ДЕКРЕТ
КАБIНЕТУ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

Про державне мито

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Декретом Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 30 квiтня 1993 року N 43-93,
Законами України
вiд 19 листопада 1993 року N 3629-XII,
вiд 25 лютого 1994 року N 4042-XII,
вiд 25 лютого 1994 року N 4047-XII,
вiд 30 червня 1994 року N 68/94-ВР,
вiд 15 липня 1994 року N 107/94-ВР,
вiд 28 лютого 1995 року N 75/95-ВР,
вiд 2 березня 1995 року N 82/95-ВР,
вiд 11 липня 1995 року N 297/95-ВР,
вiд 20 лютого 1996 року N 53/96-ВР,
вiд 10 липня 1996 року N 303/96-ВР,
вiд 12 листопада 1996 року N 483/96-ВР,
вiд 13 листопада 1996 року N 490/96-ВР,
вiд 12 грудня 1996 року N 589/96-ВР,
вiд 19 грудня 1996 року N 621/96-ВР,
вiд 5 березня 1997 року N 131/97-ВР,
вiд 23 березня 1999 року N 539-XIV,
вiд 8 вересня 1999 року N 1019-XIV,
вiд 18 листопада 1999 року N 1244-XIV,
вiд 22 лютого 2000 року N 1489-III,
вiд 20 квiтня 2000 року N 1657-III,
вiд 20 квiтня 2000 року N 1662-III,
вiд 8 червня 2000 року N 1804-III,
вiд 21 вересня 2000 року N 1988-III,
вiд 19 жовтня 2000 року N 2056-III,
вiд 21 грудня 2000 року N 2181-III,
вiд 5 квiтня 2001 року N 2368-III,
вiд 15 листопада 2001 року N 2785-III,
вiд 17 сiчня 2002 року N 2986-III,
вiд 7 березня 2002 року N 3096-III,
вiд 16 сiчня 2003 року N 429-IV,
вiд 16 сiчня 2003 року N 456-IV,
вiд 3 квiтня 2003 року N 664-IV,
вiд 3 квiтня 2003 року N 676-IV,
вiд 5 червня 2003 року N 899-IV,
вiд 19 червня 2003 року N 980-IV,
вiд 11 липня 2003 року N 1121-IV,
вiд 11 липня 2003 року N 1122-IV,
вiд 18 листопада 2003 року N 1255-IV,
вiд 27 листопада 2003 року N 1344-IV,
вiд 5 лютого 2004 року N 1448-IV,
вiд 18 березня 2004 року N 1622-IV,
вiд 12 травня 2004 року N 1713-IV,
вiд 23 грудня 2004 року N 2285-IV,
вiд 3 березня 2005 року N 2454-IV,
вiд 25 березня 2005 року N 2505-IV,
вiд 23 червня 2005 року N 2705-IV,
вiд 22 грудня 2005 року N 3273-IV,
вiд 17 сiчня 2006 року N 3352-IV,
вiд 23 лютого 2006 року N 3480-IV,
вiд 3 листопада 2006 року N 328-V,
вiд 22 березня 2007 року N 811-V,
вiд 16 травня 2007 року N 1026-V,
вiд 5 березня 2009 року N 1110-VI,
вiд 19 березня 2009 року N 1161-VI,
вiд 25 червня 2009 року N 1568-VI,
вiд 17 листопада 2009 року N 1559-VI,
вiд 1 липня 2010 року N 2398-VI,
вiд 22 грудня 2010 року N 2821-VI,
вiд 17 лютого 2011 року N 3038-VI,
вiд 5 квiтня 2011 року N 3181-VI,
вiд 7 липня 2011 року N 3610-VI,
вiд 8 липня 2011 року N 3674-VI,
вiд 23 лютого 2012 року N 4452-VI,
вiд 4 липня 2012 року N 5037-VI,
вiд 2 жовтня 2012 року N 5411-VI,
вiд 2 жовтня 2012 року N 5413-VI,
вiд 20 листопада 2012 року N 5492-VI,
вiд 20 листопада 2012 року N 5508-VI,
вiд 4 липня 2013 року N 406-VII,
вiд 4 липня 2014 року N 1586-VII,
вiд 16 липня 2015 року N 629-VIII,
вiд 26 листопада 2015 року N 834-VIII,
вiд 10 грудня 2015 року N 888-VIII,
вiд 14 липня 2016 року N 1474-VIII,
вiд 6 грудня 2016 року N 1774-VIII,
вiд 6 лютого 2018 року N 2275-VIII,
вiд 2 жовтня 2018 року N 2581-VIII,
вiд 19 вересня 2019 року N 111-IX,
вiд 20 вересня 2019 року N 123-IX,
вiд 14 сiчня 2020 року N 440-IX,
вiд 19 червня 2020 року N 738-IX,
вiд 21 липня 2020 року N 815-IX,
вiд 21 липня 2020 року N 816-IX,
вiд 4 лютого 2021 року N 1201-IX

(У текстi Декрету слово "арбiтражний" у всiх вiдмiнках замiнено словом "господарський" у вiдповiдних вiдмiнках згiдно iз Законом N 3096-III вiд 07.03.2002)

     Стаття 1. Платники державного мита

     Платниками державного мита на територiї України є фiзичнi та юридичнi особи за вчинення в iхнiх iнтересах дiй та видачу документiв, що мають юридичне значення, уповноваженими на те органами.

     Стаття 2. Об'єкти справляння державного мита

     Державне мито справляється:

     1) пункт 1 статтi 2 виключено

(Пункт 1 статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 3096-III вiд 07.03.2002, виключено згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3674-VI)

     2) пункт 2 статтi 2 виключено

(Пункт 2 статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 3096-III вiд 07.03.2002, виключено згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3674-VI)

     3) за вчинення нотарiальних дiй державними нотарiальними конторами i виконавчими комiтетами сiльських, селищних, мiських Рад народних депутатiв, а також за видачу дублiкатiв нотарiально засвiдчених документiв;

     4) за державну реєстрацiю актiв цивiльного стану, а також повторну видачу громадянам свiдоцтв про реєстрацiю актiв цивiльного стану та свiдоцтв у зв'язку iз змiною i поновленням актових записiв цивiльного стану;

(пункт 4 статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 01.07.2010р. N 2398-VI)

     5) за видачу документiв на право виїзду за кордон i про запрошення в Україну осiб з iнших країн, за продовження строку їх дiї та за внесення змiн до цих документiв; за продовження строку дiї вiзи для в'їзду в Україну, транзитного проїзду через її територiю (перебування в Українi iноземцiв та осiб без громадянства); за видачу або продовження строку дiї посвiдки на проживання в Українi iноземцям та особам без громадянства; за оформлення вiз для в'їзду в Україну, транзитного проїзду через її територiю, а також iз заяв про прийняття до громадянства України або про вихiд з громадянства України;

(Пункт 5 статтi 2 в редакцiї Закону N 456-IV вiд 16.01.2003)

     6) пункт 6 статтi 2 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII)

     7) пункт 7 статтi 2 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 10.12.2015р. N 888-VIII)

     8) за видачу дозволiв на право полювання та рибальства;

     9) за операцiї з емiсiї цiнних паперiв, крiм облiгацiй державних та мiсцевих позик, та з видачi приватизацiйних паперiв;

(Пункт 9 статтi 2 в редакцiї Законiв N 539-XIV вiд 23.03.99, вiд 19.06.2003р. N 980-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2005р. N 3273-IV, у редакцiї Закону України вiд 19.03.2009р. N 1161-VI)

     91) за реєстрацiю деривативiв;

(статтю 2 доповнено пунктом 91 згiдно iз Законом України вiд 19.03.2009р. N 1161-VI)

     10) за операцiї з об'єктами нерухомого майна, що здiйснюються на товарних бiржах, крiм операцiй з примусового вiдчуження такого майна у випадках, передбачених законами України;

(Пункт 10 статтi 2 в редакцiї Закону N 539-XIV вiд 23.03.99)

     11) за проведення прилюдних торгiв (аукцiону, тендеру) об'єктами нерухомого майна, крiм операцiй з примусового вiдчуження такого майна у випадках, передбачених законами України;

(Пункт 11 статтi 2 в редакцiї Закону N 539-XIV вiд 23.03.99)

     12) за видачу охоронних документiв (патентiв i свiдоцтв) на об'єкти iнтелектуальної власностi, а також за дiї, пов'язанi з пiдтриманням чинностi патентiв на сорти рослин;

(Пункт 12 статтi 2 в редакцiї Законiв N 75/95-вр вiд 28.02.95, N 2785-III вiд 15.11.2001)

     13) пункт 13 статтi 2 виключено

(Статтю 2 доповнено пунктом 13 згiдно iз Законом N 483/96-вр вiд 12.11.96, виключено згiдно iз Законом України вiд 05.04.2011р. N 3181-VI)

     14) пункт 14 статтi 2 виключено

(статтю 2 доповнено пунктом 14 згiдно iз Законом України вiд 20.11.2012р. N 5508-VI, пункт 14 статтi 2 виключено згiдно iз Законом України вiд 26.11.2015р. N 834-VIII)

     Стаття 3. Розмiри ставок державного мита

(Установити, що ставки державного мита за нотарiальнi дiї, вчинюванi державними нотарiальними конторами i виконавчими комiтетами сiльських, селищних, мiських рад, встановленi вiдповiдно до пунктiв 3 та 4 статтi 3 Декрету поширюються на нотарiальнi дiї, вчинюванi приватними нотарiусами, i надходження цього мита зараховуються до вiдповiдних бюджетiв згiдно з Законом N 404/97-вр вiд 27.06.97)

     Ставки державного мита встановлюються в таких розмiрах:

Найменування документiв i дiй, за якi справляється мито Розмiри ставок
Пункт 1 статтi 3 виключено
Пункт 2 статтi 3 виключено
3. За нотарiальнi дiї, вчинюванi державними нотарiальними конторами i виконавчими комiтетами сiльських, селищних, мiських Рад народних депутатiв:
а) за посвiдчення договорiв вiдчуження житлових будинкiв, квартир, кiмнат, дач, садових будинкiв, гаражiв, а також iнших об'єктiв нерухомого майна, якi перебувають у власностi громадянина, що здiйснює таке вiдчуження 1 вiдсоток суми договору, але не менше одного неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян
б) за посвiдчення договорiв вiдчуження земельних дiлянок, якi перебувають у власностi громадянина, що здiйснює таке вiдчуження 1 вiдсоток суми договору, але не менше одного неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян
в) за посвiдчення договорiв купiвлi-продажу майна державних пiдприємств 0,1 вiдсотка вартостi майна, що викуповується
г) за посвiдчення договорiв вiдчуження транспортних засобiв, iнших самохiдних машин i механiзмiв:
дiтям, одному з подружжя, батькам 1 неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян
iншим особам 5 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян
д) за посвiдчення iнших договорiв, що пiдлягають оцiнцi 1 вiдсоток суми договору, але не менше 1 неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян
е) за посвiдчення установчих (засновницьких) договорiв, iнших установчих документiв юридичної особи, договорiв купiвлi-продажу та iнших договорiв, що встановлюють зобов'язання вiдчуження частки (частини частки) у статутному (складеному) капiталi юридичної особи, договорiв застави частки (частини частки) у статутному (складеному) капiталi юридичної особи, актiв приймання-передачi частки (частини частки) у статутному капiталi товариства, iнших правочинiв про передачу або перехiд частки (частини частки) у статутному (складеному) капiталi юридичної особи, iнших волевиявлень, пов'язаних iз змiною участi у статутному (складеному) капiталi юридичної особи, набуттям або припиненням такої участi (у тому числi заяв, дозволiв, вiдмов тощо iз змiною або без змiни розмiру статутного (складеного) капiталу), договорiв подiлу майна, договорiв поруки та iнших угод, що не пiдлягають оцiнцi 1 неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян
є) за посвiдчення заповiтiв 0,05 -"-
ж) за видачу свiдоцтва про право на спадщину 2 неоподатковуваних мiнiмуми доходiв громадян
з) за видачу подружжю свiдоцтва про право власностi на частку в спiльному майнi, нажитому за час шлюбу 0,03 неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян
и) за посвiдчення доручень на право користування i розпорядження майном, крiм транспортних засобiв, iнших самохiдних машин i механiзмiв, та здiйснення кредитних операцiй:
дiтям, одному з подружжя, батькам 0,03 -"-
iншим громадянам 0,1 -"-
i) за посвiдчення доручень на право користування i розпорядження транспортними засобами:
дiтям, одному з подружжя, батькам 0,1 -"-
iншим громадянам 0,3 -"-
ї) за посвiдчення загальних доручень на право користування майном, включаючи транспортнi засоби мито визначається за ставками, передбаченими вiдповiдно пiдпунктами "и" або "i" цього пункту
й) за посвiдчення iнших доручень 0,02 неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян
к) за вжиття заходiв до охорони спадкового майна 2 -"-
л) за вчинення морського протесту 0,3 -"-
м) за вчинення протестiв векселiв, пред'явлення чекiв до платежу i посвiдчення неоплати чекiв 0,3 -"-
н) за засвiдчення вiрностi перекладу документа з однiєї мови на iншу (за сторiнку) 0,3 -"-
о) за вчинення виконавчих написiв 1 вiдсоток суми, що стягується, або 1 вiдсоток вартостi майна, яке пiдлягає витребуванню, але не менше 3 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i не бiльше 100 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян
п) за засвiдчення вiрностi копiй документiв та витягiв з них (за сторiнку) 0,01 неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян
р) за засвiдчення справжностi кожного пiдпису на документах, у тому числi справжностi пiдпису перекладача (за кожний документ) 0,02 -"-
с) за передачу заяв громадян, державних установ, пiдприємств та органiзацiй, фермерських господарств, колективних сiльськогосподарських пiдприємств, кооперативних, громадських об'єднань iншим грома- дянам, державним установам, пiд- приємствам i органiзацiям, фермерським господарствам, колектив- ним сiльськогосподарським пiдприємствам, iншим кооперативним та громадським об'єднанням i вчинення iнших нотарiальних дiй, крiм зазначених у пiдпунктах "а" - "с" цього пункту 0,03 неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян
т) за видачу дублiкатiв нотарiально посвiдчених документiв 0,03 -" -
у) у) за нотарiальне посвiдчення договорiв:
застави, фiнансового лiзингу, оренди (суборенди) транспортних засобiв 0,01 вiдсотка предмета застави, фiнансового лiзингу, оренди (суборенди) транспортних засобiв, але не менше 5 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i не бiльше 50 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян
оренди (суборенди) об'єктiв нерухомостi 0,01 вiдсотка суми договору, але не менше 5 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i не бiльше 50 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян
оренди (суборенди) земельних дiлянок 0,01 вiдсотка вiд грошової оцiнки земельної дiлянки, яка встановлюється за методикою, затвердженою Кабiнетом Мiнiстрiв України.
У разi вiдсутностi грошової оцiнки земель - 1 вiдсоток суми договору, але не менше одного неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян
ф) за посвiдчення iпотечних договорiв, а також за посвiдчення договорiв вiдступлення права вимоги за iпотечними договорами 0,01 вiдсотка вартостi предмета iпотеки, зазначеної в iпотечному договорi
4. За нотарiальнi та iншi дiї, вчинюванi за межами нотарiальної контори, виконавчого комiтету сiльської, селищної, мiської Рад народних депутатiв за мiсцем надання послуги у розмiрi встановлених ставок за вiдповiднi дiї (крiм цього сплачуються фактичнi витрати, пов'язанi з виїздом для вчинення дiй)
5. За вчинення актiв цивiльного стану:
а) за реєстрацiю шлюбу 0,05 неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян
б) за реєстрацiю розiрвання шлюбу:
за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолiтнiх дiтей 0,5 -"-
абзац третiй пiдпункту "б" пункту 5 статтi 3 виключено
абзац четвертий пiдпункту "б" пункту 5 статтi 3 виключено
з особами, визнаними в уста- новленому порядку безвiсно вiдсутнiми або недiєздатними 0,03 неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян
в) за реєстрацiю змiни прiзвища, iменi та по батьковi (крiм змiни у разi реєстрацiї шлюбу) 0,3 -"-
г) за реєстрацiю повторної змiни прiзвища, iменi та по батьковi, не пов'язаної з реєстрацiєю шлюбу 3 -"-
д) за видачу свiдоцтва у зв'язку iз змiною, доповненням, виправленням i поновленням актових записiв цивiльного стану 0,02 -"-
е) за повторну видачу свiдоцтв про реєстрацiю актiв цивiльного стану 0,03 -"-
6. За вчинення iнших дiй:
а) за видачу паспорта громадянина України у разi обмiну замiсть втраченого чи пошкодженого 2 неоподатковуваних мiнiмуми доходiв громадян
б) пiдпункт "б" пункту 6 статтi 3 виключено
в) пiдпункт "в" пункту 6 статтi 3 виключено
г) за видачу посвiдчення особи без громадянства для виїзду за кордон або обмiн посвiдчення громадян 5 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян
д) за оформлення iноземним громадянам та особам без громадянства вiз для в'їзду в Україну, виїзду з України та транзитного проїзду через територiю України у розмiрах, що встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України
є) за видачу документiв громадянам України, iноземним громадянам i особам без громадянства про запрошення в Україну 0,3 -"-
ж) за видачу або обмiн посвiдки на проживання в Українi iноземцям та особам без громадянства:
на постiйне проживання 5 неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян
на тимчасове проживання 2 неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян
з) за продовження строку дiї вiзи для в'їзду в Україну, транзитного проїзду через її територiю (перебування в Українi iноземцiв та осiб без громадянства) 1 неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян
и) за видачу документiв громадянам України, якi проживають у прикордонних районах, на право перетинання державного кордону України у спрощеному порядку 0,5 -"-
i) за видачу iноземним громадянам i особам без громадянства посвiдки на проживання замiсть загубленої у розмiрах, передбачених за видачу вiдповiдних первинних документiв
ї) за подання заяв про прийняття у громадянство України 0,5 неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян
й) за подання заяв про вихiд з громадянства України 6 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян
к) за видачу замiсть загублених паспортiв або документiв, якi їх замiнюють, на право виїзду за кордон або документiв про запрошення в Україну у розмiрах, передбачених за видачу вiдповiдних первинних документiв
л) за дострокове (до десяти робочих днiв) оформлення документiв, передбачених пiдпунктом "є" цього пункту, за заявами громадян ставки державного мита за вчинення вiдповiдних дiй збiльшуються на 100 вiдсоткiв
м) пiдпункт "м" пункту 6 статтi 3 виключено
н) за видачу громадянам України паспортiв для виїзду за кордон, документiв, якi їх замiнюють, а також за обмiн цих документiв учасникам громадянської i Великої Вiтчизняної воєн, iнших бойових операцiй щодо захисту СРСР i Української РСР з числа вiйськово- службовцiв, якi проходили службу у вiйськових частинах, штабах i установах, що входили до складу дiючої армiї, та колишнiм партизанам ставки державного мита за вiдповiднi дiї знижуються на 50 вiдсоткiв
о) за консульськi дiї, якi провадяться за кордоном i на територiї України за тарифами консульських зборiв України
п) за операцiї з фiнансовими iнструментами:
за реєстрацiю випуску цiнних паперiв - 0,1 вiдсотка номiнальної вартостi випуску цiнних паперiв, але не бiльше п'ятдесятикратного розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб, встановленого на 1 сiчня поточного року
за реєстрацiю деривативiв, специфiкацiї деривативних контрактiв 50 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян
за видачу приватизацiйних паперiв 0,2 вiдсотка номiнального значення приватизацiйних паперiв
за придбання вексельних бланкiв 0,1 неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян за кожний бланк
р) за операцiї, якi здiйснюються на товарних бiржах з продажу житлових будинкiв, квартир, кiмнат, дач, садових будинкiв, гаражiв, а також iнших об'єктiв нерухомого майна, якi перебувають у власностi громадянина-продавця, крiм операцiй з примусового вiдчуження такого майна у випадках, передбачених законами України 1 вiдсоток фактичної вартостi укладеної угоди, але не менше одного неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян за кожну укладену угоду
с) за проведення прилюдних торгiв (аукцiонiв, тендерiв) об'єктами нерухомого майна, якi перебувають у власностi громадянина-продавця, крiм операцiй з примусового вiдчуження такого майна у випадках, передбачених законами України 1 вiдсоток фактичної вартостi реалiзованих об'єктiв нерухомого майна, але не менше одного неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян за кожний реалiзований об'єкт
т) за видачу щорiчної контрольної картки облiку добутої дичини i порушень правил полювання, квиткiв рибалок 0,1 неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян
у) за видачу охоронних документiв (патентiв i свiдоцтв) на об'єкти iнтелектуальної власностi:
за реєстрацiю винаходу (корисної моделi):
для фiзичних (юридичних) осiб, що постiйно проживають (знаходяться) в Українi, 1 неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян;
для фiзичних (iноземних юридичних) осiб, що вiдповiдно постiйно проживають (знаходяться) за межам України, 100 доларiв США;
за видачу свiдоцтва на торговельну марку:
для фiзичних (юридичних) осiб, що постiйно проживають (знаходяться) в Українi, 5 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;
для фiзичних (iноземних юридичних) осiб, що постiйно проживають (знаходяться) за межами України, 200 доларiв США;
за реєстрацiю компонування напiвпровiдникового виробу:
для фiзичних (юридичних) осiб, що постiйно проживають (знаходяться) в Українi, 1 неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян;
для фiзичних (iноземних юридичних) осiб, що постiйно проживають (знаходяться) за межами України, 100 доларiв США;
за реєстрацiю географiчного зазначення:
для фiзичних (юридичних) осiб, що постiйно проживають (знаходяться) в Українi, 5 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;
для фiзичних (iноземних юридичних) осiб, що постiйно проживають (знаходяться) за межами України, 200 доларiв США;
за реєстрацiю права на сорт 1,0 неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян;
за видачу примусової лiцензiї на право використання сорту 3,0 неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян
за реєстрацiю промислових зразкiв:
для фiзичних (юридичних) осiб, якi постiйно проживають (знаходяться) в Українi 3,0 неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян
для фiзичних (iноземних юридичних) осiб, що вiдповiдно постiйно проживають (знаходяться) за межами України один неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян;
ф) пiдпункт "ф" пункту 6 статтi 3 виключено 100 доларiв США
х) пiдпункт "х" пункту 6 статтi 3 виключено
 
(стаття 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 25.02.94р. N 4042-XII, вiд 25.02.94р. N 4047-XII, вiд 28.02.95р. N 75/95-ВР, у редакцiї Закону України вiд 11.07.95р. N 297/95-ВР, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 12.11.96р. N 483/96-ВР, вiд 13.11.96р. N 490/96-ВР, вiд 23.03.99р. N 539-XIV, вiд 08.09.99р. N 1019-XIV, вiд 18.11.99р. N 1244-XIV, вiд 20.04.2000р. N 1657-III, вiд 08.06.2000р. N 1804-III, вiд 15.11.2001р. N 2785-III, вiд 17.01.2002р. N 2986-III, вiд 07.03.2002р. N 3096-III, вiд 16.01.2003р. N 456-IV, вiд 03.04.2003р. N 676-IV, вiд 19.06.2003р. N 980-IV, вiд 11.07.2003р. N 1122-IV, вiд 18.11.2003р. N 1255-IV, вiд 18.03.2004р. N 1622-IV, вiд 03.03.2005р. N 2454-IV, вiд 25.03.2005р. N 2505-IV, вiд 22.12.2005р. N 3273-IV, вiд 17.01.2006р. N 3352-IV, вiд 23.02.2006р. N 3480-IV, вiд 22.03.2007р. N 811-V, вiд 05.03.2009р. N 1110-VI, вiд 19.03.2009р. N 1161-VI, вiд 01.07.2010р. N 2398-VI, вiд 05.04.2011р. N 3181-VI, вiд 07.07.2011р. N 3610-VI, вiд 08.07.2011р. N 3674-VI, вiд 02.10.2012р. N 5413-VI, вiд 20.11.2012р. N 5492-VI, вiд 20.11.2012р. N 5508-VI, вiд 26.11.2015р. N 834-VIII, вiд 10.12.2015р. N 888-VIII, вiд 14.07.2016р. N 1474-VIII, вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII, вiд 06.02.2018р. N 2275-VIII, вiд 19.09.2019р. N 111-IX, вiд 20.09.2019р. N 123-IX, вiд 19.06.2020р. N 738-IX, вiд 21.07.2020р. N 815-IX, вiд 21.07.2020р. N 816-IX, вiд 04.02.2021р. N 1201-IX)

     Стаття 4. Пiльги щодо сплати державного мита

     Вiд сплати державного мита звiльняються:

     1) пункт 1 частини першої статтi 4 виключено

(пункт 1 частини першої статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.03.2005р. N 2454-IV, виключено згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3674-VI)

     2) пункт 2 частини першої статтi 4 виключено

(пункт 2 частини першої статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.11.2001р. N 2785-III, виключено згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3674-VI)

     3) пункт 3 частини першої статтi 4 виключено

(пункт 3 частини першої статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.03.2002р. N 3096-III, виключено згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3674-VI)

     4) пункт 4 частини першої статтi 4 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3674-VI)

     5) пункт 5 частини першої статтi 4 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3674-VI)

     6) пункт 6 частини першої статтi 4 виключено

(Пункт 6 статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно з Декретом N 43-93 вiд 30.04.93, виключено згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3674-VI)

     7) пункт 7 частини першої статтi 4 виключено

(пункт 7 частини першої статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2010р. N 2821-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3674-VI)

     8) пункт 8 частини першої статтi 4 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3674-VI)

     9) пункт 9 частини першої статтi 4 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3674-VI)

     91) пункт 91 частини першої статтi 4 виключено

(частину першу статтi 4 доповнено пунктом 91 згiдно iз Законом України вiд 25.06.2009р. N 1568-VI, пункт 91 частини першої статтi 4 виключено згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3674-VI)

     10) пункт 10 частини першої статтi 4 виключено

(Пункт 10 статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 107/94-вр вiд 15.07.94, виключено згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3674-VI)

     11) пункт 11 частини першої статтi 4 виключено

(пункт 11 статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV, виключено згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3674-VI)

     12) пункт 12 частини першої статтi 4 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3674-VI)

     13) громадяни - за реєстрацiю народження фiзичної особи та її походження, смертi, за видачу їм свiдоцтв у разi внесення змiн до актових записiв про народження у разi визнання батькiвства (материнства), усиновлення, а також у зв'язку з помилками, допущеними пiд час реєстрацiї актiв цивiльного стану органами державної реєстрацiї актiв цивiльного стану;

(пункт 13 частини першої статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 01.07.2010р. N 2398-VI)

     14) громадяни - за посвiдчення їхнiх заповiтiв i договорiв дарування майна на користь держави, а також на користь державних пiдприємств, установ i органiзацiй;

     15) фiнансовi органи та податковi органи - за видачу їм свiдоцтв i дублiкатiв свiдоцтв про право держави на спадщину та документiв, необхiдних для одержання цих свiдоцтв, за вчинення державними нотарiальними конторами виконавчих написiв про стягнення податкiв, платежiв, зборiв i недоїмок;

(пункт 15 частини першої статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     абзац другий пункту 15 частини першої статтi 4 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3674-VI)

     абзац третiй пункту 15 частини першої статтi 4 виключено

(Пункт 15 статтi 4 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом N 68/94-вр вiд 30.06.94, абзац третiй пункту 15 частини першої статтi 4 виключено згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3674-VI)

     16) громадяни - за видачу їм свiдоцтв про право на спадщину:

     на майно осiб, якi загинули при захистi СРСР i України, у зв'язку з виконанням iнших державних чи громадських обов'язкiв або з виконанням обов'язку громадянина щодо врятування життя людей, охорони громадського порядку та боротьби iз злочиннiстю, охорони власностi громадян або колективної чи державної власностi, а також осiб, якi загинули або померли внаслiдок захворювання, пов'язаного з Чорнобильською катастрофою;

     на майно осiб, реабiлiтованих у встановленому порядку;

     на жилий будинок, пай у житлово-будiвельному кооперативi, квартиру, що належала спадкодавцевi на правi приватної власностi, якщо вони проживали в цьому будинку, квартирi протягом шести мiсяцiв з дня смертi спадкодавця;

     на жилi будинки в сiльськiй мiсцевостi за умови, що цi громадяни постiйно проживатимуть у цих будинках i працюватимуть у сiльськiй мiсцевостi;

     на вклади в установах Ощадбанку та в iнших кредитних установах, на страховi суми за договорами особистого й майнового страхування, облiгацiї державних позик та iншi цiннi папери, суми заробiтної плати, авторське право, суми авторського гонорару i винагород за вiдкриття, винахiд, винаходи, кориснi моделi, промисловi зразки, топографiї iнтегральних мiкросхем, сорти рослин та рацiоналiзаторськi пропозицiї;

(Абзац шостий пункту 16 частини першої статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 2785-III вiд 15.11.2001)

     на майно осiб селянського (фермерського) господарства, якщо вони є членами цього господарства;

     17) неповнолiтнi i вiйськовослужбовцi - за видачу їм вперше паспорта громадянина України та неповнолiтнi - за видачу їм свiдоцтва про право на спадщину, батьки новонароджених дiтей - при отриманнi на дитину паспорта громадянина України;

(Пункт 17 статтi 4 в редакцiї Закону N 490/96-вр вiд 13.11.96, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.11.2012р. N 5492-VI)

     18) громадяни, вiднесенi до категорiй 1 i 2 постраждалих внаслiдок Чорнобильської катастрофи;

(абзац перший пункту 18 частини першої статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 10.07.96р. N 303/96-ВР)

     громадяни, вiднесенi до категорiї 3 постраждалих внаслiдок Чорнобильської катастрофи, - якi постiйно проживають до вiдселення чи самостiйного переселення або постiйно працюють на територiї зон вiдчуження, безумовного (обов'язкового) i гарантованого добровiльного вiдселення, за умови, що вони за станом на 1 сiчня 1993 року прожили або вiдпрацювали у зонi безумовного (обов'язкового) вiдселення не менше двох рокiв, а у зонi гарантованого добровiльного вiдселення - не менше трьох рокiв;

(абзац другий пункту 18 частини першої статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 10.07.96р. N 303/96-ВР)

     громадяни, вiднесенi до категорiї 4 потерпiлих внаслiдок Чорнобильської катастрофи, якi постiйно працюють i проживають або постiйно проживають на територiї зони посиленого радiоекологiчного контролю, за умови, що за станом на 1 сiчня 1993 року вони прожили або вiдпрацювали в цiй зонi не менше чотирьох рокiв;

     особи з iнвалiднiстю внаслiдок Другої свiтової вiйни та сiм'ї воїнiв (партизанiв), якi загинули чи пропали безвiсти, i прирiвнянi до них у встановленому порядку особи;

(абзац четвертий пункту 18 частини першої статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2018р. N 2581-VIII)

     особи з iнвалiднiстю I та II групи;

(абзац п'ятий пункту 18 частини першої статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2018р. N 2581-VIII)

     19) мiсцевi державнi адмiнiстрацiї, виконкоми мiсцевих Рад народних депутатiв, пiдприємства, установи, органiзацiї, колективнi сiльськогосподарськi пiдприємства, що придбавають жилi будинки з надвiрними будiвлями (крiм м. Києва та курортних мiсцевостей), квартири для громадян, якi виявили бажання виїхати з територiї, що зазнала радiоактивного забруднення внаслiдок Чорнобильської катастрофи, а також громадяни, якi виявили бажання виїхати з територiї, що зазнала радiоактивного забруднення внаслiдок Чорнобильської катастрофи, та власники цих будинкiв i квартир;

     20) громадяни України - за видачу дипломатичних i службових паспортiв України та посвiдчень особи моряка;

(Пункт 20 статтi 4 в редакцiї Закону N 4047-XII вiд 25.02.94)

     21) громадяни України та особи, якi їх супроводжують, - за видачу їм документа на право виїзду за кордон для лiкування у зв'язку iз захворюванням, пов'язаним з Чорнобильською катастрофою, а дiтям, якi потерпiли вiд Чорнобильської катастрофи, також на оздоровлення;

(Пункт 21 статтi 4 в редакцiї Закону N 4047-XII вiд 25.02.94, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 303/96-вр вiд 10.07.96)

     22) громадяни України - за видачу їм документiв на право виїзду за кордон, якщо виїзд пов'язаний iз смертю або вiдвiдинами могил близьких родичiв, а також за видачу документiв про запрошення в Україну осiб у зв'язку iз смертю або тяжкою хворобою близьких родичiв;

     23) iноземцi, яким Україна надала право притулку, та особи, прирiвнянi до них, члени їхнiх сiмей та їхнi дiти - за видачу їм документiв на виїзд за кордон;

     24) громадяни України та iноземнi громадяни - за видачу документiв для в'їзду в Україну та виїзду з України, якщо на умовах взаємностi передбачено звiльнення вiд сплати державного мита вiдповiдними мiжнародними угодами, укладеними мiж Україною та iншими державами, а також громадяни iнших держав, якi виконують функцiї почесних консулiв України;

     25) особи, якi не досягли 16-рiчного вiку, - за видачу їм документа на виїзд за кордон;

(Пункт 25 статтi 4 в редакцiї Закону N 4047-XII вiд 25.02.94)
(Пункт 26 статтi 4 виключено на пiдставi Закону N 456-IV вiд 16.01.2003 - набуває чинностi 01.01.2003 року)

     27) пункт 27 частини першої статтi 4 виключено

(пункт 27 частини першої статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.11.93р. N 3629-XII, виключено згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3674-VI)

     28) всеукраїнськi та мiжнароднi об'єднання громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, що мають мiсцевi осередки у бiльшостi областей України, Українська Спiлка ветеранiв Афганiстану (воїнiв-iнтернацiоналiстiв), громадськi органiзацiї осiб з iнвалiднiстю, їхнi пiдприємства та установи, республiканське добровiльне громадське об'єднання "Органiзацiя солдатських матерiв України" - за вчинення всiх нотарiальних дiй;

(пункт 28 частини першої статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 10.07.96р. N 303/96-ВР, вiд 08.07.2011р. N 3674-VI, вiд 02.10.2018р. N 2581-VIII)

     29) Нацiональний банк України та його установи, за винятком госпрозрахункових;

     30) Пункт 30 частини першої статтi 4 виключено

(пункт 30 частини першої статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.03.2002р. N 3096-III, виключено згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3674-VI)

     31) Пункт 31 частини першої статтi 4 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3674-VI)
(Пункт 32 частини першої статтi 4 виключено на пiдставi Закону N 2785-III вiд 15.11.2001)

     33) Пункт 33 частини першої статтi 4 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3674-VI)

     34) Пенсiйний фонд України, його пiдприємства, установи й органiзацiї; Фонд України соцiального захисту iнвалiдiв i його вiддiлення; органи Фонду загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття, Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України та Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi;

(пункт 34 частини першої статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.01.2003р. N 429-IV)

     35) державнi органи приватизацiї - за вчинення нотарiусами виконавчих написiв про стягнення заборгованостi з орендної плати, а також за проведення аукцiонiв, за операцiї з цiнними паперами;

(частину першу статтi 4 доповнено пунктом 35 згiдно iз Декретом Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.04.93р. N 43-93, пункт 35 частини першої статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 03.04.2003р. N 664-IV, вiд 08.07.2011р. N 3674-VI)

     36) Пункт 36 частини першої статтi 4 виключено

(Статтю 4 доповнено пунктом 36 згiдно iз Законом N 82/95-вр вiд 02.03.95, в редакцiї Закону N 1662-III вiд 20.04.2000, виключено згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3674-VI)

     37) пункт 37 частини першої статтi 4 виключено

(Частину першу статтi 4 доповнено пунктом 37 згiдно iз Законом N 53/96-вр вiд 20.02.96, виключено згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3674-VI)

     38) пункт 38 частини першої статтi 4 виключено

(Статтю 4 доповнено пунктом 38 згiдно iз Законом N 589/96-вр вiд 12.12.96, виключено згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3674-VI)

     39) Пункт 39 частини першої статтi 4 виключено

(Статтю 4 доповнено пунктом 39 згiдно iз Законом N 621/96-вр вiд 19.12.96, виключено згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3674-VI)

     40) Пункт 40 частини першої статтi 4 виключено

(частину першу статтi 4 доповнено пунктом 40 згiдно iз Законом України вiд 05.03.97р. N 131/97-ВР, пункт 40 частини першої статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 12.05.2004р. N 1713-IV, виключено згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3674-VI)

     41) пункт 41 частини першої статтi 4 виключено

(Статтю 4 доповнено пунктом 41 згiдно iз Законом N 1489-III вiд 22.02.2000, виключено згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3674-VI)

     42) Пункт 42 частини першої статтi 4 виключено

(частину першу статтi 4 доповнено пунктом 42 згiдно iз Законом України вiд 21.09.2000р. N 1988-III, пункт 42 частини першої статтi 4 у редакцiї Законiв України вiд 16.05.2007р. N 1026-V, вiд 17.02.2011р. N 3038-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3674-VI)

     43) пункт 43 частини першої статтi 4 виключено

(Статтю 4 доповнено пунктом 43 згiдно iз Законом N 2056-III вiд 19.10.2000, виключено згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3674-VI)

     44) Пункт 44 частини першої статтi 4 виключено

(Статтю 4 доповнено пунктом 44 згiдно iз Законом N 2368-III вiд 05.04.2001, виключено згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3674-VI)

     45) громадяни, власники земельних часток (паїв), яким видiлили в натурi (на мiсцевостi) земельнi дiлянки, за посвiдчення договорiв мiни земельних дiлянок;

(частину першу статтi 4 доповнено пунктом 45 згiдно iз Законом України вiд 05.06.2003р. N 899-IV)

     46) пункт 46 частини першої статтi 4 виключено

(частину першу статтi 4 доповнено пунктом 46 згiдно iз Законом України вiд 11.07.2003р. N 1121-IV, пункт 46 частини першої статтi 4 виключено згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3674-VI)

     47) пункт 47 частини першої статтi 4 виключено

(частину першу статтi 4 доповнено пунктом 47 згiдно iз Законом України вiд 03.11.2006р. N 328-V, пункт 47 частини першої статтi 4 виключено згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3674-VI)

     48) пункт 48 частини першої статтi 4 виключено

(частину першу статтi 4 доповнено пунктом 48 згiдно iз Законом України вiд 17.11.2009р. N 1559-VI, пункт 48 частини першої статтi 4 виключено згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3674-VI)

     49) пункт 49 частини першої статтi 4 виключено

(частину першу статтi 4 доповнено пунктом 49 згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4452-VI, пункт 49 частини першої статтi 4 виключено згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5411-VI)

     50) пункт 50 частини першої статтi 4 виключено

(частину першу статтi 4 доповнено пунктом 50 згiдно iз Законом України вiд 04.07.2012р. N 5037-VI, пункт 50 частини першої статтi 4 виключено згiдно iз Законом України вiд 26.11.2015р. N 834-VIII)

     51) пункт 51 частини першої статтi 4 виключено

(частину першу статтi 4 доповнено пунктом 51 згiдно iз Законом України вiд 04.07.2012р. N 5037-VI, пункт 51 частини першої статтi 4 виключено згiдно iз Законом України вiд 26.11.2015р. N 834-VIII)

     52) громадяни - за отримання паспорта громадянина України вперше;

(частину першу статтi 4 доповнено пунктом 52 згiдно iз Законом України вiд 20.11.2012р. N 5492-VI)

     53) Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб;

(частину першу статтi 4 доповнено пунктом 53 згiдно iз Законом України вiд 04.07.2014р. N 1586-VII, пункт 53 частини першої статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.07.2015р. N 629-VIII)

     54) приймаючий банк - при отриманнi активiв i зобов'язань за внесення змiн до державних реєстрiв, послуги, що надаються державними органами у зв'язку з таким отриманням;

(частину першу статтi 4 доповнено пунктом 54 згiдно iз Законом України вiд 04.07.2014р. N 1586-VII)

     55) перехiдний банк - при отриманнi активiв i зобов'язань за внесення змiн до державних реєстрiв, послуги, що надаються державними органами у зв'язку з таким отриманням.

(частину першу статтi 4 доповнено пунктом 55 згiдно iз Законом України вiд 04.07.2014р. N 1586-VII)

     Змiни пiльг, передбачених цим Декретом щодо сплати державного мита, встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 5. Повноваження мiсцевих Рад народних депутатiв i центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, iз надання пiльг щодо сплати державного мита

(назва статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Мiсцевi Ради народних депутатiв мають право встановлювати додатковi пiльги для окремих платникiв щодо сплати державного мита, яке зараховується до мiсцевих бюджетiв, а центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, - щодо державного мита, яке зараховується до державного бюджету України.

(стаття 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Стаття 6. Зарахування державного мита до бюджету

     Державне мито сплачується за мiсцем розгляду та оформлення документiв i зараховується до бюджету мiсцевого самоврядування, крiм державного мита, що справляється за дiї, передбаченi пiдпунктами "б" - "е", "и", "к", "л" та "н" пункту 6 статтi 3, в частинi, що стосується загальногромадянських закордонних паспортiв, яке зараховується до Державного бюджету України.

(частина перша статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 05.04.2011р. N 3181-VI, вiд 08.07.2011р. N 3674-VI, вiд 20.11.2012р. N 5508-VI, вiд 26.11.2015р. N 834-VIII, вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     Частину другу статтi 6 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3674-VI)
(стаття 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 28.02.95р. N 75/95-ВР, вiд 12.11.96р. N 483/96-ВР, вiд 15.11.2001р. N 2785-III, вiд 07.03.2002р. N 3096-III, вiд 27.11.2003р. N 1344-IV, вiд 18.03.2004р. N 1622-IV, у редакцiї Закону України вiд 05.02.2004р. N 1448-IV)

     Стаття 7. Порядок сплати державного мита

     Державне мито сплачується готiвкою, митними марками i шляхом перерахувань з рахунку платника в кредитнiй установi.

     За дiї та операцiї в iноземнiй валютi державне мито сплачується в iноземнiй валютi. У разi коли розмiр ставок державного мита передбачено в частинах неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян, державне мито сплачується в iноземнiй валютi з урахуванням курсу грошової одиницi Нацiонального банку України, крiм випадкiв, передбачених у частинi третiй цiєї статтi.

(частина друга статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 11.07.95р. N 297/95-ВР, вiд 08.07.2011р. N 3674-VI)

     Фiзичнi особи та iноземнi юридичнi особи, що вiдповiдно постiйно проживають або знаходяться за межами України, сплачують вказане в пiдпунктi "у" пункту 6 статтi 3 мито у доларах США, або в iншiй валютi та розмiрах, якщо це передбачено угодами з Україною.

(частина третя статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 11.07.95р. N 297/95-ВР, вiд 15.11.2001р. N 2785-III)

     Порядок сплати державного мита встановлюється центральним орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

(частина четверта статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Стаття 8. Повернення державного мита

     Сплачене державне мито пiдлягає поверненню частково або повнiстю у випадках:

     1) внесення мита в бiльшому розмiрi, нiж передбачено чинним законодавством;

     2) вiдмови державних нотарiальних контор або виконавчих комiтетiв мiських, селищних i сiльських Рад народних депутатiв у вчиненнi нотарiальних дiй;

(пункт 2 частини першої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3674-VI)

     3) пункт 3 частини першої статтi 8 виключено

(пункт 3 частини першої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 07.03.2002р. N 3096-III, вiд 23.06.2005р. N 2705-IV, виключено згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3674-VI)

     4) пункт 4 частини першої статтi 8 виключено

пункт 4 частини першої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.06.2005р. N 2705-IV, виключено згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3674-VI)

     5) пункт 5 частини першої статтi 8 виключено

(статтю 8 доповнено пунктом 5 згiдно iз Законом України вiд 12.11.96р. N 483/96-ВР, у зв'язку з цим пункт 5 вважати пунктом 6, пункт 5 частини першої статтi 8 виключено згiдно iз Законом України вiд 05.04.2011р. N 3181-VI)

     6) в iнших випадках, передбачених законодавством України.

     Повернення державного мита провадиться за умови, якщо заяву подано до вiдповiдної установи, що справляє мито, протягом року з дня зарахування його до бюджету.

     Частину третю статтi 8 виключено

(Статтю 8 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом N 483/96-вр вiд 12.11.96, частину третю статтi 8 виключено згiдно iз Законом України вiд 05.04.2011р. N 3181-VI)

     Стаття 9. Вiдповiдальнiсть за правильнiсть справляння державного мита

     Платники державного мита несуть вiдповiдальнiсть за правильнiсть його стягнення, а також за своєчаснiсть i повноту зарахування до бюджету, передбачену законодавством.

     За несвоєчасне або неповне зарахування державного мита до бюджету справляються пеня та штрафи вiдповiдно до закону.

(Стаття 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 297/95-вр вiд 11.07.95; в редакцiї Закону N 2181-III вiд 21.12.2000)

     Стаття 10. Органи, що здiйснюють контроль за справлянням державного мита

     Податковi органи проводять ревiзiї та перевiрки правильностi справляння державного мита, а також своєчасностi й повноти внесення його до бюджету в усiх установах, що його справляють.

(стаття 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Стаття 11. Заключнi положення

     1. Зупиняється дiя Закону України "Про державне мито" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 12, ст. 170).

     2. Державне мито, яке згiдно iз статтею 3 цього Декрету справляється за ставками у розмiрах частин неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян, вираховується виходячи з розмiру зазначеного неоподатковуваного мiнiмуму, що дiє на день сплати мита.

(Пункт 2 статтi 11 в редакцiї Закону N 297/95-вр вiд 11.07.95)

     3. Цей Декрет набуває чинностi з дня його опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України Л. КУЧМА
Мiнiстр Кабiнету Мiнiстрiв України А. ЛОБОВ

м.Київ
21 сiчня 1993 року
N 7-93

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.