ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо документiв, що пiдтверджують громадянство України, посвiдчують особу чи її спецiальний статус, спрямованих на лiбералiзацiю Європейським Союзом вiзового режиму для України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Законi України "Про порядок виїзду з України i в'їзду в Україну громадян України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 18, ст. 101 iз наступними змiнами):

     1) статтi 2 i 4 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 2. Документи, що дають право громадянину України на виїзд з України i в'їзд в Україну

     Документами, що дають право громадянину України на виїзд з України i в'їзд в Україну, є:

     паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

     дипломатичний паспорт України;

     службовий паспорт України;

     посвiдчення особи моряка;

     посвiдчення члена екiпажу;

     посвiдчення особи на повернення в Україну (дає право на в'їзд в Україну).

     У передбачених мiжнародними договорами України випадках замiсть документiв, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, для виїзду з України i в'їзду в Україну можуть використовуватися iншi документи";

     "Стаття 4. Порядок оформлення документiв для постiйного проживання громадян України за кордоном

     Оформлення документiв для виїзду громадян України за кордон на постiйне проживання здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферах мiграцiї (iммiграцiї та емiграцiї), у тому числi протидiї нелегальнiй (незаконнiй) мiграцiї, громадянства, реєстрацiї фiзичних осiб, бiженцiв та iнших визначених законодавством категорiй мiгрантiв.

     Оформлення документiв для залишення на постiйне проживання за кордоном громадян України, якi виїхали за кордон тимчасово, здiйснюється закордонними дипломатичними установами України.

     Провадження за заявами про оформлення документiв для виїзду громадян України за кордон на постiйне проживання здiйснюється в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах мiграцiї (iммiграцiї та емiграцiї), у тому числi протидiї нелегальнiй (незаконнiй) мiграцiї, громадянства, реєстрацiї фiзичних осiб, бiженцiв та iнших визначених законодавством категорiй мiгрантiв.

     Провадження за заявами про оформлення документiв для залишення на постiйне проживання за кордоном громадян України, якi виїхали за кордон тимчасово, здiйснюється в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi зовнiшнiх зносин";

     2) статтю 5 виключити;

     3) у статтi 6:

     назву та абзац перший частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 6. Пiдстави для тимчасового обмеження права громадян України на виїзд з України

     Право громадянина України на виїзд з України може бути тимчасово обмежено у випадках, коли";

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "Тимчасове обмеження права громадянина України на виїзд з України у випадках, передбачених частиною першою цiєї статтi, запроваджується в порядку, передбаченому законодавством. У разi запровадження такого обмеження орган, що його запровадив, в одноденний строк повiдомляє про це громадянина України, стосовно якого запроваджено обмеження, та центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони державного кордону";

     частини четверту i п'яту виключити;

     4) статтю 7 виключити;

     5) статтю 8 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 8. Порядок оскарження рiшень, дiй чи бездiяльностi з питань виїзду з України i в'їзду в Україну громадян України

     Рiшення, дiї чи бездiяльнiсть органiв державної влади, посадових i службових осiб з питань виїзду з України i в'їзду в Україну громадян України можуть бути оскарженi у встановленому законом порядку".

     2. У Законi України "Про державну реєстрацiю актiв цивiльного стану" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 38, ст. 509; 2013 р., N 51, ст. 716):

     1) у статтi 14:

     перше речення частини дев'ятої доповнити словами "чи документа, що посвiдчує особу без громадянства";

     частину десяту виключити;

     доповнити частиною одинадцятою такого змiсту:

     "11. Свiдоцтво про державну реєстрацiю шлюбу видається кожному iз подружжя";

     2) частину восьму статтi 15 виключити.

     3. У Законi України "Про Єдиний державний демографiчний реєстр та документи, що пiдтверджують громадянство України, посвiдчують особу чи її спецiальний статус" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 51, ст. 716 iз наступними змiнами):

     1) у частинi першiй статтi 1 слова "переоформленням, продовженням строку дiї" виключити;

     2) частину першу статтi 2 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Уповноваженими суб'єктами згiдно з цим Законом є:

     1) розпорядник Реєстру - центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферах мiграцiї (iммiграцiї та емiграцiї), у тому числi протидiї нелегальнiй (незаконнiй) мiграцiї, громадянства, реєстрацiї фiзичних осiб, бiженцiв та iнших визначених законодавством категорiй мiгрантiв;

     2) Мiнiстерство закордонних справ України, закордоннi дипломатичнi установи України (далi - ЗДУ);

     3) органи виконавчої влади, iншi державнi органи, органи мiсцевого самоврядування, органи влади Автономної Республiки Крим;

     4) центри надання адмiнiстративних послуг, державне пiдприємство, що належить до сфери управлiння розпорядника Реєстру;

     5) державне пiдприємство, що належить до сфери управлiння центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферах морського i рiчкового транспорту, до складу якого входить капiтан морського порту, або центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi безпеки на морському i рiчковому транспортi, до складу якого входить капiтан морського порту;

     6) уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї;

     7) установи, що належать до сфери управлiння розпорядника Реєстру;

     8) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах мiграцiї (iммiграцiї та емiграцiї), у тому числi протидiї нелегальнiй (незаконнiй) мiграцiї, громадянства, реєстрацiї фiзичних осiб, бiженцiв та iнших визначених законодавством категорiй мiгрантiв";

     3) у статтi 3:

     у частинi першiй:

     пункт 1 викласти в такiй редакцiї:

     "1) безконтактний електронний носiй - iмплантована у бланк документа безконтактна iнтегральна схема для внесення персональних даних, параметрiв, у тому числi бiометричних, що дає змогу здiйснювати комплекс заходiв, пов'язаних з верифiкацiєю особи, та може використовуватися як засiб електронного цифрового пiдпису у випадках, передбачених законом";

     у пунктi 4 слова "особи без громадянства, якi мають право на постiйне проживання в Українi" замiнити словами "iноземцi, особи без громадянства, якi мають право на постiйне або тимчасове проживання в Українi";

     пункти 5 i 6 викласти в такiй редакцiї:

     "5) iдентифiкувати - здiйснювати комплекс заходiв, що дає змогу виконувати пошук за принципом "один до багатьох", зiставляючи данi (параметри) особи, у тому числi бiометричнi, з iнформацiєю Реєстру;

     6) iдентифiкацiя особи - встановлення особи шляхом порiвняння наданих даних (параметрiв), у тому числi бiометричних, з наявною iнформацiєю про особу в реєстрах, картотеках, базах даних тощо";

     доповнити пунктами 10 i 11 такого змiсту:

     "10) верифiкацiя - порiвняння даних (параметрiв), у тому числi бiометричних, для встановлення тотожностi особи документам або iнформацiї з Реєстру для пiдтвердження їх iдентичностi;

     11) шаблон - математична модель зображення вiдцифрованих вiдбиткiв пальцiв рук особи, яка унеможливлює зворотне вiдтворення отриманих вiдцифрованих вiдбиткiв пальцiв рук особи, що зберiгається в Реєстрi з метою використання у нацiональнiй системi бiометричної верифiкацiї та iдентифiкацiї";

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Термiни "батьки", "усиновлювачi", "опiкуни", "пiклувальники", "iншi представники" у цьому Законi вживаються у значеннi, наведеному в Сiмейному та Цивiльному кодексах України, термiни "третя особа", "обробка персональних даних", "знеособлення персональних даних", "персональнi данi", "iнформацiя", "безпека iнформацiї", "iнформацiя з обмеженим доступом", "електронний цифровий пiдпис", "засiб електронного цифрового пiдпису", "послуги електронного цифрового пiдпису" - у значеннi, наведеному в законах України "Про захист персональних даних", "Про iнформацiю", "Про захист iнформацiї в iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах", "Про електронний цифровий пiдпис", термiни "суб'єкт авiацiйної дiяльностi", "експлуатант", "екiпаж повiтряного судна", "командир повiтряного судна" - у значеннi, наведеному в Повiтряному кодексi України";

     4) у статтi 4:

     частину першу доповнити абзацами другим i третiм такого змiсту:

     "Реєстр та майновi права iнтелектуальної власностi на створенi на замовлення уповноважених суб'єктiв для функцiонування Реєстру об'єкти iнтелектуальної власностi належать державi. Вiдчуження, передача чи iнше використання, нiж визначено цим Законом, Реєстру, його структурних складових та майнових прав iнтелектуальної власностi забороняються.

     Єдиний державний демографiчний реєстр ведеться з метою iдентифiкацiї особи для оформлення, видачi, обмiну, пересилання, вилучення, повернення державi, визнання недiйсними та знищення передбачених цим Законом документiв. Єдиний державний демографiчний реєстр у межах, визначених законодавством про свободу пересування та вiльний вибiр мiсця проживання, використовується також для облiку iнформацiї про реєстрацiю мiсця проживання чи мiсця перебування";

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. Порядок ведення Реєстру та взаємодiї мiж уповноваженими суб'єктами встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. Порядок здiйснення iдентифiкацiї та верифiкацiї встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     5) статтю 6 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 6. Основнi принципи функцiонування Єдиного державного демографiчного реєстру

     1. Функцiонування Реєстру забезпечується розпорядником Реєстру.

     2. Розпорядник Реєстру:

     1) органiзовує i контролює надання доступу до iнформацiї Реєстру;

     2) контролює роботу iз збереження та захисту iнформацiї Реєстру вiд випадкової втрати або знищення, незаконної обробки, зокрема незаконного знищення чи несанкцiонованого доступу, у тому числi третiх осiб;

     3) координує роботу iз внесення до Реєстру iнформацiї;

     4) здiйснює накопичення, актуалiзацiю, перевiрку iнформацiї;

     5) надає iнформацiю про функцiонування Реєстру;

     6) надає вiдповiдi на запити уповноважених суб'єктiв з дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних;

     7) веде облiк уповноважених суб'єктiв;

     8) виконує iнформацiйну взаємодiю з ВIС уповноважених суб'єктiв;

     9) здiйснює органiзацiю розроблення, оформлення та подання на затвердження технiчного опису i зразкiв документiв, що посвiдчують особу, пiдтверджують громадянство України або спецiальний статус особи;

     10) здiйснює органiзацiю виготовлення, облiку документiв та обiгу бланкiв документiв, що посвiдчують особу, пiдтверджують громадянство України чи спецiальний статус особи;

     11) надає послуги з видачi засобiв електронного цифрового пiдпису в установленому законодавством порядку;

     12) виконує iншi функцiї, необхiднi для цiлей, визначених цим Законом.

     3. Кабiнет Мiнiстрiв України визначає державне пiдприємство, що належить до сфери управлiння розпорядника Реєстру, адмiнiстратором Реєстру.

     4. Адмiнiстратор Реєстру:

     1) здiйснює заходи з iнформацiйного, технiчного i програмно-технологiчного забезпечення функцiонування Реєстру;

     2) забезпечує збереження i захист iнформацiї Реєстру вiд випадкової втрати або знищення, незаконної обробки, у тому числi незаконного знищення чи несанкцiонованого доступу, у тому числi третiх осiб;

     3) за погодженням з розпорядником Реєстру здiйснює iнформацiйне забезпечення ВIС уповноважених суб'єктiв та заявникiв (їхнiх представникiв);

     4) виконує iншi завдання, покладенi на нього розпорядником Реєстру, необхiднi для цiлей, визначених цим Законом.

     5. Головний обчислювальний центр Реєстру, що дiє у складi розпорядника Реєстру, забезпечує накопичення змiн iнформацiї та проводить автоматизовану перевiрку даних, отриманих iз бази даних Реєстру, формує набори даних для виготовлення документiв. Резервний обчислювальний центр Реєстру забезпечує надiйнiсть збереження iнформацiї центральної бази даних Реєстру шляхом дублювання iнформацiї.

     6. Замовником товарiв, робiт i послуг для забезпечення створення та функцiонування Реєстру є розпорядник Реєстру або адмiнiстратор Реєстру";

     6) у статтi 7:

     у частинi першiй:

     пункт 8 викласти в такiй редакцiї:

     "8) реквiзити документiв, виданих особi засобами Реєстру, а також документiв, на пiдставi яких виданi такi документи (тип, назва документа, серiя, номер, дата видачi та уповноважений суб'єкт, що видав документ, строк дiї документа)";

     у пунктi 9 слова "вiдомостi про документи" замiнити словами "реквiзити документiв";

     пункт 111 виключити;

     пункти 12 i 13 викласти в такiй редакцiї:

     "12) вiдцифрованi вiдбитки пальцiв рук особи (у разi оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичного паспорта України, службового паспорта України, посвiдчення особи моряка, посвiдчення члена екiпажу, посвiдчення особи без громадянства для виїзду за кордон, посвiдки на постiйне проживання, посвiдки на тимчасове проживання, посвiдчення бiженця, проїзного документа бiженця, посвiдчення особи, яка потребує додаткового захисту, проїзного документа особи, якiй надано додатковий захист, картки мiгранта);

     13) за згодою особи - вiдцифрованi вiдбитки пальцiв рук особи (у разi оформлення паспорта громадянина України)";

     доповнити пунктом 14 такого змiсту:

     "14) додаткова змiнна iнформацiя про мiсце проживання, про народження дiтей, про шлюб i розiрвання шлюбу, про змiну iменi, у разi наявностi - iнформацiя про податковий номер (реєстрацiйний номер облiкової картки платникiв податкiв з Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв) або повiдомлення про вiдмову вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та офiцiйно повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган), а також про мiсце роботи та посаду (у разi оформлення посвiдчення члена екiпажу)";

     частини другу i третю викласти в такiй редакцiї:

     "2. У разi вiдсутностi iнформацiї, передбаченої пунктами 3, 6, 9 - 14 частини першої цiєї статтi, вноситься вiдповiдна вiдмiтка.

     3. Iнформацiя в Реєстрi зберiгається для визначених цим Законом цiлей";

     пiсля частини четвертої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "5. Реєстр також мiстить iнформацiю з ВIС уповноважених суб'єктiв, зокрема про час та дату внесення вiдповiдної iнформацiї".

     У зв'язку з цим частини п'яту i шосту вважати вiдповiдно частинами шостою i сьомою;

     частину шосту доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Забороняється вимагати вiд осiб персональнi данi, що свiдчать про етнiчне походження, расу, полiтичнi, релiгiйнi чи iншi переконання, звинувачення у скоєннi злочину або засудження до кримiнального покарання, а також данi щодо здоров'я або статевого життя. Окремi види даних про стан здоров'я та про засудження до кримiнального покарання можуть вимагатися лише у разi, якщо вони є пiдставою для видачi документа, що посвiдчує особу";

     у частинi сьомiй:

     абзаци другий i третiй викласти в такiй редакцiї:

     "Вiдцифрованi вiдбитки пальцiв рук особи пiсля внесення до безконтактного електронного носiя та видачi документа особi вилучаються з Реєстру та знищуються. Шаблони вiдцифрованих вiдбиткiв пальцiв рук особи використовуються лише для цiлей iдентифiкацiї особи для оформлення, видачi, обмiну передбачених цим Законом документiв. Передача шаблонiв вiдцифрованих вiдбиткiв пальцiв рук особи забороняється.

     Повноваження щодо отримання вiдцифрованих вiдбиткiв пальцiв рук та забезпечення їх захисту вiдповiдно до законодавства покладається на уповноважених суб'єктiв, передбачених пунктами 1, 2, 4 - 7 частини першої статтi 2 цього Закону";

     абзац четвертий виключити;

     7) у статтi 10:

     у частинi першiй:

     абзац перший доповнити словами "з дотриманням вимог Закону України "Про захист персональних даних";

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "У разi якщо iнформацiя про особу вноситься до Реєстру вперше, проводиться iдентифiкацiя особи, пiсля завершення якої автоматично формується унiкальний номер запису в Реєстрi та фiксуються час, дата та вiдомостi про особу, яка оформила заяву-анкету (в електроннiй формi). Унiкальний номер запису в Реєстрi є незмiнним. Якщо особу не буде iдентифiковано, проводиться процедура встановлення особи, строк якої не перевищує двох мiсяцiв. У разi неможливостi встановити особу протягом зазначеного строку особа встановлюється за рiшенням суду про встановлення факту, що має юридичне значення, для видачi документiв, що посвiдчують особу та пiдтверджують громадянство України. До завершення процедури встановлення особи, прийняття вiдповiдного рiшення суду документи, що посвiдчують особу та пiдтверджують громадянство України, не видаються";

     пiсля абзацу другого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Розпорядник Реєстру в межах повноважень, визначених цим Законом, та виключно для цiлей iдентифiкацiї особи для оформлення, видачi, обмiну, визнання недiйсними та знищення передбачених цим Законом документiв має право отримувати iнформацiю з наявних державних та єдиних реєстрiв, iнших iнформацiйних баз, що перебувають у власностi держави або пiдприємств, установ та органiзацiй, в обсязi iнформацiї про особу, встановленому частиною першою статтi 7 цього Закону. Розпорядник Реєстру в межах повноважень, визначених цим Законом та Законом України "Про свободу пересування та вiльний вибiр мiсця проживання в Українi", має право отримувати iнформацiю з реєстрiв територiальних громад. Доступ до iнформацiї здiйснюється з дотриманням вимог Закону України "Про захист iнформацiї в iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах".

     У зв'язку з цим абзаци третiй - шостий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - сьомим;

     в абзацi шостому:

     перше речення пiсля слова "здiйснюється" доповнити словом "безоплатно";

     друге речення викласти в такiй редакцiї: "На письмове прохання особи внесення iменi латинськими лiтерами може бути виконано вiдповiдно до його написання у ранiше виданих документах, що посвiдчують особу та пiдтверджують громадянство України, виданих компетентними органами України, або в документах, що пiдтверджують факт народження, змiну iменi (у тому числi у разi укладання або розiрвання шлюбу), виданих компетентними органами iноземної держави та легалiзованих в установленому порядку";

     у частинi другiй:

     абзац перший пiсля слова "здiйснюється" доповнити словом "безоплатно";

     доповнити пунктами 3 - 5 такого змiсту:

     "3) реєстрацiї актiв цивiльного стану;

     4) за бажанням особи, якщо iнформацiя про неї не внесена до Реєстру;

     5) у випадках, передбачених Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. Для внесення iнформацiї до Реєстру та для оформлення (у тому числi замiсть втрачених або викрадених), обмiну документiв за зверненням заявника формується заява-анкета, зразок якої затверджується центральним органом виконавчої влади, що здiйснює формування державної полiтики у сферах мiграцiї (iммiграцiї та емiграцiї), у тому числi протидiї нелегальнiй (незаконнiй) мiграцiї, громадянства, реєстрацiї фiзичних осiб, бiженцiв та iнших визначених законодавством категорiй мiгрантiв, в установленому порядку";

     8) статтю 11 доповнити частинами третьою i четвертою такого змiсту:

     "3. Порядок надання iнформацiї з Реєстру визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     4. Доступ до iнформацiї Реєстру в установленому порядку здiйснюється уповноваженими суб'єктами пiсля вiдповiдної авторизацiї iз збереженням iнформацiї про особу, яка здiйснила такий доступ, введенi запити, витяги, час, дату, пiдстави змiни, перегляду, передачi та видалення або знищення персональних даних та iншої технологiчної iнформацiї";

     9) статтю 12 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 12. Довiдка про внесення iнформацiї до Єдиного державного демографiчного реєстру та виданi документи

     1. Довiдка про внесення iнформацiї до Реєстру та виданi документи складається у формi витягу з Реєстру. Порядок видачi довiдки та її форма встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     10) у статтi 13:

     пункт 2 частини першої доповнити пiдпунктами "є" i "ж" такого змiсту:

     "є) посвiдчення особи, яка потребує додаткового захисту;

     ж) проїзний документ особи, якiй надано додатковий захист";

     доповнити частинами третьою i четвертою такого змiсту:

     "3. Паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт України, службовий паспорт України, посвiдчення особи моряка, посвiдчення члена екiпажу, посвiдчення особи без громадянства для виїзду за кордон, посвiдка на постiйне проживання, посвiдка на тимчасове проживання, посвiдчення бiженця, проїзний документ бiженця, посвiдчення особи, яка потребує додаткового захисту, проїзний документ особи, якiй надано додатковий захист, картка мiгранта мiстять безконтактний електронний носiй.

     Посвiдчення особи на повернення в Україну, тимчасове посвiдчення громадянина України, посвiдчення водiя не мiстять безконтактного електронного носiя.

     4. Особам гарантується право на вiдмову вiд внесення вiдцифрованих вiдбиткiв пальцiв рук до безконтактного електронного носiя, що мiститься у паспортi громадянина України. Таке право реалiзується шляхом подання заяви вiдповiдному уповноваженому суб'єкту про внесення або вiдмову вiд внесення вiдцифрованих вiдбиткiв пальцiв рук особи до безконтактного електронного носiя";

     11) у статтi 14:

     частину третю виключити;

     частину шосту викласти в такiй редакцiї:

     "6. Вiдцифрований образ обличчя особи в документах у формi книжечки розмiщується на сторiнцi даних i виконується за технологiєю лазерного гравiювання та дублюється в центрi сторiнки даних за технологiєю лазерної перфорацiї";

     12) у статтi 15:

     частини першу i другу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Бланки документiв, якi мiстять безконтактний електронний носiй, виготовляються вiдповiдно до вимог державних (нацiональних) та мiжнародних стандартiв та з урахуванням рекомендацiй Мiжнародної органiзацiї цивiльної авiацiї (ICAO) i повиннi мати ступiнь захисту, що унеможливлює їх пiдроблення.

     Бланки документiв, якi не мiстять безконтактного електронного носiя, виготовляються вiдповiдно до вимог державних (нацiональних) та мiжнародних стандартiв i повиннi мати ступiнь захисту, що унеможливлює їх пiдроблення.

     2. Бланки документiв, якщо iнше не визначено цим Законом, виготовляються за єдиними зразками та технiчними описами, що затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     у частинi п'ятiй слова "iмплантована безконтактна iнтегральна схема (далi - безконтактний електронний носiй)" замiнити словами "iмплантовано безконтактний електронний носiй";

     у частинi шостiй слова "повиннi мiстити безконтактний електронний носiй" замiнити словами "мiстять безконтактний електронний носiй (у випадках, передбачених цим Законом)";

     частину восьму викласти в такiй редакцiї:

     "8. Уповноваженi суб'єкти, передбаченi пунктами 1, 2, 5, 6 i 8 частини першої статтi 2 цього Закону, здiйснюють закупiвлю бланкiв вiдповiдних документiв у державних пiдприємств, що належать до сфери управлiння Нацiонального банку України";

     13) статтю 16 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 16. Оформлення, видача, обмiн, пересилання, вилучення, повернення державi, знищення документiв

     1. Оформлення, видача, обмiн документiв, їх пересилання, вилучення, повернення державi та знищення вiдбуваються в порядку, встановленому законодавством, якщо iнше не передбачено цим Законом.

     2. Про втрату або викрадення документа на територiї України заявник (батьки особи, яка не досягла шiстнадцятирiчного вiку, або iншi її законнi представники, представники закладiв, якi виконують функцiї опiкунiв чи пiклувальникiв над особою) зобов'язаний у порядку i строки, визначенi законодавством, повiдомити уповноваженому суб'єкту, який здiйснив видачу документа, та органам Нацiональної полiцiї, якщо iнше не передбачено цим Законом. Про втрату або викрадення документа, що дає право особi на виїзд з України та в'їзд в Україну, за кордоном заявник зобов'язаний повiдомити компетентним органам iноземної держави та ЗДУ за мiсцем перебування, яка протягом доби iнформує уповноваженого суб'єкта, який видав документ, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi захисту державного кордону України, Нацiональне центральне бюро Iнтерполу в Українi iз зазначенням внесеної до документа iнформацiї.

     3. У разi використання особою документiв з метою вчинення злочину на територiї України чи за кордоном, пiдроблення або в iнших випадках, передбачених законом, уповноважений суб'єкт має право вилучити (у тому числi тимчасово) такi документи.

     4. Головний обчислювальний центр здiйснює автоматизовану перевiрку даних, отриманих з бази даних розпорядника Реєстру, формує набори даних та забезпечує виготовлення документiв.

     5. За фактом виготовлення документа вiдомостi про серiю та номер документа, дату персоналiзацiї, номер використаного бланка в електроннiй формi передаються ВIС вiдповiдним уповноваженим суб'єктом.

     6. Рiшення про оформлення документа, у тому числi замiсть втраченого або викраденого, який було оформлено iз застосуванням засобiв Реєстру, приймається розпорядником Реєстру, Мiнiстерством закордонних справ, ЗДУ, уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї, капiтаном морського порту за результатами iдентифiкацiї заявника.

     Для прийняття рiшення про оформлення документа замiсть втраченого або викраденого за кордоном заявник додатково подає довiдку компетентного органу держави, в якiй втрачено або викрадено документ.

     7. Уповноважений суб'єкт, якщо iнше не передбачено цим Законом, має право вiдмовити заявниковi у видачi документа виключно у разi, якщо:

     1) за видачею документа звернувся заявник, який не досяг шiстнадцятирiчного вiку, або представник особи, який не має документально пiдтверджених повноважень на отримання документа;

     2) заявник вже отримав документ такого типу, який є дiйсним на день звернення (крiм випадкiв, зазначених у частинi сьомiй цiєї статтi);

     3) заявник не подав усiх визначених законодавством документiв, необхiдних для оформлення i видачi документа;

     4) данi, отриманi з бази даних розпорядника Реєстру, не пiдтверджують iнформацiю, надану заявником.

     У рiшеннi про вiдмову у видачi документа, яке доводиться до вiдома заявника у порядку i строки, встановленi законодавством, мають зазначатися пiдстави для вiдмови. Особа має право звернутися до уповноваженого суб'єкта з повторною заявою у разi змiни або усунення обставин, через якi їй було вiдмовлено у видачi документа.

     Рiшення про вiдмову у видачi документа може бути оскаржено особою в адмiнiстративному порядку або до суду.

     8. У разi закiнчення строку дiї документа або смертi особи її документи в порядку i строки, визначенi законодавством, здаються уповноваженому суб'єкту, який видав такий документ, якщо iнше не передбачено цим Законом, а якщо така особа проживає (проживала) за кордоном - ЗДУ.

     9. Замiсть втраченого або викраденого документа уповноважений суб'єкт, якщо iнше не передбачено цим Законом, пiсля встановлення факту видачi ранiше такого документа особi, яка заявила про його втрату або викрадення, оформляє та видає новий документ.

     Особа, стосовно якої громадянство України припинено вiдповiдно до Закону України "Про громадянство України", зобов'язана у порядку та строки, встановленi законодавством про громадянство, повернути документи, що посвiдчують особу та пiдтверджують громадянство України, крiм посвiдчення особи моряка, виданого iноземцю або особi без громадянства, яка має право на постiйне або тимчасове проживання в Українi, уповноваженому суб'єкту, який здiйснив оформлення та видачу такого документа, а якщо така особа проживає за кордоном - ЗДУ.

     Якщо особа, яка заявила про втрату або викрадення документа, знайде цей документ, вона зобов'язана протягом доби здати знайдений документ для знищення уповноваженому суб'єкту, який видав цей документ, якщо iнше не передбачено цим Законом, а в разi втрати або викрадення за кордоном - найближчiй ЗДУ.

     10. Знищення вилучених документiв здiйснюється у встановленому законодавством порядку";

     14) у статтi 19:

     у частинi другiй:

     в абзацi першому слова "вiдповiдно до документiв ICAO" замiнити словами "з урахуванням рекомендацiй Мiжнародної органiзацiї цивiльної авiацiї (ICAO)";

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "За згодою особи вiдцифрованi вiдбитки пальцiв рук вносяться до безконтактного електронного носiя у разi оформлення паспорта громадянина України";

     у частинi третiй:

     у першому реченнi слова "законами України" замiнити словом "законодавством";

     друге речення доповнити словами "та у разi використання його як засiб електронного цифрового пiдпису - вимогам законодавства у сферi електронного цифрового пiдпису";

     15) статтю 20 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 20. Адмiнiстративний збiр. Консульський збiр

     1. За оформлення (у тому числi замiсть втрачених або викрадених), обмiн документiв справляється адмiнiстративний збiр, а за проведення таких дiй за кордоном - консульський збiр.

     Адмiнiстративний збiр справляється у порядку, визначеному цим Законом.

     Вартiсть адмiнiстративної послуги, а також подвiйний розмiр її збiльшення встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України в межах граничної вартостi адмiнiстративної послуги, встановленої цим Законом.

     Консульський збiр справляється у порядку та розмiрах, визначених законодавством.

     2. Розмiр адмiнiстративного збору за оформлення (у тому числi замiсть втрачених або викрадених), обмiн документiв включає вартiсть адмiнiстративної послуги, вартiсть бланка документа та його персоналiзацiї.

     Гранична вартiсть адмiнiстративної послуги:

     1) за оформлення (у тому числi замiсть втраченого або викраденого) та обмiн паспорта громадянина України у строк:

     не пiзнiше нiж через 20 робочих днiв з дня оформлення заяви-анкети - 0,1 мiнiмальної заробiтної плати;

     не пiзнiше нiж через 10 робочих днiв з дня оформлення заяви-анкети - 0,2 мiнiмальної заробiтної плати;

     2) за оформлення (у тому числi замiсть втраченого або викраденого) та обмiн паспорта громадянина України для виїзду за кордон у строк:

     не пiзнiше нiж через 20 робочих днiв з дня оформлення заяви-анкети - 0,2 мiнiмальної заробiтної плати;

     не пiзнiше нiж через сiм робочих днiв з дня оформлення заяви-анкети - 0,4 мiнiмальної заробiтної плати;

     не пiзнiше нiж через три робочi днi з дня оформлення заяви-анкети за наявностi обставин, передбачених частиною чотирнадцятою статтi 22 цього Закону, - 0,4 мiнiмальної заробiтної плати;

     3) за оформлення (у тому числi замiсть втраченого або викраденого) та обмiн проїзного документа бiженця у строк протягом 15 робочих днiв з дня звернення заявника за отриманням документа - 0,2 мiнiмальної заробiтної плати;

     4) за оформлення (у тому числi замiсть втраченого або викраденого) та обмiн посвiдчення особи без громадянства для виїзду за кордон у строк протягом 15 робочих днiв з дня прийняття необхiдних документiв, передбачених законодавством, - 0,2 мiнiмальної заробiтної плати;

     5) за оформлення (у тому числi замiсть втраченого або викраденого) та обмiн посвiдчення бiженця у строк протягом 15 робочих днiв з дня прийняття необхiдних документiв, передбачених законодавством, - 0,2 мiнiмальної заробiтної плати;

     6) за оформлення (у тому числi замiсть втраченої або викраденої) та обмiн посвiдки на постiйне проживання у строк протягом 15 робочих днiв з дня прийняття документiв, передбачених законодавством, - 0,2 мiнiмальної заробiтної плати;

     7) за оформлення (у тому числi замiсть втраченої або викраденої) та обмiн посвiдки на тимчасове проживання у строк протягом 15 робочих днiв з дня прийняття документiв, передбачених законодавством, - 0,2 мiнiмальної заробiтної плати;

     8) за оформлення (у тому числi замiсть втраченої або викраденої) та обмiн картки мiгранта у строк протягом 10 робочих днiв з дня прийняття документiв, передбачених законодавством, - 0,2 мiнiмальної заробiтної плати;

     9) за оформлення (у тому числi замiсть втраченого або викраденого) та обмiн посвiдчення особи, яка потребує додаткового захисту, у строк протягом 15 робочих днiв з дня звернення заявника за отриманням документа - 0,2 мiнiмальної заробiтної плати;

     10) за оформлення (у тому числi замiсть втраченого або викраденого) та обмiн проїзного документа особи, якiй надано додатковий захист, у строк протягом 15 робочих днiв з дня звернення заявника за отриманням документа - 0,2 мiнiмальної заробiтної плати;

     11) за оформлення (у тому числi замiсть втраченого або викраденого) та обмiн посвiдчення особи моряка у строк:

     не пiзнiше нiж через 20 робочих днiв з дня оформлення заяви-анкети - 0,2 мiнiмальної заробiтної плати;

     не пiзнiше нiж через сiм робочих днiв з дня оформлення заяви-анкети - 0,4 мiнiмальної заробiтної плати;

     12) за оформлення (у тому числi замiсть втраченого або викраденого) та обмiн посвiдчення члена екiпажу у строк:

     не пiзнiше нiж через 20 робочих днiв з дня оформлення заяви-анкети - 0,1 мiнiмальної заробiтної плати;

     не пiзнiше нiж через сiм робочих днiв з дня оформлення заяви-анкети - 0,2 мiнiмальної заробiтної плати.

     Вартiсть бланкiв документiв та їх персоналiзацiї визначається вiдповiдно до укладених iз дотриманням вимог законодавства договорiв з державним пiдприємством, що здiйснює виготовлення бланкiв та їх персоналiзацiю.

     3. Гранична вартiсть адмiнiстративної послуги визначається у вiдповiдному розрахунку вiд мiнiмальної заробiтної плати у мiсячному розмiрi, встановленому законом на 1 сiчня календарного року, в якому подаються вiдповiднi документи для оформлення (у тому числi замiсть втрачених або викрадених), обмiну.

     Вартiсть адмiнiстративної послуги є однаковою в усiх уповноважених суб'єктiв. Стягнення додаткових платежiв за адмiнiстративну послугу забороняється.

     4. За оформлення, обмiн дипломатичного паспорта України, службового паспорта України, тимчасового посвiдчення громадянина України адмiнiстративний збiр (консульський збiр) не справляється.

     За оформлення посвiдчення бiженця та посвiдчення особи, яка потребує додаткового захисту, адмiнiстративний збiр не справляється.

     За оформлення паспорта громадянина України вперше адмiнiстративний збiр не справляється.

     У випадках, передбачених частиною сьомою статтi 27 цього Закону, а також за рiшенням керiвника ЗДУ у разi наявностi обставин, що доводять неспроможнiсть громадянина його сплатити, консульський збiр за оформлення посвiдчення особи на повернення в Україну не справляється.

     5. Кошти, отриманi як частина адмiнiстративного збору за оформлення (у тому числi замiсть втрачених або викрадених), обмiн документiв, що пiдтверджують громадянство України, посвiдчують особу чи її спецiальний статус, у розмiрi вартостi бланка документа та його персоналiзацiї, а також 30 вiдсоткiв вартостi адмiнiстративної послуги перераховуються до спецiального фонду Державного бюджету України.

     6. Сплата адмiнiстративного збору (консульського збору) пiдтверджується вiдповiдними документами, що додаються до заяви про оформлення i видачу документiв, передбачених цим Законом";

     16) у статтi 21:

     у частинi першiй слова "на територiї України" виключити;

     частини другу, третю, п'яту, шосту, сьому, восьму i дев'яту викласти в такiй редакцiї:

     "2. Кожен громадянин України, який досяг чотирнадцятирiчного вiку, зобов'язаний отримати паспорт громадянина України.

     Оформлення, видача, обмiн паспорта громадянина України, його пересилання, вилучення, повернення державi та знищення здiйснюються в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     3. Паспорт громадянина України оформляється особам, якi не досягли вiсiмнадцятирiчного вiку, на чотири роки, а особам, якi досягли вiсiмнадцятирiчного вiку, - на кожнi 10 рокiв";

     "5. Оформлення паспорта громадянина України здiйснюється розпорядником Реєстру. Прийняття заяв-анкет для внесення iнформацiї до Реєстру, видача паспорта громадянина України здiйснюються розпорядником Реєстру або уповноваженими суб'єктами, передбаченими пунктом 4 частини першої статтi 2 цього Закону.

     6. Паспорт громадянина України видається не пiзнiше нiж через 20 робочих днiв з дня оформлення заяви-анкети на його отримання або не пiзнiше нiж через 10 робочих днiв з дня оформлення заяви-анкети на його термiнове отримання. Паспорт громадянина України вперше видається не пiзнiше нiж через 20 робочих днiв з дня оформлення заяви-анкети на його отримання.

     7. До паспорта громадянина України вноситься така iнформацiя:

     1) назва держави;

     2) назва документа;

     3) iм'я особи;

     4) стать;

     5) громадянство;

     6) дата народження;

     7) унiкальний номер запису в Реєстрi;

     8) номер документа;

     9) дата закiнчення строку дiї документа;

     10) дата видачi документа;

     11) уповноважений суб'єкт, що видав документ (код);

     12) мiсце народження;

     13) вiдцифрований образ обличчя особи;

     14) вiдцифрований пiдпис особи;

     15) податковий номер (реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв з Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв) або повiдомлення про вiдмову вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та офiцiйно повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган). У разi наявностi повiдомлення про вiдмову вiд реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв проставляється слово "вiдмова".

     8. Паспорт громадянина України мiстить написи українською та англiйською мовами, а також напис українською мовою: "Паспорт громадянина України є власнiстю України".

     9. До безконтактного електронного носiя, що мiститься у паспортi громадянина України, який досяг вiсiмнадцятирiчного вiку, вносяться засоби електронного цифрового пiдпису в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     До безконтактного електронного носiя, що мiститься у паспортi громадянина України, вноситься додаткова (змiнна) iнформацiя";

     17) у статтi 22:

     у частинi першiй:

     слова "за кордоном" виключити;

     доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Кожен громадянин України не може мати бiльше двох паспортiв громадянина України для виїзду за кордон";

     частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "5. Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон здiйснюється в Українi розпорядником Реєстру, а за кордоном - ЗДУ. Прийняття заяв-анкет для внесення iнформацiї до Реєстру, видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон здiйснюються розпорядником Реєстру та ЗДУ, а також уповноваженими суб'єктами, передбаченими пунктом 4 частини першої статтi 2 цього Закону";

     у частинi дванадцятiй цифри та слово "30 календарних" замiнити цифрами та словом "20 робочих", а цифри "10" - словом "сiм";

     18) у статтi 23:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Дипломатичний паспорт України є документом, що посвiдчує особу, пiдтверджує громадянство України та надає право такiй особi на виїзд з України i в'їзд в Україну";

     пiсля частини п'ятої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "6. Усi друкованi написи у дипломатичному паспортi України, у тому числi вiдомостi про особу, зазначаються українською та англiйською мовами".

     У зв'язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою;

     19) у статтi 24:

     назву доповнити словом "України";

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Службовий паспорт України є документом, що посвiдчує особу, пiдтверджує громадянство України та надає право такiй особi на виїзд з України i в'їзд в Україну";

     частину п'яту доповнити пунктом 71 такого змiсту:

     "71) дата народження";

     20) статтю 25 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 25. Посвiдчення особи моряка

     1. Посвiдчення особи моряка є документом, що посвiдчує особу, оформляється i видається громадянину України, який може обiймати будь-яку посаду на борту судна (крiм вiйськового судна) або працевлаштований на будь-яку посаду на борту судна (крiм вiйськового судна), зареєстрованого в Українi чи в iнших державах.

     Посвiдчення особи моряка може бути видано будь-якiй особi, яка звернулася за посвiдченням особи моряка та працює на борту судна, зареєстрованого в Українi, або яка перебуває на облiку осiб, якi шукають роботу, в центрi зайнятостi та може обiймати будь-яку посаду на борту судна (крiм вiйськового судна).

     Посвiдчення особи моряка дає право його власнику на виїзд з України i в'їзд в Україну на суднi, членом екiпажу якого вiн є, а також на виїзд з України i в'їзд в Україну в iндивiдуальному порядку пiд час прямування чи переходу на iнше судно, списання з судна.

     2. Посвiдчення особи моряка не може бути використано на територiї України чи iнших держав для укладення правочинiв та здiйснення приватних поїздок за кордон, не пов'язаних з виконанням трудових обов'язкiв.

     3. Протягом перебування особи на суднi або в рейсi посвiдчення особи моряка зберiгається в особи, якiй оформлено цей документ. У виняткових випадках за письмової згоди особи, якiй оформлено цей документ, з метою надiйного збереження посвiдчення особи моряка може зберiгатися у капiтана вiдповiдного судна.

     4. Посвiдчення особи моряка виготовляється у формi книжечки, правий форзац якої мiстить безконтактний електронний носiй, та складається з м'якої обкладинки, 32 сторiнок i сторiнки даних.

     5. Оформлення, видача, обмiн посвiдчення особи моряка здiйснюються капiтаном морського порту.

     6. Оформлення, видача, обмiн, вилучення, повернення державi та знищення посвiдчення особи моряка здiйснюються в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     7. Посвiдчення особи моряка видається заявниковi не пiзнiше нiж через 20 календарних днiв з дня оформлення заяви-анкети на його отримання або не пiзнiше нiж через сiм робочих днiв з дня оформлення заяви-анкети на його термiнове отримання.

     8. Капiтан морського порту має право вiдмовити заявниковi у видачi посвiдчення особи моряка у разi, якщо:

     1) за видачею документа звернувся заявник, який не досяг шiстнадцятирiчного вiку;

     2) заявник вже отримав документ такого типу, який є дiйсним на день звернення (крiм випадкiв, зазначених у частинi сьомiй цiєї статтi);

     3) заявник не подав усiх документiв та iнформацiї, необхiдних для оформлення i видачi документа;

     4) данi, отриманi з бази даних розпорядника Реєстру, не пiдтверджують iнформацiю, надану заявником.

     У рiшеннi про вiдмову у видачi документа, яке доводиться до вiдома заявника у порядку i строки, встановленi законодавством, мають зазначатися пiдстави вiдмови. Особа має право звернутися до капiтана морського порту з повторною заявою у разi змiни або усунення обставин, через якi їй було вiдмовлено у видачi документа.

     9. Посвiдчення особи моряка видається на 10 рокiв.

     10. Про втрату або викрадення посвiдчення особи моряка на територiї України особа зобов'язана негайно повiдомити капiтана судна, на якому вона працює, та/або керiвника пiдприємства, установи, органiзацiї, що уклала з нею трудовий договiр, а також капiтана морського порту, який видав посвiдчення, а у разi викрадення - також орган внутрiшнiх справ. Про втрату або викрадення посвiдчення особи моряка за кордоном особа зобов'язана повiдомити компетентнi органи iноземної держави та найближчу ЗДУ за мiсцем перебування, яка протягом доби iнформує капiтана морського порту, який видав документ, та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi захисту державного кордону України, iз зазначенням внесеної до документа iнформацiї.

     Рiшення про оформлення посвiдчення особи моряка замiсть втраченого або викраденого, яке було оформлено iз застосуванням засобiв Реєстру, приймається капiтаном морського порту.

     Замiсть втраченого або викраденого посвiдчення особи моряка капiтан морського порту пiсля встановлення факту видачi ранiше такого документа особi, яка заявила про його втрату або викрадення, оформлює та видає новий документ.

     Якщо особа, яка заявила про втрату або викрадення посвiдчення особи моряка, знайде цей документ, вона зобов'язана здати знайдений документ для знищення капiтану морського порту, а в разi втрати або викрадення за кордоном - найближчiй ЗДУ.

     11. У разi закiнчення строку дiї посвiдчення особи моряка або смертi особи її документ у порядку i строки, визначенi законодавством, здається капiтану морського порту, а якщо така особа проживає (проживала) за кордоном - ЗДУ.

     12. До посвiдчення особи моряка вноситься така iнформацiя:

     1) назва держави;

     2) назва документа;

     3) тип документа;

     4) код держави;

     5) номер документа;

     6) iм'я особи;

     7) громадянство;

     8) дата народження;

     9) унiкальний номер запису в Реєстрi;

     10) стать;

     11) мiсце народження;

     12) дата видачi документа;

     13) капiтан морського порту, який видав документ (код);

     14) дата закiнчення строку дiї документа;

     15) вiдцифрований образ обличчя особи;

     16) вiдцифрований пiдпис особи.

     13. Посвiдчення особи моряка мiстить напис українською та англiйською мовами: "Посвiдчення особи моряка є власнiстю України. Цей документ є посвiдченням особи моряка вiдповiдно до Конвенцiї 1958 року N 108 Мiжнародної органiзацiї працi про нацiональнi посвiдчення особи морякiв";

     21) у статтi 26:

     частини першу, п'яту i шосту викласти в такiй редакцiї:

     "1. Посвiдчення члена екiпажу є документом, що посвiдчує особу, пiдтверджує громадянство України i видається громадянину України, який належить до складу екiпажу повiтряного судна, вiдноситься до осiб льотного екiпажу та екiпажу пасажирського i вантажного салона, осiб авiацiйного персоналу, якi не належать до складу екiпажу, але забезпечують виконання технологiчних процесiв перевезення та виконання видiв польотiв або авiацiйних робiт чи технiчне обслуговування повiтряних суден у позабазових аеропортах";

     "5. Посвiдчення члена екiпажу оформляється i видається уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     6. Посвiдчення члена екiпажу видається не пiзнiше нiж через 20 робочих днiв з дня оформлення заяви-анкети на його отримання або не пiзнiше нiж через сiм робочих днiв з дня оформлення заяви-анкети на його термiнове отримання";

     у частинi восьмiй слова "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi використання повiтряного простору України" замiнити словами "уповноваженому органу з питань цивiльної авiацiї";

     частину дев'яту викласти в такiй редакцiї:

     "9. Про втрату або викрадення посвiдчення члена екiпажу на територiї України особа зобов'язана негайно повiдомити командира повiтряного судна, членом екiпажу якого вона є, керiвника суб'єкта авiацiйної дiяльностi (експлуатанта), а в разi викрадення - також орган Нацiональної полiцiї.

     Про факт втрати або викрадення посвiдчення члена екiпажу керiвник суб'єкта авiацiйної дiяльностi (експлуатанта) негайно повiдомляє уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї.

     Про втрату або викрадення посвiдчення члена екiпажу за кордоном особа зобов'язана повiдомити компетентнi органи iноземної держави та найближчу ЗДУ";

     доповнити частинами десятою i одинадцятою такого змiсту:

     "10. До посвiдчення члена екiпажу вноситься така iнформацiя:

     1) назва держави;

     2) назва документа;

     3) iм'я особи;

     4) стать;

     5) громадянство;

     6) дата народження;

     7) мiсце роботи (код);

     8) посада;

     9) унiкальний номер запису в Реєстрi;

     10) номер документа;

     11) дата закiнчення строку дiї документа;

     12) вiдцифрований образ обличчя особи;

     13) вiдцифрований пiдпис особи;

     14) уповноважений орган, що видав документ, та вiдцифрований пiдпис посадової особи;

     15) мiсце видачi.

     11. Посвiдчення члена екiпажу мiстить напис українською та англiйською мовами: "Посвiдчення члена екiпажу є власнiстю України. Власник має право в будь-який час повернутися в Україну за пред'явленням цього посвiдчення";

     22) у статтi 27:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Посвiдчення особи на повернення в Україну є документом, що посвiдчує особу, пiдтверджує громадянство України (крiм випадкiв, передбачених частиною другою цiєї статтi), дає право на в'їзд в Україну, оформляється i видається ЗДУ громадянам України у разi:

     1) втрати пiд час перебування за межами України документiв, що посвiдчують особу, пiдтверджують громадянство України та надають право такiй особi на виїзд з України i в'їзд в Україну;

     2) якщо строк дiї таких документiв закiнчився;

     3) якщо встановлено, що такий документ є недiйсним з iнших причин;

     4) якщо громадянин України не оформлював документiв, що посвiдчують особу, пiдтверджують громадянство України та/або надають право такiй особi на виїзд з України i в'їзд в Україну";

     пункт 2 частини п'ятої викласти в такiй редакцiї:

     "2) документ (протокол, довiдка тощо), виданий компетентними органами держави перебування, що пiдтверджує факт звернення особи з приводу втрати документа, що посвiдчує особу, пiдтверджує громадянство та надає право такiй особi на виїзд з України i в'їзд в Україну, або документ, що посвiдчує особу, пiдтверджує громадянство та надає право такiй особi на виїзд з України i в'їзд в Україну, якщо строк дiї такого документа закiнчився або встановлено, що вiн є недiйсним з iнших причин (крiм випадкiв, якщо громадянин України не оформлював документiв, що посвiдчують особу, пiдтверджують громадянство України та/або надають право такiй особi на виїзд з України i в'їзд в Україну)";

     частину сьому викласти в такiй редакцiї:

     "7. На пiдставi звернення компетентного органу iноземної держави посвiдчення особи на повернення в Україну може бути оформлене i видане на iм'я громадянина України, щодо якого прийнято рiшення про реадмiсiю, якщо це передбачено мiжнародним договором України, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, або щодо якого прийнято рiшення про його примусову депортацiю з вiдповiдної держави";

     23) у частинi першiй статтi 28 слова "шiстнадцятирiчного вiку" замiнити словами "чотирнадцятирiчного вiку";

     24) у частинi другiй статтi 29 слова "що мiстить безконтактний електронний носiй" виключити;

     25) статтi 31 i 32 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 31. Посвiдка на постiйне проживання

     1. Посвiдка на постiйне проживання є документом, що посвiдчує особу iноземця або особу без громадянства та пiдтверджує право на постiйне проживання в Українi.

     2. Посвiдка на постiйне проживання оформляється iноземцям та особам без громадянства (незалежно вiд вiку), якi мають дозвiл на iммiграцiю в Україну.

     3. Посвiдка на постiйне проживання є власнiстю України.

     4. До посвiдки на постiйне проживання вноситься така iнформацiя:

     1) iм'я особи;

     2) стать;

     3) громадянство;

     4) дата народження;

     5) унiкальний номер запису в Реєстрi;

     6) номер документа;

     7) дата видачi документа;

     8) дата закiнчення строку дiї документа;

     9) уповноважений суб'єкт, що видав документ (код);

     10) вiдцифрований пiдпис особи;

     11) пiдстава для отримання дозволу на iммiграцiю (код);

     12) мiсце народження;

     13) вiдцифрований образ обличчя особи.

     5. Посвiдка на постiйне проживання видається строком на 10 рокiв.

     Стаття 32. Посвiдка на тимчасове проживання

     1. Посвiдка на тимчасове проживання є документом, що посвiдчує особу iноземця або особу без громадянства та пiдтверджує законнi пiдстави для тимчасового проживання в Українi.

     2. Посвiдка на тимчасове проживання оформляється iноземцям та особам без громадянства (незалежно вiд вiку), визначеним статтею 4 Закону України "Про правовий статус iноземцiв та осiб без громадянства".

     3. Посвiдка на тимчасове проживання є власнiстю України.

     4. До посвiдки на тимчасове проживання вноситься така iнформацiя:

     1) iм'я особи;

     2) стать;

     3) громадянство;

     4) дата народження;

     5) унiкальний номер запису в Реєстрi;

     6) номер документа;

     7) дата видачi документа;

     8) дата закiнчення строку дiї документа;

     9) уповноважений суб'єкт, що видав документ (код);

     10) вiдцифрований пiдпис особи;

     11) пiдстава для отримання посвiдки на тимчасове проживання (код);

     12) мiсце народження;

     13) вiдцифрований образ обличчя особи.

     5. Посвiдка на тимчасове проживання видається строком на один рiк, якщо iнше не передбачено Законом України "Про правовий статус iноземцiв та осiб без громадянства";

     26) у частинi третiй статтi 33:

     абзац двадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "Сторiнки з третьої до п'ятої призначенi для особливих вiдмiток";

     абзаци двадцять перший - двадцять другий виключити;

     27) у частинi третiй статтi 34:

     в абзацi першому цифри "16" замiнити цифрами "32";

     абзац десятий виключити;

     пiсля абзацу вiсiмнадцятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "16) вiдцифрований образ обличчя особи".

     У зв'язку з цим абзаци дев'ятнадцятий - двадцять п'ятий вважати вiдповiдно абзацами двадцятим - двадцять шостим;

     абзац двадцятий виключити;

     абзац двадцять другий викласти в такiй редакцiї:

     "Сторiнки з другої до четвертої призначенi для особливих вiдмiток";

     абзаци двадцять третiй i двадцять четвертий виключити;

     28) доповнити статтею 36 такого змiсту:

     "Стаття 36. Посвiдчення особи, яка потребує додаткового захисту

     1. Посвiдчення особи, яка потребує додаткового захисту, є паспортним документом, що посвiдчує особу його власника та пiдтверджує факт визнання її особою, яка потребує додаткового захисту в Українi, i є дiйсним для реалiзацiї прав та виконання обов'язкiв, передбачених цим Законом та iншими законами України.

     2. Посвiдчення особи, яка потребує додаткового захисту, є власнiстю України.

     3. Посвiдчення особи, яка потребує додаткового захисту, виготовляється у формi книжечки, що складається з м'якої обкладинки, правий форзац якої мiстить безконтактний електронний носiй, 16 сторiнок та сторiнки даних.

     На лицьовому боцi обкладинки розмiщуються зображення малого Державного Герба України, назва держави та назва документа.

     На лiвому форзацi надруковано текст: "Цей документ посвiдчує особу та пiдтверджує факт надання їй в Українi статусу особи, яка потребує додаткового захисту".

     На сторiнцi даних iнформацiя розмiщується в такiй послiдовностi:

     1) вiдцифрований образ обличчя особи;

     2) iм'я особи;

     3) дата народження;

     4) громадянство;

     5) вiдцифрований пiдпис особи;

     6) держава постiйного проживання особи;

     7) стать;

     8) реквiзити рiшення уповноваженого суб'єкта про визнання особою, яка потребує додаткового захисту;

     9) номер документа;

     10) дата видачi документа;

     11) дата закiнчення строку дiї документа;

     12) уповноважений суб'єкт, що видав документ (код);

     13) унiкальний номер запису в Реєстрi.

     4. Оформлення та видача посвiдчення особи, яка потребує додаткового захисту, здiйснюються розпорядником Реєстру протягом 15 робочих днiв з дня прийняття ним рiшення про визнання iноземця або особи без громадянства особою, яка потребує додаткового захисту в Українi.

     5. Посвiдчення особи, яка потребує додаткового захисту, видається строком на п'ять рокiв";

     29) доповнити статтею 37 такого змiсту:

     "Стаття 37. Проїзний документ особи, якiй надано додатковий захист

     1. Проїзний документ особи, якiй надано додатковий захист, є документом, що посвiдчує особу та надає право особi, якiй вiн оформлений, на виїзд з України i в'їзд в Україну.

     2. Проїзний документ особи, якiй надано додатковий захист, є власнiстю України.

     3. Документ виготовляється у формi книжечки, що складається з м'якої обкладинки, правий форзац якої мiстить безконтактний електронний носiй, 32 сторiнок та сторiнки даних.

     На лицьовому боцi обкладинки розмiщуються зображення малого Державного Герба України, назва держави та назва документа.

     На сторiнку даних iнформацiя вноситься в такiй послiдовностi:

     1) назва держави;

     2) назва документа;

     3) тип документа;

     4) код держави;

     5) номер документа;

     6) iм'я особи;

     7) дата народження;

     8) унiкальний номер запису в Реєстрi;

     9) стать;

     10) мiсце народження;

     11) дата видачi документа;

     12) уповноважений суб'єкт, що видав документ (код);

     13) дата закiнчення строку дiї документа;

     14) вiдцифрований пiдпис особи;

     15) вiдцифрований образ обличчя особи.

     На першiй сторiнцi впоперек друкується текст вiдповiдно до єдиного зразка, затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України, а також зазначається, що документ є власнiстю України.

     Сторiнки з другої до четвертої призначенi для особливих вiдмiток.

     Сторiнки з п'ятої до шiстнадцятої призначенi для вiз i вiдмiток про перетинання особою, якiй надано додатковий захист, державного кордону.

     4. Оформлення та видача документа здiйснюються розпорядником Реєстру протягом 15 робочих днiв з дня звернення заявника за отриманням такого документа.

     5. Проїзний документ особи, якiй надано додатковий захист, видається на строк дiї посвiдчення особи, яка потребує додаткового захисту, за умови що посвiдчення видано на п'ять рокiв";

     30) у роздiлi V "Перехiднi положення":

     пункт 2 виключити;

     пункт 3 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Встановити, що за оформлення, видачу, обмiн (замiсть втрачених чи викрадених) документiв, передбачених цим Законом у формi книжечки, державне мито не стягується.

     За видачу паспорта громадянина України у формi книжечки вперше державне мито не стягується".

     4. У Декретi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 сiчня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113 iз наступними змiнами):

     1) пункт 6 статтi 2 виключити;

     2) у пунктi 6 статтi 3:

     пiдпункт "б" виключити;

     у пiдпунктi "л" слова "пiдпунктами "б", "в" i "є" замiнити словами "пiдпунктом "є".

     II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 жовтня 2016 року, крiм пiдпунктiв 25 i 29 пункту 3 роздiлу I цього Закону, якi набирають чинностi з 1 сiчня 2018 року, пiдпункту 28 пункту 3 роздiлу I цього Закону в частинi запровадження документiв, що мiстять безконтактний електронний носiй, який набирає чинностi з 1 сiчня 2020 року.

     2. До приведення законодавства у вiдповiднiсть iз цим Законом закони України та iншi нормативно-правовi акти застосовуються в частинi, що не суперечить цьому Закону, якщо iнше не передбачено цим Законом.

     3. Установити, що на формування адмiнiстративного збору за оформлення (у тому числi замiсть втрачених або викрадених), обмiн документiв, що пiдтверджують громадянство України, посвiдчують особу чи її спецiальний статус, а також на надання адмiнiстративних послуг, передбачених цим Законом, не поширюється дiя частини п'ятої статтi 11 та частини восьмої статтi 12 Закону України "Про адмiнiстративнi послуги".

     4. Установити, що органи мiсцевого самоврядування можуть звiльняти окремi категорiї осiб вiд оплати вартостi адмiнiстративної послуги за оформлення (у тому числi замiсть втрачених або викрадених), обмiн документiв, що пiдтверджують громадянство України, посвiдчують особу чи її спецiальний статус, яка зараховується до мiсцевих бюджетiв, а також приймати рiшення про компенсацiю таким категорiям осiб вартостi адмiнiстративної послуги за оформлення (у тому числi замiсть втрачених або викрадених), обмiн документiв, що пiдтверджують громадянство України, посвiдчують особу чи її спецiальний статус, вартостi бланка документа, його персоналiзацiї, яка зараховується до спецiального фонду Державного бюджету України.

     5. Установити, що:

     документи, виданi до набрання чинностi цим Законом, є чинними протягом строку, на який вони виданi;

     паспорти громадян України надають громадянам право в'їзду в Україну, в тому числi паспорти, в якi громадяни України в установленому законодавством України порядку не вклеїли нову фотокартку пiсля досягнення ними 25- або 45-рiчного вiку.

     6. Установити, що в разi, якщо пiд час розгляду заяви-анкети для внесення iнформацiї про особу до Єдиного державного демографiчного реєстру вперше така особа не подала документiв, що посвiдчують особу та пiдтверджують її громадянство, розпорядник Реєстру здiйснює її iдентифiкацiю, а якщо особу не буде iдентифiковано, розпорядник Реєстру в межах повноважень, визначених цим Законом, та виключно для цiлей iдентифiкацiї особи з метою оформлення, видачi, обмiну передбачених цим Законом документiв отримує прямий доступ до автоматизованих iнформацiйних i довiдкових систем, реєстрiв та банкiв даних, держателем (адмiнiстратором) яких є державнi органи, органи мiсцевого самоврядування, пiдприємства, установи та органiзацiї, в обсязi iнформацiї про особу, встановленому частиною першою статтi 7 цього Закону. Доступ до iнформацiї здiйснюється з дотриманням вимог законiв України "Про захист iнформацiї в iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах" та "Про захист персональних даних".

     7. Кабiнету Мiнiстрiв України у мiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     подати до Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законодавчих актiв України у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
14 липня 2016 року
N 1474-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.