ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України у зв'язку з прийняттям законiв України "Про державну виконавчу службу" та "Про виконавче провадження"
(витяг)

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     3. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) доповнити Кодекс статтею 18813 такого змiсту:

     "Стаття 18813. Невиконання законних вимог державного виконавця

     Невиконання законних вимог державного виконавця щодо усунення порушень законодавства про виконавче провадження, втрата або несвоєчасне вiдправлення виконавчого документа, неподання або подання неправдивих вiдомостей про доходи i майновий стан боржника, неповiдомлення боржником про змiну мiсця роботи (знаходження), а також неявка без поважних причин за викликом державного виконавця -

     тягне за собою накладення штрафу вiд двох до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     2) статтi 301, 308, 312, 313 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 301. Вiдстрочка виконання постанови про накладення адмiнiстративного стягнення

     За наявностi обставин, що ускладнюють виконання постанови про накладення адмiнiстративного стягнення у виглядi адмiнiстративного арешту чи виправних робiт або роблять її виконання неможливим, орган (посадова особа), який винiс постанову, може вiдстрочити її виконання на строк до одного мiсяця.

     Вiдстрочка виконання постанови про накладення адмiнiстративного стягнення у виглядi штрафу (за винятком стягнення штрафу на мiсцi вчинення адмiнiстративного правопорушення) здiйснюється в порядку, встановленому законом";

     "Стаття 308. Примусове виконання постанови про стягнення штрафу

     У разi несплати правопорушником штрафу у строк, установлений частиною першою статтi 307 цього Кодексу, постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до вiддiлу державної виконавчої служби за мiсцем проживання порушника, роботи або за мiсцезнаходженням його майна в порядку, встановленому законом";

     "Стаття 312. Виконання постанови про оплатне вилучення предмета

     Предмет, вилучений на пiдставi постанови про його оплатне вилучення, здається державним виконавцем для реалiзацiї в порядку, встановленому законом.

     Суми, вирученi вiд реалiзацiї оплатно вилученого предмета, вiдповiдно до статтi 28 цього Кодексу передаються колишньому власниковi з вiдрахуванням витрат, пов'язаних з проведенням виконавчих дiй.

     Стаття 313. Органи, що виконують постанови про конфiскацiю предмета, грошей

     Постанови про конфiскацiю предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднiм об'єктом адмiнiстративного правопорушення, та грошей, одержаних внаслiдок вчинення адмiнiстративного правопорушення, виконуються державними виконавцями в порядку, встановленому законом";

     3) статтю 221 пiсля цифр "1881" доповнити цифрами "18813;

     4) пункт 32 частини першої статтi 255 викласти у такiй редакцiї:

     "32) державнi виконавцi (статтi 511, 18813)";

     5) частину першу статтi 294 пiсля цифр "1881" доповнити цифрами "18813";

     6) статтю 305 пiсля слiв "який винiс постанову" доповнити словами "та iншими органами державної влади в порядку, встановленому законом";

     7) у статтi 311 слова "органом (посадовою особою), який винiс постанову" замiнити словами "державним виконавцем";

     8) у частинi першiй статтi 329 слова "законодавством Союзу РСР, цим Кодексом та цивiльним процесуальним законодавством" замiнити словами "цим Кодексом та iншими законами України";

     9) у статтi 330 слова "передбаченому цивiльним процесуальним законодавством" виключити.

     4. У Митному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 16, ст. 203; 1994 р., N 20, ст. 116):

     1) статтю 149 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 149. Виконання постанови суду (суддi) про конфiскацiю

     Постанова суду (суддi) про накладення адмiнiстративного стягнення за порушення митних правил у частинi конфiскацiї виконується державним виконавцем в порядку, встановленому законом.

     Предмети, вилученi митним органом України, щодо яких винесена постанова суддi про конфiскацiю, передаються державному виконавцевi.

     У разi коли неможливо конфiскувати предмети, що є безпосереднiм об'єктом порушення митних правил, а також предмети iз спецiально виготовленими тайниками, що використовувалися для прихованого перемiщення цих предметiв через митний кордон, з осiб, якi вчинили порушення митних правил, стягується вартiсть зазначених предметiв у порядку, встановленому законодавством України.

     Витрати митного органу України, пов'язанi iз зберiганням предметiв, щодо яких прийнято постанову про конфiскацiю, повиннi бути вiдшкодованi особою, яка вчинила порушення митних правил у порядку, встановленому законом України";

     2) у статтi 96 слова i цифри "зазначенi у статтях 94 та 149 цього Кодексу, а також предмети контрабанди та предмети iз спецiально виготовленими тайниками, що використовувалися для вчинення контрабанди" замiнити словами i цифрами "зазначенi у статтi 94 цього Кодексу";

     3) у статтi 99 слова "митним органом або судом чи", "з адмiнiстративного i виконавчого провадження" та слова "для цiльового використання на розбудову державного кордону України у порядку, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України" виключити;

     4) назву глави 3 роздiлу VIII пiсля слiв "МИТНОГО ОРГАНУ УКРАЇНИ" доповнити словами "АБО СУДУ";

     5) у статтi 147:

     частини першу та другу пiсля слiв "адмiнiстративного стягнення" доповнити словами "у виглядi штрафу";

     у частинi другiй слова та цифри "у випадках, передбачених статтями 148, 149 цього Кодексу, - через судового виконавця" замiнити словами i цифрами "у випадку, передбаченому статтею 148 цього Кодексу, - через державного виконавця";

     доповнити статтю пiсля частини другої новою частиною такого змiсту:

     "Постанова суду (суддi) про накладення адмiнiстративного стягнення за порушення митних правил надсилається до виконання через державного виконавця районного, мiського (мiста обласного значення), районного у мiстi вiддiлу державної виконавчої служби".

     У зв'язку з цим частини третю i четверту вважати вiдповiдно частинами четвертою i п'ятою;

     у частинi п'ятiй слова "передбаченого частиною третьою" замiнити словами "передбаченого частиною четвертою";

     6) у статтi 148:

     назву статтi пiсля слiв "митного органу України" доповнити словами "або суду";

     частину першу пiсля слiв "надiслання їй постанови" доповнити словами "митного органу України або суддi";

     частину третю викласти у такiй редакцiї:

     "У разi коли штраф не буде сплачено в установленi цiєю статтею строки, постанова митного органу України та суду (суддi) надсилається для примусового виконання районному, мiському (мiста обласного значення), районному у мiстi вiддiлу державної виконавчої служби";

     частину четверту пiсля слiв "Постанова митного органу України" доповнити словами "або суддi" i пiсля слiв "повертається до митного органу України" доповнити словами "або до суду".

     12. Статтю 4 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 сiчня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113, N 26, ст. 281, N 49, ст. 459; 1994 р., N 28, ст. 241, N 29, ст. 257, N 33, ст. 300; 1995 р., N 13, ст. 85, N 14, ст. 90; 1996 р., N 9, ст. 43, N 41, ст. 192, N 52, ст. 306; 1997 р., N 6, ст. 46, N 9, ст. 70, N 18, ст. 131; 2000 р., N 19, ст. 143, N 29, ст. 232) доповнити пунктом 43 такого змiсту:

     "43) вiддiли державної виконавчої служби - за позовами, з якими вони звертаються до суду та арбiтражного суду, в усiх справах, пов'язаних iз захистом майнових iнтересiв фiзичних i юридичних осiб, держави, а також з проведення аукцiонiв".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ
19 жовтня 2000 року
N 2056-III

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.