ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 23 листопада 1995 року N 458/95-ВР,
вiд 22 грудня 1995 року N 488/95-ВР,
вiд 22 грудня 1995 року N 498/95-ВР,
вiд 17 грудня 1996 року N 608/96-ВР,
вiд 25 грудня 1998 року N 367-XIV,
вiд 14 липня 1999 року N 944-XIV,
вiд 5 квiтня 2001 року N 2349-III,
вiд 4 липня 2002 року N 52-IV,
вiд 21 листопада 2002 року N 231-IV,
вiд 3 квiтня 2003 року N 662-IV,
вiд 15 травня 2003 року N 760-IV,
вiд 19 червня 2003 року N 968-IV,
вiд 10 липня 2003 року N 1109-IV,
вiд 2 жовтня 2003 року N 1219-IV,
вiд 15 червня 2004 року N 1770-IV
(змiни, внесенi пiдпунктом 2 пункту 1 Закону України
вiд 15 червня 2004 року N 1770-IV, дiють з 1 сiчня 2005 року),
вiд 10 вересня 2004 року N 2010-IV,
вiд 18 листопада 2004 року N 2202-IV,
вiд 18 листопада 2004 року N 2212-IV,
вiд 16 грудня 2004 року N 2256-IV,
вiд 13 сiчня 2005 року N 2344-IV,
вiд 3 березня 2005 року N 2458-IV,
вiд 8 вересня 2005 року N 2878-IV,
вiд 5 жовтня 2005 року N 2939-IV,
вiд 15 грудня 2005 року N 3200-IV,
вiд 20 грудня 2005 року N 3235-IV,
вiд 23 лютого 2006 року N 3505-IV,
вiд 21 вересня 2006 року N 186-V,
вiд 19 грудня 2006 року N 489-V,
вiд 13 березня 2007 року N 727-V,
вiд 22 березня 2007 року N 818-V,
вiд 28 грудня 2007 року N 107-VI,
вiд 15 сiчня 2009 року N 880-VI,
вiд 14 квiтня 2009 року N 1254-VI,
вiд 3 червня 2009 року N 1439-VI,
вiд 15 грудня 2009 року N 1760-VI,
вiд 11 травня 2010 року N 2171-VI,
вiд 2 грудня 2010 року N 2756-VI,
вiд 18 вересня 2012 року N 5279-VI,
вiд 18 вересня 2012 року N 5286-VI,
вiд 16 жовтня 2012 року N 5462-VI,
вiд 6 листопада 2012 року N 5477-VI
(змiни, передбаченi пунктом 8 роздiлу I Закону України
вiд 6 листопада 2012 року N 5477-VI, набирають чинностi одночасно з
набранням чинностi роздiлом III Закону України "Про безоплатну правову допомогу",
який набирає чинностi поетапно пiсля початку дiяльностi
центрiв з надання безоплатної вторинної правової допомоги),
вiд 21 травня 2013 року N 284-VII,
вiд 21 травня 2013 року N 285-VII,
вiд 6 травня 2014 року N 1233-VII,
вiд 19 червня 2014 року N 1538-VII,
вiд 1 липня 2014 року N 1547-VII,
вiд 2 вересня 2014 року N 1661-VII,
вiд 14 жовтня 2014 року N 1697-VII,
вiд 28 грудня 2014 року N 76-VIII,
вiд 10 лютого 2015 року N 175-VIII,
вiд 7 квiтня 2015 року N 291-VIII,
вiд 14 травня 2015 року N 425-VIII,
вiд 14 травня 2015 року N 426-VIII,
вiд 6 жовтня 2015 року N 715-VIII,
вiд 3 листопада 2015 року N 735-VIII,
вiд 23 грудня 2015 року N 901-VIII,
вiд 2 лютого 2016 року N 965-VIII,
вiд 2 лютого 2016 року N 967-VIII,
вiд 17 сiчня 2017 року N 1812-VIII,
вiд 16 березня 2017 року N 1952-VIII,
вiд 13 квiтня 2017 року N 2014-VIII,
вiд 19 грудня 2017 року N 2249-VIII,
вiд 14 листопада 2017 року N 2203-VIII,
вiд 18 сiчня 2018 року N 2268-VIII,
вiд 27 лютого 2018 року N 2300-VIII,
вiд 13 березня 2018 року N 2325-VIII,
вiд 22 травня 2018 року N 2443-VIII,
вiд 6 грудня 2018 року N 2640-VIII,
вiд 17 сiчня 2019 року N 2671-VIII,
вiд 7 лютого 2019 року N 2684-VIII,
вiд 6 червня 2019 року N 2745-VIII,
вiд 19 вересня 2019 року N 113-IX,
вiд 4 грудня 2019 року N 329-IX,
вiд 5 грудня 2019 року N 341-IX,
вiд 20 грудня 2019 року N 430-IX,
вiд 20 грудня 2019 року N 431-IX
вiд 17 червня 2020 року N 720-IX,
вiд 17 вересня 2020 року N 912-IX,
вiд 5 листопада 2020 року N 978-IX

(У текстi Закону слова "iнвалiд" та "iнвалiд вiйни" в усiх вiдмiнках i числах замiнено вiдповiдно словами "особа з iнвалiднiстю" та "особа з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни" у вiдповiдному вiдмiнку i числi згiдно iз Законом України вiд 19 грудня 2017 року N 2249-VIII)

     Цей Закон визначає правовий статус ветеранiв вiйни, забезпечує створення належних умов для їх життєзабезпечення, сприяє формуванню в суспiльствi шанобливого ставлення до них.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Основнi завдання Закону

     Закон спрямований на захист ветеранiв вiйни шляхом:

     створення належних умов для пiдтримання здоров'я та активного довголiття;

     органiзацiї соцiального та iнших видiв обслуговування, змiцнення матерiально-технiчної бази створених для цiєї мети закладiв i служб та пiдготовки вiдповiдних спецiалiстiв;

     виконання цiльових програм соцiального i правового захисту ветеранiв вiйни;

     надання пiльг, переваг та соцiальних гарантiй у процесi трудової дiяльностi вiдповiдно до професiйної пiдготовки i з урахуванням стану здоров'я.

     Стаття 2. Законодавство про статус ветеранiв вiйни та гарантiї їх соцiального захисту

     Законодавство України про статус ветеранiв вiйни та їх соцiальнi гарантiї складається з цього Закону та iнших актiв законодавства України.

     Права та пiльги для ветеранiв вiйни i членiв їх сiмей, встановленi ранiше законодавством України i законодавством колишнього Союзу РСР, не можуть бути скасованi без їх рiвноцiнної замiни.

(статтю 2 доповнено частиною другою згiдно iз Законом України вiд 22.12.95р. N 488/95-ВР)

     Нормативнi акти органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування, якi обмежують права i пiльги ветеранiв вiйни, передбаченi цим Законом, є недiйсними.

(статтю 2 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 22.12.95р. N 488/95-ВР, у зв'язку з цим частину другу вважати частиною четвертою)

     Мiсцевi ради, пiдприємства, установи та органiзацiї мають право за рахунок власних коштiв i благодiйних надходжень встановлювати додатковi гарантiї щодо соцiального захисту ветеранiв вiйни.

(частина четверта статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 22.12.95р. N 488/95-ВР, вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     Стаття 3. Мiжнароднi договори України

     Якщо мiжнародними договорами або угодами, в яких бере участь Україна, встановленi бiльш високi вимоги щодо захисту ветеранiв вiйни, нiж тi, що їх мiстить законодавство України, то застосовуються норми мiжнародного договору або мiжнародної угоди.

     Стаття 31. Єдиний державний реєстр ветеранiв вiйни

     Єдиний державний реєстр ветеранiв вiйни (далi - Реєстр) - єдина державна iнформацiйно-телекомунiкацiйна система, призначена для збирання, реєстрацiї, накопичення, зберiгання, захисту та знеособлення iнформацiї про ветеранiв вiйни, осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною, постраждалих учасникiв Революцiї Гiдностi, членiв сiмей таких осiб та iнших осiб, на яких поширюється чиннiсть цього Закону.

     Реєстр створюється для забезпечення:

     1) облiку осiб, визначених частиною першою цiєї статтi;

     2) реалiзацiї особами, визначеними частиною першою цiєї статтi, пiльг та iнших соцiальних гарантiй, передбачених цим Законом та iншими законодавчими актами;

     3) адмiнiстрування потреб осiб, визначених частиною першою цiєї статтi;

     4) координацiї дiяльностi органiв виконавчої влади та у випадках, передбачених законом, органiв мiсцевого самоврядування з питань соцiального захисту осiб, визначених частиною першою цiєї статтi.

     Сукупнiсть вiдомостей про фiзичних осiб (персональних даних), що мiстяться в Реєстрi, є iнформацiєю з обмеженим доступом. Оброблення таких вiдомостей здiйснюється з дотриманням вимог Закону України "Про захист персональних даних".

     Данi Реєстру використовуються з додержанням вимог законiв України "Про iнформацiю" та "Про захист персональних даних" для забезпечення реалiзацiї особами, визначеними частиною першою цiєї статтi, пiльг та iнших соцiальних гарантiй, передбачених цим Законом та iншими законодавчими актами.

     Центральнi та мiсцевi органи виконавчої влади, iншi державнi органи, органи влади Автономної Республiки Крим, органи мiсцевого самоврядування безоплатно надають iнформацiю, необхiдну для формування та актуалiзацiї Реєстру.

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi соцiального захисту ветеранiв вiйни, осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною, постраждалих учасникiв Революцiї Гiдностi, членiв сiмей ветеранiв та осiб, на яких поширюється чиннiсть Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту", є вiдповiдальним за забезпечення формування i ведення Реєстру та є його розпорядником.

     Порядок створення, ведення, доступу до вiдомостей Реєстру та їх використання, порядок одержання iнформацiї з iнших реєстрiв та iнформацiйних баз даних щодо фiзичних осiб для внесення вiдомостей до Реєстру визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(роздiл I доповнено статтею 31 згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, стаття 31 у редакцiї Закону України вiд 07.02.2019р. N 2684-VIII)

Роздiл II
ПОНЯТТЯ I ЗМIСТ СТАТУСУ ВЕТЕРАНIВ ВIЙНИ ТА ОСIБ, НА ЯКИХ ПОШИРЮЄТЬСЯ ЧИННIСТЬ ЦЬОГО ЗАКОНУ

     Стаття 4. Ветерани вiйни

     Ветеранами вiйни є особи, якi брали участь у захистi Батькiвщини чи в бойових дiях на територiї iнших держав.

     До ветеранiв вiйни належать: учасники бойових дiй, особи з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни, учасники вiйни.

     Стаття 5. Учасники бойових дiй

     Учасниками бойових дiй є особи, якi брали участь у виконаннi бойових завдань по захисту Батькiвщини у складi вiйськових пiдроздiлiв, з'єднань, об'єднань всiх видiв i родiв вiйськ Збройних Сил дiючої армiї (флоту), у партизанських загонах i пiдпiллi та iнших формуваннях як у воєнний, так i у мирний час *.

_____________
     * Перелiк пiдроздiлiв, що входили до складу дiючої армiї, та iнших формувань визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 6. Особи, якi належать до учасникiв бойових дiй

     Учасниками бойових дiй визнаються:

     1) вiйськовослужбовцi, якi проходили службу у вiйськових пiдроздiлах, частинах, штабах i установах, що входили до складу дiючої армiї в перiод громадянської та Другої свiтової воєн, пiд час iнших бойових операцiй по захисту Батькiвщини, партизани i пiдпiльники громадянської та Другої свiтової воєн;

     2) учасники бойових дiй на територiї iнших країн - вiйськовослужбовцi Радянської Армiї, Вiйськово-Морського Флоту, Комiтету державної безпеки, особи рядового, начальницького складу i вiйськовослужбовцi Мiнiстерства внутрiшнiх справ колишнього Союзу РСР (включаючи вiйськових та технiчних спецiалiстiв i радникiв), працiвники вiдповiдних категорiй, якi за рiшенням Уряду колишнього Союзу РСР проходили службу, працювали чи перебували у вiдрядженнi в державах, де в цей перiод велися бойовi дiї, i брали участь у бойових дiях чи забезпеченнi бойової дiяльностi вiйськ (флотiв).

     Вiйськовослужбовцi Збройних Сил України, Служби безпеки України, Служби зовнiшньої розвiдки України, полiцейськi, особи рядового, начальницького складу i вiйськовослужбовцi Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, iнших утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань, якi за рiшенням вiдповiдних державних органiв були направленi для участi в мiжнародних операцiях з пiдтримання миру i безпеки або у вiдрядження в держави, де в цей перiод велися бойовi дiї.

(абзац другий пункту 2 частини першої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 15.12.2005р. N 3200-IV, вiд 18.09.2012р. N 5286-VI, вiд 23.12.2015р. N 901-VIII)

     Перелiк держав, зазначених у цьому пунктi, перiоди бойових дiй у них та категорiї працiвникiв визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     3) вiйськовослужбовцi, а також особи начальницького i рядового складу органiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ i органiв Комiтету державної безпеки колишнього Союзу РСР, якi в перiод Другої свiтової вiйни проходили службу в мiстах, участь в оборонi яких зараховується до вислуги рокiв для призначення пенсiї на пiльгових умовах, встановлених для вiйськовослужбовцiв частин дiючої армiї;

     4) особи вiльнонайманого складу Збройних Сил, вiйськ i органiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ i Комiтету державної безпеки колишнього Союзу РСР, якi займали штатнi посади у вiйськових пiдроздiлах, частинах, штабах i установах, що входили до складу дiючої армiї в перiод Другої свiтової вiйни та iншi перiоди ведення бойових дiй або перебували в цi перiоди у мiстах, участь в оборонi яких зараховується до вислуги рокiв для призначення пенсiї на пiльгових умовах, встановлених для вiйськовослужбовцiв частин дiючої армiї;

     5) колишнi вiйськовослужбовцi, особи вiльнонайманого складу, а також колишнi бiйцi винищувальних батальйонiв, взводiв i загонiв захисту народу та iнших формувань, що брали безпосередню участь у бойових операцiях по лiквiдацiї диверсiйно-терористичних груп фашистської Нiмеччини та iнших незаконних формувань i груп на територiї колишнього Союзу РСР;

     6) працiвники спецiальних формувань Народного комiсарiату шляхiв, Народного комiсарiату зв'язку, Народного комiсарiату охорони здоров'я, плаваючого складу промислових i транспортних суден i льотно-пiдйомного складу авiацiї Народного комiсарiату рибної промисловостi колишнього Союзу РСР, морського i рiчкового флоту, льотно-пiдйомного складу авiацiї Головного управлiння Пiвнiчного морського шляху, переведенi у перiод Другої свiтової вiйни на становище осiб, що перебували у лавах Червоної Армiї i виконували завдання в iнтересах армiї та флоту в межах тилових кордонiв дiючих фронтiв або оперативних зон дiючих флотiв, а також члени екiпажiв суден транспортного флоту, якi були захопленi в портах фашистської Нiмеччини 22 червня 1941 року на порушення Конвенцiї про становище ворожих торгових суден на початку воєнних дiй (Гаага, 1907 рiк);

     7) особи, якi в перiод Другої свiтової вiйни перебували у складi частин i пiдроздiлiв дiючої армiї та флоту як сини, вихованцi полкiв i юнги до досягнення ними повнолiття;

     8) особи, якi брали участь у бойових дiях проти фашистської Нiмеччини та її союзникiв у роки другої свiтової вiйни на територiї iнших держав у складi армiй союзникiв колишнього СРСР, партизанських загонiв, пiдпiльних груп та iнших антифашистських формувань;

     9) працiвники сфери культурного обслуговування фронтiв, якi в перiод Другої свiтової вiйни або в перiод ведення бойових дiй в iнших державах виступали перед воїнами дiючих армiй, флотiв, вiйськових з'єднань i контингентiв;

     10) особи, якi в перiод з 8 вересня 1941 року по 27 сiчня 1944 року працювали на пiдприємствах, в установах i органiзацiях мiста Ленiнграда i нагородженi медаллю "За оборону Ленiнграда", та особи, нагородженi знаком "Жителю блокадного Ленiнграда", а також особи, якi з 30 жовтня 1941 року по 4 липня 1942 року брали участь у оборонi мiста Севастополя i нагородженi медаллю "За оборону Севастополя";

(пункт 10 статтi 6 у редакцiї Закону України вiд 18.11.2004р. N 2202-IV)

     11) особи, якi у складi груп пiротехнiчних робiт (груп розмiнування) залучалися до безпосереднього виконання завдань щодо розмiнування (виявлення, знешкодження та знищення) вибухонебезпечних предметiв на територiї України, та особи, якi на мiнних тральщиках брали участь у траленнi бойових мiн у територiальних i нейтральних водах у воєнний i повоєнний час;

(пункт 11 частини першої статтi 6 у редакцiї Закону України вiд 14.05.2015р. N 426-VIII)

     12) особи, якi у неповнолiтньому вiцi були призванi чи добровiльно вступили до лав Радянської Армiї i Вiйськово-Морського Флоту пiд час вiйськових призовiв 1941 - 1945 рокiв;

(пункт 12 частини першої статтi 6 у редакцiї Закону України вiд 23.02.2006р. N 3505-IV)

     13) вiйськовозобов'язанi, якi призивалися на навчальнi збори i направлялися до Афганiстану в перiод ведення там бойових дiй;

     14) вiйськовослужбовцi автомобiльних батальйонiв, якi направлялися до Афганiстану для доставки вантажiв у цю країну в перiод ведення там бойових дiй;

     15) вiйськовослужбовцi льотного складу, якi здiйснювали вильоти на бойовi завдання до Афганiстану з територiї колишнього Союзу РСР;

     16) особи, якi брали участь у всiх формах збройної боротьби за незалежнiсть України у XX столiттi у складi Української повстанської армiї, Української повстанчої армiї отамана Тараса Боровця (Бульби) "Полiська Сiч", Української народної революцiйної армiї (УНРА), Органiзацiї народної оборони "Карпатська Сiч", Української вiйськової органiзацiї (УВО), збройних пiдроздiлiв Органiзацiї українських нацiоналiстiв i вiдповiдно до Закону України "Про правовий статус та вшанування пам'ятi борцiв за незалежнiсть України у XX столiттi" визнанi борцями за незалежнiсть України у XX столiттi. Порядок надання статусу учасника бойових дiй зазначеним особам встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України;

(пункт 16 частини першої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.03.2018р. N 2325-VIII, у редакцiї Закону України вiд 06.12.2018р. N 2640-VIII)

     17) вiйськовослужбовцi та особи, якi були зарахованi до частин мiсцевої протиповiтряної оборони Народного Комiсарiату внутрiшнiх справ колишнього Союзу РСР i брали безпосередню участь у вiдбиваннi ворожих нальотiв, лiквiдацiї наслiдкiв бомбардувань та артилерiйських обстрiлiв, що здiйснювалися спецiально сформованими частинами;

(частину першу статтi 6 доповнено пунктом 17 згiдно iз Законом України вiд 05.04.2001р. N 2349-III)

     18) особи, якi у складi формувань народного ополчення брали участь у бойових дiях пiд час Другої свiтової вiйни;

(частину першу статтi 6 доповнено пунктом 18 згiдно iз Законом України вiд 13.03.2007р. N 727-V)

     19) вiйськовослужбовцi (резервiсти, вiйськовозобов'язанi) Збройних Сил України, Нацiональної гвардiї України, Служби безпеки України, Служби зовнiшньої розвiдки України, Державної прикордонної служби України, Державної спецiальної служби транспорту, вiйськовослужбовцi вiйськових прокуратур, особи рядового та начальницького складу пiдроздiлiв оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операцiї центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, державну полiтику у сферi державної митної справи, полiцейськi, особи рядового, начальницького складу, вiйськовослужбовцi Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Управлiння державної охорони України, Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, Державної служби України з надзвичайних ситуацiй, Державної пенiтенцiарної служби України, iнших утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань, якi захищали незалежнiсть, суверенiтет та територiальну цiлiснiсть України i брали безпосередню участь в антитерористичнiй операцiї, забезпеченнi її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операцiї у перiод її проведення, у здiйсненнi заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях, забезпеченнi їх здiйснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у перiод здiйснення зазначених заходiв.

(абзац перший пункту 19 статтi 6 у редакцiї Закону України вiд 07.04.2015р. N 291-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.12.2015р. N 901-VIII, вiд 02.02.2016р. N 965-VIII, вiд 18.01.2018р. N 2268-VIII, вiд 22.05.2018р. N 2443-VIII)

     Порядок надання статусу учасника бойових дiй особам, зазначеним в абзацi першому цього пункту, категорiї таких осiб та термiни їх участi (забезпечення проведення) в антитерористичнiй операцiї, у заходах iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях, а також райони антитерористичної операцiї визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України. Райони здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї визначаються вiдповiдно до Закону України "Про особливостi державної полiтики iз забезпечення державного суверенiтету України на тимчасово окупованих територiях у Донецькiй та Луганськiй областях". Порядок позбавлення статусу учасника бойових дiй осiб, зазначених в абзацi першому цього пункту, визначає Кабiнет Мiнiстрiв України;

(абзац другий пункту 19 частини першої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.03.2017р. N 1952-VIII, у редакцiї Закону України вiд 18.01.2018р. N 2268-VIII)
(частину першу статтi 6 доповнено пунктом 19 згiдно iз Законом України вiд 06.05.2014р. N 1233-VII, пункт 19 частини першої статтi 6 у редакцiї Закону України вiд 01.07.2014р. N 1547-VII)

     20) особи, якi у складi добровольчих формувань, що були утворенi або самоорганiзувалися для захисту незалежностi, суверенiтету та територiальної цiлiсностi України, брали безпосередню участь в антитерористичнiй операцiї, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операцiї у перiод її проведення, за умови, що в подальшому такi добровольчi формування були включенi до складу Збройних Сил України, Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Нацiональної гвардiї України та iнших утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань та правоохоронних органiв.

(абзац перший пункту 20 частини першої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.12.2019р. N 329-IX)

     Порядок надання статусу учасника бойових дiй особам, зазначеним в абзацi першому цього пункту, категорiї таких осiб, термiни їх участi в антитерористичнiй операцiї, а також райони антитерористичної операцiї визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України. Порядок позбавлення статусу учасника бойових дiй осiб, зазначених в абзацi першому цього пункту, визначає Кабiнет Мiнiстрiв України;

(абзац другий пункту 20 частини першої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.03.2017р. N 1952-VIII, вiд 04.12.2019р. N 329-IX)
(частину першу статтi 6 доповнено пунктом 20 згiдно iз Законом України вiд 07.04.2015р. N 291-VIII)

     21) особи, якi у перiод до набрання чинностi Законом України "Про особливостi державної полiтики iз забезпечення державного суверенiтету України на тимчасово окупованих територiях у Донецькiй та Луганськiй областях" у складi добровольчих формувань, що були утворенi або самоорганiзувалися для захисту незалежностi, суверенiтету та територiальної цiлiсностi України, брали безпосередню участь в антитерористичнiй операцiї, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операцiї у перiод її проведення не менше 30 календарних днiв, у тому числi за сукупнiстю днiв перебування в районах її проведення, у взаємодiї iз Збройними Силами України, Мiнiстерством внутрiшнiх справ України, Нацiональною полiцiєю, Нацiональною гвардiєю України, Службою безпеки України та iншими утвореними вiдповiдно до законiв України вiйськовими формуваннями та правоохоронними органами.

     Дiя абзацу першого цього пункту не поширюється на працiвникiв пiдприємств, установ, органiзацiй, якi залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченнi проведення антитерористичної операцiї, здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях, а також на осiб, якi добровiльно забезпечували (або добровiльно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операцiї, здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях (у тому числi здiйснювали волонтерську дiяльнiсть).

     Рiшення про надання статусу учасника бойових дiй особам, зазначеним в абзацi першому цього пункту, приймається мiжвiдомчою комiсiєю, утвореною центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi соцiального захисту ветеранiв вiйни.

     Порядок надання статусу учасника бойових дiй особам, зазначеним в абзацi першому цього пункту, категорiї таких осiб, термiни їх участi в антитерористичнiй операцiї, а також райони антитерористичної операцiї визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України. Порядок позбавлення статусу учасника бойових дiй осiб, зазначених в абзацi першому цього пункту, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Пiдставою для надання статусу учасника бойових дiй особам, зазначеним в абзацi першому цього пункту, є (але не виключно) такi документи:

     а) довiдка органiв, якi згiдно iз Законом України "Про боротьбу з тероризмом" визначенi суб'єктами, якi безпосередньо здiйснюють боротьбу з тероризмом, про перiод безпосереднього виконання особою бойових завдань антитерористичної операцiї в районах її проведення у взаємодiї iз зазначеними в абзацi першому цього пункту суб'єктами;

     б) витяг iз наказу Антитерористичного центру при Службi безпеки України про залучення особи до проведення антитерористичної операцiї.

     У разi вiдсутностi зазначених документiв пiдставою для надання статусу учасника бойових дiй особам, зазначеним в абзацi першому цього пункту, є:

     для осiб, якi брали безпосередню участь в антитерористичнiй операцiї, у здiйсненнi заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях, - свiдчення (заява) не менше нiж трьох свiдкiв про перiод безпосередньої участi такої особи у виконаннi завдань антитерористичної операцiї в районах її проведення, здiйсненнi заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях, перебуваючи безпосередньо в районах здiйснення зазначених заходiв, пiдпис на яких має бути засвiдчено нотарiально;

     для осiб, якi отримали поранення, контузiї, калiцтва, - свiдчення (заява) не менше нiж двох свiдкiв про перiод безпосередньої участi такої особи у виконаннi завдань антитерористичної операцiї в районах її проведення, пiдпис на яких має бути засвiдчено нотарiально, а також медичнi документи, що пiдтверджують отримання особою поранення, контузiї, калiцтва пiд час безпосереднього залучення до виконання завдань антитерористичної операцiї.

     До уваги беруться свiдчення (заяви) осiб, пiдпис на яких має бути засвiдчений нотарiально, яким встановлено статус учасника бойових дiй вiдповiдно до абзацу першого пункту 19 частини першої цiєї статтi та/або статус особи з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни вiдповiдно до пункту 11 частини другої статтi 7 цього Закону та якi мають документальне пiдтвердження своєї участi в антитерористичнiй операцiї, у здiйсненнi заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях за перiод, за який вони свiдчать. До перiоду безпосереднього виконання особою, зазначеною в абзацi першому цього пункту, завдань антитерористичної операцiї в районах її проведення, здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях у районах здiйснення таких заходiв включається перiод, пiдтверджений усiма свiдками.

     Особи, яким надано статус особи з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни вiдповiдно до пункту 13 частини другої статтi 7 цього Закону, але пiсля повторного огляду медико-соцiальною експертною комiсiєю не встановлено iнвалiднiсть, набувають статусу учасника бойових дiй за спрощеним порядком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України;

(частину першу статтi 6 доповнено пунктом 21 згiдно iз Законом України вiд 04.12.2019р. N 329-IX)

     22) члени екiпажiв кораблiв, катерiв, суден забезпечення, лiтакiв та вертольотiв, особи, якi, перебуваючи на борту кораблiв, катерiв, суден забезпечення, лiтакiв (вертольотiв) Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України та Нацiональної гвардiї України, Служби безпеки України, Державної служби України з надзвичайних ситуацiй, виконували бойове (службове) завдання iз захисту незалежностi, суверенiтету та територiальної цiлiсностi України в умовах безпосереднього зiткнення та вогневого контакту з вiйськовими формуваннями iнших держав i незаконними збройними формуваннями.

     Порядок надання та позбавлення статусу учасника бойових дiй осiб, зазначених в абзацi першому цього пункту, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України;

(частину першу статтi 6 доповнено пунктом 22 згiдно iз Законом України вiд 20.12.2019р. N 430-IX)

     23) спiвробiтники розвiдувальних органiв України пiд прикриттям та особи, залученi до конфiденцiйного спiвробiтництва з розвiдувальними органами України i якi виконували свої завдання на тимчасово окупованiй територiї України, в районi проведення антитерористичної операцiї або здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї, або на iнших територiях, де в перiод виконання цих завдань велися бойовi дiї.

     Порядок надання статусу учасника бойових дiй особам, зазначеним в абзацi першому цього пункту, у спосiб, що унеможливлює розголошення факту їх належностi або конфiденцiйного спiвробiтництва з розвiдувальними органами України, територiї, де велися бойовi дiї, та перiоди бойових дiй визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частину першу статтi 6 доповнено пунктом 23 згiдно iз Законом України вiд 17.09.2020р. N 912-IX)

     Частину другу статтi 6 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.12.2004р. N 2256-IV)
(стаття 6 у редакцiї Закону України вiд 22.12.95р. N 488/95-ВР)

     Стаття 7. Особи, якi належать до осiб з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни

     До осiб з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни належать особи з числа вiйськовослужбовцiв дiючої армiї та флоту, партизанiв, пiдпiльникiв, працiвникiв, якi стали особами з iнвалiднiстю внаслiдок поранення, контузiї, калiцтва, захворювання, одержаних пiд час захисту Батькiвщини, виконання обов'язкiв вiйськової служби (службових обов'язкiв) чи пов'язаних з перебуванням на фронтi, у партизанських загонах i з'єднаннях, пiдпiльних органiзацiях i групах та iнших формуваннях, визнаних такими законодавством України, в районi воєнних дiй, на прифронтових дiльницях залiзниць, на спорудженнi оборонних рубежiв, вiйськово-морських баз та аеродромiв у перiод громадянської та Другої свiтової воєн або з участю в бойових дiях у мирний час.

     До осiб з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни належать також особи з iнвалiднiстю з числа:

     1) вiйськовослужбовцiв, осiб вiльнонайманого складу, якi стали особами з iнвалiднiстю внаслiдок поранення, контузiї, калiцтва або захворювання, одержаних пiд час захисту Батькiвщини, виконання iнших обов'язкiв вiйськової служби, пов'язаних з перебуванням на фронтi в iншi перiоди, з лiквiдацiєю наслiдкiв Чорнобильської катастрофи, ядерних аварiй, ядерних випробувань, з участю у вiйськових навчаннях iз застосуванням ядерної зброї, iншим ураженням ядерними матерiалами;

     2) осiб начальницького i рядового складу органiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ i органiв Комiтету державної безпеки колишнього Союзу РСР, Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Служби безпеки України, Служби зовнiшньої розвiдки України та iнших вiйськових формувань, якi стали особами з iнвалiднiстю внаслiдок поранення, контузiї, калiцтва або захворювання, одержаних пiд час виконання службових обов'язкiв, лiквiдацiї наслiдкiв Чорнобильської катастрофи, ядерних аварiй, ядерних випробувань, участi у вiйськових навчаннях iз застосуванням ядерної зброї, iнших уражень ядерними матерiалами;

(пункт 2 частини другої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005р. N 3200-IV)

     3) пункт 3 частини другої статтi 7 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.12.2004р. N 2256-IV)

     4) осiб, якi стали iнвалiдами внаслiдок поранень чи iнших ушкоджень здоров'я, одержаних:

     у районах бойових дiй у перiод Другої свiтової вiйни та вiд вибухових речовин, боєприпасiв i вiйськового озброєння у повоєнний перiод;

     вiд вибухових речовин, боєприпасiв i вiйськового озброєння на територiї проведення антитерористичної операцiї, здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях до 1 грудня 2014 року, а з 1 грудня 2014 року - на територiї проведення антитерористичної операцiї, здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях, де органи державної влади здiйснюють свої повноваження, та в населених пунктах, розташованих на лiнiї зiткнення, пiд час проведення антитерористичної операцiї, здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях;

(абзац третiй пункту 4 частини другої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.05.2018р. N 2443-VIII)

     пiд час виконання робiт, пов'язаних з розмiнуванням боєприпасiв, незалежно вiд часу їх виконання.

     Дiя абзацу третього цього пункту не поширюється на осiб, засуджених за злочини проти основ нацiональної безпеки України та кримiнальнi правопорушення проти громадської безпеки.

(абзац п'ятий пункту 4 частини другої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     Зв'язок iнвалiдностi з пораненням чи iншим ушкодженням здоров'я, отриманим особами, зазначеними в цьому пунктi, встановлюється для повнолiтнiх осiб - за висновком медико-соцiальної експертизи, для осiб вiком до 18 рокiв - лiкарсько-консультативними комiсiями лiкувально-профiлактичних закладiв у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України;

(абзац шостий пункту 4 частини другої статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 22.05.2018р. N 2443-VIII)
(пункт 4 частини другої статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 14.11.2017р. N 2203-VIII)

     5) осiб, якi стали особами з iнвалiднiстю внаслiдок воєнних дiй громадянської та Другої свiтової воєн або стали особами з iнвалiднiстю вiд зазначених причин у неповнолiтньому вiцi у воєннi та повоєннi роки;

     6) вiйськовослужбовцiв, осiб вiльнонайманого складу, а також колишнiх бiйцiв винищувальних батальйонiв, взводiв i загонiв захисту народу та iнших осiб, якi брали безпосередню участь у бойових операцiях по лiквiдацiї диверсiйно-терористичних груп та iнших незаконних формувань на територiї колишнього Союзу РСР i стали особами з iнвалiднiстю внаслiдок поранення, контузiї або калiцтва, одержаних пiд час виконання службових обов'язкiв у цих батальйонах, взводах i загонах у перiод з 22 червня 1941 року по 31 грудня 1954 року;

     7) учасникiв бойових дiй на територiї iнших держав, якi стали особами з iнвалiднiстю внаслiдок поранення, контузiї, калiцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах;

(стаття 7 у редакцiї Закону України вiд 22.12.95р. N 488/95-ВР)

     8) осiб, якi брали безпосередню участь у бойових дiях пiд час Другої свiтової вiйни, та осiб, якi у неповнолiтньому вiцi були призванi чи добровiльно вступили до лав Радянської Армiї i Вiйськово-Морського Флоту пiд час вiйськових призовiв 1941 - 1945 рокiв i стали особами з iнвалiднiстю внаслiдок загального захворювання або захворювання, отриманого пiд час проходження вiйськової служби чи служби в органах внутрiшнiх справ, державної безпеки, iнших вiйськових формуваннях;

(частину другу статтi 7 доповнено пунктом 8 згiдно iз Законом України вiд 15.05.2003р. N 760-IV, пункт 8 частини другої статтi 7 у редакцiї Законiв України вiд 15.06.2004р. N 1770-IV, вiд 05.10.2005р. N 2939-IV, вiд 03.06.2009р. N 1439-VI)

     9) осiб, залучених до складу формувань Цивiльної оборони, якi стали особами з iнвалiднiстю внаслiдок захворювань, пов'язаних з лiквiдацiєю наслiдкiв Чорнобильської катастрофи;

(частину другу статтi 7 доповнено пунктом 9 згiдно iз Законом України вiд 15.06.2004р. N 1770-IV)

     10) осiб, якi стали особами з iнвалiднiстю внаслiдок поранень, калiцтва, контузiї чи iнших ушкоджень здоров'я, одержаних пiд час участi у масових акцiях громадського протесту в Українi з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроiнтеграцiю та проти режиму Януковича (далi - Революцiя Гiдностi), та якi звернулися за медичною допомогою у перiод з 21 листопада 2013 року по 30 квiтня 2014 року.

     Абзац перший цього пункту не поширюється на працiвникiв мiлiцiї, осiб, якi проходили службу в правоохоронних органах спецiального призначення, вiйськовослужбовцiв внутрiшнiх вiйськ, Збройних Сил України та iнших вiйськових формувань, якi отримали iнвалiднiсть внаслiдок поранень, калiцтва, контузiї чи iнших ушкоджень здоров'я, одержаних при виконаннi службових обов'язкiв, пов'язаних з подiями Революцiї Гiдностi.

     Участь осiб, зазначених в абзацi першому цього пункту, у Революцiї Гiдностi та отримання ними пiд час Революцiї Гiдностi поранень, калiцтва, контузiї чи iнших ушкоджень здоров'я встановлюється в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Зв'язок iнвалiдностi з пораненнями, калiцтвом, контузiєю чи iншим ушкодженням здоров'я, отриманими особами, зазначеними в абзацi першому цього пункту, пiд час участi у Революцiї Гiдностi, встановлюється за результатами медико-соцiальної експертизи в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Порядок надання статусу особи з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни особам, зазначеним в абзацi першому цього пункту, визначає Кабiнет Мiнiстрiв України;

(частину другу статтi 7 доповнено пунктом 10 згiдно iз Законом України вiд 10.02.2015р. N 175-VIII)

     11) вiйськовослужбовцiв (резервiстiв, вiйськовозобов'язаних) Збройних Сил України, Нацiональної гвардiї України, Служби безпеки України, Служби зовнiшньої розвiдки України, Державної прикордонної служби України, Державної спецiальної служби транспорту, вiйськовослужбовцiв вiйськових прокуратур, осiб рядового та начальницького складу пiдроздiлiв оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операцiї центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, державну полiтику у сферi державної митної справи, полiцейських, осiб рядового, начальницького складу, вiйськовослужбовцiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Управлiння державної охорони України, Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, Державної служби України з надзвичайних ситуацiй, Державної пенiтенцiарної служби України, iнших утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань, якi захищали незалежнiсть, суверенiтет та територiальну цiлiснiсть України та стали особами з iнвалiднiстю внаслiдок поранення, контузiї, калiцтва або захворювання, одержаних пiд час безпосередньої участi в антитерористичнiй операцiї, забезпеченнi її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операцiї у перiод її проведення, пiд час безпосередньої участi у здiйсненнi заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у перiод здiйснення зазначених заходiв, а також працiвникiв пiдприємств, установ, органiзацiй, якi залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операцiї, до забезпечення здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях i стали особами з iнвалiднiстю внаслiдок поранення, контузiї, калiцтва або захворювання, одержаних пiд час забезпечення проведення антитерористичної операцiї безпосередньо в районах та у перiод її проведення, пiд час забезпечення здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у перiод здiйснення зазначених заходiв;

(частину другу статтi 7 доповнено пунктом 11 згiдно iз Законом України вiд 07.04.2015р. N 291-VIII, пункт 11 частини другої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.12.2015р. N 901-VIII, вiд 02.02.2016р. N 965-VIII, вiд 14.11.2017р. N 2203-VIII, вiд 18.01.2018р. N 2268-VIII, вiд 22.05.2018р. N 2443-VIII)

     12) осiб, якi стали особами з iнвалiднiстю внаслiдок поранення, контузiї, калiцтва або захворювання, одержаних пiд час безпосередньої участi в антитерористичнiй операцiї, забезпеченнi її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операцiї у перiод її проведення у складi добровольчих формувань, що були утворенi або самоорганiзувалися для захисту незалежностi, суверенiтету та територiальної цiлiсностi України, за умови, що в подальшому такi добровольчi формування були включенi до складу Збройних Сил України, Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Нацiональної полiцiї, Нацiональної гвардiї України та iнших утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань та правоохоронних органiв;

(частину другу статтi 7 доповнено пунктом 12 згiдно iз Законом України вiд 07.04.2015р. N 291-VIII, пункт 12 частини другої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.12.2015р. N 901-VIII, вiд 14.11.2017р. N 2203-VIII)

     13) осiб, якi стали особами з iнвалiднiстю внаслiдок поранення, контузiї, калiцтва або захворювання, одержаних пiд час безпосередньої участi в антитерористичнiй операцiї, забезпеченнi її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення у складi добровольчих формувань, що були утворенi або самоорганiзувалися для захисту незалежностi, суверенiтету та територiальної цiлiсностi України, але в подальшому такi добровольчi формування не були включенi до складу Збройних Сил України, Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Нацiональної полiцiї, Нацiональної гвардiї України та iнших утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань та правоохоронних органiв, i виконували завдання антитерористичної операцiї у взаємодiї iз Збройними Силами України, Мiнiстерством внутрiшнiх справ України, Нацiональною полiцiєю, Нацiональною гвардiєю України та iншими утвореними вiдповiдно до законiв України вiйськовими формуваннями та правоохоронними органами.

(пункт 13 частини другої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.12.2015р. N 901-VIII, вiд 14.11.2017р. N 2203-VIII)

     Пiдставою для надання особам, зазначеним в абзацi першому цього пункту, статусу особи з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни є (але не виключно):

     а) клопотання про надання статусу особи з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни керiвника добровольчого формування, до складу якого входила така особа. До клопотання додаються документи, що пiдтверджують участь особи в антитерористичнiй операцiї, або письмовi свiдчення не менш як двох свiдкiв з числа осiб, якi спiльно з такою особою брали участь в антитерористичнiй операцiї та отримали статус учасника бойових дiй, або особи з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни, або учасника вiйни вiдповiдно до цього Закону;

     б) довiдка керiвника Антитерористичного центру при Службi безпеки України, Генерального штабу Збройних Сил України про виконання добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операцiї у взаємодiї iз Збройними Силами України, Мiнiстерством внутрiшнiх справ України, Нацiональною полiцiєю, Нацiональною гвардiєю України та iншими утвореними вiдповiдно до законiв України вiйськовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операцiї у перiод її проведення;

(абзац пункту 13 частини другої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.12.2015р. N 901-VIII)

     в) довiдка медико-соцiальної експертної комiсiї про групу та причину iнвалiдностi;

(частину другу статтi 7 доповнено пунктом 13 згiдно iз Законом України вiд 07.04.2015р. N 291-VIII)

     14) осiб, якi добровiльно забезпечували (або добровiльно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операцiї, здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях (у тому числi здiйснювали волонтерську дiяльнiсть) та стали особами з iнвалiднiстю внаслiдок поранення, контузiї, калiцтва або захворювання, одержаних пiд час забезпечення проведення антитерористичної операцiї, перебуваючи безпосередньо в районах та у перiод її проведення, пiд час забезпечення здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у перiод здiйснення зазначених заходiв;

(частину другу статтi 7 доповнено пунктом 14 згiдно iз Законом України вiд 07.04.2015р. N 291-VIII, пункт 14 частини другої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.11.2017р. N 2203-VIII, у редакцiї Закону України вiд 18.01.2018р. N 2268-VIII)

     15) осiб, залучених до конфiденцiйного спiвробiтництва з розвiдувальними органами України i якi стали iнвалiдами внаслiдок поранення, контузiї або калiцтва, одержаних пiд час виконання своїх завдань на тимчасово окупованiй територiї України, у районi проведення антитерористичної операцiї або здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї, або на iнших територiях, де в перiод виконання цих завдань велися бойовi дiї.

(частину другу статтi 7 доповнено пунктом 15 згiдно iз Законом України вiд 17.09.2020р. N 912-IX)

     Порядок надання статусу особи з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни особам, зазначеним у пунктах 11 - 15 частини другої цiєї статтi, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(статтю 7 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 07.04.2015р. N 291-VIII, частина третя статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.09.2020р. N 912-IX)

     Стаття 8. Учасники вiйни

     Учасниками вiйни визнаються вiйськовослужбовцi, якi в перiод вiйни проходили вiйськову службу у Збройних Силах колишнього СРСР, трудiвники тилу, а також iншi особи, передбаченi цим Законом.

     Стаття 9. Особи, якi належать до учасникiв вiйни

     Учасниками вiйни вважаються:

     1) вiйськовослужбовцi, якi проходили вiйськову службу у Збройних Силах, вiйськах i органах Мiнiстерства внутрiшнiх справ, Комiтету державної безпеки колишнього Союзу РСР чи в армiях його союзникiв у перiод Другої свiтової вiйни або навчались у цей перiод у вiйськових училищах, школах i на курсах;

(пункт 1 статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.01.2005р. N 2344-IV)

     2) особи, якi в перiод Другої свiтової вiйни працювали в тилу на пiдприємствах, в установах, органiзацiях, колгоспах, радгоспах, iндивiдуальних сiльських господарствах, на спорудженнi оборонних рубежiв, заготiвлi палива, продуктiв, переганяли худобу, навчались у цей перiод в ремiсничих, залiзничних училищах, школах i училищах фабрично-заводського навчання та iнших закладах професiйно-технiчної освiти, на курсах професiйної пiдготовки або пiд час навчання в школах, вищих i середнiх спецiальних навчальних закладах працювали в народному господарствi та на вiдбудовi об'єктiв господарського i культурного призначення.

(пункт 2 статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.01.2005р. N 2344-IV)

     До учасникiв вiйни належать також особи, якi в перiод Другої свiтової вiйни працювали на територiях, що пiсля 1944 року ввiйшли до складу колишнього Союзу РСР, а також громадяни, якi за направленням державних органiв колишнього Союзу РСР працювали в державах - союзницях СРСР.

(абзац другий пункту 2 статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2003р. N 1219-IV)

     Особам, якi народилися до 31 грудня 1932 року включно i з поважних причин не мають можливостi подати документи, що пiдтверджують факт роботи в перiод вiйни, статус учасника вiйни може бути встановлено за поданням вiдповiдних комiсiй у порядку, визначному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Особам, якi народилися пiсля 31 грудня 1932 року, статус учасника вiйни може бути встановлено лише за наявностi документiв та iнших доказiв, що незаперечно пiдтверджують факт роботи в перiод вiйни.

     Учасниками вiйни визнаються особи, нагородженi орденами i медалями колишнього Союзу РСР за самовiддану працю i бездоганну вiйськову службу в тилу в роки Другої свiтової вiйни;

     3) члени груп самозахисту об'єктових i аварiйних команд мiсцевої протиповiтряної оборони, народного ополчення, що дiяли в перiод Другої свiтової вiйни;

     4) особи, якi в перiод Другої свiтової вiйни перебували у складi армiї та флоту як сини, вихованцi полкiв та юнги до досягнення ними повнолiття;

     5) пункт 5 статтi 9 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.12.2004р. N 2256-IV)

     6) працiвники, якi на контрактнiй основi направлялися на роботу в держави, де велися бойовi дiї (включаючи Республiку Афганiстан у перiод з 1 грудня 1979 року по грудень 1989 року), i не входили до складу обмеженого контингенту радянських вiйськ;

     7) дружини (чоловiки) вiйськовослужбовцiв, якi працювали за наймом в державах, зазначених у пунктi 6 цiєї статтi, в перiод ведення бойових дiй у них i не входили до складу обмеженого контингенту радянських вiйськ;

     8) особи, якi в перiод Другої свiтової вiйни вiдбували покарання в мiсцях позбавлення волi або перебували в засланнi i реабiлiтованi вiдповiдно до чинного законодавства України та колишнього СРСР;

     9) пункт 9 статтi 9 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.12.2004р. N 2256-IV)

     10) особи, якi в перiод Другої свiтової вiйни добровiльно подавали матерiальну, фiнансову чи iншу допомогу вiйськовим частинам, госпiталям, партизанським загонам, пiдпiльним групам, iншим формуванням та окремим вiйськовослужбовцям у їх боротьбi проти нiмецько-фашистських загарбникiв за умови незаперечного пiдтвердження цих фактiв;

(стаття 9 у редакцiї Закону України вiд 22.12.95р. N 488/95-ВР)

     11) особи, якi пiсля 9 вересня 1944 року були переселенi на територiю України з територiї iнших країн;

(статтю 9 доповнено пунктом 11 згiдно iз Законом України вiд 02.10.2003р. N 1219-IV)

     12) особи, якi пiд час оборони мiста Севастополя з 30 жовтня 1941 року по 4 липня 1942 року проживали на його територiї. Доказами перебування на територiї обложеного Севастополя можуть визнаватися посвiдчення "Мешканець обложеного Севастополя 1941 - 1942 рокiв" i "Юний захисник Севастополя 1941 - 1942 рокiв", довiдки, показання свiдкiв та iншi документи, якi подаються до комiсiй, зазначених у абзацi третьому пункту 2 цiєї статтi;

(статтю 9 доповнено пунктом 12 згiдно iз Законом України вiд 18.11.2004р. N 2202-IV, пункт 12 статтi 9 у редакцiї Закону України вiд 23.02.2006р. N 3505-IV)

     13) працiвники пiдприємств, установ, органiзацiй, якi залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченнi проведення антитерористичної операцiї, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операцiї у перiод її проведення, у порядку, встановленому законодавством, якi залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченнi здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у перiод здiйснення зазначених заходiв, у порядку, встановленому законодавством.

(абзац перший пункту 13 статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.01.2018р. N 2268-VIII)

     Порядок надання статусу учасника вiйни особам, зазначеним в абзацi першому цього пункту, категорiї таких осiб, термiни їх участi у забезпеченнi проведення антитерористичної операцiї, у забезпеченнi здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях, а також райони антитерористичної операцiї визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України. Райони здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї визначаються вiдповiдно до Закону України "Про особливостi державної полiтики iз забезпечення державного суверенiтету України на тимчасово окупованих територiях у Донецькiй та Луганськiй областях".

(абзац другий пункту 13 статтi 9 у редакцiї Закону України вiд 18.01.2018р. N 2268-VIII)
(статтю 9 доповнено пунктом 13 згiдно iз Законом України вiд 07.04.2015р. N 291-VIII)

     Стаття 10. Особи, на яких поширюється чиннiсть цього Закону

     Чиннiсть цього Закону поширюється на:

     1) сiм'ї вiйськовослужбовцiв, партизанiв, пiдпiльникiв, учасникiв бойових дiй на територiї iнших держав, прирiвняних до них осiб, зазначених у статтях 6 i 7 цього Закону, якi загинули (пропали безвiсти) або померли внаслiдок поранення, контузiї чи калiцтва, одержаних пiд час захисту Батькiвщини або виконання iнших обов'язкiв вiйськової служби (службових обов'язкiв), а також внаслiдок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронтi або одержаного в перiод проходження вiйськової служби чи на територiї iнших держав пiд час воєнних дiй та конфлiктiв;

     сiм'ї вiйськовослужбовцiв, осiб начальницького i рядового складу, якi призивалися на збори вiйськовозобов'язаних Мiнiстерства оборони, органiв внутрiшнiх справ i державної безпеки колишнього Союзу РСР i загинули (померли) пiд час виконання завдань по охоронi громадського порядку при надзвичайних ситуацiях, пов'язаних з антигромадськими проявами;

     сiм'ї загиблих пiд час Другої свiтової вiйни осiб iз числа особового складу груп самозахисту об'єктових та аварiйних команд мiсцевої протиповiтряної оборони, а також сiм'ї загиблих внаслiдок бойових дiй працiвникiв госпiталiв, лiкарень та iнших медичних закладiв;

(абзац третiй пункту 1 статтi 10 в редакцiї Закону України вiд 03.03.2005р. N 2458-IV)

     сiм'ї осiб рядового i начальницького складу органiв внутрiшнiх справ України, полiцейських, якi загинули або померли внаслiдок поранення, контузiї, калiцтва або захворювання, одержаних пiд час участi в антитерористичнiй операцiї, захищаючи незалежнiсть, суверенiтет та територiальну цiлiснiсть України;

(пункт 1 статтi 10 доповнено новим абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 19.06.2014р. N 1538-VII, у зв'язку з цим абзаци четвертий - десятий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим - одинадцятим, абзац четвертий пункту 1 статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.12.2015р. N 901-VIII, вiд 14.11.2017р. N 2203-VIII)

     сiм'ї осiб, якi добровiльно забезпечували (або добровiльно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операцiї, здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях (у тому числi здiйснювали волонтерську дiяльнiсть) та загинули (пропали безвiсти), померли внаслiдок поранення, контузiї, калiцтва або захворювання, одержаних пiд час забезпечення проведення антитерористичної операцiї (у тому числi здiйснення волонтерської дiяльностi), перебуваючи безпосередньо в районах та у перiод її проведення, пiд час забезпечення здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях (у тому числi здiйснення волонтерської дiяльностi), перебуваючи безпосередньо в районах та у перiод здiйснення зазначених заходiв;

(пункт 1 статтi 10 доповнено новим абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 07.04.2015р. N 291-VIII, абзац п'ятий пункту 1 статтi 10 у редакцiї Закону України вiд 18.01.2018р. N 2268-VIII)

     сiм'ї осiб, якi, перебуваючи у складi добровольчих формувань, що були утворенi або самоорганiзувалися для захисту незалежностi, суверенiтету та територiальної цiлiсностi України, загинули (пропали безвiсти), померли внаслiдок поранення, контузiї, калiцтва або захворювання, одержаних пiд час безпосередньої участi в антитерористичнiй операцiї, забезпеченнi її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операцiї у перiод її проведення, за умови, що в подальшому такi добровольчi формування були включенi до складу Збройних Сил України, Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Нацiональної гвардiї України та iнших утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань та правоохоронних органiв;

(пункт 1 статтi 10 доповнено новим абзацом шостим згiдно iз Законом України вiд 07.04.2015р. N 291-VIII, абзац шостий пункту 1 статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.11.2017р. N 2203-VIII)

     сiм'ї осiб, якi, перебуваючи у складi добровольчих формувань, що були утворенi або самоорганiзувалися для захисту незалежностi, суверенiтету, територiальної цiлiсностi України, але в подальшому такi добровольчi формування не були включенi до складу Збройних Сил України, Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Нацiональної гвардiї України та iнших утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань та правоохоронних органiв, загинули (пропали безвiсти) або померли внаслiдок поранення, контузiї, калiцтва або захворювання, одержаних пiд час виконання такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операцiї у взаємодiї iз Збройними Силами України, Мiнiстерством внутрiшнiх справ України, Нацiональною гвардiєю України та iншими утвореними вiдповiдно до законiв України вiйськовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операцiї у перiод її проведення;

(пункт 1 статтi 10 доповнено новим абзацом сьомим згiдно iз Законом України вiд 07.04.2015р. N 291-VIII, абзац сьомий пункту 1 статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.11.2017р. N 2203-VIII)

     сiм'ї вiйськовослужбовцiв (резервiстiв, вiйськовозобов'язаних) Збройних Сил України, Нацiональної гвардiї України, Служби безпеки України, Служби зовнiшньої розвiдки України, Державної прикордонної служби України, Державної спецiальної служби транспорту, вiйськовослужбовцiв вiйськових прокуратур, осiб рядового та начальницького складу пiдроздiлiв оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операцiї центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, державну полiтику у сферi державної митної справи, полiцейських, осiб рядового, начальницького складу, вiйськовослужбовцiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Управлiння державної охорони України, Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, Державної служби України з надзвичайних ситуацiй, Державної пенiтенцiарної служби України, iнших утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань, якi захищали незалежнiсть, суверенiтет та територiальну цiлiснiсть України i брали безпосередню участь в антитерористичнiй операцiї, забезпеченнi її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операцiї у перiод її проведення, у здiйсненнi заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях, забезпеченнi їх здiйснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у перiод здiйснення зазначених заходiв, та загинули (пропали безвiсти), померли внаслiдок поранення, контузiї, калiцтва або захворювання, одержаних пiд час безпосередньої участi в антитерористичнiй операцiї, забезпеченнi її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операцiї у перiод її проведення, пiд час безпосередньої участi у здiйсненнi заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях, у забезпеченнi їх здiйснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у перiод здiйснення зазначених заходiв, а також сiм'ї працiвникiв пiдприємств, установ, органiзацiй, якi залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операцiї, забезпечення здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях та загинули (пропали безвiсти), померли внаслiдок поранення, контузiї, калiцтва або захворювання, одержаних пiд час забезпечення проведення антитерористичної операцiї безпосередньо в районах та у перiод її проведення, забезпечення здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у перiод здiйснення зазначених заходiв.

(пункт 1 статтi 10 доповнено новим абзацом восьмим згiдно iз Законом України вiд 07.04.2015р. N 291-VIII, абзац восьмий пункту 1 статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.12.2015р. N 901-VIII, вiд 02.02.2016р. N 965-VIII, вiд 14.11.2017р. N 2203-VIII, вiд 18.01.2018р. N 2268-VIII, вiд 22.05.2018р. N 2443-VIII)

     Порядок надання статусу особи, на яку поширюється чиннiсть цього Закону, особам, зазначеним в абзацах п'ятому - восьмому цього пункту, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(пункт 1 статтi 10 доповнено новим абзацом дев'ятим згiдно iз Законом України вiд 07.04.2015р. N 291-VIII)

     Пiдставою для надання особам, зазначеним в абзацi сьомому цього пункту, статусу сiм'ї, на яку поширюється чиннiсть цього Закону, є (але не виключно):

(пункт 1 статтi 10 доповнено новим абзацом десятим згiдно iз Законом України вiд 07.04.2015р. N 291-VIII)

     а) клопотання про надання статусу особи, на яку поширюється чиннiсть Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту", керiвника добровольчого формування, до складу якого входила особа, яка загинула (пропала безвiсти) чи померла. До клопотання додаються документи або письмовi свiдчення не менш як двох свiдкiв з числа осiб, якi спiльно з такою особою брали участь в антитерористичнiй операцiї та отримали статус учасника бойових дiй, або особи з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни, або учасника вiйни вiдповiдно до цього Закону, що пiдтверджують участь загиблої (пропалої безвiсти), померлої особи в антитерористичнiй операцiї;

(пункт 1 статтi 10 доповнено новим абзацом одинадцятим згiдно iз Законом України вiд 07.04.2015р. N 291-VIII)

     б) довiдка керiвника Антитерористичного центру при Службi безпеки України, Генерального штабу Збройних Сил України про виконання добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операцiї у взаємодiї iз Збройними Силами України, Мiнiстерством внутрiшнiх справ України, Нацiональною гвардiєю України та iншими утвореними вiдповiдно до законiв України вiйськовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операцiї у перiод її проведення;

(пункт 1 статтi 10 доповнено новим абзацом дванадцятим згiдно iз Законом України вiд 07.04.2015р. N 291-VIII)

     в) висновок медико-соцiальної експертної комiсiї про зв'язок смертi померлої особи з участю в антитерористичнiй операцiї;

(пункт 1 статтi 10 доповнено новим абзацом тринадцятим згiдно iз Законом України вiд 07.04.2015р. N 291-VIII, у зв'язку з цим абзаци п'ятий - одинадцятий вважати вiдповiдно абзацами чотирнадцятим - двадцятим)

     сiм'ї осiб, якi загинули або померли внаслiдок поранень, калiцтва, контузiї чи iнших ушкоджень здоров'я, одержаних пiд час участi у Революцiї Гiдностi, а також сiм'ї осiб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужнiсть, патрiотизм, героїчне вiдстоювання конституцiйних засад демократiї, прав i свобод людини, самовiддане служiння Українському народовi, виявленi пiд час Революцiї Гiдностi.

(пункт 1 статтi 10 доповнено новим абзацом чотирнадцятим згiдно iз Законом України вiд 06.10.2015р. N 715-VIII, абзац чотирнадцятий пункту 1 статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.11.2017р. N 2203-VIII)

     Абзац чотирнадцятий цього пункту не поширюється на сiм'ї працiвникiв мiлiцiї, осiб, якi проходили службу в правоохоронних органах спецiального призначення, вiйськовослужбовцiв внутрiшнiх вiйськ, Збройних Сил України та iнших вiйськових формувань, якi загинули або померли внаслiдок поранень, калiцтва, контузiї чи iнших ушкоджень здоров'я, одержаних при виконаннi службових обов'язкiв, пов'язаних з подiями Революцiї Гiдностi.

(пункт 1 статтi 10 доповнено новим абзацом п'ятнадцятим згiдно iз Законом України вiд 06.10.2015р. N 715-VIII, у зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - двадцятий вважати вiдповiдно абзацами шiстнадцятим - двадцять другим)

     До членiв сiмей загиблих (тих, якi пропали безвiсти) вiйськовослужбовцiв, партизанiв та iнших осiб, зазначених у цiй статтi, належать:

     утриманцi загиблого або того, хто пропав безвiсти, яким у зв'язку з цим виплачується пенсiя;

     батьки;

     один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно вiд того, виплачується йому пенсiя чи нi;

     дiти, якi не мають (i не мали) своїх сiмей;

     дiти, якi мають свої сiм'ї, але стали особами з iнвалiднiстю до досягнення повнолiття;

     дiти, обоє з батькiв яких загинули або пропали безвiсти;

     2) дружин (чоловiкiв) померлих осiб з iнвалiднiстю внаслiдок Другої свiтової вiйни, а також дружин (чоловiкiв) померлих учасникiв вiйни i бойових дiй, партизанiв i пiдпiльникiв, визнаних за життя особами з iнвалiднiстю вiд загального захворювання, трудового калiцтва та з iнших причин, якi не одружилися вдруге.

(абзац перший пункту 2 статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.12.2017р. N 2249-VIII)

     На дружин (чоловiкiв) померлих осiб з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни, учасникiв бойових дiй, партизанiв, пiдпiльникiв i учасникiв вiйни, нагороджених орденами i медалями колишнього Союзу РСР за самовiддану працю i бездоганну вiйськову службу, визнаних за життя особами з iнвалiднiстю, чиннiсть цiєї статтi поширюється незалежно вiд часу смертi особи з iнвалiднiстю;.

(стаття 10 у редакцiї Закону України вiд 22.12.95р. N 488/95-ВР)

     3) дружин (чоловiкiв), якi не одружилися вдруге, батькiв, неповнолiтнiх дiтей померлих учасникiв бойових дiй, партизанiв, пiдпiльникiв, вiйськовослужбовцiв та учасникiв вiйни, якi проходили службу у вiйськових пiдроздiлах, частинах, штабах i установах, що входили до складу дiючої армiї в перiод Другої свiтової вiйни та вiйни 1938 - 1939 рокiв з iмперiалiстичною Японiєю, нагороджених за бойовi дiї державними нагородами та орденами i медалями колишнього Союзу РСР (крiм ювiлейних);

(статтю 10 доповнено пунктом 3 згiдно iз Законом України вiд 13.01.2005р. N 2344-IV, пункт 3 статтi 10 у редакцiї Законiв України вiд 15.01.2009р. N 880-VI, вiд 14.11.2017р. N 2203-VIII)

     4) дiтей померлих учасникiв бойових дiй, якi навчаються за денною або дуальною формами здобуття освiти у закладах професiйної (професiйно-технiчної), фахової передвищої та вищої освiти, до закiнчення цих закладiв освiти, але не довше нiж до досягнення ними 23 рокiв.

(статтю 10 доповнено пунктом 4 згiдно iз Законом України вiд 01.12.2005р. N 3174-IV, пункт 4 статтi 10 у редакцiї Закону України вiд 06.06.2019р. N 2745-VIII)

     Стаття 11. Особи, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною

     Особами, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною, вважаються особи, нагородженi орденом Героїв Небесної Сотнi, Герої Радянського Союзу, повнi кавалери ордена Слави, особи, нагородженi чотирма i бiльше медалями "За вiдвагу", а також Герої Соцiалiстичної Працi, удостоєнi цього звання за працю в перiод Другої свiтової вiйни.

(стаття 11 у редакцiї Закону України вiд 22.12.95р. N 488/95-ВР, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.09.2014р. N 1661-VII)

Роздiл III
ПIЛЬГИ ВЕТЕРАНАМ ВIЙНИ ТА ГАРАНТIЇ ЇХ СОЦIАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

     Стаття 12. Пiльги учасникам бойових дiй та особам, прирiвняним до них

(назва статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.95р. N 488/95-ВР)

     Учасникам бойових дiй (статтi 5, 6) надаються такi пiльги:

     1) безплатне одержання лiкiв, лiкарських засобiв, iмунобiологiчних препаратiв та виробiв медичного призначення за рецептами лiкарiв;

(пункт 1 частини першої статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.01.2005р. N 2344-IV)

     2) першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцiнних металiв);

     3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лiкуванням або одержання компенсацiї вартостi самостiйного санаторно-курортного лiкування. Порядок надання путiвок, розмiр та порядок виплати компенсацiї вартостi самостiйного санаторно-курортного лiкування визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України;

(пункт 3 частини першої статтi 12 у редакцiї Закону України вiд 28.12.2007р. N 107-VI)

     4) 75-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площi житла на кожну особу, яка постiйно проживає у житловому примiщеннi (будинку) i має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сiм'ю);

(пункт 4 частини першої статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.95р. N 488/95-ВР, у редакцiї Закону України вiд 04.07.2002р. N 52-IV)

     5) 75-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергiєю та iншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середнiх норм споживання.

(абзац перший пункту 5 частини першої статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.09.2005р. N 2878-IV)

     Площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за опалення становить 21 кв. метр опалювальної площi на кожну особу, яка постiйно проживає у житловому примiщеннi (будинку) i має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сiм'ю.

     Для сiмей, що складаються лише з непрацездатних осiб, надається 75-процентна знижка за користування газом для опалювання житла на подвiйний розмiр нормативної опалювальної площi (42 кв. метри на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 кв. метр на сiм'ю);

(пункт 5 частини першої статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.95р. N 488/95-ВР, у редакцiї Закону України вiд 04.07.2002р. N 52-IV)

     6) 75-процентна знижка вартостi палива, в тому числi рiдкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осiб, якi проживають у будинках, що не мають центрального опалення;

     7) безплатний проїзд усiма видами мiського пасажирського транспорту, автомобiльним транспортом загального користування в сiльськiй мiсцевостi, а також залiзничним i водним транспортом примiського сполучення та автобусами примiських i мiжмiських маршрутiв, у тому числi внутрiрайонних, внутрi- та мiжобласних незалежно вiд вiдстанi та мiсця проживання, за наявностi посвiдчення встановленого зразка, а в разi запровадження автоматизованої системи облiку оплати проїзду - також електронного квитка, який видається на безоплатнiй основi;

(пункт 7 частини першої статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.95р. N 488/95-ВР, в редакцiї Закону України вiд 13.01.2005р. N 2344-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.01.2017р. N 1812-VIII)

     8) користування при виходi на пенсiю (незалежно вiд часу виходу на пенсiю) чи змiнi мiсця роботи полiклiнiками та госпiталями, до яких вони були прикрiпленi за попереднiм мiсцем роботи;

(пункт 8 частини першої статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.95р. N 488/95-ВР)

     9) щорiчне медичне обстеження i диспансеризацiя iз залученням необхiдних спецiалiстiв;

     10) першочергове обслуговування в лiкувально-профiлактичних закладах, аптеках та першочергова госпiталiзацiя;

     11) виплата допомоги по тимчасовiй непрацездатностi в розмiрi 100 процентiв середньої заробiтної плати незалежно вiд стажу роботи;

     12) використання чергової щорiчної вiдпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової вiдпустки iз збереженням заробiтної плати строком 14 календарних днiв на рiк;

(пункт 12 статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.05.2015р. N 426-VIII)

     13) переважне право на залишення на роботi при скороченнi чисельностi чи штату працiвникiв у зв'язку iз змiнами в органiзацiї виробництва i працi та на працевлаштування у разi лiквiдацiї пiдприємства, установи, органiзацiї;

     14) першочергове забезпечення жилою площею осiб, якi потребують полiпшення житлових умов, та першочергове вiдведення земельних дiлянок для iндивiдуального житлового будiвництва, садiвництва i городництва, першочерговий ремонт жилих будинкiв i квартир цих осiб та забезпечення їх паливом.

     Учасники бойових дiй, якi дiстали поранення, контузiю або калiцтво пiд час участi в бойових дiях чи при виконаннi обов'язкiв вiйськової служби, забезпечуються жилою площею, у тому числi за рахунок жилої площi, що передається мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади, пiдприємствами, установами та органiзацiями у розпорядження мiсцевих рад та державних адмiнiстрацiй, - протягом двох рокiв з дня взяття на квартирний облiк.

(абзац другий пункту 14 частини першої статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.95р. N 488/95-ВР, у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     15) одержання позики на будiвництво, реконструкцiю або капiтальний ремонт жилих будинкiв i подвiрних будiвель, приєднання їх до iнженерних мереж, комунiкацiй, а також позики на будiвництво або придбання дачних будинкiв i благоустрiй садових дiлянок з погашенням її протягом 10 рокiв починаючи з п'ятого року пiсля закiнчення будiвництва. Зазначенi позики надаються у порядку, який визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України;

(пункт 15 частини першої статтi 12 в редакцiї Закону України вiд 13.01.2005р. N 2344-IV)

     16) першочергове право на вступ до житлово-будiвельних (житлових) кооперативiв, кооперативiв по будiвництву та експлуатацiї колективних гаражiв, стоянок для транспортних засобiв та їх технiчне обслуговування, до садiвницьких товариств, на придбання матерiалiв для iндивiдуального будiвництва i садових будинкiв;

     17) безплатний проїзд один раз на два роки (туди i назад) залiзничним, водним, повiтряним або мiжмiським автомобiльним транспортом, незалежно вiд наявностi залiзничного сполучення, або проїзд один раз на рiк (туди i назад) вказаними видами транспорту з 50-процентною знижкою;

     18) зi сплати податкiв, зборiв, мита та iнших платежiв до бюджету вiдповiдно до податкового та митного законодавства;

(пункт 18 частини першої статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.95р. N 488/95-ВР, у редакцiї Закону України вiд 02.12.2010р. N 2756-VI)

     19) позачергове користування всiма послугами зв'язку та позачергове встановлення на пiльгових умовах квартирних телефонiв (оплата у розмiрi 20 процентiв вiд тарифiв вартостi основних та 50 процентiв - додаткових робiт). Абонементна плата за користування телефоном встановлюється у розмiрi 50 процентiв вiд затверджених тарифiв;

     20) першочергове обслуговування пiдприємствами, установами та органiзацiями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства, мiжмiського транспорту;

     21) позачергове обслуговування закладами та установами, що надають соцiальнi послуги з догляду. У разi неможливостi здiйснення такого обслуговування закладами соцiального захисту населення вiдшкодовуються витрати, пов'язанi з доглядом за цим ветераном вiйни, в порядку i розмiрах, встановлених чинним законодавством;

(пункт 21 частини першої статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.01.2019р. N 2671-VIII)

     22) учасникам бойових дiй на територiї iнших держав надається переважне право на вступ до закладiв вищої, фахової передвищої освiти, право на позаконкурсний вступ до закладiв професiйної (професiйно-технiчної) освiти i на курси для одержання вiдповiдних професiй.

(пункт 22 частини першої статтi 12 у редакцiї Закону України вiд 06.06.2019р. N 2745-VIII)

     Пiльги щодо плати за житло, комунальнi послуги та паливо, передбаченi пунктами 4-6 цiєї статтi, надаються учасникам бойових дiй та членам їх сiмей, що проживають разом з ними, незалежно вiд виду житла чи форми власностi на нього.

(частина друга статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.95р. N 488/95-ВР)

     Площа житла, на яку нараховується 75-процентна знижка плати, передбачена пунктами 4 i 5 частини першої цiєї статтi, визначається в максимально можливому розмiрi в межах загальної площi житлового примiщення (будинку) згiдно з нормами користування (споживання), встановленими цими пунктами, незалежно вiд наявностi в складi сiм'ї осiб, якi не мають права на знижку плати. Якщо в складi сiм'ї є особи, якi мають право на знижку плати в розмiрi, меншому нiж 75 процентiв, спочатку обчислюється в максимально можливому розмiрi 75-процентна вiдповiдна знижка плати.

(статтю 12 доповнено новою частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 04.07.2002р. N 52-IV, у зв'язку з цим частини третю i четверту вважати вiдповiдно частинами четвертою i п'ятою)

     Учасникам бойових дiй пенсiї або щомiсячне довiчне грошове утримання чи державна соцiальна допомога, що виплачується замiсть пенсiї, пiдвищуються в розмiрi 25 процентiв прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть.

(частина четверта статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.11.95р. N 458/95-ВР, вiд 22.12.95р. N 488/95-ВР, вiд 18.11.2004р. N 2212-IV, у редакцiї Закону України вiд 05.10.2005р. N 2939-IV)

     Щорiчно до 5 травня учасникам бойових дiй виплачується разова грошова допомога у розмiрi, який визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України.

(статтю 12 доповнено частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 25.12.98р. N 367-XIV, частина п'ята статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 20.12.2005р. N 3235-IV, вiд 19.12.2006р. N 489-V, у редакцiї Закону України вiд 28.12.2007р. N 107-VI)

     Учасникам бойових дiй у перiод Другої свiтової вiйни, яким виповнилося 85 рокiв i бiльше, надаються пiльги, передбаченi статтею 13 цього Закону для осiб з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни I групи.

(статтю 12 доповнено частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 18.09.2012р. N 5279-VI, частина шоста статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.05.2013р. N 285-VII)

     Держава забезпечує учасникам бойових дiй та їх дiтям, у тому числi дiтям, якi навчаються за денною формою навчання у закладах професiйної (професiйно-технiчної), фахової передвищої та вищої освiти, - до закiнчення такими дiтьми закладiв освiти, але не довше нiж до досягнення ними 23 рокiв, державну цiльову пiдтримку для здобуття професiйної (професiйно-технiчної), фахової передвищої та вищої освiти у державних та комунальних закладах освiти.

(статтю 12 доповнено частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 14.05.2015р. N 425-VIII, частина сьома статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 27.02.2018р. N 2300-VIII, у редакцiї Закону України вiд 06.06.2019р. N 2745-VIII)

     Державна цiльова пiдтримка для здобуття професiйної (професiйно-технiчної), фахової передвищої та вищої освiти надається у виглядi:

(абзац перший частини восьмої статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2745-VIII)

     повної або часткової оплати навчання за рахунок коштiв державного та мiсцевих бюджетiв;

     пiльгових довгострокових кредитiв для здобуття освiти;

     соцiальної стипендiї;

     безоплатного забезпечення пiдручниками;

     безоплатного доступу до мережi Iнтернет, систем баз даних в закладах освiти;

(абзац шостий частини восьмої статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2745-VIII)

     безоплатного проживання в гуртожитку;

     iнших заходiв, затверджених Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(статтю 12 доповнено частиною восьмою згiдно iз Законом України вiд 14.05.2015р. N 425-VIII)

     Порядок та умови надання державної цiльової пiдтримки для здобуття професiйної (професiйно-технiчної), фахової передвищої та вищої освiти зазначеним категорiям громадян визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(статтю 12 доповнено частиною дев'ятою згiдно iз Законом України вiд 14.05.2015р. N 425-VIII, частина дев'ята статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2745-VIII)

     Надання пiльг, передбачених пунктом 13 частини першої цiєї статтi, вiдбувається з урахуванням особливостей, визначених законом для окремих категорiй працiвникiв.

(статтю 12 доповнено частиною десятою згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     Стаття 13. Пiльги особам з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни

     Особам з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни та прирiвняним до них особам (стаття 7) надаються такi пiльги:

     1) безплатне одержання лiкiв, лiкарських засобiв, iмунобiологiчних препаратiв та виробiв медичного призначення за рецептами лiкарiв;

(пункт 1 частини першої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.01.2005р. N 2344-IV)

     2) позачергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцiнних металiв), безплатне забезпечення iншими протезами i протезно-ортопедичними виробами;

     3) безплатне позачергове щорiчне забезпечення санаторно-курортним лiкуванням з компенсацiєю вартостi проїзду до санаторно-курортного закладу i назад.

     Особи з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни з числа осiб, якi брали безпосередню участь у бойових дiях пiд час Другої свiтової вiйни, безплатно забезпечуються санаторно-курортним лiкуванням першочергово iз числа позачерговикiв.

     Порядок надання путiвок, розмiр та порядок виплати компенсацiї визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Особи з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни забезпечуються путiвками вiдповiдно Мiнiстерством оборони України, Мiнiстерством внутрiшнiх справ України, Службою безпеки України, центральними органами виконавчої влади, що реалiзують державну полiтику у сферах охорони здоров'я, соцiального захисту населення, захисту державного кордону, та iншими органами за мiсцем перебування особи з iнвалiднiстю на облiку або за мiсцем її роботи.

(абзац четвертий пункту 3 частини першої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.12.2017р. N 2249-VIII)

     За бажанням осiб з iнвалiднiстю замiсть путiвки на санаторно-курортне лiкування вони можуть один раз на два роки одержувати грошову компенсацiю: особи з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни I - II груп - у розмiрi середньої вартостi путiвки, особи з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни III групи - у розмiрi 75 процентiв середньої вартостi путiвки. Грошова компенсацiя надається незалежно вiд наявностi медичного висновку про необхiднiсть санаторно-курортного лiкування або медичних протипоказань;

(пункт 3 частини першої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 22.12.95р. N 488/95-ВР, вiд 03.04.2003р. N 662-IV, вiд 10.07.2003р. N 1109-IV, вiд 13.01.2005р. N 2344-IV, вiд 28.12.2007р. N 107-VI, з роз'ясненнями Рiшення Конституцiйного Суду України вiд 22.05.2008р. N 10-рп/2008, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, у редакцiї Закону України вiд 21.05.2013р. N 284-VII)

     4) 100-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площi житла на кожну особу, яка постiйно проживає у житловому примiщеннi (будинку) i має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сiм'ю);

(пункт 4 частини першої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.95р. N 488/95-ВР, у редакцiї Закону України вiд 04.07.2002р. N 52-IV)

     5) 100-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергiєю та iншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середнiх норм споживання.

(абзац перший пункту 5 частини першої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.09.2005р. N 2878-IV)

     Площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за опалення становить 21 кв. метр опалювальної площi на кожну особу, яка постiйно проживає у житловому примiщеннi (будинку) i має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сiм'ю.

     Для сiмей, що складаються лише з непрацездатних осiб, надається 100-процентна знижка за користування газом для опалювання житла на подвiйний розмiр нормативної опалювальної площi (42 кв. метри на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 кв. метр на сiм'ю);

(пункт 5 частини першої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.95р. N 488/95-ВР, у редакцiї Закону України вiд 04.07.2002р. N 52-IV)

     6) 100-процентна знижка вартостi палива, в тому числi рiдкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осiб, якi проживають у будинках, що не мають центрального опалення;

     7) безплатний проїзд усiма видами мiського пасажирського транспорту, автомобiльним транспортом загального користування в сiльськiй мiсцевостi, а також залiзничним i водним транспортом примiського сполучення та автобусами примiських i мiжмiських маршрутiв, у тому числi внутрiрайонних, внутрi- та мiжобласних незалежно вiд вiдстанi та мiсця проживання, за наявностi посвiдчення встановленого зразка, а в разi запровадження автоматизованої системи облiку оплати проїзду - також електронного квитка, який видається на безоплатнiй основi. Це право поширюється i на особу, яка супроводжує особу з iнвалiднiстю I групи;

(пункт 7 частини першої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.95р. N 488/95-ВР, в редакцiї Закону України вiд 13.01.2005р. N 2344-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.01.2017р. N 1812-VIII)

     8) позачерговий безплатний капiтальний ремонт власних жилих будинкiв i квартир та першочерговий поточний ремонт жилих будинкiв i квартир у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України;

(пункт 8 частини першої статтi 13 у редакцiї Закону України вiд 21.09.2006р. N 186-V)

     9) позачергове обслуговування амбулаторно-полiклiнiчними закладами, а також позачергова госпiталiзацiя.

     Лiквiдацiя госпiталiв для осiб з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни здiйснюється лише за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України;

(пункт 9 частини першої статтi 13 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 22.12.95р. N 488/95-ВР, абзац другий пункту 9 частини першої статтi 13 у редакцiї Закону України вiд 19.12.2017р. N 2249-VIII)

     10) позачергове безплатне встановлення квартирних телефонiв i позачергове користування всiма послугами зв'язку. Абонементна плата за користування квартирним телефоном встановлюється у розмiрi 50 процентiв вiд затверджених тарифiв, а для осiб з iнвалiднiстю внаслiдок Другої свiтової вiйни зi 100-процентною знижкою вiд затверджених тарифiв;

(пункт 10 частини першої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.02.2006р. N 3505-IV, вiд 22.03.2007р. N 818-V, вiд 19.12.2017р. N 2249-VIII)

     11) користування при виходi на пенсiю (незалежно вiд часу виходу на пенсiю) чи змiнi мiсця роботи полiклiнiками та госпiталями, до яких вони були прикрiпленi за попереднiм мiсцем роботи;

(пункт 11 частини першої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.95р. N 488/95-ВР)

     12) право на щорiчне медичне обстеження i диспансеризацiю iз залученням необхiдних спецiалiстiв;

     121) медична допомога в закладах охорони здоров'я Мiнiстерства оборони України, Служби безпеки України, Служби зовнiшньої розвiдки України, Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, iнших центральних органiв виконавчої влади, якi вiдповiдно до закону здiйснюють керiвництво вiйськовими формуваннями, особам, визначеним пунктами 7, 11 - 14 частини другої статтi 7 цього Закону, без оплати такої допомоги з боку її отримувача та у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України;

(частину першу статтi 13 доповнено пунктом 121 згiдно iз Законом України вiд 20.12.2019р. N 431-IX)

     13) позачергове працевлаштування за спецiальнiстю вiдповiдно до пiдготовки та висновкiв медико-соцiальної експертизи.

     Праця осiб з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни регулюється вiдповiдними нормами законодавства України про працю i соцiальний захист осiб з iнвалiднiстю;

     14) переважне право на залишення на роботi при скороченнi чисельностi чи штату працiвникiв у зв'язку iз змiнами в органiзацiї виробництва i працi та на працевлаштування у разi лiквiдацiї пiдприємств, установ, органiзацiй;

     15) виплата допомоги по тимчасовiй непрацездатностi працюючим особам з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни в розмiрi 100 процентiв середньої заробiтної плати незалежно вiд стажу роботи;

     16) виплата працюючим особам з iнвалiднiстю допомоги по тимчасовiй непрацездатностi до 4 мiсяцiв пiдряд або до 5 мiсяцiв протягом календарного року, а також допомоги по державному соцiальному страхуванню за весь перiод перебування в санаторiї з урахуванням проїзду туди i назад у разi, коли для лiкування не вистачає щорiчної i додаткової вiдпусток;

     17) використання чергової щорiчної вiдпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової вiдпустки iз збереженням заробiтної плати строком 14 календарних днiв на рiк;

(пункт 17 статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.05.2015р. N 426-VIII)

     18) позачергове забезпечення житлом осiб, якi потребують полiпшення житлових умов, у тому числi за рахунок жилої площi, що передається мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади, пiдприємствами та органiзацiями у розпорядження мiсцевих рад та державних адмiнiстрацiй. Особи, зазначенi в цiй статтi, забезпечуються жилою площею протягом двох рокiв з дня взяття на квартирний облiк, а особи з iнвалiднiстю I групи з числа учасникiв бойових дiй на територiї iнших країн - протягом року.

(абзац перший пункту 18 частини першої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     Органи виконавчої влади, виконавчi комiтети мiсцевих рад зобов'язанi подавати допомогу особам з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни у будiвництвi iндивiдуальних жилих будинкiв. Земельнi дiлянки для iндивiдуального житлового будiвництва, садiвництва i городництва вiдводяться зазначеним особам у першочерговому порядку;

(абзац другий пункту 18 частини першої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 22.12.95р. N 488/95-ВР, вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     19) одержання позики на будiвництво, реконструкцiю або капiтальний ремонт жилих будинкiв i подвiрних будiвель, приєднання їх до iнженерних мереж, комунiкацiй, а також позики на будiвництво або придбання дачних будинкiв i благоустрiй садових дiлянок з погашенням її протягом 10 рокiв починаючи з п'ятого року пiсля закiнчення будiвництва. Зазначенi позики надаються в порядку, який визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України;

(пункт 19 частини першої статтi 13 в редакцiї Закону України вiд 13.01.2005р. N 2344-IV)

     20) першочергове право на вступ до житлово-будiвельних (житлових) кооперативiв, кооперативiв по будiвництву та експлуатацiї колективних гаражiв, стоянок для транспортних засобiв та їх технiчне обслуговування, до садiвницьких товариств, на придбання матерiалiв для iндивiдуального будiвництва i садових будинкiв. Гаражi, стоянки для транспортних засобiв осiб з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни, якi мають медичнi показання на забезпечення транспортом, як правило, споруджуються поблизу будинкiв;

     21) особам з iнвалiднiстю I i II груп надається право безплатного проїзду один раз на рiк (туди i назад) залiзничним, водним, повiтряним або мiжмiським автомобiльним транспортом, а особам, якi супроводжують осiб з iнвалiднiстю I групи (не бiльше одного супроводжуючого), - 50-процентна знижка вартостi проїзду один раз на рiк (туди i назад) зазначеними видами транспорту.

     Особам з iнвалiднiстю III групи надається право безплатного проїзду один раз на два роки (туди i назад) залiзничним, водним, повiтряним або мiжмiським автомобiльним транспортом незалежно вiд наявностi залiзничного сполучення або проїзду один раз на рiк (туди i назад) зазначеними видами транспорту з 50-процентною знижкою вартостi проїзду.

(абзац перший пункту 21 частини першої статтi 13 замiнено абзацами першим та другим згiдно iз Законом України вiд 10.09.2004р. N 2010-IV, у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третiм)

     Особам з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни та особам, якi супроводжують у поїздках осiб з iнвалiднiстю I групи (не бiльше одного супроводжуючого), надається право користування мiжмiським транспортом зазначених видiв у перiод з 1 жовтня по 15 травня з 50-процентною знижкою вартостi проїзду без обмеження кiлькостi поїздок;

(пункт 21 частини першої статтi 13 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 22.12.95р. N 488/95-ВР)

     22) позачергове безоплатне забезпечення автомобiлем (за наявностi медичних показань для забезпечення автомобiлем) на термiн експлуатацiї до десяти рокiв (з наступною замiною на новий), виплата компенсацiї на бензин (пальне), ремонт, технiчне обслуговування автомобiлiв або на транспортне обслуговування в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Особи з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни з числа осiб, якi брали безпосередню участь у бойових дiях пiд час Другої свiтової вiйни, за наявностi медичних показань для забезпечення автомобiлем, безоплатно забезпечуються автомобiлем першочергово iз числа позачерговикiв у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України;

(пункт 22 частини першої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.95р. N 488/95-ВР, в редакцiї Законiв України вiд 13.01.2005р. N 2344-IV, вiд 15.12.2009р. N 1760-VI, вiд 11.05.2010р. N 2171-VI)

     23) зi сплати податкiв, зборiв, мита та iнших платежiв до бюджету вiдповiдно до податкового та митного законодавства;

(пункт 23 частини першої статтi 13 втратив чиннiсть в частинi звiльнення вiд сплати ввiзного мита, митних та акцизних зборiв i податку на добавлену вартiсть з товарiв, що ввозяться (пересилаються) на митну територiю України, згiдно iз Законом України вiд 17.12.96р. N 608/96-ВР)
(пункт 23 частини першої статтi 13 втратив чиннiсть з 01.01.96р. в частинi звiльнення вiд сплати ввiзного мита, митних та акцизних зборiв i податку на добавлену вартiсть з пiдакцизних товарiв, що iмпортуються, згiдно iз Законом України вiд 22.12.95р. N 498/95-ВР)
(пункт 23 частини першої статтi 13 у редакцiї Закону України вiд 02.12.2010р. N 2756-VI)

     24) звiльнення вiд орендної плати за нежилi примiщення, що орендуються особами з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни пiд гаражi для спецiальних засобiв пересування (автомобiлiв, мотоколясок, велоколясок тощо) та безплатне надання для цих засобiв гаражiв-стоянок незалежно вiд їх форми власностi;

(пункт 24 частини першої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.95р. N 488/95-ВР)

     25) позачергове обслуговування закладами та установами, що надають соцiальнi послуги з догляду. У разi неможливостi здiйснення такого обслуговування закладами соцiального захисту населення вiдшкодовуються витрати, пов'язанi з доглядом за цiєю особою з iнвалiднiстю, в порядку i розмiрах, встановлених чинним законодавством;

(пункт 25 частини першої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 19.12.2017р. N 2249-VIII, вiд 17.01.2019р. N 2671-VIII)

     26) позачергове обслуговування пiдприємствами, установами, органiзацiями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства, мiжмiського транспорту;

     27) право на позачергове забезпечення продовольчими товарами полiпшеного асортименту та промисловими товарами пiдвищеного попиту згiдно з перелiком та нормами, що встановлюються Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласними, Київською та Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями;

(абзац перший пункту 27 статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     Для продажу цих товарiв створюються спецiальнi салони-магазини, секцiї, вiддiли та iншi види пiльгового торговельного обслуговування. Продаж товарiв здiйснюється за соцiально доступними цiнами за перелiком, визначеним Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Магазини, секцiї, вiддiли та iншi торговельнi пiдприємства, що обслуговують осiб з iнвалiднiстю та ветеранiв вiйни, звiльняються вiд сплати податку на добавлену вартiсть;

(частину першу статтi 13 доповнено пунктом 27 згiдно iз Законом України вiд 22.12.95р. N 488/95-ВР)

     28) право на державну цiльову пiдтримку для здобуття ними та їх дiтьми професiйної (професiйно-технiчної), фахової передвищої та вищої освiти у державних та комунальних закладах освiти, передбачену статтею 12 цього Закону для учасникiв бойових дiй та їх дiтей.

(частину першу статтi 13 доповнено пунктом 28 згiдно iз Законом України вiд 27.02.2018р. N 2300-VIII, пункт 28 частини першої статтi 13 у редакцiї Закону України вiд 06.06.2019р. N 2745-VIII)

     Пiльги щодо плати за житло, комунальнi послуги та паливо, передбаченi пунктами 4 - 6 цiєї статтi, надаються особам з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни та членам їх сiмей, якi проживають разом з ними, незалежно вiд виду житла чи форми власностi на нього;

(частина друга статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.95р. N 488/95-ВР)

     Площа житла, на яку нараховується 100-процентна знижка плати, передбачена пунктами 4 i 5 частини першої цiєї статтi, визначається в максимально можливому розмiрi в межах загальної площi житлового примiщення (будинку) згiдно з нормами користування (споживання), встановленими цими пунктами, незалежно вiд наявностi в складi сiм'ї осiб, якi не мають права на знижку плати. Якщо в складi сiм'ї є особи, якi мають право на знижку плати в розмiрi, меншому нiж 100 процентiв, спочатку обчислюється в максимально можливому розмiрi 100-процентна вiдповiдна знижка плати.

(статтю 13 доповнено новою частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 04.07.2002р. N 52-IV, у зв'язку з цим частини третю i четверту вважати вiдповiдно частинами четвертою i п'ятою)

     Особам з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни пенсiї або щомiсячне довiчне грошове утримання чи державна соцiальна допомога, що виплачується замiсть пенсiї, пiдвищуються: особам з iнвалiднiстю I групи - у розмiрi 50 процентiв прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть, II групи - 40 процентiв прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть, III групи - 30 процентiв прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть.

(частина четверта статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.11.95р. N 458/95-ВР, вiд 22.12.95р. N 488/95-ВР, вiд 18.11.2004р. N 2212-IV, в редакцiї Закону України вiд 05.10.2005р. N 2939-IV)

     Щорiчно до 5 травня особам з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни виплачується разова грошова допомога у розмiрах, якi визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України.

(статтю 13 доповнено частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 25.12.98р. N 367-XIV, частина п'ята статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 20.12.2005р. N 3235-IV, вiд 19.12.2006р. N 489-V, Рiшенням Конституцiйного Суду України вiд 09.07.2007р. N 6-рп/2007, у редакцiї Закону України вiд 28.12.2007р. N 107-VI)

     Особам з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни II i III груп з числа учасникiв бойових дiй у перiод Другої свiтової вiйни, яким виповнилося 85 рокiв i бiльше, надаються пiльги, передбаченi цiєю статтею для осiб з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни I групи.

(статтю 13 доповнено частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 18.09.2012р. N 5279-VI, частина шоста статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.05.2013р. N 285-VII)

     Особам, зазначеним у пунктах 11 - 15 частини другої статтi 7 цього Закону, за рахунок коштiв державного бюджету призначається i виплачується одноразова грошова допомога у зв'язку з встановленням iнвалiдностi у розмiрi, визначеному пiдпунктом "б" пункту 1 статтi 162 Закону України "Про соцiальний i правовий захист вiйськовослужбовцiв та членiв їх сiмей". Якщо особа у зв'язку з встановленням iнвалiдностi одночасно має право на отримання одноразової грошової допомоги, передбаченої цiєю частиною, та одноразової грошової допомоги вiдповiдно до iнших законiв України, виплата грошових сум здiйснюється за однiєю з пiдстав за вибором такої особи. Порядок призначення i виплати одноразової грошової допомоги визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(статтю 13 доповнено частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 03.11.2015р. N 735-VIII, положення частини сьомої статтi 13 поширюються на осiб, якi визнанi iнвалiдами до набрання чинностi Законом України вiд 03.11.2015р. N 735-VIII, частина сьома статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.09.2020р. N 912-IX)

     Стаття 14. Пiльги для учасникiв вiйни

     Учасникам вiйни (статтi 8, 9) надаються такi пiльги:

     1) безплатне одержання лiкiв, лiкарських засобiв, iмунобiологiчних препаратiв та виробiв медичного призначення за рецептами лiкарiв;

(пункт 1 частини першої статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.01.2005р. N 2344-IV)

     2) безплатне першочергове зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцiнних металiв);

     3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лiкуванням або одержання компенсацiї вартостi самостiйного санаторно-курортного лiкування. Порядок надання путiвок, розмiр та порядок виплати компенсацiї вартостi самостiйного санаторно-курортного лiкування визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України;

(пункт 3 частини першої статтi 14 у редакцiї Закону України вiд 28.12.2007р. N 107-VI)

     4) 50-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площi житла на кожну особу, яка постiйно проживає у житловому примiщеннi (будинку) i має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сiм'ю);

(пункт 4 частини першої статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.95р. N 488/95-ВР, у редакцiї Закону України вiд 04.07.2002р. N 52-IV)

     5) 50-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергiєю та iншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середнiх норм споживання.

(абзац перший пункту 5 частини першої статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.09.2005р. N 2878-IV)

     Площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за опалення становить 21 кв. метр опалювальної площi на кожну особу, яка постiйно проживає у житловому примiщеннi (будинку) i має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сiм'ю.

     Для сiмей, що складаються лише з непрацездатних осiб, надається 50-процентна знижка за користування газом для опалювання житла на подвiйний розмiр нормативної опалювальної площi (42 кв. метри на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 кв. метр на сiм'ю);

(пункт 5 частини першої статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.95р. N 488/95-ВР, у редакцiї Закону України вiд 04.07.2002р. N 52-IV)

     6) 50-процентна знижка вартостi палива, в тому числi рiдкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осiб, якi проживають у будинках, що не мають центрального опалення;

     7) пункт 7 частини першої статтi 14 виключено

(пункт 7 частини першої статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.95р. N 488/95-ВР, в редакцiї Закону України вiд 13.01.2005р. N 2344-IV, виключено згiдно iз Законом України вiд 28.12.2014р. N 76-VIII)

     8) користування при виходi на пенсiю (незалежно вiд часу виходу на пенсiю) чи змiнi мiсця роботи полiклiнiками та госпiталями, до яких вони були прикрiпленi за попереднiм мiсцем роботи;

(пункт 8 частини першої статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.95р. N 488/95-ВР)

     9) щорiчне медичне обстеження i диспансеризацiя iз залученням необхiдних спецiалiстiв;

     10) першочергове обслуговування в лiкувально-профiлактичних закладах, аптеках та першочергова госпiталiзацiя;

     11) виплата допомоги по тимчасовiй непрацездатностi в розмiрi 100 процентiв середньої заробiтної плати незалежно вiд стажу роботи;

     12) використання чергової вiдпустки у зручний для них час; одержання додаткової вiдпустки без збереження заробiтної плати строком до двох тижнiв на рiк;

     13) першочергове забезпечення жилою площею осiб, якi потребують полiпшення житлових умов, та першочергове вiдведення земельних дiлянок для iндивiдуального житлового будiвництва, садiвництва i городництва, першочерговий ремонт жилих будинкiв i квартир цих осiб та забезпечення їх паливом;

     14) одержання позики на будiвництво, реконструкцiю або капiтальний ремонт жилих будинкiв i подвiрних будiвель, приєднання їх до iнженерних мереж, комунiкацiй, а також позики на будiвництво або придбання дачних будинкiв i благоустрiй садових дiлянок з погашенням її протягом 10 рокiв починаючи з п'ятого року пiсля закiнчення будiвництва. Зазначенi позики надаються в порядку, який визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України;

(пункт 14 частини першої статтi 14 в редакцiї Закону України вiд 13.01.2005р. N 2344-IV)

     15) першочергове право на вступ до житлово-будiвельних (житлових) кооперативiв, кооперативiв по будiвництву та експлуатацiї колективних гаражiв, до садiвницьких товариств, на придбання матерiалiв для iндивiдуального будiвництва i садових будинкiв, технiчне обслуговування та забезпечення стоянками транспортних засобiв;

     16) пункт 16 частини першої статтi 14 виключено

(пункт 16 частини першої статтi 14 виключено згiдно iз Законом України вiд 28.12.2014р. N 76-VIII)

     17) зi сплати податкiв, зборiв, мита та iнших платежiв до бюджету вiдповiдно до податкового та митного законодавства;

(пункт 17 частини першої статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.95р. N 488/95-ВР, у редакцiї Закону України вiд 02.12.2010р. N 2756-VI)

     18) позачергове користування всiма послугами зв'язку та позачергове встановлення телефонiв (оплата у розмiрi 20 процентiв вiд тарифiв вартостi основних та 50 процентiв - додаткових робiт). Абонементна плата за користування телефоном встановлюється у розмiрi 50 процентiв вiд затверджених тарифiв.

     Порядок користування послугами та оплати за встановлення квартирних телефонiв визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     19) першочергове обслуговування пiдприємствами, установами та органiзацiями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства, мiжмiського транспорту;

     20) позачергове обслуговування закладами та установами, що надають соцiальнi послуги з догляду. У разi неможливостi здiйснення такого обслуговування закладами соцiального захисту населення вiдшкодовуються витрати, пов'язанi з доглядом за учасником вiйни, в порядку i розмiрах, що визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(пункт 20 частини першої статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.01.2019р. N 2671-VIII)

     Пiльги щодо плати за житло, комунальнi послуги та паливо, передбаченi пунктами 4-6 цiєї статтi, надаються учасникам вiйни та членам їх сiмей, що проживають разом з ними, незалежно вiд виду житла чи форми власностi на нього.

(частина друга статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.95р. N 488/95-ВР)

     Площа житла, на яку нараховується 50-процентна знижка плати, передбачена пунктами 4 i 5 частини першої цiєї статтi, визначається в максимально можливому розмiрi в межах загальної площi житлового примiщення (будинку) згiдно з нормами користування (споживання), встановленими цими пунктами, незалежно вiд наявностi в складi сiм'ї осiб, якi не мають права на знижку плати.

(статтю 14 доповнено новою частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 04.07.2002р. N 52-IV, у зв'язку з цим частини третю i четверту вважати вiдповiдно частинами четвертою i п'ятою)

     Учасникам вiйни, нагородженим орденами i медалями колишнього Союзу РСР за самовiддану працю i бездоганну вiйськову службу в тилу в роки Другої свiтової вiйни, пенсiї або щомiсячне довiчне грошове утримання чи державна соцiальна допомога, що виплачується замiсть пенсiї, пiдвищуються на 15 процентiв прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть, iншим учасникам вiйни - на 10 процентiв прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть.

(частина четверта статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.11.95р. N 458/95-ВР, вiд 22.12.95р. N 488/95-ВР, вiд 18.11.2004р. N 2212-IV, в редакцiї Закону України вiд 05.10.2005р. N 2939-IV)

     Щорiчно до 5 травня учасникам вiйни, нагородженим орденами i медалями колишнього Союзу РСР за самовiддану працю та бездоганну вiйськову службу в тилу в роки Другої свiтової вiйни, та iншим учасникам вiйни виплачується разова грошова допомога у розмiрах, якi визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України.

(статтю 14 доповнено частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 25.12.98р. N 367-XIV, частина п'ята статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 20.12.2005р. N 3235-IV, вiд 19.12.2006р. N 489-V, Рiшенням Конституцiйного Суду України вiд 09.07.2007р. N 6-рп/2007, у редакцiї Закону України вiд 28.12.2007р. N 107-VI)

     Установити, що пiльги, передбаченi пунктами 1, 2, 4, 5, 6 та 18 частини першої цiєї статтi, надаються за умови, якщо розмiр середньомiсячного сукупного доходу сiм'ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(статтю 14 доповнено частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 28.12.2014р. N 76-VIII)

     Стаття 15. Пiльги особам, на яких поширюється чиннiсть цього Закону

     Особам, на яких поширюється чиннiсть цього Закону (стаття 10), надаються такi пiльги:

     1) безплатне одержання лiкiв, лiкарських засобiв, iмунобiологiчних препаратiв та виробiв медичного призначення за рецептами лiкарiв;

(пункт 1 частини першої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.01.2005р. N 2344-IV)

     2) безплатне першочергове зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцiнних металiв);

     3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лiкуванням або одержання компенсацiї вартостi самостiйного санаторно-курортного лiкування. Порядок надання путiвок, розмiр та порядок виплати компенсацiї вартостi самостiйного санаторно-курортного лiкування визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України;

(пункт 3 частини першої статтi 15 у редакцiї Закону України вiд 28.12.2007р. N 107-VI)

     4) 50-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площi житла на кожну особу, яка постiйно проживає у житловому примiщеннi (будинку) i має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сiм'ю);

(пункт 4 частини першої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.95р. N 488/95-ВР, у редакцiї Закону України вiд 04.07.2002р. N 52-IV)

     5) 50-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергiєю та iншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середнiх норм споживання.

(абзац перший пункту 5 частини першої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.09.2005р. N 2878-IV)

     Площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за опалення становить 21 кв. метр опалювальної площi на кожну особу, яка постiйно проживає у житловому примiщеннi (будинку) i має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сiм'ю.

     Для сiмей, що складаються лише з непрацездатних осiб, надається 50-процентна знижка за користування газом для опалювання житла на подвiйний розмiр нормативної опалювальної площi (42 кв. метри на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 кв. метр на сiм'ю);

(пункт 5 частини першої статтi 15 iз змiнам, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.95р. N 488/95-ВР, у редакцiї Закону України вiд 04.07.2002р. N 52-IV)

     6) 50-процентна знижка вартостi палива, в тому числi рiдкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осiб, якi проживають у будинках, що не мають центрального опалення;

     7) пункт 7 частини першої статтi 15 виключено

(пункт 7 частини першої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.95р. N 488/95-ВР, в редакцiї Закону України вiд 13.01.2005р. N 2344-IV, виключено згiдно iз Законом України вiд 28.12.2014р. N 76-VIII)

     8) позачерговий безплатний капiтальний ремонт власних жилих будинкiв i першочерговий поточний ремонт жилих будинкiв i квартир;

     9) користування при виходi на пенсiю (незалежно вiд часу виходу на пенсiю) чи змiнi мiсця роботи полiклiнiками та госпiталями, до яких вони були прикрiпленi за попереднiм мiсцем роботи;

(пункт 9 частини першої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.95р. N 488/95-ВР)

     10) щорiчне медичне обстеження i диспансеризацiя iз залученням необхiдних спецiалiстiв;

     11) першочергове обслуговування в лiкувально-профiлактичних закладах, аптеках та першочергова госпiталiзацiя;

     12) виплата допомоги по тимчасовiй непрацездатностi в розмiрi 100 процентiв середньої заробiтної плати незалежно вiд стажу роботи;

     13) використання чергової щорiчної вiдпустки у зручний для них час; одержання додаткової вiдпустки без збереження заробiтної плати строком до двох тижнiв на рiк;

     14) переважне право на залишення на роботi при скороченнi чисельностi чи штату працiвникiв у зв'язку iз змiнами в органiзацiї виробництва i працi та на працевлаштування в разi лiквiдацiї пiдприємства, установи, органiзацiї;

     15) позачергове забезпечення жилою площею осiб, якi потребують полiпшення житлових умов, у тому числi за рахунок жилої площi, що передається мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади, пiдприємствами та органiзацiями у розпорядження мiсцевих рад та державних адмiнiстрацiй. Особи, зазначенi в цiй статтi, забезпечуються жилою площею протягом двох рокiв з дня взяття на квартирний облiк.

(абзац перший пункту 15 частини першої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     Органи виконавчої влади, виконавчi комiтети мiсцевих рад зобов'язанi подавати допомогу особам з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни i сiм'ям загиблих вiйськовослужбовцiв у будiвництвi iндивiдуальних жилих будинкiв. Земельнi дiлянки для iндивiдуального житлового будiвництва, садiвництва i городництва вiдводяться зазначеним особам у першочерговому порядку;

(абзац другий пункту 15 частини першої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 22.12.95р. N 488/95-ВР, вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     16) одержання позики на будiвництво, реконструкцiю або капiтальний ремонт жилих будинкiв i подвiрних будiвель, приєднання їх до iнженерних мереж, комунiкацiй, а також позики на будiвництво або придбання дачних будинкiв i благоустрiй садових дiлянок з погашенням її протягом 10 рокiв починаючи з п'ятого року пiсля закiнчення будiвництва. Зазначенi позики надаються в порядку, який визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України;

(пункт 16 частини першої статтi 15 в редакцiї Закону України вiд 13.01.2005р. N 2344-IV)

     17) першочергове право на вступ до житлово-будiвельних (житлових) кооперативiв, кооперативiв по будiвництву та експлуатацiї колективних гаражiв, до садiвницьких товариств, на придбання матерiалiв для iндивiдуального будiвництва i садових будинкiв, технiчне обслуговування та забезпечення стоянками транспортних засобiв;

     18) пункт 18 частини першої статтi 15 виключено

(пункт 18 частини першої статтi 15 виключено згiдно iз Законом України вiд 28.12.2014р. N 76-VIII)

     19) зi сплати податкiв, зборiв, мита та iнших платежiв до бюджету вiдповiдно до податкового та митного законодавства;

(пункт 19 частини першої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.95р. N 488/95-ВР, у редакцiї Закону України вiд 02.12.2010р. N 2756-VI)

     20) позачергове користування всiма послугами зв'язку та позачергове встановлення на пiльгових умовах квартирних телефонiв (оплата у розмiрi 20 процентiв вiд тарифiв вартостi основних та 50 процентiв - додаткових робiт). Абонементна плата за користування телефоном встановлюється у розмiрi 50 процентiв вiд затверджених тарифiв.

     Порядок користування послугами зв'язку та оплати за встановлення квартирних телефонiв визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     21) першочергове обслуговування пiдприємствами, установами та органiзацiями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства, мiжмiського транспорту;

     22) позачергове обслуговування закладами та установами, що надають соцiальнi послуги з догляду. У разi неможливостi здiйснення такого обслуговування закладами соцiального захисту населення вiдшкодовуються витрати, пов'язанi з доглядом за ветераном вiйни, в порядку i розмiрах, що визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України;

(пункт 22 частини першої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.01.2019р. N 2671-VIII)

     23) вступ поза конкурсом до державних та комунальних закладiв вищої та фахової передвищої освiти на спецiальностi, пiдготовка за якими здiйснюється за рахунок коштiв вiдповiдно державного та мiсцевих бюджетiв.

(частину першу статтi 15 доповнено пунктом 23 згiдно iз Законом України вiд 14.07.99р. N 944-XIV, пункт 23 частини першої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2745-VIII)

     Пiльги щодо плати за житло, комунальнi послуги та паливо, передбаченi пунктами 4-6 цiєї статтi, надаються особам, на яких поширюється чиннiсть цього Закону, та членам їх сiмей, якi проживають разом з ними, незалежно вiд виду житла чи форми власностi на нього.

(частина друга статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.95р. N 488/95-ВР)

     Площа житла, на яку нараховується 50-процентна знижка плати, передбачена пунктами 4 i 5 частини першої цiєї статтi, визначається в максимально можливому розмiрi в межах загальної площi житлового примiщення (будинку) згiдно з нормами користування (споживання), встановленими цими пунктами, незалежно вiд наявностi в складi сiм'ї осiб, якi не мають права на знижку плати.

(статтю 15 доповнено новою частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 04.07.2002р. N 52-IV, у зв'язку з цим частини третю i четверту вважати вiдповiдно частинами четвертою i п'ятою)

     Членам сiмей, зазначеним у пунктi 1 статтi 10 цього Закону, а також дружинам (чоловiкам) померлих осiб з iнвалiднiстю внаслiдок Другої свiтової вiйни, якi не одружилися вдруге, пенсiї або щомiсячне довiчне грошове утримання чи державна соцiальна допомога, що виплачується замiсть пенсiї, пiдвищуються на 25 процентiв прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть. Дружинам (чоловiкам) померлих учасникiв вiйни i бойових дiй, партизанiв i пiдпiльникiв, визнаних за життя особами з iнвалiднiстю вiд загального захворювання, трудового калiцтва та з iнших причин, якi не одружилися вдруге, пенсiї або щомiсячне довiчне грошове утримання чи державна соцiальна допомога, що виплачується замiсть пенсiї, пiдвищуються на 10 процентiв прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть.

(частина четверта статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.11.95р. N 458/95-ВР, вiд 22.12.95р. N 488/95-ВР, вiд 18.11.2004р. N 2212-IV, в редакцiї Закону України вiд 05.10.2005р. N 2939-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.12.2017р. N 2249-VIII)

     Щорiчно до 5 травня членам сiмей, зазначеним у пунктi 1 статтi 10 цього Закону, а також дружинам (чоловiкам) померлих осiб з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни, якi не одружилися вдруге, та дружинам (чоловiкам) померлих учасникiв бойових дiй, учасникiв вiйни, визнаних за життя особами з iнвалiднiстю вiд загального захворювання, трудового калiцтва та з iнших причин, якi не одружилися вдруге, виплачується разова грошова допомога у розмiрах, якi визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України.

(статтю 15 доповнено частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 25.12.98р. N 367-XIV, частина п'ята статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 20.12.2005р. N 3235-IV, вiд 19.12.2006р. N 489-V, Рiшенням Конституцiйного Суду України вiд 09.07.2007р. N 6-рп/2007, у редакцiї Закону України вiд 28.12.2007р. N 107-VI)

     Пiльга щодо вступу до закладiв вищої та фахової передвищої освiти, передбачена пунктом 23 цiєї статтi, надається зазначеним у пунктi 1 статтi 10 цього Закону дiтям учасникiв бойових дiй на територiї iнших держав, якi загинули (пропали безвiсти) або померли внаслiдок поранення, контузiї чи калiцтва, одержаних пiд час воєнних дiй та конфлiктiв на територiї iнших держав, а також внаслiдок захворювання, пов'язаного з перебуванням на територiї iнших держав пiд час цих дiй та конфлiктiв.

(статтю 15 доповнено частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 14.07.99р. N 944-XIV, частина шоста статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2745-VIII)

     Членам сiмей осiб, зазначених в абзацах четвертому - восьмому пункту 1 статтi 10 цього Закону, за рахунок коштiв державного бюджету призначається i виплачується одноразова грошова допомога у зв'язку iз загибеллю (смертю) члена сiм'ї у розмiрi, визначеному пiдпунктом "а" пункту 1 статтi 162 Закону України "Про соцiальний i правовий захист вiйськовослужбовцiв та членiв їх сiмей". Якщо особа у зв'язку iз загибеллю (смертю) члена сiм'ї одночасно має право на отримання одноразової грошової допомоги, передбаченої цiєю частиною, та одноразової грошової допомоги вiдповiдно до iнших законiв України, виплата грошових сум здiйснюється за однiєю з пiдстав за вибором такої особи. Порядок призначення i виплати одноразової грошової допомоги визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(статтю 15 доповнено новою частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 03.11.2015р. N 735-VIII, у зв'язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою, положення частини сьомої статтi 15 поширюються на членiв сiмей осiб, якi загинули (померли) до набрання чинностi Законом України вiд 03.11.2015р. N 735-VIII)

     Частину восьму статтi 15 виключено

(статтю 15 доповнено частиною восьмою згiдно iз Законом України вiд 28.12.2014р. N 76-VIII)
(частину восьму статтi 15 виключено згiдно iз Законом України вiд 13.04.2017р. N 2014-VIII)

     Частину дев'яту статтi 15 виключено

(статтю 15 доповнено частиною дев'ятою згiдно iз Законом України вiд 02.02.2016р. N 967-VIII, частину дев'яту статтi 15 виключено згiдно iз Законом України вiд 13.04.2017р. N 2014-VIII)

     Органи державної влади та органи мiсцевого самоврядування, у пiдпорядкуваннi яких перебувають державнi i комунальнi заклади дошкiльної, загальної середньої, професiйної (професiйно-технiчної) чи фахової передвищої освiти, забезпечують безкоштовним харчуванням дiтей, на яких поширюється чиннiсть цього Закону.

(статтю 15 доповнено частиною десятою згiдно iз Законом України вiд 05.11.2020р. N 978-IX)

     Стаття 16. Пiльги для осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною

     Особам, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною (стаття 11), надаються такi пiльги:

     1) надбавки до пенсiй або щомiсячного довiчного грошового утримання чи державної соцiальної допомоги, що виплачується замiсть пенсiї, якi вони отримують, у розмiрi 70 процентiв прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть, разова грошова допомога у розмiрi, який визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України, яка виплачується щорiчно до 5 травня;

(пункт 1 статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.11.95р. N 458/95-ВР, вiд 22.12.95р. N 488/95-ВР, вiд 25.12.98р. N 367-XIV, вiд 18.11.2004р. N 2212-IV, в редакцiї Закону України вiд 05.10.2005р. N 2939-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 28.12.2007р. N 107-VI)

     2) зi сплати податкiв, зборiв, мита та iнших платежiв до бюджету вiдповiдно до податкового та митного законодавства;

(пункт 2 статтi 16 втратив чиннiсть в частинi звiльнення вiд сплати ввiзного мита, митних та акцизних зборiв i податку на добавлену вартiсть з товарiв, що ввозяться (пересилаються) на митну територiю України, згiдно iз Законом України вiд 17.12.96р. N 608/96-ВР)
(пункт 2 статтi 16 втратив чиннiсть з 01.01.96р. в частинi звiльнення вiд сплати ввiзного мита, митних та акцизних зборiв i податку на добавлену вартiсть з пiдакцизних товарiв, що iмпортуються, згiдно iз Законом України вiд 22.12.95р. N 498/95-ВР)
(пункт 2 статтi 16 у редакцiї Закону України вiд 02.12.2010р. N 2756-VI)

     3) першочергове безплатне особисте i безплатне членiв сiм'ї (дружини (чоловiка) i дiтей вiком до 18 рокiв) обслуговування в амбулаторно-полiклiнiчних закладах усiх типiв та видiв, позачергова безплатна особиста i безплатна членiв сiм'ї (дружини (чоловiка) i дiтей вiком до 18 рокiв) госпiталiзацiя i лiкування у стацiонарах, госпiталях, лiкарнях, а також збереження безплатного обслуговування зазначених осiб у полiклiнiках та iнших медичних закладах, до яких вони були прикрiпленi у перiод роботи до виходу на пенсiю. Зазначенi пiльги зберiгаються за одним iз подружжя, що пережило, i дiтьми вiком до 18 рокiв;

     4) першочергове безплатне забезпечення лiками, лiкарськими засобами, iмунобiологiчними препаратами та виробами медичного призначення, що придбанi за рецептами лiкаря, доставка за його висновком лiкiв додому;

(пункт 4 частини першої статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.01.2005р. N 2344-IV)

     5) безплатне виготовлення i ремонт зубних протезiв (крiм виготовлених з дорогоцiнних металiв);

     6) безоплатне першочергове забезпечення санаторно-курортним лiкуванням. Порядок надання путiвок визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України;

(пункт 6 частини першої статтi 16 у редакцiї Закону України вiд 28.12.2007р. N 107-VI)
(пункт 6 частини першої статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 28.12.2014р. N 76-VIII)

     7) звiльнення передбачених цiєю статтею осiб i членiв їх сiмей, якi проживають разом з ними, вiд квартирної плати незалежно вiд форми власностi житлового фонду, вiд оплати комунальних послуг (водопостачання, каналiзацiя, газ, електроенергiя, гаряче водопостачання, центральне опалення, а в будинках, що не мають центрального опалення, - надання палива, придбаного у межах норм, установлених для продажу населенню, та iншi види комунальних послуг), вiд оплати скрапленого балонного газу для побутових потреб, вiд плати за користування домашнiм телефоном i позавiдомчою охоронною сигналiзацiєю житла незалежно вiд виду житлового фонду. Зазначенi пiльги зберiгаються за дружиною (чоловiком), батьками померлих осiб, нагороджених орденом Героїв Небесної Сотнi, Героїв Радянського Союзу, повних кавалерiв ордена Слави, осiб, нагороджених чотирма i бiльше медалями "За вiдвагу", а також Героїв Соцiалiстичної Працi незалежно вiд часу їх смертi;

(пункт 7 статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 22.12.95р. N 488/95-ВР, вiд 08.09.2005р. N 2878-IV, вiд 02.09.2014р. N 1661-VII)

     8) першочергове полiпшення житлових умов при наданнi житла у будинках державного, у тому числi вiдомчого, i громадського житлового фонду з наданням при цьому додаткової жилої площi до 20 квадратних метрiв;

     9) звiльнення вiд оплати послуг за оформлення документiв на право власностi на квартиру при її приватизацiї;

     10) безплатний капiтальний ремонт жилих будинкiв (квартир), що знаходяться у їх власностi, вiдповiдно до Положення про систему технiчного обслуговування, ремонту та реконструкцiї жилих будинкiв;

(пункт 10 статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.95р. N 488/95-ВР)

     101) одержання позики на будiвництво, реконструкцiю або капiтальний ремонт жилих будинкiв i подвiрних будiвель, приєднання їх до iнженерних мереж, комунiкацiй, а також позики на будiвництво або придбання дачних будинкiв i благоустрiй садових дiлянок з погашенням її протягом 10 рокiв починаючи з п'ятого року пiсля закiнчення будiвництва. Зазначенi позики надаються в порядку, який визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України;

(частину першу статтi 16 доповнено пунктом 101 згiдно iз Законом України вiд 13.01.2005р. N 2344-IV)

     11) першочерговий вiдпуск мiсцевих будiвельних матерiалiв на будiвництво iндивiдуальних жилих будинкiв i на капiтальний ремонт житла;

     12) позачергове користування всiма видами послуг зв'язку, позачергове i безплатне встановлення домашнiх телефонiв, позачергове i безплатне обладнання житла засобами позавiдомчої охоронної сигналiзацiї;

     13) першочергове придбання акцiй за їх номiнальною вартiстю на суму i за рахунок приватизацiйних майнових сертифiкатiв, виданих Герою Радянського Союзу, повному кавалеру ордена Слави, особi, нагородженiй чотирма i бiльше медалями "За вiдвагу", Герою Соцiалiстичної Працi, членам їх сiмей, якi проживають разом з ними;

(пункт 13 статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.95р. N 488/95-ВР)

     14) першочергове придбання за рахунок власних коштiв акцiй за їх номiнальною вартiстю на половину суми виданих зазначеним в цiй статтi особам i членам їх сiмей, що спiльно проживають з ними, приватизацiйних майнових сертифiкатiв;

     15) пункт 15 частини першої статтi 16 виключено

(пункт 15 частини першої статтi 16 виключено згiдно iз Законом України вiд 28.12.2014р. N 76-VIII)

     16) пункт 16 частини першої статтi 16 виключено

(пункт 16 частини першої статтi 16 в редакцiї Закону України вiд 13.01.2005р. N 2344-IV, пункт 16 частини першої статтi 16 виключено згiдно iз Законом України вiд 28.12.2014р. N 76-VIII)

     17) позачергове придбання квиткiв на всi види залiзничного, водного, повiтряного i автомобiльного транспорту;

     18) щомiсячна виплата грошової компенсацiї витрат на автомобiльне паливо з розрахунку 50 лiтрiв високооктанового бензину на мiсяць вiдповiдно до дiючих цiн на паливо за наявностi особистого транспортного засобу;

(пункт 18 статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.95р. N 488/95-ВР)

     19) позачергове користування усiма видами послуг пiдприємств торговельно-побутового обслуговування, при вiдвiдуваннi культурно-видовищних i спортивно-оздоровчих закладiв;

     20) переважне право на залишення на роботi при скороченнi чисельностi чи штату працiвникiв незалежно вiд часу роботи на даному пiдприємствi, в установi чи органiзацiї, першочергове працевлаштування при лiквiдацiї пiдприємства, установи чи органiзацiї;

     21) безплатне навчання i перенавчання нових професiй за мiсцем роботи в учбових закладах системи державної пiдготовки i перепiдготовки кадрiв, а також у платних навчальних закладах i на курсах;

     22) надання зазначеним особам щорiчної оплачуваної вiдпустки, а також додаткової вiдпустки без збереження заробiтної плати термiном до трьох тижнiв на рiк у зручний для них час;

     23) безплатне поховання з вiйськовими почестями померлої (загиблої) особи, нагородженої орденом Героїв Небесної Сотнi, померлого (загиблого) Героя Радянського Союзу, повного кавалера ордена Слави, особи, нагородженої чотирма i бiльше медалями "За вiдвагу", Героя Соцiалiстичної Працi;

(пункт 23 статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 22.12.95р. N 488/95-ВР, вiд 02.09.2014р. N 1661-VII)

     24) спорудження на могилi померлого (загиблого) незалежно вiд часу смертi надгробка за встановленим Урядом України зразком. Додатковi витрати, пов'язанi iз змiною встановленого Урядом України зразка надгробка, оплачуються сiм'єю померлого (загиблого) чи органiзацiєю-спонсором;

(пункт 24 статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.95р. N 488/95-ВР)

     25) виплата дружинi (чоловiку) i дiтям вiком до 18 рокiв у разi смертi (загибелi) одноразової допомоги в розмiрi п'яти прожиткових мiнiмумiв, затверджених законом на день смертi (загибелi), у розрахунку на мiсяць на одну особу.

(пункт 25 статтi 16 у редакцiї Закону України вiд 21.11.2002р. N 231-IV)

     26) першочергове безоплатне забезпечення автомобiлем осiб з числа осiб з iнвалiднiстю (за наявностi медичних показань для забезпечення автомобiлем) на термiн експлуатацiї до десяти рокiв (з наступною замiною на новий), виплата компенсацiї на бензин (пальне), ремонт, технiчне обслуговування автомобiлiв або на транспортне обслуговування в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, незалежно вiд виплати компенсацiї, передбаченої пунктом 18 цiєї статтi.

(статтю 16 доповнено пунктом 26 згiдно iз Законом України вiд 11.05.2010р. N 2171-VI)

     Установити, що пiльги, передбаченi пунктами 4, 5, 7 та 12 цiєї статтi, надаються за умови, якщо розмiр середньомiсячного сукупного доходу сiм'ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(статтю 16 доповнено частиною другою згiдно iз Законом України вiд 28.12.2014р. N 76-VIII)

Роздiл III1
СТАТУС ПОСТРАЖДАЛИХ УЧАСНИКIВ РЕВОЛЮЦIЇ ГIДНОСТI, ПIЛЬГИ ТА ГАРАНТIЇ ЇХ СОЦIАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

     Стаття 161. Постраждалi учасники Революцiї Гiдностi

     Постраждалими учасниками Революцiї Гiдностi визнаються особи, якi на виконання Закону України "Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцiй громадського протесту та членам їх сiмей" включенi до перелiку осiб, якi пiд час участi в масових акцiях громадського протесту отримали тiлеснi ушкодження (тяжкi, середньої тяжкостi, легкi), але такi ушкодження не призвели до iнвалiдностi, та звернулися за медичною допомогою у перiод з 21 листопада 2013 року по 30 квiтня 2014 року.

     Порядок надання статусу постраждалого учасника Революцiї Гiдностi особам, зазначеним у частинi першiй цiєї статтi, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Особам, зазначеним у частинi першiй цiєї статтi, надаються пiльги та iншi соцiальнi гарантiї, встановленi статтею 12 цього Закону.

     Дiя цiєї статтi не поширюється на працiвникiв мiлiцiї, осiб, якi проходили службу в правоохоронних органах спецiального призначення, вiйськовослужбовцiв внутрiшнiх вiйськ, Збройних Сил України та iнших вiйськових формувань, якi отримали тiлеснi ушкодження (тяжкi, середньої тяжкостi, легкi) пiд час виконання службових обов'язкiв, пов'язаних з подiями Революцiї Гiдностi.

(Закон доповнено роздiлом III1 згiдно iз Законом України вiд 14.11.2017р. N 2203-VIII)

Роздiл IV
ЗАКЛЮЧНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 17. Фiнансування витрат, пов'язаних з введенням в дiю цього Закону

     Фiнансування витрат, пов'язаних з введенням в дiю цього Закону, здiйснюється за рахунок коштiв державного та мiсцевих бюджетiв.

     Пiдприємства i органiзацiї, якi видiляють благодiйнi кошти на потреби соцiального захисту ветеранiв вiйни, звiльняються вiд оподаткування їх виробничої дiяльностi на суму цiєї допомоги.

     Витрати на поховання ветеранiв вiйни, зазначених у цьому Законi, здiйснюються за рахунок коштiв державного бюджету у порядку, що встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Витрати, пов'язанi з наданням пiльг та соцiальних гарантiй особам, залученим до конфiденцiйного спiвробiтництва з розвiдувальними органами України i якi виконували свої завдання на тимчасово окупованiй територiї України, у районi проведення антитерористичної операцiї або здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї, або на iнших територiях, де в перiод виконання цих завдань велися бойовi дiї, здiйснюються за рахунок коштiв державного бюджету у порядку, що встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(статтю 17 доповнено новою частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 17.09.2020р. N 912-IX, у зв'язку з цим частини четверту i п'яту вважати вiдповiдно частинами п'ятою i шостою)

     Пiдприємства, установи i органiзацiї, де працювали ветерани вiйни, подають допомогу в органiзацiї та фiнансуваннi ритуальних послуг при похованнi ветеранiв.

     Могили ветеранiв є недоторканними i охороняються законом. Неповага до державних нагород, пам'ятникiв, обелiскiв, братнiх могил, могил ветеранiв вiйни карається за законом.

     Стаття 171. Виплата разової грошової допомоги

     Щорiчну виплату разової грошової допомоги до 5 травня в розмiрах, передбачених статтями 12 - 16 цього Закону, здiйснюють центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi соцiального захисту населення, через вiддiлення зв'язку або через установи банкiв (шляхом перерахування на особовий рахунок отримувача) пенсiонерам - за мiсцем отримання пенсiї, а особам, якi не є пенсiонерами, - за мiсцем їх проживання чи одержання грошового утримання.

(частина перша статтi 171 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, вiд 05.12.2019р. N 341-IX)

     Вiйськовослужбовцям, полiцейським, особам начальницького та рядового складу органiв внутрiшнiх справ України, особам начальницького i рядового складу Державної кримiнально-виконавчої служби України, якi проходять службу (крiм пенсiонерiв), виплата разової грошової допомоги здiйснюється шляхом перерахування коштiв органами працi та соцiального захисту населення на спецiальнi рахунки вiйськових частин, установ i органiзацiй за мiсцем їх служби.

(частина друга статтi 171 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 14.04.2009р. N 1254-VI, вiд 23.12.2015р. N 901-VIII)

     Особам, якi тримаються в установах виконання покарань i слiдчих iзоляторах (крiм пенсiонерiв), виплата разової грошової допомоги здiйснюється шляхом перерахування коштiв центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi соцiального захисту населення, на спецiальнi рахунки установ виконання покарань i слiдчих iзоляторiв.

(частина третя статтi 171 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 14.04.2009р. N 1254-VI, вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, вiд 05.12.2019р. N 341-IX)

     Особи, якi не отримали разової грошової допомоги до 5 травня, мають право звернутися за нею та отримати її до 30 вересня вiдповiдного року, в якому здiйснюється виплата допомоги.

     Громадянам, якi належать до кiлькох категорiй осiб згiдно з цим Законом, виплачується одна допомога - у бiльшому розмiрi.

     Разова грошова допомога не виплачується в разi смертi отримувача до 5 травня або набуття громадянином статусу згiдно iз статтями 6, 7, 9, 10, 11 цього Закону пiсля 5 травня вiдповiдного року, в якому здiйснюється виплата допомоги.

     Сума разової грошової допомоги, що належала особi згiдно з цим Законом i залишилася не одержаною у зв'язку з її смертю, не включається до складу спадщини i виплачується батькам, чоловiку (дружинi), дiтям особи, якiй передбачена виплата разової грошової допомоги, або родичам, що проживали разом з нею.

(Закон доповнено статтею 171 згiдно iз Законом України вiд 19.06.2003р. N 968-IV)

     Стаття 18. Посвiдчення та нагруднi знаки для осiб, на яких поширюється чиннiсть цього Закону

     Ветеранам вiйни вручаються посвiдчення та нагруднi знаки. Порядок виготовлення та видачi посвiдчень i знакiв встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України та мiжнародними договорами, в яких бере участь Україна.

(стаття 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.95р. N 488/95-ВР)

     Особам, зазначеним у частинi першiй статтi 161 цього Закону, видається посвiдчення "Постраждалий учасник Революцiї Гiдностi". Порядок виготовлення та видачi посвiдчень встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(статтю 18 доповнено частиною другою згiдно iз Законом України вiд 14.11.2017р. N 2203-VIII)

     Ветеранам вiйни, постраждалим учасникам Революцiї Гiдностi, якi мають право на одночасне отримання посвiдчення учасника бойових дiй, iнвалiда вiйни, учасника вiйни та постраждалого учасника Революцiї Гiдностi, видається лише одне посвiдчення за їхнiм вибором.

(статтю 18 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 14.11.2017р. N 2203-VIII)

     Учасникам бойових дiй, iнвалiдам вiйни, учасникам вiйни та постраждалим учасникам Революцiї Гiдностi, якi одночасно є особами, на яких поширюється чиннiсть цього Закону згiдно iз статтею 10 цього Закону, видається одне посвiдчення за їхнiм вибором, у якому робиться вiдмiтка про встановлення iншого правового статусу.

(статтю 18 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 14.11.2017р. N 2203-VIII)

     Стаття 19. Поширення чинностi цього Закону на громадян iнших держав

     Громадяни iнших держав, що перебували в складi колишнього Союзу РСР, якi є ветеранами вiйни, користуються всiма пiльгами i перевагами, передбаченими цим Законом, у разi переїзду на постiйне мiсце проживання в Україну.

     Стаття 20. Громадськi органiзацiї та iншi об'єднання ветеранiв вiйни

     Громадськi органiзацiї та iншi об'єднання ветеранiв вiйни в межах своїх повноважень сприяють розробленню рiшень органами законодавчої i виконавчої влади, представляють i захищають законнi iнтереси своїх членiв у державних органах i громадських органiзацiях, здiйснюють iншi повноваження, передбаченi законодавством України про об'єднання громадян.

     Центральнi та мiсцевi органи виконавчої влади, органи мiсцевого самоврядування, Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим у межах своєї компетенцiї надають ветеранським органiзацiям фiнансову пiдтримку, кредити з коштiв вiдповiдних бюджетiв, а також безплатно надають будинки, примiщення, обладнання та iнше майно, необхiдне для здiйснення їх статутних завдань. Ветеранськi органiзацiї звiльняються вiд плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергiєю та iншими послугами) в межах середнiх норм споживання (надання), телефоном у примiщеннях та будинках, якi вони займають.

(частина друга статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     Пiдприємства ветеранiв вiйни, на яких не менше нiж 60 процентiв вiд середньоспискової чисельностi працюючих становлять учасники бойових дiй та учасники вiйни, звiльняються вiд сплати податку на прибуток.

(стаття 20 у редакцiї Закону України вiд 22.12.95р. N 488/95-ВР)

     Стаття 21. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 14.10.2014р. N 1697-VII)

     Стаття 22. Оскарження рiшень пiдприємств, установ i органiзацiй, якi надають пiльги

     Рiшення пiдприємств, установ i органiзацiй, якi надають пiльги, можуть бути оскарженi до районної державної адмiнiстрацiї, виконавчого комiтету мiської ради або до районного (мiського) суду.

(частина перша статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     Ветерани вiйни та особи, на яких поширюється дiя цього Закону, отримують безоплатну правову допомогу щодо питань, пов'язаних з їх соцiальним захистом, а також звiльняються вiд судових витрат, пов'язаних з розглядом цих питань.

(частина друга статтi 22 у редакцiї Закону України вiд 06.11.2012р. N 5477-VI)
(стаття 22 у редакцiї Закону України вiд 22.12.95р. N 488/95-ВР)

     Стаття 23. Вiдповiдальнiсть посадових осiб i громадян

     Посадовi особи i громадяни, виннi в порушеннi законодавства про соцiальний захист ветеранiв вiйни та їх сiмей, несуть вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України.

Президент України Л.КРАВЧУК

м. Київ
22 жовтня 1993 року
N 3551-XII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.