ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. Статтю 70 Кримiнального кодексу України викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 70. Контрабанда

     Контрабанда, тобто перемiщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням вiд митного контролю товарiв, валюти, цiнностей та iнших предметiв у великих розмiрах, а так само таке ж незаконне перемiщення культурних цiнностей, отруйних, сильнодiючих, радiоактивних, вибухових речовин, зброї та бойових припасiв (крiм гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасiв до неї), -

     караються позбавленням волi на строк вiд трьох до п'яти рокiв з конфiскацiєю предметiв контрабанди та майна.

     Тi самi дiї, вчиненi повторно, або за попереднiм зговором групою осiб, або особою, ранiше судимою за контрабанду, -

     караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до десяти рокiв з конфiскацiєю предметiв контрабанди та майна.

     Примiтка. Пiд великим розмiром слiд розумiти контрабанду. загальна вартiсть предметiв якої становить п'ятсот i бiльше офiцiйно встановлених мiнiмальних розмiрiв заробiтної плати".

     2. У Митному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 16, ст. 203, N 35, ст. 511; 1994 р., N 20, ст. 116; 2000 р., N 38, ст. 318):

     1) статтю 100 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 100. Контрабанда

     Перемiщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням вiд митного контролю товарiв, валюти, цiнностей та iнших предметiв у великих розмiрах, а так само таке ж незаконне перемiщення культурних цiнностей, отруйних, сильнодiючих, радiоактивних, вибухових речовин, зброї та бойових припасiв (крiм гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасiв до неї), наркотичних засобiв, психотропних речовин або прекурсорiв є контрабандою i карається вiдповiдно до закону";

     2) пункт 10 статтi 15 викласти в такiй редакцiї:

     "10) пiд "предметами" - будь-якi предмети (товари, транспортнi засоби, валюта, цiнностi, речi тощо), що перемiщуються через митний кордон України";

     3) абзац перший статтi 116 викласти у такiй редакцiї:

     "Перемiщення предметiв через митний кордон України поза митним контролем, тобто перемiщення предметiв через митний кордон поза мiсцем розташування митницi, поза часом здiйснення митного оформлення або з незаконним звiльненням вiд митного контролю, за вiдсутностi ознак контрабанди, чи вчинення пiдготовчих дiй до такого порушення".

     3. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) статтю 2 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 2. Законодавство України про адмiнiстративнi правопорушення

     Законодавство України про адмiнiстративнi правопорушення складається з цього Кодексу та iнших законiв України.

     Закони України про адмiнiстративнi правопорушення до включення їх у встановленому порядку до цього Кодексу застосовуються безпосередньо.

     Положення цього Кодексу поширюються i на адмiнiстративнi правопорушення, вiдповiдальнiсть за вчинення яких передбачена законами, ще не включеними до Кодексу.

     Питання щодо адмiнiстративної вiдповiдальностi за порушення митних правил регулюються Митним кодексом України";

     2) статтi 208, 2081, 209 та 234 виключити.

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ,
17 травня 2001 року
N 2415-III

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.