ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про Державний бюджет України на 2005 рiк

I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Установити доходи Державного бюджету України на 2005 рiк у сумi 86.516.916,9 тис. гривень, у тому числi доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумi 63.056.289,8 тис. гривень та доходи спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 23.460.627,1 тис. гривень, згiдно з додатком N 1 до цього Закону.

     Затвердити видатки Державного бюджету України на 2005 рiк у сумi 95.503.259,2 тис. гривень, у тому числi видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумi 72.078.178,7 тис. гривень та видатки спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 23.425.080,5 тис. гривень.

     Затвердити на 2005 рiк:

     обсяги повернення кредитiв до Державного бюджету України у сумi 2.591.583,7 тис. гривень, у тому числi повернення кредитiв до загального фонду Державного бюджету України - у сумi 1.200.466 тис. гривень та повернення кредитiв до спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 1.391.117,7 тис. гривень;

     обсяги надання кредитiв з Державного бюджету України у сумi 2.175.073,3 тис. гривень, у тому числi надання кредитiв iз загального фонду Державного бюджету України - у сумi 472.149,4 тис. гривень та надання кредитiв iз спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 1.702.923,9 тис. гривень.

     Установити граничний розмiр дефiциту Державного бюджету України на 2005 рiк у сумi 8.569.831,9 тис. гривень, у тому числi граничний розмiр дефiциту загального фонду Державного бюджету України - у сумi 8.293.572,3 тис. гривень та граничний розмiр дефiциту спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 276.259,6 тис. гривень, згiдно з додатком N 2 до цього Закону.

     Установити оборотну касову готiвку Державного бюджету України на 2005 рiк у розмiрi до двох вiдсоткiв видаткiв загального фонду Державного бюджету України, визначених цiєю статтею.

II. ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

     Стаття 2. Установити, що до доходiв загального фонду Державного бюджету України на 2005 рiк належать:

     1) податок з доходiв фiзичних осiб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та iнших виплат, одержаних вiйськовослужбовцями та особами рядового i начальницького складу (в тому числi вiдрядженими до органiв виконавчої влади та iнших цивiльних установ) у зв'язку з виконанням обов'язкiв несення служби, за рахунок вiдповiдних бюджетних асигнувань установ, що утримуються iз державного бюджету, якi є джерелом доходiв цих осiб;

     2) податок на прибуток пiдприємств (крiм податку на прибуток пiдприємств комунальної власностi та податкової заборгованостi минулих рокiв з податку на прибуток суб'єктiв господарювання, основним видом дiяльностi яких є сiльське господарство, мисливське господарство та пов'язанi з ним послуги, житлово-комунальних пiдприємств, пiдприємств Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" i паливно-енергетичного комплексу, яка є джерелом формування спецiального фонду державного бюджету за вiдповiдними напрямами, визначеними у цьому Законi);

     3) збiр за спецiальне використання водних ресурсiв загальнодержавного значення та збiр за користування водами для потреб гiдроенергетики i водного транспорту (крiм податкової заборгованостi минулих рокiв житлово-комунальних пiдприємств, пiдприємств Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" i паливно-енергетичного комплексу iз збору за спецiальне використання водних ресурсiв загальнодержавного значення та збору за користування водами для потреб гiдроенергетики i водного транспорту, яка є джерелом формування спецiального фонду державного бюджету за вiдповiдними напрямами, визначеними у цьому Законi);

     4) збiр за спецiальне використання лiсових ресурсiв державного значення;

     5) платежi за користування надрами загальнодержавного значення;

     6) 25,45 вiдсотка збору за геологорозвiдувальнi роботи, виконанi за рахунок Державного бюджету України;

     7) суми податку на додану вартiсть, якi пiдлягають зарахуванню до доходiв Державного бюджету України (крiм податкової заборгованостi минулих рокiв з податку на додану вартiсть суб'єктiв господарювання, основним видом дiяльностi яких є сiльське господарство, мисливське господарство та пов'язанi з ним послуги, житлово-комунальних пiдприємств, пiдприємств Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" i паливно-енергетичного комплексу, яка є джерелом формування спецiального фонду державного бюджету за вiдповiдними напрямами, визначеними у цьому Законi, а також податкової заборгованостi минулих рокiв з податку на додану вартiсть закритого акцiонерного товариства "ЗАЗ" та пiдприємств, що постачають йому товари (роботи, послуги), яка задiяна у проведеннi розрахункiв по придбанню спецавтотранспорту, вiдповiдно до статтi 99 цього Закону);

     8) акцизний збiр з вироблених в Українi товарiв (крiм акцизного збору з вироблених в Українi товарiв, що сплачується платниками, якi зареєстрованi в Автономнiй Республiцi Крим, 80 вiдсоткiв акцизного збору з вироблених в Українi нафтопродуктiв i транспортних засобiв);

     9) акцизний збiр з ввезених на територiю України товарiв (крiм 80 вiдсоткiв акцизного збору з ввезених на територiю України нафтопродуктiв i транспортних засобiв);

     10) плата за лiцензiї на певнi види господарської дiяльностi (крiм плати за лiцензiї, що видаються Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, виконавчими органами мiсцевих рад i мiсцевими органами виконавчої влади, та плати за лiцензiї на право роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами);

     11) кошти, отриманi за вчинення консульських дiй на територiї України, та 90 вiдсоткiв коштiв, отриманих за вчинення консульських дiй за межами України, в установленому Кабiнетом Мiнiстрiв України порядку;

     12) ввiзне мито (крiм 80 вiдсоткiв ввiзного мита з нафтопродуктiв i транспортних засобiв та шин до них);

     13) рентна плата за нафту та природний газ, газовий конденсат, що видобуваються в Українi;

     14) надходження вiд розмiщення в установах банкiв тимчасово вiльних бюджетних коштiв, якi облiковуються на рахунках Державного казначейства України;

     15) державне мито в частинi, що вiдповiдно до закону зараховується до державного бюджету;

     16) надходження вiд санкцiй (штрафiв, пенi тощо), що застосовуються за рiшеннями уповноважених посадових осiб Антимонопольного комiтету України, iнших органiв виконавчої влади (крiм адмiнiстративних штрафiв, що накладаються виконавчими органами вiдповiдних рад та утвореними ними в установленому порядку адмiнiстративними комiсiями), а також за рiшеннями судiв, прийнятими за зверненнями Державної автомобiльної iнспекцiї України; штрафних санкцiй, отриманих внаслiдок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштiв угод з суб'єктами господарювання на придбання товарiв, робiт i послуг за рахунок коштiв державного бюджету;

     17) кошти вiд реалiзацiї майна, конфiскованого за рiшенням суду, скарбiв, майна, одержаного державою в порядку спадкоємства чи дарування, безхазяйного майна, валютних цiнностей, що пересилаються в мiжнародних поштових вiдправленнях iз порушенням норм актiв Всесвiтнього поштового союзу, невручених мiжнародних та внутрiшнiх поштових вiдправлень, майна з обмеженим термiном зберiгання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафiв або з метою вiдшкодування належних державному бюджету платежiв, знахiдок, а також валютнi цiнностi i грошовi кошти, власники яких невiдомi;

     18) дивiденди (доход), нарахованi на акцiї (частки, паї) господарських товариств, якi є у державнiй власностi. Нацiональнiй акцiонернiй компанiї "Нафтогаз України" до 1 квiтня 2005 року забезпечити перерахування до загального фонду Державного бюджету України заборгованостi по сплатi дивiдендiв, нарахованих на державну частку акцiй за перiод роботи компанiї у 2000-2002 роках, у сумi 102.000 тис. гривень;

     19) 80 вiдсоткiв коштiв, отриманих бюджетними установами та органiзацiями за зданi у виглядi брухту i вiдходiв золото, платину, метали платинової групи, дорогоцiнне камiння, i 50 вiдсоткiв коштiв, отриманих бюджетними установами та органiзацiями за здане у виглядi брухту i вiдходiв срiбло;

     20) 20 вiдсоткiв надходжень до Державного спецiалiзованого фонду фiнансування загальнодержавних витрат на авiацiйну дiяльнiсть та участь України у мiжнародних авiацiйних органiзацiях;

     21) 10 вiдсоткiв портового (адмiнiстративного) збору;

     22) вiдрахування вiд сум перевищення розрахункової величини фонду оплати працi на пiдприємствах-монополiстах;

     23) надходження вiд реалiзацiї розброньованих матерiальних цiнностей мобiлiзацiйного резерву в обсягах, визначених у додатку N 1 до цього Закону по загальному фонду бюджету;

     24) до розмежування земель державної та комунальної власностi - 10 вiдсоткiв надходжень вiд продажу земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення, що перебувають у державнiй власностi; пiсля розмежування земель державної та комунальної власностi - 100 вiдсоткiв надходжень вiд продажу земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення, що перебувають у державнiй власностi;

     25) рентна плата за транзитне транспортування природного газу (крiм заборгованостi минулих рокiв, яка спрямовується на розрахунки з погашення зобов'язань держави по знецiнених грошових заощадженнях громадян в установах Ощадного банку колишнього СРСР та державних цiнних паперах колишнього СРСР);

     26) рентна плата за транспортування нафти магiстральними нафтопроводами;

     27) рентна плата за транзитне транспортування амiаку;

     28) 50 вiдсоткiв суми виконавчого збору, стягнутого державною виконавчою службою;

     29) надходження вiд Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованостi за Угодою мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Росiйської Федерацiї про передачу з України до Росiйської Федерацiї важких бомбардувальникiв ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повiтряного базування великої дальностi та обладнання (крiм надходжень у рахунок погашення такої заборгованостi у сумi 50.000 тис. гривень, якi спрямовуються на закупiвлю свiтлих нафтопродуктiв);

     30) плата за видачу, переоформлення, продовження термiну дiї лiцензiй на здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй та видачу копiй i дублiкатiв таких лiцензiй;

     31) плата за видiлення номерного ресурсу;

     32) плата за видачу, переоформлення, продовження термiну дiї лiцензiй на користування радiочастотним ресурсом України та видачу дублiкатiв таких лiцензiй;

     33) надходження коштiв вiд реалiзацiї надлишкового озброєння, вiйськової та спецiальної технiки, iншого майна Збройних Сил України;

     34) 50 вiдсоткiв плати за оренду майна (крiм вiйськового майна i майна Нацiональної академiї наук України), що належить бюджетним установам, якi утримуються за рахунок державного бюджету;

     35) кошти, що надiйдуть вiд рекламодавцiв алкогольних напоїв i тютюнових виробiв;

     36) частина прибутку (доходу) господарських органiзацiй, що вилучається до бюджету;

     37) плата за наданi в оренду ставки, що знаходяться в басейнах рiчок загальнодержавного значення;

     38) надходження коштiв вiд збору на розвиток виноградарства, садiвництва i хмелярства;

     39) митнi збори;

     40) надходження коштiв вiд продажу на аукцiонах спецiальних дозволiв (лiцензiй) на користування надрами та збору за видачу таких дозволiв;

     41) надходження вiд секретарiату ООН за участь українського контингенту Збройних Сил України в миротворчих операцiях;

     42) кошти, що надiйдуть вiд надання учасниками торгiв забезпечення їх тендерної пропозицiї, якi не пiдлягають поверненню учасникам торгiв у випадках, передбачених Законом України "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 20, ст. 148);

     43) iншi доходи, що пiдлягають зарахуванню до Державного бюджету України згiдно iз статтею 29 Бюджетного кодексу України.

     Стаття 3. Установити, що суб'єкти господарювання, якi здiйснюють видобуток природного газу та газового конденсату i нафти, вносять до Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України, рентну плату за природний газ у розмiрi 30,6 гривнi за 1.000 куб. метрiв видобутого природного газу (крiм обсягiв природного газу та газового конденсату, видобутих iз морських родовищ, та з покладiв, що повнiстю залягають на глибинi понад 5.000 метрiв), за нафту - у розмiрi 300 гривень за одну тонну видобутої нафти i газовий конденсат - у розмiрi 104,04 гривнi за одну тонну видобутого газового конденсату.

     Стаття 4. Установити, що у 2005 роцi продаж нафти та газового конденсату власного видобутку пiдприємствами, частка держави у статутному фондi яких перевищує 50 вiдсоткiв, здiйснюється виключно на аукцiонах у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 5. Установити, що суб'єкти господарювання, якi здiйснюють транспортування трубопровiдним транспортом територiєю України природного газу, нафти та амiаку, вносять до Державного бюджету України:

     рентну плату за транзитне транспортування природного газу в розмiрi 1,67 гривнi за 1.000 куб. метрiв газу на кожнi 100 кiлометрiв вiдстанi;

     рентну плату за транспортування нафти магiстральними нафтопроводами в розмiрi, еквiвалентному 0,89 долара США за одну тонну нафти, що транспортується;

     рентну плату за транзитне транспортування амiаку в розмiрi, еквiвалентному 0,39 долара США за одну тонну на кожнi 100 кiлометрiв вiдстанi.

     Сплата зазначених платежiв здiйснюється щодекадно (15, 25 числа поточного мiсяця, 5 числа наступного мiсяця) виходячи з обсягiв природного газу, нафти, амiаку, що транспортуються територiєю України, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Рентна плата за транспортування нафти магiстральними нафтопроводами та рентна плата за транзитне транспортування амiаку сплачуються у нацiональнiй валютi України за офiцiйним курсом гривнi до долара США, встановленим Нацiональним банком України на день, що передує дню сплати платежу.

     Розрахунки з рентної плати за транзитне транспортування природного газу, амiаку через територiю України та рентної плати за транспортування нафти магiстральними нафтопроводами подаються до органiв стягнення щомiсячно до 20 числа мiсяця, наступного за звiтним.

     Сума рентної плати, яка була нарахована за звiтний перiод i не була внесена в установлений термiн (протягом 30 календарних днiв, наступних за останнiм календарним днем звiтного (податкового) мiсяця), сплачується до Державного бюджету України iз нарахуванням пенi у порядку, встановленому Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 10, ст. 44).

     Стаття 6. Установити, що суб'єкти господарювання, якi здiйснюють експорт:

     природного газу у газоподiбному станi, сплачують ставку вивiзного (експортного) мита у розмiрi 10 доларiв США за 1.000 куб. метрiв;

     газу (крiм природного) у газоподiбному станi, сплачують ставку вивiзного (експортного) мита у розмiрi 10 доларiв США за 1.000 куб. метрiв;

     природного газу у скрапленому станi, сплачують ставку вивiзного (експортного) мита у розмiрi 10 доларiв США за 1 тонну;

     скраплених газiв (крiм природного), сплачують ставку вивiзного (експортного) мита у розмiрi 10 доларiв США за 1 тонну,

     якщо бiльшi розмiри не встановленi мiжнародними угодами, обов'язковими для України.

     Стаття 7. Кабiнету Мiнiстрiв України погасити у 2005 роцi частину заборгованостi, визначену абзацом третiм частини першої статтi 1 Закону України "Про реструктуризацiю боргових зобов'язань Кабiнету Мiнiстрiв України перед Нацiональним банком України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 31, ст. 248; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250), у сумi 264.500 тис. гривень.

     Установити, що Нацiональний банк України у 2005 роцi вносить до Державного бюджету України перевищення кошторисних доходiв над кошторисними видатками Нацiонального банку України за 2004 рiк, а також у повному обсязi кошти доходу за процентними облiгацiями внутрiшньої державної позики (далi - ПОВДП) 2000 року, що сплачуються Мiнiстерством фiнансiв України у 2005 роцi, на загальну суму не менш як 1.209.497,1 тис. гривень. Цi кошти перераховуються до бюджету щомiсяця рiвними частинами одночасно iз сплатою Мiнiстерством фiнансiв України доходу за ПОВДП 2000 року, а у разi недонадходження вiдповiдних коштiв до Державного бюджету України - зараховуються у наступному мiсяцi в рахунок сплати Мiнiстерством фiнансiв України доходу за ПОВДП 2000 року.

     Стаття 8. Органам державної податкової служби України:

     зараховувати належнi до вiдшкодування суми податку на додану вартiсть платникам, яким вiдповiдно до закону реструктуризовано заборгованiсть по цьому податку та iнших реструктуризованих сумах податкiв, що належать державному бюджету, та/або надано вiдстрочку/розстрочку по сплатi цих податкiв у рахунок зменшення реструктуризованих та/або вiдстрочених (розстрочених) сум зазначених податкiв незалежно вiд визначеного законом термiну їх реструктуризацiї та/або вiдстрочки (розстрочки);

     здiйснювати вiдшкодування сум податку на додану вартiсть платнику податку, який має прострочену заборгованiсть перед державою за кредитом, залученим державою або пiд державнi гарантiї, позичкою та фiнансовою допомогою на зворотнiй основi, наданими з державного бюджету (далi - позичальник), або заборгованiсть по розрахунках з позичальником, в тому числi за закуплену за рахунок такого кредиту сiльськогосподарську технiку (далi - дебiтор), в 2005 роцi виключно в рахунок погашення простроченої заборгованостi позичальника перед державою за таким кредитом, позичкою, фiнансовою допомогою на зворотнiй основi та в рахунок погашення заборгованостi дебiтора перед позичальником для подальшого спрямування вiдшкодованих сум в рахунок погашення простроченої заборгованостi позичальника перед державою за цим кредитом.

     Стаття 9. Установити, що у 2005 роцi:

     у разi вивезення (експорту) товарiв (робiт, послуг) за межi митної територiї України шляхом бартерних (товарообмiнних) операцiй сума податку на додану вартiсть, сплачена (нарахована) у зв'язку з придбанням товарiв (робiт, послуг), не вiдноситься на збiльшення податкового кредиту, а включається до складу валових витрат виробництва (обiгу) платника податку;

     зберiгається iснуючий порядок сплати податку на додану вартiсть (продовжується дiя пункту 11.15 статтi 11 Закону України "Про податок на додану вартiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156, N 51, ст. 305; 1999 р., N 7, ст. 53, N 51, ст. 446; 2001 р., N 4, ст. 15; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250) до 1 сiчня 2006 року) за операцiями з надання послуг, пов'язаних iз перевезенням (перемiщенням) пасажирiв та вантажiв транзитом через територiю i порти України за перелiком, що затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     операцiї з ввезення природного газу на митну територiю України вiдповiдно до зовнiшньоекономiчних контрактiв, укладених на виконання мiжнародних договорiв України, звiльняються вiд обкладання податком на додану вартiсть;

     на бензини моторнi (ГСТУ 320.00149943.015-2000) сумiшевi з вмiстом не менш як 5 вiдсоткiв високооктанових кисневмiсних добавок за ТУУ 30183376.001 або етил-трет-бутилового ефiру (ЕТБЕ) А-76Ек, А-80Ек, А-92Ек, АI-93Ек, А-95Ек, А-98Ек запроваджується ставка акцизного збору у розмiрi 60 євро за 1.000 кг;

     особливостi справляння податку на додану вартiсть та ввiзного мита, встановленi Законом України "Про спецiальний режим iнвестицiйної та iнновацiйної дiяльностi технологiчних паркiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 40, ст. 363; 2002 р., N 3-4, ст. 28, N 33, ст. 238; 2004 р., N 32, ст. 393, N 43-44, ст. 493), не застосовуються у разi ввезення на митну територiю України обладнання та комплектуючих, аналогiчних тим, що виробляються вiтчизняними пiдприємствами, а також у разi ввезення сировини за винятком, що визначається перелiком Кабiнету Мiнiстрiв України;

     розгляд та схвалення (затвердження) нових iнвестицiйних та iнновацiйних проектiв у технологiчних парках здiйснюється Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Нацiональної академiї наук України;

     на тютюновi вироби ставка акцизного збору у процентах до обороту з реалiзацiї товару (продукцiї) запроваджується у розмiрi 7 вiдсоткiв;

     при визначеннi податкового зобов'язання iз сплати акцизного збору на тютюновi вироби, що обчислюється у процентах до обороту з реалiзацiї товару (продукцiї), розмiр такого зобов'язання не може бути меншим 40 вiдсоткiв установленої законодавством ставки акцизного збору на вiдповiднi тютюновi вироби у твердих сумах за 1.000 штук реалiзованого товару (продукцiї);

     продаж спецiальних дозволiв (лiцензiй) на користування надрами здiйснюється на аукцiонах, порядок проведення яких встановлюється законом;

     датою виникнення податкових зобов'язань з податку на додану вартiсть при ввезеннi (iмпортуваннi) товарiв є дата подання митної декларацiї iз зазначенням у нiй суми податку, що пiдлягає сплатi;

     база оподаткування податком на додану вартiсть операцiй з поставки товарiв (робiт, послуг) визначається виходячи з їх договiрної (контрактної) вартостi, визначеної за вiльними або регульованими цiнами (тарифами), але не нижче нiж фактичнi витрати на їх виготовлення (придбання), з урахуванням акцизного збору, ввiзного мита, iнших загальнодержавних податкiв та зборiв (обов'язкових платежiв), за винятком податку на додану вартiсть, що включається до цiни товарiв (робiт, послуг) згiдно iз законами України з питань оподаткування. До складу договiрної (контрактної) вартостi включаються будь-якi суми коштiв, вартiсть матерiальних i нематерiальних активiв, що передаються платнику податку безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу в зв'язку з компенсацiєю вартостi товарiв (робiт, послуг), а також суми вiдсоткiв, що сплачуються (нараховуються) ним за договорами товарного кредиту (товарної позики, розстрочки);

     Кабiнет Мiнiстрiв України може встановлювати мiнiмальну митну вартiсть на окремi товари, що перемiщуються через митний кордон України;

     операцiї з ввезення на митну територiю України товарiв, якi пiдпадають пiд визначення кодiв УКТ ЗЕД 1803 10 00 90, 1517 90 91 00, крiм олiї соняшникової та товарiв з її вмiстом вiдповiдно до зовнiшньоекономiчних контрактiв, обкладаються за нульовою ставкою ввiзного мита;

     звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть науково-дослiднi i дослiдницько-конструкторськi роботи, якi виконуються українськими пiдприємствами за рахунок кредитних коштiв, залучених пiд гарантiї Уряду України для фiнансування мiжнародного проекту "Циклон-4";

     запроваджується мораторiй на:

     створення нових i розширення дiючих спецiальних (вiльних) економiчних зон та встановлення спецiальних режимiв iнвестицiйної дiяльностi на нових територiях, а також створення нових технологiчних паркiв;

     розгляд та схвалення (затвердження) нових iнвестицiйних i iнновацiйних проектiв у спецiальних (вiльних) економiчних зонах i на територiях iз спецiальним режимом iнвестицiйної дiяльностi.

     Стаття 10. Установити, що джерелами формування спецiального фонду Державного бюджету України на 2005 рiк у частинi доходiв є:

     1) 80 вiдсоткiв акцизного збору з вироблених в Українi нафтопродуктiв i транспортних засобiв;

     2) 80 вiдсоткiв акцизного збору з ввезених на територiю України нафтопродуктiв i транспортних засобiв;

     3) 10 вiдсоткiв коштiв, отриманих за вчинення консульських дiй за межами України;

     4) 80 вiдсоткiв ввiзного мита з нафтопродуктiв i транспортних засобiв та шин до них;

     5) надходження вiд збору у виглядi цiльової надбавки до дiючого тарифу на електричну та теплову енергiю;

     6) платежi, пов'язанi з перебуванням Чорноморського флоту Росiйської Федерацiї на територiї України, вiдповiдно до укладеної 28 травня 1997 року Угоди мiж Урядом України i Урядом Росiйської Федерацiї про взаємнi розрахунки, пов'язанi з подiлом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Росiйської Федерацiї на територiї України;

     7) 50 вiдсоткiв суми виконавчого збору, стягнутого державною виконавчою службою;

     8) надходження коштiв вiд реалiзацiї матерiальної частини виробiв вiйськового призначення та/або їх складових, що належать Нацiональному космiчному агентству України;

     9) надходження коштiв вiд реалiзацiї надлишкового озброєння, вiйськової та спецiальної технiки, iншого майна утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань (крiм Збройних Сил України) i правоохоронних органiв;

     10) збори на обов'язкове державне пенсiйне страхування, що вiдповiдно до закону сплачуються при здiйсненнi безготiвкових операцiй з купiвлi-продажу валют, торгiвлi ювелiрними виробами iз золота (крiм обручок), платини i дорогоцiнного камiння та при вiдчуженнi легкових автомобiлiв, з операцiй купiвлi-продажу нерухомого майна, з надання послуг стiльникового рухомого зв'язку (додатковi збори на виплату пенсiй) у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     11) 80 вiдсоткiв надходжень до Державного спецiалiзованого фонду фiнансування загальнодержавних витрат на авiацiйну дiяльнiсть та участь України у мiжнародних авiацiйних органiзацiях;

     12) 90 вiдсоткiв портового (адмiнiстративного) збору;

     13) надходження до страхового фонду безпеки авiацiї;

     14) надходження вiд зборiв за пiдготовку до державної реєстрацiї авторського права i договорiв, якi стосуються права автора на твiр, та коштiв, одержаних вiд продажу контрольних марок;

     15) надходження вiд видачi сертифiкатiв на експортно-iмпортнi операцiї з наркотичними засобами, психотропними речовинами i прекурсорами;

     16) власнi надходження бюджетних установ (у тому числi наукових установ Нацiональної академiї наук України i галузевих академiй наук України), якi утримуються за рахунок коштiв державного бюджету, в тому числi плата за оренду вiйськового майна i майна Нацiональної академiї наук України та 50 вiдсоткiв плати за оренду iншого майна, що належить бюджетним установам, якi утримуються за рахунок коштiв державного бюджету;

     17) надходження вiд реалiзацiї матерiальних цiнностей державного резерву;

     18) надходження вiд реалiзацiї розброньованих матерiальних цiнностей мобiлiзацiйного резерву понад обсяги, визначенi додатком N 1 до цього Закону по загальному фонду Державного бюджету України, якi зараховуються до спецiального фонду Державного бюджету України щомiсячно за фактом перевиконання помiсячних обсягiв цих надходжень загального фонду, установлених помiсячним розписом доходiв загального фонду Державного бюджету України на 2005 рiк;

     19) надходження вiд секретарiату ООН за участь українського контингенту органiв внутрiшнiх справ України в миротворчих операцiях;

     20) надходження до Фонду України соцiального захисту iнвалiдiв;

     21) 30 вiдсоткiв збору за забруднення навколишнього природного середовища;

     22) 70 вiдсоткiв надходжень вiд збору за проведення гастрольних заходiв;

     23) 74,55 вiдсотка збору за геологорозвiдувальнi роботи, виконанi за рахунок Державного бюджету України;

     24) податкова заборгованiсть минулих рокiв суб'єктiв господарювання, основним видом дiяльностi яких є сiльське господарство, мисливське господарство та пов'язанi з ним послуги, з податку на прибуток пiдприємств i податку на додану вартiсть;

     25) податкова заборгованiсть минулих рокiв житлово-комунальних пiдприємств, Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" i пiдприємств паливно-енергетичного комплексу з податку на прибуток пiдприємств (крiм пiдприємств комунальної власностi), податку на додану вартiсть, збору за спецiальне використання водних ресурсiв загальнодержавного значення, збору за користування водами для потреб гiдроенергетики i водного транспорту та з рентної плати за транзитне транспортування природного газу, яка спрямовується на розрахунки з погашення зобов'язань держави по знецiнених грошових заощадженнях громадян в установах Ощадного банку колишнього СРСР та державних цiнних паперах колишнього СРСР;

     26) надходження вiд Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованостi за Угодою мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Росiйської Федерацiї про передачу з України до Росiйської Федерацiї важких бомбардувальникiв ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повiтряного базування великої дальностi та обладнання у сумi 50.000 тис. гривень;

     27) надходження вiд плати за оформлення посвiдчення закордонного українця;

     28) податкова заборгованiсть минулих рокiв з податку на додану вартiсть закритого акцiонерного товариства "ЗАЗ" та пiдприємств, що постачають йому товари (роботи, послуги), яка задiяна у проведеннi розрахункiв по придбанню спецавтотранспорту, вiдповiдно до статтi 99 цього Закону.

III. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ТА ФIНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

     Стаття 11. Установити на 31 грудня 2005 року граничний розмiр державного внутрiшнього боргу України в сумi 15.784.072 тис. гривень та в сумi 1.133.911,9 тис. доларiв США, граничний розмiр державного зовнiшнього боргу України - в сумi, еквiвалентнiй 9.285.549,7 тис. доларiв США.

     Стаття 12. Установити, що державнi внутрiшнi i зовнiшнi запозичення здiйснюються в межах загального обсягу встановлених граничних розмiрiв державного внутрiшнього боргу України та державного зовнiшнього боргу України. У разi надходження коштiв iз внутрiшнiх (зовнiшнiх) джерел фiнансування певного типу у неповному обсязi допускається зменшення (збiльшення) надходжень коштiв iз зовнiшнiх (внутрiшнiх) джерел фiнансування iншого типу з вiдповiдним перевищенням граничного розмiру державного зовнiшнього (внутрiшнього) боргу України за рахунок перевищення вiдповiдних обсягiв запозичень у межах затвердженого загального обсягу державного боргу з обов'язковим iнформуванням Комiтету Верховної Ради України з питань бюджету.

     У разi змiн залишкiв готiвкових коштiв, що впливає на рiвень дефiциту, допускається збiльшення або зменшення державних внутрiшнiх запозичень.

     Стаття 13. Установити, що у 2005 роцi надання державних гарантiй, гарантiй Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим та гарантiй органiв мiсцевого самоврядування (крiм гарантiй за кредитами, якi надаються мiжнародними фiнансовими органiзацiями або на умовах спiвфiнансування разом iз мiжнародними фiнансовими органiзацiями, або залучаються українськими пiдприємствами для фiнансування українсько-бразильського проекту створення космiчного ракетного комплексу "Циклон-4" та для здiйснення заходiв по операцiях фiнансового лiзингу вiтчизняної сiльськогосподарської технiки) не здiйснюється.

     Позичальники iноземних кредитiв (крiм державних пiдприємств, якi залучають кредити для фiнансування українсько-бразильського проекту створення космiчного ракетного комплексу "Циклон-4" та для здiйснення заходiв по операцiях фiнансового лiзингу вiтчизняної сiльськогосподарської технiки), щодо яких прийнято рiшення про надання державних гарантiй, при отриманнi таких гарантiй зобов'язанi подати зустрiчнi, безвiдзивнi та безумовнi гарантiї банкiв, фiнансовi показники яких вiдповiдають вимогам, визначеним Кабiнетом Мiнiстрiв України за участю Нацiонального банку України, або надати iнше належне забезпечення та сплачують до Державного бюджету України плату за їх отримання у розмiрi, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 14. Мiнiстерство фiнансiв України має право вiд iменi України брати зобов'язання, пов'язанi iз здiйсненням запозичень, у тому числi щодо вiдмови вiд суверенного iмунiтету в можливих судових справах, пов'язаних iз поверненням позик та звiльненням платежiв згiдно з угодами вiд будь-яких комiсiй, податкiв та iнших обов'язкових платежiв, протягом часу дiї зобов'язання з повернення запозичених коштiв.

     Стаття 15. У разi виконання державою гарантiйних зобов'язань перед iноземними кредиторами шляхом здiйснення платежiв за рахунок коштiв Державного бюджету України або шляхом укладання з такими кредиторами договорiв про реструктурування сум, повернення яких гарантовано Україною, у юридичних осiб, зобов'язання яких гарантованi, виникає прострочена заборгованiсть перед державою за кредитами, залученими пiд державнi гарантiї, в обсязi фактичних витрат державного бюджету i таких реструктурованих сум.

     Стаття 16. Надати право Мiнiстерству фiнансiв України здiйснювати операцiї з державним боргом України з метою економiї бюджетних коштiв в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету.

     Стаття 17. Надати Мiнiстерству фiнансiв України право здiйснювати в 2005 роцi на вiдкритих аукцiонах продаж права вимоги за простроченою бiльше нiж три роки заборгованiстю перед державою за кредитами, залученими державою або пiд державнi гарантiї, бюджетними позичками та фiнансовою допомогою на зворотнiй основi шляхом оформлення цiєї заборгованостi простими векселями на iм'я Мiнiстерства фiнансiв України. Векселi видаються у валютi кредиту, бюджетної позички та фiнансової допомоги на зворотнiй основi, за якими юридичнi особи-резиденти мають заборгованiсть перед державою.

     При цьому дозволяється зниження початкової цiни продажу цих векселiв до 50 вiдсоткiв їх номiнальної суми. Сума пенi, яка нарахована внаслiдок невиконання позичальником зобов'язань за кредитом та/або бюджетною позичкою, фiнансовою допомогою на зворотнiй основi, на оформлену векселями суму заборгованостi списується.

     Мiнiстерство фiнансiв України здiйснює продаж таких векселiв у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету.

     Стаття 18. Установити, що до надходжень фiнансування загального фонду Державного бюджету України на 2005 рiк належать:

     1) надходження в результатi здiйснення державних внутрiшнiх та державних зовнiшнiх запозичень;

     2) 98 вiдсоткiв коштiв, одержаних вiд приватизацiї державного майна та iнших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизацiї та кредитуванням пiдприємств, з урахуванням пунктiв 2-4 статтi 19 цього Закону;

     3) повернення коштiв з депозитiв або пред'явлення цiнних паперiв, що використовуються для управлiння лiквiднiстю;

     4) вiльний залишок коштiв Державного бюджету України.

     Стаття 19. Установити, що джерелами формування спецiального фонду Державного бюджету України на 2005 рiк у частинi фiнансування є:

     1) позики, що залучаються державою вiд мiжнародних та iноземних органiзацiй з метою їх подальшого рекредитування або надання трансфертiв для впровадження проектiв розвитку;

     2) 2 вiдсотки коштiв, одержаних вiд приватизацiї державного майна та iнших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизацiї та кредитуванням пiдприємств, але не бiльше 65.805,3 тис. гривень, з урахуванням пунктiв 3 i 4 цiєї статтi;

     3) кошти, що надiйдуть вiд приватизацiї об'єктiв незавершеного будiвництва, що споруджувались вiдповiдно до Чорнобильської будiвельної програми;

     4) кошти, що надiйдуть внаслiдок продажу Фондом державного майна України на вiдкритих аукцiонах акцiй вiдкритих акцiонерних товариств Харкiвської областi за перелiком, визначеним Кабiнетом Мiнiстрiв України, для лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на очисних спорудах мiста Харкова.

     Стаття 20. Визнати в 2005 роцi органи державної податкової служби України органом стягнення простроченої заборгованостi за кредитами, залученими державою або пiд державнi гарантiї, та бюджетними позичками.

     Дозволити Мiнiстерству фiнансiв України залучати в 2005 роцi юридичних осiб для представництва органiв державної влади в судах у справах, пов'язаних iз стягненням простроченої заборгованостi перед державою за кредитами, залученими державою або пiд державнi гарантiї, та бюджетними позичками, у тому числi в процесi банкрутства, стосовно стягнення якої органам податкової служби було вiдмовлено, iз спрямуванням на оплату таких послуг юридичних осiб коштiв у розмiрi п'яти вiдсоткiв вiд фактичних надходжень до державного бюджету внаслiдок забезпечення цими особами вiд iменi органiв державної влади здiйснення зазначеного стягнення.

     Стаття 21. Установити, що кошти, отриманi згiдно з пунктом 6 статтi 10 цього Закону, спрямовуються на погашення державного боргу України перед Росiйською Федерацiєю вiдповiдно до укладеної мiжурядової угоди.

     Стаття 22. Фонду державного майна України забезпечити в 2005 роцi надходження до Державного бюджету України коштiв, отриманих вiд приватизацiї державного майна вiдповiдно до пункту 2 статтi 18, пунктiв 2-4 статтi 19 цього Закону, у сумi не менш як 5.023.891,1 тис. гривень.

IV. ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

     Стаття 23. Затвердити бюджетнi призначення головним розпорядникам коштiв Державного бюджету України на 2005 рiк у розрiзi вiдповiдальних виконавцiв за бюджетними програмами згiдно з додатками N 3 i N 4 до цього Закону.

     Затвердити у складi Державного бюджету України на 2005 рiк:

     витрати розвитку у сумi - 24.323.277 тис. гривень, у тому числi видатки розвитку - у сумi 22.148.203,7 тис. гривень, надання кредитiв з бюджету - у сумi 2.175.073,3 тис. гривень;

     витрати споживання у сумi - 82.510.876,9 тис. гривень, у тому числi видатки споживання - 73.105.055,5 тис. гривень, погашення державного боргу - 9.405.821,4 тис. гривень.

     У процесi виконання державного бюджету у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштiв державного бюджету Мiнiстерство фiнансiв України здiйснює перерозподiл видаткiв за бюджетною програмою в розрiзi економiчної класифiкацiї в межах загального обсягу його бюджетних призначень окремо по загальному та спецiальному фондах державного бюджету, а перерозподiл бюджетних призначень за бюджетними програмами у межах загального обсягу головного розпорядника коштiв державного бюджету окремо по загальному та спецiальному фондах здiйснюється лише за погодженням iз Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету.

     Передача бюджетних призначень, передбачена частиною шостою статтi 23 Бюджетного кодексу України, перерозподiл бюджетних призначень на пенсiйне забезпечення вiйськовослужбовцiв та осiб начальницького i рядового складу мiж головними розпорядниками коштiв державного бюджету та бюджетних призначень на централiзованi заходи i програми мiж адмiнiстративно-територiальними одиницями здiйснюється за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету у порядку, визначеному Мiнiстерством фiнансiв України.

     Забороняється збiльшення бюджетних призначень по загальному та спецiальному фондах Державного бюджету України на:

     оплату працi працiвникiв бюджетних установ за рахунок зменшення iнших видаткiв;

     видатки розвитку за рахунок зменшення бюджетних призначень на видатки споживання;

     видатки за бюджетними програмами, пов'язаними з функцiонуванням органiв державної влади, за рахунок зменшення iнших видаткiв.

     Порядок використання коштiв державного бюджету, якi видiляються на часткову компенсацiю вартостi складної сiльськогосподарської технiки вiтчизняного виробництва, здiйснення фiнансової пiдтримки пiдприємств агропромислового комплексу через механiзм здешевлення коротко- та довготермiнових кредитiв, надання та здешевлення кредитiв на здiйснення природоохоронних заходiв, на часткову компенсацiю вартостi мiнеральних добрив вiтчизняного виробництва, на ремонт сiльськогосподарської технiки та обладнання для агропромислового комплексу, що вилученi з фiнансового лiзингу у лiзингоотримувачiв, визнаних банкрутами або таких, що порушили договiр лiзингу, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 24. Установити, що у 2005 роцi норми законодавства щодо виготовлення документiв про освiту реалiзуються в розмiрах i порядку, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України, в межах видаткiв, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та мiсцевих бюджетiв на 2005 рiк.

     Стаття 25. Кабiнету Мiнiстрiв України розробити та затвердити порядок виплати культурно-освiтнiм працiвникам музеїв i бiблiотек доплати за вислугу рокiв, грошової винагороди за сумлiнну працю, зразкове виконання трудових обов'язкiв i матерiальної допомоги для вирiшення соцiально-побутових питань вiдповiдно до норм, передбачених абзацами восьмим та дев'ятим частини другої статтi 28 Закону України "Про музеї та музейну справу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 25, ст. 191; 1999 р., N 28, ст. 231; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250), частиною п'ятою статтi 30 Закону України "Про бiблiотеки та бiблiотечну справу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 177; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250).

     Стаття 26. Розпорядникам коштiв державного бюджету (далi - розпорядникам) при виконаннi бюджету забезпечити у повному обсязi проведення розрахункiв за електричну енергiю, теплову енергiю, водопостачання, водовiдведення, природний газ та послуги зв'язку, якi споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованостi по оплатi вищезазначених товарiв та послуг. Розпорядникам забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносiїв у межах встановлених вiдповiдним головним розпорядником обґрунтованих лiмiтiв споживання.

     Стаття 27. Перелiк об'єктiв будiвництва, реконструкцiї автомобiльних дорiг загальнодержавного значення та будiвництва i капiтального ремонту дорiг комунальної власностi затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 28. Державне казначейство України здiйснює платежi за дорученнями розпорядникiв коштiв державного бюджету виключно за наявностi затверджених в установленому порядку паспортiв бюджетних програм.

     Стаття 29. Видатки, пов'язанi з утриманням працiвникiв закордонних дипломатичних установ України, незалежно вiд їх вiдомчої пiдпорядкованостi, крiм вiйськових аташе, проводяться виключно через Мiнiстерство закордонних справ України.

     Стаття 30. Установити, що у 2005 роцi виплата щорiчної разової допомоги вiдповiдно до Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250) здiйснюється у таких розмiрах: iнвалiдам вiйни I групи - 400 гривень, iнвалiдам вiйни II групи - 330 гривень, iнвалiдам вiйни III групи - 270 гривень, учасникам бойових дiй - 250 гривень, особам, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною, - 400 гривень, членам сiмей загиблих та дружинам (чоловiкам) померлих учасникiв бойових дiй i учасникiв вiйни, визнаних за життя iнвалiдами, - 130 гривень, учасникам вiйни - 50 гривень.

     Стаття 31. Установити, що у 2005 роцi вступ до мiжнародних органiзацiй i приєднання до мiжнародних угод, умови членства в яких передбачають сплату внескiв або здiйснення будь-яких iнших виплат за рахунок коштiв державного бюджету, здiйснюється за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України виходячи з вiдповiдних обсягiв, визначених на цю мету у додатку N 3 до цього Закону, у порядку, визначеному Законом України "Про мiжнароднi договори України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 50, ст. 540).

     Стаття 32. Затвердити такий перелiк захищених статей видаткiв загального фонду Державного бюджету України на 2005 рiк за економiчною структурою видаткiв:

     оплата працi працiвникiв бюджетних установ (код 1110);

     нарахування на заробiтну плату (код 1120);

     придбання медикаментiв та перев'язувальних матерiалiв (код 1132);

     забезпечення продуктами харчування (код 1133);

     виплата процентiв за державним боргом (код 1200);

     трансферти населенню (код 1340);

     трансферти мiсцевим бюджетам (код 1320).

     Визначити захищеними видатками Державного бюджету України на 2005 рiк видатки на будiвництво (придбання) житла для вiйськовослужбовцiв, реформування та розвиток Збройних Сил України, розвiдувальну дiяльнiсть, забезпечення живучостi та вибухопожежобезпеки арсеналiв, баз i складiв озброєння, ракет i боєприпасiв Збройних Сил України, утилiзацiю звичайних видiв боєприпасiв, непридатних для подальшого зберiгання та використання, забезпечення iнвалiдiв протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування та реабiлiтацiї, а також видатки на пiдготовку кадрiв вищими навчальними закладами I-IV рiвнiв акредитацiї, фундаментальнi i прикладнi дослiдження та дослiдно-конструкторськi роботи.

     Стаття 33. Установити, що виконання рiшення, яке прийнято органом державної влади, що вiдповiдно до закону має право на його застосування, про стягнення коштiв з рахункiв, на яких облiковуються кошти державного бюджету, здiйснюється Державним казначейством України за попереднiм iнформуванням Мiнiстерства фiнансiв України.

     Рiшення про стягнення коштiв з рахункiв, на яких облiковуються кошти державного бюджету, передаються до Державного казначейства України.

     Безспiрне списання коштiв з рахунку державного бюджету здiйснюється виключно органами Державного казначейства України за черговiстю надходження рiшень за рахунок i в межах вiдповiдних бюджетних асигнувань.

     Установити, що вiдшкодування вiдповiдно до закону шкоди, завданої громадяниновi незаконними дiями органiв дiзнання, досудового слiдства, прокуратури, а також судiв, у 2005 роцi за приписом Державної виконавчої служби України здiйснюється в межах бюджетних призначень, затверджених у Державному бюджетi України на цю мету, в такому порядку:

     Державне казначейство України у термiни, визначенi у приписi, списує у безспiрному порядку на користь зазначеної фiзичної особи встановлену до вiдшкодування суму коштiв з єдиного казначейського рахунку Державного бюджету України;

     вiдшкодованi суми облiковуються Державним казначейством України та вiдображаються у звiтностi про виконання державного бюджету;

     у разi потреби у таких видатках понад обсяг бюджетних призначень в установленому законодавством порядку подаються вiдповiднi пропозицiї щодо видiлення коштiв з резервного фонду державного бюджету або внесення змiн до закону про Державний бюджет України.

     Списання коштiв з бюджету за рiшеннями судiв щодо вiдшкодування вартостi конфiскованого та безхазяйного майна, що перейшло у власнiсть держави, здiйснюється у розмiрах сум коштiв, що надiйшли до бюджету вiд реалiзацiї цього майна.

     Списання коштiв за вiдповiдним рiшенням на користь працiвникiв, вiйськовослужбовцiв, осiб рядового i начальницького складу бюджетної установи, якi мають право на безоплатне або пiльгове матерiальне i побутове забезпечення, здiйснюється Державним казначейством України з єдиного казначейського рахунку за рахунок i в межах бюджетних асигнувань, встановлених на утримання цiєї установи.

     Списання коштiв за вiдповiдним рiшенням на користь працiвникiв установ системи освiти по виплатах, передбачених абзацами восьмим-десятим частини першої статтi 57 Закону України "Про освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92), здiйснюється Державним казначейством України з єдиного казначейського рахунку за рахунок i в межах вiдповiдних бюджетних призначень.

     Кошти, вiдшкодованi державою з Державного бюджету України згiдно з цiєю статтею, вважаються збитками Державного бюджету України. Позивачем у справах про вiдшкодування збиткiв, завданих Державному бюджету України, згiдно з цiєю статтею виступають органи прокуратури за поданням вiдповiдних матерiалiв органами Державного казначейства України.

     Органи Державного казначейства України виконують рiшення, якi прийнятi органами державної влади, про списання коштiв з рахункiв розпорядникiв бюджетних коштiв лише у разi наявностi в облiку органiв Державного казначейства України вiдповiдних бюджетних зобов'язань.

     Цей порядок поширюється на мiсцевi бюджети.

     Стаття 34. Установити, що в 2005 роцi рiвноцiнна та повна компенсацiя втрат доходiв вiйськовослужбовцiв та осiб рядового i начальницького складу (в тому числi вiдряджених до органiв виконавчої влади та iнших цивiльних установ), пов'язаних iз оподаткуванням грошового забезпечення, грошових винагород та iнших виплат, одержуваних ними у зв'язку з виконанням обов'язкiв несення служби, вiдповiдно до вимог пункту 22.7 статтi 22 Закону України "Про податок з доходiв фiзичних осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 37, ст. 308), здiйснюється установами (органiзацiями, пiдприємствами), що утримують вiйськовослужбовцiв та осiб рядового i начальницького складу, за рахунок вiдповiдних коштiв, якi є джерелом доходiв цих осiб, у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 35. Установити, що у 2005 роцi розрахунки з погашення зобов'язань держави по знецiнених грошових заощадженнях громадян в установах Ощадного банку колишнього СРСР здiйснюються за рахунок вiдповiдної субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам шляхом погашення заборгованостi таких громадян, що утворилася станом на 1 вересня 2004 року, за спожитi електричну i теплову енергiю, природний газ, тверде паливо, послуги водопостачання i водовiдведення, квартирну плату, в рахунок податкового боргу минулих рокiв, у тому числi розстроченого, пiдприємств (структурних пiдроздiлiв пiдприємств) житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та iнших пiдприємств, що надають цi послуги, за видами податкiв, визначеними у пунктi 25 статтi 10 цього Закону в обсязi 6.000.000 тис. гривень по сплатi податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) до Державного бюджету України, а також пенi, штрафних санкцiй, нарахованих у зв'язку з порушенням податкового законодавства, повернення бюджетних позичок та кредитiв, наданих пiд гарантiю Кабiнету Мiнiстрiв України, в тому числi шляхом переводу боргу, та додаткових податкових зобов'язань пiдприємств, якi виникають в результатi виконання цiєї статтi.

     Зазначенi розрахунки проводяться територiальними органами Державного казначейства України, якi вiдкривають усiм учасникам спецiальнi рахунки.

     Кабiнету Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету до 1 квiтня 2005 року встановити порядок проведення таких розрахункiв та розподiлу зазначеної субвенцiї в розрiзi мiсцевих бюджетiв.

     Стаття 36. Визначити обсяг коштiв, якi спрямовуються у 2005 роцi на реалiзацiю Закону України вiд 9 вересня 2004 року N 1994-IV "Про реструктуризацiю заборгованостi з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освiту" педагогiчним, науково-педагогiчним та iншим категорiям працiвникiв навчальних закладiв", у сумi не менше 690.000 тис. гривень, у тому числi субвенцiю з державного бюджету мiсцевим бюджетам у сумi 541.000 тис. гривень.

     Встановити, що Кабiнет Мiнiстрiв України може здiйснювати протягом 2005 року перерозподiл бюджетних призначень мiж бюджетними програмами на здiйснення цих виплат виходячи з фактичних обсягiв кредиторської заборгованостi.

     Порядок перерахування цих коштiв, а також їх розподiл у розрiзi головних розпорядникiв та мiсцевих бюджетiв визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету.

     У разi виникнення додаткової потреби у зазначених коштах Кабiнету Мiнiстрiв України за пiдсумками проведеної iнвентаризацiї заборгованостi та виконання бюджету у першому пiврiччi 2005 року внести пропозицiї щодо збiльшення видаткiв на зазначену мету.

     Стаття 37. Затвердити бюджетнi призначення на 2005 рiк на централiзованi заходи i програми в розрiзi адмiнiстративно-територiальних одиниць згiдно з додатком N 5 до цього Закону. Порядок використання цих коштiв визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Установити, що Мiнiстерством України з питань надзвичайних ситуацiй закупiвля путiвок на оздоровлення громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, та медичного обладнання для медико-санiтарного забезпечення таких громадян проводиться централiзовано з подальшим їх розподiлом у розрiзi вiдповiдних адмiнiстративно-територiальних одиниць.

     Установити, що у 2005 роцi пiльгове забезпечення продуктами харчування громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, здiйснюється у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 38. Установити, що пiльги, компенсацiї i гарантiї, на якi згiдно з законами України мають право окремi категорiї працiвникiв бюджетних установ, вiйськовослужбовцi та особи рядового i начальницького складу, щодо знижки плати за користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальнi послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергiя), безоплатний проїзд всiма видами мiського пасажирського транспорту (за винятком таксi) та автомобiльним транспортом загального користування в сiльськiй мiсцевостi, а також залiзничним i водним транспортом примiського сполучення та автобусами примiських маршрутiв надаються у разi, якщо зазначенi працiвники мають право на податкову соцiальну пiльгу.

     Розмiр наданих пiльг у грошовому еквiвалентi разом з грошовими доходами зазначених працiвникiв не повинен перевищувати величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу.

     Стаття 39. Установити, що у 2005 роцi при перерахунку ранiше призначених пенсiй вiдповiдно до роздiлу II "Прикiнцевi положення" Закону України "Про внесення змiн до статтi 43 Закону України "Про пенсiйне забезпечення вiйськовослужбовцiв, осiб начальницького i рядового складу органiв внутрiшнiх справ та деяких iнших осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 36, ст. 447) щомiсячна надбавка за безперервну службу в Збройних Силах України, внутрiшнiх вiйськах, iнших вiйськових формуваннях та правоохоронних органах, включається до складу грошового забезпечення, з якого обчислюється пенсiя, у розмiрi 50 вiдсоткiв вiд максимального розмiру цiєї надбавки, встановленого вiдповiдним законодавством.

     Стаття 40. Видатки, передбаченi цим Законом на виконання завдань (проектiв) Нацiональної програми iнформатизацiї, в тому числi проектiв iнформатизацiї органiв виконавчої влади за кодами програмної класифiкацiї видаткiв державного бюджету: 0111060, 0301160, 0411040, 1001020, 1201600, 2201190 (в частинi загальноосвiтнiх та професiйно-технiчних навчальних закладiв), 2501140, 3001070, 3106080, 3201270, 3201470, 3501020, 3504600, 3505030, 5001060, 5101030, 5101600, 5161020, 5341080, 5361080, 6141080, 6141600, 6151020, 6511020, 6731050, 8681020 здiйснюються Державним казначейством України лише пiсля погодження вiдповiдними розпорядниками бюджетних коштiв зазначених проектiв з Генеральним державним замовником Нацiональної програми iнформатизацiї - центральним органом виконавчої влади, визначеним Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 41. Установити, що джерелами формування спецiального фонду Державного бюджету України на 2005 рiк у частинi кредитування є:

     1) повернення кредитiв, наданих з Державного бюджету України iндивiдуальним сiльським забудовникам;

     2) повернення кредитiв, наданих з Державного бюджету України молодим сiм'ям та одиноким молодим громадянам на будiвництво (реконструкцiю) та придбання житла;

     3) повернення бюджетних позичок, наданих на закупiвлю сiльськогосподарської продукцiї за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 рокiв;

     4) повернення коштiв у частинi вiдшкодування вартостi сiльськогосподарської технiки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фiнансового лiзингу;

     5) кошти, що надiйдуть у рахунок погашення заборгованостi за кредитами, залученими державою або пiд державнi гарантiї i наданими для закупiвлi сiльськогосподарської технiки iноземного виробництва, переданої сiльгосптоваровиробникам та iншим суб'єктам господарювання, крiм надходжень за рахунок вiдшкодування з державного бюджету сум податку на додану вартiсть;

     6) повернення кредитiв, наданих з Державного бюджету України фермерським господарствам;

     7) повернення коштiв, наданих Мiнiстерству аграрної полiтики України на iнтервенцiйнi операцiї iз зерном;

     8) повернення коштiв, наданих з Державного бюджету України на закупiвлю сiльськогосподарської продукцiї;

     9) повернення сiльськогосподарськими пiдприємствами бюджетних позичок та заборгованостi за кредитами, наданими пiд гарантiю Кабiнету Мiнiстрiв України;

     10) повернення кредитiв, наданих з Державного бюджету України на створення запасiв твердого палива для теплоелектростанцiй;

     11) повернення пiдприємствами (структурними пiдроздiлами пiдприємств) житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та iншими пiдприємствами, що надають послуги, визначенi статтею 35 цього Закону, бюджетних позичок та кредитiв, наданих пiд гарантiю Кабiнету Мiнiстрiв України;

     12) повернення безвiдсоткових бюджетних позичок, наданих у 2004 роцi пiдприємствам державної форми власностi паливно-енергетичного комплексу на погашення заборгованостi iз заробiтної плати;

     13) 5 вiдсоткiв фактичних надходжень до Державного бюджету України внаслiдок забезпечення юридичними особами стягнення простроченої заборгованостi перед державою за кредитами, залученими державою або пiд державнi гарантiї, та бюджетними позичками, у тому числi в процесi банкрутства, стосовно стягнення якої органам податкової служби було вiдмовлено.

     Стаття 42. Установити, що у 2005 роцi кошти, отриманi до спецiального фонду Державного бюджету України згiдно з окремими пунктами статей 10, 19 та 41 цього Закону, спрямовуються вiдповiдно на:

     1) розвиток мережi i утримання автомобiльних дорiг загального користування та дорiг комунальної власностi у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України (за рахунок коштiв, визначених пунктами 1, 2, 4 статтi 10 цього Закону).

     При цьому 34 вiдсотки загальної суми зазначених коштiв спрямовуються на будiвництво, реконструкцiю, ремонт та утримання автомобiльних дорiг загального користування мiсцевого значення та 6 вiдсоткiв - на будiвництво, реконструкцiю та ремонт автомобiльних дорiг комунальної власностi у першу чергу у сiльськiй мiсцевостi;

     2) виплати, пов'язанi з функцiонуванням консульських вiддiлiв дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном, представництв та консульської служби Мiнiстерства закордонних справ України на територiї України (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статтi 10 цього Закону);

     3) заходи по реалiзацiї комплексної програми будiвництва вiтрових електростанцiй у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статтi 10 цього Закону);

     4) будiвництво енергоблокiв атомних, гiдроакумулюючих та iнших електростанцiй, магiстральних, гiрських та сiльських лiнiй електропередач за перелiком та у порядку, встановленими Кабiнетом Мiнiстрiв України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статтi 10 цього Закону);

     5) надання кредитiв на створення запасiв твердого палива для теплоелектростанцiй у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статтi 10 та пунктом 10 статтi 41 цього Закону);

     6) державну пiдтримку на часткове покриття витрат iз собiвартостi продукцiї уранодобувного пiдприємства "Схiдний гiрничо-збагачувальний комбiнат" у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статтi 10 цього Закону);

     7) заходи та науковi розробки по пiдвищенню безпеки видобутку вугiлля, у тому числi створення i впровадження теплоенергетичних когенерацiйних установок вiтчизняного виробництва з утилiзацiї вугiльного метану у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статтi 10 цього Закону);

     8) створення власного виробництва ядерного палива у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статтi 10 цього Закону);

     9) державну пiдтримку будiвництва та технiчного переоснащення пiдприємств з видобутку кам'яного вугiлля, лiгнiту (бурого вугiлля) i торфу у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статтi 10 цього Закону);

     10) впровадження енергозберiгаючих технологiй в агропромисловому комплексi у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статтi 10 цього Закону);

     11) пiдтримку у безпечному станi енергоблокiв та об'єкта "Укриття" Чорнобильської АЕС та виведення її з експлуатацiї у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статтi 10 цього Закону);

     12) реструктуризацiю вугiльної та торфодобувної промисловостi у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статтi 10 цього Закону);

     13) здiйснення науково-дослiдницьких та дослiдно-конструкторських робiт Iнститутом проблем безпеки атомних електростанцiй Нацiональної академiї наук України у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статтi 10 цього Закону);

     14) здiйснення витрат, пов'язаних з органiзацiєю i проведенням виконавчих дiй, виплату винагороди державним виконавцям (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статтi 10 цього Закону);

     15) забезпечення мiжнародних зобов'язань України у космiчнiй галузi (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статтi 10 цього Закону);

     16) потреби утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань (крiм Збройних Сил України) i правоохоронних органiв вiдповiдно до кошторисiв, затверджених у встановленому порядку (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статтi 10 цього Закону);

     17) виплату пенсiй (компенсацiй, надбавок, пiдвищень, доплат до пенсiй), призначених за рiзними пенсiйними програмами, щомiсячної державної адресної допомоги до пенсiї (дотацiї), сплату страхових пенсiйних внескiв за визначенi законодавством категорiї осiб, виплату державної соцiальної допомоги особам, якi не мають права на пенсiю, та iнвалiдам i державної соцiальної допомоги на догляд (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статтi 10 цього Закону);

     18) забезпечення дiяльностi цивiльної авiацiї в Українi та участь України у мiжнародних авiацiйних органiзацiях i утримання Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авiацiї (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статтi 10 цього Закону);

     19) морську i рiчкову транспортну дiяльнiсть та участь України у мiжнародних органiзацiях морського i рiчкового транспорту, утримання Державного департаменту морського i рiчкового транспорту та Головної державної iнспекцiї України з безпеки судноплавства Мiнiстерства транспорту України (за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статтi 10 цього Закону, крiм тих, що надходять вiд риболовних портiв);

     20) мiжнародну дiяльнiсть у галузi рибного господарства (за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статтi 10 цього Закону, в частинi, що надходять вiд риболовних портiв);

     21) заходи з пiдтримання належного рiвня безпеки польотiв, авiацiйної безпеки i забезпечення пошукових та авiацiйно-рятувальних робiт (за рахунок джерел, визначених пунктом 13 статтi 10 цього Закону);

     22) заходи, пов'язанi з охороною iнтелектуальної власностi (за рахунок джерел, визначених пунктом 14 статтi 10 цього Закону);

     23) здiйснення контролю за обiгом наркотичних засобiв, психотропних речовин та прекурсорiв (за рахунок джерел, визначених пунктом 15 статтi 10 цього Закону);

     24) заходи, пов'язанi з органiзацiєю надання послуг, реалiзацiї продукцiї та виконання робiт бюджетними установами, та iншi заходи з утримання цих установ згiдно iз законодавством (за рахунок джерел, визначених пунктом 16 статтi 10 цього Закону);

     25) накопичення (прирiст) матерiальних цiнностей державного матерiального резерву (за рахунок 85 вiдсоткiв джерел, визначених пунктом 18 статтi 10 цього Закону, та за рахунок джерел, визначених пунктами 17 i 26 статтi 10 цього Закону);

     26) вiдшкодування пiдприємствам, установам та органiзацiям витрат, пов'язаних з обслуговуванням цiнностей матерiального резерву (за рахунок 15 вiдсоткiв джерел, визначених пунктом 18 статтi 10 цього Закону);

     27) участь українського контингенту органiв внутрiшнiх справ України у мiжнародних миротворчих операцiях та iншi потреби органiв внутрiшнiх справ вiдповiдно до кошторису Мiнiстерства внутрiшнiх справ України (за рахунок джерел, визначених пунктом 19 статтi 10 цього Закону);

     28) програми i заходи щодо соцiального захисту iнвалiдiв, у тому числi на заходи ранньої соцiальної реабiлiтацiї дiтей-iнвалiдiв (за рахунок джерел, визначених пунктом 20 статтi 10 цього Закону);

     29) заходи, пов'язанi з охороною навколишнього природного середовища (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статтi 10 цього Закону);

     30) пiдтримку гастрольних заходiв на загальнодержавному рiвнi (за рахунок джерел, визначених пунктом 22 статтi 10 цього Закону);

     31) розвиток мiнерально-сировинної бази (за рахунок джерел, визначених пунктом 23 статтi 10 цього Закону);

     32) формування державного продовольчого резерву Аграрним фондом (за рахунок джерел, визначених пунктом 24 статтi 10 та пунктами 7, 9 статтi 41 цього Закону);

     33) погашення зобов'язань держави по знецiнених грошових заощадженнях громадян в установах Ощадного банку колишнього СРСР та державних цiнних паперах колишнього СРСР (за рахунок джерел, визначених пунктом 25 статтi 10 цього Закону та пунктом 11 статтi 41 цього Закону);

     34) рекредитування або надання трансфертiв для впровадження проектiв розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статтi 19 цього Закону);

     35) заходи, пов'язанi з проведенням приватизацiї державного майна вiдповiдно до Державної програми приватизацiї (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статтi 19 цього Закону; 10 вiдсоткiв надходжень, визначених пунктом 3 статтi 19 цього Закону; 25 вiдсоткiв надходжень, визначених пунктом 4 статтi 19 цього Закону), але не бiльше нiж 71.818,4 тис. гривень;

     36) державнi капiтальнi вкладення на пускових об'єктах Чорнобильської будiвельної програми (за рахунок 90 вiдсоткiв джерел, визначених пунктом 3 статтi 19 цього Закону);

     37) субвенцiю з державного бюджету мiському бюджету мiста Харкова на лiквiдацiю наслiдкiв аварiї на очисних спорудах мiста Харкова (за рахунок 75 вiдсоткiв джерел, визначених пунктом 4 статтi 19 цього Закону), але не бiльше нiж 18.000 тис. гривень;

     38) надання державного пiльгового кредиту iндивiдуальним сiльським забудовникам (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статтi 41 цього Закону);

     39) надання пiльгового довгострокового державного кредиту молодим сiм'ям та одиноким молодим громадянам на будiвництво (реконструкцiю) та придбання житла (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статтi 41 цього Закону);

     40) заходи, пов'язанi з погашенням заборгованостей по закупiвлi сiльськогосподарської продукцiї за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 рокiв та формуванням державного резервного насiннєвого фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статтi 41 цього Закону);

     41) придбання сiльськогосподарської технiки на умовах фiнансового лiзингу та заходи по операцiях фiнансового лiзингу (за рахунок 97 вiдсоткiв джерел, визначених пунктом 4 статтi 41 цього Закону, та 16,2 вiдсотка джерел, визначених пунктом 5 статтi 41 цього Закону);

     42) часткову компенсацiю вартостi складної сiльськогосподарської технiки вiтчизняного виробництва (за рахунок 83,3 вiдсотка джерел, визначених пунктом 5 статтi 41 цього Закону);

     43) надання кредитiв фермерським господарствам (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статтi 41 цього Закону);

     44) заходи щодо формування державного замовлення на ринку продовольчих товарiв (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статтi 41 цього Закону);

     45) державну пiдтримку вугледобувних пiдприємств на покриття витрат iз собiвартостi продукцiї (за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статтi 41 цього Закону), але не бiльше нiж 72.000 тис. гривень;

     46) оплату послуг юридичних осiб, якi залучаються для стягнення простроченої заборгованостi перед державою за кредитами, залученими державою або пiд державнi гарантiї, та бюджетними позичками, у тому числi в процесi банкрутства, стосовно стягнення якої органам податкової служби було вiдмовлено (за рахунок джерел, визначених пунктом 13 статтi 41 цього Закону);

     47) ремонт сiльськогосподарської технiки та обладнання для агропромислового комплексу, що вилученi з фiнансового лiзингу у лiзингоотримувачiв, визнаних банкрутами або таких, що порушили договiр лiзингу (за рахунок 3 вiдсоткiв джерел, визначених пунктом 4 статтi 41 цього Закону, та 0,5 вiдсотка джерел, визначених пунктом 5 статтi 41 цього Закону);

     48) заходи, пов'язанi з виготовленням та видачею посвiдчення закордонного українця, у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України (за рахунок джерел, визначених пунктом 27 статтi 10 цього Закону);

     49) забезпечення спецавтотранспортом iнвалiдiв Великої Вiтчизняної вiйни (за рахунок джерел, визначених пунктом 28 статтi 10 цього Закону).

     Стаття 43. Установити, що кошти в сумi 100.000 тис. гривень, якi надiйдуть у рахунок погашення податкової заборгованостi минулих рокiв суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, основним видом дiяльностi яких є сiльське господарство, мисливське господарство та пов'язанi з ним послуги, з податку на додану вартiсть, податку на прибуток пiдприємств, за бюджетними позичками та кредитами, наданими пiд гарантiю Кабiнету Мiнiстрiв України (крiм надходжень за рахунок вiдшкодування з державного бюджету сум податку на додану вартiсть), спрямовуються на формування державного продовольчого резерву Аграрним фондом. Порядок зарахування та використання зазначених коштiв визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 44. Кабiнету Мiнiстрiв України при розподiлi видаткiв Державного фонду охорони навколишнього природного середовища врахувати видiлення коштiв на виконання заходiв, визначених на 2005 рiк Законом України "Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та вiдтворення довкiлля Азовського i Чорного морiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 28, ст. 135), у сумi 2.220 тис. гривень, Законом України "Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними вiдходами" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 14, ст. 374), - у сумi 1.650 тис. гривень, Законом України "Про Загальнодержавну програму формування нацiональної екологiчної мережi України на 2000-2015 роки" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 47, ст. 405), - у сумi 800 тис. гривень.

V. ВЗАЄМОВIДНОСИНИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ ТА МIСЦЕВИХ БЮДЖЕТIВ

     Стаття 45. Установити, що до доходiв загального фонду мiсцевих бюджетiв у 2005 роцi належать:

     1) податок з доходiв фiзичних осiб (крiм податку з доходiв фiзичних осiб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та iнших виплат, одержаних вiйськовослужбовцями та особами рядового i начальницького складу (в тому числi вiдрядженими до органiв виконавчої влади та iнших цивiльних установ) у зв'язку з виконанням обов'язкiв несення служби, за рахунок вiдповiдних бюджетних асигнувань установ, що утримуються iз державного бюджету, якi є джерелом доходiв цих осiб);

     2) у повному обсязi єдиний податок для суб'єктiв малого пiдприємництва, фiксований податок та фiксований сiльськогосподарський податок;

     3) акцизний збiр з вироблених в Українi товарiв (крiм акцизного збору з вироблених в Українi нафтопродуктiв i транспортних засобiв), що сплачується платниками, якi зареєстрованi в Автономнiй Республiцi Крим, - до доходiв бюджету Автономної Республiки Крим, у тому числi тих, що враховуються при визначеннi мiжбюджетних трансфертiв;

     4) плата за лiцензiї на право роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами - до доходiв бюджету Автономної Республiки Крим, обласних бюджетiв та мiських бюджетiв мiст Києва i Севастополя;

     5) дотацiї та субвенцiї з Державного бюджету України;

     6) плата за наданi в оренду воднi об'єкти мiсцевого значення;

     7) штрафнi санкцiї, отриманi внаслiдок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштiв угод з суб'єктами господарювання на придбання товарiв, робiт i послуг за рахунок коштiв мiсцевих бюджетiв;

     8) доходи, що пiдлягають зарахуванню до загального фонду мiсцевих бюджетiв згiдно iз статтями 64, 66, 69 Бюджетного кодексу України.

     Податок на прибуток пiдприємств комунальної власностi, засновником яких є Верховна Рада Автономної Республiки Крим, обласнi, районнi, мiськi, селищнi та сiльськi ради, зараховується вiдповiдно до бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, районних, мiських, селищних та сiльських бюджетiв.

     Фiксований податок на доходи вiд пiдприємницької дiяльностi зараховується до вiдповiдних мiсцевих бюджетiв у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України для податку з доходiв фiзичних осiб.

     Установити, що у 2005 роцi:

     до набрання чинностi законом про спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi платники єдиного податку сплачують страховi внески на загальнообов'язкове державне соцiальне та пенсiйне страхування у порядку та на умовах, визначених спецiальним законодавством з питань справляння таких внескiв, iз сплатою юридичними особами єдиного податку у розмiрi 50 вiдсоткiв дiючих ставок;

     платники фiксованого сiльськогосподарського податку сплачують страховi внески на загальнообов'язкове державне соцiальне та пенсiйне страхування у порядку та на умовах, визначених спецiальним законодавством з питань справляння таких внескiв, iз сплатою фiксованого сiльськогосподарського податку у розмiрi 30 вiдсоткiв дiючих ставок станом на 31 грудня 2004 року.

     Установити на 2005 рiк фiксований розмiр страхових внескiв на загальнообов'язкове державне страхування для фiзичних осiб - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi обрали особливий спосiб оподаткування (фiксований податок, єдиний податок), та членiв сiмей зазначених фiзичних осiб, якi беруть участь у провадженнi ними пiдприємницької дiяльностi, у розмiрi мiнiмального страхового внеску, визначеного Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 49-51, ст. 376), на мiсяць на кожну особу.

     Стаття 46. У разi змiни юридичної адреси суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi - платникiв податкiв, сплата визначених законодавством податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) пiсля реєстрацiї здiйснюється за мiсцем попередньої реєстрацiї до закiнчення поточного бюджетного перiоду.

     Стаття 47. Установити, що у 2005 роцi збiльшується вартiсть торгового патенту на здiйснення дiяльностi з обмiну готiвкових валютних цiнностей, надання послуг у сферi грального бiзнесу. Встановленi частиною четвертою статтi 4 Закону України "Про патентування деяких видiв пiдприємницької дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 20, ст. 82; 1997 р., N 40, ст. 268; 1998 р., N 30-31, ст. 193; 2004 р., N 17-18, ст. 250) стосовно вартостi торгового патенту цифри "320" замiнити цифрами "960". Встановленi частиною третьою статтi 5 Закону України "Про патентування деяких видiв пiдприємницької дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 20, ст. 82; 1998 р., N 30-31, ст. 193; 1999 р., N 50, ст. 437; 2004 р., N 17-18, ст. 250) стосовно вартостi торгового патенту на здiйснення операцiй з надання послуг у сферi грального бiзнесу цифри "1400", "64000", "48000", "2000", "600", "2400" замiнити вiдповiдно цифрами "4200", "192000", "144000", "6000", "1800", "7200".

     Стаття 48. Затвердити на 2005 рiк обсяги мiжбюджетних трансфертiв згiдно з додатками N 6 та N 7 до цього Закону.

     Кабiнет Мiнiстрiв України може здiйснювати протягом 2005 року перерозподiл загального обсягу субвенцiї, затвердженого мiсцевим бюджетам з Державного бюджету України на надання пiльг, субсидiй та допомог населенню, мiж їх видами, виходячи з фактично нарахованих обсягiв вiдповiдних пiльг та субсидiй населенню, та перерозподiл обсягiв субвенцiй з Державного бюджету України мiж мiсцевими бюджетами, виходячи з фактично нарахованих обсягiв вiдповiдних пiльг, субсидiй та допомоги населенню.

     Додаткова дотацiя з Державного бюджету України бюджету Автономної Республiки Крим та обласним бюджетам на зменшення фактичних диспропорцiй мiж мiсцевими бюджетами через нерiвномiрнiсть мережi бюджетних установ розподiляється мiж бюджетом Автономної Республiки Крим, обласним бюджетом, бюджетами мiст республiканського Автономної Республiки Крим i обласного значення та бюджетами районiв у таких пропорцiях вiдповiдно: не бiльш як 25 вiдсоткiв - для бюджету Автономної Республiки Крим, обласного бюджету та не менш як 75 вiдсоткiв - для бюджетiв мiст республiканського Автономної Республiки Крим i обласного значення та бюджетiв районiв.

     Надати право Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласним державним адмiнiстрацiям здiйснювати розподiл додаткової дотацiї на зменшення фактичних диспропорцiй мiж мiсцевими бюджетами через нерiвномiрнiсть мережi бюджетних установ виходячи з показникiв дохiдної частини бюджетiв з метою вирiвнювання забезпеченостi бюджетiв депресивних територiй, врахування особливостей гiрських територiй i тих, що мають низький показник чисельностi населення.

     Стаття 49. Затвердити субвенцiю з Державного бюджету України мiсцевим бюджетам на виконання заходiв з упередження аварiй та запобiгання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарствi та на iнших аварiйних об'єктах комунальної власностi i на виконання iнвестицiйних проектiв у сумi 450.000 тис. гривень та субвенцiю з Державного бюджету України мiсцевим бюджетам на соцiально-економiчний розвиток регiонiв у сумi 485.000 тис. гривень.

     Кабiнету Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету затвердити порядок надання субвенцiї з Державного бюджету України мiсцевим бюджетам на виконання заходiв з упередження аварiй та запобiгання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарствi та на iнших аварiйних об'єктах комунальної власностi i на виконання iнвестицiйних проектiв на умовах спiвфiнансування з мiсцевих бюджетiв та субвенцiї з Державного бюджету України мiсцевим бюджетам на соцiально-економiчний розвиток регiонiв, а також розподiл цих субвенцiй за об'єктами.

     Розподiл коштiв зазначених субвенцiй здiйснюється за пропозицiями народних депутатiв України, узгодженими з вiдповiдними мiсцевими органами влади i органами мiсцевого самоврядування, з урахуванням необхiдностi пропорцiйного розподiлу коштiв мiж зведеними бюджетами Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва i Севастополя вiдповiдно до чисельностi населення. При визначеннi перелiку об'єктiв iнвестицiйних проектiв врахувати в першу чергу необхiднiсть завершення будiвництва пускових об'єктiв, продовження розпочатого будiвництва у минулих роках та будiвництва об'єктiв iз пiдготовленою проектно-кошторисною документацiєю.

     Стаття 50. Якщо з вiдповiдного мiсцевого бюджету здiйснюються видатки, якi мають проводитися згiдно з Бюджетним кодексом України з iншого бюджету, така дiя квалiфiкується як нецiльове використання бюджетних коштiв.

     Обсяги цих видаткiв безспiрно вилучаються з вiдповiдного мiсцевого бюджету до Державного бюджету України органами Державного казначейства України у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, в тому числi i за рахунок зменшення трансфертiв вiдповiдному мiсцевому бюджету на вiдповiдну суму.

     Стаття 51. Установити, що у 2005 роцi суми дотацiї вирiвнювання мiсцевим бюджетам перераховуються управлiннями Державного казначейства України в Автономнiй Республiцi Крим, областях та мiстi Севастополi шляхом застосування нормативiв щоденних вiдрахувань вiд доходiв загального фонду Державного бюджету України, що надiйшли на аналiтичнi рахунки облiку доходiв Державного бюджету України на вiдповiднiй територiї, згiдно з додатком N 6 до цього Закону.

     До доходiв загального фонду Державного бюджету України, за рахунок яких здiйснюється перерахування дотацiй вирiвнювання, включаються:

     1) податок на прибуток пiдприємств;

     2) податок на додану вартiсть;

     3) збiр за спецiальне використання лiсових ресурсiв державного значення;

     4) збiр за спецiальне використання водних ресурсiв загальнодержавного значення та збiр за спецiальне користування водами для потреб гiдроенергетики i водного транспорту;

     5) платежi за користування надрами загальнодержавного значення;

     6) акцизний збiр з вироблених в Українi товарiв (крiм акцизного збору з вироблених в Українi товарiв, що сплачується платниками, якi зареєстрованi в Автономнiй Республiцi Крим, акцизного збору з вироблених в Українi нафтопродуктiв i транспортних засобiв);

     7) акцизний збiр iз ввезених на територiю України товарiв (крiм акцизного збору iз ввезених в Україну нафтопродуктiв i транспортних засобiв);

     8) плата за лiцензiї на певнi види господарської дiяльностi (крiм плати за лiцензiї, що видаються Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, виконавчими органами мiсцевих рад i мiсцевими органами виконавчої влади, та плати за лiцензiї на право роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами);

     9) ввiзне мито (крiм ввiзного мита на нафтопродукти, транспортнi засоби та шини до них);

     10) вивiзне мито;

     11) плата за оренду цiлiсних майнових комплексiв державних пiдприємств та iншого державного майна;

     12) державне мито в частинi, що вiдповiдно до закону зараховується до державного бюджету;

     13) єдиний збiр, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;

     14) кошти, що передаються до державного бюджету з обласних бюджетiв, мiських бюджетiв мiст республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення i районних бюджетiв.

     У разi якщо суми, перерахованi вiдповiдним управлiнням Державного казначейства України в Автономнiй Республiцi Крим, областях та мiстi Севастополi, не забезпечать отримання мiсячної суми дотацiї вирiвнювання згiдно з нормативами щоденних вiдрахувань, визначених у додатку N 6 до цього Закону, Державне казначейство України зобов'язане перерахувати на рахунок вiдповiдного мiсцевого бюджету недоотриману мiсячну суму дотацiї вирiвнювання iз загального фонду державного бюджету не пiзнiше 10 числа наступного мiсяця за умови вiдхилення обсягу отриманої дотацiї наростаючим пiдсумком з початку року вiд врахованого обсягу в розписi Державного бюджету України бiльше нiж на 10 вiдсоткiв.

     В iншому разi недоотримана сума дотацiї вирiвнювання перераховується Державним казначейством України до 20 числа останнього мiсяця кварталу.

     Стаття 52. Установити, що перерахування коштiв до Державного бюджету України з мiських бюджетiв мiст республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення, районних бюджетiв здiйснюється органами Державного казначейства України за рахунок фактичних надходжень доходiв, що враховуються при визначеннi обсягiв мiжбюджетних трансфертiв вiдповiдних бюджетiв, згiдно з нормативами щоденних вiдрахувань, визначених у додатку N 6 до цього Закону. Перерахування коштiв до районних i мiських мiст республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення бюджетiв з бюджетiв сiл, селищ, мiст районного значення здiйснюється органами Державного казначейства України за рахунок фактичних надходжень доходiв, що враховуються при визначеннi обсягiв мiжбюджетних трансфертiв вiдповiдних бюджетiв, згiдно з нормативами щоденних вiдрахувань, визначених вiдповiдними районними та мiськими радами. Мiсячний обсяг перерахування зазначених коштiв за нормативами щоденних вiдрахувань не повинен становити бiльше однiєї дванадцятої рiчної суми, визначеної у додатку N 6 до цього Закону.

     Установити, що перерахування коштiв до державного бюджету з обласних, Київського мiського бюджетiв, визначених у додатку N 6 до цього Закону, здiйснюється щодекадно рiвними частками згiдно з помiсячними сумами таких платежiв, установленими розписом Державного бюджету України на 2005 рiк.

     Стаття 53. Установити, що надходження доходiв загального фонду державного бюджету у грошовiй формi на вiдповiднi аналiтичнi рахунки, вiдкритi на iм'я управлiнь Державного казначейства України в Автономнiй Республiцi Крим, областях та мiстах Києвi i Севастополi, понад рiчнi розрахунковi обсяги, визначенi у додатку N 7 до цього Закону, розподiляються мiж Державним бюджетом України та вiдповiдними мiсцевими бюджетами у таких пропорцiях:

     до Державного бюджету України - 40 вiдсоткiв;

     до бюджету Автономної Республiки Крим, обласного бюджету - 10 вiдсоткiв;

     до бюджетiв мiст республiканського Автономної Республiки Крим i обласного значення та бюджетiв районiв - 30 вiдсоткiв (за винятком податку на додану вартiсть з вироблених в Українi товарiв на територiї мiста Iрпiнь Київської областi, перевиконання надходжень якого зараховується до Державного бюджету України та мiського бюджету мiста Iрпiнь Київської областi у пропорцiї 50 вiдсоткiв);

     до бюджетiв мiст Києва та Севастополя - 40 вiдсоткiв;

     20 вiдсоткiв надходжень акумулюється на рахунку Державного казначейства України та розподiляється мiж зведеними бюджетами Автономної Республiки Крим, областей, бюджетами мiст Києва та Севастополя виходячи iз затверджених критерiїв з урахуванням фактичного приросту вказаних доходiв загального фонду у поточному роцi до минулого бюджетного перiоду.

     Зазначенi надходження до вiдповiдних мiсцевих бюджетiв вiдображаються у звiтностi як додаткова дотацiя, отримана з Державного бюджету України понад обсяг дотацiї вирiвнювання, визначений у додатку N 6 до цього Закону.

     Кабiнету Мiнiстрiв України розробити порядок та критерiї визначення та перерахування до мiсцевих бюджетiв додаткових дотацiй не пiзнiше 1 травня 2005 року.

     Стаття 54. Верховнiй Радi Автономної Республiки Крим, обласним, мiським, районним, селищним, сiльським радам при затвердженнi вiдповiдних бюджетiв забезпечити в повному обсязi потребу в асигнуваннях на оплату працi працiвникiв бюджетних установ вiдповiдно до встановлених чинним законодавством умов оплати працi та розмiру мiнiмальної заробiтної плати; на проведення розрахункiв за електричну енергiю, теплову енергiю, водопостачання, водовiдведення, природний газ та послуги зв'язку, якi споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованостi iз зазначених видаткiв. Установити лiмiти споживання енергоносiїв у фiзичних обсягах по кожнiй бюджетнiй установi виходячи з обсягiв призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштiв у рiшеннях про затвердження вiдповiдних бюджетiв на 2005 рiк.

     Стаття 55. Установити, що в розрахунках мiжбюджетних трансфертiв на 2005 рiк коефiцiєнт вирiвнювання застосовується лише до обчисленого за формулою обсягу коштiв, що передаються до державного бюджету з мiсцевих бюджетiв.

     Стаття 56. Установити, що видатки бюджету мiста Києва на виконання функцiй столицi вiдповiдно до Закону України "Про столицю України - мiсто-герой Київ" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 11, ст. 79) здiйснюються за вiдповiдною програмою.

     Стаття 57. Установити на 2005 рiк рiвень забезпечення прожиткового мiнiмуму (гарантований мiнiмум) для призначення допомоги вiдповiдно до Закону України "Про державну допомогу сiм'ям з дiтьми" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 20, ст. 102; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250) у сумi 90 гривень у розрахунку на одну особу.

     Установити на 2005 рiк рiвень забезпечення прожиткового мiнiмуму (гарантований мiнiмум) для призначення допомоги вiдповiдно до законiв України "Про державну соцiальну допомогу малозабезпеченим сiм'ям" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 35, ст. 290; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250) та "Про державну соцiальну допомогу особам, якi не мають права на пенсiю, та iнвалiдам" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 33-34, ст. 404) для працездатних осiб у сумi 80 гривень, непрацездатних осiб - 120 гривень, iнвалiдiв - 130 гривень. Для матерi (батька, усиновителя), яка утримує дитину та не перебуває у шлюбi, при визначеннi державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям рiвень забезпечення прожиткового мiнiмуму пiдвищується на 25 вiдсоткiв.

     Установити на 2005 рiк розрахунковий розмiр, що застосовується при визначеннi розмiрiв державної соцiальної допомоги вiдповiдно до Закону України "Про державну соцiальну допомогу iнвалiдам з дитинства та дiтям-iнвалiдам" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 1, ст. 2; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250), у сумi 150 гривень.

     Установити, що у 2005 роцi:

     допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трьох рокiв надається незастрахованим особам у розмiрi 100 вiдсоткiв вiд рiвня забезпечення прожиткового мiнiмуму;

     розмiр державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям не може бути бiльшим нiж 75 вiдсоткiв вiд рiвня забезпечення прожиткового мiнiмуму для сiм'ї;

     нарахування страхової суми з державного обов'язкового особистого страхування вiйськовослужбовцiв вiдповiдно до статтi 16 Закону України "Про соцiальний i правовий захист вiйськовослужбовцiв та членiв їх сiмей" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250) здiйснюється виходячи iз рiвня 85 гривень.

     У сукупному доходi сiм'ї при визначеннi її права на отримання державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям враховується грошовий еквiвалент пiльг за спожитi житлово-комунальнi послуги.

     Стаття 58. Установити, що обсяги тимчасових касових розривiв мiсцевих бюджетiв, пов'язаних iз забезпеченням видаткiв загального фонду у першу чергу на оплату працi працiвникiв бюджетних установ та нарахування на заробiтну плату, придбання продуктiв харчування та медикаментiв, оплату комунальних послуг та енергоносiїв, та Пенсiйного фонду в обов'язковому порядку покриваються Державним казначейством України в межах планового бюджетного перiоду за рахунок коштiв єдиного казначейського рахунку на договiрних умовах без нарахування вiдсоткiв за користування цими коштами.

     Зобов'язати Мiнiстерство фiнансiв України щомiсячно за результатами виконання мiсцевих бюджетiв надавати середньостроковi безвiдсотковi позички на умовах повернення у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України, за рахунок коштiв єдиного казначейського рахунку вiдповiдним мiсцевим органам виконавчої влади та органам мiсцевого самоврядування в обсягах невиконання розрахунково визначених Мiнiстерством фiнансiв України прогнозних надходжень доходiв мiсцевих бюджетiв на 2005 рiк, що враховуються при визначеннi мiжбюджетних трансфертiв, визначених у додатку N 6 до цього Закону. З цiєю метою Мiнiстерству фiнансiв України затвердити на 2005 рiк помiсячний розпис зазначених доходiв та довести його до вiдповiдних мiсцевих органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування.

     Погашення отриманих середньострокових позичок здiйснюється за результатами рiчного звiту у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 59. Установити, що за рахунок субвенцiї з Державного бюджету України мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на придбання твердого та рiдкого пiчного побутового палива i скрапленого газу надаються пiльги виходячи iз розрахунку вартостi однiєї тонни твердого палива на домогосподарство, а особам, якi мають таке право згiдно iз статтею 48 Гiрничого закону України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 50, ст. 433; 2001 р., N 2-3, ст. 10, N 32, ст. 172; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250), - iз розрахунку вартостi 3,1 тонни вугiлля на побутовi потреби на домогосподарство. Граничнi показники вартостi твердого палива у розрiзi Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва i Севастополя визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Мiсцевi органи виконавчої влади мають право встановлювати збiльшенi норми на придбання твердого палива особам, якi мають право на пiльги на придбання твердого палива вiдповiдно до чинного законодавства, за рахунок коштiв вiдповiдних мiсцевих бюджетiв.

     Мiсцевi органи виконавчої влади мають право надавати пiльги на тверде паливо готiвкою в межах загального обсягу субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та субсидiй населенню на придбання твердого та рiдкого пiчного побутового палива i скрапленого газу.

     Регiональнi норми забезпечення населення твердим паливом та скрапленим газом, вiдповiдно до яких населенню будуть надаватися субсидiї готiвкою для вiдшкодування витрат на їх придбання, затверджуються Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласними, Київською i Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями в межах мiнiмальних норм, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України, виходячи iз обсягу бюджетних призначень на зазначену мету.

     За рахунок коштiв субвенцiї на компенсацiю пiльгового проїзду окремих категорiй громадян за рiшенням мiсцевої ради може надаватися адресна грошова допомога громадянам, що мають право на пiльговий проїзд мiським та примiським автомобiльним транспортом (крiм категорiй, компенсацiя пiльгового проїзду яких здiйснюється за рахунок iнших джерел).

     Порядок надання адресної грошової допомоги затверджується мiсцевою державною адмiнiстрацiєю виходячи iз середньої вартостi проїзду на вiдповiднiй територiї, номiнальної кiлькостi поїздок та кiлькостi громадян, що мають право на пiльговий проїзд, у межах затверджених вiдповiдною радою бюджетних призначень на цю мету.

     Стаття 60. Установити, що джерелами формування спецiального фонду мiсцевих бюджетiв у 2005 роцi є:

     1) надходження до бюджету розвитку мiсцевих бюджетiв, якi включають:

     кошти вiд вiдчуження майна, яке належить Автономнiй Республiцi Крим, та майна, що перебуває у комунальнiй власностi;

     90 вiдсоткiв коштiв вiд продажу земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення, що перебувають у державнiй власностi (до розмежування земель державної i комунальної власностi); 100 вiдсоткiв коштiв вiд продажу земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення, що перебувають у комунальнiй власностi (пiсля розмежування земель державної та комунальної власностi);

     надходження дивiдендiв, нарахованих на акцiї (частки, паї) господарських товариств, що є у власностi вiдповiдної територiальної громади;

     кошти вiд повернення позик, якi надавалися з вiдповiдного бюджету до набрання чинностi Бюджетним кодексом України, та вiдсотки, сплаченi за користування ними;

     кошти, якi передаються з iншої частини мiсцевого бюджету за рiшенням вiдповiдної ради;

     запозичення, здiйсненi у порядку, визначеному законодавством;

     субвенцiї з iнших бюджетiв на виконання iнвестицiйних проектiв;

     2) податок з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв (у тому числi податок з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв, зареєстрованих у мiстi Києвi, включається до доходiв спецiального фонду Київського мiського бюджету), що зараховується у розмiрi 30 вiдсоткiв до бюджету Автономної Республiки Крим i обласних бюджетiв та 70 вiдсоткiв - до бюджету мiста Сiмферополя i бюджетiв мiст - обласних центрiв у разi реєстрацiї транспортних засобiв на територiї цих мiст; 50 вiдсоткiв - до бюджету Автономної Республiки Крим i обласних бюджетiв та 50 вiдсоткiв - до мiських, селищних i сiльських бюджетiв у разi реєстрацiї транспортних засобiв на вiдповiднiй територiї;

     3) плата за придбання торгових патентiв пунктами продажу нафтопродуктiв (автозаправними станцiями, заправними пунктами);

     4) власнi надходження бюджетних установ, якi утримуються за рахунок коштiв вiдповiдних мiсцевих бюджетiв;

     5) 70 вiдсоткiв збору за забруднення навколишнього природного середовища i грошовi стягнення за шкоду, заподiяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслiдок господарської та iншої дiяльностi;

     6) вiдрахування 10 вiдсоткiв вартостi питної води суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, якi здiйснюють реалiзацiю питної води через системи централiзованого водопостачання з вiдхиленням вiд вiдповiдних стандартiв, що зараховуються до бюджетiв мiст, селищ та сiл;

     7) надходження до цiльових фондiв, утворених Верховною Радою Автономної Республiки Крим та мiсцевими радами;

     8) субвенцiя з Державного бюджету України мiському бюджету мiста Харкова на лiквiдацiю наслiдкiв аварiї на очисних спорудах;

     9) субвенцiя з Державного бюджету України мiсцевим бюджетам на заходи щодо погашення заборгованостi громадян за житлово-комунальнi послуги та енергоносiї в рахунок часткової компенсацiї втрат вiд знецiнення грошових заощаджень;

     10) надходження коштiв вiд вiдшкодування втрат сiльськогосподарського i лiсогосподарського виробництва;

     11) 30 вiдсоткiв надходжень вiд збору за проведення гастрольних заходiв;

     12) повернення кредитiв, наданих з мiсцевих бюджетiв iндивiдуальним сiльським забудовникам;

     13) повернення кредитiв, наданих з мiсцевих бюджетiв молодим сiм'ям та одиноким молодим громадянам на будiвництво (реконструкцiю) та придбання житла.

     Кошти спецiального фонду мiсцевих бюджетiв витрачаються на заходи, передбаченi законодавством.

     При цьому у разi вiдсутностi у населених пунктах вулиць, що сумiщаються з автомобiльними дорогами загального користування державного значення, або вiдсутностi потреби у проведеннi вiдповiдних робiт кошти вiд надходження податку з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв спрямовуються за рiшенням вiдповiдного органу мiсцевого самоврядування на ремонт i утримання дорiг у цих населених пунктах.

VI. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 61. Затвердити на 2005 рiк прожитковий мiнiмум на одну особу в розрахунку на мiсяць у розмiрi 382 гривнi, а також окремо для тих, хто вiдноситься до основних соцiальних i демографiчних груп населення:

     дiтей вiком до 6 рокiв - 335 гривень;

     дiтей вiком вiд 6 до 18 рокiв - 422 гривнi;

     працездатних осiб - 409 гривень;

     осiб, якi втратили працездатнiсть, - 300 гривень.

     Стаття 62. Заборонити здiйснення розрахункiв з бюджетом у негрошовiй формi, в тому числi шляхом взаємозалiку, застосування векселiв, бартерних операцiй та зарахування зустрiчних платiжних вимог у фiнансових установах, за винятком операцiй, пов'язаних з державним боргом України та наданими кредитами пiд державнi гарантiї для закупiвлi сiльськогосподарської технiки iноземного виробництва, операцiй по сплатi податку на додану вартiсть при iмпортуваннi на митну територiю України товарiв, якi ввозяться за прямими договорами для власних виробничих потреб (не передбачених для подальшого продажу), у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України, а також розрахункiв Мiнiстерства оборони України, передбачених статтею 93 цього Закону.

     Стаття 63. Установити, що господарськi органiзацiї: державнi, казеннi пiдприємства та їх об'єднання i дочiрнi пiдприємства, а також акцiонернi, холдинговi компанiї та iншi суб'єкти господарювання, у статутному фондi яких державi належать частки (акцiї, паї), та їх дочiрнi пiдприємства сплачують до загального фонду Державного бюджету України частину прибутку (доходу).

     Частина прибутку (доходу) сплачується до Державного бюджету України за результатами фiнансово-господарської дiяльностi 2004 року (крiм результатiв фiнансово-господарської дiяльностi у 2004 роцi, з яких сплачено частину прибутку (доходу) вiдповiдно до статтi 72 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рiк" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 17-18, ст. 250) та наростаючим пiдсумком щоквартальної фiнансово-господарської дiяльностi у 2005 роцi.

     Для акцiонерних, холдингових компанiй та iнших суб'єктiв господарювання, у статутному фондi яких державi належать частки (акцiї, паї), та їх дочiрнiх пiдприємств зазначенi вiдрахування провадяться з частини прибутку (доходу) вiдповiдно до розмiру державної частки (акцiй, паїв) у їх статутних фондах.

     Норматив i порядок вiдрахування частини прибутку (доходу), визначеної цiєю статтею, встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 64. Органи Державного казначейства України здiйснюють облiк зобов'язань розпорядникiв бюджетних коштiв у порядку, визначеному Державним казначейством України, та вiдображають їх у звiтностi про виконання Державного бюджету України i мiсцевих бюджетiв.

     Розпорядники бюджетних коштiв мають право брати бюджетнi зобов'язання у 2005 роцi, враховуючи необхiднiсть виконання бюджетних зобов'язань минулих рокiв, узятих на облiк в органах Державного казначейства України, в межах видiлених їм асигнувань.

     Зобов'язання, взятi розпорядниками бюджетних коштiв без вiдповiдних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов'язаннями i не пiдлягають оплатi за рахунок бюджетних коштiв. Взяття таких зобов'язань є бюджетним правопорушенням.

     Поточнi видатки, пов'язанi з утриманням бюджетних установ, можуть здiйснюватися розпорядниками бюджетних коштiв у разi, коли вiдсутня заборгованiсть iз заробiтної плати (грошового забезпечення).

     Стаття 65. Продовжити до 1 сiчня 2006 року дiю законiв України "Про внесення змiн до Закону України "Про збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування" вiд 22 жовтня 1998 року N 208-XIV та вiд 15 липня 1999 року N 967-XIV.

     Установити, що збiр з купiвлi-продажу валюти протягом 2005 року справляється з операцiй купiвлi-продажу безготiвкової валюти в розмiрi 1,5 вiдсотка. Банки та їх установи зобов'язанi нараховувати, утримувати та одночасно iз подачею заявки на купiвлю iноземної валюти, здiйснювану ними вiд iменi та за рахунок клiєнтiв таких банкiв, сплачувати до Пенсiйного фонду України додатковий збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування у розмiрi 1,5 вiдсотка вiд суми операцiї з купiвлi-продажу безготiвкової валюти, зазначенiй у такiй заявцi, вести податковий облiк та подавати звiтнiсть органам Пенсiйного фонду України. Суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, якi застосовують спрощену систему оподаткування, а також пiдприємства, об'єднання i органiзацiї, колгоспи, радгоспи, розташованi у зонах гарантованого добровiльного вiдселення та посиленого радiоекологiчного контролю, сплачують збiр з операцiй купiвлi-продажу безготiвкової iноземної валюти на загальних пiдставах.

     Стаття 66. Заборонити у 2005 роцi проводити:

     реструктуризацiю або списання заборгованостi (недоїмки) суб'єктiв господарювання за податками, зборами (обов'язковими платежами), надавати вiдстрочки щодо термiнiв її сплати, крiм випадкiв, визначених у Законi України "Про списання вартостi несплачених обсягiв природного газу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 39, ст. 334);

     списання заборгованостi суб'єктiв господарювання за кредитами, залученими державою або пiд державнi гарантiї, бюджетними позичками, фiнансовою допомогою на зворотнiй основi до бюджету, крiм заборгованостi суб'єктiв господарювання, визнаних у встановленому порядку банкрутами станом на 1 сiчня 2004 року, вимоги щодо погашення заборгованостi яких не були задоволенi у зв'язку з недостатнiстю їх активiв;

     реструктуризацiю заборгованостi суб'єктiв господарювання перед державою за кредитами, залученими державою або пiд державнi гарантiї, крiм розстрочення її сплати пiд час санацiї такого суб'єкта господарювання за участю iнвестора, який бере на себе солiдарнi зобов'язання щодо погашення такої заборгованостi у термiн не бiльше нiж на три роки.

     Стаття 67. Установити, що у 2005 роцi положення i норми, передбаченi пунктом "ж" частини першої статтi 77 Основ законодавства про охорону здоров'я (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250); статтею 28 Основ законодавства України про культуру (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 21, ст. 294; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250); абзацами одинадцятим i дванадцятим частини першої, абзацом другим частини другої статтi 57 Закону України "Про освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250), дiють в межах бюджетних призначень на оплату працi у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Знизити на 2005 рiк рiвень прожиткового мiнiмуму, що припадає на одного члена сiм'ї, для визначення права на звiльнення вiд плати за харчування дитини у державних i комунальних дитячих дошкiльних закладах вiдповiдно до Закону України "Про дошкiльну освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 49, ст. 259; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250) з 382 до 90 гривень.

     Стаття 68. Установити, що в 2005 роцi по населених пунктах, грошову оцiнку земель яких не проведено, застосовуються ставки земельного податку, встановленi частиною другою статтi 7 Закону України "Про плату за землю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 1997 р., N 33, ст. 207; 1999 р., N 8, ст. 59; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250), збiльшенi в 3,03 раза.

     По сiльськогосподарських угiддях та землях населених пунктiв, грошову оцiнку яких проведено i уточнено станом на 1 сiчня 2005 року, застосовуються ставки земельного податку, встановленi статтею 6 та частиною першою статтi 7 Закону України "Про плату за землю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250).

     Орендна плата за земельнi дiлянки державної i комунальної власностi та земельний податок сплачуються платниками (крiм громадян та виробникiв сiльськогосподарської i рибної продукцiї) за базовий податковий (звiтний) перiод, який дорiвнює календарному мiсяцю, щомiсячно протягом 30 календарних днiв, наступних за останнiм календарним днем звiтного (податкового) мiсяця.

     Установити, що в 2005 роцi звiльнення вiд земельного податку, передбачене в пунктах 5-1 (у частинi госпрозрахункових пiдприємств, що не вiдносяться до наукових установ), 6, 17, 19, 23 частини першої статтi 12 Закону України "Про плату за землю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 1997 р., N 47, ст. 294; 2000 р., N 48, ст. 406; 2001 р., N 11, ст. 46, N 50, ст. 261; 2002 р., N 9, ст. 68, N 30, ст. 205; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250, N 51, ст. 547), здiйснюється виключно за рiшеннями вiдповiдних органiв мiсцевого самоврядування в частинi, що зараховується до вiдповiдних бюджетiв.

     Установити, що у 2005 роцi пiльги по платi за землю, визначенi пунктами 3 i 4 частини першої статтi 12 Закону України "Про плату за землю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 2000 р., N 43, ст. 363; 2003 р., N 10-11, ст. 86, N 26, ст. 195, N 30, ст. 243; 2004 р., N 17-18, ст. 250), застосовуються до бюджетних установ, якi утримуються за рахунок коштiв державного або мiсцевих бюджетiв, та громадських органiзацiй iнвалiдiв, їх пiдприємств i органiзацiй, а також закладiв фiзичної культури та спорту.

     Стаття 69. Платежi, якi вiдповiдно до цього Закону зараховуються до Державного бюджету України та мiсцевих бюджетiв i для яких законодавчо не визначенi термiни їх сплати, сплачуються щомiсячно в порядку, визначеному Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 10, ст. 44) для платежiв, що мають базовий (звiтний) перiод - календарний мiсяць.

     По загальнодержавних та мiсцевих податках i зборах (обов'язкових платежах), для яких законодавчо не передбачено подання податкових декларацiй (розрахункiв), платники надають щомiсячнi розрахунки про належнi до сплати суми обов'язкових платежiв у порядку, визначеному законодавством для обов'язкових платежiв з базовим (звiтним) перiодом - календарний мiсяць.

     Своєчасно не внесенi до бюджетiв суми цих платежiв вважаються податковим боргом та стягуються до бюджету в порядку, визначеному законодавством.

     Стаття 70. Установити, що кошти, одержанi вiд приватизацiї державного майна, та iншi надходження, пов'язанi з приватизацiєю та кредитуванням пiдприємств, зараховуються до державного бюджету у повному обсязi.

     Стаття 71. Установити, що керiвники бюджетних установ утримують чисельнiсть працiвникiв, вiйськовослужбовцiв, осiб рядового i начальницького складу (далi - працiвникiв) та здiйснюють фактичнi видатки на заробiтну плату (грошове забезпечення), включаючи видатки на премiї та iншi види заохочень чи винагород, матерiальну допомогу, лише в межах фонду заробiтної плати (грошового забезпечення), затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

     Витрати на безоплатне або пiльгове матерiальне i побутове забезпечення, на яке згiдно iз законодавством України мають право окремi категорiї працiвникiв (крiм медичних, фармацевтичних, педагогiчних i культурно-освiтнiх працiвникiв закладiв комунальної власностi, якi проживають i працюють у сiльськiй мiсцевостi), а також у частинi медичної допомоги i санаторно-курортного лiкування та вiдпочинку для оздоровлення - члени сiмей вiйськовослужбовцiв i осiб рядового i начальницького складу, пенсiонерiв з числа вiйськовослужбовцiв i осiб рядового i начальницького складу та членiв їх сiмей, здiйснюються за рахунок i в межах бюджетних асигнувань на утримання цих бюджетних установ. До таких витрат належать: забезпечення форменим одягом, речовим майном, службовим обмундируванням; забезпечення безоплатною медичною допомогою; надання санаторно-курортного лiкування та вiдпочинку для оздоровлення; надання жилого примiщення або виплата грошової компенсацiї за пiднайом (найом) жилого примiщення; знижка плати за користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальнi послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергiя); безоплатний проїзд i перевезення багажу, безоплатне встановлення квартирної охоронної сигналiзацiї i користування нею.

     Стаття 72. Установити, що до членiв сiм'ї пiльговика при наданнi пiльг належать: дружина (чоловiк), їхнi неповнолiтнi дiти (до 18 рокiв); неодруженi повнолiтнi дiти, якi визнанi iнвалiдами з дитинства I та II групи або iнвалiдами I групи; особа, яка проживає разом з iнвалiдом вiйни I групи та доглядає за ним за умови, що iнвалiд вiйни не перебуває у шлюбi; непрацездатнi батьки; особа, яка знаходиться пiд опiкою або пiклуванням громадянина, що має право на пiльги, та проживає разом з ним.

     Стаття 73. З метою приведення окремих норм законiв у вiдповiднiсть з бюджетним законодавством зупинити на 2005 рiк дiю:

     1) частини третьої статтi 6 Закону України "Про державний внутрiшнiй борг України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 41, ст. 598; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250);

     2) частини четвертої статтi 28 Закону України "Про Антимонопольний комiтет України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 50, ст. 472; 2000 р., N 41, ст. 343; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 13, ст. 181, N 17-18, ст. 250) в частинi зарахування до спецiального фонду державного бюджету штрафiв, накладених за порушення антимонопольного законодавства, та пенi за прострочення їх сплати;

     3) частин другої та шостої статтi 16 (щодо умов надання спецiальних дозволiв (лiцензiй) на користування надрами), частини шостої статтi 30 (в частинi встановлення Кабiнетом Мiнiстрiв України базових нормативiв плати за користування надрами), пункту 1 частини першої статтi 31 (щодо зарахування 60 вiдсоткiв платежiв за видобування корисних копалин загальнодержавного значення до бюджету Автономної Республiки Крим, бюджетiв областей, мiст Києва i Севастополя), частини першої статтi 33 (щодо спрямування вiдрахувань за геологорозвiдувальнi роботи, виконанi за рахунок державного бюджету, на розвиток мiнерально-сировинної бази) та частини першої статтi 34 (щодо визначення розмiру збору за видачу спецiальних дозволiв (лiцензiй) на користування надрами) Кодексу України про надра (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250);

     4) частин першої та третьої статтi 91 Лiсового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 17, ст. 99; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250) в частинi зарахування 20 вiдсоткiв платежiв до бюджету Автономної Республiки Крим та бюджетiв областей, а також визначення напрямiв спрямування цих коштiв;

     5) частин першої, другої та шостої статтi 32 Водного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189; 2000 р., N 45, ст. 390; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250) в частинi зарахування 20 вiдсоткiв зборiв за використання води з водних об'єктiв загальнодержавного значення до бюджетiв областей; 50 вiдсоткiв - до бюджету Автономної Республiки Крим;

     6) пiдпункту 2 пункту 3 Закону України "Про Загальнодержавну програму розвитку водного господарства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 25, ст. 172; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250);

     7) пункту 4 статтi 2 Закону України "Про збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування" в частинi операцiй з купiвлi-продажу готiвкової валюти (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 37, ст. 237; 1998 р., N 49, ст. 303; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250);

     8) статтi 3; частини другої статтi 4; частини першої статтi 17 щодо строкiв сплати земельного податку платниками (крiм громадян та виробникiв сiльськогосподарської i рибної продукцiї); статтi 19 в частинi визначення строкiв внесення орендної плати виключно у договорi оренди; статей 20, 21 i 22 Закону України "Про плату за землю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 10, N 15, ст. 74; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 15, ст. 228, N 17-18, ст. 250);

     9) частини другої статтi 2 та частини третьої статтi 3 Закону України "Про джерела фiнансування дорожнього господарства України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 14, ст. 60; 1999 р., N 40, ст. 361; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250) в частинi формування дорожнiх фондiв;

     10) частини четвертої статтi 21 Закону України "Про оренду землi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 10, ст. 102; 2004 р., N 17-18, ст. 250) в частинi централiзацiї орендної плати за земельнi дiлянки, якi перебувають у державнiй або комунальнiй власностi, на спецiальних бюджетних рахунках, а також щодо її розподiлення та використання;

     11) Закону України "Про майнову вiдповiдальнiсть за порушення умов договору пiдряду (контракту) про виконання робiт на будiвництвi об'єктiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 27, ст. 212; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250) у частинi сплати неустойки (пенi);

     12) абзацу третього частини першої статтi 1 в частинi погашення заборгованостi за вiдстроченими кредитами, одержаними для фiнансування дефiциту Державного бюджету України в iноземнiй валютi, починаючи з 2002 року, та статтi 3 Закону України "Про реструктуризацiю боргових зобов'язань Кабiнету Мiнiстрiв України перед Нацiональним банком України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 31, ст. 248; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250);

     13) пункту "б" частини другої статтi 47 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546; 1998 р., N 34, ст. 230; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250) в частинi спрямування частини грошових стягнень за порушення норм i правил охорони навколишнього природного середовища до республiканського Автономної Республiки Крим та мiсцевих фондiв охорони навколишнього природного середовища;

     14) останнього речення частини п'ятої статтi 22, частини другої статтi 49 i частини десятої статтi 57 Закону України "Про радiочастотний ресурс України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 48, ст. 526);

     15) абзацу першого частини п'ятої статтi 19 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 15, ст. 99; 2004 р., N 50, ст. 539);

     16) частини третьої статтi 15 Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250);

     17) частини першої статтi 23 Закону України "Про приватизацiю державного майна" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250);

     18) частини восьмої статтi 56 Закону України "Про захист економiчної конкуренцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 12, ст. 64; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250);

     19) статтi 25 Закону України "Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 38, ст. 315; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250);

     20) частини четвертої статтi 9 Закону України "Про патентування деяких видiв пiдприємницької дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 20, ст. 82; 1998 р., N 30-31, ст. 193; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250);

     21) пунктiв 83, 84, 85, 87, 118, 125 i 127 Закону України "Про Державну програму приватизацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 33-34, ст. 272; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250);

     22) абзацу другого пiдпункту 7.1.1 пункту 7.1 статтi 7 та пiдпунктiв "в" i "г" пiдпункту 18.2.1 пункту 18.2 статтi 18 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 10, ст. 44; 2003 р., N 10-11, ст. 86, N 24, ст. 154; 2004 р., N 17-18, ст. 250);

     23) Закону України "Про рентнi платежi за нафту, природний газ i газовий конденсат" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 19, ст. 272, N 43-44, ст. 493);

     24) статей 21, 22 та пункту 3 роздiлу VII "Прикiнцевi положення" Закону України "Про iнновацiйну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 36, ст. 266; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250);

     25) статтi 20 Закону України "Про основи соцiальної захищеностi iнвалiдiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 21, ст. 252; Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 45, ст. 237; 2004 р., N 17-18, ст. 250, N 37, ст. 451) в частинi сплати бюджетними установами штрафних санкцiй;

     26) пункту 6 роздiлу I Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 2, ст. 6, N 17-18, ст. 250) (щодо платникiв збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування);

     27) частини другої статтi 19 Закону України "Про охорону працi" в частинi видiлення видаткiв на охорону працi окремим рядком (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 2, ст. 10);

     28) статей 64 i 65 Бюджетного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 37-38, ст. 189; 2004 р., N 5, ст. 34, N 17-18, ст. 250, N 43-44, ст. 493), статтi 16 Закону України "Про податок з доходiв фiзичних осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 37, ст. 308) в частинi закрiплення та застосування нормативiв вiдрахувань податку з доходiв фiзичних осiб за бюджетами мiсцевого самоврядування, який справляється з грошового забезпечення, грошових винагород та iнших виплат, одержаних вiйськовослужбовцями та особами рядового i начальницького складу (в тому числi вiдрядженими до органiв виконавчої влади та iнших цивiльних установ) у зв'язку з виконанням обов'язкiв несення служби, за рахунок бюджетних асигнувань установ (органiзацiй), що утримуються iз державного бюджету, якi є джерелом доходiв цих осiб;

     29) пiдпункту 1 пункту 1 Закону України "Про внесення змiн до статтi 12 Закону України "Про плату за землю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 30, ст. 243; 2004 р., N 17-18, ст. 250);

     30) пунктiв 51 (у частинi госпрозрахункових пiдприємств, що не вiдносяться до наукових установ), 6, 17, 19, 23 частини першої статтi 12 Закону України "Про плату за землю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 1997 р., N 47, ст. 294; 2000 р., N 48, ст. 406; 2001 р., N 11, ст. 46, N 50, ст. 261; 2002 р., N 9, ст. 68, N 30, ст. 205; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250, N 51, ст. 547);

     31) пункту 4.1 статтi 4, пунктiв 5.8-5.10 статтi 5 та першого речення пiдпункту 7.3.6 пункту 7.3 статтi 7 Закону України "Про податок на додану вартiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156; 2000 р., N 43, ст. 370; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250);

     32) пiдпункту 5.2.2 пункту 5.2 статтi 5 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 2004 р., N 17-18, ст. 250, N 35, ст. 412); iз змiнами, внесеними Законом України вiд 1 липня 2004 року N 1957-IV;

     33) другого речення абзацу третього пiдпункту 7.11.13 пункту 7.11 статтi 7 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 2003 р., N 12, ст. 88; 2004 р., N 17-18, ст. 250; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 1 липня 2004 року N 1957-IV);

     34) пункту 8.7 статтi 8 Закону України "Про податок на додану вартiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156; 2000 р., N 36, ст. 300; 2004 р., N 17-18, ст. 250) в частинi здiйснення експортного вiдшкодування податку на додану вартiсть у рахунок платежiв з акцизного збору;

     35) частини третьої статтi 46 Закону України "Про виконавче провадження" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 24, ст. 207; 2004 р., N 6, ст. 37, N 17-18, ст. 250) в частинi зарахування стягнутого з боржника виконавчого збору до коштiв виконавчого провадження;

     36) частин першої - четвертої статтi 3 Закону України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольнi напої" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 180; 2002 р., N 50, ст. 365; 2003 р., N 33-34, ст. 267; 2004 р., N 17-18, ст. 250);

     37) статей 14, 15, 16 та 17 (щодо умов надання спецiальних дозволiв (лiцензiй) на користування надрами) Закону України "Про нафту i газ" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 50, ст. 262; 2004 р., N 17-18, ст. 250, N 23, ст. 324);

     38) абзацiв восьмого та десятого частини другої статтi 6 (щодо надання повноважень та умов надання спецiальних дозволiв (лiцензiй) на користування надрами) Закону України "Про державну геологiчну службу України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 51, ст. 456; 2004 р., N 17-18, ст. 250);

     39) частини третьої статтi 53 та частини одинадцятої статтi 70 (в частинi зарахування плати за видачу номерного ресурсу до спецiального фонду Державного бюджету України) Закону України "Про телекомунiкацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155);

     40) абзацу двадцять третього пункту 1 статтi 14 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 грудня 1992 року N 13-92 "Про прибутковий податок з громадян" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст. 77; 1998 р., N 30-31, ст. 195; 2002 р., N 12-13, ст. 92) в частинi звiльнення платникiв фiксованого податку, осiб, якi перебувають з ними у трудових вiдносинах, а також членiв їх сiмей, якi беруть участь у пiдприємницькiй дiяльностi, вiд сплати нарахувань на фонд оплати працi, збору на обов'язкове соцiальне страхування;

     41) пункту 2 роздiлу II "Прикiнцевi положення" Закону України "Про внесення змiн до Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України "Про прибутковий податок з громадян" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 30-31, ст. 195);

     42) частини другої статтi 6 Закону України "Про фiксований сiльськогосподарський податок" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 5-6, ст. 39; 2004 р., N 49, ст. 528) в частинi перерахування (розподiлу) сум вiдповiдних податкiв вiддiленнями Державного казначейства України;

     43) пiдпункту 4.2.12 пункту 4.2 статтi 4 у частинi включення до загального мiсячного оподатковуваного доходу доходiв у виглядi процентiв на поточний або депозитний (вкладний) банкiвський рахунок (у тому числi картковий рахунок), вклад до небанкiвських фiнансових установ згiдно iз законом або процентiв (дисконтних доходiв) на депозитний (ощадний) сертифiкат та пiдпункти 9.2.1 i 9.2.2 пункту 9.2 статтi 9 у частинi оподаткування процентiв Закону України "Про податок з доходiв фiзичних осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 37, ст. 308; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 1 липня 2004 року N 1958-IV);

     44) абзацу двадцять шостого статтi 1 та статтi 151 Закону України "Про електроенергетику" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1; 2000 р., N 38, ст. 321; 2003 р., N 52, ст. 378; 2004 р., N 15, ст. 210) щодо визначення уповноваженого банку для обслуговування поточних рахункiв iз спецiальним режимом використання учасникiв оптового ринку електричної енергiї в частинi проведення розрахункiв, визначених статтею 35 цього Закону;

     45) абзацу одинадцятого пункту 4 статтi 9 Закону України "Про фiксований сiльськогосподарський податок" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 5-6, ст. 39; 2001 р., N 11, ст. 47);

     46) пунктiв 2 i 3 роздiлу II "Прикiнцевi положення" Закону України вiд 21 жовтня 2004 року N 2105-IV "Про деякi питання фiнансування соцiальних виплат та пов'язаних з ними адмiнiстративних витрат";

     47) частини другої статтi 43 Закону України "Про загальну середню освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 28, ст. 230; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250);

     48) Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо мiсцевої мiлiцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 23, ст. 323);

     49) пункту 5 роздiлу IV "Прикiнцевi положення" Закону України "Про особливостi приватизацiї пiдприємств Державної акцiонерної компанiї "Укррудпром" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 29, ст. 376);

     50) статтю 1 Закону України "Про ставки акцизного збору на тютюновi вироби" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 52, ст. 471; 2003 р., N 33-34, ст. 267) в частинi встановлення ставки у процентах до обороту з реалiзацiї товару (продукцiї) у розмiрi 5 вiдсоткiв;

     51) частину першу статтi 7 Закону України "Про правовий режим територiї, що зазнала радiоактивного забруднення внаслiдок Чорнобильської катастрофи" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 16, ст. 198; Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст. 177; 1993 р., N 10, ст. 76; 1996 р., N 3, ст. 11; 1997 р., N 8, ст. 62) в частинi сплати додаткового збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування з операцiй купiвлi-продажу безготiвкової iноземної валюти.

     Стаття 74. Установити, що допомога по тимчасовiй непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництвi, застрахованим особам, якi працюють у бюджетних установах, виплачується Фондом соцiального страхування України з тимчасової втрати працездатностi починаючи з першого дня непрацездатностi за весь перiод до вiдновлення працездатностi або до встановлення медико-соцiальною експертною комiсiєю (МСЕК) iнвалiдностi незалежно вiд звiльнення застрахованої особи в перiод втрати працездатностi у порядку та розмiрах, встановлених законодавством.

     Зупинити на 2005 рiк дiю статтi 2 Закону України "Про розмiр внескiв на деякi види загальнообов'язкового державного соцiального страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 11, ст. 47; 2002 р., N 30, ст. 210; 2004 р., N 17-18, ст. 250, N 32, ст. 385) щодо зобов'язань бюджетних установ.

     Стаття 75. Встановити, що у 2005 роцi окремi положення Митного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 38-39, ст. 288; 2003 р., N 6, ст. 51; 2004 р., N 17-18, ст. 250) застосовуються з урахуванням таких змiн:

     1) частину першу статтi 218 доповнити реченням такого змiсту: "Ввезення на митну територiю України цих товарiв у незмiнному станi або товарiв, повнiстю вироблених, достатньо перероблених або оброблених у таких зонах, здiйснюється в режимi iмпорту";

     2) частину першу статтi 267 викласти у такiй редакцiї:

     "Митною вартiстю за методом оцiнки за цiною угоди щодо товарiв, якi iмпортуються, є цiна угоди, фактично сплачена, чи цiна, яка пiдлягає сплатi, але не менше, нiж мiнiмальна митна вартiсть, якщо вона встановлена Кабiнетом Мiнiстрiв України, у випадках, передбачених законодавством, за товари, якi iмпортуються за призначенням в Україну, на момент перетинання ними митного кордону України";

     3) у роздiлi XXI "Прикiнцевi положення":

     а) пункт 1 викласти у такiй редакцiї:

     "1. Митний кодекс України набирає чинностi з

     1 сiчня 2004 року, крiм частини тринадцятої статтi 71, яка набирає чинностi з 1 сiчня 2006 року";

     б) абзац четвертий пункту 4 викласти у такiй редакцiї:

     "Митний кодекс України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 16, ст. 203, N 35, ст. 511; 1993 р., N 11, ст. 91, N 12, ст. 107; 1994 р., N 20, ст. 116; 1995 р., N 13, ст. 85; 1997 р., N 35, ст. 218; 1999 р., N 34, ст. 274; 2000 р., N 13, ст. 109, N 38, ст. 318, N 50, ст. 436; 2001 р., N 4, ст. 16, N 23, ст. 117, N 31, ст. 148; 2003 р., N 27, ст. 209), крiм статей 47, 85, 86, 87 та глави 2 "Митнi збори" роздiлу V "Мито та митнi збори", якi втрачають чиннiсть з 1 сiчня 2006 року".

     Стаття 76. Установити, що в 2005 роцi при застосуваннi положень Закону України "Про податок на додану вартiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156) термiни розумiються у такому значеннi:

     власнi виробничi потреби - оприбуткування товару як основних засобiв та виробничих запасiв без наступної реалiзацiї з використанням у власному виробничому оборотi в ходi нормального операцiйного циклу на власних виробничих потужностях;

     прямi договори - договори купiвлi-продажу, мiни, поставки та iншi цивiльно-правовi договори мiж нерезидентом та резидентом, якi передбачають передачу права власностi на товари i укладаються резидентом - кiнцевим споживачем без участi посередника.

     Стаття 77. Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують вiдповiднi витрати, встановленi додатком N 3 до цього Закону або рiшенням про мiсцевий бюджет, розпорядник бюджетних коштiв передбачає спрямування таких сум у першу чергу на погашення заборгованостi з оплати працi, нарахувань на заробiтну плату, комунальних послуг та енергоносiїв.

     У разi якщо вiдсутня така заборгованiсть, розпорядник бюджетних коштiв спрямовує:

     50 вiдсоткiв коштiв на заходи, якi здiйснюються за рахунок вiдповiдних надходжень;

     50 вiдсоткiв коштiв на заходи, якi необхiднi для виконання основних функцiй, але не забезпеченi коштами загального фонду бюджету за вiдповiдною бюджетною програмою (функцiєю).

     При цьому розпорядник бюджетних коштiв здiйснює коригування обсягiв взятих бюджетних зобов'язань по загальному фонду бюджету для проведення видаткiв по цих зобов'язаннях iз спецiального фонду бюджету.

     Стаття 78. Кошти державних цiльових фондiв обслуговуються органами Державного казначейства України.

     Пенсiйному фонду України, Фонду соцiального страхування України з тимчасової втрати працездатностi, Фонду загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття, Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України подавати Державному казначейству України у визначенi ним порядку i термiни та Мiнiстерству фiнансiв України звiти про виконання кошторисiв вiдповiдних фондiв.

     Стаття 79. Фонду загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття спрямувати у 2005 роцi кошти у сумi 107.358,5 тис. гривень на створення нових робочих мiсць для працiвникiв вугiльної промисловостi, вивiльнених у зв'язку iз закриттям шахт, членам їх сiмей (дружина (чоловiк), повнолiтнi дiти) та членам сiмей загиблих шахтарiв (дружина (чоловiк), повнолiтнi дiти) у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Установити, що Фонд загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття перераховує зазначенi кошти пiсля погодження з ним програм створення нових робочих мiсць для працiвникiв вугiльної промисловостi, вивiльнених у зв'язку iз закриттям шахт, членам їх сiмей (дружина (чоловiк), повнолiтнi дiти) та членам сiмей загиблих шахтарiв (дружина (чоловiк), повнолiтнi дiти).

     Стаття 80. Установити, що кошти на часткове покриття витрат на погашення заборгованостi шахтарям з регресних позовiв та одноразової допомоги у зв'язку з втратою професiйної працездатностi, яка склалася станом на 1 квiтня 2001 року, у сумi 11.200 тис. гривень виплачуються за рахунок Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України. Перерахування цих коштiв здiйснюється Державним казначейством України на окремi рахунки Мiнiстерства палива та енергетики України шляхом застосування щоденного нормативу вiдрахувань вiд доходiв Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України у розмiрi 13,5 вiдсотка до погашення цiєї заборгованостi.

     Стаття 81. Витрати на надання соцiальних послуг та матерiальне забезпечення безробiтних з числа незастрахованих осiб проводяться за рахунок коштiв Фонду загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття.

     Стаття 82. Установити з 1 сiчня 2005 року розмiр мiнiмальної заробiтної плати 262 гривнi на мiсяць, а з 1 грудня 2005 року - 282 гривнi на мiсяць. Забезпечити з 1 сiчня 2005 року збереження мiжпосадових (мiжквалiфiкацiйних) спiввiдношень в оплатi працi працiвникiв бюджетної сфери виходячи з розмiру мiнiмальної заробiтної плати 262 гривнi, а з 1 грудня 2005 року - виходячи з розмiру мiнiмальної заробiтної плати 282 гривнi.

     Стаття 83. Установити, що в разi недостатностi видiлених з Державного бюджету України коштiв по бюджетних програмах, пов'язаних з розмежуванням джерел виплати пенсiй мiж Державним бюджетом України та Пенсiйним фондом України, пенсiї, визначенi законодавством для вiдповiдних категорiй громадян, виплачуються у повному обсязi за рахунок коштiв Пенсiйного фонду України.

     Стаття 84. Кабiнету Мiнiстрiв України у 2005 роцi вжити заходiв щодо оптимiзацiї граничної чисельностi працiвникiв органiв виконавчої влади.

     Рекомендувати органам мiсцевого самоврядування не приймати рiшення, що призводять до збiльшення чисельностi працiвникiв бюджетних установ.

     Стаття 85. Установити, що нецiльове використання бюджетних коштiв, тобто витрачання їх на цiлi, що не вiдповiдають бюджетним призначенням, встановленим законом про Державний бюджет України чи рiшенням про мiсцевий бюджет, видiленим бюджетним асигнуванням чи кошторису, має наслiдком зменшення бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштiв на суму коштiв, що витраченi не за цiльовим призначенням, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 86. Установити, що контроль за справлянням (стягненням) платежiв до бюджету здiйснюється органами, якi повиннi забезпечувати їх надходження, згiдно з додатком N 8 до цього Закону.

     Стаття 87. Продовжити до 1 сiчня 2006 року дiю експерименту щодо справляння запроваджених у 2003 роцi Верховною Радою Автономної Республiки Крим за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України окремих мiсцевих зборiв (збору на розвиток рекреацiйного комплексу в Автономнiй Республiцi Крим та збору на розвиток пасажирського електротранспорту в Автономнiй Республiцi Крим).

     Стаття 88. Установити, що в 2005 роцi при визначеннi об'єкта оподаткування податком на прибуток вiд'ємне значення об'єкта оподаткування (балансовi збитки), яке облiковувалось у платника податку станом на 1 сiчня 2003 року i не було погашено на 1 сiчня 2005 року в порядку, визначеному пунктом 11 роздiлу II "Перехiднi положення" Закону України "Про внесення змiн до Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 12, ст. 88; 2004 р., N 17-18, ст. 250), не враховується у зменшення об'єкта оподаткування з податку на прибуток за наслiдками податкових перiодiв (кварталiв) 2005 податкового року.

     Стаття 89. Установити, що у 2005 роцi запроваджуються базовi нормативи плати за користування надрами для видобування корисних копалин згiдно з додатком N 9 до цього Закону.

     Стаття 90. Дозволити Нацiональнiй академiї наук України за рiшенням її Президiї у 2005 роцi придбати без застосування процедури тендера у безпосереднiх виробникiв iмпортне наукове обладнання для виконання прiоритетних фундаментальних дослiджень i прикладних розробок на суму 40.000 тис. гривень за перелiком, що затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України, звiльнивши вiд сплати ввiзного мита та податку на додану вартiсть операцiї iз закупiвлi цього обладнання.

     Стаття 91. Установити, що у 2005 роцi сплата збору у виглядi цiльової надбавки до дiючого тарифу на електричну та теплову енергiю як складової оптового тарифу на електроенергiю оптового ринку електроенергiї України в кожному звiтному розрахунковому перiодi (мiсяцi) здiйснюється пiсля повної оплати електроенергiї, вiдпущеної в цьому звiтному перiодi енергогенеруючими компанiями в оптовий ринок електроенергiї України.

     Обсяг збору у виглядi цiльової надбавки до дiючого тарифу на електричну та теплову енергiю, що встановлюється Нацiональною комiсiєю регулювання електроенергетики України, становить 2.080.000 тис. гривень.

     Надходження цього збору використовуються у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 92. Установити, що надходження коштiв вiд реалiзацiї надлишкового озброєння, вiйськової та спецiальної технiки, iншого майна Збройних Сил України, надходження вiд Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" в рахунок погашення простроченої заборгованостi перед Мiнiстерством оборони України за Угодою мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Росiйської Федерацiї про передачу з України до Росiйської Федерацiї важких бомбардувальникiв ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повiтряного базування великої дальностi та обладнання, а також надходження коштiв вiд Секретарiату ООН за участь українського контингенту Збройних Сил України в миротворчих операцiях понад обсяги, визначенi додатком N 1 до цього Закону по загальному фонду, спрямовуються вiдповiдно на погашення кредиторської заборгованостi Мiнiстерства оборони України за отриманi вiйськове майно, товари, продукцiю, виконанi роботи та наданi послуги, яка склалася станом на 1 сiчня 2004 року, та забезпечення участi українського контингенту Збройних Сил України у мiжнародних миротворчих операцiях та iншi потреби Збройних Сил України. Мiнiстерство фiнансiв України вносить змiни до розпису Державного бюджету України понад обсяги вiдповiдних доходiв та бюджетних призначень, визначених у додатках N 1 i N 3 до цього Закону, у разi, коли сума цих надходжень перевищить суму вiдповiдних рiчних обсягiв, затверджених у додатку N 1 до цього Закону по загальному фонду бюджету.

     Стаття 93. Установити, що вартiсть вiйськового майна, що передається виконавцям державного оборонного замовлення, iншим постачальникам матерiально-технiчних засобiв (ресурсiв), виконавцям робiт, надавачам послуг з метою проведення з ними розрахункiв, а також майна, що передається юридичним особам в обмiн на житло для вiйськовослужбовцiв та членiв їх сiмей, зараховується до загального фонду Державного бюджету України як надходження вiд реалiзацiї надлишкового озброєння, вiйськової та спецiальної технiки, iншого майна Збройних Сил України i спрямовується на потреби Збройних Сил України у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 94. Кабiнету Мiнiстрiв України визначити на 2005 рiк механiзм погашення кредиторської заборгованостi Мiнiстерства оборони України, iнших утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань та правоохоронних органiв за отримане вiйськове майно, товари, продукцiю, виконанi роботи та наданi послуги, що склалася станом на 1 сiчня 2005 року внаслiдок видiлення коштiв за загальним фондом Державного бюджету України в обсягах, менших нiж встановленi бюджетнi призначення за попереднi роки, у рахунок заборгованостi (недоїмки) на 1 сiчня 2005 року суб'єктiв господарювання - безпосереднiх постачальникiв (виконавцiв робiт та надавачiв послуг) та суб'єктiв господарювання - постачальникiв безпосереднiм кредиторам з податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), що пiдлягають сплатi до державного бюджету, а також iз сплати сум фiнансових санкцiй, нарахованих за порушення податкового законодавства, шляхом одноденного кредитування уповноваженими банками учасникiв розрахункiв.

     Установити, що за результатами фактично проведених розрахункiв вносяться вiдповiднi змiни до доходiв i видаткiв Державного бюджету України на 2005 рiк.

     Стаття 95. Установити, що у 2005 роцi ставка державного мита, що справляється за видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон або продовження строку дiї цього паспорта на територiї України, визначена у пiдпунктi "б" пункту 6 статтi 3 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 сiчня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113; 1995 р., N 30, ст. 229; 2004 р., N 17-18, ст. 250), становить 10 неоподатковуваних мiнiмумiв.

     Стаття 96. Установити з 1 сiчня 2005 року максимальну величину фактичних витрат на оплату працi найманих працiвникiв, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничну суму заробiтної плати (доходу), з яких вiдповiдно до законiв України справляються страховi внески до Фонду загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття, Фонду соцiального страхування України з тимчасової втрати працездатностi, Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України та Пенсiйного фонду України, в розмiрi 4.100 гривень на мiсяць у розрахунку на кожну фiзичну особу - платника внескiв.

     Стаття 97. Нацiональнiй акцiонернiй компанiї "Нафтогаз України" забезпечити в 2005 роцi поставку до державного резерву свiтлих нафтопродуктiв в обсязi не менше 70 тис. тонн за цiною не вище собiвартостi з нарахуванням податку на додану вартiсть та акцизу в рахунок зобов'язань по погашенню заборгованостi за Угодою мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Росiйської Федерацiї про передачу з України до Росiйської Федерацiї важких бомбардувальникiв ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повiтряного базування великої дальностi та обладнання в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 98. Установити, що кошти Державного бюджету України за бюджетною програмою "Накопичення (прирiст) матерiальних цiнностей державного матерiального резерву" в сумi 100.000 тис. гривень по загальному фонду та 70.000 тис. гривень по спецiальному фонду за рахунок коштiв вiд реалiзацiї матерiальних цiнностей державного матерiального резерву спрямовуються Державним комiтетом України з державного матерiального резерву виключно на закупiвлю свiтлих нафтопродуктiв за цiнами, визначеними Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 99. Надати право Кабiнету Мiнiстрiв України здiйснити у 2005 роцi забезпечення iнвалiдiв Великої Вiтчизняної вiйни спецавтотранспортом в рахунок погашення податкового боргу минулих рокiв, в тому числi розстроченого, по сплатi податку на додану вартiсть до Державного бюджету України, а також пенi, штрафних санкцiй, нарахованих у зв'язку з порушенням податкового законодавства, по цьому податку закритого акцiонерного товариства "ЗАЗ" i пiдприємств, що постачають йому товари (роботи, послуги) та задiянi у проведеннi розрахункiв по придбанню спецавтотранспорту, в обсязi 110.000 тис. гривень.

     Стаття 100. Установити для платникiв податку на прибуток у 2005 роцi сплату податку на прибуток за результатами одинадцяти мiсяцiв 2005 року за правилами, встановленими для повного податкового перiоду, з урахуванням вiд'ємного значення об'єкта оподаткування попереднiх перiодiв, визначеного вiдповiдно до законодавства, та приросту (убутку) матерiальних запасiв за одинадцять мiсяцiв 2005 року та суми амортизацiйних вiдрахувань, нарахованих за три квартали 2005 року, та двох третин амортизацiйних вiдрахувань четвертого кварталу 2005 року. Сплата податку на прибуток та подання податкової декларацiї з цього податку за одинадцять мiсяцiв 2005 року здiйснюється у строки, встановленi законом для мiсячного податкового перiоду.

     Стаття 101. Установити, що в 2005 роцi пеня, передбачена абзацом п'ятим пiдпункту 12.1.2 пункту 12.1 статтi 12 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 2003 р., N 12, ст. 88), стягується iз розрахунку 3-кратного розмiру рiчної облiкової ставки Нацiонального банку України, дiючої на день виникнення додаткового податкового зобов'язання.

     Стаття 102. Установити, що розрахунки з юридичною особою, яка має прострочену заборгованiсть перед державою за кредитами, залученими державою, або пiд державнi гарантiї, а також її дебiтором за поставленi до державного резерву матерiальнi цiнностi, проведенi заставнi та iнтервенцiйнi операцiї, здiйснюється шляхом погашення простроченої заборгованостi такого боржника перед державою за зазначеними кредитами у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 103. Кабiнету Мiнiстрiв України врегулювати питання щодо списання заборгованостi Державної акцiонерної компанiї "Хлiб України" перед Державним комiтетом України з державного матерiального резерву у сумi 214.408,4 тис. гривень, що виникла в результатi виконання постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 травня 1998 року N 598, вiд 25 серпня 1998 року N 1338, вiд 11 грудня 1998 року N 1962, вiд 18 грудня 1998 року N 2002 та розпоряджень Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 листопада 1998 року N 945-р i вiд 19 квiтня 1999 року N 312-рс.

     Стаття 104. Кабiнету Мiнiстрiв України у встановленому порядку внести пропозицiї щодо законодавчого врегулювання питання збiльшення ставок податку з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв: сiдельнi тягачi (код ТН ЗЕД - 870120) - до 15 гривень; автомобiлi для перевезення не менш як 10 осiб (код ТН ЗЕД - 8702) - до 5 гривень; автомобiлi легковi з об'ємом цилiндрiв двигуна вiд 2501 до 3500 - до 25 гривень; вiд 3501 i бiльше - до 40 гривень; автомобiлi вантажнi (код ТН ЗЕД - 8704) з об'ємом цилiндрiв двигуна до 8200 - до 15 гривень; вiд 8201 - до 15000 - до 20 гривень; вiд 15001 i бiльше - до 25 гривень. При цьому передбачити зменшення суми податку за вантажнi автомобiлi до 1990 року випуску, якi перебувають у власностi фiзичних осiб.

     Стаття 105. Кабiнету Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету розробити методику визначення принципiв впровадження програм державного запозичення за умови створення єдиної державної установи.

     Стаття 106. Рекомендувати Президенту України пiдпорядкувати Нацiональний координацiйний центр адаптацiї вiйськовослужбовцiв, звiльнених у запас або вiдставку, та конверсiї колишнiх вiйськових об'єктiв Мiнiстерству оборони України, оптимiзувавши чисельнiсть його апарату.

     Стаття 107. Кабiнету Мiнiстрiв України до 1 лютого 2005 року за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету визначити перелiк субвенцiй мiсцевим бюджетам з урахуванням пропозицiй народних депутатiв України щодо видiлення коштiв в обсягах, не менше нiж у 2004 роцi, на заходи стосовно пiдтримки соцiально-економiчного розвитку мiста Львова - у зв'язку з 750-рiччям заснування та мiста Вiнницi - у зв'язку з 650-рiччям заснування, на розвиток Нацiонального iсторико-архiтектурного заповiдника "Кам'янець" у мiстi Кам'янець-Подiльський Хмельницької областi та виконання iнших програм збереження iсторичних пам'яток культури, нацiональних заповiдникiв; на реалiзацiю заходiв Загальнодержавної програми розвитку малих мiст тощо.

     Подати пропозицiї щодо збiльшення обсягу субвенцiї на компенсацiю втрат доходiв бюджету мiста Севастополя по платi за землю внаслiдок розмiщення на його територiї Чорноморського флоту Росiйської Федерацiї та врахування субвенцiй на цю мету бюджетiв мiста Феодосiя та iнших населених пунктiв - мiсць базування Чорноморського флоту Росiйської Федерацiї.

     Стаття 108. Операцiї з передачi у державну власнiсть технiки iноземного виробництва, закупленої за рахунок iноземних кредитiв, залучених державою, або пiд державнi гарантiї, та операцiї з подальшої передачi цiєї технiки на умовах фiнансового лiзингу Нацiональнiй акцiонернiй компанiї "Украгролiзинг" звiльняються вiд оподаткування податку на додану вартiсть.

     Стаття 109. Додатки N 1-9 до цього Закону є його невiд'ємною частиною.

     Стаття 110. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2005 року.

     Кабiнету Мiнiстрiв України за участю Комiтету Верховної Ради України з питань бюджету до 15 лютого 2005 року внести на розгляд Верховної Ради України проект закону про внесення змiн до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рiк" з урахуванням результатiв економiчного розвитку України у 2004 роцi та сiчнi 2005 року.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
23 грудня 2004 року
N 2285-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.