснення Рахунковою палатою заходiв державного зовнiшнього фiнансового контролю за використанням коштiв Державного бюджету України органами спецiального призначення з правоохоронними функцiями, правоохоронними органами спецiального призначення та розвiдувальними органами, а також за дотриманням ними законодавства пiд час здiйснення операцiй з бюджетними коштами;

     вивчає обставини i факти, що наведенi у матерiалах засобiв масової iнформацiї i несуть загрозу нацiональнiй безпецi;

     iнiцiює створення у встановленому законом порядку тимчасових слiдчих комiсiй Верховної Ради України з питань, вiднесених до предмета його вiдання;

     проводить попереднє обговорення кандидатур посадових осiб органiв спецiального призначення з правоохоронними функцiями, правоохоронних органiв спецiального призначення та розвiдувальних органiв, яких згiдно з Конституцiєю України обирає, призначає, затверджує Верховна Рада України або надає згоду на їхнє призначення;

     оприлюднює звiти про результати своєї дiяльностi, без зазначення в них iнформацiї, що належить до таємної.

     2. Комiтет бiльшiстю голосiв вiд затвердженого Верховною Радою України складу комiтету може приймати рiшення щодо:

     внесення керiвникам органiв спецiального призначення з правоохоронними функцiями, правоохоронних органiв спецiального призначення та розвiдувальних органiв обов'язкових для розгляду письмових рекомендацiй;

     письмового звернення до органiв спецiального призначення з правоохоронними функцiями, правоохоронних органiв спецiального призначення та розвiдувальних органiв iз вимогою про проведення перевiрки та/або службового розслiдування стосовно подiї або факту, що належать до предмета вiдання комiтету;

     запрошення на закрите засiдання комiтету керiвникiв та iнших посадових осiб органiв спецiального призначення з правоохоронними функцiями, правоохоронних органiв спецiального призначення та розвiдувальних органiв для обговорення iнiцiйованих комiтетом перевiрок або службових розслiдувань;

     надання уповноваженим особам письмових пропозицiй щодо вiдсторонення вiд виконання посадових (службових) обов'язкiв конкретної посадової особи на час службового розслiдування або досудового розслiдування в разi оголошення такiй особi пiдозри у вчиненнi злочину, а також якщо така посадова особа без поважних причин не з'явилася на запрошення комiтету для надання роз'яснень згiдно з абзацом четвертим цiєї частини;

     iнiцiювання питань про притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi керiвникiв органiв спецiального призначення з правоохоронними функцiями, правоохоронних органiв спецiального призначення та розвiдувальних органiв, їх перших заступникiв, заступникiв та керiвникiв регiональних органiв (органiв вiйськової контррозвiдки) за результатами проведених на вимогу комiтету перевiрок та/або службових розслiдувань.

     3. Народнi депутати України - члени зазначеного у частинi першiй цiєї статтi комiтету Верховної Ради України з метою реалiзацiї своїх повноважень (обов'язкiв), пов'язаних iз здiйсненням нагляду за органами спецiального призначення з правоохоронними функцiями, правоохоронними органами спецiального призначення та розвiдувальними органами, можуть безперешкодно вiдвiдувати органи спецiального призначення з правоохоронними функцiями, правоохороннi органи спецiального призначення та розвiдувальнi органи.

     4. Народнi депутати України, працiвники секретарiату зазначеного у частинi першiй цiєї статтi комiтету Верховної Ради України реалiзують свої повноваження (обов'язки), пов'язанi iз забезпеченням парламентського контролю за органами спецiального призначення з правоохоронними функцiями, правоохоронними органами спецiального призначення та розвiдувальними органами, виключно пiсля проходження ними спецiальної перевiрки та отримання допуску i доступу до державної таємницi, доступу до розвiдувальної таємницi у порядку, визначеному законодавством.

     Вимоги, яким повинен вiдповiдати член комiтету та працiвник секретарiату комiтету, а також порядок органiзацiї та проходження ними передбаченої абзацом першим цiєї частини перевiрки, перiодичнiсть такої перевiрки та порядок оскарження її результатiв визначаються Верховною Радою України. Пiд час передбаченої абзацом першим цiєї частини перевiрки зазначенi особи також проходять перевiрку у зв'язку з допуском їх до державної таємницi, що здiйснюється вiдповiдно до законодавства про охорону державної таємницi.

     Вiдмова вiд оформлення документiв для проходження передбаченої абзацом першим цiєї частини перевiрки, непроходження такої перевiрки з iнших причин, у тому числi в разi виявленої за результатами такої перевiрки невiдповiдностi особи вимогам, яким повинен вiдповiдати член комiтету або працiвник секретарiату комiтету, а так само вiдмова у наданнi допуску та доступу до державної таємницi унеможливлюють виконання вiдповiдним народним депутатом України, працiвником секретарiату комiтету повноважень (обов'язкiв), пов'язаних iз забезпеченням парламентського контролю за органами спецiального призначення з правоохоронними функцiями, правоохоронними органами спецiального призначення та розвiдувальними органами.

     Якщо пiд час здiйснення перевiрки у зв'язку з допуском до державної таємницi уповноваженим державним органом у сферi забезпечення охорони державної таємницi буде виявлено, у тому числi на основi отриманої вiд розвiдувальних органiв iнформацiї, передбаченi законодавством пiдстави для вiдмови особам, зазначеним у абзацi першому цiєї частини, у наданнi допуску та доступу до державної таємницi, таким особам вiдмовляється в наданнi допуску та доступу до державної таємницi, може бути вiдмовлено у наданнi доступу до розвiдувальної таємницi.

     Прийняте за результатами спецiальної перевiрки рiшення може бути оскаржено народним депутатом України до комiтету Верховної Ради України, до питань вiдання якого вiднесено органiзацiю роботи Верховної Ради України, Регламент та питання депутатської етики";

     г) роздiл VIII "Прикiнцевi положення" доповнити пунктом 5 такого змiсту:

     "5. Стаття 332 цього Закону набирає чинностi з дня прийняття Верховною Радою України першого рiшення про формування персонального складу комiтету Верховної Ради України, до предмета вiдання якого вiднесено питання забезпечення контрольних функцiй Верховної Ради України за дiяльнiстю органiв спецiального призначення з правоохоронними функцiями, правоохоронних органiв спецiального призначення та розвiдувальних органiв";

     11) у Законi України "Про космiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 1, ст. 2 iз наступними змiнами):

     а) статтю 26 пiсля слiв "Мiнiстерством оборони України" доповнити словами "розвiдувальними органами України", а слово "яке" замiнити словом "якi";

     б) назву та текст статтi 27 пiсля слiв "Мiнiстерства оборони України" доповнити словами "розвiдувальних органiв України";

     в) у статтi 28:

     назву пiсля слiв "Мiнiстерства оборони України" доповнити словами "та розвiдувальних органiв України";

     доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Розвiдувальнi органи України в межах своєї компетенцiї:

     беруть участь у розробленнi концептуальних основ державної космiчної полiтики та Загальнодержавної цiльової науково-технiчної космiчної програми України в частинi, пов'язанiй iз створенням та використанням космiчної технiки в iнтересах нацiональної безпеки України;

     беруть участь у формуваннi та органiзацiї виконання замовлень на роботи, пов'язанi зi створенням i використанням космiчної технiки, а також здiйснюють використання космiчної технiки, забезпечують функцiонування i розвиток об'єктiв наземної та космiчної iнфраструктури в iнтересах розвiдувальної дiяльностi";

     12) пункт 9 частини першої статтi 1 Закону України "Про державне оборонне замовлення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 6, ст. 45) доповнити словами "технiчнi засоби розвiдки, якi прямо чи опосередковано використовуються розвiдувальними органами України для здiйснення та забезпечення розвiдувальної дiяльностi або для органiзацiї чи забезпечення її здiйснення";

     13) у Законi України "Про контррозвiдувальну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 12, ст. 89 iз наступними змiнами):

     а) частину другу статтi 5 замiнити двома новими частинами такого змiсту:

     "Контррозвiдувальнi заходи в iнтересах забезпечення охорони державного кордону України, посадових осiб, стосовно яких здiйснюється державна охорона, можуть проводити розвiдувальнi органи України, пiдроздiли забезпечення внутрiшньої i власної безпеки Державної прикордонної служби України та Управлiння державної охорони України, яким законами України "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть" та "Про розвiдку" надано право здiйснювати оперативно-розшукову чи розвiдувальну дiяльнiсть.

     Розвiдувальнi органи України, крiм визначених у частинi другiй цiєї статтi випадкiв, також можуть проводити контррозвiдувальнi заходи у випадках, зазначених у статтi 17 Закону України "Про розвiдку".

     У зв'язку з цим частини третю i четверту вважати вiдповiдно частинами четвертою i п'ятою;

     б) у статтi 6:

     у пунктi 2 частини першої:

     в абзацi другому слова "а також закордонних дипломатичних установ України i безпеки громадян України за кордоном" виключити;

     пiсля абзацу другого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "контррозвiдувального забезпечення закордонних дипломатичних установ України, безпеки спiвробiтникiв цих установ та членiв їх сiмей у державi перебування, вiдряджених за кордон громадян України, якi обiзнанi у вiдомостях, що становлять державну таємницю, а також охорони державної таємницi в цих установах".

     У зв'язку з цим абзаци третiй - сьомий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - восьмим;

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Пiдставами для проведення контррозвiдувальних заходiв пiдроздiлами забезпечення внутрiшньої i власної безпеки Державної прикордонної служби України та Управлiнням державної охорони України є виконання визначених законом завдань щодо забезпечення охорони (захисту) державного кордону України, посадових осiб, стосовно яких здiйснюється державна охорона, а для розвiдувальних органiв України також випадки, зазначенi в частинi другiй статтi 17 Закону України "Про розвiдку";

     в) статтю 7 пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Функцiю контррозвiдувального забезпечення закордонних дипломатичних установ України, безпеки спiвробiтникiв цих установ та членiв їх сiмей у державi перебування, вiдряджених за кордон громадян України, якi обiзнанi у вiдомостях, що становлять державну таємницю, а також охорони державної таємницi в цих установах, здiйснює Служба безпеки України".

     У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;

     г) у статтi 8:

     частину шосту доповнити другим реченням такого змiсту: "Проведення вiдповiдно до Закону України "Про розвiдку" розвiдувальних заходiв в iнтересах контррозвiдки здiйснюється на пiдставi вiдповiдної контррозвiдувальної справи";

     у частинi дев'ятiй слова "що стосуються забезпечення безпеки своїх сил i засобiв, iнформацiйних систем та оперативних облiкiв" замiнити словами i цифрами "зазначених у частинi другiй статтi 17 Закону України "Про розвiдку";

     14) у Законi України "Про державний контроль за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення та подвiйного використання" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 23, ст. 148 iз наступними змiнами):

     а) частину другу статтi 2 доповнити абзацом сьомим такого змiсту:

     "мiжнароднi передачi технiчних засобiв розвiдки, озброєння, боєприпасiв, вiйськової та спецiальної технiки, якi прямо чи опосередковано використовуються розвiдувальними органами для здiйснення розвiдувальної дiяльностi або для органiзацiї чи забезпечення її здiйснення";

     б) у статтi 6:

     перше речення частини п'ятої пiсля слiв "iншi центральнi органи виконавчої влади" доповнити словами "розвiдувальнi органи України";

     частину шосту пiсля слiв "з iншими центральними органами виконавчої влади" доповнити словами "та розвiдувальними органами України";

     в) частину першу статтi 10 пiсля слiв "здiйснюють державний експортний контроль" доповнити словами "та розвiдувальними органами України, якi беруть участь у заходах експортного контролю";

     г) частину другу статтi 11 доповнити реченням другим такого змiсту: "У визначених законодавством випадках при проведеннi експертизи центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю, може залучати розвiдувальнi органи України";

     ґ) у частинi третiй статтi 16 слова "у разi потреби" замiнити словами "у визначених законодавством випадках";

     д) частину третю статтi 19 доповнити другим реченням такого змiсту: "До проведення такої перевiрки центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю, може залучати розвiдувальнi органи України";

     15) статтю 11 Закону України "Про Державну прикордонну службу України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 27, ст. 208; 2006 р., N 14, ст. 116) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 11. Розвiдувальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони державного кордону

     Розвiдувальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони державного кордону, органiзовує свою дiяльнiсть вiдповiдно до Закону України "Про розвiдку".

     Органiзацiйна структура та гранична чисельнiсть розвiдувального органу центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони державного кордону, визначаються Президентом України в порядку, визначеному законом, i не входять до структури та чисельностi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони державного кордону.

     Керiвника розвiдувального органу центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони державного кордону, призначає на посаду Президент України за поданням Голови Державної прикордонної служби України.

     Повноваження мiнiстра, через якого Кабiнетом Мiнiстрiв України спрямовується та координується дiяльнiсть центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони державного кордону, не поширюються на питання органiзацiї дiяльностi розвiдувального органу центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони державного кордону";

     16) частину четверту статтi 39 Закону України "Про телекомунiкацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155 iз наступними змiнами) пiсля слiв "здiйснення уповноваженими органами оперативно-розшукових" та слiв "сприяти проведенню оперативно-розшукових" доповнити словами "та розвiдувальних";

     17) у Законi України "Про державнi цiльовi програми" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 25, ст. 352):

     а) частину першу статтi 3 доповнити абзацом десятим такого змiсту:

     "з питань розвiдувальної дiяльностi, з питань посилення розвiдувальних спроможностей держави";

     б) частину першу статтi 6 та частину першу статтi 8 пiсля слiв "центральнi органи виконавчої влади" доповнити словами "розвiдувальнi органи України";

     18) у частинi другiй статтi 2 Закону України "Про доступ до судових рiшень" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 15, ст. 128; 2015 р., NN 18 - 20, ст. 132; 2020 р., N 25, ст. 171):

     а) в абзацi першому слова "Усi судовi" замiнити словом "Судовi";

     б) абзац другий доповнити другим реченням такого змiсту: "У визначених законом випадках судове рiшення про надання дозволу на проведення розвiдувального заходу або про вiдмову в наданнi такого дозволу, винесене у закритому судовому засiданнi, не оприлюднюється i не публiкується";

     19) у Законi України "Про доступ до публiчної iнформацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 32, ст. 314; 2013 р., N 21, ст. 208; 2014 р., N 49, ст. 2056):

     а) частину шосту статтi 6 викласти в такiй редакцiї:

     "6. Не належать до iнформацiї з обмеженим доступом вiдомостi, зазначенi у декларацiї особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, поданiй вiдповiдно до Закону України "Про запобiгання корупцiї", крiм випадкiв, визначених зазначеним Законом";

     б) частину першу статтi 8 пiсля слова "банкiвську" доповнити словом "розвiдувальну";

     20) у Законi України "Про центральнi органи виконавчої влади" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 38, ст. 385 iз наступними змiнами):

     а) частину другу статтi 8 пiсля пункту 28 доповнити новим пунктом такого змiсту:

     "29) спрямовує та координує дiяльнiсть розвiдувального органу України, який пiдпорядкований мiнiстерству, в порядку, в межах повноважень та у спосiб, що визначенi Законом України "Про розвiдку" та положенням про вiдповiдний розвiдувальний орган, затвердженим Президентом України, а також створює необхiднi умови для його функцiонування".

     У зв'язку з цим пункт 29 вважати пунктом 30;

     б) статтю 18 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. Повноваження вiдповiдних мiнiстрiв, через яких Кабiнетом Мiнiстрiв України спрямовується та координується дiяльнiсть центральних органiв виконавчої влади, яким пiдпорядкованi розвiдувальнi органи, не поширюються на питання органiзацiї дiяльностi розвiдувальних органiв України";

     в) статтю 19 пiсля частини четвертої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "5. Керiвник центрального органу виконавчої влади, якому пiдпорядкований розвiдувальний орган України, здiйснює спрямування та координацiю його дiяльностi в порядку, в межах повноважень та у спосiб, що визначенi законами України "Про нацiональну безпеку України" i "Про розвiдку" та положенням про вiдповiдний орган, затвердженим Президентом України, а також створює необхiднi умови для його функцiонування".

     У зв'язку з цим частини п'яту i шосту вважати вiдповiдно частинами шостою i сьомою;

     21) у Законi України "Про запобiгання корупцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 49, ст. 2056 iз наступними змiнами):

     а) у пунктi 1 частини першої статтi 3:

     пiдпункт "ї" викласти в такiй редакцiї:

     "ї) Керiвник Офiсу Президента України, його Перший заступник та заступники, уповноваженi, прес-секретар Президента України";

     доповнити пiдпунктом "й" такого змiсту:

     "й) Секретар Ради нацiональної безпеки i оборони України, його помiчники, радники, помiчники, радники Президента України (крiм осiб, посади яких належать до патронатної служби та якi обiймають їх на громадських засадах)";

     б) абзац другий частини п'ятої статтi 45 пiсля слiв "мiсцем вiйськової служби" та слiв "мiсця проходження вiйськової служби" доповнити словом "роботи", а пiсля слiв "нацiонального персоналу" доповнити словами "виконанням iнших завдань в iнтересах нацiональної безпеки i оборони";

     в) статтю 48 доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "5. Зазначенi в частинi першiй цiєї статтi види контролю щодо декларацiй, поданих особами, якi за посадами, що вони займають, належать до кадрового складу розвiдувальних органiв України та/або займають посади, перебування на яких пов'язане з державною таємницею у зв'язку з безпосереднiм здiйсненням такими особами оперативно-розшукової, контррозвiдувальної, розвiдувальної дiяльностi, а також особами, якi претендують на зайняття таких посад, та особами, якi припинили дiяльнiсть, проводять уповноваженi пiдроздiли (уповноваженi особи) вiдповiдних державних органiв чи вiйськових формувань у порядку, що визначається Нацiональним агентством";

     22) у статтi 1 Закону України "Про вiдкритiсть використання публiчних коштiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 16, ст. 109):

     а) пункт 2 частини першої пiсля слiв "кошти державного бюджету" доповнити словами "(крiм таємних видаткiв)";

     б) доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. Не пiдлягає оприлюдненню згiдно з цим Законом iнформацiя про використання публiчних коштiв, яка є iнформацiєю, доступ до якої обмежено вiдповiдно до закону";

     23) частину першу статтi 7 Закону України "Про лiцензування видiв господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 23, ст. 158 iз наступними змiнами) доповнити пунктом 231 такого змiсту:

     "231) дiяльнiсть, пов'язана з розробленням, виготовленням, постачанням технiчних засобiв розвiдки (критерiї належностi до технiчних засобiв розвiдки визначаються розвiдувальними органами України)";

     24) у статтi 91 Закону України "Про державну службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 4, ст. 43 iз наступними змiнами):

     абзац другий частини дев'ятої виключити;

     доповнити частиною дванадцятою такого змiсту:

     "12. Повноваження керiвника державної служби в розвiдувальних органах України здiйснює керiвник вiдповiдного розвiдувального органу або визначений ним заступник керiвника розвiдувального органу з числа спiвробiтникiв кадрового складу, якi є державними службовцями.

     Призначення осiб на посади державної служби кадрового складу в розвiдувальних органах України здiйснюється в порядку, що визначається актами розвiдувальних органiв.

     Вiдбiр, перевiрка перед призначенням та призначення осiб на посади державної служби в розвiдувальних органах України, якi не належать до кадрового складу, в тому числi на умовах закритого конкурсу, здiйснюються вiдповiдно до законодавства України у порядку, визначеному актами цих органiв. Тестування осiб з метою визначення рiвня їхнiх знань законодавства в розвiдувальних органах України проводиться письмово.

     На спiвробiтникiв кадрового складу розвiдувальних органiв, якi є державними службовцями категорiї "А", не поширюються повноваження Комiсiї з питань вищого корпусу державної служби, передбаченi частиною першою статтi 15, абзацом третiм пункту 1 частини другої статтi 68, частини другої статтi 69 цього Закону, та повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi державної служби, передбаченi пунктами 16 - 18 частини третьої статтi 13 цього Закону";

     25) у Законi України "Про нацiональну безпеку України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2018 р., N 31, ст. 241):

     а) в абзацi другому частини першої статтi 4 слова "громадського контролю" замiнити словами "громадського нагляду";

     б) в абзацi другому частини другої статтi 6 слова "державними органами спецiального призначення з правоохоронними функцiями, правоохоронними органами, правоохоронними органами спецiального призначення" замiнити словами "державними органами спецiального призначення з правоохоронними функцiями, правоохоронними органами спецiального призначення";

     в) у назвi та частинi першiй статтi 10 слова "громадський контроль" та "громадського контролю" замiнити вiдповiдно словами "громадський нагляд" та "громадського нагляду";

     г) у статтi 20:

     абзац перший частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "1. Розвiдувальнi органи України вiдповiдно до закону здiйснюють розвiдувальну дiяльнiсть з метою сприяння реалiзацiї нацiональних iнтересiв України та протидiї зовнiшнiм загрозам нацiональнiй безпецi України у визначених законом сферах";

     у частинi третiй слова "розвiдувальної дiяльностi" замiнити словом "розвiдки";

     ґ) у частинi четвертiй статтi 35 слова "та за iншими об'єктами контролю вiдповiдно до закону" замiнити словами "якщо iнше не передбачено законом";

     д) пiдпункт 3 пункту 5 роздiлу VI "Прикiнцевi та перехiднi положення" виключити.

     6. Кабiнету Мiнiстрiв України в шестимiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення у вiдповiднiсть iз цим Законом нормативно-правових актiв мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади.

     7. Рекомендувати Президенту України привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом та видати акти, якi випливають iз нього.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
17 вересня 2020 року
N 912-IX

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.