ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 3 грудня 1997 року N 680/97-ВР,
вiд 15 сiчня 1998 року N 25/98-ВР,
вiд 24 липня 1998 року N 64-XIV,
вiд 22 жовтня 1998 року N 208-XIV,
вiд 17 грудня 1998 року N 320-XIV,
вiд 23 березня 1999 року N 539-XIV,
вiд 15 липня 1999 року N 967-XIV,
вiд 17 листопада 1999 року N 1222-XIV,
вiд 17 лютого 2000 року N 1461-III,
вiд 24 травня 2001 року N 2452-III,
вiд 20 грудня 2001 року N 2905-III,
вiд 26 грудня 2002 року N 373-IV,
вiд 26 грудня 2002 року N 380-IV,
вiд 22 травня 2003 року N 849-IV,
вiд 19 червня 2003 року N 980-IV,
вiд 2 жовтня 2003 року N 1215-IV,
вiд 27 листопада 2003 року N 1344-IV,
вiд 24 червня 2004 року N 1878-IV,
вiд 23 грудня 2004 року N 2285-IV,
вiд 23 грудня 2004 року N 2287-IV,
вiд 25 березня 2005 року N 2505-IV,
вiд 31 травня 2005 року N 2613-IV,
вiд 7 липня 2005 року N 2771-IV,
вiд 20 грудня 2005 року N 3235-IV
(враховуючи змiни, внесенi Законом України
вiд 23 лютого 2006 року N 3508-IV),
вiд 19 грудня 2006 року N 489-V,
вiд 28 грудня 2007 року N 107-VI,
вiд 3 червня 2008 року N 309-VI,
вiд 8 липня 2010 року N 2464-VI,
вiд 13 сiчня 2011 року N 2921-VI,
вiд 12 сiчня 2012 року N 4318-VI,
вiд 7 червня 2012 року N 4911-VI,
вiд 2 жовтня 2012 року N 5413-VI,
вiд 16 жовтня 2012 року N 5462-VI,
вiд 4 квiтня 2013 року N 184-VII,
вiд 27 березня 2014 року N 1166-VII,
вiд 28 грудня 2014 року N 71-VIII,
вiд 12 листопада 2015 року N 802-VIII,
вiд 23 грудня 2015 року N 901-VIII,
вiд 24 грудня 2015 року N 909-VIII,
вiд 6 жовтня 2016 року N 1664-VIII,
вiд 20 грудня 2016 року N 1791-VIII,
вiд 3 жовтня 2017 року N 2148-VIII

(З 1 сiчня 2018 року до цього Закону будуть внесенi змiни, передбаченi пiдпунктом 2 пункту 7 Закону України вiд 3 жовтня 2017 року N 2148-VIII)

(Дiю Закону зупинено для сiльськогосподарських товаровиробникiв - учасникiв експерименту по запровадженню єдиного податку на територiї Глобинського району Полтавської областi, Старобешiвського району Донецької областi та Ужгородського району Закарпатської областi згiдно iз Законом N 25/98-ВР вiд 15.01.98)

(Дiю Закону зупинено для сiльськогосподарських товаровиробникiв - платникiв фiксованого сiльськогосподарського податку, за винятком пункту 4 статтi 1, пункту 3 статтi 2, частини першої статтi 3, пункту 4 статтi 4, статтi 5 у частинi, що стосується платникiв збору, визначених у пунктi 4 статтi 1 Закону N 320-XIV згiдно iз Законом N 320-XIV вiд 17.12.98)

(Змiни, внесенi Законом України вiд 17 грудня 1998 року N 320-XIV, зупинено на 2005 рiк у зв'язку iз зупиненням дiї абзацу одинадцятого пункту 4 статтi 9 Закону України вiд 17 грудня 1998 року N 320-XIV згiдно iз Законом України вiд 23 грудня 2004 року N 2285-IV)

(Змiни, внесенi Законом України вiд 17 грудня 1998 року N 320-XIV, втратили чиннiсть у зв'язку з виключенням абзацу одинадцятого частини четвертої статтi 9 Закону України вiд 17 грудня 1998 року N 320-XIV згiдно iз Законом України вiд 23 грудня 2004 року N 2287-IV)

(Установлено, що у 2006 роцi платники збору, визначенi пунктами 5 - 7, 9 i 10 статтi 1 цього Закону, збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування сплачують на рахунки з облiку коштiв спецiального фонду державного бюджету, вiдкритi в управлiннях Державного казначейства в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi. Цi кошти в установленому порядку зараховуються до спецiального фонду державного бюджету i використовуються згiдно iз Законом України про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк згiдно iз Законом України вiд 20 грудня 2005 року N 3235-IV)

     Цей Закон визначає порядок справляння та використання збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування.

     Стаття 1. Платниками збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування є:

     1) суб'єкти пiдприємницької дiяльностi незалежно вiд форм власностi, їх об'єднання, бюджетнi, громадськi та iншi установи та органiзацiї, об'єднання громадян та iншi юридичнi особи, а також фiзичнi особи - суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, якi використовують працю найманих працiвникiв;

     2) фiлiї, вiддiлення та iншi вiдокремленi пiдроздiли платникiв податку, зазначених у пунктi 1 цiєї статтi, що не мають статусу юридичної особи, розташованi на територiї iншої, нiж платник збору, територiальної громади;

     3) пункт 3 статтi 1 втратив чиннiсть з 1 сiчня 2011 року

(Пункт 3 статтi 1 в редакцiї Закону N 64-XIV вiд 24.07.98, втратив чиннiсть згiдно iз Законом України вiд 08.07.2010р. N 2464-VI)

     4) пункт 4 статтi 1 втратив чиннiсть з 1 сiчня 2011 року

(втратив чиннiсть згiдно iз Законом України вiд 08.07.2010р. N 2464-VI)

     5) пункт 5 частини першої статтi 1 виключено

(Статтю 1 доповнено пунктом 5 згiдно iз Законом N 208-XIV вiд 22.10.98, дiю пункту 5 статтi 1 зупинено на 2006 рiк в частинi операцiй з купiвлi-продажу готiвкової валюти згiдно iз Законом України вiд 20.12.2005р. N 3235-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.06.2008р. N 309-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 13.01.2011р. N 2921-VI)

     5) пункт 5 частини першої статтi 1 виключено

(пункт 5 частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 27.03.2014р. N 1166-VII, вiд 28.12.2014р. N 71-VIII, вiд 24.12.2015р. N 909-VIII, виключено згiдно iз Законом України вiд 20.12.2016р. N 1791-VIII)

     6) фiзичнi особи та суб'єкти господарювання, якi подають ювелiрнi та побутовi вироби з дорогоцiнних металiв на клеймування державним пробiрним клеймом до казенних пiдприємств пробiрного контролю.

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики, забезпечує органiзацiю сплати (утримання) збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування при здiйсненнi казенними пiдприємствами пробiрного контролю клеймування державним пробiрним клеймом ювелiрних та побутових виробiв з дорогоцiнних металiв, поданих фiзичними особами та суб'єктами господарювання, у безготiвковiй та/або готiвковiй формi.

     Центральний орган виконавчої влади, який реалiзує державну полiтику з адмiнiстрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, здiйснює контроль за сплатою (утриманням) збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування при здiйсненнi казенними пiдприємствами пробiрного контролю клеймування державним пробiрним клеймом ювелiрних та побутових виробiв з дорогоцiнних металiв, поданих фiзичними особами та суб'єктами господарювання, у безготiвковiй та/або готiвковiй формi.

     Казеннi пiдприємства пробiрного контролю подають до 20 числа мiсяця, що настає за звiтним, до органiв Пенсiйного фонду України звiт про нарахування (утримання) та сплату збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування при здiйсненнi клеймування виробiв державним пробiрним клеймом у порядку та за формою, визначеними Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(Статтю 1 доповнено пунктом 6 згiдно iз Законом N 208-XIV вiд 22.10.98, пункт 6 частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 28.12.2014р. N 71-VIII)

     7) пiдприємства, установи та органiзацiї незалежно вiд форми власностi, фiзичнi особи, якi набувають право власностi на легковi автомобiлi, що пiдлягають першiй державнiй реєстрацiї в Українi територiальними органами Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, крiм випадкiв забезпечення легковими автомобiлями осiб з iнвалiднiстю згiдно iз законодавством та успадкування легкових автомобiлiв вiдповiдно до закону;

(Статтю 1 доповнено пунктом 7 згiдно iз Законом N 208-XIV вiд 22.10.98, пункт 7 частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 07.06.2012р. N 4911-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 02.10.2012р. N 5413-VI, вiд 23.12.2015р. N 901-VIII, вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     8) пункт 8 статтi 1 виключено

(Статтю 1 доповнено пунктом 8 згiдно iз Законом N 967-XIV вiд 15.07.99, пункт 8 статтi 1 виключено згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003р. N 849-IV)

     9) пiдприємства, установи та органiзацiї незалежно вiд форм власностi та фiзичнi особи, якi придбавають нерухоме майно, за винятком державних пiдприємств, установ i органiзацiй, що придбавають нерухоме майно за рахунок бюджетних коштiв, установ та органiзацiй iноземних держав, що користуються iмунiтетами i привiлеями згiдно iз законами та мiжнародними договорами України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, а також громадян, якi придбавають житло i перебувають у черзi на одержання житла або придбавають житло вперше.

(абзац перший пункту 9 статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.06.2003р. N 980-IV)
(абзац перший пункту дев'ять статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     Нерухомим майном визнається жилий будинок або його частина, квартира, садовий будинок, дача, гараж, iнша постiйно розташована будiвля, а також iнший об'єкт, що пiдпадає пiд визначення групи 3 основних засобiв та iнших необоротних активiв згiдно з Податковим кодексом України;

(Статтю 1 доповнено пунктом 9 згiдно iз Законом N 967-XIV вiд 15.07.99)
(абзац другий пункту 9 частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.06.2012р. N 4911-VI)

     Нотарiальне посвiдчення договорiв купiвлi-продажу нерухомого майна здiйснюється за наявностi документального пiдтвердження сплати збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування з операцiй купiвлi-продажу нерухомого майна.

(пункт 9 статтi 1 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     Суми збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування з операцiй купiвлi-продажу нерухомого майна сплачуються платниками цього збору за мiсцем розташування державної нотарiальної контори або робочого мiсця приватного нотарiуса.

(пункт 9 статтi 1 доповнено абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     Нотарiуси щокварталу, до 20 числа мiсяця, що настає за звiтним кварталом, подають до органiв Пенсiйного фонду України за мiсцем розташування державної нотарiальної контори або робочого мiсця приватного нотарiуса звiт про укладенi договори купiвлi-продажу нерухомого майна, включаючи iнформацiю про вартiсть такого майна та суму сплаченого збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування в порядку та за формою, визначеними Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(пункт 9 статтi 1 доповнено абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     Iнформацiя з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на запит Пенсiйного фонду України та його територiальних органiв, iнших органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, судiв, органiв внутрiшнiх справ, органiв прокуратури, органiв Служби безпеки України, нотарiусiв, адвокатiв надається у порядку, затвердженому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(пункт 9 статтi 1 доповнено абзацом шостим згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     10) пiдприємства, установи та органiзацiї, фiзичнi особи, якi користуються послугами стiльникового рухомого зв'язку, а також оператори цього зв'язку, якi надають свої послуги безоплатно. При цьому збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування не сплачується, якщо послугами стiльникового зв'язку користуються рiчковi, морськi, повiтрянi, космiчнi транспортнi засоби, засоби наземного технологiчного транспорту (у тому числi таксi), що мають стацiонарно вбудоване обладнання радiозв'язку, радiонавiгацiї та радiоастрономiї, яке не може бути вiдокремлено вiд таких засобiв без втрати його технологiчних або експлуатацiйних якостей чи характеристик.

     Збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування не сплачується абонентами при вiдправленнi благодiйного телекомунiкацiйного повiдомлення.

(пункт 10 статтi 1 доповнено новим абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1664-VIII, у зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати вiдповiдно абзацами третiм - п'ятим)

     Послуги стiльникового рухомого зв'язку - послуги з передачi мережею зв'язку загального користування голосу, сигналiв, звукiв, зображень, друкованих чи письмових матерiалiв або символiв, призначених для конкретного абонента, у разi, коли для їх прийому або передачi використовується обладнання радiозв'язку.

     Радiозв'язок - електрозв'язок, що здiйснюється шляхом поширення електромагнiтних хвиль у вiльному просторi без штучного спрямовуючого середовища.

     Роумiнг - послуга стiльникового рухомого зв'язку, яка забезпечує можливiсть абонентам здiйснювати двостороннiй зв'язок без подання будь-якої попередньої заяви або з такою пiд час перемiщення iз зони дiї одного оператора до iншого як у межах України, так i за її межами.

(Статтю 1 доповнено пунктом 10 згiдно iз Законом N 967-XIV вiд 15.07.99)

     Частина друга статтi 1 втратила чиннiсть

(статтю 1 доповнено частиною другою згiдно iз Законом України вiд 28.12.2007р. N 107-VI)
(частина друга статтi 1 втратила чиннiсть у зв'язку з втратою чинностi пунктом 30 роздiлу II Закону України вiд 28.12.2007р. N 107-VI згiдно iз Законом України вiд 03.06.2008р. N 309-VI)

     Суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, якi застосовують спрощений режим оподаткування (єдиний податок), та юридичнi i фiзичнi особи, що розташованi (проживають) у зонах гарантованого добровiльного вiдселення та посиленого радiоекологiчного контролю, сплачують збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування при поданнi ювелiрних та побутових виробiв з дорогоцiнних металiв на клеймування державним пробiрним клеймом до казенних пiдприємств пробiрного контролю, пiд час набуття права власностi на легковi автомобiлi у випадках, зазначених у пунктi 7 частини першої цiєї статтi, з операцiй купiвлi-продажу нерухомого майна, з надання послуг стiльникового рухомого зв'язку на загальних пiдставах.

(статтю 1 доповнено новою частиною другою згiдно iз Законом України вiд 03.06.2008р. N 309-VI, частина друга статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 13.01.2011р. N 2921-VI, вiд 07.06.2012р. N 4911-VI, вiд 27.03.2014р. N 1166-VII, у редакцiї Закону України вiд 28.12.2014р. N 71-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 24.12.2015р. N 909-VIII, вiд 20.12.2016р. N 1791-VIII)

     Стаття 2. Об'єктом оподаткування є:

     1) абзац перший пункту 1 статтi 2 втратив чиннiсть з 1 сiчня 2011 року

(пункт 1 статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України: вiд 24.07.98р. N 64-XIV, вiд 23.03.99р. N 539-XIV, абзац перший пункту 1 статтi 2 втратив чиннiсть згiдно iз Законом України вiд 08.07.2010р. N 2464-VI)

     абзац другий пункту 1 статтi 2 втратив чиннiсть з 1 сiчня 2011 року

(Пункт 1 статтi 2 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом N 967-XIV вiд 15.07.99, абзац другий пункту 1 статтi 2 втратив чиннiсть згiдно iз Законом України вiд 08.07.2010р. N 2464-VI)

     Абзац третiй пункту 1 статтi 2 виключено

(Абзац третiй пункту 1 статтi 2 виключено на пiдставi Закону N 373-IV вiд 26.12.2002)

     Для платникiв збору, визначених пунктами 1 та 2 статтi 1 цього Закону, крiм платникiв, вiднесених до четвертої групи платникiв єдиного податку, що визначенi у пiдпунктi 4 пункту 291.4 статтi 291 Податкового кодексу України, об'єктом оподаткування є також фактичнi витрати на виплату i доставку пенсiй, призначених вiдповiдно до пунктiв "б" - "з" статтi 13 Закону України "Про пенсiйне забезпечення" до досягнення працiвниками пенсiйного вiку, передбаченого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування".

(Пункт 1 статтi 2 доповнено абзацом четвертим згiдно iз Законом N 1461-III вiд 17.02.2000, абзац четвертий пункту 1 статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 31.05.2005р. N 2613-IV, вiд 04.04.2013р. N 184-VII, у редакцiї Закону України вiд 12.11.2015р. N 802-VIII)
(з 01.01.2018р. абзац четвертий пункту 1 статтi 2 буде викладено у новiй редакцiї згiдно з пiдпунктом 2 пункту 7 Закону України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     2) пункт 2 статтi 2 втратив чиннiсть з 1 сiчня 2011 року

(Пункт 2 статтi 2 в редакцiї Закону N 64-XIV вiд 24.07.98, втратив чиннiсть згiдно iз Законом України вiд 08.07.2010р. N 2464-VI)

     3) пункт 3 статтi 2 втратив чиннiсть з 1 сiчня 2011 року

(згiдно iз Законом України вiд 08.07.2010р. N 2464-VI)

     4) пункт 4 статтi 2 виключено

(Статтю 2 доповнено пунктом 4 згiдно iз Законом N 208-XIV вiд 22.10.98 - дiю продовжено до 01.01.2002 згiдно iз Законом N 2120-III вiд 07.12.2000, дiю продовжено до 1 сiчня 2003 року згiдно iз Законом N 2905-III вiд 20.12.2001, на 2005 рiк - згiдно iз Законами України вiд 23.12.2004р. N 2285, вiд 25.03.2005р. N 2505-IV, на 2006 рiк - згiдно iз Законом України вiд 20.12.2005р. N 3235-IV)
(пункт 4 статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 03.06.2008р. N 309-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 13.01.2011р. N 2921-VI)

     4) пункт 4 статтi 2 виключено

(у статтю 2 включено пункт 4 згiдно iз Законом України вiд 27.03.2014р. N 1166-VII, пункт 4 статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 28.12.2014р. N 71-VIII, виключено згiдно iз Законом України вiд 20.12.2016р. N 1791-VIII)

     5) для платникiв збору, визначених пунктом 6 статтi 1 цього Закону, - вартiсть основного дорогоцiнного металу (золото, срiбло, платина, паладiй), у перерахунку на вагу чистого металу, що мiститься у сплавi, з якого виготовлено ювелiрний чи побутовий вирiб, визначена за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на банкiвськi метали на час подання платником збору ювелiрних та побутових виробiв на клеймування до казенного пiдприємства пробiрного контролю;

(Статтю 2 доповнено пунктом 5 згiдно iз Законом N 208-XIV вiд 22.10.98, пункт 5 статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 28.12.2014р. N 71-VIII)

     6) для платникiв збору, визначених пунктом 7 статтi 1 цього Закону, - вартiсть легкового автомобiля;

(Статтю 2 доповнено пунктом 6 згiдно iз Законом N 208-XIV вiд 22.10.98)

     7) пункт 7 статтi 2 виключено

(Статтю 2 доповнено пунктом 7 згiдно iз Законом N 967-XIV вiд 15.07.99, в редакцiї Закону N 2452-III вiд 24.05.2001, виключено згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003р. N 849-IV)

     8) для платникiв збору, визначених пунктом 9 статтi 1 цього Закону, - вартiсть нерухомого майна, зазначена в договорi купiвлi-продажу такого майна;

(Статтю 2 доповнено пунктом 8 згiдно iз Законом N 967-XIV вiд 15.07.99)

     9) для платникiв збору, визначених пунктом 10 статтi 1 цього Закону, - вартiсть будь-яких послуг стiльникового рухомого зв'язку, сплачена споживачами цих послуг оператору, що їх надає, включаючи вартiсть вхiдних та вихiдних телефонних дзвiнкiв, абонентську плату, плату (надбавку) за роумiнг, суму страхового завдатку, авансу, вартiсть iнших спецiальних послуг, зазначених у рахунку на оплату послуг стiльникового рухомого зв'язку.

     У разi продажу прав на тимчасове користування послугами стiльникового рухомого зв'язку у виглядi магнiтних карт, мiкросхем або чипiв об'єктом оподаткування є вартiсть їх продажу.

     У разi, коли оператор стiльникового зв'язку надає послуги з цього зв'язку безоплатно, об'єктом оподаткування є вартiсть таких послуг, визначена за звичайними розцiнками (тарифами) такого оператора, крiм випадкiв надання послуг з вiдправлення благодiйного телекомунiкацiйного повiдомлення.

(абзац третiй пункту 9 статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1664-VIII)

     У разi, коли особа надає засоби, споруди або мережу зв'язку в оренду (лiзiнг) або передає цi об'єкти в iншi види користування iншiй особi, яка виконує функцiї оператора щодо третiх осiб, об'єктом оподаткування є тiльки послуги, якi надаються такою другою особою таким третiм особам.

     Не може бути об'єктом оподаткування:

     транслювання програм радiо- та телевiзiйними станцiями;

     передавання або прийом iнформацiї за допомогою радiозв'язку мережами вiдомчого чи технологiчного зв'язку, що не мають автоматичної комутацiї з мережею зв'язку загального користування;

     користування радiотелефонами та радiоподовжувачами, пiдключеними до номерiв квартирних телефонiв;

     суми, якi сплачуються одним оператором у компенсацiю вартостi послуг з роумiнгу (або покриття вiд'ємного сальдо взаєморозрахункiв з роумiнгу) iншому оператору, який надав такi послуги;

(Статтю 2 доповнено пунктом 9 згiдно iз Законом N 967-XIV вiд 15.07.99)

     вартiсть послуг з вiдправлення благодiйного телекомунiкацiйного повiдомлення.

(пункт 9 статтi 2 доповнено абзацом десятим згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1664-VIII)

     У разi отримання благодiйного телекомунiкацiйного повiдомлення суми збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування, виходячи з суми коштiв, якi оператор стiльникового рухомого зв'язку перераховує неприбутковiй органiзацiї, у тому числi благодiйнiй органiзацiї (крiм полiтичних партiй i кредитних спiлок), або територiальнiй громадi, зараховуються оператором стiльникового рухомого зв'язку в рахунок зменшення поточних платежiв з цього збору протягом поточного звiтного перiоду.

(пункт 9 статтi 2 доповнено абзацом одинадцятим згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1664-VIII)

     Стаття 3. Збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування платники збору, визначенi у частинi другiй цiєї статтi, сплачують до Пенсiйного фонду України у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина перша статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 12.01.2012р. N 4318-VI, вiд 24.12.2015р. N 909-VIII)

     Платники, визначенi пунктами 1, 2 та 3 статтi 1 цього Закону, зобов'язанi зареєструватися в органах Пенсiйного фонду України. Комерцiйнi банки при вiдкриттi вiдповiдних банкiвських рахункiв зобов'язанi вимагати iнформацiю вiд таких платникiв щодо зазначеної реєстрацiї.

     Платники збору, визначенi пунктами 5 - 7, 9 i 10 статтi 1 цього Закону, збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування сплачують на бюджетнi рахунки для зарахування надходжень до державного бюджету, вiдкритi в головних управлiннях центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв. Цi кошти в установленому порядку зараховуються до загального фонду державного бюджету i використовуються згiдно iз законом про Державний бюджет України.

(Статтю 3 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом N 208-XIV вiд 22.10.98; iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 967-XIV вiд 15.07.99, дiю частини третьої статтi 3 зупинено на 2006 рiк згiдно iз Законом України вiд 20.12.2005р. N 3235-IV)
(частина третя статтi 3 у редакцiї Закону України вiд 28.12.2007р. N 107-VI)
(частина третя статтi 3 у редакцiї Закону України вiд 03.06.2008р. N 309-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами вiд 13.01.2011р. N 2921-VI, вiд 12.01.2012р. N 4318-VI, вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, вiд 27.03.2014р. N 1166-VII, у редакцiї Закону України вiд 28.12.2014р. N 71-VIII)

     Частина четверта статтi 3 втратила чиннiсть з 1 сiчня 2011 року

(згiдно iз Законом України вiд 08.07.2010р. N 2464-VI)

     Частина п'ята статтi 3 втратила чиннiсть з 1 сiчня 2011 року

(згiдно iз Законом України вiд 08.07.2010р. N 2464-VI)

     Частина шоста статтi 3 втратила чиннiсть з 1 сiчня 2011 року

(згiдно iз Законом України вiд 08.07.2010р. N 2464-VI)

     Стаття 4. На обов'язкове державне пенсiйне страхування встановлюються ставки збору в таких розмiрах:

     1) для платникiв збору, визначених пунктами 1 та 2 статтi 1 цього Закону:

(Абзац перший пункту 1 статтi 4 в редакцiї Закону N 1222-XIV вiд 17.11.99)

     абзац другий пункту 1 статтi 4 втратив чиннiсть з 1 сiчня 2011 року

(абзац другий пункту 1 статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)
(установлено, що у 2006 роцi розмiр збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування, визначений абзацом другим пункту 1 статтi 4, становить 31,8 вiдсотка згiдно iз Законом України вiд 20.12.2005 р. N 3235-IV)
(абзац другий пункту 1 статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 03.06.2008р. N 309-VI, втратив чиннiсть згiдно iз Законом України вiд 08.07.2010р. N 2464-VI)

     100 вiдсоткiв вiд об'єкта оподаткування, визначеного абзацом четвертим пункту 1 статтi 2 цього Закону.

(Абзац третiй пункту 1 статтi 4 в редакцiї Законiв N 1222-XIV вiд 17.11.99, N 1461-III вiд 17.02.2000, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 373-IV вiд 26.12.2002)

     абзац четвертий пункту 1 статтi 4 втратив чиннiсть з 1 сiчня 2011 року

(Пункт 1 статтi 4 доповнено абзацом четвертим згiдно iз Законом N 373-IV вiд 26.12.2002, у зв'язку з цим абзаци четвертий i п'ятий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим i шостим, абзац четвертий пункту 1 статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)
(установлено, що у 2006 роцi розмiр збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування, визначений абзацом четвертим пункту 1 статтi 4, становить 31,8 вiдсотка згiдно iз Законом України вiд 20.12.2005р. N 3235-IV)
(абзац четвертий пункту 1 статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 03.06.2008р. N 309-VI, втратив чиннiсть згiдно iз Законом України вiд 08.07.2010р. N 2464-VI)

     абзац п'ятий пункту 1 статтi 4 втратив чиннiсть з 1 сiчня 2011 року

(абзац п'ятий пункту 1 статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)
(установлено, що у 2006 роцi розмiр збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування стосовно об'єкта оподаткування для iнших працiвникiв пiдприємств, установ i органiзацiй, де працюють iнвалiди, визначений в абзацi п'ятому пункту 1 статтi 4, становить 31,8 вiдсотка згiдно iз Законом України вiд 20.12.2005р. N 3235-IV, враховуючи змiни, внесенi Законом України вiд 23.02.2006р. N 3508-IV)
(абзац п'ятий пункту 1 статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 03.06.2008р. N 309-VI, втратив чиннiсть згiдно iз Законом України вiд 08.07.2010р. N 2464-VI)

     абзац шостий пункту 1 статтi 4 втратив чиннiсть з 1 сiчня 2011 року

(Пункт 1 статтi 4 доповнено абзацом згiдно iз Законом N 680/97-ВР вiд 03.12.97, абзац шостий пункту 1 статтi 4 втратив чиннiсть згiдно iз Законом України вiд 08.07.2010р. N 2464-VI)

     абзац сьомий пункту 1 статтi 4 втратив чиннiсть з 1 сiчня 2011 року

(пункт 1 статтi 4 доповнено абзацом сьомим згiдно iз Законом України вiд 24.06.2004р. N 1878-IV, абзац сьомий пункту 1 статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 23.12.2004р. N 2287-IV)
(дiю абзацу сьомого пункту 1 статтi 4 зупинено на 2006 рiк згiдно iз Законом України вiд 20.12.2005р. N 3235-IV)
(абзац сьомий пункту 1 статтi 4 втратив чиннiсть згiдно iз Законом України вiд 08.07.2010р. N 2464-VI)

     2) пункт 2 статтi 4 втратив чиннiсть з 1 сiчня 2011 року

(Пункт 2 статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 64-XIV вiд 24.07.98)
(установлено, що у 2006 роцi розмiр збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування, визначений пунктом 2 статтi 4, становить 31,8 вiдсотка згiдно iз Законом України вiд 20.12.2005р. N 3235-IV)
(пункт 2 статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 03.06.2008р. N 309-VI, втратив чиннiсть згiдно iз Законом України вiд 08.07.2010р. N 2464-VI)

     3) пункт 3 статтi 4 втратив чиннiсть з 1 сiчня 2011 року

(пункт 3 статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)
(установлено, що у 2006 роцi розмiр збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування, визначений пунктом 3 статтi 4, становить 31,8 вiдсотка згiдно iз Законом України вiд 20.12.2005р. N 3235-IV)
(пункт 3 статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 03.06.2008р. N 309-VI, втратив чиннiсть згiдно iз Законом України вiд 08.07.2010р. N 2464-VI)

     4) пункт 4 статтi 4 втратив чиннiсть з 1 сiчня 2011 року

(втратив чиннiсть згiдно iз Законом України вiд 08.07.2010р. N 2464-VI)

     5) пункт 5 статтi 4 втратив чиннiсть з 1 сiчня 2011 року

(втратив чиннiсть згiдно iз Законом України вiд 08.07.2010р. N 2464-VI)

     6) пункт 6 статтi 4 виключено

(Статтю 4 доповнено пунктом згiдно iз Законом N 208-XIV вiд 22.10.98)
(пункт 6 статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 03.06.2008р. N 309-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 13.01.2011р. N 2921-VI)

     6) пункт 6 статтi 4 виключено

(у статтю 4 включено пункт 6 згiдно iз Законом України вiд 27.03.2014р. N 1166-VII, пункт 6 статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 28.12.2014р. N 71-VIII, виключено згiдно iз Законом України вiд 20.12.2016р. N 1791-VIII)

     61) для платникiв збору, визначених пунктом 51 статтi 1 цього Закону, - 2 вiдсотки вiд об'єкта оподаткування, встановленого пунктом 41 статтi 2 цього Закону;

(статтю 4 доповнено пунктом 61 згiдно iз Законом України вiд 28.12.2014р. N 71-VIII)

     7) для платникiв збору, визначених пунктом 6 статтi 1 цього Закону, - 10,0 вiдсотка вiд об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 5 статтi 2 цього Закону;

(статтю 4 доповнено пунктом 7 згiдно iз Законом України вiд 22.10.98р. N 208-XIV, пункт 7 статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 28.12.2014р. N 71-VIII)

     8) для платникiв збору, визначених пунктом 7 статтi 1 цього Закону, залежно вiд вартостi об'єкта, визначеного пунктом 6 статтi 2 цього Закону:

     3 вiдсотки - якщо об'єкт оподаткування не перевищує 165 розмiрiв прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб, встановленого законом на 1 сiчня звiтного року;

     4 вiдсотки - якщо об'єкт оподаткування перевищує 165, але не перевищує 290 розмiрiв прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб, встановленого законом на 1 сiчня звiтного року;

     5 вiдсоткiв - якщо об'єкт оподаткування перевищує 290 розмiрiв прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб, встановленого законом на 1 сiчня звiтного року;

(Статтю 4 доповнено пунктом згiдно iз Законом N 208-XIV вiд 22.10.98, пункт 8 статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2012р. N 5413-VI)

     9) пункт 9 статтi 4 виключено

(Статтю 4 доповнено пунктом згiдно iз Законом N 967-XIV вiд 15.07.99 - дiю продовжено до 01.01.2002 згiдно iз Законом N 2120-III вiд 07.12.2000, в редакцiї Закону N 2452-III вiд 24.05.2001, дiю продовжено до 1 сiчня 2003 року згiдно iз Законом N 2905-III вiд 20.12.2001, дiю продовжено до 1 сiчня 2004 року згiдно iз Законом N 380-IV вiд 26.12.2002, виключено згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003р. N 849-IV)

     10) для платникiв збору, визначених пунктом 9 статтi 1 цього Закону, - 1 вiдсоток вiд об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 8 статтi 2 цього Закону;

(Статтю 4 доповнено пунктом згiдно iз Законом N 967-XIV вiд 15.07.99)

     11) для платникiв збору, визначених пунктом 10 статтi 1 цього Закону, - 6 вiдсоткiв вiд об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 9 статтi 2 цього Закону.

(Статтю 4 доповнено пунктом згiдно iз Законом N 967-XIV вiд 15.07.99, пункт 11 статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.07.2005р. N 2771-IV)

     Стаття 5. Стаття 5 втратила чиннiсть з 1 сiчня 2011 року

(втратила чиннiсть згiдно iз Законом України вiд 08.07.2010р. N 2464-VI)

     Стаття 6.

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     протягом мiсяця пiсля дня опублiкування Закону України "Про збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування" подати Верховнiй Радi України пропозицiї щодо внесення змiн до законiв України, що випливають iз цього Закону;

     протягом двох тижнiв пiсля дня опублiкування Закону України "Про збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування" прийняти рiшення, спрямованi на виконання цього Закону, та привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
26 червня 1997 року
N 400/97-ВР

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.