Документ скасований: Кодекс ВР № 92-IV від 11.07.2002

Митний кодекс України

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 17 червня 1992 року N 2468-XII,
вiд 28 сiчня 1994 року N 3892-XII,
вiд 28 лютого 1995 року N 75/95-ВР,
вiд 17 червня 1997 року N 354/97-ВР,
вiд 30 червня 1999 року
N 783-XIV,
вiд 22 лютого 2000 року N 1480-III,
вiд 8 червня 2000 року N 1807-III
вiд 19 жовтня 2000 року N 2056-III,
вiд 7 грудня 2000 року N 2134-III,
вiд 5 квiтня 2001 року N 2362-III,
вiд 17 травня 2001 року N 2415-III

Декретами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 29 грудня 1992 року N 21-92,
вiд 11 сiчня 1993 року
N 4-93

(у текстi Кодексу слова "Державний митний комiтет України" замiнено словами "Державна митна служба України" у вiдповiдних вiдмiнках   згiдно iз Законом України вiд 22 лютого 2000 року N 1480-III)

     Митний кодекс України визначає принципи органiзацiї митної справи в Українi з метою створення умов для формування ринкової економiки та зростання активностi зовнiшньоекономiчної дiяльностi на основi єдностi митної територiї, мит та митних зборiв.

     Цей Кодекс спрямований на забезпечення додержання митними, iншими державними органами, суб'єктами зовнiшньоекономiчної i господарської дiяльностi, а також громадянами прав та обов'язкiв у галузi митної справи.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

ГЛАВА 1.
МИТНА СПРАВА

     Стаття 1. Митна справа

     Порядок перемiщення через митний кордон України товарiв та iнших предметiв, митне регулювання, пов'язане з встановленням мит та митних зборiв, процедури митного контролю та iншi засоби проведення в життя митної полiтики становлять митну справу.

     Митна справа в Українi розвивається у напрямi гармонiзацiї та унiфiкацiї з загальноприйнятими в мiжнароднiй практицi нормами та стандартами.

     Стаття 2. Принципи митного регулювання

     Україна самостiйно визначає митну полiтику, створює власну митну систему та здiйснює митне регулювання на своїй територiї.

     Митне регулювання здiйснюється вiдповiдно до Кодексу, законiв України та мiжнародних договорiв України. Україна може вступати в митнi союзи з iншими державами, брати участь у дiяльностi мiжнародних органiзацiй з питань митної справи.

     Стаття 3. Митна територiя

     Територiя України, в тому числi територiї штучних островiв, установок та споруд, що створюються в економiчнiй (морськiй) зонi України, над якими Україна має виключну юрисдикцiю щодо митної справи, становить єдину митну територiю.

     Стаття 4. Митний кордон

     Межi митної територiї України є митним кордоном України. Митний кордон України спiвпадає з державним кордоном України, за винятком меж спецiальних митних зон. Межi територiї спецiальних митних зон є складовою частиною митного кордону України.

     Стаття 5. Спецiальнi митнi зони

     На територiї України можуть створюватися спецiальнi митнi зони рiзного типу. Статус та територiя зазначених зон встановлюються Верховною Радою України вiдповiдно до законiв України про спецiальнi митнi зони.

     Стаття 6. Спецiальнi митнi режими

     Україна може укладати з державами двостороннi та багатостороннi договори, якi на основi взаємностi встановлюють спецiальнi митнi режими, що передбачають пiльговi умови для суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi цих держав.

     Стаття 7. Порядок опублiкування та введення в дiю митних правил

     Митнi правила мають бути опублiкованi не пiзнiш як за сорок п'ять днiв до дати введення їх у дiю.

     У разi, якщо зазначенi правила не будуть офiцiйно опублiкованi, вони не набирають чинностi. Якщо такi правила будуть опублiкованi невчасно, датою набрання чинностi вважатиметься сорок шостий день з моменту офiцiйної публiкацiї. Офiцiйною публiкацiєю вважається публiкацiя у перiодичному виданнi Верховної Ради України або Кабiнету Мiнiстрiв України. Датою публiкацiї вважається дата фактичного виходу в свiт вiдповiдного номера цього видання.

(дiю статтi зупинено в частинi опублiкування та введення в дiю митних правил, що стосуються порядку обкладення митом предметiв, якi вивозяться (пересилаються) громадянами
за митний кордон України згiдно з Декретом Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.12.92 р. N 21-92)
(Дiю статтi зупинено з 26 сiчня 1993 року згiдно з Декретом Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.01.93 р. N 4-93)

     Стаття 8. Органи державного регулювання митною справою

     Регулювання митною справою здiйснюють вищi органи державної влади та управлiння України.

     Головнi напрями митної полiтики України; структура системи органiв державного регулювання митної справи; розмiри мит та умов митного обкладення; спецiальнi митнi зони та митнi режими на територiї України; перелiк товарiв, експорт, iмпорт та транзит яких через територiю України забороняється, визначаються Верховною Радою України.

     Забезпечення здiйснення митної полiтики України вiдповiдно до законiв України; встановлення розмiрiв митних зборiв i плати за митнi процедури; координацiя дiяльностi мiнiстерств, державних комiтетiв та вiдомств України з питань митної справи; проведення переговорiв та укладання мiжнародних договорiв України з митних питань у випадках, передбачених законами України; подання на розгляд Верховної Ради України пропозицiй щодо системи митних органiв України здiйснюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Спецiально уповноваженим органом в галузi митної справи є Державна митна служба України, яка є центральним органом виконавчої влади зi спецiальним статусом.

(частина четверта статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.02.2000 р. N 1480-III)

     Державна митна служба України приймає нормативнi акти тiльки вiдповiдно до цього Кодексу i iнших законiв України.

     Забороняється регулювання митної справи прямо не передбаченими у законодавствi України актами i дiями державних та недержавних органiв.

     Стаття 9. Митнi органи

     Безпосереднє здiйснення митної справи покладається на митнi органи України. Система митних органiв України складається з Державної митної служби України, регiональних митниць, митниць, спецiалiзованих митних управлiнь та органiзацiй, установ i навчальних закладiв.

(частина перша статтi 9 в редакцiї Закону України вiд 22.02.2000 р. N 1480-III)

     Митнi органи України при проведеннi в життя митної полiтики розв'язують такi головнi завдання:

     а) захист економiчних iнтересiв України;

     б) контроль за додержанням законодавства України про митну справу;

     в) забезпечення виконання зобов'язань, якi випливають з мiжнародних договорiв України стосовно митної справи;

     г) використання засобiв митно-тарифного та позатарифного регулювання при перемiщеннi через митний кордон України товарiв та iнших предметiв;

     д) вдосконалення митного контролю i оформлення товарiв та iнших предметiв, що перемiщуються через митний кордон України;

     е) комплексний контроль разом з Нацiональним банком України за валютними операцiями;

     є) здiйснення заходiв щодо захисту iнтересiв споживачiв товарiв i додержання учасниками зовнiшньоекономiчних зв'язкiв державних iнтересiв на зовнiшньому ринку за участю Мiнiстерства зовнiшньоекономiчних зв'язкiв України;

     ж) створення сприятливих умов для прискорення товарообiгу та пасажиропотоку через митний кордон країни;

     з) боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил;

     и) спiвробiтництво з митними та iншими органами зарубiжних країн, а також з мiжнародними органiзацiями з питань митної справи;

     i) ведення митної статистики.

     Державна митна служба України утворюється Президентом України. Голова Державної митної служби України призначається вiдповiдно до чинного законодавства України.

     Регiональнi митницi вiдповiдно до закону створюються Кабiнетом Мiнiстрiв України. Створення, реорганiзацiя i лiквiдацiя митниць, спецiалiзованих митних управлiнь та органiзацiй, установ i навчальних закладiв здiйснюється Державною митною службою України за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України.

(стаття 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 28.01.94 р. N 3892-XII, вiд 22.02.2000 р. N 1480-III)

     Стаття 10. Фiнансування та матерiально-технiчне забезпечення митних органiв України

     Фiнансування, матерiально-технiчне забезпечення та створення iнфраструктури митних органiв України здiйснюються за рахунок державного бюджету.

     Стаття 11. Прапор та розпiзнавальний знак митних органiв України

     Митнi органи України, морськi та рiчковi судна, якi перебувають в їх розпорядженнi, мають прапор. Автотранспортнi засоби i повiтрянi судна, що перебувають у розпорядженнi митних органiв України, мають розпiзнавальний знак.

     Опис прапора i розпiзнавального знака затверджуються Верховною Радою України.

     Стаття 12. Розташування митниць

     Митницi розташовуються:

     1) на митному кордонi України, що спiвпадає з державним кордоном України, - у пунктах пропуску на державному кордонi України, через якi здiйснюється залiзничне, автомобiльне, морське, рiчкове, повiтряне та iнше сполучення, а також в iнших районах митної територiї України;

     2) в пунктах, розмiщених на митному кордонi України там, де вiн спiвпадає з межами спецiальних митних зон, а також на територiї спецiальних митних зон.

     Митниця України дiє в межах регiону, який визначається Державною митною службою України.

     Стаття 13. Спецiалiзованi органiзацiї митної системи

     З метою забезпечення ефективної дiяльностi митної системи при Державнiй митнiй службi України можуть створюватися спецiалiзованi органiзацiї по здiйсненню декларування, зберiгання та реалiзацiї митних вантажiв, забезпеченню технiчними засобами контролю, митнi лабораторiї, iнформацiйно-обчислювальнi центри, будiвельнi та господарськi органiзацiї, кiнологiчнi служби, установи по пiдготовцi та перепiдготовцi кадрiв, консультативно-iнформацiйнi пункти та iншi.

     Стаття 14. Митна статистика

     Митнi органи України формують митну статистику. Забороняється вимагати вiд митних органiв України подання статистичної iнформацiї, не передбаченої державною статистичною звiтнiстю.

     Стаття 15. Термiни, що вживаються в цьому Кодексi

     У цьому Кодексi розумiються:

     1) пiд "ввезенням в Україну та вивезенням з України" - фактичне перемiщення через митний кордон України товарiв та iнших предметiв;

     2) пiд "транзитом через територiю України" - перемiщення товарiв та iнших предметiв пiд митним контролем через територiю України мiж двома або в межах одного пункту на митному кордонi України;

     3) пiд "перемiщенням через митний кордон України" - ввезення на митну територiю України, вивезення з цiєї територiї або транзит через територiю України товарiв та iнших предметiв у будь-який спосiб, включаючи використання з цiєю метою трубопровiдного транспорту та лiнiй електропередачi;

     4) пiд "пропуском через митний кордон України" - дозвiл митницi на використання товарiв та iнших предметiв на митнiй територiї України або за межами цiєї територiї з метою, заявленою митницi;

     5) пiд "вiльним використанням" - розпорядження без митного контролю на митнiй територiї України або за її межами товарами та iншими предметами, пропущеними через митний кордон України.

     6) пiд "тимчасовим ввезенням на митну територiю України та тимчасовим вивезенням за межi цiєї територiї" - ввезення на митну територiю України за умови зворотного вивезення за її межi та вивезення з митної територiї України за умови зворотного ввезення на цю територiю;

     7) пiд "митницею", "митним органом України" - митний орган України будь-якого рiвня;

     8) пiд "пiдприємством" - українськi пiдприємства, установи та iншi органiзацiї, спiльнi пiдприємства, а також будь-якi iноземнi суб'єкти господарської дiяльностi;

     9) пiд "декларантом" - юридична чи фiзична особа, яка здiйснює декларування товарiв або iнших предметiв;

     10) пiд "предметами" - будь-якi предмети (товари, транспортнi засоби, валюта, цiнностi, речi тощо), що перемiщуються через митний кордон України;

     11) пiд "товарами" - будь-яка перемiщувана через митний кордон України продукцiя, в тому числi продукцiя, на яку поширюються права iнтелектуальної власностi, послуги, роботи, що є об'єктом купiвлi-продажу або обмiну;

     12) пiд "транспортними засобами" - транспортнi засоби, що тимчасово прибувають на митну територiю України або вiдбувають з цiєї територiї та використовуються для мiжнародних перевезень вантажу, багажу та пасажирiв;

     13) пiд "речами" - перемiщуванi через митний кордон України предмети особистого користування, в тому числi транспортнi засоби iндивiдуального користування;

     14) пiд "валютою та цiнностями" - перемiщуванi через митний кордон України валюта України, iноземна валюта, валютнi та iншi цiнностi, перелiк яких визначається законодавчими актами України;

     15) пiд "предметами мiжнародних, iноземних органiзацiй та представництв" - перемiщуванi через митний кордон України предмети, призначенi для офiцiйного або службового користування дипломатичних та консульських представництв iноземних держав на територiї України, мiжнародних органiзацiй та представництв iноземних держав при них;

     16) пiд "зоною митного контролю" - визначена на митному кордонi України або в iнших мiсцях територiя, в межах якої митниця здiйснює митний контроль;

     17) пiд "матерiальними цiнностями" - будь-якi предмети, товари, майно, продукцiя, обладнання, устаткування, транспортнi засоби та iншi речi майнового характеру, необхiднi для виконання угоди про розподiл продукцiї, що перемiщуються через митний кордон України.

(Iз змiнами i доповненнями, внесеними згiдно iз законами України вiд 08.06.2000 р. N 1807-III, вiд 17.05.2001 р. N 2415-III)

ГЛАВА 2.
ВЗАЄМОВIДНОСИНИ МИТНИХ ОРГАНIВ УКРАЇНИ З IНШИМИ ОРГАНАМИ ТА ОСОБАМИ

     Стаття 16. Взаємовiдносини митних органiв України та їх службових осiб з iншими органами, пiдприємствами та громадянами

     Митнi органи України у своїй дiяльностi взаємодiють з iншими державними органами, пiдприємствами та громадянами.

     Державнi та iншi органи, що вiдповiдно до законiв України не здiйснюють загального керiвництва митною справою, не вправi приймати рiшення, якi входять до компетенцiї митних органiв України, чи iншим чином втручатися у дiяльнiсть цих органiв.

     Стаття 17. Взаємодiя митних органiв України з iншими правоохоронними органами

     У разi виявлення пiд час здiйснення митного контролю ознак злочинiв, що не належать до контрабанди, начальник митного органу України чи особа, яка його замiщує, повiдомляє наявнi данi органам попереднього слiдства.

     У свою чергу iншi правоохороннi органи повiдомляють митним органам України наявнi факти правопорушень, пов'язаних з порушенням митних правил або контрабандою.

     Стаття 18. Контроль за перемiщенням товарiв та iнших предметiв через митний кордон України

     Товари та iншi предмети, що перемiщуються через митний кордон України, окрiм митного контролю, можуть пiдлягати санiтарному, ветеринарному, фiтосанiтарному, радiологiчному та екологiчному контролю.

     Митне оформлення може бути завершено тiльки пiсля закiнчення зазначених видiв контролю.

     Стаття 19. Iнформування суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та громадян про порядок митного оформлення

     Суб'єкти зовнiшньоекономiчної дiяльностi та громадяни мають право на своєчасне i повне ознайомлення з офiцiйними текстами законiв та iнших нормативних актiв, а також iз змiнами в них, що регулюють вiдносини, якi прямо чи побiчно стосуються митної справи.

     Суб'єкти зовнiшньоекономiчної дiяльностi та громадяни мають право на безпосереднє одержання iнформацiї вiд митних органiв, якi на їх вимогу можуть на оплатнiй основi оперативно надавати їм таку iнформацiю.

     Стаття 20. Спiвробiтництво митних органiв України з органами iноземних держав

     Пiд час здiйснення своїх функцiй митнi органи України можуть спiвпрацювати з митними та iншими органами iноземних держав та з мiжнародними органiзацiями.

Роздiл II
МИТНИЙ КОНТРОЛЬ

ГЛАВА 1.
ОРГАНIЗАЦIЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ

     Стаття 21. Мета митного контролю

     Товари та iншi предмети перемiщуються через митний кордон України пiд митним контролем.

     Митний контроль здiйснюється з метою забезпечення дотримання державними органами, пiдприємствами та їх службовими особами, а також громадянами порядку перемiщення через митний кордон України товарiв та iнших предметiв.

     Стаття 22. Форми митного контролю

     Митний контроль здiйснюється службовими особами митницi шляхом перевiрки документiв, необхiдних для такого контролю, митного огляду (огляду транспортних засобiв, товарiв та iнших предметiв, особистого огляду), переогляду, облiку предметiв, якi перемiщуються через митний кордон України, а також в iнших формах, що не суперечать законам України.

     Стаття 23. Зони митного контролю

     У пунктах пропуску через державний кордон України митницi за погодженням з прикордонними вiйськами встановлюють зони митного контролю.

     У пунктах на митному кордонi України, що є межами спецiальних митних зон, митниця самостiйно визначає територiї зон митного контролю.

     На територiях та в примiщеннях пiдприємств, що зберiгають товари та iншi предмети пiд митним контролем, митниця визначає територiї зон митного контролю за умови виконання пiдприємством вимог, що забезпечують здiйснення митного контролю в повному обсязi.

     Перемiщення товарiв та iнших предметiв на територiю зони митного контролю чи за межi такої територiї контролюється митницею.

     Стаття 24. Перiод перебування товарiв та iнших предметiв пiд митним контролем

     Товари та iншi предмети, що перемiщуються через митний кордон України, перебувають пiд митним контролем:

     1) пiд час ввезення на митну територiю України з метою вiльного використання - з моменту ввезення i до пропуску через митний кордон України;

     2) пiд час вивезення за межi територiї України з метою вiльного використання - з моменту ввезення товарiв та iнших предметiв у зону митного контролю i подання необхiдних для митного контролю документiв на такi товари та iншi предмети i до вивезення їх за межi митної територiї України;

     3) пiд час тимчасового ввезення на митну територiю України - з моменту ввезення i до вивезення за межi митної територiї України;

     4) пiд час тимчасового вивезення за межi митної територiї України - з моменту пред'явлення митницi товарiв та iнших предметiв i необхiдних для митного контролю документiв на такi товари та iншi предмети i до пропуску через митний кордон України пiд час зворотного ввезення;

     5) пiд час транзиту через територiю України - з моменту ввезення в Україну i до вивезення з України.

     Стаття 25. Документи, необхiднi для митного контролю

     Пiдприємства, що перемiщують через митний кордон України товари та iншi предмети, а також громадяни, якi перетинають митний кордон України, зобов'язанi в належних випадках подати митницi необхiднi для митного контролю документи.

     Перелiк та порядок подання таких документiв визначаються Державною митною службою України вiдповiдно до законодавства України про митну справу, цього Кодексу та iнших актiв законодавства України.

     Стаття 26. Доступ службових осiб митницi на територiю чи в примiщення пiдприємства

     Службовi особи митницi з метою здiйснення митного контролю мають право доступу на територiю чи в примiщення будь-якого пiдприємства, де знаходяться предмети, що пiдлягають митному контролю.

ГЛАВА 2.
ЗДIЙСНЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ

     Стаття 27. Використання технiчних та спецiальних засобiв для здiйснення митного контролю

     Для здiйснення митного контролю можуть використовуватися технiчнi та спецiальнi засоби, безпечнi для життя та здоров'я людини, тварин i рослин, та такi, що не завдають шкоди пiдприємствам i громадянам.

     Стаття 28. Залучення спецiалiстiв та експертiв органiзацiй та установ для здiйснення митного контролю

     У разi необхiдностi для участi у здiйсненнi митного контролю можуть бути залученi спецiалiсти та експерти.

     Виклик спецiалiстiв та експертiв службовою особою митницi є обов'язковим для керiвника тiєї державної органiзацiї чи установи, де працює спецiалiст чи експерт.

     Спецiалiст та експерт, якi беруть участь у здiйсненнi митного контролю, мають право на вiдшкодування витрат, пов'язаних з явкою за викликом. За спецiалiстами та експертами зберiгається середнiй заробiток за мiсцем роботи за той час, що був затрачений у зв'язку з явкою за викликом.

     Виплати за виклик спецiалiстiв та експертiв здiйснюються коштами митних органiв.

     Стаття 29. Огляд та переогляд транспортних засобiв, товарiв та iнших предметiв

     З метою встановлення законностi перемiщення через митний кордон України транспортних засобiв, товарiв та iнших предметiв (за винятком речей), облiку, обкладення їх митом i митними зборами митниця має право провести огляд транспортних засобiв, товарiв та iнших предметiв.

     Переогляд транспортних засобiв, товарiв та iнших предметiв може бути проведено при наявностi пiдстав вважати, що перемiщуванi через митний кордон України транспортнi засоби, товари та iншi предмети мiстять предмети контрабанди, предмети, що є безпосереднiми об'єктами порушення митних правил, або предмети, зазначенi у статтi 74 цього Кодексу.

     Огляд та переогляд здiйснюються тiльки в присутностi представника пiдприємства, яке перемiщує такi транспортнi засоби, товари чи iншi предмети через митний кордон України або зберiгає їх пiд митним контролем.

     Стаття 30. Огляд та переогляд речей

     При наявностi пiдстав вважати, що громадянин перемiщує через митний кордон України предмети, що пiдлягають контролю iнших державних органiв, зазначених у статтi 18 цього Кодексу, облiку чи митному обкладенню, а також предмети, перемiщення яких через митний кордон України заборонено чи обмежено, митниця має право провести огляд, а також переогляд речей з розпакуванням багажу цього громадянина.

     З метою припинення перемiщення через територiю України предметiв, заборонених для транзиту, оглядовi та переоглядовi можуть пiдлягати речi громадян, якi перетинають транзитом територiю України або знаходяться в транзитнiй зонi мiжнародного аеропорту.

     Огляд та переогляд речей громадянина здiйснюється в присутностi цього громадянина чи його уповноваженого представника, який дiє на пiдставi належним чином оформленого доручення.

     Огляд та переогляд речей за вiдсутностi громадянина чи його уповноваженого представника здiйснюються:

     1) у тому разi, коли є пiдстави припускати, що несупроводжуваний багаж мiстить у собi предмети, якi становлять небезпеку для життя та здоров'я людей, тварин i рослин чи можуть завдати матерiальної шкоди громадянам та пiдприємствам;

     2) у разi, якщо громадянин чи його уповноважений представник не з'являються протягом мiсяця з дня надходження речей у несупроводжуваному багажi;

     3) при пересиланнi речей у мiжнародних поштових вiдправленнях;

     4) у разi залишення на територiї України речей з порушенням зобов'язання про транзит цих речей через територiю України.

     Огляд та переогляд речей за вiдсутностi громадянина чи його уповноваженого представника здiйснюються у присутностi представникiв пiдприємства, що здiйснює перевезення, пересилання таких речей чи їх зберiгання.

     Про здiйснення огляду та переогляду у випадках, зазначених у пунктах 1 та 2 частини четвертої цiєї статтi, складається акт за формою, яку встановлює Державна митна служба України.

     Стаття 31. Митне забезпечення

     На транспортнi засоби (в тому числi транспортнi засоби iндивiдуального користування), примiщення, мiсткостi та iншi мiсця, де знаходяться або можуть знаходитися товари та iншi предмети, що пiдлягають митному контролю, митницею може бути накладено пломби, печатки та iншi митнi забезпечення.

     Стаття 32. Особистий огляд

     Особистий огляд як виняткова форма митного контролю може здiйснюватися за письмовим рiшенням начальника митницi чи особи, яка замiщує його, при наявностi достатнiх пiдстав вважати, що громадянин, який прямує через митний кордон України чи знаходиться в зонi митного контролю або в транзитнiй зонi мiжнародного аеропорту, приховує при собi предмети контрабанди чи предмети, якi є безпосереднiми об'єктами порушення митних правил або забороненi для транзиту через територiю України.

     Перед початком огляду службова особа митницi повинна пред'явити громадянину письмове рiшення начальника митницi чи особи, яка його замiщує, ознайомити громадянина з його правами та обов'язками при проведеннi такого огляду i запропонувати добровiльно видати приховуванi предмети.

     Особистий огляд здiйснюється службовою особою митницi однiєї статi з особою, яка проходить огляд, у присутностi двох понятих тiєї ж статi в iзольованому примiщеннi, що вiдповiдає санiтарно-гiгiєнiчним вимогам. Доступ у це примiщення громадян, якi не беруть участь в оглядi, i можливiсть спостерiгати за проведенням особистого огляду з боку таких громадян мають бути виключенi. Обстеження органiв тiла особи, яку оглядають, має здiйснюватися лише медичним працiвником.

     Про здiйснення особистого огляду складається протокол за формою, що встановлюється Державною митною службою України за погодженням з Мiнiстерством юстицiї України.

     Протокол пiдписується службовою особою митницi, що здiйснювала особистий огляд, громадянином, який проходив огляд, понятими, а при обстеженнi медичним працiвником - також цим працiвником. Громадянин, щодо якого було здiйснено огляд, має право зробити заяву в такому протоколi.

     Порядок особистого огляду визначається Державною митною службою України за погодженням з Мiнiстерством юстицiї України та Мiнiстерством закордонних справ України.

     Стаття 33. Операцiї з товарами та iншими предметами, що знаходяться пiд митним контролем

     Пiдприємство або громадянин, якi перемiщують через митний кордон України товари та iншi предмети, на вимогу митницi зобов'язанi здiйснювати навантаження, вивантаження, перевантаження, виправлення пошкоджень упаковки, упакування та переупакування товарiв та iнших предметiв, що пiдлягають митному оформленню, а також вiдкривати примiщення, мiсткостi та iншi мiсця, де можуть знаходитись такi товари та iншi предмети.

     Навантаження, вивантаження, перевантаження, виправлення пошкоджень упаковки, розкриття упаковки, упакування або переупакування товарiв та iнших предметiв, щодо яких митне оформлення не було закiнчено, а також змiна iдентифiкацiйних знакiв або маркiрування, нанесених на цi товари та предмети або їх упаковку, можуть здiйснюватися тiльки з дозволу митницi.

     Операцiї з товарами та iншими предметами, що знаходяться пiд митним контролем, здiйснюються за рахунок пiдприємств чи громадян, якi перемiщують цi товари та iншi предмети через митний кордон України.

ГЛАВА 3.
ОСОБЛИВI РЕЖИМИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ

     Стаття 34. Звiльнення вiд митного контролю

     Лише у випадках, встановлених цим Кодексом та iншими законами України, митниця не має права застосувати всi чи окремi заходи щодо здiйснення митного контролю.

     Митнi пiльги щодо проходження митного контролю надаються українським державним органам, пiдприємствам, їх службовим особам та громадянам виключно законами України.

     Незастосування митного контролю не повинно означати звiльнення державних органiв, пiдприємств, їх службових осiб та громадян вiд обов'язку дотримувати порядку перемiщення через митний кордон України товарiв та iнших предметiв.

     Стаття 35. Звiльнення вiд митного огляду вiйськових транспортних засобiв та вiйськової технiки

     Вiйськовi кораблi, судна забезпечення Вiйськово-Морських Сил, укомплектованi повнiстю вiйськовою командою, та бойовi повiтрянi судна, якi проходять через митний кордон України, митному оглядовi не пiдлягають. Судна забезпечення Вiйськово-Морських Сил, укомплектованi змiшаною командою, вiйськово-транспортнi повiтрянi судна та iншi судна, що згiдно iз спецiальною заявою Мiнiстерства оборони України виконують завдання вiйськово-оперативного характеру, i вiйськова технiка, яка рухається своїм ходом, при проходженнi митного кордону України звiльняються вiд огляду, якщо iнше не передбачено законодавчими актами України.

     Речi, що належать вiйськовослужбовцям, не звiльняються вiд огляду, якщо iнше не передбачено законодавством України.

     Командири (капiтани) зазначених у частинi першiй цiєї статтi кораблiв та суден, а також вiйськових частин, до складу яких входить вiйськова технiка, несуть вiдповiдальнiсть за дотримання положень цього Кодексу та iнших актiв законодавства про митну справу.

     Iноземнi вiйськовi кораблi (судна), бойовi та вiйськово-транспортнi повiтрянi судна, а також вiйськова технiка, що прибувають до України чи вибувають за кордон, огляду не пiдлягають.

     Стаття 36. Спецiальнi митнi режими огляду речей

     Митницi України за погодженням з Державною митною службою України можуть застосувати спецiальнi митнi режими щодо огляду речей.

     Спецiальнi режими застосовуються у випадках перемiщення громадянами через митний кордон України речей, що не пiдлягають обов'язковому декларуванню та митному обкладенню i не пiдпадають пiд категорiї предметiв, на перемiщення яких через митний кордон України встановлено заборони чи обмеження.

     Спецiальнi режими застосовуються в митницях, де обладнано зони (коридори) спрощеного митного контролю.

     Громадяни, якi проходять через зони (коридори) спрощеного митного контролю, звiльняються вiд подання митної декларацiї.

     Звiльнення вiд подання митної декларацiї не означає звiльнення громадян вiд обов'язку дотримувати порядку перемiщення через митний кордон України речей та iнших предметiв.

     Громадяни, якi порушили умови переходу через зони (коридори) спрощеного митного контролю, несуть вiдповiдальнiсть за статтями 118, 120 цього Кодексу.

Роздiл III
МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ

ГЛАВА 1.
ПОРЯДОК МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ

     Стаття 37. Мета митного оформлення

     Перемiщення через митний кордон України товарiв та iнших предметiв пiдлягає митному оформленню.

     Митне оформлення здiйснюється службовими особами митницi з метою забезпечення митного контролю та для застосування засобiв державного регулювання ввезення на митну територiю України, вивезення за її межi i транзиту через територiю України товарiв та iнших предметiв.

     Операцiї, що входять до митного оформлення, i порядок їх здiйснення визначаються Державною митною службою України вiдповiдно до цього Кодексу.

     Стаття 38. Мiсце i час здiйснення митного оформлення

     Митне оформлення здiйснюється в мiсцях розташування митниць протягом часу, що його встановлює митниця спiльно з заiнтересованими державними органами.

     Митне оформлення здiйснюється митницями, в зонi дiяльностi яких розташованi власники товарiв та iнших предметiв, якщо iнше не передбачено цим Кодексом та законодавством України.

     На прохання пiдприємств, що перемiщують через митний кордон України товари та iншi предмети, митне оформлення може здiйснюватися в зонах митного контролю, зазначених у частинi третiй статтi 23 цього Кодексу.

     За рiшенням Державної митної служби України митне оформлення товарiв та iнших предметiв окремих видiв може здiйснюватися в окремо визначених для цього митницях.

     Стаття 39. Присутнiсть представникiв пiдприємств, а також громадян пiд час митного оформлення

     Представники пiдприємств, а також громадяни, якi мають належним чином оформленi повноваження щодо товарiв та iнших предметiв, що пiдлягають митному оформленню, можуть бути присутнiми пiд час такого оформлення.

     У випадках, передбачених статтями 29, 30 цього Кодексу, присутнiсть представникiв пiдприємств, а також громадян при митному оформленнi є обов'язковою.

     Стаття 40. Взяття проб та зразкiв

     З метою митного контролю та митного оформлення митниця може брати проби та зразки товарiв та iнших предметiв для проведення їх дослiдження.

     Проби i зразки товарiв та iнших предметiв беруться в мiнiмальних кiлькостях, що забезпечують їх дослiдження. Взяття проб та зразкiв, їх дослiдження, а також розпорядження ними не повинно необгрунтовано затримувати пропуск товарiв та iнших предметiв.

     Пiдприємство чи громадянин мають право ознайомитися з результатами проведеного дослiдження та подальшим розпорядженням взятими у них пробами та зразками.

     Проби та зразки товарiв та iнших предметiв, щодо яких митне оформлення не було закiнчено, можуть братися для контролю державними органами, зазначеними у статтi 18 цього Кодексу, тiльки за згодою митницi.

     Порядок взяття проб та зразкiв, строки i порядок їх дослiдження, а також розпорядження ними встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 41. Подання митним органам актiв, складених пiдприємствами

     Пiдприємства, що перемiщують через митний кордон України товари та iншi предмети, складають акти про невiдповiднiсть товарiв та iнших предметiв даним, зазначеним у документах, необхiдних для митного контролю, про пошкодження товарiв та iнших предметiв чи їх упаковки або маркiрування.

     Акти, про якi йдеться у частинi першiй цiєї статтi, подаються вiдповiдним митницям України.

     Стаття 42. Мова, якою здiйснюється митне оформлення

     Митнi документи, передбаченi цим Кодексом, оформлюються українською мовою або офiцiйними мовами митних союзiв, якщо Україна є членом цих союзiв.

     Стаття 43. Обов'язки митницi щодо роз'яснення вимог митного оформлення

     У разi вiдмови в пропуску через митний кордон України товарiв та iнших предметiв митниця зобов'язана давати заiнтересованим особам вичерпнi роз'яснення вимог митного оформлення, виконання яких забезпечує можливiсть такого пропуску.

ГЛАВА 2.
ДЕКЛАРУВАННЯ ТОВАРIВ ТА IНШИХ ПРЕДМЕТIВ

     Стаття 44. Транспортнi засоби, товари та iншi предмети, що пiдлягають декларуванню

     Транспортнi засоби, товари та предмети мiжнародних, iноземних органiзацiй та представництв пiдлягають обов'язковому декларуванню митницям України.

     Предмети, не зазначенi у частинi першiй цiєї статтi, декларуються митницi у випадках, якi визначає Державна митна служба України.

     Стаття 45. Форми декларування

     Декларування здiйснюється шляхом заяви за встановленою формою (письмовою, усною тощо) точних даних про мету перемiщення через митний кордон України товарiв та iнших предметiв i про самi товари та iншi предмети, а також будь-яких вiдомостей, необхiдних для митного контролю та митного оформлення.

     Стаття 46. Процедура декларування

     Процедура декларування, включаючи його форми та перелiк даних, якi належить оголосити у заявi, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Декларування транспортних засобiв, товарiв та iнших предметiв, а також предметiв мiжнародних, iноземних органiзацiй та представництв здiйснюється безпосередньо власником або на пiдставi договору iншими пiдприємствами, що допущенi митницею до декларування.

     Предмети, що перемiщуються через митний кордон України громадянами, декларуються цими громадянами.

     Стаття 47. Допущення до декларування на пiдставi договору

     Допущення митницею пiдприємства до декларування на пiдставi договору здiйснюється шляхом видачi такому пiдприємству свiдоцтва про визнання його як декларанта.

     Допущення здiйснюється за заявою пiдприємства тiєю митницею, в зонi дiяльностi якої воно знаходиться.

     Заяву має бути розглянуто протягом 15 днiв з дня її надходження. Якщо данi заявника виявляються неповними, митниця може подати запит про них до пiдприємств, банкiв та фiнансових установ, iнших державних органiв. При цьому строк розгляду заяви не повинен перевищувати одного мiсяця.

     Свiдоцтво в разi неприйняття його заявником протягом шести мiсяцiв з дня винесення рiшення про визнання, а також у разi невиконання функцiй декларанта протягом одного року з дня прийняття свiдоцтва втрачає силу.

     Свiдоцтво може бути скасовано митницею, яка його видала, у разi:

     1) неодноразового невиконання обов'язкiв декларанта, передбачених статтею 48 цього Кодексу;

     2) виявлення згодом недостовiрних даних, що мають суттєве значення для прийняття рiшення про допуск до декларування;

     3) вчинення правопорушень, передбачених цим Кодексом;

     4) вчинення дiй, що порушують права iнших пiдприємств або суперечать iнтересам держави.

     Повторну заяву про допущення до декларування може бути розглянуто через рiк з дня скасування свiдоцтва за умови усунення причин порушення або з дня, коли свiдоцтво втратило силу.

     За видачу свiдоцтва митницею справляється збiр у розмiрi, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України. Збiр вноситься на рахунок Державної митної служби України.

     Державна митна служба України забезпечує офiцiйну публiкацiю перелiку пiдприємств, допущених до декларування.

     Стаття 48. Обов'язки декларанта

     Декларант зобов'язаний:

     1) пред'явити митницi товари та iншi предмети, що перемiщуються через митний кордон України;

     2) подати митницi документи, що мiстять данi, необхiднi для здiйснення митного контролю та митного оформлення;

     3) сплатити мито та митнi збори, якщо товари та iншi предмети пiдлягають митному обкладенню.

     При ввезеннi товарiв, iнших матерiальних цiнностей, призначених для виконання угоди про розподiл продукцiї, декларант зобов'язаний:

     1) пред'явити митницi товари та iншi матерiальнi цiнностi, що перемiщуються через митний кордон України;

     2) пред'явити митницi копiю угоди про розподiл продукцiї, укладеної вiдповiдно до Закону України "Про угоди про розподiл продукцiї", завiрену мiжвiдомчою комiсiєю, створеною в порядку, передбаченому Законом України "Про угоди про розподiл продукцiї";

     3) сплатити митнi збори;

     4) пред'явити сертифiкат вiдповiдностi на товари i предмети, що пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї вiдповiдно до законодавства України.

(статтю 48 доповнено частиною другою згiдно iз Законом України вiд 08.06.2000 р. N 1807-III)

     Стаття 49. Особа, уповноважена на декларування

     Дiї, пов'язанi з декларуванням транспортних засобiв, товарiв та iнших предметiв, а також предметiв мiжнародних, iноземних органiзацiй та представництв, здiйснюються особою, яка є представником декларанта.

     Повноваження особи декларанта має бути визначено таким чином, щоб особа могла здiйснювати права та обов'язки декларанта в повному обсязi.

     Митниця може вимагати вiд особи подання документiв, що пiдтверджують її повноваження, а якщо є обгрунтованi сумнiви в добросовiсностi здiйснення особою дiй щодо декларування, запропонувати декларанту скласти повноваження.

Роздiл IV
ПЕРЕМIЩЕННЯ ТА ПРОПУСК ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ТОВАРIВ ТА IНШИХ ПРЕДМЕТIВ

ГЛАВА 1.
ПЕРЕМIЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ТОВАРIВ ТА IНШИХ ПРЕДМЕТIВ

     Стаття 50. Пункти перемiщення через митний кордон України товарiв та iнших предметiв

     Перемiщення через митний кордон України товарiв та iнших предметiв здiйснюється в мiсцях розташування митниць. В iнших мiсцях товари та iншi предмети можуть бути перемiщенi через митний кордон України лише за згодою митницi.

     Стаття 51. Заборона чи обмеження щодо перемiщення окремих видiв товарiв та iнших предметiв

     Ввезення в Україну, вивезення з України та транзит через її територiю товарiв та iнших предметiв окремих видiв може бути заборонено чи обмежено законодавством України.

     Заборони чи обмеження не повиннi створювати невиправданих перешкод для здiйснення будь-яких видiв дiяльностi, не пов'язаних безпосередньо з обставинами, що стали причиною встановлення цiєї заборони чи обмеження.

     Стаття 52. Порядок перемiщення через митний кордон України транспортних засобiв

     Транспортнi засоби можуть перемiщуватися через митний кордон України вiдповiдно до законодавства України.

     Транспортнi засоби, включаючи транспортнi засоби iндивiдуального користування, що перетинають митний кордон України, зупиняються у мiсцi розташування митницi на цьому ж кордонi.

     У пунктах пропуску на державному кордонi України тривалiсть стоянки транспортних засобiв, за винятком транспортних засобiв iндивiдуального користування, i мiсце цiєї стоянки визначаються вiдповiдним транспортним пiдприємством спiльно з прикордонними вiйськами, митницею та iншими державними органами, що здiйснюють контроль, передбачений статтею 18 цього Кодексу, з урахуванням часу, необхiдного для здiйснення митного контролю та оформлення, а також прикордонного та iнших видiв контролю.

     Тривалiсть стоянки транспортних засобiв у таких пунктах не може скорочуватися на шкоду здiйснення митного оформлення.

     Вiдправлення транспортних засобiв, включаючи транспортнi засоби iндивiдуального користування, з таких пунктiв здiйснюється з дозволу митницi та прикордонних вiйськ, а з iнших пунктiв, в яких розташованi митницi, - з дозволу митницi.

     Стаття 53. Порядок ввезення на митну територiю України та вивезення за межi цiєї територiї товарiв та iнших предметiв

     Товари та iншi предмети можуть ввозитися на митну територiю України та вивозитися за межi цiєї територiї вiдповiдно до законодавства України.

     Стаття 54. Порядок транзиту через митну територiю України товарiв та iнших предметiв

     Транзит через територiю України товарiв та iнших предметiв здiйснюється вiдповiдно до законодавства України.

     Перелiк шляхiв i напрямкiв транзиту та iншi умови транзиту через територiю України товарiв та iнших предметiв встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 55. Порядок перемiщення через митний кордон України речей

     Громадяни можуть вiльно перемiщувати через митний кордон України будь-якi речi, крiм речей, ввезення яких в Україну чи вивезення з України заборонено, а також транзит яких через територiю України заборонено.

     Законодавством України можуть бути встановленi кiлькiснi та вартiснi обмеження на перемiщення через митний кордон України речей окремих видiв, а також пiдстави, при наявностi яких допускається таке перемiщення.

     Стаття 56. Порядок перемiщення через митний кордон України валюти та цiнностей

     Валюта та цiнностi можуть ввозитися на митну територiю України або вивозитися за межi цiєї територiї в порядку, що встановлюється законодавством України.

     Стаття 57. Порядок перемiщення через митний кордон України спадщини

     Предмети, якi входять до складу спадщини, вiдкритої в Українi чи за кордоном, можуть перемiщуватися через митний кордон України в порядку, що передбачається статтями 55 та 56 цього Кодексу.

     Пiдставою для ввезення в Україну предметiв, що входять до складу спадщини, вiдкритої за кордоном, є легалiзованi у встановленому порядку документи про право на спадщину та про належнiсть цих предметiв до складу спадщини.

     Пiдставою для вивезення з України предметiв, якi входять до складу спадщини, що була вiдкрита в Українi, є документи про право на спадщину та про належнiсть цих предметiв до складу спадщини.

     Стаття 58. Порядок перемiщення предметiв через митний кордон України громадянами, якi проїжджають транзитом через територiю України

     До предметiв, що перемiщуються через митний кордон України серед ручної поклажi або в супроводжуваному багажi громадянами, якi проїжджають транзитом через територiю України i не знаходяться у транзитнiй зонi мiжнародного аеропорту, застосовуються положення статей 55 та 56 цього Кодексу.

ГЛАВА 2.
ПОРЯДОК ПЕРЕМIЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ПРЕДМЕТIВ  МIЖНАРОДНИХ, IНОЗЕМНИХ ОРГАНIЗАЦIЙ, ПРЕДСТАВНИЦТВ ТА ОСIБ, ЯКI КОРИСТУЮТЬСЯ НА ТЕРИТОРIЇ УКРАЇНИ МИТНИМИ ПIЛЬГАМИ

     Стаття 59. Митнi пiльги для дипломатичних представництв iноземних держав

     Дипломатичнi представництва iноземних держав на територiї України за умови дотримання встановленого порядку перемiщення через митний кордон України можуть ввозити в Україну та вивозити з її територiї призначенi для офiцiйного користування представництв предмети iз звiльненням вiд митного обкладення, за винятком зборiв за зберiгання, митне оформлення предметiв поза мiсцями розташування митниць або поза робочим часом, встановленим для митниць.

     Стаття 60. Митнi пiльги для глави дипломатичного представництва iноземної держави та членiв дипломатичного персоналу представництва

     Глава дипломатичного представництва iноземної держави та члени дипломатичного персоналу представництва, а також члени їх сiмей, що проживають разом з ними, можуть ввозити в Україну предмети, призначенi для їх особистого користування, включаючи предмети початкового облаштування, та вивозити з України предмети, призначенi для їх особистого користування, з дотриманням встановленого порядку перемiщення предметiв через митний кордон України i iз звiльненням вiд мита та митних зборiв, за винятком зборiв за зберiгання, митне оформлення предметiв поза мiсцями розташування митниць або поза робочим часом, встановленим для митниць.

     Особистий багаж глави дипломатичного представництва iноземної держави, членiв дипломатичного персоналу представництва, членiв їх сiмей, що проживають разом з ними, звiльняється вiд митного огляду, якщо немає серйозних пiдстав вважати, що вiн мiстить предмети, не призначенi для особистого користування, або предмети, ввезення та вивезення яких заборонено законодавством України, або регулюється карантинними та iншими спецiальними правилами. Такий огляд повинен здiйснюватися тiльки в присутностi названих у цiй статтi осiб або їх уповноважених представникiв.

     Стаття 61. Митнi пiльги для спiвробiтникiв адмiнiстративно-технiчного персоналу дипломатичного представництва iноземної держави

     Спiвробiтники адмiнiстративно-технiчного персоналу дипломатичного представництва iноземної держави та члени їх сiмей, що проживають разом з ними, якщо цi спiвробiтники та члени їх сiмей не проживають в Українi постiйно, можуть ввозити в Україну призначенi для початкового облаштування предмети iз звiльненням вiд мита та митних зборiв, за винятком зборiв за зберiгання, митне оформлення предметiв поза мiсцями розташування митниць або поза робочим часом, встановленим для митниць.

     Особи, названi у частинi першiй цiєї статтi, ввозять в Україну та вивозять з України предмети в порядку, передбаченому статтями 55, 56 цього Кодексу.

     Стаття 62. Поширення митних пiльг, що надаються членам дипломатичного персоналу представництва iноземної держави, на спiвробiтникiв адмiнiстративно-технiчного та обслуговуючого персоналу

     На основi спецiальної угоди з iноземною державою митнi пiльги, що надаються цим Кодексом членам дипломатичного персоналу представництва iноземної держави, може бути поширено на спiвробiтникiв адмiнiстративно-технiчного та обслуговуючого персоналу цього представництва, а також на членiв їх сiмей, якi не проживають в Українi постiйно, виходячи з принципу взаємностi стосовно кожної окремої держави.

     Стаття 63. Надання митних пiльг консульським представництвам iноземних держав та членам їх персоналу

     Консульським представництвам iноземних держав, консульським посадовим особам, включаючи главу консульського представництва, та консульським службовцям, а також членам їх сiмей надаються митнi пiльги, передбаченi цим Кодексом для дипломатичних представництв iноземних держав або вiдповiдного персоналу дипломатичного представництва.

     На основi спецiальної угоди з iноземною державою на працiвникiв обслуговуючого персоналу консульського представництва, а також на членiв їх сiмей, що не проживають в Українi постiйно, виходячи з принципу взаємностi стосовно кожної окремої держави, може бути поширено митнi пiльги, що надаються цим Кодексом членам вiдповiдного персоналу дипломатичного представництва iноземної держави.

     Стаття 64. Перемiщення дипломатичної пошти та консульської валiзи iноземних держав через митний кордон України

     Дипломатична пошта та консульська валiза iноземних держав, що перемiщуються через митний кордон України, не пiдлягають нi розпечатанню, нi затриманню. За наявностi серйозних пiдстав вважати, що консульська валiза мiстить предмети, не зазначенi в частинi третiй цiєї статтi, митниця може зажадати розпечатання валiзи уповноваженими особами репрезентованої держави у присутностi службових осiб митницi. У разi вiдмови вiд розпечатання така валiза повертається до мiсця вiдправлення.

     Всi мiсця, що складають дипломатичну пошту та консульську валiзу, повиннi мати видимi зовнiшнi ознаки, що вказують на їх характер.

     Дипломатична пошта може мiстити виключно дипломатичнi документи та предмети, призначенi для офiцiйного користування, а консульська валiза - тiльки офiцiйну кореспонденцiю та документи або предмети, призначенi виключно для офiцiйного користування.

     Стаття 65. Митнi пiльги для iноземних дипломатичних i консульських кур'єрiв

     Iноземнi дипломатичнi та консульськi кур'єри можуть ввозити в Україну та вивозити з України предмети, призначенi для їх особистого користування, iз звiльненням на основi взаємностi вiд митного огляду, мита та митних зборiв, за винятком зборiв за зберiгання та митне оформлення предметiв поза мiсцями розташування митниць або поза робочим часом, встановленим для митниць.

     Стаття 66. Митнi пiльги для представникiв та членiв делегацiй iноземних держав

     Представникам iноземних держав, членам парламентських та урядових делегацiй, а також на основi взаємностi спiвробiтникам делегацiй iноземних держав, якi приїжджають в Україну для участi в мiжнародних переговорах, мiжнародних конференцiях та нарадах або з iншими офiцiйними дорученнями, надаються митнi пiльги, передбаченi цим Кодексом для членiв дипломатичного персоналу представництв iноземних держав. Такi ж пiльги надаються членам сiмей, якi супроводжують цих осiб.

     Членам дипломатичного персоналу, консульським службовим особам представництв iноземних держав, членам сiмей таких осiб, а також особам, названим у частинi першiй цiєї статтi, якi прямують з тiєю ж метою транзитом через територiю України, надаються митнi пiльги, передбаченi цим Кодексом для членiв дипломатичного персоналу iноземних представництв.

     Стаття 67. Митнi пiльги для мiжнародних органiзацiй представництв iноземних держав при них, а також для їх персоналу

     Митнi пiльги для мiжнародних, мiжурядових органiзацiй та представництв iноземних держав при них, а також для персоналу цих органiзацiй i представництв та членiв сiмей персоналу визначаються вiдповiдними мiжнародними угодами України.

     Мiжнародним неурядовим органiзацiям та їхньому персоналу митнi пiльги може бути надано законами України.

     Стаття 68. Митнi пiльги для iнших органiзацiй та осiб

     Спiльним пiдприємствам за участю українських та iноземних юридичних осiб i громадян, iноземним пiдприємствам, органiзацiям та їхнiм представництвам, а також iноземним спiвробiтникам цих пiдприємств, органiзацiй i представництв та членам їх сiмей митнi пiльги може бути надано законами України.

ГЛАВА 3.
ПРОПУСК ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ

     Стаття 69. Мета пропуску через митний кордон України товарiв та iнших предметiв

     Товари та iншi предмети пропускаються через митний кордон України з метою:

     1) вiльного використання на митнiй територiї України або за її межами;

     2) тимчасового ввезення на митну територiю України чи тимчасового вивезення за межi цiєї територiї;

     3) транзиту через територiю України.

     Товари та iншi предмети пропускаються пiсля завершення митного оформлення в тому обсязi, який вiдповiдає метi їх перемiщення через митний кордон України.

     Стаття 70. Пропуск для вiльного використання

     Для вiльного використання пропускаються через митний кордон України товари та iншi предмети:

     1) за ввезення яких на митну територiю України чи вивезення за межi цiєї територiї та здiйснення митного оформлення сплачено мито i митнi збори, якщо вiдповiдно до митного законодавства України та iнших актiв законодавства України такi товари та iншi предмети пiдлягають митному обкладенню;

     2) на ввезення яких на митну територiю України чи вивезення за межi цiєї територiї митницi подано пiдстави, передбаченi законодавством України;

     3) за зберiгання та перебування яких пiд митним контролем митницi сплачено митнi збори.

     Товари та iншi предмети можуть бути заявленi митницi з метою вiльного використання:

     1) пiд час перемiщення через митний кордон України;

     2) пiсля пропуску з метою тимчасового ввезення на митну територiю України або тимчасового вивезення за межi цiєї територiї;

     3) протягом строку зберiгання пiд митним контролем.

     Стаття 71. Пропуск з метою тимчасового ввезення або тимчасового вивезення

     Товари та iншi предмети, крiм легкових транспортних засобiв (код 87.03), порядок тимчасового ввезення яких регулюється частинами шостою - одинадцятою цiєї статтi, тимчасово ввозяться на митну територiю України чи тимчасово вивозяться за межi цiєї територiї на строк, що не перевищує одного року з дня пропуску через митний кордон України. Згiдно з заявою пiдприємств чи громадян цей строк може бути продовжено Державною митною службою України з урахуванням тривалостi господарської, наукової, гуманiтарної та iнших видiв дiяльностi, що здiйснюється з використанням таких товарiв та iнших предметiв.

     Тимчасове ввезення чи тимчасове вивезення товарiв та iнших предметiв здiйснюється пiд зобов'язання про зворотне вивезення (ввезення). Якщо iнше не передбачено законодавством України, товари та iншi предмети, що пропускаються через митний кордон України у таких випадках, має бути повернуто на митну територiю України або вивезено за її межi без будь-яких змiн, крiм природного зношення.

     Товари та iншi предмети при зворотному ввезеннi на митну територiю України або зворотному вивезеннi за межi цiєї територiї можуть бути пропущенi будь-якою митницею. Митниця, що здiйснює зворотний пропуск товарiв та iнших предметiв, зобов'язана повiдомити про це митницю, що здiйснювала попереднiй пропуск цих товарiв та iнших предметiв.

     Товари та iншi предмети пiд час тимчасового ввезення на митну територiю України до закiнчення строкiв, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, має бути:

     1) вивезено за межi цiєї територiї;

     2) або заявлено митницi з метою вiльного використання;

     3) або передано митницi з метою передачi у власнiсть державi;

     4) або передано митницi для зберiгання;

     5) або знищено пiд контролем митницi, якщо такi товари та iншi предмети не можуть бути використанi як вироби чи матерiали.

     Товари та iншi предмети, пропущенi з метою тимчасового вивезення за межi митної територiї України до закiнчення строкiв, зазначених в частинi першiй цiєї статтi, має бути:

     1) ввезено на митну територiю України;

     2) або заявлено митницi з метою вiльного використання за межами цiєї територiї;

     3) або заявлено митницi як такi, що загинули або були знищенi за межами митної територiї України, якщо факт загибелi або знищення пiдтверджується в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Тимчасове ввезення легкових транспортних засобiв (код 87.03) на митну територiю України фiзичними та юридичними особами - резидентами дозволяється пiсля сплати мита та iнших податкiв (зборiв), передбачених законодавством при iмпортi автомобiлiв.

     Тимчасове ввезення легкового транспортного засобу (код 87.03 за Гармонiзованою системою опису та кодування товарiв) дозволяється нерезидентам - суб'єктам господарської дiяльностi (включаючи представництва iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi незалежно вiд кiлькостi фiлiй) та нерезидентам - фiзичним особам, визначеним у момент перетину митного кордону України власниками таких транспортних засобiв, або членам їх сiмей (дружина, чоловiк, дiти, батьки) для власних потреб.

     Транспортнi засоби, тимчасово ввезенi пiд письмове зобов'язання про зворотне вивезення, не можуть бути переданi у володiння або користування iншим особам.

     Тимчасове ввезення транспортних засобiв за кодами виробiв за Гармонiзованою системою опису та кодування товарiв 87.02, 87.03 або 87.05 дозволяється за наявностi документа, що пiдтверджує їх реєстрацiю за межами України. У разi невиконання цiєї умови зазначенi транспортнi засоби пiдлягають митному оформленню в порядку, визначеному законодавством України.

     Транспортнi засоби, тимчасово ввезенi нерезидентами на митну територiю України для власного користування на термiн, що перевищує два мiсяцi, пiдлягають реєстрацiї в органах Державної автомобiльної iнспекцiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ України.

     Дiя частин шостої, сьомої, дев'ятої i десятої цiєї статтi не поширюється на транспортнi засоби, що належать дипломатичним представництвам України та iноземних держав, мiжнародним, мiжурядовим органiзацiям i представництвам iноземних держав при них, а також їх персоналу - нерезидентам України.

(Iз змiнами i доповненнми, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.12.2000 р. N 2134-III)

     Стаття 72. Пропуск з метою транзиту через територiю України

     З метою транзиту через територiю України пропускаються товари та iншi предмети:

     1) на транзит яких через територiю України митницi засвiдчено пiдставу, передбачену законодавством України;

     2) за митне оформлення перемiщення яких через митний кордон України митницi сплачено митнi збори.

     Стаття 73. Використання товарiв та iнших предметiв, на якi встановлено митнi пiльги щодо обкладення митом

     Товари та iншi предмети, на якi встановлено митнi пiльги щодо обкладення митом, можуть використовуватися виключно з тiєю метою, у зв'язку з якою було встановлено такi пiльги.

     Стаття 74. Товари та iншi предмети, що не пiдлягають пропуску через митний кордон України

     Не можуть бути пропущенi через митний кордон України товари та iншi предмети:

     1. Забороненi до перемiщення через митний кордон України:

     а) забороненi до ввезення в Україну, до яких належать:

     предмети, що можуть завдати шкоди здоров'ю або загрожувати життю населення та тваринного свiту або призвести до руйнування навколишнього середовища;

     продукцiя, що мiстить пропаганду iдей вiйни, расизму та расової дискримiнацiї, геноциду та iнша, що суперечить вiдповiдним нормам Конституцiї (Основного Закону) України;

     товари, iмпорт яких здiйснюється з порушенням прав iнтелектуальної власностi;

     б) забороненi до вивезення з України, до яких належать:

     предмети, якi становлять нацiональне, iсторичне або культурне надбання українського народу, що визначається вiдповiдно до законiв України;

     товари, експорт яких здiйснюється з порушенням прав iнтелектуальної власностi;

     в) забороненi до транзиту через територiю України, до яких належать предмети, що можуть завдати шкоди здоров'ю або загрожувати життю населення та тваринного свiту або призвести до руйнування навколишнього середовища.

     Конкретний перелiк предметiв, що пiдпадають пiд дiю цiєї статтi, затверджується Верховною Радою України за поданням Кабiнету Мiнiстрiв України.

     2. Щодо яких не було здiйснено митного оформлення.

     3. Якi перемiщуються через митний кордон України з порушенням положень цього Кодексу та iнших актiв законодавства України.

(стаття 74 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 28.02.95 р. N 75/95-ВР)

Роздiл V
МИТО ТА МИТНI ЗБОРИ

ГЛАВА 1.
МИТО

     Стаття 75. Обкладення митом товарiв та iнших предметiв

     Обкладення митом товарiв та iнших предметiв, що перемiщуються через митний кордон України, здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про Єдиний митний тариф".

ГЛАВА 2.
МИТНI ЗБОРИ

     Стаття 76. Митнi збори за виконання покладених на митницю обов'язкiв

     За митне оформлення транспортних засобiв (у тому числi транспортних засобiв iндивiдуального користування), товарiв, спадщини, речей, якi перемiщуються через митний кордон України (у тому числi у мiжнародних поштових вiдправленнях та вантажем), та iнших предметiв, а також за перебування їх пiд митним контролем справляються митнi збори.

     Розмiри митних зборiв, передбачених частиною першою цiєї статтi, встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 77. Митнi збори за надання послуг у галузi митної справи

     За митне оформлення товарiв та iнших предметiв у зонах митного контролю на територiях та в примiщеннях пiдприємств, що зберiгають такi товари та iншi предмети, чи поза робочим часом, встановленим для митницi, i за зберiгання товарiв та iнших предметiв пiд вiдповiдальнiстю митницi у випадках, коли передача їх на зберiгання митницi згiдно iз статтею 85 цього Кодексу не є обов'язковою, справляються митнi збори.

     Ставки митних зборiв, передбачених цiєю статтею, встановлюються у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України, виходячи з того, що розмiр цих ставок не повинен перевищувати приблизної вартостi митних послуг.

     Стаття 78. Валюта, в якiй сплачуються митнi збори

     Митнi збори сплачуються як у нацiональнiй валютi України, так i в iноземнiй валютi, що її купує Нацiональний банк України, а збори за митне оформлення товарiв, що є об'єктом зовнiшньоторговельних угод, - у нацiональнiй валютi України та iноземнiй валютi.

     Кабiнет Мiнiстрiв України має право визначати iншi випадки, коли частина суми митних зборiв за митне оформлення сплачується в iноземнiй валютi, а також розмiр такої частини.

     Перерахунок iноземної валюти у нацiональну валюту України здiйснюється за курсом Нацiонального банку України, що застосовується для розрахункiв по зовнiшньоекономiчних операцiях i дiє на день пред'явлення митницею вимоги про сплату митних зборiв.

     Стаття 79. Вiдстрочення та розстрочення сплати митних зборiв

     За заявою пiдприємства та при наявностi гарантiї банку митниця має право надати вiдстрочення або розстрочення сплати митних зборiв на строк, що не перевищує одного мiсяця.

     80. Стаття 80 втратила чиннiсть.

(згiдно iз Законом України вiд 30.06.99 р. N 783-XIV)

Роздiл VI
ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ЗБЕРIГАННЯ I РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТОВАРАМИ ТА IНШИМИ ПРЕДМЕТАМИ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ ПIД МИТНИМ КОНТРОЛЕМ

ГЛАВА 1.
ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТОВАРIВ ТА IНШИХ ПРЕДМЕТIВ МIЖ МИТНИЦЯМИ

     Стаття 81. Умови перевезення товарiв та iнших предметiв мiж митницями

     Товари та iншi предмети, щодо яких митне оформлення не завершено, в тому числi тi, що перемiщуються транзитом через територiю України, можуть перевозитися з однiєї митницi в iншу пiд вiдповiдальнiстю пiдприємства або громадянина, що прийняли такi товари та iншi предмети до перевезення.

     Витрати на такi перевезення вiдшкодовуються у порядку, передбаченому законодавством України.

     Стаття 82. Права та обов'язки перевiзника

     Пiдприємство та громадянин мають право не приймати для перевезення мiж митницями товари та iншi предмети у випадках:

     1) оформлення митних i транспортних документiв з порушенням встановленого порядку;

     2) якщо митне забезпечення, накладене на транспортний засiб i упаковку товарiв та iнших предметiв, не виключає можливостi доступу до товарiв та iнших предметiв без порушень такого забезпечення.

     Пiдприємство i громадянин, що прийняли товари та iншi предмети для перевезення, зобов'язанi доставити в митницю призначенi товари та iншi предмети, а також документи на них, що пiдлягають врученню цiй митницi.

     Стаття 83. Строк доставлення товарiв та iнших предметiв, а також документiв

     Прийнятi для перевезення мiж митницями товари та iншi предмети, а також документи на них, що пiдлягають врученню митницi призначення, повиннi бути доставленi в цю митницю у строк, встановлений митницею вiдправлення вiдповiдно до звичайних строкiв доставлення з урахуванням виду транспорту, що використовується для такого перевезення, намiченого маршруту та iнших умов перевезення.

     Стаття 84. Заходи, що вживаються у випадках, коли транспортний засiб не змiг прибути в митницю призначення

     Якщо транспортний засiб внаслiдок аварiї або непереборної сили не змiг прибути в митницю призначення, то вивантаження товарiв та iнших предметiв допускається в iншому мiсцi. В цьому випадку пiдприємство чи громадянин, що здiйснюють перевезення товарiв та iнших предметiв, зобов'язанi застосувати всi можливi заходи для їх схоронностi i здiйснення митного оформлення.

     Пiдприємство чи громадянин, що здiйснюють перевезення товарiв та iнших предметiв пiд митним контролем, зобов'язанi доставити службових осiб митницi до мiсцезнаходження цих товарiв та iнших предметiв або забезпечити їх перевезення в мiсце розташування митницi.

ГЛАВА 2.
ЗБЕРIГАННЯ ТОВАРIВ ТА IНШИХ ПРЕДМЕТIВ ПIД МИТНИМ КОНТРОЛЕМ

     Стаття 85. Товари та iншi предмети, що зберiгаються пiд митним контролем

     Товари та iншi предмети, що перемiщуються через митний кордон України, до митного оформлення можуть зберiгатися пiдприємством або митницею.

     Пiдприємства зберiгають товари та iншi предмети тiльки з дозволу митницi та пiд її контролем.

     За перебування товарiв та iнших предметiв пiд митним контролем митницею з власника товарiв та iнших предметiв справляється збiр у порядку i розмiрах, що визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Збiр за перебування товарiв та iнших предметiв пiд митним контролем справляється незалежно вiд їх мiсцезнаходження та сплати митного збору за зберiгання.

     Стаття 86. Товари та iншi предмети, що зберiгаються виключно митницею

     Пiдлягають обов'язковiй передачi митницi для зберiгання такi товари та iншi предмети:

     1) не пропущенi при ввезеннi на митну територiю України внаслiдок установлених заборон чи обмежень на їх ввезення в Україну або транзит через територiю України i не вивезенi з територiї України в день їх ввезення;

     2) такi, що обкладаються митом та митними зборами при ввезеннi на митну територiю України у разi несплати таких платежiв, якщо не надано вiдстрочення або розстрочення їх сплати;

     3) у випадку, передбаченому пунктом 4 частини четвертої статтi 71 цього Кодексу.

     Валюта та цiнностi, переданi митницi на зберiгання у випадках, передбачених частиною першою цiєї статтi, зберiгаються з депонуванням у банках України.

     Якщо товари чи iншi предмети пiдлягають передачi на зберiгання митницi, то за кожний день зберiгання митницею товарiв чи iнших предметiв (крiм валюти i цiнностей) справляється митний збiр у розмiрi, що встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 87. Склади митниць

     Пiд "складом митницi" розумiється спецiально обладнане примiщення для зберiгання товарiв та iнших предметiв, що є власнiстю митницi України або використовується нею.

     У разi, якщо на складi митницi буде недостатньо наявної площi чи обладнаних примiщень, начальник митницi за погодженням з Державною митною службою України може купувати або брати в оренду примiщення пiд склад митницi.

     На складах митниць можуть зберiгатися товари та iншi предмети, зазначенi в статтi 86 цього Кодексу.

     Товари та iншi предмети, що не пiдлягають обов'язковiй передачi митницi для зберiгання, можуть зберiгатися на пiдставi договору пiдприємств або громадян та митницi. За таке зберiгання береться плата, як за надання послуг.

     На складi митницi не можуть зберiгатися товари та iншi предмети, зберiгання яких потребує наявностi у примiщеннi спецiального обладнання, якого немає на цьому складi. Такi товари та предмети, як i габаритнi вантажi можуть за рiшенням начальника митницi зберiгатися на складах пiдприємств пiд митним забезпеченням.

     Стаття 88. Митнi лiцензiйнi склади

     Власником митного лiцензiйного складу може бути будь-яка юридична чи фiзична особа, що є учасником зовнiшньоекономiчної дiяльностi, а також будь-який iноземний суб'єкт господарської дiяльностi за умови дотримання ними вимог законодавства України i положення про порядок вiдкриття та дiяльностi митних лiцензiйних складiв.

     Положення про порядок вiдкриття та дiяльностi митних лiцензiйних складiв затверджується Державною митною службою України.

     Лiцензiя на право експлуатацiї митного лiцензiйного складу видається Державною митною службою України за поданням юридичної чи фiзичної особи та погодженням з вiдповiдною митницею.

     Ввезення товарiв та iнших предметiв на митний лiцензiйний склад i випуск товарiв чи iнших предметiв з митного лiцензiйного складу здiйснюється вiдповiдно до положення, що затверджується Державною митною службою України.

     Стаття 89. Строк зберiгання товарiв та iнших предметiв

     Товари та iншi предмети можуть зберiгатися пiд митним контролем протягом шести мiсяцiв, крiм товарiв та iнших предметiв з обмеженим строком зберiгання.

     Товари та iншi предмети (за винятком валюти та цiнностей), зазначенi у статтi 86 цього Кодексу, зберiгаються митницею доти, доки розмiр сум складських митних зборiв не досягне вартостi цих товарiв та iнших предметiв.

     Стаття 90. Вiдшкодування витрат на зберiгання

     Вiдшкодування витрат пiдприємств на зберiгання товарiв та iнших предметiв пiд митним контролем здiйснюється у порядку, передбаченому законодавством України, а вiдшкодування витрат митницi - у порядку, встановленому цим Кодексом.

     Стаття 91. Iнвентаризацiя товарiв та iнших предметiв, що зберiгаються пiд митним контролем

     При здiйсненнi митного контролю за товарами та iншими предметами, що зберiгаються пiдприємством, митниця має право, крiм здiйснення iнших операцiй по такому контролю, проводити iнвентаризацiю товарiв та iнших предметiв.

     Стаття 92. Операцiї з товарами та iншими предметами, що зберiгаються пiдприємством

     З дозволу митницi та пiд її контролем пiдприємства, що зберiгають товари та iншi предмети пiд митним контролем, мають право здiйснювати з ними такi операцiї:

     1) пiдготовку їх до продажу та транспортування (роздрiблення партiї, формування вiдправок, сортування, упакування та переупакування);

     2) змiшування товарiв (компонентiв) без надання одержанiй продукцiї характеристик, що iстотно вiдрiзняють її вiд вихiдних складових;

     3) простi складальнi операцiї.

     Митниця має право не дозволяти проведення таких операцiй, якщо пiдприємство не забезпечує належних умов для дiяльностi на його територiї службових осiб митницi з метою митного контролю за такими товарами та предметами.

     Стаття 93. Видача товарiв та iнших предметiв

     Товари та iншi предмети, що зберiгаються пiдприємством пiд митним контролем, можуть бути виданi лише з дозволу митницi.

     Товари та iншi предмети, що зберiгаються як пiдприємством, так i митницею, можуть бути виданi також особi, до якої протягом строку зберiгання перейшло право власностi на цi товари та iншi предмети або володiння ними.

ГЛАВА 3.
РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТОВАРАМИ ТА IНШИМИ ПРЕДМЕТАМИ

     Стаття 94. Порядок реалiзацiї товарiв та iнших предметiв, за якими не звернувся власник

     Товари, та iншi предмети, якi зберiгаються пiд митним контролем i за якими власник не звернувся до кiнця строку зберiгання, передбаченого статтями 89 та 145 цього Кодексу, пiдлягають реалiзацiї вiдповiдно до цього Кодексу.

     Суми, одержанi вiд реалiзацiї цих товарiв та iнших предметiв чи розпорядження ними згiдно iз статтею 97 цього Кодексу (за винятком зазначених у статтi 86 цього Кодексу), за вiдрахуванням витрат за зберiгання товарiв та iнших предметiв, їх реалiзацiю, розпорядження ними, а також надсилання власниковi вiдповiдних повiдомлень, виплачуються власниковi.

     Частина третя статтi 94 втратила чиннiсть.

(згiдно iз Законом України вiд 30.06.99 р. N 783-XIV)

     За два тижнi до закiнчення строку зберiгання таких предметiв митниця повинна повiдомити про це їх власника.

     Стаття 95. Надходження валюти України та цiнних паперiв України у власнiсть держави

     Валюта України, а також цiннi папери, що ввозяться на митну територiю України без пiдстав для їх ввезення, передаються у власнiсть держави безоплатно.

     Стаття 96. Митнi аукцiони

     Товари та iншi предмети, зазначенi у статтi 94 цього Кодексу, реалiзуються на митних аукцiонах, якщо iнше не передбачено законодавством України. Митнi аукцiони проводяться в порядку, що встановлюється Державною митною службою України.

(Iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.10.2000 р. N 2056-III)

     Стаття 97. Порядок розпорядження окремими товарами та iншими предметами, якi не пiдлягають реалiзацiї на митних аукцiонах

     Порядок розпорядження окремими товарами та iншими предметами, якi не пiдлягають реалiзацiї на митних аукцiонах, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Стаття 98. Реалiзацiя товарiв та iнших предметiв з обмеженим строком зберiгання

     Товари та iншi предмети, затриманi митницею або за якими не звернувся власник (в тому числi затриманi по справах про контрабанду та про порушення митних правил), що мають обмежений строк зберiгання, можуть передаватися на реалiзацiю одразу ж по закiнченнi цього строку.

     Суми, вирученi вiд реалiзацiї товарiв та iнших предметiв, пiсля утримання всiх належних зборiв i платежiв та оплати витрат на продаж передаються, за наявностi пiдстав, розпоряднику таких товарiв чи iнших предметiв за його заявою, якщо її подано не пiзнiш як через рiк з дня продажу.

     Стаття 99. Використання сум, одержаних вiд реалiзацiї або розпорядження конфiскованими предметами

     Суми, одержанi вiд реалiзацiї предметiв, щодо яких суддею винесено рiшення про конфiскацiю (в тому числi предметiв контрабанди та предметiв, обладнаних спецiальними тайниками, що використовувалися для вчинення контрабанди), а також суми, одержанi вiд розпорядження такими предметами направляються до державного бюджету України.

(стаття 99 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 28.01.94 р. N 3892-XII, вiд 19.10.2000 р. N 2056-III)

Роздiл VII
КОНТРАБАНДА

ГЛАВА 1.
КОНТРАБАНДА

     Стаття 100. Контрабанда

     Перемiщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням вiд митного контролю товарiв, валюти, цiнностей та iнших предметiв у великих розмiрах, а так само таке ж незаконне перемiщення культурних цiнностей, отруйних, сильнодiючих, радiоактивних, вибухових речовин, зброї та бойових припасiв (крiм гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасiв до неї), наркотичних засобiв, психотропних речовин або прекурсорiв є контрабандою i карається вiдповiдно до закону.

(стаття 100 в редакцiї Законiв України вiд 17.06.92 р. N 2468-XII
вiд 17.05.2001 р. N 2415-III)

ГЛАВА 2.
КОНТРОЛЬОВАНI ПОСТАВКИ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБIВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН

     Стаття 101. Контрольованi поставки наркотичних засобiв, психотропних речовин

     З метою припинення мiжнародного незаконного обiгу наркотичних засобiв та психотропних речовин i виявлення осiб, якi беруть участь у такому обiгу, митнi органи України в кожному окремому випадку за домовленiстю з митними та iншими вiдповiдними органами iноземних держав або на основi мiжнародних договорiв України використовують метод "контрольованої поставки", тобто допускають пiд своїм контролем ввезення в Україну, вивезення з України або транзит через її територiю наркотичних засобiв та психотропних речовин, включених в незаконний обiг.

     Рiшення про використання методу "контрольованої поставки" приймаються Державною митною службою України.

     У разi прийняття рiшення про використання методу "контрольованої поставки" кримiнальна справа щодо особи, яка здiйснює незаконний обiг наркотичних засобiв та психотропних речовин, не порушується, а про прийняте рiшення Державна митна служба України негайно повiдомляє органи прокуратури.

ГЛАВА 3.
ДIЗНАННЯ У СПРАВАХ ПРО КОНТРАБАНДУ

     Стаття 102. Дiзнання у справах про контрабанду

     Митнi органи України є органами дiзнання у справах про контрабанду.

     Дiзнання у справах про контрабанду ведеться митними органами України вiдповiдно до законодавства України.

Роздiл VIII
ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ

ГЛАВА 1.
ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ ТА ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ТАКI ПОРУШЕННЯ

     Стаття 103. Вiдповiдальнiсть осiб, якi вчинили порушення митних правил

     У цьому роздiлi пiд "особами" розумiються громадяни (громадяни України, iноземнi громадяни, особи без громадянства), службовi особи, а також юридичнi особи.

     Особи, якi вчинили порушення митних правил, пiдлягають вiдповiдальностi вiдповiдно до цього Кодексу, а в частинi, не врегульованiй ним, - вiдповiдно до законiв України.

     Громадяни пiдлягають вiдповiдальностi за порушення митних правил, якщо на момент вчинення правопорушення вони досягли шiстнадцятирiчного вiку.

     Службовi особи пiдлягають вiдповiдальностi за порушення митних правил, якщо в їх службовi обов'язки входило забезпечення виконання вимог, встановлених цим Кодексом.

     При вчиненнi порушень митних правил пiдприємствами вiдповiдальностi пiдлягають службовi особи - керiвники цих пiдприємств.

     Стаття 104. Незупинення транспортного засобу

     Незупинення транспортного засобу (в тому числi транспортного засобу iндивiдуального користування), що перемiщується через митний кордон України, в зонi митного контролю -

     тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян у розмiрi до половини офiцiйно встановленого на день вчинення порушення митних правил мiнiмального розмiру заробiтної плати, а на службових осiб - до одного офiцiйно встановленого на день вчинення порушення митних правил мiнiмального розмiру заробiтної плати.

     Стаття 105. Вiдправлення транспортного засобу без дозволу

     Вiдправлення транспортного засобу (в тому числi транспортного засобу iндивiдуального користування), що знаходиться пiд митним контролем, без дозволу митницi України, а з пунктiв пропуску на державному кордонi України - також i прикордонних вiйськ -

     тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян у розмiрi до половини офiцiйно встановленого на день вчинення порушення митних правил мiнiмального розмiру заробiтної плати, а на службових осiб - до одного офiцiйно встановленого на день вчинення порушення митних правил мiнiмального розмiру заробiтної плати.

     Стаття 106. Причалювання до судна, що знаходиться пiд митним контролем

     Причалювання до судна, що знаходиться пiд митним контролем, iнших суден та iнших плавучих засобiв без дозволу митного органу України -

     тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмiрi до половини офiцiйно встановленого на день вчинення порушення митних правил мiнiмального розмiру заробiтної плати, а на службових осiб - до одного офiцiйно встановленого на день вчинення порушення митних правил мiнiмального розмiру заробiтної плати.

     Стаття 107. Перешкодження доступу службової особи митного органу України до предметiв, що знаходяться пiд митним контролем

     Перешкодження доступу службової особи митного органу України при здiйсненнi нею митного контролю до предметiв, що знаходяться пiд таким контролем, -

     тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян у розмiрi до половини офiцiйно встановленого на день вчинення порушення митних правил мiнiмального розмiру заробiтної плати, а на службових осiб - до одного офiцiйно встановленого на день вчинення порушення митних правил мiнiмального розмiру заробiтної плати.

     Стаття 108. Неподання митному органу України документiв, необхiдних для здiйснення митного контролю

     Неподання митному органу України необхiдних для здiйснення митного контролю документiв на транспортнi засоби, незалежно вiд подання письмової декларацiї, -

     тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян у розмiрi до одного офiцiйно встановленого на день вчинення порушення митних правил мiнiмального розмiру заробiтної плати, а на службових осiб - вiд одного до двох з половиною офiцiйно встановлених на день вчинення порушення митних правил мiнiмальних розмiрiв заробiтної плати.

     Неподання митному органу України необхiдних для здiйснення митного контролю документiв на товари, валюту, цiнностi та iншi предмети, незалежно вiд подання письмової декларацiї, -

     тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян у розмiрi до одного офiцiйно встановленого на день вчинення порушення митних правил мiнiмального розмiру заробiтної плати, а на службових осiб - вiд двох з половиною до десяти офiцiйно встановлених на день вчинення порушення митних правил мiнiмальних розмiрiв заробiтної плати.

     Стаття 109. Недоставлення в митний орган України предметiв та документiв

     Недоставлення в митний орган України у призначений строк предметiв, що знаходяться пiд митним контролем i перевозяться з одного митного органу України в iнший, а також прийнятих для вручення митному органу України митних або iнших документiв на цi предмети -

     тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян у розмiрi до одного офiцiйно встановленого на день вчинення порушення митних правил мiнiмального розмiру заробiтної плати, а на службових осiб - вiд двох з половиною до десяти офiцiйно встановлених на день вчинення порушення митних правил мiнiмальних розмiрiв заробiтної плати з конфiскацiєю цих предметiв або без такої.

     Стаття 110. Пошкодження або втрата митного забезпечення

     Пошкодження або втрата пломб, печаток чи iншого забезпечення, накладеного митним органом України, -

     тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмiрi до одного офiцiйно встановленого на день вчинення порушення митних правил мiнiмального розмiру заробiтної плати, а на службових осiб - вiд двох з половиною до десяти офiцiйно встановлених на день вчинення порушення митних правил мiнiмальних розмiрiв заробiтної плати.

     Стаття 111. Вантажнi та iншi операцiї, що проводяться без дозволу митного органу України

     Навантажування, вивантажування, перевантажування, виправлення пошкоджень упаковки, розпакування, переупакування предметiв, що знаходяться пiд митним контролем, або змiна iдентифiкацiйних знакiв чи маркiрування, нанесених на цi предмети або їх упаковку, без дозволу митного органу України -

     тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на громадян у розмiрi до одного офiцiйно встановленого на день вчинення порушення митних правил мiнiмального розмiру заробiтної плати, а на службових осiб - вiд двох з половиною до десяти офiцiйно встановлених на день вчинення порушення митних правил мiнiмальних розмiрiв заробiтної плати.

     Стаття 112. Видача предметiв без дозволу митного органу України або їх втрата

     Видача без дозволу митного органу України або втрата предметiв, що знаходяться пiд митним контролем, -

     тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмiрi до одного офiцiйно встановленого на день вчинення порушення митних правил мiнiмального розмiру заробiтної плати з конфiскацiєю предметiв, що є безпосереднiми об'єктами правопорушення або без такої, а на службових осiб - вiд двох з половиною до десяти офiцiйно встановлених на день вчинення порушення митних правил мiнiмальних розмiрiв заробiтної плати з конфiскацiєю зазначених предметiв або без такої.

     Стаття 113. Порушення зобов'язання про зворотне вивезення чи зворотне ввезення

     Невивезення за кордон предметiв, ввезених на митну територiю України пiд зобов'язання про зворотне вивезення чи неповернення на митну територiю України предметiв, вивезених за кордон пiд зобов'язання про зворотне ввезення, в строки, встановленi цими зобов'язаннями, -

     тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмiрi до одного офiцiйно встановленого на день вчинення порушення митних правил мiнiмального розмiру заробiтної плати з конфiскацiєю цих предметiв, а на службових осiб - вiд двох з половиною до десяти офiцiйно встановлених на день вчинення порушення митних правил мiнiмальних розмiрiв заробiтної плати з конфiскацiєю цих предметiв.

     Стаття 114. Порушення зобов'язання про транзит

     Невивезення за митний кордон України предметiв, ввезених з метою транзиту через територiю України в строки, встановленi митним органом України, -

     тягне за собою накладення штрафу на громадян до одного офiцiйно встановленого на день вчинення порушення митних правил мiнiмального розмiру заробiтної плати з конфiскацiєю цих предметiв, а на службових осiб - вiд двох з половиною до десяти офiцiйно встановлених на день вчинення порушення митних правил мiнiмальних розмiрiв заробiтної плати з конфiскацiєю цих предметiв.

     Стаття 115. Перемiщення предметiв через митний кордон України з приховуванням вiд митного контролю

     Перемiщення предметiв через митний кордон України з приховуванням вiд митного контролю, тобто з використанням тайникiв та iнших засобiв, що утруднюють виявлення предметiв, або шляхом надання одним предметам вигляду iнших, або з поданням митному органу України як пiдстави для перемiщення предметiв пiдроблених документiв, документiв, одержаних незаконним шляхом, або документiв, що мiстять неправдивi данi, а також документiв, що є пiдставою для перемiщення iнших предметiв, при вiдсутностi ознак злочину, чи вчинення пiдготовчих дiй до такого порушення -

     тягне за собою конфiскацiю предметiв, що є безпосереднiми об'єктами правопорушення, а також предметiв iз спецiально виготовленими тайниками, використаними для перемiщення через митний кордон України з приховуванням предметiв, що є безпосереднiми об'єктами правопорушення, або накладення штрафу на громадян у розмiрi до двохсот офiцiйно встановлених на день вчинення порушення митних правил мiнiмального розмiру заробiтної плати з конфiскацiєю зазначених предметiв, а на службових осiб - вiд трьохсот до тисячi офiцiйно встановлених на день вчинення порушення митних правил мiнiмальних розмiрiв заробiтної плати з конфiскацiєю зазначених предметiв або без такої.

(стаття 115 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 28.01.94 р. N 3892-XII)

     Стаття 116. Перемiщення предметiв через митний кордон України поза митним контролем

     Перемiщення предметiв через митний кордон України поза митним контролем, тобто перемiщення предметiв через митний кордон поза мiсцем розташування митницi, поза часом здiйснення митного оформлення або з незаконним звiльненням вiд митного контролю, за вiдсутностi ознак контрабанди, чи вчинення пiдготовчих дiй до такого порушення -

     тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмiрi до двохсот офiцiйно встановлених на день вчинення порушення митних правил мiнiмального розмiру заробiтної плати з конфiскацiєю предметiв, що є безпосереднiми об'єктами правопорушення, а на службових осiб - до тисячi офiцiйно встановлених на день вчинення порушення митних правил мiнiмальних розмiрiв заробiтної плати з конфiскацiєю зазначених предметiв.

(стаття 116 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законiв України вiд 28.01.94 р. N 3892-XII, вiд 17.05.2001 р. N 2415-III)

     Стаття 1161. Перемiщення через митний кордон України товарiв або предметiв, виготовлених з порушенням прав на об'єкт права iнтелектуальної власностi

     Перемiщення через митний кордон України товарiв або предметiв, виготовлених з порушенням прав на об'єкт права iнтелектуальної власностi, що охороняється законом, -

     тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмiрi вiд одного до п'ятисот офiцiйно встановлених на день вчинення порушення митних правил мiнiмальних розмiрiв заробiтної плати з конфiскацiєю товарiв, що є об'єктами правопорушення, а на службових осiб - вiд десяти до тисячi двохсот офiцiйно встановлених на день вчинення порушення митних правил мiнiмальних розмiрiв заробiтної плати з конфiскацiєю зазначених товарiв.

(Доповнено статтею 1161 згiдно iз Законом України  вiд 05.04.2001 р. N 2362-III)

     Стаття 117. Зберiгання, перевезення чи придбання предметiв, ввезених на митну територiю України поза митним контролем або з приховуванням вiд такого контролю

     Зберiгання, перевезення чи придбання предметiв, ввезених на митну територiю України поза митним контролем або з приховуванням вiд такого контролю, а так само предметiв, щодо яких надано митнi пiльги по митному обкладенню, та використаних без дозволу митних органiв України в iнших цiлях, нiж тi, у зв'язку з якими було надано такi пiльги, при вiдсутностi ознак злочину -

     тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмiрi до одного офiцiйно встановленого на день вчинення порушення митних правил мiнiмального розмiру заробiтної плати, а на службових осiб - вiд двох з половиною до десяти офiцiйно встановлених на день вчинення порушення митних правил мiнiмальних розмiрiв заробiтної плати з конфiскацiєю предметiв, що є безпосереднiми об'єктами правопорушення, або без такої.

     Стаття 118. Недекларування предметiв чи декларування їх не своїм найменуванням

     Недекларування предметiв, що перемiщуються через митний кордон України, в тому числi транзитом через територiю України, тобто незаявлення за встановленою формою точних вiдомостей про такi предмети, а так само декларування предметiв не своїм найменуванням -

     тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмiрi до одного офiцiйно встановленого на день вчинення порушення митних правил мiнiмального розмiру заробiтної плати з конфiскацiєю предметiв, що є безпосереднiми об'єктами правопорушення, або без такої, а на службових осiб - вiд двох з половиною до десяти офiцiйно встановлених на день вчинення порушення митних правил мiнiмальних розмiрiв заробiтної плати з конфiскацiєю зазначених предметiв або без такої.

     Стаття 119. Використання предметiв, щодо яких надано пiльги по обкладенню митом, в iнших цiлях без дозволу митних органiв України

     Використання предметiв, щодо яких надано пiльги по обкладенню митом, в iнших цiлях, нiж тi, у зв'язку з якими було надано такi пiльги, без дозволу митних органiв України -

     тягне за собою накладення штрафу на громадян i на службових осiб - вiд ста до двохсот процентiв суми мита, не сплаченого у зв'язку з наданням пiльг.

     Стаття 120. Дiї, що спричинили недобори митних платежiв

     Несплата мита та митних зборiв протягом встановлених строкiв, а так само iншi дiї, що спричинили недобори митних платежiв, -

     тягнуть за собою накладення штрафу на громадян i на службових осiб - вiд ста до трьохсот процентiв суми несплачених митних платежiв.

ГЛАВА 2.
ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ

     Стаття 121. Порядок провадження у справах про порушення митних правил

     Провадження у справах про порушення митних правил здiйснюється вiдповiдно до цього Кодексу, а в частинi, що не регулюється ним, - вiдповiдно до законодавства України про адмiнiстративнi правопорушення.

     Провадження у справах про порушення митних правил здiйснюється службовими особами митних органiв України.

     Стаття 122. Протокол про порушення митних правил

     Про вчинення порушення митних правил вiдповiдна службова особа митного органу України складає протокол за формою, що встановлюється Державною митною службою України.

     У протоколi зазначаються:

     дата i мiсце його складання;

     посада, прiзвище, iм'я та по батьковi службової особи, що склала протокол;

     необхiднi для розгляду справи вiдомостi про особу, яка вчинила порушення митних правил, якщо її встановлено;

     мiсце, час вчинення та суть порушення митних правил;

     стаття цього Кодексу, що передбачає вiдповiдальнiсть за таке порушення митних правил;

     прiзвища та адреси свiдкiв, якщо вони є;

     пояснення особи, яка вчинила порушення митних правил, вiдомостi про предмети та документи, вилученi згiдно з статтею 128 цього Кодексу;

     iншi вiдомостi, необхiднi для вирiшення справи.

     Протокол пiдписується службовою особою, що його склала, а також особою, що вчинила порушення митних правил, якщо її встановлено. При наявностi свiдкiв протокол може бути пiдписаний також i цими особами.

     У разi вiдмови особи, яка вчинила порушення митних правил, вiд пiдписання протоколу у протоколi робиться запис про це. Особа, яка вчинила порушення митних правил, має право подати пояснення та зауваження щодо змiсту протоколу, а також пояснити мотиви своєї вiдмови вiд його пiдписання. Пояснення, зауваження, а також мотиви вiдмови вiд пiдписання протоколу, власноручно складенi особою, додаються до протоколу.

     При складаннi протоколу особi, яка вчинила порушення митних правил, роз'яснюються її права, про що робиться вiдмiтка у протоколi.

     Протокол, а також вилученi на пiдставi статтi 128 цього Кодексу предмети та документи доставляються у митний орган України, службова особа якого веде провадження у справi про порушення митних правил.

     Стаття 123. Доручення на провадження дiй у справi про порушення митних правил

     Службова особа митного органу України, у провадженнi якої знаходиться справа про порушення митних правил, або начальник цього органу чи його заступник мають право доручити провадження окремих дiй службовiй особi iншого митного органу України.

     Доручення повинно бути виконано у строк не бiльше п'яти днiв з дня його одержання.

     Стаття 124. Опитування осiб у справi про порушення митних правил

     Службова особа митного органу України, у провадженнi якої знаходиться справа про порушення митних правил, а також службова особа, яка розглядає таку справу, мають право провадити опитування осiб по сутi справи.

     Опитуванi особи повиннi повiдомити все, що їм вiдомо про обставини, якi мають вiдношення до справи про порушення митних правил.

     Про опитування осiб складається протокол за формою, що встановлюється Державною митною службою України.

     Стаття 125. Адмiнiстративне затримання

     З метою припинення порушення митних правил, складання протоколу про таке порушення при неможливостi його складення на мiсцi, забезпечення вчасного i правильного розгляду справи та виконання постанови по нiй допускається адмiнiстративне затримання особи, яка вчинила порушення митних правил, на строк до трьох годин.

     Адмiнiстративне затримання особи, яка вчинила порушення митних правил, провадиться службовими особами митних органiв України за рiшенням начальника митного органу України чи особи, яка його замiщає.

     Строк адмiнiстративного затримання обчислюється з моменту доставлення особи, яка вчинила порушення митних правил, в службове примiщення митного органу України чи iнше примiщення, де виконання необхiдних дiй для цiлей, передбачених частиною першою цiєї статтi, виявиться можливим, а особи, яка була у станi сп'янiння, - з часу її витвереження. Щодо особи, яка знаходиться у вказаному примiщеннi у зв'язку iз здiйсненням митного контролю, строк адмiнiстративного затримання обчислюється з моменту закiнчення такого контролю.

     Про адмiнiстративне затримання складається протокол за формою, що встановлюється Державною митною службою України.

     Стаття 126. Витребування документiв, необхiдних для розгляду справи про порушення митних правил

     Службова особа митного органу України, у провадженнi якої знаходиться справа про порушення митних правил, може витребувати документи, необхiднi для розгляду справи.

     Особа, якiй адресовано вимогу про подання документiв, зобов'язана не пiзнiш як у п'ятиденний строк надiслати їх службовiй особi митного органу України, яка вимагає подати документи.

     Стаття 127. Проведення митних обстежень

     Службовi особи митних органiв України, якi мають достатнi пiдстави вважати, що на територiї або в примiщеннях пiдприємств, або у транспортних засобах, що їм належать, знаходяться предмети, що є безпосереднiми об'єктами порушення митних правил, або предмети iз спецiально виготовленими тайниками, що використовувалися для перемiщення через митний кордон України з приховуванням таких предметiв, а також документи, необхiднi для розгляду справи про порушення митних правил, можуть проводити митне обстеження таких територiй, примiщень або транспортних засобiв.

     Митне обстеження проводиться у присутностi службових осiб пiдприємств, зазначених у частинi першiй цiєї статтi.

     Службовi особи митних органiв України мають право запросити до участi у митному обстеженнi спецiалiстiв.

     Про проведення митного обстеження складається протокол за формою, що встановлюється Державною митною службою України.

     Стаття 128. Вилучення предметiв та документiв

     Предмети, що є безпосереднiми об'єктами порушення митних правил, предмети iз спецiально виготовленими тайниками, що використовувалися для перемiщення через митний кордон України з приховуванням таких предметiв, а також документи, необхiднi для розгляду справи про порушення митних правил, вилучаються.

     При вчиненнi порушення митних правил особою, яка не має в Українi постiйного мiсця проживання або адреси, допускається вилучення речей, валюти та цiнностей у розмiрах, необхiдних для забезпечення стягнення штрафу, або вартостi предметiв, зазначеної у частинi третiй статтi 149 цього Кодексу.

     Вилученi предмети та документи повиннi бути перелiченi у протоколi, що складається в передбачених цiєю главою випадках, або в доданому до нього описi з точним зазначенням кiлькостi, мiри, ваги та особливих ознак цих предметiв та документiв, а також вартостi предметiв.

     Стаття 129. Оцiнка вилучених предметiв

     Митний орган України проводить оцiнку предметiв, вилучених згiдно з статтею 128 цього Кодексу, на пiдставi державних роздрiбних цiн, що дiють в Українi, а при вiдсутностi таких цiн - на пiдставi висновкiв експертiв.

     Перерахунок iноземної валюти, вилученої згiдно iз статтею 128 цього Кодексу, у валюту України провадиться митним органом України за дiючим на день виявлення порушення митних правил курсом Нацiонального банку України, що застосовується для розрахункiв по зовнiшньоекономiчних операцiях.

     Стаття 130. Пред'явлення предметiв та документiв для впiзнання

     За рiшенням службової особи митного органу України, у провадженнi якої знаходиться справа про порушення митних правил, особi, яка вчинила це порушення, а також свiдку можуть бути пред'явленi предмети та документи для впiзнання.

     Особу, яка бере участь у впiзнаннi, спочатку опитують про обставини, за яких вона бачила предмети та документи, зазначенi у частинi першiй цiєї статтi, ознаки, за якими вона може провести впiзнання.

     Предмети та документи пред'являються у групi однорiдних предметiв та документiв.

     Пред'явлення для впiзнання проводиться у присутностi понятих.

     Про пред'явлення предметiв та документiв для впiзнання складається протокол за формою, що встановлюється Державною митною службою України.

     Стаття 131. Експертиза

     У разi коли при провадженнi у справi про порушення митних правил виникає потреба у спецiальних знаннях, призначається експертиза.

     Рiшення про призначення експертизи, прийняте службовою особою митного органу України, у провадженнi якої знаходиться справа про порушення митних правил, є обов'язковим для експерта, якому цим рiшенням доручено експертизу, або службової особи пiдприємства, якому надiслано рiшення про призначення експерта.

     Стаття 132. Проведення перевiрки окремих сторiн дiяльностi пiдприємств

     Начальник митного органу України, службова особа якого здiйснює провадження у справi про порушення митних правил, вчинене пiдприємством, або його заступник мають право вiдповiдною постановою призначити перевiрку дiяльностi пiдприємства, пов'язаної з порушенням митних правил.

     Про результати перевiрки сповiщається пiдприємство протягом трьох днiв з дня її завершення.

     Стаття 133. Недопустимiсть розголошення матерiалiв у справi про порушення митних правил

     Матерiали у справi про порушення митних правил може бути розголошено до її розгляду лише з дозволу службової особи митного органу України, у провадженнi якої знаходиться ця справа, або начальника цього органу чи його заступника.

     Стаття 134. Закiнчення пiдготовки справи про порушення митних правил до розгляду

     Службова особа митного органу України, у провадженнi якої знаходиться справа про порушення митних правил, по закiнченнi пiдготовки справи до розгляду передає матерiали начальнику цього органу чи його заступнику, а службова особа Державної митної служби України - уповноваженiй особi цiєї Служби.

     Стаття 135. Органи та службовi особи, уповноваженi розглядати справу про порушення митних правил

     Митнi органи України розглядають справи про порушення митних правил. Справи про порушення митних правил розглядаються:

     вiд iменi Державної митної служби України - уповноваженою службовою особою цiєї Служби;

     вiд iменi митниць України - начальниками митниць чи їх заступниками.

     Стаття 136. Мiсце розгляду справи про порушення митних правил

     Справа про порушення митних правил розглядається за мiсцезнаходженням митного органу України, службова особа якого здiйснювала провадження у справi.

     Стаття 137. Строк розгляду справи про порушення митних правил

     Справа про порушення митних правил розглядається у п'ятнадцятиденний строк з дня одержання органом чи службовою особою, зазначеними у статтi 135 цього Кодексу, матерiалiв, необхiдних для вирiшення справи.

     Стаття 138. Присутнiсть особи, яка притягається до адмiнiстративної вiдповiдальностi, при розглядi справи про порушення митних правил

     Справа про порушення митних правил розглядається у присутностi особи, яка притягається до адмiнiстративної вiдповiдальностi.

     У разi вiдсутностi особи, яка притягається до адмiнiстративної вiдповiдальностi, справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є данi про своєчасне її повiдомлення про мiсце i час розгляду справи, але вiд неї не надiйшло клопотання про вiдкладення розгляду або є данi про те, що на час розгляду справи особа знаходиться поза межами України, а також у випадках, коли особу, яка вчинила порушення митних правил, не встановлено, або у випадках вчинення порушення митних правил пiд час пересилання предметiв у мiжнародних поштових вiдправленнях.

     Стаття 139. Строки накладання адмiнiстративних стягнень

     Адмiнiстративнi стягнення у виглядi попередження або штрафу за порушення митних правил може бути накладено не пiзнiше двох мiсяцiв з дня вчинення порушення митних правил, а при триваючому порушеннi митних правил - не пiзнiше двох мiсяцiв з дня його виявлення.

     У випадках, передбачених статтею 141 цього Кодексу, при наявностi

     в дiях порушника ознак порушення митних правил адмiнiстративне стягнення у виглядi попередження або штрафу за порушення митних правил може бути накладено не пiзнiше мiсяця з дня прийняття рiшення про припинення кримiнальної справи.

     Конфiскацiя предметiв, якi є безпосереднiми об'єктами порушення митних правил, i предметiв iз спецiально виготовленими тайниками, що використовувалися для перемiщення через митний кордон України з приховуванням таких предметiв, проводиться незалежно вiд часу вчинення або виявлення порушення митних правил.

     Стаття 140. Постанови митного органу України

     Пiсля розгляду справи про порушення митних правил службова особа митного органу України, зазначена у статтi 135 цього Кодексу, виносить одну з таких постанов:

     1) про накладення адмiнiстративного стягнення;

     2) про припинення провадження у справi;

     3) про порушення кримiнальної справи i провадження дiзнання у справi про контрабанду.

     Постанова повинна мiстити:

     найменування митного органу України, вiд iменi якого винесено постанову;

     дату розгляду справи;

     вiдомостi про особу, щодо якої розглядається справа, якщо цю особу встановлено;

     викладення обставин, встановлених при розглядi справи;

     посилання на статтю цього Кодексу, що передбачає вiдповiдальнiсть за вчинене порушення митних правил;

     прийняте по справi рiшення;

     строки та порядок оскарження постанови.

     Копiя постанови протягом трьох днiв з дня її винесення вручається або надсилається особi, щодо якої її винесено. Постанова вважається врученою, хоч би особа, якiй було вислано постанову, не знаходилась у вказаному нею мiсцi проживання, перебування або тимчасового проживання або це мiсце було вказано нею невiрно.

     У разi коли особу, що вчинила порушення митних правил, не встановлено, сповiщення заiнтересованих органiзацiй та осiб про прийняте по справi рiшення здiйснюється у порядку, що визначається Державною митною службою України.

     Стаття 141. Розгляд матерiалiв, одержаних вiд органiв попереднього слiдства

     У разi припинення кримiнальної справи службова особа митного органу України, зазначена у статтi 135 цього Кодексу, залежно вiд пiдстав для вiдмови у порушеннi або припиненнi кримiнальної справи, виносить одну з постанов, передбачених пунктами 1 i 2 частини першої статтi 140 цього Кодексу.

     Стаття 142. Звiльнення вiд адмiнiстративної вiдповiдальностi

     При малозначностi вчиненого порушення митних правил службова особа митного органу України, яка розглядає справу, може звiльнити порушника вiд адмiнiстративної вiдповiдальностi i обмежитись усним зауваженням.

     Стаття 143. Оскарження постанови митного органу України

     Постанову митного органу України про накладення адмiнiстративного стягнення може бути оскаржено особою, щодо якої її винесено, протягом десяти днiв з дня винесення постанови.

     На постанову митницi України про накладення адмiнiстративного стягнення скаргу може бути подано у Державну митну службу України або в районний (мiський) народний суд за мiсцезнаходженням митницi України, що винесла постанову. Протягом десяти днiв з дня прийняття Державною митною службою України рiшення скаргу на це рiшення може бути подано в районний (мiський) народний суд за мiсцезнаходженням Державної митної служби України. Рiшення суду є остаточним.

     На постанову Державної митної служби України про накладення адмiнiстративного стягнення скаргу може бути подано у районний (мiський) народний суд за мiсцезнаходженням Державної митної служби України. Рiшення суду є остаточним.

     У разi пропуску зазначених у данiй статтi строкiв з поважних причин цi строки за заявою особи, щодо якої винесено постанову, може бути поновлено вiдповiдно Державною митною службою України або судом.

     Стаття 144. Розгляд Державною митною службою України постанови про накладення адмiнiстративного стягнення у зв'язку iз скаргою або протестом, а також у порядку контролю

     Державна митна служба України при розглядi постанови про накладення адмiнiстративного стягнення у зв'язку iз скаргою або протестом прокурора, а також у порядку контролю за додержанням службовими особами митних органiв України законностi при провадженнi у справах про порушення митних правил приймає одне з таких рiшень:

     1) залишає постанову без змiн, а скаргу або протест без задоволення;

     2) скасовує постанову i надсилає справу на новий розгляд;

     3) скасовує постанову i припиняє справу;

     4) змiнює мiру стягнення у межах, передбачених цим Кодексом, з тим, однак, щоб стягнення не було посилено.

     Скарга на постанову про накладення адмiнiстративного стягнення розглядається протягом мiсяця з дня надходження в Державну митну службу України, а така, що не потребує додаткового вивчення i перевiрки, - негайно, але не пiзнiше п'ятнадцяти днiв з дня її надходження. Строки розгляду скарги можуть бути, як виняток, продовженi Головою Державної митної служби України або особою, яка його замiщає, але не бiльш як на один мiсяць з повiдомленням про це особи, яка подала скаргу.

     Протест прокурора пiдлягає розгляду протягом десяти днiв з дня його надходження у Державну митну службу України. Про наслiдки розгляду протесту повiдомляється прокурору.

     Стаття 145. Строк повернення вилучених предметiв

     Предмети, вилученi з метою забезпечення стягнення штрафу або вартостi предметiв, зазначеної у частинi третiй статтi 149 цього Кодексу, можуть бути одержанi особою, у якої їх було вилучено, у митному органi України протягом шести мiсяцiв з дня сплати штрафу.

     Предмети, безпiдставно вилученi для забезпечення стягнення штрафу чи вартостi предметiв, зазначеної в частинi третiй статтi 149 цього Кодексу, або як безпосереднi об'єкти порушення митних правил чи предмети контрабанди, або як предмети iз спецiально виготовленими тайниками, що використовувалися для перемiщення через митний кордон України з приховуванням таких предметiв, можуть бути одержанi особою, у якої їх було вилучено, у митному органi України протягом шести мiсяцiв з дня надсилання їй вiдповiдного повiдомлення або повиннi бути пересланi цiй особi за її заявою у зазначений строк.

     Витрати, пов'язанi з одержанням або пересилкою предметiв, зазначених у частинi другiй цiєї статтi, несе митний орган України, що безпiдставно вилучив предмети.

     Стаття 146. Пропозицiї про усунення причин та умов, що сприяли вчиненню порушень митних правил

     Службова особа митного органу України, яка розглядає справу про порушення митних правил, у разi виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню такого порушення, вносить вiдповiдним пiдприємствам пропозицiї про вжиття заходiв щодо усунення цих причин та умов.

     Пiдприємства зобов'язанi протягом мiсяця з дня надходження пропозицiй сповiстити службову особу митного органу України, яка внесла пропозицiї, про вжитi заходи.

ГЛАВА 3.
ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВ МИТНОГО ОРГАНУ УКРАЇНИ АБО СУДУ ПРО НАКЛАДЕННЯ АДМIНIСТРАТИВНОГО СТЯГНЕННЯ

(Назва глави 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.10.2000 р. N 2056-III)

     Стаття 147. Звернення постанови про накладення адмiнiстративного стягнення до виконання

     Постанова про накладення адмiнiстративного стягнення у виглядi штрафу звертається митним органом України, що винiс постанову, до виконання:

     1) пiсля закiнчення строку на її оскарження;

     2) пiсля закiнчення строку на оскарження постанови до суду пiсля прийняття рiшення щодо скарги Державною митною службою України;

     3) у день прийняття судом рiшення щодо скарги на постанову митного органу України.

     Митний орган України, який винiс постанову про накладення адмiнiстративного стягнення у виглядi штрафу, звертає її до виконання самостiйно або шляхом надсилання фiнансовому органу або установам банкiв України повiдомлення про звернення постанови до виконання, а у випадку, передбаченому статтею 148 цього Кодексу, - через державного виконавця.

     Постанова суду (суддi) про накладення адмiнiстративного стягнення за порушення митних правил надсилається до виконання через державного виконавця районного, мiського (мiста обласного значення), районного у мiстi вiддiлу державної виконавчої служби.

     Постанова про накладення адмiнiстративного стягнення, якщо її не було звернуто до виконання протягом трьох мiсяцiв вiд дня винесення, виконанню не пiдлягає.

     У разi зупинення виконання постанови про накладення адмiнiстративного стягнення у зв'язку з поданням у встановлений строк скарги або принесенням протесту протягом строку, передбаченого частиною четвертою цiєї статтi, виконання зупиняється до розгляду скарги або протесту.

(Iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.10.2000 р. N 2056-III)

     Стаття 148. Виконання постанови митного органу України або суду щодо накладання штрафу

     Штраф має бути сплачено особою, яка вчинила порушення митних правил, не пiзнiше п'ятнадцяти днiв з дня вручення або надiслання їй постанови митного органу України або суддi, а в разi оскарження або опротестування такої постанови - не пiзнiше п'ятнадцяти днiв з дня винесення рiшення про залишення скарги або протесту без задоволення.

     Штраф вноситься особою, яка вчинила порушення митних правил, у митний орган України, який винiс постанову по справi, або в установи банкiв України як у валютi України, так i в iноземнiй валютi, яку купує Нацiональний банк України за курсом, що застосовується для розрахункiв по зовнiшньоекономiчних операцiях та дiє на день сплати штрафу.

     У разi коли штраф не буде сплачено в установленi цiєю статтею строки, постанова митного органу України та суду (суддi) надсилається для примусового виконання районному, мiському (мiста обласного значення), районному у мiстi вiддiлу державної виконавчої служби.

     Постанова митного органу України або суддi, по якiй стягнення штрафу проведено повнiстю, з вiдмiткою про виконання повертається до митного органу України або до суду, що винiс постанову.

     Штраф вноситься до державного бюджету.

     Особа, яка вчинила порушення митних правил, повинна, незважаючи на стягнення штрафу, сплатити мито та iншi митнi платежi у випадках, передбачених цим Кодексом i Законом України "Про Єдиний митний тариф".

(Iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.10.2000 р. N 2056-III)

     Стаття 149. Виконання постанови суду (суддi) про конфiскацiю

     Постанова суду (суддi) про накладення адмiнiстративного стягнення за порушення митних правил у частинi конфiскацiї виконується державним виконавцем в порядку, встановленому законом.

     Предмети, вилученi митним органом України, щодо яких винесена постанова суддi про конфiскацiю, передаються державному виконавцевi.

     У разi коли неможливо конфiскувати предмети, що є безпосереднiм об'єктом порушення митних правил, а також предмети iз спецiально виготовленими тайниками, що використовувалися для прихованого перемiщення цих предметiв через митний кордон, з осiб, якi вчинили порушення митних правил, стягується вартiсть зазначених предметiв у порядку, встановленому законодавством України.

     Витрати митного органу України, пов'язанi iз зберiганням предметiв, щодо яких прийнято постанову про конфiскацiю, повиннi бути вiдшкодованi особою, яка вчинила порушення митних правил у порядку, встановленому законом України.

(У редакцiї Закону України вiд 19.10.2000 р. N 2056-III)

Роздiл IX
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ МИТНИХ ОРГАНIВ УКРАЇНИ ТА ЇХ СЛУЖБОВИХ ОСIБ

     Стаття 150. Вiдповiдальнiсть митних органiв України та їх службових осiб

     При здiйсненнi митного контролю та оформлення не допускається заподiяння iншим державним органам, громадянам та пiдприємствам шкоди, приниження честi i гiдностi громадян та вчинення iнших неправомiрних дiй.

     Митнi органи України та їх службовi особи, якi допустили неправомiрнi дiї щодо iнших державних органiв, громадян та пiдприємств, несуть вiдповiдальнiсть перед ними вiдповiдно до цього Кодексу та iнших актiв законодавства України.

     Шкода, заподiяна iншому державному органу, громадянину та пiдприємству неправомiрними дiями митних органiв України та їх службових осiб при виконаннi цими особами службових обов'язкiв, вiдшкодовується на загальних пiдставах.

     Стаття 151. Оскарження неправомiрних дiй митних органiв України та службових осiб, якi порушують права громадян

     Скарги на неправомiрнi дiї митних органiв України та їх службових осiб, якi порушують права громадян, подаються та розглядаються у порядку, що встановлюється цим Кодексом, законами України, що визначають порядок оскарження до суду неправомiрних дiй органiв державного управлiння та службових осiб, якi порушують права громадян, та iншими законодавчими актами України.

     Стаття 152. Оскарження пiдприємствами неправомiрних дiй митних органiв України та їх службових осiб

     Скарги пiдприємств на неправомiрнi дiї митних органiв України та їх службових осiб подаються, якщо iнше не передбачено цим Кодексом, у Державну митну службу України.

     Скарга розглядається i рiшення по нiй виноситься у п'ятнадцятиденний строк, а якщо скарга потребує додаткового вивчення - у мiсячний строк.

Роздiл X
СЛУЖБОВI ОСОБИ МИТНИХ ОРГАНIВ УКРАЇНИ. ПРАВОВИЙ I СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦIВНИКIВ МИТНИХ ОРГАНIВ УКРАЇНИ

ГЛАВА 1.
СЛУЖБОВI ОСОБИ МИТНИХ ОРГАНIВ УКРАЇНИ

     Стаття 153. Прийняття на службу до митних органiв України

     На службу до митних органiв України приймаються на добровiльнiй договiрнiй основi громадяни, якi здатнi за своїми дiловими i моральними якостями, освiтнiм рiвнем i станом здоров'я виконувати покладенi на митнi органи України завдання. При прийняттi на службу може бути встановлено iспитовий строк до шести мiсяцiв. Положення про порядок i умови проходження служби в митних органах України затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Не можуть бути прийнятi на службу в митнi органи особи, якi були засудженi за вчинення злочину.

     Сумiсництво служби в митних органах з роботою на пiдприємствах, а також з будь-яким пiдприємництвом не допускається, за винятком наукової або педагогiчної дiяльностi.

     Стаття 154. Службовi особи митних органiв України

     Службовими особами митних органiв України можуть бути лише громадяни України.

     Службовi особи митних органiв пiдлягають атестацiї один раз у п'ять рокiв. Порядок атестацiї визначається Головою Державної митної служби України.

     Службовим особам митних органiв України присвоюються персональнi звання вiдповiдно до займаних посад i стажу роботи. Порядок присвоєння  i позбавлення персональних звань визначається Положенням про персональнi звання працiвникiв митних органiв України, що затверджується Верховною Радою України.

     Службовим особам митних органiв України, якi мають персональнi звання, встановлюється строк вислуги: для жiнок - 20 рокiв, для чоловiкiв - 25 рокiв з правом виходу на пенсiю жiнок у 50 рокiв, а чоловiкiв - у 55 рокiв.

     Службовi особи митних органiв України мають єдиний формений одяг з вiдповiдними вiдзнаками, зразки якого затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України, а правила носiння - Державною митною службою України. Формений одяг видається безплатно.

     Стаття 155. Зберiгання, носiння i застосування спецiальних засобiв та зброї службовими особами митних органiв України

     Службовим особам митних органiв України надається право зберiгати, носити i застосовувати спецiальнi засоби та зброю.

     Застосування спецiальних засобiв та зброї регулюється Положенням про застосування спецiальних засобiв та зброї службовими особами митних органiв України, яке затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

ГЛАВА 2.
ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПРАЦIВНИКIВ МИТНИХ ОРГАНIВ УКРАЇНИ

     Стаття 156. Правове становище працiвникiв митних органiв України

     Працiвник митного органу України є представником державного органу.

     Законнi вимоги працiвникiв митних органiв України є обов'язковими для виконання громадянами та службовими особами.

     Працiвники митних органiв України при виконаннi покладених на них обов'язкiв керуються тiльки законом, дiють в його рамках i пiдпорядковуються тiльки своїм безпосередньому та прямому начальникам. Нiхто iнший, за винятком уповноважених службових осiб, у випадках, передбачених законом, не вправi втручатися в законну дiяльнiсть працiвникiв митних органiв України.

     Втручання в дiяльнiсть працiвникiв митних органiв України тягне за собою вiдповiдальнiсть за законами України.

     Стаття 157. Правовий захист працiвникiв митних органiв України

     Працiвники митних органiв України перебувають пiд захистом закону. Законом гарантується захист життя, здоров'я, честi, гiдностi, майна працiвникiв митних органiв та членiв їх сiмей вiд злочинних посягань та iнших протиправних дiй.

     Стаття 158. Непокора законному розпорядженню або вимозi працiвника митного органу України

     Непокора законному розпорядженню або вимозi працiвника митного органу України при виконаннi ним своїх службових обов'язкiв -

     тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмiрi до двохсот карбованцiв, а на службових осiб - до п'ятисот карбованцiв.

     Стаття 159. Образа працiвника митного органу України

     Образа працiвника митного органу України при виконаннi ним своїх службових обов'язкiв, якщо це не тягне за собою кримiнальної вiдповiдальностi, -

     тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмiрi до двохсот карбованцiв i на службових осiб - у розмiрi до п'ятисот карбованцiв або виправнi роботи на строк вiд одного до двох мiсяцiв з вiдрахуванням двадцяти процентiв заробiтку, а у разi, якщо за обставинами справи, з урахуванням особи порушника, застосування цих заходiв буде визнано недостатнiм, - адмiнiстративний арешт на строк до п'ятнадцяти дiб.

     Стаття 160. Погроза щодо працiвника митного органу України

     Погроза нанесення легких тiлесних ушкоджень, побоїв або iнших насильницьких дiй щодо працiвника митного органу України при виконаннi ним своїх службових обов'язкiв -

     тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмiрi до двохсот карбованцiв i на службових осiб - у розмiрi до п'ятисот карбованцiв або виправнi роботи на строк вiд одного до двох мiсяцiв з вiдрахуванням двадцяти процентiв заробiтку, а у разi якщо за обставинами справи, з урахуванням особи порушника, застосування цих заходiв буде визнано недостатнiм, - адмiнiстративний арешт на строк до п'ятнадцяти дiб.

     Стаття 161. Провадження у справах про правопорушення, спрямованi проти працiвникiв митних органiв України

     Справи про порушення, передбаченi статтями 158, 159, 160 цього Кодексу на пiдставi протоколiв, складених службовими особами митних органiв, розглядаються районним (мiським) народним судом або суддею по адмiнiстративному i виконавчому провадженню вiдповiдно до законодавства України про адмiнiстративнi правопорушення.

ГЛАВА 3.
СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦIВНИКIВ МИТНИХ ОРГАНIВ УКРАЇНИ

     Стаття 162. Матерiальне та соцiальне забезпечення працiвникiв митних органiв України

     Заробiтна плата службових осiб митних органiв України, якi мають персональнi звання, складається з посадових окладiв, надбавок за персональнi звання, вислугу рокiв, знання iноземних мов i має забезпечувати достатнi матерiальнi умови для незалежного виконання службових обов'язкiв.

     Службовим особам митних органiв України, якi мають персональнi звання, надається щорiчна вiдпустка тривалiстю не менше тридцяти календарних днiв з оплатою проїзду до мiсця вiдпочинку i у зворотному напрямку.

     Частину третю статтi 162 виключено.

(стаття iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.97 р. N 354/97-ВР)

     Стаття 163. Соцiальний захист працiвникiв митних органiв України

     Держава гарантує працiвникам митних органiв України соцiальний захист.

     Працiвник митного органу України пiдлягає обов'язковому державному страхуванню на суму десятирiчного грошового утримання за останньою посадою, яку вiн займає.

     Порядок та умови страхування працiвникiв митних органiв України встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     У разi загибелi працiвника митного органу України при виконаннi службових обов'язкiв сiм'ї загиблого або його утриманцям виплачується одноразова допомога у розмiрi десятирiчного грошового утримання загиблого за останньою посадою, яку вiн займав, i призначається пенсiя у зв'язку з втратою годувальника в розмiрi мiсячного окладу.

     У разi калiцтва, заподiяного працiвниковi митного органу при виконаннi службових обов'язкiв, а також iнвалiдностi, що настала у перiод проходження служби або не пiзнiш як через три мiсяцi пiсля звiльнення iз служби чи пiсля закiнчення цього строку, але внаслiдок захворювання або нещасного випадку, що мали мiсце у перiод проходження служби, йому виплачується одноразова допомога у розмiрi вiд трирiчного до п'ятирiчного грошового утримання (залежно вiд ступеня втрати працездатностi) i призначається пенсiя по iнвалiдностi.

     Збитки, завданi майну працiвника митного органу України чи його близьким у зв'язку з виконанням ним службових обов'язкiв, компенсуються у встановленому законом порядку в повному обсязi.

Роздiл XI
МIЖНАРОДНI ДОГОВОРИ

     Стаття 164. Мiжнароднi договори України

     Якщо мiжнародним договором України встановлено iншi правила, нiж тi, що мiстяться у цьому Кодексi та iнших актах законодавства України про митну справу, то застосовуються правила мiжнародного договору.

Президент України Л. КРАВЧУК

м. Київ
12 грудня 1991 року
N 1970-XII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.