ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про Нацiональну полiцiю"

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi законiв про працю України (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375):

     1) у частинi першiй статтi 43 слова "працiвником органу внутрiшнiх справ" замiнити словами "полiцейським i працiвником Нацiональної полiцiї";

     2) у частинi дев'ятiй статтi 252 слова "працiвникiв органiв внутрiшнiх справ" замiнити словами "полiцейських i працiвникiв Нацiональної полiцiї".

     2. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) у першому реченнi частини першої статтi 15 слова "органiв внутрiшнiх справ" виключити, а пiсля слiв "Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України" доповнити словом "полiцейськi";

     2) в абзацi першому частини другої статтi 140 слова "Мiнiстерством внутрiшнiх справ України" замiнити словами "уповноваженим пiдроздiлом Нацiональної полiцiї";

     3) у частинi першiй статтi 187:

     у пунктi 1 слова "органу внутрiшнiх справ" замiнити словами "органу Нацiональної полiцiї";

     у пунктi 2 слова "працiвникiв органу внутрiшнiх справ" замiнити словами "працiвникiв Нацiональної полiцiї";

     у пунктi 5 слова "в органi внутрiшнiх справ" замiнити словами "в органi Нацiональної полiцiї";

     4) в абзацi першому частини першої статей 190, 191 i 194 слова "дозвiл органiв внутрiшнiх справ" у всiх вiдмiнках замiнити словами "вiдповiдний документ дозвiльного характеру, виданий уповноваженим державним органом" у вiдповiдному вiдмiнку;

     5) в абзацi першому статтi 192 слова "в органах внутрiшнiх справ" замiнити словами "в уповноваженому органi Мiнiстерства внутрiшнiх справ України";

     6) в абзацi першому статтi 193 слова "органами внутрiшнiх справ анульовано дозвiл" замiнити словами "уповноваженим державним органом анульовано документ дозвiльного характеру";

     7) у пунктi 5 статтi 213 слова "органами внутрiшнiх справ" замiнити словами "органами Нацiональної полiцiї";

     8) у частинi другiй статтi 214 слова "органи внутрiшнiх справ" замiнити словами "органи Нацiональної полiцiї";

     9) у статтi 222:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 222. Органи Нацiональної полiцiї";

     у частинi першiй:

     слова "Органи внутрiшнiх справ (Нацiональна полiцiя)" замiнити словами "Органи Нацiональної полiцiї";

     пiсля слiв i цифр "(в частинi перевищення нормативiв вмiсту забруднюючих речовин у вiдпрацьованих газах транспортних засобiв)", "статтi 128 - 129" i "частини перша, друга i третя статтi 140" доповнити вiдповiдно словами i цифрами "частина перша статтi 44, стаття 441", "стаття 1321" i "статтi 148, 151", а слова i цифри "статтi 1892, 192, 194, 195" замiнити словами i цифрами "статтi 180, 1811, частина перша статтi 182, статтi 183, 184, 1892, 192, 194, 195";

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Вiд iменi органiв Нацiональної полiцiї розглядати справи про адмiнiстративнi правопорушення i накладати адмiнiстративнi стягнення мають право працiвники органiв i пiдроздiлiв Нацiональної полiцiї, якi мають спецiальнi звання, вiдповiдно до покладених на них повноважень";

     10) у частинi першiй i першому реченнi частини третьої статтi 264 слова "органiв внутрiшнiх справ" замiнити словами "органiв Нацiональної полiцiї";

     11) у частинi першiй статтi 2791 слова "пiдроздiлу Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху" замiнити словами "уповноваженого пiдроздiлу Нацiональної полiцiї";

     12) у статтi 2794:

     у частинi другiй слова "пiдроздiлу Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху" замiнити словами "уповноваженого пiдроздiлу Нацiональної полiцiї";

     у частинi третiй слова "пiдроздiлом Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху" замiнити словами "уповноваженим пiдроздiлом Нацiональної полiцiї", а слова "органiв внутрiшнiх справ" - словами "Нацiональної полiцiї";

     13) у частинi шостiй статтi 285 слова "органу внутрiшнiх справ" замiнити словами "Мiнiстерству внутрiшнiх справ України";

     14) частину другу статтi 300 викласти в такiй редакцiї:

     "Орган Нацiональної полiцiї забезпечує виконання постанови про адмiнiстративний арешт у порядку, встановленому законами України";

     15) у частинi першiй статтi 317 i частинi першiй статтi 327 слова "органи внутрiшнiх справ" в усiх вiдмiнках замiнити словами "органи Нацiональної полiцiї" у вiдповiдному вiдмiнку.

     3. У Цивiльному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 40 - 44, ст. 356):

     1) у статтях 337, 338 i 343 слово "мiлiцiя" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Нацiональна полiцiя" у вiдповiдному вiдмiнку;

     2) у частинах першiй i другiй статтi 340 слова "мiлiцiї або" виключити.

     4. У Кримiнально-виконавчому кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 3 - 4, ст. 21):

     1) в абзацi сьомому частини першої статтi 24 слова "Мiнiстр внутрiшнiх справ України або спецiально уповноваженi ним представники" замiнити словами "Мiнiстр внутрiшнiх справ України, Голова Нацiональної полiцiї або спецiально уповноваженi ними представники";

     2) у частинi першiй статтi 30, частинi третiй статтi 36, частинi четвертiй статтi 40, частинi третiй статтi 41, частинi сьомiй статтi 46, абзацi першому частини четвертої i частинi п'ятiй статтi 57 слова "орган внутрiшнiх справ" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "орган Нацiональної полiцiї" у вiдповiдному вiдмiнку i числi;

     3) у частинi другiй статтi 105 слова "начальника Головного управлiння Мiнiстерства внутрiшнiх справ України в Автономнiй Республiцi Крим, мiстi Києвi, Київськiй областi, начальника управлiння Мiнiстерства внутрiшнiх справ України в областi, мiстi Севастополi - органiв та пiдроздiлiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" замiнити словами "Голови Нацiональної полiцiї, керiвника територiального органу Нацiональної полiцiї - органiв i пiдроздiлiв Нацiональної полiцiї";

     4) у частинi шостiй статтi 106 слова "Про мiлiцiю" замiнити словами "Про Нацiональну полiцiю";

     5) у частинi другiй статтi 159, частинi другiй статтi 163, частинах першiй i третiй статтi 164 та частинi шостiй статтi 166 слова "орган внутрiшнiх справ" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "орган Нацiональної полiцiї" у вiдповiдному вiдмiнку i числi.

     5. У Цивiльному процесуальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., NN 40 - 42, ст. 492):

     1) у частинi першiй статтi 78 та частинах першiй, третiй i шостiй статтi 94 слова "орган внутрiшнiх справ" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "орган Нацiональної полiцiї" у вiдповiдному вiдмiнку i числi;

     2) у частинi першiй статтi 248 слова "органи внутрiшнiх справ" замiнити словами "органи реєстрацiї мiсця проживання осiб".

     6. У статтi 272 Кодексу адмiнiстративного судочинства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., NN 35 - 37, ст. 446) слова "орган внутрiшнiх справ" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "орган Нацiональної полiцiї" у вiдповiдному вiдмiнку i числi.

     7. У пунктi 5 частини першої статтi 91 Лiсового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 21, ст. 170) слова "в органи внутрiшнiх справ" замiнити словами "до органiв Нацiональної полiцiї".

     8. У Повiтряному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 48 - 49, ст. 536):

     1) у пунктах 30 i 31 частини першої статтi 1 та абзацi третьому частини четвертої статтi 4 слова "органи внутрiшнiх справ" в усiх вiдмiнках замiнити словами "органи Нацiональної полiцiї" у вiдповiдному вiдмiнку;

     2) у частинi сьомiй статтi 119 слова "Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" замiнити словами "Нацiональної полiцiї".

     9. У Кримiнальному процесуальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., NN 9 - 13, ст. 88):

     1) у пунктах 8 i 17 частини першої статтi 3, пiдпунктi "а" пункту 1 частини першої i частинi третiй статтi 38, частинi першiй статтi 41, частинi першiй статтi 143, частинi другiй статтi 166, частинах третiй - п'ятiй статтi 181, пунктi 2 частини другої та частинi п'ятiй статтi 195, частинi першiй статтi 216, частинi шостiй статтi 232, частинi четвертiй статтi 263, у текстi статтi 496, частинi першiй статтi 500 та частинi третiй статтi 501 слова "орган внутрiшнiх справ" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "орган Нацiональної полiцiї" у вiдповiдному вiдмiнку i числi;

     2) в абзацi сьомому пункту 1 частини п'ятої статтi 216 слова "органiв внутрiшнiх справ" виключити, а пiсля слiв "органiв та пiдроздiлiв цивiльного захисту" доповнити словами "вищого складу Нацiональної полiцiї";

     3) у статтi 246:

     у частинi п'ятiй:

     в абзацi четвертому слова "начальником головного, самостiйного управлiння Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" замiнити словами "начальником головного, самостiйного управлiння, департаменту апарату Нацiональної полiцiї, територiальних органiв Нацiональної полiцiї та його вiдокремлених пiдроздiлiв", а слова "головного управлiння, управлiння Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" виключити;

     в абзацi п'ятому слова "Мiнiстром внутрiшнiх справ України" замiнити словами "Головою Нацiональної полiцiї";

     у частинi шостiй слова "органiв внутрiшнiх справ" замiнити словами "Нацiональної полiцiї";

     4) у частинi четвертiй статтi 575 слова "центрального апарату органу внутрiшнiх справ" замiнити словами "апарату Нацiональної полiцiї, центрального апарату";

     5) частину четверту статтi 607 пiсля слiв "Мiнiстерству внутрiшнiх справ України" доповнити словами "та Нацiональнiй полiцiї".

     10. У Законi України "Про правовий режим територiї, що зазнала радiоактивного забруднення внаслiдок Чорнобильської катастрофи" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 16, ст. 198; Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 48, ст. 682):

     1) у частинi другiй статтi 14 слова "спецiалiзованi органи Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" замiнити словами "уповноваженi пiдроздiли органу Нацiональної полiцiї";

     2) у частинi п'ятiй статтi 21 слова "Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" замiнити словами "Нацiональної полiцiї".

     11. У частинi першiй статтi 58 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546) слова "внутрiшнiх справ" замiнити словами "Нацiональної полiцiї".

     12. У Законi України "Про пенсiйне забезпечення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 3, ст. 10; 1993 р., N 29, ст. 303; 1994 р., N 24, ст. 179):

     1) у статтi 4:

     перше речення викласти в такiй редакцiї:

     "Умови, норми та порядок пенсiйного забезпечення вiйськовослужбовцiв, а також осiб начальницького i рядового складу органiв внутрiшнiх справ, полiцейських та членiв їхнiх сiмей встановлюються Законом України "Про пенсiйне забезпечення осiб, звiльнених з вiйськової служби, та деяких iнших осiб";

     третє речення пiсля слiв "осiб начальницького i рядового складу органiв внутрiшнiх справ" доповнити словом "полiцейських";

     2) у статтi 16:

     у назвi слова "та осiб начальницького i рядового складу органiв внутрiшнiх справ" замiнити словами "осiб начальницького i рядового складу органiв внутрiшнiх справ та полiцейських";

     абзац перший частини першої пiсля слiв "особи начальницького i рядового складу органiв внутрiшнiх справ" доповнити словами "та полiцейськi", а пiсля слiв "осiб начальницького i рядового складу органiв внутрiшнiх справ" - словами "та полiцейських";

     3) у пунктi "в" частини третьої статтi 56 слова "та органах внутрiшнiх справ" замiнити словами "внутрiшнiх справ та Нацiональної полiцiї";

     4) у пунктi "а" статтi 77 слова "Законом України про пенсiйне забезпечення вiйськовослужбовцiв та осiб начальницького i рядового складу органiв внутрiшнiх справ" замiнити словами "Законом України "Про пенсiйне забезпечення осiб, звiльнених з вiйськової служби, та деяких iнших осiб".

     13. У пунктi 12 статтi 24 Закону України "Про Службу безпеки України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 382; 2013 р., N 21, ст. 208) слова "органам внутрiшнiх справ" замiнити словами "органам Нацiональної полiцiї".

     14. У Законi України "Про органiзацiйно-правовi основи боротьби з органiзованою злочиннiстю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 358 iз наступними змiнами):

     1) у пунктi 1 статтi 4 слова "Про мiлiцiю" замiнити словами "Про Нацiональну полiцiю";

     2) у пiдпунктi "а" пункту 3 статтi 5 слова "органи внутрiшнiх справ України" замiнити словами "органи Нацiональної полiцiї";

     3) у назвi статтi 11 слова "органiв внутрiшнiх справ i" виключити;

     4) у пунктi 6 статтi 12 слова "iншi органи внутрiшнiх справ" замiнити словами "органи Нацiональної полiцiї";

     5) у статтi 16:

     у назвi, пунктах 1 i 2 слова "внутрiшнiх справ" замiнити словами "Нацiональної полiцiї";

     у пунктах 3 i 4 слова "органiв внутрiшнiх справ" замiнити словами "органiв Нацiональної полiцiї";

     у пунктах 5 i 6 слова "та iншi органи внутрiшнiх справ" у всiх вiдмiнках замiнити словами "органи Нацiональної полiцiї" у вiдповiдному вiдмiнку;

     6) у пунктi 1 статтi 17 i абзацi першому пункту 5 статтi 18 слова "органiв внутрiшнiх справ" замiнити словами "органiв Нацiональної полiцiї";

     7) у пунктi 1 статтi 19 слова "органiв внутрiшнiх справ" замiнити словами "органiв Нацiональної полiцiї";

     8) в абзацi першому пункту 2 статтi 23 слова "Мiнiстра внутрiшнiх справ України" замiнити словами "Голови Нацiональної полiцiї";

     9) у статтi 24:

     у пiдпунктi "а" пункту 1 слова "Мiнiстерства внутрiшнiх справ i Служби безпеки України" замiнити словами "Служби безпеки України i пiдроздiлiв Нацiональної полiцiї";

     у пунктi 2 слова "внутрiшнiх справ" замiнити словами "Нацiональної полiцiї";

     10) у пiдпунктi "д" пункту 1 статтi 25 слова "Мiнiстра внутрiшнiх справ" замiнити словами "Голову Нацiональної полiцiї".

     15. У частинi четвертiй статтi 18 Закону України "Про оборону України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 49, ст. 420; 2009 р., N 19, ст. 258; 2013 р., N 41, ст. 550; 2014 р., N 25, ст. 890) слова "органи внутрiшнiх справ" замiнити словами "органи Нацiональної полiцiї".

     16. У Законi України "Про ветеринарну медицину" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 5 - 6, ст. 53; 2014 р., N 20 - 21, ст. 712; 2015 р., N 2 - 3, ст. 12, N 21, ст. 134):

     1) у частинi третiй статтi 41 слова "внутрiшнiх справ" виключити, а пiсля слiв "органiв доходiв i зборiв" доповнити словами "Нацiональної полiцiї";

     2) у пунктi 17 частини першої статтi 44 слова "працiвникiв органiв внутрiшнiх справ" замiнити словом "полiцейських";

     3) у статтi 47:

     у назвi слова "органiв внутрiшнiх справ" замiнити словами "органiв Нацiональної полiцiї";

     у частинi першiй слова "зобов'язанi надавати" замiнити словом "надають";

     у частинi третiй слова "Мiнiстерство внутрiшнiх справ України" замiнити словами "орган Нацiональної полiцiї";

     4) у частинi тринадцятiй статтi 102 слова "внутрiшнiх справ" виключити;

     5) у частинi третiй статтi 105 слова "органiв внутрiшнiх справ" замiнити словами "органiв Нацiональної полiцiї".

     17. У Законi України "Про вiйськовий обов'язок i вiйськову службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324 iз наступними змiнами):

     1) в абзацi п'ятому частини сьомої статтi 14 слова "структурного пiдроздiлу районного (мiського) органу внутрiшнiх справ" замiнити словами "уповноваженого пiдроздiлу органу Нацiональної полiцiї";

     2) в абзацi шостому частини першої статтi 16 слова "органу внутрiшнiх справ" замiнити словами "органу Нацiональної полiцiї";

     3) частину другу статтi 33 пiсля слiв "Служби зовнiшньої розвiдки України" доповнити словами "Нацiональної полiцiї";

     4) у статтi 37:

     абзац п'ятий пункту 2 частини першої пiсля слiв "звiльненi зi служби" доповнити словами "полiцейськi, особи";

     в абзацi третьому пункту 2 частини п'ятої слова "в органи внутрiшнiх справ" замiнити словами "до Нацiональної полiцiї";

     5) у статтi 38:

     частину другу доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "надсилати у двотижневий строк до вiйськових комiсарiатiв або органiв мiсцевого самоврядування, що ведуть вiйськовий облiк, вiдомостi про осiб, якi отримали громадянство України i повиннi бути взятi на вiйськовий облiк";

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. Органи Нацiональної полiцiї у встановленому законом порядку зобов'язанi за зверненнями вiйськових комiсарiатiв або органiв мiсцевого самоврядування, що ведуть вiйськовий облiк, проводити розшук, затримання i доставку до вiйськових комiсарiатiв громадян, якi ухиляються вiд виконання вiйськового обов'язку, а також надсилати у двотижневий строк до вiйськових комiсарiатiв або органiв мiсцевого самоврядування, що ведуть вiйськовий облiк, вiдомостi про випадки виявлення громадян, якi не перебувають, проте повиннi перебувати на вiйськовому облiку".

     18. У Законi України "Про пенсiйне забезпечення осiб, звiльнених з вiйськової служби, та деяких iнших осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399 iз наступними змiнами):

     1) абзац перший преамбули i частину першу статтi 1 пiсля слiв "органах внутрiшнiх справ" доповнити словами "Нацiональнiй полiцiї";

     2) пункт "б" статтi 12 пiсля слiв "особи начальницького i рядового складу органiв внутрiшнiх справ України" доповнити словом "полiцейськi";

     3) у статтi 2:

     у частинi другiй слова "органiв внутрiшнiх справ" замiнити словами "Нацiональної полiцiї";

     у частинi четвертiй слова "посади начальницького i рядового складу органiв внутрiшнiх справ до пiдроздiлiв патрульної служби мiлiцiї особливого призначення" замiнити словами "посади полiцейських до пiдроздiлiв полiцiї особливого призначення";

     4) у статтi 9:

     перше речення частини першої пiсля слiв "за станом здоров'я" доповнити словами i цифрами "працiвникам мiлiцiї (особам рядового i начальницького складу органiв внутрiшнiх справ), якi на момент опублiкування Закону України "Про Нацiональну полiцiю" проходили службу в органах внутрiшнiх справ, мали календарну вислугу не менше п'яти рокiв i до 7 листопада 2015 року були звiльненi iз служби в органах внутрiшнiх справ незалежно вiд пiдстав звiльнення та продовжили роботу в Мiнiстерствi внутрiшнiх справ або Нацiональнiй полiцiї (їхнiх територiальних органах, закладах i установах) на посадах, що замiщуються державними службовцями вiдповiдно до Закону України "Про державну службу", а в навчальних, медичних закладах та науково-дослiдних установах - на будь-яких посадах";

     частину четверту пiсля слiв "Мiнiстерством внутрiшнiх справ України" доповнити словами "Нацiональною полiцiєю";

     у частинi п'ятiй слова "Особам офiцерського складу" замiнити словами "Полiцейським, особам офiцерського складу", а пiсля слiв "службi в органах внутрiшнiх справ" доповнити словами "Нацiональнiй полiцiї";

     5) абзац перший пункту "б" частини першої статтi 12 пiсля слiв "в органах внутрiшнiх справ" доповнити словами "Нацiональнiй полiцiї";

     6) у статтi 17:

     у частинi першiй:

     пункти "в", "г", "ж" i "з" пiсля слiв "органах внутрiшнiх справ" доповнити словами "Нацiональнiй полiцiї";

     пункт "и" пiсля слiв "органи внутрiшнiх справ" доповнити словами "Нацiональну полiцiю", а пiсля слiв "Мiнiстерством внутрiшнiх справ України" - словами "Нацiональною полiцiєю";

     частину другу пiсля слiв "До вислуги рокiв" доповнити словом "полiцейським", а пiсля слiв "службу до органiв внутрiшнiх справ" - словами "Нацiональної полiцiї";

     7) частину другу статтi 172 пiсля слiв "органах внутрiшнiх справ" доповнити словами "Нацiональнiй полiцiї";

     8) в абзацi четвертому статтi 22 слова i цифри "i державної пожежної охорони - 120 вiдсоткiв" замiнити словами i цифрами "i державної пожежної охорони, осiб молодшого складу Нацiональної полiцiї - 120 вiдсоткiв", а слова i цифри "i державної пожежної охорони - 130 вiдсоткiв" - словами i цифрами "i державної пожежної охорони, осiб середнього i вищого складу Нацiональної полiцiї -
130 вiдсоткiв";

     9) у статтi 30:

     у частинi шостiй слова "органiв внутрiшнiх справ" замiнити словами "Мiнiстерства внутрiшнiх справ України";

     частину сьому пiсля слiв "органах внутрiшнiх справ" доповнити словами "Нацiональнiй полiцiї";

     10) у статтi 43:

     у другому реченнi частини дев'ятої слова "полковника мiлiцiї" замiнити словами "полковника полiцiї (мiлiцiї)";

     частину десяту пiсля слiв "особам начальницького складу органiв внутрiшнiх справ" доповнити словом "полiцейським", а пiсля слiв "осiб начальницького складу органiв внутрiшнiх справ" - словом "полiцейських";

     частину чотирнадцяту пiсля слiв "з числа вiйськовослужбовцiв" доповнити словом "полiцейських".

     19. У Законi України "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 303 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 3 слово "мiлiцiю" замiнити словами "Нацiональну полiцiю";

     2) абзац другий частини першої статтi 5 викласти в такiй редакцiї:

     "Нацiональної полiцiї - пiдроздiлами кримiнальної та спецiальної полiцiї";

     3) у частинi четвертiй статтi 7 слова "Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" замiнити словами "Нацiональної полiцiї";

     4) у пунктi 19 частини першої статтi 8 слова "про мiлiцiю" замiнити словами "про Нацiональну полiцiю";

     5) у статтi 9:

     у частинах першiй i третiй слова "внутрiшнiх справ, пiдроздiлу внутрiшньої безпеки МВС" замiнити словами "Нацiональної полiцiї або начальником вiдокремленого пiдроздiлу територiального органу Нацiональної полiцiї";

     у частинах другiй i восьмiй слова "Мiнiстерство внутрiшнiх справ України" у всiх вiдмiнках замiнити словами "Нацiональна полiцiя" у вiдповiдному вiдмiнку;

     6) у статтi 91:

     у першому реченнi частини другої слова "начальниками головних, самостiйних управлiнь Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" замiнити словами "Головою Нацiональної полiцiї або його уповноваженими заступниками, начальниками департаментiв апарату центрального органу управлiння Нацiональної полiцiї", а слова "головних управлiнь, управлiнь Мiнiстерства внутрiшнiх справ України в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi, Севастополi" - словами "територiальних (у тому числi мiжрегiональних) органiв Нацiональної полiцiї або їхнiми уповноваженими заступниками";

     у частинi третiй слова "Мiнiстром внутрiшнiх справ України" замiнити словами "Головою Нацiональної полiцiї".

     20. У Законi України "Про дорожнiй рух" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 31, ст. 338 iз наступними змiнами):

     1) частину другу статтi 3 виключити;

     2) у статтi 4:

     в абзацi тринадцятому слова "у вiдповiдних пiдроздiлах Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху" замiнити словами "територiальними органами Мiнiстерства внутрiшнiх справ України";

     доповнити абзацами сiмнадцятим i вiсiмнадцятим такого змiсту:

     "визначення порядку функцiонування системи фiксацiї правопорушень у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимi.

     Джерелами фiнансування системи фiксацiї правопорушень у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимi можуть бути кошти державного та мiсцевих бюджетiв, видiленi в порядку та обсягах, передбачених законодавством, кошти приватних iнвесторiв, у тому числi залученi за моделлю державно-приватного партнерства, залученi кошти, включаючи кредити банкiв та iнших фiнансово-кредитних установ, кошти з iнших джерел, не заборонених законодавством";

     3) в абзацi шiстнадцятому статтi 9 слово "мiлiцiї" замiнити словами "Нацiональної полiцiї";

     4) у статтi 14:

     в абзацi п'ятому частини третьої i частинi четвертiй слова "Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху" замiнити словами "Нацiональної полiцiї";

     у частинi шостiй слова "Працiвники органiв внутрiшнiх справ" замiнити словами "Полiцейськi, працiвники";

     5) у частинi восьмiй статтi 15 слова "у вiдповiдних пiдроздiлах Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху" замiнити словами "в територiальних органах Мiнiстерства внутрiшнiх справ України";

     6) у статтi 16:

     в абзацi шостому частини першої слова "працiвникам мiлiцiї та" замiнити словами "полiцейським та працiвникам";

     в абзацах другому i третьому частини другої слова "працiвникiв мiлiцiї" замiнити словом "полiцейського";

     у частинi третiй:

     у пунктi "а" слова "працiвникам мiлiцiї та" замiнити словами "полiцейським та працiвникам";

     у пунктi "б" слова "працiвникам мiлiцiї" замiнити словом "полiцейським";

     7) частину четверту статтi 20 пiсля слiв "Мiнiстерство внутрiшнiх справ України" доповнити словами "Нацiональна полiцiя";

     8) у статтi 25:

     у частинi першiй слова "працiвникiв органiв внутрiшнiх справ i" замiнити словами "полiцейських i працiвникiв";

     частину третю виключити;

     9) у статтi 26:

     у частинi першiй слова "Мiнiстерством внутрiшнiх справ України" замiнити словами "Нацiональною полiцiєю";

     у частинi третiй слова "Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху" замiнити словами "Нацiональної полiцiї";

     10) у статтi 261:

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Безпечний та безперешкодний проїзд транспортних засобiв з особами, зазначеними в частинi першiй цiєї статтi, забезпечується вiдповiдними пiдроздiлами Нацiональної полiцiї, Управлiння державної охорони України шляхом запровадження тимчасових обмежень, заборони руху iнших учасникiв дорожнього руху або його регулювання вiдповiдними пiдроздiлами Нацiональної полiцiї. Супроводження таких транспортних засобiв здiйснюється вiдповiдними пiдроздiлами Нацiональної полiцiї з використанням спецiальних автомобiлiв або мотоциклiв з розпiзнавальним фарбуванням i написами вiдповiдно до вимог стандартiв та увiмкненими спецiальними свiтловими i в разi потреби звуковими сигнальними пристроями";

     у частинi четвертiй слово "мiлiцiї" замiнити словами "Нацiональної полiцiї";

     у частинi шостiй слова "спецiальними вiдповiдними пiдроздiлами Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху" замiнити словами "вiдповiдними пiдроздiлами Нацiональної полiцiї";

     11) у статтi 27:

     у частинi першiй слова "Мiнiстерство внутрiшнiх справ України" у всiх вiдмiнках замiнити словами "вiдповiднi пiдроздiли Нацiональної полiцiї" у вiдповiдному вiдмiнку;

     у частинi четвертiй слова "Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" замiнити словами "Нацiональної полiцiї";

     12) у частинi третiй статтi 29 слова "спiльно з Мiнiстерством внутрiшнiх справ України" виключити;

     13) у першому реченнi частини п'ятої статтi 30 слова "Мiнiстерством внутрiшнiх справ України" замiнити словами "територiальними органами Мiнiстерства внутрiшнiх справ України";

     14) у статтi 34:

     у частинi четвертiй слова "вiдповiдними пiдроздiлами Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху" замiнити словами "територiальними органами Мiнiстерства внутрiшнiх справ України";

     у частинах п'ятiй i шостiй слова "Державтоiнспекцiя Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" у всiх вiдмiнках замiнити словами "Мiнiстерство внутрiшнiх справ України" у вiдповiдному вiдмiнку;

     у частинi дванадцятiй слова "у вiдповiдних пiдроздiлах Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху" замiнити словами "територiальними органами Мiнiстерства внутрiшнiх справ України";

     15) у статтi 341:

     у частинi першiй слова "Державтоiнспекцiя Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" замiнити словами "Мiнiстерство внутрiшнiх справ України";

     у частинi другiй слово "Державтоiнспекцiї" виключити;

     у частинi третiй слова "органiв внутрiшнiх справ" замiнити словами "органiв Нацiональної полiцiї";

     16) у статтi 35:

     у частинах першiй i п'ятiй слова "у вiдповiдних пiдроздiлах Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху" замiнити словами "територiальними органами Мiнiстерства внутрiшнiх справ України";

     у частинi дванадцятiй слова "органам внутрiшнiх справ" замiнити словами "Мiнiстерству внутрiшнiх справ України, Нацiональнiй полiцiї";

     17) у частинi першiй статтi 47 слова "Державтоiнспекцiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" замiнити словами "Нацiональної полiцiї";

     18) у статтi 48:

     у назвi слова "i посадових осiб органiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" замiнити словами "полiцейських i посадових осiб";

     у частинi першiй слова "вiдповiднi посадовi особи органiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" замiнити словами "полiцейськi i вiдповiднi посадовi особи", а пiсля слiв "надання домедичної" доповнити словами "i медичної";

     у частинi третiй слова "Посадовi особи Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" замiнити словами "Полiцейськi, посадовi особи", а пiсля слiв "надання домедичної" доповнити словами "i медичної";

     19) у статтi 52 слова "Мiнiстерством внутрiшнiх справ України" замiнити словами "Нацiональною полiцiєю";

     20) статтю 521 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 521. Повноваження Мiнiстерства внутрiшнiх справ України у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху

     До повноважень Мiнiстерства внутрiшнiх справ України у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху належать:

     участь у формуваннi та реалiзацiї в межах своїх повноважень державної полiтики щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, пiдготовка проектiв законiв та iнших нормативно-правових актiв, у тому числi правил, норм та стандартiв, державних i регiональних програм щодо забезпечення безпеки дорожнього руху та його учасникiв;

     здiйснення у випадках, передбачених законом, державної реєстрацiї та облiку транспортних засобiв, приймання iспитiв для отримання права керування транспортними засобами i видача вiдповiдних документiв;

     погодження проектiв конструкцiй транспортних засобiв у частинi дотримання вимог щодо забезпечення безпеки дорожнього руху;

     ведення автоматизованого облiку, накопичення, оброблення та використання вiдомостей про транспортнi засоби, що пiдлягають державнiй i вiдомчiй реєстрацiї, та про їхнiх власникiв;

     здiйснення у випадках, передбачених законом, контролю за внесенням обов'язкових платежiв власниками транспортних засобiв;

     забезпечення органiзацiї та здiйснення контролю за пiдготовкою, перепiдготовкою та пiдвищенням квалiфiкацiї водiїв транспортних засобiв, облiком суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi всiх форм власностi, що провадять таку дiяльнiсть, а також за прийманням iспитiв з перевiрки знань правил перевезення небезпечних вантажiв автомобiльним транспортом та видачею вiдповiдних свiдоцтв установленого зразка;

     ведення облiку торговельних органiзацiй, пiдприємств-виробникiв та суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi всiх форм власностi, що реалiзують транспортнi засоби або номернi складовi частини до них, видача їм у встановленому порядку бланкiв довiдок-рахункiв, актiв приймання-передавання транспортних засобiв, а також номерних знакiв для разових поїздок;

     ведення реєстру суб'єктiв здiйснення обов'язкового технiчного контролю та державного контролю за додержанням такими суб'єктами вимог законодавства у цiй сферi;

     ведення автоматизованого облiку адмiнiстративних правопорушень у сферi безпеки дорожнього руху;

     формування в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України, загальнодержавної бази даних про результати обов'язкового технiчного контролю транспортних засобiв на пiдставi iнформацiї про результати перевiрки технiчного стану транспортного засобу, що надається суб'єктами проведення обов'язкового технiчного контролю, та iнформацiї про укладення договорiв обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв, що пiдлягають обов'язковому технiчному контролю, що надається страховиками";

     21) роздiл X доповнити статтею 523 такого змiсту:

     "Стаття 523. Повноваження Нацiональної полiцiї у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху

     До повноважень Нацiональної полiцiї у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху належать:

     участь у реалiзацiї в межах своїх повноважень державної полiтики у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху;

     забезпечення безпеки дорожнього руху;

     органiзацiя супроводження i забезпечення безпечного руху транспортних засобiв спецiального призначення;

     погодження вiдповiдно до вимог цього Закону, iнших законодавчих актiв проектiв на будiвництво, реконструкцiю i ремонт автомобiльних дорiг, залiзничних переїздiв, комплексiв дорожнього сервiсу та iнших споруд у межах вiдведення автомобiльних дорiг або червоних лiнiй мiських вулиць i дорiг;

     погодження поданих у встановленому порядку пропозицiй стосовно обладнання засобами органiзацiї дорожнього руху мiсць виконання дорожнiх робiт, проектiв та схем органiзацiї дорожнього руху, маршрутiв руху пасажирського транспорту, маршрутiв органiзованого руху громадян i мiсць їх збору, порядку проведення спортивних та iнших масових заходiв, якi можуть створити перешкоди дорожньому руху;

     видача в установленому порядку у випадках, передбачених законом, дозволiв на участь у дорожньому русi транспортних засобiв, ваговi або габаритнi параметри яких перевищують нормативнi;

     здiйснення контролю за безпекою дорожнього руху пiд час надання послуг з перевезення пасажирiв чи вантажiв, у тому числi небезпечних, додержанням законодавства у зазначенiй сферi, розробленням i видачею в установленому порядку документiв щодо погодження маршрутiв руху транспортних засобiв пiд час дорожнього перевезення небезпечних вантажiв;

     iнформування учасникiв дорожнього руху про фiксацiю фактiв правопорушень у сферi безпеки дорожнього руху в автоматичному режимi.

     Нацiональна полiцiя також здiйснює контроль за правомiрнiстю експлуатацiї транспортних засобiв на вулично-дорожнiй мережi, виконанням установлених Кабiнетом Мiнiстрiв України правил паркування транспортних засобiв у частинi забезпечення безпеки дорожнього руху на майданчиках для паркування, а у випадках та порядку, визначених законом, тимчасово затримує i доставляє транспортний засiб, у тому числi з використанням спецiальних транспортних засобiв (коли розмiщення затриманого транспортного засобу суттєво перешкоджає дорожньому руху), на спецiальнi майданчики чи стоянки для тимчасового зберiгання, вiдповiдно до закону тимчасово вилучає посвiдчення водiя".

     21. У пунктi 8 частини другої статтi 98 Закону України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 32 - 33, ст. 413; 2014 р., N 11, ст. 132) слова "органам внутрiшнiх справ" замiнити словами "органам Нацiональної полiцiї".

     22. У Законi України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425 iз наступними змiнами):

     1) у частинi першiй статтi 6:

     абзац другий пункту 2 пiсля слiв "Служби зовнiшньої розвiдки України" доповнити словом "полiцейськi";

     абзац перший пункту 19 пiсля слiв "вiйськовослужбовцiв вiйськових прокуратур" доповнити словом "полiцейськi";

     2) у частинi другiй статтi 7:

     пункт 11 пiсля слiв "вiйськовослужбовцiв вiйськових прокуратур" доповнити словом "полiцейських";

     пункт 12 пiсля слiв "Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" доповнити словами "Нацiональної полiцiї";

     пункт 13 пiсля слiв "Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" та "Мiнiстерством внутрiшнiх справ України" доповнити вiдповiдно словами "Нацiональної полiцiї" та "Нацiональною полiцiєю";

     3) у пунктi 1 статтi 10:

     абзац четвертий пiсля слiв "осiб рядового i начальницького складу органiв внутрiшнiх справ України" доповнити словом "полiцейських";

     абзац восьмий пiсля слiв "вiйськовослужбовцiв вiйськових прокуратур" доповнити словом "полiцейських";

     4) частину другу статтi 171 пiсля слова "Вiйськовослужбовцям" доповнити словом "полiцейським".

     23. У Законi України "Про статус народного депутата України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 42, ст. 212 iз наступними змiнами):

     1) у частинi шостiй статтi 20:

     у першому реченнi абзацу першого слова "атестованим працiвником органiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" замiнити словами "полiцейським, атестованим працiвником органiв";

     в абзацi третьому слова "законом про пенсiйне забезпечення вiйськовослужбовцiв та осiб начальницького i рядового складу органiв внутрiшнiх справ та Державної кримiнально-виконавчої служби України" замiнити словами "Законом України "Про пенсiйне забезпечення осiб, звiльнених з вiйськової служби, та деяких iнших осiб";

     2) у частинi четвертiй статтi 28 слова "Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" замiнити словами "Нацiональної полiцiї".

     24. У частинi другiй статтi 4 Закону України "Про державну допомогу сiм'ям з дiтьми" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 20, ст. 102 iз наступними змiнами) слова "осiб начальницького i рядового складу органiв внутрiшнiх справ i" замiнити словами "полiцейських, осiб начальницького i рядового складу".

     25. У Законi України "Про державний захист працiвникiв суду i правоохоронних органiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 11, ст. 50 iз наступними змiнами):

     1) в абзацi першому пункту 1 статтi 2 слова "внутрiшнiх справ" замiнити словами "Нацiональної полiцiї";

     2) у статтi 4 слова "Про мiлiцiю" замiнити словами "Про Нацiональну полiцiю";

     3) у пунктi "а" статтi 14 слова "внутрiшнiх справ" замiнити словами "Нацiональної полiцiї";

     4) у частинi першiй статтi 24 слова "Мiнiстр внутрiшнiх справ України" виключити, а пiсля слiв "Голова Верховного Суду України" доповнити словами "Голова Нацiональної полiцiї".

     26. У частинi першiй статтi 28 Закону України "Про забезпечення безпеки осiб, якi беруть участь у кримiнальному судочинствi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 11, ст. 51; 2003 р., N 16, ст. 124; 2009 р., N 36 - 37, ст. 511; 2015 р., N 2-3, ст. 12) слова "Мiнiстерство внутрiшнiх справ України" замiнити словами "Нацiональна полiцiя".

     27. У частинi другiй статтi 9 Закону України "Про державну службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 52, ст. 490; 2014 р., N 47, ст. 2051; 2015 р., N 2-3, ст. 12) слова "внутрiшнiх справ" замiнити словами "Нацiональної полiцiї".

     28. У Законi України "Про основнi засади здiйснення державного фiнансового контролю в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 110 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 7 слова "внутрiшнiх справ" замiнити словами "Нацiональної полiцiї";

     2) у пунктi 5 частини п'ятої статтi 11 слова "Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" замiнити словами "Нацiональної полiцiї";

     3) у частинi четвертiй статтi 14 слова "органи мiлiцiї" замiнити словами "органи Нацiональної полiцiї".

     29. У Законi України "Про Антимонопольний комiтет України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 50, ст. 472 iз наступними змiнами):

     1) у пунктi 8 частини першої статтi 7, пунктi 6 частини другої статтi 15, пунктi 10 частини першої статтi 16, пунктi 9 частини першої статтi 17 слова "працiвникiв органiв внутрiшнiх справ" замiнити словом "полiцейських";

     2) у пунктi 9 частини першої статтi 7, пунктi 7 частини другої статтi 15, пунктi 11 частини першої статтi 16, пунктi 10 частини першої статтi 17 слова "працiвникiв органiв внутрiшнiх справ" замiнити словами "полiцейських, працiвникiв".

     30. У Законi України "Про попереднє ув'язнення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 360 iз наступними змiнами):

     1) абзац десятий частини другої статтi 8 пiсля слiв "органах внутрiшнiх справ" доповнити словами "Нацiональної полiцiї";

     2) у частинi третiй статтi 19 слова "начальника Головного управлiння Мiнiстерства внутрiшнiх справ України в Криму, мiстi Києвi, Київськiй областi, начальника управлiння Мiнiстерства внутрiшнiх справ України в областi - органiв та пiдроздiлiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" замiнити словами "Голови Нацiональної полiцiї, начальника територiального органу Нацiональної полiцiї - органiв та пiдроздiлiв Нацiональної полiцiї";

     3) в абзацi п'ятому частини третьої статтi 21 слова "Про мiлiцiю" замiнити словами "Про Нацiональну полiцiю".

     31. У частинi шостiй статтi 301 Закону України "Про нотарiат" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 383; 2009 р., N 13, ст. 161) слова "представникiв органiв внутрiшнiх справ" замiнити словом "полiцейських".

     32. У статтi 6 Закону України "Про порядок виїзду з України i в'їзду в Україну громадян України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 18, ст. 101; 2003 р., N 27, ст. 209; 2013 р., N 40, ст. 522; 2014 р., N 12, ст. 178):

     1) у пунктi 9 частини першої слово "мiлiцiї" замiнити словами "Нацiональної полiцiї";

     2) у частинi четвертiй слова "внутрiшнiх справ" замiнити словами "Нацiональної полiцiї".

     33. У Законi України "Про адмiнiстративний нагляд за особами, звiльненими з мiсць позбавлення волi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 52, ст. 455 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 1 слова "органами внутрiшнiх справ" замiнити словами "органами Нацiональної полiцiї";

     2) у пунктi "в" статей 3 i 4 слова "органiв внутрiшнiх справ" замiнити словами "органiв Нацiональної полiцiї";

     3) у статтi 5:

     в абзацi третьому частини першої слова "начальника органу внутрiшнiх справ" замiнити словами "начальника органу Нацiональної полiцiї";

     у частинi другiй слова "внутрiшнiх справ" замiнити словами "Нацiональної полiцiї";

     у частинi восьмiй слова "начальнику районного (мiського) вiддiлу (управлiння) внутрiшнiх справ" замiнити словами "начальнику органу Нацiональної полiцiї";

     у частинi дев'ятiй слова "органу внутрiшнiх справ" замiнити словами "органу Нацiональної полiцiї";

     4) у частинi другiй статтi 6 слова "вiдповiдного органу внутрiшнiх справ" замiнити словами "вiдповiдного органу Нацiональної полiцiї";

     5) у статтi 8:

     в абзацi першому частини першої слова "начальника органу внутрiшнiх справ" замiнити словами "начальника органу Нацiональної полiцiї";

     у пунктi "а" частини третьої слова "органом внутрiшнiх справ" замiнити словами "органом Нацiональної полiцiї";

     6) у статтi 9:

     у пунктi "а" слова "в органi внутрiшнiх справ" замiнити словами "в органi Нацiональної полiцiї";

     у пунктi "б" слово "мiлiцiї" замiнити словами "органу Нацiональної полiцiї";

     у пунктi "в" слова "працiвникiв мiлiцiї" замiнити словом "полiцейських";

     у пунктi "г" слово "мiлiцiї" замiнити словом "полiцейського", а слова "в мiсцевому органi внутрiшнiх справ" - словами "у вiдповiдному органi Нацiональної полiцiї";

     7) у частинi другiй статтi 10 слова "начальника органу внутрiшнiх справ" замiнити словами "начальника органу Нацiональної полiцiї";

     8) у частинi першiй статтi 13 слова "Мiнiстерство внутрiшнiх справ України, Головне управлiння Мiнiстерства внутрiшнiх справ України в Криму, управлiння внутрiшнiх справ областей, мiст i на транспортi" замiнити словами "органи Нацiональної полiцiї".

     34. Статтю 15 Закону України "Про порядок вiдшкодування шкоди, завданої громадяниновi незаконними дiями органiв, що здiйснюють оперативно-розшукову дiяльнiсть, органiв досудового розслiдування, прокуратури i суду" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 1, ст. 1 iз наступними змiнами) пiсля слiв "Державної кримiнально-виконавчої служби України" доповнити словом "полiцейським".

     35. У Законi України "Про транспорт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 51, ст. 446; 2001 р., N 9, ст. 38; 2015 р., N 21, ст. 134):

     1) у частинi восьмiй статтi 14 слова "державний пожежний нагляд на транспортi" виключити, а слова "органами Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" замiнити словами "органами Нацiональної полiцiї";

     2) у частинi другiй статтi 15 слова "органи внутрiшнiх справ, Цивiльної оборони України" замiнити словами "органи та пiдроздiли Нацiональної полiцiї, цивiльного захисту".

     36. У частинi третiй статтi 42 Закону України "Про забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 27, ст. 218) слова "працiвникiв органiв внутрiшнiх справ" замiнити словом "полiцейських".

     37. У статтi 19 Закону України "Про поводження з радiоактивними вiдходами" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 27, ст. 198):

     1) у частинi третiй слова "Мiнiстерство внутрiшнiх справ України" замiнити словами "Нацiональна полiцiя";

     2) у частинi четвертiй слова "вiдповiдними службами Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" замiнити словами "вiдповiдними пiдроздiлами Нацiональної полiцiї".

     38. У Законi України "Про заходи протидiї незаконному обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв та зловживанню ними" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 10, ст. 62; 2007 р., N 10, ст. 89; 2014 р., N 2 - 3, ст. 41, N 20 - 21, ст. 712):

     1) в абзацi дванадцятому статтi 1 слова "працiвника органiв внутрiшнiх справ" замiнити словом "полiцейського";

     2) у частинi першiй статтi 3 слова "Мiнiстерство внутрiшнiх справ України" замiнити словами "Нацiональна полiцiя";

     3) у статтi 8:

     у частинi першiй слова "посадовими особами органiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ України i" замiнити словами "полiцейськими, посадовими особами";

     у частинах другiй i третiй слова "в органи внутрiшнiх справ" замiнити словами "в органи Нацiональної полiцiї";

     4) у частинi першiй статтi 12 слова "Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" замiнити словами "Нацiональної полiцiї";

     5) у частинi першiй статтi 13:

     у першому реченнi слова "працiвникiв органiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" замiнити словом "полiцейських";

     у другому реченнi слова "органом внутрiшнiх справ" замiнити словами "органом Нацiональної полiцiї";

     6) у статтi 16:

     у першому реченнi частини першої слова "органiв внутрiшнiх справ" замiнити словами "органiв Нацiональної полiцiї";

     у частинi третiй слова "органами внутрiшнiх справ" замiнити словами "органами Нацiональної полiцiї";

     у частинi четвертiй слова "органом внутрiшнiх справ" замiнити словами "органом Нацiональної полiцiї".

     39. У Законi України "Про наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 10, ст. 89; 2013 р., N 2, ст. 9; 2014 р., N 2 - 3, ст. 41):

     1) у частинi дев'ятiй статтi 7 слова "Мiнiстерству внутрiшнiх справ України" замiнити словами "Нацiональнiй полiцiї";

     2) в абзацi п'ятому частини четвертої статтi 8 слова "Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" замiнити словами "Нацiональної полiцiї";

     3) у частинi другiй статтi 10 слова "Мiнiстерству внутрiшнiх справ України" замiнити словами "Нацiональнiй полiцiї";

     4) у статтi 11:

     у частинi першiй слова "Мiнiстерством внутрiшнiх справ України" замiнити словами "Нацiональною полiцiєю";

     у частинi третiй слова "приймається Мiнiстерством внутрiшнiх справ України" замiнити словами "приймається центральним органом управлiння Нацiональної полiцiї";

     у частинi шостiй слова "Мiнiстерству внутрiшнiх справ України" замiнити словами "Нацiональнiй полiцiї";

     5) у частинi десятiй статтi 24 слова "пiдроздiлами Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" замiнити словами "вiдповiдними пiдроздiлами Нацiональної полiцiї";

     6) у частинi третiй статтi 25 слова "Мiнiстерством внутрiшнiх справ України" замiнити словами "органами Нацiональної полiцiї";

     7) у статтi 31:

     у частинi першiй слова "Мiнiстерством внутрiшнiх справ України" замiнити словами "органами Нацiональної полiцiї";

     у частинi другiй слова "органiв внутрiшнiх справ України" замiнити словами "органiв Нацiональної полiцiї";

     8) у частинi другiй статтi 33 слова "Мiнiстерству внутрiшнiх справ України" замiнити словами "Нацiональнiй полiцiї".

     40. У Законi України "Про органи i служби у справах дiтей та спецiальнi установи для дiтей" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 6, ст. 35 iз наступними змiнами):

     1) у частинi першiй статтi 1:

     абзац третiй викласти в такiй редакцiї:

     "уповноваженi пiдроздiли органiв Нацiональної полiцiї";

     в абзацi четвертому слова "органiв внутрiшнiх справ" замiнити словами "органiв Нацiональної полiцiї";

     2) у статтi 5:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 5. Уповноваженi пiдроздiли органiв Нацiональної полiцiї";

     у частинi другiй:

     в абзацi першому слова "Уповноваженi пiдроздiли органiв внутрiшнiх справ" замiнити словами "Уповноваженi пiдроздiли органiв Нацiональної полiцiї";

     в абзацi двадцять шостому слова "органи внутрiшнiх справ" замiнити словами "органи Нацiональної полiцiї";

     у частинi третiй слова "Уповноваженi пiдроздiли органiв внутрiшнiх справ" замiнити словами "Уповноваженi пiдроздiли органiв Нацiональної полiцiї";

     3) у статтi 7:

     у частинi першiй слова "органiв внутрiшнiх справ" замiнити словами "органiв Нацiональної полiцiї";

     у пунктi 4 частини четвертої слова "уповноваженому пiдроздiлу органiв внутрiшнiх справ" замiнити словами "уповноваженому пiдроздiлу органiв Нацiональної полiцiї";

     4) у статтi 17 слова "уповноваженими пiдроздiлами органiв внутрiшнiх справ" замiнити словами "уповноваженими пiдроздiлами органiв Нацiональної полiцiї".

     41. У частинах другiй, третiй i четвертiй статтi 22 Закону України "Про космiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 1, ст. 2; 2012 р., N 28, ст. 308; 2014 р., N 5, ст. 62) слова "Мiнiстерством внутрiшнiх справ України" замiнити словами "центральним органом управлiння Нацiональної полiцiї".

     42. У частинi третiй статтi 10 Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 51, ст. 292) слова "органи внутрiшнiх справ" замiнити словами "органи Нацiональної полiцiї".

     43. У частинi третiй статтi 15 Закону України "Про рекламу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 8, ст. 62) слово "мiлiцiї" замiнити словами "Нацiональної полiцiї".

     44. У частинi другiй статтi 19 Закону України "Про трубопровiдний транспорт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 29, ст. 139) слова "органами Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" замiнити словами "органами Нацiональної полiцiї".

     45. У Законi України "Про страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50 iз наступними змiнами):

     1) у пунктi 7 частини першої статтi 20 слова "Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху" замiнити словами "Нацiональної полiцiї";

     2) в абзацi четвертому частини третьої статтi 40 слова "Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" замiнити словами "Нацiональної полiцiї".

     46. В абзацi другому пункту 8 статтi 13 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 20, ст. 99; 2013 р., N 41, ст. 552) слова "органiв внутрiшнiх справ" замiнити словами "органiв Нацiональної полiцiї".

     47. У пунктi 7 статтi 1 Закону України "Про збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 37, ст. 237; 1998 р., N 49, ст. 303; 2013 р., N 18, ст. 163, N 43, ст. 618) слова "в пiдроздiлах Державної автомобiльної iнспекцiї" замiнити словами "територiальними органами".

     48. У Законi України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170 iз наступними змiнами):

     1) у пунктi 40 частини першої статтi 26 слова "органiв внутрiшнiх справ" замiнити словами "органiв Нацiональної полiцiї";

     2) у статтi 38:

     у пiдпунктi 2 пункту "а" частини першої слова "внутрiшнiх справ" замiнити словами "Нацiональної полiцiї";

     пункти 2 i 3 частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "2) сприяння органам та пiдроздiлам центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi мiграцiї (iммiграцiї та емiграцiї), в забезпеченнi додержання правил паспортної системи;

     3) вирiшення спiльно з вiдповiдними органами Нацiональної полiцiї питань щодо створення належних умов для служби та вiдпочинку полiцейських";

     3) у пунктi 36 частини першої статтi 43 слова "органiв внутрiшнiх справ" замiнити словами "органiв Нацiональної полiцiї".

     49. У пунктi 26 частини другої статтi 9 Закону України "Про Верховну Раду Автономної Республiки Крим" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 29, ст. 191) слова "начальника Головного управлiння Мiнiстерства внутрiшнiх справ України в Криму" замiнити словами "начальника Головного управлiння Нацiональної полiцiї в Автономнiй Республiцi Крим та мiстi Севастополi".

     50. У Законi України "Про державну охорону органiв державної влади України та посадових осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 35, ст. 236; 2003 р., N 27, ст. 209; 2009 р., N 10 - 11, ст. 137):

     1) у частинi другiй статтi 10 слова "Мiнiстерство внутрiшнiх справ України" замiнити словами "Нацiональна полiцiя";

     2) у частинi першiй статтi 18:

     у пунктi 3 слова "вiдповiдними пiдроздiлами мiлiцiї" замiнити словами "вiдповiдними пiдроздiлами Нацiональної полiцiї";

     у пунктi 7 слова "Про мiлiцiю" замiнити словами "Про Нацiональну полiцiю".

     51. У Законi України "Про державне регулювання видобутку, виробництва i використання дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння та контроль за операцiями з ними" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 9, ст. 34; 2007 р., N 33, ст. 438; 2014 р., N 4, ст. 61):

     1) друге речення абзацу другого частини другої статтi 18 пiсля слiв "Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" доповнити словами "Нацiональної полiцiї";

     2) у частинi другiй статтi 21 слова "органами внутрiшнiх справ" замiнити словами "органами Нацiональної полiцiї".

     52. У Законi України "Про статус ветеранiв вiйськової служби, ветеранiв органiв внутрiшнiх справ i деяких iнших осiб та їх соцiальний захист" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 40 - 41, ст. 249 iз наступними змiнами):

     1) преамбулу та частину третю статтi 1 пiсля слiв "органи внутрiшнiх справ" у всiх вiдмiнках доповнити словами "Нацiональна полiцiя" у вiдповiдному вiдмiнку;

     2) пункти 1 i 3 статтi 5 пiсля слiв "в органах внутрiшнiх справ" доповнити словами "Нацiональнiй полiцiї";

     3) назву та текст Закону пiсля слiв "ветеран органiв внутрiшнiх справ" у всiх вiдмiнках i числах доповнити словами "ветеран Нацiональної полiцiї" у вiдповiдному вiдмiнку i числi.

     53. У статтi 8 Закону України "Про єдиний збiр, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 50, ст. 260; 2011 р., N 23, ст. 160; 2015 р., NN 7 - 9, ст. 55) слова "у вiдповiдних пiдроздiлах Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху" замiнити словами "територiальними органами Мiнiстерства внутрiшнiх справ України".

     54. У Законi України "Про гуманiтарну допомогу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 51, ст. 451; 2003 р., N 27, ст. 209; 2013 р., N 2, ст. 4; 2014 р., N 4, ст. 61; 2015 р., N 39, ст. 377):

     1) частину другу статтi 4 пiсля слiв "Мiнiстерством внутрiшнiх справ України" доповнити словами "органами Нацiональної полiцiї";

     2) абзац другий частини другої статтi 6 доповнити словами "органiв Нацiональної полiцiї";

     3) у частинi сьомiй статтi 9 слова "Мiнiстерство внутрiшнiх справ України забезпечує" замiнити словами "Органи Нацiональної полiцiї забезпечують".

     55. У Законi України "Про професiйнi спiлки, їх права та гарантiї дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 45, ст. 397; 2006 р., N 14, ст. 116; 2009 р., N 36 - 37, ст. 511; 2015 р., N 2 - 3, ст. 12, N 39, ст. 375):

     1) у частинi другiй статтi 3 слова "органах внутрiшнiх справ" замiнити словами "Нацiональнiй полiцiї";

     2) у частинi дев'ятiй статтi 41 слова "працiвникiв органiв внутрiшнiх справ" замiнити словами "полiцейських, працiвникiв".

     56. У Законi України "Про участь України в мiжнародних операцiях з пiдтримання миру i безпеки" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 22 - 23, ст. 202; 2004 р., N 7, ст. 50; 2013 р., N 38, ст. 499; 2015 р., N 21, ст. 139):

     1) у статтi 1:

     в абзацi дев'ятому слова "мiлiцейських (полiцейських)" замiнити словом "полiцейських";

     в абзацi тринадцятому слова "особи начальницького i рядового складу органiв внутрiшнiх справ та iнших" замiнити словами "полiцейськi, особи начальницького i рядового складу";

     2) у другому реченнi частини першої статтi 3 слова "працiвникам органiв внутрiшнiх справ" замiнити словами "полiцейським, працiвникам";

     3) у частинi першiй статтi 5 слова "особами начальницького i рядового складу органiв внутрiшнiх справ" замiнити словами "полiцейськими, особами начальницького i рядового складу".

     57. У Законi України "Про виконавче провадження" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 19 - 20, ст. 142):

     1) у пунктi 11 частини третьої статтi 11, статтi 40 та пунктi 7 частини першої статтi 47 слова "органи внутрiшнiх справ" в усiх вiдмiнках замiнити словами "органи Нацiональної полiцiї" у вiдповiдному вiдмiнку;

     2) у частинi п'ятiй статтi 78 слова "органiв внутрiшнiх справ" замiнити словом "полiцейських";

     3) у текстi Закону слова "працiвники органiв внутрiшнiх справ" в усiх вiдмiнках замiнити словом "полiцейськi" у вiдповiдному вiдмiнку.

     58. У Законi України "Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 20 - 21, ст. 190; 2004 р., N 19, ст. 252; 2013 р., N 48, ст. 682):

     1) у пунктi 6 статтi 25 слова "органам внутрiшнiх справ" замiнити словами "органам та пiдроздiлам центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi мiграцiї (iммiграцiї та емiграцiї)";

     2) частину другу статтi 36 та пункт 6 частини першої статтi 39 пiсля слiв "Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" доповнити словами "Нацiональної полiцiї".

     59. В абзацi шостому статтi 189 Статуту внутрiшньої служби Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Статут внутрiшньої служби Збройних Сил України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 22 - 23, ст. 194), слова "Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi цивiльного захисту".

     60. У Статутi гарнiзонної та вартової служб Збройних Сил України, затвердженому Законом України "Про Статут гарнiзонної та вартової служб Збройних Сил України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 22 - 23, ст. 196; 2005 р., N 3, ст. 76; 2013 р., N 21, ст. 208, N 37, ст. 490):

     1) в абзацах шiстнадцятому i дев'ятнадцятому частини другої статтi 23 слова "внутрiшнiх справ" замiнити словами "Нацiональної полiцiї";

     2) у частинi другiй статтi 49 слово "мiлiцiєю" замiнити словом "полiцейським";

     3) у статтi 51 слово "мiлiцiєю" замiнити словами "органами i пiдроздiлами Нацiональної полiцiї";

     4) у статтi 52:

     у частинi другiй слова "органiв внутрiшнiх справ" замiнити словами "органiв Нацiональної полiцiї";

     у частинi третiй слова "органами внутрiшнiх справ, найближчими постами мiлiцiї" замiнити словами "органами Нацiональної полiцiї";

     5) у частинi другiй статтi 53:

     в абзацi шостому слова "органами внутрiшнiх справ" замiнити словами "органами Нацiональної полiцiї";

     в абзацi сьомому слово "мiлiцiєю" замiнити словами "органами та пiдроздiлами Нацiональної полiцiї".

     61. У Законi України "Про вибори Президента України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 20 - 21, ст. 291 iз наступними змiнами):

     1) у частинi дев'ятiй статтi 11 слово "мiлiцiя" замiнити словами "Нацiональна полiцiя";

     2) в абзацi другому частини першої статтi 39 слова "Органи внутрiшнiх справ" замiнити словами "Органи Нацiональної полiцiї";

     3) у частинi другiй статтi 66 слова "службовець рядового та начальницького складу органiв внутрiшнiх справ України" замiнити словами "полiцейський, спiвробiтник";

     4) у текстi статтi 73 слова "працiвника органiв внутрiшнiх справ" та "працiвника органiв внутрiшнiх справ України" замiнити словом "полiцейського";

     5) у частинi п'ятiй статтi 75 слова "органи внутрiшнiх справ" замiнити словами "органи Нацiональної полiцiї";

     6) в абзацi першому частини першої статтi 81 та частинi одинадцятiй статтi 83 слова "працiвникiв органiв внутрiшнiх справ" замiнити словом "полiцейських".

     62. У Законi України "Про мисливське господарство та полювання" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 18, ст. 132; 2010 р., N 10, ст. 108; 2014 р., N 6 - 7, ст. 80):

     1) у частинi другiй статтi 12 слова "дозвiл органу внутрiшнiх справ" замiнити словами "в уповноваженому державному органi вiдповiдний документ дозвiльного характеру";

     2) у частинi третiй статтi 15 слова "дозволiв, виданих органом внутрiшнiх справ" замiнити словами "документiв дозвiльного характеру, виданих уповноваженим державним органом";

     3) у пунктi 3 частини першої статтi 39 слова "органiв внутрiшнiх справ" замiнити словами "органiв Нацiональної полiцiї".

     63. У Законi України "Про психiатричну допомогу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 19, ст. 143):

     1) у частинi третiй статтi 8 слова "Органи внутрiшнiх справ" замiнити словом "Полiцейськi";

     2) у частинi п'ятiй статтi 16 слова "органи внутрiшнiх справ" замiнити словами "органи Нацiональної полiцiї".

     64. У Законi України "Про державнi нагороди України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 21, ст. 162 iз наступними змiнами):

     1) в абзацi третьому статтi 8 слова "рядового i начальницького складу органiв внутрiшнiх справ" замiнити словом "полiцейських";

     2) у статтi 9 слова "органiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" виключити, а пiсля слiв "Державної спецiальної служби транспорту" доповнити словом "полiцейських".

     65. У Законi України "Про правовий режим надзвичайного стану" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 176; 2003 р., N 29, ст. 233; 2013 р., N 48, ст. 682; 2014 р., N 15, ст. 326; 2015 р., N 16, ст. 110):

     1) у частинi четвертiй статтi 14 слова "внутрiшнiх справ" замiнити словами "Нацiональної полiцiї";

     2) у частинi першiй статтi 20 слова "органiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" замiнити словами "органiв Нацiональної полiцiї".

     66. У Законi України "Про перевезення небезпечних вантажiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 28, ст. 222; 2009 р., N 10 - 11, ст. 137; 2013 р., N 48, ст. 682; 2014 р., N 8, ст. 88):

     1) у статтi 6:

     у частинi першiй слова "вiдповiдними пiдроздiлами Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху" замiнити словами "територiальними органами Мiнiстерства внутрiшнiх справ України";

     у частинi другiй слова "вiдповiдними пiдроздiлами Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху" замiнити словами "Мiнiстерством внутрiшнiх справ України";

     2) у частинi другiй статтi 8:

     в абзацi четвертому слова "з вiдповiдними пiдроздiлами Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху" та "у пiдроздiлах вiдповiдних пiдроздiлiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху" замiнити вiдповiдно словами "з органами Нацiональної полiцiї" та "територiальними органами Мiнiстерства внутрiшнiх справ України";

     в абзацi восьмому слова "в вiдповiдних пiдроздiлах Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху" замiнити словами "у територiальних органах Мiнiстерства внутрiшнiх справ України";

     в абзацi дев'ятому слова "вiдповiдним пiдроздiлам Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху" замiнити словами "органам Нацiональної полiцiї";

     3) в абзацах третьому i четвертому частини першої, частинi другiй статтi 14 слова "Мiнiстерством внутрiшнiх справ України" замiнити словами "органами Нацiональної полiцiї";

     4) в абзацi другому статтi 141, статтях 15 i 18 слова "вiдповiдними пiдроздiлами Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху" замiнити словами "органами Нацiональної полiцiї";

     5) статтю 16 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 16. Компетенцiя Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Нацiональної полiцiї у сферi дорожнього перевезення небезпечних вантажiв

     До компетенцiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ України у сферi дорожнього перевезення небезпечних вантажiв належить:

     розроблення i затвердження за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi транспорту, нормативно-правових актiв з питань дорожнього перевезення небезпечних вантажiв;

     здiйснення контролю за забезпеченням органiзацiї пiдготовки водiїв транспортних засобiв та уповноважених з питань безпеки перевезення небезпечних вантажiв;

     приймання iспитiв та видача вiдповiдних свiдоцтв установленого зразка.

     До компетенцiї Нацiональної полiцiї у сферi дорожнього перевезення небезпечних вантажiв належить:

     здiйснення контролю за безпекою дорожнього руху пiд час дорожнього перевезення небезпечних вантажiв, додержанням законодавства у зазначенiй сферi;

     розроблення i видача в установленому порядку погоджень маршрутiв руху транспортних засобiв пiд час дорожнього перевезення небезпечних вантажiв";

     6) у статтi 19 слова "вiдповiдними пiдроздiлами Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху" замiнити словами "територiальними органами Мiнiстерства внутрiшнiх справ України".

     67. Частину другу статтi 6 Закону України "Про пенсiї за особливi заслуги перед Україною" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 35, ст. 289; 2006 р., N 37, ст. 318; 2009 р., N 24, ст. 296) пiсля слiв "У разi смертi вiйськовослужбовця" доповнити словом "полiцейського", а пiсля слiв "проходження вiйськової служби" - словами "служби в Нацiональнiй полiцiї".

     68. Частину другу статтi 5 Закону України "Про радiочастотний ресурс України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 48, ст. 526 iз наступними змiнами) пiсля слiв "Державного бюджету України" доповнити словами "Нацiональної полiцiї".

     69. У Законi України "Про участь громадян в охоронi громадського порядку i державного кордону" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 40, ст. 338; 2003 р., N 27, ст. 209):

     1) у частинi другiй статтi 1 слово "мiлiцiї" замiнити словами "Нацiональнiй полiцiї";

     2) у частинi третiй статтi 3 слова "органами внутрiшнiх справ" замiнити словами "органами Нацiональної полiцiї";

     3) у частинi четвертiй статтi 5 слова "органу внутрiшнiх справ" замiнити словами "органу Нацiональної полiцiї";

     4) у частинi першiй статтi 6 слова "органом внутрiшнiх справ" замiнити словами "органом Нацiональної полiцiї";

     5) в абзацах другому - четвертому пункту 1 статтi 9 слова "органам внутрiшнiх справ" та "органiв та пiдроздiлiв внутрiшнiх справ" замiнити вiдповiдно словами "органам Нацiональної полiцiї" та "органiв Нацiональної полiцiї";

     6) у статтi 10:

     у пунктi 1 слова "працiвниками мiлiцiї" та "органу внутрiшнiх справ" замiнити вiдповiдно словами "полiцейськими" та "органу Нацiональної полiцiї";

     у пунктi 2 слова "працiвниками мiлiцiї" замiнити словом "полiцейськими";

     7) у статтi 11:

     в абзацi першому слова "органiв внутрiшнiх справ" замiнити словами "органiв Нацiональної полiцiї";

     у пунктi 1 слова "працiвниками органiв внутрiшнiх справ" замiнити словом "полiцейськими";

     8) у частинi другiй статтi 12:

     у першому реченнi слова "органах внутрiшнiх справ" замiнити словами "органах Нацiональної полiцiї";

     у другому реченнi слова "Мiнiстерством внутрiшнiх справ України i" замiнити словами "Мiнiстерством внутрiшнiх справ за погодженням iз";

     9) у статтi 13:

     у пунктi 3 частини першої слова "в мiлiцiю" замiнити словами "до органiв Нацiональної полiцiї";

     у пунктi 3 частини третьої слова "працiвниками органiв внутрiшнiх справ" та "органу внутрiшнiх справ" замiнити вiдповiдно словами "полiцейськими" та "органу Нацiональної полiцiї";

     10) у статтi 14:

     у частинi першiй:

     у першому реченнi слова "працiвниками органiв внутрiшнiх справ" замiнити словом "полiцейськими";

     у другому реченнi слова "Мiнiстерством внутрiшнiх справ України i" замiнити словами "Мiнiстерством внутрiшнiх справ за погодженням iз";

     у частинах другiй та третiй слова "працiвника мiлiцiї" та "працiвникiв мiлiцiї" замiнити вiдповiдно словом "полiцейського" та "полiцейських";

     у частинi п'ятiй слова "органи внутрiшнiх справ" замiнити словами "органи Нацiональної полiцiї";

     у частинi сьомiй:

     в абзацi першому слова "дозвiл органу внутрiшнiх справ" та "працiвниками органiв внутрiшнiх справ" замiнити вiдповiдно словами "документ дозвiльного характеру, виданий уповноваженим державним органом" та "полiцейськими";

     у пунктi 4 слова "органу внутрiшнiх справ" замiнити словами "органу Нацiональної полiцiї";

     у пунктi 5 слова "працiвникам мiлiцiї" замiнити словом "полiцейським";

     11) у частинi третiй статтi 15 та частинi першiй статтi 16 слова "органами внутрiшнiх справ" замiнити словами "органами Нацiональної полiцiї";

     12) у статтi 18:

     у частинi першiй:

     у першому реченнi слова "органами внутрiшнiх справ" замiнити словами "органами Нацiональної полiцiї";

     у третьому реченнi пiсля слiв "Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" доповнити словами "Нацiональної полiцiї", а слова "органiв внутрiшнiх справ" замiнити словами "органiв Нацiональної полiцiї";

     у частинi третiй слова "органам внутрiшнiх справ" замiнити словами "органам Нацiональної полiцiї";

     13) у частинi четвертiй статтi 19 слова "Органи внутрiшнiх справ" замiнити словами "Органи Нацiональної полiцiї".

     70. У статтi 13 Закону України "Про зону надзвичайної екологiчної ситуацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 42, ст. 348) слова "Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" замiнити словами "Нацiональної полiцiї".

     71. У пунктi 11 частини першої статтi 1 Закону України "Про фiзичний захист ядерних установок, ядерних матерiалiв, радiоактивних вiдходiв, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 1, ст. 1; 2010 р., N 6, ст. 48) слова "вiйськовий пiдроздiл Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" замiнити словами "пiдроздiл Нацiональної гвардiї України".

     72. У пунктi 3 частини першої статтi 62 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 5 - 6, ст. 30; 2004 р., N 13, ст. 181; 2014 р., N 47, ст. 2051) слова "Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" замiнити словами "Нацiональної полiцiї".

     73. У статтi 45 Закону України "Про захист економiчної конкуренцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 12, ст. 64; 2014 р., N 20 - 21, ст. 712) слова "органи внутрiшнiх справ" замiнити словами "органи Нацiональної полiцiї".

     74. У Законi України "Про автомобiльний транспорт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 32, ст. 273; 2009 р., N 10 - 11, ст. 137; 2013 р., N 48, ст. 682; 2014 р., N 8, ст. 88):

     1) у частинi третiй статтi 21 i частинi третiй статтi 38 слова "Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" замiнити словами "Нацiональної полiцiї";

     2) у частинi дев'ятiй статтi 44 слова "Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, вiдповiдальних за безпеку дорожнього руху" замiнити словами "Нацiональної полiцiї";

     3) у частинi другiй статтi 46 слова "Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" замiнити словами "Нацiональної полiцiї".

     75. Пункт 3 частини третьої статтi 6 Закону України "Про полiтичнi партiї в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 23, ст. 118) викласти в такiй редакцiї:

     "3) полiцейськi".

     76. У Законi України "Про охорону дитинства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 30, ст. 142; 2002 р., N 46, ст. 347; 2009 р., N 41, ст. 596; 2012 р., N 4, ст. 20; 2013 р., N 41, ст. 549; 2014 р., N 6 - 7, ст. 80):

     1) в абзацi шостому статтi 1 слова "органами внутрiшнiх справ" замiнити словами "органами Нацiональної полiцiї";

     2) у частинi четвертiй статтi 24 слова "працiвники Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" замiнити словом "полiцейськi".

     77. В абзацi четвертому частини третьої статтi 11 Закону України "Про соцiальну роботу з сiм'ями, дiтьми та молоддю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2009 р., N 23, ст. 284; 2014 р., N 6-7, ст. 80) слова "органiв внутрiшнiх справ" замiнити словами "органiв Нацiональної полiцiї".

     78. У другому реченнi частини п'ятої статтi 11 Закону України "Про протидiю захворюванню на туберкульоз" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 51, ст. 574) слова "Органи внутрiшнiх справ" замiнити словами "Органи Нацiональної полiцiї".

     79. У частинi першiй статтi 19 Закону України "Про розвiдувальнi органи України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 19, ст. 94; 2006 р., N 14, ст. 116) слова "Про мiлiцiю" замiнити словами "Про Нацiональну полiцiю".

     80. У Законi України "Про попередження насильства в сiм'ї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 10, ст. 70 iз наступними змiнами):

     1) в абзацi одинадцятому статтi 1 слова "органiв внутрiшнiх справ" замiнити словами "органiв Нацiональної полiцiї";

     2) пункт 2 частини першої статтi 3 викласти в такiй редакцiї:

     "2) уповноваженi пiдроздiли органiв Нацiональної полiцiї";

     3) в абзацi третьому частини другої статтi 5, назвi, абзацi першому частини першої i частинi другiй статтi 6, абзацi восьмому частини третьої статтi 8, абзацi п'ятому частини четвертої статтi 9, частинi першiй статей 10, 12 та 13 слова "орган внутрiшнiх справ" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "орган Нацiональної полiцiї" у вiдповiдному вiдмiнку i числi.

     81. У частинi першiй статтi 91 Закону України "Про особливостi державного регулювання дiяльностi суб'єктiв господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, iмпортом дискiв для лазерних систем зчитування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 17, ст. 121; 2005 р., N 33, ст. 432) слова "Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" замiнити словами "Нацiональної полiцiї".

     82. В абзацi третьому частини п'ятої статтi 21 Закону України "Про кредитнi спiлки" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 15, ст. 101; 2010 р., N 46, ст. 539; 2014 р., N 20 - 21, ст. 712, N 50 - 51, ст. 2057) слова "органам внутрiшнiх справ" замiнити словами "органам Нацiональної полiцiї".

     83. У Законi України "Про Вiйськову службу правопорядку у Збройних Силах України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 32, ст. 225; 2013 р., N 21, ст. 208):

     1) у пунктi 27 статтi 7 слова "вiдповiдним органам внутрiшнiх справ" замiнити словами "уповноваженому державному органу";

     2) у пунктi 30 статтi 7, пунктах 10 i 16 статтi 8, пунктi 4 частини першої статтi 10 слова "внутрiшнiх справ" замiнити словами "Нацiональної полiцiї".

     84. У Державнiй програмi авiацiйної безпеки цивiльної авiацiї, затвердженiй Законом України "Про Державну програму авiацiйної безпеки цивiльної авiацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 17, ст. 140; 2014 р., N 20 - 21, ст. 712):

     1) у статтi 9 слова "Мiнiстерство внутрiшнiх справ України забезпечує керiвництво лiнiйними пiдроздiлами органiв внутрiшнiх справ" замiнити словами "Нацiональна полiцiя забезпечує керiвництво вiдповiдними пiдроздiлами";

     2) в абзацi четвертому статтi 32 слова "Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" замiнити словами "Нацiональної полiцiї";

     3) у частинi першiй статтi 83 слова "органам внутрiшнiх справ" замiнити словами "органам Нацiональної полiцiї";

     4) у частинi другiй статтi 110 слова "Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" замiнити словами "Нацiональної полiцiї";

     5) у статтi 121 слова "працiвниками вiдповiдних органiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" замiнити словом "полiцейськими".

     85. В абзацi п'ятому частини другої статтi 2 Закону України "Про державний контроль за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення та подвiйного використання" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 23, ст. 148; 2011 р., N 6, ст. 46) слова "особами рядового i начальницького складу органiв внутрiшнiх справ" замiнити словом "полiцейськими".

     86. У Законi України "Про боротьбу з тероризмом" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 25, ст. 180 iз наступними змiнами):

     1) частину третю статтi 4 пiсля абзацу третього доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Нацiональна полiцiя".

     У зв'язку з цим абзаци четвертий - восьмий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим - дев'ятим;

     2) у частинi другiй статтi 5 слова "Мiнiстерство внутрiшнiх справ України здiйснює" замiнити словами "Мiнiстерство внутрiшнiх справ України спiльно з Нацiональною полiцiєю органiзовує", а слова "органiв внутрiшнiх справ" - словами "Нацiональної полiцiї";

     3) у статтi 7:

     частину третю пiсля слiв "заступникiв Мiнiстра внутрiшнiх справ України" доповнити словами "заступникiв керiвника Нацiональної полiцiї";

     у частинi шостiй слова "Головного управлiння Мiнiстерства внутрiшнiх справ України в Автономнiй Республiцi Крим, головних управлiнь (управлiнь) Мiнiстерства внутрiшнiх справ України в областях, мiстах Києвi та Севастополi" замiнити словами "територiальних органiв Нацiональної полiцiї";

     4) частину другу статтi 13 пiсля слiв "Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" доповнити словами "Нацiональної полiцiї";

     5) у пунктi 2 частини першої статтi 15 слова "в органи внутрiшнiх справ" замiнити словами "в органи Нацiональної полiцiї";

     6) у частинi четвертiй статтi 151 слова "начальника Головного управлiння (управлiння) Мiнiстерства внутрiшнiх справ України в Автономнiй Республiцi Крим, у вiдповiднiй областi, мiстах Києвi та Севастополi" замiнити словами "начальника територiального органу Нацiональної полiцiї".

     87. У Законi України "Про Державну прикордонну службу України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 27, ст. 208 iз наступними змiнами):

     1) у пунктах 16 i 20 статтi 19 слова "органами внутрiшнiх справ" замiнити словами "органами Нацiональної полiцiї";

     2) у пунктi 19 частини першої статтi 20 слова "з вiдповiдними пiдроздiлами Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" замiнити словами "з територiальними органами Мiнiстерства внутрiшнiх справ України", а слова "разом з вiдповiдними пiдроздiлами Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" - словами "разом з вiдповiдними пiдроздiлами Нацiональної полiцiї".

     88. В абзацi четвертому частини п'ятнадцятої статтi 19 Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 31 - 32, ст. 263; 2011 р., N 43, ст. 446, N 46, ст. 512) слова "органом внутрiшнiх справ" замiнити словами "органом Нацiональної полiцiї".

     89. В абзацi п'ятому частини першої статтi 10 Закону України "Про державний контроль за використанням та охороною земель" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 39, ст. 350; 2008 р., N 24, ст. 237; 2015 р., N 2 - 3, ст. 12) слово "мiлiцiї" замiнити словами "органiв Нацiональної полiцiї".

     90. У Законi України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 49 - 51, ст. 376 iз наступними змiнами):

     1) у пунктi 8 частини першої статтi 11 слова "в органах Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" замiнити словами "службу в Нацiональнiй полiцiї";

     2) у пунктi 10 частини першої статтi 64 слова "внутрiшнiх справ" замiнити словами "Нацiональної полiцiї".

     91. У Законi України "Про Нацiональне антикорупцiйне бюро України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 47, ст. 2051):

     1) у пунктi 15 частини першої статтi 17 слова "Законом України "Про мiлiцiю" замiнити словами "Законом України "Про Нацiональну полiцiю";

     2) у частинi першiй статтi 18 слова "Законом України "Про мiлiцiю" замiнити словами "Законом України "Про Нацiональну полiцiю".

     92. Роздiл ХI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про Нацiональну полiцiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 40 - 41, ст. 379) доповнити пунктом 31 такого змiсту:

     "31. Посадовим особам податкової мiлiцiї для виконання покладених на них обов'язкiв надаються права, передбаченi статтями 42 - 46 цього Закону.

     Вiйськовослужбовцi Управлiння державної охорони України пiд час здiйснення державної охорони мають право зберiгати, носити i застосовувати вогнепальну зброю та спецiальнi засоби на пiдставi i в порядку, передбачених цим Законом".

     II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування, але не ранiше дня набрання чинностi Законом України "Про Нацiональну полiцiю".

     2. Громадяни України з числа колишнiх осiб рядового i начальницького складу органiв внутрiшнiх справ, звiльненi iз служби за станом здоров'я, за вiком, у зв'язку iз скороченням штату, та члени їхнiх сiмей (дружина (чоловiк), дiти до 18 рокiв, а в разi їх навчання у вищих навчальних закладах - до 23 рокiв) мають право на медичне забезпечення в закладах охорони здоров'я Мiнiстерства внутрiшнiх справ України вiдповiдно до умов, визначених частинами першою - сьомою статтi 95 Закону України "Про Нацiональну полiцiю".

     Державнi службовцi та працiвники навчальних закладiв, медичних та наукових установ та установ забезпечення Мiнiстерства внутрiшнiх справ України або Нацiональної полiцiї з числа колишнiх працiвникiв мiлiцiї, якi станом на день опублiкування Закону України "Про Нацiональну полiцiю" проходили службу в органах внутрiшнiх справ та мали календарну вислугу не менше п'яти рокiв i продовжили роботу в Мiнiстерствi внутрiшнiх справ України або Нацiональнiй полiцiї (їх територiальних органах, закладах та установах) на посадах, що замiщуються державними службовцями вiдповiдно до Закону України "Про державну службу", а в навчальних, медичних закладах, установах забезпечення та науково-дослiдних установах - на будь-яких посадах, та члени їхнiх сiмей (дружина (чоловiк), дiти до 18 рокiв, а в разi їх навчання у вищих навчальних закладах - до 23 рокiв) мають право на медичне забезпечення в закладах охорони здоров'я Мiнiстерства внутрiшнiх справ України вiдповiдно до умов, визначених частинами першою - шостою статтi 95 Закону України "Про Нацiональну полiцiю".

     Громадяни України з числа колишнiх працiвникiв мiлiцiї, зазначених в абзацi другому цього пункту, яким призначено пенсiю на пiдставi Закону України "Про пенсiйне забезпечення осiб, звiльнених з вiйськової служби, та деяких iнших осiб", та члени їхнiх сiмей (дружина (чоловiк), дiти до 18 рокiв, а в разi їх навчання у вищих навчальних закладах - до 23 рокiв) мають право на медичне забезпечення в закладах охорони здоров'я Мiнiстерства внутрiшнiх справ України вiдповiдно до умов, визначених частинами першою - шостою статтi 95 Закону України "Про Нацiональну полiцiю".

     Державнi службовцi та iншi працiвники органiв, закладiв та установ Нацiональної полiцiї та Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, якi не належать до категорiй громадян, зазначених в абзацах першому - третьому цього пункту, мають право на медичне забезпечення в закладах охорони здоров'я Мiнiстерства внутрiшнiх справ України в порядку та на умовах, визначених Мiнiстерством внутрiшнiх справ України.

     3. Вищi навчальнi заклади iз специфiчними умовами навчання, що належать до сфери управлiння Мiнiстерства внутрiшнiх справ України i здiйснювали навчання курсантiв, слухачiв, ад'юнктiв та докторантiв за державним замовленням з пiдготовки фахiвцiв для потреб мiлiцiї, продовжують їх навчання та пiдготовку як фахiвцiв для Нацiональної полiцiї в межах ранiше доведеного державного замовлення для потреб мiлiцiї.

     Курсанти, слухачi, ад'юнкти та докторанти денної форми навчання вищого навчального закладу iз специфiчними умовами навчання, що належить до сфери управлiння Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, якi станом на 6 листопада 2015 року мали спецiальнi звання мiлiцiї, приймаються на службу до Нацiональної полiцiї шляхом видання керiвником вiдповiдного вищого навчального закладу наказiв про їх призначення на вiдповiднi посади в цьому закладi з одночасним присвоєнням первинних спецiальних звань полiцiї.

     Працiвники мiлiцiї, якi станом на 6 листопада 2015 року працювали у вищих навчальних закладах iз специфiчними умовами навчання, що належать до сфери управлiння Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, i виявили бажання проходити службу в Нацiональнiй полiцiї на посадах, що замiщуються полiцейськими у таких навчальних закладах, можуть бути прийнятi на службу до Нацiональної полiцiї за умови вiдповiдностi вимогам до полiцейських, визначеним Законом України "Про Нацiональну полiцiю", шляхом видання керiвниками цих навчальних закладiв (а стосовно керiвникiв таких закладiв - Мiнiстром внутрiшнiх справ України) наказiв про призначення на вiдповiднi посади, що замiщуються полiцейськими. Зазначенi особи набувають статусу полiцейських, вiдряджених до таких навчальних закладiв iз залишенням на службi в Нацiональнiй полiцiї, i проходять службу в Нацiональнiй полiцiї вiдповiдно до Закону України "Про Нацiональну полiцiю".

     Особам, зазначеним в абзацах другому i третьому цього пункту, присвоюються первиннi спецiальнi звання полiцiї вiдповiдно до схеми спiввiдношення спецiальних звань, зазначеної у пунктi 12 роздiлу XI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про Нацiональну полiцiю". При цьому первиннi спецiальнi звання молодшого i середнього складу полiцiї керiвникам вiдповiдних навчальних закладiв присвоюються Мiнiстром внутрiшнiх справ України, iншим особам - керiвником вiдповiдного навчального закладу, а вищi спецiальнi звання полiцiї присвоюються Президентом України.

     4. Громадяни України з числа колишнiх працiвникiв мiлiцiї, звiльненi iз служби в органах внутрiшнiх справ за вiком, хворобою або вислугою рокiв, мають пiльги, передбаченi Законом України "Про Нацiональну полiцiю" для полiцейських (членiв їхнiх сiмей), якi звiльненi iз служби в полiцiї за станом здоров'я, за вiком, у зв'язку iз скороченням штату чи проведенням органiзацiйних заходiв.

     5. Громадянам України з числа колишнiх працiвникiв мiлiцiї, якi звiльненi iз служби в органах внутрiшнiх справ у зв'язку з виходом на пенсiю та згiдно iз законом визнанi такими, що потребують полiпшення житлових умов, житлова площа надається в першочерговому порядку.

     6. Громадяни України з числа колишнiх працiвникiв мiлiцiї, звiльненi iз служби в органах внутрiшнiх справ за вiком, хворобою або у зв'язку iз станом здоров'я, за власним бажанням, у зв'язку iз скороченням штату, переведенням у встановленому порядку на роботу в iншi мiнiстерства i вiдомства (органiзацiї), користуються гарантiями правового захисту, передбаченими частиною дев'ятою статтi 62 Закону України "Про Нацiональну полiцiю".

     7. Громадяни України з числа колишнiх працiвникiв мiлiцiї, звiльненi iз служби в органах внутрiшнiх справ до набрання чинностi Законом України "Про Нацiональну полiцiю", користуються гарантiями соцiального захисту, передбаченими статтею 103 Закону України "Про Нацiональну полiцiю".

     8. До врегулювання на законодавчому рiвнi повноважень органiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ України покласти на органи Нацiональної полiцiї повноваження видавати та анулювати вiдповiдно до законодавства дозволи на придбання, зберiгання, носiння, перевезення i використання зброї, спецiальних засобiв iндивiдуального захисту та активної оборони, боєприпасiв, вибухових речовин i матерiалiв, iнших предметiв, матерiалiв та речовин, щодо зберiгання i використання яких установлено спецiальнi правила, порядок та на якi поширюється дiя дозвiльної системи органiв внутрiшнiх справ, а також на вiдкриття та функцiонування об'єктiв, де вони зберiгаються чи використовуються, на дiяльнiсть стрiлецьких тирiв, стрiльбищ невiйськового призначення та мисливських стендiв, пiдприємств i майстерень з виготовлення та ремонту зброї, спецiальних засобiв iндивiдуального захисту та активної оборони, боєприпасiв, магазинiв, у яких здiйснюється їх продаж, пiротехнiчних майстерень, пунктiв вивчення матерiальної частини зброї, спецiальних засобiв iндивiдуального захисту та активної оборони, правил поводження з ними та їх застосування.

     9. До набрання чинностi Законом України "Про Дисциплiнарний статут Нацiональної полiцiї" поширити на полiцейських дiю Дисциплiнарного статуту органiв внутрiшнiх справ України, затвердженого Законом України "Про Дисциплiнарний статут органiв внутрiшнiх справ України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 29, ст. 245 iз наступними змiнами).

     10. Оперативно-розшуковi справи, заведенi оперативними пiдроздiлами Мiнiстерства внутрiшнiх справ України до набрання чинностi Законом України "Про Нацiональну полiцiю", передаються утвореними в установленому порядку вiдповiдними лiквiдацiйними комiсiями до оперативних пiдроздiлiв Нацiональної полiцiї з урахуванням їх компетенцiї. Оперативнi пiдроздiли Нацiональної полiцiї приймають такi справи та набувають щодо них повноважень вiдповiдно до Закону України "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть" та Кримiнального процесуального кодексу України.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
23 грудня 2015 року
N 901-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.