ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо посилення вiдповiдальностi за порушення прав на об'єкти права iнтелектуальної власностi

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кримiнальному кодексi України:

     1) Статтю 136 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 136. Порушення прав на об'єкт права iнтелектуальної власностi

     Незаконне використання об'єкта права iнтелектуальної власностi (лiтературного чи художнього твору, їх виконання, фонограми, передачi органiзацiї мовлення, комп'ютерної програми, бази даних, наукового вiдкриття, винаходу, корисної моделi, промислового зразка, знака для товарiв i послуг, топографiї iнтегральної мiкросхеми, рацiоналiзаторської пропозицiї, сорту рослин тощо), привласнення авторства на такий об'єкт або iнше умисне порушення права на об'єкт права iнтелектуальної власностi, що охороняється законом, якщо це завдало матерiальної шкоди у великому розмiрi, -

     караються позбавленням волi на строк до двох рокiв, або виправними роботами на строк до одного року, або штрафом вiд двохсот до однiєї тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, з конфiскацiєю незаконно виготовленої продукцiї та обладнання i матерiалiв, якi призначенi для її виготовлення.

     Тi ж дiї, якщо вони вчиненi повторно або за попереднiм зговором групою осiб, або завдали матерiальної шкоди в особливо великому розмiрi, -

     караються позбавленням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або штрафом вiд однiєї до трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, з конфiскацiєю незаконно виготовленої продукцiї та обладнання i матерiалiв, якi призначенi для її виготовлення.

     Примiтка. Матерiальна шкода вважається завданою у великому розмiрi, якщо її розмiр у сто i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян, а завданою в особливо великому розмiрi - якщо її розмiр у тисячу i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян";

     2) статтю 137 виключити.

     2. У статтi 112 Кримiнально-процесуального кодексу України:

     у частинi першiй цифри "135 - 137" замiнити цифрами "135";

     частину другу пiсля цифр "124" доповнити цифрами "136" .

     3. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) статтю 512 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 512 Порушення прав на об'єкт права iнтелектуальної власностi

     Незаконне використання об'єкта права iнтелектуальної власностi (лiтературного чи художнього твору, їх виконання, фонограми, передачi органiзацiї мовлення, комп'ютерної програми, бази даних, наукового вiдкриття, винаходу, корисної моделi, промислового зразка, знака для товарiв i послуг, топографiї iнтегральної мiкросхеми, рацiоналiзаторської пропозицiї, сорту рослин тощо), привласнення авторства на такий об'єкт або iнше умисне порушення прав на об'єкт права iнтелектуальної власностi, що охороняється законом, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд десяти до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю незаконно виготовленої продукцiї та обладнання i матерiалiв, якi призначенi для її виготовлення";

     2) абзац перший частини першої статтi 1643 викласти у такiй редакцiї:

     "Незаконне копiювання форми, упаковки, зовнiшнього оформлення, а так само iмiтацiя, копiювання, пряме вiдтворення товару iншого пiдприємця, самовiльне використання його iменi" ;

     3) у частинi першiй статтi 255:

     абзац другий пункту 1 пiсля цифр "51" доповнити цифрами "512";

     у абзацi "органiв податкової служби (статтi 1645, 1772)" пiсля слова "статтi" доповнити цифрами "512" .

     4. Доповнити Митний кодекс України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 16, ст. 203) статтею 1161 такого змiсту:

     "Стаття 1161. Перемiщення через митний кордон України товарiв або предметiв, виготовлених з порушенням прав на об'єкт права iнтелектуальної власностi

     Перемiщення через митний кордон України товарiв або предметiв, виготовлених з порушенням прав на об'єкт права iнтелектуальної власностi, що охороняється законом, -

     тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмiрi вiд одного до п'ятисот офiцiйно встановлених на день вчинення порушення митних правил мiнiмальних розмiрiв заробiтної плати з конфiскацiєю товарiв, що є об'єктами правопорушення, а на службових осiб - вiд десяти до тисячi двохсот офiцiйно встановлених на день вчинення порушення митних правил мiнiмальних розмiрiв заробiтної плати з конфiскацiєю зазначених товарiв".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ,
5 квiтня 2001 року
N 2362-III

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.